Stage-eisen Toegepaste Psychologie juni Stage-informatie Toegepaste Psychologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stage-eisen Toegepaste Psychologie 2012-2013 26 juni 2012. Stage-informatie Toegepaste Psychologie"

Transcriptie

1 Stage-informatie Toegepaste 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De opbouw van de opleiding 3. De beroepsopleidde stage 3.1 Ingangsvoorwaarde voor de stage 3.2 Stage-eis 3.3 Stage- praktijkbegeleiding 3.4 Tak, functies organisaties 3.5 Algeme HBO-competties 2

3 1 Inleiding De opleiding Toegepaste (TP) bereidt studt voor op het zo optimaal mogelijk ondersteun van cliënt bij het zelfstandig functioner in het dagelijks lev tijds studie of werk. Deze brochure bevat informatie over de opbouw van de opleiding er is specifiek aandacht voor de stage, als belangrijke praktijkperiode binn de opleiding. Aangegev wordt de plaats van de stage in de opleiding evals de ingangseis de stage-eis. Als laatste gev we de TP-werkveldmatrix waarin voorbeeldfuncties, -tak organisaties voor afgestudeerde TP ers zijn weergegev. 2 De opbouw van de opleiding De opleiding TP is zodanig opgebouwd dat studt start met e stevige tweejarige (knis)basis op het gebied van psychologische knis, inzicht methodische vaardighed. Na deze tweejarige basis kan de studt kiez voor één van de vier uitstroomprofiel, namelijk voor (KPS), (NPS), (O&O) Arbeid- Organisatiepsychologie (AOP). Naast de vier uitstroomprofiel zijn ook de vier leerlijn kmerkd voor het TP-curriculum, namelijk de leerlijn Diagnostisch Onderzoek (DO), de leerlijn Coach, Counsel Train (CCT), de leerlijn Prevtie (Prev.) de leerlijn Toegepast Onderzoek (TO). Dit zijn tevs de vier beroepsspecifieke competties van de opleiding TP. De leerlijn start in de propedeuse lop longitudinaal door alle studiejar he, waarbij sprake is van e opbouw in complexiteit. Alle vier de leerlijn hebb e sterk acct in het TP-curriculum. Het uitstroomprofiel zit in het 3 e 4 e studiejaar bestaat uit vier semesters. Deze word ingevuld met e onderwijsaanbod (de hoofdstroom), e stage, e minor (groot keuzeblok) de afstudeeropdracht. Zowel het onderwijsaanbod als de stage sluit aan bij het gekoz uitstroomprofiel. De afstudeeropdracht sluit hier meestal ook bij aan, maar mag ook aansluit bij de minor. De minor is vrij naar keuze van de studt. Hij mag de minor binn TP kiez kan op deze wijze twee richting met elkaar combiner, zoals bijvoorbeeld klinische psychologie met neuropsychologie. Hij mag de minor ook buit TP kiez, bijvoorbeeld bij e andere opleiding van Saxion. 3

4 Hieronder is de opleiding schematisch weergegev 4 Minor 1 Afstudeerproject 3 Hoofdstroom Stage KPS 2 NPS O&O AOP 2 2 e studiejaar 1 Propedeuse Jaar Leerlijn Toegepast Onderzoek Diagnostisch Onderzoek Coach, Counsel Train Prevtie 1 N.B. de volgorde van de laatste vier semesters kan binn bepaalde marges variër. Wel moet de hoofdstroom voor de stage plaatsvind het afstudeerproject moet onderdeel zijn van het laatste studiejaar. 2 KPS= ; NPS= ; O&O= & ; AOP= Arbeid- & Organisatiepsychologie 4

5 De leerwerkpakkett die in het eerste tweede studiejaar aan bod kom zijn hieronder weergegev. Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 1 e studiejaar Inleiding Coach, Counsel & Train 1a Toegepast Onderzoek 1a (literatuuronderzoek) Levslooppsychologie Inleiding 2 Coach, Counsel & Train 1b & Toegepast Onderzoek 1b Arbeid- & Organisatiepsychologie Coach, Counsel & Train 1c Toegepast Onderzoek 1c (vraglijst I SPSS) Biologische Toegepast Onderzoek 1c (vraglijst I SPSS) Diagnostiek Onderzoek 1b Schriftelijke Communicatie Psychogerontologie Sociale Schriftelijke Communicatie (vraglijst I) Schriftelijke Communicatie Diagnostisch Onderzoek 1a Persoonlijkheidsleer Schriftelijke Communicatie Prevtie 1 2 e studiejaar Diagnostisch Onderzoek 2a theorie Diagnostisch Onderzoek 2a (WAIS) praktijk Toegepast Onderzoek 2a (observer & experimter) Prevtie 2a Leerstoorniss (primaire secundaire) Diagnostisch Onderzoek 2b (Loopbaan) DO2b Cognitieve : Psychopathologie 1 Prevtie 2b Coach, Counsel & Train AOP Diagnostisch Onderzoek 2c Toegepast Onderzoek 2b (vraglijst II) : Psychopathologie 2 Prevtie 2b Coach, Counsel & Train 2a Toegepast Onderzoek 2b (vraglijst II) Interculturele Coach, Counsel & Train 2b Gedragsstoorniss (incl. juridische aspect) Loopbaanpsychologie 3 De beroepsopleidde stage In het derde of vierde studiejaar vindt de beroepsopleidde stage plaats. De studt heeft de keuze tuss de tweede helft van het derde studiejaar of de eerste helft van het vierde studiejaar. Startmomt zijn september februari maar de stage moet wel na de hoofdstroom 5

6 plaatsvind. De studt loopt één stage van vijf maand met e gemiddelde werkweek van 36 uur. E deeltijdstudt kan kiez voor e stage van ti maand met e gemiddelde werkweek van achtti uur. Variant hierop zijn bespreekbaar. De inhoud van de stage hangt af van de gekoz studierichting de mogelijkhed binn de stagebiedde organisatie. Uiteraard hebb wij e aantal eis geformuleerd die staan hieronder weergegev. 3.1 Ingangsvoorwaarde voor de stage Als ingangsvoorwaarde voor de stage geldt dat de studt de propedeuse behaald moet hebb evals 52 ec van het 2 e studiejaar. Daarnaast moet hij de hoofdstroom gevolgd hebb. Voor deeltijdstudt bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd met de hoofdstroom stage te lop. Deeltijders die parttime stagelop spreid de stage over e langere periode. 3.2 Stage-eis De beroepsspecifieke competties Prevtie, Diagnostisch Onderzoek, Coach, Counsel & Train Toegepast Onderzoek lop door het hele curriculum he moet ook in de stage aan de orde kom. De beroepsspecifieke compettie Toegepast Onderzoek komt daarnaast nog uitgebreid in de afstudeerfase aan de orde. De volgde eis geld voor alle TP-stages: de stage moet van voldode niveau zijn voldode complexiteit variatie bezitt; er moet altijd sprake zijn van cliënt- of patiëntcontact (begeleiding, coaching, advisering, etc.); in e stage moet (minimaal) 2 van de 4 goemde beroepsspecifieke competties (prevtie; diagnostisch onderzoek; coach, counsel & train toegepast onderzoek) aan bod kom; de studt mag maximaal 75% van de stage-ur aan 1 van de 2 competties bested, waardoor hij altijd nog 25% van de stage-ur aan de andere compettie besteedt; afwijking van de regel zijn altijd mogelijk, maar in die gevall overlegt de studt met zijn stagebegeleider/het stagebureau 3. 3 Zo zal e stage bij e recruitmtbureau voor meer dan 75% uit Diagnostisch Onderzoek bestaan besteedt de stagiair de rest van de tijd aan TO-achtige activiteit, zoals analyser interpreter etc. 6

7 Het kan soms lastig zijn om 2 van de 4 beroepsspecifieke competties aan bod te lat kom, maar e stage vindt vrijwel altijd plaats in e organisatie. De studt moet dan creatief nadk over mogelijkhed. Hij kan bijvoorbeeld bekijk of hij e voorlichting kan gev of e klein onderzoekje kan uitvoer. Als er echt ge mogelijkhed zijn binn de stage, kan de studt in overleg met zijn stagedoct bekijk of e aanvullde opdracht mogelijk is of hij zoekt voor e korte periode naar mogelijkhed binn e andere organisatie (uiteraard binn de 5 maand). Van belang is dat de studt hierin creatief initiatiefrijk is zelf op zoek gaat naar mogelijkhed. 3.3 Stage- praktijkbegeleiding De studt krijgt stagebegeleiding vanuit de opleiding praktijkbegeleiding vanuit de stagebiedde organisatie. De stagebegeleider begeleidt de studt op afstand onderhoudt contact met de praktijkbegeleider van de stagebiedde organisatie. Standaard bezoekt de stagebegeleider de stagebiedde organisatie in de eerste paar wek van de stage is hij bij het eindgesprek aanwezig. Tussdoor heeft hij minimaal één keer telefonisch contact met de praktijkbegeleider bezoekt de organisatie nogmaals indi daar aanleiding toe is. Vanuit de stagebiedde organisatie krijgt de studt e praktijkbegeleider toegewez die zicht heeft op het functioner van de studt deze begeleidt de studt bij zijn werkzaamhed. De praktijkbegeleider heeft minimaal e hbo-opleiding moet over voldode deskundigheid bezitt. Het kan e (hbo-) psycholoog, orthopedagoog, sociaal verpleegkundige of psychodiagnostisch werker zijn. Voor AOP-stages geldt dat de praktijkbegeleider ook e re-integratiemedewerker, e prevtiewerker, e selectiemedewerker etc. kan zijn. 3.4 Functies, tak organisaties In de TP-werkveldmatrix zijn voorbeeldtak, -functies organisaties weergegev die van toepassing zijn op de afgestudeerde TP er. Ze zijn per uitstroomprofiel ingevuld gekoppeld aan de kernactiviteit per beroepsspecifieke compettie. Je hoeft niet aan al deze kernactiviteit per compettie te voldo, dat is afhankelijk van het soort stageplaats de mogelijkhed binn de stagebiedde organisatie. Naast de beroepsspecifieke competties, moet de studt ook voldo aan de algeme HBO-competties die in elke stage e rol spel. Deze algeme competties hebb we hieronder ook aangegev. TP-werkveldmatrix: voorbeeldtak, - functies - organisaties per uitstroomprofiel gekoppeld aan de relevante activiteit per beroepsspecifieke compettie N.B. De studt hoeft niet aan alle kernactiviteit per beroepsspecifieke compettie te voldo 7

8 Kernactiviteit per beroepsspecifieke compettie (Psychodiagnostisch) Onderzoek Analyser van de vraagstelling Informatie verzamel verstrekk Opstell toepass van e onderzoeksstrategie (w.o. testbatterij samstell, uitvoer testonderzoek, observatie) Interpreter van onderzoeksgegevs Mondeling rapporter van besluit /of advies Schriftelijk rapporter van besluit /of advies A&O- Voobeeldtak Risico-invtarisatie Onderzoek in e bedrijf naar: psychosociale arbeidsbelasting, medewerkers tevredheid, Assessmt van persoonlijkheidskmerk, capaciteit competties. Het inricht, uitvoer rapporter van individueel psychologisch onderzoek: Test, observer, interview (anamnese) m.b.t. klacht, symptom, persoonlijkheid, intelligtie, (interpersoonlijk) gedrag etc. in relatie tot gezondheidsvraagstukk Het in kaart brg van het cognitief functioner bij ms met (niet) aangebor hersletsels, reking houdd met: medische voorgeschiedis, medicatiegebruik, sociale situatie, psychisch functioner, persoonlijkheid, capaciteit opleiding. Anamnesegesprek voer, samstell van testbatterij, uitvoer van testonderzoek, uitwerk van testresultat, interpreter van testuitslag, (deel)conclusies trekk rapporter. Onderzoek naar e veelvoud aan mogelijke problem c.q. stoorniss zoals PDD-NOS; MCDD; ADHD; dyslexie; dyscalculie: Dit alles in e multidisciplinair verband onder verantwoordelijkheid van e BIG-geregistreerde Psychodiagnostisch Werker Re-integratiemedewerker Prevtiewerker Junior onderzoeker Selectiemedewerker Werving- & Selectiebureau Arbodist Arboafdeling organisatie HR Adviesbureau HR-afdeling organisatie Psychologisch medewerker Prakrijkondersteuner huisarts (POH-GGZ) Alle GGZ-instelling (categorale) ziekhuiz Pittiaire voorziing Arbodist/ Re-integratiebureaus Expertiseonderzoek kunn ook aan de orde kom. Psychodiagnostisch Werker HBO-Psycholoog Ziekhuiz Revalidatiectra Ouderzorg (verpleeg-/ verzorgingshuiz) GGZ-ctra Psychiatrische kliniek Re-integratiebureaus Psychodiagnostisch Werker Organisaties in het (speciaal) onderwijs binn het zeer brede spectrum van de Jeugdzorg (GGZ-J); Bureau Jeugdzorg; JPI (justitie) 8

9 Kernactiviteit per beroepsspecifieke compettie Prevtief handel Analyser van het probleem Inricht van het intervtieprogramma Uitvoer implemter van het intervtieprogramma (w.o. uitvoer van voorlichting, training, psycho-educatie) Evaluer adviser A&O- Opspor idtificer van risicogedrag, risicogroep risicosituaties Ontwikkel c.q. gev van voorlichting, training andere intervties ter bevordering van gezondheid vitaliteit van werknemers. Coach counsel van werknemers met werkgerelateerde psychische klacht. Prevtiewerker Voorlichter Trainer Coach Counseler Voorlichting patiënt(groep) Prevtieve (groeps)training Psycho-educatie Prevtieve signalering tijds psychologisch onderzoek Psychodiagnostisch Werker Psychologisch medewerker Prevtiewerker Praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ) Re-integratiemedewerker Orthopedagogische Institut Schoolbegeleidingsdist Voorlichting gev over het ontstaan, de risicofactor de cognitieve psychosociale gevolg van bijv. demtie, verslaving, epilepsie, ADHD, CVA s, whiplash, hersinfecties psychiatrische ziektes. Tevs voorlichting gev over prevtief gedrag t.a.v. ziektebeeld. Psycho-educatie gev over bijv. psychofarmaca, de effect van cognitieve training of symptom van aandoing (hoe herk je ze?). Lotgot begeleid, steun adviser. Gedragsadviez gev aan mantelzorgers of andere (para)medische disciplines (bijv. in het kader van klinische less). Prevtiewerker Voorlichter Adviseur Begeleider van lotgot Begeleider van mantelzorgers Opspor idtificer van risicogedrag, risicogroep risicosituaties Ontwikkel c.q. gev van voorlichting, training M.n. in e GVO /of VTO kader zoals faalangstreductie, driftregulatie, sociale vaardigheid videointeractie. Medewerker GVO; VTO. Medewerker onderzoek VTO Beleidsmedewerker GVO 9

10 Kernactiviteit per beroepsspecifieke compettie A&O- Arbodist HR-afdeling bedrijf Trainingsbureau GGZ Re-integratiebureau Alle GGZ-instelling (categorale)ziekhuiz Pittiaire voorziing Arbodist/ re-integratiebureaus Ziekhuiz Revalidatiectra Ouderzorg (verpleeg- /verzorgingshuiz) GGZ-ctra Psychiatrische kliniek Re-integratiebureaus Orthopedagogische Institut Schoolbegeleidingsdist Middelbaar onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs Jeugdzorg instelling Kernactiviteit per beroepsspecifieke compettie Coach, counsel & train) Informatie verzamel verstrekk Voer van individuele gesprekk (hulpverlings-, counselings- coachingsgesprekk) Uitvoer van e geprotocolliseerde deeltherapie Verzorg van groepstraining of therapieën Evaluer van trainingseffect Schriftelijke rapporter A&O-psychologie Individuele counseling van e werknemer bij werkgerelateerde psychische klacht. Individuele coaching bij carrière vraagstukk of reintegratie. Training opzett uitvoer van assessor, sociale vaardigheid, stressreductie, copingstijl, timemanagemt, assertiviteit Begeleidingsgesprekk patiënt(groep) Gezondheidscounseling/ hulpverling bij lichte problematiek Uitvoer van deelbehandeling of protocollaire therapieën. Uitvoer van protocollaire groepstherapieën/-training bijv. assertiviteit, depressie Cognitieve strategietraining gev op individueel op groepsniveau (n.a.v. protocoll). Training gev m.b.t. compsatie van aangedane cognitieve functies (bijv. training m.b.t. omgaan met tijdsdruk, gebruik van externe geheugsteuntjes, planningstechniek, etc.). Training opzett, uitvoer evaluer. Counseling via: - intakegesprekk - (deel)behandelingsgesprekk; - multidisciplinair overleg Coaching/training via: - sociale vaardigheidstraining; - faalangstreductietraining - VHT-training -. 10

11 Kernactiviteit per beroepsspecifieke compettie Verzorg van veranderingsprocess op organisatiiveau Realiser van multidisciplinaire afstemming A&O-psychologie Counseler Coach Trainer *Counseler binn Health service, Gezondheidsdist, GGZ, Verzekeraar *Coach binn Verzuimdist, Loopbaanbureau, Re-integratiebureau, Mobiliteitsbureau, Zelfstandig personal coach *Trainer bij Trainingsbureau of bij Arbodist Psychodiagnostisch Werker Psychologisch medewerker Praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ) Re-integratiemedewerker Alle GGZ-instelling (categorale)ziekhuiz Pittiaire voorziing Arbodist/ Re-integratiebureaus Cognitief (strategie)trainer Cognitief revalidatietherapeut Revalidatiectra Ouderzorg (verpleeg- /verzorgingshuiz) Ziekhuiz * Trainer, bijv. op gebied van: - Orthodidactiek - Soc.vaardighed - Faalangstreductie * Diagnosticus, WISC, RON- R etc. * Adviseur/Uitvoerder (cognitieve) gedragstherapie (speciaal) onderwijs Jeugdzorg: -jeugdhulpverling -jeugdbescherming -DBC instelling m.b.t. kinder/jeugd -GGZ-J Kernactiviteit Per beroepsspecifieke compettie Toegepast Onderzoek Het do van acquisitive Het formuler van de ctrale vraag deelvrag Het kiez van de A&O-psychologie Het opzett uitvoer van e onderzoek naar de psychosociale belasting, tevredheid, bevlogheid, vitaliteit van medewerkers in Het opzett uitvoer van klinisch psychologisch praktijkonderzoek, bijvoorbeeld effectmeting van e therapie Het opzett uitvoer van neuropsychologisch onderzoek, bijvoorbeeld: * onderzoek naar het effect van neurofeedback bij ADHD * Het opzett uitvoer van onderzoek naar het effect van het plaats van kinder met e psychosociale handicap in 11

12 Kernactiviteit Per beroepsspecifieke compettie onderzoeksmethode om informatie te verzamel Het verzamel, analyser interpreter van de data: uitvoer van onderzoek, verwerk van gegevs interpreter van gegevs Het rapporter adviser A&O-psychologie e organisatie. Junior onderzoeker Prevtiemedewerker Junior onderzoeker Projectleider of depressie * onderzoek van het effect van absces/epileptische aanvall op het leervermog * onderzoek naar effect van 'dual -n bag' op het werkgeheug 'vloeibare intelligtie' * onderzoek naar het effect van slaapstoorniss op het brein * onderzoek naar het effect van medicatie bij aandachtstoorniss * onderzoek naar het effect van breintraining bij Alzheimer/Parkinson.. Junior onderzoeker Projectleider meeleefgezinn. * Het met van de effectiviteit van e training of e intervtie met videointeractie. Junior onderzoeker Projectleider Branche/koepelorganisatie Adviesbureau HRM afdeling Arbo-dist Alle GGZ-instelling (categorale)ziekhuiz Pittiaire voorziing Arbodist/ re-integratiebureaus Epilepsiectrum Particuliere 'brein-ctra' Slaap/waakctrum voor onderzoek Universiteit (Speciaal) onderwijs Jeugdzorg 12

13 3.5 Algeme HBO-competties/Dublindescriptor In onderstaand overzicht staan de algeme HBO-competties, ofwel de Dublindescriptor weergegev, die voor elke HBO-opleiding geld, maar wel context specifiek word ingevuld. Ze geld voor elke stage in meer of mindere mate hoev dus niet op elke stageplek in dezelfde mate aan de orde te kom. Algeme HBO-competties/Dublindescriptor KENNIS EN INZICHT Heeft aantoonbare knis inzicht van e vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs dit wordt overtroff; functioneert doorgaans op e niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboek, ige aspect voorkom waarvoor knis van de laatste ontwikkeling in het vakgebied vereist is. TOEPASSEN KENNIS EN INZICHT Is in staat om zijn/haar knis inzicht op dusdanige wijze toe te pass, dat dit e professionele badering van zijn/haar werk of beroep laat zi, beschikt verder over competties voor het opstell verdiep van argumtaties voor het oploss van problem op het vakgebied. OORDEELSVORMING Is in staat om relevante gegevs te verzamel interpreter (meestal op het vakgebied) met het doel e oordeel te vorm dat mede gebaseerd is op het afweg van relevante sociaal-maatschappelijke, wetschappelijke of ethische aspect. COMMUNICATIE Is in staat om informatie, ideeën oplossing over te brg op e publiek bestaande uit specialist of niet-specialist. LEERVAARDIGHEDEN Bezit de leervaardighed die noodzakelijk zijn om e vervolgstudie die e hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. 13

De Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar

De Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar De Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar 1. Doelstellingen van de Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar. 2. Competentiegericht en praktijkgericht leren in de stage

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs... 7

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hanzehogeschool Groningen

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hanzehogeschool Groningen BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie voltijd Hanzehogeschool Groningen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle Bijlage A Opleidingsprogramma (voltijds en duaal) A.1 Introductie A.1.1 Inleiding In deze bijlage wordt aangegeven hoe de Stenden Hogeschool in Emmen haar beroepsprofiel voor werktuigbouwkundig ingenieurs

Nadere informatie

Opvoedingsrelaties versterken

Opvoedingsrelaties versterken Landelijk opleidings- en competentieprofiel van de HBO-bacheloropleiding Pedagogiek Opvoedingsrelaties versterken Landelijk Opleidingsoverleg Pedagogiek maart 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Vooraf... 3 1.1. Voorgeschiedenis...

Nadere informatie

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING*

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) geldt aanvullende

Nadere informatie

Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden

Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden Eindrapportage Katja van Vliet Myriam Vandenbroucke Met medewerking van Hans Boutellier April 2009 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2.

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Onderwijsprogramma algemeen. Studieprogramma

Hoofdstuk 1. Onderwijsprogramma algemeen. Studieprogramma Hoofdstuk 1 Onderwijsprogramma algemeen Studieprogramma 1. Inleiding Het onderwijs in de psychologie aan de UvA wordt verzorgd door twee scholen: het College Psychology en de Graduate School of Psychology.

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde I Algemeen deel U2014/02468 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie Bekijk de video van Merel met Layar 2015 2016 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Maarten Bikker bij I am Progrez in Den Haag Interactive

Nadere informatie

Motivatie voor FT en voor het volgen van een masteropleiding (MRCA)

Motivatie voor FT en voor het volgen van een masteropleiding (MRCA) Bijlage 3. Motivatie voor FT en voor het volgen van een masteropleiding (MRCA) Het volgen van een masteropleiding als fysiotherapeut is geen vlotte beslissing die in een impuls wordt genomen. Nogal logisch,

Nadere informatie

GGZ. eerstelijns psychologische zorg. thuisbegeleiding. a voor jeugd en gezin thuisbegeleiding

GGZ. eerstelijns psychologische zorg. thuisbegeleiding. a voor jeugd en gezin thuisbegeleiding eleiding maatschappelijk werk in verpleeghuizen thuisbegeleiding eerstelijns psycho eerstelijns psychologische zorg sociaal psychiatrisch verpleegkundigen aatschappelijk werk in verpleeghuizen Transparant

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Reflectieverslag Eindbeoordeling

Reflectieverslag Eindbeoordeling Reflectieverslag Eindbeoordeling Naam student: Elger van Barneveld Stagebedrijf: HealthTime Fitness Opleiding & studiejaar: HBO Sport en Bewegen Hogeschool Inholland Haarlem, 2012-2013 Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Creatieve Therapie 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids psychology. wo-master begeleid 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids psychology. wo-master begeleid 2014 2015 studiegids psychology wo-master begeleid 2014 2015 Beste bachelor en master in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Tweede plaats bachelor Psychologie in Keuzegids Universiteiten 2014 Tweede plaats master

Nadere informatie

Macrodoelmatigheid van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

Macrodoelmatigheid van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie Macrodoelmatigheid van de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie In opdracht van de Hogeschool Zeeland Rita Kennis Jos Frietman Nijmegen, 14 februari 2011 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Met de zalm de Maas af

Met de zalm de Maas af Met de zalm de Maas af Mogelijkhed voor samwerking binn e NME- voor de basisvorming door datum vak vakcode studielast begeleiding Gilda Roozeboom 30 maart 2006 Master Thesis Ecohydrology (M-variant) 450125

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Associate Degree Klinische Chemie

Adviesrapport accreditatie. Associate Degree Klinische Chemie Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleidingen Chemie en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Associate Degree Klinische Chemie Hogeschool INHolland Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070)

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie