Inspecteren technische voorzieningen en energiebeheer. Gebouwen, terreinen en technische voorzieningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspecteren technische voorzieningen en energiebeheer. Gebouwen, terreinen en technische voorzieningen"

Transcriptie

1 Inspecteren technische voorzieningen en energiebeheer Gebouwen, terreinen en technische voorzieningen

2

3 Gebouwen, terreinen en technische voorzieningen Theorie J. van der Sanden eerste druk, 2002 GEBOUWEN, TERREINEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN 3

4 Artikelcode: Colofon Auteur: Redactie Illustraties: Illustrator: Onderwijskundige: Resonans: J. van der Sanden Studio Maan, W. van den Wiel Verbaal - bureau voor visuele communicatie B. van den Bos O & W Educatieve projecten, Arda Oosterhoff P.M. van den Weg 2002 Ontwikkelcentrum, Ede, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Ontwikkelcentrum. 4 GEBOUWEN, TERREINEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN

5 Voorwoord Deze uitgave bevat de onderwijseenheid Gebouwen, terreinen en technische voorzieningen van de deelkwalificatie Inspecteren technische voorzieningen en energiebeheer. Voor de onderwijseenheid is er een uitgave met opdrachten en bronnen en een uitgave met theorie. Opdrachten Aan het begin van elke opdracht staat het opdrachtdoel. Daar staat wat je aan het einde van de opdracht moet kunnen. De opdrachten bevorderen de zelfwerkzaamheid. Met de opdrachten kun je je kennis in de praktijk toetsen of bepaalde vaardigheden trainen. Als je alle opdrachten met voldoende resultaat hebt uitgevoerd, beheers je de stof. Bronnenoverzicht Om de opdrachten uit te voeren heb je informatie nodig. Hiervoor kun je het bijbehorende theorieboek gebruiken. Maar je kunt ook andere bronnen raadplegen. In het bronnenoverzicht staat waar je allemaal informatie kunt vinden over gebouwen, terreinen en technische voorzieningen. Dit kunnen boeken zijn, maar ook vakbladen, folders, video s, het internet enzovoorts. Theorie Het theorieboek bevat de theorie die je het meest nodig hebt en die niet gauw verandert. Om het bestuderen van de tekst gemakkelijker te maken, kun je aan het einde van een paragraaf verwerkingsvragen maken. Ik wens je veel succes bij het werken met deze uitgave. De auteur, Jan van der Sanden VOORWOORD 5

6 Inleiding In verband met de uitvoering en handhaving van de wet- en regelgeving moeten vaak inspecties uitgevoerd worden. Een belangrijk onderdeel van die inspecties zijn gebouwen, apparatuur en technische installaties. Dit vereist de nodige kennis van gebouwen en het kunnen herkennen van apparatuur en technische installaties. Wanneer je een inspectie goed voorbereidt, weet je wat je kunt verwachten. Als je de activiteiten of producten van een bedrijf kent, kun je een inschatting maken welke apparatuur of installatie je aantreft. Daardoor kun je de inspectie sneller en vooral ook beter uitvoeren. Daarnaast kun je beter inspelen op onverwachte situaties zoals bijvoorbeeld het ontbreken van apparatuur of technische voorzieningen. De betrouwbaarheid van de verstrekte informatie door personen en bedrijven is soms niet goed en volledig. Met een goede voorbereiding en kennis van zaken kun je de betrouwbaarheid van de verkregen informatie beter inschatten. In hoofdstuk 1 worden bouwmaterialen, bouwconstructies en isolatie van gebouwen behandeld. In hoofdstuk 2 komen de meest voorkomende apparatuur en technische installaties aan de orde. De relevante vergunningen en wettelijke regelgeving voor gebouwen staan in hoofdstuk 3 centraal. Hoofdstuk 4 gaat over gevaarlijke stoffen en de daarbij behorende vergunningen en wettelijke bepalingen. Tekeningen zijn goede hulpmiddelen bij de voorbereiding en verslaglegging van de inspectie. Van de informatie die een tekening geeft, mag je verwachten dat die goed is. Daarom zijn daar ook afspraken over gemaakt. Voor het maken van tekeningen heb je dus kennis van de geldende afspraken nodig en je moet de afspraken kunnen toepassen. Dit komt aan bod in hoofdstuk 5. 6 GEBOUWEN, TERREINEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN

7 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Bouwconstructies en materialen Warmteverlies in een gebouw Isolatiefouten Vloeren, wanden, daken Afsluiting 23 2 Technische voorzieningen Stookinstallaties voor de procesindustrie Stroomaggregaten en WKK Regelapparatuur voor het binnenklimaat Installaties voor de behandeling van proceswater Rioleringen Emissie Voorkomen van calamiteiten bij opslag van gevaarlijke stoffen Afsluiting 92 3 Gebouwen: vergunningen en wettelijke bepalingen Brandwerende voorzieningen Wet op de ruimtelijke ordening Afsluiting 98 4 Gevaarlijke stoffen; vergunningen en wettelijke bepalingen Richtlijnen en voorschriften Vermijden van risico s Afsluiting Tekenen en tekeningen lezen Bouwkundige tekeningen Afsluiting 126 Trefwoordenlijst 127 INHOUD 7

8 8 GEBOUWEN, TERREINEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN

9 1 Bouwconstructies en materialen Oriëntatie Dit hoofdstuk gaat over eigenschappen en toepassing van bouwmaterialen. In het verleden werden bij het bouwen materialen gebruikt die in de streek voorkwamen. Nu zijn er steeds minder regionale verschillen. Geproduceerde bouwmaterialen worden door het gehele land vervoerd of komen uit andere landen. Welke materialen er gebruikt worden bij het bouwen hangt af van de eigenschappen van het materiaal. Enkele eigenschappen zijn mechanische sterkte, weerstand tegen invloeden van buiten, gebruiksvriendelijkheid en isolatie. Steeds vaker speelt ook het milieu een rol bij de keuze van bouwmaterialen. We spreken dan over duurzaam bouwen. Ook het goed toepassen van isolerende materialen bepaalt de belasting voor het milieu. Door een juiste materiaalkeuze en toepassing wordt het milieu dus meer of minder belast. 1.1 Warmteverlies in een gebouw geluidshinder Bij het isoleren van woningen en bedrijfsgebouwen denken we meestal aan het beperken van warmteverlies in de winter. We kunnen echter ook isoleren om in de zomer een gebouw koel te houden. Ook het voorkomen van geluidshinder, van buiten naar binnen maar ook van binnen naar buiten, noemen we isoleren. Het is wat minder gebruikelijk om over isoleren te spreken als we het over weersinvloeden hebben zoals zonlicht, regen en wind. Als een gebouw wordt verwarmd, zal de warmte ook weer uit het gebouw wegvloeien. Hoeveel warmte er wegvloeit hangt af van de isolerende eigenschappen van de gebouwomhulling. Ook moet er een verschil in temperatuur zijn tussen binnen en buiten. Het verplaatsen van de warmte naar buiten, of naar binnen, bij een gebouw noemen warmtetransport we warmtetransport of de warmtetransmissie. warmtetransmissie Warmtetransport vindt op drie manieren plaats. convectie Convectie: warmtetransport via de langs stromende lucht. Een motor van een bromfiets wordt afgekoeld omdat er koude lucht langs stroomt. radiatie Radiatie: warmtetransport door straling. Hier is straling een golflengte die warmte bevat. Warmte van de zon bereikt ons via een bepaalde golflengte (infrarode straling). Er is in het luchtledige geen stof (materiaal) aanwezig die de warmte overdraagt. conductie Conductie: warmtetransport door geleiding van warmte via materiaal. Bij het koken van eten wordt de warmte van het kooktoestel door de pan doorgegeven aan het water. BOUWCONSTRUCTIES EN MATERIALEN 9

10 energiebesparing Thermische isolatie van de gevel, het dak en de vloer van een gebouw leveren een bijdrage aan de energiebesparing. Het berekenen van de thermische isolatie is belangrijk bij het ontwerpen van een gebouw. Een nieuw gebouw moet voldoen aan de wettelijke eisen en aan de eisen van de gebruiker. De wettelijke eisen staan in het Bouwbesluit. De eisen van de gebruiker noemen we comforteisen. Omdat de drie manieren van warmtetransport gelijktijdig plaatsvinden is het berekenen van energieverlies van een gebouw een complex onderwerp. We beperken ons tot de isolerende eigenschappen van materialen. Hiermee kunnen we beoordelen of het gebouw energieverspillend is. Bij de thermische isolerende eigenschappen van materialen komen we verschillende begrippen en eenheden tegen. De belangrijkste begrippen zijn: warmtegeleidingscoëfficiënt; warmteweerstand. Om te kunnen beoordelen in welke mate materialen isoleren moeten we de betekenis van de begrippen kennen. warmtegeleidingscoëfficiënt Warmtegeleidingscoëfficiënt: (lambda) λ [W/(m K)] (W is Watt, K is graden Kelvin, m is meter) Verschillende materialen hebben verschillend vermogen om warmte te geleiden. Een hoger getal geeft slechtere isolerende eigenschappen aan. In figuur 1.1 kun je zien dat stilstaande lucht goede isolerende eigenschappen heeft. Fig. 1.1 Materialen en hun vermogen om warmte te geleiden warmteweerstand Warmteweerstand: R [(m 2 K)/W] (W is Watt, K is graden Kelvin, m is meter) De warmteweerstand van een materiaal is afhankelijk van de materiaaldikte. 10 GEBOUWEN, TERREINEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN

11 De warmteweerstand wordt berekend door het omgekeerde van de warmtegeleidingscoëfficiënt 1/λ te vermenigvuldigen met de dikte d. Een hoger getal geeft beter de isolerende eigenschappen aan. Fig. 1.2 Warmteweerstand is afhankelijk van warmtegeleiding en materiaaldikte. Bij het beoordelen van gebouwen op energieverspilling is de warmteweerstand van gebruikte materialen belangrijk. Hoge isolatiewaarden bereiken we door een materiaal te gebruiken met een hoge warmteweerstand R in grote diktes. Fig. 1.3 Warmteweerstand is afhankelijk van de dikte van het materiaal. In technische gegevens komen ook de begrippen R c en U voor. Het is handig om de betekenis hiervan te kennen maar voor beoordeling van gebouwen zijn ze van minder belang. warmteweerstand R c is de warmteweerstand van de gehele constructie. R l de warmteweerstand van lucht op lucht. Bij R l wordt ook de weerstand van overgang van lucht naar de constructie meegenomen. De overgangsweerstand buiten is r e en de overgangsweerstand binnen is r i. Formule: R l = R c + r i + r e. WARMTEVERLIES IN EEN GEBOUW 11

12 Fig. 1.4 Temperatuurverloop bij enkel glas warmtedoorgangscoëfficiënt Fig. 1.5 U [W/(m 2 K)] is de Warmtedoorgangscoëfficiënt. Deze geeft het warmtetransport aan van een constructie bij een temperatuur verschil van 1 K. De U-waarde wordt in de verwarmingstechniek gebruikt om warmteverliezen te berekenen. Bij deze berekeningen is het verschil van gewenste binnen en minimale buiten temperatuur van belang. Een lager getal geeft betere isolerende eigenschappen aan. Warmteweerstand (R constructie en R lucht en warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van enkele constructies In figuur 1.5 zie je dat de U-waarde omgekeerd evenredig is met R l 12 GEBOUWEN, TERREINEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN

13 Fig. 1.6 U-waarden van glas Energie Prestatie Norm EPN De Energie Prestatie Norm wordt ook wel afgekort als EPN. Op het gebied van energiegebruik en -besparing is de laatste jaren veel ontwikkeld. Naast eisen aan thermische isolatie wordt sinds december 1995, via het Bouwbesluit, ook een eis gesteld aan het energiegebruik van nieuwe woningen en gebouwen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Energieprestatienormering. Via een gestandaardiseerde methode wordt het energiegebruik berekend. Daarbij worden zowel de bouwkundige eigenschappen als de eigenschappen van de installaties (verwarming, koeling, verlichting) in de beschouwing betrokken. Vragen 1.1 a Op welke manieren vindt warmtetransport in een bouwconstructie plaats? b Welke relatie is er tussen warmtegeleidingscoëfficiënt en warmteweerstand van een materiaal? c Wordt de EPN van gebouwen wel eens aangepast? 1.2 Isolatiefouten De meest voorkomende isolatiefouten zijn: condens en vocht in de constructie; oppervlaktecondensatie; koudebruggen. Condens en vocht Isolatiefouten ontstaan door het niet goed toepassen van isolatiemateriaal of door verkeerde constructies te gebruiken. diffunderend vocht In een gebouw ontstaat veel vocht dat in de lucht wordt opgenomen als waterdamp. Als waterdamp uit een gebouw verdwijnt noemen we dat diffunderend vocht of diffunderende waterdamp. Warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude lucht. Als warme lucht in een constructie afkoelt, kan in de constructie of in het isolatiemateriaal condens ontstaan. Dat is slecht voor de constructie en het vermindert de isolerende eigenschappen van materialen. Een dampremmende laag wordt daarom aan de warme zijde van de constructie aangebracht. Een veel gemaakte fout is het isoleren van een plat dak aan de onderzijde. Daarbij treedt condens op in de constructie. ISOLATIEFOUTEN 13

14 Oppervlaktecondensatie Goede isolatie kan niet zonder ventilatie. Bij te weinig ventilatie ontstaat oppervlaktecondensatie. Dat zijn vochtige plekken op muren en dergelijke die aanleiding geven tot bijvoorbeeld schimmelvorming. Dit komt de gezondheid van de gebruikers van het gebouw en de duurzaamheid van de constructie niet ten goede. Daarom moeten ruimten altijd geventileerd worden. Koudebruggen Koudebruggen zijn onderdelen in de constructie waar meer warmtetransport kan plaatsvinden dan op andere plaatsen in de constructie. Meer warmtetransport ontstaat bijvoorbeeld door kieren tussen het aangebrachte isolatiemateriaal. Het gebruik van metalen strippen die de binnen- en buitengevel verbinden zorgen voor koudebruggen. Koudebruggen moeten we voorkomen omdat er een slechtere isolatie ontstaat. Bovendien zal er condensatie in de constructie optreden. Fig. 1.7 Koudebrug door doorgaande betonvloer bij balkon T opp = ca. 17 C T opp = 0 à 5 C T opp = 0 à 5 C T opp = ca. 17 C buiten T II = 10 C binnen T I = 20 C Vragen 1.2 a Waarom moet de dampremmende laag worden toegepast aan de warme zijde van een constructie? b Kan een bestaand plat dak aan de onderzijde voorzien worden van isolatiemateriaal? 1.3 Vloeren, wanden, daken In deze paragraaf worden de belangrijkste wand-, dak- en vloerconstructies behandeld. Je leert een aantal constructies zodat je ze in de praktijk kunt herkennen en benoemen. Er wordt ook aandacht besteed aan de opbouw en het isoleren van deze constructies. 14 GEBOUWEN, TERREINEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN

15 Vloeren Een vloer is een horizontale constructie die in de eerste plaats de functie heeft krachten ten gevolge van belastingen te dragen en door te geven aan de onderliggende constructie. We kunnen onderscheid maken in vloeren op een vaste ondergrond en vrijdragende vloeren. Een vrijdragende vloer heeft meestal een ruimtescheidende functie. Daarom moet een vloer worden getest op thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen. Aan vloeren worden eisen gesteld met betrekking tot de sterkte, de thermische isolatie, de geluidsisolatie en de brandveiligheid. Fig. 1.8 Vrijdragende vloer Vloeren in open verbinding met de buitenlucht moeten worden geïsoleerd. In de eerste plaats omdat er anders een te groot energieverlies optreedt en in de tweede plaats omdat de temperatuur van het binnenoppervlak veel te laag zou worden. Isolatie kan het beste aan de koude zijde van de vloer worden aangebracht. Het isoleren van vloeren boven een kruipruimte is niet zo zinvol. De kruipruimte is zwak geventileerd; de lucht in deze ruimte profiteert van de warmte die door de vloerconstructie heendringt. Verhoging van de isolatiewaarde van de vloer betekent vermindering van het warmtetransport. Hierdoor daalt de temperatuur in de kruipruimte en is er een groter warmtetransport nodig. Zo ontstaat een vicieuze cirkel en heeft de isolatie minder effect dan je zou verwachten. Wanden Omdat de isolatie met de bijbehorende vochthuishouding vaak mede bepaalt hoe een constructie eruit moet zien, zullen we deze factoren als uitgangspunten nemen voor het bespreken van de diverse wand- en dakconstructies. Omdat het aanbod van diverse constructies groot is, beperken we ons hier tot een aantal hoofdprincipes. functies Spouwmuren Een traditionele spouw heeft de volgende functies: het voorkomen van regendoorslag; de afvoer van door het buitenblad gedrongen water; het verhogen van de warmteweerstand; droging van het buitenblad door ventilatie. VLOEREN, WANDEN, DAKEN 15

16 Fig. 1.9 Opbouw traditionele spouwmuur Ventilatie is niet de belangrijkste functie van een spouwmuur. Een constructie van baksteen kan best een hoeveelheid vocht verdragen. Het drogen van een nat geworden buitenblad verloopt voor ongeveer 95% door verdamping aan het buitenoppervlak en maar voor ongeveer 5% door spouwventilatie. De belangrijkste functie van de spouw is het voorkomen van regendoorslag. isoleren Om te kunnen voldoen aan de eisen voor de warmteweerstand moeten spouwmuren van een bouwwerk worden geïsoleerd. De meest eenvoudige manier om een spouwmuur te isoleren is het aanbrengen van isolatiemateriaal in de spouw. Het aanbrengen van isolatiemateriaal kan op twee manieren gebeuren: door het vullen van de spouw en door isolatie aan één zijde. dampremmend De spouw kan geheel of gedeeltelijk met isolatiemateriaal worden gevuld. In sommige gevallen is het volledig vullen van de spouw niet mogelijk. Wanneer de buitenste muur sterk dampremmend is moet er een met buitenlucht geventileerde spouw blijven bestaan om van binnen naar buiten trekkende waterdamp af te voeren. Zonder spouwblad vindt condensatie plaats op en in de buitenmuur en ontstaat vorstschade. Bij buitenmuren die bestaan uit poreus materiaal kan de regendoorslag zo groot zijn dat de isolatielaag ontoelaatbaar nat wordt en ook de gehele muur kan doorslaan. Hieruit blijkt dat een spouw nodig blijft. Wanneer vulling van de spouw niet mogelijk is, kan een spouwmuur ook aan de binnen- of buitenzijde worden geïsoleerd. lichte materialen Spouwconstructies uit lichte materialen In eerste instantie geldt weer dat bij een sterke dampremmende buitenmuur ventilatie van de spouw een noodzaak is. Bij een houten buitenbekleding is spouwventilatie niet altijd nodig als het binnenspouwblad goed dampdicht is uitgevoerd. Het spreekt vanzelf dat houten bekleding niet dampdicht mag worden afgewerkt. Bij een bekleding met houten delen is vaak door de naden een geringe ventilatie aanwezig. Lichte gevelbekledingen lenen zich goed voor het toepassen van een geringe spouwventilatie. 16 GEBOUWEN, TERREINEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN

17 Fig Spouwconstructie van lichte materialen Panelen Er zijn sandwichpanelen, kunststof panelen en homogene wanden. sandwichpaneel Buitenwanden kunnen worden uitgevoerd als sandwichpaneel. Meestal bestaan de buitenste lagen uit dichte of sterk dampremmende materialen zoals aluminium, beton, kunststof enzovoort. Fig Koudebrug door randverbinding isolatie aluminium kunststofprofiel isolatie aluminium randverbinding De manier waarop de randverbinding is opgelost is erg belangrijk. De randverbinding kan een ernstige koudebrug vormen die de isolatiewaarde van de wand sterk vermindert en langs de randen grote kans op oppervlaktecondensatie geeft. Het is beter om een randconstructie te kiezen waarbij de twee aluminium platen thermisch gescheiden zijn door een kunststofprofiel. Inwendige condensatie is bij een aluminium sandwichpaneel afwezig, omdat aluminiumplaat als volledig dampdicht mag worden beschouwd. De binnen- en buitenzijden mogen niet met elkaar worden verbonden. Het binnenste paneel heeft een vrij constante temperatuur, het buitenste paneel staat bloot aan zonnestraling en winterkoude, zodat grote verschillen in lengteverandering tussen binnen- en buitenkant kunnen optreden. De verschillende fabrikanten hebben dit op VLOEREN, WANDEN, DAKEN 17

18 uiteenlopende wijzen opgelost. Bij een zeer vochtige atmosfeer bestaat de kans op ontoelaatbare inwendige condensatie. kunststof panelen homogene wanden Je hebt ook kunststof panelen. Het voordeel van kunststof is dat het een sterk dampremmend materiaal is en dat de randconstructies geen aanleiding geven tot koudebruggen. Bij homogene wanden moet je denken aan betonwanden, een steens of anderhalf steens metselwerk. Met betrekking tot de vochthuishouding geven dit soort wanden geen problemen. Bij oud metselwerk kan echter wel vochtdoorslag door regen optreden. Het is mogelijk de muren aan de buitenzijde met een waterafstotend middel te behandelen. Het middel moet waterafstotend zijn, maar niet dampdicht omdat dan een sterke inwendige condensatie ontstaat van een van binnen naar buiten diffunderende waterdamp. Zulke middelen bestaan, maar hebben als nadeel dat ze regelmatig opnieuw moeten worden opgebracht wat een vergroting van het onderhoud betekent. Het effect van vochtdoorslag kan soms worden weggenomen door de hierna genoemde methoden van isolatie van homogene wanden. Een enkelvoudige steenachtige wand heeft vanzelfsprekend geen hoge warmteweerstand. Om de voldoen aan de gestelde eisen zal zo n wand moeten worden geïsoleerd. Bij voorkeur wordt een muur aan de buitenzijde geïsoleerd. De vochthuishouding geeft de minste problemen als de buitenzijde tenminste niet dampremmend wordt afgewerkt. Er zijn systemen ontwikkeld om rechtstreeks op de buitenwanden isolatieplaten te hechten die afgewerkt worden met pleisterlaag. Deze systemen vinden in Nederland steeds meer toepassing. Isolatie aan de buitenzijde kan worden uitgevoerd als een spouwconstructie met een licht spouwblad. Daken Bij dakconstructies kun je onderscheid maken in hellende daken en platte of flauw hellende daken. In dit onderdeel worden de isolatie en de vochthuishouding weer als uitgangspunt gekozen. Onafhankelijk van de toegepaste materialen kunnen we ervan uitgaan dat de draagconstructie en de dakbedekking onvoldoende warmte-isolerend zijn. Zodra bij een dakconstructie eisen worden gesteld aan de warmte-isolatie moeten daar maatregelen voor worden genomen. Alleen voor ruimten als schuren en verschillende opslagloodsen die niet verwarmd worden, kan isolatie achterwege worden gelaten. In een dakconstructie moet rekening worden gehouden met de vochthuishouding binnen het gebouw. In een woning bijvoorbeeld komt via de bewoners en door bezigheden als koken, wassen en baden veel vocht in dampvorm binnen de woning vrij. 18 GEBOUWEN, TERREINEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN

19 Fig Een voorbeeld Voorbeeld Waterdampproductie in de woning bij een gezin van vier personen vocht-producerende bezigheden hoeveelheden menselijke uitwaseming 5 liter in 24 uur koken 2 liter per keer afwassen 0,5 liter per keer kleding wassen 2 liter per keer baden 0,25 liter per keer dampdoorlatend Een deel van dit vocht wordt via de dakconstructie afgevoerd. Wanneer een dakconstructie volkomen dampdicht zou zijn, ontstaat er een grote opeenhoping van vocht in de constructie, met als gevolg condensatie tegen wand- en dakconstructie. Een dakconstructie moet dus voldoende isoleren maar ook voldoende dampdoorlatend zijn. Aan wasserijen, veestallen, zwembaden en koelcellen worden daarom specifieke eisen gesteld aan de thermische isolatie en de dampdoorlatendheid van de constructie. hellend dak Een traditioneel hellend dak is vaak opgebouwd uit dakbeschot, bevestigd op gordingen, met daarop tengels, panlatten en dakpannen. Fig Niet-geïsoleerd pannendak ventilatie Behalve voor dakpannen kan ook worden gekozen voor andere materialen zoals leien en dergelijk. Ventilatie van de constructie vindt onder de pannen plaats. In plaats van een dakbeschot van hout worden vaak vezelplaten gebruikt of andere platen die een wat hogere warmteweerstand hebben. De temperatuur van het binnenoppervlak zal hierbij hoger liggen, maar de warmteweerstand van deze constructie blijft laag. Wanneer het dakbeschot wordt afgedekt met een dampdicht materiaal, zal dit condens tussen dakbeschot en de bedekking tot gevolg hebben. Zo n dak kan niet worden toegepast boven ruimten waar een hoge vochtproductie plaatsvindt. De ruimte onder het dak moet met buitenlucht worden geventileerd. VLOEREN, WANDEN, DAKEN 19

20 Isolatie op het dakbeschot Isolatie aan de buitenzijde heeft de voorkeur. De dakconstructie blijft nu zo warm dat inwendige condensatie uitgesloten is. Voorwaarde is wel dat de isolatie niet dampremmend wordt afgewerkt. Naar buiten diffunderende waterdamp wordt door de ventilatie onder de pannen afgevoerd. Voor de isolatie zijn platen van mineraalwol zeer goed bruikbaar, maar ook andere materialen komen in aanmerking. Fig Isolatie van een hellend dak aan de buitenzijde Ook bestaan er producten waarbij op een dragend element van bijvoorbeeld triplex of spaanderplaat al in de fabriek een isolatielaag is aangebracht. De warmte- en vochthuishouding in dit soort elementen vormt geen probleem. Isolatie onder het dakbeschot Omdat de isolatie hierbij aan de binnenzijde zit, kan in het dakbeschot inwendige condensatie ontstaan. De hoeveelheid diffunderend vocht wordt beperkt door het aanbrengen van een dampremmende laag tussen afwerking en isolatiemateriaal, tenminste voor zover er enige dampproductie in de ruimte onder het dak aanwezig is en deze ruimte niet geventileerd wordt. Alle soorten isolatiemateriaal komen in aanmerking. Fig Isolatie aan de binnenzijde Isolatie onder de gording Bij isolatie onder de gording is een goede dampremmende laag een noodzaak om schadelijke condensvorming tegen de onderkant van het dakbeschot te voorkomen. Bij twijfel aan het bestaan van een goede dampremming kan de spouwruimte met buitenlucht geventileerd worden. Ook hier kan met alle gebruikelijke isolatiematerialen een goed resultaat worden bereikt. 20 GEBOUWEN, TERREINEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN

21 Fig Isolatie onder de gordingen Platte daken Platte daken kun je onderverdelen in koude en warme platte daken en omgekeerde daken die een variant zijn op de warmdak constructie. Koud plat dak Een koud dak is een constructie waarbij tussen het eigenlijke dak en de isolatielaag wordt geventileerd met buitenlucht om door de onderliggende constructie diffunderende waterdamp af te voeren. Zo wordt inwendige condensatie voorkomen. Een veel voorkomende constructie is de houten balklaag met houten dakbeschot en plafond waartussen een isolatie is aangebracht. Principieel maakt het weinig verschil of het dakbeschot is gemaakt van hout, gebonden vezels, staal of beton. Hetzelfde geldt voor plafond en draagconstructie. Door de grote dampweerstand van de betonplaat kan de dampremmende laag gewoonlijk achterwege blijven. Fig Kouddak-constructies VLOEREN, WANDEN, DAKEN 21

22 Warm plat dak Het principe van een warm dak is dat de isolatielaag helemaal aan de buitenkant zit; de dakconstructie zit volledig aan de warme zijde van de isolatie. Dit type dak wordt erg veel toegepast voor platte daken. Hoewel het principe van een warm dak steeds hetzelfde is, moet onderscheid worden gemaakt in de materialen waaruit dakplaten en isolatielaag zijn opgebouwd. Fig Warm dak (beton) Fig Warm dak (hout) Omgekeerd dak Bij deze dakconstructie is de isolatie aan de buitenzijde aangebracht en aan de warme zijde van de constructie bevindt zich een dampremmende laag. Er is daardoor geen kans op inwendige condensatie. Omdat de dakbedekking onder de isolatie is aangebracht, staat deze niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen, wat de levensduur zeker ten goede komt. De platen liggen los daardoor kan het regenwater enigszins door de naden stromen. Dit heeft een kleine teruggang in warmteweerstand tot gevolg omdat regenwater de warmte transporteert. Bij goede uitvoering (platen met sponning) hoeft deze invloed echter niet groter te zijn dan ongeveer 5%. Omdat dakbedekking en isolatie los liggen, is belasting met grind of betontegels noodzakelijk. Dit moet ook om het isolatiemateriaal tegen de invloed van ultraviolette straling in het zonlicht te beschermen. Omdat de isolatie buiten ligt, worden er wel speciale eisen aan het materiaal gesteld. Fig Omgekeerd dak Vragen 1.3 a Wat is het voordeel van een vrijdragende vloer ten opzichte van een vloer op een vaste ondergrond? b Moeten vloeren in open verbinding met de buitenlucht worden geïsoleerd? c Wat kun je zeggen van de brandwerendheid van de verschillende vloeren? d Noem een aantal punten die bepalen hoe een wandconstructie er uit komt te zien. e Waarom wordt de isolatie van een traditionele spouwmuur tegen het binnenspouwblad geplaatst in plaats van tegen het buitenblad? 22 GEBOUWEN, TERREINEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN

23 f g h i j Waarom wordt een spouw geventileerd? Wat is een sandwichpaneel? Waarom zou je een homogene betonwand aan de buitenzijde isoleren in plaats van aan de binnenzijde? Wat is een koud dak? Wat wordt bedoeld met een omgekeerd dak? 1.4 Afsluiting Bouwmaterialen bepalen in belangrijke mate de kwaliteit, het uiterlijk en de kosten van een gebouw. Dat geldt voor nieuwbouw maar ook voor bestaande gebouwen, op de langere termijn dus. Toepassen van materialen met mindere kwaliteit heeft op den duur gevolgen voor de onderhoudskosten. De eigenschappen van toe te passen bouwmaterialen zijn een belangrijk punt van aandacht bij gebouwen. Naast het bouwmateriaal zijn de toe te passen constructie en uitvoering van het werk belangrijk. Een bouwmateriaal met zeer goede eigenschappen kan bijvoorbeeld door verkeerde toepassing een kortere levensduur hebben en niet aan de verwachtingen voldoen. De energiezuinigheid van gebouwen neemt een steeds belangrijkere plaats in. Daarvoor zijn een goede isolatie van gebouwen en aangepaste constructies in gebouwen nodig. Energiezuinige gebouwen zijn vanuit milieuoogpunt belangrijk maar vormen ook een belangrijke bijdrage in het verminderen van de exploitatiekosten. Dit neemt niet weg dat de eigenaar van een gebouw zijn eigen wensen heeft ten aanzien van het gebouw. Hierbij kun je denken aan uitstraling, gebruiksvriendelijkheid en exploitatie van een gebouw. Als extern toezichthouder is het belangrijk om kennis te hebben van gebouwen en rekening te houden met het milieu, materiaaleigenschappen en gebruiksvriendelijkheid. AFSLUITING 23

24 2 Technische voorzieningen Oriëntatie In dit hoofdstuk behandelen we enkele installaties en bekijken hoe daarbij emissie ontstaat. Ook gaat dit hoofdstuk over de opslag van gevaarlijke stoffen. Voor de meeste activiteiten die in een gebouw plaatsvinden, zijn apparatuur en installaties nodig. Bijna overal zijn installaties aanwezig om een gebouw te verwarmen of om het van water en elektriciteit te voorzien. Daarnaast zijn er vaak andere technische voorzieningen voor bijvoorbeeld productieprocessen nodig. Zo zul je in een melkfabriek andere technische voorzieningen of installaties aantreffen dan in een metaalverwerkend bedrijf. Om technische voorzieningen te kunnen herkennen moet je weten waar installaties voor dienen en de globale werking ervan weten. Je kunt dan een relatie leggen tussen de activiteiten die er plaats vinden en de technische voorzieningen die je aantreft. Het gebruik van gevaarlijke stoffen is voor sommige productieprocessen of voor de bedrijfsvoering noodzakelijk. Er gaan stoffen in de vorm van bijvoorbeeld grondstoffen en energie in een gebouw naar binnen en er komen stoffen uit als eindproduct. Een aantal van deze stoffen verlaat echter het gebouw door emissie bijvoorbeeld door de schoorsteen. Een bezoek of inspectie moet je dus goed voorbereiden zodat je weet wat aan kunt treffen en welke emissie je eventueel kunt verwachten. Hierdoor kun je ongeoorloofde activiteiten ook makkelijker signaleren. 2.1 Stookinstallaties voor de procesindustrie In de procesindustrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van stookinstallaties. Het zijn vaak installaties die worden gebruikt in het productieproces. Bij het gebruik van stookinstallaties spelen energiezuinigheid, zuinig omgaan met grondstoffen en het voorkomen van emissie een steeds belangrijke rol. 24 GEBOUWEN, TERREINEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN

EPS. en vocht HANDLEIDING VOOR DE OPLOSSING VAN VOCHTPROBLEMEN LOGISCH PROCES: BOUWEN MET EPS.

EPS. en vocht HANDLEIDING VOOR DE OPLOSSING VAN VOCHTPROBLEMEN LOGISCH PROCES: BOUWEN MET EPS. EPS en vocht HANDLEIDING VOOR DE OPLOSSING VAN VOCHTPROBLEMEN LOGISCH PROCES: BOUWEN MET EPS. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 1.1. GEBOUWGEBRUIKER EN EIGENAAR 3 1.2. OVERHEIDSBELANG 3 2. VOCHT IN DE BOUW

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Gestructureerd overzicht van. energiebesparingsmogelijkheden. stoom- en condensaatinstallatie

Gestructureerd overzicht van. energiebesparingsmogelijkheden. stoom- en condensaatinstallatie Gestructureerd overzicht van energiebesparingsmogelijkheden in stoom- en condensaatinstallatie Oktober 2011 0744 BPVNCI Julianastraat 7 P.O. Box 151 6850 AD Huissen The Netherlands t +31(0)26 325 63 23

Nadere informatie

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Inhoud 2 Bladzijde Verantwoording 3 Conclusies en aanbevelingen 4 Het belang van goed isoleren

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door:

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door: Eindrapport Tennispark De Delftse Hout Sla je slag Module (vakcode): Beroepsproduc t: Thema Installatietechniek 1 THIN Eindrapport Groep: WP29C De Delftse Hout (3) Periode: Blok 2.1 Ingeleverd op: Projectleden:

Nadere informatie

Luchtdicht bouwen. Bespaar energie en verhoog het wooncomfort door gecontroleerde ventilatie. www.isover.nl

Luchtdicht bouwen. Bespaar energie en verhoog het wooncomfort door gecontroleerde ventilatie. www.isover.nl Luchtdicht bouwen Bespaar energie en verhoog het wooncomfort door gecontroleerde ventilatie www.isover.nl Inhoud Inleiding 3 Energiebesparing en comfort 4 Waarom is luchtdichtheid belangrijk? 5 Eisen aan

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

Energietechniek. Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever

Energietechniek. Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever Energietechniek Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever Energietechniek Coen Verwer, Pieter Bosma, Bart van Straalen, Mario Kortenoever Rijswijk 16/10/2007 Voorwoord Dit rapport is

Nadere informatie

Energie-efficiency in gebouwen. Handboek voor Leerlingen

Energie-efficiency in gebouwen. Handboek voor Leerlingen Energie-efficiency in gebouwen Handboek voor Leerlingen Editie NL 1.1 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd

Nadere informatie

Warmtepompen voor woningverwarming

Warmtepompen voor woningverwarming Warmtepompen voor woningverwarming WARMTEPOMPEN VOOR WONINGVERWARMING Warmtepompen voor woningverwarming INHOUD 0 Voorwoord... 1 1 Inleiding... 2 2 Eenheden en begrippen... 3 3 Warmtebehoefte voor woningen...

Nadere informatie

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1 Voorwoord J e dak isoleren of laten isoleren geeft je de mogelijkheid om met een relatief kleine investering een grote energiebesparing te realiseren die je geld bespaart én daarenboven ook de opwarming

Nadere informatie

BRL IC-131 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN MET IN-SITU PUR-SPRAYSCHUIM 28-04-2015. voor. Insula-attest en Insula-procescertificaat

BRL IC-131 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN MET IN-SITU PUR-SPRAYSCHUIM 28-04-2015. voor. Insula-attest en Insula-procescertificaat BRL IC-131 28-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN MET IN-SITU PUR-SPRAYSCHUIM voor Insula-attest en Insula-procescertificaat 2 Deze BRL is tot stand gekomen door inbreng van verschillende

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

Praktische gids voor de zelfbouwer VERWARMING VENTILATIE SANITAIR ELEKTRICITEIT

Praktische gids voor de zelfbouwer VERWARMING VENTILATIE SANITAIR ELEKTRICITEIT Praktische gids voor de zelfbouwer VERWARMING VENTILATIE SANITAIR ELEKTRICITEIT Een huis bouwen of verbouwen is altijd een beetje avontuur. Hoe je dat avontuur beleeft, hangt sterk af van de partners waarmee

Nadere informatie

Ontdek duurzame renovatietechnieken, getoetst in vijf gebouwen in Europa

Ontdek duurzame renovatietechnieken, getoetst in vijf gebouwen in Europa Ontdek duurzame renovatietechnieken, getoetst in vijf gebouwen in Europa De controlelijst aan de binnenkant van de omslag kan een nuttig hulpmiddel zijn om uw renovatie voor te bereiden Zorg dat u uw huis

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

De Beste Zolder Verbouwing

De Beste Zolder Verbouwing De Beste Zolder Verbouwing Peter Viveen De Meest Waardevolle Zolder Verbouwing Peter Viveen Copyright. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde

Nadere informatie

Bouwen aan een jeugdverblijf

Bouwen aan een jeugdverblijf Bouwen aan een jeugdverblijf Centrum voor jeugdtoerisme vzw Bergstraat 16 9820 Merelbeke Tel. 09/210.57.75 fax 09/210.57.80 ondersteuning@cjt.be www.cjt.be Bouwen aan een jeugdverblijf Praktische handleiding

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

Renovatie en na-isolatie. Comfortabel isoleren met Isover

Renovatie en na-isolatie. Comfortabel isoleren met Isover Renovatie en na-isolatie Comfortabel isoleren met Isover Isolatie en ons klimaat De gevolgen van een veranderend klimaat De zeespiegel stijgt, de ijskap van de Noordpool is kleiner geworden en de gemiddelde

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Het Multi-Comfort House

Het Multi-Comfort House Nieuw: bereken uw warmtevraag met de Multi- Comfort House Designer Gebouwd voor de toekomst Het Multi-Comfort House Comfortabel en energiezuinig wonen Het Multi-Comfort House Inhoudsopgave Het concept...

Nadere informatie

Zonne-energie voor consumenten

Zonne-energie voor consumenten [Faculty of Science Kennispunt Bètawetenschappen] Zonne-energie voor consumenten Corry de Keizer, Erik Alsema en Paula Groeneveld P-UB-2007-06 zonneenergie.indd 1 12-08-2008 15:14:28 Kennispunt Bètawetenschappen

Nadere informatie