2.1 Onder het goed functioneren van de website wordt verstaan dat alle overeengekomen functies naar behoren werken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.1 Onder het goed functioneren van de website wordt verstaan dat alle overeengekomen functies naar behoren werken."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden 1 Partijen 1.1 C.R. Perk, Raadhuislaan 47 te Eemnes, ingeschreven bij de KvK onder de naam Perkolator. Onder deze naam worden de overeenkomsten ten laste gebracht ten behoeve van de aangenomen opdrachten. 1.2 Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Perkolator producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Perkolator een overeenkomst aangaat of met wie Perkolator in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst. 2 Kwaliteitsverwachtingen websites en ICT diensten 2.1 Onder het goed functioneren van de website wordt verstaan dat alle overeengekomen functies naar behoren werken. 2.2 Voor websites draagt Perkolator zorg voor dat alle pagina's correct worden weergegeven in IE7 of een andere vooraf overeengekomen browser. Indien de klant de website gegarandeerd geoptimaliseerd wilt hebben voor meerdere browsers, zal hiervoor een meerprijs per browser worden gevraagd. Perkolator kan helaas niet garanderen dat het gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven. 2.3 De website wordt eenmalig kosteloos geïnstalleerd op het hostingpakket van de klant. De klant verstrekt hiervoor tijdig de benodigde gegevens aan Perkolator. 2.4 Wanneer de website naar behoren werkt wordt het project beschouwd als opgeleverd. De klant dient te betalen wanneer de website werkend aan hem word aangeboden. Kleine spelfoutjes of kleine bugs of layout foutjes die eventueel nog aanwezig zijn vallen onder de garantie en worden kosteloos gerepareerd. 2.5 Indien het bestaande hostingpakket niet naar behoren werkt kan Perkolator indien gewenst, tegen betaling hulp bieden bij het aanvragen van hosting voor de klant. Perkolator is echter niet verantwoordelijk voor het corrigeren van fouten op servers die niet onder haar beheer zijn. 2.6 Het uploaden van informatie zoals tekst, foto- of videomateriaal behoort niet - mits uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven - tot de verantwoordelijkheden van Perkolator bij websites met een content management systeem. 3 Kwaliteitsverwachtingen website ontwerp 3.1 Het ontwerp is in eerste instantie de verantwoordlijkheid van de klant. In overleg zal Perkolator aangeven wat tot de mogelijkheden zijn en met welke technische beperkingen rekening gehouden moet worden.

2 3.2 Indien de klant onbruikbaar of slechte kwaliteit (foto)materiaal aanlevert, mag de klant verwachten dat Perkolator hem waarschuwt voor kwaliteitsverlies in het ontwerp,voor zover de kennis van Perkolator reikt. De klant wordt in de gelegenheid gesteld om beter materiaal aan te leveren volgens de aanwijzingen van Perkolator. 3.3 Perkolator levert geen hosting diensten maar levert slechts de te uploaden software. Hierbij is Perkolator op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het ontwerp. De klant gaat ermee akkoord zelf alle pagina s en formulieren grondig na te kijken op fouten voordat de website in dienst gaat. De verantwoordelijkheid van de correctheid van de website ligt altijd volledig bij de klant. 4 Garantie 4.1 Perkolator garandeert dat de gemaakte website voldoet aan de kwaliteitsverwachtingen zoals onder artikel 2 beschreven. 4.2 Bij het niet voldoen aan de overeengekomen werking of weergave van de website stelt de klant Perkolator in de gelegenheid de gebreken binnen 10 werkdagen te herstellen. De klant moet hiervoor duidelijke richtlijnen geven, en binnen deze 10 dagen dagelijks telefonisch bereikbaar zijn en medewerking verlenen om feedback en goedkeuring te geven. Indien de Perkolator tijdig opmerkt dat het herstellen langer dan 10 werkdagen in beslag zal nemen, zal Perkolator dit spoedig kenbaar maken aan de klant. De klant zal de Perkolator vervolgens de tijd gunnen die nodig is om het gebrek te herstellen. 4.3 Indien na de gestelde tijd door de klant aangetoond kan worden dat de website niet voldoet aan de overeengekomen werking of weergave van de website stort Perkolator het volledige door de klant betaalde bedrag terug op rekening van de klant. Dit wordt gedaan nadat de website is verwijderd van de (hosting-)server van de klant. De klant heeft hierna geen recht meer om het ontwerp, broncodes of ander door Perkolator verstrekt materiaal te gebruiken. Doet de klant dit toch, is volledige betaling van het projectbedrag alsnog verschuldigd. 4.4 Van de klant wordt verwacht zelf enige basiskennis te hebben van internet en de meest gangbare consumenten computersoftware. Storingen als gevolg van het onjuist omgaan met de website vallen niet onder de garantievoorwaarden. 4.5 Niet onder garantievergoeding vallen: a) Bedragen die zijn berekend voor door Perkolator aangeschafte foto's, hosting, domeinnamen en ander materiaal die voor het project zijn aangeschaft. b) Eerder in rekening gebrachte reiskosten en uren voor ontmoetingen. c) Bedragen die zijn berekend voor het opstellen van een functioneel ontwerp/ projectdocumentatie. d) Bedragen die zijn berekend voor het schrijven van tekst. e) Website projecten die deels door derden zijn uitgevoerd.

3 4.6 De garantie vervalt, indien de klant eigenhandig of door of een derde wijzigingen in de website aanbrengt of laat aanbrengen, of de website tussentijds verhuist naar een andere (hosting-)server. 4.7 Perkolator garandeert in geen geval dat de gemaakte website goed zal scoren op zoekmachines. Perkolator kan een website technisch Search Engine Optimized maken, en de klant helpen met aanwijzigen geven zijn website beter te laten scoren, echter dit biedt nooit garantie dat de website bovenaan in de zoekresultaten komt. 4.8 Standaard wordt uw website geoptimaliseerd voor de laatste versie van Microsoft s Internet Explorer. Op deze browser, of een door u vooraf gekozen andere browser, krijgt u garantie zoals beschreven in artikel 4.1 t/m 4.6. Deze garantie geldt standaard niet voor andere browsers of versies. Het is mogelijk uw website te laten optimaliseren voor meerdere browsers. De garantie geldt dan voor alle browsers voor welke de site geoptimaliseerd is. 4.9 Indien de klant het advies van Perkolator weigert op te volgen, kan hierop naderhand geen garantie worden geclaimd. Adviezen kunnen gaan over de aanbevolen modules, programmeertechniek en -methodes en ontwerp. 5 Offerte, overeenkomst en bevestiging 5.1 Perkolator streeft er naar voor alle diensten uniforme prijzen te hanteren. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. BTW. 5.2 Offertes zijn vrijblijvend en twee weken geldig. 5.3 Indien Perkolator per heeft aangegeven of bevestigd dat het eerste ontwerpvoorbeeld voor een website vrijblijvend is, zullen hiervoor geen kosten in rekening worden gebracht. Het geven van correcties en verdere uitvoerwensen naar aanleiding van het eerste getoonde ontwerpvoorbeeld, geldt als het aangaan van de overeenkomst. 5.4 De overeenkomsten kunnen worden bevestigd op de volgende manieren: per , telefonisch, of schriftelijk. Indien de opdracht telefonisch bevestigd is, zal blijken uit de daarop volgende wisseling dat er daadwerkelijk een overeenkomst heeft plaatsgevonden. 5.5 Indien er door Perkolator een geschatte opleverdatum is aangegeven, is dit geen garantie dat het project daadwerkelijk af is op deze datum. Perkolator zal wel alles in het werk stellen om aan de geschatte opleverdatum te voldoen. 6 Auteursrechten, gebruik en copyrights 6.1 De klant heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om de website te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. 6.2 Voor de ontwikkelde software geldt dat de klant de bronbestanden krijgt en het niet overdraagbare gebruiksrecht, het intellectuele eigendom (copyrights) blijft bij Perkolator en bij de

4 eigenaren van gebruikte software van derden. Perkolator behoudt het recht om de gemaakte website te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden in zijn portfoliomap. 6.3 Prijzen zijn gebaseerd op het in de gelegenheid stellen van Perkolator om middels zijn naam en korte slogan zichzelf te promoten via de door hem gemaakte website. Perkolator heeft daarom het recht zijn naam en korte slogan in kleine letters onderaan de website te plaatsen. Indien de klant geen naamsvermelding van Perkolator wenst, wordt een meerprijs gerekend van 5% op de projectkosten. 6.4 Perkolator behoudt ten alle tijden het recht om het door hem gemaakte werk te promoten in zijn portfolio op de website of in advertenties. 6.5 Het is de klant niet toegestaan de websites te gebruiken indien er niet wordt voldaan aan de (betalings)verplichtingen die in de overeenkomst zijn afgesproken. 7 Opzegging 7.1 Wanneer de klant een overeenkomst voortijdig opzegt, dient hij slechts het overeengekomen bedrag van de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen, inclusief 10% van het te betalen bedrag. De klant hoeft dan verder niet te betalen voor werk wat gepland stond, maar nog niet gedaan is door Perkolator. 7.2 Indien Perkolator aangeeft niet in staat te zijn om de opdracht uit te voeren als gevolg van ziekte, gebrek aan kennis of andere omstandigheden, vervalt de overeenkomst. De klant is in dit geval op generlei wijze betaling verschuldigd. Perkolator is in dit geval verder niet aansprakelijk voor zaken als omzet derving of urenvergoeding. 8 Vooruitbetaalde bedragen 8.1 Voor alle projecten kan een vooruitbetaling gevraagd worden tot een bedrag van 50%. Bij projecten van 2500 euro of meer zal dit contractueel worden vastgelegd. 8.2 Bij voortijdige opzegging door de klant vervalt de verplichting om de nog openstaande afgesproken bedragen te betalen die betrekking hebben op het werk wat nog niet is uitgevoerd. Hieronder valt niet: de openstaande facturen die betrekking hebben op het gedeelte van het werk wat al is uitgevoerd. 9 Betaling 9.1 Bij voltooiing van het project wordt door Perkolator de eindfactuur verstuurd tegen het afgesproken bedrag. Een project is voltooid indien de website werkend wordt opgeleverd, en geupload is op de (hosting-)server van de klant. Kleine bugs zoals typfouten of kleine layout foutjes zijn geen reden tot uitstel van betaling. Deze bugs vallen onder de garantievoorwaarden en worden kosteloos hersteld.

5 9.2 Betalingen dienen te worden voldaan binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 9.3 Alle door Perkolator gemaakte kosten bij het in gebreke blijven van de klant m.b.t. het uitblijven van betaling, zoals (buiten)gerechtelijke kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met te late betalingen worden ten laste gelegd van de klant. Hierin wordt ook het wettelijk geldige rentebedrag in meegenomen. 9.4 Indien het project voltooid is, maar niet op de server van de klant geplaatst kan worden omdat de Perkolator geen of geen juiste of volledige hosting details heeft ontvangen van de klant, is de klant wel verplicht tot het betalen van het volledig overeengekomen bedrag. De klant is ook verplicht over te gaan tot betalen indien, indien van toepassing, de Perkolator geen juiste of volledige ideal informatie heeft ontvangen van de klant en de website hoewel afgerond daarom niet kan worden opgeleverd. 9.5 Indien de klant om wat voor reden dan ook voor een periode langer dan 10 werkdagen niet beschikbaar of bereikbaar is om de project details die nodig zijn voor de voortgang van het project aan te leveren kan het project niet afgerond worden. Perkolator heeft dan het recht al het tot op dat moment geleverde werk te factureren inclusief 10% extra. 10 Meerwerk 10.1 Onder meerwerk wordt verstaan al het werk wat niet is opgenomen in het startdocument of project document of door de klant bevestigde projectomschrijving Projecten worden uitgevoerd voor het bedrag wat van tevoren is overeengekomen met de klant. Perkolatorl zal dit bedrag niet verhogen zonder toestemming van de klant Bijkomende werkzaamheden, anders dan van tevoren overeengekomen, worden alleen na overleg met de klant extra gefactureerd Indien Perkolator extra werk uitvoert zonder toestemming van de klant, zal Perkolator dit niet in rekening brengen Indien de klant om meerwerk verzoekt op het moment dat het oorspronkelijke overeengekomen project nog niet voltooid is, kan de Perkolator beslissen dit werk pas uit te voeren nadat de betaling van het oorspronkelijke project is voldaan. Het veranderen van gedachten van de klant over een eerder gekozen module of reeds goedgekeurd ontwerp, valt ook onder meerwerk. Alle extra werkuren die hieruit voortkomen, komen voor rekening van de klant. 11 Aansprakelijkheid 11.1 Perkolator is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade voortkomende uit geleverde diensten zoals gederfde winst, gevolgschade. Perkolator is in andere gevallen slechts aansprakelijk voor schade maximaal ten hoogte van het projectbedrag.

6 11.2 Indien de klant materiaal aandraagt, of verzoekt tot uitvoering van een bepaald ontwerp, wat ingaat tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen, is Perkolator niet aansprakelijk voor schade, claims of rechterlijke vervolging die hieruit zou volgen Perkolator is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van op de (hosting-)server of op het net opgelopen virussen, malaware, spyware of hackers De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Perkolator kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld Perkolator is niet verplicht de door de klant verstrekte materialen en gegevens in bewaring te nemen. Klant dient zelf zorg te dragen voor het bewaren van deze materialen en gegevens. Perkolator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van deze materialen en gegevens Na oplevering van de opdracht is de Perkolator niet verplicht om het de aan de klant verstrekte werk te bewaren. De klant is hiervoor zelf verantwoordelijk en kan na de afloop van het project de Perkolator niet meer verplichten om dit werk voor een tweede maal te verstrekken. Eemnes,

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops deel 1 Webdesign Algemene leveringsvoorwaarden Hieronder

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WvdS WebDesign Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door WvdS WebDesign, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gowide

Algemene voorwaarden Gowide Algemene voorwaarden Gowide Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Gowide te Varsseveld, Kamer van Koophandel 58637966 en haar

Nadere informatie

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend.

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend. Artikel 1. Algemeen 1.1 Definitie van de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Marketing Time een overeenkomst heeft gesloten. Onder "opdrachtgever" wordt ook verstaan degene waarvan opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Flying Kiwi V.O.F. Tuinstraat 12 5427 PR Boekel. Inschrijfnummer KvK voor Brabant: 60321903. Toepasselijkheid, definities

Algemene voorwaarden van: Flying Kiwi V.O.F. Tuinstraat 12 5427 PR Boekel. Inschrijfnummer KvK voor Brabant: 60321903. Toepasselijkheid, definities Algemene voorwaarden van: Flying Kiwi V.O.F. Tuinstraat 12 5427 PR Boekel Inschrijfnummer KvK voor Brabant: 60321903 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Igdise Webdesign en Educatie

Algemene voorwaarden Igdise Webdesign en Educatie Algemene voorwaarden Igdise Webdesign en Educatie Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Igdise Webdesign en Educatie te Overasselt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kerah Internetdiensten

Algemene voorwaarden Kerah Internetdiensten Algemene voorwaarden Kerah Internetdiensten Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Kerah Internetdiensten te Roosendaal, Kamer

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt.

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt. Pagina 1-8 Inhoudsopgave: 1. Definities 2. Toepasbaarheid 3. Webdesign/ Webhosting 4. Domeinregistratie 5. Aanbiedingen en offertes 6. Aanvang en uitvoering van de overeenkomst 7. Levering en levertijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Campo Internet

Algemene Voorwaarden Campo Internet 1 Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door, tenzij expliciet anders vermeld wordt in

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Definities voor deze algemene voorwaarden:

1. Algemeen 1.1 Definities voor deze algemene voorwaarden: Postadres: Erasmuslaan 177 8024 DA Zwolle Bezoekadres: Schrevenweg 3/6 8024 HB Zwolle 06-42600576 www.webcomp.nl info@webcomp.nl 01-01-2015 1. Algemeen 1.1 Definities voor deze algemene voorwaarden: WEBCOMP:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: De Kunst Zeefdruk, Reclame en Sport h.o.d.n. V.O.F. De Kunst Spoorbaanstraat 27-A 7532 AH Enschede

Algemene voorwaarden van: De Kunst Zeefdruk, Reclame en Sport h.o.d.n. V.O.F. De Kunst Spoorbaanstraat 27-A 7532 AH Enschede Algemene voorwaarden van: De Kunst Zeefdruk, Reclame en Sport h.o.d.n. V.O.F. De Kunst Spoorbaanstraat 27-A 7532 AH Enschede (AS 159-11) Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 060535660000 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdiensten Jixons B.V.

Algemene voorwaarden Webdiensten Jixons B.V. Algemene voorwaarden Webdiensten Jixons B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Jixons BV te Amstelveen, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: A.W. Boon h.o.d.n. RealNetwork t.h.o.d.n. RealNetwork Services Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam

Algemene voorwaarden van: A.W. Boon h.o.d.n. RealNetwork t.h.o.d.n. RealNetwork Services Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Algemene voorwaarden van: A.W. Boon h.o.d.n. RealNetwork t.h.o.d.n. RealNetwork Services Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 24265822 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

BBLUE TROUT. Algemene voorwaarden IDEA STORE+MORE

BBLUE TROUT. Algemene voorwaarden IDEA STORE+MORE Algemene voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het bedenken, schrijven, ontwerpen en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van MERCIYES MEDIA TE LEERDAM. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door MERCIYES MEDIA TE LEERDAM, tenzij expliciet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Onze algemene voorwaarden, hierna Voorwaarden staan op onze internetsite www.maybyteservices.nl en zullen u desgewenst ook nog eens per e-mail worden toegezonden. Met het doen van

Nadere informatie

Artikel 1: Artikel 2: Algemene voorwaarden van: J. Heuvelman h.o.d.n. Heuvelman Media Neonstraat 2-A 7463 PE Rijssen

Artikel 1: Artikel 2: Algemene voorwaarden van: J. Heuvelman h.o.d.n. Heuvelman Media Neonstraat 2-A 7463 PE Rijssen Algemene voorwaarden van: J. Heuvelman h.o.d.n. Heuvelman Media Neonstraat 2-A 7463 PE Rijssen Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 509152230000 (AS 142-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden InnoPeople gevestigd en kantoorhoudende Stockholmstraat 26 te Hengelo

Algemene leveringsvoorwaarden InnoPeople gevestigd en kantoorhoudende Stockholmstraat 26 te Hengelo Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden InnoPeople gevestigd en kantoorhoudende Stockholmstraat 26 te Hengelo Hier vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van InnoPeople. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Als een Rode Lap

Algemene voorwaarden Als een Rode Lap Algemene voorwaarden Als een Rode Lap Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Als een Rode Lap te Waalwijk, geregistreerd bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014

ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014 ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014 Artikel 1. Definities 1. TheWebLab: ABinteractive EZ gevestigd te Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van STUDIO- DESIGN. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door STUDIO- DESIGN, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

KvK 08121519 BTW NL8127.46.739 B01 ING bank 65.97.89.027 IBAN NL78 INGB 0659 7890 27

KvK 08121519 BTW NL8127.46.739 B01 ING bank 65.97.89.027 IBAN NL78 INGB 0659 7890 27 Algemene voorwaarden van: Logic4 B.V. Hengelosestraat 100 7514 AK Enschede (AS 116-11) Inschrijfnummer K.v.K. te Oost Nederland: 081215190000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mr. Mango

Algemene voorwaarden Mr. Mango Algemene voorwaarden Mr. Mango Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. a. Mr.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Red Melon Laan van Waalhaven 82 2497 GP s-gravenhage. Inschrijfnummer K.v.K. voor Den Haag: 272924370000 (AS 142-12)

Algemene voorwaarden van: Red Melon Laan van Waalhaven 82 2497 GP s-gravenhage. Inschrijfnummer K.v.K. voor Den Haag: 272924370000 (AS 142-12) Algemene voorwaarden van: Red Melon Laan van Waalhaven 82 2497 GP s-gravenhage Inschrijfnummer K.v.K. voor Den Haag: 272924370000 (AS 142-12) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Reclame. Algemene voorwaarden van: Goldies Reclame Tivolilaan 27A 5645 GD Eindhoven. K.v.K.: 59503645. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Reclame. Algemene voorwaarden van: Goldies Reclame Tivolilaan 27A 5645 GD Eindhoven. K.v.K.: 59503645. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Reclame Algemene voorwaarden van: Goldies Reclame Tivolilaan 27A 5645 GD Eindhoven K.v.K.: 59503645 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van CaSEM

Algemene leveringsvoorwaarden van CaSEM Algemene leveringsvoorwaarden van CaSEM Referentie: CaSEM_voorwaarden_20140401 Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van CaSEM. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten Algemene voorwaarden van: Intervisors h.o.d.n. Intervisors Internet Zeeweg 119 1971 HA IJmuiden (AS 116-12) Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 341101840000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen REINVENT SOFTWARE VOF V/H

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Definities a. Opdrachtgever: een ieder die aan Bastings Webdesign een opdracht verstrekt. b. Website: de op een server opgeslagen gestructureerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015 Artikel 1. Definities 1.1 Lawyers Only: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Lawyers Only is statutair gevestigd te Amsterdam

Nadere informatie