Inhoud. Gelijk aan gele katern Artikel 4 slechthorend:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Gelijk aan gele katern Artikel 4 slechthorend:"

Transcriptie

1 é!"#$$ Inhoud - Historie van regelgeving en huidige regelgeving - Enige resultaten van - Overeenkomsten en verschillen tussen kinderen met hoortoestellen en met CI - Voorstellen voor toekomstige regelgeving - Afspraken met REC ZeON - Casussen Artikel 4 slechthorend: Artikel 3 Doof: Een leerling is toelaatbaar tot speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan dove kinderen, onverminderd artikel 6, indien: 1) op basis van audiologisch onderzoek is vastgesteld een gehoorstoornis van 8 db of meer bij het beste oor zonder gehoortoestel, niet zijnde een gehoorstoornis als bedoeld in artikel 4 tweede lid of 2) op basis van audiologisch onderzoek is vastgesteld een gehoorstoornis tussen 7 en 8 db bij het beste oor zonder gehoortoestel, waarbij de leerling kennelijk dooffunctionerend is. 3) de leerling een cochleair implantaat heeft, waarbij hij kennelijk dooffunctionerend is. Een leerling is toelaatbaar tot speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan slechthorende kinderen, onverminderd artikel 6, indien: 1. a. op basis van audiologisch onderzoek een gehoorstoornis tussen 35 en 8 db is vastgesteld bij het beste oor zonder gehoortoestel niet zijnde een gehoorstoornis als bedoeld in artikel 3 tweede lid en b. sprake is van een ernstige structurele beperking in de onderwijs participatie die blijkt uit: 1. Een leerachterstand als bedoeld in artikel, onder a.; 2. Het ontbreken van algemene leervoorwaarden, bedoeld in artikel, onder b., of 3. Een geringe communicatieve redzaamheid als bedoeld in artikel, onder c. en c. de zorg vanuit het regulier onderwijs als bedoeld in artikel 13 onvoldoende effect heeft gesorteerd of zal kunnen sorteren, en ondersteuning als bedoeld in artikel 13 deelname aan het regulier onderwijs niet mogelijk maakt. 2. op basis van audiologisch onderzoek een gehoorstoornis is vastgesteld van meer dan 8 db aan het beste oor zonder gehoortoestel, waarbij de leerling bij gebruik van hoortoestellen kennelijk slechthorend functionerend is. 3. de leerling een cochleair implantaat heeft, niet vallend onder artikel 3 derde lid. Artikel 16 slechthorend: Artikel 15 doof: 1. Een leerling is toelaatbaar tot speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan dove kinderen indien op basis van audiologisch onderzoek, zo nodig aangevuld met logopedisch onderzoek of een onderzoek van de behandelend arts, gericht op de vraag of de leerling dooffunctionerend is, is vastgesteld: a. een gehoorstoornis van 8 db of meer bij het beste oor zonder hoortoestel b. een gehoorstoornis tussen 7 en 8 db bij het beste oor zonder hoortoestel, waarbij de leerling kennelijk dooffunctionerend is 2. Bij leerlingen met een cochleair implantaat wordt de gehoorbeperking twee jaar na operatie vastgesteld met gebruik van het cochleair implantaat Een leerling is toelaatbaar tot speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan slechthorende kinderen, indien: a. op basis van audiologisch onderzoek: 1 o. een gehoorstoornis tussen 35 en 8 db is vastgesteld bij het beste oor zonder gehoortoestel maar indien aanwezig met gebruik van een cochleair implantaat dat tenminste twee jaar eerder is aangebracht, niet zijnde een gehoorstoornis als bedoeld in artikel 15, eerste lid onder b; of 2 o. zo nodig aangevuld met logopedisch onderzoek een gehoorstoornis is vastgesteld van meer dan 8 db aan het beste oor zonder gehoortoestel, maar indien aanwezig met gebruik van een cochleair implantaat dat tenminste twee jaar eerder is aangebracht, waarbij de leerling kennelijk slechthorend functionerend is, en b. sprake is van een beperking in de onderwijs participatie die blijkt uit: 1. Een leerachterstand als bedoeld in artikel 13, onder a.; of 2. Een zeer geringe communicatieve redzaamheid als bedoeld in artikel 13, onder b. en c. de zorg onvoldoende effect heeft gesorteerd of zal kunnen sorteren, en ondersteuning deelname aan het regulier onderwijs niet mogelijk maakt.

2 26 25 Toelichting artikel 15 en 16: Met «kennelijk dooffunctionerend» wordt bedoeld dat uit het spraakaudiogram minder dan 5 procent spraakverstaan blijkt, het spraakaudiogram vanwege onvoldoende spraakverstaan niet af te nemen is en/of de foneemdiscriminatie onvoldoende is om op het (versterkte) gehoor de gesproken orale moedertaal te verwerven. Leerlingen die een intracochleair implantaat hebben gekregen moeten opnieuw geïndiceerd worden, waarbij de gehoorbeperking met het implantaat moet worden beoordeeld. Ten opzichte van de vorige regeling is de termijn na operatie verlengd tot twee jaar. Met behulp van audiologisch, logopedisch en/of psychodiagnostisch onderzoek moet aangetoond worden in hoeverre het kind voldoende betekenisvol kan spreken en verstaan en daardoor is aangewezen op een andere schoolsoort, bijvoorbeeld het speciaal onderwijs voor slechthorenden. Voor de indicatie dooffunctionerend voor kinderen met een intracochleair implantaat is een verklaring van een CI-team noodzakelijk Toelichting Communicatieve redzaamheid Een zeer geringe communicatieve redzaamheid (cluster 2) kan worden opgevat als een ernstig beperkt vermogen om wederkerig te communiceren met behulp van woorden, gebaren of symbolen, waardoor aantoonbare tekorten ontstaan in het converseren en het gebruik van communicatieapparatuur en -technieken. Dit beperkte vermogen is een gevolg van slechthorendheid, een spraak- of taalstoornis of een stoornis uit het autismespectrum. Het gaat om het in kaart brengen van aantoonbare tekorten in het communiceren en converseren. Artikel 15 doof: Artikel 16 slechthorend: Een leerling is toelaatbaar tot speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan dove kinderen indien op basis van audiologisch onderzoek, zo nodig aangevuld met logopedisch onderzoek of een onderzoek van de behandelend arts, gericht op de vraag of de leerling dooffunctionerend is, is vastgesteld: a. een gehoorstoornis van 8 db of meer bij het beste oor zonder hoortoestel b. een gehoorstoornis tussen 7 en 8 db bij het beste oor zonder hoortoestel, waarbij de leerling kennelijk dooffunctionerend is. 2. Een leerling met een cochleair implantaat is toelaatbaar tot onderwijs, bedoeld in het eerste lid, indien is vastgesteld: a. dat de leerling, met gebruikmaking van het cochleair implantaat dat tenminste twee jaar eerder is aangebracht, kennelijk dooffunctionerend is; en b. dat er sprake is van een zeer geringe verbale communicatieve redzaamheid, zodanig dat bij de leerling betekenisverlening aan geluid niet of nauwelijks tot stand komt en dat de leerling niet of nauwelijks in staat is om door middel van gesproken taal te reageren. 3. De vaststelling op grond van het tweede lid, onderdelen a en b, geschiedt op basis van een audiologisch onderzoek aangevuld met een logopedisch onderzoek of een door een gedragsdeskundige gemaakte beschrijving van de wijze waarop de leerling het cochleair implantaat gebruikt Een leerling is toelaatbaar tot speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan slechthorende kinderen, indien: a. op basis van audiologisch onderzoek een gehoorstoornis, niet zijnde een gehoorstoornis als bedoeld in artikel 15, eerste lid onder b is vastgesteld tussen 35 en 8 db bij het beste oor zonder gehoortoestel; b. sprake is van een beperking in de onderwijs participatie die blijkt uit: 1. Een leerachterstand als bedoeld in artikel 13, onder a.; of 2. Een zeer geringe communicatieve redzaamheid als bedoeld in artikel 13, onder b; en c. de zorg onvoldoende effect heeft gesorteerd of zal kunnen sorteren, en ondersteuning deelname aan het regulier onderwijs niet mogelijk maakt. 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een leerling met een cochleair implantaat dat ten minste 2 jaar eerder is aangebracht met dien verstande dat: a. het audiologisch onderzoek is aangevuld met een logopedisch onderzoek of een door een gedragsdeskundige gemaakte beschrijving van de wijze waarop de leerling het cochleair implantaat gebruikt; en b. de leerling wat betreft de communicatie is aangewezen op het gesproken Nederlands aangevuld met gebaren. Karakteristieken van de 3 groepen 28 Toelichting in Besluit: In de artikelen 15 en 16 van het Besluit leerlinggebonden financiering worden de criteria voor leerlingen met een cochleair implantaat aangepast. Het gaat om een verfijning van de criteria waardoor indicering van de best passende onderwijssoort binnen cluster 2 mogelijk wordt. Belangrijk verschil is dat niet slechts wordt gekeken naar de resultaten van de gehoortest, waaruit het aantal decibel gehoorverlies blijkt, maar dat moet worden aangetoond dat de leerling doof dan wel slechthorend functioneert. Onderzoek waarin dit wordt aangetoond wordt ten minste twee jaar nadat het cochleaire implantaat is aangebracht, uitgevoerd. Onderzoek bij kinderen met een CI met een normale ontwikkeling groep A congenitaal, vroeg geïmplanteerd (< 3 mnd) groep B verworven dan wel progressief groep C congenitaal, laat geïmplanteerd (> 3 mnd) N lft doof duur doof lft CI groep A groep B groep C 8 37

3 Groep gemiddelden Taalbegrip groep A spraakverstaan foneemscore percentage correct (%) A B C Follow-up (maanden) Taalbegrip groep B Taalbegrip groep C taalontwikkeling receptief (begrip) 18 6 Groep gemiddelden A B C norm taalontwikkeling expressief 18 6 Groep gemiddelden A B C norm

4 Verdeling van de groepen over diverse schoolsoorten na 5 jaar CI gebruik 1% 8% 6% 4% 2% Twinschool Dovenschool SH-school reg. groep lager regulier Overeenkomsten kinderen met hoortoestellen en Afhankelijk van apparatuur (hoortoestellen, CI, solo) Grote moeilijkheden bij het verstaan in omgeving met veel achtergrondgeluiden of een galmende omgeving Misverstanden door verkeerd verstaan Informele taal wordt slechter opgepikt At risk voor spraaktaalachterstanden % A B C Hoorontwikkeling komt later op gang namelijk pas als de CI is geïmplanteerd Verschillen kinderen met hoortoestellen en Grotere afhankelijkheid van apparatuur (verschil tussen met en zonder hoorapparatuur is groter) Drempel met CI zegt niets over functioneren met CI Kinderen met CI hebben meestal één CI, kinderen met hoortoestellen meestal twee hoortoestellen Grotere kans op andere (leer)stoornis o.a. t.g.v. meningitis Referentiewaarden GN-test basis EHL Nog nauwelijks gegevens bekend over psychosociale aspecten bij op langere termijn Uitgangspunten Resultaten onderzoek Lamoré Voorstellen voor toekomstige regelgeving voor Kinderen met CI zeker niet aan strengere eisen onderwerpen dan kinderen met hoortoestellen Gezien diverse onzekerheden eerder voordeel van twijfel Grootte rugzak wordt niet afhankelijk van keuze van wijze van communiceren maar van grootte stoornis Ook kinderen met een CI die het goed doen blijven ernstig slechthorend,76 2,4 =,51

5 Voorstellen Afspraken Voorstellen voor toekomstige regelgeving voor Kinderen met CI krijgen een rugzak doof of slechthorend en hoeven hiervoor niet aan aanvullende eisen te voldoen Kinderen met een CI die bij audiologisch onderzoek een lagere woordscore van 5% (open test) of 9% (gesloten test) hebben, krijgen een rugzak doof Afspraken met CvI REC ZeON Van alle kinderen moeten in ieder geval audiologische en logopedische of psychologische gegevens worden aangeleverd en een verklaring van het CI-team Kinderen met een CI die in stilte bij audiologisch onderzoek bij 6 db een lagere woordscore dan 5% op de NVA-lijsten hebben, krijgen een rugzak doof. Kinderen die hier niet aan voldoen maar een grote spraaktaalachterstand hebben, krijgen ook een rugzak doof Kinderen met bepaalde psychosociale problemen (concentratie, gedrag, leerprobleem, emotioneel) kunnen ook in aanmerking komen voor een rugzak doof Kinderen die hier niet aan voldoen maar wel aan de ESM criteria op het gebied spraaktaal en tevens bij een SN van db een lagere woordscore dan 5% op de NVA-lijsten, krijgen ook een rugzak doof. Eventueel kan een beroep worden gedaan op comorbiditeit J, oud bijna 3 jaar T, oud 19 jaar Wil naar speciaal onderwijs. Casus 1 Casus 2 Kreeg op leeftijd 1;2 jaar zijn CI. Is congenitaal doof. Heeft het syndroom van Usher. Spraakverstaan nog niet testbaar. Spreekt nog niet. Bij testen met hoortoestellen voor implantatie drempels rond 8 db. Heeft CI nog geen twee jaar. Dan gelden testen als bij kinderen met hoortoestellen. CI verklaring met dooffunctionerend Volgt een reguliere MBO opleiding met ambulante begeleiding. Moeite om leerkrachten en medeleerlingen te volgen. Is onzeker over de opdrachten. Veel moeite met grammatica en Engels. Kreeg op vijfjarige leeftijd zijn CI. Is congenitaal doof. Heeft in stilte bij NVA-lijsten een woordscore van 42%. Aangezien er geen standaard logopedische testen meer zijn voor 19 jarigen is gekeken naar het begrijpend lezen. Zijn score is dan meer twee standaard afwijkingen onder die van een 16 jarige. R, oud ruim 7 jaar D, oud ruim 6 jaar Casus 3 Volgt speciaal basisonderwijs. Ze heeft dyspraxie. Tijdens de communicatie gebruikt ze altijd gebaren. Spreekt slecht verstaanbaar. Kreeg op driejarige leeftijd haar CI. Is congenitaal doof. Open spraakverstaantest (NVA) nog niet mogelijk. Een gesloten test geeft een score van 75%. Op diverse logopedische testen meer dan 4 jaar achterstand. Casus 4 Bezoek de Twinschool. Communicatie gaat voornamelijk via spraak. Kreeg op eenjarige leeftijd zijn eerste CI en op vierjarige leeftijd zijn tweede. Is congenitaal doof. Heeft het syndroom van Usher. NVA-lijsten in stilte gaf een woordscore van 73%. Bij een SN van db was de woordscore 45%. Logopedische testen: Taalbegrip:,7 Klankonderscheiding: E-niveau (centiel< 1) Woordvorming: E-niveau (centiel < 1)

6 K, oud ruim 6 jaar T, oud ruim 11 jaar Casus 5 Volgt thans regulier basisonderwijs met ambulante begeleiding. Tot ongeveer een jaar geleden speciaal onderwijs. Snel uit evenwicht bij druk Kreeg op tweejarige leeftijd zijn eerste CI en op driejarige leeftijd zijn tweede. Is congenitaal doof. Wel mogelijk in eerste maanden progressief. NVA-lijsten in stilte gaf een woordscore van 86%. Bij een SN van db was de woordscore 27%. Logopedische testen: woordenschat-keuzetest: centiel 14 Woordenschatproduktie TvK: centiel < 3 Casus 6 Volgt thans regulier basisonderwijs met ambulante begeleiding. Tot achtjarige leeftijd speciaal onderwijs. Kreeg op bijna zesjarige leeftijd zijn CI. Is congenitaal doof maar wel met vrij veel restgehoor. NVA-lijsten in stilte gaf een woordscore van 73%. Bij een SN van db was de woordscore 27%. Logopedische testen: zinsbouwbeoordeling: centiel < 1; woordvormenproductietest: centiel 7. J, oud ruim 11 jaar E, oud net 4 jaar Casus 7 Volgt regulier basisonderwijs met ambulante begeleiding. Op driejarige leeftijd speciaal onderwijs. Zit lekker in zijn vel. Casus 8 Volgt regulier basisonderwijs. Is gericht op gesproken taal maar profiteert van visuele ondersteuning met gebaren. Kreeg op anderhalfjarige leeftijd zijn eerste CI en op vijfjarige leeftijd zijn tweede. Is congenitaal doof. NVA-lijsten in stilte gaf een woordscore van 86%. Kreeg op eenjarige leeftijd twee CIs. Is congenitaal doof. NVA-lijsten in stilte gaf een woordscore van 85%. Bij een SN van db was de woordscore %. Op logopedische testen geen centielscores < 1 Bij logopedische testen normale spraaktaalontwikkeling. CI verklaring met slechthorend functionerend Advies????? Vragen of Discussie?

Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI. Rens Leeuw CI-team Nijmegen Sint-Michielsgestel Viataal

Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI. Rens Leeuw CI-team Nijmegen Sint-Michielsgestel Viataal Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI Rens Leeuw CI-team Nijmegen Sint-Michielsgestel Viataal Inhoud - Historie van regelgeving en huidige regelgeving - Enige resultaten van kinderen met CI - Overeenkomsten

Nadere informatie

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering Regeling indicatiecriteria aanmeldingsformulier leerlinggebond financiering van 15 Juli 2005 De criteria schematisch weergegev. Schema s criteria per juli 2005 (versie 15 juli) 1 DOV Indicatiecriteria

Nadere informatie

Indicatiestelling en criteria

Indicatiestelling en criteria Indicatiestelling en criteria voor het speciaal onderwijs of een rugzak Brochure voor ouders Regeling van juli 2005 Indicatiestelling en criteria voor het speciaal onderwijs of een rugzak 1 1 Brochure

Nadere informatie

Advies wijziging indicatiecriteria Besluit Leerlinggebonden Financiering

Advies wijziging indicatiecriteria Besluit Leerlinggebonden Financiering Advies wijziging indicatiecriteria Besluit Leerlinggebonden Financiering LCTI Den Haag, september 2007 Inhoud Advies over de wijzigingen in de indicatiecriteria voor leerlinggebonden financiering in het

Nadere informatie

1. Cluster 2 WP****.** 1

1. Cluster 2 WP****.** 1 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Gelet op artikel IX en XV, van de Wet houdende de Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering (LGF)

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering (LGF) Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering (LGF) Bestemd voor: commissies voor de indicatiestelling scholen en besturen voor primair en voorgezet onderwijs en agrarische

Nadere informatie

I N D I C A T I E S T E L L I N G C L U S T E R 2

I N D I C A T I E S T E L L I N G C L U S T E R 2 I N D I C A T I E S T E L L I N G C L U S T E R 2 INLEIDING DEELDOCUMENT LOGOPEDIE Het deeldocument Logopedie is tot stand gekomen in landelijk overleg van de spraak-, taaldeskundigen van de CvI s voor

Nadere informatie

Dubbelzijdige cochleaire implantatie bij kinderen: de primaire voordelen

Dubbelzijdige cochleaire implantatie bij kinderen: de primaire voordelen Dubbelzijdige cochleaire implantatie bij kinderen: de primaire voordelen M. Sparreboom (onderzoeker), A.F.M. Snik (audioloog) & E.A.M. Mylanus (KNO - arts) Het eenzijdig implanteren van een cochleair implantaat

Nadere informatie

Gelet op artikel 28c, achtste lid, van de Wet op de expertisecentra; De Raad van State gehoord (advies van 15 juni 2006, nr. W05.06.

Gelet op artikel 28c, achtste lid, van de Wet op de expertisecentra; De Raad van State gehoord (advies van 15 juni 2006, nr. W05.06. Besluit van houdende wijziging van het Besluit leerlinggebonden financiering in verband met de vaststelling van criteria voor toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal onderwijs Op de voordracht

Nadere informatie

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van.., nr. houdende vaststelling van de Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering Algemene toelichting

Nadere informatie

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: de indicatiecommissies van cluster twee

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: de indicatiecommissies van cluster twee Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: de indicatiecommissies van cluster twee Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling Den Haag, december 2004 2 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering (lgf)

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering (lgf) OCenW-Regelingen aanmeldingsformulier leerlinggebonden Bestemd voor: commissie voor de indicatiestelling; scholen en besturen voor primair en voortgezet onderwijs en agrarische opleidingencentra Besluit

Nadere informatie

Indicatiecriteria auditief en/of communicatief beperkte leerlingen

Indicatiecriteria auditief en/of communicatief beperkte leerlingen Indicatiecriteria auditief / communicatief beperkte leerling Geldig vanaf 1 augustus 2014 De Stichting Siméa behartigt de belang van instelling die onderwijs dist verl aan leerling die do slechthord zijn

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige CHECKLIST TOELAATBAARHEIDSCRITERIA & NOODZAKELIJKE RAPPORTAGE m.b.t. INDICATIESTELLING VOOR HET ONDERWIJS AAN KINDEREN/DEELNEMERS MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP (ZMLK) Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Horen, Verstaan en Begrijpen met een CI

Horen, Verstaan en Begrijpen met een CI Horen, Verstaan en Begrijpen met een CI Guido Cattani (Bsc. Audioloog, M. SEN, UMC Utrecht, afdeling KNO) gcattani@umcutrecht.nl Trudi de Koning (Klinisch linguïst UMC Utrecht) Opbouw presentatie Inleiding

Nadere informatie

VANGNET. Team Gezinsbegeleiding Nijmegen

VANGNET. Team Gezinsbegeleiding Nijmegen VANGNET Team Gezinsbegeleiding Nijmegen WELKOM. Adriënne Baaijens Dajen Fluttert ons product.. een verbinding tussen zorg en onderwijs? Filmpje eendjes Vangnet het ontstaan Behoefte van ouders (van kinderen

Nadere informatie

Regeling indicatiecriteria leerlinggebonden financiering (LGF)

Regeling indicatiecriteria leerlinggebonden financiering (LGF) OCenW-Regelingen Regeling indicatiecriteria leerlinggebonden financiering Bestemd voor: commissie van indicatiestelling scholen en besturen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Besluit Hoofdstuk

Nadere informatie

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Cor Emousschool SO VSO SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 info@cor-emous.net www.cor-emous.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Onderwijsindicatiestelling van slechthorende kinderen

Onderwijsindicatiestelling van slechthorende kinderen Onderwijsindicatiestelling van slechthorende kinderen 1. De indicatiestelling van slechthorende kinderen 2. Casuïstiek Annemiek Voor in t Holt Lectoraat Dovenstudies 1 Korte introductie Lectoraat Dovenstudies

Nadere informatie

Interventies bij slechthorende kinderen

Interventies bij slechthorende kinderen Interventies bij slechthorende kinderen samenwerking met de JGZ Noëlle Uilenburg Onderzoek en Ontwikkeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen 6 november 2014 Disclosure belangen spreker Noëlle

Nadere informatie

HANDREIKING EVIDENT EN KENNELIJK STABIELE KINDKEMERKEN Algemene uitgangspunten

HANDREIKING EVIDENT EN KENNELIJK STABIELE KINDKEMERKEN Algemene uitgangspunten HANDREIKING EVIDENT EN KENNELIJK STABIELE KINDKEMERKEN Algemene uitgangspunten Het vaststellen van een stoornis bii (her-)indicatie. De toegang tot het speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering

Nadere informatie

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2002/2003 De indicatiecommissies van cluster twee

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2002/2003 De indicatiecommissies van cluster twee Indicatiestelling speciaal onderwijs 2002/2003 De indicatiecommissies van cluster twee Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling Den Haag, december 2003 2 Inhoud Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid Holland

Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid Holland Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid Holland 8.4 Indicatiecriteria voor cluster 2, 3 en 4. (Met dank aan: REC 2 Holland-Flevoland, REC Zuid-Holland Midden en REC West) Sinds 1 augustus 2008 zijn de criteria

Nadere informatie

Horen en CMV. Leiden CONCERT study. Dr.ir. Wim Soede, klinisch fysicus audioloog. KNO/Centrum Audiologie en Hoorimplantaten LEIDEN

Horen en CMV. Leiden CONCERT study. Dr.ir. Wim Soede, klinisch fysicus audioloog. KNO/Centrum Audiologie en Hoorimplantaten LEIDEN Horen en CMV Leiden CONCERT study Dr.ir. Wim Soede, klinisch fysicus audioloog KNO/Centrum Audiologie en Hoorimplantaten LEIDEN Slecht horen met één of twee oren Richting horen Hoofdschaduw: tactisch zitten?

Nadere informatie

Cliëntprofielen auditief en/of communicatief. Beknopte beschrijvingen. Cliëntprofiel 1 Cliënt met een gehoorstoornis in de leeftijd van 0 tot 1 jaar

Cliëntprofielen auditief en/of communicatief. Beknopte beschrijvingen. Cliëntprofiel 1 Cliënt met een gehoorstoornis in de leeftijd van 0 tot 1 jaar Cliëntprofielen auditief en/of communicatief Beknopte beschrijvingen 7 januari 2015 Cliëntprofiel 1 Cliënt met een gehoorstoornis in de leeftijd van 0 tot 1 jaar Door neonatale gehoorscreening kan bij

Nadere informatie

Behandeling en revalidatie van blijvende gehoorschade: hoortoestellen en cochleaire implantatie in een multidisciplinaire benadering

Behandeling en revalidatie van blijvende gehoorschade: hoortoestellen en cochleaire implantatie in een multidisciplinaire benadering Behandeling en revalidatie van blijvende gehoorschade: hoortoestellen en cochleaire implantatie in een multidisciplinaire benadering een presentatie aan de hand van casussen dr.ir. Cas Smits klinisch fysicus-audioloog

Nadere informatie

HOORTOESTEL OF CI? Dr. Margreet Langereis Dr. Anneke Vermeulen

HOORTOESTEL OF CI? Dr. Margreet Langereis Dr. Anneke Vermeulen HOORTOESTEL OF CI? Dr. Margreet Langereis Dr. Anneke Vermeulen Doel van de studie Evaluatie van het spraakverstaan, woordenschat en verbaal IQ bij kinderen met een auditieve beperking Spraakverstaan twee

Nadere informatie

Onderwijsondersteuning, zorg- en cursusaanbod van Auris bij communicatieve problemen

Onderwijsondersteuning, zorg- en cursusaanbod van Auris bij communicatieve problemen IB netwerkbijeenkomst SWV Aan den IJssel, De Tuyter, Krimpen aan de IJssel 8 maart 2016 Onderwijsondersteuning, zorg- en cursusaanbod van Auris bij communicatieve problemen Louise Biesmeijer & Margriet

Nadere informatie

Cochleaire implantatie bij volwassenen

Cochleaire implantatie bij volwassenen Cochleaire implantatie bij volwassenen Sommige zeer ernstig slechthorende of dove mensen kunnen zelfs met krachtige hoortoestellen niet of nauwelijks spraakverstaan. Een cochleair implantaat (CI) kan ervoor

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking CHECKLIST INDICATIESTELLING ONDERWIJSSOORTEN CLUSTER 3: onderwijssoorten: lichamelijk gehandicapte kinderen (LG) en langdurig zieke kinderen (LZK) m.i.v. 01-08-2008 Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Cochleair implantaat: CI

Cochleair implantaat: CI Cochleair implantaat: CI Vera Prijs Inhoud Anatomie van het oor CI systeem CI-traject in UMCUtrecht Mogelijkheden en beperkingen Modaliteiten Toekomstige ontwikkelingen Anatomie van het gehoor Het binnenoor

Nadere informatie

Figuur Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.-1 Cochleair implantaat

Figuur Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.-1 Cochleair implantaat Cochleair implantaat Inleiding Als iemand doof of zeer ernstig slechthorend is en hoortoestellen brengen (nog langer) onvoldoende resultaat met zich mee, dan wordt tegenwoordig een cochleair implantaat

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2009:BJ7219

ECLI:NL:RVS:2009:BJ7219 ECLI:NL:RVS:2009:BJ7219 Instantie Raad van State Datum uitspraak 09-09-2009 Datum publicatie 09-09-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200809194/1/H2 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

Audiologische diagnostiek en revalidatie. Cas Smits, klinisch fysicus-audioloog

Audiologische diagnostiek en revalidatie. Cas Smits, klinisch fysicus-audioloog Audiologische diagnostiek en revalidatie Cas Smits, klinisch fysicus-audioloog Inhoud Werking van het gehoor Traject in het eerste jaar Aanmeldingen Diagnostiek Revalidatie Na het eerste jaar gehoorbeenketen

Nadere informatie

Workshop: Een student met een auditieve beperking naar / op het MBO.

Workshop: Een student met een auditieve beperking naar / op het MBO. Workshop: Een student met een auditieve beperking naar / op het MBO. In deze workshop krijgt u een handreiking en informatie over een student met een auditieve beperking die naar het MBO wil of er zit.

Nadere informatie

Auris. De Koninklijke Auris Groep. Speciaal voor gehoor, spraak en taal

Auris. De Koninklijke Auris Groep. Speciaal voor gehoor, spraak en taal Auris De Koninklijke Auris Groep Speciaal voor gehoor, spraak en taal Door met elkaar te communiceren, maak je contact, ontwikkel je jezelf en leer je. Dat begint al direct bij de geboorte. Baby s vragen

Nadere informatie

Stoornis of breder? De stoornis beschrijven De 5 aspecten in een handzaam schema! Casuïstiek Conclusie

Stoornis of breder? De stoornis beschrijven De 5 aspecten in een handzaam schema! Casuïstiek Conclusie Overzicht diagnostisch instrumentarium spraak-taalonderzoek Edith Hofsteede-Botden Rianneke Crielaard Kentalis Sint-Michielsgestel Team Spraak-Taal Overzicht diagnostisch instrumentarium spraak-taalonderzoek

Nadere informatie

Producten. Onderwijs. Zorg. Audiologisch Centrum - Multidisciplinaire diagnostiek. - Basis- en voortgezet onderwijs Cluster 2 - Ambulante begeleiding

Producten. Onderwijs. Zorg. Audiologisch Centrum - Multidisciplinaire diagnostiek. - Basis- en voortgezet onderwijs Cluster 2 - Ambulante begeleiding Doelgroep Kinderen en volwassen van alle leeftijden waarbij een vermoeden van of sprake is van problemen op het gebied van: - Gehoor - Spraak en taal - Communicatie Producten Onderwijs - Basis- en voortgezet

Nadere informatie

Vijfde faciliteringsregeling regionale expertisecentra in oprichting schooljaar

Vijfde faciliteringsregeling regionale expertisecentra in oprichting schooljaar OCenW-Regelingen regionale expertisecentra in Bestemd voor: oprichting (rec s i.o.). Algemeen verbindend voorschrift c. school: een school voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of voor

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER COCHLEAIRE IMPLANTATIE BIJ KINDEREN

AANMELDINGSFORMULIER COCHLEAIRE IMPLANTATIE BIJ KINDEREN AANMELDINGSFORMULIER COCHLEAIRE IMPLANTATIE BIJ KINDEREN PERSOONSGEGEVENS Naam... Voornamen... Roepnaam. Geb.datum: dag... maand... jaar... jongen meisje Straat, huisnummer... Postcode... Woonplaats...

Nadere informatie

Objectieve Diagnostiek. Tympanometrie Oto-Akoestische Emissies BERA Rechts 70 db, Links 90 db

Objectieve Diagnostiek. Tympanometrie Oto-Akoestische Emissies BERA Rechts 70 db, Links 90 db Objectieve Diagnostiek - casuïstiek - Arjan J Bosman en Henriëtte Koch Audiologisch Centrum UMC St Radboud Nijmegen Objectieve Diagnostiek Tympanometrie, stapedius reflexen functionaliteit middenoor Oto-Akoestische

Nadere informatie

AUDIOLOGISCH CENTRUM HOLLAND NOORD ALKMAAR. Het AC als centrum voor Spraaktaaldiagnostiek

AUDIOLOGISCH CENTRUM HOLLAND NOORD ALKMAAR. Het AC als centrum voor Spraaktaaldiagnostiek AUDIOLOGISCH CENTRUM HOLLAND NOORD ALKMAAR Het AC als centrum voor Spraaktaaldiagnostiek Het spraaktaalteam van het ACHN Multidisciplinair team bestaat uit: Gedragswetenschappers (orthopedagogen/psychologen)

Nadere informatie

Audiologisch centrum, spraaktaalteam

Audiologisch centrum, spraaktaalteam TOS en Meertaligheid Onderwijsdag 25 mei 2016 Maaike Diender, klinisch linguïst Els de Jong, teamleider spraaktaalteam/logo-akoepedist Audiologisch centrum, spraaktaalteam Gehooronderzoek Logopedisch onderzoek

Nadere informatie

Cochleaire implantatie bij volwassenen informatie voor werkgevers

Cochleaire implantatie bij volwassenen informatie voor werkgevers Cochleaire implantatie bij volwassenen informatie voor werkgevers Eén van uw werknemers/collega s is ernstig slechthorend. Op dit moment wordt door het CI-team VUmc beoordeeld of hij/zij baat zou kunnen

Nadere informatie

Inhoud. Slechthorendheid, hoe zat het ook alweer?

Inhoud. Slechthorendheid, hoe zat het ook alweer? Inhoud Slechthorendheid, hoe zat het ook alweer? Wat hoor je te weten in cluster 2? Gehoor Gehoorverlies Onderzoek: wat betekent een audiogram? Hoe klinkt een gehoorverlies Wat mag je verwachten van hulpmiddelen?

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen vanuit de fracties 1. Algemeen

Vragen en opmerkingen vanuit de fracties 1. Algemeen 31 413 Besluit tot wijziging van onder meer het Besluit bekostiging WEC in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij de leerlinggebonden financiering Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 89 Besluit van 12 maart 2008 tot wijziging van onder meer het Besluit bekostiging WEC in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij de

Nadere informatie

Logopedische handreiking. Indicatiestelling Cluster 2

Logopedische handreiking. Indicatiestelling Cluster 2 Logopedische handreiking Indicatiestelling Cluster 2 December 2006 Commissies voor de Indicatiestelling Nederland Samengesteld door Nynke Terpstra-van der Werf, Linguïst CvI REC NN In samenwerking met

Nadere informatie

Gehoorverlies na Meningitis diagnostiek, preventie & behandeling

Gehoorverlies na Meningitis diagnostiek, preventie & behandeling Tweede VUmc nascholingsdag over het jonge slechthorende kind Gehoorverlies na Meningitis diagnostiek, preventie & behandeling Woensdag 12 oktober 2011 NEMO AMSTERDAM Het jonge slechthorende kind Vroege

Nadere informatie

3.013 OU3,0 - 5 FES. 20,4. College voor Zorgverzekeringen. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen

3.013 OU3,0 - 5 FES. 20,4. College voor Zorgverzekeringen. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen 3.013 OU3,0-5 FES. 20,4 Zorgverzekeringen > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw Postbus 291 3700

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie Algemene informatie Er gaat veel veranderen bij de invoering van passend onderwijs. Voor de leerlingen die nu een indicatie van cluster 2 hebben is een overgangsregeling gemaakt. Na de algemene informatie

Nadere informatie

Audiologische zorg na prenatale CMV infectie Yvonne Simis, Cas Smits, Theo Goverts

Audiologische zorg na prenatale CMV infectie Yvonne Simis, Cas Smits, Theo Goverts udiologische zorg na prenatale CMV infectie Yvonne Simis, Cas Smits, Theo Goverts 22 maart 2013 Zorg bij CMV in het C Eén virus Zeven kinderen Zeven routes van/naar het C Zeven trajecten binnen het C Prenataal

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag PO/ZO/07/33037 Toezicht indicatiestelling

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag PO/ZO/07/33037 Toezicht indicatiestelling logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk PO/ZO/07/33037 Onderwerp Toezicht indicatiestelling Eind juni is het wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

CI-ON en bilaterale CI in Nederland: de stand van zaken

CI-ON en bilaterale CI in Nederland: de stand van zaken CI-ON en bilaterale CI in Nederland: de stand van zaken Dr.ir. C. Smits, klinisch fysicus-audioloog KNO-Audiologie VU medisch centrum Amsterdam Inhoud CION Doelstellingen CION Bilaterale CI bij kinderen

Nadere informatie

Slechthorendheid op school Wat hoor je te weten in Cluster 2?

Slechthorendheid op school Wat hoor je te weten in Cluster 2? Slechthorendheid op school Wat hoor je te weten in Cluster 2? Margot Willemsen Erwin Baas 2015 Inhoud Gehoor Gehoorverlies Onderzoek: wat betekent een audiogram? Hoe klinkt een gehoorverlies Wat mag je

Nadere informatie

Zorgtraject na de neonatale gehoorscreening

Zorgtraject na de neonatale gehoorscreening Zorgtraject na de neonatale gehoorscreening Dr.L.Ruytjens klinisch fysicus-audioloog Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam mede namens L.Heijkoop en A.Verbaan logopedisten Inhoud Neonatale gehoorscreening

Nadere informatie

Medische diagnostiek naar gehoor bij meningitis: het landelijk protocol

Medische diagnostiek naar gehoor bij meningitis: het landelijk protocol 2e VUmc nascholingsdag over het jonge slechthorende kind: Medische diagnostiek naar gehoor bij meningitis: het landelijk protocol Paul Merkus Postmeningitis follow up in Nederland Eén jaar na meningitis

Nadere informatie

Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen

Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde Informatie voor verwijzers Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Kinderen met problemen of vragen op

Nadere informatie

Samenvatting. 11 Samenvatting

Samenvatting. 11 Samenvatting Samenvatting Cochleaire implantatie (CI) is een ingreep die tot doel heeft de gehoorstoornis van mensen met aangeboren of verworven doofheid te verminderen. Het implantaat stimuleert via elektroden die

Nadere informatie

Informatieavond leerkrachten en pedagogisch medewerkers van slechthorende kinderen. Yvonne Simis, klinisch fysicus-audioloog 4 oktober 2012

Informatieavond leerkrachten en pedagogisch medewerkers van slechthorende kinderen. Yvonne Simis, klinisch fysicus-audioloog 4 oktober 2012 Informatieavond leerkrachten en pedagogisch medewerkers van slechthorende kinderen Yvonne Simis, klinisch fysicus-audioloog 4 oktober 2012 Programma 19.30 Opening en inleiding audiologie door: Yvonne Simis,

Nadere informatie

Passende diagnostiek bij dove en slechthorende kinderen? Simea Congres Passend onderwijs: kiezen voor kansen

Passende diagnostiek bij dove en slechthorende kinderen? Simea Congres Passend onderwijs: kiezen voor kansen Passende diagnostiek bij dove en slechthorende kinderen? Simea Congres Passend onderwijs: kiezen voor kansen Fabienne Piso en Mariëtte Veldman Diagnostisch Centrum Kentalis Sint-Michielsgestel 10-04-2014

Nadere informatie

DFNA9, wat is het en wat kunnen we er wel (en niet) aan doen?

DFNA9, wat is het en wat kunnen we er wel (en niet) aan doen? DFNA9, wat is het en wat kunnen we er wel (en niet) aan doen? drs. Jeroen Smits dr. Ronald Pennings arts-onderzoeker/promovendus KNO-arts, otoloog Erfelijke slechthorendheid, wat is dat? Slechthorendheid

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Cochleair implantaat

Cochleair implantaat hoofd, hals en zenuwstelsel info voor de patiënt Cochleair implantaat Vooronderzoeken UZ Gent, Dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde Cochleair implantaat: vooronderzoeken Voor de beslissing wordt genomen

Nadere informatie

Emotionele ontwikkeling van jonge dove kinderen met een Cochleair Implantaat (CI)

Emotionele ontwikkeling van jonge dove kinderen met een Cochleair Implantaat (CI) Emotionele ontwikkeling van jonge dove kinderen met een Cochleair Implantaat (CI) Drs. Lizet Ketelaar Leiden Universiteit Ontwikkelingspsychologie www.emoties1tot5.nl Deze presentatie Kinderen met een

Nadere informatie

Protocol toetsen en examens in het VO en MBO. Auditief en communicatief beperkte leerlingen/deelnemers

Protocol toetsen en examens in het VO en MBO. Auditief en communicatief beperkte leerlingen/deelnemers Protocol toetsen en examens in het VO en MBO Auditief en communicatief beperkte leerlingen/deelnemers Werkdocument Versie mei 2013 Inleiding In dit protocol zijn aanpassingen van omstandigheden bij formele

Nadere informatie

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Communiceren doe je met zijn tweeën Deze folder is bedoeld voor de goedhorenden die in hun omgeving iemand kennen die slechthorend is, en voor slechthorenden

Nadere informatie

Ten geleide. Wij hopen dat u als lezer en gebruiker van dit boekje veel nuttige informatie aantreft, zodat u zich helemaal Wegwijs in CI voelt.

Ten geleide. Wij hopen dat u als lezer en gebruiker van dit boekje veel nuttige informatie aantreft, zodat u zich helemaal Wegwijs in CI voelt. Ten geleide Cochleaire implantatie (CI) is de standaard audiologische zorg voor ernstig slechthorende en dove kinderen. CI biedt deze kinderen diverse auditieve mogelijkheden. Hoe ver een individueel kind

Nadere informatie

cochleaire implantatie bij kinderen

cochleaire implantatie bij kinderen cochleaire implantatie bij kinderen inleiding Een cochleair implantaat (CI) is een hulpmiddel dat ernstig slechthorende of dove kinderen en volwassenen de mogelijkheid biedt om geluid en spraak te kunnen

Nadere informatie

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen).

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). WSNS SWV Meppel e.o. 407 Postbus 220, 7940 AE Meppel. j.slagter@wsnsmeppel.nl info@wsnsmeppel.nl 0522 278129 06 12643810 Industrieweg 1B1 7944

Nadere informatie

Informatie en advies voor de praktijkbegeleider SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD. Voor slechthorende en dove stagiaires

Informatie en advies voor de praktijkbegeleider SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD. Voor slechthorende en dove stagiaires Informatie en advies voor de praktijkbegeleider SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD Voor slechthorende en dove stagiaires in de werksituatie Inzicht, herkennen, handelen Stagiaires met een auditieve en/of communicatieve

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Participatie ondanks slechthorendheid

Participatie ondanks slechthorendheid Participatie ondanks slechthorendheid Focus van het audiologisch onderzoek Joost Festen, afdeling KNO/Audiologie Participatie aan de hand van twee voorbeelden: Een doofgeboren kind dat kan spelen met kinderen

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 algemeen postadres: Zandbergsweg 115, 6432 CC Hoensbroek Hoensbroek hoofdgebouw Bezoekadres: Zandbergsweg 115 Hoensbroek tel. 045-5636500 Hoensbroek dependance Bezoekadres: Groeneweg

Nadere informatie

Meningitis: het belang van gedegen multidisciplinaire diagnostiek van gehoor en communicatie De rol van het AC

Meningitis: het belang van gedegen multidisciplinaire diagnostiek van gehoor en communicatie De rol van het AC Meningitis: het belang van gedegen multidisciplinaire diagnostiek van gehoor en communicatie De rol van het AC Yvonne Simis, klinisch fysicus-audioloog, VUmc 12 oktober 2011 Inhoud De rol van het AC in

Nadere informatie

Indicatiestelling cluster 2; wat verandert er in het kader van passend onderwijs?

Indicatiestelling cluster 2; wat verandert er in het kader van passend onderwijs? Externe Dienstverlening Indicatiestelling cluster 2; wat verandert er in het kader van passend onderwijs? Informatie voor scholen. Toledolaan 4-5629 CC Eindhoven - t 040 290 23 85 - e info@externedienstvertlening.nl

Nadere informatie

hoofd, hals en zenuwstelsel info voor patiënten Cochleair implantaat Vooronderzoeken

hoofd, hals en zenuwstelsel info voor patiënten Cochleair implantaat Vooronderzoeken hoofd, hals en zenuwstelsel info voor patiënten Cochleair implantaat Vooronderzoeken Inhoud 01 Vooronderzoeken... 04 02 Operatie... 08 03 Kosten... 08 04 Contactgegevens... 10 05 Schema... 11 01. Vooronderzoeken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2007:BB5928

ECLI:NL:RBBRE:2007:BB5928 ECLI:NL:RBBRE:2007:BB5928 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 25-09-2007 Datum publicatie 18-10-2007 Zaaknummer 07/3758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Voorlopige

Nadere informatie

AANVRAAG TOELAATBAARHEIDSVERKLARING CLUSTER 3 1. ZEER MOEILIJK LEREN 2. LANGDURIGE ZIEKTE 3. LICHAMELIJKE HANDICAP 4. MEERVOUDIG HANDICAP

AANVRAAG TOELAATBAARHEIDSVERKLARING CLUSTER 3 1. ZEER MOEILIJK LEREN 2. LANGDURIGE ZIEKTE 3. LICHAMELIJKE HANDICAP 4. MEERVOUDIG HANDICAP AANVRAAG TOELAATBAARHEIDSVERKLARING CLUSTER 3 1. ZEER MOEILIJK LEREN 2. LANGDURIGE ZIEKTE 3. LICHAMELIJKE HANDICAP 4. MEERVOUDIG HANDICAP 1. TOELAATBAARHEIDSVERKLARING SO CLUSTER 3 ZEER MOEILIJK LEREN

Nadere informatie

Cover Page. Author: Netten, Anouk Title: The link between hearing loss, language, and social functioning in childhood Issue Date:

Cover Page. Author: Netten, Anouk Title: The link between hearing loss, language, and social functioning in childhood Issue Date: Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/47848 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Netten, Anouk Title: The link between hearing loss, language, and social functioning

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 Algemene informatie In dit document geven de besturen van de cluster 2 scholen aan hoe zij omgaan met de geldigheid van de huidige beschikkingen leerlinggebonden financiering (het rugzakje) naar de nieuwe

Nadere informatie

Passend Onderwijs. voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking. Voor ouders en leerkrachten

Passend Onderwijs. voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking. Voor ouders en leerkrachten Passend Onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking Voor ouders en leerkrachten U wilt voor uw kind de beste en meest passende school. Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Nadere informatie

Vroegsignalering taalontwikkelingsstoornissen Symposium Het jonge kind

Vroegsignalering taalontwikkelingsstoornissen Symposium Het jonge kind Vroegsignalering taalontwikkelingsstoornissen Symposium Het jonge kind 15 december 2016 Drs. F. Sobieraj klinisch linguïst / logopedist Kentalis Een landelijke organisatie gespecialiseerd in diagnostiek,

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden SWV Primair onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs) SWV voortgezet onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen voortgezet onderwijs Regionale Expertise Centra/Clusters

Nadere informatie

Bijlage INDICATIESTELLING SPECIAAL ONDERWIJS

Bijlage INDICATIESTELLING SPECIAAL ONDERWIJS Bijlage INDICATIESTELLING SPECIAAL ONDERWIJS 2002-2003 1. Inleiding Het proces dat tot indicatiestelling leidt, begint met het verzamelen van informatie en onderzoek dat nodig is om vast te stellen of

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: gebruik van de beredeneerde afwijking

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: gebruik van de beredeneerde afwijking Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: gebruik van de beredeneerde afwijking Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling Den Haag, december 2004 2 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar

2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2003-2004 Samenvatting, conclusies en aandachtspunten 1 Autisme in het primair

Nadere informatie

DE DIENSTEN AMBULANTE BEGELEIDING IN DE REGIO ZEELAND BUNDELEN HUN CURSUSAANBOD 2009 2010. de Korre ALLE EXPERTISE BIJEEN, EEN HELE ZORG MINDER!

DE DIENSTEN AMBULANTE BEGELEIDING IN DE REGIO ZEELAND BUNDELEN HUN CURSUSAANBOD 2009 2010. de Korre ALLE EXPERTISE BIJEEN, EEN HELE ZORG MINDER! DE DIENSTEN AMBULANTE BEGELEIDING IN DE REGIO ZEELAND BUNDELEN HUN CURSUSAANBOD 2009 2010 ALLE EXPERTISE BIJEEN, EEN HELE ZORG MINDER! De Berkenschutse Expertisecentrum voor Onderwijs & Epilepsie de Korre

Nadere informatie

Hearing Implant Sound Quality Index (HISQUI) Vragenlijst voor de detectie van de subjectieve geluidskwaliteit. Voor volwassenen

Hearing Implant Sound Quality Index (HISQUI) Vragenlijst voor de detectie van de subjectieve geluidskwaliteit. Voor volwassenen Hearing Implant Sound Quality Index (HISQUI) Vragenlijst voor de detectie van de subjectieve geluidskwaliteit Voor volwassenen 1 Vragenlijst voor de detectie van de subjectieve geluidskwaliteit Datum invullen

Nadere informatie

Spraakproductie als voorspeller van spraakperceptie na CI bij prelinguaal dove volwassenen

Spraakproductie als voorspeller van spraakperceptie na CI bij prelinguaal dove volwassenen Spraakproductie als voorspeller van spraakperceptie na CI bij prelinguaal dove volwassenen Centrum voor Audiologie en Hoorimplantaten (CAHIL), LUMC Janette van Dijkhuizen Peter-Paul Boermans Jeroen Briaire

Nadere informatie

SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD. Informatie en advies voor de praktijkbegeleider

SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD. Informatie en advies voor de praktijkbegeleider Informatie en advies voor de praktijkbegeleider SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD Voor een stagiaire met Ernstige Spraak- en taal Moeilijkheden (esm) in de werksituatie Inzicht, herkennen, handelen Stagiaires

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Men kan in het centrum voor ambulante revalidatie terecht voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. Het onderzoek is bedoeld in geval er ook geanticipeerd wordt op

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningprofiel. 1. naam en adres. Ter Apelkanaal 113a 9563 RE Ter Apelkanaal 0599 416425 Openbaar onderwijs. 2.

Onderwijsondersteuningprofiel. 1. naam en adres. Ter Apelkanaal 113a 9563 RE Ter Apelkanaal 0599 416425 Openbaar onderwijs. 2. Onderwijsondersteuningprofiel 1. naam en adres 2. denominatie 3. schoolinformatie 4. specifieke kenmerken 5. aantal leerlingen/ klassen Ter Apelkanaal 113a 9563 RE Ter Apelkanaal 0599 416425 Openbaar onderwijs

Nadere informatie

EEN KIND ALS (G)EEN ANDER

EEN KIND ALS (G)EEN ANDER Leerlinggebonden financiering EEN KIND ALS (G)EEN ANDER Aannamebeleid m.b.t. leerlingen met een handicap Bijlage bij de nota aanname- en toelatingsbeleid SWV Venray 24 mei 2007 / aangepast 23 februari

Nadere informatie

Uittreksel regeling hulpmiddelen 1996

Uittreksel regeling hulpmiddelen 1996 Uittreksel regeling hulpmiddelen 1996 Zoals deze geldt per 1 januari 2005 Bestemd voor de audiciens, voorschrijvers en adviseurs. AUDITECH BV LEIGRAAFSEWEG 8 6983 BP DOESBURG TELEFOON (0313) 48 55 22 TELEFAX

Nadere informatie