Voorwoord Gebruikte afkortingen Rechtsvorm Historie Huidige situatie... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Algemeen 1.1 Gebruikte afkortingen Rechtsvorm Achtergrond en doelstelling 2.1 Historie Huidige situatie Het concept / Doelstellingen Externe omgeving Belangrijkste partijen Publiek (inwoners van het verzorgingsgebied) Verenigingen en instellingen Lokale overheid; gemeente Almere Adverteerders, sponsors en andere financiers Overige partijen OLON Landelijke Overheid, Commissariaat voor de Media Buma/Stemra en Sena Reclame en Marketing Marketingbeleid verzorgingsgebied Marketing adverteerders en sponsors Reclame en adverteerders Sponsoring: Hoofd-, Premium- Subsponsors en Donateurs De marketing P's Financiën Inleiding

2 5.2 Begroting Meerjarenbegroting Financiële paragraaf Programma's Productie programma's Productie commercials / sponsorvermelding Personeel en organisatie Bestuur Hoofdredacteur Programma manager TV manager Web manager Hoofd Techniek Werkgroep Reclame en sponsoring Overige medewerkers Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) Locatie Communicatieplan Conclusies

3 VOORWOORD RTV Almere is de lokale publieke stadsomroep van Almere welke haar locale bewoners voorziet van plaatselijk informatie, nieuws, actualiteiten en entertainment middels een crossmedia platform, radio, tv en website. De stadsomroep Almere bestaat inmiddels zo n 30 jaar en wordt tot dusver uitsluitend gerund door vrijwilligers waarbij de gemeente voor een belangrijk deel voorziet in de kosten. Met oog op de toekomst zal de omroep commerciële bronnen moeten aanboren om haar bestaansrecht te waarborgen. Het media landschap binnen Almere raakt gaandeweg meer uitgedund door de opheffing van Almere Vandaag per 1 mei a.s. en de stadomroep RTV Almere welke op het randje van faillissement staat. Er zijn ongetwijfeld allerlei argumenten te bedenken om de stadomroep geen subsidie meer te verstrekken door deze op te heffen en als 8 ste grote stad van Nederland te volstaan met berichtgeving middels Almere Dichtbij en Almere deze Week, de laatste twee mediakanalen binnen een stad van bijna inwoners. RTV Almere heeft roerige tijden doorstaan en is daaruit beleidsmatig sterker teruggekomen door op diverse niveaus krachten te bundelen en commerciële activiteiten te ontplooien om deels in haar eigen onderhoudt te voorzien. Dit businessplan zal (basis)inzichten moeten opleveren. Er zal, zoveel als mogelijk is, worden getracht in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen omtrent de levensvatbaarheid van de lokale omroep. Voor het optimaal ontwikkelen van de lokale omroep zijn investeringen nodig en dat een deel van het 'vermogen' door externe financiers zal moeten worden bijeengebracht. Het businessplan zal een zo duidelijk mogelijk beeld trachten te scheppen van wat een lokale omroep zoal betekent voor de gemeente, en in het bijzonder voor de inwoners en de ondernemers in de gemeente Almere. RTV Almere wil zich verantwoord ontwikkelen tot een volwaardige lokale omroep, maar kan dat alleen als er voldoende steun en mandaat is van de gemeente Almere. Namens het bestuur van Stichting RTV Almere, E.P. van der Heiden A. Hartsuiker En diens bestuursadviseurs; H.J.A.M. Smeeman R. Spanier H. Reimert 3

4 1. ALGEMEEN 1.1 GEBRUIKTE AFKORTINGEN In dit businessplan van de Stichting RTV Almere worden enkele afkortingen meerdere malen gebruikt. De belangrijkste zullen we hieronder kort toelichten. OLON CvdM DGTV PBO : Organisatie van lokale omroepen in Nederland : Commissariaat voor de Media : Doelgroep TV : Programmabeleid Bepalend Orgaan De OLON is als adviserend en ondersteunend orgaan voor lokale omroepen een belangrijke informatiebron. De OLON vertegenwoordigt de belangen van alle aangesloten omroepen en bemiddelt bij problemen. Er zijn op dit moment ongeveer 300 lokale omroepen in Nederland aangesloten bij de OLON. Verderop in het plan zullen ook de andere genoemde instanties aan de orde komen en zal worden toegelicht in welke zin de genoemde instanties relevant zijn. Voorts zal Stichting RTV Almere verder veelal als RTV Almere of AlmereFM worden benoemd. 1.2 RECHTSVORM Stichting RTV Almere is opgericht op 6 september De huidige rechtsvorm, de stichting, is gekozen omdat Stichting RTV Almere een ideëel doel, zonder winstoogmerk, heeft en niet de intentie heeft om als commerciële instelling actief te zijn. Er is dan ook statutair vastgelegd dat alle inkomsten aangewend dienen te worden voor het uitvoeren van haar publieke taak. Wel wordt er uiteraard naar gestreefd om binnen korte tijd kostendekkend te kunnen opereren zodat aan de randvoorwaarden kan worden voldaan, als gesteld in het convenant OLON-VNG van Stichting RTV Almere is een dienstverlenende instantie die tracht zo goed mogelijk invulling te geven aan de publieke taak die zij heeft zoals ondermeer het uitdragen van lokaal nieuws en informatie met betrekking tot de Gemeente Almere. Stichting RTV Almere zal weliswaar gebruik gaan maken van de financiële mogelijkheden die sponsoring of reclame bieden maar daarmee geen commerciële doeleinden nastreven. 2. ACHTERGROND EN DOELSTELLING 2.1 HISTORIE Een eigen lokale omroep draagt sterk bij aan de eigen identiteit van een gemeenschap. De huidige Mediawet biedt de mogelijkheid om slechts één lokale omroep uitzendingen voor radio en/of televisie te laten verzorgen voor de gemeenschap. De eerste stap was het formeren van een capabel bestuur na een onrustige periode om aan de organisatie inhoudelijk vorm te gaan geven. Deze kon binnen korte tijd worden samengesteld door een mix van bestaande en nieuwe bestuurders. De bestuursleden zijn allen nauw betrokken bij de gemeenschap van Almere en hebben alle ervaring met lokale radio en televisie en of specialismen binnen bedrijfsvoering. Met name is gekeken naar kandidaten met een bedrijfsmatige, commerciële of financiële achtergrond. 4

5 Daarnaast kan het bestuur, door haar netwerk, rekenen op de steun van enkele adviseurs welke stuk voor stuk ruime tijd ervaring hebben in de (lokale) media, bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen. Naast het stichtingsbestuur is er ook een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) gevormd. Deze PBO is een, door het Commissariaat voor de Media verplicht gesteld orgaan en werken we aan een inspraakorgaan welke de vrijwilligers vertegenwoordigd, de vrijwilligersraad. 2.2 HUIDIGE SITUATIE Voor het jaar 2014 bevindt RTV Almere zich in de overgangsfase waar doelstellingen en haalbaarheid worden getoetst en bijgesteld aan de huidige eisen van de afnemers van informatiediensten en de veranderende infrastructurele doelstelling van de overheid waar het gaat om het voldoen aan de afspraken tussen VNG en de OLON. Streven is om augustus volledig operationeel te zijn. RTV Almere zal 24 uur per dag, 7 dagen per week te volgen zijn, met een TV carrousel en radio programmering welke voldoet aan de reeds bestaande normering van het Commissariaat voor de Media en afgestemd op de lokale behoeften en gestaafd op een aantal mediazuilen, waaronder een actieve en actuele website en alle sociale media (Facebook, Twitter, YouTube en Linkedin). De programmering van RTV Almere voldoet reeds aan de ICE norm en vult de uren met programmering conform de verschillende beleidsterreinen (zoals sport, geloof, kunst & cultuur, politiek, jongeren, ouderen, zorg & welzijn etc). 2.3 HET CONCEPT / DOELSTELLINGEN Tijdens de oriënterende fase voorafgaande aan de herstart is er gezocht naar een uitzendplatform en formule die aansloot bij de gedachtegang van de initiatiefnemers. Via Arjan Kroon, docent Media Technologie en afgestudeerd op Cross Media met in het bijzonder als hoofd onderwerp lokale omroepen, kwam het bestuur terecht bij Doelgroep TV (DGTV) dat in samenwerking met de OLON in een vergevorderd ontwikkelstadium verkeerde van een revolutionair platform dat de komende jaren de toekomst van alle lokale omroepen zal veranderen en waarborgen. Het door de OLON en DGTV ontwikkelde platform, onderscheid zich op de volgende punten: 1. Het heeft afscheid genomen van de traditionele (en technische) eigenschappen van de lokale omroep, met zelfstandig en onafhankelijk opererende mediatakken (radio, digitale infokrant en TV). 2. Er is een nieuw concept bedacht dat opgezet en gevisualiseerd wordt in clusters het nieuwe denken richt zich op nieuws, sport, kunst & cultuur, maatschappij en welzijn. 3. Deze clusters worden centraal gevoed vanuit een nieuw (multi)-mediaplatform, dat gebruik maakt van de nieuwste technologische mogelijkheden, en alle eigentijdse mediakanalen combineert tot één geheel (TV, kabelkrant, radio, internet, social media) en bereikbaar maakt voor computers, tablets, smart TV en smartphones. 4. Dit platform wordt gehost vanuit één centraal serverpark in Hilversum met de naam MediaHub en heeft de doelstelling hierop alle, circa 300 lokale Publieke omroepen verenigd in de OLON, aan te sluiten en centraal te voeden en te hosten. 5

6 5. Stelregel is dat alle aangesloten partijen volgens hetzelfde format gaan werken en onderling content aan elkaar beschikbaar stellen, teneinde te komen tot een optimale samenwerking. Waardoor het ook mogelijk is om gedeelde belangen (o.a. landelijke adverteerders) optimaal te behartigen. 6. De verbinding tussen de studio (of locatie),verder te noemen lineaire verbinding, zal worden afgenomen middels een collectieve overeenkomst van de OLON. Deze heeft een Request for Prpoposal (RfP) inzake aanbesteding van deze dienst bij een tweetal partijen, te weten Media Choice en Ericsson uitstaan waardoor het bestuur van RTV Almere pas na de zomer van 2014 definitief kan bepalen met welke leverancier zij een overeenkomst aangaat betreffende deze verbinding. De lineaire verbinding levert het signaal van de omroep aan bij onder andere KPN, UPC en de Glashart providers (Vodafone, Lijbrand, Telfort, XMS, Solcon, Tweak, XS4ALL, Fieber, Kliksafe, Fiber, Phonedata, Pling en Trined) zodat een breed digitaal bereik naar het uitzendgebied gewaarborgd is. (zie bijlage OLON Mediahub processen) Binnen de kaders van dit unieke platform stelt RTV Almere zich hoofdzakelijk ten doel een mediadienst te vervullen en te verzorgen dat gericht is op bevrediging van de in de gemeente Almere levende maatschappelijke en culturele behoeften en stelt zich ten doel van algemeen nut te zijn voor de inwoners. Uiteraard is er ook plaats voor andersoortige programma's die een minder informatief karakter hebben en meer amusementswaarde bevatten. Echter ook hierbij blijf de nadruk liggen op datgene wat een lokale mediadienst uniek maakt; lokale berichtgeving en maatschappelijke betrokkenheid. RTV Almere zal dan ook primair een informatieve functie hebben voor de lokale gemeenschap. De unieke eigenschappen die televisie en internet hebben, met name de snelheid van berichtgeving en het grote bereik, maken het dat de RTV Almere een toegevoegde waarde levert aan de bestaande lokale media en de (Almeerse) gemeenschap als geheel. RTV Almere kiest er bewust voor om voorzichtig te groeien. Kwaliteit voor kwantiteit om op deze manier ook op langere termijn genoemde bestaansgronden te waarborgen. RTV Almere streeft er naar een duidelijke en logische TV en radioprogrammering op te stellen (zie bijlage) waardoor het bereik in de Almeerse gemeenschap de komende jaren gestaag zal groeien. Het stichtingsbestuur heeft de taak het innovatieve karakter van de organisatie te waarborgen en meegaan in (toekomstige) nieuwe technologieën en media die een wisselwerking zullen creëren tussen tv, internet en sociale media enerzijds en de inwoners van het verzorgingsgebied anderzijds. Bovenstaande kan worden vertaald in de volgende concrete doelstellingen: 1. Multimedia platform OLON & DGTV voor RTV Almere (juni/juli 2012) 2. Presentatie RTV Almere aan het college van B&W, gemeenteraad en fracties waarbij een delegatie de uitnodiging wordt gedaan een referentiebezoek te brengen aan De Publieke Omroep Amsterdam (AT5, Salto, doelgroepzenders) waar directeur Rudolf Buurma bereid is gevonden zijn ervaringen en visie te delen inzake het mede ontwikkelen en ondersteunen van een Almeerse visie. 3. Interne organisatie nader vormgeven conform organogram (zie bijlage) 6

7 3. Vanaf medio augustus 2014 starten met het uitzenden van nieuwsbulletins met lokaal nieuws in samenwerking met Almeerse media 4. Naamsbekendheid RTV Almere genereren binnen het verzorgingsgebied (doelstelling 70% naamsbekendheid binnen 18 maanden na doorstart de omroep). 5. Met ingang van het boekjaar % kostendekkend operationeel zijn. (conform OLON-VNG normen) 3. EXTERNE OMGEVING 3.1 BELANGRIJKSTE PARTIJEN In de micro-omgeving van RTV Almere spelen de volgende partijen een rol: (maatschappelijke) instellingen emeente Almere PUBLIEK (INWONERS VAN HET VERZORGINGSGEBIED) De sociaal-maatschappelijke bestaansgrond voor RTV Almere zal worden gewaarborgd door de programmering zoveel mogelijk te richten op alle inwoners van Almere. Het programmabeleid wat zal worden gevoerd is derhalve in overeenstemming met de Mediawet. Uiteraard zal er ook zodanig worden gewaakt om de programmering zodanig consistent te houden dat het voor een breed publiek, uit alle kernen en stromingen, toegankelijk is en dat programma's goed op elkaar aansluiten VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN Afgevaardigden van diverse verenigingen en instellingen nemen momenteel zitting in de PBO en of de programmaraad. Hierdoor hebben zij een adviserende stem in de programmering en de programma's van RTV Almere. Het streven is om met zoveel mogelijk Almeerse verenigingen en instelling nauwe contacten te onderhouden, teneinde hun nieuws en berichtgeving te kunnen verspreiden en/of te belichting. Te verwachten is dat het PBO op een aantal stromingen uitbreiding zal gaan vinden. De te vormen hoofdredactie en het Programma Beleidsbepalend Orgaan zullen er voor waken dat de programma's - dus ook van verenigingen en instellingen - inhoudelijk conform de doelstelling van RTV Almere en de Mediawet zijn. 7

8 3.1.3 LOKALE OVERHEID; GEMEENTE ALMERE Ook de gemeentelijke (lokale) overheid speelt een belangrijke rol voor een lokale omroep. Een lokale mediadienst kan voor de gemeente een belangrijk medium vormen om gemeentenieuws, dat iedere inwoner aangaat, naar buiten te brengen. Met uitzendingen omtrent lokale politiek (denk daarbij o.a. aan het uitzenden van raadsvergaderingen en/of zendtijd voor lokale politieke partijen) kan tevens de band tussen burger en politiek worden versterkt door de aanwezigheid van RTV Almere. Andersom kan de gemeente de lokale omroep steunen in de vorm van bemiddeling en ondersteuning door en met bekostiging. Van de gemeente zal in 2015 een bekostigingsbedrag ontvangen moeten worden in het kader van de zorgplicht zoals vastgelegd door de VNG en de OLON. Naast de reguliere en gebruikelijke berichtgeving die een lokale mediadienst hoort te verzorgen vanuit haar publieke taak, heeft de Gemeente (of onderdelen daarvan) de mogelijkheid extra zend- of productie tijd te in te kopen. Teneinde belangrijke specifieke of afwijkende gemeentelijke (thema) informatie door te kunnen geven dan live via het netwerk van de lokale omroep te laten uitzenden. Ook is het mogelijk dat de afdeling voorlichting van de gemeente direct toegang krijgt tot het "platform van RTV Almere om daar rechtstreeks Gemeentelijke informatie te publiceren. Bovendien kan RTV Almere bij eventuele rampen of calamiteiten, een essentiële rol vervullen doordat het platform in staat is zeer snel en op relatief eenvoudige wijze een significant aantal inwoners van de Gemeente tegelijkertijd te bereiken via alle mediakanalen en z.g. social alerts ADVERTEERDERS, SPONSORS EN ANDERE FINANCIERS Adverteerders en sponsors zijn voor de financiering van de operationele activiteiten van RTV Almere één van de belangrijkste factoren. Zij gaan de basis vormen voor de financieel-economische bestaansgrond op lange termijn. Het is daarom nodig om rekening te houden met deze groepen belanghebbenden en zoveel mogelijk in te spelen op hun wensen. Een goede benadering, middels een gerichte marketingstrategie en tactiek, is daarom onontbeerlijk. 3.2 OVERIGE PARTIJEN Onderstaand zullen partijen die ietwat minder prominent een rol (gaan) spelen voor de lokale omroep, maar zeker wel van belang zijn, worden genoemd en besproken: Commissariaat voor de Media 8

9 3.2.1 OLON Reeds beschreven in paragraaf LANDELIJKE OVERHEID, COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA De landelijke overheid speelt als wetgevende partij een belangrijke rol voor de publieke lokale omroep aangezien in de Mediawet rechten en plichten staan voor de lokale omroep. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de invloed van de landelijke- en de gemeentelijke(lokale) overheid. Het Commissariaat voor de Media (hierna te noemen CvdM) is een instantie die in opdracht van de landelijke overheid opereert. De landelijke overheid wordt gerekend tot de macro-omgeving met het CvdM als regelgevende en controlerende instantie. Het CvdM is een zelfstandig bestuursorgaan. De belangrijkste taak van het CvdM met betrekking tot de lokale omroep, behalve het toewijzen van zendtijd, is toezicht houden op de naleving van het programmavoorschrift. Het programmavoorschrift dat iedere lokale omroep moet hanteren verplicht de lokale omroep ertoe dat minimaal de helft van de zendtijd tussen 7.00 uur en uur moet bestaan uit informatieve, culturele en educatieve programmaonderdelen BUMA/STEMRA EN SENA Vereniging Buma/Stemra en de SENA zijn de auteursrechtenorganisaties van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. Buma regelt het zogenaamde "uitvoeringsrecht". Dit is het recht verschuldigd voor het in openbaar ten gehore brengen van muziek. Onder openbaar wordt in dit verband verstaan: "buiten de huiselijke kring". Stemra houdt zich namens dezelfde rechthebbenden bezig met de exploitatie van het "mechanisch reproductierecht". Dit is het recht verschuldigd voor het vastleggen van muziekwerken op beeld- en geluidsdragers zoals cd's, muziekcassettes en commercials. Aan Buma/Stemra zal elk jaar een bedrag moeten worden betaald afhankelijk van het aantal uitzenduren en gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente. De Sena is de organisatie die de naburige rechten coördineert. De OLON onderhandelt met de Sena over de hoogte van de afdracht die lokale omroepen moeten afdragen aan de Sena welke resulteert in een collectieve overeenkomst voor de Stichting. 4. RECLAME EN MARKETING Publieke lokale mediadiensten mogen reclame (commercials) uitzenden. Ideële organisaties, zoals RTV Almere, zijn erop gericht om programma's zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van een zo groot mogelijk publiek. Maar ook richting potentiële adverteerders en sponsors zal een actief marketingbeleid worden uitgevoerd omdat zij het grootste deel van de inkomsten op langere termijn zullen genereren. De marketingstrategie behorend bij RTV Almere vindt u in de bijlage(n): RTV Almere zal sponsoring vooral in de eerste fase nodig hebben voor dekking van het exploitatietekort en de nodige investeringen. Denk hierbij aan vervangingskosten van apparatuur welke nu niet of onvoldoende voldoet met betrekking tot functionele of wettelijke eisen. Een actueel voorbeeld is de etherfrequentie welke de tand des tijds niet 9

10 heeft doorstaan en waar in samenwerking met UPC, Shere Masten en Broadcast Partners wordt gekeken naar een voor RTV Almere zeer gunstige financiële oplossing. 4.1 MARKETINGBELEID VERZORGINGSGEBIED In eerste instantie is RTV Almere er voor alle inwoners van de gemeente en zal er aan zoveel mogelijk stromingen aandacht worden besteed. In de praktijk zullen echter de stromingen die het sterkst vertegenwoordigd zijn ook de meeste aandacht krijgen in de programma's van RTV Almere. Dit mede om de programmering zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor (potentiële)adverteerders. Vanzelfsprekend zal niet de ideële doelstelling uit het oog worden verloren en zal iedere stroming de nodige aandacht krijgen, conform de Mediawet. Het PBO kan invloed uitoefenen op de representativiteit van de programmering. Dat wil zeggen dat het PBO kan aangeven waar de programmering of de programma's zouden moeten worden aangepast om meer tegemoet te komen aan de wensen van het publiek. Een ander middel om een zo goed mogelijke afstemming te bewerkstelligen tussen de organisatie en het publiek is het uitvoeren van een z.g. kijk- & luisteronderzoek. Dit zal in principe in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook via de OLON vele onderzoeken en relevante branchegegevens beschikbaar. Door een zo aantrekkelijk mogelijk programmering voor de inwoners van het verzorgingsgebied neer te zetten, met veel promotieactiviteiten denkt RTV Almere mogelijk jaarlijkse (particuliere) donateurs binnen te halen. De stichting is aangemeld een akkoord bevonden als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en kunnen we ook hier zoek naar begunstigers voor de omroep. 4.2 MARKETING ADVERTEERDERS EN SPONSORS Potentiële adverteerders en sponsors zullen voornamelijk door middel van diverse mailings en persoonlijk contact worden benaderd om te adverteren. De goede persoonlijke contacten in onze gemeente zullen er mede voor zorgen dat ook mond-totmond reclame zal leiden tot diverse opdrachten. Hierbij zal ook social media als Linkedin worden ingezet waar RTV Almere inmiddels zo n 2500 veelal zakelijke relaties tot het netwerk mag rekenen. Voor de acquisitie zal een aparte werkgroep Reclame en Sponsoring worden opgericht binnen RTV Almere. (zie bijlage) Deze werkgroep zal tot doel hebben een actief marketingbeleid op te zetten voor potentiële adverteerders en sponsors. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen sponsoring en reclame. De Mediawet hanteert een aantal criteria dat duidelijk het verschil duidelijk aantoont. Onderstaand zullen de te onderscheiden groepen worden besproken en zullen de verschillen aan het licht komen RECLAME EN ADVERTEERDERS Wettelijk is op een etmaal van 24 (vierentwintig) uur gemiddeld maximaal 15% zendtijd (= 3 uur en 36 minuten) voor commercials toegestaan. Dit betekent gemiddeld 9 (negen) minuten per uitzenduur. Op "prime-time" mag er maximaal 12 (twaalf) minuten van de zendtijd (per uur) worden besteed aan reclame- uitingen. Per jaar mag echter een maximum van 6,5 % van de totale zendtijd aan reclame zijn besteed. 10

11 RTV Almere gaat in de startfase uit van maximaal 6 (zes) minuten reclame per uur op het dagdeel tussen 07:00 en 18:00 uur en 8 (acht) minuten tijdens Prime-Time tussen 19:00 en 23:00 uur. Iedere lokale omroep wordt vrij gelaten in de voorwaarden die men hanteert voor advertenties. Tijdens het introductie (half 2014) zal RTV Almere zich flexibel presenteren voor adverteerders of sponsoren die zendtijd willen inkopen. Daarbij worden ondernemers de kans geboden zich via RTV Almere te presenteren tegen een sterk gereduceerd tarief. Na het introductie jaar, is het streven de band tussen adverteerder of sponsor zoveel mogelijk te bestendigen door de uitzendfrequentie van het advertentiebeleid in contractuele vorm vast te leggen. Dit zal zich voor de adverteerder of sponsor vertalen door het aanbieden van hogere kortingspercentages bij een langere contractuele verbintenis. Ook zal er zoveel mogelijk maatwerk worden geleverd bij deze dienst van RTV Almere zodat zoveel mogelijk op de wensen van elke individuele adverteerder kan worden ingespeeld. De stichting heeft statutair vastgelegd dat alle inkomsten aangewend dienen te worden voor het vervullen van haar publieke taak. Dus naast de overheadkosten zal het resterende gedeelte van de inkomsten worden aangewend voor het produceren van uitzendingen enerzijds en voor het investeren in technologie en apparatuur anderzijds. De commercials voor adverteerders zullen, zoveel als mogelijk, in eigen beheer geproduceerd worden. Hiervoor zijn nog geen opbrengsten meegerekend in de begroting aangezien de onzekerheden rond deze - minimale - inkomsten nog te groot zijn. Inmiddels hebben al een aantal instellingen en toeleveranciers uit de gemeente al te kennen gegeven zeer geïnteresseerd te zijn om een commercial te laten produceren en uitzenden door RTV Almere of programma (onderdelen) te willen sponsoren/ondersteunen SPONSORING: HOOFD-, PREMIUM- SUBSPONSORS EN DONATEURS Sponsoring is een enigszins andere manier om de activiteiten van RTV Almere te financieren. Maar sponsoring heeft een aantal beperkingen in vergelijking met commercials: Het doel van sponsoring is niet in de eerste plaats het bieden van alternatieve reclame aan het bedrijfsleven. Eventuele reclame-effecten mogen niet voorop staan bij de afspraken tussen de sponsor en de lokale omroep. De meest bekende manier van sponsoring bij omroepen is het in financiële of andere zin bijdragen aan de productie van een programma waarbij aan het begin en het eind van een programmaonderdeel een sponsornaam wordt vermeld. Daarnaast zijn er nog andere faciliteiten die RTV Almere sponsors biedt waardoor sponsoring aantrekkelijker wordt gemaakt. Zowel een overheidsbedrijf als particuliere onderneming kunnen sponsors zijn. Sponsoren zijn er vaak ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van een programmaonderdeel, teneinde de uitzending daarvan als programmaonderdeel te bevorderen of mogelijk te maken. In het gesponsorde programmaonderdeel mogen geen producten of diensten van een sponsor worden vermeld. Ook mag de sponsorvermelding geen wervende teksten of slogans bevatten en mogen adressen, telefoon- en faxnummer of adres niet worden genoemd. 11

12 RTV Almere zal zich richten op de volgende vier vormen van sponsoring: Hoofdsponsor In de eerste plaats zoekt de lokale omroep naar één hoofdsponsor voor een periode van 4 jaar. Hierbij wordt gezocht naar een grote partij of onderneming, waarbij men moet denken aan een bank of instelling die het algemeen publiekelijk belang voor de gemeente Almere een warm hart toe draagt. Los gezien van de tegenprestatie die de hoofdsponsor krijgt binnen de programmering van RTV Almere dient de hoofdsponsor zich vooral bewust te zijn van de belangrijke maatschappelijke rol die RTV Almere op termijn zal gaan spelen binnen de Almeerse gemeenschap. Dit zal op termijn de saamhorigheid bevorderen en het verbinden/verbroederen van alle woonkernen van de Gemeente tot gevolg hebben. Men ziet immers op dagelijks niveau wat er zich binnen de kernen afspeelt. Als tegenprestatie zal de hoofdsponsor op allerlei manieren worden vermeld door RTV Almere. Hierbij moet gedacht worden aan: RTV Almere zowel bij de Stichting als bij RTV Almere o.v.v. hoofdsponsor RTV Almere. Almere RTV RTV Almere aan derden. hoofdsponsor RTV Almere. RTV Almere in lokale media o.v.v. tijdens prime-time op wisselende uren. in aftiteling van alle eigen producties en live uitzendingen Dit programma kwam mede tot stand door Hoofdsponsor. bodywarmers etc). -kleding van de medewerkers van RTV Almere (shirts, caps, seconden 7 dagen per week met tenminste 6x spots per dag waarvan minimaal 2x op prime-time (tussen 07:00 en 23:00uur) 12

13 Alhoewel het schitterend zou zijn als er direct bij de start een hoofdsponsor zou zijn gevonden en dat de start ook een stuk gemakkelijker zal maken, (omdat er dan vanaf het begin gestart zou kunnen worden met de juiste apparatuur), is een hoofdsponsor verder niet in de begroting of financiële verantwoording opgenomen. Het voortbestaan van RTV Almere is ook niet afhankelijk van het feit of er wel of geen hoofdsponsor gevonden kan worden. Het enige verschil is dat bij het aantrekken van een hoofdsponsor de gewenste apparatuur (o.a. een mobile studio voor het verrichten van live uitzendingen op locatie) direct aangeschaft of ingezet kan worden. Dient er zich geen hoofdsponsor aan, dan zal de gewenste apparatuur geleidelijk aan over de jaren bij elkaar gespaard dienen te worden. Hiervoor wordt in de begroting een reserveringspost opgenomen. Premiumsponsor Het premium sponsor pakket is het belangrijkste sponsorpakket na de hoofdsponsor. Binnen de programmering van RTV Almere is er ruimte voor maximaal twee Premiumsponsors. Het premium sponsorpakket bevat de volgende tegenprestatie: een banner aanwezig bij een locatie opname. rtvalmere.nl) 2x tijdens prime- time op wisselende uren. week. Vermelding onder hoofdsponsor bij evenementen en tijdens locatie-uitzendingen. seconden 7 dagen per week met tenminste 6x spots per dag waarvan minimaal 2x op prime-time (tussen 07:00 en 23:00uur). Subsponsors Er zal worden getracht minimaal 3 (drie) en maximaal 5 (vijf) zogenaamde subsponsors te krijgen. Deze zullen elk jaarlijks, over de volgende faciliteiten kunnen beschikken: RTV Almere. de banner aanwezig bij een locatie opname. -uitzendingen. seconden 7 dagen per week met tenminste 6x spots per dag waarvan minimaal 2x op prime-time (tussen 07:00 en 23:00uur). Donateurs (ANBI) Particulieren en of instanties, die jaarlijks voor tenminste 25 euro donateur van RTV Almere worden, worden met naam vermeld op een speciale Vrienden van RTV Almere pagina op de website Deze vermeldingscertificaten zijn voornamelijk bedoeld als steunbetuiging voor RTV Almere. 13

14 Bovengenoemde concepten voor sponsoring kunnen enigszins worden aangepast per sponsorovereenkomst. Uit bovenstaande blijkt dat sponsoring ook op de langere termijn een inkomstenbron zal blijven voor RTV Almere. De schattingen die weergegeven worden in de begroting zijn, ook wat de sponsorinkomsten betreft, aan de voorzichtige kant. 4.3 DE MARKETING P'S Samenvattend kan de marketingstrategie naar adverteerders en sponsors uitmonden in de volgende marketingtactiek verwoord in de 5 marketing p's : Product: De dienst die RTV Almere levert aan de inwoners van haar verzorgingsgebied in de vorm van haar programmering via de diverse mediakanalen zal zoveel mogelijk worden afgestemd op de wensen van het publiek, en organisaties die belang hebben bij het medium RTV Almere. De diensten in de vorm van uitzenden van commercials voor adverteerders en naamsvermelding voor sponsors zal op maat moeten worden geleverd en er zal zoveel mogelijk service geboden moeten worden. RTV Almere zal financieel gezien voor een (groot) gedeelte afhankelijk worden van deze bijdragen wat betekend dat de kwaliteit van beide diensten uiteraard zeer hoog moet zijn. Slechte prestaties van de ene dienst heeft direct negatieve gevolgen voor de andere. De kwaliteit van de programma's hangt namelijk af van de competenties en kwaliteit van medewerkers en apparatuur. Prijs: RTV Almere zal de tarieven voor commercials en sponsoring in eerste instantie vooral baseren op tarieven die gangbaar zijn bij gelijksoortige lokale omroepen. De tarieven staan vermeld in de bijlage. In vergelijking met andere reclame-mogelijkheden voor ondernemers zijn de tarieven van RTV Almere relatief laag en dus aantrekkelijk. Particuliere inwoners van het verzorgingsgebied worden, zoals vermeld - low profile - benaderd om donateur te worden van RTV Almere. Promotie: RTV Almere zal zich moeten promoten als advertentiemedium richting het bedrijfsleven. Hiervoor zin inmiddels alle contacten gelegd. Daarnaast zal de werkgroep Reclame en Sponsoring persoonlijk contacten leggen met ondernemers omtrent de mogelijkheden van adverteren dan wel sponsoring bij RTV Almere. De meest voor de hand liggende promotie bij een lokale omroep richting inwoners is uiteraard via het eigen televisiekanaal. Daarnaast zal RTV Almere een actief marketing en promotie beleid gaan opzetten om de frequentie van het uitzendkanaal en haar website bekend te maken bij de inwoners van de gemeente. Dit zal ondermeer gebeuren door het plaatsen van advertenties op social media en het uitdelen van flyers. Promotie naar inwoners zal ook geschieden door prominente aanwezigheid van RTV Almere bij lokale evenementen in die zich daar goed voor lenen zoals bijvoorbeeld: 14

15 Sinterklaasintocht, Koningsdag, Bevrijdingsdag en andere evenementen waar RTV Almere verslag van zal kunnen doen en daarbij tevens zichzelf promoot. Bij elk van deze gelegenheden zal worden geprobeerd nieuwe donateurs te werven. En zullen daarbij ook flyers worden uitgedeeld. Goede promotie naar het brede Almeerse publiek heeft indirect ook positieve effecten op de bereidwilligheid van ondernemers om te adverteren via RTV Almere. Plaats: De studiolocatie zal t.z.t. gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk moeten zijn voor alle inwoners, zodat RTV Almere zich ook letterlijk fysiek midden in de gemeenschap bevind. Personeel: Duidelijk is dat de vrijwilligers van RTV Almere uiteraard een cruciale rol binnen de organisatie vervullen. Nieuwe medewerkers zullen middels een zorgvuldige procedure vooral worden geselecteerd op enthousiasme, aanwezige capaciteiten en ervaring. Enthousiasme en motivatie zijn bij vrijwilligers de belangrijkste drijfveer en voor een vrijwilligersorganisatie als RTV Almere van evident belang. De kwaliteit van RTV Almere valt of staat met de capaciteiten en de inzet van de medewerkers. RTV Almere beschikt over een groep mensen die allen zeer enthousiast en met veel inzet willen proberen de lokale omroep nog meer van de grond te krijgen. Zodoende kunnen zij bewijzen dat een lokale publieke omroep voor de gemeente een zeer nuttige informatieve functie kan vervullen. Als organisatie hebben we behoefte een aantal rollen te professionaliseren waardoor er een hogere betrouwbaarheid in continuïteit ontstaat en hier zal actief aan worden gewerkt. 5. FINANCIËN 5.1 INLEIDING Financiën krijgt binnen de stichting een meer professionele inhoud door het aantrekken van een tweetal deskundige vrijwilligers waardoor de stichting is staat zal zijn een transparant, betrouwbaar en voorspelbare financiële bedrijfsvoering te kunnen laten plaatsvinden. In de financiële paragraaf (5.4) vindt u de stappen. 5.2 BEGROTING 2014 Aangezien voor RTV Almere nog een aantal zaken nog in opstartfase zitten is het nog niet mogelijk in exactheden een begroting te presenteren, derhalve is er voor een aantal posten een schatting opgenomen. (zie bijlage begroting 2014) Bij de zorgplicht van de Gemeente Almere is uitgegaan van het minimale vastgestelde bedrag uit 2009 betreffende het subsidieplafond van Het marketingplan maakt onderscheid tussen drie type sponsoren. Hoofdsponsor, Premiumsponsor en Subsponsors. Qua programmering heeft RTV Almere ruimte voor maximaal 1 hoofd-, 2 premium- en 5 subsponsors. Bij het opstellen van dit bedrijfsplan zijn we er in alle voorzichtigheid vanuit gegaan dat we bij de opstart één premiumsponsor en twee subsponsors zullen vinden. 15

16 Expoitatiekosten Alle exploitatiekosten zijn op basis van werkelijke kosten (zie bijlagen) Investeringskosten Alle investeringskosten zijn op basis van directe noodzaak tot vervangingen vanwege niet of slecht functioneren welke de kwaliteit direct beïnvloed. (deze volgt) 5.3 MEERJARENBEGROTING De meerjarenbegroting zal voor eind juni worden opgesteld. Grondslag is de begroting voor het jaar 2013, waarbij er voor de komende jaren een groei van inkomsten en uitgaven geschat is. Omdat er vanuit gegaan mag worden dat het aantal adverteerders zal stijgen naarmate RTV Almere een vastere positie in de gemeenschap inneemt. 5.4 FINANCIELE PARAGRAAF In mei 2014 wordt bij de RTV Almere een Planning & Control cyclus beschreven, geïmplementeerd en uitgevoerd. Deze cyclus is noodzakelijk om het bestuur en externe partijen van betrouwbare management informatie te voorzien en om op duurzame wijze de financiële processen onder controle te houden. Deze cyclus bestaat uit de volgende onderdelen: Het in de eerste helft van 2014 opstellen van een meerjarenbegroting Deze begroting bestaat uit een exploitatiebegroting en een investeringsbegroting. Deze begroting dient herkenbare aanknopingspunten met het businessplan te bevatten. Deze begroting kan door het bestuur ieder boekjaar worden bijgesteld. Het opstellen van een managementrapportage over de eerste helft van 2014 voor bestuur en gemeente. Deze rapportage zal een exploitatie overzicht bevatten over de eerste zes maanden van 2014 en daarnaast een prognose voor de rest van Bij het opstellen en analyseren van de betreffende cijfers zal de begroting van het betreffende jaar worden vergeleken met de realisatie, dus met de gedane uitgaven en ontvangsten. Daarnaast wordt over deze periode een balans opgesteld en zal de rapportage een risico paragraaf bevatten. Het is de bedoeling dat vervolgens over de eerste drie kwartalen van ieder boekjaar een dergelijke rapportage wordt opgesteld. Hierbij gaat de vierde kwartaalrapportage op in de jaarrekening. Het opstellen van de jaarrekening in april van het jaar volgend op het verslagjaar. Deze jaarrekening zal worden gecontroleerd en goedgekeurd door de huidige accountant. In mei 2014 wordt een liquiditeitsbegroting opgesteld, die maandelijks wordt bijgewerkt en dient om vast te stellen of de RTV op korte en langere termijn aan alle verplichtingen kan blijven voldoen. Deze begroting betreft de komende 12 maanden. Ter ondersteuning en structurering van de planning en control cyclus wordt in mei 2014 een treasury statuut opgesteld ter controle van de financiële geldstromen. Tevens wordt in mei 2014 een kasprocedure opgesteld en geïmplementeerd, eveneens ter controle. Bovenstaande documenten worden door RTV Almere in het kader van de transparantie beschouwd als openbaar, hetgeen inhoud dat ze op de website van RTV Almere zullen worden geplaatst. 16

17 6. PROGRAMMA'S Zoals eerder besproken levert RTV Almere naast programma's voor de inwoners van de gemeente Almere tevens de diensten: uitzenden van commercials (en sponsoring). De gekozen weg die RTV Almere inslaat, kwaliteit voor kwantiteit door voorzichtige groei na te streven, zal voor deze diensten betekenen dat programma's en sponsoringvermeldingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid dienen te worden geproduceerd. Hieronder zullen bovengenoemde diensten worden besproken. 6.1 PRODUCTIE PROGRAMMA'S De Mediawet stelt bepaalde eisen aan de programma's die een publieke lokale omroep maakt. Voor de lokale omroep betekent dit dat: uit onderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard, die in het bijzonder betrekking hebben op de gemeente. omroep zelf zijn gemaakt of in opdracht van de lokale omroep. Elke medewerker binnen de organisatie zal op de hoogte worden gebracht van deze regels. Elk programma zal worden geproduceerd door een team van programmamakers, redactiemedewerkers en technici. In elk van deze categorieën heeft RTV Almere medewerkers die deze functies kunnen gaan vervullen. De meeste programma's van RTV Almere zullen rechtstreeks, dan wel zo actueel mogelijk, worden uitgezonden om zo goed mogelijk in te spelen op de actualiteiten en het nieuws uit de gemeente. Zodoende kan, bij eventuele rampen of calamiteiten, een tv of radio zender bijvoorbeeld van zeer groot nut zijn doordat het medium zeer snel veel inwoners tegelijkertijd kan bereiken. Voor elk programma zal vooraf een 'format' geschreven worden, waarin staat wat het betreffende programma inhoudt en aan de hand waarvan de medewerkers het programma iedere keer zullen moeten invullen. Input vanuit de gemeenschap door gemeente, verenigingen, instellingen en individuen zal in passende programma's worden verwerkt waardoor zo goed mogelijk de informatieve functie van het medium zal worden benut. Daarnaast zal het te formeren redactieteam van RTV Almere zelf actief op zoek gaan naar interessante onderwerpen voor programma's. Zo zullen medewerkers naar scholen, verenigingen en andere instellingen gaan en daar gezamenlijk programma s maken. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan bijvoorbeeld het verslaan van (sport)wedstrijden, het gezamenlijk maken van educatieve series of achtergrondinformatie bij (nieuws)items, registraties van (school of vereniging) uitvoeringen etc. Tevens zullen we als organisatie aansluiting zoeken bij bestaande (geschreven) media om op deze wijze ook in het verslaan van actueel nieuws te kunnen gaan voorzien. Als RTV Almere zijn we voornemens een aantal Flevolandse samenwerkingsverbanden aan te gaan waar inmiddels als oriënterende gesprekken met Urk FM, Radio Lelystad en RTV Zeewolde aanstaande zijn in de loop van deze maand. Samenwerking zal primair gezocht worden in TV en radio content, welke van educatieve, informatieve of 17

18 cultuurwaarde is en daarnaast de mogelijkheden om de investeringskosten van benodigde apparatuur te delen of kennis van (programma)techniek of medewerkers uit te wisselen. Tevens zijn er verkennende gesprekken gevoerd met Almeerse media om gezamenlijk initiatieven te nemen op het gebied van nieuws en informatie. Deze zijn nog te pril om concrete stappen nu reeds in in dit stuk te benoemen. Tevens wordt onderzocht of het Amsterdams model public access een realiseerbaar model voor de Almeerse samenleving zou kunnen zijn, waarbij instellingen zendtijd en faciliteiten huren en met of zonder begeleiding gebruik kunnen maken van de omroepfaciliteiten met inachtneming van vooraf gemaakte afspraken en wettelijke kaders. Op deze wijze kan er doelgroep specifiek informatie worden verstrekt en draagt deze bij aan de financiële en programmatische continuïteit van de omroep. 6.2 PRODUCTIE COMMERCIALS / SPONSORVERMELDING De productie van commercials zal bij voorkeur in eigen beheer worden gedaan door de werkgroep Reclame en Sponsoring. Zo nodig kan tegen meerprijs een derde partij worden ingeschakeld in overleg met de adverteerder. Voor het technisch produceren van sponsorvermeldingen en technisch eenvoudige commercials zijn in de begroting alle benodigde hard- en software voorzieningen opgenomen. Door de marketingactiviteiten of mond-tot-mond reclame zal een potentiële adverteerder, die interesse heeft in sponsoring/reclame, in contact komen met een medewerker van de werkgroep Reclame en Sponsoring. De potentiële adverteerder zal vervolgens in een gesprek naar voren kunnen brengen wat zijn of haar specifieke wensen zijn zoals: (bartering bij uitwisselbare producten of diensten) Na dit gesprek zal duidelijk zijn wat de wensen zijn van de adverteerder. De medewerker van de werkgroep Reclame en Sponsoring zal samen met een technicus beoordelen of de commercial in eigen beheer kan worden geproduceerd. Als dit niet mogelijk is dan zal een productiemaatschappij worden ingeschakeld voor het maken van de commercial. Tot slot is het uiteraard ook mogelijk dat adverteerders reeds een commercial hebben en bovenstaande traject beperkt blijft tot het bespreken van uitzendtijden en voor hoelang een contract wordt aangegaan. 18

19 7. PERSONEEL EN ORGANISATIE Middels verschillende documenten zijn relevante zaken met betrekking tot verantwoordelijkheden en bijbehorende functies, alsmede normen en regels vastgelegd die betrekking hebben op het functioneren en de structuur van RTV Almere. Allereerst zijn de Stichtingsstaturen van belang. Hierin staan de doelen van de organisatie, de belangrijkste functies, rechten en plichten van het bestuur en het Programma Bepalend Orgaan (PBO). Daarnaast is er een programma en redactiestatuut (zie bijlag) opgesteld waarin de verantwoordelijkheden van programmamakers en bestuursorganen met betrekking tot de totstandkoming en de inhoud van de programma's zijn vastgelegd. Naast het programmastatuut is in het organigram de organisatiestructuur visueel duidelijk in kaart gebracht. Elke vrijwilliger welke 'in dienst treedt' bij RTV Almere ontvangt een vrijwilligersovereenkomst met daarin opgenomen alle rechten en plichten. De vrijwilligersovereenkomst wordt door het (gedelegeerde van het) bestuur en de vrijwilliger ondertekend. Tot slot is er een huishoudelijk reglement waarin de belangrijkste procedures, verantwoordelijkheden, plichten, huishoudelijke taken van alle medewerkers vermeld staan. Hieronder zullen alle relevante partijen uit de interne omgeving van RTV Almere apart worden besproken. Ook wordt tenslotte kort ingegaan op de rol van het PBO ten opzichte van RTV Almere. 7.1 BESTUUR Stichting RTV Almere zal worden geleid door het dagelijks bestuur. De taken van het dagelijks bestuur zijn vooral gericht op de operationele leiding. Het bestuur zal de belangrijkste externe en interne contacten onderhouden. Het bestuur zal daarom zelf ook een deel van de marketing-activiteiten verzorgen. Dit zal in overleg gebeuren met de werkgroep Reclame en Sponsoring. Het bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor het financiële beleid dat wordt gevoerd. Zij moet zorgen voor een sluitende begroting. Elk jaar zal het bestuur een beleidsplan opstellen voor het komende jaar waarin deze begroting en andere relevante zaken voor het betreffende jaar zullen worden opgenomen. Minimaal éénmaal per jaar zal het bestuur een vergadering voor alle medewerkers organiseren. Hier zullen, naast de stand van zaken van het afgelopen jaar, tevens belangrijke toekomstige zaken aan de orde komen. Samenvattend kan de taak van het bestuur worden omschreven als het zorgdragen dat de organisatie als geheel goed functioneert. 19

20 In principe is Stichting RTV Almere een kleine organisatie waarbij de lijnen kort zijn. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille. We maken hierbij onderscheid in: - Bestuursvoorzitter - Algemeen bestuurlijke zaken - Secretaris - Secretariaat & Vrijwilligersbeleid - Penningmeester - Financiële zaken/treasury/planning&control - Algemeen bestuurder - Techniek en productiebeleid - Algemeen bestuurder - Reclame & sponsoring - Algemeen bestuurder - Diversen - Algemeen bestuurder - Diversen 7.2 HOOFDREDACTEUR De hoofdredacteur geeft indirect leiding aan alle programmamakers (presentatie- en redactiemedewerkers) en staat binnen de organisatie direct onder toezicht van het stichtingsbestuur en het PBO. In de nabije toekomst is het voor het bestuur van RTV Almere wenselijk deze een betaalde functie te laten worden ingevuld door een professional. De taken van de hoofdredacteur zijn: lokale omroep maakt. Opgemerkt dient wel te worden dat de inhoud van programma's in principe wordt bepaald door de medewerkers zelf. or stromingen uit de gemeente. De hoofdredacteur zal daarom contacten onderhouden met het PBO en er zorg voor moeten dragen dat wordt ingespeeld in de programmering op de wensen van het PBO waar het ICE normering versus stromingen betreft. jwonen van de PBO vergaderingen. bestuur. gaderingen met een adviserende functie naar het medewerkers, programmering en programma's. van nieuwe medewerkers en functioneren van huidige medewerkers. t aantrekken (o.a activiteitenverslag Gemeente Almere) i.s.m. het Hoofd Techniek en de Programmamanager. 20

[ Bedrijfsplan Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst Omroep PIM ]

[ Bedrijfsplan Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst Omroep PIM ] Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1. Algemeen... 5 1.1 Gebruikte afkortingen... 5 1.2 Rechtsvorm... 5 2. Achtergrond en doelstelling... 6 2.1 Historie... 6 2.2 Huidige situatie... 6 2.3 Het concept

Nadere informatie

OMROEP SÚDWEST nergens mee te vergelijken

OMROEP SÚDWEST nergens mee te vergelijken OMROEP SÚDWEST nergens mee te vergelijken Meerjarenplan 2014-2016 2 van 55 VOORWOORD De Stichting Lokale Media-instelling Súdwest Fryslân is in 2012 van start gegaan als lokale omroep (mediadienst) voor

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot Onderwerp : Fusie BLOS-Kempen TV Betreffend onderdeel

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren.

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren. 7, ^ j Raadsvoorstel Vergadering d.d. 31 mei 2016 Agendapunt: 10. R 16-20 Datum B&W 19 april 2016 Portefeuillehouder ATH DoGument-nr Opsteller pkolũl Fusie Streekomroep met BLOS Voorgesteld wordt aan het

Nadere informatie

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting Afwegingstabel criteria lokale omroep Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews W1 W2 W3 De lokale omroep is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. De doelstelling is

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Wat doen we regionaal en wat doen we lokaal... 2 Organisatie... 2 Uitgangspunten van de organisatie: bestuurlijk organigram... 3 Personeelsbeleid... 3 Redactioneel: Realisatie

Nadere informatie

RTV Goeree-Overflakkee

RTV Goeree-Overflakkee RTV Goeree-Overflakkee Plan van aanpak april 2013 Een gezamenlijk initiatief van Stichting Radio Superstar en Stichting Regionaal mediaplatform Goeree-Overflakkee Inleiding De samensmelting van de 4 gemeenten

Nadere informatie

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 *Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media inzake aanvragen voor aanwijzing lokale omroep Datum college : 31 mei 2016

Nadere informatie

Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK

Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK Voorwoord Volgend op het eerder opgestelde beleidsplan voor Radio Ridderkerk (de roepnaam van

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC20-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 9 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC20 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT226727 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Bedrijfsplan STICHTING LOKALE MEDIA HEUMEN EN MOOK EN MIDDELAAR (SLMHM)

Bedrijfsplan STICHTING LOKALE MEDIA HEUMEN EN MOOK EN MIDDELAAR (SLMHM) Bedrijfsplan STICHTING LOKALE MEDIA HEUMEN EN MOOK EN MIDDELAAR (SLMHM) augustus 2014 Bedrijfsplan SLMHM Inhoud Een nieuwe lokale omroep (voorwoord)... 1 1. Algemeen... 2 2. Achtergrond en doelstelling...

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

RTV SLOGO de lokale omroep voor Goeree Overflakkee!

RTV SLOGO de lokale omroep voor Goeree Overflakkee! RTV SLOGO de lokale omroep voor Goeree Overflakkee! Agenda: - Opening - Even voorstellen - Missie, Visie, Taken en Doelen - Media afdelingen - Financiën - Algemene informatie - Vragen stellen Even voorstellen.

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL 2013-2017 Ondergetekenden: De gemeente Reimerswaal, te dezen gelet op artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B MISSIE EN VISIE 2013-2015 CONTACTGEGEVENS Opgesteld door: Organisatie: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Adres: Molenstraat 35 B Postcode, Plaats: 3927 AC RENSWOUDE Telefoonnummer:

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS.

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. NIEUWSBRIEF AOS januari 2015, #1 INLEIDING Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. Het initiatief tot de oprichting van onze stichting is genomen door een groep mensen

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

*Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652

*Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652 *Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media voor toewijzing van een zendvergunning aan een lokale omroep Datum college

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760 Aan de lokale omroepinstellingen Datum Onderwerp 2 november 2007 Beleidsbrief lokale omroep en uitbesteding Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035)

Nadere informatie

Begroting en toelichting

Begroting en toelichting Begroting en toelichting 2017 2018 2019 2020 2021 Inkomsten Gemeentelijke Bijdragen 1 Gemeente Veenendaal 34.712,60 34.712,60 34.712,60 34.712,60 34.712,60 Gemeente Renswoude 2.450,50 2.450,50 2.450,50

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Almeerse Omroep Stichting AOS niet eens met informatie verstrekking naar de Gemeenteraad. Donderdag a.s. bespreekt de Gemeenteraad welke van de twee

Almeerse Omroep Stichting AOS niet eens met informatie verstrekking naar de Gemeenteraad. Donderdag a.s. bespreekt de Gemeenteraad welke van de twee Almeerse Omroep Stichting AOS niet eens met informatie verstrekking naar de Gemeenteraad. Donderdag a.s. bespreekt de Gemeenteraad welke van de twee kandidaten, Media036 of AOS, aan het Commissariaat voor

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid VOORWOORD Voor u ligt het Sponsorbeleid van. In dit beleid wordt inzicht gegeven in wat is, de wijze waarop de activiteiten worden gefinancierd en de sponsormogelijkheden voor bedrijven,

Nadere informatie

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media Modelreglement programmabeleidbepalend orgaan Het Commissariaat heeft vastgesteld dat er bij de bestuursleden en de leden van de programmabeleidbepalende organen van de lokale publieke media-instellingen

Nadere informatie

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein BELEID BESTUUR LOKALE OMROEP STEIN PAGINA 1 TAAK / DOEL LOKALE OMROEPEN INSTANTIE WET TAAK/DOEL A. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers (035) Stichting Omroep Limburg Postbus 94 6200 AB MAASTRICHT Datum Onderwerp 6 juni 2002 periodieke controle / sanctiebesluit Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002004-ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Advies aan het Commissariaat voor de Media m.b.t. Omroep Flevoland. Statenvergadering: 8 mei 2003 Agendapunt: 14 1. Wij stellen u voor: a. de samenstelling van de nieuwe

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

RECLAME MOGELIJKHEDEN

RECLAME MOGELIJKHEDEN RECLAME MOGELIJKHEDEN Versie 1.0 Gijsbert Schrijvers g.schrijvers@rtvkatwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 MEDIA BIJ RTV KATWIJK... 4 Kabelkrant... 4 Mogelijkheden op Kabelkrant... 4 Under en overscan berekeningen...

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 09 februari 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 09 februari 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 09 februari 2015 Onderwerp: Aanvraag zendmacht lokale omroep 2015-2020 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL - Besluit - Commissie en Raad (1) Uw raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector doelstelling convenant verhoging maatschappelijke toegevoegde waarde van lokale omroepsector binnen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 24 november ZKZ rs R.J. van der Schagt (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief, d.d. 24 november ZKZ rs R.J. van der Schagt (035) Stichting Omroep Metropool T.a.v. het bestuur Reinier Kloegstraat 20 3191 XC HOOGVLIET ROTTERDAM Datum Onderwerp 29 juni 2004 Zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Brief,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013

document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013 BTW 802529987 B 01 website: www.merweradio.nl KvK 41120687 e-mail : merwertv@hotmail.com E-Mail document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013 Aan: B&W, de leden

Nadere informatie

Economisch hart van de Kempen *R *

Economisch hart van de Kempen *R * Economisch hart van de Kempen *R2013.038* Nummer : R2013.038/Z120000763 Onderwerp : Aanwijzing lokale publieke media-instelling Aan de raad Samenvatting Zowel Stichting Streekomroep De Kempen als Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN 2015 t/m 2018 C O N V E N A N T tussen de gemeente Stein en de Stichting Lokale Omroep Stein met betrekking tot voortzetting van het op 23 september

Nadere informatie

Advies hernieuwde aanvraag zendtijdtoewijzing Heusdense Televisie en Radio Stichting

Advies hernieuwde aanvraag zendtijdtoewijzing Heusdense Televisie en Radio Stichting Zaaknummer: 00365118 Onderwerp: Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u het raadsvoorstel aan over een aan het Commissariaat voor de Media uit brengen advies. Dit is noodzakelijk vanwege

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

strekking van de regeling

strekking van de regeling Besluit van het Commissariaat voor de Media van 3 juli 2012 houdende beleidsregels omtrent lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten (Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of

Nadere informatie

Sponsorbeleid. Stichting Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid. Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek 19 november 2014 VOORWOORD Voor u ligt het Sponsorbeleid van Stichting Groevenbeek Klassiek. In dit beleid wordt

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Eco Village Development

Beleidsplan Stichting Eco Village Development Beleidsplan Stichting Eco Village Development Juni 2013 Inleiding!... 2 Strategie!... 2 Kernprincipes en uitgangspunten!... 2 Missie!... 2 Werkzaamheden!... 3 Beleid!... 3 Toekomstige projecten en investeringen!...

Nadere informatie

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen Raadsvergadering -m I Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen r ^-llqe M Besluit: 15 uteei*»^ rjom wmj 2oioi^a A Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 15 RB2010138 advies aanvraag Stichting Heerhugowaard

Nadere informatie

Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E.

Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E. Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E. 2014-2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Wie zijn wij en wat doen wij... 4 Contactgegevens Team H.O.P.E.... 4 Logo en shirt Team H.O.P.E.... 4 Sponsoring bij Team H.O.P.E....

Nadere informatie

Gemeente jn Bergen op Zooth 1 9 DEC 2007

Gemeente jn Bergen op Zooth 1 9 DEC 2007 Gemeente jn Bergen op Zooth 1 9 DEC 2007 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanaam en nummer Advies zendmachtiging lokale omroep

Nadere informatie

Onderwerp : Advies aanvraag Commissariaat voor de Media

Onderwerp : Advies aanvraag Commissariaat voor de Media Nummer : 08-03.2017 Onderwerp : Advies aanvraag Commissariaat voor de Media Korte inhoud : Het Commissariaat voor de Media vraagt de gemeenteraad om advies inzake de aanvraag van Havenstad FM om als lokale

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer -- ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer -- ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035) Algemene Televisie en Radio Omroep Stichting Swindregt 'ATOS' T.a.v. het bestuur Postbus 428 3330 AK ZWIJNDRECHT Datum Onderwerp 2 december 2004 Toewijzing zendtijd Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden.

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden. RegioPilot Twente - Intentieverklaring In de vergadering van het Twents Overleg lokale Omroepen (TOlO) van 16 juli 2012 hebben de ondergetekende Twentse lokale Omroepen de intentie uitgesproken om: een

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

2. Bij bericht van 8 mei 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 8 mei 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

Sponsorbeleid gemeente Aalten

Sponsorbeleid gemeente Aalten gemeente Aalten December 2013 1. Aanleiding 3 2. Definities 3 3. 4 4. Doel van sponsoring 4 5. Toetsingskader (afwegingen) 5 6. Financieel kader 6 7. Uitvoeringskader 7 8. Procedure sponsorverzoeken 8

Nadere informatie

*Z012E6DB877* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z012E6DB877* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z012E6DB877* Registratienummer : Z -13-01400 / 739 Agendanummer : Portefeuillehouder : Wethouder De Jong Raadsvergadering : 25 april

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 23 februari Middelen januari 2017 Nieuwe streekomroep. Bedrijfsvoering

RAADSVOORSTEL. 23 februari Middelen januari 2017 Nieuwe streekomroep. Bedrijfsvoering RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 23 februari 2017 Afdeling Middelen Voorstel nummer Datum Onderwerp 143023 17 januari 2017 Nieuwe streekomroep Programma Bedrijfsvoering Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: 617803/618113 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv. Drtv vernieuwt Momenteel wordt er een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de zender onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de workshops

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

SPONSORPLAN VOOR DANSSCHOOL DANSJA

SPONSORPLAN VOOR DANSSCHOOL DANSJA SPONSORPLAN VOOR DANSSCHOOL DANSJA 2016-2017 Dansschool Dansja te IJsselstein INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Wie zijn wij 3 Samenwerkende bedrijven/instellingen/scholen 4 Financiering dansschool

Nadere informatie

Informatie Klokradio. Commissariaat voor de Media Postbus BK HILVERSUM. Nieuw-Lekkerland, 23 mei 2017

Informatie Klokradio. Commissariaat voor de Media Postbus BK HILVERSUM. Nieuw-Lekkerland, 23 mei 2017 Klipperstraat 2a 2957 EM Nieuw-Lekkerland Tel: 0184 68 24 22 email: info@klokradio.nl www.klokradio.nl Rabobank NL98 RABO 036 17 42 428 KvK nummer 41120414 BTW nr. NL 8023.20.946.B01 Commissariaat voor

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760 Stichting Achterhoek FM Het bestuur Postbus 115 7250 AC VORDEN Hilversum Onderwerp 6 maart 2001 Aanvulling zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C.

Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C. Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C. Samengesteld door de sponsorcommissie van D.O.S.C. versie 18 januari 2017 Inleiding Algemeen Dit plan beschrijft het algemene beleid ten aanzien van sponsoring en

Nadere informatie

2. Bij berichten van 4 maart 2014 en 28 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  berichten van 4 maart 2014 en 28 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Goed voor Gennep 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Welkom op onze infoavond! Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG) 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina

Nadere informatie

Reclametarieven Lokale omroep Eijsden-Margraten (2012) Radio Tarieven Radio Reclame Aantal commercials (op jaarbasis) Tarief per spot

Reclametarieven Lokale omroep Eijsden-Margraten (2012) Radio Tarieven Radio Reclame Aantal commercials (op jaarbasis) Tarief per spot 1 Reclametarieven Lokale omroep Eijsden-Margraten (2012) De omroep verzorgt programma's met een lokaal karakter in de gemeente Eijsden- Margraten. De Radio- en Tekst-TV / Kabelkrant programma s en Tv bevatten

Nadere informatie

Omroep 527. Reclametarieven Lokale omroep 527 (2016)

Omroep 527. Reclametarieven Lokale omroep 527 (2016) Omroep 527 Reclametarieven Lokale omroep 527 (2016) De omroep verzorgt programma's met een lokaal karakter in de gemeente Noordoostpolder. De Radio en Tekst TV / Kabelkrant programma s en Tv bevatten activiteiten

Nadere informatie

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: uitbrengen gemotiveerd advies aan het Commissariaat voor de Media over de aanvraag van Omroep Gelderland inzake artikel 2.62, tweede lid van de Mediawet 2008 en een bereidverklaring

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 2 Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen, hierna te noemen: Stag Brummen. Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage

Nadere informatie