Geachte mevrouw Goossens,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte mevrouw Goossens,"

Transcriptie

1 Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders From: To: Cc: Aaken, Jan van Subject: RE: reactie op overleg concept ontwerpbeschikking dat u m : 29 juli 2015 r eg.n r. : Z-HZ_WABO besluit : Toegekend Nam ens dezen, de manager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening Geachte mevrouw Goossens, Het lijkt mij verstandig als u de onderstaande tekst mbt energiebeheer toevoegt aan uw aanvraag. Zou u dit in een aparte mail willen doen? Ook weer aan met een cc naar Jan van Aaken. Dan pas kan ik er met het opstellen van de voorschriften rekening mee houden. Met vriendelijke groet, Dorie Gruijters Vergunningverlener Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan CB Tilburg Postbus AB Tilburg T. (013) E. I.

2 Van: Verzonden: maandag 20 april :31 Aan: Gruijters, Dorie CC: Onderwerp: RE: reactie op overleg concept ontwerpbeschikking Geachte mevrouw Gruijters, Hierbij bevestigen wij dat wij akkoord zijn met de door u voorgestelde tekstuele aanpassingen onder punt 1 en 2. Verder treft u hieronder tevens ons voorstel met betrekking tot het energiebeheer, zoals besproken d.d. 14 april jl.: Het management van NWB is volledig gelieerd aan Cofely Zuid Nederland b.v. Cofely heeft een duidelijke visie, missie en strategie als het gaat over duurzaamheid, energie efficiëntie en duurzame technologische oplossingen. Hiermee gepaard gaande is het management volledig betrokken bij het creëren van duurzame oplossingen om ook voor toekomstige generaties de aarde leefbaar te houden. Hierdoor investeert Cofely in duurzame groei, met respect voor mens en milieu. Om dit te bewerkstelligen zullen keuzes in technologische oplossingen altijd gepaard gaan in een nauw verband tussen duurzame en economische keuzes. Waarbij de duurzaamheid een grote rol zal spelen in de afwegingen.

3 Mede door dit standpunt heeft het AWZI project heeft een groen label verkregen in de financieringsopzet. Daarnaast zal door de AWZI duurzame energie worden ingekocht van Fuji. Teneinde het energieverbruik te monitoren wordt de AWZI centraal bemeterd om inzicht te behouden in het energieverbruik. In de belangrijkste fase, de ontwerpfase wordt rekening gehouden met selectie van energiezuinige componenten zoals elektromotoren ( Energieklasse IE 2 of IE 3) dit i.c.m. frequentieomvormers. Bij de afwegingen wordt het principe gehanteerd van een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Dit laatste houdt in dat m.b.t. de gemaakte ontwerpkeuzes er rekening gehouden zal worden met een afweging tussen duurzame oplossingen en economische voordelen. Zodra voor een duurzamere oplossing de terugverdientijd 5 jaar bedraagt zal deze keuze voorrang krijgen op de meest economische oplossing. Tijdens de exploitatiefase zal In geval van REMPLACE (vervanging) hetzelfde principe gehanteerd worden als in de bouwfase en zal daarnaast de dan huidige stand van techniek gehanteerd worden. Registratie: Naast de registratie van de energiemeters zullen aan de hand van het installatiebeheersysteem ook de diverse bedrijfsuren van de motoren en storingen continue geregistreerd worden. Tijdens het reguliere onderhoud van de installatie wordt de energie efficiency van de motoren gecontroleerd en geregistreerd. Mocht u naar aanleiding van voorgaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan vernemen wij het graag. Met vriendelijke groet,

4 Laura Goossens-Hollander Juridisch contractmanager Finance & Control Cofely Zuid Nederland BV Regio Zuid Schijfstraat 21, 5061 KA Oisterwijk Postbus 72, 5060 AB Oisterwijk ver vooruit in duurzame technologie Van: Gruijters, Dorie Verzonden: donderdag 16 april :26 Aan: Goossens-Hollander Laura (Cofely Zuid Nederland BV - Regio Zuid) CC: 'Aaken, Jan van' Onderwerp: reactie op overleg concept ontwerpbeschikking Geachte mevrouw Goossens, Zoals afgesproken hierbij mijn inhoudelijke reactie op de tweetal vragen waarvan we hebben afgesproken dat ik nog zou reageren. Zou u zo vriendelijk willen zijn om de mail door te sturen naar uw collega s? Ik beschik niet over alle adressen.

5 1. Slibcontainers: tijdens het gesprek is aangegeven dat u van mening bent dat het niet noodzakelijk is om de slibcontainers op een vloeistofdichte vloer of voorziening te plaatsen. Het gaat hier om slib met een droge stof gehalte van 20 % dat steekvast zou moeten zijn. Ik heb hierover overleg gehad met een collega. Wij zijn van mening dat slib met een droge stofgehalte van 20% beschouwd moet worden als een afvalstof waaruit vloeistof kan uitzakken. Het droge stof gehalte is eenvoudigweg niet hoog genoeg. Wij gaan uit van de voorzieningen zoals weergegeven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB2012). Dit heeft u overigens ook zelf in de aanvraag aangegeven. U wenst nu uit te gaan van paragraaf Overslag en opslag van droog stortgoed: Hiermee wordt stortgoed bedoeld dat tijdens de overslagperiode zodanig droog is en blijft dat geen vloeistoffen uittreden. Gedurende de overslagperiode moet worden voorkomen dat het stortgoed nat wordt. Aandacht voor verstuiving en verwaaiing van stoffen buiten de daarvoor bestemde gebieden. Wij kunnen op dit moment het slib niet als droog stortgoed beschouwen.

6 De mogelijkheid bestaat dat u kunt aantonen dat er geen vloeistoffen uittreden. In dat geval zou een kerende voorziening voldoende zijn. Feit blijft dat het hemelwater afkomstig van de vloer waarop de slibcontainers staan, op de riolering moet worden aangesloten (vuilwaterriool) of in het geval van de AWZI dit hemelwater (afkomstig van een bodembeschermende voorziening) terug wordt geleid naar uw eigen zuivering. Conclusie is dat wij een vloeistofdichte vloer of voorziening noodzakelijk achten. We zullen de tekst zodanig nuanceren dat u in de gelegenheid wordt gesteld om aan te tonen dat er geen vloeistoffen uittreden, en in overleg met de toezichthouder bepaald of volstaan kan worden met een vloeistofkerende vloer, maar probleem hierbij is dat dit pas kan, nadat er slib binnen de inrichting aanwezig is. U neemt dus enig risico dat u later alsnog verplicht wordt tot het aanpassen van de vloer of voorziening. We voegen de volgende tekst toe: Het bodemrisicodocument maakt weliswaar onderdeel uit van de aanvraag maar zal geen onderdeel uit maken van de vergunning. Dit houdt in dat het bodemrisicodocument indien de omstandigheden daarom vragen door de vergunninghouder kan worden aangepast. Er zal dan overeenstemming bereikt moeten worden met het bevoegd gezag over de andere voorzieningen en/of maatregelen. 2. Voorschrift In het voorschrift is aan gegeven dat geur verspreidende stoffen zo spoedig mogelijk moeten worden aangevoerd. U heeft aangegeven dat u 1 keer per week het slib wil afvoeren, niet dagelijks. In uw geurrapport is de opslag van slib meegenomen als geurbron. Dit houdt in dat er rekening meegehouden is dat geur afkomstig van het slib wordt verspreid. De oppervlakte verandert vermoedelijk weinig als gevolg van een langere opslag. U zult moeten voldoen aan de uitgangspunten van het geuronderzoek en de voorschriften mbt geur. Dit houdt in dat afvoer van het slib met een hogere frequentie dan 1 keer per week, alleen nodig is als de omstandigheden daartoe aanleiding geven: hoge temperatuur, ander aanbod van afvalwater, extreem geurend slib, het niet meer kunnen voldoen aan de geurvoorschriften. Het voorschrift zal worden aangepast en komt te luiden: Stankverspreidende stoffen moeten op doelmatige wijze worden afgedekt en zo vaak als nodig, doch ten minste één maal per week, worden afgevoerd. Ten aanzien van het hemelwater afkomstig van niet-bodembeschermende voorzieningen: u heeft in uw aanvraag zelf aangeven dat het hemelwater wordt geloosd op het bestaand riool Fuji. (blz 12 van uw aanvraagformulier) Ik kan deze tekst dus niet aanpassen. Zoals gezegd vind ik het niet wenselijk dat schoon hemelwater op uw eigen zuivering wordt geloosd. U gaat dan schoon water mengen met vuilwater.

7 Zou u kunnen aangeven of u zich kunt vinden in de tekstuele aanpassingen onder punt 1 en 2? Met vriendelijke groet, Dorie Gruijters Vergunningverlener Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan CB Tilburg Postbus AB Tilburg T. (013) E. I. OMWB staat voor Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen.

8 Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de . De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. ============================================================== ================================== De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. ============================================================== ================================== The information contained in this message may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee. Should you receive this message unintentionally, please do not use the contents herein and notify the sender immediately by return . ============================================================== ==================================

vws Weigeringsgrond 10.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 18.1 11.1 11.1 Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: en nieuwe activiteiten Bijlagen:

vws Weigeringsgrond 10.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 18.1 11.1 11.1 Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: en nieuwe activiteiten Bijlagen: Beste Bijgaand vind je zoals afgesproken het overzicht van de activiteiten die de leden van het CBL ondernemen om de Aan: Bijlagen: CC: Verzonden: Onderwerp: Overzicht van activiteiten van supermarktorganisaties

Nadere informatie

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht ONTWERP-BESLUIT van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 november 2010 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING Beslissing van 12 december 2008 op de verzoeken van 1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VODAFONE B.V. (hierna: Vodafone), gevestigd

Nadere informatie

OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR

OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR Een onderzoek naar de verwijdering van rechtmatige informatie door hostingproviders 22 december 2012 update 4 januari 2013 Bits of Freedom heeft onderzoek gedaan naar notice-andtakedownbeleid

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN Assen, 15 februari 2011 Ons kenmerk DO/2011001459 Behandeld door mevrouw H.R. Steverink (0592) 36 58 21 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor RWZI Echten, Nijstad 7 te Hoogeveen BESLUIT

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een Gedoogbeschikking t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht Zaaknummer: 09_8540 Kenmerk: 2014/45094 d.d. 26 augustus 2014 Verzonden: Onderwerp Het

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444

Rapport. Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444 Rapport Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444 2 Klacht Verzoekster, een consultancybureau participerend in een consortium, klaagt erover dat het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Overal 1O.2.e., tenzij anders aangegeven.

Overal 1O.2.e., tenzij anders aangegeven. Verzonden: donderdag 20 februari 204 2:5 VWS intern Verzonden: donderdag 20 februari 204 3:5 VWS intern Onderwerp: RE: Concept Convenant EK voetbal 2020 Van: 0k. Dan stuur ik m in deze vorm naar de KNVB...

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED SenpaiWorld Postbus 116 4100 AC Auteur: Cees F. Jonker Culemborg 22 december 2014 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 INLEIDING... 4 3 ACHTERGROND

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838. Voorstel

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838 In D&H: 20-04-2010 / 22-06-2010 Steller: T. Bruno In Cie: BMZ 25-05-2010 / 17-08-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dolman Verzekeringen

Dienstenwijzer Dolman Verzekeringen Dienstenwijzer Dolman Verzekeringen Ons assurantiekantoor is lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie