Bestuursverslag Stichting Stadsomroep Schiedam verslagjaar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag Stichting Stadsomroep Schiedam verslagjaar 2014"

Transcriptie

1 Bestuursverslag Stichting Stadsomroep Schiedam verslagjaar 2014

2 ALGEMEEN Het bestuursverslag van de Stichting Stadsomroep Schiedam over het jaar 2014 wordt gepresenteerd in overeenstemming met de bepalingen van de Mediawet en de Code Cultural Governance van de gemeente Schiedam. De in het verslag vermelde bedragen zijn op basis van euro's opgenomen. Gevoerd beleid De Stichting Stadsomroep Schiedam voorziet in de lokale Schiedamse berichtgeving via radio en tv. Radio Schiedam en LOOKtv stellen zich als doel zoveel mogelijk bewoners te bereiken met aantrekkelijk, informatief en educatief nieuws over de belangrijkste gebeurtenissen in de stad. Daarnaast zoekt de Stadsomroep samenwerking met andere culturele instellingen om het culturele aanbod in de gemeente een podium te bieden via radio en tv. Wij geven culturele manifestaties, musea, theatervoorstellingen, sportevenementen, ondernemers, werknemers, onderwijsinstellingen en kerkgenootschappen, de gelegenheid hun activiteiten te promoten binnen het kader van de mediawetgeving en de dag en weekprogrammering van Radio Schiedam en LOOKtv. De Stadsomroep functioneert als lokaal cross mediaal platform door zowel op radio, tv, internet, sociale media (Google+, Facebook en Twitter) haar programma s aan de bewoners van Schiedam aan te bieden. Een veelheid van programma s door het jaar heen en 24 uur per dag en 7 dagen per week. De ICE-norm, een voorgeschreven percentage programma s van informatieve, culturele en educatieve aard, die het Commissariaat van de Media voorschrijft wordt daarmee ruimschoots gehaald. Stichting Stadsomroep Schiedam De Stadsomroep is in 1987 opgericht. Het bestuur bestaat uit drie leden, die geen bezoldiging ontvangen voor hun werkzaamheden en maatschappelijke binding hebben met de Schiedamse gemeenschap. De Stadsomroep heeft zoals voorgeschreven in de mediawet, een Programma Beleid Bepalend Orgaan (PBO). De redactie van Radio Schiedam en LOOKtv heeft een onafhankelijke journalistieke positie die is vastgelegd in een redactiestatuut. De redactie staat onder leiding van een hoofdredacteur die tevens functioneel optreedt als directeur en verantwoordelijk is voor de dagelijkse operationele leiding. Zendtijd De Stichting Stadsomroep Schiedam heeft een aanwijzing als lokale publieke media-instelling (zendmachtiging) van het Commissariaat voor de Media voor de periode 6 november 2011 tot 6 november Elke vijf jaar dient de Stadsomroep een aanvraag te doen bij het Commissariaat voor de Media.

3 ALGEMENE BESCHOUWING 2014 Het jaar 2014 is aan de Stadsomroep niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het werd gekenmerkt door bevredigende financiële resultaten, wijzigingen in de interne en personele organisatie en discussies over de nieuwe locatie van de studio van Radio Schiedam en LOOKtv. De herstructurering van de personele organisatie speelde in op de noodzaak fors te bezuinigen en tot een herpositionering van LOOKtv. De verandering van nieuwsconsumptie en mediagebruik door de burgers van Schiedam, werd vertaald naar meer en sneller aanbod van eerstelijnsnieuws via LOOKtv nieuws, radio, Twitter en internet, aangevuld met achtergrond en duiding via televisie en een versterkte inzet van social media (Google+ Facebook en Twitter). Wijzigingen van de Mediawet eind 2013 versterkte de positie van de Stadsomroep. De uitzendingen van LOOKtv worden nu sinds begin 2015 door verschillende providers gedistribueerd. Via de traditionele CAIkabel is nu na Caiway op kanaal 12 LOOKtv ook te zien via het digitale KPN op kanaal 633. Dat betekent dat het potentiële bereik is gegroeid van 58% naar ruim 90%. Daarmee zijn wij een tv-zender die bereikbaar is voor nagenoeg alle inwoners van Schiedam. Samenwerking OLON, VNG en CvdM De Stadsomroep is aangesloten bij de OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) deze koepelorganisatie en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente) werken ambitieus samen. Schaalvergroting en professionalisering zijn daarbij de kernwoorden. Momenteel werken zij initiatieven uit die moeten bijdragen aan een verdere professionalisering van de sector lokale publieke media-instellingen, waaronder de oprichting van een sectorinstituut en de Mediahub. In de nieuwe aanwijzingsprocedure van lokale omroepen, die in gevorderd stadium is, kent het Commissariaat van de Media voor het beoordelen van de lokale situatie een belangrijke rol toe aan de gemeenteraden, waarbij het commissariaat toezicht houdt op de onafhankelijkheid van de lokale media-instelling. In 2015 zal het Commissariaat, samen met de OLON en VNG, zorg dragen voor voorlichting aan de gemeente over deze nieuwe procedure om verdere professionalisering van de sector te ondersteunen. Kostenbeheersing Voor de Stadsomroep stond wederom centraal de beheersing van de vaste en exploitatiekosten. De reden hiervan is dat wij voorsorteren op de verlaging van de subsidie van de gemeente Schiedam, die met ingang van 2015 wordt gekort met De gemeente heeft forse bezuinigingen doorgevoerd in de periode Er is gekozen om het budget

4 voor cultuur en culturele subsidies te verlagen. Daarmee wordt gekort op de structurele subsidies aan culturele instellingen zoals de lokale omroep. Deze bezuinigingen dienen wij als Stadsomroep te respecteren en we zijn daardoor genoodzaakt een exploitatie rond te maken waarin uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Een forse subsidiekorting in het vooruitzicht die tevens gepaard is gegaan met een robuuste afname van de reclame-inkomsten in de afgelopen twee jaar. De afname van de reclame-inkomsten is vanaf het jaar 2012 reeds ingezet. Door economische omstandigheden is het midden- en kleinbedrijf (MKB) genoodzaakt de reclameen advertentiebudgetten naar beneden bij te stellen. Het gevolg is dat men zorgvuldig en beheerst omgaat met de beschikbare reclamebudgetten Nieuwe Studio in het Wennekerpand Door de wens van het gemeentebestuur om structurele samenwerking te zoeken met andere culturele- en maatschappelijke instellingen om voor elkaar win-win-mogelijkheden te creëren alsmede door synergie oplossingen (door elkaar tezamen te verbeteren) te bewerkstelligen en de opgelegde bezuinigingen, was het noodzakelijk de huidige studio van Radio Schiedam en LOOKtv aan de Lange Nieuwstraat te verlaten. Daarmee wordt een optimalere bezettingsgraad van het Wennekerpand bewerkstelligd en de huuropbrengsten komen rechtstreeks ten goede aan de gemeente Schiedam, de verhuurder van het Wennekerpand. Daarnaast is nieuwe studioruimte gelegen aan de achterzijde van de theaterzaal (backstage) wat logistiek de beste werkruimte is voor de Stadsomroep. Daarmee blijven er nog representatieve ruimtes aanwezig voor mogelijke nieuwe huurders. Aanstelling directeur/hoofdredacteur In de maand april is voor een periode van drie maanden een interim-manager aangesteld voor de functie van directeur/hoofdredacteur. In de maand augustus is de heer Yorick Haan definitief benoemd als directeur/hoofdredacteur. De functie wordt in deeltijd uitgevoerd. Er zijn belangrijke stappen gezet om de organisatorische en personele aansturing te verbeteren. De accenten van het beleid zullen gericht zijn op individuele coaching van medewerkers en het ontwikkelen van nieuwe programma-formats. Daarnaast is een beleid ingezet om de beeld- en geluidskwaliteit te verbeteren en de omzetting naar digitale uitzendingen te implementeren omdat binnenkort glasvezel wordt ingevoerd binnen de gemeente. Daarnaast is het digitale kanaal van KPN beschikbaar. Onze partner Mediachoice heeft deze implementatie uitgevoerd in overleg met onze directeur en technische crew. Deze projecten zijn in het 2 e halfjaar met succes uitgerold. Afscheid van de heer Jan Willem de Boer De heer Jan Willem de Boer was de directeur en presentator van Radio Schiedam en LOOKtv. Zijn dienstverband was gebaseerd op een jaarlijkse detacheringsovereenkomst met de Mavo Schravenlant XL. Door de tegenvallende inkomsten waren wij genoodzaakt zijn 0,86 fte dienstverband te beëindigen en de personele kosten weer in lijn te brengen met de omvang van de totale vaste kosten. Wij betreuren het dat het noodzakelijk was deze personele aanpassing door te voeren. De heer Jan Willem de Boer heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van LOOKtv, het was een alom gerespecteerde

5 presentator, die zeer bekend was in de gemeente Schiedam. Wij zijn verheugd dat hij als vrijwilliger nog wekelijks zijn bijdrage levert als presentator voor de zaterdageditie van het programma Café Lokaal. Financiële ontwikkelingen in 2014 Door de aangekondigde bezuinigen van de gemeente Schiedam, en een afnemend rendement uit de reclame-inkomsten en een veranderde mediaconsumptie was de Stadsomroep genoodzaakt de bedrijfsactiviteiten en personele organisatie te herzien en de bedrijfsvoeringslasten neerwaarts bij te stellen. De financiële resultaten over 2014 zijn bevredigend te noemen. Wij zijn erin geslaagd het negatieve exploitatieresultaat van in 2013 om te buigen naar een positief exploitatieresultaat van in 2014, voorwaar een prima prestatie. Het gevoerde financiële beleid is sterk gefocust op kostenbeheersing. De grote onkostenposten zijn nauwelijks te beïnvloeden. Huur, energie, onderhoud, verzekeringen, bewaking en uitzendkosten (onder meer afdrachten aan de branche vereniging OLON en voor uitzendrechten zoals Buma/ Stemra/Sena/NOS) alsmede productiekosten en personele lasten zijn voor het merendeel te kwalificeren als vaste kosten. Daarnaast leveren de kosten voor lijnverbindingen en het gebruik van internet eveneens jaarlijks een autonome voortschrijdende kostenpost op, die gestaag oploopt. In 2012 en 2013 zijn wij erin geslaagd de variabele kosten fors terug te dringen, dat effect heeft in 2014 zichtbaar resultaat gehad. De focus van de Stadsomroep is gericht om te overleven in deze tijd van verminderde inkomsten. Dat heeft er toe geleid dat wij inzetten op het realiseren van Commerciële ontwikkelingen een verdere afname van vaste kosten. In 2014 waren wij genoodzaakt ook te snijden in de personele kosten. De vergoedingen die verstrekt werden aan vrijwilligers zijn beëindigd. Daarnaast zijn de formatieplaatsen van betaalde mede-erkers met 0,5 fte verminderd. Concreet zijn de personele lasten met circa teruggeschroefd. De huurlasten kunnen in 2015 omlaag omdat met de overgang naar het Wennekerpand de totale studio-oppervlakte wordt teruggebracht van 205 vierkante meter naar circa 80 vierkante meter. Per saldo levert dit ook een aanzienlijke besparing op. Wij maken als Stadsomroep deel uit van de culturele sector in de gemeente Schiedam en nemen actief onze verantwoordelijkheid om zuinig om te gaan met beschikbare financiële middelen. Echter de bandbreedte waarbinnen wij nog verder kunnen bezuinigingen is uiterst beperkt. Wij dienen ook onze technische voorzieningen op peil te houden, het kan niet zo zijn dat wij voortdurend een beroep moeten doen op externe derdengeldstromen. Vervangingsinvesteringen dienen zoveel mogelijk gerealiseerd te worden via de herbestemmingsreserves en opgebouwd worden vanuit de reguliere bedrijfsuitoefening activiteiten; oftewel jaarlijks een kasreserve opbouwen om de noodzakelijke vervangingsinvesteringen uit te voeren. De nu ingeslagen weg om alleen maar te focussen op een sluitend exploitatiebudget is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt gezien onverstandig. Een lokale media-instelling is nu eenmaal hypergevoelig voor technologische veranderingen. De stadsomroep is gefocust om zelf kasstromen te ontwikkelen ter financiering van de dagelijkse programmering, maar vooral om vervangingsinvesteringen uit eigen financiële middelen te kunnen financieren. De

6 gemeente Schiedam heeft als streven dat gesubsidieerde culturele instellingen voor een groter deel kunnen voorzien in eigen inkomsten. Het beleid is erop gericht om via radio en televisie extra inkomen te genereren en daar waar mogelijk gezamenlijke producties te realiseren met zelfstandige bestuursorganen met een maatschappelijke functie (Woonplus, Irado etc.) en culturele instellingen om gezamenlijk filmproducties te produceren. Echter de omzetcijfers van de reclame-inkomsten laten vanaf 2013 een dalende tendens zien. De economische crisis liet zich in onze stad en regio in alle heftigheid voelen. Hoewel het economisch herstel nog onevenwichtig en wankel is en met name de belangrijke branche Midden- en Kleinbedrijf (MKB) het nog erg moeilijk heeft, is de verwachting dat het vertrouwen van de consument en MKB weer toeneemt. De beschikbare financiën bij adverteerders zijn nog steeds mager, wat betekent dat de gemiddelde contractgrootte onder druk blijft staan.

7 SAMENWERKING Er zijn meerdere samenwerkingsverbanden van start gegaan in het afgelopen jaar. We zullen daarvan twee projecten nader onder loep nemen. Enerzijds gericht op wijkverbetering en anderzijds gericht op educatieve scholing en het omgaan met het medium tv. De navolgende culturele en maatschappelijke instellingen hebben een belangrijke plaats ingenomen in de samenwerking en jaarprogrammering: - Wennekerpand; - Wenneker Cinema; - Theater aan de Schie; - Stedelijk Museum Schiedam; - Bibliotheek Schiedam; - Seniorenwelzijn; - Irado; - Woonplus Schiedam; - Stichting Mooi Werk; - Grafisch Lyceum Rotterdam; - Hogeschool Inholland; - Bewonersorganisaties; - Sportverenigingen; - Verkiezing Sporter v/h jaar. Wij hebben met deze samenwerkingsverbanden bereikt dat de aanbevelingen vanuit de gemeente Schiedam om met tenminste twee cultuur instellingen nauwer samen te werken succesvol is geweest. Daarnaast zijn er cross culturele netwerken uitgezet, waarbij de Stadsomroep een spin-off is om de cultuurinstellingen een podium te bieden hun activiteiten ook op de lokale radio- en tv-zender onder de aandacht te brengen. Woonplus Schiedam In de maand november hebben Bob Venhuizen, directeur-bestuurder van Woonplus en Ton van Gestel, voorzitter van de Stadsomroep, een overeenkomst gesloten voor samenwerking aan een project in het Kader van het Wijkactieprogramma (WAP) Nieuwland. Woonplus wil graag een leerwerkplek voor een jonge Schiedammer ondersteunen in relatie tot de wooncursus Nieuwland. De Stadsomroep zal daarom in het Projecten in Nieuwland Nieuwland is als een van de zogenaamde Vogelaarwijken aangemerkt. Dat betekent dat Woonplus met het Rijk heeft afgesproken dat zij 10 jaar lang extra investeert in sociale en fysieke projecten. Iedere schoolweek zendt LOOKtv het programma Kik rtv uit, dat wordt gemaakt voor en door kinderen. De Kleine Ambassade betrekt kinderen bij allerlei onderwerpen die zich in Schiedam afspelen. Dankzij de samenwerking tussen LOOKtv en het Grafisch Lyceum is de jarenlange wens in vervulling gegaan van de Kleine Ambassade om een eigen televisieprogramma te maken. Sinds de zomer van 2014 is Kik rtv een feit. Iedere uitzending wordt gemaakt door een basisschool en jonge presentatoren vanuit het schooljaar 2014/2015 en in het schooljaar 2015/2016 een Schiedamse stagiair(e) begeleiden en opleiden in de verschillende competenties die er zijn met betrekking tot de productie van televisieprogramma s en televisiereclame. De opleiding van deze stagiair(e) concentreert zich rondom de productie van 25 instructiefilms en reportages voor de Wooncursus Nieuwland van Woonplus. Woonplus en maatschappelijke organisaties stelden in overleg met de gemeente Schiedam in 2008 het Wijkactieprogramma Nieuwland vast, er werden maar liefst dertig projecten gestart. De Kleine Ambassade (voorheen stg Kik'r) voortgezet onderwijs. Gezamenlijk leren zij van alles over het maken van een tv-uitzending. In een speciale les op school bepalen zij de onderwerpen en maken het script. Daarna doen zij research en maken de reportages met de televisiemakers van LOOKtv. Dit gebeurt onder leiding van de docenten van de Kleine Ambassade. Ook jongeren zijn betrokken bij de verdere uitvoering. De opnames en montage zijn in handen van de opleiding AV-productie van het Grafisch Lyceum.

8 Code Cultural Governance De gemeente Schiedam heeft als doelstelling dat subsidieontvangers dienen te werken volgens de Code Cultural Governance. Deze code biedt een normatief karakter voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Daarmee laten verantwoordelijke bestuurders zien aan de buitenwereld wat gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. Een aantal documenten die betrekking hebben op onder meer: statuten, een profielbeschrijving van het bestuur, het rooster van aftreden en de wervingsprocedure voor bestuursleden hebben wij geplaatst op de website van Radio Schiedam en LOOKtv, onder de rubriek over ons. Werkrelatie met het gemeentebestuur De werkverhoudingen met het gemeentebestuur, gemeenteraad en ambtenaren wordt zowel door de hoofdredacteur/directeur en het bestuur functioneel onderhouden. Het betekent regelmatig overleg met de wethouder en de afdeling cultuur van de gemeente Schiedam. Daarin geven wij inzicht in het gevoerde beleid en doen verslag van de initiatieven die wij ontwikkelen om samenwerking te zoeken met andere culturele instellingen en onze bijdrage in projecten die door andere instellingen zijn uitgevoerd onder meer: uitvoeringen in het Wennekerpand, Theater aan de Schie en via ons kunst en cultuurprogramma Exposé. De relaties zijn zakelijk, openhartig en verlopen in een goede sfeer. ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling De Stadsomroep is per 1 januari 2012 een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling. Op basis van de statuten, de culturele werkzaamheden en de transparantie die wij hanteren door middel van het publiceren van diverse beleidsstukken op de website van Radio Schiedam en LOOKtv, die jaarlijks worden geüpdatet, zijn wij officieel gekwalificeerd. Dat betekent onder meer dat particuliere donateurs, die schenkingen verrichten aan de Stadsomroep, in aanmerking komen voor giftenaftrek. Ook legaten kunnen vrijgesteld worden van erfbelasting.

9 PROGRAMMERING De reportages zijn in 2014 volledig vernieuwd. Het Schiedamse nieuws (inclusief sport en weer) zijn ondergebracht in korte items in het LOOKtv nieuws. Op de doordeweekse dagen wordt vanaf uur een nieuw nieuwsbulletin uitgezonden. In het weekend wordt het nieuws van de afgelopen week nog eens herhaald in het LOOKtv nieuws weekoverzicht. Radio Schiedam De radioprogramma s Goedemorgen Zondag en Café Lokaal werden in 2014 ook op televisie uitgezonden in de formule Visual Radio oftewel Kijkradio. Goedemorgen Zondag wordt gemaakt en gepresenteerd door Wim Ouwens en Bas Siffels. Café Lokaal werd in 2014 op maandag en vrijdag gepresenteerd door Henk Groenewegen en op dinsdag en donderdag door Arie van Wingerden en op woensdag door Fred van Aken. Nieuw is de uitzending op zaterdag door Jan Willem de Boer. In beide programma s wordt met gasten in de studio stilgestaan bij actuele Human Interest onderwerpen. Nieuwe programma's LOOKtv Na het nieuws van uur wordt elke werkdag een van de nieuwe televisieprogramma s uitgezonden. Maandag Om de week een sportprogramma onder de titel SC Schiedam. In het sportprogramma brengt presentator Patrick de Boer iedere aflevering een andere sportvereniging in beeld. Dinsdag De dinsdag is gereserveerd voor De Politiek. Op dinsdagmiddag gaat presentator Yorick Haan iedere week in gesprek met een lid van het college van Burgemeester & Wethouders over onderwerpen uit portefeuille, bij voorkeur op locatie. Op dinsdagavond worden de gemeenteraadsvergaderingen uitgezonden, voorzien van een inleiding en samenvatting door Rob Nieuwveld en Yorick Haan. Vanaf half januari 2015 presenteert Rob Nieuwveld ook de woensdagochtend-editie van Café Lokaal, waarin hij actualiteiten uit de politiek bespreekt met betrokkenen. Al deze programma s worden gepresenteerd onder de titel De Politiek. Woensdag Op woensdag worden wonen, werken en leven in Schiedam in beeld gebracht onder de titel Schiedam Leeft. Onderwerpen zijn onder meer: bouwproject Oranjeburgh, de kinderboerderij, de werkzaamheden van de Irado-medewerkers tijdens het schoonhouden van de stad en het bezoeken van de keukenbrigades van de Schiedamse restaurants. Donderdag De donderdag is gereserveerd voor kunst en cultuur in het programma Exposé. Yorick Haan gaat in het programma in gesprek met plaatselij-

10 ke kunstenaars, schrijvers, conservators, theater-programmeurs, alsmede met regisseurs en acteurs die optreden in onze lokale theaters. Vrijdag In het programma Kik r tv wordt in twee afleveringen telkens een andere Schiedamse basisschool in beeld gebracht. Korte reportages en interviews met basisschoolleerlingen door leerlingen van het Stedelijk Gymnasium wisselen elkaar af. Het programma wordt volledig geproduceerd door studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Zaterdag Zaterdagochtend wordt van uur tot uur Café Lokaal uitgezonden op de TV (visual radio), waarin gasten uit Schiedam worden geïnterviewd. In het weekend worden alle uitzendingen van de voorgaande week herhaald. Het tv-kanaal van LOOKtv zendt een kabelkrant uit, waarop naast lokaal nieuws onder andere de sportuitslagen gebracht worden. De uitzendigen worden 2x keer per dag aangepast aan de actuele berichtgeving. De redactie van Radio Schiedam en LOOKtv is daarmee belast. Dit jaar is deze berichtgeving voorzien van actuele foto s. De dagelijkse programmering van Radio Schiedam en LOOKtv is terug te vinden op de websites: www. radioschiedam.nl en

11 WENNEKERPAND Sinds 2012 heeft het bestuur de huisvesting van de Stadsomroep hoog op de agenda staan. Wij hebben meerdere locaties in de stad onderzocht. Uiteindelijk was de keuze het Wennekerpand. De reden was dat wij geïnteresseerd waren in een locatie die een meerwaarde oplevert voor de culturele instellingen die er al gehuisvest zijn en wij als Stadsomroep onze expertise en diensten kunnen aanbieden om gezamenlijk te groeien naar een professioneel multimediaal theatercentrum waarin de activiteiten van de Stadsomroep voor alle organisaties een win-winsituatie oplevert. Uiteraard is onze insteek in principe gericht op kosten efficiëntie en kwaliteitsverbetering maar heeft een aantal spin-off effecten die ook bij de andere participanten een méér dan gunstige doorwerking hebben in de dienstverlening en kostenbeheersing. Wij hebben een plan van aanpak uitgerold waarin basale zaken als verhuiskosten en herinrichtingskosten een belangrijke plaats nemen. Primair is van belang dat de lijnverbindingen tussen de providers (Caiway en KPN) via het schakelcentrum in Naaldwijk technisch naadloos wordt opgebouwd en daarnaast de upstreaming naar de vaste lijnverbindingen technisch goed verlopen. Dat vergt een behoorlijke investering die wij niet uit eigen middelen kunnen financieren. Gelukkig hebben wij een beroep kunnen doen op de fondsen in Schiedam en de regio. Het is een diepteinvestering en innovatie die zowel appelleren aan duurzaamheid en continuïteit van de Stadsomroep en haar luisteraars en kijkers. Maar ook in belangrijke mate tegemoet komt aan de verbetering van de huurinkomsten van de eigenaar van het Wennekerpand. Wij hopen dan ook dat de subsidieaanvraag door beide fondsen wordt gehonoreerd en wij aan de slag kunnen gaan om de studio s opnieuw in te richten.

12 DANKWOORD De Stadsomroep is gebaat bij de inzet van vrijwilligers. Circa 35 medewerkers zijn actief bezig met het produceren en presenteren van radioprogramma's en het verlenen van hand- en spandiensten om de LOOKtv-reportages en Live-uitzendingen mede te verzorgen. Onze vrijwilligers hebben zich voortreffelijk gemanifesteerd om tijdens Kerstmis en Oudjaar in te zetten voor een 100 uur live tv-programma vanuit de "Blauwe Brug" ten behoeve van de Stichting Net Niet Genoeg. Doel was voedselpakketten in te zamelen voor de Schiedamse bevolking die onder of tegen de armoedegrens aan leven. Veel bekende Nederlanders hebben goederen gegeven die tegen opbod zijn verkocht. De actie leverde in ieder geval een netto bedrag op van en de levering van 220 boodschappentassen gevuld met levensmiddelen. De actie is door vele Schiedammers zeer gewaardeerd. LOOKtv en haar medewerkers hebben veel positieve reacties ontvangen per mail en tijdens onze marathonuitzending van 100 uur. Voorwaar een uitstekende prestatie. Het bestuur is zeer tevreden over de wijze waarop de Stadsomroep en haar vrijwilligers en medewerkers zich inzetten voor niet alleen dit project, maar voor meerdere culturele festiviteiten in het afgelopen jaar in de gemeente Schiedam. Daarvoor zijn wij hen dank verschuldigd. Schiedam, maart 2015 bestuur Stichting Stadsomroep Schiedam Ton van Gestel, voorzitter Henk Eikenbroek, secretaris Cor van Tilborg, penningmeester

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Goed voor Gennep 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Welkom op onze infoavond! Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG) 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

worden nu sinds begin 2015 door verschillende providers gedistribueerd. Via de traditionele CAI-kabel is nu na Caiway op kanaal 12 LOOKtv ook te zien

worden nu sinds begin 2015 door verschillende providers gedistribueerd. Via de traditionele CAI-kabel is nu na Caiway op kanaal 12 LOOKtv ook te zien BESTUURSVERSLAG van de Stichting Stadsomroep Schiedam over het verslagjaar 2015 Algemeen Het bestuursverslag van de Stichting Stadsomroep Schiedam over het jaar 2015 wordt gepresenteerd in overeenstemming

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden:

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: A gemeente Eindhoven EVALUATIE STUDIO 040 De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: minimaal 1300 minuten televisie

Nadere informatie

Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30. Algemeen

Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30. Algemeen Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30 Algemeen De Stichting Lokale Omrop stelt zich ten doel : a. een omroepprogramma te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van de in de gemeenten Tytsjerksteradiel

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Heerhugowaard a Life

Jaarverslag 2014. Heerhugowaard a Life Jaarverslag 2014 Heerhugowaard a Life Inleiding Ook dit jaar ligt er weer een jaarverslag over Heerhugowaard A Life vóór u. In dit verslag kunt u lezen hoe het de omroep en onze verschillende afdelingen

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot Onderwerp : Fusie BLOS-Kempen TV Betreffend onderdeel

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

Media-aanbodbeleid 2015

Media-aanbodbeleid 2015 Omroep Ede algemeen 0318 811 999 e-mail redactie@omroepede.nl post Postbus 4242 6710 EE Ede bezoek Cultura, Molenstraat 45, Ede ingang rode deur aan de telefoonweg Stichting Omroep Ede - PBO (VERSIE 02)

Nadere informatie

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 Medio mei van dit jaar heeft RTV Maastricht het initiatief genomen om verkennende gesprekken te voeren met fractievoorzitters uit de Gemeenteraad

Nadere informatie

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B MISSIE EN VISIE 2013-2015 CONTACTGEGEVENS Opgesteld door: Organisatie: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Adres: Molenstraat 35 B Postcode, Plaats: 3927 AC RENSWOUDE Telefoonnummer:

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ za Mevr. Z.S.A. Aleksic (035) Wijchense Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 169 6600 AD WIJCHEN Datum Onderwerp 7 augustus 2007 Besluit zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-004627-za Mevr. Z.S.A.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Wat doen we regionaal en wat doen we lokaal... 2 Organisatie... 2 Uitgangspunten van de organisatie: bestuurlijk organigram... 3 Personeelsbeleid... 3 Redactioneel: Realisatie

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren.

Bij brieven van 19 maart 2015 geven Streekomroep en BLOS aan voornemens zijn te fuseren. 7, ^ j Raadsvoorstel Vergadering d.d. 31 mei 2016 Agendapunt: 10. R 16-20 Datum B&W 19 april 2016 Portefeuillehouder ATH DoGument-nr Opsteller pkolũl Fusie Streekomroep met BLOS Voorgesteld wordt aan het

Nadere informatie

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 *Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media inzake aanvragen voor aanwijzing lokale omroep Datum college : 31 mei 2016

Nadere informatie

Begroting en toelichting

Begroting en toelichting Begroting en toelichting 2017 2018 2019 2020 2021 Inkomsten Gemeentelijke Bijdragen 1 Gemeente Veenendaal 34.712,60 34.712,60 34.712,60 34.712,60 34.712,60 Gemeente Renswoude 2.450,50 2.450,50 2.450,50

Nadere informatie

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN 2015 t/m 2018 C O N V E N A N T tussen de gemeente Stein en de Stichting Lokale Omroep Stein met betrekking tot voortzetting van het op 23 september

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke gemeente Eindhoven Sector Communicatie Raadsnummer 09. R3034. OOI Inboeknummer o9bstoo53a Beslisdatum B&W a4 maart 2009 Dossiernummer 9I3.I53 Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Jopie Huisman Museum

Stichting Jopie Huisman Museum Stichting Jopie Huisman Museum ANBI-gegevens Algemene gegevens: Naam ANBI: Stichting Jopie Huisman Museum KvK 41002479 RSIN/Fiscaal nr. 007892196 Adres Noard 6 Postcode 8711 AH Plaats Workum Tel. 0515-543131

Nadere informatie

RTV Stichtse Vecht. Jaarverslag 2015

RTV Stichtse Vecht. Jaarverslag 2015 Voorwoord Als bestuur kijken we terug op het jaar 2015 als een jaar van storm en zwaar weer. Maar ook een jaar van overleven, overwinnen en verder bouwen aan een missie; is een lokale media-instelling

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL 2013-2017 Ondergetekenden: De gemeente Reimerswaal, te dezen gelet op artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein BELEID BESTUUR LOKALE OMROEP STEIN PAGINA 1 TAAK / DOEL LOKALE OMROEPEN INSTANTIE WET TAAK/DOEL A. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht

Nadere informatie

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting Afwegingstabel criteria lokale omroep Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews W1 W2 W3 De lokale omroep is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. De doelstelling is

Nadere informatie

RTV SLOGO de lokale omroep voor Goeree Overflakkee!

RTV SLOGO de lokale omroep voor Goeree Overflakkee! RTV SLOGO de lokale omroep voor Goeree Overflakkee! Agenda: - Opening - Even voorstellen - Missie, Visie, Taken en Doelen - Media afdelingen - Financiën - Algemene informatie - Vragen stellen Even voorstellen.

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

RTV Goeree-Overflakkee

RTV Goeree-Overflakkee RTV Goeree-Overflakkee Plan van aanpak april 2013 Een gezamenlijk initiatief van Stichting Radio Superstar en Stichting Regionaal mediaplatform Goeree-Overflakkee Inleiding De samensmelting van de 4 gemeenten

Nadere informatie

Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK

Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK Voorwoord Volgend op het eerder opgestelde beleidsplan voor Radio Ridderkerk (de roepnaam van

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS.

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. NIEUWSBRIEF AOS januari 2015, #1 INLEIDING Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. Het initiatief tot de oprichting van onze stichting is genomen door een groep mensen

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samen kunnen we meer, samen doen we meer. Contactdag 12 november 2011

Samen kunnen we meer, samen doen we meer. Contactdag 12 november 2011 Contactdag 12 november 2011 Koepel voor het Particuliere Initiatief Opgericht in mei 2009 Een koepelorganisatie voor het PI Gestaag groeiend Gerund door vrijwilligers Lucy Engelen, voorzitter. Partin:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1004, d.d. 15 september 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders over Holland Centraal van het raadslid E.DE. BAKKER (SP) (ingekomen 8 september

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en Provinciale Staten,

Geachte leden van de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en Provinciale Staten, Geachte leden van de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en Provinciale Staten, bij deze de reactie van IRTV Groningen betreffende het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de concessie

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media Modelreglement programmabeleidbepalend orgaan Het Commissariaat heeft vastgesteld dat er bij de bestuursleden en de leden van de programmabeleidbepalende organen van de lokale publieke media-instellingen

Nadere informatie

I. Technische bepalingen. I.1 Perceel 1 (Videoreportages) ALGEMEEN

I. Technische bepalingen. I.1 Perceel 1 (Videoreportages) ALGEMEEN I. Technische bepalingen ALGEMEEN De Dienst Marcom wenst een raamcontract af te sluiten m.b.t. audiovisuele producties voor het stadsbestuur van Genk. De bestellingen gebeuren op afroep en na prijsofferte

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er?

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er? Onderzoeksrapport Wat voor soorten stages zijn er? Eliza Friedrich 74956 M2A2 Week 1 5 verschillende soorten bedrijven / stages. Stay in Touch Media. Wat is de Stay in Touch Media? Stay in Touch Media

Nadere informatie

ANBI- verantwoording. Meer informatie over de organisatiestructuur van de stichting is te vinden in het jaarverslag 2014.

ANBI- verantwoording. Meer informatie over de organisatiestructuur van de stichting is te vinden in het jaarverslag 2014. ANBI- verantwoording Culturele ANBI Stichting Schouwburg Cuijk Stimuleringsfonds (in de communicatie naar buiten wordt de naam Het Podiumfonds Land van Cuijk & Maasduinen gebruikt) is door de Belastingdienst

Nadere informatie

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP De voornaamste doelstelling van de SMOG is om de lokale omroep in onze gemeente een kwaliteitsimpuls te geven,

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 23-3-2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2014/2015-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen... - 3 - Algemeen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Elckerlyc

Beleidsplan Stichting Elckerlyc Beleidsplan Stichting Elckerlyc 1. Kernwaarden, missie en visie Elckerlyc, daar voel je je thuis Kernwaarden - Kwaliteit: in alles is dat wat Elckerlyc wil uitstralen; - Verbinding: met gemeenschap, met

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN Beleidsplan 2014 INHOUDSOPGAVE Revius Lyceum Doorn Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn Statutaire doelstelling en middelen om dat doel te bereiken

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector doelstelling convenant verhoging maatschappelijke toegevoegde waarde van lokale omroepsector binnen

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Advies hernieuwde aanvraag zendtijdtoewijzing Heusdense Televisie en Radio Stichting

Advies hernieuwde aanvraag zendtijdtoewijzing Heusdense Televisie en Radio Stichting Zaaknummer: 00365118 Onderwerp: Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u het raadsvoorstel aan over een aan het Commissariaat voor de Media uit brengen advies. Dit is noodzakelijk vanwege

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Project Discus Radio en Televisie

Project Discus Radio en Televisie Project Discus Radio en Televisie 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 De organisatie... 4 Kijkradio... 4 Open podium... 4 Televisie... 5 Website... 5 Nieuwe projecten 2016... 6 Financiën 9 2 Voorwoord Voor

Nadere informatie

*Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652

*Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652 *Z00CC423429* documentnr.: INT/C/15/14761 zaaknr.: Z/C/14/14652 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media voor toewijzing van een zendvergunning aan een lokale omroep Datum college

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

RECLAME MOGELIJKHEDEN

RECLAME MOGELIJKHEDEN RECLAME MOGELIJKHEDEN Versie 1.0 Gijsbert Schrijvers g.schrijvers@rtvkatwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 MEDIA BIJ RTV KATWIJK... 4 Kabelkrant... 4 Mogelijkheden op Kabelkrant... 4 Under en overscan berekeningen...

Nadere informatie

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA In opdracht van: Gemeente Amstelveen Projectnummer: 15202 Merel van der Wouden MSc drs. Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

2. Bij bericht van 21 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 21 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers (035) Stichting Omroep Limburg Postbus 94 6200 AB MAASTRICHT Datum Onderwerp 6 juni 2002 periodieke controle / sanctiebesluit Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002004-ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers

Nadere informatie

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC20-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 9 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC20 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT226727 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760 Stichting Achterhoek FM Het bestuur Postbus 115 7250 AC VORDEN Hilversum Onderwerp 6 maart 2001 Aanvulling zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M.

Nadere informatie

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv. Drtv vernieuwt Momenteel wordt er een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de zender onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de workshops

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder

Jaarverslag. Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder Jaarverslag Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder 2012 Nijenbeek 4A Postbus 105 8303 ZA Emmeloord 8300 AC Emmeloord Telefoon: 0527-610000 Internet: www.radionop.nl Mail: Bestuur@radionop.nl Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Radio Reclame. Radio van de bodem van de Zuiderzee, Radio met het nieuws van op de hoek

Radio Reclame. Radio van de bodem van de Zuiderzee, Radio met het nieuws van op de hoek Radio Reclame Een lokaal radiostation dat in de hele Noordoostpolder maar ook daarbuiten is te ontvangen, via de kabel op 104.1 Mhz, in de ether op 105,2 Mhz, via luister op de nieuwswebsite van de lokale

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: 15637\2009000994 Betreft: ontheffingsverzoek Europese quota Film 1, Film 1.2 en Film 1.3 alsmede Film 1 Action Beschikking van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8 Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8 Inhoudsopgave Personalia... 3 Stichting Alblasconcerten... 3 Bestuur... 3 Sponsoren... 3 De Stichting Alblasconcerten in 2013... 4 Activiteiten... 6 Financiële positie...

Nadere informatie

Economisch hart van de Kempen *R *

Economisch hart van de Kempen *R * Economisch hart van de Kempen *R2013.038* Nummer : R2013.038/Z120000763 Onderwerp : Aanwijzing lokale publieke media-instelling Aan de raad Samenvatting Zowel Stichting Streekomroep De Kempen als Stichting

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Omroepnota. Omroepbeleid

Gemeente Groningen. Omroepnota. Omroepbeleid 1 Gemeente Groningen Omroepnota Omroepbeleid 2016-2019 2 Oktober 2015 3 INHOUD SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 RELEVANTE ONTWIKKELINGEN EN HUIDIGE SITUATIE MEDIA 6 3 GRONINGS OMROEPBELEID 9 3.1 Maatschappelijke

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING RTV KRIMPENERWAARD DOOR GEMEENTE KRIMPENERWAARD 2016-2020. Ondergetekenden: De gemeente Krimpenerwaard, te dezen gelet op artikel

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760 Aan de lokale omroepinstellingen Datum Onderwerp 2 november 2007 Beleidsbrief lokale omroep en uitbesteding Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035)

Nadere informatie

De NOS in cijfers 2014

De NOS in cijfers 2014 1 De NOS in cijfers 2014 ZENDTIJD Televisie Zendtijd NOS Totale zendtijd Aandeel NOS in Zendtijd NOS (incl. herhalingen) totale zendtijd (incl. herhalingen) NPO 1 3.828 uur 7.051 uur 54% 3.537 uur NPO

Nadere informatie

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu Juryrapport Gemeente(n): Rotterdam Omroep: Stichting OPEN Rotterdam Inzendcategorie: radio Programmanaam: 010nu Programmabeschrijving: INZENDING CATEGORIE NIEUWS EN ACTUALITEITEN: 010nu - dagelijks magazine

Nadere informatie

Almeerse Omroep Stichting AOS niet eens met informatie verstrekking naar de Gemeenteraad. Donderdag a.s. bespreekt de Gemeenteraad welke van de twee

Almeerse Omroep Stichting AOS niet eens met informatie verstrekking naar de Gemeenteraad. Donderdag a.s. bespreekt de Gemeenteraad welke van de twee Almeerse Omroep Stichting AOS niet eens met informatie verstrekking naar de Gemeenteraad. Donderdag a.s. bespreekt de Gemeenteraad welke van de twee kandidaten, Media036 of AOS, aan het Commissariaat voor

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Bijlage Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Stand van zaken eind 2010 Zeventien Nederlandse gemeenten hebben de status van "algemeen nut beogende instelling". Burgers kunnen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa iw Mevr. mr. I.E. Wiendels (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa iw Mevr. mr. I.E. Wiendels (035) AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 november 2007 Sanctievoornemen - Schiphol TV Uw

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad Tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op de

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV. AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 17 januari 2008 sanctiebeschikking Schiphol TV Uw

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie