Voorwoord Gebruikte afkortingen Rechtsvorm Historie Huidige situatie... 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Algemeen 1.1 Gebruikte afkortingen Rechtsvorm Achtergrond en doelstelling 2.1 Historie Huidige situatie Het concept / Doelstellingen Externe omgeving Belangrijkste partijen Publiek (inwoners van het verzorgingsgebied) Verenigingen en instellingen Lokale overheid; gemeente Almere Adverteerders, sponsors en andere financiers Overige partijen OLON Landelijke Overheid, Commissariaat voor de Media Buma/Stemra en Sena Reclame en Marketing Marketingbeleid verzorgingsgebied Marketing adverteerders en sponsors Reclame en adverteerders Sponsoring: Hoofd-, Premium- Subsponsors en Donateurs De marketing P's Financiën Inleiding

2 5.2 Begroting Meerjarenbegroting Financiële paragraaf Programma's Productie programma's Productie commercials / sponsorvermelding Personeel en organisatie Bestuur Hoofdredacteur Programma manager TV manager Web manager Hoofd Techniek Werkgroep Reclame en sponsoring Overige medewerkers Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) Locatie Communicatieplan Conclusies

3 VOORWOORD RTV Almere is de lokale publieke stadsomroep van Almere welke haar locale bewoners voorziet van plaatselijk informatie, nieuws, actualiteiten en entertainment middels een crossmedia platform, radio, tv en website. De stadsomroep Almere bestaat inmiddels zo n 30 jaar en wordt tot dusver uitsluitend gerund door vrijwilligers waarbij de gemeente voor een belangrijk deel voorziet in de kosten. Met oog op de toekomst zal de omroep commerciële bronnen moeten aanboren om haar bestaansrecht te waarborgen. Het media landschap binnen Almere raakt gaandeweg meer uitgedund door de opheffing van Almere Vandaag per 1 mei a.s. en de stadomroep RTV Almere welke op het randje van faillissement staat. Er zijn ongetwijfeld allerlei argumenten te bedenken om de stadomroep geen subsidie meer te verstrekken door deze op te heffen en als 8 ste grote stad van Nederland te volstaan met berichtgeving middels Almere Dichtbij en Almere deze Week, de laatste twee mediakanalen binnen een stad van bijna inwoners. RTV Almere heeft roerige tijden doorstaan en is daaruit beleidsmatig sterker teruggekomen door op diverse niveaus krachten te bundelen en commerciële activiteiten te ontplooien om deels in haar eigen onderhoudt te voorzien. Dit businessplan zal (basis)inzichten moeten opleveren. Er zal, zoveel als mogelijk is, worden getracht in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen omtrent de levensvatbaarheid van de lokale omroep. Voor het optimaal ontwikkelen van de lokale omroep zijn investeringen nodig en dat een deel van het 'vermogen' door externe financiers zal moeten worden bijeengebracht. Het businessplan zal een zo duidelijk mogelijk beeld trachten te scheppen van wat een lokale omroep zoal betekent voor de gemeente, en in het bijzonder voor de inwoners en de ondernemers in de gemeente Almere. RTV Almere wil zich verantwoord ontwikkelen tot een volwaardige lokale omroep, maar kan dat alleen als er voldoende steun en mandaat is van de gemeente Almere. Namens het bestuur van Stichting RTV Almere, E.P. van der Heiden A. Hartsuiker En diens bestuursadviseurs; H.J.A.M. Smeeman R. Spanier H. Reimert 3

4 1. ALGEMEEN 1.1 GEBRUIKTE AFKORTINGEN In dit businessplan van de Stichting RTV Almere worden enkele afkortingen meerdere malen gebruikt. De belangrijkste zullen we hieronder kort toelichten. OLON CvdM DGTV PBO : Organisatie van lokale omroepen in Nederland : Commissariaat voor de Media : Doelgroep TV : Programmabeleid Bepalend Orgaan De OLON is als adviserend en ondersteunend orgaan voor lokale omroepen een belangrijke informatiebron. De OLON vertegenwoordigt de belangen van alle aangesloten omroepen en bemiddelt bij problemen. Er zijn op dit moment ongeveer 300 lokale omroepen in Nederland aangesloten bij de OLON. Verderop in het plan zullen ook de andere genoemde instanties aan de orde komen en zal worden toegelicht in welke zin de genoemde instanties relevant zijn. Voorts zal Stichting RTV Almere verder veelal als RTV Almere of AlmereFM worden benoemd. 1.2 RECHTSVORM Stichting RTV Almere is opgericht op 6 september De huidige rechtsvorm, de stichting, is gekozen omdat Stichting RTV Almere een ideëel doel, zonder winstoogmerk, heeft en niet de intentie heeft om als commerciële instelling actief te zijn. Er is dan ook statutair vastgelegd dat alle inkomsten aangewend dienen te worden voor het uitvoeren van haar publieke taak. Wel wordt er uiteraard naar gestreefd om binnen korte tijd kostendekkend te kunnen opereren zodat aan de randvoorwaarden kan worden voldaan, als gesteld in het convenant OLON-VNG van Stichting RTV Almere is een dienstverlenende instantie die tracht zo goed mogelijk invulling te geven aan de publieke taak die zij heeft zoals ondermeer het uitdragen van lokaal nieuws en informatie met betrekking tot de Gemeente Almere. Stichting RTV Almere zal weliswaar gebruik gaan maken van de financiële mogelijkheden die sponsoring of reclame bieden maar daarmee geen commerciële doeleinden nastreven. 2. ACHTERGROND EN DOELSTELLING 2.1 HISTORIE Een eigen lokale omroep draagt sterk bij aan de eigen identiteit van een gemeenschap. De huidige Mediawet biedt de mogelijkheid om slechts één lokale omroep uitzendingen voor radio en/of televisie te laten verzorgen voor de gemeenschap. De eerste stap was het formeren van een capabel bestuur na een onrustige periode om aan de organisatie inhoudelijk vorm te gaan geven. Deze kon binnen korte tijd worden samengesteld door een mix van bestaande en nieuwe bestuurders. De bestuursleden zijn allen nauw betrokken bij de gemeenschap van Almere en hebben alle ervaring met lokale radio en televisie en of specialismen binnen bedrijfsvoering. Met name is gekeken naar kandidaten met een bedrijfsmatige, commerciële of financiële achtergrond. 4

5 Daarnaast kan het bestuur, door haar netwerk, rekenen op de steun van enkele adviseurs welke stuk voor stuk ruime tijd ervaring hebben in de (lokale) media, bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen. Naast het stichtingsbestuur is er ook een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) gevormd. Deze PBO is een, door het Commissariaat voor de Media verplicht gesteld orgaan en werken we aan een inspraakorgaan welke de vrijwilligers vertegenwoordigd, de vrijwilligersraad. 2.2 HUIDIGE SITUATIE Voor het jaar 2014 bevindt RTV Almere zich in de overgangsfase waar doelstellingen en haalbaarheid worden getoetst en bijgesteld aan de huidige eisen van de afnemers van informatiediensten en de veranderende infrastructurele doelstelling van de overheid waar het gaat om het voldoen aan de afspraken tussen VNG en de OLON. Streven is om augustus volledig operationeel te zijn. RTV Almere zal 24 uur per dag, 7 dagen per week te volgen zijn, met een TV carrousel en radio programmering welke voldoet aan de reeds bestaande normering van het Commissariaat voor de Media en afgestemd op de lokale behoeften en gestaafd op een aantal mediazuilen, waaronder een actieve en actuele website en alle sociale media (Facebook, Twitter, YouTube en Linkedin). De programmering van RTV Almere voldoet reeds aan de ICE norm en vult de uren met programmering conform de verschillende beleidsterreinen (zoals sport, geloof, kunst & cultuur, politiek, jongeren, ouderen, zorg & welzijn etc). 2.3 HET CONCEPT / DOELSTELLINGEN Tijdens de oriënterende fase voorafgaande aan de herstart is er gezocht naar een uitzendplatform en formule die aansloot bij de gedachtegang van de initiatiefnemers. Via Arjan Kroon, docent Media Technologie en afgestudeerd op Cross Media met in het bijzonder als hoofd onderwerp lokale omroepen, kwam het bestuur terecht bij Doelgroep TV (DGTV) dat in samenwerking met de OLON in een vergevorderd ontwikkelstadium verkeerde van een revolutionair platform dat de komende jaren de toekomst van alle lokale omroepen zal veranderen en waarborgen. Het door de OLON en DGTV ontwikkelde platform, onderscheid zich op de volgende punten: 1. Het heeft afscheid genomen van de traditionele (en technische) eigenschappen van de lokale omroep, met zelfstandig en onafhankelijk opererende mediatakken (radio, digitale infokrant en TV). 2. Er is een nieuw concept bedacht dat opgezet en gevisualiseerd wordt in clusters het nieuwe denken richt zich op nieuws, sport, kunst & cultuur, maatschappij en welzijn. 3. Deze clusters worden centraal gevoed vanuit een nieuw (multi)-mediaplatform, dat gebruik maakt van de nieuwste technologische mogelijkheden, en alle eigentijdse mediakanalen combineert tot één geheel (TV, kabelkrant, radio, internet, social media) en bereikbaar maakt voor computers, tablets, smart TV en smartphones. 4. Dit platform wordt gehost vanuit één centraal serverpark in Hilversum met de naam MediaHub en heeft de doelstelling hierop alle, circa 300 lokale Publieke omroepen verenigd in de OLON, aan te sluiten en centraal te voeden en te hosten. 5

6 5. Stelregel is dat alle aangesloten partijen volgens hetzelfde format gaan werken en onderling content aan elkaar beschikbaar stellen, teneinde te komen tot een optimale samenwerking. Waardoor het ook mogelijk is om gedeelde belangen (o.a. landelijke adverteerders) optimaal te behartigen. 6. De verbinding tussen de studio (of locatie),verder te noemen lineaire verbinding, zal worden afgenomen middels een collectieve overeenkomst van de OLON. Deze heeft een Request for Prpoposal (RfP) inzake aanbesteding van deze dienst bij een tweetal partijen, te weten Media Choice en Ericsson uitstaan waardoor het bestuur van RTV Almere pas na de zomer van 2014 definitief kan bepalen met welke leverancier zij een overeenkomst aangaat betreffende deze verbinding. De lineaire verbinding levert het signaal van de omroep aan bij onder andere KPN, UPC en de Glashart providers (Vodafone, Lijbrand, Telfort, XMS, Solcon, Tweak, XS4ALL, Fieber, Kliksafe, Fiber, Phonedata, Pling en Trined) zodat een breed digitaal bereik naar het uitzendgebied gewaarborgd is. (zie bijlage OLON Mediahub processen) Binnen de kaders van dit unieke platform stelt RTV Almere zich hoofdzakelijk ten doel een mediadienst te vervullen en te verzorgen dat gericht is op bevrediging van de in de gemeente Almere levende maatschappelijke en culturele behoeften en stelt zich ten doel van algemeen nut te zijn voor de inwoners. Uiteraard is er ook plaats voor andersoortige programma's die een minder informatief karakter hebben en meer amusementswaarde bevatten. Echter ook hierbij blijf de nadruk liggen op datgene wat een lokale mediadienst uniek maakt; lokale berichtgeving en maatschappelijke betrokkenheid. RTV Almere zal dan ook primair een informatieve functie hebben voor de lokale gemeenschap. De unieke eigenschappen die televisie en internet hebben, met name de snelheid van berichtgeving en het grote bereik, maken het dat de RTV Almere een toegevoegde waarde levert aan de bestaande lokale media en de (Almeerse) gemeenschap als geheel. RTV Almere kiest er bewust voor om voorzichtig te groeien. Kwaliteit voor kwantiteit om op deze manier ook op langere termijn genoemde bestaansgronden te waarborgen. RTV Almere streeft er naar een duidelijke en logische TV en radioprogrammering op te stellen (zie bijlage) waardoor het bereik in de Almeerse gemeenschap de komende jaren gestaag zal groeien. Het stichtingsbestuur heeft de taak het innovatieve karakter van de organisatie te waarborgen en meegaan in (toekomstige) nieuwe technologieën en media die een wisselwerking zullen creëren tussen tv, internet en sociale media enerzijds en de inwoners van het verzorgingsgebied anderzijds. Bovenstaande kan worden vertaald in de volgende concrete doelstellingen: 1. Multimedia platform OLON & DGTV voor RTV Almere (juni/juli 2012) 2. Presentatie RTV Almere aan het college van B&W, gemeenteraad en fracties waarbij een delegatie de uitnodiging wordt gedaan een referentiebezoek te brengen aan De Publieke Omroep Amsterdam (AT5, Salto, doelgroepzenders) waar directeur Rudolf Buurma bereid is gevonden zijn ervaringen en visie te delen inzake het mede ontwikkelen en ondersteunen van een Almeerse visie. 3. Interne organisatie nader vormgeven conform organogram (zie bijlage) 6

7 3. Vanaf medio augustus 2014 starten met het uitzenden van nieuwsbulletins met lokaal nieuws in samenwerking met Almeerse media 4. Naamsbekendheid RTV Almere genereren binnen het verzorgingsgebied (doelstelling 70% naamsbekendheid binnen 18 maanden na doorstart de omroep). 5. Met ingang van het boekjaar % kostendekkend operationeel zijn. (conform OLON-VNG normen) 3. EXTERNE OMGEVING 3.1 BELANGRIJKSTE PARTIJEN In de micro-omgeving van RTV Almere spelen de volgende partijen een rol: (maatschappelijke) instellingen emeente Almere PUBLIEK (INWONERS VAN HET VERZORGINGSGEBIED) De sociaal-maatschappelijke bestaansgrond voor RTV Almere zal worden gewaarborgd door de programmering zoveel mogelijk te richten op alle inwoners van Almere. Het programmabeleid wat zal worden gevoerd is derhalve in overeenstemming met de Mediawet. Uiteraard zal er ook zodanig worden gewaakt om de programmering zodanig consistent te houden dat het voor een breed publiek, uit alle kernen en stromingen, toegankelijk is en dat programma's goed op elkaar aansluiten VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN Afgevaardigden van diverse verenigingen en instellingen nemen momenteel zitting in de PBO en of de programmaraad. Hierdoor hebben zij een adviserende stem in de programmering en de programma's van RTV Almere. Het streven is om met zoveel mogelijk Almeerse verenigingen en instelling nauwe contacten te onderhouden, teneinde hun nieuws en berichtgeving te kunnen verspreiden en/of te belichting. Te verwachten is dat het PBO op een aantal stromingen uitbreiding zal gaan vinden. De te vormen hoofdredactie en het Programma Beleidsbepalend Orgaan zullen er voor waken dat de programma's - dus ook van verenigingen en instellingen - inhoudelijk conform de doelstelling van RTV Almere en de Mediawet zijn. 7

8 3.1.3 LOKALE OVERHEID; GEMEENTE ALMERE Ook de gemeentelijke (lokale) overheid speelt een belangrijke rol voor een lokale omroep. Een lokale mediadienst kan voor de gemeente een belangrijk medium vormen om gemeentenieuws, dat iedere inwoner aangaat, naar buiten te brengen. Met uitzendingen omtrent lokale politiek (denk daarbij o.a. aan het uitzenden van raadsvergaderingen en/of zendtijd voor lokale politieke partijen) kan tevens de band tussen burger en politiek worden versterkt door de aanwezigheid van RTV Almere. Andersom kan de gemeente de lokale omroep steunen in de vorm van bemiddeling en ondersteuning door en met bekostiging. Van de gemeente zal in 2015 een bekostigingsbedrag ontvangen moeten worden in het kader van de zorgplicht zoals vastgelegd door de VNG en de OLON. Naast de reguliere en gebruikelijke berichtgeving die een lokale mediadienst hoort te verzorgen vanuit haar publieke taak, heeft de Gemeente (of onderdelen daarvan) de mogelijkheid extra zend- of productie tijd te in te kopen. Teneinde belangrijke specifieke of afwijkende gemeentelijke (thema) informatie door te kunnen geven dan live via het netwerk van de lokale omroep te laten uitzenden. Ook is het mogelijk dat de afdeling voorlichting van de gemeente direct toegang krijgt tot het "platform van RTV Almere om daar rechtstreeks Gemeentelijke informatie te publiceren. Bovendien kan RTV Almere bij eventuele rampen of calamiteiten, een essentiële rol vervullen doordat het platform in staat is zeer snel en op relatief eenvoudige wijze een significant aantal inwoners van de Gemeente tegelijkertijd te bereiken via alle mediakanalen en z.g. social alerts ADVERTEERDERS, SPONSORS EN ANDERE FINANCIERS Adverteerders en sponsors zijn voor de financiering van de operationele activiteiten van RTV Almere één van de belangrijkste factoren. Zij gaan de basis vormen voor de financieel-economische bestaansgrond op lange termijn. Het is daarom nodig om rekening te houden met deze groepen belanghebbenden en zoveel mogelijk in te spelen op hun wensen. Een goede benadering, middels een gerichte marketingstrategie en tactiek, is daarom onontbeerlijk. 3.2 OVERIGE PARTIJEN Onderstaand zullen partijen die ietwat minder prominent een rol (gaan) spelen voor de lokale omroep, maar zeker wel van belang zijn, worden genoemd en besproken: Commissariaat voor de Media 8

9 3.2.1 OLON Reeds beschreven in paragraaf LANDELIJKE OVERHEID, COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA De landelijke overheid speelt als wetgevende partij een belangrijke rol voor de publieke lokale omroep aangezien in de Mediawet rechten en plichten staan voor de lokale omroep. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de invloed van de landelijke- en de gemeentelijke(lokale) overheid. Het Commissariaat voor de Media (hierna te noemen CvdM) is een instantie die in opdracht van de landelijke overheid opereert. De landelijke overheid wordt gerekend tot de macro-omgeving met het CvdM als regelgevende en controlerende instantie. Het CvdM is een zelfstandig bestuursorgaan. De belangrijkste taak van het CvdM met betrekking tot de lokale omroep, behalve het toewijzen van zendtijd, is toezicht houden op de naleving van het programmavoorschrift. Het programmavoorschrift dat iedere lokale omroep moet hanteren verplicht de lokale omroep ertoe dat minimaal de helft van de zendtijd tussen 7.00 uur en uur moet bestaan uit informatieve, culturele en educatieve programmaonderdelen BUMA/STEMRA EN SENA Vereniging Buma/Stemra en de SENA zijn de auteursrechtenorganisaties van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. Buma regelt het zogenaamde "uitvoeringsrecht". Dit is het recht verschuldigd voor het in openbaar ten gehore brengen van muziek. Onder openbaar wordt in dit verband verstaan: "buiten de huiselijke kring". Stemra houdt zich namens dezelfde rechthebbenden bezig met de exploitatie van het "mechanisch reproductierecht". Dit is het recht verschuldigd voor het vastleggen van muziekwerken op beeld- en geluidsdragers zoals cd's, muziekcassettes en commercials. Aan Buma/Stemra zal elk jaar een bedrag moeten worden betaald afhankelijk van het aantal uitzenduren en gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente. De Sena is de organisatie die de naburige rechten coördineert. De OLON onderhandelt met de Sena over de hoogte van de afdracht die lokale omroepen moeten afdragen aan de Sena welke resulteert in een collectieve overeenkomst voor de Stichting. 4. RECLAME EN MARKETING Publieke lokale mediadiensten mogen reclame (commercials) uitzenden. Ideële organisaties, zoals RTV Almere, zijn erop gericht om programma's zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van een zo groot mogelijk publiek. Maar ook richting potentiële adverteerders en sponsors zal een actief marketingbeleid worden uitgevoerd omdat zij het grootste deel van de inkomsten op langere termijn zullen genereren. De marketingstrategie behorend bij RTV Almere vindt u in de bijlage(n): RTV Almere zal sponsoring vooral in de eerste fase nodig hebben voor dekking van het exploitatietekort en de nodige investeringen. Denk hierbij aan vervangingskosten van apparatuur welke nu niet of onvoldoende voldoet met betrekking tot functionele of wettelijke eisen. Een actueel voorbeeld is de etherfrequentie welke de tand des tijds niet 9

10 heeft doorstaan en waar in samenwerking met UPC, Shere Masten en Broadcast Partners wordt gekeken naar een voor RTV Almere zeer gunstige financiële oplossing. 4.1 MARKETINGBELEID VERZORGINGSGEBIED In eerste instantie is RTV Almere er voor alle inwoners van de gemeente en zal er aan zoveel mogelijk stromingen aandacht worden besteed. In de praktijk zullen echter de stromingen die het sterkst vertegenwoordigd zijn ook de meeste aandacht krijgen in de programma's van RTV Almere. Dit mede om de programmering zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor (potentiële)adverteerders. Vanzelfsprekend zal niet de ideële doelstelling uit het oog worden verloren en zal iedere stroming de nodige aandacht krijgen, conform de Mediawet. Het PBO kan invloed uitoefenen op de representativiteit van de programmering. Dat wil zeggen dat het PBO kan aangeven waar de programmering of de programma's zouden moeten worden aangepast om meer tegemoet te komen aan de wensen van het publiek. Een ander middel om een zo goed mogelijke afstemming te bewerkstelligen tussen de organisatie en het publiek is het uitvoeren van een z.g. kijk- & luisteronderzoek. Dit zal in principe in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook via de OLON vele onderzoeken en relevante branchegegevens beschikbaar. Door een zo aantrekkelijk mogelijk programmering voor de inwoners van het verzorgingsgebied neer te zetten, met veel promotieactiviteiten denkt RTV Almere mogelijk jaarlijkse (particuliere) donateurs binnen te halen. De stichting is aangemeld een akkoord bevonden als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en kunnen we ook hier zoek naar begunstigers voor de omroep. 4.2 MARKETING ADVERTEERDERS EN SPONSORS Potentiële adverteerders en sponsors zullen voornamelijk door middel van diverse mailings en persoonlijk contact worden benaderd om te adverteren. De goede persoonlijke contacten in onze gemeente zullen er mede voor zorgen dat ook mond-totmond reclame zal leiden tot diverse opdrachten. Hierbij zal ook social media als Linkedin worden ingezet waar RTV Almere inmiddels zo n 2500 veelal zakelijke relaties tot het netwerk mag rekenen. Voor de acquisitie zal een aparte werkgroep Reclame en Sponsoring worden opgericht binnen RTV Almere. (zie bijlage) Deze werkgroep zal tot doel hebben een actief marketingbeleid op te zetten voor potentiële adverteerders en sponsors. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen sponsoring en reclame. De Mediawet hanteert een aantal criteria dat duidelijk het verschil duidelijk aantoont. Onderstaand zullen de te onderscheiden groepen worden besproken en zullen de verschillen aan het licht komen RECLAME EN ADVERTEERDERS Wettelijk is op een etmaal van 24 (vierentwintig) uur gemiddeld maximaal 15% zendtijd (= 3 uur en 36 minuten) voor commercials toegestaan. Dit betekent gemiddeld 9 (negen) minuten per uitzenduur. Op "prime-time" mag er maximaal 12 (twaalf) minuten van de zendtijd (per uur) worden besteed aan reclame- uitingen. Per jaar mag echter een maximum van 6,5 % van de totale zendtijd aan reclame zijn besteed. 10

11 RTV Almere gaat in de startfase uit van maximaal 6 (zes) minuten reclame per uur op het dagdeel tussen 07:00 en 18:00 uur en 8 (acht) minuten tijdens Prime-Time tussen 19:00 en 23:00 uur. Iedere lokale omroep wordt vrij gelaten in de voorwaarden die men hanteert voor advertenties. Tijdens het introductie (half 2014) zal RTV Almere zich flexibel presenteren voor adverteerders of sponsoren die zendtijd willen inkopen. Daarbij worden ondernemers de kans geboden zich via RTV Almere te presenteren tegen een sterk gereduceerd tarief. Na het introductie jaar, is het streven de band tussen adverteerder of sponsor zoveel mogelijk te bestendigen door de uitzendfrequentie van het advertentiebeleid in contractuele vorm vast te leggen. Dit zal zich voor de adverteerder of sponsor vertalen door het aanbieden van hogere kortingspercentages bij een langere contractuele verbintenis. Ook zal er zoveel mogelijk maatwerk worden geleverd bij deze dienst van RTV Almere zodat zoveel mogelijk op de wensen van elke individuele adverteerder kan worden ingespeeld. De stichting heeft statutair vastgelegd dat alle inkomsten aangewend dienen te worden voor het vervullen van haar publieke taak. Dus naast de overheadkosten zal het resterende gedeelte van de inkomsten worden aangewend voor het produceren van uitzendingen enerzijds en voor het investeren in technologie en apparatuur anderzijds. De commercials voor adverteerders zullen, zoveel als mogelijk, in eigen beheer geproduceerd worden. Hiervoor zijn nog geen opbrengsten meegerekend in de begroting aangezien de onzekerheden rond deze - minimale - inkomsten nog te groot zijn. Inmiddels hebben al een aantal instellingen en toeleveranciers uit de gemeente al te kennen gegeven zeer geïnteresseerd te zijn om een commercial te laten produceren en uitzenden door RTV Almere of programma (onderdelen) te willen sponsoren/ondersteunen SPONSORING: HOOFD-, PREMIUM- SUBSPONSORS EN DONATEURS Sponsoring is een enigszins andere manier om de activiteiten van RTV Almere te financieren. Maar sponsoring heeft een aantal beperkingen in vergelijking met commercials: Het doel van sponsoring is niet in de eerste plaats het bieden van alternatieve reclame aan het bedrijfsleven. Eventuele reclame-effecten mogen niet voorop staan bij de afspraken tussen de sponsor en de lokale omroep. De meest bekende manier van sponsoring bij omroepen is het in financiële of andere zin bijdragen aan de productie van een programma waarbij aan het begin en het eind van een programmaonderdeel een sponsornaam wordt vermeld. Daarnaast zijn er nog andere faciliteiten die RTV Almere sponsors biedt waardoor sponsoring aantrekkelijker wordt gemaakt. Zowel een overheidsbedrijf als particuliere onderneming kunnen sponsors zijn. Sponsoren zijn er vaak ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van een programmaonderdeel, teneinde de uitzending daarvan als programmaonderdeel te bevorderen of mogelijk te maken. In het gesponsorde programmaonderdeel mogen geen producten of diensten van een sponsor worden vermeld. Ook mag de sponsorvermelding geen wervende teksten of slogans bevatten en mogen adressen, telefoon- en faxnummer of adres niet worden genoemd. 11

12 RTV Almere zal zich richten op de volgende vier vormen van sponsoring: Hoofdsponsor In de eerste plaats zoekt de lokale omroep naar één hoofdsponsor voor een periode van 4 jaar. Hierbij wordt gezocht naar een grote partij of onderneming, waarbij men moet denken aan een bank of instelling die het algemeen publiekelijk belang voor de gemeente Almere een warm hart toe draagt. Los gezien van de tegenprestatie die de hoofdsponsor krijgt binnen de programmering van RTV Almere dient de hoofdsponsor zich vooral bewust te zijn van de belangrijke maatschappelijke rol die RTV Almere op termijn zal gaan spelen binnen de Almeerse gemeenschap. Dit zal op termijn de saamhorigheid bevorderen en het verbinden/verbroederen van alle woonkernen van de Gemeente tot gevolg hebben. Men ziet immers op dagelijks niveau wat er zich binnen de kernen afspeelt. Als tegenprestatie zal de hoofdsponsor op allerlei manieren worden vermeld door RTV Almere. Hierbij moet gedacht worden aan: RTV Almere zowel bij de Stichting als bij RTV Almere o.v.v. hoofdsponsor RTV Almere. Almere RTV RTV Almere aan derden. hoofdsponsor RTV Almere. RTV Almere in lokale media o.v.v. tijdens prime-time op wisselende uren. in aftiteling van alle eigen producties en live uitzendingen Dit programma kwam mede tot stand door Hoofdsponsor. bodywarmers etc). -kleding van de medewerkers van RTV Almere (shirts, caps, seconden 7 dagen per week met tenminste 6x spots per dag waarvan minimaal 2x op prime-time (tussen 07:00 en 23:00uur) 12

13 Alhoewel het schitterend zou zijn als er direct bij de start een hoofdsponsor zou zijn gevonden en dat de start ook een stuk gemakkelijker zal maken, (omdat er dan vanaf het begin gestart zou kunnen worden met de juiste apparatuur), is een hoofdsponsor verder niet in de begroting of financiële verantwoording opgenomen. Het voortbestaan van RTV Almere is ook niet afhankelijk van het feit of er wel of geen hoofdsponsor gevonden kan worden. Het enige verschil is dat bij het aantrekken van een hoofdsponsor de gewenste apparatuur (o.a. een mobile studio voor het verrichten van live uitzendingen op locatie) direct aangeschaft of ingezet kan worden. Dient er zich geen hoofdsponsor aan, dan zal de gewenste apparatuur geleidelijk aan over de jaren bij elkaar gespaard dienen te worden. Hiervoor wordt in de begroting een reserveringspost opgenomen. Premiumsponsor Het premium sponsor pakket is het belangrijkste sponsorpakket na de hoofdsponsor. Binnen de programmering van RTV Almere is er ruimte voor maximaal twee Premiumsponsors. Het premium sponsorpakket bevat de volgende tegenprestatie: een banner aanwezig bij een locatie opname. rtvalmere.nl) 2x tijdens prime- time op wisselende uren. week. Vermelding onder hoofdsponsor bij evenementen en tijdens locatie-uitzendingen. seconden 7 dagen per week met tenminste 6x spots per dag waarvan minimaal 2x op prime-time (tussen 07:00 en 23:00uur). Subsponsors Er zal worden getracht minimaal 3 (drie) en maximaal 5 (vijf) zogenaamde subsponsors te krijgen. Deze zullen elk jaarlijks, over de volgende faciliteiten kunnen beschikken: RTV Almere. de banner aanwezig bij een locatie opname. -uitzendingen. seconden 7 dagen per week met tenminste 6x spots per dag waarvan minimaal 2x op prime-time (tussen 07:00 en 23:00uur). Donateurs (ANBI) Particulieren en of instanties, die jaarlijks voor tenminste 25 euro donateur van RTV Almere worden, worden met naam vermeld op een speciale Vrienden van RTV Almere pagina op de website Deze vermeldingscertificaten zijn voornamelijk bedoeld als steunbetuiging voor RTV Almere. 13

14 Bovengenoemde concepten voor sponsoring kunnen enigszins worden aangepast per sponsorovereenkomst. Uit bovenstaande blijkt dat sponsoring ook op de langere termijn een inkomstenbron zal blijven voor RTV Almere. De schattingen die weergegeven worden in de begroting zijn, ook wat de sponsorinkomsten betreft, aan de voorzichtige kant. 4.3 DE MARKETING P'S Samenvattend kan de marketingstrategie naar adverteerders en sponsors uitmonden in de volgende marketingtactiek verwoord in de 5 marketing p's : Product: De dienst die RTV Almere levert aan de inwoners van haar verzorgingsgebied in de vorm van haar programmering via de diverse mediakanalen zal zoveel mogelijk worden afgestemd op de wensen van het publiek, en organisaties die belang hebben bij het medium RTV Almere. De diensten in de vorm van uitzenden van commercials voor adverteerders en naamsvermelding voor sponsors zal op maat moeten worden geleverd en er zal zoveel mogelijk service geboden moeten worden. RTV Almere zal financieel gezien voor een (groot) gedeelte afhankelijk worden van deze bijdragen wat betekend dat de kwaliteit van beide diensten uiteraard zeer hoog moet zijn. Slechte prestaties van de ene dienst heeft direct negatieve gevolgen voor de andere. De kwaliteit van de programma's hangt namelijk af van de competenties en kwaliteit van medewerkers en apparatuur. Prijs: RTV Almere zal de tarieven voor commercials en sponsoring in eerste instantie vooral baseren op tarieven die gangbaar zijn bij gelijksoortige lokale omroepen. De tarieven staan vermeld in de bijlage. In vergelijking met andere reclame-mogelijkheden voor ondernemers zijn de tarieven van RTV Almere relatief laag en dus aantrekkelijk. Particuliere inwoners van het verzorgingsgebied worden, zoals vermeld - low profile - benaderd om donateur te worden van RTV Almere. Promotie: RTV Almere zal zich moeten promoten als advertentiemedium richting het bedrijfsleven. Hiervoor zin inmiddels alle contacten gelegd. Daarnaast zal de werkgroep Reclame en Sponsoring persoonlijk contacten leggen met ondernemers omtrent de mogelijkheden van adverteren dan wel sponsoring bij RTV Almere. De meest voor de hand liggende promotie bij een lokale omroep richting inwoners is uiteraard via het eigen televisiekanaal. Daarnaast zal RTV Almere een actief marketing en promotie beleid gaan opzetten om de frequentie van het uitzendkanaal en haar website bekend te maken bij de inwoners van de gemeente. Dit zal ondermeer gebeuren door het plaatsen van advertenties op social media en het uitdelen van flyers. Promotie naar inwoners zal ook geschieden door prominente aanwezigheid van RTV Almere bij lokale evenementen in die zich daar goed voor lenen zoals bijvoorbeeld: 14

15 Sinterklaasintocht, Koningsdag, Bevrijdingsdag en andere evenementen waar RTV Almere verslag van zal kunnen doen en daarbij tevens zichzelf promoot. Bij elk van deze gelegenheden zal worden geprobeerd nieuwe donateurs te werven. En zullen daarbij ook flyers worden uitgedeeld. Goede promotie naar het brede Almeerse publiek heeft indirect ook positieve effecten op de bereidwilligheid van ondernemers om te adverteren via RTV Almere. Plaats: De studiolocatie zal t.z.t. gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk moeten zijn voor alle inwoners, zodat RTV Almere zich ook letterlijk fysiek midden in de gemeenschap bevind. Personeel: Duidelijk is dat de vrijwilligers van RTV Almere uiteraard een cruciale rol binnen de organisatie vervullen. Nieuwe medewerkers zullen middels een zorgvuldige procedure vooral worden geselecteerd op enthousiasme, aanwezige capaciteiten en ervaring. Enthousiasme en motivatie zijn bij vrijwilligers de belangrijkste drijfveer en voor een vrijwilligersorganisatie als RTV Almere van evident belang. De kwaliteit van RTV Almere valt of staat met de capaciteiten en de inzet van de medewerkers. RTV Almere beschikt over een groep mensen die allen zeer enthousiast en met veel inzet willen proberen de lokale omroep nog meer van de grond te krijgen. Zodoende kunnen zij bewijzen dat een lokale publieke omroep voor de gemeente een zeer nuttige informatieve functie kan vervullen. Als organisatie hebben we behoefte een aantal rollen te professionaliseren waardoor er een hogere betrouwbaarheid in continuïteit ontstaat en hier zal actief aan worden gewerkt. 5. FINANCIËN 5.1 INLEIDING Financiën krijgt binnen de stichting een meer professionele inhoud door het aantrekken van een tweetal deskundige vrijwilligers waardoor de stichting is staat zal zijn een transparant, betrouwbaar en voorspelbare financiële bedrijfsvoering te kunnen laten plaatsvinden. In de financiële paragraaf (5.4) vindt u de stappen. 5.2 BEGROTING 2014 Aangezien voor RTV Almere nog een aantal zaken nog in opstartfase zitten is het nog niet mogelijk in exactheden een begroting te presenteren, derhalve is er voor een aantal posten een schatting opgenomen. (zie bijlage begroting 2014) Bij de zorgplicht van de Gemeente Almere is uitgegaan van het minimale vastgestelde bedrag uit 2009 betreffende het subsidieplafond van Het marketingplan maakt onderscheid tussen drie type sponsoren. Hoofdsponsor, Premiumsponsor en Subsponsors. Qua programmering heeft RTV Almere ruimte voor maximaal 1 hoofd-, 2 premium- en 5 subsponsors. Bij het opstellen van dit bedrijfsplan zijn we er in alle voorzichtigheid vanuit gegaan dat we bij de opstart één premiumsponsor en twee subsponsors zullen vinden. 15

16 Expoitatiekosten Alle exploitatiekosten zijn op basis van werkelijke kosten (zie bijlagen) Investeringskosten Alle investeringskosten zijn op basis van directe noodzaak tot vervangingen vanwege niet of slecht functioneren welke de kwaliteit direct beïnvloed. (deze volgt) 5.3 MEERJARENBEGROTING De meerjarenbegroting zal voor eind juni worden opgesteld. Grondslag is de begroting voor het jaar 2013, waarbij er voor de komende jaren een groei van inkomsten en uitgaven geschat is. Omdat er vanuit gegaan mag worden dat het aantal adverteerders zal stijgen naarmate RTV Almere een vastere positie in de gemeenschap inneemt. 5.4 FINANCIELE PARAGRAAF In mei 2014 wordt bij de RTV Almere een Planning & Control cyclus beschreven, geïmplementeerd en uitgevoerd. Deze cyclus is noodzakelijk om het bestuur en externe partijen van betrouwbare management informatie te voorzien en om op duurzame wijze de financiële processen onder controle te houden. Deze cyclus bestaat uit de volgende onderdelen: Het in de eerste helft van 2014 opstellen van een meerjarenbegroting Deze begroting bestaat uit een exploitatiebegroting en een investeringsbegroting. Deze begroting dient herkenbare aanknopingspunten met het businessplan te bevatten. Deze begroting kan door het bestuur ieder boekjaar worden bijgesteld. Het opstellen van een managementrapportage over de eerste helft van 2014 voor bestuur en gemeente. Deze rapportage zal een exploitatie overzicht bevatten over de eerste zes maanden van 2014 en daarnaast een prognose voor de rest van Bij het opstellen en analyseren van de betreffende cijfers zal de begroting van het betreffende jaar worden vergeleken met de realisatie, dus met de gedane uitgaven en ontvangsten. Daarnaast wordt over deze periode een balans opgesteld en zal de rapportage een risico paragraaf bevatten. Het is de bedoeling dat vervolgens over de eerste drie kwartalen van ieder boekjaar een dergelijke rapportage wordt opgesteld. Hierbij gaat de vierde kwartaalrapportage op in de jaarrekening. Het opstellen van de jaarrekening in april van het jaar volgend op het verslagjaar. Deze jaarrekening zal worden gecontroleerd en goedgekeurd door de huidige accountant. In mei 2014 wordt een liquiditeitsbegroting opgesteld, die maandelijks wordt bijgewerkt en dient om vast te stellen of de RTV op korte en langere termijn aan alle verplichtingen kan blijven voldoen. Deze begroting betreft de komende 12 maanden. Ter ondersteuning en structurering van de planning en control cyclus wordt in mei 2014 een treasury statuut opgesteld ter controle van de financiële geldstromen. Tevens wordt in mei 2014 een kasprocedure opgesteld en geïmplementeerd, eveneens ter controle. Bovenstaande documenten worden door RTV Almere in het kader van de transparantie beschouwd als openbaar, hetgeen inhoud dat ze op de website van RTV Almere zullen worden geplaatst. 16

17 6. PROGRAMMA'S Zoals eerder besproken levert RTV Almere naast programma's voor de inwoners van de gemeente Almere tevens de diensten: uitzenden van commercials (en sponsoring). De gekozen weg die RTV Almere inslaat, kwaliteit voor kwantiteit door voorzichtige groei na te streven, zal voor deze diensten betekenen dat programma's en sponsoringvermeldingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid dienen te worden geproduceerd. Hieronder zullen bovengenoemde diensten worden besproken. 6.1 PRODUCTIE PROGRAMMA'S De Mediawet stelt bepaalde eisen aan de programma's die een publieke lokale omroep maakt. Voor de lokale omroep betekent dit dat: uit onderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard, die in het bijzonder betrekking hebben op de gemeente. omroep zelf zijn gemaakt of in opdracht van de lokale omroep. Elke medewerker binnen de organisatie zal op de hoogte worden gebracht van deze regels. Elk programma zal worden geproduceerd door een team van programmamakers, redactiemedewerkers en technici. In elk van deze categorieën heeft RTV Almere medewerkers die deze functies kunnen gaan vervullen. De meeste programma's van RTV Almere zullen rechtstreeks, dan wel zo actueel mogelijk, worden uitgezonden om zo goed mogelijk in te spelen op de actualiteiten en het nieuws uit de gemeente. Zodoende kan, bij eventuele rampen of calamiteiten, een tv of radio zender bijvoorbeeld van zeer groot nut zijn doordat het medium zeer snel veel inwoners tegelijkertijd kan bereiken. Voor elk programma zal vooraf een 'format' geschreven worden, waarin staat wat het betreffende programma inhoudt en aan de hand waarvan de medewerkers het programma iedere keer zullen moeten invullen. Input vanuit de gemeenschap door gemeente, verenigingen, instellingen en individuen zal in passende programma's worden verwerkt waardoor zo goed mogelijk de informatieve functie van het medium zal worden benut. Daarnaast zal het te formeren redactieteam van RTV Almere zelf actief op zoek gaan naar interessante onderwerpen voor programma's. Zo zullen medewerkers naar scholen, verenigingen en andere instellingen gaan en daar gezamenlijk programma s maken. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan bijvoorbeeld het verslaan van (sport)wedstrijden, het gezamenlijk maken van educatieve series of achtergrondinformatie bij (nieuws)items, registraties van (school of vereniging) uitvoeringen etc. Tevens zullen we als organisatie aansluiting zoeken bij bestaande (geschreven) media om op deze wijze ook in het verslaan van actueel nieuws te kunnen gaan voorzien. Als RTV Almere zijn we voornemens een aantal Flevolandse samenwerkingsverbanden aan te gaan waar inmiddels als oriënterende gesprekken met Urk FM, Radio Lelystad en RTV Zeewolde aanstaande zijn in de loop van deze maand. Samenwerking zal primair gezocht worden in TV en radio content, welke van educatieve, informatieve of 17

18 cultuurwaarde is en daarnaast de mogelijkheden om de investeringskosten van benodigde apparatuur te delen of kennis van (programma)techniek of medewerkers uit te wisselen. Tevens zijn er verkennende gesprekken gevoerd met Almeerse media om gezamenlijk initiatieven te nemen op het gebied van nieuws en informatie. Deze zijn nog te pril om concrete stappen nu reeds in in dit stuk te benoemen. Tevens wordt onderzocht of het Amsterdams model public access een realiseerbaar model voor de Almeerse samenleving zou kunnen zijn, waarbij instellingen zendtijd en faciliteiten huren en met of zonder begeleiding gebruik kunnen maken van de omroepfaciliteiten met inachtneming van vooraf gemaakte afspraken en wettelijke kaders. Op deze wijze kan er doelgroep specifiek informatie worden verstrekt en draagt deze bij aan de financiële en programmatische continuïteit van de omroep. 6.2 PRODUCTIE COMMERCIALS / SPONSORVERMELDING De productie van commercials zal bij voorkeur in eigen beheer worden gedaan door de werkgroep Reclame en Sponsoring. Zo nodig kan tegen meerprijs een derde partij worden ingeschakeld in overleg met de adverteerder. Voor het technisch produceren van sponsorvermeldingen en technisch eenvoudige commercials zijn in de begroting alle benodigde hard- en software voorzieningen opgenomen. Door de marketingactiviteiten of mond-tot-mond reclame zal een potentiële adverteerder, die interesse heeft in sponsoring/reclame, in contact komen met een medewerker van de werkgroep Reclame en Sponsoring. De potentiële adverteerder zal vervolgens in een gesprek naar voren kunnen brengen wat zijn of haar specifieke wensen zijn zoals: (bartering bij uitwisselbare producten of diensten) Na dit gesprek zal duidelijk zijn wat de wensen zijn van de adverteerder. De medewerker van de werkgroep Reclame en Sponsoring zal samen met een technicus beoordelen of de commercial in eigen beheer kan worden geproduceerd. Als dit niet mogelijk is dan zal een productiemaatschappij worden ingeschakeld voor het maken van de commercial. Tot slot is het uiteraard ook mogelijk dat adverteerders reeds een commercial hebben en bovenstaande traject beperkt blijft tot het bespreken van uitzendtijden en voor hoelang een contract wordt aangegaan. 18

19 7. PERSONEEL EN ORGANISATIE Middels verschillende documenten zijn relevante zaken met betrekking tot verantwoordelijkheden en bijbehorende functies, alsmede normen en regels vastgelegd die betrekking hebben op het functioneren en de structuur van RTV Almere. Allereerst zijn de Stichtingsstaturen van belang. Hierin staan de doelen van de organisatie, de belangrijkste functies, rechten en plichten van het bestuur en het Programma Bepalend Orgaan (PBO). Daarnaast is er een programma en redactiestatuut (zie bijlag) opgesteld waarin de verantwoordelijkheden van programmamakers en bestuursorganen met betrekking tot de totstandkoming en de inhoud van de programma's zijn vastgelegd. Naast het programmastatuut is in het organigram de organisatiestructuur visueel duidelijk in kaart gebracht. Elke vrijwilliger welke 'in dienst treedt' bij RTV Almere ontvangt een vrijwilligersovereenkomst met daarin opgenomen alle rechten en plichten. De vrijwilligersovereenkomst wordt door het (gedelegeerde van het) bestuur en de vrijwilliger ondertekend. Tot slot is er een huishoudelijk reglement waarin de belangrijkste procedures, verantwoordelijkheden, plichten, huishoudelijke taken van alle medewerkers vermeld staan. Hieronder zullen alle relevante partijen uit de interne omgeving van RTV Almere apart worden besproken. Ook wordt tenslotte kort ingegaan op de rol van het PBO ten opzichte van RTV Almere. 7.1 BESTUUR Stichting RTV Almere zal worden geleid door het dagelijks bestuur. De taken van het dagelijks bestuur zijn vooral gericht op de operationele leiding. Het bestuur zal de belangrijkste externe en interne contacten onderhouden. Het bestuur zal daarom zelf ook een deel van de marketing-activiteiten verzorgen. Dit zal in overleg gebeuren met de werkgroep Reclame en Sponsoring. Het bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor het financiële beleid dat wordt gevoerd. Zij moet zorgen voor een sluitende begroting. Elk jaar zal het bestuur een beleidsplan opstellen voor het komende jaar waarin deze begroting en andere relevante zaken voor het betreffende jaar zullen worden opgenomen. Minimaal éénmaal per jaar zal het bestuur een vergadering voor alle medewerkers organiseren. Hier zullen, naast de stand van zaken van het afgelopen jaar, tevens belangrijke toekomstige zaken aan de orde komen. Samenvattend kan de taak van het bestuur worden omschreven als het zorgdragen dat de organisatie als geheel goed functioneert. 19

20 In principe is Stichting RTV Almere een kleine organisatie waarbij de lijnen kort zijn. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille. We maken hierbij onderscheid in: - Bestuursvoorzitter - Algemeen bestuurlijke zaken - Secretaris - Secretariaat & Vrijwilligersbeleid - Penningmeester - Financiële zaken/treasury/planning&control - Algemeen bestuurder - Techniek en productiebeleid - Algemeen bestuurder - Reclame & sponsoring - Algemeen bestuurder - Diversen - Algemeen bestuurder - Diversen 7.2 HOOFDREDACTEUR De hoofdredacteur geeft indirect leiding aan alle programmamakers (presentatie- en redactiemedewerkers) en staat binnen de organisatie direct onder toezicht van het stichtingsbestuur en het PBO. In de nabije toekomst is het voor het bestuur van RTV Almere wenselijk deze een betaalde functie te laten worden ingevuld door een professional. De taken van de hoofdredacteur zijn: lokale omroep maakt. Opgemerkt dient wel te worden dat de inhoud van programma's in principe wordt bepaald door de medewerkers zelf. or stromingen uit de gemeente. De hoofdredacteur zal daarom contacten onderhouden met het PBO en er zorg voor moeten dragen dat wordt ingespeeld in de programmering op de wensen van het PBO waar het ICE normering versus stromingen betreft. jwonen van de PBO vergaderingen. bestuur. gaderingen met een adviserende functie naar het medewerkers, programmering en programma's. van nieuwe medewerkers en functioneren van huidige medewerkers. t aantrekken (o.a activiteitenverslag Gemeente Almere) i.s.m. het Hoofd Techniek en de Programmamanager. 20

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING... 3 2 LOKALE OMROEP EDE... 5 2.1 Radio... 5 2.2 Televisie... 5 2.3 Zendtijd... 6 2.4 Huisvesting... 6 2.5 Relatie met gemeentebestuur...

Nadere informatie

MOLENWERF 42-1541WR - KOOG A/D ZAAN. Beleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek 2013-2016

MOLENWERF 42-1541WR - KOOG A/D ZAAN. Beleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek 2013-2016 Beleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek 2013-2016 1 Dit beleidsplan is het vervolg op het beleidsplan van de Stichting Omroep Zaanstreek 2011-2012. In dit beleidsplan wordt met wijsheid achteraf terug gekeken

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 14 november 2011 Ons

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Kennisnet 2. Advies infrastructuur Kennisnet na 2003. 2002 Kennisnet.nl

Kennisnet 2. Advies infrastructuur Kennisnet na 2003. 2002 Kennisnet.nl Kennisnet 2 Advies infrastructuur Kennisnet na 2003 2002 Kennisnet.nl Samenvatting In 1997 is de overheid gestart met de aanleg van Kennisnet, de internet-basisinfrastructuur voor het Nederlandse onderwijs.

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord... 4 Inleiding... 6 AT5... 8. FunX... 11. Concertzender... 14. SALTO Public Access... 16

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord... 4 Inleiding... 6 AT5... 8. FunX... 11. Concertzender... 14. SALTO Public Access... 16 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 Inleiding... 6 Professioneel aanbod en public access-kanalen... 6 Het belang van public access... 7 Ontwikkelingen en programmering in 2011... 7 AT5... 8 Ontwikkelingen

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie