glasvezelnetwerken (FttH: glasvezel tot in huis) bedoeld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "glasvezelnetwerken (FttH: glasvezel tot in huis) bedoeld."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Glasvezel- vergelijken.nl Welkomopwww.glasvezel- vergelijken.nl(glasvezel- vergelijken.nl)endankvoorjebezoek. Glasvezel- vergelijken.nliseenvergelijkingssiteophetgebiedvandienstenover100% glasvezelnetwerken. Doelstelling Glasvezelvergelijken.nl: HetdoelvanGlasvezel- vergelijken.nlishetinzichtelijkmakenvanbeschikbareabonnementen van100%glasvezeldienstenleveranciersopadresniveau. Doormiddelvanonzevergelijkingstoolhopenwijdat jealsconsumenteenweloverwogen keuzekuntmaken. Glasvezel- vergelijken.nlheefthierinuitsluitendeenfaciliterenderolenkandaaromookniet verantwoordelijkwordengesteldvoorhethandelenvaneengebruikerd.m.v.ofi.v.m. Glasvezel- vergelijken.nl.glasvezel- vergelijken.nldraagtdanookgeenverantwoordelijkheidvoor communicatietussengebruikersenhetvoldoenaanhunverplichtingen,zoweldoor ConsumentenalsProviders,waaronderbetalingsverplichtingenendejuisteleveringvan goederenendiensten.glasvezel- vergelijken.nlbehoudtzichhetrechtvoorhaar dienstverleningteallentijdeaantekunnenpassen.aangeslotenproviders wordenhierover uiterlijk1maandvantevoreningelicht.vooraanpassingenonderhoudaandewebsite behoudtglasvezel- vergelijken.nlzichhetrechtvooromdewebsitetijdelijkbuitengebruikte stellen.inditgevalzalerechtergeenrechtopschadevergoedingtenopzichtevan Glasvezel- vergelijken.nlontstaan. Glasvezel- vergelijken.nlbesteedtdegrootstmogelijkezorgaanhetsamenstellenvande informatieophaarwebsite.zijkan echtergeengarantiegevenoverdejuistheid, rechtmatigheid,volledigheidenactualiteitvandeopwww.glasvezel- vergelijken.nlgegeven informatie. Bij het gebruik van Glasvezel- vergelijken.nl gaat Gebruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden van Glasvezel- Vergelijken.nlzoalshieronderbeschreven. Artikel 1: Definities Website: Glasvezeldiensten: Hiermee worden de websitewww.glasvezel- vergelijken.nl en andere websites die doorverwijzen naarwww.glasvezel- vergelijken.nlbedoeld. Hiermeewordenallebeschikbarediensten over 100% glasvezelnetwerken (FttH:glasvezel totin huis) bedoeld. Gebruiker: Een ieder die gebruik maakt van de Website en/of haar diensten, zowel Consumenten, (Glasvezel)InternetServiceProvidersalsanderen. Consument: EeniederdieviaGlasvezel- vergelijken.nleencontractafwilsluiten metéénvandeproviders,waarop dezevoorwaardenvantoepassing zijn. Provider: Leverancier, (glasvezel) Internet Service Provider, van diensten zoals internet, telefonie en TV, over100% glasvezelnetwerken, waarmee Consument na tussenkomst van Glasvezel- vergelijken.nl een

2 Diensten: Overeenkomst: Social Promoter overeenkomstkanaangaan,waaropdealgemenevoorwaardenvan Providervantoepassingzijn. De d.m.v. dewebsiteaangeboden diensten,waaronder de postcodecheck,informatieverstrekking,demogelijkheidtotvergelijken enwederverkoopvanglasvezelabonnementen. De in een formulier, document of op enige andere wijze vastgelegde afspraken, waarop Glasvezel- vergelijken.nlhaardienst(en) zalverrichten. Persoon welke glasvezel via een persoonlijke verkoolink (linkend naar Glasvezel- Vergelijken.nl) promoot aan zijn sociale netwerk als mede probeert te verkopen en hiervoor een vergoeding ontvangt. AlgemeneVoorwaarden: De Algemene Voorwaarden opgesteld door Glasvezel- ergelijken.nl, ongeacht de vorm inwelkedezewordenaangebodenc.q.kenbaar wordengemaakt. Artikel 2: Gebruik Glasvezel- vergelijken.nl - Bij gebruik van Glasvezel- vergelijken.nl verklaart Gebruiker kennis te hebben genomen van deze AlgemeneVoorwaardenenakkoordtegaanmetdezeAlgemeneVoorwaarden. DeGebruikergarandeert: - Indien redelijkerwijs nodig is, zijn/haar medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst,waaronder het verstrekken van noodzakelijke gegevens aan Glasvezel- vergelijken.nl, haar werknemers of aandoor Glasvezel- vergelijken.nl ingeschakelde derden zodat Glasvezel- vergelijken.nl haar diensten naartevredenheidkanverlenen. - De juistheid volledigheid en actualiteit van alle, door hem/haar aan of via Glasvezel- vergelijken.nl opgegeveninformatie. - Geheimhouding jegens derden van, van andere Gebruiker verkregen gegevens van vertrouwelijke aard, in wat vooreenvormdanook. - Log- ingegevensenpasswordsalleenvoorzichzelf tegebruikenendezenooitopenbaar te maken,opwatvoor eenmanierdanook. - Zich,bijhetgebruikvandedienstenvanGlasvezel- vergelijken.nlalsmedededaaruit voortvloeiendehandelingen,zoals het aangaan van een contract met een Provider, te houden aan de in Nederland geldende wet- enregelgeving. - AndereGebruikersnietonheustezullenbehandelen,bejegenofindiskrediettebrengen. - DenaamvanGlasvezel- vergelijken.nlenhaarbelangenniettezullenschaden. - Geenmateriaalteplaatsendatinstrijdismetdegoedezeden,gewelddadigisofoproept totgeweldofhaat,ofinbreukmaaktopde(intellectueleeigendoms- )rechtenvan Glasvezel- vergelijken.nlofderden. - Geen materiaal te plaatsen van of over een metwww.glasvezel- vergelijken.nl vergelijkbare of concurrerendewebsite. - De d.m.v. Glasvezel- vergelijken.nl verkregen informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan waar dezevoorisverstrekt,waaronderhetverzamelenenverwerkenvan dezegegevensvoorwelke redendanook,zoals(maar niet uitsluitend), concurrentiepositie versterking, marketing en communicatiedoeleinden.

3 Opmisbruikvanbovenstaandestaat,zondernaderetoelichting,eendirectopeisbareboete van 1000,- (duizendeuro)pergebeurtenis(informatiegegeven).tevensbehoudtglasvezel- vergelijken.nlhetrechtomandere,inhaar machtliggende,maatregelentegengebruikerte nemenen/ofeenschadevergoedingteeisen. Artikel 3: Dienstverlening Glasvezel- vergelijken.nl - DedienstverleningvanGlasvezel- vergelijken.nlbeperktzichtothetgevenvaninformatie,de mogelijkheidtothet checken vanjepostcode,demogelijkheidtothetvergelijkenvan (glasvezel- )abonnementenvanverschillende Providersenhetgevenvandemogelijkheidom eencontractaantegaanmetéénvandedeelnemendeproviders. - AlleopGlasvezelvergelijken.nlgegeveninformatieengevondenzoekresultatenzijnonder voorbehoudaangezien dezeafhankelijkzijnvaneengrootaantalexternefactorenwaaronder maarnietbeperkttotmogelijkfoutieve informatieindedatabasevannetwerkoperatorsof Providers.GebruikerkanGlasvezel- vergelijken.nlnimmeraansprakelijkstellenvoorhetaldan nietfoutiefweergevenvaninformatiezoalsbijv.overdebeschikbaarheidop opgegeven postcode.bijgebruikvanglasvezel- vergelijken.nlstemtuhierautomatischmeein. - Glasvezel- vergelijken.nlisgeenpartijinhetcontractdatconsumentenprovidersamen aangaan,afgezienvandefaciliterenderolvanglasvezel- vergelijken.nl - BijhetaangaanvaneencontracttussenConsumentenProviderzijndeAlgemene VoorwaardenvanProvider geldig. Artikel 4: Tarieven en Betaling - Alle op Glasvezel- vergelijken.nl vermeldde tarieven zijn in Euro s. en incl. BTW (tenzij nadrukkelijk andersvermeld). - AlleopGlasvezel- vergelijken.nlvermelddetarievenzijnafkomstigvandewebsitesvande Providersdanwelvan deproviderszelf. - Alle op Glasvezel- vergelijken.nl vermeldde tarieven zoals o.a. abonnementskosten en aansluitkosten zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Provider zal Consument in geval van tussentijdse tariefswijzigingen,hiervanopdehoogtestellen. AangezienGlasvezel- vergelijken.nlgeeninvloeduitkanoefenenop tarieven en tariefswijzigingen van Provider kan Glasvezel- vergelijken.nl nimmer verantwoordelijk of aansprakelijkwordengesteldvanverschillenc.q.veranderingenintarieven. - Bij het aangaan van een contract tussen Consument en Provider gelden de Betalingsvoorwaarden enverplichtingenvanprovider. Artikel 5: Privacy - Het verwerken, ten behoeve van de uitvoering van de door de Website geboden diensten en aanverwante activiteiten, doorglasvezel- vergelijken.nlvanalle persoonsgegevensgebeurtin overeenstemmingmet dewetbeschermingpersoonsgegevens. - DePrivacyVerklaringvanGlasvezel- vergelijken.nlisvantoepassingopdeverwerkingvan persoonsgegevens. - DoorgebruiktemakenvandezeWebsitegaatuakkoordmetdePrivacyVerklaringvan Glasvezel - vergelijken.nl. Artikel 6: (Intellectuele) eigendomsrechten - MetuitzonderingvanhetdoorGebruikersaangeleverdemateriaalbehorenalleintellectuele eigendomsrechtenmetbetrekkingtotdewebsitetoeaanglasvezel- vergelijken.nl. - Hetverwerkenvan,verspreiden of reproducerenvan dewebsite ofenigeinhoud daarvan, opwelkewijze dan ook,isgebruikerniettoegestaan.

4 - Gebruiker garandeert dat de door hem geplaatste informatie op de Website in geen geval inbreuk maakt op (intellectuele)eigendomsrechtenvanderden. - De overeenkomst bevat niet de overdracht van eigendom en intellectuele eigendomsrechten van zaken enprogrammatuurvanglasvezel- vergelijken.nlofdie Glasvezel- vergelijken.nlgebruiktvoorhetverrichtenvanhaardiensten. - Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Glasvezel- vergelijken.nl verstrekte informatie en vervaardigde gegevens,tenbehoevevandeuitvoeringvanhaardiensten, berustenbijglasvezel- vergelijken.nl. Artikel 7: Beveiliging - Glasvezel- vergelijken.nldoethaaruiterstebestomhaarsystementebeveiligentegen gegevensverliesentegen iederevormvanonrechtmatiggebruik. - OndanksdegetroffenmaatregelenkanGlasvezel- vergelijken.nlnietgaranderendatde Websiteenhaarsystemen vrijzullenzijnvanvirussenen/ofanderegebreken,endatzij onrechtmatiggebruiktzullenwordendoorderden. Artikel 8: Aansprakelijkheid Glasvezel- vergelijken.nl - Glasvezel- vergelijken.nlisnietaansprakelijkvoorenige schadediegebruikerlijdtdoor gebruikvandediensten vanglasvezel- vergelijken.nlenhaarwebsite,nochvoorschadedoor tekortkomingenvanglasvezel- vergelijken.nl bijhetuitvoerenvanhaardiensten. - IndienGebruikerhandeltinuitoefeningvaneenberoepofbedrijf,vrijwaarthijGlasvezel- vergelijken.nlvanelke aansprakelijkheidentegenelkeaanspraakopvergoedingvanschade doorderden. Artikel 9: Cookies - Dezewebsitemaaktgebruikvancookiesomtekunnenanalyserenhoegebruikersde Websitegebruiken.Cookieszijn tekstbestandjesdieopjecomputerwordengeplaatst.aan dehandvandedoordecookiesgegenereerde informatiekunnenonderandererapporten wordenopgesteldoverhetgebruikendeactiviteitvandewebsite. - VoordezeanalysemakenwijgebruikvandienstenvanGoogleInc.(PrivacybeleidGoogle). - Glasvezel- Vergelijken.nl maakt ook gebruik van Cookies t.b.v. de aanmeldingen via een Social Promoter account. Deze cookies maken het mogelijk dat de een klant tot 30 dagen een voor de Social Promoter geregistreerde bestelling kan doen. - IndienuhetgebruikvancookieswilweigerenkuntudatinuwBrowserinstellen.De Websitekanindatgeval mogelijknietgeheelgoedfunctioneren. - DoorgebruiktemakenvandezeWebsite ga jeakkoordmethetgebruikvancookies. Artikel 10: Social Promoter - Voorwaarden voor het gebruik van de dienst social promoter zijn vastgelegd in de Algemene voorwaarden bij deze dienst. - Glasvezel vergelijken.nl geeft consumenten de kans om zich als Social Promoter van de website in te schrijven. Middels een eigen verkoopaccount promoten Social Promoters de glasvezel vergelijking van Glasvezel- Vergelijken.nl. - Social Promoters worden per aanmelding via hun verkooplink beloond. Daarbij worden er vanuit glasvezel- vergelijken.nl acties geïnitieerd. - Er mag geen marketing gedaan worden uit naam van/ alszijnde werkzaam voor Glasvezel- Vergelijken B.V. en de verscheidene providers. - Het gebruik van logo s en ander beeldmateriaal van de providers is niet toegestaan. - Glasvezel- Vergelijken.nl is geenszin verantwoordelijk voor teksten en uitingen van Social Promoters.

5 - Social Promoters krijgen uitbetaald wanneer de provider de order goedkeurt. Glasvezel- vergelijken.nl wordt betaald door de providers per daadwerkelijke aanvraag. Een aanvraag van een consument kan door verschillende oorzaken toch niet door zijn gegaan. Denk hierbij bv. aan de wettelijke annuleringstermijn voor een consument, een probleem met de glasvezelaansluiting, een evt. negatieve registratie van de consument etc.. - Glasvezel- Vergelijken.nl maakt gebruik van Cookies t.b.v. de aanmeldingen via een Social Promoter account. Deze cookies maken het mogelijk dat de een klant tot 30 dagen een voor de Social Promoter geregistreerde bestelling kan doen. - Glasvezel- vegelijken.nl behoudt zich het recht om social promoters te weigeren danwel zonder reden van opgaaf en zonder opzegtermijn op te zeggen en de desbetreffende account uit te zetten. - Ook behoudt glasvezel- vergleijken.nl zich het recht om de applicatie social promoter te stoppen met exploiteren. - Opzeggen van de social promoter account dient men met een mail kenbaar te maken via vergelijken.nl, of geen gebruik meer van te maken langer dan 6 maanden. Waarna glasvezel- vergelijken.nl de account kan verwijderen. Artikel 11: Slotbepalingen - Glasvezel- vergelijken.nl behoudt zich hetrecht voor om deze Algemene Voorwaarden aan teallen tijde aan te kunnenpassen. - OpeenOvereenkomstishetNederlandsrechtvantoepassing. - Mochten er geschillen voortvloeien uit een Overeenkomst dan worden deze beslecht door de volgens de wet bevoegderechter.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt.

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt. Pagina 1-8 Inhoudsopgave: 1. Definities 2. Toepasbaarheid 3. Webdesign/ Webhosting 4. Domeinregistratie 5. Aanbiedingen en offertes 6. Aanvang en uitvoering van de overeenkomst 7. Levering en levertijd

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Domeinregistratie s.v.p. met blokletters invullen Contactgegevens Organisatie : Naam : Dhr. Mevr. Adres

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden P&P Webdesign Kamer van Koophandel te Meppel: 04088132

Algemene voorwaarden P&P Webdesign Kamer van Koophandel te Meppel: 04088132 Algemene voorwaarden P&P Webdesign Kamer van Koophandel te Meppel: 04088132 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Data Universal BV

Algemene Voorwaarden Data Universal BV Algemene Voorwaarden Data Universal BV Artikel 1. Definities 1.1. Data Universal BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 39074780. Hierna te noemen DU. 1.2. Cliënt:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl

Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl Artikel 1. Definities 1.1. Backupruimte.nl, onderdeel van ICTComplete: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54268443. 1.2. Cliënt: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Premiums. 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V.

Algemene Voorwaarden Premiums. 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V. Algemene Voorwaarden Premiums 1. Definities 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V. 1.2. Premiums: Premiums.mobi B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

van Wijhe Consultancy

van Wijhe Consultancy van Wijhe Consultancy Tel.: 06-511 828 79 Fax.: 084-88 35 696 KVK. Nr. : 06091834 De Veluwe en Twente Bel.Nr.: NL 107686016 B01 E-mail: Internet: info@vanwijhecons.nl www.vanwijhecons.nl Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Websitehuren.nl. Versie 1.0 28 februari 2014

Algemene voorwaarden Websitehuren.nl. Versie 1.0 28 februari 2014 Algemene voorwaarden Websitehuren.nl Versie 1.0 28 februari 2014 De algemene voorwaarden van Websitehuren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59330023, gevestigd en kantoorhoudend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Hostmeester 1 december 2013. Versie: 1.0

Algemene voorwaarden. Hostmeester 1 december 2013. Versie: 1.0 Algemene voorwaarden Hostmeester 1 december 2013 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Offerte, aanbod en aanvaarding 4 3 Uitvoering en kwaliteit 5 4 Prijzen en betalingsvoorwaarden 6 5 Hosting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Devcat of Devcat Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Devcat of Devcat Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Devcat of Devcat Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. SUPERIOR: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17112708. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SUPERIOR een

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden").

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de Algemene Voorwaarden). Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Artikel 1. Definities 1. Visited: Visited v.o.f. gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52646769. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie