VAN AMBITIE NAAR REALISATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN AMBITIE NAAR REALISATIE"

Transcriptie

1 VAN AMBITIE NAAR REALISATIE Strategisch beleidsplan van VCO Oost Nederland Dit beleidsplan beschrijft de kaders van het VCO beleid voor de komende jaren. Enschede, januari 2010

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doelen van het Strategisch Beleidsplan 1.2. Samenhang SBP met operationele doelen 2. Relevante externe en interne ontwikkelingen Externe ontwikkelingen op landelijk niveau 2.2. Externe ontwikkelingen op lokaal niveau 2.4. Interne ontwikkelingen 3. Sterktezwakte analyse VCO Oost-Nederland Sterke kanten van de organisatie 3.2. Zwakke kanten van de organisatie 3.3. Kansen 3.4. Bedreigingen 4. Samenvatting aandachtspunten 9 5. Visie op organisatie Beleidsorganen 5.2. Besturing 6. Visie op onderwijzen Visie / missie 6.2. Agenda 7. Van rechts naar links Richtinggevende uitspraken beleidsthema s Leiderschap 8.2. Management van medewerkers 8.3. Strategie en Beleid 8.4. Management van middelen 8.5. Management van onderwijsprocessen 9. Financiële noties Evaluatie van het SBP 19 Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 2

3 1. INLEIDING In dit document wordt het strategisch beleid en de ambitie beschreven van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Oost-Nederland. Het is het resultaat van overleg met en discussie binnen diverse geledingen van de vereniging Doelen van het Strategisch Beleidsplan Het Strategisch Beleidsplan (SBP) geeft de hoofdlijnen van het beleid en de strategische keuzes aan voor de komende 3 tot 5 jaar. Het gaat om een algemene beschrijving en richting op bovenschools niveau. In het SBP wordt aangegeven waar bestuur en management zich de komende jaren op willen richten. Samen met alle betrokkenen willen we richting geven aan de ambitie om aspecten van professionalisering, innovatie, identiteit en aandacht te realiseren. In het beleidsplan wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de relevante interne en externe ontwikkelingen, waarna in hoofdstuk 3 zal worden ingegaan op de specifieke situatie van de VCO Oost-Nederland. Het gaat om de sterkten en zwakten. In hoofdstuk 4 worden de samengevatte tendensen / conclusies weergegeven. In de daarop volgende hoofdstukken volgen visie op organisatie en onderwijzen. In hoofdstuk 8 wordt een en ander uitgewerkt voor de verschillende beleidsterreinen. Het SBP is daarmee in de komende jaren het referentiekader voor de voorbereiding, de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen de VCO Oost-Nederland. De komende jaren staat het verder ontwikkelen van integraal besturen, centraal. Binnen de INK denkwijze wordt integraal besturen gedefinieerd als het doelgericht beïnvloeden van de prestaties van de organisatie, op alle niveaus en van alle aspecten van de bedrijfsvoering in samenhang. We handelen daarbij zowel vanuit de eigen organisatiekracht als vanuit een externe oriëntatie op de omgeving en vanuit de wensen en verwachtingen van klanten en belanghebbenden Samenhang SBP met operationele doelen Het SBP geeft de richting van het beleid voor de komende jaren aan. Het INK model is leidend. De concrete invulling en uitwerking van het strategisch beleid gebeurt door middel van de jaarplannen op bovenschools- en schools niveau. 1 Op weg naar Integraal Besturen, INK, Zaltbommel, Mw. mr. drs. A. Th. Van der Wal Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 3

4 2. RELEVANTE EXTERNE EN INTERNE ONTWIKKELINGEN In dit hoofdstuk worden ontwikkelingen beschreven die relevant zijn voor het onderwijs in Oost-Nederland. Achtereenvolgens zijn dat ontwikkelingen bij de overheid, ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en maatschappelijke-, demografische- en economische ontwikkelingen. Vervolgens worden de externe ontwikkelingen op lokaal niveau besproken. Tenslotte wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste interne ontwikkelingen binnen de VCO 2.1. Externe ontwikkelingen op landelijk niveau Overheid en wetgeving In onderwijsland is de discussie betreffende goed bestuur, in volle gang. Het thema van de educational governance (belang van goed toezicht en goede verantwoording) speelt volop. Het gaat daarbij om interne- en externe verantwoording. De Inspectie is bezig haar werkwijzen aan te passen. Zij moet met minder middelen toezicht houden op het onderwijs. Daarbij worden prioriteiten gesteld. De inspectie werkt thans met verschillende vormen van toezicht en scant de scholen op mogelijk aanwezige risicofactoren. Er is een sterke gerichtheid van zowel de inspectie als ook de overheid op opbrengstgericht werken. De komst van de PO-raad als vertegenwoordigend orgaan van de werkgevers in het primair onderwijs is een nieuwe ontwikkeling. Daarnaast is ook de rol van de medezeggenschapsraad gewijzigd. Hier zien we een ontwikkeling naar slagvaardiger optreden en aanpassing van reglementen en statuten. In het algemeen kan men zeggen dat managen van een basisschool steeds complexer wordt. Er worden steeds hogere eisen gesteld en allerlei organisaties zien het basisonderwijs als een sleutel om maatschappelijke veranderingen te realiseren. Teams veranderen van samenstelling. Binnen de VCO is de leeftijdscomponent van 50 plus oververtegenwoordigd. Het percentage deeltijders in het onderwijs is relatief hoog. Meer dan voorheen ontstaan op scholen andere dan leraarfuncties ( IB, klassenassistent, cateraar, conciërge etc. etc.). De functiemix 2 doet zijn intrede, waardoor er meer loopbaanperspectief voor leerkrachten kan ontstaan. Er ontstaat een heus functiebouwwerk binnen het onderwijs. Het zijn maatregelen om het vak aantrekkelijker te maken. Dat is van belang omdat het lijkt alsof het steeds moeilijker wordt jonge mensen te interesseren voor het vak van leerkracht. 2 De functiemix is een maatregel van het ministerie om het vak van leerkracht aantrekkelijker te maken. Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 4

5 Maatschappelijke ontwikkelingen Er zijn maatschappelijke veranderingen waarneembaar. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de positie van de school. We denken aan het belang van burgerschapsvorming, een toename van de individualisering en een herwaardering voor normen en waarden. We zien tevens een toegenomen aandacht voor religie, levensbeschouwing, met tegelijk een verminderde aandacht voor de kerk als instituut. We zien ook vanuit de economische neergang een roep naar een nieuwe economische werkelijkheid. De depressie geeft rust om na te denken; de depressie kan ook een economische / technologische sprong voorwaarts geven. Er is duidelijk trend naar vergroening van de samenleving. Eco wordt chic. Sommige scholen spelen daar op in. Daarnaast is er ook een trend waarbij de genetica oprukt met paarse en/of vierkante tomaten. De natuur is van de leg en plotseling zijn alle auto s groen. Inmiddels rukken de elektrische auto s in sneltreinvaart op. Dat is de samenleving van onze toekomstige generatie en de vraag is hoe wij die generatie voorbereiden. De ontwikkelingen op het terrein van de voor- en naschoolse opvang en de brede school gaan in hoog tempo door. De roep om andere schooltijden wordt steeds luider evenals de roep de invloed van de school bij de leeftijd van twee jaar te laten beginnen. De betrokkenheid van ouders in meedenken en meedoen blijft hoog. In bepaalde gevallen zijn ouders kritisch mee vanwege de eerder genoemde hoge verwachten die zij hebben van de school. In andere gevallen is er sprake van partnerschap of consumentengedrag. Ouders vragen steeds meer maatwerk op het terrein van de dienstverlening van de scholen. De populatie kinderen wordt steeds heterogener. 14 % van de kinderen in onze regio is van niet-westerse afkomst. Andere culturele invloeden in het onderwijs komen meer naar voren. Stond 20 jaar geleden de TV nog als middelpunt in de kamer, tegenwoordig is er de computer en het internet die centraal staan en als informatiebron onmiskenbaar aanwezig is. Kinderen worden steeds meer ICT-vaardig, denken multimediaal, denken en werken anders dan de oudere generatie. In veel gevallen zijn de kinderen van nu vaardiger dan hun leerkracht. We merken nadrukkelijk een toenemende aandacht voor innovatie en ontwikkeling bij de discussies over onderwijs en leren. Daarbij speelt ook de ontwikkeling in de richting de kennismaatschappij waarbij ICT een belangrijk thema is. Er is een toename van de belangstelling voor hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs. Economische ontwikkeling We hebben te maken met een recessie. Er is minder geld beschikbaar en er zal op nationaal niveau bezuinigd moeten worden. In hoeverre onderwijs daarvan last zal krijgen is op dit moment niet te voorzien. Het lijkt voor de hand te liggen dat de beschikbare middelen de komende 5 jaar zeker niet Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 5

6 veel zullen toenemen. Daarnaast hebben ook de vier gemeenten ( Enschede, Losser, Haaksbergen en Berkelland ) waar VCO scholen heeft, aangegeven dat de middelen in de komende periode beperkt zullen zijn Externe ontwikkelingen op lokaal niveau Binnen de gemeenten spelen een aantal zaken die voor de VCO Oost-Nederland belang kunnen zijn. Zo wordt binnen alle gemeenten sterk nagedacht over de huisvesting en brede schoolontwikkeling. In het kader van verdere professionalisering van het onderwijs speelt Hogeschool Edith Stein een belangrijke rol. Samenwerking met deze Hogeschool is van belang. Demografische ontwikkeling Uit de prognoses van het CPB blijkt dat de bevolking in de regio Oost-Nederland een lichte daling zal vertonen. Er wordt gedacht aan percentages tussen de % Interne ontwikkelingen Binnen de VCO Oost-Nederland heeft zich de afgelopen jaren een ontwikkeling van professionalisering voor gedaan. Die ontwikkeling zal de komende jaren worden gecontinueerd en uitgebouwd. Hieronder worden een aantal ontwikkelingen weergegeven die van belang zijn voor het beleid van de komende jaren. De vereniging heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een vereniging met een bestuur op hoofdlijnen. Er zijn aanzetten gegeven een kwaliteitssysteem in te voeren waarbinnen niet alleen gekeken zal worden naar het beleidsterrein van onderwijs maar waarin ook de andere beleidsterreinen zullen worden meegenomen. Op het gebied van HRM zien we een ontwikkeling waarbij steeds meer leerkrachten een (semi-) wetenschappelijke vervolgopleiding gaan volgen. Dat maakt het mogelijk de ontwikkeling naar professionele leer- & werkgemeenschappen alleen of samen met partners uit te werken. Er is meer aandacht voor de positionering van de VCO Oost-Nederland als professionele- en innovatieve onderwijsorganisatie in de regio. Op het beleidsterrein van Marketing & PR worden bijzonder veel initiatieven ontwikkeld. Binnen de verschillende samenwerkingsverbanden waarin de scholen van de vereniging participeren wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de andere partners in de zorg voor de jeugd. Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 6

7 3. STERKTE EN ZWAKTE ANALYSE VAN VCO OOST-NEDERLAND In dit hoofdstuk zullen we de belangrijkste sterkten, zwakten en kansen en bedreigingen formuleren Sterke kanten van de organisatie De organisatie heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een professionele onderwijsorganisatie met een brede staf. De beleidsontwikkeling is goed op gang gekomen en de organisatie is daarmee goed neergezet. De visitatiecommissie noemde in 2007 tal van sterke punten, waarbij naast de kwaliteiten van onderwijs ook de goede sfeer, de verhoudingen en de betrokkenheid van de medewerkers binnen de organisatie opviel. Het werkgeverschap, wat in het bijzonder past binnen het beleidsonderdeel personeel en organisatie is zeer goed te noemen. De missie waarbij de scholen worden uitgedaagd hun eigen gezicht te laten zien, kan gezien worden als een sterk punt van de organisatie. Verantwoordelijkheden liggen laag. Schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school, waarbij een nadrukkelijk accent wordt gelegd bij het opbrengstgerichte aspect daarvan. De financiële positie van de VCO is goed te noemen en de scholen zijn gehuisvest in goede tot zeer goede gebouwen. Het marktaandeel vertoont een stijgende lijn Zwakke kanten van de organisatie De zwakke kanten van de organisatie liggen op het verder uitwerken en professionaliseren van bepaalde aspecten van beleid. Zo is bijvoorbeeld de kwaliteitsystematiek nog onvoldoende beschreven, uitgewerkt en geïmplementeerd. Aandachtspunt is ook de beschrijving en de uitvoering van de financiële spelregels. Op dit onderdeel is behoefte aan duidelijke en transparante afspraken. Verder uitdiepen en het formuleren van spelregels ( beleid ) is op diverse terreinen van belang. Een ander aandachtspunt dat vanuit de visitatiecommissie wordt aangegeven is de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het bestuur zou sterk leunen op de algemeen directeur voor wat betreft de besluitvorming. Het bestuur, besturend op hoofdlijnen, wordt uitgedaagd op onderdelen meer een eigen verantwoordelijkheid te nemen en van buiten naar binnen te brengen. Nadere positionering van het bestuurscentrum en eerder inspelen op te voorziene knelpunten is gewenst. Het is van belang dat helder is welke verwachtingen de diverse geledingen kunnen hebben ten aanzien van het bestuurscentrum. Een beweging van beheer naar stimulering en verdere professionele ontwikkeling zou goed zijn, aldus de visitatiecommissie. De vereniging heeft en aantal relatief kleine scholen. ( < 125 ) en z.g. fusiescholen. Aandacht is hier nodig voor vooral de financiële gevolgen. Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 7

8 3.3. Kansen De hernieuwde maatschappelijke belangstelling voor onderwijs door de politiek is een belangrijk gegeven. De positie van het onderwijs, de scholen kan daarmee worden versterkt. Diverse maatschappelijke organisaties zijn bereid met onderwijs samen te werken. We denken daarbij aan woningbouwcorporaties, organisaties voor kinder- en buitenschoolse opvang en organisaties die zich bezig houden met de zorg voor kinderen ( opvoeding, GGD etc. etc.) De veranderde cultuur waarbij meer dan de afgelopen jaren wordt gedacht in opbrengsten van het onderwijs maakt een professionele cultuur mogelijk waarbinnen het onderwijs zich verder kan gaan ontwikkelen. Het beschikbaar komen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijs en personeel biedt de mogelijkheid verantwoorde keuzes te maken. De invoering van het lumpsumstelsel maakt het mogelijk te komen tot verdere beleidsontwikkeling in het primair onderwijs Bedreigingen Een van de bedreigingen is de financieel economische crisis. Het onderwijs is altijd sterk afhankelijk van de financiële middelen van de overheid ( Rijk en Gemeente ) Het zou maar zo kunnen dat op bepaalde posten zal worden bezuinigd, waardoor op verenigingsniveau en vervolgens op schoolniveau minder middelen beschikbaar zullen zijn. De bedreiging zit voornamelijk in de negatieve energie die uitgaat van dergelijke berichten. De motivatie van leerkrachten dreigt daardoor minder te worden. Een andere bedreiging is de dalende lijn in de bevolkingscijfers voor de komende jaren. We zien die lijn in het stedelijk gebied, maar ook op het platteland. Het betekent dat de totale populatie dalende is en daarmee ook het totaal aantal leerlingen daalt. Het is een aspect dat zeker onze aandacht verdient. Een derde bedreiging is het gegeven dat ouders steeds minder automatisch kiezen voor identiteitsgebonden onderwijs. Ten slotte moeten we ook noemen de verminderde belangstelling van jonge mensen voor het vak van basisschoolleraar. Vanuit de overheid worden diverse programma s geïnitieerd om het beroep van leraar basisonderwijs aantrekkelijk te houden en te maken. Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 8

9 4. SAMENVATTING AANDACHTSPUNTEN Naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, de sterke, zwakke kanten en de kansen en bedreigingen kunnen we de volgende samengevatte trends aangeven; 1. De toegenomen aandacht voor besturing van de organisatie; dit is mee ingegeven door de pas ingevoerde lumpsum financiering en de aandacht voor governance in het primair onderwijs. 2. Maatschappelijke betrokkenheid met de buurt en de regio is voor scholen van belang. Het gaat er om zichtbaar te zijn in de samenleving. In deze richting past de ontwikkeling van de brede school, de wens om te komen tot nieuwe en vooral andere lestijden per dag / week en per jaar. 3. Een belangrijke lijn in het geheel is de professionaliseringsgolf die ontstaat als gevolg van o.a. professioneler Onderwijskundig, HRM & Financieel beleid. Ook de ontwikkeling van nieuwe en academische opleidingen werken mee aan deze professionalisering. Er ontstaat een nieuw type leerkracht; iemand die naast praktische vaardigheden ook een theoretische basis heeft om onderzoek uit te voeren in het onderwijs. De school is een professionele leergemeenschap. Het leren van elkaar, leerkrachten van leerkrachten en leerlingen van leerlingen, zal meer dan tot voor kort moeten worden gestimuleerd om groei te ontwikkelen bij de huidige werknemers en leerlingen. 4. Het kwaliteitsthema gaat onverminderd voort en laat zich in diverse vormen en uitingen zien. Zo richt de inspectie zich steeds meer op het thema van de opbrengstgerichte cultuur. Daarnaast is er de trend naar evedence based onderwijs. Scholen voeren daarbij alleen die innovaties in die wetenschappelijk onderbouwd zijn en hebben aangetoond, resultaat te hebben. 5. Er is behoefte aan zingeving, spiritualiteit en identiteit; nieuwe vormen zullen daarbij naast de traditionele, onderzocht moeten worden. In de volgende hoofdstukken zullen we aangeven op welke aspecten we ons willen concentreren. We beginnen met de organisatorische aspecten en de onderwijskundige visie. Vervolgens wordt een en ander uitgewerkt per beleidsterrein. Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 9

10 5. VISIE OP ORGANISATIE Om onze missie te bereiken is het nodig te organiseren. Richten, inrichten en verrichten, aldus de INK denkwijze. De organisatiestructuur van de vereniging is een vrij eenvoudige. Deze wordt hieronder kort beschreven Beleidsorganen In de schoolorganisatie worden vijf organisatorische eenheden onderscheiden, die voor de beleidscyclus relevant zijn: het bestuur, de algemene directie (algemeen directeur /adjunct algemeen directeur ), het directeurenoverleg, de scholen en de GMR. In het managementstatuut worden vier organisatorische eenheden beschreven en in grote lijn toegelicht. Voor de GMR, als vijfde organisatorische eenheid, is een afzonderlijk statuut geschreven. Naast bovengenoemde organen is er nog de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de vereniging. Daarnaast zijn er op de scholen diverse geledingen actief. In de eerste plaats moet daarbij genoemd worden de medezeggenschapsraad. Dit is het wettelijk georganiseerde medezeggenschapsorgaan van de school. De medezeggenschapsraad spreekt over zaken die betrekking hebben op de school. Daarnaast is er de ouderraad. Deze geleding wordt gekenmerkt door het verrichten van allerlei hand- en spandiensten aan de school. Deze geledingen zijn van onschatbare waarde voor de leerkrachten en directie op de school. Zij nemen de leerkrachten veel werk uit handen. De GMR, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, is gesprekspartner van de algemene directie en spreekt mee over het huidige en toekomstige beleid van de organisatie Besturing Er is behoefte aan een duidelijke visie op het besturen van de organisatie. Zoals bij de inleiding aangegeven zullen we hierbij Integraal Besturen, introduceren als het leidende thema voor de komende jaren. Het gaat erom invulling te geven aan de volgende kernbegrippen; - de organisatie handelt vanuit eigen kracht en kernwaarden. - de organisatie koerst vanuit een externe oriëntatie - de belangen van de stakeholders ( belanghebbenden ) zijn richtinggevend. - de missie is aantoonbaar doorvertaald naar de operatie en andersom. - de leiding stuurt op samenhang in plannen en uitvoering - inspirerend leiderschap - alle leden van de organisatie kennen hun bijdrage en voelen zich medeverantwoordelijk - de organisatie benut haar leerervaringen en creëert nieuwe ambities. Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 10

11 6. VISIE OP ONDERWIJS 6.1. Visie / Missie De vereniging VCO Oost-Nederland vindt de gemeenschappelijke ideële basis voor haar handelen en de inhoud van het onderwijs in de grondslag en doelen van de vereniging. Die doelen zijn nog steeds actueel en vormen de basis voor het handelen van nu en de komende periode. De pedagogische opdracht van de scholen is kinderen en jongeren een leeromgeving te bieden, waarin zij leren zelfstandig keuzes te maken. Wij willen kinderen en jongeren zodanig vormen dat zij op enig moment zelfstandig en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. De toegevoegde waarde van ons onderwijs ligt in onze identiteit, waar de waarden professionaliteit, innovatie, aandacht en identiteit 3 de dragende waarden zijn voor het handelen van haar werknemers. Wij hechten aan het bieden van kwaliteit in de ruimste zin van het woord. We denken daarbij allereerst aan kwalitatief goed onderwijs. De verdere invoering van een kwaliteitssysteem hoort daarbij. Kwaliteit en identiteit zijn nauw met elkaar verbonden, zij vloeien in elkaar over. VCO Oost- Nederland wil daarom het INK-model gebruiken om de kwaliteitssystematiek integraal in te voeren. Het project opbrengst gericht werken zal de komende drie jaar daarvan een uitwerking zijn. Dit project heeft impact op een groot aantal aspecten van de organisatie. Het verder ontwikkelen en vormgeven van professionele leergemeenschappen is daarbij een belangrijk middel. De missie van VCO Oost-Nederland is Goed onderwijs, elke school een eigen gezicht Agenda Voor de komende jaren staan drie belangrijke thema s op de agenda; - Integraal besturen; - Verder ontwikkelen van kwaliteitsbeleid; - Verhogen van de opbrengsten van leerling-prestaties via het project opbrengstgericht werken. 4 3 Besproken en vastgesteld in het DO, begin Project Opbrengstgericht werken van de PO-Raad, subsidietraject vanaf Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 11

12 7. VAN RECHTS NAAR LINKS In het kader van het denken van buiten naar binnen beginnen we met een korte beschrijving van de resultaten die we in grote lijn willen behalen op de resultaatgebieden. De opgave zal zijn dat we in het kader van integraal besturen een samenhangende set van prestatie indicatoren willen ontwikkelen voor elk van de vier terreinen. Medewerkers VCO Oost Nederland wil een excellente werkgever zijn waar modern HRM beleid wordt gevoerd. Zij wil de actuele ontwikkelingen op de voet volgen, een laag ziekteverzuim realiseren met een hoge arbeidssatisfactie. Daarnaast wil VCO Oost-Nederland haar hoge ambities op het gebied van loopbaanbeleid, studiefaciliteiten continueren en uitbouwen. Voorbeelden van indicatoren die een rol spelen zijn; percentage ziekteverzuim, percentage mobiliteit, mate van personeelstevredenheid. Klanten en Leveranciers VCO Oost-Nederland wil bij haar klanten en leveranciers een hoge waardering realiseren. Metingen zullen met regelmaat worden verricht. Ouders, leerlingen, ouderraden en medezeggenschapraadsleden zullen worden uitgenodigd hun waardering te geven voor VCO Oost-Nederland. Voorbeelden van indicatoren zijn hier oudertevredenheid, leerling-tevredenheid ( pestscan ). Maatschappij VCO Oost-Nederland bouwt aan de toekomst. Onze leerlingen zijn de burgers van morgen. Om die reden wil het VCO Oost-Nederland haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Deze bijdrage zit o.a. in het samen met gemeenten zoeken naar mogelijkheden de school niet alleen te gebruiken voor de educatieve functie maar ook in te zetten voor andere maatschappelijk relevante zaken ( veiligheid, sport, achterstandenbeleid ) Nadere uitwerkingen hiervan staan de komende jaren op het programma. Bestuur en financiers VCO Oost-Nederland wil werken in lijn met de doelstellingen van haar bestuur. Over de ( onderwijskundige en andere ) opbrengsten kunnen we duidelijk zijn. Voor de komende jaren ligt hier een duidelijk speerpunt. Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 12

13 8. RICHTINGGEVENDE UITSPRAKEN BELEIDSTHEMA S Hieronder worden de verschillende keuzes globaal weergegeven. De thema s zijn gerangschikt rond de vijf organisatiegebieden van het INK model. Er wordt een grote lijn aangegeven. Daarna worden de uitspraken iets meer uitgewerkt. In de jaarplannen worden de richtinggevende uitspraken nader uitgewerkt en geconcretiseerd volgens het bekende format LEIDERSCHAP Binnen de organisatie zal in de komende jaren verdere verheldering plaatsvinden ten aanzien van taken en verantwoordelijkheden. We spreken in het onderwijs over good governance. De rol van de directeur, als integraal- en onderwijskundig leider, verantwoordelijk voor de opbrengsten, is daarbij van belang. - VCO zal in overleg met de directeuren definiëren wat leiderschap in haar organisatie betekent. Het wordt een living document. - VCO plaatst de uitwerking van het thema Leiderschap ( presentaties en uitwisseling van ervaringen ) steeds op de agenda van het DO. - VCO stimuleert naast het uitwisselen van ervaring ook de fysieke uitwisseling van directeuren. Het overleg van de directeuren zal meer dan voorheen een functie moeten krijgen waarbij het niet alleen gaat om besluiten, maar om het delen van kennis en ervaring. Het zal de broed- en vindplaats moeten zijn van ideevorming voor de collega s. Werkvormen zullen worden aangepast om dit aspect van leren van elkaar, denk hierbij ook aan de ontwikkelingen op het terrein van de professionele leergemeenschap, mogelijk te maken. - VCO maakt jaarlijks een overzicht met de belangrijkste thema s voor het directeurenoverleg. - VCO bevordert het verzorgen van presentaties van directeuren en leerkrachten over belangwekkende en voor VCO relevante thema s. - VCO zal het gehele besluitvormingstraject in het kader van beleidsontwikkeling slimmer moeten organiseren; wellicht kunnen we daar ICT oplossingen voor vinden ( exchange ). - VCO bevordert de discussie en de gedachtewisseling binnen het directeurenoverleg over relevante maatschappelijke thema s. Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 13

14 8.2. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS Realisering van kwaliteitsonderwijs kan alleen met uitstekende leerkrachten; het personeelsbeleid zal in het kader worden geplaatst van verdere professionalisering en ontwikkeling van de leerkrachten. Leerkrachten zullen worden uitgedaagd zich verder te gaan ontwikkelen op eigen en op andere terreinen, op eigen en op andere scholen. VCO stimuleert daarbij mobiliteit om de ontwikkeling, doorgroei en verdere loopbaanmogelijkheden van medewerkers mogelijk te maken. VCO Oost-Nederland wil een excellente werkgever zijn, een begrip overigens dat verheldering behoeft en expliciet gemaakt zal worden in het komende seizoen. - VCO bevordert nadrukkelijk ontwikkeling en studie van leerkrachten en directeuren en ontwikkelt daarin beleid. - VCO stimuleert dat excellente leerkrachten een specifieke, bredere inzet binnen de organisatie krijgen. Voor deze categorie kan dan ook ( salair ) gebruik worden gemaakt van de functiemix. - VCO stimuleert en bevordert met kracht mobiliteit bij leerkrachten en directeuren. - VCO definieert haar opvatting over excellent werkgeverschap. VCO wil bij het realiseren van excellent werkgeverschap gebruik maken van moderne digitale middelen en systemen. - VCO blijft zich oriënteren op digitale toepassingen op het gebied van HRM en wil daarbij in de voorhoede zitten. Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 14

15 8.3. STRATEGIE EN BELEID Integraal besturen vormt het leidende thema voor de komende jaren binnen de VCO. Samenwerking met partners om een aansluitend arrangement te bieden aan leerlingen van is de opgave voor de komende jaren. - Brede schoolontwikkeling zal door VCO verder worden gestimuleerd voor alle scholen van VCO Oost-Nederland. - VCO bevordert de samenwerking met partners om te bouwen aan brede scholen. - VCO scholen hebben regie over het educatieve programma in de brede scholen. ( veelal samen met collega-scholen). - VCO verheldert het begrip Brede School zoals dat voor haar betekenis krijgt in de praktijk. VCO Oost-Nederland zal in het kader van de realisering van haar doelen ten aanzien van onderwijs waar mogelijk samenwerken met collega besturen uit de regio. Dit geldt vooral voor specifieke onderdelen als opleiden in de school en de academische basisschool. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan VCPO Centraal Twente. Positionering van de VCO als een relevante maatschappelijke factor en kwaliteitsinstelling in de regio Oost-Nederland ( Twente en Achterhoek ) is van belang. Gezien de van de bevolkingscijfers zal worden ingezet op positionering van de scholen om in de regio met het zelfde aantal scholen te blijven werken. Daartoe zal ook met de scholen worden ingezet op actief marketingbeleid en PR. - VCO laat in publicaties zien wie zij is; vakliteratuur en dagbladen. - VCO bevordert participatie van medewerkers in netwerken op lokaal-provinciaal- en landelijk niveau. - VCO bevordert een actief wervingsbeleid voor leerlingen op al haar scholen. - VCO laat zien dat zij een veelkleurige instelling is met een diversiteit aan schoolprofielen. VCO Oost-Nederland zal capaciteit inhuren om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Hierbij denken we aan ondersteuning op alle beleidsterreinen, waar dat relevant is en toegevoegde waarde realiseert. - VCO laat zich op terreinen waar specifieke deskundigheid nodig is bijstaan door externen. Te denken valt aan de terreinen HRM, juridische zaken, communicatie, huisvesting, financiën etc. - VCO streeft een slagvaardig en efficiënt stafbureau na. - VCO verheldert de positie van het Bestuurscentrum. - VCO zal op onderdelen bepaalde thema s op het bestuurscentrum oppakken, waaronder; archivering, uitbesteding van werkzaamheden, protocollen, etc. Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 15

16 8.4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN Het beleid waarbij kleinere scholen ten aanzien van hun formatie worden aangevuld zal worden gecontinueerd. De hoogte van de aanvulling kan per school verschillen en is afhankelijk van de specifieke schoolorganisatie. Ook het beleid waarbij de nevenvestigingen worden gezien als volwaardige school zal worden doorgezet, waarbij ook hier geldt dat de aanvulling de komende jaren onder druk komt te staan. - VCO wil de formatietoedeling in de komende periode transparant maken voor directeuren. - VCO wil kleinere scholen uitdagen innovatief te zijn ten aanzien van groei. Er wordt financieel beleid gevoerd, waarbij de middelen vooral worden ingezet waarvoor zij zijn bedoeld. - Ten aanzien van de financiën streeft de VCO ernaar de adviezen van het ministerie ten aanzien van de ken- en stuurgetallen op te volgen. - Doel van de VCO is niet het zo hoog mogelijk laten oplopen van reserves, maar de middelen verstandig in te zetten om kwaliteit van onderwijs te garanderen. - VCO houdt regelmatig planning en control gesprekken met de directeuren; werkt dit thema verder uit met een DATA kaart. Deze activiteiten vallen onder het project Opbrengstgericht werken. Schone gebouwen en een zuinig energiebeheer vragen de komende jaren nadrukkelijk aandacht ten behoeve van de kwaliteit van de leeromgeving. - Energie beheer staat de komende jaren nadrukkelijk op de agenda - VCO investeert in haar gebouwen om energiebesparing te realiseren. De ICT ontwikkeling zal de komende jaren een grote vlucht nemen, mee ook gezien het convenant dat gesloten is met Kennisnet. Digitale communicatie kan veel tijdwinst en kennis opleveren. Voor de komende jaren zal het referentiekader van de inspectie, de doelstelling zijn voor de komende jaren. Uitwerking van die plannen zal worden gecoördineerd door de bovenschoolse ICT er. - VCO bevordert het glasvezelnetwerk om snelle verbindingen te realiseren op de scholen. - VCO bevordert digitale communicatie ( exchange ) met de scholen. - VCO participeert de komende jaren in het project ambassadeurschap van Kennisnet. - VCO hanteert het referentiekader van de inspectie als de doelstelling ICT voor de komende jaren. Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 16

17 8.5. MANAGEMENT VAN ONDERWIJSPROCESSEN Het kwaliteitsaspect, waaronder vooral de opbrengstgerichtheid, zal in het onderwijs de volle aandacht krijgen; VCO definieert haar eigen normen van goed onderwijs, rekening houdend met de wettelijke kaders. - VCO zal het kwaliteitsmodel en -instrumentarium in de komende periode verhelderen. - Kwaliteit, opbrengsten, gehanteerde procedures e.d. worden onderdeel van de planning en controlegesprekken en de schoolbezoeken. - VCO wil de opbrengstgerichte cultuur als normaal beschouwen; we gaan dit verder uitbouwen. - VCO wil meer aandacht voor hoogbegaafdheid in het onderwijs. VCO hecht aan goede samenwerking met de Samenwerkingsverbanden. - VCO participeert in de verschillende samenwerkingsverbanden en levert een beleidsvolle bijdrage - VCO wil haar eigen beleid realiseren met ondersteuning van de samenwerkingsverbanden. - VCO hecht er aan alle kinderen de zorg te geven die bij hen past ( van laag tot hoog intelligent ). De invulling van het schoolprofiel en positionering van de scholen blijft een belangrijk thema binnen de VCO. - VCO zal scholen blijven stimuleren haar eigen profiel te realiseren. - VCO zal in haar marketing de veelkleurigheid van de VCO blijven benadrukken. VCO streeft ernaar de leertijd effectief te gebruiken - VCO streeft ernaar de effectiviteit van het handelen van leerkrachten te vergroten. - VCO wil de focus leggen op effectieve instructie. VCO hecht bijzonder aan heel goede communicatie naar en met de ouders. - VCO wil de mening van ouders horen en staat open voor nieuwe inzichten. - VCO scholen peilen met regelmaat de mening van ouders om hun schoolbeleid op af te stemmen. VCO scholen bevorderen de ouderbetrokkenheid bij de scholen. - VCO wil ouders optimaal informeren over schoolaangelegenheden; nieuwe media openen mogelijkheden. - VCO bevordert het organiseren van digitale ouderpanels. Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 17

18 9. ENKELE FINANCIELE NOTITIES Inleiding Om ook op de lange termijn verstandig financieel beleid te voeren is het van belang te beschikken over goede basisgegevens, goede rapportages en goede prognoses van in- en uitgaven. Op dat terrein zijn nog slagen te maken. In de eerste plaats is het van belang de leerling-prognoses goed te volgen. Dat zijn de belangrijkste indicatoren voor de inkomsten van de VCO. Op basis van de huidige gegevens voorzien we voor de komende jaren een gelijkblijvend aantal leerlingen met een lichte stijging. In een gebied waar het totaal aantal leerlingen terugloopt, doet de VCO het de laatste jaren goed. Een belangrijk deel van de te maken kosten in verband met voorgenomen beleid kan worden gefinancierd uit de normale middelen die van het Rijk worden ontvangen. Daarnaast wordt een beroep gedaan op subsidies. Ratio s VCO Oost-Nederland conformeert zich aan de door het Rijk geadviseerde normen van de financiële kengetallen. Aandachtspunt daarbij is het weerstandsvermogen. Doel is het weerstandsvermogen op het gewenste niveau te brengen. Toewijzing middelen naar de scholen De systematiek van toedelen naar de scholen zal nogmaals worden bekeken. Doel hiervan is ook dat we uitgaan van het principe dat scholen moeten uitkomen met de middelen die men van het Rijk krijgt. Voor een tweetal situaties maakt VCO een uitzondering. Het betreft de ondersteuning van kleine- en fusiescholen. Om dat beleid in stand te houden zullen alle scholen iets moeten inleveren om dat VCO beleid mogelijk te maken. Daarnaast is het uitgangspunt dat de middelen die vanuit de vereniging komen niet worden gebruikt om de gaten te dichten maar om nieuw en/of VCO beleid te financieren Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 18

19 10. EVALUATIE VAN HET PLAN Het strategisch plan wordt jaarlijks door de algemeen directeur uitgewerkt in een jaarplan. Aan het eind van het seizoen wordt het jaarplan geëvalueerd door het directeurenoverleg. Daarbij staan een aantal onderdelen centraal; - Hebben we onze jaardoelen bereikt? - Hebben we de juiste werkvormen gehanteerd kijkend naar efficiëntie en effectiviteit? - Liggen we op koers? Daarnaast vindt er jaarlijks een evaluatie plaats met het bestuur. Ook in dat gesprek komen de lange termijn doelen en de jaarplannen aan de orde. Realisatie van de geplande doelstellingen is een belangrijk onderdeel. Strategisch beleidsplan VCO Oost-Nederland 19

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

belangstellenden Datum: Juli 2004

belangstellenden Datum: Juli 2004 STICHTINGSKATERN Status: informatie Aan: belangstellenden Van: CvB Vivente Datum: Juli 2004 Bijlagen: geen stichtingskatern...1 Het ontstaan van Vivente...3 Grondslag en doel van de stichting...3 Donateur...3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Karen Kragt & Nicole Boevé Van der Laan & Company BV Baarn, 21 juli 2016 1 Over Tabijn Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk,

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Activiteitenplan. VCPO Noord-Groningen. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2015-2016

Activiteitenplan. VCPO Noord-Groningen. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2015-2016 Activiteitenplan Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2015-2016 VCPO Noord-Groningen Het activiteitenplan 2015-2016 is in concept ter vergadering besproken door de GMR van de VCPO Noord-Groningen op

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool Strategisch beleidsplan Minister Calsschool 2013-2015 Een school voor vrije vogels, voor kleine en voor grote waar iedereen een eigen plekje heeft en om de ander geeft. Min Calsschool strategisch plan

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen:

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Opsterland BESTUURSFILOSOFIE 1. Inleiding De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Spoor 1: Voor het schooljaar 2006-2007

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting SchOOL. Lelystad

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting SchOOL. Lelystad Profielschets voorzitter College van Bestuur Stichting SchOOL Lelystad Hengelo (O), 18 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Informatie over SchOOL Algemene informatie 3 Missie 4 Kernwaarden 4 Organisatie 5 2. Informatie

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB 1. Onderwijskundig leiderschap Gericht op het primaire proces Kwaliteitszorg 2. Visiegericht leiderschap Organisatieontwikkeling 3. Aansturen van professionals Aansturen van professionals Interpersoonlijk

Nadere informatie

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse 2011-2015 Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Opgesteld door het algemeen en dagelijks bestuur Advies/instemming GMR*

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek Kinderopvang in eigen beheer Resultaten marktonderzoek Opgesteld door K. Soldaat Kenmerk Resultaten marktonderzoek Datum 26 juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten algemeen 4 3 Het makelaarsmodel

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN Inleiding MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN De discussie over wat en hoe je moet meten om de kwaliteit van onderwijs in beeld te krijgen wordt al decennia gevoerd. Voor Stichting Onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Preambule In het licht van good governance en de wet

Nadere informatie

Inleiding. Over SVOK. De Raad van Toezicht. voortkomend uit de binnen de VO-raad gehanteerde code Goed Onderwijsbestuur.

Inleiding. Over SVOK. De Raad van Toezicht. voortkomend uit de binnen de VO-raad gehanteerde code Goed Onderwijsbestuur. Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) zoekt per 1 januari 2016 drie nieuwe leden. Vanwege reglementair aftreden van drie leden in de loop van 2016, ontstaan

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Tijdschema Inleiding Anje (15 minuten) Praktijk casus Anja (10

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster Resultaten fusieonderzoek Accretio en De Zevenster Januari, februari 2016 Paulien Huizenga 1 De start: beoogde meerwaarde fusie toetsing door fusieonderzoek De Zevenster heeft naar aanleiding van onderzoek

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

Strategisch Kader VO-raad

Strategisch Kader VO-raad Strategisch Kader VO-raad 2015-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategische doelstellingen 3. Visie, rol en missie 4. Interne en externe ontwikkelingen 5. Inhoudelijk strategische lijnen 5.1 Onderwijs dat

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN Maastricht, vastgesteld op 16 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Stichting kom Leren Stichting kom Leren Missie en visie Organisatiestructuur

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID Uitgewerkt in een protocol voor basisschool Merijntje Mei 2011 Files\Low\Content.IE5\QO1XG778\kwaliteitskaart%20ouderbetrokkenheid%20versie%202011[1].doc 1 / 5 Lowys

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Profiel. Bovenschools directeur. 25 maart Opdrachtgever De Haagse Scholen

Profiel. Bovenschools directeur. 25 maart Opdrachtgever De Haagse Scholen Profiel Bovenschools directeur 25 maart 2016 Opdrachtgever De Haagse Scholen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

View op strategisch beleidsplan 2010/2014

View op strategisch beleidsplan 2010/2014 Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal 10 View op strategisch beleidsplan 2010/2014 De kern van KPO op koers 14 KPO Ontwikkeling voor jou! KPO koerst op ontwikkeling voor jou! In deze samenvatting van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Schoolondersteuningsprofiel 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 27XE00 OBS Het Woudhuis

Schoolondersteuningsprofiel. 27XE00 OBS Het Woudhuis Schoolondersteuningsprofiel 27XE00 OBS Het Woudhuis Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT ALGEMENE INFORMATIE De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) biedt uitdagend onderwijs in een veilige omgeving op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en in Beuningen

Nadere informatie