GOK in het Antwerpse basisonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOK in het Antwerpse basisonderwijs"

Transcriptie

1 GOK in het Antwerpse basisonderwijs Telling 1 februari 2011 Sara Vertommen Datum: april 2012 Verantwoordelijke uitgever:studiedienst Stadsobservatie

2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1: algemene analyses op de GOK-tellingen in Antwerpen 5 Inleiding 5 1. Analyses op vestigingsplaatsniveau Algemeen GOK-gegevens per deelgebied GOK-gegevens per school 9 2. Analyses op woonplaatsniveau Algemeen GOK-gegevens per deelgebied 15 2 / 15

3 INLEIDING Het decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK) werd opgestart in september Dit geïntegreerd ondersteuningaanbod wil alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Het wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus. Om dit te realiseren wordt een doelgroepenbeleid gevoerd. Scholen die voldoen aan de vooropgestelde criteria ontvangen lestijden voor drie opeenvolgende schooljaren. Op die manier krijgt de school de kans om continuïteit op te bouwen in haar zorgbrede werking. Sinds de opstart van het GOK-beleid werden in het basisonderwijs vier GOK-tellingen uitgevoerd (1 februari 2002, 1 februari 2005, 1 februari 2008 en 1 februari 2011). Op basis van een vijftal indicatoren wordt het aantal doelgroepleerlingen bepaald waarvoor de school extra middelen krijgt in het kader van gelijke onderwijskansen. In 2002 en 2005 ging het om dezelfde vier socio-economische indicatoren en de thuistaal van de leerling: - De ouders behoren tot de rondtrekkende bevolking - De moeder is niet in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs - De leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsleven opgenomen - Het gezin leeft van een vervangingsinkomen - De thuistaal is niet het Nederlands In 2008 werden een aantal (beperkte) wijzigen doorgevoerd. Vooreerst wordt de indicator vervangingsinkomen niet langer geregistreerd. Uit onderzoek is gebleken dat deze indicator geen meerwaarde biedt. Leerlingen die hierop scoren, scoren vrijwel altijd ook op minstens één van de andere socio-economische indicatoren. Daarnaast werd de indicator thuistaal niet Nederlands geherdefinieerd. In 2002 en 2005 was het aan de ouders zelf om te bepalen wat hun thuistaal was. Voor de telling van 2008 werd de definitie strikter geformuleerd. Ouders dienden te registreren welke taal de leerling spreekt met de moeder, met de vader en eventueel met broers en/of zussen. Wordt op maximum één van de drie vragen Nederlands geantwoord, dan is de thuistaal niet 3 / 15

4 Nederlands. In het andere geval wordt geregistreerd dat de leerling thuis Nederlands spreekt. Bijvoorbeeld: - de leerling praat Frans met moeder en Nederlands met vader thuistaal is Nederlands - de leerling praat Frans met moeder en Nederlands met vader en broers en zussen thuistaal is Nederlands - de leerling praat Frans met vader en moeder en Nederlands met broers en zussen: thuistaal is niet Nederlands - de leerling praat Frans met moeder en broers en zussen en Nederlands met vader de thuistaal is niet Nederlands In 2011 komt er een indicator bij: schooltoelage. De uiteindelijke indicatoren voor de telling van 2011 worden hieronder weergegeven. Vier socio-economische indicatoren: - De ouders behoren tot de rondtrekkende bevolking - De moeder is niet in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs - De leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsleven opgenomen - Het gezin heeft recht op een schooltoelage Eén culturele indicator: - De thuistaal is niet het Nederlands De GOK-telling geeft enerzijds aanleiding tot extra financiële middelen voor de school en anderzijds tot extra uren omkadering. Voor deze bijkomende middelen wordt wel een andere doelgroep gehanteerd. Het aantal uren omkadering wordt berekend op basis van het aantal GOK-leerlingen in de school. De extra financiering is gebaseerd op indicatorleerlingen. Elke indicator geeft aanleiding tot extra financiering. Het bedrag is afhankelijk van de indicator. Voor de uren omkadering daarentegen is Thuistaal niet Nederlands op zich niet voldoende, maar moet deze indicator gecombineerd zijn met ten minste één van de socio-economische indicatoren. GOK-leerling: de leerling scoort ten minste op één van de vier socio-economische indicatoren en eventueel ook op thuistaal niet Nederlands Indicatorleerling: de leerling scoort op ten minste één van de vijf indicatoren (socioeconomische en/of thuistaal) 4 / 15

5 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE ANALYSES OP DE GOK- TELLINGEN IN ANTWERPEN Inleiding De GOK-telling gebeurt voor heel Vlaanderen op basis van een formulier dat ouders naar waarheid invullen. In 2002 en 2005 dienden de scholen enkel de geaggregeerde resultaten van deze registratie aan het departement door te sturen. De individuele formulieren bleven op school ter inzage. Voor de telling van 2008 werden GOK-gegevens op het niveau van de leerlingen opgevraagd. Dit betekent dat de gegevens gelinkt kunnen worden aan andere achtergrondkenmerken van de leerlingen, zoals woonplaats, leeftijd etc Toch worden deze gegevens tot op vandaag niet vrijgegeven voor verdere analyses. Dit betekent dat ook voor deze telling de gegevens op geaggregeerd niveau behandeld worden. Per vestigingsplaats wordt het totaal aantal leerlingen per indicator doorgegeven, evenals het totaal aantal GOK-leerlingen en indicatorleerlingen. Voor 2011 beschikken we eveneens over GOK gegevens op woonplaatsniveau. Per statistische sector kennen we het aantal leerlingen per indicator en bijgevolg het aantal GOK- en indicatorleerlingen. In dit hoofdstuk bekijken we de resultaten van de GOK-telling in 2011 en vergelijken zoveel mogelijk met de voorgaande GOK-tellingen. Omwille van de veranderingen in de indicatoren, zijn de vergelijkingen niet zuiver. Dankzij de gegevens op woonplaatsniveau kunnen we nagaan of in buurten met hoge aandelen GOK-leerlingen in de scholen ook effectief veel GOK-leerlingen wonen. 5 / 15

6 1. Analyses op vestigingsplaatsniveau 1.1 Algemeen In tabel 1.1 wordt de evolutie van het aantal leerlingen per GOK-indicator weergegeven. In tegenstelling tot de GOK tellingen van 2002 en 2005 is opleidingsniveau van de moeder de belangrijkste indicator geworden in 2008 en Voor bijna 44% van de leerlingen in het Antwerpse basisonderwijs heeft de moeder geen diploma hoger secundair onderwijs. In 2002 en 2005 lag dit aandeel gevoelig lager. Meer dan 40% van de kinderen komt uit een gezin dat recht heeft op een schooltoelage en bijna vier op tien spreekt thuis geen Nederlands, dit is vier procentpunten meer dan in Tabel 1 Aantal leerlingen per GOK-indicator telling 2002 telling 2005 telling 2008 telling 2011 aantal % aantal % aantal % aantal % opleidingsniveau moeder , , , ,6 thuistaal niet Nederlands , , ,5 trekkende bevolking 427 0, , , ,4 thuisloos 589 1, , , ,3 schooltoelage ,1 totaal Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs GOK-telling 2002, 2005, 2008 en 2011 Bewerking: Stad Antwerpen, BZ/Studiedienst Stadsobservatie In tabel 1.2 en grafiek 1.1 wordt de evolutie van het aantal GOK- en indicatorleerlingen weergegeven. Omwille van alternerende indicatoren is het echter niet mogelijk uitspraken te doen over mogelijke evoluties. Tabel 2 Evolutie van het aantal indicator- en GOK-leerlingen telling 2002 telling 2005 telling 2008 telling 2011 aantal % aantal % aantal % aantal % indicatorleerling , ,9 GOK-leerling , , , Totaal Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs GOK-telling 2002, 2005, 2008 en 2011 Bewerking: Studiedienst Stadsobservatie 6 / 15

7 Grafiek 1 Evolutie van het aandeel TNN-, indicator- en GOK-leerlingen Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs GOK-telling 2002, 2005, 2008 en 2011 Bewerking: Studiedienst Stadsobservatie 1.2 GOK-gegevens per deelgebied Basisscholen zijn hoofdzakelijk buurtscholen. In tegenstelling tot het secundair onderwijs wordt de keuze voor een basisschool meestal bepaald door de ligging van de school en de woonplaats van de leerling. Op basis van de rekrutering van de basisscholen kan de stad in negen deelgebieden worden opgedeeld. Scholen binnen eenzelfde deelgebied rekruteren de meeste van hun leerlingen in hetzelfde gebied. De negen gebieden vallen samen met aaneengesloten bebouwde zones en worden afgebakend door niet of minder gebouwde grenzen, zoals hoofdwegen, groenzones, treinsporen en waterwegen. In tabel 1.3 wordt het aantal TNN-, indicator- en GOK-leerlingen weergegeven per deelgebied. Het aandeel doelgroepleerlingen ligt opmerkelijk lager in Bezali, Berchem Zuid Wilrijk Oost en Ekeren Rozemaai. In de Binnenstad, op Linkeroever, Deurne Noord en Wilrijk West-Hoboken-Kiel tekenen we in verhouding grotere aandelen op. 7 / 15

8 Tabel 3 Aantal TNN-, indicator- en GOK-leerlingen per deelgebied indicatorlln GOK-lln TNN-lln schooltoelage-lln aantal % aantal % aantal % aantal % Stad Antwerpen , , ,1 Binnenstad intra muros , , ,6 Linkeroever , , , ,1 Deurne Noord , , , ,4 Wilrijk West - Hoboken - Kiel , , , ,8 Merksem - Luchtbal , , , ,4 Deurne Zuid - Nieuw Borgerhout - Berchem , , , ,7 Noord extra muros Bezali , ,5 50 5, ,3 Berchem Zuid - Wilrijk Oost , , , ,0 Ekeren - Rozemaai , , ,4 Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs GOK-telling 2011 Bewerking: Studiedienst Stadsobservatie Grafiek 2 Aandeel TNN-, indicator- en GOK-leerlingen per deelgebied Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs GOK-telling 2011 Bewerking: Studiedienst Stadsobservatie 8 / 15

9 1.3 GOK-gegevens per school Ook tussen scholen bestaan grote verschillen in aandeel indicatorleerlingen. Dit wordt aangetoond in onderstaande kaarten. Vergelijken we het aandeel van de school met het gemiddelde van de stad, dan stellen we vast dat vooral voor de scholen in Antwerpen Noord, Deurne Noord, Oud-Borgerhout en op het Kiel het aandeel GOK- en indicatorleerlingen hoger ligt dan het gemiddelde van de stad. 9 / 15

10 Kaart 1 GOK leerlingen in Antwerpen Aandeel GOK-leerlingen per vestigingsplaats basis Gemiddelde: 59% BERENDRECHT_ZANDVLIET EKEREN Legende MERKSEM GOK / TOTAAL <= 30% 30% tem 50% 50% tem 70% 70% tem 85% > 85% District wijken_omgevingsinformatie ANTWERPEN DEURNE HOBOKEN BORGERHOUT BERCHEM Vestigingsplaatsen ingekleurd volgens het aandeel GOK-leerlingen WILRIJK Bron: Dep. Onderwijs, schooljaar Bewerking door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 10 / 15

11 Kaart 2 GOK leerlingen in Antwerpen in verhouding met het stadsgemiddelde Aandeel GOKleerlingen in verhouding met het stadsgemiddelde van 59% BERENDRECHT_ZANDVLIET EKEREN MERKSEM Legende ANTWERPEN verschil meer dan 10% boven het stadsgemiddelde maximum 10% verschil met het stadsgemiddelde meer dan 10% onder het stadsgemiddelde District wijken_omgevingsinformatie DEURNE HOBOKEN BORGERHOUT BERCHEM Vestigingsplaatsen ingekleurd volgens het GOKpercentageverschil met het stadsgemiddelde WILRIJK Bron: Dep. Onderwijs, schooljaar Bewerking door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 11 / 15

12 Kaart 3 Indicatorleerlingen in Antwerpen Aandeel indicator leerlingen per vestigingsplaats basis Gemiddelde: 66% BERENDRECHT_ZANDVLIET EKEREN Legende MERKSEM INDICATOR / TOTAAL <= 30% 30% tem 45% 45% tem 65% 65% tem 85% > 85% District wijken_omgevingsinformatie ANTWERPEN DEURNE HOBOKEN BORGERHOUT BERCHEM Vestigingsplaatsen ingekleurd volgens het aandeel indicatorleerlingen WILRIJK Bron: Dep. Onderwijs, schooljaar Bewerking door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 12 / 15

13 Kaart 4 Indicatorleerlingen in Antwerpen Aandeel Indicatorleerlingen in verhouding met het stadsgemiddelde van 66% BERENDRECHT_ZANDVLIET EKEREN MERKSEM Legende ANTWERPEN Verschil meer dan 10% boven het stadsgemiddelde maximum 10% verschil met het stadsgemiddelde meer dan 10% onder het stadsgemiddelde District wijken_omgevingsinformatie DEURNE HOBOKEN BORGERHOUT BERCHEM Vestigingsplaatsen ingekleurd volgens het Indicatorpercentageverschil met het stadsgemiddelde WILRIJK Bron: Dep. Onderwijs, schooljaar Bewerking door Stad Antwerpen, Studiedienst Stadsobservatie 13 / 15

14 2. Analyses op woonplaatsniveau 2.1 Algemeen Tabel 4 Aantal leerlingen per GOK-indicator Woonplaats 2011 Vestigingsplaats 2011 aantal aantal % opleidingsniveau moeder , ,6 thuistaal niet Nederlands , ,5 trekkende bevolking 636 1, ,4 thuisloos 255 0, ,3 schooltoelage , ,1 totaal Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs GOK-telling 2011 Bewerking: Stad Antwerpen, BZ/Studiedienst Stadsobservatie Tabel 5 Aantal indicator- en GOK-leerlingen Woonplaats 2011 Vestigingsplaats 2011 aantal % aantal % indicatorleerling , ,9 GOK-leerling , Totaal Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs GOK-telling 2011 Bewerking: Studiedienst Stadsobservatie 14 / 15

15 2.2 GOK-gegevens per deelgebied Tabel 6 aantal indicator-, GOK-, TNN en schooltoelageleerlingen per deelgebied indicatorlln GOK-lln TNN-lln schooltoelage-lln aantal % aantal % aantal % aantal % stad Antwerpen , , , ,2 Linkeroever , , , ,7 Binnenstad intra muros , , , ,5 Deurne Noord , , , ,7 Wilrijk west - Hoboken - Kiel , , , ,7 Merksem - Luchtbal , , , ,4 Deurne Zuid - Nieuw Borgerhout - Berchem Noord extra muros Berchem Zuid - Wilrijk Oost , , , , , , , ,4 Bezali , ,7 69 6, ,8 Ekeren - Rozemaai , , , ,6 Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs GOK-telling 2011 Bewerking: Studiedienst Stadsobservatie 15 / 15

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 5. Onderwijs en kinderopvang

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 5. Onderwijs en kinderopvang Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 5. Onderwijs en kinderopvang De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

Het basisonderwijs in Antwerpen

Het basisonderwijs in Antwerpen Het basisonderwijs in Antwerpen 1 www.dspa.be Het basisonderwijs in Antwerpen in kaart gebracht Schooljaar 2001-2002 schooljaar 2002-2003 en schooljaar 2003-2004 Ellen Schryvers Vlaamse Gemeenschap, Departement

Nadere informatie

2. De Antwerpse leerlingen in cijfers en kleuren

2. De Antwerpse leerlingen in cijfers en kleuren 2. De Antwerpse leerlingen in cijfers en kleuren 10 Leerlingen wonende in Antwerpen BASISONDERWIJS 2003-2004: 50.328 lln 2002-2003:50.073 lln 2001-2002: 49.505 lln Kleuteronderwijs 2003-2004: 18.832 lln

Nadere informatie

Het secundair onderwijs in cijfers

Het secundair onderwijs in cijfers Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar 2010-2011 Sara Vertommen Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Lerende Stad en Lokaal Overlegplatform Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs

Nadere informatie

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Pieter Rotthier (BZ/SSO) Datum: 23/05/2012 Verantwoordelijke uitgever:bz/sso 1 / 34 1 Inleiding... 3 2 Demografie en socio-economische schets... 4 2.1 Demografie

Nadere informatie

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD 14/11/2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. VAN DE DERDE GOK-CYCLUS NAAR EEN NIEUW FINANCIERINGSSYSTEEM...5 3. DE DERDE GOK-CYCLUS...6 3.1 DE 5 GOK-INDICATOREN...6

Nadere informatie

Kinderarmoede in Antwerpen

Kinderarmoede in Antwerpen Kinderarmoede in Antwerpen Inleiding Studiedienst Stadsobservatie verschillende gegevensbestanden m.b.t. verschillende thema s. Weinig gegevens meten direct armoede Enkel gegevens rond OCMW-steun, kansarmoederegistratie

Nadere informatie

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD juli 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VAN DE GOK - ONDERSTEUNING NAAR EEN NIEUW FINANCIERINGSSYSTEEM... 5 2.1 Het gewoon basisonderwijs... 5 2.2 Voor het

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop

Het inschrijvingsrecht in een notendop COC Trierstraat 33 1040 Brussel Het inschrijvingsrecht in een notendop Dat alle leerlingen op school gelijke kansen moeten krijgen, is onbetwistbaar. Het Gelijke Onderwijskansendecreet(GOK-decreet) wil

Nadere informatie

De sociale gelaagdheid van schoolse achterstand in GOK en niet-gok scholen

De sociale gelaagdheid van schoolse achterstand in GOK en niet-gok scholen De sociale gelaagdheid van schoolse achterstand in GOK en niet-gok scholen Karen Van Aerden Bea Cantillon September 2010 B E R I C H T E N CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK U N I V E R S I T E

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede De jaarlijkse poll Wie is aan de slag in een huis van het kind? Wie is nu al actief betrokken bij een huis van het kind of werkt samen met een huis van het kind? (niet

Nadere informatie

Islamiseringsindex - Percentage moslims - Moslim- index

Islamiseringsindex - Percentage moslims - Moslim- index Islamiseringsindex - Percentage moslims - Moslim- index Aantal moslims Aantal inwoners Moslim- index: percentage moslims 1 Antwerpen 44911 194285 23,12 2 Berchem 6767 42923 15,77 3 Berendrecht- Zandvliet-

Nadere informatie

HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS

HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS 14/11/2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1. MET WELKE BEDOELING WERDEN DE LOP S OPGERICHT?...4 2. TAKEN VAN HET LOKAAL OVERLEGPLATFORM...4 3. DE LOP-DESKUNDIGE...5

Nadere informatie

DAGORDE - LOP ANTWERPEN BASIS

DAGORDE - LOP ANTWERPEN BASIS DAGORDE - LOP ANTWERPEN BASIS Verwelkoming en inleiding Deel 1 - Voorbije werking Werking rond communicatie - folder en video Website: participanten - organogram VRINT-Basis: registratie van het inschrijvingsbeleid

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Persconferentie criminaliteitscijfers

Persconferentie criminaliteitscijfers Persconferentie criminaliteitscijfers Vlaams Belang Antwerpen 4 februari 2014 1 Tweemaandelijks rapport: enkel korpsprioriteiten Op tweemaandelijkse basis worden aan de gemeenteraad criminaliteitscijfers

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Vraag nr. 628 van 12 juni 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 628 van 12 juni 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 628 van 12 juni 2013 van PAUL DELVA Gelijke onderwijskansen Brussel Evaluatie

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid WWW.KOCA.BE

Inschrijvingsbeleid WWW.KOCA.BE Inschrijvingsbeleid Gelijke onderwijskansen De doelstelling van het decreet Gelijke Onderwijskansen is een geïntegreerd Vlaams onderwijsbeleid uitwerken dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt

Nadere informatie

Deel 5 Administratieve schoolfiche (blijft in de school)

Deel 5 Administratieve schoolfiche (blijft in de school) Deel 5 Administratieve schoolfiche (blijft in de school) Administratieve gegevens voor de school Deel 5: Administratieve schoolfiche Pagina 1 1. Identificatie Kind Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Bron Bloemenstraat1, 3830 Wellen. Deel 4 Administratieve schoolfiche

Vrije Basisschool de Bron Bloemenstraat1, 3830 Wellen. Deel 4 Administratieve schoolfiche Vrije Basisschool de Bron Bloemenstraat1, 3830 Wellen Deel 4 Administratieve schoolfiche 1 Administratieve gegevens voor de school 1. Identificatie Kind Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboorteplaats: Mutualiteit

Nadere informatie

LEREN IN ANTWERPEN. Uw kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen

LEREN IN ANTWERPEN. Uw kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen LEREN IN ANTWERPEN Uw kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Antwerpen Schooljaar 2011-2012 2 3 Inhoud Voorwoord... 4 Eerst aanmelden, dan inschrijven... 5 Welke kinderen meldt u aan?...

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: Mei 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar

Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar Starten in de kleuterschool Kleuters tussen 2,5 jaar en 3 jaar starten op de eerste schooldag: na de zomervakantie; na de herfstvakantie;

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140)

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Inhoud Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Dit rapport brengt de Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen

Nadere informatie

Stadsmakers - zitdagen medewerkers

Stadsmakers - zitdagen medewerkers Stadsmakers - zitdagen medewerkers Wil je meer weten over Stadsmakers? Of heb je een vraag over jouw activiteit of project? Dan kan je een afspraak maken met een medewerker van Stadsmakers. Antwerpen o

Nadere informatie

Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar

Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar Starten in de kleuterschool Kleuters tussen 2,5 jaar en 3 jaar starten op de eerste schooldag: na de zomervakantie; na de herfstvakantie;

Nadere informatie

Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar

Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar Kleuter- en lager onderwijs Grimbergen voor kinderen vanaf 2,5 jaar Starten in de kleuterschool Kleuters tussen 2,5 jaar en 3 jaar starten op de eerste schooldag: na de zomervakantie; na de herfstvakantie;

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Antwerpen 2011

Gezondheidsmonitor Antwerpen 2011 Gezondheidsmonitor Antwerpen 2011 Opdrachtgever OCMW / Lokaal Sociaal Beleid / Gezondheid Uitvoerder Bestuurszaken / Studiedienst Stadsobservatie / Jerry Ruys Verantwoordelijke uitgever Bestuurszaken /

Nadere informatie

LOP - Gent Omgevingsanalyse. Gent. Omgevingsanalyse. Dienst Stedenbeleid. 23 mei 2005

LOP - Gent Omgevingsanalyse. Gent. Omgevingsanalyse. Dienst Stedenbeleid. 23 mei 2005 AREA SECTORCODE SECTORAAM BEVOLK IWPERM 4 8 4 A A A 4 K L M 3 mei 5 voor het secundair onderwijs Gent AREA SECTORCODE SECTORAAM BEVOLK IWPERM 8959,4 M5 RIEME 4,45495 45,5 D ROSTIJE 5,83 4393,53 M49 PACHTGOED

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in een school naar keuze? Iedereen heeft recht op inschrijving in een school naar keuze. Als je jonger bent dan 12 jaar bepalen je ouders

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor. Antwerpen Bestuurszaken / studiedienst stadsobservatie: Pieter Rotthier Datum: 08/04/2009. V.U.

Gezondheidsmonitor. Antwerpen Bestuurszaken / studiedienst stadsobservatie: Pieter Rotthier Datum: 08/04/2009. V.U. Gezondheidsmonitor Antwerpen 29 Bestuurszaken / studiedienst stadsobservatie: Pieter Rotthier Datum: 8/4/29 V.U. Marc De Bens 2 / 15 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...3 2 Inleiding...5 3 Bevolking en socio-economische

Nadere informatie

achterstand van zaken

achterstand van zaken de AANDACHT voor DIVERSITEIT achterstand van zaken etnischculturele minderheden in Antwerpen DOORGELICHT achterstand van zaken etnischculturele minderheden in Antwerpen DOORGELICHT inleiding Aan deze 85

Nadere informatie

De Kids-ID. Het elektronische identiteitsbewijs voor kinderen

De Kids-ID. Het elektronische identiteitsbewijs voor kinderen De Kids-ID Het elektronische identiteitsbewijs voor kinderen Wat is de Kids-ID? > De Kids-ID is een officieel elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar. > Het is ook

Nadere informatie

Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011. Situering en timing.

Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011. Situering en timing. Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 00 000 00 0 000 000 0 Frank Vandenbroucke Persconferentie 26 november 2007 Situering en timing 00 000 00 0 000 000 0 Discussienota 5 juni 2007

Nadere informatie

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP Vlaamse Rand Monitoring anderstalige

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem: 2014-2015

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem: 2014-2015 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem: 2014-2015 1. INLEIDING Drie Wijnegemse kleuter- en lagere scholen werken met een aanmeldingsen inschrijvingsprocedure:

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi

Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi November 2015 Afdeling basisonderwijs, DKO en CLB. Scholen en Leerlingen Gefaseerde aanpak Collectieve opvanginitiatieven Lokale Opvanginitiatieven Erkende vluchtelingen

Nadere informatie

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O S T A R T P A G I N A Welkom op de startpagina van de cijfers over de GOK-en bij leerlingen in het basis- en secundair onderwijs! De cijfers over de GOK-en (lees: leerlingkenmerken voor financiering) zijn

Nadere informatie

Statistieken en prognoses R.-K. Groot-Antwerpen

Statistieken en prognoses R.-K. Groot-Antwerpen Statistieken en prognoses R.-K. Groot-Antwerpen Rapport nr. 599 maart 2010 drs. Joris Kregting Kaski onderzoek en advies over religie en samenleving Toernooiveld 5 6525 ED Nijmegen Postbus 6656 6503 GD

Nadere informatie

Subsidiëring van het flankerend onderwijsbeleid

Subsidiëring van het flankerend onderwijsbeleid FLOB 2013 2506-1 Subsidiëring van het flankerend onderwijsbeleid Dit document is bestemd voor Betreft Gewenste beslissing van de vergadering Verantwoordelijke stafleden Andere relevante documenten Bijkomende

Nadere informatie

Het OCMW-welzijnstraject, een antwoord op vele vragen

Het OCMW-welzijnstraject, een antwoord op vele vragen Het OCMW-welzijnstraject, een antwoord op vele vragen 1 Inhoud Inleiding 3 Hoe werkt het OCMW-welzijnstraject? 4 Wie zijn doelgroepen? 4 Hoe verwijs je mensen door naar de OCMW-welzijnstrajectbegeleider?

Nadere informatie

Een voorstelling van de databank sociale planning Antwerpen

Een voorstelling van de databank sociale planning Antwerpen Een voorstelling van de databank sociale planning Antwerpen De Databank Sociale Planning (DSP) verzamelt statistieken over de stad Antwerpen. De collectie cijfers van DSP werpt licht op Antwerpen. Op de

Nadere informatie

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK IN SAMENWERKING MET RESOC ZUID-WEST-VLAANDEREN EN MET FINANCIËLE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN HET WELZIJNSCONSOR- TIUM ZUID-WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Personalia leerling: Achternaam: Voorna(a)m(en): Roepnaam: Man/ vrouw

Aanmeldformulier. Personalia leerling: Achternaam: Voorna(a)m(en): Roepnaam: Man/ vrouw Pagodedreef 4 en 49 3564 XS Utrecht 030-2610616 info.johannes@ksu-utrecht.nl Aanmeldformulier Personalia leerling: Voorna(a)m(en): Roepnaam: Geslacht : Sofinummer/BSN: Religie: Nationaliteit: Land van

Nadere informatie

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school?

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Aanmelden en inschrijven: STAP VOOR STAP 1. Kies een school Maak voor jezelf een keuze: welke school kies je? Kleuteronderwijs Het Notendopje (GO!

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-305- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Evolutie studiefinanciering

Evolutie studiefinanciering Bijlage persbericht Vandenbroucke van vrijdag 30 mei 2008 Evolutie studiefinanciering 2006 2008 1. Situatie op 1 september 2006 school- en academiejaar 2006-2007 Doelgroepen studiefinanciering: studenten

Nadere informatie

meld je aan ONDERWIJS ANTWERPEN Schooljaar 2015-2016 Uw kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school van het gewoon onderwijs in Antwerpen

meld je aan ONDERWIJS ANTWERPEN Schooljaar 2015-2016 Uw kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school van het gewoon onderwijs in Antwerpen meld je aan ONDERWIJS ANTWERPEN Schooljaar 2015-2016 Uw kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school van het gewoon onderwijs in Antwerpen Voorwoord Beste ouder Op school legt uw kind de basis

Nadere informatie

Colloquium Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. Tien jaar GOK-decreet - Inleidende toespraak

Colloquium Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. Tien jaar GOK-decreet - Inleidende toespraak Colloquium Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen Tien jaar GOK-decreet - Inleidende toespraak Dames en heren, (inleiding) Eerst en vooral hartelijk dank aan het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen, in

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 februari 2016 Bekendgemaakt op 25 februari 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 52/2008 van 10 december 2008 Betreft: aanvraag van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten om het identificatienummer

Nadere informatie

Wat denken je medestudenten? Op welke punten verschilt jullie aanpak? Hoe komt dit denk je? Wat vind jij belangrijk als het gaat over verwachtingen

Wat denken je medestudenten? Op welke punten verschilt jullie aanpak? Hoe komt dit denk je? Wat vind jij belangrijk als het gaat over verwachtingen 1 2 3 4 Wat denken je medestudenten? Op welke punten verschilt jullie aanpak? Hoe komt dit denk je? Wat vind jij belangrijk als het gaat over verwachtingen tavindividuele kleuters? Waarom vind je dit belangrijk?

Nadere informatie

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school?

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? 2017-2018 Aanmelden en inschrijven STAP VOOR STAP 1. Kies een school Maak voor jezelf een keuze. Welke school kies je? KLEUTERSCHOLEN Het Notendopje

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

Colofon. Opdrachtgever. Uitvoerders. Verantwoordelijke uitgever. Grafische vormgeving. Wettelijk depot. Monitor Wonen 2010 December 2010

Colofon. Opdrachtgever. Uitvoerders. Verantwoordelijke uitgever. Grafische vormgeving. Wettelijk depot. Monitor Wonen 2010 December 2010 Monitor Wonen 2010 Colofon Monitor Wonen 2010 December 2010 Opdrachtgever Samen Leven/Strategische Cel/Woonregie Uitvoerders Bestuurszaken/Studiedienst Stadsobservatie Samen Leven/Strategische Cel/Woonregie

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR ONDERWIJS EN VORMING

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR ONDERWIJS EN VORMING SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR ONDERWIJS EN VORMING TASK FORCE BRUSSEL, 2011 Het doel van deze omgevingsanalyse is een beschrijving te geven van de specifieke Brusselse situatie en in het bijzonder van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar 2013-2014 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 januari 2014. Bekendgemaakt op 30 januari 2014. Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008-237-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008-237- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2008-237- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 9. Samenleven, diversiteit en sociaal beleid

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 9. Samenleven, diversiteit en sociaal beleid Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 9. Samenleven, diversiteit en sociaal beleid De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Leerlingenaantallen basis- en

Leerlingenaantallen basis- en Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs Duiding bij de beschikbare tabellen op de website onderwijsstatistieken Op basis van een aantal Excel-tabellen kan je leerlingenaantallen per school opzoeken

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Lokaal Multidisciplinair Netwerk NOORDERKEMPEN

Lokaal Multidisciplinair Netwerk NOORDERKEMPEN Lokaal Multidisciplinair Netwerk NOORDERKEMPEN Inhoud LMN? Functie? Website Wat is een LMN? Opgestart in 2009 Opgericht ter ondersteuning van zorgverleners bij het aangaan van zorgtrajecten Initiatief

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering ( ) Nr juni 2012 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering ( ) Nr juni 2012 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 1591 (2011-2012) Nr. 6 27 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de invoering van een deels op socio-economische

Nadere informatie

31/05/2016. Situering Spring mee! Inhoud

31/05/2016. Situering Spring mee! Inhoud 1 Een project van Vormingplus regio Antwerpen 2 Situering Spring mee! Derde fase van de stedelijke projecten ter bestrijding van kinderarmoede: Effectieve aansluiting van ouders en kind op de school Vorming

Nadere informatie

Persbriefing. College van 3 juli 2015

Persbriefing. College van 3 juli 2015 Persbriefing College van 3 juli 2015 Stad Antwerpen creëert ruimte voor industrie en logistiek en pakt kantoorleegstand aan... 2 Antwerpen brengt stille stukjes stad onder de aandacht... 5 Persbriefing

Nadere informatie

Kansarmoede-profiel Westhoek

Kansarmoede-profiel Westhoek 1. Kansarmoede-profiel uit de Regionale Omgevingsanalyse: De Westhoek omvat alle gemeenten van de arrondissementen Diksmuide, Ieper (uitgezonderd Wervik) en Veurne (uitgezonderd de 3 kustgemeenten). Index

Nadere informatie

Cijfers Stadontwikkeling en Kind en Gezin begin 2013

Cijfers Stadontwikkeling en Kind en Gezin begin 2013 regio (wijken, clusters) CENTRAAL STATION Wijk Ingeschatte tekorten (33% norm) aantallen Ingeschatte tekorten rekening houdend met Gem. netto tewerkstelling inkomen pp IKG niet IKG Totaal IKG +niet IKG

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR (schooljaar 2016 2017)

INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR (schooljaar 2016 2017) INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR (schooljaar 2016 2017) INSCHRIJVINGSPROCEDURE STAP 1: aanmelding, telefonisch via het callcenter (dinsdag 12 april, 19-21u) STAP 2: registratie van de aanmelding, op school

Nadere informatie

Telling basisonderwijs

Telling basisonderwijs Telling basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling 2 1.1 Voorbereiding van de tellingen......................... 2 1.2 Aanmaken van de telling............................. 3 1.3

Nadere informatie

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool Stappenplan je kind inschrijven op een basisschool Inhoudsopgave Stappenplan... 4 Wie moet ingeschreven worden?... 5 Volgende kinderen moet je inschrijven voor het schooljaar 2013-2014:... 5 Is je kleuter

Nadere informatie

Parochiekerkenplan Antwerpen

Parochiekerkenplan Antwerpen Parochiekerkenplan Antwerpen Inhoud 1. proces naar een parochiekerkenplan 2. methodiek 3. vaststellingen en uitdagingen Parochiekerkenplan Geen plan maar een proces om in de huidige context vanuit de huidige

Nadere informatie

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie:

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie: Examens Vanaf 1/9/2013 is een kind in huisonderwijs verplicht in te schrijven voor, deel te nemen aan én te slagen voor examens basisschool en 1ste graad secundair. Het onderwijsdecreet stipuleert heel

Nadere informatie

Gemeenteraadscommissie onderwijs. 25 september 2013

Gemeenteraadscommissie onderwijs. 25 september 2013 Gemeenteraadscommissie onderwijs 25 september 2013 1. Situatieschets onderwijs 2 Groene druk duidelijk voelbaar. Aantal kinderen en jongeren in met meer dan kwart gestegen in vergelijking met 10 jaar geleden.

Nadere informatie

In 20 minuten krijg je een goed beeld van de situatie van de persoon met een handicap

In 20 minuten krijg je een goed beeld van de situatie van de persoon met een handicap Getuigenissen van enkele partners in de gemeentes 2,5 maand na het lanceren van de nieuwe online aanvraagprocedure My Handicap vroegen we enkele partners uit de gemeentes naar hun ervaringen. Ruim 4850

Nadere informatie

Afsprakennota. Inschrijvingsrecht LOP SO Genk

Afsprakennota. Inschrijvingsrecht LOP SO Genk Afsprakennota Inschrijvingsrecht 2015-2016 LOP SO Genk 24 november 2014 1 INHOUD Algemene principes en opmerkingen... 3 1 Capaciteit... 4 1.1 Capaciteit niveaus bepalen... 4 1.1.1 Eerste jaar voltijds

Nadere informatie

Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs

Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs Temse basis Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs Temse Editie 2016 Voor kinderen geboren in 2014 (of vroeger) BESTE OUDER, Je hebt een kind dat geboren is in 2014? Dan mag dit kind volgend schooljaar

Nadere informatie

Voorwaarden A-kaartaanbod Jeugd

Voorwaarden A-kaartaanbod Jeugd Voorwaarden A-kaartaanbod Jeugd De jeugddiensten van stad Antwerpen organiseren elke schoolvakantie leuke activiteiten voor kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar en voor jongeren van 13 t.e.m. 18 jaar. U betaalt

Nadere informatie

De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling

De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling Het onderwijs is in ons land sinds de staatshervorming van 1988-89 een bevoegdheid van de pen. De pen krijgen hun middelen

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2015-2016

Aanmeldingsboekje 2015-2016 Aanmeldingsboekje 2015-2016 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2015-2016 op vrijdagmiddag Nederlandse les van 14.30 tot 16.30 uur aan. Voor de indeling van de leeftijdgroepen: zie schoolgids

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN / Rapport cijfers BMI BIJ SCHOOLKINDEREN Vlaams Gewest 2012-2013 / 1.02.2016 1.02.2016 BMI bij schoolkinderen 1/10 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door: Lien Braeckevelt,

Nadere informatie

Kleintjes worden snel groot!

Kleintjes worden snel groot! Kleintjes worden snel groot! oeger? l! o o h c s n e N U al e Is je kind K ie s 1 of v r 1 0 2 in n e or g eb 1 Naar dezelfde school als broer of zus? NIEUW! Vanaf nu hebben broers en zussen van ingeschreven

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 01/2013 van 17 april 2013 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

Deze brochure vertelt wat je moet doen om je kind geboren in 2012 in te schrijven in een kleuterschool van Leopoldsburg en Heppen.

Deze brochure vertelt wat je moet doen om je kind geboren in 2012 in te schrijven in een kleuterschool van Leopoldsburg en Heppen. BESTE OUDER, In Leopoldsburg wordt dit jaar gewerkt met een systeem van elektronische aanmeldingen. Meer en meer stellen we vast dat sommige scholen of sommige klasgroepen in bepaalde scholen snel vol

Nadere informatie

Kleintjes worden snel groot!

Kleintjes worden snel groot! Kleintjes worden snel groot! Is je kind geboren in 2013 of vroeger? Kies NU al een school! 1 LOP103_Brochure A5.indd 1 9/12/14 15:09 Naar dezelfde school als broer of zus? Broers en zussen van ingeschreven

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind 1 1. Wijkenindeling Onderstaande kaart toont de wijkenindeling van Beernem. 2 2. Situering doelgroep (Bron: Rijksregister, 01/01/2014) A. Bevolking naar leeftijd

Nadere informatie