Bestuursverslag Stichting Stadsomroep Schiedam verslagjaar 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag Stichting Stadsomroep Schiedam verslagjaar 2014"

Transcriptie

1 Bestuursverslag Stichting Stadsomroep Schiedam verslagjaar 2014

2 ALGEMEEN Het bestuursverslag van de Stichting Stadsomroep Schiedam over het jaar 2014 wordt gepresenteerd in overeenstemming met de bepalingen van de Mediawet en de Code Cultural Governance van de gemeente Schiedam. De in het verslag vermelde bedragen zijn op basis van euro's opgenomen. Gevoerd beleid De Stichting Stadsomroep Schiedam voorziet in de lokale Schiedamse berichtgeving via radio en tv. Radio Schiedam en LOOKtv stellen zich als doel zoveel mogelijk bewoners te bereiken met aantrekkelijk, informatief en educatief nieuws over de belangrijkste gebeurtenissen in de stad. Daarnaast zoekt de Stadsomroep samenwerking met andere culturele instellingen om het culturele aanbod in de gemeente een podium te bieden via radio en tv. Wij geven culturele manifestaties, musea, theatervoorstellingen, sportevenementen, ondernemers, werknemers, onderwijsinstellingen en kerkgenootschappen, de gelegenheid hun activiteiten te promoten binnen het kader van de mediawetgeving en de dag en weekprogrammering van Radio Schiedam en LOOKtv. De Stadsomroep functioneert als lokaal cross mediaal platform door zowel op radio, tv, internet, sociale media (Google+, Facebook en Twitter) haar programma s aan de bewoners van Schiedam aan te bieden. Een veelheid van programma s door het jaar heen en 24 uur per dag en 7 dagen per week. De ICE-norm, een voorgeschreven percentage programma s van informatieve, culturele en educatieve aard, die het Commissariaat van de Media voorschrijft wordt daarmee ruimschoots gehaald. Stichting Stadsomroep Schiedam De Stadsomroep is in 1987 opgericht. Het bestuur bestaat uit drie leden, die geen bezoldiging ontvangen voor hun werkzaamheden en maatschappelijke binding hebben met de Schiedamse gemeenschap. De Stadsomroep heeft zoals voorgeschreven in de mediawet, een Programma Beleid Bepalend Orgaan (PBO). De redactie van Radio Schiedam en LOOKtv heeft een onafhankelijke journalistieke positie die is vastgelegd in een redactiestatuut. De redactie staat onder leiding van een hoofdredacteur die tevens functioneel optreedt als directeur en verantwoordelijk is voor de dagelijkse operationele leiding. Zendtijd De Stichting Stadsomroep Schiedam heeft een aanwijzing als lokale publieke media-instelling (zendmachtiging) van het Commissariaat voor de Media voor de periode 6 november 2011 tot 6 november Elke vijf jaar dient de Stadsomroep een aanvraag te doen bij het Commissariaat voor de Media.

3 ALGEMENE BESCHOUWING 2014 Het jaar 2014 is aan de Stadsomroep niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het werd gekenmerkt door bevredigende financiële resultaten, wijzigingen in de interne en personele organisatie en discussies over de nieuwe locatie van de studio van Radio Schiedam en LOOKtv. De herstructurering van de personele organisatie speelde in op de noodzaak fors te bezuinigen en tot een herpositionering van LOOKtv. De verandering van nieuwsconsumptie en mediagebruik door de burgers van Schiedam, werd vertaald naar meer en sneller aanbod van eerstelijnsnieuws via LOOKtv nieuws, radio, Twitter en internet, aangevuld met achtergrond en duiding via televisie en een versterkte inzet van social media (Google+ Facebook en Twitter). Wijzigingen van de Mediawet eind 2013 versterkte de positie van de Stadsomroep. De uitzendingen van LOOKtv worden nu sinds begin 2015 door verschillende providers gedistribueerd. Via de traditionele CAIkabel is nu na Caiway op kanaal 12 LOOKtv ook te zien via het digitale KPN op kanaal 633. Dat betekent dat het potentiële bereik is gegroeid van 58% naar ruim 90%. Daarmee zijn wij een tv-zender die bereikbaar is voor nagenoeg alle inwoners van Schiedam. Samenwerking OLON, VNG en CvdM De Stadsomroep is aangesloten bij de OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) deze koepelorganisatie en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente) werken ambitieus samen. Schaalvergroting en professionalisering zijn daarbij de kernwoorden. Momenteel werken zij initiatieven uit die moeten bijdragen aan een verdere professionalisering van de sector lokale publieke media-instellingen, waaronder de oprichting van een sectorinstituut en de Mediahub. In de nieuwe aanwijzingsprocedure van lokale omroepen, die in gevorderd stadium is, kent het Commissariaat van de Media voor het beoordelen van de lokale situatie een belangrijke rol toe aan de gemeenteraden, waarbij het commissariaat toezicht houdt op de onafhankelijkheid van de lokale media-instelling. In 2015 zal het Commissariaat, samen met de OLON en VNG, zorg dragen voor voorlichting aan de gemeente over deze nieuwe procedure om verdere professionalisering van de sector te ondersteunen. Kostenbeheersing Voor de Stadsomroep stond wederom centraal de beheersing van de vaste en exploitatiekosten. De reden hiervan is dat wij voorsorteren op de verlaging van de subsidie van de gemeente Schiedam, die met ingang van 2015 wordt gekort met De gemeente heeft forse bezuinigingen doorgevoerd in de periode Er is gekozen om het budget

4 voor cultuur en culturele subsidies te verlagen. Daarmee wordt gekort op de structurele subsidies aan culturele instellingen zoals de lokale omroep. Deze bezuinigingen dienen wij als Stadsomroep te respecteren en we zijn daardoor genoodzaakt een exploitatie rond te maken waarin uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Een forse subsidiekorting in het vooruitzicht die tevens gepaard is gegaan met een robuuste afname van de reclame-inkomsten in de afgelopen twee jaar. De afname van de reclame-inkomsten is vanaf het jaar 2012 reeds ingezet. Door economische omstandigheden is het midden- en kleinbedrijf (MKB) genoodzaakt de reclameen advertentiebudgetten naar beneden bij te stellen. Het gevolg is dat men zorgvuldig en beheerst omgaat met de beschikbare reclamebudgetten Nieuwe Studio in het Wennekerpand Door de wens van het gemeentebestuur om structurele samenwerking te zoeken met andere culturele- en maatschappelijke instellingen om voor elkaar win-win-mogelijkheden te creëren alsmede door synergie oplossingen (door elkaar tezamen te verbeteren) te bewerkstelligen en de opgelegde bezuinigingen, was het noodzakelijk de huidige studio van Radio Schiedam en LOOKtv aan de Lange Nieuwstraat te verlaten. Daarmee wordt een optimalere bezettingsgraad van het Wennekerpand bewerkstelligd en de huuropbrengsten komen rechtstreeks ten goede aan de gemeente Schiedam, de verhuurder van het Wennekerpand. Daarnaast is nieuwe studioruimte gelegen aan de achterzijde van de theaterzaal (backstage) wat logistiek de beste werkruimte is voor de Stadsomroep. Daarmee blijven er nog representatieve ruimtes aanwezig voor mogelijke nieuwe huurders. Aanstelling directeur/hoofdredacteur In de maand april is voor een periode van drie maanden een interim-manager aangesteld voor de functie van directeur/hoofdredacteur. In de maand augustus is de heer Yorick Haan definitief benoemd als directeur/hoofdredacteur. De functie wordt in deeltijd uitgevoerd. Er zijn belangrijke stappen gezet om de organisatorische en personele aansturing te verbeteren. De accenten van het beleid zullen gericht zijn op individuele coaching van medewerkers en het ontwikkelen van nieuwe programma-formats. Daarnaast is een beleid ingezet om de beeld- en geluidskwaliteit te verbeteren en de omzetting naar digitale uitzendingen te implementeren omdat binnenkort glasvezel wordt ingevoerd binnen de gemeente. Daarnaast is het digitale kanaal van KPN beschikbaar. Onze partner Mediachoice heeft deze implementatie uitgevoerd in overleg met onze directeur en technische crew. Deze projecten zijn in het 2 e halfjaar met succes uitgerold. Afscheid van de heer Jan Willem de Boer De heer Jan Willem de Boer was de directeur en presentator van Radio Schiedam en LOOKtv. Zijn dienstverband was gebaseerd op een jaarlijkse detacheringsovereenkomst met de Mavo Schravenlant XL. Door de tegenvallende inkomsten waren wij genoodzaakt zijn 0,86 fte dienstverband te beëindigen en de personele kosten weer in lijn te brengen met de omvang van de totale vaste kosten. Wij betreuren het dat het noodzakelijk was deze personele aanpassing door te voeren. De heer Jan Willem de Boer heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van LOOKtv, het was een alom gerespecteerde

5 presentator, die zeer bekend was in de gemeente Schiedam. Wij zijn verheugd dat hij als vrijwilliger nog wekelijks zijn bijdrage levert als presentator voor de zaterdageditie van het programma Café Lokaal. Financiële ontwikkelingen in 2014 Door de aangekondigde bezuinigen van de gemeente Schiedam, en een afnemend rendement uit de reclame-inkomsten en een veranderde mediaconsumptie was de Stadsomroep genoodzaakt de bedrijfsactiviteiten en personele organisatie te herzien en de bedrijfsvoeringslasten neerwaarts bij te stellen. De financiële resultaten over 2014 zijn bevredigend te noemen. Wij zijn erin geslaagd het negatieve exploitatieresultaat van in 2013 om te buigen naar een positief exploitatieresultaat van in 2014, voorwaar een prima prestatie. Het gevoerde financiële beleid is sterk gefocust op kostenbeheersing. De grote onkostenposten zijn nauwelijks te beïnvloeden. Huur, energie, onderhoud, verzekeringen, bewaking en uitzendkosten (onder meer afdrachten aan de branche vereniging OLON en voor uitzendrechten zoals Buma/ Stemra/Sena/NOS) alsmede productiekosten en personele lasten zijn voor het merendeel te kwalificeren als vaste kosten. Daarnaast leveren de kosten voor lijnverbindingen en het gebruik van internet eveneens jaarlijks een autonome voortschrijdende kostenpost op, die gestaag oploopt. In 2012 en 2013 zijn wij erin geslaagd de variabele kosten fors terug te dringen, dat effect heeft in 2014 zichtbaar resultaat gehad. De focus van de Stadsomroep is gericht om te overleven in deze tijd van verminderde inkomsten. Dat heeft er toe geleid dat wij inzetten op het realiseren van Commerciële ontwikkelingen een verdere afname van vaste kosten. In 2014 waren wij genoodzaakt ook te snijden in de personele kosten. De vergoedingen die verstrekt werden aan vrijwilligers zijn beëindigd. Daarnaast zijn de formatieplaatsen van betaalde mede-erkers met 0,5 fte verminderd. Concreet zijn de personele lasten met circa teruggeschroefd. De huurlasten kunnen in 2015 omlaag omdat met de overgang naar het Wennekerpand de totale studio-oppervlakte wordt teruggebracht van 205 vierkante meter naar circa 80 vierkante meter. Per saldo levert dit ook een aanzienlijke besparing op. Wij maken als Stadsomroep deel uit van de culturele sector in de gemeente Schiedam en nemen actief onze verantwoordelijkheid om zuinig om te gaan met beschikbare financiële middelen. Echter de bandbreedte waarbinnen wij nog verder kunnen bezuinigingen is uiterst beperkt. Wij dienen ook onze technische voorzieningen op peil te houden, het kan niet zo zijn dat wij voortdurend een beroep moeten doen op externe derdengeldstromen. Vervangingsinvesteringen dienen zoveel mogelijk gerealiseerd te worden via de herbestemmingsreserves en opgebouwd worden vanuit de reguliere bedrijfsuitoefening activiteiten; oftewel jaarlijks een kasreserve opbouwen om de noodzakelijke vervangingsinvesteringen uit te voeren. De nu ingeslagen weg om alleen maar te focussen op een sluitend exploitatiebudget is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt gezien onverstandig. Een lokale media-instelling is nu eenmaal hypergevoelig voor technologische veranderingen. De stadsomroep is gefocust om zelf kasstromen te ontwikkelen ter financiering van de dagelijkse programmering, maar vooral om vervangingsinvesteringen uit eigen financiële middelen te kunnen financieren. De

6 gemeente Schiedam heeft als streven dat gesubsidieerde culturele instellingen voor een groter deel kunnen voorzien in eigen inkomsten. Het beleid is erop gericht om via radio en televisie extra inkomen te genereren en daar waar mogelijk gezamenlijke producties te realiseren met zelfstandige bestuursorganen met een maatschappelijke functie (Woonplus, Irado etc.) en culturele instellingen om gezamenlijk filmproducties te produceren. Echter de omzetcijfers van de reclame-inkomsten laten vanaf 2013 een dalende tendens zien. De economische crisis liet zich in onze stad en regio in alle heftigheid voelen. Hoewel het economisch herstel nog onevenwichtig en wankel is en met name de belangrijke branche Midden- en Kleinbedrijf (MKB) het nog erg moeilijk heeft, is de verwachting dat het vertrouwen van de consument en MKB weer toeneemt. De beschikbare financiën bij adverteerders zijn nog steeds mager, wat betekent dat de gemiddelde contractgrootte onder druk blijft staan.

7 SAMENWERKING Er zijn meerdere samenwerkingsverbanden van start gegaan in het afgelopen jaar. We zullen daarvan twee projecten nader onder loep nemen. Enerzijds gericht op wijkverbetering en anderzijds gericht op educatieve scholing en het omgaan met het medium tv. De navolgende culturele en maatschappelijke instellingen hebben een belangrijke plaats ingenomen in de samenwerking en jaarprogrammering: - Wennekerpand; - Wenneker Cinema; - Theater aan de Schie; - Stedelijk Museum Schiedam; - Bibliotheek Schiedam; - Seniorenwelzijn; - Irado; - Woonplus Schiedam; - Stichting Mooi Werk; - Grafisch Lyceum Rotterdam; - Hogeschool Inholland; - Bewonersorganisaties; - Sportverenigingen; - Verkiezing Sporter v/h jaar. Wij hebben met deze samenwerkingsverbanden bereikt dat de aanbevelingen vanuit de gemeente Schiedam om met tenminste twee cultuur instellingen nauwer samen te werken succesvol is geweest. Daarnaast zijn er cross culturele netwerken uitgezet, waarbij de Stadsomroep een spin-off is om de cultuurinstellingen een podium te bieden hun activiteiten ook op de lokale radio- en tv-zender onder de aandacht te brengen. Woonplus Schiedam In de maand november hebben Bob Venhuizen, directeur-bestuurder van Woonplus en Ton van Gestel, voorzitter van de Stadsomroep, een overeenkomst gesloten voor samenwerking aan een project in het Kader van het Wijkactieprogramma (WAP) Nieuwland. Woonplus wil graag een leerwerkplek voor een jonge Schiedammer ondersteunen in relatie tot de wooncursus Nieuwland. De Stadsomroep zal daarom in het Projecten in Nieuwland Nieuwland is als een van de zogenaamde Vogelaarwijken aangemerkt. Dat betekent dat Woonplus met het Rijk heeft afgesproken dat zij 10 jaar lang extra investeert in sociale en fysieke projecten. Iedere schoolweek zendt LOOKtv het programma Kik rtv uit, dat wordt gemaakt voor en door kinderen. De Kleine Ambassade betrekt kinderen bij allerlei onderwerpen die zich in Schiedam afspelen. Dankzij de samenwerking tussen LOOKtv en het Grafisch Lyceum is de jarenlange wens in vervulling gegaan van de Kleine Ambassade om een eigen televisieprogramma te maken. Sinds de zomer van 2014 is Kik rtv een feit. Iedere uitzending wordt gemaakt door een basisschool en jonge presentatoren vanuit het schooljaar 2014/2015 en in het schooljaar 2015/2016 een Schiedamse stagiair(e) begeleiden en opleiden in de verschillende competenties die er zijn met betrekking tot de productie van televisieprogramma s en televisiereclame. De opleiding van deze stagiair(e) concentreert zich rondom de productie van 25 instructiefilms en reportages voor de Wooncursus Nieuwland van Woonplus. Woonplus en maatschappelijke organisaties stelden in overleg met de gemeente Schiedam in 2008 het Wijkactieprogramma Nieuwland vast, er werden maar liefst dertig projecten gestart. De Kleine Ambassade (voorheen stg Kik'r) voortgezet onderwijs. Gezamenlijk leren zij van alles over het maken van een tv-uitzending. In een speciale les op school bepalen zij de onderwerpen en maken het script. Daarna doen zij research en maken de reportages met de televisiemakers van LOOKtv. Dit gebeurt onder leiding van de docenten van de Kleine Ambassade. Ook jongeren zijn betrokken bij de verdere uitvoering. De opnames en montage zijn in handen van de opleiding AV-productie van het Grafisch Lyceum.

8 Code Cultural Governance De gemeente Schiedam heeft als doelstelling dat subsidieontvangers dienen te werken volgens de Code Cultural Governance. Deze code biedt een normatief karakter voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Daarmee laten verantwoordelijke bestuurders zien aan de buitenwereld wat gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. Een aantal documenten die betrekking hebben op onder meer: statuten, een profielbeschrijving van het bestuur, het rooster van aftreden en de wervingsprocedure voor bestuursleden hebben wij geplaatst op de website van Radio Schiedam en LOOKtv, onder de rubriek over ons. Werkrelatie met het gemeentebestuur De werkverhoudingen met het gemeentebestuur, gemeenteraad en ambtenaren wordt zowel door de hoofdredacteur/directeur en het bestuur functioneel onderhouden. Het betekent regelmatig overleg met de wethouder en de afdeling cultuur van de gemeente Schiedam. Daarin geven wij inzicht in het gevoerde beleid en doen verslag van de initiatieven die wij ontwikkelen om samenwerking te zoeken met andere culturele instellingen en onze bijdrage in projecten die door andere instellingen zijn uitgevoerd onder meer: uitvoeringen in het Wennekerpand, Theater aan de Schie en via ons kunst en cultuurprogramma Exposé. De relaties zijn zakelijk, openhartig en verlopen in een goede sfeer. ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling De Stadsomroep is per 1 januari 2012 een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling. Op basis van de statuten, de culturele werkzaamheden en de transparantie die wij hanteren door middel van het publiceren van diverse beleidsstukken op de website van Radio Schiedam en LOOKtv, die jaarlijks worden geüpdatet, zijn wij officieel gekwalificeerd. Dat betekent onder meer dat particuliere donateurs, die schenkingen verrichten aan de Stadsomroep, in aanmerking komen voor giftenaftrek. Ook legaten kunnen vrijgesteld worden van erfbelasting.

9 PROGRAMMERING De reportages zijn in 2014 volledig vernieuwd. Het Schiedamse nieuws (inclusief sport en weer) zijn ondergebracht in korte items in het LOOKtv nieuws. Op de doordeweekse dagen wordt vanaf uur een nieuw nieuwsbulletin uitgezonden. In het weekend wordt het nieuws van de afgelopen week nog eens herhaald in het LOOKtv nieuws weekoverzicht. Radio Schiedam De radioprogramma s Goedemorgen Zondag en Café Lokaal werden in 2014 ook op televisie uitgezonden in de formule Visual Radio oftewel Kijkradio. Goedemorgen Zondag wordt gemaakt en gepresenteerd door Wim Ouwens en Bas Siffels. Café Lokaal werd in 2014 op maandag en vrijdag gepresenteerd door Henk Groenewegen en op dinsdag en donderdag door Arie van Wingerden en op woensdag door Fred van Aken. Nieuw is de uitzending op zaterdag door Jan Willem de Boer. In beide programma s wordt met gasten in de studio stilgestaan bij actuele Human Interest onderwerpen. Nieuwe programma's LOOKtv Na het nieuws van uur wordt elke werkdag een van de nieuwe televisieprogramma s uitgezonden. Maandag Om de week een sportprogramma onder de titel SC Schiedam. In het sportprogramma brengt presentator Patrick de Boer iedere aflevering een andere sportvereniging in beeld. Dinsdag De dinsdag is gereserveerd voor De Politiek. Op dinsdagmiddag gaat presentator Yorick Haan iedere week in gesprek met een lid van het college van Burgemeester & Wethouders over onderwerpen uit portefeuille, bij voorkeur op locatie. Op dinsdagavond worden de gemeenteraadsvergaderingen uitgezonden, voorzien van een inleiding en samenvatting door Rob Nieuwveld en Yorick Haan. Vanaf half januari 2015 presenteert Rob Nieuwveld ook de woensdagochtend-editie van Café Lokaal, waarin hij actualiteiten uit de politiek bespreekt met betrokkenen. Al deze programma s worden gepresenteerd onder de titel De Politiek. Woensdag Op woensdag worden wonen, werken en leven in Schiedam in beeld gebracht onder de titel Schiedam Leeft. Onderwerpen zijn onder meer: bouwproject Oranjeburgh, de kinderboerderij, de werkzaamheden van de Irado-medewerkers tijdens het schoonhouden van de stad en het bezoeken van de keukenbrigades van de Schiedamse restaurants. Donderdag De donderdag is gereserveerd voor kunst en cultuur in het programma Exposé. Yorick Haan gaat in het programma in gesprek met plaatselij-

10 ke kunstenaars, schrijvers, conservators, theater-programmeurs, alsmede met regisseurs en acteurs die optreden in onze lokale theaters. Vrijdag In het programma Kik r tv wordt in twee afleveringen telkens een andere Schiedamse basisschool in beeld gebracht. Korte reportages en interviews met basisschoolleerlingen door leerlingen van het Stedelijk Gymnasium wisselen elkaar af. Het programma wordt volledig geproduceerd door studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Zaterdag Zaterdagochtend wordt van uur tot uur Café Lokaal uitgezonden op de TV (visual radio), waarin gasten uit Schiedam worden geïnterviewd. In het weekend worden alle uitzendingen van de voorgaande week herhaald. Het tv-kanaal van LOOKtv zendt een kabelkrant uit, waarop naast lokaal nieuws onder andere de sportuitslagen gebracht worden. De uitzendigen worden 2x keer per dag aangepast aan de actuele berichtgeving. De redactie van Radio Schiedam en LOOKtv is daarmee belast. Dit jaar is deze berichtgeving voorzien van actuele foto s. De dagelijkse programmering van Radio Schiedam en LOOKtv is terug te vinden op de websites: www. radioschiedam.nl en

11 WENNEKERPAND Sinds 2012 heeft het bestuur de huisvesting van de Stadsomroep hoog op de agenda staan. Wij hebben meerdere locaties in de stad onderzocht. Uiteindelijk was de keuze het Wennekerpand. De reden was dat wij geïnteresseerd waren in een locatie die een meerwaarde oplevert voor de culturele instellingen die er al gehuisvest zijn en wij als Stadsomroep onze expertise en diensten kunnen aanbieden om gezamenlijk te groeien naar een professioneel multimediaal theatercentrum waarin de activiteiten van de Stadsomroep voor alle organisaties een win-winsituatie oplevert. Uiteraard is onze insteek in principe gericht op kosten efficiëntie en kwaliteitsverbetering maar heeft een aantal spin-off effecten die ook bij de andere participanten een méér dan gunstige doorwerking hebben in de dienstverlening en kostenbeheersing. Wij hebben een plan van aanpak uitgerold waarin basale zaken als verhuiskosten en herinrichtingskosten een belangrijke plaats nemen. Primair is van belang dat de lijnverbindingen tussen de providers (Caiway en KPN) via het schakelcentrum in Naaldwijk technisch naadloos wordt opgebouwd en daarnaast de upstreaming naar de vaste lijnverbindingen technisch goed verlopen. Dat vergt een behoorlijke investering die wij niet uit eigen middelen kunnen financieren. Gelukkig hebben wij een beroep kunnen doen op de fondsen in Schiedam en de regio. Het is een diepteinvestering en innovatie die zowel appelleren aan duurzaamheid en continuïteit van de Stadsomroep en haar luisteraars en kijkers. Maar ook in belangrijke mate tegemoet komt aan de verbetering van de huurinkomsten van de eigenaar van het Wennekerpand. Wij hopen dan ook dat de subsidieaanvraag door beide fondsen wordt gehonoreerd en wij aan de slag kunnen gaan om de studio s opnieuw in te richten.

12 DANKWOORD De Stadsomroep is gebaat bij de inzet van vrijwilligers. Circa 35 medewerkers zijn actief bezig met het produceren en presenteren van radioprogramma's en het verlenen van hand- en spandiensten om de LOOKtv-reportages en Live-uitzendingen mede te verzorgen. Onze vrijwilligers hebben zich voortreffelijk gemanifesteerd om tijdens Kerstmis en Oudjaar in te zetten voor een 100 uur live tv-programma vanuit de "Blauwe Brug" ten behoeve van de Stichting Net Niet Genoeg. Doel was voedselpakketten in te zamelen voor de Schiedamse bevolking die onder of tegen de armoedegrens aan leven. Veel bekende Nederlanders hebben goederen gegeven die tegen opbod zijn verkocht. De actie leverde in ieder geval een netto bedrag op van en de levering van 220 boodschappentassen gevuld met levensmiddelen. De actie is door vele Schiedammers zeer gewaardeerd. LOOKtv en haar medewerkers hebben veel positieve reacties ontvangen per mail en tijdens onze marathonuitzending van 100 uur. Voorwaar een uitstekende prestatie. Het bestuur is zeer tevreden over de wijze waarop de Stadsomroep en haar vrijwilligers en medewerkers zich inzetten voor niet alleen dit project, maar voor meerdere culturele festiviteiten in het afgelopen jaar in de gemeente Schiedam. Daarvoor zijn wij hen dank verschuldigd. Schiedam, maart 2015 bestuur Stichting Stadsomroep Schiedam Ton van Gestel, voorzitter Henk Eikenbroek, secretaris Cor van Tilborg, penningmeester

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Goed voor Gennep 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Welkom op onze infoavond! Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG) 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden:

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: A gemeente Eindhoven EVALUATIE STUDIO 040 De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: minimaal 1300 minuten televisie

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Heerhugowaard a Life

Jaarverslag 2014. Heerhugowaard a Life Jaarverslag 2014 Heerhugowaard a Life Inleiding Ook dit jaar ligt er weer een jaarverslag over Heerhugowaard A Life vóór u. In dit verslag kunt u lezen hoe het de omroep en onze verschillende afdelingen

Nadere informatie

Media-aanbodbeleid 2015

Media-aanbodbeleid 2015 Omroep Ede algemeen 0318 811 999 e-mail redactie@omroepede.nl post Postbus 4242 6710 EE Ede bezoek Cultura, Molenstraat 45, Ede ingang rode deur aan de telefoonweg Stichting Omroep Ede - PBO (VERSIE 02)

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 Medio mei van dit jaar heeft RTV Maastricht het initiatief genomen om verkennende gesprekken te voeren met fractievoorzitters uit de Gemeenteraad

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein BELEID BESTUUR LOKALE OMROEP STEIN PAGINA 1 TAAK / DOEL LOKALE OMROEPEN INSTANTIE WET TAAK/DOEL A. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht

Nadere informatie

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media Modelreglement programmabeleidbepalend orgaan Het Commissariaat heeft vastgesteld dat er bij de bestuursleden en de leden van de programmabeleidbepalende organen van de lokale publieke media-instellingen

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS.

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. NIEUWSBRIEF AOS januari 2015, #1 INLEIDING Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. Het initiatief tot de oprichting van onze stichting is genomen door een groep mensen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er?

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er? Onderzoeksrapport Wat voor soorten stages zijn er? Eliza Friedrich 74956 M2A2 Week 1 5 verschillende soorten bedrijven / stages. Stay in Touch Media. Wat is de Stay in Touch Media? Stay in Touch Media

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

ANBI- verantwoording. Meer informatie over de organisatiestructuur van de stichting is te vinden in het jaarverslag 2014.

ANBI- verantwoording. Meer informatie over de organisatiestructuur van de stichting is te vinden in het jaarverslag 2014. ANBI- verantwoording Culturele ANBI Stichting Schouwburg Cuijk Stimuleringsfonds (in de communicatie naar buiten wordt de naam Het Podiumfonds Land van Cuijk & Maasduinen gebruikt) is door de Belastingdienst

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 23-3-2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2014/2015-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen... - 3 - Algemeen

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en Provinciale Staten,

Geachte leden van de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en Provinciale Staten, Geachte leden van de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en Provinciale Staten, bij deze de reactie van IRTV Groningen betreffende het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de concessie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

RECLAME MOGELIJKHEDEN

RECLAME MOGELIJKHEDEN RECLAME MOGELIJKHEDEN Versie 1.0 Gijsbert Schrijvers g.schrijvers@rtvkatwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 MEDIA BIJ RTV KATWIJK... 4 Kabelkrant... 4 Mogelijkheden op Kabelkrant... 4 Under en overscan berekeningen...

Nadere informatie

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv. Drtv vernieuwt Momenteel wordt er een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de zender onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de workshops

Nadere informatie

Samen kunnen we meer, samen doen we meer. Contactdag 12 november 2011

Samen kunnen we meer, samen doen we meer. Contactdag 12 november 2011 Contactdag 12 november 2011 Koepel voor het Particuliere Initiatief Opgericht in mei 2009 Een koepelorganisatie voor het PI Gestaag groeiend Gerund door vrijwilligers Lucy Engelen, voorzitter. Partin:

Nadere informatie

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760 Stichting Achterhoek FM Het bestuur Postbus 115 7250 AC VORDEN Hilversum Onderwerp 6 maart 2001 Aanvulling zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M.

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector doelstelling convenant verhoging maatschappelijke toegevoegde waarde van lokale omroepsector binnen

Nadere informatie

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA In opdracht van: Gemeente Amstelveen Projectnummer: 15202 Merel van der Wouden MSc drs. Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP De voornaamste doelstelling van de SMOG is om de lokale omroep in onze gemeente een kwaliteitsimpuls te geven,

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC20-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 9 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC20 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT226727 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760 Aan de lokale omroepinstellingen Datum Onderwerp 2 november 2007 Beleidsbrief lokale omroep en uitbesteding Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035)

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Bijlage Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Stand van zaken eind 2010 Zeventien Nederlandse gemeenten hebben de status van "algemeen nut beogende instelling". Burgers kunnen

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV. AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 17 januari 2008 sanctiebeschikking Schiphol TV Uw

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder

Jaarverslag. Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder Jaarverslag Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder 2012 Nijenbeek 4A Postbus 105 8303 ZA Emmeloord 8300 AC Emmeloord Telefoon: 0527-610000 Internet: www.radionop.nl Mail: Bestuur@radionop.nl Pagina 1

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: 15637\2009000994 Betreft: ontheffingsverzoek Europese quota Film 1, Film 1.2 en Film 1.3 alsmede Film 1 Action Beschikking van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS BELEIDSPLAN & ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS 2015-2017 versie: 30 maart 2015 INHOUD I Doel van de stichting.. 3 II Korte voorgeschiedenis.. 3 2.1 Nulde seizoen 2013-2014 3 III Actuele beleid en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 1

BELEIDSPLAN 2013-2017 1 BELEIDSPLAN 2013-2017 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 De noodzaak 2. De organisatie 2.1 Bestuur 2.2 Financiën 2.3 Zorg 3. Toekomstvisie 3.1 Locatie 3.2 Missie 3.3 Visie

Nadere informatie

UITZENDOVEREENKOMST 2012-2013

UITZENDOVEREENKOMST 2012-2013 UITZENDOVEREENKOMST 2012-2013 De ondergetekenden: Stichting Publieke Omroep Amsterdam, gevestigd aan de Piet Heinkade 179 te (1019 HC) Amsterdam, en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 2 Missie en visie... 3 Doelstellingen 2010-2015... 4 Fondswerving... 5 Financieel beleid beheerskosten... 6 Verhouding tot ondersteuningscommissies... 7 Versie 1.0 Status Definitief

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 166 Dienst Stadsbeheer nr. BSD/2003.717 RIS 108197_ 030923. Pilot-project StadsTV/Residentie.net/ Haags Multimediacentrum.

Gemeente Den Haag. rv 166 Dienst Stadsbeheer nr. BSD/2003.717 RIS 108197_ 030923. Pilot-project StadsTV/Residentie.net/ Haags Multimediacentrum. rv 166 Dienst Stadsbeheer nr. BSD/2003.717 RIS 108197_ 030923 RIS108197_30-09-2003 Gemeente Den Haag Den Haag, 5 september 2003 Aan de gemeenteraad Pilot-project StadsTV/Residentie.net/ Haags Multimediacentrum.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Dorpshuis De Rotonde te Niekerk in de gemeente Grootegast. Eind 2009 is een ingrijpende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 7 april 2014 Prins Bernhardstraat 9 4341 EZ Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website. www.zeeuwsedocumentaire.

Jaarverslag 2014. 7 april 2014 Prins Bernhardstraat 9 4341 EZ Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website. www.zeeuwsedocumentaire. Jaarverslag 2014 Opgericht 1. Colofon Opgericht De Zeeuwse Documentaire Stichting is opgericht op. Jaarverslag Het verslagjaar loopt van 7 april tot en met 31 december 2014. Samenstelling bestuur Voorzitter,

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-006417-rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) 7737 785

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-006417-rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) 7737 785 AANTEKENEN Stichting Rotterdamse T.V. Producties t.a.v. RNN (Regio News Network) t.a.v. de directie Houtlaan 21 3016 DA ROTTERDAM Datum Onderwerp 7 november 2006 Sanctievoornemen - Correct Sport Studio

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

RTV80: Lokaal multimediaal. Van radiostation tot multimediaal station

RTV80: Lokaal multimediaal. Van radiostation tot multimediaal station RTV80: Lokaal multimediaal Van radiostation tot multimediaal station 1 Inleiding Sinds de komst van radio 80 in 1980 (toen nog radio Noordzee geheten) is het medialandschap aanzienlijk veranderd. Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan.

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan. Algemeen Stichting De Stichting Omroep Zaanstreek is opgericht op 20 juni 1983 en heeft haar statutaire zetel te Zaanstad. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 41231512.

Nadere informatie

Beleidsplan. Versie november 2013

Beleidsplan. Versie november 2013 Beleidsplan Versie november 2013 Inhoudsopgave Kansarme kinderen beter laten horen, zien en spreken. Dát is wat we doen!... 3 1. Strategie... 4 1.1 Visie en koers... 4 1.1.1 Horen, zien en spreken... 4

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

De Kleine Ambassade 2014. Resultaten

De Kleine Ambassade 2014. Resultaten De Kleine Ambassade 2014 Resultaten De Kleine Ambassade (voorheen Stichting Kik r) wil de weerbaarheid van kinderen vergroten en hun betrokkenheid bij de eigen leefomgeving stimuleren. Onze ANBI-stichting

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Afgestemd op Gelderland, Gelders omroepbeleid 2009-2013 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep

Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep Onderstaande exercitie is gebaseerd op oudere cijfers (Mazars 2002) en de uitkomsten wijken daarom af van de cijfers zoals gepresenteerd in het artikel van

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2014 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2014 en Staat van Inkomsten en Lasten 2014 4. Toelichting Balans

Nadere informatie

Bank: NL97INGB0007619758 t.n.v. Stichting Mudanthe

Bank: NL97INGB0007619758 t.n.v. Stichting Mudanthe Stichting Mudanthe Mudanthe brengt mensen samen in diverse laagdrempelige activiteiten en projecten. Onze sleutelwoorden zijn diversiteit, ontmoeting, enthousiasme, laagdrempelig en gewoon doen. Mudanthe

Nadere informatie

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd?

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

2016 - Zondag 13.30-14.00 uur

2016 - Zondag 13.30-14.00 uur Programma Ondernemen doen we Zo is hét televisieprogramma bij RTL7 voor en door de zakelijke markt. Vanuit onze studio spreekt presentator Jeroen Smits elke week met twee ondernemers. Middels human interest

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22512 1 november 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 oktober 2012, nr. WJZ/434615

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

Radio Reclame. Radio van de bodem van de Zuiderzee, Radio met het nieuws van op de hoek

Radio Reclame. Radio van de bodem van de Zuiderzee, Radio met het nieuws van op de hoek Radio Reclame Een lokaal radiostation dat in de hele Noordoostpolder maar ook daarbuiten is te ontvangen, via de kabel op 104.1 Mhz, in de ether op 105,2 Mhz, via luister op de nieuwswebsite van de lokale

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document.

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document. Doe mee met de #3fm #DJ #Talentschool 2013-2014 Op 22 juni 2013 start een nieuwe serie van 3 workshops onder leiding van Timo Komst. Je kan je hiervoor vanaf nu aanmelden. De workshops worden gegeven in

Nadere informatie

1. Welke gevolgen heeft het zelfstandig ondernemerschap voor de rechtspositie van het personeel van het Kunstbedrijf?

1. Welke gevolgen heeft het zelfstandig ondernemerschap voor de rechtspositie van het personeel van het Kunstbedrijf? Schriftelijke vragen rechtspositie personeel Kunstbedrijf Arnhem In het ondernemingsplan van het Kunstbedrijf Arnhem wordt uitgegaan van een nieuwe rol voor het bedrijf, die van regisseur. Het kunstbedrijf

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

radio&tv station voor veteranen en door veteranen.

radio&tv station voor veteranen en door veteranen. Als DJ in Libanon (UNIFIL Detachement DUTCHBATT 83/03-83/10 Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) T.a.v. Bestuur NUV Betreft: oprichting www.veteransradio.nl internet online veteranen radio&tv station voor

Nadere informatie

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8 Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8 Inhoudsopgave Personalia... 3 Stichting Alblasconcerten... 3 Bestuur... 3 Sponsoren... 3 De Stichting Alblasconcerten in 2013... 4 Activiteiten... 6 Financiële positie...

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1. Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1. Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 CIJFER: Code: ST1 Studiepunten: 17 Naam student: eeske van eenendaal Stagebedrijf: De elderlander, Redactie Rivierenland, standplaats Tiel Docentbegeleider: Trudy Braber Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 RECLAME Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 Reclame- en Sponsorregels Programma-aanbieders kunnen rondom

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

Kenmerk: JuZa-005639-nvdb Betreft: Sanctiebeschikking RTV Rijnmond - Ik ziet de haven al, Rotterdam Centraal en Zooi.

Kenmerk: JuZa-005639-nvdb Betreft: Sanctiebeschikking RTV Rijnmond - Ik ziet de haven al, Rotterdam Centraal en Zooi. Sanctiebeschikking Kenmerk: JuZa-005639-nvdb Betreft: Sanctiebeschikking RTV Rijnmond - Ik ziet de haven al, Rotterdam Centraal en Zooi. Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende

Nadere informatie