Bestuursverslag Stichting Stadsomroep Schiedam verslagjaar 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag Stichting Stadsomroep Schiedam verslagjaar 2014"

Transcriptie

1 Bestuursverslag Stichting Stadsomroep Schiedam verslagjaar 2014

2 ALGEMEEN Het bestuursverslag van de Stichting Stadsomroep Schiedam over het jaar 2014 wordt gepresenteerd in overeenstemming met de bepalingen van de Mediawet en de Code Cultural Governance van de gemeente Schiedam. De in het verslag vermelde bedragen zijn op basis van euro's opgenomen. Gevoerd beleid De Stichting Stadsomroep Schiedam voorziet in de lokale Schiedamse berichtgeving via radio en tv. Radio Schiedam en LOOKtv stellen zich als doel zoveel mogelijk bewoners te bereiken met aantrekkelijk, informatief en educatief nieuws over de belangrijkste gebeurtenissen in de stad. Daarnaast zoekt de Stadsomroep samenwerking met andere culturele instellingen om het culturele aanbod in de gemeente een podium te bieden via radio en tv. Wij geven culturele manifestaties, musea, theatervoorstellingen, sportevenementen, ondernemers, werknemers, onderwijsinstellingen en kerkgenootschappen, de gelegenheid hun activiteiten te promoten binnen het kader van de mediawetgeving en de dag en weekprogrammering van Radio Schiedam en LOOKtv. De Stadsomroep functioneert als lokaal cross mediaal platform door zowel op radio, tv, internet, sociale media (Google+, Facebook en Twitter) haar programma s aan de bewoners van Schiedam aan te bieden. Een veelheid van programma s door het jaar heen en 24 uur per dag en 7 dagen per week. De ICE-norm, een voorgeschreven percentage programma s van informatieve, culturele en educatieve aard, die het Commissariaat van de Media voorschrijft wordt daarmee ruimschoots gehaald. Stichting Stadsomroep Schiedam De Stadsomroep is in 1987 opgericht. Het bestuur bestaat uit drie leden, die geen bezoldiging ontvangen voor hun werkzaamheden en maatschappelijke binding hebben met de Schiedamse gemeenschap. De Stadsomroep heeft zoals voorgeschreven in de mediawet, een Programma Beleid Bepalend Orgaan (PBO). De redactie van Radio Schiedam en LOOKtv heeft een onafhankelijke journalistieke positie die is vastgelegd in een redactiestatuut. De redactie staat onder leiding van een hoofdredacteur die tevens functioneel optreedt als directeur en verantwoordelijk is voor de dagelijkse operationele leiding. Zendtijd De Stichting Stadsomroep Schiedam heeft een aanwijzing als lokale publieke media-instelling (zendmachtiging) van het Commissariaat voor de Media voor de periode 6 november 2011 tot 6 november Elke vijf jaar dient de Stadsomroep een aanvraag te doen bij het Commissariaat voor de Media.

3 ALGEMENE BESCHOUWING 2014 Het jaar 2014 is aan de Stadsomroep niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het werd gekenmerkt door bevredigende financiële resultaten, wijzigingen in de interne en personele organisatie en discussies over de nieuwe locatie van de studio van Radio Schiedam en LOOKtv. De herstructurering van de personele organisatie speelde in op de noodzaak fors te bezuinigen en tot een herpositionering van LOOKtv. De verandering van nieuwsconsumptie en mediagebruik door de burgers van Schiedam, werd vertaald naar meer en sneller aanbod van eerstelijnsnieuws via LOOKtv nieuws, radio, Twitter en internet, aangevuld met achtergrond en duiding via televisie en een versterkte inzet van social media (Google+ Facebook en Twitter). Wijzigingen van de Mediawet eind 2013 versterkte de positie van de Stadsomroep. De uitzendingen van LOOKtv worden nu sinds begin 2015 door verschillende providers gedistribueerd. Via de traditionele CAIkabel is nu na Caiway op kanaal 12 LOOKtv ook te zien via het digitale KPN op kanaal 633. Dat betekent dat het potentiële bereik is gegroeid van 58% naar ruim 90%. Daarmee zijn wij een tv-zender die bereikbaar is voor nagenoeg alle inwoners van Schiedam. Samenwerking OLON, VNG en CvdM De Stadsomroep is aangesloten bij de OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) deze koepelorganisatie en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente) werken ambitieus samen. Schaalvergroting en professionalisering zijn daarbij de kernwoorden. Momenteel werken zij initiatieven uit die moeten bijdragen aan een verdere professionalisering van de sector lokale publieke media-instellingen, waaronder de oprichting van een sectorinstituut en de Mediahub. In de nieuwe aanwijzingsprocedure van lokale omroepen, die in gevorderd stadium is, kent het Commissariaat van de Media voor het beoordelen van de lokale situatie een belangrijke rol toe aan de gemeenteraden, waarbij het commissariaat toezicht houdt op de onafhankelijkheid van de lokale media-instelling. In 2015 zal het Commissariaat, samen met de OLON en VNG, zorg dragen voor voorlichting aan de gemeente over deze nieuwe procedure om verdere professionalisering van de sector te ondersteunen. Kostenbeheersing Voor de Stadsomroep stond wederom centraal de beheersing van de vaste en exploitatiekosten. De reden hiervan is dat wij voorsorteren op de verlaging van de subsidie van de gemeente Schiedam, die met ingang van 2015 wordt gekort met De gemeente heeft forse bezuinigingen doorgevoerd in de periode Er is gekozen om het budget

4 voor cultuur en culturele subsidies te verlagen. Daarmee wordt gekort op de structurele subsidies aan culturele instellingen zoals de lokale omroep. Deze bezuinigingen dienen wij als Stadsomroep te respecteren en we zijn daardoor genoodzaakt een exploitatie rond te maken waarin uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Een forse subsidiekorting in het vooruitzicht die tevens gepaard is gegaan met een robuuste afname van de reclame-inkomsten in de afgelopen twee jaar. De afname van de reclame-inkomsten is vanaf het jaar 2012 reeds ingezet. Door economische omstandigheden is het midden- en kleinbedrijf (MKB) genoodzaakt de reclameen advertentiebudgetten naar beneden bij te stellen. Het gevolg is dat men zorgvuldig en beheerst omgaat met de beschikbare reclamebudgetten Nieuwe Studio in het Wennekerpand Door de wens van het gemeentebestuur om structurele samenwerking te zoeken met andere culturele- en maatschappelijke instellingen om voor elkaar win-win-mogelijkheden te creëren alsmede door synergie oplossingen (door elkaar tezamen te verbeteren) te bewerkstelligen en de opgelegde bezuinigingen, was het noodzakelijk de huidige studio van Radio Schiedam en LOOKtv aan de Lange Nieuwstraat te verlaten. Daarmee wordt een optimalere bezettingsgraad van het Wennekerpand bewerkstelligd en de huuropbrengsten komen rechtstreeks ten goede aan de gemeente Schiedam, de verhuurder van het Wennekerpand. Daarnaast is nieuwe studioruimte gelegen aan de achterzijde van de theaterzaal (backstage) wat logistiek de beste werkruimte is voor de Stadsomroep. Daarmee blijven er nog representatieve ruimtes aanwezig voor mogelijke nieuwe huurders. Aanstelling directeur/hoofdredacteur In de maand april is voor een periode van drie maanden een interim-manager aangesteld voor de functie van directeur/hoofdredacteur. In de maand augustus is de heer Yorick Haan definitief benoemd als directeur/hoofdredacteur. De functie wordt in deeltijd uitgevoerd. Er zijn belangrijke stappen gezet om de organisatorische en personele aansturing te verbeteren. De accenten van het beleid zullen gericht zijn op individuele coaching van medewerkers en het ontwikkelen van nieuwe programma-formats. Daarnaast is een beleid ingezet om de beeld- en geluidskwaliteit te verbeteren en de omzetting naar digitale uitzendingen te implementeren omdat binnenkort glasvezel wordt ingevoerd binnen de gemeente. Daarnaast is het digitale kanaal van KPN beschikbaar. Onze partner Mediachoice heeft deze implementatie uitgevoerd in overleg met onze directeur en technische crew. Deze projecten zijn in het 2 e halfjaar met succes uitgerold. Afscheid van de heer Jan Willem de Boer De heer Jan Willem de Boer was de directeur en presentator van Radio Schiedam en LOOKtv. Zijn dienstverband was gebaseerd op een jaarlijkse detacheringsovereenkomst met de Mavo Schravenlant XL. Door de tegenvallende inkomsten waren wij genoodzaakt zijn 0,86 fte dienstverband te beëindigen en de personele kosten weer in lijn te brengen met de omvang van de totale vaste kosten. Wij betreuren het dat het noodzakelijk was deze personele aanpassing door te voeren. De heer Jan Willem de Boer heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van LOOKtv, het was een alom gerespecteerde

5 presentator, die zeer bekend was in de gemeente Schiedam. Wij zijn verheugd dat hij als vrijwilliger nog wekelijks zijn bijdrage levert als presentator voor de zaterdageditie van het programma Café Lokaal. Financiële ontwikkelingen in 2014 Door de aangekondigde bezuinigen van de gemeente Schiedam, en een afnemend rendement uit de reclame-inkomsten en een veranderde mediaconsumptie was de Stadsomroep genoodzaakt de bedrijfsactiviteiten en personele organisatie te herzien en de bedrijfsvoeringslasten neerwaarts bij te stellen. De financiële resultaten over 2014 zijn bevredigend te noemen. Wij zijn erin geslaagd het negatieve exploitatieresultaat van in 2013 om te buigen naar een positief exploitatieresultaat van in 2014, voorwaar een prima prestatie. Het gevoerde financiële beleid is sterk gefocust op kostenbeheersing. De grote onkostenposten zijn nauwelijks te beïnvloeden. Huur, energie, onderhoud, verzekeringen, bewaking en uitzendkosten (onder meer afdrachten aan de branche vereniging OLON en voor uitzendrechten zoals Buma/ Stemra/Sena/NOS) alsmede productiekosten en personele lasten zijn voor het merendeel te kwalificeren als vaste kosten. Daarnaast leveren de kosten voor lijnverbindingen en het gebruik van internet eveneens jaarlijks een autonome voortschrijdende kostenpost op, die gestaag oploopt. In 2012 en 2013 zijn wij erin geslaagd de variabele kosten fors terug te dringen, dat effect heeft in 2014 zichtbaar resultaat gehad. De focus van de Stadsomroep is gericht om te overleven in deze tijd van verminderde inkomsten. Dat heeft er toe geleid dat wij inzetten op het realiseren van Commerciële ontwikkelingen een verdere afname van vaste kosten. In 2014 waren wij genoodzaakt ook te snijden in de personele kosten. De vergoedingen die verstrekt werden aan vrijwilligers zijn beëindigd. Daarnaast zijn de formatieplaatsen van betaalde mede-erkers met 0,5 fte verminderd. Concreet zijn de personele lasten met circa teruggeschroefd. De huurlasten kunnen in 2015 omlaag omdat met de overgang naar het Wennekerpand de totale studio-oppervlakte wordt teruggebracht van 205 vierkante meter naar circa 80 vierkante meter. Per saldo levert dit ook een aanzienlijke besparing op. Wij maken als Stadsomroep deel uit van de culturele sector in de gemeente Schiedam en nemen actief onze verantwoordelijkheid om zuinig om te gaan met beschikbare financiële middelen. Echter de bandbreedte waarbinnen wij nog verder kunnen bezuinigingen is uiterst beperkt. Wij dienen ook onze technische voorzieningen op peil te houden, het kan niet zo zijn dat wij voortdurend een beroep moeten doen op externe derdengeldstromen. Vervangingsinvesteringen dienen zoveel mogelijk gerealiseerd te worden via de herbestemmingsreserves en opgebouwd worden vanuit de reguliere bedrijfsuitoefening activiteiten; oftewel jaarlijks een kasreserve opbouwen om de noodzakelijke vervangingsinvesteringen uit te voeren. De nu ingeslagen weg om alleen maar te focussen op een sluitend exploitatiebudget is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt gezien onverstandig. Een lokale media-instelling is nu eenmaal hypergevoelig voor technologische veranderingen. De stadsomroep is gefocust om zelf kasstromen te ontwikkelen ter financiering van de dagelijkse programmering, maar vooral om vervangingsinvesteringen uit eigen financiële middelen te kunnen financieren. De

6 gemeente Schiedam heeft als streven dat gesubsidieerde culturele instellingen voor een groter deel kunnen voorzien in eigen inkomsten. Het beleid is erop gericht om via radio en televisie extra inkomen te genereren en daar waar mogelijk gezamenlijke producties te realiseren met zelfstandige bestuursorganen met een maatschappelijke functie (Woonplus, Irado etc.) en culturele instellingen om gezamenlijk filmproducties te produceren. Echter de omzetcijfers van de reclame-inkomsten laten vanaf 2013 een dalende tendens zien. De economische crisis liet zich in onze stad en regio in alle heftigheid voelen. Hoewel het economisch herstel nog onevenwichtig en wankel is en met name de belangrijke branche Midden- en Kleinbedrijf (MKB) het nog erg moeilijk heeft, is de verwachting dat het vertrouwen van de consument en MKB weer toeneemt. De beschikbare financiën bij adverteerders zijn nog steeds mager, wat betekent dat de gemiddelde contractgrootte onder druk blijft staan.

7 SAMENWERKING Er zijn meerdere samenwerkingsverbanden van start gegaan in het afgelopen jaar. We zullen daarvan twee projecten nader onder loep nemen. Enerzijds gericht op wijkverbetering en anderzijds gericht op educatieve scholing en het omgaan met het medium tv. De navolgende culturele en maatschappelijke instellingen hebben een belangrijke plaats ingenomen in de samenwerking en jaarprogrammering: - Wennekerpand; - Wenneker Cinema; - Theater aan de Schie; - Stedelijk Museum Schiedam; - Bibliotheek Schiedam; - Seniorenwelzijn; - Irado; - Woonplus Schiedam; - Stichting Mooi Werk; - Grafisch Lyceum Rotterdam; - Hogeschool Inholland; - Bewonersorganisaties; - Sportverenigingen; - Verkiezing Sporter v/h jaar. Wij hebben met deze samenwerkingsverbanden bereikt dat de aanbevelingen vanuit de gemeente Schiedam om met tenminste twee cultuur instellingen nauwer samen te werken succesvol is geweest. Daarnaast zijn er cross culturele netwerken uitgezet, waarbij de Stadsomroep een spin-off is om de cultuurinstellingen een podium te bieden hun activiteiten ook op de lokale radio- en tv-zender onder de aandacht te brengen. Woonplus Schiedam In de maand november hebben Bob Venhuizen, directeur-bestuurder van Woonplus en Ton van Gestel, voorzitter van de Stadsomroep, een overeenkomst gesloten voor samenwerking aan een project in het Kader van het Wijkactieprogramma (WAP) Nieuwland. Woonplus wil graag een leerwerkplek voor een jonge Schiedammer ondersteunen in relatie tot de wooncursus Nieuwland. De Stadsomroep zal daarom in het Projecten in Nieuwland Nieuwland is als een van de zogenaamde Vogelaarwijken aangemerkt. Dat betekent dat Woonplus met het Rijk heeft afgesproken dat zij 10 jaar lang extra investeert in sociale en fysieke projecten. Iedere schoolweek zendt LOOKtv het programma Kik rtv uit, dat wordt gemaakt voor en door kinderen. De Kleine Ambassade betrekt kinderen bij allerlei onderwerpen die zich in Schiedam afspelen. Dankzij de samenwerking tussen LOOKtv en het Grafisch Lyceum is de jarenlange wens in vervulling gegaan van de Kleine Ambassade om een eigen televisieprogramma te maken. Sinds de zomer van 2014 is Kik rtv een feit. Iedere uitzending wordt gemaakt door een basisschool en jonge presentatoren vanuit het schooljaar 2014/2015 en in het schooljaar 2015/2016 een Schiedamse stagiair(e) begeleiden en opleiden in de verschillende competenties die er zijn met betrekking tot de productie van televisieprogramma s en televisiereclame. De opleiding van deze stagiair(e) concentreert zich rondom de productie van 25 instructiefilms en reportages voor de Wooncursus Nieuwland van Woonplus. Woonplus en maatschappelijke organisaties stelden in overleg met de gemeente Schiedam in 2008 het Wijkactieprogramma Nieuwland vast, er werden maar liefst dertig projecten gestart. De Kleine Ambassade (voorheen stg Kik'r) voortgezet onderwijs. Gezamenlijk leren zij van alles over het maken van een tv-uitzending. In een speciale les op school bepalen zij de onderwerpen en maken het script. Daarna doen zij research en maken de reportages met de televisiemakers van LOOKtv. Dit gebeurt onder leiding van de docenten van de Kleine Ambassade. Ook jongeren zijn betrokken bij de verdere uitvoering. De opnames en montage zijn in handen van de opleiding AV-productie van het Grafisch Lyceum.

8 Code Cultural Governance De gemeente Schiedam heeft als doelstelling dat subsidieontvangers dienen te werken volgens de Code Cultural Governance. Deze code biedt een normatief karakter voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Daarmee laten verantwoordelijke bestuurders zien aan de buitenwereld wat gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. Een aantal documenten die betrekking hebben op onder meer: statuten, een profielbeschrijving van het bestuur, het rooster van aftreden en de wervingsprocedure voor bestuursleden hebben wij geplaatst op de website van Radio Schiedam en LOOKtv, onder de rubriek over ons. Werkrelatie met het gemeentebestuur De werkverhoudingen met het gemeentebestuur, gemeenteraad en ambtenaren wordt zowel door de hoofdredacteur/directeur en het bestuur functioneel onderhouden. Het betekent regelmatig overleg met de wethouder en de afdeling cultuur van de gemeente Schiedam. Daarin geven wij inzicht in het gevoerde beleid en doen verslag van de initiatieven die wij ontwikkelen om samenwerking te zoeken met andere culturele instellingen en onze bijdrage in projecten die door andere instellingen zijn uitgevoerd onder meer: uitvoeringen in het Wennekerpand, Theater aan de Schie en via ons kunst en cultuurprogramma Exposé. De relaties zijn zakelijk, openhartig en verlopen in een goede sfeer. ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling De Stadsomroep is per 1 januari 2012 een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling. Op basis van de statuten, de culturele werkzaamheden en de transparantie die wij hanteren door middel van het publiceren van diverse beleidsstukken op de website van Radio Schiedam en LOOKtv, die jaarlijks worden geüpdatet, zijn wij officieel gekwalificeerd. Dat betekent onder meer dat particuliere donateurs, die schenkingen verrichten aan de Stadsomroep, in aanmerking komen voor giftenaftrek. Ook legaten kunnen vrijgesteld worden van erfbelasting.

9 PROGRAMMERING De reportages zijn in 2014 volledig vernieuwd. Het Schiedamse nieuws (inclusief sport en weer) zijn ondergebracht in korte items in het LOOKtv nieuws. Op de doordeweekse dagen wordt vanaf uur een nieuw nieuwsbulletin uitgezonden. In het weekend wordt het nieuws van de afgelopen week nog eens herhaald in het LOOKtv nieuws weekoverzicht. Radio Schiedam De radioprogramma s Goedemorgen Zondag en Café Lokaal werden in 2014 ook op televisie uitgezonden in de formule Visual Radio oftewel Kijkradio. Goedemorgen Zondag wordt gemaakt en gepresenteerd door Wim Ouwens en Bas Siffels. Café Lokaal werd in 2014 op maandag en vrijdag gepresenteerd door Henk Groenewegen en op dinsdag en donderdag door Arie van Wingerden en op woensdag door Fred van Aken. Nieuw is de uitzending op zaterdag door Jan Willem de Boer. In beide programma s wordt met gasten in de studio stilgestaan bij actuele Human Interest onderwerpen. Nieuwe programma's LOOKtv Na het nieuws van uur wordt elke werkdag een van de nieuwe televisieprogramma s uitgezonden. Maandag Om de week een sportprogramma onder de titel SC Schiedam. In het sportprogramma brengt presentator Patrick de Boer iedere aflevering een andere sportvereniging in beeld. Dinsdag De dinsdag is gereserveerd voor De Politiek. Op dinsdagmiddag gaat presentator Yorick Haan iedere week in gesprek met een lid van het college van Burgemeester & Wethouders over onderwerpen uit portefeuille, bij voorkeur op locatie. Op dinsdagavond worden de gemeenteraadsvergaderingen uitgezonden, voorzien van een inleiding en samenvatting door Rob Nieuwveld en Yorick Haan. Vanaf half januari 2015 presenteert Rob Nieuwveld ook de woensdagochtend-editie van Café Lokaal, waarin hij actualiteiten uit de politiek bespreekt met betrokkenen. Al deze programma s worden gepresenteerd onder de titel De Politiek. Woensdag Op woensdag worden wonen, werken en leven in Schiedam in beeld gebracht onder de titel Schiedam Leeft. Onderwerpen zijn onder meer: bouwproject Oranjeburgh, de kinderboerderij, de werkzaamheden van de Irado-medewerkers tijdens het schoonhouden van de stad en het bezoeken van de keukenbrigades van de Schiedamse restaurants. Donderdag De donderdag is gereserveerd voor kunst en cultuur in het programma Exposé. Yorick Haan gaat in het programma in gesprek met plaatselij-

10 ke kunstenaars, schrijvers, conservators, theater-programmeurs, alsmede met regisseurs en acteurs die optreden in onze lokale theaters. Vrijdag In het programma Kik r tv wordt in twee afleveringen telkens een andere Schiedamse basisschool in beeld gebracht. Korte reportages en interviews met basisschoolleerlingen door leerlingen van het Stedelijk Gymnasium wisselen elkaar af. Het programma wordt volledig geproduceerd door studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Zaterdag Zaterdagochtend wordt van uur tot uur Café Lokaal uitgezonden op de TV (visual radio), waarin gasten uit Schiedam worden geïnterviewd. In het weekend worden alle uitzendingen van de voorgaande week herhaald. Het tv-kanaal van LOOKtv zendt een kabelkrant uit, waarop naast lokaal nieuws onder andere de sportuitslagen gebracht worden. De uitzendigen worden 2x keer per dag aangepast aan de actuele berichtgeving. De redactie van Radio Schiedam en LOOKtv is daarmee belast. Dit jaar is deze berichtgeving voorzien van actuele foto s. De dagelijkse programmering van Radio Schiedam en LOOKtv is terug te vinden op de websites: www. radioschiedam.nl en

11 WENNEKERPAND Sinds 2012 heeft het bestuur de huisvesting van de Stadsomroep hoog op de agenda staan. Wij hebben meerdere locaties in de stad onderzocht. Uiteindelijk was de keuze het Wennekerpand. De reden was dat wij geïnteresseerd waren in een locatie die een meerwaarde oplevert voor de culturele instellingen die er al gehuisvest zijn en wij als Stadsomroep onze expertise en diensten kunnen aanbieden om gezamenlijk te groeien naar een professioneel multimediaal theatercentrum waarin de activiteiten van de Stadsomroep voor alle organisaties een win-winsituatie oplevert. Uiteraard is onze insteek in principe gericht op kosten efficiëntie en kwaliteitsverbetering maar heeft een aantal spin-off effecten die ook bij de andere participanten een méér dan gunstige doorwerking hebben in de dienstverlening en kostenbeheersing. Wij hebben een plan van aanpak uitgerold waarin basale zaken als verhuiskosten en herinrichtingskosten een belangrijke plaats nemen. Primair is van belang dat de lijnverbindingen tussen de providers (Caiway en KPN) via het schakelcentrum in Naaldwijk technisch naadloos wordt opgebouwd en daarnaast de upstreaming naar de vaste lijnverbindingen technisch goed verlopen. Dat vergt een behoorlijke investering die wij niet uit eigen middelen kunnen financieren. Gelukkig hebben wij een beroep kunnen doen op de fondsen in Schiedam en de regio. Het is een diepteinvestering en innovatie die zowel appelleren aan duurzaamheid en continuïteit van de Stadsomroep en haar luisteraars en kijkers. Maar ook in belangrijke mate tegemoet komt aan de verbetering van de huurinkomsten van de eigenaar van het Wennekerpand. Wij hopen dan ook dat de subsidieaanvraag door beide fondsen wordt gehonoreerd en wij aan de slag kunnen gaan om de studio s opnieuw in te richten.

12 DANKWOORD De Stadsomroep is gebaat bij de inzet van vrijwilligers. Circa 35 medewerkers zijn actief bezig met het produceren en presenteren van radioprogramma's en het verlenen van hand- en spandiensten om de LOOKtv-reportages en Live-uitzendingen mede te verzorgen. Onze vrijwilligers hebben zich voortreffelijk gemanifesteerd om tijdens Kerstmis en Oudjaar in te zetten voor een 100 uur live tv-programma vanuit de "Blauwe Brug" ten behoeve van de Stichting Net Niet Genoeg. Doel was voedselpakketten in te zamelen voor de Schiedamse bevolking die onder of tegen de armoedegrens aan leven. Veel bekende Nederlanders hebben goederen gegeven die tegen opbod zijn verkocht. De actie leverde in ieder geval een netto bedrag op van en de levering van 220 boodschappentassen gevuld met levensmiddelen. De actie is door vele Schiedammers zeer gewaardeerd. LOOKtv en haar medewerkers hebben veel positieve reacties ontvangen per mail en tijdens onze marathonuitzending van 100 uur. Voorwaar een uitstekende prestatie. Het bestuur is zeer tevreden over de wijze waarop de Stadsomroep en haar vrijwilligers en medewerkers zich inzetten voor niet alleen dit project, maar voor meerdere culturele festiviteiten in het afgelopen jaar in de gemeente Schiedam. Daarvoor zijn wij hen dank verschuldigd. Schiedam, maart 2015 bestuur Stichting Stadsomroep Schiedam Ton van Gestel, voorzitter Henk Eikenbroek, secretaris Cor van Tilborg, penningmeester

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING... 3 2 LOKALE OMROEP EDE... 5 2.1 Radio... 5 2.2 Televisie... 5 2.3 Zendtijd... 6 2.4 Huisvesting... 6 2.5 Relatie met gemeentebestuur...

Nadere informatie

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic.

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Jaarverslag 2012 Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Inhoud Voorwoord 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie 10 Verslag van

Nadere informatie

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Publieke omroep Amsterdam... 7 Divers en laagdrempelig... 7 Broedplaats: leren en experimenteren... 8 Leeswijzer... 9 Programma-aanbod... 11 Radio en TV: van

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 14 november 2011 Ons

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

MOLENWERF 42-1541WR - KOOG A/D ZAAN. Beleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek 2013-2016

MOLENWERF 42-1541WR - KOOG A/D ZAAN. Beleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek 2013-2016 Beleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek 2013-2016 1 Dit beleidsplan is het vervolg op het beleidsplan van de Stichting Omroep Zaanstreek 2011-2012. In dit beleidsplan wordt met wijsheid achteraf terug gekeken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord... 4 Inleiding... 6 AT5... 8. FunX... 11. Concertzender... 14. SALTO Public Access... 16

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord... 4 Inleiding... 6 AT5... 8. FunX... 11. Concertzender... 14. SALTO Public Access... 16 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 Inleiding... 6 Professioneel aanbod en public access-kanalen... 6 Het belang van public access... 7 Ontwikkelingen en programmering in 2011... 7 AT5... 8 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

VOORWOORD. Robert Zaal, Directeur. vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het.

VOORWOORD. Robert Zaal, Directeur. vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het. JAARVERSLAG 2011 VOORWOORD Het was alwéér niet saai bij RTV Noord- Holland. Er is de fundamentele verandering in het mediaconsumptiegedrag van ons publiek die tot voortdurende alertheid en aanpassing noodzaakt.

Nadere informatie

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr.

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. 15 17 Op welke wijze worden in het mediabeleid voorwaarden

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Ondernemingsplan 2014 tot en met 2017 Inhoud Voorwoord 5 Missie, ambitie en kompas 6 Wat vooraf ging 9 Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Inspireren 1. Het culturele programma

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland

1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON organisatie van lokale omroepen in Nederland Inhoudsopgave Ten geleide 4 Missie en visie van de lokale omroep 5 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON

Nadere informatie

inhoudsopgave Verslag Publieke Bereik Programmering Sociaal jaarverslag van de directie verantwoording

inhoudsopgave Verslag Publieke Bereik Programmering Sociaal jaarverslag van de directie verantwoording L1 Jaarverslag 2014 inhoudsopgave Verslag van de directie Samenwerken met een open vizier L1 heeft een productief jaar achter de rug. Er werden op een aantal fronten nieuwe samenwerkingsinitiatieven genomen:

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2011 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 2.1. ArbeidsToeleiding en Coaching

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie