ALGEMENE PRODUCTIE VOORWAARDEN RTL NEDERLAND B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE PRODUCTIE VOORWAARDEN RTL NEDERLAND B.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE PRODUCTIE VOORWAARDEN RTL NEDERLAND B.V. Artikel 1 - Definities a. Algemene Voorwaarden : de onderhavige Algemene Voorwaarden van RTL; b. Ancillary rechten: het recht om (delen van) het Programma te exploiteren anders dan exploitatie van de Uitzendrechten, zoals het organiseren van evenementen, het vastleggen op welke wijze dan ook (mechanisch en/of elektronisch), op welke soort geluidsdrager (waaronder CD, DCC, DVD) en/of beelddrager (waaronder Video-cassette, CD-Rom, CDI, DVD, BLU RAY) dan ook, en deze vastleggingen te (doen) verkopen, verhuren, uitlenen, distribueren of anderszins in het verkeer brengen en het voor die doeleinden invoeren, uitvoeren, aanbieden of in voorraad hebben, alsmede alle overige huidige (en toekomstige) vormen van merchandising (bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, verkoop van speelgoed, computer- en (mobiele)games, ringtones, wallpapers, tijdschriften, boeken, kleding etc). c. AVOD: het Programma non-lineair, analoog en/of digitaal, openbaar (doen) maken en (doen) verveelvoudigen via ether, kabel, satelliet, internet, mobiele netwerken en/of (al dan niet elektronische) besloten en/of open netwerken, alsmede via elke andere reeds bestaande of toekomstige wijze van distributie, waarbij voorafgaand aan de openbaarmaking een advertentie wordt vertoond en waarbij geen vergoeding aan de eindgebruiker wordt gevraagd. d. Characters : de characters die deel uitmaken van (het Format van) het Programma; e. CLT-UFA : de Luxemburgse rechtspersoon CLT-UFA S.A. die onder andere houder is van de uitzendlicenties van de RTL-platform, waaronder RTL 4, RTL 5. RTL 7, RTL 8, RTL Lounge. f. Databank-rechten : de rechten op de verzameling van persoonsgegevens die wordt verkregen in het kader van het Programma, zoals maar niet beperkt tot de persoonsgegevens van de kandidaten, deelnemers, en/of prijswinnaars van het Programma, waaronder is begrepen het recht om de persoonsgegevens te exploiteren. g. Dealmemo : het deel van de Overeenkomst waarin de specifieke afspraken met betrekking tot een Programma zijn opgenomen, waaronder in elk geval de programmatitel, het aantal afleveringen, de prijs per aflevering, de totaalprijs en het betalingsschema alsmede eventuele afwijkingen van de Algemene Productie Voorwaarden. h. Domeinnaam-rechten : het recht om de domeinnaam van de Internetsite welke gekoppeld is aan het Programma te registreren bij de Stichting Domeinnaam Registratie (SIDN) en te exploiteren op welke wijze dan ook; i. Free TV-rechten: het recht om het Programma lineair, analoog en/of digitaal, openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen via ether, kabel, satelliet, internet, mobiele netwerken en/of overige (al dan niet elektronische) besloten en/of open netwerken, alsmede via elke andere reeds bestaande of toekomstige wijze van distributie, waarbij het Programma in een basispakket wordt verspreid en de eindgebruiker voor de ontvangst van het Programma geen vergoeding betaalt (de vergoeding die de eindgebruiker betaalt aan de distributeur voor de ontvangst van het basispakket niet meegerekend.) j. Format-rechten : de intellectuele eigendomsrechten op het aan het Programma (en de daaruit afgeleide exploitatievormen) ten grondslag liggende uitgewerkte idee; k. Format-distributierechten: het recht om het Format van het programma wereldwijd te distribueren en te exploiteren; l. Filmrechten: het recht om op basis van het Format een speelfilm te produceren en te exploiteren. m. Fragmentrechten: het recht om het Programma in fragmenten op te splitsen en deze fragmenten te exploiteren op welke wijze dan ook. n. Internetsite-rechten: de intellectuele eigendomsrechten op de aan het Programma gekoppelde internetsite, waaronder is begrepen het recht om de internetsite script openbaar te (doen) maken en/of te exploiteren op welke wijze dan ook.

2 o. Licentieperiode: de periode waarbinnen RTL gerechtigd is de aan haar verleende rechten uit te oefenen. p. Low Pay TV-rechten: het recht om het Programma lineair, analoog en/of digitaal, openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen via ether, kabel, satelliet, internet, mobiele netwerken en/of (al dan niet elektronische) besloten en/of open netwerken, alsmede via elke andere reeds bestaande of toekomstige wijze van distributie, waarbij het Programma in een pakket (anders dan het basispakket) wordt verspreid en de eindgebruiker voor de ontvangst van dat pakket een vergoeding betaalt. q. Muziekrechten: de intellectuele eigendomsrechten op de muziekwerken in het Programma, waaronder mede is begrepen het recht om de Muziekrechten in een muziekuitgeverij onder te brengen en te exploiteren op welke wijze dan ook. r. Netto-inkomsten: De bruto-inkomsten minus een distributievergoeding, eventuele productiekosten (bijvoorbeeld M&E tracks, post production scripts), eventuele directe belastingen en alle rechten van derden. s. Overeenkomst : de afspraken tussen RTL en Producent zoals vastgelegd in het samenstel van Dealmemo en Algemene Voorwaarden; t. Premium Pay TV-rechten; het recht om het Programma lineair, analoog en/of digitaal, openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen via ether, kabel, satelliet, internet, mobiele netwerken en/of (al dan niet elektronische) besloten en/of open netwerken, alsmede via elke andere reeds bestaande of toekomstige wijze van distributie, waarbij het Programma ofwel in een premium pakket ofwel separaat wordt verspreid en de eindgebruiker voor de ontvangst van het pakket of het Programma een vergoeding betaalt. u. Preview-rechten: het recht om (delen van) het Programma lineair en/of non-lineair, analoog en/of digitaal, openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen via ether, kabel, satelliet, internet, mobiele netwerken en/of (al dan niet elektronische) besloten en/of open netwerken, alsmede via elke andere reeds bestaande of toekomstige wijze van distributie, voorafgaand aan de geplande Free TV uitzenddatum; v. Producent : de natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van RTL het Programma produceert; w. Productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk (van een derde) binnen het kader van het Programma, tegen betaling of soortgelijke vergoeding; x. Programma (of: ready made): het door Producent in opdracht van RTL vervaardigde audiovisuele beeldmateriaal, inclusief de vooraankondigingen (promo s); y. Programmarechten ; de intellectuele eigendomsrechten op het Programma, waaronder mede is begrepen het recht om (delen van) het Programma te exploiteren -anders dan door exploitatie van de Uitzendrechten van het Programma- zoals maar niet beperkt tot de verkoop van (delen van) het Programma aan andere omroeporganisaties. z. RTL : de Nederlandse rechtspersoon RTL Nederland BV, alsmede de aan deze vennootschap gelieerde groepsmaatschappijen en dochterondernemingen, die in opdracht van CLT-UFA gerechtigd is om op eigen naam met derden productieovereenkomsten aan te gaan ten behoeve van de RTL-platform, alsmede contracten aan te gaan met betrekking tot commerciële exploitatie terzake de door CLT-UFA openbaar te maken programma s en internet sites; aa. RTL-platform: de zenders, websites en/of (embedded) players die beheerd en/of geëxploiteerd worden door of namens RTL en/of onder de merknaam RTL; bb. Runs: het aantal maal dat RTL gerechtigd is om het Programma openbaar te (doen) maken, waarbij elke eerste run binnen een week mag worden herhaald; cc. Script-rechten : de intellectuele eigendomsrechten op het script, dat wil zeggen een document waarin de in het Programma gebruikte dialogen en acties staan uitgeschreven, waaronder is begrepen het recht om het script openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen en/of te exploiteren op welke wijze dan ook.

3 dd. Sponsoring : het verstrekken van een financiële of andere bijdrage ten behoeve van de totstandkoming van een Programma, waaronder tevens wordt begrepen bartering en productplaatsing. ee. SVOD: het recht om het Programma non-lineair, analoog en/of digitaal, openbaar (doen) maken en (doen) verveelvoudigen via ether, kabel, satelliet, internet, mobiele netwerken en/of (al dan niet elektronische) besloten en/of open netwerken, alsmede via elke andere reeds bestaande of toekomstige wijze van distributie, waarbij het Programma in een abonneedienst wordt verspreid en de eindgebruiker voor de ontvangst van de abonneedienst een vergoeding betaalt. ff. Telecommunicatiediensten: de realisatie en exploitatie van telecommunicatiediensten gerelateerd aan (het format van) het Programma waaronder is begrepen de implementatie van interactieve applicaties in het Programma, danwel te verbinden aan het Programma. gg. Territorium: het gebied waarin de rechten mogen worden uitgeoefend. hh. Titelrechten: de intellectuele eigendomsrechten op de titel en het logo van het Programma, waaronder mede is begrepen het recht om de titel en het logo van het Programma wereldwijd als woord- en/of beeldmerk te deponeren en te exploiteren op welke wijze dan ook. ii. TVOD: het recht om het Programma non-lineair, analoog en/of digitaal, openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen via ether, kabel, satelliet, internet, mobiele netwerken en/of (al dan niet elektronische) besloten en/of open netwerken, alsmede via elke andere reeds bestaande of toekomstige wijze van distributie, waarbij de eindgebruiker voor de ontvangst van het Programma een vergoeding betaalt. jj. Uitzendrechten; het recht om het Programma openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen via ether, kabel, satelliet, internet, mobiele netwerken en/of (al dan niet elektronische) besloten en/of open netwerken, alsmede via elke andere reeds bestaande of toekomstige wijze van distributie, welk recht omvat de Free TV rechten, Pay TV rechten, Low pay TV rechten, AVOD-rechten, SVOD-rechten en TVOD rechten; 1. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 2.1 Deze Algemene Productie Voorwaarden gelden als integraal onderdeel van iedere Overeenkomst tussen RTL en Producent, en zijn tevens van toepassing op iedere schriftelijke aanvulling op de Overeenkomst. 2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van Producent wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 2.3 De specifiek voor het Programma te maken afspraken zullen worden vastgelegd in een zogenaamd Dealmemo, waarop deze Algemene Productie Voorwaarden van toepassing zijn. Bij strijdigheid tussen de bepalingen prevaleren de bepalingen van het Dealmemo. 2.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Productie Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk in het Dealmemo zijn overeengekomen. 2.5 Deze Algemene Productie Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en voor iedere belanghebbende aldaar alsmede op het kantoor van de juridische afdeling van RTL te Hilversum in te zien of verkrijgbaar. 2.6 RTL is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze Algemene Productie Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden alsdan één maand na hernieuwd depot in werking. 2. Artikel 3 Levering en productie van het Programma, promo s en aftiteling 3.1 Producent zal RTL, desgevraagd schriftelijk, regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de productie van het Programma. 3.2 De inhoud van het Programma wordt in goed overleg tussen (het programmamanagement van) RTL/CLT-UFA S.A. en Producent vastgesteld. De inhoudelijke eindverantwoordelijkheid inzake het Programma ligt bij RTL. Ten

4 aanzien van wijzigingen in het Format zullen partijen steeds vooraf overleg voeren. Ten aanzien van alle operationele, promotionele en overige zaken die voor de productie van een door RTL uit te zenden programma relevant zijn, wordt verwezen naar de Producenten Handleiding van RTL, welke Producent via kan inzien. Producent verplicht zich om een Risico Inventarisatie en Evaluatie document (PRIE) ten aanzien van de productie van het Programma in te vullen en deze op verzoek van RTL ter beschikking te stellen. 3.3 Vanuit het Programma kan alleen worden verwezen naar de aan het programma gerelateerde internetsite. 3.4 RTL is gerechtigd om na overleg met Producent- de titel van het Programma te wijzigen. 3.5 Producent treedt tijdig, in overleg met de afdeling Running Order van RTL teneinde de exacte lengte van het Programma vast te stellen. 3.6 Het Programma zal door Producent worden aangeleverd op digitale betacam banden en/of een door RTL te bepalen digitaal format. 3.7 De eerste aflevering van het Programma wordt door Producent 14 werkdagen voor de uitzending aangeleverd bij het kantoor van RTL in Hilversum. RTL zal het Programma inhoudelijk toetsen (inclusief toetsing aan de (mediawettelijke) regelgeving). RTL zal Producent binnen 5 werkdagen informeren of het Programma voldoet aan de inhoudelijke en kwalitatieve eisen van RTL, alsmede of het Programma voldoet aan de geldende mediawettelijke en andere regelgeving. RTL kan ook later (of achteraf) besluiten om afleveringen van het Programma te toetsen, bij wijze van steekproef. Indien RTL meent dat wijzigingen noodzakelijk zijn zal Producent deze wijzigingen onverwijld uitvoeren. De kosten komen voor rekening van producent. Alle overige afleveringen zullen door Producent conform de afleveringsdatum vermeld op het Dealmemo, doch uiterlijk 72 uur voor de geplande uitzenddatum, op het kantoor van RTL in Hilversum worden afgeleverd. Ingeval van een live of semi-live Programma zullen partijen in onderling overleg overeenkomen op welke wijze en op welk moment aanlevering van het signaal zal geschieden. 3.8 Producent zal binnen 10 dagen na de levering van het Programma de logboeken verstrekken waarin alle programmagegevens, waaronder eventuele rechten van derden, worden vermeld. Bij gebreke hiervan is RTL gerechtigd de uitzending van het Programma te staken, danwel een boete te berekenen aan Producent van minimaal EURO 5.000,= en maximaal de zendervergoeding per aflevering. 3.9 Producent levert conform het Dealmemo promo s voor het Programma. De promo voor de eerste aflevering van het Programma dient 7 dagen vóór de in het Dealmemo vermelde uitzenddatum bij de afdeling Promoproductie van RTL te worden aangeleverd. Aanlevering van de overige promo s geschiedt in goed overleg tussen partijen. Producent zal voor de promo s uitsluitend stockmuziek gebruiken uit een door RTL aan te wijzen Muziek library RTL heeft het recht de promo s naar eigen inzicht te bewerken. RTL mag tevens zelf promo's produceren; hiertoe stelt Producent op verzoek van RTL het benodigde (ruwe) beeld- en geluidsmateriaal van het Programma ter beschikking RTL is gerechtigd om het Programma te digitaliseren en te (doen) archiveren en/of op te slaan in een elektronische en/of digitale database Op verzoek van RTL zal Producent het Programma van ondertiteling te voorzien.

5 3.13 De titelrol van iedere aflevering van een Programma heeft een maximale lengte van 20 seconden en dient door RTL 7 dagen voor uitzending te worden goedgekeurd. Op de titelrol dienen in ieder geval de Sponsors te worden vermeld die aan het Programma een bijdrage hebben geleverd. De wijze van vermelding wordt in overleg bepaald, waarbij RTL uiteindelijk beslist. Producent zal aan het einde van de titelrol de volgende vermelding opnemen: geproduceerd door (logo Producent) Alle rechten voorbehouden RTL behoudt zich het recht voor om (de vormgeving van) de titelrol te wijzigen RTL behoudt zich te allen tijde het recht voor om het Programma te weigeren, indien dat naar haar uitsluitend oordeel niet voldoet aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwalitatieve eisen of indien het Programma de geldende regelgeving overtreedt. RTL zal Producent in dat geval een redelijke termijn geven om het Programma aan te passen Indien de levering van het Programma of het signaal niet overeenkomstig dit artikel 3 plaatsvindt, is Producent aan RTL een direct opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van EUR ,-- per (deel van de) dag dat niet is geleverd, onverminderd het recht van RTL de werkelijke schade (zoals maar niet beperkt tot de straalkosten) ten gevolge van de gebrekkige levering te verhalen op Producent, tenzij de niet (tijdige) aanlevering het gevolg is van niet aan Producent toe te rekenen omstandigheden en evenmin anderszins voor risico van Producent komt Indien RTL een overtreding van de geldende regelgeving constateert in het Programma constateert, zal zij Producent schriftelijk waarschuwen. Producent zal het Programma vervolgens aanpassen volgens de aanwijzingen van RTL. Bij de tweede overtreding en/of indien wijziging van het Programma niet meer mogelijk, verbeurt Producent een direct opeisbare boete per overtreding ter hoogte van minimaal EUR 5.000,-- en maximaal de zendervergoeding per aflevering. Artikel 4 - Uitzending van het Programma en NICAM 4.1 RTL behoudt zich het recht voor om af te wijken van het op het Dealmemo vermelde uitzendschema, waaronder begrepen het recht om het Programma op een ander tijdstip of dag of op een andere RTL-zender uit te zenden dan de zender die wordt vermeld op het Dealmemo. 4.2 RTL is aangesloten bij het Nicam en is aldus verplicht de programma s die zij uitzendt te onderwerpen aan een classificatie volgens het coderingssysteem van het Nicam. Producent verklaart op de hoogte te zijn van de regels van het Nicam, en garandeert dat (de inhoud van) het Programma en de promo s zullen voldoen aan de regels die gelden voor een classificatie AL (Alle Leeftijden), tenzij RTL in het Dealmemo is overeengekomen dat de classificatie een andere (hogere) is. Indien een Programma is geclassificeerd in een hogere categorie, is RTL gerechtigd om wijzigingen in het Programma aan te brengen teneinde het Programma te laten voldoen aan de regels voor een classificatie in de categorie AL. Artikel 5 Promotie 5.1 RTL heeft het recht om in de ruimste zin van het woord promotie voor het Programma te maken, waaronder mede is begrepen het recht om beeld- en geluidsmateriaal (zoals foto s) en teksten met betrekking tot het Programma te (doen) verveelvoudigen en openbaar te (doen) maken via alle (elektronische) media en/of via andere wijze van promotie en/of merchandisingsdoeleinden, zoals maar niet beperkt tot het gebruik op billboards, in advertenties, voor acties op de winkelvloer, op de verpakking en het POS-materiaal, op de cover van een boek of een beeld- of geluidsdrager, het uitzenden van delen van het Programma via embedded players op websites van derden (zoals sociale netwerken) etc. Producent zal op verzoek van RTL voornoemd beeld- en

6 geluidsmateriaal en teksten aan RTL voor promotie ter beschikking te stellen. Producent draagt er zorg voor dat zij over de rechten beschikt van het door haar aan RTL ter beschikking gestelde materiaal, zodat RTL het materiaal kan gebruiken overeenkomstig het bepaalde in dit artikel. 5.2 Producent draagt er zorg voor dat acteurs en/of presentatoren die meewerken aan een Programma binnen redelijke grenzen en om niet hun medewerking zullen verlenen aan de promotionele activiteiten zoals bedoeld in dit artikel. Artikel 6 Exploitatie Format 6.1 Producent zal het Format voorafgaand en gedurende de uitzendperiode niet exploiteren door programma s gebaseerd op het Format voor anderen te produceren dan wel het Format anderszins te exploiteren, voor zover deze programma s gericht zijn op de Nederlandse markt. Na afloop van de uitzendperiode zal Producent niet tot exploitatie zoals hiervoor omschreven overgaan, alvorens het Programma eerst onder vergelijkbare condities aan RTL aan te bieden voor uitzending. RTL zal binnen een periode van zes maanden na afloop van de eerste uitzending van de laatste aflevering van het Programma beslissen of zij een vervolgserie wil uitzenden. Indien RTL beslist dat zij geen vervolgserie wil uitzenden, is Producent vrij om programma s gebaseerd op het Format aan derden aan te bieden, met dien verstande dat deze programma s in elk geval niet eerder dan negen maanden na de eerste uitzending van de laatste aflevering van de laatste door RTL uitgezonden programmaserie mogen worden uitgezonden. 3. Artikel 7 Internetrechten en exploitatie internetsite 7.1 Producent is gerechtigd is tot de realisatie en exploitatie van een internetsite gerelateerd aan het Programma. 7.2 De internetsite zal worden ingeframed in de RTL internetportal in de daarbij behorende netwerkstructuur (zoals maar niet beperkt tot de technische specificaties en software) en vormgeving (zoals maar niet beperkt tot navigatie en functionaliteiten van de site). Producent zal de topbalk van op de site plaatsen. De gebruikersstatistieke zullen, zowel voor wat betreft de opgevraagde pagina s als de streams, meetellen voor het bereik van de internetportal van RTL. 7.3 Producent zal op de homepage van de internetsite een duidelijk link plaatsen naar de RTLgemist-dienst (www.rtlxl.nl) van RTL. Streaming video s van het Programma zullen uitsluitend worden aangeboden vanuit de RTL-player. 7.4 De (inhoudelijke) eindverantwoordelijkheid inzake de internetsite ligt bij RTL. 7.5 Voor de verwerking van Persoonsgegevens op de internetsite wordt verwezen naar artikel Alle kosten en opbrengsten voortvloeiende uit de internetsite komen voor rekening en ten goede van de Producent, tenzij anders is overeengekomen in het Dealmemo. Een uitzondering hierop vormen de inkomsten uit advertenties (streamspots) en generieke banners op de internetsite en welke geheel voor rekening van RTL zullen komen. Artikel 8 - Telecommunicatiediensten 8.1 Uitsluitend RTL is gerechtigd tot het exploiteren van Telecommunicatiediensten. Alle kosten en inkomsten hieruit voortvloeiende zijn voor rekening van RTL, tenzij anders is overeengekomen in het Dealmemo. 8.2 RTL is gerechtigd om ten behoeve van de Telecommunicatiediensten gebruik te maken van het materiaal dat in het kader van de productie van het Programma en - voor zover van toepassing - de internet site reeds is vervaardigd, zoals maar niet beperkt tot het beeld- en geluidsmateriaal, promotiemateriaal, logo s, (actuele) informatie, foto s etc. Producent zal dit materiaal kosteloos ter beschikking stellen op verzoek van RTL.

7 8.3 Uitsluitend RTL is gerechtigd om contracten met telecommunicatieproviders en overige service providers met betrekking tot Telecommunicatiediensten aan te gaan. 8.4 Producent zal op verzoek van RTL zorgdragen voor de implementatie van de Telecommunicatiediensten in het Programma. Indien Producent zwaarwegende belangen heeft om zicht te verzetten tegen de implementatie van Telecommunicatiediensten maakt zij dit tijdig kenbaar aan RTL. Partijen zullen alsdan in overleg treden over een passende oplossing. 8.5 Producent verklaart bekend te zijn met de geldende regelgeving op het gebied van het aanbieden van telecommunicatiediensten en garandeert dat zij hieraan zal voldoen. 4. Artikel 9 - Muziek en exploitatie muziekwerken 9.1 Producent zal stockmuziek voor het Programma gebruiken uit een door RTL aan te wijzen library. Maximaal 50% van het programma zal voorzien zijn van muziek. 9.2 Producent draagt er zorg voor dat alle informatie (logboeken) met betrekking tot de muziek van het Programma (componist, tekstschrijver, titel, hoeveelheid muziek, etc.) tijdig en volledig op de door RTL aan te geven wijze wordt aangeleverd. 9.3 Producent zal de logboeken met de programmagegevens van het Programma uiterlijk binnen 10 werkdagen na aanlevering van het Programma bij RTL aanleveren. De Producent vrijwaart RTL volledig voor elke aanspraak van derden, waaronder maar niet daartoe beperkt BUMA/STEMRA, welke het gevolg is van het in gebreke blijven van een correcte en tijdige levering van de programmagegevens aan BUMA/STEMRA. 9.4 Voorts is Producent verplicht en verbindt zich jegens RTL, om de relevante programmagegevens op verzoek van de BUMA/STEMRA te laten controleren door een onafhankelijke (register)accountant. Producent zal ten behoeve van deze controle - op eerste schriftelijke verzoek van RTL en/of BUMA/STEMRA de door haar/hen ingeschakelde (register)accountant in het bezit stellen van alle door deze (register)accountant gewenste stukken. 5. Artikel 10 Garanties en Vrijwaring 10.1 Producent verklaart en garandeert dat het Programma zal voldoen aan de gebruikelijke kwaliteits- en technische normen, alsmede de geldende regelgeving, bij gebreke waarvan RTL zich het recht voorbehoudt het Programma te weigeren Producent garandeert dat hij bevoegd is de Overeenkomst te sluiten alsmede dat hij beschikt over de rechten als genoemd in deze Overeenkomst, en waar nodig dat hij bevoegd is deze aan RTL over te dragen en dat met de overdracht geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Producent garandeert, dat alle vergoedingen die verschuldigd zullen zijn aan derden (waaronder uitvoerend kunstenaars in de zin van de Wet Naburige rechten) in verband met openbaarmaking en verveelvoudiging van het Programma, zijn voldaan, althans zullen worden voldaan door Producent. Van het voorgaande zijn uitgezonderd de vergoedingen welk zijn verschuldigd aan BUMA/STEMRA en SENA in verband met de openbaarmaking en vastlegging van de muziek. Deze vergoedingen zullen uitsluitend door RTL worden voldaan Producent garandeert dat zij, noch een haar (of de door haar ingeschakelde derden) vertegenwoordigende collectieve rechtenorganisatie, geen vergoedingen zal opeisen die betrekking hebben op de openbaarmaking en verveelvoudiging van het Programma Het ter beschikking stellen van goederen en/of diensten in het Programma of de internetsite als prijzen of anderszins aan kandidaten en/of deelnemers geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en/of richtlijnen, met name met betrekking tot de afdracht van BTW over deze goederen, eventuele inkomstenbelastingbelasting (ROW; Resultaat uit Overige Werkzaamheden), schenkingsrechten,

8 kansspelbelasting daarbij inbegrepen. Producent vrijwaart RTL voor alle negatieve financiële gevolgen, waaronder fiscale, die voor RTL hieruit voortvloeien Producent garandeert dat hij geen rechten aan derden zal verlenen of overdragen, die een inbreuk vormen op enig aan RTL overgedragen recht Producent vrijwaart RTL voor alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de productie, (her-)uitzending en/of exploitatie van het Programma (en een eventuele internet site en telecommunicatiediensten) voorzover de aanspraken voortvloeien uit het niet-nakomen door Producent van een of meer van de op haar rustende verplichtingen en garanties Alle schade, kosten (waaronder onder meer worden begrepen kosten voor juridische bijstand en kosten in verband met het annuleren van uitzendtijden en sponsorafspraken) en renten, voortvloeiend uit aanspraken als bedoeld in het voorgaande lid, komen voor rekening van Producent. Artikel 11 Verwerking persoonsgegevens 11.1 Uitsluitend RTL is gerechtigd de persoonsgegevens die gegenereerd worden in verband met de productie en uitzending van het Programma en de internetsite op te nemen in haar databank (via het RTL-ID). Producent draagt er zorg voor dat kandidaten en deelnemers aan een Programma en/of een prijsvraag en/of een promotioneel kansspel zich uitsluitend kunnen inschrijven via het RTL-ID RTL is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor het verwerken van de persoonsgegevens. RTL en Producent verplichten zich te handelen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens RTL behoudt te allen tijde de eigendomsrechten op de databank Op verzoek van RTL zal Producent als bewerker van de persoongegevens waarover zij in het kader van deze Overeenkomst komt te beschikken, optreden. In die hoedanigheid zal Producent zich houden aan de aanwijzingen van RTL en alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. Andere verwerkingen zal Producent alleen uitvoeren in opdracht van RTL of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Producent zal in dat geval een separate performance-overeenkomst en een bewerkersovereenkomst tekenen Producent zal de persoonsgegeven waarover zij de beschikking krijgt in het kader van deze Overeenkomst uitsluitend gebruiken ten behoeve van de productie van het Programma.

9 Artikel 12 Verzekering 12.1 Producent garandeert dat zij een adequate verzekering heeft afgesloten ten behoeve van de totstandkoming van het Programma en de exploitatie daarvan. Deze verzekeringt dient minimaal de volgende risico s te dekken (niet door de verzekering gedekte risico s vallen onder het normale bedrijfs/productierisico en komen voor rekening van de producent): i) Een verzekering (production-loss) die de kosten van de producent en de kosten van RTL dekt op het moment dat opnames (tijdelijk) niet door kunnen gaan; en ii) een aansprakelijkheidsverzekering) die aansprakelijkheid door derden dekt. Artikel 13 Financiën 13.1 RTL zal Producent tijdig facturen doen toekomen, op basis van de in het Dealmemo vastgestelde betalingstermijnen Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van een factuur Alle bedragen als bedoeld in deze Overeenkomst zijn exclusief de wettelijk verschuldigde BTW RTL is gerechtigd bedragen die zij van Producent te vorderen heeft te verrekenen met bedragen die RTL verschuldigd is aan Producent ofwel de betalingsverplichting op te schorten indien Producent tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst RTL zal de kredietwaardigheid van Producent laten toetsen ten behoeve van haar kredietverzekering. Indien de kredietverzekering wordt geweigerd, zal RTL Producent hiervan op de hoogte stellen. Producent zal alsdan het gehele verschuldigde bedrag ineens -voorafgaande aan de uitzending- aan RTL verschuldigd zijn. RTL zal Producent een factuur sturen. Indien de factuur niet is betaald vóór de geplande eerste uitzenddatum, zal RTL het Programma niet uitzenden. 6. Artikel 14 Reclame, Productplaatsing en Sponsoring 14.1 Op aanwijzing van RTL kan voorafgaande, gedurende of na het Programma reclame worden uitgezonden en kan het Programma worden onderbroken voor reclame. Producent zal hieraan haar medewerking verlenen en kan zich hiertegen niet verzetten en kan evenmin enige aanspraak tot (schade-)vergoeding aan dergelijke onderbrekingen van het Programma ontlenen. Alle inkomsten uit advertenties komen toe aan RTL Het is Producent toegestaan rechtstreeks afspraken te maken inzake Sponsoring en/of Productplaatsing. Sponsorovereenkomsten en/of overeenkomsten terzake Productplaatsing zullen tussen Producent en de betreffende partijen worden aangegaan Producent verklaart bekend te zijn met de voor RTL geldende regels voor reclame en Sponsoring en Productplaatsing. Producent garandeert het Programma conform deze regels te produceren en aan te leveren Producent is aansprakelijk indien na uitzending een overtreding van de mediarechtelijke regelgeving wordt geconstateerd en allen in dat kader opgelegde boetes, alsmede de in verband daarmee door RTL gemaakte kosten, komen voor rekening van Producent. 7. Artikel 15 Prijzen en Kansspelen 15.1 Het is Producent niet toegestaan zonder voorafgaande goedkeuring door RTL prijsvragen en/of promotionele kansspelen met betrekking tot het Programma aan te bieden of hierover afspraken met derden te maken. Producent zal terzake toestemming dienen te verkrijgen van de afdeling Data Products en Prize Marketing De verwerving (via sponsoring) van prijzen komt voor rekening en risico van Producent.

10 15.3 Uitsluitend indien de conform artikel 15.1 vereiste toestemming is verkregen kunnen in het Programma en/of op de internetsite prijzen worden weggegeven. Producent is verantwoordelijk voor het afdragen van de verschuldigde belasting over de prijzen (zie artikel 10.4) Producent verklaart bekend te zijn met de voor RTL geldende regels voor promotionele kansspelen. Producent garandeert het Programma conform deze regels te produceren en aan te leveren. 8. Artikel 16 Beëindiging 16.1 Ingeval Producent niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst is RTL gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten zolang de vorenbedoelde tekortkoming voortduurt, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van RTL om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen Zowel RTL als Producent is gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekende brief (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden indien de andere partij ook na schriftelijke aanmaning om binnen een redelijke termijn alsnog na te komen in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, onverminderd het recht op schadevergoeding De ene partij is gerechtigd deze Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekende brief onmiddellijk te beëindigen, wanneer de andere partij: (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt; faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming liquideert, of de huidige onderneming staakt; wordt overgenomen door een derde partij. 9. Artikel 17 - Overige Bepalingen 17.1 Tussen partijen bestaan geen andere regelingen met betrekking tot het Programma dan die welke in deze Overeenkomst zijn opgenomen Partijen zullen hun rechten en plichten uit de Overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden overdragen, met dien verstande dat RTL gerechtigd is de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen aan derden Partijen zullen gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen, dan wel behoren te kennen, waarover zij in het kader van de samenwerking de beschikking krijgen, strikt vertrouwelijk behandelen. Deze bepaling blijft ook na het einde van deze Overeenkomst van kracht Alle publiciteit en promotionele activiteiten met betrekking tot het Programma zullen uitsluitend plaats vinden door de afdeling Communicatie van RTL Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in deze Overeenkomst ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van overige bepalingen van de Overeenkomst zelf. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en) Indien de op de Overeenkomst toepasselijke regelgeving zodanig wijzigt dat deze wijziging behoeft, zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van alsdan nietige of ontoelaatbare bepalingen. Hierbij zullen partijen zich inspannen de strekking en inhoud van de Overeenkomst zoveel mogelijk te handhaven Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

ALGEMENE PRODUCTIE VOORWAARDEN RTL NEDERLAND B.V.

ALGEMENE PRODUCTIE VOORWAARDEN RTL NEDERLAND B.V. ARTIKEL 1 - DEFINITIES a. Algemene Voorwaarden : de onderhavige Algemene Voorwaarden van RTL; b. Ancillary rechten: het recht om (delen van) het Programma te exploiteren anders dan exploitatie van de Uitzendrechten,

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden : deze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder

1.1 Algemene Voorwaarden : deze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder Algemene Voorwaarden Eezy B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Algemene Voorwaarden : deze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 32143058. 1.2 Eezy B.V. (hierna:

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cremerstraat 132 3532 BJ Utrecht M: +31 (0)6 24231170 E: geertje@geertjealgeramedia.nl www.geertjealgeramedia.nl linkedin.com/in/geertjealgera @geertjealgeramedia @geertjealgeramedia @missgeertje @missgeertje

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Tekstschrijver waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting BMEC. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat. Begripsbepalingen

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [Bedrijf], gevestigd aan de [straat], [postcode] te [plaats], vertegenwoordigd door: [naam], hierna te noemen de Producent,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight Algemene Voorwaarden - StudyRight Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 - De prijzen en tarieven Artikel 6 - Betaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bergwijkstadspark B.V 28 november 2014

Algemene Voorwaarden Bergwijkstadspark B.V 28 november 2014 Algemene Voorwaarden Bergwijkstadspark B.V 28 november 2014 Deze Algemene Voorwaarden van Bergwijkstadspark B.V. zijn op 16 december 2014 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.. 1. Definities

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: opdrachtgever; Wolfs Verlichting BV, gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden;

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN METAVAST. - Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

ALGEMENE VOORWAARDEN METAVAST. - Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; ALGEMENE VOORWAARDEN METAVAST DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; - Diensten: De diensten van METAVAST

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

ALGEMENE HANDELS- EN LEVERINGS VOORWAARDEN RECLAMEBUREAU EIGEN

ALGEMENE HANDELS- EN LEVERINGS VOORWAARDEN RECLAMEBUREAU EIGEN ALGEMENE HANDELS- EN LEVERINGS VOORWAARDEN RECLAMEBUREAU EIGEN ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Alle aanbiedingen van reclamebureau EIGEN vinden plaats onder toepasselijk-heidverklaring van deze algemene

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Opdrachtnemer waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vincire Internet Communicatie Stationsstraat 1 7101 GH Winterswijk. Tel: 0543-532860 Website: www.vincire.nl

Algemene voorwaarden. Vincire Internet Communicatie Stationsstraat 1 7101 GH Winterswijk. Tel: 0543-532860 Website: www.vincire.nl Algemene voorwaarden Vincire Internet Communicatie Stationsstraat 1 7101 GH Winterswijk Tel: 0543-532860 Website: www.vincire.nl Artikel 1. Definities 1.1 Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

dat de Producent voor het ten gehore brengen van muziekwerken een afzonderlijke regeling met BUMA heeft getroffen;

dat de Producent voor het ten gehore brengen van muziekwerken een afzonderlijke regeling met BUMA heeft getroffen; Kiosk versie Overeenkomst vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Producent, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Opleidingen BV, gevestigd te Arnhem. 1.2 Opleiding c.q. Training:

Nadere informatie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan. Algemene voorwaarden MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Sittard 1. Algemene definities Opdrachtnemer: MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie, inschrijving KvK;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. Definities Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies. Overeenkomst: De overeenkomst waarvan

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie