Project Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) Erasmushogeschool, opleiding journalistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) Erasmushogeschool, opleiding journalistiek"

Transcriptie

1 Project Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) Erasmushogeschool, opleiding journalistiek Percepties van leidinggevenden in de journalistiek over tevredenheid, werkdruk, competenties en ondersteuning van beginnende journalisten Onderzoekster: Ria Goris, lector Erasmushogeschool

2 Inhoudsopgave 1. Situering, verantwoording en onderzoeksdoel 1.1. Situering onderzoeksdomein 1.2. Verantwoording 1.3. Onderzoeksdoel 2. Literatuur 3. Onderzoekshypothesen 4. Methodologie 5. Bevindingen 5.1. Onderzoek leidinggevende journalisten Onderzoekssample Bevindingen Jobtevredenheid en frustratie Werkdruk Competenties en lacunes van beginnende journalisten Ondersteuning van beginnende journalisten 5.2. Bijkomende bevraging personeelsverantwoordelijken Bevraagde medewerkers en items Bevindingen Werkdruk Aanwervingsprofiel en competenties Contracten Ondersteuning Conclusie

3 6. Besluit en beperkingen onderzoek 6.1. Algemene conclusies Terugkoppeling naar hypothesen Relevante bevindingen 6.2. Beperkingen onderzoek Bijlage: vragenprotocol (gestructureerde vragenlijst)

4 1. Situering, verantwoording en onderzoeksdoel 1.1. Situering onderzoeksdomein Het onderzoeksdomein situeert zich bij de startfase van de journalistieke loopbaan: hoe tevreden of ontevreden zijn beginnende journalisten, welke competenties worden vereist van hen, zijn ze hiervoor voldoende gewapend, op welke wijze worden ze ondersteund? In deze fase van het driejarige onderzoeksproject bekijken we de ervaringen en de visie van leidinggevende journalisten hierop. De auteur van dit onderzoeksrapport wenst professor Steve Paulussen (Universiteit Antwerpen, departement communicatiewetenschappen) te bedanken voor het advies en de feedback tijdens de uitvoering van dit onderzoek Verantwoording Als er één gebied is waar onderzoek een nuttige bijdrage kan leveren aan de curricula van journalistieke opleidingen, is het dit wel. Eerder onderzoek (Teugels, 2010, 2011) wees op hoge werkvereisten, onder meer een grote werkdruk, bij beginnende journalisten en de nood aan coaching. Beginnende journalisten werden bevraagd hierover. Er is echter nog geen systematische bevraging gebeurd onder leidinggevende journalisten om hun visie op de noden en uitdagingen van beginnende journalisten te registeren, en hun suggesties voor verbetering te noteren Onderzoeksdoel Het doel van deze fase in het PWO is de ervaring en visie van leidinggevende journalisten en personeelsverantwoordelijken van grote mediahuizen te bevragen over: - Jobtevredenheid en frustratie bij beginnende journalisten - Werkdruk op de redactie - Competenties van beginnende journalisten - Ondersteuning van beginnende journalisten 2. Literatuur Over aspecten van jobtevredenheid, over werkdruk en vaardigheden van journalisten in Vlaanderen werd reeds uitgebreid onderzoek verricht door het Center for Journalism Studies van de Universiteit Gent ( Paulussen en Raeymaeckers, 2010). De noden van beginnende journalisten werden in een andere bevraging in kaart gebracht (Teugels, 2011). Uit de studie van het Center for Journalism Studies bleek dat beroepsjournalisten in Vlaanderen hoog scoren op tevredenheid over intrinsieke aspecten van hun werk: inhoudelijke afwisseling, veelheid aan contacten, individuele autonomie, creativiteit, intellectuele uitdaging en individuele vrijheid. Ze zijn in mindere mate tevreden over de extrinsieke elementen van hun werk, vooral over de werkdruk en de werkuren, het loon en promotiekansen. Een loontrekkende journalist werkt naar eigen zeggen gemiddeld 44,7 uur per week, een zelfstandig journalist 50,4 uur. De meerderheid van de journalisten heeft een variabel werkrooster, wat in hogere mate geldt voor zelfstandige journalisten dan voor loontrekkenden. De meerderheid in beide categorieën werkt regelmatig tot altijd s avonds

5 en tijdens weekend- en feestdagen. 1 Een freelance journalist die bevraagd werd, stelde: De werkdruk is voor iedereen toegenomen, en dat is een van de redenen waarom ik besloten heb freelance te werken. Ik ben mijn eigen baas en kan zo de werkdruk min of meer controleren. Iemand die op een redactie werkt, kan dat niet. 2 Andere onderzoekers wezen op het verband tussen werkdruk en risico op burnout ( Teugels e.a., 2010). Het risico op burnout ligt bij journalisten hoger dan bij de werkende bevolking in het algemeen ( 21 % tegenover 16 %). Bij beginnende journalisten (minder dan drie jaar beroepsactief) ligt het risico op burnout niet noemenswaardig lager dan bij de beroepsgroep in het algemeen (20 % tegenover 21 %). Dat suggereerde een bevraging van 113 beginnende journalisten (Teugels, 2011). Naast werkdruk worden als verklarende elementen hierbij gegeven: werkritme, stress, lichamelijke en mentale roofbouw, interne spanningen op het werk, werkonzekerheid bij freelancers, gebrek aan bijscholing, gebrek aan coaching en het niet hebben van een partner. De beginnende journalisten werken naar eigen zeggen gemiddeld 44 uur per week. Uit dit onderzoek (Teugels, 2011) bleek verder dat beginnende journalisten meer tevreden dan ontevreden zijn over volgende aspecten van hun startbekwaamheid: schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands, snel betrouwbare informatie kunnen vinden op internet, bronnenkennis, kennis van deontologie, politieke achtergrondinformatie en mediakennis. Ze waren meer ontevreden dan tevreden over nieuwe researchvaardigheden, hun mondelinge communicatievaardigheden in het Frans, hun juridische en economische bagage en hun vermogen om met stress om te gaan. Ofschoon vele starters aangaven training te kunnen gebruiken op het vlak van mondelinge vaardigheden Frans, creatief denken (mindmapping, out of the box denken..), interviewtechnieken en stressbestendigheidstechnieken, volgde slechts 27 % van de starters in het jaar voorafgaand aan de bevraging een bijscholing. 77 % gaf aan dat leidinggevenden geen belang hechtten aan bijscholing. Ten slotte gaf bijna 85 % van de bevraagden in deze studie aan coaching (door mentor, peter of meter of senior journalist) noodzakelijk te vinden en gaven ze aan nood te hebben aan gerichte feedback en concrete ondersteuning. Conclusie: deze studies geven een beeld van de bronnen van voldoening en tevredenheid van journalisten, maar leggen tevens een aantal pijnpunten bloot: een hoge werkdruk en erg variabel werkrooster dat geregeld avond- en weekendwerk inhoudt, een gebrek aan ondersteuning bij het ontwikkelen van competenties bij beginnende journalisten en een gebrek aan coaching en feedback. Dit zijn aspecten waarop het waardevol is om het licht van leidinggevende journalisten te laten schijnen. 3. Onderzoekshypothesen De literatuurstudie geeft aanzetten voor volgende onderzoekshypothesen: 1 Journalisten. Profiel van een beroepsgroep, Paulussen S. en Raeymaeckers K,Lannoo Campus, 2010,p.57 en 59 2 Journalisten. Profiel van een beroepsgroep, Paulussen S. en Raeymaeckers K,Lannoo Campus, 2010,p. 58

6 - Beginnende journalisten worstelen met andere problemen dan ervaren journalisten: ze moeten leren omgaan met de werkdruk en stress en ontberen specifieke vaardigheden op enkele terreinen: mondelinge vaardigheden Frans, creatief denken en interviewtechnieken. - De vraag naar coaching, bijscholing en feedback is groter dan wat er effectief gerealiseerd wordt op dat vlak in het werkveld. - Er kunnen elementen op de werkvloer en in de opleiding van journalisten geïdentificeerd worden die beginnende journalisten effectief beter wapenen om om te gaan met de uitdagingen van het werk. 4. Methodologie We opteerden voor een kwalitatief survey (diepte-interviews) als onderzoeksmethode: we wilden immers niet enkel wat-vragen stellen, maar ook het waarom van de antwoorden begrijpen en exploreren hoe aan de genoemde noden en uitdagingen tegemoetgekomen wordt, waar er lacunes zijn en welke mechanismen daarbij een rol spelen. Tussen oktober en eind december 2012 bevroegen 34 laatstejaarsstudenten bachelor journalistiek van de Erasmushogeschool 34 leidinggevende journalisten over volgende vier aspecten: - Jobtevredenheid en frustratie bij beginnende journalisten - Werkdruk op de redactie - Competenties van beginnende journalisten - Ondersteuning van beginnende journalisten We werkten met open ended vragen teneinde zoveel mogelijk informatie te vergaren over wat er werkelijk leeft op de werkvloer. (zie bijlage 1: vragenprotocol) De leidinggevenden werden via persoonlijke, individuele mails verzocht om hun medewerking 3 De respons was zeer hoog, wat mogelijk te wijten is aan de individuele benadering. Zowat alle benaderde leidinggevenden zegden hun medewerking toe. 3 dat gebeurde in de volgende bewoordingen: Een tijd geleden werd er in Vlaanderen onderzoek verricht over de tevredenheid, vaardigheden en noden van beginnende journalisten. Hiervoor werden starters in de journalistiek bevraagd. Ik zou graag zicht willen krijgen in de ervaringen en visie van leidinggevende journalisten zelf hierop in het kader van een project wetenschappelijk onderzoek van de Erasmushogeschool, opleiding journalistiek. Daarom ben ik op zoek naar leidinggevende journalisten bij voorkeur mensen die geregeld met starters te maken krijgen die bereid zijn hierover een vraaggesprek aan te gaan van een uur met een van onze laatstejaarsstudenten journalistiek. Ziet u het zitten hieraan mee te werken en/of kunt u collega s aanbevelen die hiervoor goed geplaatst zijn?

7 Er werd zorg gedragen voor voldoende vertegenwoordiging van diverse media: print, radio, tv, online + een persagentschap. De studenten werden op voorhand gebrieft in het werken met de vragenlijsten en alle interviews werden opgenomen en getranscribeerd. De analyse van de data werd gedaan door de structureel onderzoeker. Na verwerking van deze gegevens namde structureel onderzoeker nog vijf individuele interviews af met verantwoordelijken van personeelsdiensten van diverse mediahuizen om hen concreet te bevragen over: - De door hen gepercipieerde competenties en noden van beginnende journalisten - Maatregelen om beginnende journalisten te ondersteunen - Statuut /soorten contracten waarmee beginners aanvangen In dit luik werden medewerkers bevraagd van De Persgroep,Corelio,Concentra, VRT en Vmma. 4 Ze kregen open ended vragen voorgelegd over de hierboven vernoemde items. De antwoorden op verschillende items werden naast elkaar gelegd om te kijken naar overeenkomsten en/of tegenstellingen. Ze werden ook afgetoetst aan de uitspraken van leidinggevende journalisten in de betreffende mediahuizen om te zien of er overeenkomsten dan wel verschillen waren tussen de uitspraken van leidinggevenden op de werkvloer en van HR van het betreffende mediahuis. 5. Bevindingen 5.1. Onderzoek leidinggevende journalisten Onderzoekssample: In totaal werden 34 leidinggevende journalisten diepgaand bevraagd. Ze werken bij de volgende media: VRT, VMMa, tv-brussel, ATV, ROB-tv, tv-limburg, FM Brussel, Knack, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Morgen, De Standaard, De Tijd,Gazet van Antwerpen,Gazet van Brussel,, Brussel Deze Week en Belga. Dit aantal is te klein om er relevante cijfergegevens uit te halen, maar hun antwoorden geven wel relevante tendensen weer en leggen dynamieken bloot die een rol spelen in het huidige mediaklimaat. Ze geven ook aan wat de effecten hiervan zijn op beginnende journalisten. - 4 Corelio: Peter Boon, Persgroep: Iris Musschoot, Concentra: Sabine Haven; VRT: Sofie Reviers, VMMa: Kris Cuypers

8 Hieronder geven we de verdeling van de bevraagden weer volgens medium, geslacht, leeftijd en aantal jaren ervaring met leidinggeven. Volgens aard van medium, werken de bevraagde journalisten in de volgende media: Print: 16 Televisie: 8 Radio: 4 Online: 4 Persagentschap: 2 26 van de bevraagde leidinggevenden zijn mannen, 8 vrouwen. 26 van de bevraagde leidinggevenden zijn minder dan 50 jaar oud, 6 meer dan 50 jaar oud. De helft is jonger dan 40, de helft ouder. De gemiddelde leeftijd van de bevraagde groep is 41 jaar. Ondanks het duidelijk overwicht van -50-jarigen in de bevraging, hadden 22 van de bevraagden toch reeds meer dan 5 jaar ervaring met leidinggeven, tegenover 9 met minder dan 5 jaar ervaring. Raakvlakken met ander onderzoek: Er is geen ander onderzoek verricht van leidinggevende journalisten. Wel is er een profiel opgesteld over de Vlaamse beroepsjournalist in het algemeen door onderzoekers van het Center for Journalism Studies. Ongeveer driekwart van de Vlaamse beroepsjournalisten was in 2008 mannelijk en hun gemiddelde leeftijd was 42 jaar. Deze studie suggereert dat mannen ook in de meerderheid zijn bij leidinggevende journalistieke posities en ligt in het verlengde van het overwicht van mannen in de journalistieke beroepsgroep in het algemeen. De Vlaamse beroepsjournalisten werken voor iets meer dan de helft in printmedia, voor bijna een kwart voor televisie, terwijl 13 procent voor de radio werkt, volgens cijfers uit 2008 die het Center voor Journalism Studies vergaarde. Alle mediasectoren zijn in ons onderzoek vertegenwoordigd. Omdat meer dan de helft van de journalisten in de printmediasector werkt, werden de meeste interviews afgenomen met personen die hier werkten. Het Center voor Journalism Studies telde in 2008 slechts ongeveer 2 procent onlinejournalisten.

9 Ongeveer 10 procent van onze bevraagden werkt in de onlinejournalistiek, maar het aandeel van onlinejournalistiek is sinds 2008 gevoelig gestegen. Bovendien is het een sector waarin veel net afgestudeerden terechtkomen en daarom ook erg relevant voor onze bevraging Bevindingen: De leidinggevende journalisten werden bevraagd naar de jobtevredenheid en frustraties van beginnende journalisten, de werkdruk, hun competenties en de ondersteuning van beginners op de werkvloer. Dit zijn de voornaamste bevindingen voor elk van deze items: Jobtevredenheid en frustratie: We bespreken achtereenvolgens de bevindingen over jobtevredenheid en frustratie. De vragen uit de vragenlijst die hierop betrekking hebben: - Heeft u de indruk dat journalisten die hier beginnen eerder tevreden dan ontevreden zijn? - Hoe/waaraan merkt u dat? - Waarover zijn ze volgens u het meest tevreden? - Vangt u ook wel eens uitingen van frustratie op? - Waarmee heeft frustratie te maken? - Valt er volgens u iets aan te doen? Jobtevredenheid: De antwoorden op de vraag waarover zijn beginnende journalisten volgens u het meest tevreden? konden ondergebracht worden in de volgende categorieën. We geven aan hoe vaak dit item vermeld werd. Jobinhoud: 15 Kunnen starten in de journalistiek: 13 Sfeer op de redactie: 13 Vertrouwen en verantwoordelijkheid: 9 Goede verloning / contract: 3 Andere: 9 Bij andere werden volgende items genoteerd: - Inspraak en openheid voor kritiek

10 - Flexibel werken - Goed begeleid worden - Reacties die je als journalist krijgt (van lezers) - Voldoening van schrijven voor groot publiek Het zijn voornamelijk intrinsieke aspecten van de job die gepercipieerd worden als bronnen van tevredenheid. Slechts enkele bevraagden verwijzen naar het extrinsieke aspect van de verloning. Enkele uitspraken van bevraagde journalisten over jobtevredenheid die dit illustreren (in cursief: eigen toevoegingen ter verduidelijking): - Ik denk (dat ze het meest tevreden zijn) over de jobinhoud: het feit dat het wel een heel afwisselende job is en heel flexibel en dat je niet vastzit achter een scherm en altijd met dezelfde mensen te maken krijgt - De autonomie die ze krijgen. De jobinhoud, het feit dat ze volop met nieuws kunnen werken. En als derde factor zou ik het groepsverband aangeven. Er werden ook enkele uitspraken genoteerd die specifiek zijn voor een bepaald medium. - Een onlinejournalist: Als ze beginnen zijn ze heel tevreden ( over in nieuwsomgeving zitten en schrijven voor een groot publiek). Maar specifiek voor online: na een bepaald aantal jaren dreigt er routine te komen en is deskwerk niet meer zo interessant. - Een regiojournalist: Ze komen in een omgeving terecht waar ze heel veel kansen krijgen. In tegenstelling tot de grote nationale zenders worden fouten hier vergeven. Frustratie: De antwoorden op de vraag Over welke drie factoren is er volgens u veel ontevredenheid? konden ondergebracht worden in de volgende categorieën: Druk en stress: 15 Lange/onregelmatige werkdagen: 9 Moeilijke combi privéleven: 6 Beperkte ondersteuning/feedback: 5 Verloning: 5 Andere: 10 Bij andere werden volgende items genoteerd: - Dat ze sneller willen lopen dan ze kunnen stappen - Gebrek aan netwerk, ervaring, snelheid

11 - Veel deskwerk Druk en stress worden duidelijk gepercipieerd als de grootste bron van frustratie voor beginnende journalisten. De lange / onregelmatige dagen houden hier deels verband mee. Journalistiek bedrijven houdt voor velen een ongeregeld bestaan in. Diverse leidinggevenden wijzen erop dat beginners dit van meet af weten. Dat neemt niet weg dat de stress van lange dagen, deadlinedruk of onregelmatige uren een bron van frustratie is voor heel wat beginners, aldus de bevraagden. Enkele uitspraken die dit illustreren: - Ik denk dat ze het minst tevreden zijn over de praktische kant van zaken en de combinatie met een sociaal leven en de druk en de stress. - Als er frustratie is bij nieuwkomers, dan is dat omdat velen hier beginnen met een slecht statuut. (op interimbasis) Daarnaast zijn er ook frustraties rond het vele avondwerk. Het merendeel van de beginners werkt s avonds. Vijf dagen/ week en 1 zondag/3. Dat heeft invloed op het sociaal leven natuurlijk. Een vijftal bevraagden wees uitdrukkelijk op het gebrek aan voldoende begeleiding als bron van frustratie, zoals in de volgende uitspraak: De dingen die frustrerend zijn, zowel voor beginnende journalisten als voor ons zijn toch de beperkte ondersteuning die je krijgt. ( )De reden is: er komt de hele tijd nieuws binnen en er is veel tijdsdruk en nieuws om te verwerken en dan is het begeleiden van een jonge journalist vaak één van de dingen die er als eerste inschiet. Conclusie: De bronnen van tevredenheid van beginners zijn volgens leidinggevenden vooral intrinsiek: ze hebben te maken met de journalistieke jobinhoud en de wijze waarop er gewerkt wordt, inclusief de sfeer op de redactie. Hierover heerste er een grote mate van eensgezindheid bij de bevraagden. De journalistieke werkwijze geeft echter ook reden tot frustratie: geregelde, soms constante, deadlinedruk creëert stress, de onvoorspelbare werkuren leggen soms een hypotheek op het sociale leven van beginners. Ruim de helft van alle bevraagden wezen op deze nadelen die volgens hen part of the job zijn. Gebrek aan begeleiding is in een aantal gevallen ook een bron van frustratie, zo werd uitdrukkelijk vermeld door een deel van de bevraagden. Raakvlakken met ander onderzoek: Onderzoekers van het Center for Journalism Studies concludeerden uit hun uitgebreide bevraging van Vlaamse beroepsjournalisten dat de tevredenheid in de beroepsgroep hoog is, vooral dan over de intrinsieke aspecten van de job: de creativiteit, afwisseling, de veelheid aan contacten, en de individuele autonomie en vrijheid. Heel wat minder tevredenheid is er over de werkdruk, de werkuren en het loon. 5 Deze bevindingen werden bevestigd in onze bevraging. In tijden van besparingen en jobschaarste wordt het aan de slag kunnen gaan als journalist bovendien op zich als een bron van voldoening beschouwd. 5 Journalisten. Profiel van een beroepsgroep p. 69

12 Werkdruk Vragen in de vragenlijst die hierop betrekking hebben: - Hoeveel uren per week werken beginnende journalisten hier? - Vindt u dat de werkdruk hoog ligt of niet? - Hoe vaak komt het voor dat beginnende journalisten na hun gewone werkuren nog werk verrichten? - Is er compensatie voorzien voor extra werk? Hoe ziet de regeling er concreet uit? - Heeft u de indruk dat beginners zich voldoende willen smijten in het werk? - Heeft u indicaties dat beginnende journalisten risico lopen op burnout? - Moet werkdruk volgens u een aandachtspunt zijn op redacties of niet? Hoeveel uren per week werken beginnende journalisten hier? was een van de gestelde vragen om de werkdruk in kaart te brengen. De antwoorden: Minder dan 30 uur: 0 30 tot 35 uur: 0 35 tot 40 uur: tot 45 uur: 10 Meer dan 45 uur: 10 De grote meerderheid van de bevraagden geeft aan dat er meer dan 40 uur per week gewerkt wordt, bijna een derde van de bevraagden geeft aan dat het om meer dan 45 uur per week gaat. We vroegen of de werkdruk in hun ogen hoog was of niet. De antwoorden: Hoog: 27 Niet hoog: 2 Ja en nee: 3 Hier laat de tendens aan duidelijkheid niets te wensen over: journalistiek is een beroep waarin de werkdruk hoog ligt, zo meent het leeuwendeel van de bevraagden. De ja en nee antwoorden houden een nuancering in: in bepaalde periodes, bijvoorbeeld verkiezingen, ligt de druk bijzonder hoog, in andere periodes minder.

13 Op de vraag hoe vaak komt het voor dat beginnende journalisten na hun gewone werkuren nog werk verrichten? noteerden we volgende antwoorden: Nooit: 2 Soms: 13 Geregeld/vaak: 13 Hangt ervan af: 4 Het is dus zeer gebruikelijk om na de gewone werkuren nog werk te verrichten, zo geven de bevraagde leidinggevenden aan. Op sommige redacties is dit slechts soms het geval, op andere vaak. Hier is duidelijk een verband met de aard van het medium: het verschil in antwoord tussen leidinggevenden in printmedia versus andere media is opvallend. De 13 leidinggevende printjournalisten die deze vraag beantwoordden, gaven allen aan dat er 40 tot 45 uur (5 respondenten) of meer dan 45 uur per week (8 respondenten) gewerkt werd. De 7 bevraagde tv-leidinggevenden gaven allen 35 tot 40 uur aan, een duidelijk kortere werkweek. Radio-leidinggevenden vermeldden 35 tot 40 uur of 40 tot 45 uur. Bij de bevraagde onlinejournalisten was de variatie groter. Dit verschil tussen de media werd bevestigd in de antwoorden op de vraag hoe vaak er na de gewone uren nog gewerkt wordt. We noteerden onder meer volgende uitspraken over de werkdruk: - Dat is heel variabel. Ik denk dat we volgens ons contract 37 uur moeten werken, maar ik denk dat de meesten tegen de 50 uur aangaan. - Er bestaan geen gewone uren. Je weet wanneer je dag begint maar je weet niet wanneer hij eindigt. - Er zijn steeds meer taken en uitzendingen en niet te vergeten de enorme opkomst van het internet met hierdoor ook meer concurrentie. Niet altijd even makkelijk om te combineren met een gezinsleven en jonge kinderen. Verschillende respondenten haalden een onduidelijk punt in verband met het werkvolume aan: vanaf wanneer begin je de werkuren te tellen? Enkel als je op de redactie of op locatie werk verricht, of ook als je thuis het nieuws volgt of even iets opzoekt? Een typerende uitspraak op dit vlak: Een journalist is 24 uur per dag journalist, vind ik. ( ) Hoe reken je dat? Een journalist die zijn kranten leest, is die aan het werken of niet? Op de vraag of werkdruk een aandachtspunt hoort te zijn op redacties, waren de antwoorden uiteenlopend. Sommige bevraagden legden de nadruk op individuele strategieën, zoals in de volgende uitspraak: Werkdruk kan al veel verminderen als iedereen eens een cursus tijdsefficiëntie zou krijgen en niet pas begint te bellen om 3 uur s namiddags. Verschillende leidinggevenden zegden zich bewust te zijn van de hoge werkdruk, maar zien momenteel weinig mogelijkheden om deze te verminderen. Dit wordt

14 geïllustreerd door de volgende uitspraak: De werkdruk valt alleen op te vangen met meer mensen, ik vrees dat er voor het moment niet zo heel veel aan te doen is. De meeste leidinggevenden gaven aan dat er compensatie in tijd voorzien is voor wie gevraagd wordt langer of in het weekend te werken. Dit geldt niet wanneer iemand spontaan langer blijft om een taak af te werken. Op de meeste redacties wordt enkel na voorafgaand akkoord compensatie gegeven en zijn er duidelijke regels, zoals: Voor weekendwerk kan je wel verlof opnemen, voor overuren niet. Daarnaast geldt op heel wat redacties een vorm van flexibiliteit, zoals geïllustreerd wordt door volgende uitspraak: Als je veel s avonds of in het weekend werkt, betekent dat dat niemand er een probleem van maakt als je dan overdag even naar de tandarts gaat. Tenslotte is het op enkele printredacties de gewoonte om een ruim gemeten vakantieregeling te beschouwen als compensatie voor drukke werkweken. Een van de bevraagden antwoordde op de vraag of er compensatie voorzien was voor overuren: Nee, je doet dit uit de goedheid van je hart. ( ) We hebben wel meer dan 40 vakantiedagen per jaar. Op de vraag of beginnende journalisten zich wel voldoende smijten antwoordden 15 bevestigend, 5 ontkennend en gaven 9 aan dat dit afhing van de persoon in kwestie. De perceptie van de motivatie en drive van beginnende journalisten is dus overwegend positief. We vroegen of de leidinggevenden indicaties hadden dat beginnende journalisten risico lopen op burnout. De overweldigende meerderheid van de bevraagden (28) antwoordde neen, slechts een kleine minderheid (4) zag wel reden tot bezorgdheid. Een risico op burnout bij beginners wordt dus duidelijk niet onderkend. Enkele uitspraken hierover: - Nee, als ze beginnen en dan al een burnout hebben dan weet ik niet wat ze in deze stiel doen eigenlijk. - Ik denk niet dat werkdruk mensen naar een burnout duwt. Ik denk vaker dat het gefnuikte ambities zijn. Conclusie: Beginners in de journalistiek mogen zich verwachten aan behoorlijk wat werkdruk en onregelmatige uren. Deze studie suggereert dat een niet onaanzienlijk aantal beginners zich zelfs mag verwachten aan weken van meer dan 45 uur. Er is de bijna unanieme perceptie van leidinggevenden dat de werkdruk hoog ligt. Desondanks zien ze bij beginners nauwelijks een risico op burnout. Jonge mensen moeten tegen de druk kunnen, is de teneur van de antwoorden. Raakvlakken met ander onderzoek: Uit de bevraging van onderzoekers van het Center for Journalism Studies onder Vlaamse beroepsjournalisten blijkt dat de werkdruk de belangrijkste bron van frustratie is. De gemiddelde werkweek voor loontrekkende journalisten telde in ,7 uur, die van zelfstandige journalisten 50,4 uur. In onze bevraging gaf de meerderheid van de respondenten aan dat er meer dan 40 uur per week gewerkt wordt, en gaf ongeveer een derde aan dat er meer dan 45 uur gewerkt wordt. Onze gegevens sporen met die van het Center for Journalism Studies.

15 Ongeveer driekwart van de bevraagden door het Center for Journalism Studies gaven aan dat ze regelmatig tot altijd s avonds of tijdens weekends- en feestdagen werkten. In onze bevraging gaven evenveel respondenten aan dat beginners soms na de gewone uren werkten als er aangaven dat dit geregeld/vaak gebeurt. Een lichte afzwakking dus ten aanzien van de resultaten van het Center for Journalism Studies. Het Center voor Journalism Studies maakt geen onderscheid tussen werkdruk volgens de diverse media. In onze bevraging kwam er wel een opmerkelijk verschil naar voor tussen de werkdruk bij printmedia versus de andere media. Marleen Teugels onderzocht het risico op burnout bij beginnende journalisten en kwam tot de conclusie dat dit risico bijna even hoog ligt als bij de beroepsgroep in het algemeen. Zomaar eventjes 20 % van de starters loopt een verhoogd risico op burnout, stelde zij naar aanleiding van gevalideerde vragenlijsten over burnout die beginners invulden. 6 Dit risico wordt in onze studie echter niet onderkend. Integendeel: het gros van de leidinggevenden wuift het resoluut van de hand. Ze ontkennen niet zozeer het risico op burnout dat vervat ligt in het metier maar gaan er wel van uit dat beginnende journalisten tegen een stootje kunnen, en dat stress die leidt tot burnout een cumulatief gegeven is, opgebouwd in de loop van vele jaren Competenties en lacunes van beginnende journalisten Vragen uit de vragenlijst die hierop betrekking hebben: - Zijn beginnende journalisten volgens u voldoende gewapend voor de job? - Zijn er competenties waarin beginnende journalisten uitblinken? - Ondervindt u lacunes in de competenties van beginnende journalisten. Zo ja, welke? - (indien ja) Wie moet deze lacunes opvangen? Op de vraag of beginnende journalisten goed gewapend zijn voor de job, liepen de antwoorden erg uiteen: Ja: 7 Neen: 7 Hangt ervan af: 14 Er waren evenveel respondenten die bevestigend antwoordden als die ontkennend antwoordden. Maar liefst de helft van de bevraagden gaf aan dat dit afhangt van de beginner in kwestie en dat er dus geen algemene uitspraken over te maken waren. Sommigen 6 Teugels, 2011

16 antwoordden in algemene termen, anderen wezen hier op specifieke tekorten, zoals mag blijken uit volgende uitspraken: - Iedereen is goed gewapend als hij of zij over een pen beschikt en als hij of zij verwondering heeft en nieuwsgierigheid ( ) Als je over die drie dingen beschikt, heb je alle troeven om een goede journalist te worden. - Ik ben heel positief over jonge journalisten. Ze missen gewoon nog ervaring en routine, maar dat kunnen ze enkel leren met de tijd. - Ze hebben wel redelijk wat context maar ze zijn veel te weinig streetwise. Ze hebben de neiging als ze een stuk schrijven om een samenvatting te maken van een dossier. Competenties waarin beginners volgens de bevraagden uitblinken: Vlot met nieuwe media: 9 Technologisch handig: 8 Enthousiasme en drive: 7 Snel trends oppikken: 3 Andere: 5 Leidinggevenden percipiëren beginners als journalisten die snel hun weg vinden in sociale media, handig zijn met apparatuur en gedreven zijn om het te maken. Dat zijn alleszins de vaakst weerkerende antwoorden op deze vraag. Enkele uitspraken die dit illustreren: - Ze pikken trends op, ze pikken nieuws op op plaatsen waar wij dat niet meer oppikken, omdat zij in die virtuele wereld veel beter hun weg kennen dan wij. - Ze kijken met frisse ogen naar iets en stellen vragen die de lezer zichzelf ook stelt. Ze spreken jonge lezers aan omdat ze hun generatie kennen. - Ze zijn heel flexibel en staan open voor verbetering. Lacunes in de competenties van beginnende journalisten zoals aangegeven door de bevraagde leidinggevenden kunnen worden ondergebracht in de volgende categorieën: Gebrek aan basiskennis: 11 Taalniveau/ taalbeheersing: 9 Te weinig populair denken: 6 Nieuws niet altijd herkennen: 4

17 Andere: 9 Bij andere werden vernoemd: - Niet diepgravend genoeg - Soms te snel tevreden over hun werk - Onvoldoende vertrouwd met interviewtechnieken Een gebrek aan basis- en achtergrondkennis en aspecten van taalbeheersing zijn de vaakst vernoemde lacunes. Ze worden geïllustreerd door de volgende uitspraken: - Wat iets beter zou kunnen is de algemene kennis, achtergronden, historische verbanden kunnen leggen en ook onderwerpen kunnen kaderen. - Het kunnen schrijven zonder dt-fouten is een groot aandachtspunt. Ik verbaas mij erover dat dat altijd terug naar boven komt. Het gebruik van het juiste betrekkelijke voornaamwoord. Een zin kunnen maken met een onderwerp, werkwoord en een lijdend voorwerp. Andere taalaspecten waarover beginners volgens de bevraagden geregeld struikelen zijn: - in hun taalgebruik onvoldoende aansluiten bij hun doelgroep : te weinig populair schrijven ( Soms schrijven ze te high level, met te veel moeilijke woorden. ) - te weinig ervaring hebben om een goede opbouw of spanningsboog uit te werken. Dit zijn wel aspecten die enige ervaring vergen, merken sommige bevraagden op. Ook een gebrek aan nieuwszin, of onderscheidingsvermogen om het nieuwswaardige in een item op te pikken en goed te verwerken, werd door diverse bevraagden vermeld. Bijvoorbeeld in volgende uitspraken: - Dat is wat je soms wel bij jonge journalisten ziet: dat ze niet gezien hebben wat er in hun eigen straat is gebeurd maar wel waar er in Noord-Korea over getwitterd wordt. - Als ik jonge journalisten zie vastlopen, is het wel daar: hoe haal ik uit alle informatie die ik verzameld heb het verhaal dat ik wil schrijven? Verschillende bevraagden gaven aan dat beginners van te weinig kritische zin getuigen en niet altijd diep genoeg graven: - We vinden dat ze veel te weinig diep graven, dat ze veel te snel tevreden zijn. Ze kunnen niet genoeg de bron inschatten die ze inroepen, en ze gaan niet genoeg tot op het bot. - Soms zijn ze te snel tevreden over wat er wordt afgeleverd. De kwaliteitsnorm ligt soms wat te laag, of je krijgt een onderwerp en je gaat naar de meest voor de hand liggende mensen om ze te interviewen en kijkt niet een stapje verder. Op de vraag wie de lacunes zou moeten opvangen, liepen de antwoorden erg uiteen. Sommige bevraagden wezen op de eigen verantwoordelijkheid van de beginner, anderen naar de journalistieke opleidingen, en weer anderen vonden dat ze zelf op de redactie meer feedback of begeleiding konden bieden. Er valt geen algemene tendens uit op te maken. De meest voorkomende antwoorden worden geïllustreerd door volgende uitspraken.

18 - Ze moeten dat zelf doen, in combinatie met goede feedback en begeleiding. - Het onderwijs zou meer kunnen doen. En dan vooral wat algemene kennis betreft: zelfstudie, het echt gaan doorgronden van onderwerpen die je moet volgen voor de krant. - Meer en betere feedback geven op de redactie. Conclusie: De competenties waarin beginnende journalisten het meest uitblinken volgens de bevraagde leidinggevenden hebben te maken met snel technologisch inzicht, vlot gebruik maken van sociale media, trends oppikken en met enthousiasme en drive. Minder gunstig is het gesteld met de algemene achtergrondkennis van beginnende journalisten, met hun taalbeheersing en het snel kunnen inschatten wat nieuwswaardig is of welke insteek best genomen wordt. Ruim een op elke vijf bevraagden wijst er ook op dat beginners niet voldoende populair denken, dat ze in hun taal en insteek wel eens de aansluiting met hun doelgroep missen. Raakvlakken met ander onderzoek: Marleen Teugels heeft aan beginnende journalisten gevraagd over welke aspecten van hun startbekwaamheid ze tevreden waren en over welke niet. Schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Nederlands werd hier vermeld als een aspect waarover beginners tevreden waren. In onze bevraging werd het taalniveau echter veel vaker als lacune dan als een pluspunt vermeld. De beginners in de studie van Marleen Teugels gaven aan snel betrouwbare informatie te kunnen vinden op internet, wat overeenkomt met de lof van een derde van de bevraagden in onze studies over de vlotheid van beginners met nieuwe media Ondersteuning van beginnende journalisten Vragen in de vragenlijst die hierop betrekking hadden: - Op welke wijze worden starters op deze redactie ondersteund? - Volstaan deze maatregelen volgens u of ontbreekt er nog iets (zo ja, wat?) - (zo er iets ontbreekt) Wie dient hiervoor verantwoordelijkheid te nemen? De antwoorden op de vraag op welke wijze starters op de redactie ondersteund werden, kunnen we onderbrengen in de volgende categorieën: Coaching: 22 Opleiding/bijscholing: 10 Peter/mentor: 7 Andere: 2

19 De meeste bevraagden gaven aan dat er een vorm van coaching was, vaak door derechtstreekse chef, soms ook door de eindredacteur of door een ervaren collega. In de minderheid van de gevallen krijgen de nieuwelingen een peter/ meter of mentor toegewezen. Vaker wordt er van uitgegaan dat de beginner zelf wel aan de mouw van een ervaren collega zal trekken. Om dit proces aan te moedigen worden beginners op veel redacties tussen ervaren collega s gezet. Diverse bevraagden gaven aan dat opleidingen opgang maken. Waar tien of twintig jaar geleden vooral individueel gecoacht werd, vormen opleidingen of workshops nu dankbare alternatieven omdat veel ervaren journalisten te sterk bezet zijn om veel tijd te kunnen spenderen aan het feedback geven aan beginners. Verschillende bevraagden gaven aan dat er meer dan één vorm van ondersteuning ingezet werd, bijvoorbeeld coaching en workshops Op de vraag volstaat dit? noteerden we volgende antwoorden: Ja: 11 Nee: 13 Hangt ervan af: 4 De meningen van de bevraagde leidinggevenden waren op dit vlak verdeeld. Velen gaven aan dat het beter zou kunnen, maar dat dit gewoon niet haalbaar was. Er is een opvallend verschil in de antwoorden van leidinggevenden van verschillende media: bij radio en televisie gaven de meeste leidinggevenden aan dat starters grondig begeleid worden en dat dit volstond; in printmedia was dit heel wat minder het geval. Hier zijn de intenties vaak goed, maar blijven het intenties op het moment dat de werkdruk toeneemt. Fouten kunnen natuurlijk moeilijker geremedieerd worden bij audiovisuele media, wat het belang van een grondige begeleiding verhoogt. In een aantal gevallen zenden hoofdredacteurs, zeker bij de regionale televisiestations, ervaren cameramensen mee met beginnende journalisten, zodat deze cameramensen op het terrein als coach kunnen fungeren. Enkele uitspraken over hoe beginners begeleid worden: Ik lees de stukken van de beginner altijd na, heel grondig. Ik geef daarna advies over wat hij kan verbeteren, taalgewijs. Beginnende journalisten worden heel intensief begeleid, er wordt ook regelmatig feedback gegeven. Niet alleen van journalisten of van hoofd- en eindredacties maar ook van cameramensen die hier al vrij lang zitten. Op de vraag wie er verantwoordelijkheid moet nemen voor een betere ondersteuning ingeval deze onvoldoende is, kijken de meeste leidinggevenden in eigen boezem. Het gaat hierbij dus vooral om bevraagden uit de printmedia. Diverse respondenten geven aan dat het

20 probleem beter structureel wordt aangepakt, ondanks een gebrek aan personeel en tijd. Enkele uitspraken: - Structurele feedbackmomenten gebeuren te weinig. Op mijn feedback na en die van de chef binnenland blijft het zowat in het ijle hangen tot de jaarlijkse evaluatie. - Het zou absoluut mogen dat ze meer opgevolgd worden en meer feedback krijgen, of dat daar iemand voor wordt aangesteld. Een ervaren journalist misschien. Maar dan stoot je weer op hetzelfde probleem: tijdsgebrek. - Ik denk dat we bijvoorbeeld wat nu ad hoc gebeurt een stuk structureler moeten maken. Sommige bevraagden geven uitdrukkelijk aan dat workshops ingezet worden als alternatief voor het gebrek aan tijd voor individuele coaching, zoals in volgende uitspraak: - Ik kan mij inbeelden dat de chef van een afdeling vaak denkt: ik zou toch wat meer tijd moeten steken in de coaching van de nieuwe krachten. Maar dat is niet altijd mogelijk. Vanuit dat besef is er nu wel het initiatief gegroeid om die workshops te organiseren. - Toen ik hier begon, waren er persoonlijke begeleiders die stukken nalazen en meestal ging dat over stijl. Nu geven we een aantal workshops, bv over hoe om te gaan met Facebook en Twitter. Conclusie: Over of er voldoende ondersteuning is voor beginnende journalisten, lopen de meningen van de bevraagden erg uiteen. Bij leidinggevenden in print is het antwoord eerder ontkennend, bij leidinggevenden in de audiovisuele media eerder bevestigend. In de meeste gevallen worden de beginners onder de vleugels genomen van een ervaren collega, in veel gevallen de rechtstreekse chef, aldus de bevraagden. Minder vaak wordt er expliciet een peter/meter of mentor aangesteld, al meent een aantal respondenten dat dit een prima praktijk is, voor uitbreiding vatbaar. Ten slotte fungeren workshops of opleidingen vaak als bijkomende ondersteuning, soms ook als alternatieve ondersteuning waar er weinig tijd is voor persoonlijke begeleiding. Raakvlakken met ander onderzoek: Marleen Teugels bevroeg beginners naar hun noden aan bijscholing en ondersteuning. Bijna 60 % van hen gaf aan nood te hebben aan training over nieuwe researchtechnieken (mapping, wobbing, corwdsourcing); ongeveer 40 % gaf aan meer mondelinge vaardigheden in het Frans te kunnen gebruiken. Verder was er bij een aantal van hen vraag naar cursussen creatief denken, stressbeheersing en juridische en economische achtergrondinformatie. Slechts 27 % van de starters volgde effectief bijscholing. Iets meer dan de helft van de beginners gaf aan dat personeelstekort het moeilijk maakte om bijscholing toe te staan en 77 % van de starters zegde dat hun leidinggevenden geen belang hechtten aan bijscholing. Verder gaf 85 % van de starters aan coaching belangrijk te vinden. Er werden geen uitspraken genoteerd over hoe vaak voldaan werd aan deze vraag. In ons onderzoek gaven voornamelijk leidinggevenden uit de printmedia aan dat de nood aan coaching en feedback groter is dan haalbaar in de praktijk. De leidinggevenden van audiovisuele media gaven overwegend aan dat er voldoende coaching en ondersteuning is. De studie van Marleen Teugels maakt geen onderscheid tussen beginners in diverse media.

Project Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) Erasmushogeschool, opleiding journalistiek

Project Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) Erasmushogeschool, opleiding journalistiek Project Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) Erasmushogeschool, opleiding journalistiek 20122013 Percepties van leidinggevenden in de journalistiek over tevredenheid, werkdruk, competenties en ondersteuning

Nadere informatie

PROJECT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

PROJECT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK PROJECT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Beginnende journalisten PERCEPTIES VAN LEIDINGGEVENDE EN VAN BEGINNENDE JOURNALISTEN ( MAX. 3 JAAR ERV.) Situatie beginnende journalisten Aanzet Methodologie Resultaten

Nadere informatie

Hoe mediabedrijven talent kunnen aantrekken en vooral behouden

Hoe mediabedrijven talent kunnen aantrekken en vooral behouden Hoe mediabedrijven talent kunnen aantrekken en vooral behouden Marleen Teugels & Conny Vercaigne, Arteveldehogeschool Als mediabedrijven talent willen aantrekken en behouden hebben ze er alle belang bij

Nadere informatie

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 Inhoud Situering Onderzoek Resultaten Eigen onderzoek Vergelijking resultaten met ander onderzoek Interpretatie - besluit

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Uitdagingen en mogelijkheden voor journalisten in de crossmediale en multimediale omgeving

Uitdagingen en mogelijkheden voor journalisten in de crossmediale en multimediale omgeving Journalistiek 2.0? Uitdagingen en mogelijkheden voor journalisten in de crossmediale en multimediale omgeving Op het ritme van een aantal ingrijpende technologische veranderingen is er de laatste jaren

Nadere informatie

Ouders over tevredenheidmetingen.

Ouders over tevredenheidmetingen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Mei 2009 december 2010 Ouders over tevredenheidmetingen. Dit is een bundeling van bemerkingen

Nadere informatie

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig?

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Resultaten van 10 jaar onderzoek naar de beleving en beoordeling van arbeid Prof. Dr. Hans De Witte Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie, WOPP-KU Leuven Seminarie

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans Gunstige arbeidsomstandigheden bevorderen het welzijn en hebben een positief effect op de motivatie, het engagement en de wil om langer aan de slag te blijven. Secretary Plus bevroeg assistants over dit

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z Randstad Nederland December 2014 INHOUDSOPGAVE Economische vooruitzichten 3 Loopbaanontwikkeling

Nadere informatie

Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat

Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat ACV-nieuwarsbabbel 18 nuari 2017 Diepenbeek Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat Het ACV plaatste bij de verhoging van de pensioenleeftijd heel wat vraagtekens bij de 'werkbaarheid' van die

Nadere informatie

Technische nota. Brussel, december 2011

Technische nota. Brussel, december 2011 Technische nota Werkbaar werk en de inschatting van zelfstandige ondernemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten. Resultaten uit de werkbaarheidsmetingen 2007 en 2010

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

Rapportage enquête De ggz laat zich horen

Rapportage enquête De ggz laat zich horen Rapportage enquête De ggz laat zich horen Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011 Inleiding Op 10 september 2008 werd de website De ggz laat zich horen gelanceerd. Met deze site en de bijbehorende mailinglijst

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Contact met de media?

Contact met de media? Contact met de media? NWO biedt ondersteuning NWO, onderzoekers en de media Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek U doet onderzoek dat (mede)gefinancierd wordt door NWO. Wanneer u een

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer Holebi s & transgenders als collega s DIENST DIVERSITEITSBELEID Resultaten online enquête Om de situaties van homo s, lesbiennes, biseksuelen (holebi

Nadere informatie

De Stemmingtest 2004 Onderzoek naar tevredenheid en motivatie bij bedienden en kaderpersoneel in Vlaanderen

De Stemmingtest 2004 Onderzoek naar tevredenheid en motivatie bij bedienden en kaderpersoneel in Vlaanderen Onder vele Vlaamse bedrijven tikt een tijdbom : de helft van de bedienden en het kaderpersoneel staan open voor aanbiedingen van andere organisaties. Nog eens een kleine 20% is actief op zoek naar ander

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Bij het werken rond het thema talentontwikkeling in organisaties, kristalliseren

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

Vijftigplussers, hoe gaat uw bedrijf er mee om?

Vijftigplussers, hoe gaat uw bedrijf er mee om? Vijftigplussers, hoe gaat uw bedrijf er mee om? Resultaten onderzoek Wladi Liwerski Eindwerk in het kader van de bachelorproef personeelswerk XIOS Hogeschool Limburg ( PXL ) Interne promotor: Ilse Vanderstukken

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk?

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? Motivatie en welzijn Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? SERV. 2012. Arbeidsethos en arbeidsoriëntaties op de Vlaamse arbeidsmarkt 2007-2010. Informatiedossier. Brussel: SERV Stichting Innovatie

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek lokale besturen. Vragenlijst

Tevredenheidsonderzoek lokale besturen. Vragenlijst Tevredenheidsonderzoek lokale besturen Vragenlijst Belangrijkheid We hebben alle elementen die het werk in een organisatie kenmerken onderverdeeld in zeven groepen. Het is de bedoeling dat u die zeven

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Competenties De Fontein

Competenties De Fontein Competenties De Fontein We werken met de volgende 4 competenties: 1. Verantwoordelijkheid 2. Samenwerken 3. Organisatie en planning, zelfstandigheid 4. Motivatie - In klas 1 wordt gewerkt aan de volgende

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE ZONDAGSOPENING

RESULTATEN ENQUÊTE ZONDAGSOPENING RESULTATEN ENQUÊTE ZONDAGSOPENING INLEIDING Naar aanleiding van het toenemend aantal lokale stadsbesturen (o.a. Antwerpen, Kortrijk, Gent, Luik, ) dat zijn centrum wil laten erkennen als toeristische zone

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

Behoeftenonderzoek sociaal beleid in Boortmeerbeek. Samenvatting

Behoeftenonderzoek sociaal beleid in Boortmeerbeek. Samenvatting Behoeftenonderzoek sociaal beleid in Boortmeerbeek Samenvatting Het sociaal behoeftenonderzoek werd uitgevoerd door GfK Significant aan de hand van een vragenlijst. Deze werd opgebouwd rond de volgende

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Het leven zoals het is Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven Klik hier voor meer informatie over Rechtspraktijk in het CVO Leuven-Landen

Het leven zoals het is Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven Klik hier voor meer informatie over Rechtspraktijk in het CVO Leuven-Landen Het leven zoals het is Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven Klik hier voor meer informatie over Rechtspraktijk in het CVO Leuven-Landen Ze zien dat wij over een ruimere juridische bagage beschikken dan

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

Vlaams Archeologencollectief

Vlaams Archeologencollectief Vlaams Archeologencollectief Resultaten enquête verloning 7 Resultaten VLAC-enquête 7 Inhoudstafel. Algemene informatie. Verdeling respondenten. Private sector. Functie. Ervaring. Brutoloon. Contract 9.

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Ipsos Public Affairs 24/06/2013 1 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 In de periode december 1999 februari 2000 organiseerde de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers)

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) FEDERGON OPDRACHTGEVERS BEOORDELEN INTERIM MANAGEMENT PROVIDERS POSITIEF Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) Tevredenheidsonderzoek bij de klanten van interim management

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Uitkomsten Enquête mei 2015

Uitkomsten Enquête mei 2015 Uitkomsten Enquête mei 2015 Inhoud Conclusies 1 Inleiding 2 Antwoorden op de vragen 3 Wat is je geslacht? 3 Wat is je leeftijd? 3 Wat beschrijft jouw (werk) situatie het beste? 4 Hoe vaak lees je de nieuwsbrief?

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in opmars bij Belgische bedrijven

Het Nieuwe Werken in opmars bij Belgische bedrijven Het Nieuwe Werken in opmars bij Belgische bedrijven Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2012 Dit document bevat de enquêteresultaten van het onderzoek over Het Nieuwe Werken dat in 2012 in België werd

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen)

Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen) KWALITEITSCHARTER Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen) Bij AanZet kiezen we voor individuele coaching op maat, zodat we echt kunnen spreken

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

> VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017)

> VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017) > VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Schoolverlaters bevraagd

Schoolverlaters bevraagd sessie 3 De wereld op de stoep: Schoolverlaters bevraagd Lieven Tusschans Stad Gent Werk en Economie Dienst Werk Schoolverlaters bevraagd Europa 2020 (schoolverlaters, kwalificaties, werkloosheid) Dienst

Nadere informatie

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit De Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit bestaat 1 jaar. In dat jaar verschenen 20 edities van onze nieuwsbrief. Tijd om eens te zien wat we kunnen verbeteren aan het

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober 2017 Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Managementsamenvatting In het kader van de totstandkoming van het

Nadere informatie

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Mag het iets meer zijn? De opleidingsbehoeften in de West-Vlaamse bedrijven en organisaties Syntra West - Chris Cardinael Tanja Termote sociaaleconomisch

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Interculturele CompetentieWijzer (ICW): mogelijkheden en beperkingen. Joke Simons & Yunsy Krols

Interculturele CompetentieWijzer (ICW): mogelijkheden en beperkingen. Joke Simons & Yunsy Krols Interculturele CompetentieWijzer (ICW): mogelijkheden en beperkingen Joke Simons & Yunsy Krols 1 INTERCULTURELE COMPETENTIE: WAT? 2 Metaforen 3 Competentie = K + V + A + A + (Fantini, 2000) 4 Onderwijs

Nadere informatie

Inventarisatie behoeften van

Inventarisatie behoeften van Inventarisatie behoeften van werkenden met een chronisch ziekte overzicht behoeften In dit deel van het onderzoek brengen we de behoefte aan praktische ondersteuning in kaart van werkenden met een chronische

Nadere informatie

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I :

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I : Nationaal Docentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: B. Schotanus & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 755 43 33 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl april

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Saskia Geurds Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2143427 7 Docentbegeleider: Marieke van Willigen Praktijkbegeleider: Renee Brouwer Cijfer praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Stimuleren van levenslang leren in Vlaanderen door een positief leerklimaat

Stimuleren van levenslang leren in Vlaanderen door een positief leerklimaat OP WEG NAAR EEN POSITIEF LEERKLIMAAT PROF. DR. KATLEEN DE STOBBELEIR INLEIDING Stimuleren van levenslang leren in Vlaanderen door een positief leerklimaat Leerklimaat Kompas Leerscan Gidsen/Leerwijzers

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

Wat na collectief ontslag? Kwaliteit van transities en effecten van outplacement in kaart gebracht

Wat na collectief ontslag? Kwaliteit van transities en effecten van outplacement in kaart gebracht Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Wat na collectief ontslag? Kwaliteit van transities en effecten van outplacement in kaart gebracht WSE arbeidsmarktcongres 7 februari 2013 Peter De Cuyper

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie