Hervormde Basisschool De Triangel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hervormde Basisschool De Triangel"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN Hervormde Basisschool De Triangel Goudenregenstraat GW Rouveen

2 Inhoudsopgave Schoolplan Naam Inhoud 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van het schoolplan (1 blz.) 1.2 Procedures opstellen en vaststellen van het schoolplan 2 Schoolbeschrijving (2 blz.) 3 Onderwijskundig beleid (10 blz.) KK = kwaliteitskaart 4 Personeelsbeleid (4 blz.) 5 Organisatie & beleid (5 blz.) 6 Financieel beleid Materieel beleid (3 blz.) 7 Kwaliteitsbeleid (10 blz.) 1.3 Verwijzingen 2.1 Kenmerken school 2.2 Kenmerken directie en leraren 2.3 Kenmerken leerlingen 2.4 Kenmerken ouders en omgeving 2.5 Prognoses: interne en externe ontwikkelingen 3.1 Missie + mission statement + streefbeelden 3.2 Visie(s): algemeen en specifiek 3.3 Identiteit (KK1) 3.4 Leerstofaanbod + Toetsinstrumenten (KK2) 3.5 Taalbeleid (KK3) 3.6 Sociaal-emotionele ontwikkeling (KK4) 3.7 Actief Burgerschap (KK5) 3.8 ICT (KK6) 3.9 Leertijd (KK7) 3.10 Pedagogisch Klimaat (KK8) 3.11 Didactisch Handelen (KK9) 3.12 Zorg en begeleiding (KK10) + LGF en langdurig zieken 3.13 Opbrengsten (KK11) 3.14 Kengetallen: in- door- en uitstroom 4.1 Organisatorische doelen 4.2 Schoolleiding (KK12) 4.3 Integraal Personeelsbeleid Professionalisering (KK13) 5.1 Structuur (organogram) schoolorganisatie + besturingsfilosofie 5.2 Structuur (groeperingsvorm) 5.3 Schoolklimaat (incl. Sociale Veiligheid en Risico-Inventarisatie 5.4 Communicatie (intern) (KK15) (KK14) 5.5 Communicatie (met externe instanties) (KK16) 5.6 Communicatie (met ouders) (KK17) 5.7 Buitenschoolse opvang (voor-, tussen- en naschools) 6.1 Lumpsum financiering ondersteuning 6.2 Externe geldstromen 6.3 Interne geldstromen 6.4 Sponsoring 6.5 Begrotingen 7.0 Kwaliteitszorg (KK18) 7.1 Terugblik Schoolplan ( evaluatie ) 7.2 Analyse inspectierapport(en) 7.3 Gebruikte kwaliteitszorginstrumenten (Q.S.)+ Analyse 7.4 Kwaliteitszorg en ouders + Analyse oudervragenlijst 7.5 Kwaliteitszorg en leerlingen + Analyse leerlingenvragenlijst 7.6 Kwaliteitszorg en leraren + Analyse lerarenvragenlijst 7.7 Het evaluatieplan 7.8 Kwaliteitsprofiel (sterkte/zwakte-analyse) 7.9 Plan van Aanpak ( ) 7.10 Plan van Aanpak ( ) 7.11 Plan van Aanpak ( ) 7.12 Plan van Aanpak ( ) De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 2

3 Voorwoord De indeling van het schoolplan is afgestemd op beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg (zie hoofdstuk 7). Dit betekent, dat wij deze beleidsterreinen: 1. Beschrijven Wat beloven we? [zie schoolplan] 2. Periodiek (laten) beoordelen Doen wij wat we beloven? 3. Borgen of verbeteren Wat moeten wij borgen? Wat verbeteren? De onderscheiden beleidsterreinen komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. Tevens beschrijven in deze inleiding de competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons integraal personeelsbeleid (zie hoofdstuk 4). De beleidsterreinen en de competenties zijn logisch gekoppeld (zie schema) en afgeleid van de zeven bekwaamheidseisen in de wet Bio. Onze beleidsterreinen 1 (kwaliteitszorg) Onze competenties 2 (integraal personeelsbeleid) Afgeleid van de Wet BIO 3 Kwaliteitszorg Gerichtheid op kwaliteit Competent in reflectie en ontwikkeling (7) Leerstofaanbod & Vakmatige beheersing Vakinhoudelijk competent (3) Toetsinstrumenten Sociaal emotionele ontwikkeling Pedagogisch handelen Pedagogisch competent (2) Interpersoonlijk competent (1) Leertijd Gebruik leertijd Organisatorisch competent (4) Pedagogisch klimaat Pedagogisch handelen Pedagogisch competent (2) Interpersoonlijk competent (1) Didactisch handelen Didactisch handelen Didactisch en vakinhoudelijk competent (3) Organisatorisch competent (4) Schoolklimaat Interpersoonlijk competent (1) Zorg en begeleiding Zorg voor leerlingen Pedagogisch didactische component Opbrengsten Opbrengstgerichtheid Professionalisering Integraal Personeelsbeleid Professionele instelling Competent in samenwerken (collegae) (5) Competent in reflectie en ontwikkeling (7) Beroepshouding Professionele instelling Organisatorische component (4) Schoolleiding Professionele instelling Organisatorische component (4) Afstemming Communicatie Organisatorische component (1) Actieve en zelfstandige rol van de Pedagogisch handelen Interpersoonlijke competent (1) leerlingen Interne communicatie Communicatie Competent in samenwerken (collegae) (5) Externe contacten Communicatie Competent in samenwerken (omgeving) (6) Contacten met ouders Communicatie Competent in samenwerken (omgeving) (6) Inzet van middelen / ICT Omgang met ICT Vakinhoudelijke competent (3) Levensbeschouwelijke identiteit Handelen vanuit identiteit Schooladministratie en procedures Communicatie Organisatorische component (4) Taalbeleid Vakmatige beheersing Didactisch en vakinhoudelijk competent (3) 1 In de beleidsterreinen geven we aan waar we ons in eerste instantie op focussen. 2 Afgeleid van de gekozen beleidsterreinen zullen we ons hierin moeten bekwamen. 3 Door middel van de Wet BIO proberen maken we de koppeling naar de wettelijke kaders. De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 3

4 In het schoolplan zijn hoofdstukken opgenomen (zie inhoudsopgave) die nader ingaan op de doelen die we stellen ten aanzien van de genoemde beleidsterreinen. In hoofdstuk 4, Integraal Personeelsbeleid, gaan we nader in op de rol en de functie van de onderscheiden competenties. De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 4

5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1. Doelen en functie van het schoolplan - Beschrijving van de kwaliteit, van de werkelijkheid (zo doen we dat) o Fase to Plan (Deming) - Planningsdocument voor schoolontwikkeling (wat willen we verbeteren?) [activiteitenplan] o To Check en to Act (Deming) - Verantwoordingsdocument (naar overheid en ouders) Voorbeeld Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van afspraken (fase to plan ). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze verbeterdoelen (fase to check ) voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk 7) willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan - Het schoolplan is een coproductie van bestuur en team van de school. - De medezeggenschapsraadheeft instemmingsbevoegdheid in de uiteindelijke inhoud - Door informatiebijeenkomsten zijn team en ouders betrokken bij het uiteindelijke product - Het schoolplan wordt verdeeld in jaarplannen die jaarlijks worden geëvalueerd door personeel en bestuur. De jaarplannen worden verstrekt aan de MR. - Binnen de vergadercyclus is viermaal per jaar aandacht voor het schoolplan in relatie tot het kwaliteitsbeleid (zie toetskalender handleiding WMK pagina 47). Dit beleid is gemandateerd aan de directie en wordt gecontroleerd door het bestuur. Van de kwaliteitsvergaderingen worden verslagen verstrekt aan het bestuur en de MR Verwijzingen - Binnen de school en zeker binnen de federatie zijn verschillende zaken gezamenlijk geregeld. Binnen dit plan kunnen we dan volstaan met een verwijzing naar de relevante beleidsdocumenten. De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 5

6 Hoofdstuk 2 Schoolbeschrijving 2.1. Kenmerken school - Hervormde Basisschool De Triangel Goudenregenstraat 2, 7954 GW Rouveen. Telefoon: / Fax: Internet: - De Triangel is de enige school van de Vereniging tot stichting en instandhouding van Hervormde Scholen op Gereformeerde Grondslag te Rouveen. De school maakt deel uit van de federatie van Protestants Christelijke scholen op Gereformeerde Grondslag Veluwezoom & IJsselstreek. - De Triangel is een Protestants Christelijke school op Gereformeerde Grondslag. We typeren de school als een dorpsschool met een Gereformeerde Bondssignatuur. Er is een open toelatingsbeleid. De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 6

7 2.2. Kenmerken directie en leraren Functie Naam Opleidingen Taken en bevoegdheden Directeur Gert van Tol Schoolleider PO Financieel Management ICT / MSCE Systeembeheer Directielid Karlo Veerman Adjunct Schoolleider PO Arbobeleid BHV Intern begeleider Jeannette Steenbergen Master of Special Educational Needs Post HBO Spec. Onderwijs Post HBO Rem. Teaching Janny Bakhuis Master of Special Educational Needs Algeheel eindverantwoordelijke Voorzitter Personeelsraad Voorzitter zorgteam Personeelsbeleid Voorzitter BZO bovenbouw Voorzitter MR Arbobeleid en BHV Financieel beleid Interne begeleider Lid van het zorgteam SOVA trainer Leescoördinator Interne begeleider Lid van het zorgteam Groepsleerkracht Lid medezeggenschapsraad Groepsleerkracht Marijke van Bachelor of Eduction Contactcommissie Huuksloot Marjan Dam PABO (KLOS) Contactcommissie Dianne van der PABO Redactie schoolkrant Sluis Titia Engels Bachelor of Education Colinda van Bachelor of Education Milligen Jan Matthijs Bachelor of Education Hulsman Dries Jan ten Bachelor of Education Berge Jetty Hulst Bachelor of education Aandachtsfunctionaris Pluk een Roos Mirjam ten Klooster BHV BHV / verbandmiddelen Lid medezeggenschapsraad Redactie Schoolkrant Keuken(voorraad) Harold Engels Bachelor of education BHV-er Techniek coördinator Coördinator vieringen Linda de Vries BHV BHV-er Redactie Schoolkrant Onderwijsassistent Marloes Harink OAS Secretarieel (beiden N4) Directiesecretaresse Secretaresse zorgteam Specialist begeleiding LGF -leerlingen Hendrikje Mussche OAS Danielle Meuleman OAS Vakleerkracht Tiny Verboom HBO V Vakleerkracht textiele werkvormen Hajo van der Helm CALO Vakleerkracht bewegingsonderwijs 4 OOP Gerda Kin LO Interieurverzorging Geesje Dunnink LO Interieurverzorging Chris Spoelstra LBO Onderhoudsmederwerker 5 4 Ingehuurd via het BOS project van de gemeente Staphorst 5 Ingehuurd via de federatie De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 7

8 - Op de school werken 23 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime. Bovendien zijn er nog een aantal onderwijsondersteunende medewerkers aanwezig, als vrijwilliger. - De samenstelling van het team qua leeftijd is jong. De GGL ( ) = 36,72 - Binnen het team wordt gewerkt aan verschillende specialismen. Door de wijzigingen in het team, zal hier in de komende jaren gericht aandacht aan moeten worden besteed. Binnen het team moeten in principe alle voorkomende taken op adequate wijze kunnen worden uitgevoerd. - Binnen het team is een gering ziekteverzuim. We zijn door het Vervangingsfonds ingedeeld in trede o. Hierin kan natuurlijk door calamiteiten snel verandering in komen. - Gemiddelde formatie in FTE s: 17,62 (totaal); 15,85 (OP) en 1,76 (OOP) - Procentuele leeftijdverdeling: Per Totaal OP OOP Ouder dan ,22 14,29 Tussen 55 en 59 jaar 4 5,56 0 Tussen 45 en 54 jaar 20 22,22 14,29 Tussen 35 en 44 jaar 4 5,56 0 Tussen 25 en 34 jaar 20 22,22 14,29 Jonger dan 25 jaar 32 22,22 57,14 - Procentuele geslachtsverdeling: - Afwezigheidspercentage: Per Totaal OP OOP Mannen 28 33,33 14,29 Vrouwen 72 66,67 85,71 - Per Totaal OP OOP Ouder dan 60 4,94 6,50 0 Tussen 55 en 59 jaar Tussen 45 en 54 jaar 1,73 2,17 0 Tussen 35 en 44 jaar Tussen 25 en 34 jaar 1,07 1,33 0 Jonger dan 25 jaar 3,56 6, Kenmerken leerlingen - Aantal(len) Jaar Totaal 1,00 1,25 1,70 1,90 Weging % Gew. 0 Gew. 0,3 Gew. 1, jarigen jarigen De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 8

9 - Bij de CITO Eindtoets is de school ingedeeld in groep B. Dit betekent dat de leerlingresutaten worden vergeleken met scholen in de regio. - De gewichtenregeling heeft geen of weinig effect op de formatie van de school. - De school kent geen allochtone leerlingen - In groep 8 wordt de CITO Eindtoets afgenomen. De scores schommelen rond het landelijk gemiddelde. Met name lezen verdient aandachtspunt te zijn in de komende jaren. - In groep 8 wordt sinds 2006 ook het Schooleindonderzoek van Centraal Nederland afgenomen. Naast de cognitieve vaardigheden, wordt hierin de intelligentie van de leerlingen onderzocht (NIO). - Binnen de school wordt via het pakket OBSEO aandacht geschonken aan de Sociaal Emotionele ontwikkeling. Er worden SOVA trainingen verzorgd voor eigen leerlingen door getrainde groepsleerkrachten uit het eigen team. - Er zijn regelmatig leerlingen met LGF financiering en leerlingen met een rugzak SBaO ( De Brug ). De LGF leerlingen behoren doorgaans tot cluster 4 en cluster 2. Met overige clusters in nog weinig ervaring opgedaan. 6 - De school wil brede zorg voor leerlingen bieden (inclusief onderwijs). Dit betekent dat het onderwijs verandert. Er is aandacht voor verschillen. Op de verschillen wordt ook personeel en materieel geïnvesteerd (onderwijsassistenten en differentiatiematerialen) 2.4. Kenmerken ouders en omgeving - De ouderpopulatie is normaal te noemen. Het opleidingsniveau is gemiddeld. - Het merendeel van ouders behoort tot de Hervormde Gemeente Rouveen binnen de PKN ( 80 %). Een ander deel behoort tot de Evangelische gemeente Bethel (7%) Nog een ander deel behoort tot de Gereformeerde kerk binnen de PKN (7%). Diverse kleine kerkgenootschappen 2% en buitenkerkelijken 4 %. - Rouveen is een plattelandsgemeente tussen Meppel en Zwolle. De inwoners van Rouveen waren vroeger veelal agrariërs. Dit accent is nog wel aanwezig, maar veel meer dan vroeger zijn ouders werkzaam in de industrie en de dienstverlenende beroepen. - Binnen de context van de dorpsomgeving is het van belang dat kinderen kennis hebben van andere sociale contexten en dient dit vorm te worden gegeven binnen het nieuwe aandachtsgebied burgerschap. - De school vervult een sociale functie in het dorp. Regelmatig wordt er en beroep gedaan op de school voor het geven van gelegenheid aan lokale verenigingen om samen te komen. Zo geeft de school al jaren onderdak aan de christelijke muziekvereniging Prinses Margriet en het jongerenkoor Shine. Tevens houdt de dorpsraad haar vergaderingen in de school. Daarom wordt er in de toekomst rekening gehouden met de multifunctionaliteit van het gebouw Prognoses: interne en externe ontwikkelingen Externe ontwikkelingen: - Vanaf 2006 heeft de school de aandacht getrokken buiten de eigenlijke doelgroep. Door de identiteit en de zorgverbreding hebben ook ouders buiten Rouveen de school gekozen als de school voor hun kinderen. De instroom van leerlingen wordt dat ook getypeerd door het feit dat de leerlingen ook uit de lokale regio komen. - De samenwerking dorpsbreed heeft geresulteerd in een plan voor een zogenaamde nieuwe combischool. Met de Gereformeerd Vrijgemaakte School De Levensboom hopen we in deze schoolplanperiode een nieuw schoolgebouw te kunnen betrekken, al dan niet multifunctioneel. 6 Zie verder het hoofdstuk 3.12 Zorg en begeleiding De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 9

10 - Door bovenstaande ontwikkelingen is het niet ondenkbaar dat de profilering van de school in de nieuwe woonwijk De Slagen in Staphorst leidt tot meer aanmeldingen van met name ouders die lid zijn van de Hervormde gemeente van Rouveen (binnen de PKN). Interne ontwikkelingen: - Het gewijzigde personeelsteam (zomer 2007) zal leiden tot een periode, waarin we met elkaar het schip op koers moeten houden. Nieuwe vormen van onderwijs ( zelfstandig werken, meervoudige intelligentie, passend onderwijs etc.) moeten hun beslag krijgen binnen de school. Dit vraagt om constante scholing en doordenking van doelen en opbrengsten. Hierop zullen we in deze planperiode accenten moeten plaatsen met elkaar. De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 10

11 Hoofdstuk 3 Het onderwijskundig beleid 3.1. De missie van de school Missie Onze school is een Protestants Christelijke basisschool op Gereformeerde Grondslag voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het concept (anders) adaptief onderwijs 7 Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, indien de ouders de doelstelling en grondslag van de school onderschrijven. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name taal, lezen en rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle inwoners van onze samenleving Slogan en kernwaarden Onze slogan is: Onderwijs raakt het (L)leven. ( When you teach, you touch a life forever ). Veel hangt af van de attitude van de groepsleerkrachten naar het kind. Kinderen zijn voor ouders het kostbaarste bezit wat zij hebben. Dat verbindt ons aan het Leven en aan elkaar. 8 Onze kernwaarden zijn: 1. Veiligheid 2. Geborgenheid 3. Persoonlijke benadering 4. Groepsbeleving 5. Aandacht voor elkaar 6. Inclusief 9 waar mogelijk Streefbeelden Streefbeelden: 1. Op onze school wordt systematisch (structureel) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 2. Op onze school is er sprake van adaptief onderwijs. 3. Alle medewerkers werken (samen) aan een persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling. 4. Op onze school werken leerlingen coöperatief samen Missiebeleid Beleid om de missie levend te houden: 7 Zie verder Hoofdstuk en De rijke leeromgeving 9 Hiertoe nemen we deel aan de pilot De Brug Inclusief om grensverleggend te kunnen werken. 10 Zie verder: Hoofdstuk 7 Kwaliteitsbeleid. De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 11

12 1. Missie, slogan en kernwaarden komen 1 x per jaar aan bod in een gezamenlijke vergadering van bestuur en personeel. 2. Missie en visie zijn verwoord in een ouderfolder 3. Missie en visie worden duidelijk zichtbaar gemaakt in de school De visies van de school Algemeen Levensbeschouwelijke Identiteit Leren Lesgeven (pedagogisch-didactisch handelen) Adaptief onderwijs Zorg en begeleiding Beroepshouding Leiderschap Levensbeschouwelijke identiteit: Heeft relatie met Burgerschap en Integratie Laat ons kennismaken met de pluriforme samenleving Geeft kennisgeestelijke stromingen Is gegrond op de Bijbel als het Woord van God Leren Vanuit de levensbeschouwelijke identiteit wordt het leren doordacht en vorm gegeven. Hierdoor wordt leren verwonderen over Gods grootheid in de schepping, Zijn geschenk aan ons. Kinderen worden geprikkeld om te komen tot leren, zodat we goede rentmeesters kunnen zijn. Lesgeven (pedagogisch-didactisch handelen) Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs onderwijs op maat geven: differentiëren gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend) een kwaliteitsvolle instructie verzorgen kinderen zelfstandig (samen) laten werken Adaptief Onderwijs Op onze school wordt adaptief onderwijs gegeven. We vinden met name de kernwoorden relatie, autonomie en competentie van belang. We hechten aan een goede relatie met de leerlingen, vinden zelfstandigheid belangrijk en richten ons op wat het kind kan om daarbij aan te sluiten. In hoofdstuk 1.4 beschrijven we onze onderwijskundige uitgangspunten. Met betrekking tot adaptief onderwijs hebben we de volgende keuzes gemaakt: wij gaan uit van verschillen (erkennen), maar we vinden het onze taak om uitzonderingen daargelaten- de verschillen te verkleinen onze zorg(structuur) richt zich op leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 12

13 we bieden alle leerlingen basisstof aan, en daarbij herhalings- en verrijkingsstof (BHVmodel) als eenheid van denken hanteren wij de klas (de groep) wij differentiëren bij de instructie wij differentiëren naar tempo wij differentiëren bij de verwerking Zorg De school besteedt veel aandacht aan de leerlingenzorg. Om goed zicht te krijgen op zorgleerlingen gebruikt de school methodegebonden toetsen, CITO-toetsen en observatielijsten. De Citoscores zijn indicatief: ook aan andere aspecten van het kind besteden we aandacht. De zorg richt zich op het verbeteren van de leer- en sociale vorderingen. Vooral lezen en spellen krijgen veel aandacht. Kinderen met een D-score krijgen een handelingsplan; ze worden zoveel mogelijk in de klas door de eigen leerkracht begeleid. Hierbij is sprake van adaptiviteit: instructie, tempo en verwerking worden aangepast aan wat het kind nodig heeft. Kinderen met een E-score worden via de IB-er begeleid en al dan niet met externe ondersteuning (c.q. finaciering) binnen of buiten de klas verder geholpen. Beroepshouding Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende capaciteiten. Er wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een juiste beroepshouding. Daarbij gaat het erom, dat alle werknemers handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school zich collegiaal opstellen zich medeverantwoordelijk voelen voor de school, de leerlingen en elkaar met anderen kunnen en willen samenwerken hun werk met anderen bespreken zich adequaat voorbereiden op vergaderingen en bijeenkomsten genomen besluiten loyaal uitvoeren zichzelf en het klaslokaal openstellen voor anderen aanspreekbaar zijn op resultaten en op het nakomen van afspraken gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen anderen kunnen en willen begeleiden of helpen beschikken over reflectieve vaardigheden planmatig werken bereid zijn om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school Leiderschap Onze school wordt geleid door de directeur die daarbij ondersteund wordt door het managementteam. Het MT bestaat uit de directeur en de adjunct directeur. Voor het onderdeel leerlingzorg wordt het MT desnoods aangevuld met de interne begeleiders. Kernwoorden bij het leiding geven zijn: organiseren, faciliteren en ontwikkelen. Het is van belang, dat alles op rolletjes loopt, dat de leraren voldoende tijd en middelen hebben om hun werk goed te doen, en dat de medewerkers zichzelf verbeteren. Leiden zien we dan ook als (laten) op-leiden: het MT is primair verantwoordelijk voor de opleiding van de medewerkers. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen beginnende en meer ervaren leraren (die een rol kunnen spelen in de begeleiding). Het MT bereidt beleid voor, dat wordt voorgelegd aan het team. Om draagvlak te creëren kan en mag het team meedenken en meepraten over het beleid van de school. Wel is het zo, dat het MT, gehoord hebbende het team, besluiten neemt. Dit kan gebeuren op basis van een stemming. De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 13

14 Specifiek Onderwijskundig concept Inleiding: Anders Adaptief 11 Onze school heeft een aantal principes vastgesteld voor kwalitatief goed onderwijs. Ten aanzien van ons onderwijs zoeken we naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling en de sociaal/emotionele en van de kinderen. Van belang zijn de volgende aspecten: OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 Motiveren voor de leertaak: daar waar relevant aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de leerlingen Dialogisch onderwijzen: leerlingen laten meedenken en meedoen (interactie) Zorgen voor afwisselende werkvormen (variatie) Stimuleren van eigen initiatief en creativiteit: leerlingen (geleid) zelf zaken laten ontdekken Begeleiding van de zelfstandigheid en de motivatie: zelf kiezen, zelf sturen gekoppeld aan taakbewustheid (kinderen laten werken naar vermogen) Een plezierig pedagogisch klimaat waarin kernwoorden als regels, acceptatie, respect, discipline, stimuleren en uitdagen van belang zijn. We streven ernaar om het onderwijs zo effectief mogelijk te laten verlopen. Kernpunten zijn: OC7 De leertijd wordt effectief besteed OC8 Het leren van de leerlingen staat centraal OC9 De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken OC10 Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht OC11 Er wordt gewerkt met het BHV-model (basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof) OC12 Leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen OC13 De vooruitgang van de leerlingen wordt systematisch geëvalueerd (CITO- LVS) OC14 De communicatie (interactie) tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen onderling verloopt geordend OC15 Het belang van de (bege)leidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend. 3.3 Levensbeschouwelijke identiteit De Triangel is een Hervormde basisschool op Gereformeerde grondslag, waarbij wij gerekend worden tot het Protestants Christelijk Onderwijs. De schoolnaam is niet voor niets gekozen. De Triangel symboliseert de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de christelijke opvoeding door ouders, kerk en school. Het mensbeeld, wat bepalend is voor onze visie op onderwijs wordt geleerd in en bepaald door de Bijbel, die wij zien als Gods Woord. God heeft alles goed geschapen. Doordat wij hem verlaten hebben, is de relatie met God verbroken. De gevolgen hiervan zijn dagelijks merkbaar in en om ons heen. God geeft in Zijn Zoon Jezus Christus de mogelijkheid om de verbroken relatie te herstellen. Door het geloof in Zijn verzoenend lijden, sterven en opstanding worden we behouden en dat geeft ons leven doel en inhoud. Het bovenstaande noemen we de Gereformeerde grondslag. Deze wordt uitgelegd in de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. U merkt dit in de praktijk van elke dag bij: 11 Voor de ouders is een duidelijke folder beschikbaar over de uitgangspunten van AA. De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 14

15 - het godsdienstonderwijs - de omgang met elkaar - de keuze van en de omgang met lesmateriaal - het benoemingsbeleid - de momenten van bezinning (citaat schoolgids ) Om te komen tot een duidelijke profilering van de levensbeschouwelijke identiteit hebben we een kwaliteitskaart opgesteld (KK1) 12 Hierin staan een aantal afspraken genoemd alsmede een moment van beoordeling. 3.4 Leerstofaanbod en Toetsinstrumenten Inleiding Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methodeonafhankelijke en methodegebonden toetsen. Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende afspraken opgesteld (op een kwaliteitskaart). 1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen 2. We gebruiken voor Taal en Rekenen methodegebonden toetsen 3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn 4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen 5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling 6. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap 7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT 8. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs 9. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs Beoordeling De afspraken (doelen) worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Zie hoofdstuk 7.7, het evaluatieplan. Leerstofaanbod is tevens een onderdeel dat wordt beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. Verbeterpunten - De punten 6 en 8 dienen de komende planperiode te worden uitgewerkt. - Zie hoofdstuk 7.8 (Kwaliteitsprofiel) en hoofdstuk 7.9 t/m 7.12 (Plan van Aanpak) 12 Kwaliteitskaarten zijn als bijlage losbladig opgenomen in de schoolgids als bijlage. De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 15

16 Methodes en toetsen: Vak Methodes Toetsinstrumenten Taal Schatkist Taalverhaal CITO - Taal voor kleuters CITO - Taalschaal CITO - Spelling CITO Eindtoets Taal Lezen Veilig Leren Lezen Goed Gelezen Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8) CITO DMT CITO Begrijpend Lezen CITO Eindtoets informatieverwerking AVI Protocol Leesproblemen Dyslexie Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8) Rekenen De Wereld in Getallen CITO Ordenen CITO Rekenen en wiskunde CITO Eindtoets Rekenen Aardrijkskunde Wijzer door de Wereld Methodegebonden toetsen CITO Eindtoets wereldoriëntatie De Natuur Wijzer door de Natuur Methodegebonden toetsen CITO Eindtoets wereldoriëntatie Geschiedenis Wijzer door de tijd Methodegebonden toetsen CITO Eindtoets wereldoriëntatie Verkeer Wijzer door het Verkeer Methodegebonden toetsen CITO Eindtoets wereldoriëntatie Godsdienstige Vorming Hoor het Woord Schema Overzicht m.b.t. methodevervanging Vak Methodes Taal Schatkist Taalverhaal Lezen Veilig Leren Lezen Voortgezet Tech. L Rekenen De Wereld in Getallen Aardrijkskunde Wijzer door de Wereld De Natuur Wijzer door de Natuur Geschiedenis Wijzer door de Tijd Verkeer Wijzer door het Verkeer Godsdienstige Vorming Hoor het Woord 3.5 Taalbeleid Inleiding In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in taalactivering vanuit GOA- en VVE-gelden. Door bezuinigingen wordt dit niet gecontinueerd. Het is van belang de opbrengsten van het BAS project te bewaren. Hierdoor wordt nu meer van de teamleden gevraagd. Daarom wordt actief ingestoken op taalontwikkeling vanuit Schatkist en volgen we het onderwijs door het De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 16

17 dyslexieprotocol. In de komende planperiode moet het gevoerde beleid nauwgezet beoordeeld worden en daar waar nodig worden bijgesteld. De beoordeling van de afspraken zullen regelmatig terugkerende agendapunten worden in het bouwoverleg Sociaal-emotionele ontwikkeling Sociaal emotionele ontwikkeling in samenhang met een goed pedagogisch klimaat is de basis om te komen tot leren. Tevens is het van belang dat leerlingen vanuit een algemeen welbevinden hun plaats kunnen innemen als burgers in de maatschappij, overtuigd van het feit dat er voor elk mens een plaats is in de maatschappij, waar hij volledig tot bloei mag komen. Daarom hebben we de volgende punten geformuleerd: 1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan sociaal emotionele ontwikkeling door gebruik te maken van observatie-instrumenten (OBSEO) en lespakketten als Pluk een Roos en lessen uit de methodes BOMJEDA en SCHATJES,KATJES, WATJES. 2. Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling (OBSEO). 3. De sociaal emotionele ontwikkeling komt aan bod tijdens de leerlingenbespreking. 4. Vanuit de observaties worden groepen samengesteld om te komen tot Sociale Vaardigheidstrainingen, door opgeleide eigen trainers. 5. De leerlingen vullen vanaf groep driejaarlijks een vragenlijst in. 3.7 Actief Burgerschap De sociale context van de school is een bijzondere. In een plattelandsgemeente met een hoge mate van betrokkenheid bij het christelijk geloof leven we voor ons gevoel ver van de groet stad. Dit betekent dat veel grote maatschappelijke vraagstukken aan ons oog voorbij lijken te gaan. Maar veel van onze leerlingen verlaten vanaf 12 jaar het beschermde dorp en komen vervolgens in aanraking met andere culturen. Het behoort zeker tot onze taak om leerlingen daarop voor te bereiden. Daarom proberen we ons onderwijs te integreren in de actuele problemen van vandaag en helpen we zo onze leerlingen een eigen mening te vormen over diverse vraagstukken van belang. Daarom volgen we de actualiteit in binnen en buitenland gekoppeld aan van vakgebieden godsdienstige vorming en wereldoriëntatie. In het kring- of klassengesprek kan dit bijna dagelijks aan de orden komen. Meer gestructureerd zal het plaatsvinden bij het uitwerken van diverse thema s, die we overigens op geheel eigen wijze tot stand laten komen ( Anders Adaptief). Per jaar hebben we minimaal 1 groot klassenoverstijgend thema en minimaal 2 kleine klassenthema s. Daarnaast wordt in samenwerking met de burgerlijke gemeente gewerkt aan diverse thema s op het gebied van: - alcoholpreventie - veilig verkeer - milieu ontmoetingsprogramma s - adoptiemonumenten - houdt de kop schoon, een actie om zwerfvuil rond de school op te ruimen Veel onderwerpen krijgen inhoudelijk invulling vanuit de grondslag van de identiteit. Burgerschapsvorming geeft ons juist de mogelijkheid om een praktische invulling aan ideële doelen te geven. De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 17

18 Maar ook in de dagelijkse praktijk zijn de kernwaarden van de maatschappij belangrijk in de omgang met elkaar. Daarom oefen we dit door maandelijks een vuistregel centraal te stellen in esprekken met de leerlingen en in de publicaties naar de ouders ICT ICT is niet meer weg te denken uit de wereld en dus niet uit de school. De basisschool heeft een taak om de beginselen van het computergebruik bij te brengen. Zoals we kinderen leren lezen, leren we hen ook met de computer omgaan. Daarom is het van belang dat de school een goed geoutilleerd computernetwerk heeft. Dit heeft ons in 2006 doen besluiten over te stappen naar een leaseconcept, waardoor we risico s uitsluiten. Samengevat komen we tot de volgende uitspraken: 1. De leerlingen werken met software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie 2. De leerlingen ontwikkelen binnen de basisschool een juiste toetsenbordvaardigheid. 3. De leerlingen kunnen werken met Word, Excel en PowerPoint (einde basisschool) 4. De leerlingen kunnen een werkstuk maken met een verzorgde lay-out 5. De leerlingen zijn vertrouwd met Internet en kunnen hier op een verantwoorden manier mee omgaan 6. De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en -vaardigheden 7. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software. De ICT taken zijn voor zover mogelijk uitbesteed aan een extern bedrijf. De overige taken zijn ondergebracht in het takenpakket van de directie. De komende planperiode zal vooral in het teken staan van de toepassingen van nieuwe hulpmiddelen, zoals digitale schoolborden en het toetsen van leerlingen via on-line pakketten. 3.9 Leertijd Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd geven om zich het leerstofaanbod eigen te maken. In principe trachten we zo alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. Onze afspraken zijn: 1. Leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en). Deze programma s worden periodiek gecontroleerd door de directie. 2. Leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd). 3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland. 4. Leraren hanteren heldere roosters. 5. Leraren plannen extra tijd voor taal (gelet op de behoeften van onze populatie). 6. Leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften. Beoordeling De afspraken (doelen) worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Zie hoofdstuk 7.7, het evaluatieplan. Leertijd is tevens een onderdeel dat wordt beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. Verbeterpunten - Als leden van het team moeten we ons allemaal verantwoordelijk weten en voelen voor bijvoorbeeld de lengte van de morgenpauze en de pauze beëindigen als de pleinwacht onverhoopt vergeet het tijdssein te geven. 13 Voor meer informatie verwijzen we naar de vernieuwde kerndoelen over burgerschap en het toezichtskader van de Inspectie Primair Onderwijs. De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 18

19 - Zie hoofdstuk 7.8 (Kwaliteitsprofiel) en hoofdstuk 7.9 t/m 7.12 (Plan van Aanpak) 3.10 Pedagogisch Klimaat Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: leerlingen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk, dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt, dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels en afspraken : 1. De leraren zorgen voor een ordelijke klas 2. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving 3. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om 4. De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen 5. De leraren bieden de leerlingen structuur 6. De leraren zorgen voor veiligheid 7. De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken 8. De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken Beoordeling De beoordeling van de afspraken (doelen) komt aan de orde bij de jaarlijkse klassenbezoeken en de daaraan gekoppelde loopbaangesprekken. In het POP geeft de leraar haar/zijn verbeterdoelen aan. Formeel worden de afspraken tweejaarlijks beoordeeld door directie en team (zie hoofdstuk 7.7, het evaluatieplan). Verbeterpunten - Meer dan het eigen lokaal dienen we gezamenlijk verantwoordelijkheid te voelen en te nemen voor die ruimtes die algemeen worden gebruikt. Ook is het van belang om de gangen te betrekken tot de leeromgeving van de leerlingen door bijvoorbeeld uitdagende thema-exposities in te (laten) richten. - Zie hoofdstuk 7.8 (Kwaliteitsprofiel) en hoofdstuk 7.9 t/m 7.12 (Plan van Aanpak) 3.11 Didactisch handelen Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. We geven onderwijs op maat, en daarom differentiëren we bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen, laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken. Onze afspraken zijn: 1. Lessen zijn goed opgebouwd 2. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op verschillende niveaus 3. De leraren geven directe instructie 4. De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen 5. De leerlingen werken zelfstandig samen 6. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde) 7. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren 8. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie 9. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie Beoordeling De beoordeling van de afspraken (doelen) komt aan de orde bij de jaarlijkse klassenbezoeken en de daaraan gekoppelde loopbaangesprekken. In het POP geeft de De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 19

20 leraar haar/zijn verbeterdoelen aan. Formeel worden de afspraken tweejaarlijks beoordeeld door directie en team (zie hoofdstuk 7.7, het evaluatieplan). Verbeterpunten - De opbrengsten van de trainingen Anders Adaptief en dan met name de coöperatieve leervormen en de toepassingen van de meervoudige intelligenties dienen blijvend te worden geoefend. - Zie hoofdstuk 7.8 (Kwaliteitsprofiel) en hoofdstuk 7.9 t/m 7.12 (Plan van Aanpak) 3.12 Zorg en begeleiding We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun niveau?). Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt hun ontwikkelingsproces? Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS. Leerlingen met een E- of D-score, en leerlingen met een A-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. Onze afspraken zijn: 1. De leraren kennen de leerlingen 2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben 3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind 4. Externe partners worden indien noodzakelijk- betrokken bij de zorg voor leerlingen 5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 6. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen 7. De school voert de zorg planmatig uit 8. De school gaat de effecten van de zorg na 9. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding Leerling-gebonden financiering Op basis van de wettelijke regeling leerling-gebonden financiering kunnen leerlingen met een handicap in het basisonderwijs geplaatst worden. - Intentioneel: de Triangel wil in de planperiode die voor ons ligt zoveel mogelijk leerlingen uit het eigen voedingsgebied opnemen als mogelijk is. In principe is iedere leerling toelaatbaar, indien het kind hierbij gebaat is en we als team de mogelijkheden kunnen bieden die de specifieke leerling nodig heeft - Feitelijk: in de afgelopen periode is behoorlijk wat ervaring opgedaan in het werken met leerlingen uit de verschillende clusters. Door de ondersteuning vanuit het expertisecentrum van het samenwerkingsverband kan er al veel gerealiseerd worden. - Onderwijskundig: binnen het concept Anders Adaptief hebben we geleerd kinderen zelfstandig samen te laten leren. Ook hebben we gewerkt met de verschillende intelligenties van waaruit kinderen tot leren komen. Hierin zal echter nog wel een ontwikkeling moeten worden doorgemaakt. Door deel te nemen aan het pilotproject Inclusief Onderwijs van het samenwerkingsverband hopen we hierin verder te kunnen groeien. - Randvoorwaardelijk: binnen de huidige huisvesting lopen we tegen ernstige problemen aan om het bovenstaande te kunnen realiseren. Nieuwbouwplannen zijn dan ook gemaakt en krijgen naar we hopen hun beslag in de voor ons liggende planperiode. De Triangel / Federatie Veluwezoom & IJsselstreek 20

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 samen op ontdekkingsreis 2 Inhoudsopgave Schoolplan 2015-2019 Naam Inhoud Blz. 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 4 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud Blz Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Openbare basisschool : Parkschool. Brinnummer:

Openbare basisschool : Parkschool. Brinnummer: Heerde Schoolplan 2011-2015 Schoolgegevens: Brinnummer: Directie: Adres Bevoegd gezag: Adres bevoegd gezag: Contactpersoon: Contact bevoegd gezag: Openbare basisschool : 12ZZ Quintus Schipper; directeur

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie