De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten"

Transcriptie

1 De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten

2

3 De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van de Rector Magnificus prof. mr. P.F. van der Heijden, volgens besluit van het College voor Promoties te verdedigen op donderdag 15 maart 2007 klokke uur door Leonie Anna Rika Siemerink geboren te Enschede in 1973

4 Promotiecommissie: Promotor: Referent: Overige leden: prof. mr. H. Franken prof. mr. drs. C. Stuurman (Universiteit van Tilburg) prof. mr. R.E. van Esch prof. mr. Jac. Hijma prof. mr. N.J.H. Huls (Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden) prof. mr. A.H.J. Schmidt Lay-out: Anne-Marie Krens Tekstbeeld Oegstgeest 2007 L.A.R. Siemerink Van dit proefschrift is bij uitgeverij KLuwer te Deventer een handelseditie verschenen in de serie Recht en Praktijk onder nummer 149. ISBN Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

5 Voor mijn ouders in herinnering

6

7 Woord vooraf In de vierde klas van de middelbare school maakte ik voor het eerst kennis met de computer. Tijdens mijn rechtenstudie heb ik voor het schrijven van practicum- en privatissimum-opdrachten civiel recht mijn eigen computer aangeschaft. In de eindfase van mijn studie ging ik mij interesseren voor het medium internet en volgde ik het toen voor het eerst gegeven vak recht en internet. Mijn afstudeerscriptie schreef ik vervolgens op het gebied van recht en internet. Gedurende een uitwisseling met de University of Connecticut, School of law in de Verenigde Staten ontdekte ik het gebruik van , de manier om vanaf de andere kant van de wereld contact te onderhouden met Nederland. Na mijn afstuderen werd ik onderzoeker bij De PC en het internet maakten intussen deel uit van mijn dagelijkse leven toen ik met dit promotieonderzoek startte. Inmiddels zijn de PC en het internet niet meer weg te denken uit het dagelijkse (werk)leven van de meeste Nederlanders. Nederlandse consumenten gebruiken hun PC vaker dan de rest van de westerse wereld, onder meer dankzij de lage prijs voor breedband internet. Bijna 80 procent van de Nederlandse huishoudens heeft tegenwoordig toegang tot het internet. en en websurfen doen we het meest, chatten staat op de derde plaats. Daarnaast winkelt 30 procent van de Nederlandse consumenten wel eens via internet en maken we gebruik van internetbankieren. De technische ontwikkelingen gaan door, internet, (mobiele) telefonie, TV en radio convergeren en digitaliseren waardoor er nieuwe activiteiten ontstaan zoals telefoneren over IP en online TV-kijken. Het internet is en blijft een boeiend medium, zeker ook voor juristen en dat heeft er toe geleid dat dit eindresultaat nu voor u ligt. Het schrijven van een proefschrift is ook met behulp van de PC en het internet nog steeds een enorm project. Hierbij dank ik dan ook iedereen die inhoudelijk dan wel aangenaam noodzakelijk afleidend aan de totstandkoming van dit proefschrift heeft bijgedragen. Alexander bedank ik in het bijzonder, voor zijn steun, liefde, maar vooral voor zijn eindeloze geduld. Leiden, oktober 2006

8

9 Verkorte inhoudsopgave 1 INLEIDING Internet Service Providers (ISP s) Maatschappelijke relevantie ISP s Algemene beginselen van behoorlijk ICT-gebruik en ISP s De betekenis van de beginselen in dit onderzoek Probleemstelling Plan van aanpak 8 2 FUNCTIES EN DIENSTEN VAN ISP S Begrippenkader Het begrip Internet Service Provider Indeling functies en diensten ISP s Conclusie 22 3 TOTSTANDKOMING VAN ISP-OVEREENKOMSTEN Precontractuele fase Een beeld van de praktijk Aanbod en aanvaarding Aanbod en aanvaarding op afstand Aanbod en aanvaarding elektronisch Aanbod en aanvaarding en de TW Toepasselijkheid algemene voorwaarden in ISP-overeenkomsten Conclusie 75 4 INHOUD VAN ISP-OVEREENKOMSTEN Contractuele fase Kernbeding en algemene voorwaarden van ISP-overeenkomsten Algemene voorwaarden ISP-overeenkomsten Een beeld van de praktijk Conclusie BEËINDIGING VAN ISP-OVEREENKOMSTEN Postcontractuele fase Opzegging van ISP-overeenkomsten Opschorting en ontbinding van ISP-overeenkomsten Rechtsgevolgen van beëindiging van ISP-overeenkomsten Conclusie 203

10 X Verkorte inhoudsopgave 6 AANSPRAKELIJKHEID IN ISP-OVEREENKOMSTEN Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid Aansprakelijkheid en functies van ISP s Exoneratiebedingen in ISP-overeenkomsten Conclusie CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ISP-overeenkomsten Algemene bedingen Specifieke bedingen Aanbevelingen 317 Bijlage: Een beeld van ISP-overeenkomsten 335

11 Inhoudsopgave WOORD VOORAF LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN VII XVII 1 INLEIDING Internet Service Providers (ISP s) Maatschappelijke relevantie ISP s Algemene beginselen van behoorlijk ICT-gebruik en ISP s Beschikbaarheid Vertrouwelijkheid Integriteit Authenticiteit Flexibiliteit Transparantie De betekenis van de beginselen in dit onderzoek Probleemstelling Plan van aanpak 8 2 FUNCTIES EN DIENSTEN VAN ISP S Begrippenkader Het begrip Internet Service Provider Nederlandse rechtsliteratuur Networkproviders Accessproviders Serviceproviders Informationproviders Richtlijn en Aanpassingswet inzake elektronische handel Mere conduit Caching Hosting Indeling functies en diensten ISP s Opmerkingen Indeling onderzoek Access Hosting Extra value Content Conclusie 22

12 XII Inhoudsopgave 3 TOTSTANDKOMING VAN ISP-OVEREENKOMSTEN Precontractuele fase Een beeld van de praktijk Aanbod en aanvaarding Aanbod ISP Aanvaarding klant Aanbod en aanvaarding op afstand Begripsbepalingen Informatie voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst Informatie na het sluiten van de overeenkomst Ontbindingsrecht c.q. herroepingsrecht Instemming De praktijk Opmerkingen Aanbod en aanvaarding elektronisch Begripsbepalingen Informatie voor het sluiten van de overeenkomst Algemene informatieplichten Informatieplichten bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg Sancties De totstandkoming van de elektronische overeenkomst Elektronische handtekening Privacybescherming Opmerkingen Aanbod en aanvaarding en de TW Begripsbepalingen Informatie voor of bij het sluiten van de overeenkomst Opmerkingen Toepasselijkheid algemene voorwaarden in ISP-overeenkomsten Begripsbepalingen Toepasselijkheid Aanvaarding Informatieplicht Opmerkingen Conclusie 75 4 INHOUD VAN ISP-OVEREENKOMSTEN Contractuele fase Kernbeding en algemene voorwaarden van ISP-overeenkomsten Algemene voorwaarden ISP-overeenkomsten Inhoud algemene voorwaarden onredelijk bezwarend Zwarte en grijze lijst Reflexwerking De aard van de ISP-overeenkomst Koopovereenkomst en huurovereenkomst Overeenkomst van opdracht Gemengde overeenkomst 90

13 Inhoudsopgave XIII Duurovereenkomst Inspanningsverbintenis c.q. resultaatsverbintenis Marktpositie Gedragscodes Overige inhoud van de ISP-overeenkomst De wijze waarop de algemene voorwaarden tot stand zijn gekomen De wederzijds kenbare belangen van ISP en klant De overige omstandigheden van het geval Hoedanigheid van partijen Bewust zijn strekking beding Afwijking van regelend recht Overige omstandigheden Criteria inhoud algemene voorwaarden ISP-overeenkomsten Een beeld van de praktijk Zwarte bedingen in ISP-overeenkomsten Beoordeling tekortkoming ISP: art. 6:236 sub d BW (subjectief criterium) Toestemming voor schuld- of contractsoverneming: art. 6:236 sub e BW Bevoegdheden en verweermiddelen bij schuld- of contractsoverneming: art. 6:236 sub f BW Verkorting verjarings- of vervaltermijn: art. 6:236 sub g BW Prijsverhoging: art. 6:236 sub i BW Bewijsbedingen: art. 6:236 sub k BW Vorm en werking van verklaringen: art. 6:236 sub l BW Woonplaatskeuze: art. 6:236 sub m jo. 6:236 sub l BW Geschillenbeslechting: art. 6:236 sub n BW Grijze bedingen in ISP-overeenkomsten Termijn voor reactie op aanbod of verklaring: art. 6:237 sub a BW Eigen verplichtingen wezenlijk beperken: art. 6:237 sub b BW (prestatiebeperking) Wijzigingsbevoegdheid: art. 6:237 sub c BW Vage of te lange levertijden: art. 6:237 sub e BW Vervalbedingen: art. 6:237 sub h BW Contractsdwang: art. 6:237 sub j BW Overige (onredelijk bezwarende) bedingen De aard van de ISP-overeenkomst Overige inhoud van de ISP-overeenkomst De wederzijds kenbare belangen van ISP en klant De overige omstandigheden van het geval Gevolgen onredelijk bezwarend beding Conclusie BEËINDIGING VAN ISP-OVEREENKOMSTEN Postcontractuele fase Opzegging van ISP-overeenkomsten Opzegging 170

14 XIV Inhoudsopgave Opzeggingsbedingen in ISP-overeenkomsten Stilzwijgende verlenging van de overeenkomst: art. 6:236 sub j BW Vorm en werking van verklaringen: art. 6:236 sub l BW Contractsduur: art. 6:237 sub k BW Opzegtermijn: art. 6:237 sub l BW Overige (onredelijk bezwarende) bedingen Opschorting en ontbinding van ISP-overeenkomsten Opschorting Ontbinding Opschortings- en ontbindingsbedingen in ISP-overeenkomsten Uitsluiting/beperking ontbindingsrecht: art. 6:236 sub b BW Uitsluiting/beperking c.q. uitbreiding opschortingsrecht: art. 6:236 sub c BW Beëindiging van de overeenkomst door de ISP: art. 6:237 sub d BW Rubricering opschortings- en ontbindingsgronden Rechtsgevolgen van beëindiging van ISP-overeenkomsten Rechtsgevolgen van opzegging Rechtsgevolgen van opschorting en ontbinding Rechtsgevolgen van beëindiging in ISP-overeenkomsten Vergoeding bij beëindiging van de overeenkomst door de klant: art. 6:237 sub i BW Overige (onredelijk bezwarende) bedingen: rechtsgevolgen opschorting Overige (onredelijk bezwarende) bedingen: rechtsgevolgen beëindiging Conclusie AANSPRAKELIJKHEID IN ISP-OVEREENKOMSTEN Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid Aansprakelijkheid en functies van ISP s Wetgeving Nota WES Richtlijn en Aanpassingswet inzake elektronische handel Jurisprudentie Informatie Persoonsgegevens Notice and take down procedure Aansprakelijkheidspositie ISP Access Hosting Extra value Content Exoneratiebedingen in ISP-overeenkomsten Exoneratiebedingen Het begrip exoneratiebeding Waarvoor exonereren Geoorloofdheid van exoneraties 249

15 Inhoudsopgave XV Toetsingscriteria exoneratiebeding Exoneratiebedingen in de praktijk Vrijwaringsbeding: art. 6:236 sub h BW Exoneratiebeding: art. 6:237 sub f BW Overmachtbeding: art. 6:237 sub f BW Conclusie CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ISP-overeenkomsten Algemene bedingen Algemene bepalingen Definities Totstandkoming overeenkomst Toepasselijkheid algemene voorwaarden Wijziging algemene voorwaarden Gevolgen onredelijk bezwarend beding Duur en beëindiging Opzegging Ontbinding Rechtsgevolgen van beëindiging Vergoedingen en betalingen Geschillenbeslechting en toepasselijk recht Specifieke bedingen Diensten en beheer Access Hosting Extra value Content Beheer Verplichtingen van de ISP Verplichtingen van de klant Zorgvuldig gebruik Wijzigingen in relevante gegevens moeten worden meegedeeld Geen hinder en schade toebrengen Wet naleven en gedragsregels in acht nemen Toegang tot het systeem mogelijk maken Hoeveelheid schrijfruimte niet overschrijden Aansprakelijkheid Alle of meerdere functies Access Hosting Extra value Content Aansprakelijkheid van de klant Overmacht Sanctiemogelijkheden Termijn met voorwaarden Extra kosten in rekening brengen 314

16 XVI Inhoudsopgave Opschorting Ontbinding Andere maatregelen Redelijkheid sanctie Privacy Aanbevelingen 317 SAMENVATTING 323 SUMMARY 329 BIJLAGE: EEN BEELD VAN ISP-OVEREENKOMSTEN 335 LIJST VAN AANGEHAALDE LITERATUUR 393 JURISPRUDENTIEOVERZICHT 405 TREFWOORDENREGISTER 409 CURRICULUM VITAE 413

17 Lijst van gebruikte afkortingen AA ADSL AMI art(t). A&V AW Bb B2B B2C BKR BOF BUDE B.V. BW CBP CCA CRi CZ DD DMCA DNS DVD e ECP.NL EG E.I.P.R. EU EVRM FTP FW Gb GW HR HTML HTTP HvJ ICT IER i&i Ars Aequi Asymmetric digital subscriber line Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht artikel(en) Aansprakelijkheid & Verzekering Auteurswet Bedrijfsjuridische berichten Business to business Business to consumer Bureau Kredietregistratie Stichting Bits of Freedom Besluit Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen Besloten Vennootschap Burgerlijk Wetboek College Bescherming Persoonsgegevens Commissie voor Consumentenaangelegenheden Computer und Recht international Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg Delict en Delinquent Digital Millennium Copyright Act Domainnameserver Digital video disc electronic Electronic Commerce Platform Nederland, Platform voor enederland Europese Gemeenschap European Intellectual Property Review Europese Unie Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens File Transfer Protocol Faillissementswet Gigabite Grondwet Hoge Raad der Nederlanden Hyper Text Mark-up Hyper Text Transfer Protocol Hof van Justitie Informatie- en Communicatietechnologie Tijdschrift voor Intellectuele Eigendomsrechten informatie & informatietechnologie (Tijdschrift)

18 XVIII Lijst van gebruikte afkortingen IP Internet Protocol IRC Internet Relay Chat ISDN Integrated Services Digital Network ISP( s) Internet Service Provider(s) ISPO Internet Service Provider Overleg IT Informatietechnologie ITeR Informatietechnologie en Recht (onderzoeksprogramma) JAVI Juridische aspecten van internet (Juridisch Tijdschrift voor Internet en E-business) JOL Jurisprudentie Online JOR Jurisprudentie Ondernemingsrecht KG Kort geding Ktg Kantongerecht LJN Landelijk Jurisprudentie Nummer Mb Megabyte MP3 Motion Picture Experts Group-1 Audio Layer-3 MvA Memorie van Antwoord MvT Memorie van Toelichting NAW naam, adres, woonplaats NJ Nederlandse Jurisprudentie NJB Nederlands Juristenblad NLIP Nederlandse vereniging van Internetproviders NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit NTBR Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht OM Openbaar Ministerie OPTA Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Parl. Gesch. Parlementaire Geschiedenis PbEG Publicatieblad Europese Gemeenschap PDF Portable Document Format PET Privacy Enhancing Technologies POP Post Office Protocol Prg Praktijkgids P2P peer to peer Rb. Rechtbank RFC( s) Request for comment(s) RV Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering RvdW Rechtspraak van de Week SER Sociaal Economische Raad SGC Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken SIDN Stichting Internet Domeinregistratie Nederland SLA Service level agreement SMTP Simple Mail Trasfer Protocol SR Wetboek van strafrecht S&S Schip & Schade Stb. Staatsblad SV Wetboek van strafvordering TCP Transmission Control Protocol Trb. Tractatenblad

19 Lijst van gebruikte afkortingen XIX TTP TV TvA TvC TW UL UMTS URL USA UT UU VECAI VOIP Voorz. VR VU WAP WBP WES WPNR WPR WWW Trusted Third Party Televisie Tijdschrift voor Arbitrage Tijdschrift voor Consumentenrecht Telecommunicatiewet Universiteit Leiden Universal Mobile Telephone System Universal Resource Locator United States of America Universiteit Tilburg Universiteit Utrecht Vereniging van Centrale Antenne-inrichtingen voice over IP Voorzieningenrechter Verzekeringsrecht Vrije Universiteit Amsterdam Wireless Application Protocol Wet Bescherming Persoonsgegevens Wetgeving voor de Elektronische Snelweg Wetenschappelijk tijdschrift voor Privaatrecht en Notarieel recht Wet Persoonsregistraties World Wide Web

20

De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten

De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden,

Nadere informatie

Rechters normeren de alimentatiehoogte

Rechters normeren de alimentatiehoogte Rechters normeren de alimentatiehoogte Rechters normeren de alimentatiehoogte Een empirisch onderzoek naar rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatienormen (1975-2007) PROEFSCHRIFT ter verkrijging

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND

ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND Serie Burgerlijk Proces en Praktijk Redactie: Prof. mr. H.B. Krans Prof. mr. H.J. Snijders Prof. mr. J.B.M. Vranken Eerder verschenen

Nadere informatie

De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens 310 Onderzoek en beleid De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens Over het bewaren en gebruiken van gegevens over telefoon- en internetverkeer ten behoeve

Nadere informatie

Automatisch contracteren

Automatisch contracteren Automatisch contracteren dissertation series no 2010-27 The research reported in this thesis has been carried out under the auspicies of SIKS, the Dutch Research School for Information and Knowledge Systems.

Nadere informatie

voorwerk vaststellingsovereenkomst ps 08-05-2007 08:59 Pagina 1 Mediation en de vaststellingsovereenkomst

voorwerk vaststellingsovereenkomst ps 08-05-2007 08:59 Pagina 1 Mediation en de vaststellingsovereenkomst voorwerk vaststellingsovereenkomst ps 08-05-2007 08:59 Pagina 1 Mediation en de vaststellingsovereenkomst voorwerk vaststellingsovereenkomst ps 08-05-2007 08:59 Pagina 2 voorwerk vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2014. Link to publication

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2014. Link to publication Tilburg University Verkeersgegevens en artikel 13 Grondwet. Een technische en juridische analyse van het onderscheid tussen verkeersgegevens en inhoud van communicatie Koops, Bert Jaap; Smits, J.M. Document

Nadere informatie

Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing

Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing 304 Onderzoek en beleid Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing G. Odinot D. de Jong J.B.J. van der Leij C.J. de Poot E.K.

Nadere informatie

IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk?

IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk? IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk? Inleiding Internettechnologie creëert nieuwe markten en nieuwe mogelijkheden. Het open karakter van internet brengt mee

Nadere informatie

Huur en verhuur van bedrijfsruimte

Huur en verhuur van bedrijfsruimte Huur en verhuur van bedrijfsruimte Huur en verhuur van bedrijfsruimte Proefschrift ter verk rijg ing van de g raad van D octor aan de U niversiteit L eiden, op g ez ag van de R ector M ag nificus D r.

Nadere informatie

Meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers

Meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers Meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers Een onderzoek naar wetgeving en praktyk Mr. E.C. Mac Gillavry Gouda Quint (S. Gouda Quint-D. Brouwer en Zoon) Deventer 2000 Tekstopmaak:

Nadere informatie

De Wsnp: bedoelde en onbedoelde effecten op het minnelijk traject

De Wsnp: bedoelde en onbedoelde effecten op het minnelijk traject De Wsnp: bedoelde en onbedoelde effecten op het minnelijk traject Lay-out: Anne-Marie Krens Tekstbeeld Oegstgeest Leiden University Press is een imprint van Amsterdam University Press N. Jungmann / Leiden

Nadere informatie

Juridische eisen voor de inrichting van een website. Coen Drion en Otto Sleeking 1. 1. Inleiding

Juridische eisen voor de inrichting van een website. Coen Drion en Otto Sleeking 1. 1. Inleiding Juridische eisen voor de inrichting van een website Coen Drion en Otto Sleeking 1 1. Inleiding Voor het aanbieden van producten en diensten valt het internet niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij.

Nadere informatie

Controle op de werknemer

Controle op de werknemer Controle op de werknemer De controle- en sanctiemogelijkheden van de werkgever bij overmatig internetgebruik Auteur: Sven van der Meer Studentnummer: 2049952 Opdrachtgever: Essent N.V. Periode: 9 februari

Nadere informatie

Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken

Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken Omslagontwerp: Stephan van den Brink, www.woods.tv Opmaak binnenwerk: Klaartje Hoeberechts, afdeling editing Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Softwarebetrekkingen

Softwarebetrekkingen Softwarebetrekkingen Omslagontwerp: Primo!Studio, Delft 2013 E.D.C. Neppelenbroek Boom Juridische uitgevers Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Praktisch Consumentenrecht

Praktisch Consumentenrecht Praktisch Consumentenrecht Mr. H.M. Liedekerken Eerste druk Praktisch Consumentenrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Juridische vaardigheden

Juridische vaardigheden Juridische vaardigheden Prof. mr. C.J. Loonstra Mr. M.M. Mok Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten juridische vaardigheden.indb 3 22-11-10 14:01 Ontwerp omslag: G2K Omslagillustratie: istock Eventuele

Nadere informatie

Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld?

Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld? Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld? Een analyse van de werking van verschillende indexeringswebsites en hun mogelijke rol in de schending van auteursrechten via internet. Universiteit

Nadere informatie

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' De kwalitatieve verplichting

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' De kwalitatieve verplichting De kwalitatieve verplichting Verzorging binnenwerk: G.J. Wiarda Instituut, Utrechts Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek, Boothstraat 6, 3512 BW Utrecht 2006 N.C. van Oostrom/Boom Juridische

Nadere informatie

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2012. Link to publication

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2012. Link to publication Tilburg University Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel. Nopen ontwikkelingen sinds 2000 tot invoering van een ontsleutelplicht voor verdachten? Koops, Bert Jaap Document version: Publisher final

Nadere informatie

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting 19 fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting Goed koopmansgebruik prof.dr. A.O. Lubbers Editie 2012 Sdu Uitgevers Den Haag, 2012 Meer informatie over

Nadere informatie

Effecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid op openbare-ordebeleid van Tilburg, Floortje

Effecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid op openbare-ordebeleid van Tilburg, Floortje Tilburg University Effecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid op openbare-ordebeleid van Tilburg, Floortje Publication date: 2012 Link to publication Citation for published version (APA): van Tilburg,

Nadere informatie

Wie heeft de leiding?

Wie heeft de leiding? Wie heeft de leiding? De eigendom van kabel- en leidingnetten Ownership of cables and pipelines (with a summary in English) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht

Nadere informatie

DE WET ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET AGB-GESETZ

DE WET ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET AGB-GESETZ DE WET ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET AGB-GESETZ mr. R.H.C. Jongeneel Kluwer, Deventer (1991) (thans uit de handel) electronische versie zonder paginanummers VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM DE WET ALGEMENE

Nadere informatie

Brandstof voor de opsporing

Brandstof voor de opsporing Brandstof voor de opsporing Brandstof voor de opsporing Evaluatie Wet bevoegdheden vorderen gegevens Toine Spapens Mirjam Siesling Ellen de Feijter Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 2011 WODC, ministerie

Nadere informatie

Handboek Wet Verbetering Poortwachter

Handboek Wet Verbetering Poortwachter Handboek Wet Verbetering Poortwachter HANDBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER Voorkom een loonsanctie en vind in dit boek alles wat u moet weten over uw re-integratie verplichtingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Een verkennend dossieronderzoek Dr. R.S.B. Kool Mr. M.R. Hebly Drs. D.P. van Uhm L.L.

Nadere informatie

Het aansprakelijk stellen van bestuurders

Het aansprakelijk stellen van bestuurders Het aansprakelijk stellen van bestuurders 303 Onderzoek en beleid Het aansprakelijk stellen van bestuurders Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern aansprakelijk stellen van

Nadere informatie

Praktisch Burgerlijk Procesrecht

Praktisch Burgerlijk Procesrecht Praktisch Burgerlijk Procesrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht Praktisch Bestuursrecht Praktisch Bijzondere

Nadere informatie