Concernverslag Arbo, Milieu en Veiligheid. Concernverslag Arbo, Milieu en Veiligheid FloraHolland floraholland.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concernverslag Arbo, Milieu en Veiligheid. Concernverslag Arbo, Milieu en Veiligheid FloraHolland 2013. floraholland.com"

Transcriptie

1 Concernverslag Arbo, Milieu en Veiligheid Concernverslag Arbo, Milieu en Veiligheid FloraHolland floraholland.com

2 Voorwoord Goede arbeidsomstandigheden creëren in een goede werkomgeving. Dat ziet FloraHolland als een belangrijke opdracht. Die goede werkomgeving geldt allereerst voor de eigen medewerkers, maar waar mogelijk ook voor anderen, die op de locaties werkzaam zijn. Vanuit die opdracht is ook in 2013 het arbo- en milieubeleid opgepakt. FloraHolland stond in 2013 op een kruispunt. Bestaande vormen van dienstverlening, vooral rondom het klokproces, worden minder frequent afgenomen. Nieuwe diensten, vooral rondom de logistiek en de (financiële)afwikkeling van directe stromen, maar ook internationale diensten, moeten worden ontwikkeld. Tegelijk vindt een herinrichting en afslanking van de organisatie plaats. Veel mensen krijgen als gevolg daarvan een andere functie. In die situatie van onzekerheid is een goed arbo- en milieubeleid actueler dan ooit. FloraHolland spreekt in deze tijd de creatieve vermogens, maar ook het incasseringsvermogen van haar mensen aan. Dat lukt alleen als mensen er zeker van kunnen zijn, dat ze in een werkomgeving werken, die in elk opzicht veilig is. Met name aan het veiliger maken van de fysieke werkomgeving werd in 2013 veel aandacht besteed. Ook preventie en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers stonden hoog op de agenda. In 2014 komt de focus te liggen op het veiligheidsbewustzijn. In 2013 bleek uit een enquête, dat het doorgaans niet ontbreekt aan kennis op dit gebied, maar dat die kennis niet altijd leidt tot handelen. Ik bied u het Concernverslag Arbo, Milieu en Veiligheid dus aan in de wetenschap, dat we op de goede weg zijn, maar dat er werk aan de winkel blijft. Lucas Vos algemeen directeur 2

3 Concernverslag Arbo, Milieu en Veiligheid Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 2. Inleiding 4 3. Arbeidsveiligheid Arbocatalogus Dieselmotoremissie (DME), fijnstof en endotoxine Fysieke belasting RI&E Verzuim Ongevallen Uniforme trekkerkeuringen Locatie Aalsmeer Locatie Eelde Locatie Bleiswijk Locatie Naaldwijk Locatie Rijnsburg Brandveiligheid Crisismanagement Communicatie rookbeleid Boxcontroles Bedrijfshulpverlening Aalsmeer Naaldwijk Rijnsburg Milieu Naaldwijk Afval Energie-, waterverbruik en afvalwater Geothermie Naaldwijk Colofon 15 3

4 2. Inleiding Dit concernverslag Arbo-, Milieu en Veiligheid van FloraHolland over 2013 is tot stand gekomen door bijdragen van de verschillende afdelingen van FloraHolland. Voor 2013 is een concernbreed Jaarplan Arbo, Milieu en Veiligheid opgesteld. In dit concernverslag FloraHolland wordt, op basis van het jaarplan, een overzicht gegeven van de maatregelen die zijn getroffen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en om de milieubelasting te verminderen. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar Daarnaast worden diverse gegevens gerapporteerd over energieverbruik en afvalproductie. Bij FloraHolland is de verantwoordelijkheid voor veiligheid een lijnverantwoordelijkheid: Veiligheid in Lijn. Hierbij ondersteunen en adviseren afdelingen als Facilitair Management en Human Resources de lijn. In dit verslag wordt met name gerapporteerd vanuit de afdelingen Facilitair Management en Human Resources, aangevuld vanuit de lijn. 3. Arbeidsveiligheid 3.1 Arbocatalogus In 2009 is FloraHolland vanuit de Verenigde Bloemenveilingen Nederland begonnen met het opstellen van een arbocatalogus. Dit is een overzicht van alle risico s die de medewerkers binnen een bedrijf of branche kunnen tegenkomen tijdens hun werk, met daarbij de oplossingen die gevonden zijn om deze risico s te verkleinen. De catalogus bevat inmiddels de door het Ministerie van SZW goedgekeurde onderwerpen: DME (dieselmotoren emissie) Fysieke belasting Beeldschermwerk Agressie en geweld. In 2013 zijn de onderwerpen duurzame inzetbaarheid en werkdruk in afgerond en als concept toegevoegd aan de arbocatalogus. Verder is in 2013 gestart met het voorbereiden van het onderwerp Transportveiligheid. De arbocatalogus is te vinden op: 3.2 Dieselmotoremissie (DME), fijnstof en endotoxine Op locaties Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg zijn in 2013 metingen uitgevoerd. Over meerdere jaren bekeken vertonen de EC- en respirabel-stofconcentraties een dalende lijn. Er is dus sprake van een steeds lagere blootstelling naar onze gebouwgebruikers. De respirabel stofconcentraties blijven op alle locaties ruim onder de interne streefwaarde van 1 mg/m 3 en de wettelijke grenswaarde van 5 mg/m 3. De dieselroetconcentraties liggen op alle locaties beneden het verbodsniveau van 50 μg/m 3 en beneden de interne streefwaarde van 15 μg/m 3. De endotoxinen concentraties blijven op alle locaties onder de wettelijke grenswaarde van 200 EU/m 3. Op de locatie Bleiswijk geven de metingen uit eerdere jaren aan dat gehalten aan DME ver onder de norm blijven. Uit kostenoverweging is in 2013 besloten de meting uit te stellen. In 2013 zijn in eerste instantie de lopende plannen opgepakt. Na samenvoeging van de verschillende Facilitaire afdelingen tot 1FM, is besloten om tijdelijk pas om de plaats te maken om een concern visie op de DME-problematiek te ontwikkelen. Na het gereedkomen van de visie zullen de verschillende plannen op elkaar, en op de DME-visie, worden afgestemd. De visie en de nieuwe planvorming zullen eind 2014 gereed zijn. 3.3 Fysieke belasting Fysergo is uitgegroeid tot een belangrijke partner als het gaat om alle vraagstukken rondom fysieke belasting (52% van verzuim FH). De rol van Fysergo rol verbreedt zich van de fysio naar de adviseur arbeid en gezondheid die werkt aan preventie, advisering en coaching over (fysieke) inzetbaarheid en vitaliteit. Zij werken op locatie in Naaldwijk, Rijnsburg en Aalsmeer. De medewerker-gebonden activiteiten door de bedrijfsfysiotherapeut/vitaliteitcoach bestaan uit: Herstelbegeleiding bij verzuim, instructie en training op de werkplek, fysieke belastbaarheidstraining. Overleg met de arbodienst bij verzuimtrajecten. Vitaliteitsinterventies: vitaliteitcoaching. Onderzoek, advisering en training op de werkplek aan medewerkers gericht op het bevorderen van gezond werkgedrag. Advisering van leidinggevenden bij het signaleren van knelpunten in de inzetbaarheid bij medewerkers en advisering over knelpunten in de fysieke belasting in relatie tot het (veranderende) werkprocessen. 4

5 Concernverslag Arbo, Milieu en Veiligheid Naast de reguliere activiteiten in de dagdelen zijn de volgende projecten uitgevoerd in 2013: Concernbreed: Advieshoogte belading karren Naaldwijk: Project vitaliteitcoaching + dialoog Functieprofiel Fysieke Belasting Distributie Planten Training gezond en veilig werken Distributie Planten Training Gezond en veilig werken LDA ontvangst Training gezond en veilig werken LDA sorteren en opstellen Rijnsburg: Training gezond en veilig werkgedrag Pilot vitaliteitscoaching Bijeenkomsten leidinggevenden vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Aalsmeer: Training gezond en veilig werkgedrag veilingmeesters Training vitaliteitsdialoog alle leidinggevenden Logistiek Workhardening /Fittraining bij flexibilisering (Logistiek) Aan de slag met gezond werkgedrag, instructie medewerkers op de werkvloer bij LDK Project arbeidsoptimalisatie procesverandering klokuitstoot bij DS Planten Onderzoek fysieke belasting bij Fustinname 3.4 RI&E In Naaldwijk is op verzoek van Logistiek een RI&E uitgevoerd m.b.t. het alleen werken aan opduwgoten en kettingbanen in Aircofleur. In Rijnsburg is er naar aanleiding van een bedrijfsongeval en de vernieuwingen/aanpassingen aan de fustwasmachine een nieuwe RI&E uitgevoerd door de firma Themag. De aanpassingen en de uitbreiding van de machine hadden gevolgen voor de werkwijze. Voorafgaand aan de RI&E is er met een aantal medewerkers van de emballageafdeling een veiligheidsronde door de fustwasserij gemaakt. Tijdens deze ronde hebben de medewerkers uitvoerig aan kunnen geven wat in hun beleving gevaarlijk of ongewenste situaties waren. De (verbeter)punten zijn besproken met de firma Themag en de leidinggevende van de afdeling en meegenomen in de opgestelde RI&E. Door de leidinggevende en de leverancier is er tevens veel tijd en energie gestoken in opleiding en het instrueren van de medewerkers om veilig hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. In Eelde is in 2013 een start gemaakt met de voorbereidingen van een nieuwe RI&E. Daarbij is ook aandacht voor Arbo op de werkvloer voor operationele leidinggevenden. Dit project loopt door in Verzuim Algemeen Verzuim is enerzijds een indicatie hoe het staat met de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers. Anderzijds is verzuim een indicatie hoe er op inzetbaarheid wordt gestuurd en hoe het staat met de ondersteuning, het vertrouwen en de kwaliteit van de dialoog tussen leidinggevende en medewerker. Met name het laatste is beïnvloedbaar en is de kern van het verzuimbeleid van Floraholland. Veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Cijfers 2013 is afgesloten met een verzuimpercentage van 4,9% (tweejaars verzuimcijfer). Dit is een verslechtering ten opzichte van 2012 (4,7%). De verzuimcijfers per afdeling zijn weergegeven in de grafiek. De verzuimfrequentie is iets gestegen van 0,9 naar 1,0 (aantal ziekmeldingen per persoon per jaar). Achter dit concerncijfer zijn grote verschillen in verzuimcijfers tussen de operationele en niet-operationele afdelingen. Binnen Logistiek is het, ondanks alle aandacht die er voor verzuim is, soms lastig de gestelde targets te behalen. 5

6 Bijschrift: Grafische weergave van het verzuim per bedrijfsonderdeel over 2013 in vergelijking met Verminderde inzetbaarheid en flexibilisering Uit onderzoek in 2013 bleek dat gemiddeld bijna 20% van de logistiek medewerkers verminderd inzetbaar is, een belangrijk gegeven bij de ontwikkelingen naar verdere flexibilisering. Zo lang medewerkers passend werk doen is er geen probleem; bij flexibilisering en breder vereiste inzetbaarheid zoals bij de aanstaande sluiting van de klokken in Bleiswijk is er soms behoefte aan maatwerkaanpak in samenwerking met Fysergo, GIMD en ArboUnie. Bij deze aanpak werden de knelpunten wat betreft inzetbaarheid geïnventariseerd, op groeps- en individueel niveau, en interventies voorgesteld. Belangrijk is te realiseren dat flexibilisering ook een positieve interventie is om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Alle arbodienstverleners (ArboUnie, Fysergo en GIMD) geven aan dat er een grotere groep medewerkers is waar de inzetbaarheid onder druk staat door een verstoorde balans tussen belastbaarheid (fysieke en mentale draagkracht) en belasting (belastende factoren in het werk en niet werk gebonden factoren). Wel zien we dat de meeste leidinggevenden actief sturen op verzuim en inzetbaarheid. Naast de rol voor de werkgever daarbij, is de rol van de medewerker uiteraard net zo belangrijk (eigen verantwoordelijkheid nemen). In de spreekuurcontacten valt op dat medewerkers het lastig vinden om die verantwoordelijkheid te nemen. Een positieve ontwikkeling is dat leidinggevenden vaker het gesprek hierover met hun medewerkers aan gaan. Focus op Logistieke afdelingen De focus in het verzuim- en inzetbaarheidsbeleid ligt bij de logistieke afdelingen van Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. Aalsmeer Uitgangspunt in de verzuimbegeleiding is het eigen regiemodel; de focus lag op coaching en ondersteuning van de leidinggevende. Samenwerking met Fysergo en Gimd verloopt goed. ArboUnie geeft aan dat na een goede start met veel aandacht voor vitaliteit en inzetbaarheid, eind 2013 door de druk en de veranderingen soms weer meer gedacht en gehandeld wordt vanuit het medisch model en het snel toewerken naar oplossingen. Het wordt steeds lastiger om medewerker passend te herplaatsen door de veranderingen binnen het logistiek proces en het grote aantal medewerkers dat al met beperkingen herplaatst is. Naaldwijk ArboUnie geeft aan dat het werken in het eigen regiemodel/gedragsmodel in Naaldwijk goed geland is. Daar waar het gedragsmodel van toepassing lijkt, pakt de leidinggevende dit op. Daar waar er sprake is van medische problematiek of ernstige ziektes is er veel persoonlijk contact. De leidinggevende is over het algemeen proactief in het handelen en zoekt contact met de verzuimcoach als de situatie hierom vraagt. In vrijwel alle verzuimgevallen heeft er informatie uitwisseling plaatsgevonden tussen leidinggevende en de verzuimcoach van ArboUnie en is er een vraagstelling voor het spreekuur geformuleerd. In die enkele gevallen dat er sprake was van een niet adequate of effectieve aanpak door de leidinggevende is er door de verzuimcoach een gerichte interventie ingezet. 6

7 Concernverslag Arbo, Milieu en Veiligheid Rijnsburg In Rijnsburg is extra aandacht geweest voor de borging van het verzuimbeleid met de leidinggevenden. Ook daar is een positieve ontwikkeling te zien waarbij de gespreksvoering door leidinggevenden met de verzuimende medewerkers geleidelijk minder medisch wordt ingestoken en meer gericht is op inzetbaarheid/belastbaarheid, wat ook te merken is aan de bijbehorende verslaglegging (zonder medische termen). Verzuim voorkomen: het gesprek over vitaliteit en inzetbaarheid In het voorkomen van verzuim liggen kansen in het tijdig signaleren van (dreigend-)verzuim en het handelen met verminderde inzetbaarheid. Het is de leidinggevende die een belangrijke rol heeft bij het signaleren van dreigend verzuim. Ook uit de signalen in de spreekkamers blijkt dat hier winst is te behalen bij het terugdringen van middellang verzuim (één tot zes weken). Dit geldt voor alle locaties. Daarnaast is een gericht gezondheidsbeleid belangrijk gericht op de medewerker zelf: FloraHolland faciliteert, ondersteunt en stimuleert de medewerker om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen inzetbaarheid, bijvoorbeeld door laagdrempelige health checks in de TopFitweek. In verband met de drukte bij HR en in de organisatie en de bezuinigingen is de TopFitweek in 2013 niet doorgegaan evenals het verder uitrollen van de digitale vitaliteit scan. Deze punten worden in 2014 weer opgepakt. 3.6 Ongevallen De ongevallen worden voor de locaties Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en Bleiswijk geregistreerd in het Beveiliging Rapportage en Opzoek Systeem (BROS). Hierdoor is het goed mogelijk om een concernbreed overzicht te maken van de ongevallen. De ongevallen van locatie Eelde worden handmatig toegevoegd. In het onderstaande overzicht wordt het totaal aantal ongevallen van 2013 weergegeven in vergelijking met Bijschrift: Grafische weergave van het aantal ongevallen per locatie in 2012 en 2013 van FloraHolland medewerkers inclusief uitzendkrachten werkend bij FloraHolland Bijschrift: Grafische weergave van het aantal ongevallen in 2013 uitgesplitst naar afdeling voor de locaties Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. Op locatie Rijnsburg is de distributie van Bloemen en planten gecombineerd, de ongevallen zijn hier weergegeven bij DS Bloemen. 7

8 Op alle FloraHolland locaties vinden de meeste ongevallen (64%) plaats bij de afdeling Logistieke Operatie (DS Bloemen en DS Planten). Het overgrote deel van deze ongevallen worden veroorzaakt door het in aanraking komen met bedrijfsmiddelen (opstap/electrotrekkers en stapelwagens). Dit is logischerwijs te verklaren doordat bij deze afdelingen ook de meeste logistieke handelingen plaatsvinden. Voor een goede vergelijking en kwalificatie van het aantal is het nodig om het aantal ongevallen te relateren aan de intensiteit van het werk. Deze relatie wordt gelegd in de OngevalsFrequentie Index of Injury Frequency (IF). Deze IF wordt berekend door het aantal verzuimongevallen te delen door het aantal gewerkte uren (in miljoenen). Deze IF wordt berekend voor de locaties Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. Voor de locaties Bleiswijk en Eelde, waar beduidend minder uren wordt gewerkt, is de IF minder goed bruikbaar als maatstaf. In 2014 zal extra aandacht worden gegeven aan het terugdringen van de ongevallen binnen de logistieke afdelingen van Aalsmeer en Rijnsburg. Bijschrift: Grafische weergave van de IF van 2013 voor Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. 3.7 Uniforme trekkerkeuringen Na de voorbereidingen in 2012 zijn in 2013 de uniforme veiligheidskeuringen van transportvoertuigen uitgerold. Het gaat hierbij met name om elektrotrekkers. Op alle locaties is een extern bedrijf beschikbaar die de veiligheidskeuringen kan uitvoeren, ook hebben alle voertuigen nu een kenteken, waardoor de voertuigen in het gebouw herkenbaar zijn. 3.8 Locatie Aalsmeer Herinrichting distributie bloemen Aalsmeer In 2013 is de inrichting van het distributieproces bloemen sterk veranderd. Er zijn verschillende aanpassingen gedaan die de veiligheid vergroten en de fysieke belasting beperken. Verbeteringen: Schuine opstelling karren in een visgraat waardoor de medewerkers beter en veiliger kunnen staan en de karren ook makkelijker gewisseld kunnen worden (veiliger en minder fysieke belasting). Door het slopen van het oude Dienstencentrum en het verwijderen van oude bebording is het gebied veel overzichtelijk (veiliger en prettiger). Het nieuwe proces is een aaneengesloten en afgesloten gebied, zodat er veel minder mensen ongewenst door het proces lopen en rijden. De hoofdrijbaan voor buffer AB verplaatst naar buiten het verdeelgebied (onder tribune AB door) (veiliger). De duwsporen van de afvoer uit het proces liggen onder afschot, waardoor het opduwen voor de controleurs makkelijker is (minder fysieke belasting). Centraal in het gebied liggen bordessen om hoog beladen stapelwagens over te stapelen (minder fysieke belasting). Door het wegvallen van de loopgebieden is het lopen en rijden meer gescheiden (veiliger, medewerkers staan op een trekker hoger, minder kans op botsing met stapelwagen). De automatische buffers hebben een handmatige sortering van de 1-koops karren na de klokken overgenomen (minder fysieke belasting). Het transport van producten loopt over de kettingbanen om het proces heen, waardoor minder trekkertransport door het gebied nodig is (veiliger). Tevens is de uitstraling van het gebied verbeterd (openheid en kleurstelling). In 2014 zal nog een tiental grote foto s worden opgehangen om de uitstraling van het gebied nog verder te verbeteren. In Aalsmeer is ook op de plantenvloer een vergelijkbaar gebied ingericht voor de distributie van planten. Nu de inrichting is afgerond zal in 2014 het gedrag van de medewerkers worden verbeterd om de veiligheid van het proces nog verder te verhogen. 8

9 Concernverslag Arbo, Milieu en Veiligheid Fotobijschrift: Nieuwe indeling distributiegebied Bloemen Aalsmeer Fotobijschrift: Nieuwe buffer distributiegebied Bloemen Aalsmeer Gezond werken in de nacht In Aalsmeer was nog niet eerder uitgebreid aandacht geweest voor de gezondheidsaspecten van gezond werken in de nacht. Een werkgroep is geformeerd vanuit alle betrokken afdelingen in Aalsmeer, dus LDA (alle afdelingen), V&K (keurmeesters), de bedrijfsbeveiliging, LDK en Logistieke Operatie, Communicatie en HR. Meer dan 300 medewerkers hebben de gelegenheid gehad om deel te nemen aan twee workshops over voeding en slaap, vitaliteit en het sociale leven. Vervolgens is maandelijks een specifiek thema behandeld met een poster, met informatie om het in werkoverleg te bespreken of met medewerkers individueel. Uit de enquête die vooraf en achteraf gedaan is blijkt dat bij veel medewerkers wantrouwen een rol speelde (komen ze aan mijn rooster?) en het onderwerp niet altijd veel enthousiasme opriep, is bij een groep medewerkers de informatie met belangstelling ontvangen en bood het een goede ingang om het gesprek met de medewerker over vitaliteit aan te gaan Dakveiligheid In 2013 is een groot aantal dakvlakken en dakranden op het Centrumgebouw in Aalsmeer voorzien van maatregelen om het dak veilig te kunnen betreden en veilig te kunnen werken op het dak. Het gaat hierbij onder andere om hekken, ankerpunten, looppaden en signalering. In 2013 is ongeveer een derde van het dak veiliger gemaakt, de resterende punten zijn gepland voor

10 Fotobijschrift: Aangebrachte dakveiligheidsmaatregelen Aalsmeer Sanering asbest In 2011 is voor Aalsmeer een nieuw asbestbeheerplan opgesteld. Hierin is de beleidskeuze gemaakt om te streven naar zoveel mogelijk sanering van asbest. In 2013 is het asbesthoudende materiaal van de kantoren boven locatie 035 gesaneerd. Dit is mede uitgevoerd in anticipatie op aangescherpte wetgeving met betrekking tot asbestsanering. 3.9 Locatie Eelde Er is een start gemaakt met het verbeteren van de veiligheid rondom de fustspoelmachine, dit wordt voorgezet in Locatie Bleiswijk In 2013 zijn er rondom de fustspoelmachine een aantal maatregelen getroffen om de arbeidsveiligheid te verbeteren. Het gaat hierbij om een antislipvloer, hulpmiddelen zoals slipbestendige opstapjes en een betere afscherming van de werkplek door het aanbrengen van stoepranden Locatie Naaldwijk Voor Naaldwijk zijn geen specifieke zaken te rapporteren, anders dan bij de algemene onderwerpen zijn benoemd. 10

11 Concernverslag Arbo, Milieu en Veiligheid 3.12 Locatie Rijnsburg Geluidsmeting Fustwasserij In 2013 is er een geluidsmeting uitgevoerd in de fustwasserij van locatie Rijnsburg. Aanleiding waren klachten van medewerkers dat door de aanpassingen aan de fustwasmachine en de hogere productie ook het geluidsniveau was toegenomen. Om de geluidsmeting objectief te laten plaatsvinden is het onderzoek door een onafhankelijke partij uitgevoerd. Na een gesprek over de aard van de klachten en een bezoek aan de locatie zelf is er een meetprogramma opgesteld. Medewerkers zijn actief betrokken en hebben ook meetapparatuur op het lichaam gedragen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de geluidsbelasting waaraan de medewerkers werden blootgesteld tijdens hun werkzaamheden. Ook zijn de metingen uitgevoerd op verschillende tijdstippen in het proces om een zo goed mogelijk beeld te krijgen; er is gemeten met piek belasting en een gemiddelde belasting. Van de uitkomsten van de metingen is een rapport opgesteld; dit rapport is besproken met de afdelingsleiding. Uit de metingen is gebleken daar het geluidsniveau niet boven de wettelijk gestelde normen uitkomt en dat de verstrekte en verplichte Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) zoals otoplastieken (gehoorbescherming) voldoende bescherming bieden en er geen schade aan het gehoor wordt toegebracht. 4. Brandveiligheid 4.1 Crisismanagement De crisismanagementstructuur van FloraHolland is in 2012 beschreven in het concern crisismanagementplan en bestaat uit een concernbreed deel (Crisismanagementteam) en een locatie specifiek deel (Locatie ActieTeam). Op basis van het concern crisismanagementplan zijn in 2013 projectmatig de locatiegebonden plannen geactualiseerd en geüniformeerd. Voor alle locaties is een Bedrijfsnoodplan, Bedrijfshulpverleningsplan en Ontruimingsplan gemaakt. 4.2 Communicatie rookbeleid Sinds het nieuwe veilingreglement van FloraHolland van 2010 is het verbod op het roken in de gebouwen, behoudens in rookruimtes, duidelijk afgekondigd. Helaas werd geconstateerd dat de naleving beter kon. Om het verbod duidelijk in het gebouw aan te geven en het aanspreken makkelijker te maken zijn op de locaties Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg op strategische plekken borden met het rookverbod opgehangen. 4.3 Boxcontroles Op de locaties Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg worden twee maal per jaar de verhuurde ruimtes gecontroleerd. Op locaties Aalsmeer en Naaldwijk worden deze controles dit door de bedrijfsbrandweer van FloraHolland uitgevoerd, op locatie Rijnsburg worden deze controles door de bedrijfsbeveiliging uitgevoerd. Bij deze controles wordt gekeken naar de veiligheid van de boxen, en naar milieu-aspecten. Wanneer onveilige situaties worden aangetroffen, krijgt de eigenaar te horen binnen welke termijn de situatie moet zijn opgelost. Bij de controles wordt ook de eigenaar of boxmanager betrokken. Door samen een ronde door de box te maken worden de eigenaren ook betrokken bij de veiligheid van hun box en krijgen ze de kans om mee te denken over eventuele oplossingen. In Eelde is er een beperkt aantal verhuurde boxen en ligt controle op veiligheid m.n. in de lijn. De opzet is om in 2014 hier meer professionele ondersteuning in te geven, intern of door samenwerking met lokale overheid. In Bleiswijk zit de controle in en rondom boxen deels in het dagelijks werkpakket van de beveiliging, ondersteund door de medewerk AMV. 11

12 4.4 Bedrijfshulpverlening Naaldwijk In 2013 zijn er 9 ontruimingsoefeningen op diverse locaties binnen FloraHolland Naaldwijk geweest. Alle ontruimingen verliepen snel. De BHV heeft in hun herhalingscyclus specifiek aandacht besteed in ontruiming in hun specifieke werkomgeving. Extra aandacht is besteed aan soort huisvesting, opslag, bekendheid in hun eigen omgeving, waar zijn nooduitgangen en worden deze vrijgehouden. Kortom, een stuk zelfbewustzijn op de werkvloer. Naast de ontruiming heeft iedereen zijn BHV-certificaat (certificaat eerste hulp bij ongevallen en kleine blusmiddelen) verlengd. Naast de ontruimingsoefeningen heeft er één grootschalige oefeningen plaats gevonden samen met de bedrijfsbeveiliging, bedrijfsbrandweer en regionale brandweer. Toolboxen Voor logistieke fustafdelingen en technisch bedrijf zijn specifieke toolboxen gegeven om de gevaren in hun eigen omgeving te laten zien. Doel van deze toolboxen is om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Aalsmeer In Aalsmeer oefent de bedrijfsbrandweer elke donderdagmiddag in een cyclus van 4 weken oplopend van een kleine oefening naar een eindoefening. Deze eindoefeningen worden gedaan in samenwerking met de beveiliging, EHBO en BHV-ontruiming. Op deze manier worden de ontruimers ook extra geoefend. Ook zijn de BHV ers en EHBO ers bijgeschoold door de bedrijfsbrandweer conform de NIBHV norm. Rijnsburg Op locatie Rijnsburg hebben alle BHV en EHBO medewerk(st)ers de jaarlijkse herhalingsopleidingen gevolgd en zijn weer volledige gecertificeerd op de onderdelen: Brand & Ontruiming, Eerste hulp en het gebruik van de AED. Tijdens de herhalingsopleidingen, die verzorgd zijn door Medi-Select is gebruik gemaakt van de Oefentrailer. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van vuur, diverse blusmiddelen en rook om de training zo realistisch mogelijk te maken en vertrouwd te raken met de procedures en blusmiddelen. Ook zijn er een aantal nieuwe BHV / EHBO medewerk(st)ers opgeleid. Er hebben een aantal kleine (afdeling gebonden) ontruimingsoefeningen plaatsgevonden in Tevens is er aandacht besteed aan het signaleren en vervolgens melden van onveilige situaties. Hiermee wordt het veiligheidsbewustzijn verder vergroot. Locatie Rijnsburg werkt nauw samen met de Brandweerkorpsen van de overheid: Katwijk/Rijnsburg, Oegstgeest en Valkenburg. Oefenlocaties worden beschikbaar gesteld en op deze manier wordt de plaatselijke bekendheid van de korpsen vergroot. Indien mogelijk worden de oefeningen gecombineerd met de BHV organisatie. Bleiswijk en Eelde In Eelde is er in het voorjaar een ontruimingsoefening gehouden in verdeelhal. In Bleiswijk zijn er kleine ontruimingsoefeningen gehouden tijdens de reguliere BHV-herhalingen. 4.5 Aalsmeer In Aalsmeer zijn in 2013 de onderstaande projecten uitgevoerd als onderdeel van het Masterplan brandveiligheid. Brandscheiding AN In 2013 zijn de laatste grote aanpassingen uitgevoerd om de bestaande wand op te waarderen tot een brandscheiding. De laatste details zullen begin 2014 worden afgerond. Sprinklerinstallaties In mei 2013 is het derde en laatste deel van de sprinklerinstallatie op de tussenvloer in bedrijf gesteld, het gaat hierbij om ca m 2. In 2013 is ook laadkuil 040 voorzien van een sprinklerinstallatie (5.700 m 2 ), de installatie is in april 2013 in bedrijf gesteld. Tevens is in 2013 veel werk verzet in het verbeteren van de brandveiligheid van het Cultra Groothandelscentrum. In oktober is over een oppervlakte van ca m 2 de sprinklerinstallatie in gebruik genomen. 12

13 Concernverslag Arbo, Milieu en Veiligheid Fotoijschrift: De kleppenopstelling van de sprinklerinstallatie van een deel van de tussenvloer, laadkuil 040 en Cultra. Brandmeldinstallatie In 2013 is de brandmeldinstallatie in ongeveer m 2 van de betonbouw in zijn geheel vervangen. Dit was de laatste vervanging in de betonbouw, waardoor de installatie nu geheel vernieuwd is. Ontruimingsalarminstallatie In 2011 is gestart met het aanbrengen van een ontruimingsalarminstallatie in verdeelgebied bloemen en de koelcellen (Middenbouw, m 2 ). Deze installatie wordt gecombineerd met de omroep- en muziekinstallatie. In 2013 is de installatie van de Middenbouw getest en in gebruik genomen. In 2012 is gestart met de werkzaamheden in de betonbouw. Het eerste van drie delen is in 2013 in gebruik genomen (Cultra, m 2 ). Tevens zijn de werkzaamheden van de rest van de betonbouw (ca m 2 ) vrijwel in 2013 afgerond. Een deel van de werkzaamheden loopt door in Naaldwijk Vanuit het Masterplan Brandveiligheid zijn de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd. Compartimentering De bestaande wand op as H, dit is de wand tussen Koopliedenhal 3 en 4, is tussen de Dijkzijde en Straat 4 omgebouwd tot een brandscheiding. Hiervoor is de bestaande bouwkundige wand vervangen door een 60 minuten brandwerende wand samengesteld uit steenwol sandwichpanelen. Ter plaatse van straten en doorgangen zijn branddeuren toegevoegd. 4.7 Rijnsburg Brandbeveiligingssystemen De afdeling Onderhoud heeft er voor gezorgd dat alle kleine blusmiddelen (brandblussers en slangenhaspels) zijn gekeurd, onderhouden en waar nodig vervangen. In 2013 zijn weer 2x halfjaarlijkse inspecties uitgevoerd t.b.v. de certificering van de aanwezige sprinklerinstallatie, brandmeldcentrales en de gasblussing. De inspecties hebben plaatsgevonden in april en november, beide inspecties hebben geleid tot een verlenging van de certificering van de installaties. 5. Milieu 5.1 Naaldwijk In december 2013 heeft gemeente Westland een controle uitgevoerd in het kader van de omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning). Hierbij is vooral de NH 3 -installatie (ammoniak) en de LNG-afleverinstallatie beoordeeld. Over de LNG-installatie is met betrekking tot periodieke inspectie, één opmerking gemaakt. Dit is opgenomen met de installatie-eigenaar. 13

14 5.2 Afval Afvalgegevens In de onderstaande tabel is een globaal overzicht gegeven van de afgevoerde afvalstromen van de locaties (in tonnen). Afvalstroom (ton) Aalsmeer Naaldwijk Rijnsburg Bleiswijk Eelde ongesorteerd afval organisch afval Karton (per ton) Kunststofafval Overig Totaal (2013) Totaal (2012) Scheidingspercentages Locatie Scheidingspercentage recyclebaar afval Aalsmeer 89 % Naaldwijk 84 % Rijnsburg 71 % Bleiswijk 81 % Eelde 77 % Rijnsburg FloraHolland Rijnsburg heeft ook in 2013 veel energie gestoken in een schone en opgeruimde (werk)omgeving. Er is een zogenaamde Schoon schip actie georganiseerd waarbij de huurders/gebruikers de mogelijkheid geboden is om spullen die niet meer gebruikt werden zoals bijvoorbeeld: kantoormeubilair, inpaktafels en overige ongewenste opslag, kosteloos door FloraHolland te laten afvoeren. We hebben hier niet alleen de klanten maar ook onszelf een grote dienst bewezen. Van een schone en opgeruimde (werk)omgeving profiteren we allemaal. 5.3 Energie-, waterverbruik en afvalwater Overzicht verbruik Item Aalsmeer Naaldwijk Rijnsburg Bleiswijk Eelde Elektriciteitsverbruik (MWh) Veiling (MWh) n.b Huurders (MWh) n.b. 627 Gasverbruik (m3) Waterverbruik (inkoop) (m3) Afvalwaterlozing op riolering (m3) n.b n.b. n.b. Vervuilingseenheden (v.e.) n.b. n.b. vervuilingseenheden (v.e.) n.b. n.b Energiebesparende maatregelen In 2012 zijn op de verschillende locaties maatregelen om het energie- en waterverbruik te verminderen. Aalsmeer Ook in 2013 zijn delen van de verouderde verlichting in het gebouw vervangen. Op basis van onderzoek naar verschillende oplossingen is gekozen voor zeer energiezuinige Tl-verlichting. De verlichting is, zoals daarvoor, in verschillende delen schakelbaar maar ook dimbaar, waardoor het verlichtingsniveau veel gelijkmatiger en geleidelijker kan worden veranderd. Naast besparing komt dit ook ten goede aan de arbeidsomstandigheden. In 2013 is circa m 2 vloeroppervlakte voorzien van nieuwe verlichting. 14 In 2013 is een nieuwe koelcel in gebruik genomen met een zeer milieuvriendelijk ontwerp en uitvoering. Daarnaast is deze installatie voorzien van een systeem voor het terugwinnen van restwarmte middels een warmtepomp met een thermisch vermogen van ongeveer 500 kw. Daarnaast is ook warmteterugwinning toegepast op de persluchtinstallatie. cvoor de levering van gebouwwarmte zijn de ingestelde waarden vanuit de ketelhuizen nogmaals wat verder teruggedrongen. Dit is mogelijk door o.a. optimalisatie van inzet op basis van vraag en behoefte. Verdere uitrol van de vervanging van cv pompen door typen in Hoog Rendement uitvoering.

15 Concernverslag Arbo, Milieu en Veiligheid Naaldwijk Op het gebied van beheer zijn instellingen van verlichting en klimaatinstallaties gecontroleerd en waar nodig bijgesteld. De Tl-verlichting in de uitbloeiruimte is vervangen voor LED-verlichting. Rijnsburg Op locatie Rijnsburg is in diverse gebieden en de oude verlichting vervangen door LED-verlichting. Temperatuur instellingen en schakeltijden worden bewaakt vanuit het gebouwbeheersysteem. Waar buitenlicht toetreding is, is op diverse plekken de verlichting schakelingen aangepast CO 2 en NO x gegevens Aalsmeer CO 2 : ton NO x : kg Naaldwijk CO 2 : ton NO x : kg De CO 2 uitstoot wordt veroorzaakt door het verstoken van aardgas voor energie-opwekking. Op locatie Naaldwijk geeft de toepassing van WKK een relatief hoge NOx-uitstoot De tekorten aan CO 2 en NO x emissierechten voor locaties Aalsmeer en Naaldwijk zijn gezamenlijk aangekocht. De overige locaties vallen niet onder de verplichting om een CO 2 en/of NO x emissievergunning te hebben en nemen dan ook geen deel aan CO 2 en/of NOx emissiehandel 5.4 Geothermie Naaldwijk In 2008 en 2009 is een masterplan energie voor Naaldwijk opgesteld, waarin onderzoek is gedaan naar mogelijke toekomstige energievoorzieningen. Hieruit kwam geothermie als meest kansrijke bron naar voren. In 2010 is de geologie van de Trias laag (4 km diep) in detail onderzocht en daaruit blijkt dat er tussen de 25 en 40 MW aan warmte naar boven gehaald kan worden. In 2011 zijn WestlandInfra en HVC bij het project betrokken. Deze partijen hebben de kennis en de middelen om een energiebedrijf van een dergelijke omvang te kunnen opzetten en exploiteren. Verder is de gemeente Westland bij beiden een belangrijke aandeelhouder. In 2011 is een intentie-overeenkomst gesloten met deze partijen om gezamenlijk de voorbereidingen te treffen tot de go-no go beslissing. Hiervoor zijn in 2012 voorbereidingen getroffen. Op commercieel gebied zijn in samenwerking met de hiervoor opgerichte kwekersvereniging Terrafilos de afnamemogelijkheden en commerciële condities in kaart gebracht. Op technisch gebied is het boorontwerp en het concept van de infrastructuur voor warmtelevering opgeleverd. Ook is gezocht naar financiering en subsidies. In 2013 is de noodzakelijke SDE+-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) door Agenschap.nl afgewezen omdat er onzekerheid is over de geologie op die diepte (4 km) Naar aanleiding van deze afwijzing is in overleg met participanten en adviseurs vastgesteld dat het project niet haalbaar is en besloten het project te beëindigen. Gemeente Westland heeft echter uitstel gevraagd om toch te zoeken naar alternatieven om het toch haalbaar te maken. Vanaf zomer 2013 tot en met begin 2014 is de gemeente samen met HVC en Westland Infra met het ministerie van EZ een green deal aan het voorbereiden. Deze deal houdt in dat partijen zelf een put slaan naar 2 km (OnderKrijt), vergelijkbaar met Greenwell Westland (de eerste aardwarmteboring in het Westland). Vervolgens wordt met subsidies bij een eerste put het stuk van 2 km naar 4 km gefaciliteerd. Een bron op 2 km diepte is rendabel en haalbaar en inmiddels meer gangbaar, het risico zit met name in het stuk van 2 km naar 4 km en de onzekerheid of daar voldoende water zit. Dit onzekere stuk wordt hiermee als een proeftraject ingezet om kennis op te doen en wordt daarom gesubsidieerd. Kortom, een doublet op 2 km is haalbaar en kan op korte termijn gerealiseerd worden en een boring naar 4 km is afhankelijk van het Ministerie van EZ. 6. Colofon Dit concernverslag is tot stand gekomen door bijdragen van: Tecla Aerts, Wim van Baalen, Joost van Giesen, Marco Gouweleeuw, Ruud Heij, Hans van Heijningen, Gerard de Jong, Rachid Maghnouji, John Naaktgeboren, Gijs Ravensbergen, André van Ruijven en Hans Snoek. Eindredactie: Wim Hoogervorst Opmaak: Afdeling Communicatie FloraHolland 15

16 Aalsmeer Legmeerdijk 313 Postbus BA Aalsmeer T +31 (0) F +31 (0) E Naaldwijk Middel Broekweg 29 Postbus AE Naaldwijk T +31 (0) F +31 (0) E Rijnsburg Laan van Verhof 3 Postbus AA Rijnsburg T +31 (0) F +31 (0) E Bleiswijk Klappolder 130 Postbus ZM Bleiswijk T +31 (0) F +31 (0) E Eelde Burg. J.G. Legroweg TD Eelde T +31 (0) F +31 (0) E Veiling Rhein-Maas Veilingstrasse A Straelen-Herongen, Duitsland T +49 (0) F +49 (0) E W 16 floraholland.com

Jaarverslag Arbo, Milieu en Veiligheid. Jaarverslag Arbo, Milieu en Veiligheid FloraHolland 2014. floraholland.com

Jaarverslag Arbo, Milieu en Veiligheid. Jaarverslag Arbo, Milieu en Veiligheid FloraHolland 2014. floraholland.com Jaarverslag Arbo, Milieu en Veiligheid Jaarverslag Arbo, Milieu en Veiligheid FloraHolland 2014 1 floraholland.com Voorwoord Goede arbeidsomstandigheden creëren in een veilige werkomgeving. Dat ziet FloraHolland

Nadere informatie

Concern Arbo- en Milieujaarverslag

Concern Arbo- en Milieujaarverslag Concern Arbo- en Milieujaarverslag Concern Arbo- en Milieujaarverslag FloraHolland 2012 floraholland.com 1 Voorwoord FloraHolland is als grootste handelsplatform voor bloemen en planten in de wereld toonaangevend

Nadere informatie

Arbo- & Milieu Concernjaarverslag. FloraHolland 2011

Arbo- & Milieu Concernjaarverslag. FloraHolland 2011 Arbo- & Milieu Concernjaarverslag FloraHolland 2011 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Veilig op de Veiling 2.2 Samenwerking locaties 3. Arbeidsveiligheid 3.1. Preventief Medisch Onderzoek

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Actieplan CO 2 -prestatieladder

Actieplan CO 2 -prestatieladder Actieplan CO 2 -prestatieladder 2017-2019 Inleiding Dit actieplan CO 2 -prestatieladder beschrijft de doelstellingen voor de reductie van scope 1, 2 en 3 emissies over een periode van drie jaar en wordt

Nadere informatie

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 R. Govers Spaarnelanden nv Arbo jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Datum Mei 2014 Revisie Opdrachtgever Directie Spaarnelanden nv Samenstelling en

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen 2014

Review CO 2 reductiedoelstellingen 2014 Review CO 2 reductiedoelstellingen 2014 Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Datum: 10 febuari 2015 Referentie: 90005 Versie: 1.1 Status: Definitief Logitech B.V. Review CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Trigion zorgt voor brandveiligheid van s werelds grootste bloemenveiling

Trigion zorgt voor brandveiligheid van s werelds grootste bloemenveiling Trigion zorgt voor brandveiligheid van s werelds grootste bloemenveiling FloraHolland is met 12,5 miljard verkochte bloemen en planten per jaar, vierduizend medewerkers en een jaarlijkse omzet van 4,4

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Periode: Q1-Q4 2014 Cruquius, 20-3- 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Huisvestingsservices op SAM. 2. Cruquius terrein

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

CO2 en Milieu Jaarplan 2016 CO2-prestatieladder ISO Milieumanagement

CO2 en Milieu Jaarplan 2016 CO2-prestatieladder ISO Milieumanagement CO2 en Milieu Jaarplan 2016 CO2-prestatieladder ISO 14001 Milieumanagement Periode meerjarenplan: 1-01-2016 31-01-2020 Periode jaarplan: 1-01-2016 1-01-2017 Betreft: Doelstellingen CO2 en ISO14001 (2.B.1-4

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO 2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO 2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling brandstof

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Verzuimaanpak. Koninklijke Burger Groep B.V.

Verzuimaanpak. Koninklijke Burger Groep B.V. Verzuimaanpak Koninklijke Burger Groep B.V. 1 Inleiding 365 goesting heeft een onderscheidende aanpak voor verzuim. Wij garanderen een haalbaar verzuimtarget, gebaseerd op berekende prognoses. Onze aanpak

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 23-09-2014 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1.

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Installatiehandleiding Software KOA. floraholland.com

Installatiehandleiding Software KOA. floraholland.com Installatiehandleiding Software KOA floraholland.com 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Software voorwaarden controleren... 3 2.1 Controle tool... 3 2.2 Download pakketten... 3 3 Applicatie FloraHolland

Nadere informatie

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item )

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item ) Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID ( brandveiligheid, een hot item ) Inleiding Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen die maken dat extra aandacht voor het onderwerp brandveiligheid gewenst is. In

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Scope 3 emissie analyse Schindler Liften B.V. 5 december 2016

Scope 3 emissie analyse Schindler Liften B.V. 5 december 2016 Scope 3 emissie analyse Schindler Liften B.V. 5 december 2016 Inleiding Dit document omvat een kwantitatieve scope 3 emissie analyse behorende bij eis 4.a.1 van de CO2-prestatieladder. Deze analyse is

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans

Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans directie/afdeling RO/afdeling RBA contactpersoon E. ten Cate telefoon 0182-588976 uw kenmerk onderwerp reactie op uw vragen over klimaatdoelstellingen Gouda

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda Jan van den Berk Rabobank Nederland BCM Facility Management Juni 2014 Doel van deze presentatie Inzicht geven in de wijze waarop Rabobank Nederland invulling heeft gegeven aan de BHV-organisatie met de

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk!

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk! Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie Samen werken aan gezond werk! Samen werken aan gezond werk De vitaliteit van een bedrijf of organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de werknemers. Gezonde werknemers

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

3.B.1 CO2-Reductiedoelstellingen 2020

3.B.1 CO2-Reductiedoelstellingen 2020 3.B.1 CO2-Reductiedoelstellingen 2020 Maastricht, 01-04-2016 Auteur: Kirsten Kuypers-Janssen KVGM-Coördinator Geaccordeerd door: Joshua Janssen Directeur Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 OVER DIT RAPPORT...

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2013

Management review Coolmark B.V. Mei 2013 Management review Coolmark B.V. Mei 2013 CO 2 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Bewuste Bouwers Gedragscode

Bewuste Bouwers Gedragscode Bewuste Bouwers Gedragscode Bewuste Bouwers zijn het visitekaartje van de bouwsector. Een Bewuste Bouwer zet de gedragscode in op haar projecten en werkt zo op een veilige, duurzame en omgevingsbewuste

Nadere informatie

Opleveringskeuring valbeveiliging

Opleveringskeuring valbeveiliging Opleveringskeuring valbeveiliging IVDV2200 Kantoorgebouw Amsterdam IVDV2200 Opleveringskeuring valbeveiliging Pagina 1 van 13 Opdrachtgever Naam : Contactpersoon : De heer Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Energie meetplan

Energie meetplan Energie meetplan 2016-2018 Conform niveau 5 op de -prestatieladder 3.0 3.B.2_2 Energie meetplan 2016-2018.2016-10 1/6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie D66 Uw brief van 4-3-15 Uw kenmerk Ons kenmerk 686997 Behandeld door veiligheidsregio Drenthe Telefoon 14 0522 Bijlage(n) div. Datum Onderwerp artikel 32 vragen: Brandveiligheid verzorgingshuizen

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 -

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 - Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs - 1 - Inhoudsopgave Inleiding Fys Optima, wie zijn we? Werkwijze Diensten en producten in leaflets Diensten en producten, korte omschrijving - 2 - Inleiding

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

zelf regie eigenaarschap vertrouwen

zelf regie eigenaarschap vertrouwen Showcase HBO, 2015 LTC, Pim Mulier en Winnock (samen Santrion) begeleiden meerdere HBO opleidingen thema gericht. Thema s die onder andere spelen zijn: werkdruk, organisatieverandering, het nieuwe werken,

Nadere informatie

De Energiecoördinator

De Energiecoördinator De Energiecoördinator Samenwerkende partijen Presentatie Slotmanifestatie 18-09 Presentatie Slotmanifestatie 18-09 Historie Waarom energiecoördinator? Presentatie Slotmanifestatie 18-09 Presentatie Slotmanifestatie

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dan aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin omen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betreing

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

CO2-REDUCTIEDOELSTELLINGEN 2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGEBEDRIJF B.V. 1 e t/m 4 e kwartaal 2014

CO2-REDUCTIEDOELSTELLINGEN 2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGEBEDRIJF B.V. 1 e t/m 4 e kwartaal 2014 CO2-REDUCTIEDOELSTELLINGEN 2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGEBEDRIJF B.V. 1 e t/m 4 e kwartaal 2014 Projectgegevens Opsteller L. Deerns Versie 150415 Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Pagina: 1 / 8 Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Checklist voor leidinggevenden In een Universitair Medisch Centrum wordt veel gewerkt met gevaarlijke stoffen. Als vuistregel geldt dat een gevaarlijke

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 5.B.1_1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder gavilar B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Functie Gecontroleerd Functie Akkoord Functie : gavilar B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1

CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie