ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020"

Transcriptie

1 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0

2 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en gebruik, ook als u dit product doorgeeft aan derden. Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u deze later nog eens kunt nalezen! U vindt een opsomming van de inhoud in de inhoudsopgave met aanduiding van de paginanummers. Neem de uitleg in de afzonderlijke korte handleiding in acht. 2

3 Overzicht van het apparaat Overzicht van het apparaat Status-LED s 1. Status-LED van harde schijf 2. Activiteit-LED van harde schijf 3. Systeemstatus-LED 4. Ethernetactiviteit-LED 5. One Touch-Backup-knop 3

4 Overzicht van het apparaat Overzicht 1. Netknop: Apparaat inschakelen/uitschakelen 2. USB-aansluitingen: USB-aansluiting (bijv. externe harde schijf) 3. esata-aansluiting: esata-aansluiting (bijv. externe harde schijf) 4. LAN: RJ45-aansluiting voor een netwerkverbinding 5. Resetknop: Laden van de fabrieksinstellingen 6. Stroomvoorziening: Aansluiting van de stroomvoorziening 4

5 Inhoud Overzicht van het apparaat... 3 Korte handleiding... 7 Voordat u begint... 7 Harde schijven inbouwen... 7 Aansluitingen tot stand brengen... 7 Apparaat configureren... 7 Belangrijke veiligheidsinstructies... 8 Verklaring van de symbolen... 8 Gebruik volgens voorschrift... 8 Algemeen... 8 Voedingsspanning... 8 Overbelasting/overspanning... 9 Kabels... 9 Plaatsing/werkomgeving... 9 Onderhoud Accessoires Ingebruikname Kinderen Inleiding Algemene informatie Uitpakken Leveringsomvang Systeembediening Aansluitingen aan de achterkant Apparaat starten Status-LED s Verbinding tot stand brengen Systeem instellen Login Plugin installeren Livebeeld Overzicht Cameraweergave Favorietenweergave Bedrijfsmodus Handmatige opname (Panic Record) Camerabesturing Gebruik van het cijferblok Cameraselectie Opslaan van cameraposities (presets) Relais Omschakelen van de beeldgeometrie De camera s activeren en deactiveren Favorieten Weergave Overzicht Weergaveaanzicht Tijdlijn Weergavebalk Export

6 Inhoud Configuratie Camera IP-camera instellen IP-camera wissen Uitgebreide modus I/O-module I/O-module Overzicht Instellingen Gegevensdragers Gegevensdragers USB Raid Acties Acties Overzicht Opnamen Tijdschema aanmaken Tijdschema wissen Tijdschema wijzigen Bekendmakingen Commando s Opslag Netwerk Overzicht Algemeen LAN Ports Beveiliging Overzicht Machtigingen Gebruikers Andere Andere Datum en tijd Firmware-update Default Safe Mode Oplossen van storingen Apparaat reinigen en onderhouden Afvoeren Verwijzing naar de EG-richtlijn voor oude elektrische- en elektronische apparatuur EU-richtlijn 2002/95/EG (RoHS-richtlijn) en over de GPL-licentie Technische gegevens

7 Korte handleiding Korte handleiding Voordat u begint Moeten de volgende voorbereidingen worden getroffen: 1. Neem de algemene opmerkingen, veiligheidsinstructies en de uitleg over het opstellen en aansluiten in acht, zie pag Controleer of de inhoud van de verpakking volledig en onbeschadigd is. Neem de uitleg in de aparte korte handleiding in acht. Harde schijven inbouwen Waarschuwing Schakel het apparaat uit en koppel het los van het stroomnet! Let op de benodigde aarding om statische ontlading te voorkomen. 1. Harde schijf in de schijfhouder monteren. 2. Schijfhouder in de de 16-kanaals NAS monteren. 3. Herhaal de stappen 1 en 2 tot alle harde schijven ingebouwd zijn. 4. Sluit de frontklep van de 16 kanaals-nas. Aansluitingen tot stand brengen Neem de minimale radius bij de kabelleging in acht! Kabels niet knikken! 1. Verbind de netwerkcamera s met het netwerk en verbind de LAN-aansluiting van het apparaat met het netwerk. 2. Breng de netaansluiting tot stand. Apparaat configureren Neem de uitleg in de afzonderlijke korte handleiding in acht. De volgende instellingen dient u na elkaar te configureren: Camera I/O-module Gegevensdragers Acties Netwerk Beveiliging Andere 7

8 Belangrijke veiligheidsinstructies Belangrijke veiligheidsinstructies Verklaring van de symbolen De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding resp. op de recorder: Symbool Woord Waarschuwing Waarschuwing Waarschuwing voor letselgevaar of gevaar voor de gezondheid. Waarschuwing voor letselgevaar of gevaar voor de gezondheid door elektrische spanning. Belangrijk Veiligheidsinformatie over mogelijke schade aan de recorder of de accessoires. Verwijzing naar belangrijke informatie. In de tekst worden de volgende verwijzingen gebruikt: Instructie voor handelingen die in een vaste volgorde moeten worden uitgevoerd. Opsomming zonder vaste volgorde in de tekst resp. waarschuwing. Gebruik volgens voorschrift Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de toepassing waarvoor het is gebouwd resp. ontworpen. Elke andere toepassing wordt gezien als niet volgens voorschrift! Dit apparaat mag uitsluitend worden gebuikt voor de volgende toepassing(en): De 16-kanaals NAS dient in combinatie met aangesloten videosignaalbronnen (IP-camera s) voor de bewaking van objecten. De opslag van gegevens is onderworpen aan landelijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Wijs uw klanten tijdens de installatie op het bestaan van deze wettelijke richtlijnen. Algemeen Lees voor het eerste gebruik s.v.p. de volgende instructies nauwkeurig door en neem alle waarschuwingen in acht, zelfs als u vertrouwd bent met de omgang met elektronische apparatuur. Waarschuwing Bij schade die is ontstaan doordat deze gebruikershandleiding niet in acht is genomen, vervalt het recht op garantie. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade! Waarschuwing Voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel, voor zover veroorzaakt door onkundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. In dergelijke gevallen vervalt het recht op garantie! Bewaar deze handleiding zorgvuldig om eventueel later te kunnen raadplegen. Wanneer u dit apparaat verkoopt of aan derden doorgeeft, dient u deze handleiding mee te geven. Dit apparaat is gefabriceerd volgens internationaal geldende veiligheidsvoorschriften. Voedingsspanning Gebruik dit apparaat uitsluitend met een spanningsvoorziening die overeenkomt met hetgeen op het typeplaatje is vermeld. Wanneer u niet zeker weet, welke elektriciteitsvoorziening in uw geval beschikbaar is kunt u contact opnemen met uw energieleverancier. Waarschuwing Voorkom gegevensverlies! Gebruik dit apparaat altijd in combinatie met een ononderbroken elektriciteitsvoorziening (UPS) met een beveiliging tegen overspanning. Koppel dit apparaat los van de elektriciteitsvoorziening bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet moet de stekker uit het stopcontact worden genomen. De recorder moet daarom zodanig worden opgesteld dat het stopcontact altijd bereikbaar is zodat de stekker in geval van nood direct uit het stopcontact kan worden genomen 8

9 Belangrijke veiligheidsinstructies Om brandgevaar te vermijden, moet de stekker uit het stopcontact worden genomen wanneer dit apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Bij storm en/of onweer waarbij gevaar bestaat voor blikseminslag, moet dit apparaat altijd van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld of moet dit apparaat op een UPS worden aangesloten. Waarschuwing Open de recorder nooit zelf! Er bestaat gevaar voor een elektrische schok! Wanneer het nodig mocht zijn om de recorder te openen, neem dan s.v.p. contact op met deskundig personeel of een professionele installateur. Overbelasting/overspanning Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengkabels en adapters. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok. Om beschadiging door overspanning (bv. bij onweer) te voorkomen, wordt geadviseerd om gebruik te maken van een overspanningsbeveiliging. Kabels Pak alle kabels uitsluitend vast aan de stekker(s) en trek niet aan de kabels zelf. Pak de netkabel nooit vast met natte handen. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan en bestaat gevaar voor een elektrische schok. Leg nooit een knoop in de kabel en bindt de kabel nooit vast aan andere kabels. Alle kabels moeten zodanig worden gelegd dat er niemand op kan gaan staan of op enige wijze wordt gehinderd. Een beschadigde kabel kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Controleer de netkabel regelmatig. Breng geen wijzigingen aan in de netkabel of de stekker. Gebruik geen adapters of verlengkabels die niet voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften en breng geen wijzigingen aan in de elektriciteitskabels. Bedrijfstemperatuur: 5 C tot 35 C. Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gematigd klimaat. Let er op dat, er geen directe warmtebronnen (bijv. verwarmingen) op het apparaat inwerken; er geen direct zonlicht of sterk kunstlicht op het apparaat schijnt; het apparaat niet direct in de buurt van magneetvelden (bijv. luidsprekers) staat; er geen open vuurbronnen (bijv. brandende kaarsen) op of naast het apparaat staan; het contact met opspattend en druppelend water en agressieve vloeistoffen vermeden wordt; het apparaat niet in de buurt van water gebruikt wordt, het apparaat mag vooral nooit ondergedompeld worden (zet geen met water gevulde voorwerpen, bijv. vazen of dranken op of naast het apparaat). er geen vreemde voorwerpen binnendringen; het apparaat niet blootgesteld wordt aan sterke temperatuurschommelingen, omdat anders de luchtvochtigheid kan condenseren en tot elektrische kortsluitingen kan leiden; het apparaat niet blootgesteld wordt aan overmatige schokken en trillingen. Plaatsing/werkomgeving Plaats de recorder op een vaste, vlakke ondergrond en plaats geen zware voorwerpen op de eenheid De recorder is niet ontworpen voor gebruik in omgevingen met een hoge temperatuur of luchtvochtigheid (bv. badkamers) of omgevingen met een hoge stofbelasting. 9

10 Belangrijke veiligheidsinstructies Onderhoud Onderhoudswerkzaamheden zijn nodig als het apparaat beschadigd is, bijv. als stekker, netsnoer of behuizing beschadigd is, vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet goed werkt of naar beneden is gevallen. Koppel het apparaat voor onderhoudswerkzaamheden (bijv. reiniging) los van het net! Als u rookontwikkeling, ongebruikelijke geluiden of geuren vaststelt, schakel dan het apparaat direct uit en trek de stekker uit het stopcontact. In deze gevallen mag het apparaat niet meer gebruikt worden, tot een deskundige een controle heeft uitgevoerd. Laat alle onderhoudswerkzaamheden alleen door gekwalificeerd vakpersoneel uitvoeren. Open nooit de behuizing van het apparaat of van het toebehoren. Bij een geopende behuizing bestaat levensgevaar door een elektrische schok. De behuizing van het apparaat met een vochtige doek reinigen. Geen oplosmiddelen, spiritus, verdunmiddelen enz. gebruiken, deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen. Geen van de volgende substanties gebruiken: Zout water, insecticiden, chloor- of zuurhoudende oplosmiddelen (salmiak), schuurpoeder. Met de katoenen doek zacht over het oppervlak wrijven tot deze helemaal droog is. Waarschuwing Het apparaat werkt met gevaarlijke spanning. Het apparaat mag daarom alleen door geautoriseerde deskundigen geopend worden. Alle onderhoudsen servicewerkzaamheden moeten door geautoriseerde bedrijven uitgevoerd worden. Ondeskundige reparaties kunnen de gebruiker van het apparaat in levensgevaar brengen. Accessoires Sluit uitsluitend daarvoor bedoelde apparatuur aan anders kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan of kan dit apparaat worden beschadigd. Ingebruikname Voor de eerste ingebruikname moeten alle veiligheids- en bedieningsvoorschriften in acht worden genomen! Waarschuwing Controleer bij installatie in een bestaande videobewakingsinstallatie of alle apparatuur van de netspanning en het laagspanningscircuit is losgekoppeld! Waarschuwing Voer bij twijfel de montage, installatie en bedrading niet zelf uit maar laat dit over aan een vakman. Kinderen Onvakkundige werkzaamheden aan het elektriciteitsnet of de installatie in het huis, kunnen niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen gevaar opleveren. Breng de bekabeling altijd zodanig aan dat het elektriciteitsnet en het laagspanningscircuit altijd gescheiden verlopen en nergens met elkaar zijn verbonden of als gevolg van een defect verbonden kunnen worden. Elektrische apparatuur mag niet in handen van kinderen terecht komen! Laat kinderen nooit zonder toezicht gebruik maken van elektrische apparatuur. Kinderen kunnen gevaarlijke situaties niet altijd correct beoordelen. Kleine onderdelen kunnen levensgevaarlijk zijn wanneer deze worden ingeslikt. Bewaar batterijen en accu s altijd op een voor kinderen onbereikbare plaats. Wanneer een batterij of een accu wordt ingeslikt, moet direct medische hulp worden gezocht. Houd ook verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Hierbij bestaat gevaar voor verstikking! Dit apparaat hoort niet in de handen van kinderen. Verende onderdelen kunnen bij onjuist gebruik wegspringen en letsel aan bv. de ogen van kinderen veroorzaken. 10

11 Inleiding Inleiding Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product. Dit product voldoet aan alle geldende Europese en nationale richtlijnen. De overeenstemming met deze richtlijnen is gecontroleerd, de bijbehorende verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant (www.abus-sc.com) beschikbaar. Om deze status te behouden en gebruik zonder gevaar te garanderen, moet u als gebruiker deze handleiding in acht nemen! Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik van dit product volledig door en neem alle aanwijzingen voor gebruik en veiligheid in acht! Alle genoemde bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de resp. eigenaren. Alle rechten voorbehouden. Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw installateur of leverancier! Uitsluiting van aansprakelijkheid Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorg samengesteld. Wanneer u desondanks omissies of onnauwkeurigheden vaststelt, verzoeken wij u, ons via het adres op de achterzijde van deze handleiding hiervan op de hoogte te stellen. ABUS Security-Center GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor, zonder mededeling vooraf, wijzigingen aan te brengen aan het product en/of de gebruiksaanwijzingen. ABUS Security-Center aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat op grond van uitvoering, prestaties en gebruik van dit product, Er wordt geen enkele garantie gegeven voor de inhoud van dit document. Uitpakken Behandel de apparatuur tijdens het uitpakken zeer voorzichtig. Verpakkingen en verpakkingsmaterialen kunnen worden hergebruikt en moeten in principe ter recycling worden aangeboden. Wij adviseren: papier, karton en golfkarton resp. kunststofverpakkingsmaterialen in de daarvoor bestemde afvalcontainers te deponeren. Wanneer deze in uw omgeving niet aanwezig zijn, kunt u deze materialen met het huishoudelijk restafval afvoeren. Wanneer de verpakking is beschadigd, moet u als eerste de recorder controleren. Wanneer u beschadigingen aan de recorder vaststelt, moet u deze met de verpakking retourneren en contact opnemen met de fabrikant. Leveringsomvang 16-kanaals NAS Verkorte handleiding Handleiding op CD EU Voedingskabel UK Voedingskabel AUS Voedingskabel 2 m Netwerkkabel Algemene informatie Voor correct gebruik van dit apparaat moet u deze handleiding volledig doorlezen en bewaren om eventueel later te kunnen raadplegen. Dit handboek bevat handleidingen voor de bediening en het onderhoud van de 16-kanaals NAS. Neem in geval van reparatie contact op met een geautoriseerd servicebedrijf. 11

12 Systeembediening Systeembediening Aansluitingen aan de achterkant Nr. Neem het overzicht op p. 4 in acht. Benaming Functie 1 Netknop: Apparaat inschakelen/uitschakelen 2 USB-aansluitingen: Voor externe USB 2.0 apparaten (bijv. een externe harde schijf) 3 esata-aansluiting: esata-aansluiting (bijv. een externe harde schijf) 4 LAN: RJ45-aansluiting voor een netwerkverbinding 5 Resetknop: Laden van de fabrieksinstellingen 6 Stroomvoorziening: Aansluiting van de stroomvoorziening Status-LED s Neem het overzicht op p. 3 in acht. Nr. Toestand Functie 1 Blauw Geel Rood Donker Normale functie schijfeenheid Schijfeenheid wordt geïnstalleerd Schijfeenheid vertoont fouten Geen schijfeenheid geïnstalleerd 2 Blauw Weergave van de activiteit van de harde schijf 3 Blauw Geel Rood Apparaat werkt OK Probleem ventilator/ spanningsvoorziening Ventilator, spanningsvoorziening of bestandssysteem is defect 4 Blauw Weergave van de ethernetactiviteit 5 Blauw One Touch-Backup-knop Apparaat starten Attentie Het apparaat mag alleen op de op het typeplaatje aangegeven netspanning aangesloten worden! Gebruik veiligheidshalve een ononderbroken stroomvoorziening UPS. Druk op de AAN/UIT-schakelaar aan de achterkant. Het starten van de 16-kanaals NAS duurt ca. een minuut. Nadat het starten is afgesloten: - De systeemstatus-led brandt blauw. - Er wordt een eenmalig akoestisch signaal afgegeven. 12

13 Verbinding tot stand brengen Verbinding tot stand brengen Systeem instellen Installeer en start de IP Installer vanaf de bijgevoegde software-cd. Login Kies de gewenste taal. Voer eytron in het veld Gebruikersnaam in. Klik op Zoeken, het programma zoekt in het netwerk naar aangesloten NAS-apparaten. Meld u aan bij het systeem door klikken op de sleutelknop. Als het zoeken is beëindigd, krijgt u een lijst van de apparaten die in het netwerk zijn gevonden. Door dubbelklikken op het gewenste apparaat wordt een verbinding met het videogeheugen tot stand gebracht. 13

14 Verbinding tot stand brengen Plugin installeren Bij de eerste activering van een camera wordt u gevraagd de benodigde plugin voor uw webbrowser te installeren. MS Internet Explorer 8: Klik op Installeren en de installatie van de plugin wordt gestart. Firefox 3.6, Chrome 4.1 en Safari 5: In kunt u altijd downloaden van de nieuwste plugin voor uw product. Installeer de Quicktime plug-in. Voor alle drie de browsers wordt dezelfde plugin gebruikt. Als de plugin succesvol is geïnstalleerd, dan wordt de camera via de Quicktime-plugin weergegeven. Als de plugin succesvol is geïnstalleerd, dan wordt de camera via ActiveX weergegeven. In sommige gevallen kan het gebeuren, dat de uitvoering van de plugin door de Internet Explorer (IE8) geblokkeerd wordt. Hiervoor moeten dan bij de internetopties (menu Extra Internetopties) de beveiligingsinstellingen aangepast worden. Kies het tabblad Beveiliging en klik vervolgens op de knop Aangepast niveau. In de lijst in het daaropvolgende dialoogvenster moet het punt ActiveX-besturingselementen die niet zijn gemarkeerd als veilig initialiseren en uitvoeren in scripts van Uitschakelen in Inschakelen worden veranderd. Sluit alle vensters weer via de knop OK. Aansluitend moet de browser gesloten en weer gestart worden. De plugin kan nu gebruikt worden. 14

15 Livebeeld Livebeeld Overzicht De liveweergave start automatisch na het inloggen. Cameraweergave In de kopregel bevinden zich de menu s Afmelden Klik op Afmelden om u bij het systeem af te melden. Instellingen Klik op Instellingen, om naar het apparatenmenu te gaan. Ondersteunen Klik op Ondersteunen om naar de onlinehulp te gaan Rechtsboven worden de systeemstatus, de datum en de tijd weergegeven. Hier worden in een diaweergave alle geactiveerde camera s weergegeven. Met het camerasymbool, rechtsboven naast de dia, wordt het vastgestelde cameratype weergegeven. Dit kan als volgt variëren: Draai-/kantelcamera met netwerkaansluiting Netwerkcamera of videoserver Aan de onderkant van de dia wordt altijd de cameranaam weergegeven. Wanneer deze camera opneemt, verschijnt in de dia het opnamesymbool. Favorietenweergave Statussymbolen De volgende symbolen worden afhankelijk van de bedrijfsstatus van het apparaat weergegeven: Symbool Alarm Brandt zodra een videosignaal van een IP-camera uitvalt. Opname Brandt wanneer videogegevens van ten minste één camera worden opgenomen. Storing Brandt wanneer een storing optreedt, bijv. een probleem met de harde schijf. Hier worden alle opgeslagen favorieten weergegeven. Dit wordt met het favorietensymbool aangegeven. Zie pagina 19 voor meer informatie. 15

16 Livebeeld Bedrijfsmodus In principe wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën: Camerabesturing Met het bedieningspaneel rechtsonder in het beeld worden de draai-/kantelcamera s aangestuurd. Symbool Livemodus Symbool Door het aanklikken van de gewenste richtingstoets, wordt de camera daarmee overeenkomend gestuurd. Weergavemodus In de live-modus kunnen de actuele gebeurtenissen bij de voor het systeem beschikbare camera s worden bekeken. In de weergavemodus kunnen de opgenomen videogegevens van de afzonderlijke camera s worden bekeken. Zie voor meer informatie over de weergavemodus p. 20. Handmatige opname (Panic Record) Het activeren van de knop Handmatig opnemen heeft tot gevolg dat alle ingeschakelde camera s tegelijk opnemen. Dit gebeurt zo lang tot de knop weer is uitgeschakeld. De opnamen kunnen vervolgens via de weergavemodus worden bekeken. Symbool Met de zoomfunctie wordt het actuele beeldfragment vergroot. Klik voor het aansturen van een camera met de linkermuisknop op het betreffende livebeeld van de camera in het livevenster. Het aansturen beperkt zich echter altijd tot de actueel geselecteerde camera. Als alternatief kunt u de camera ook via het cijferblok selecteren. U dient hiervoor het nummer van de te activeren camera in te voeren. Als een draai-/kantelcamera is geselecteerd, wordt de analoge zoom van de camera gebruikt. Bij vaste camera s wordt digitaal ingezoomd. Bij een analoge camera met zoomobjectief, in verbinding met een videoserver, wordt de analoge zoom van de camera gebruikt. Handmatig opnemen AAN Handmatig opnemen UIT 16

17 Livebeeld Gebruik van het cijferblok Het cijferblok kan in drie afzonderlijke bedrijfsmodi worden onderverdeeld: Cameraselectie Presets Relais De actuele selectie wordt op een lc-display weergegeven. Opslaan van cameraposities (presets) Via de presets kunnen bepaalde cameraposities van draai-/kantelcamera s worden opgeslagen resp. opgeroepen. Klik op het symbool voor presets en selecteer de telkens toegewezen preset. De camera beweegt daarna naar de opgeslagen positie. Relais Hier kunt u van ingestelde camera s of een videoserver direct een relais aansturen. Symbool Cameraselectie Presets (opgeslagen cameraposities) Relais Draai-/kantelcamera gaat terug in uitgangspositie Invoermodus op twee cijfers omzetten (invoer max. tot 99) Klik op het symbool voor relais en selecteer het betreffende toegewezen cijfer voor het relais. Bij het aanklikken van het cijfer wordt het overeenkomstige relais van de camera of de videoserver geschakeld. tot Cijfertoetsen Cameraselectie Als het symbool cameraselectie geactiveerd is, kan via de cijfertoets direct een camera in het livebeeld geïntegreerd worden. In dit voorbeeld werd de cijfertoets 1 aangeklikt en de camera 1 direct in het livebeeld geïntegreerd. 17

18 Livebeeld Omschakelen van de beeldgeometrie Met behulp van de camerapuck kunnen in totaal 6 verschillende beelden weergegeven worden. Het omschakelen van het beeld gebeurt pas bij het loslaten van de muisknop. Hierna wordt beschreven hoe u de camerapuck moet gebruiken. Als u de camera in een ander venster wilt integreren, dan kunt u opnieuw met slepen en loslaten het livebeeld naar een ander venster verschuiven. Voor het deactiveren (uitschakelen) van een camera hoeft u deze slechts met slepen en loslaten buiten het zilveren kader los te laten (nr.5). Het wordt aanbevolen de camera terug naar de diabalk te slepen. Voorbeeld voor het activeren van een camera: Nr. Symbool 1 Livemodus selecteren 2 Cameraweergave selecteren 3 Dia selecteren en linkermuisknop ingedrukt houden 1Plus-weergave De camerapuck wordt gebruikt voor het verhogen en verlagen van het aantal cameravensters. Als er bijvoorbeeld meer vrije cameraplaatsen nodig zijn, verplaatst u de puck horizontaal in de richting van het plusteken (bij vierkante weergave). Als de puck in verticale richting wordt verplaatst, wordt de actuele weergave omgezet in de 1Plus-weergave. Hoe verder de puck van de linkerbovenhoek wordt verwijderd, des te groter wordt het 1Plus-venster. Indien bij deze weergave weer meer vrije vensters nodig zijn, kan dat worden bereikt door de puck in horizontale richting (+/-) te verplaatsen. De camera s activeren en deactiveren 4 5 Vrij cameravenster selecteren en linkermuisknop loslaten Camera deactiveren Neem bij de eerste activering de aanwijzingen voor het installeren van een plugin voor uw webbrowser op pagina 14 in acht. Voor het activeren (inschakelen) van een camera dient u de gewenste camera met slepen en loslaten in een vrij livevenster te slepen. Schakel hiervoor in de livemodus (nr. 1). Selecteer aansluitend de schermschakelaar cameraweergave (nr. 2). Klik in de cameraweergave op de dia van de gewenste camera en houd de linkermuisknop ingedrukt (nr. 3). Beweeg de muis nu naar een vrij cameravenster en laat de linkermuisknop weer los (nr. 4). De camera wordt dan in het gewenste venster geplaatst. 18

19 Livebeeld Favorieten Bij gebruik van meerdere camera s, wordt aanbevolen om bepaalde cameraweergaven als favoriet op te slaan. Als u het beeld van de camera opnieuw wilt weergeven, hoeft u alleen nog de favoriet te activeren en niet elke afzonderlijke camera. Een extra voordeel is dat bij het aanmaken van de favoriet de actueel ingestelde beeldgeometrie eveneens wordt opgeslagen. Handmatig schakelen tussen de weergaven is daardoor niet meer nodig. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 soorten favorieten: 4 De schermschakelaar omschakelen naar favorietenweergave 5 Aanmaken van een nieuwe favoriet 6 De favoriet die u wilt opslaan een naam geven, met OK bevestigen 7 Nieuwe favoriet wordt als dia weergegeven (verkeerde afbeelding) Livefavoriet Weergavefavoriet met balkweergave Weergavefavoriet met volledig beeld 8 Wissen van de geselecteerde favoriet Symbool Livefavoriet Weergavefavoriet balkweergave Als deze dia nu naar het livevenster wordt gesleept, wordt de beeldgeometrie, overeenkomstig het opgeslagen aanzicht gewijzigd en worden de camera s in de overeenkomstige volgorde weergegeven. Reeds geactiveerde camera s worden hierbij vervangen. Weergavefavoriet met volledig beeld - databaseweergave De bedrijfsmodus waarin de favoriet is aangemaakt, wordt bij het activeren van de favoriet weer tot stand gebracht. Voorbeeld voor het aanmaken en wissen van een favoriet in de livemodus: Nr. Symbool 1 Omschakelen van de bedrijfsmodus naar de livemodus Favorieten worden voor iedere gebruiker afzonderlijk aangemaakt. Daardoor zijn de favorieten bij de meergebruikersmodus voor de andere gebruikers niet zichtbaar. Voor het aanmaken zijn geen supervisorrechten vereist. De handelwijze bij het aanmaken van een favoriet is analoog voor die van de weergavefavoriet balkweergave en de weergavefavoriet met volledig beeld -databaseweergave. 2 Instellen van de gewenste beeldgeometrie 3 De gewenste camera s activeren en de volgorde in het livevenster vastleggen 19

20 Weergave Weergave Overzicht Klik op het weergavesymbool om in de weergavemodus te komen. Weergaveaanzicht Er zijn twee verschillende weergaveaanzichten in de weergavemodus: Symbool Balkweergave Databaseweergave op volledig beeldscherm De balkweergave is bestemd voor het weergeven van de actuele opname. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende kleuren: Symbool Bij het omschakelen naar de weergavemodus wordt het toetsenblok onderaan het scherm door bedieningselementen voor de weergave vervangen. Daarnaast wordt een tijdlijn weergegeven, waarmee de starttijd van de weergave, resp. de beveiligingsperiode, kan worden gekozen. Continu opname (gele balk) Bewegingsherkenning (grijze balk) Externe gegevens (koperkleurige balk) Als er voor het eerst naar de weergavemodus is omgeschakeld, zijn alle bruikbare cameravelden leeg. Om een weergave te starten, moet eerst de camera die u wilt afspelen in een van de velden geactiveerd worden. Dit gebeurt analoog als met het activeren/deactiveren van de camera s in de live-modus. Tijdlijn De tijdlijn maakt snelle toegang tot de opgeslagen videogegevens mogelijk. Toelichting bij de tijdlijn: Als bij het omschakelen naar databaseweergave al camera s zijn geactiveerd, dan worden die voor de weergave verder gebruikt (synchrone weergave). Voor het aanmaken van archieven vindt u meer informatie op pagina 33. Symbool Beveiligingsperiode Regelaar starttijd Navigeren op de tijdlijn Schermschakelaar Met de blauwe balk kunt u eenvoudig door aanklikken en trekken uw beveiligingsperiode selecteren. 20

21 Weergave De regelaar voor de starttijd legt de absolute starttijd vast. Wanneer op een bepaalde datum of tijd moet worden gestart, dan kan de regelaar door aanklikken en verplaatsen op de gewenste startpositie worden gezet. Let erop dat u, voordat u een startpunt selecteert, zo nodig eerst naar een hogere weergave (bijv. maand of dag) moet schakelen. Wanneer voor de geselecteerde periode geen opname beschikbaar is, verschijnt er in plaats van een videobeeld een blauw scherm met de titel Geen video. De schermschakelaar links van de tijdlijn is bestemd voor het omschakelen van de actuele weergaveperiode. Deze kan op jaar, maand, week, dag, uur en minuut worden gezet. Afhankelijk van de positie van de regelaar wijzigt de titel (eenheden) van de tijdlijn. Een directe selectie van de beveiligingsperiode is met de kalenderfunctie mogelijk. U kunt de kalender met de kalenderknop oproepen in de weergavemodus. Na de selectie van de dag wordt het weergavevenster automatisch naar de dagweergave omgeschakeld en kunnen beschikbare gegevens van camera s geëxporteerd worden. Weergavebalk Als u alle instellingen heeftt uitgevoerd, kunnen de geselecteerde camera s met de afspeeltoetsen Vooruit resp. Achteruit worden afgespeeld. Hierna wordt de betekenis van de afzonderlijke afspeelknoppen toegelicht: Symbool Naar vorige gebeurtenis Eén beeld achteruit Achteruit afspelen Vooruit afspelen Eén beeld vooruit Naar volgende gebeurtenis Daarnaast kan de afspeelsnelheid met de snelheidsregelaar tussen en 8x snelheid ingesteld worden. Als de knop Eén beeld vooruit resp. Achteruit gedurende langere tijd wordt ingedrukt, dan wordt de video automatisch afgespeeld tot de knop weer wordt losgelaten. 21

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding

TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding TruVision NVR 10 Gebruikershandleiding P/N 1072766C-NL REV 1.0 ISS 10OCT14 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Naleving van FCCrichtlijnen Canada Naleving van ACMArichtlijnen Certificering EU-richtlijnen

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

handleiding digitale TV Via de KaBel

handleiding digitale TV Via de KaBel handleiding DIGITALE TV VIA DE KABEL Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2. Installatie 6 2.1 Aansluiten van de digitale ontvanger op uw televisie 6 2.2 Aansluiten van randapparatuur op de digitale ontvanger 7

Nadere informatie

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Geachte klant, In deze handleiding Aan de slag vindt u informatie over het dagelijkse gebruik van uw Bang & Olufsen-product en aangesloten

Nadere informatie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie Nederlands All-in-One PC Gebruikershandleiding P1801-serie Nederlands DU7705 Januari 2013 P1801 pc-station moet worden gebruikt met de P1801 ASUS-tablet Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 APPEARANCE... 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES... 13

VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 APPEARANCE... 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES... 13 Handleiding Inhoudsopgave VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 APPEARANCE... 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES... 13 AAN DE SLAG... 14 Accu opladen 14 Apparaatbeheer 16 Overzicht beginmenu 17 Meldingenvenster 18 Bewegingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

Accu-Chek Aviva Combo

Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Combo 2008 Roche Diagnostics. Alle rechten voorbehouden. Roche Diagnostics GmbH, 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK SPIRIT

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

TruVision DVR 11 Gebruikershandleiding

TruVision DVR 11 Gebruikershandleiding TruVision DVR 11 Gebruikershandleiding P/N 1072595C-NL REV 1.0 ISS 15APR13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Certificatie Naleving van FCC-richtlijnen Richtlijnen van de Europese Unie 2013

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

TruVision NVR 20 Snel aan de slag-gids

TruVision NVR 20 Snel aan de slag-gids Inhoud Contactgegevens 1 Inhoud van de verpakking 1 Installatieomgeving 1 Belangrijke documenten 1 De TruVision TVN 20 installeren 2 De TVN 20 configureren - Overzicht 2 Harde schijven installeren in de

Nadere informatie

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot... overtuigt van binnen én

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 MENU OK ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S NL 1 NL 2 INHOUDSOPGAVE 1. LEGENDA AFSTANDSBEDIENING... 4 ONTVANGER (DECODER)... 5 AANSLUITSCHEMA...

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1400 All-in-One series Gebruikershandleiding Juridische informatie Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie