Stage-eisen Toegepaste Psychologie juni Stage-informatie Toegepaste Psychologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stage-eisen Toegepaste Psychologie 2012-2013 26 juni 2012. Stage-informatie Toegepaste Psychologie"

Transcriptie

1 Stage-informatie Toegepaste 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De opbouw van de opleiding 3. De beroepsopleidde stage 3.1 Ingangsvoorwaarde voor de stage 3.2 Stage-eis 3.3 Stage- praktijkbegeleiding 3.4 Tak, functies organisaties 3.5 Algeme HBO-competties 2

3 1 Inleiding De opleiding Toegepaste (TP) bereidt studt voor op het zo optimaal mogelijk ondersteun van cliënt bij het zelfstandig functioner in het dagelijks lev tijds studie of werk. Deze brochure bevat informatie over de opbouw van de opleiding er is specifiek aandacht voor de stage, als belangrijke praktijkperiode binn de opleiding. Aangegev wordt de plaats van de stage in de opleiding evals de ingangseis de stage-eis. Als laatste gev we de TP-werkveldmatrix waarin voorbeeldfuncties, -tak organisaties voor afgestudeerde TP ers zijn weergegev. 2 De opbouw van de opleiding De opleiding TP is zodanig opgebouwd dat studt start met e stevige tweejarige (knis)basis op het gebied van psychologische knis, inzicht methodische vaardighed. Na deze tweejarige basis kan de studt kiez voor één van de vier uitstroomprofiel, namelijk voor (KPS), (NPS), (O&O) Arbeid- Organisatiepsychologie (AOP). Naast de vier uitstroomprofiel zijn ook de vier leerlijn kmerkd voor het TP-curriculum, namelijk de leerlijn Diagnostisch Onderzoek (DO), de leerlijn Coach, Counsel Train (CCT), de leerlijn Prevtie (Prev.) de leerlijn Toegepast Onderzoek (TO). Dit zijn tevs de vier beroepsspecifieke competties van de opleiding TP. De leerlijn start in de propedeuse lop longitudinaal door alle studiejar he, waarbij sprake is van e opbouw in complexiteit. Alle vier de leerlijn hebb e sterk acct in het TP-curriculum. Het uitstroomprofiel zit in het 3 e 4 e studiejaar bestaat uit vier semesters. Deze word ingevuld met e onderwijsaanbod (de hoofdstroom), e stage, e minor (groot keuzeblok) de afstudeeropdracht. Zowel het onderwijsaanbod als de stage sluit aan bij het gekoz uitstroomprofiel. De afstudeeropdracht sluit hier meestal ook bij aan, maar mag ook aansluit bij de minor. De minor is vrij naar keuze van de studt. Hij mag de minor binn TP kiez kan op deze wijze twee richting met elkaar combiner, zoals bijvoorbeeld klinische psychologie met neuropsychologie. Hij mag de minor ook buit TP kiez, bijvoorbeeld bij e andere opleiding van Saxion. 3

4 Hieronder is de opleiding schematisch weergegev 4 Minor 1 Afstudeerproject 3 Hoofdstroom Stage KPS 2 NPS O&O AOP 2 2 e studiejaar 1 Propedeuse Jaar Leerlijn Toegepast Onderzoek Diagnostisch Onderzoek Coach, Counsel Train Prevtie 1 N.B. de volgorde van de laatste vier semesters kan binn bepaalde marges variër. Wel moet de hoofdstroom voor de stage plaatsvind het afstudeerproject moet onderdeel zijn van het laatste studiejaar. 2 KPS= ; NPS= ; O&O= & ; AOP= Arbeid- & Organisatiepsychologie 4

5 De leerwerkpakkett die in het eerste tweede studiejaar aan bod kom zijn hieronder weergegev. Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 1 e studiejaar Inleiding Coach, Counsel & Train 1a Toegepast Onderzoek 1a (literatuuronderzoek) Levslooppsychologie Inleiding 2 Coach, Counsel & Train 1b & Toegepast Onderzoek 1b Arbeid- & Organisatiepsychologie Coach, Counsel & Train 1c Toegepast Onderzoek 1c (vraglijst I SPSS) Biologische Toegepast Onderzoek 1c (vraglijst I SPSS) Diagnostiek Onderzoek 1b Schriftelijke Communicatie Psychogerontologie Sociale Schriftelijke Communicatie (vraglijst I) Schriftelijke Communicatie Diagnostisch Onderzoek 1a Persoonlijkheidsleer Schriftelijke Communicatie Prevtie 1 2 e studiejaar Diagnostisch Onderzoek 2a theorie Diagnostisch Onderzoek 2a (WAIS) praktijk Toegepast Onderzoek 2a (observer & experimter) Prevtie 2a Leerstoorniss (primaire secundaire) Diagnostisch Onderzoek 2b (Loopbaan) DO2b Cognitieve : Psychopathologie 1 Prevtie 2b Coach, Counsel & Train AOP Diagnostisch Onderzoek 2c Toegepast Onderzoek 2b (vraglijst II) : Psychopathologie 2 Prevtie 2b Coach, Counsel & Train 2a Toegepast Onderzoek 2b (vraglijst II) Interculturele Coach, Counsel & Train 2b Gedragsstoorniss (incl. juridische aspect) Loopbaanpsychologie 3 De beroepsopleidde stage In het derde of vierde studiejaar vindt de beroepsopleidde stage plaats. De studt heeft de keuze tuss de tweede helft van het derde studiejaar of de eerste helft van het vierde studiejaar. Startmomt zijn september februari maar de stage moet wel na de hoofdstroom 5

6 plaatsvind. De studt loopt één stage van vijf maand met e gemiddelde werkweek van 36 uur. E deeltijdstudt kan kiez voor e stage van ti maand met e gemiddelde werkweek van achtti uur. Variant hierop zijn bespreekbaar. De inhoud van de stage hangt af van de gekoz studierichting de mogelijkhed binn de stagebiedde organisatie. Uiteraard hebb wij e aantal eis geformuleerd die staan hieronder weergegev. 3.1 Ingangsvoorwaarde voor de stage Als ingangsvoorwaarde voor de stage geldt dat de studt de propedeuse behaald moet hebb evals 52 ec van het 2 e studiejaar. Daarnaast moet hij de hoofdstroom gevolgd hebb. Voor deeltijdstudt bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd met de hoofdstroom stage te lop. Deeltijders die parttime stagelop spreid de stage over e langere periode. 3.2 Stage-eis De beroepsspecifieke competties Prevtie, Diagnostisch Onderzoek, Coach, Counsel & Train Toegepast Onderzoek lop door het hele curriculum he moet ook in de stage aan de orde kom. De beroepsspecifieke compettie Toegepast Onderzoek komt daarnaast nog uitgebreid in de afstudeerfase aan de orde. De volgde eis geld voor alle TP-stages: de stage moet van voldode niveau zijn voldode complexiteit variatie bezitt; er moet altijd sprake zijn van cliënt- of patiëntcontact (begeleiding, coaching, advisering, etc.); in e stage moet (minimaal) 2 van de 4 goemde beroepsspecifieke competties (prevtie; diagnostisch onderzoek; coach, counsel & train toegepast onderzoek) aan bod kom; de studt mag maximaal 75% van de stage-ur aan 1 van de 2 competties bested, waardoor hij altijd nog 25% van de stage-ur aan de andere compettie besteedt; afwijking van de regel zijn altijd mogelijk, maar in die gevall overlegt de studt met zijn stagebegeleider/het stagebureau 3. 3 Zo zal e stage bij e recruitmtbureau voor meer dan 75% uit Diagnostisch Onderzoek bestaan besteedt de stagiair de rest van de tijd aan TO-achtige activiteit, zoals analyser interpreter etc. 6

7 Het kan soms lastig zijn om 2 van de 4 beroepsspecifieke competties aan bod te lat kom, maar e stage vindt vrijwel altijd plaats in e organisatie. De studt moet dan creatief nadk over mogelijkhed. Hij kan bijvoorbeeld bekijk of hij e voorlichting kan gev of e klein onderzoekje kan uitvoer. Als er echt ge mogelijkhed zijn binn de stage, kan de studt in overleg met zijn stagedoct bekijk of e aanvullde opdracht mogelijk is of hij zoekt voor e korte periode naar mogelijkhed binn e andere organisatie (uiteraard binn de 5 maand). Van belang is dat de studt hierin creatief initiatiefrijk is zelf op zoek gaat naar mogelijkhed. 3.3 Stage- praktijkbegeleiding De studt krijgt stagebegeleiding vanuit de opleiding praktijkbegeleiding vanuit de stagebiedde organisatie. De stagebegeleider begeleidt de studt op afstand onderhoudt contact met de praktijkbegeleider van de stagebiedde organisatie. Standaard bezoekt de stagebegeleider de stagebiedde organisatie in de eerste paar wek van de stage is hij bij het eindgesprek aanwezig. Tussdoor heeft hij minimaal één keer telefonisch contact met de praktijkbegeleider bezoekt de organisatie nogmaals indi daar aanleiding toe is. Vanuit de stagebiedde organisatie krijgt de studt e praktijkbegeleider toegewez die zicht heeft op het functioner van de studt deze begeleidt de studt bij zijn werkzaamhed. De praktijkbegeleider heeft minimaal e hbo-opleiding moet over voldode deskundigheid bezitt. Het kan e (hbo-) psycholoog, orthopedagoog, sociaal verpleegkundige of psychodiagnostisch werker zijn. Voor AOP-stages geldt dat de praktijkbegeleider ook e re-integratiemedewerker, e prevtiewerker, e selectiemedewerker etc. kan zijn. 3.4 Functies, tak organisaties In de TP-werkveldmatrix zijn voorbeeldtak, -functies organisaties weergegev die van toepassing zijn op de afgestudeerde TP er. Ze zijn per uitstroomprofiel ingevuld gekoppeld aan de kernactiviteit per beroepsspecifieke compettie. Je hoeft niet aan al deze kernactiviteit per compettie te voldo, dat is afhankelijk van het soort stageplaats de mogelijkhed binn de stagebiedde organisatie. Naast de beroepsspecifieke competties, moet de studt ook voldo aan de algeme HBO-competties die in elke stage e rol spel. Deze algeme competties hebb we hieronder ook aangegev. TP-werkveldmatrix: voorbeeldtak, - functies - organisaties per uitstroomprofiel gekoppeld aan de relevante activiteit per beroepsspecifieke compettie N.B. De studt hoeft niet aan alle kernactiviteit per beroepsspecifieke compettie te voldo 7

8 Kernactiviteit per beroepsspecifieke compettie (Psychodiagnostisch) Onderzoek Analyser van de vraagstelling Informatie verzamel verstrekk Opstell toepass van e onderzoeksstrategie (w.o. testbatterij samstell, uitvoer testonderzoek, observatie) Interpreter van onderzoeksgegevs Mondeling rapporter van besluit /of advies Schriftelijk rapporter van besluit /of advies A&O- Voobeeldtak Risico-invtarisatie Onderzoek in e bedrijf naar: psychosociale arbeidsbelasting, medewerkers tevredheid, Assessmt van persoonlijkheidskmerk, capaciteit competties. Het inricht, uitvoer rapporter van individueel psychologisch onderzoek: Test, observer, interview (anamnese) m.b.t. klacht, symptom, persoonlijkheid, intelligtie, (interpersoonlijk) gedrag etc. in relatie tot gezondheidsvraagstukk Het in kaart brg van het cognitief functioner bij ms met (niet) aangebor hersletsels, reking houdd met: medische voorgeschiedis, medicatiegebruik, sociale situatie, psychisch functioner, persoonlijkheid, capaciteit opleiding. Anamnesegesprek voer, samstell van testbatterij, uitvoer van testonderzoek, uitwerk van testresultat, interpreter van testuitslag, (deel)conclusies trekk rapporter. Onderzoek naar e veelvoud aan mogelijke problem c.q. stoorniss zoals PDD-NOS; MCDD; ADHD; dyslexie; dyscalculie: Dit alles in e multidisciplinair verband onder verantwoordelijkheid van e BIG-geregistreerde Psychodiagnostisch Werker Re-integratiemedewerker Prevtiewerker Junior onderzoeker Selectiemedewerker Werving- & Selectiebureau Arbodist Arboafdeling organisatie HR Adviesbureau HR-afdeling organisatie Psychologisch medewerker Prakrijkondersteuner huisarts (POH-GGZ) Alle GGZ-instelling (categorale) ziekhuiz Pittiaire voorziing Arbodist/ Re-integratiebureaus Expertiseonderzoek kunn ook aan de orde kom. Psychodiagnostisch Werker HBO-Psycholoog Ziekhuiz Revalidatiectra Ouderzorg (verpleeg-/ verzorgingshuiz) GGZ-ctra Psychiatrische kliniek Re-integratiebureaus Psychodiagnostisch Werker Organisaties in het (speciaal) onderwijs binn het zeer brede spectrum van de Jeugdzorg (GGZ-J); Bureau Jeugdzorg; JPI (justitie) 8

9 Kernactiviteit per beroepsspecifieke compettie Prevtief handel Analyser van het probleem Inricht van het intervtieprogramma Uitvoer implemter van het intervtieprogramma (w.o. uitvoer van voorlichting, training, psycho-educatie) Evaluer adviser A&O- Opspor idtificer van risicogedrag, risicogroep risicosituaties Ontwikkel c.q. gev van voorlichting, training andere intervties ter bevordering van gezondheid vitaliteit van werknemers. Coach counsel van werknemers met werkgerelateerde psychische klacht. Prevtiewerker Voorlichter Trainer Coach Counseler Voorlichting patiënt(groep) Prevtieve (groeps)training Psycho-educatie Prevtieve signalering tijds psychologisch onderzoek Psychodiagnostisch Werker Psychologisch medewerker Prevtiewerker Praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ) Re-integratiemedewerker Orthopedagogische Institut Schoolbegeleidingsdist Voorlichting gev over het ontstaan, de risicofactor de cognitieve psychosociale gevolg van bijv. demtie, verslaving, epilepsie, ADHD, CVA s, whiplash, hersinfecties psychiatrische ziektes. Tevs voorlichting gev over prevtief gedrag t.a.v. ziektebeeld. Psycho-educatie gev over bijv. psychofarmaca, de effect van cognitieve training of symptom van aandoing (hoe herk je ze?). Lotgot begeleid, steun adviser. Gedragsadviez gev aan mantelzorgers of andere (para)medische disciplines (bijv. in het kader van klinische less). Prevtiewerker Voorlichter Adviseur Begeleider van lotgot Begeleider van mantelzorgers Opspor idtificer van risicogedrag, risicogroep risicosituaties Ontwikkel c.q. gev van voorlichting, training M.n. in e GVO /of VTO kader zoals faalangstreductie, driftregulatie, sociale vaardigheid videointeractie. Medewerker GVO; VTO. Medewerker onderzoek VTO Beleidsmedewerker GVO 9

10 Kernactiviteit per beroepsspecifieke compettie A&O- Arbodist HR-afdeling bedrijf Trainingsbureau GGZ Re-integratiebureau Alle GGZ-instelling (categorale)ziekhuiz Pittiaire voorziing Arbodist/ re-integratiebureaus Ziekhuiz Revalidatiectra Ouderzorg (verpleeg- /verzorgingshuiz) GGZ-ctra Psychiatrische kliniek Re-integratiebureaus Orthopedagogische Institut Schoolbegeleidingsdist Middelbaar onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs Jeugdzorg instelling Kernactiviteit per beroepsspecifieke compettie Coach, counsel & train) Informatie verzamel verstrekk Voer van individuele gesprekk (hulpverlings-, counselings- coachingsgesprekk) Uitvoer van e geprotocolliseerde deeltherapie Verzorg van groepstraining of therapieën Evaluer van trainingseffect Schriftelijke rapporter A&O-psychologie Individuele counseling van e werknemer bij werkgerelateerde psychische klacht. Individuele coaching bij carrière vraagstukk of reintegratie. Training opzett uitvoer van assessor, sociale vaardigheid, stressreductie, copingstijl, timemanagemt, assertiviteit Begeleidingsgesprekk patiënt(groep) Gezondheidscounseling/ hulpverling bij lichte problematiek Uitvoer van deelbehandeling of protocollaire therapieën. Uitvoer van protocollaire groepstherapieën/-training bijv. assertiviteit, depressie Cognitieve strategietraining gev op individueel op groepsniveau (n.a.v. protocoll). Training gev m.b.t. compsatie van aangedane cognitieve functies (bijv. training m.b.t. omgaan met tijdsdruk, gebruik van externe geheugsteuntjes, planningstechniek, etc.). Training opzett, uitvoer evaluer. Counseling via: - intakegesprekk - (deel)behandelingsgesprekk; - multidisciplinair overleg Coaching/training via: - sociale vaardigheidstraining; - faalangstreductietraining - VHT-training -. 10

11 Kernactiviteit per beroepsspecifieke compettie Verzorg van veranderingsprocess op organisatiiveau Realiser van multidisciplinaire afstemming A&O-psychologie Counseler Coach Trainer *Counseler binn Health service, Gezondheidsdist, GGZ, Verzekeraar *Coach binn Verzuimdist, Loopbaanbureau, Re-integratiebureau, Mobiliteitsbureau, Zelfstandig personal coach *Trainer bij Trainingsbureau of bij Arbodist Psychodiagnostisch Werker Psychologisch medewerker Praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ) Re-integratiemedewerker Alle GGZ-instelling (categorale)ziekhuiz Pittiaire voorziing Arbodist/ Re-integratiebureaus Cognitief (strategie)trainer Cognitief revalidatietherapeut Revalidatiectra Ouderzorg (verpleeg- /verzorgingshuiz) Ziekhuiz * Trainer, bijv. op gebied van: - Orthodidactiek - Soc.vaardighed - Faalangstreductie * Diagnosticus, WISC, RON- R etc. * Adviseur/Uitvoerder (cognitieve) gedragstherapie (speciaal) onderwijs Jeugdzorg: -jeugdhulpverling -jeugdbescherming -DBC instelling m.b.t. kinder/jeugd -GGZ-J Kernactiviteit Per beroepsspecifieke compettie Toegepast Onderzoek Het do van acquisitive Het formuler van de ctrale vraag deelvrag Het kiez van de A&O-psychologie Het opzett uitvoer van e onderzoek naar de psychosociale belasting, tevredheid, bevlogheid, vitaliteit van medewerkers in Het opzett uitvoer van klinisch psychologisch praktijkonderzoek, bijvoorbeeld effectmeting van e therapie Het opzett uitvoer van neuropsychologisch onderzoek, bijvoorbeeld: * onderzoek naar het effect van neurofeedback bij ADHD * Het opzett uitvoer van onderzoek naar het effect van het plaats van kinder met e psychosociale handicap in 11

12 Kernactiviteit Per beroepsspecifieke compettie onderzoeksmethode om informatie te verzamel Het verzamel, analyser interpreter van de data: uitvoer van onderzoek, verwerk van gegevs interpreter van gegevs Het rapporter adviser A&O-psychologie e organisatie. Junior onderzoeker Prevtiemedewerker Junior onderzoeker Projectleider of depressie * onderzoek van het effect van absces/epileptische aanvall op het leervermog * onderzoek naar effect van 'dual -n bag' op het werkgeheug 'vloeibare intelligtie' * onderzoek naar het effect van slaapstoorniss op het brein * onderzoek naar het effect van medicatie bij aandachtstoorniss * onderzoek naar het effect van breintraining bij Alzheimer/Parkinson.. Junior onderzoeker Projectleider meeleefgezinn. * Het met van de effectiviteit van e training of e intervtie met videointeractie. Junior onderzoeker Projectleider Branche/koepelorganisatie Adviesbureau HRM afdeling Arbo-dist Alle GGZ-instelling (categorale)ziekhuiz Pittiaire voorziing Arbodist/ re-integratiebureaus Epilepsiectrum Particuliere 'brein-ctra' Slaap/waakctrum voor onderzoek Universiteit (Speciaal) onderwijs Jeugdzorg 12

13 3.5 Algeme HBO-competties/Dublindescriptor In onderstaand overzicht staan de algeme HBO-competties, ofwel de Dublindescriptor weergegev, die voor elke HBO-opleiding geld, maar wel context specifiek word ingevuld. Ze geld voor elke stage in meer of mindere mate hoev dus niet op elke stageplek in dezelfde mate aan de orde te kom. Algeme HBO-competties/Dublindescriptor KENNIS EN INZICHT Heeft aantoonbare knis inzicht van e vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs dit wordt overtroff; functioneert doorgaans op e niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboek, ige aspect voorkom waarvoor knis van de laatste ontwikkeling in het vakgebied vereist is. TOEPASSEN KENNIS EN INZICHT Is in staat om zijn/haar knis inzicht op dusdanige wijze toe te pass, dat dit e professionele badering van zijn/haar werk of beroep laat zi, beschikt verder over competties voor het opstell verdiep van argumtaties voor het oploss van problem op het vakgebied. OORDEELSVORMING Is in staat om relevante gegevs te verzamel interpreter (meestal op het vakgebied) met het doel e oordeel te vorm dat mede gebaseerd is op het afweg van relevante sociaal-maatschappelijke, wetschappelijke of ethische aspect. COMMUNICATIE Is in staat om informatie, ideeën oplossing over te brg op e publiek bestaande uit specialist of niet-specialist. LEERVAARDIGHEDEN Bezit de leervaardighed die noodzakelijk zijn om e vervolgstudie die e hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. 13

Ambulatorium van Hogeschool Windesheim. Kansen en uitdagingen in het spanningsveld tussen onderwijs en hulpverlening.

Ambulatorium van Hogeschool Windesheim. Kansen en uitdagingen in het spanningsveld tussen onderwijs en hulpverlening. Ambulatorium van Hogeschool Windesheim Kans uitdaging in het spanningsveld tuss onderwijs hulpverling. Visie opleiding Psychomotorische Therapie (PMT) Vanuit de opleiding PMT leid we studt op tot startbekwame

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding 2014-2015 BA 1 IK Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- 2 blok 1 weken blok 2 weken blok 3 toetsweken blok 4 opdrachten schr. tent. schr. tent.

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Verdiepingsstage Vroege Psychosen. Dorpsblik. informatie voor aios

Verdiepingsstage Vroege Psychosen. Dorpsblik. informatie voor aios Verdiepingsstage Vroege Psychosen Dorpsblik informatie voor aios Verdiepingsstage Vroege Psychosen Dorpsblik Hoe eerder mensen met een vroege psychose worden behandeld, hoe groter de kans op functioneel

Nadere informatie

BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 vaktitel vakcode 7 collegewekeweken. tentamen. schriftelijk. schriftelijk. tentamen. tentamen.

BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 vaktitel vakcode 7 collegewekeweken. tentamen. schriftelijk. schriftelijk. tentamen. tentamen. BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-2015 BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- blok 1 weken blok 2 weken blok 3 Academisch schrijven

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Intakegesprek psycholoog

Intakegesprek psycholoog Intakegesprek psycholoog Wanneer u een psycholoog bezoekt is het belangrijk dat u uw relevante problematiek goed kunt bespreken. Het is daarom belangrijk om tijdens een intakegesprek voldoende informatie

Nadere informatie

Ketenzorg bij AD(H)D in de eerste-, nuldeen tweedelijn

Ketenzorg bij AD(H)D in de eerste-, nuldeen tweedelijn Ketenzorg bij AD(H)D in de eerste-, nuldeen tweedelijn Themacafé Tijdelijk Fonds en Innovatie 5 juli 2017 dr. Hendrik Koopman, Klinisch psycholoog & Kinder en Jeugdspecialist NIP drs. Marianne de Haas,

Nadere informatie

VOORLICHTING KLINISCHE LEERLIJN 4 MEI 2016

VOORLICHTING KLINISCHE LEERLIJN 4 MEI 2016 VOORLICHTING KLINISCHE LEERLIJN 4 MEI 2016 KLINISCHE LEERLIJN - Sectie Klinische Psychologie - Sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie - Sectie Klinische Neuropsychologie Overstijgend leerdoel: Kennis

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014 Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Voorlichting 19 Maart 2014 WELKOM Dr. Maaike Cima (Onderwijs Directeur/ Forensische Psychologie) Drs. Liselotte den Boer (Kinderen & Jeugd en Stage Coördinator)

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

Werkervaring: Curriculum Vitae. Johanna Catharina Wagner (V) Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal

Werkervaring: Curriculum Vitae. Johanna Catharina Wagner (V) Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal Curriculum Vitae. Naam: Geboortedatum: Johanna Catharina Wagner (V) 20-08- 1961 Adres: Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal Telefoon: 06 48201582 Emailadres: Website: info@lessstress.nu

Nadere informatie

Afbakening Jeugdwet met andere wetten

Afbakening Jeugdwet met andere wetten ADHD onderwijsondersteuning Autisme Depressie Dyscalculie (zie Leerstoornis) Dyslexie diagnose en behandeling EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) begeleiding bij EED onderzoek naar dyslexie, niet zijnde

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

Experts in diagnostiek

Experts in diagnostiek Experts in diagnostiek Het beste in een kind naar boven halen Elk kind heeft zijn eigen talenten. Dit betekent niet dat alle kinderen even goed mee kunnen komen op school. Sommige kinderen hebben onvoldoende

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

De psycholoog. Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie

De psycholoog. Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie De psycholoog Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Inleiding In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de psycholoog in het Waterlandziekenhuis. Aan de orde komen onder meer de

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek U bent door een specialist van het ziekenhuis verwezen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte NEUROLOGISCHE LEER- EN ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte Het centrum

Nadere informatie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie 20135014 PP bavo Neuro algemeen brochure.indd 1 24-09-13 13:48 Behandel- en expertise centrum NAH/neuropsychiatrie Het

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Afdeling Medische psychologie

Afdeling Medische psychologie Afdeling Medische psychologie U bent door uw medisch specialist doorverwezen naar de afdeling Medische psychologie. In deze folder leest u meer over de behandeling door de medisch psycholoog, met welke

Nadere informatie

Verkorte master in de psychologie

Verkorte master in de psychologie LEUVEN t Verkorte master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Voorlichting specialisaties. Specialisaties Inhoud Bachelor Tracks / Aantekeningen Inhoud Master Kiezen van specialisatie Aanmelden

Voorlichting specialisaties. Specialisaties Inhoud Bachelor Tracks / Aantekeningen Inhoud Master Kiezen van specialisatie Aanmelden Voorlichting specialisaties Specialisaties Inhoud Bachelor Tracks / Aantekeningen Inhoud Master Kiezen van specialisatie Aanmelden Opleiding Psychologie Jaar Inhoud Afsluitend diploma 1e 2e Propedeuse;

Nadere informatie

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn Psychologische expertise Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

De huid en het brein. Multidisciplinaire expertise bij ontwikkeling, leren en gedrag van kinderen en jongeren met neurofibromatose type 1

De huid en het brein. Multidisciplinaire expertise bij ontwikkeling, leren en gedrag van kinderen en jongeren met neurofibromatose type 1 De huid en het brein Multidisciplinaire expertise bij ontwikkeling, leren en gedrag van kinderen en jongeren met neurofibromatose type 1 Het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Zorgpad Jeugd Intake

Zorgpad Jeugd Intake Zorgpad Jeugd Intake Aanmelding Verwijzing via huisarts, school of jeugdinstelling Bespreking Team Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij nieuwe aanmeldingen en lopende trajecten

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd 2018 2019 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology - Voltijd In het kort Als toegepast psycholoog ben je geïnteresseerd in het gedrag van mensen, maar ben je geen hulpverlener. Jij bent expert

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Vaak is er sprake van problematiek thuis of op school met betrekking tot het gedrag van de jongere waarvan de oorzaak en dus de oplossing nog onvoldoende duidelijk

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verzorgende IG Werkversie 0.1 1/9 Verzorgende IG v0.1 Inhoud 1 Verzorgende IG basis... 3 1.1 Zorgcontext... 3 1.2 Communicatie, coaching en begeleiding... 3 1.3 Functioneren

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud

Nadere informatie

Psychisch functioneren bij het syndroom van Noonan

Psychisch functioneren bij het syndroom van Noonan Psychisch functioneren bij het syndroom van Noonan drs. Ellen Wingbermühle GZ psycholoog / neuropsycholoog GGZ Noord- en Midden-Limburg Contactdag 29 september 2007 Stichting Noonan Syndroom 1 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

toegepaste PsycHOlOgie stages en AfstuDeRen

toegepaste PsycHOlOgie stages en AfstuDeRen toegepaste PsycHOlOgie stages en AfstuDeRen creating tomorrow Toegepaste Psychologie Stages en afstuderen De studie Toegepaste Psychologie (TP) aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een praktijkgerichte

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Medische Psychologie

Medische Psychologie Medische Psychologie Inleiding U bent door één van de medisch specialisten hier in het ziekenhuis verwezen naar onze afdeling. Op onze afdeling vindt diagnostiek en behandeling plaats (van kinderen, volwassenen

Nadere informatie

Divisie Kinderen en Jeugdigen. Orthopsychiatrie & Ambulante forensische zorg

Divisie Kinderen en Jeugdigen. Orthopsychiatrie & Ambulante forensische zorg Divisie Kinderen en Jeugdigen Orthopsychiatrie & Ambulante forensische zorg Mad or Bad? Jongeren met problematiek of problematische jongeren? René Cardynaals 2010 Mikx Sedna (Rita vd Elzen, Odette de Theije)

Nadere informatie

Werken in de revalidatie. Justine Aaronson

Werken in de revalidatie. Justine Aaronson Werken in de revalidatie Justine Aaronson 7 februari 2014 Opbouw Mijn achtergrond Algemene introductie revalidatie Heliomare Huidige trajecten Werkzaamheden psycholoog Veranderingen en toekomst Mijn achtergrond

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek Afdeling medische psychologie.

Neuropsychologisch onderzoek Afdeling medische psychologie. Neuropsychologisch onderzoek Afdeling medische psychologie www.nwz.nl Inhoud Neuropsychologisch onderzoek 3 Wat is een neuropsychologisch onderzoek? 3 Stoornissen door een hersenbeschadiging 3 Het onderzoek

Nadere informatie

Opbouw 2e en 3e bachelorjaar. Psychologie

Opbouw 2e en 3e bachelorjaar. Psychologie Opbouw 2e en 3e bachelorjaar Psychologie Deze voorlichting BSA Opbouw studie IBV Aanmelden voor vakken Ingangseisen Maken studieplan BSA Jaar 1: 40 ec (van de 60) waarvan 1 M&T vak Jaar 2: propedeuse halen

Nadere informatie

Het programma Epilepsie en ontwikkelingsstagnatie van DIAGNOSE Kempenhaeghe richt zich op kinderen die kampen met een

Het programma Epilepsie en ontwikkelingsstagnatie van DIAGNOSE Kempenhaeghe richt zich op kinderen die kampen met een Het programma Epilepsie en ontwikkelingsstagnatie van Kempenhaeghe richt zich op kinderen die kampen met een moeilijk behandelbare epilepsie en een ontwikkelingsstagnatie. Daarnaast kan er sprake zijn

Nadere informatie

Vraagstelling: Welke verpleegkundige interventies worden ingezet bij depressie, binnen afdeling De Schans.

Vraagstelling: Welke verpleegkundige interventies worden ingezet bij depressie, binnen afdeling De Schans. Vraagstelling: Welke verpleegkundige interventies worden ingezet bij depressie, binnen afdeling De Schans. Hypothese: De verpleegkundige interventies die worden ingezet bij depressie, op afdeling De Schans,

Nadere informatie

Voorstelronde. Informatie brochure Praktijkleren Toegepaste psychologie

Voorstelronde. Informatie brochure Praktijkleren Toegepaste psychologie Informatie brochure Praktijkleren Toegepaste psychologie Het gedrag van mensen analyseren of beïnvloeden door toepassing van psychologische kennis en methoden Voorstelronde Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Nadere informatie

COMPETENTIEKAART PRAKTIJKLEREN HBO-V HAAGSE HOGESCHOOL

COMPETENTIEKAART PRAKTIJKLEREN HBO-V HAAGSE HOGESCHOOL COMPETENTIEKAART PRAKTIJKLEREN HBO-V HAAGSE HOGESCHOOL Naam studt: Stageperiode: AGZ/GGZ/MGZ* zorgcategorie: Begeleiders praktijk: Datum tussevaluatie/eindbeoordeling*: Instelling: Handteking studt: Handteking

Nadere informatie

De kunst(fouten) van (neuro)psychologisch onderzoek in psychiatrische expertises Joachim Tilanus Psychiater

De kunst(fouten) van (neuro)psychologisch onderzoek in psychiatrische expertises Joachim Tilanus Psychiater De kunst(fouten) van (neuro)psychologisch onderzoek in psychiatrische expertises Joachim Tilanus Psychiater De kunst(-fouten) van (neuro-) psychologisch onderzoek bij psychiatrische expertises WAA-JAARCONGRES

Nadere informatie

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Minor Licht Verstandelijk Beperkt Leerplanschema minor LVB Minor LVB Periode 1/3 Periode 2/4 Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Diagnostiekbrochure Juli 2010

Diagnostiekbrochure Juli 2010 Diagnostiekbrochure Juli 2010 Faculteit psychologie Inleiding Alvorens in te gaan op de diagnostiekstage voor studenten van de faculteit Psychologie, schetsen wij een beeld van de doelstellingen en werkwijze

Nadere informatie

Polikliniek ADHD voor volwassenen GGNet

Polikliniek ADHD voor volwassenen GGNet Polikliniek ADHD voor volwassenen GGNet Vragen Prevalentie ADHD bij volwassenen Kernsymptomen van ADHD Stelling: Rustig zitten tijdens het onderzoeksgesprek sluit hyperactiviteit uit. Stelling: Als iemand

Nadere informatie

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd 2018 2019 Sociaal Werk Bachelor of Social Work - Voltijd In het kort Als sociaal werker bied jij ondersteuning aan mensen die in de problemen zitten en er, ook met hulp van familie en bekenden, niet meer

Nadere informatie

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering Regeling indicatiecriteria aanmeldingsformulier leerlinggebond financiering van 15 Juli 2005 De criteria schematisch weergegev. Schema s criteria per juli 2005 (versie 15 juli) 1 DOV Indicatiecriteria

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de ziekenhuispsychiatrie. Stanneke Lunter, psychiater ZGT, Roessingh, 1 e lijn

Ontwikkelingen in de ziekenhuispsychiatrie. Stanneke Lunter, psychiater ZGT, Roessingh, 1 e lijn Ontwikkelingen in de ziekenhuispsychiatrie Stanneke Lunter, psychiater ZGT, Roessingh, 1 e lijn Ziekenhuispsychiatrie Wat is het? Waarom willen we het? Specifieke doelgroepen Specifieke behandelvormen

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Psychologie

Vrijstelling en toelating Psychologie 6516508 Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Sommige opleidingsonderdelen, zoals

Nadere informatie

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS Algemene inleiding Hanna Swaab September 2012 1 Programma theoretisch onderwijs Specialistische opleiding tot Klinisch

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek Neuropsychologisch onderzoek V1_2011 Naam cliënt: Afdeling: U hebt een afspraak op Met: U wordt opgehaald van de afdeling voor bovenstaande afspraak. Waarom een neuropsychologisch onderzoek? Een neuropsychologisch

Nadere informatie

Master - Universiteit Utrecht

Master - Universiteit Utrecht 2 Wat is neuropsychologie Neuropsychologie kijkt naar de relatie tussen het (dysfunctionele) brein en het (verstoorde) gedrag Masteravond Welkom bij de master Neuropsychologie Chris Dijkerman Perceptie

Nadere informatie

KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG (M/V) 75% tewerkstelling

KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG (M/V) 75% tewerkstelling Je functie Als klinisch neuropsycholoog werk je binnen de doelgroep organische psychiatrie. Je voert zowel diagnostische, therapeutische als wetenschappelijke activiteiten uit. Je brengt het (neuro)psychologisch

Nadere informatie

jongeren. het beste in verdieping en

jongeren. het beste in verdieping en Aanbod Permanente vorming Academiejaar 2014 2015 Studiedomein: Psychologie en pedagogische wetenschappen Getuigschrift counseling in existentieel welzijn Getuigschrift gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Nadere informatie

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Verantwoording... 4 Verantwoording Afstudeerfase in schema: Matrix competenties/dublin

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR 015-016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1. Gegevens

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Vernieuwing op basis van traditie 2 Aanleiding en doelstelling Het vaststellen van de kwalificatie eisen, inhoud, eindtermen en studiebelasting

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS

PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS PROFESSIONALS LINDE BREUNIS TRUUS DE KONING-STOLKER ANNELOES DE WIJN ARIE-PAUL EIJKELENBOOM Onze adviseurs kennen Rotterdam goed. Zij wonen in Rotterdam, hebben gewerkt bij

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015 Diagnostiek de Ambelt 2014-2015 Ons aanbod Resultaat boeken. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij?... 3 2. Aanbod Diagnostiek... 5 Consult gedragswetenschapper... 5 Traject Handelingsgerichte Diagnostiek...

Nadere informatie

08-10-15. M ast eravond. is geïndiceerd bij: Wat is neuropsychologie. Klinische neuropsychologie. Kerngegevens

08-10-15. M ast eravond. is geïndiceerd bij: Wat is neuropsychologie. Klinische neuropsychologie. Kerngegevens 2 Wat is neuropsychologie Neuropsychologie kijkt naar de relatie tussen het (dysfunctionele) brein en het (verstoorde) gedrag avond Welkom bij de master Neuropsychologie Chris Dijkerman Perceptie Taal

Nadere informatie

Mensen met boulimia hebben vaak een normaal basisgewicht, en kunnen. Herken je de volgende verschijnselen bij jezelf? Dan kan het zijn dat je

Mensen met boulimia hebben vaak een normaal basisgewicht, en kunnen. Herken je de volgende verschijnselen bij jezelf? Dan kan het zijn dat je BOulImIa NerVOsa BOulImIa NerVOsa Wat is boulimia nervosa? Boulimia nervosa houdt in dat je regelmatig flinke eetbuien hebt waarbij je de controle lijkt te verliezen. Tegelijkertijd ben je bang voor overgewicht.

Nadere informatie