Deloitte. stichting Openbare Sciiolengemeenschap Hengeio 20CS en 23EJ. Jaarrekening 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deloitte. stichting Openbare Sciiolengemeenschap Hengeio 20CS en 23EJ. Jaarrekening 2012"

Transcriptie

1 stichting Openbare Sciiolengemeenschap Hengeio 20CS en 23EJ Jaarrekening 2012 Adressen:, Bestuursbureau Hazenweg 88 Postbus AD HENGELO 8000 AL Zwolle jaarrekening j Voor identiricatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 1 JUNI 2013 Pagina 1

2 Inhoudsopgave B 1 B2 B3 B4 B 5 B6 B7 B 8 B 9 B 10 B 11 C 1 C2 C3 C4 C 5 D 1 D2 D3 Jaarrekening Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Kasstroomoverzicht over 2012 Toelichting behorende op de onderscheidende posten van de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten Niet uit de balans blijkende verplichtingen Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Overzicht geoormerkte gelden Vermelding op basis van WOPT Verbonden partijen Opmaken van de jaarrekening Overige Gegevens Goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controle verklaring Bijlagen Gegevens over de rechtspersoon Geoormerkte doellsubsldies OCW (modelg) VAVOleerlingen (overzicht) stichting OSG Hengelo jaarrekening AL Zwolle V Voor identif/catiedoeleinden. Behorend b/j controleverklaring d.d. 2 1 JUNjf2013 Pagina 2

3 B 1 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening betreft de jaarrekening van de met brinnummers 20CS en 23EJ. De, voorheen de OSG Hengelo is met ingang van 1 augustus 2008 verzelfstandigd. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening over 2012 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving ondenwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd, In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie, waarderings en verslaggeving voorschriften geformuleerd. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Consolidatie verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen geconsolideerd. Financiële instrumenten Onder fnanciële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan, In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'. Voor de grondslagen van pnmaire financiële instrumenten wordt venwezen naar de behandeling per balanspost. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is een overzicht van geldmiddelen die in het boekjaar beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt. Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Stelselwijziging Vanwege het niet langer in de pas lopen van het meerjarenonderhoudsplan ten opzichte van de werkelijke uitgaven is besloten om deze voorziening groot onderhoud met ingang van 2012 te heffen. Voorgaande betreft een stelselwijziging, die met ingang van 1 januari 2012 is verwerkt in de balans. Het effect van deze stelselwijziging op het vermogen en het resultaat 2012 en 2011 bedraagt 900, Per 1 januari 2012 is de voorziening van 900 opgeheven en het saldo vrijgevallen. De vergelijkende cijfers in de balans zijn niet aangepast. Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft, ^^^ 8000 AL Zwolle, Voor identificatiedoeleinden., i /.. jaarrekening 2012 BehOTend OIJ COntroICVerklarlng d.d. PagmaS 11 JUNI 2013

4 Vaste activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf hel moment van ingebruikname De investeringen, die niet leiden tot economisch eigendom, worden ten laste gebracht van de exploitatie De gehanteerde afschrijvingstermijnen op de materiele vaste activa zijn als volgt: OSG GEN IVIeubilair 25 jaar 3 jaar VIVIBO machines 10 jaar 10 jaar Leer en hulpmiddelen 8 jaar 3 jaar Hardware 4 jaar 3 jaar Software 3 jaar 3 jaar Apparaten en machines 10 jaar 5 jaar Vervoermiddelen 8 tot 10 jaar 3 tot 10 jaar Boeken (m,i,v, het boekingsjaar 2010, voorheen 4 jaar) 5 jaar Werkboeken (m i v. het boekingsjaar 2010) 2 jaar Inrichting 10 jaar 3 jaar De gebouwen zijn juridisch eigendom van de stichting; het economisch eigendom van de gebouwen ligt bij de gemeente. De panden zijn om deze reden dan ook niet opgenomen in de balans van de stichting. Investeringen in de gebouwen worden, worden niet geactiveerd maar als last venwerkt. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van venfl/achte oninbaarheid. De voorzieningen wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen met als uitgangspunten de hoogte van het uitstaande bedrag in combinatte met de ouderdom van de vordering en de risico's die worden gelopen Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen Vermogen Reserve hen«/aardering materiële vaste activa Deze reserve is ingaande 2004 gevormd in verband met het activeren van de inventaris en apparatuur aangeschaft in 2003 en eerder. De jaarlijkse vrijval wordt berekend op de afschrijvingen van deze inventaris c q. over de resterende gebruikstermijnen. De afschrijving wordt als last opgenomen in de staat van baten en lasten. Onderscheid publiek / privaat RJ 660 maakt een onderscheid tussen publiek en privaat vermogen. Het eigen vermogen waarvan de private herkomst is aangetoond met onderliggende transacties is in de jaarrekening gepresenteerd als privaat vermogen. investeringssubsidies Investeringssubsidies worden verwerkt volgens de brutomethode. De ontvangen subsidies worden in de balans verantwoord onder de overiopende passiva als vooruitontvangen bedragen. Het vooruitontvangen bedrag valt jaartijks vrij ten gunste van de exploitatierekening naar rato van de afschrijvingen op het desbetreffende actief. Voor personeelsbeloningen geldt vanaf het verslagjaar 2008 RJ 271. Op basis hiervan heeft de Stichting OSG Hengelo een voorziening jubileumgratificaties gevormd voor de contante waarde van de toekomstige uitkeringen AL Zwo/ iaarrekening 2012 VooT iden/tificatledoeleinden. ^^^'"^^ ehorend bij controleverklaring d.d. 1 JUNI im

5 , iaarrekening 2012 Pagina 5 Voor identlficatiedoeleinden. Behorend pij controleverklaring d.d. Z 1 JUNI 2013 Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatttng van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar venarachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar venwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen, indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening jubileumgratificat ies De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijf kans tot hel 25jarig of 40 jarig jubileum en leeftijd. De discontertngsvoet bedraagt 5 %. Voorziening ADV Spaarveriof De hoogte van de voorziening ADVspaarverlof ultimo 2011 is bepaald door het saldo per einde jaar 2011 van de gespaarde ADVuren te delen door 1,659 uur (normbetrekking) en te vermenigvuldigen met de SGPLbedragen van de betreffende personeelscategorie. Kortlopende schulden Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Overlopende passiva De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. Vooruit ontvangen investeringssubsidies (brutomethode) De bestede subsidie in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn AL Zwolk

6 Rijksbijdragen OC&W De onh/angen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCWsubsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCWsubsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overiopende passiva. Geoormerkte OCWsubsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is vertopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum Overige exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de inkomsten zijn gederfd of waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Pensioenen Het OSG Hengelo heeft voor haar werknemers een toegezegdpensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij het bedrijfstak pensioenfonds ABP Het OSG Hengelo heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het OSG Hengelo heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met hel einde van hel boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De per balansdatum van toepassing zijnde dekkingsgraad bij het pensioenfonds ABP bedraagt 96% (Februari % (bron: website vww abp nl d d, )). Eind 2013 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van len minste 104,3% te hebben. Door het pensioenfonds is hiertoe in 2009 een herstelplan opgesteld. De belangrijkste punten van dit herstelplan zijn: De pensioenen voorlopig niet aangepast aan de loonontwikkeling. De premie moet minimaal kostendekkend zijn en bij een lage dekkingsgraad (dekkingstekort) bijdragen aan herstel van het fonds, Het beleggingsbeleid is aangepast waardoor het beleggingsrisico lager is. In het herstelplan is ruimte opgenomen om tegenvallers op te vangen. Als het herstel trager verloopt dan venwacht. kunnen de pensioenen worden vertaagd. Het OSG Hengelo heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het OSG Hengelo heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord AL ZwoWs] a stichtingosg Hengelo VooT ident/ficatledoeleinden. jaarrekening 2012 v^^..,. i. i j Pagina 6 Behorend bij controleverklaring d.d. 2 1 JUNI 2013

7 B 2 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Atlefcedragenin euro 1 Activa Vaste activa 1.1 Immateriële vaste activa 1.2 Materiële vaste activa 1.3 Financiële vaste activa Totaal vaste activa 2 971, ,944 2,601,611 Vlottende activa 1.4 Voorraden 1.5 Vorderingen 1.6 Effecten 1.7 Liquide middelen Totaal vlottende activa 145,437 6,049, ,128, ,969 Totaal activa 9.166, Passiva Aiie bedragen in euro Eigen vermogen 22 Voorzieningen 2 3 Langlopende schulden 2 4 Kortlopende schulden 6,255, ,338, , Totaal passiva iaarrekening AL Zwo!/( Voor identfificatiedoeleinden. Behorend/bij controleverklaring d.d. 2 1 JUNI m Pagina 7

8 B3 Staat van Baten en Lasten per 31 december 2012, vergelijkende cijfers 2011 Alle bedragen in euro 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen OC&W 3.2 Ov, overheidsbijdragen 3.3 Examengelden 3.4 Balen werk i.o.v, derden 3.5 Overige balen 18, , Begroting ,878 20, , ,579 Tolaal balen ,058 18,677, Lasten 4.1 Personele lasten , Afschrijvingen 769, Huisvestingslasten Overige instellingslasten ,421, , , ,265 15, ,028,238 2,188,542 Totaal lasten 20,298,586 19,038, S 068 Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten 5.1 Financiële baten 5.2 Financiële lasten , Saldo financiële balen en lasten 102, , Totaal resultaat Exploitatiesaldo AL Zwolk E stichting OSG Hengelo iaarrekening 2012 Voor identlficatiedoeleinden. Behorendfcij controleverklaring d.d. 2 ï m 2013 Pagina S

9 B 4 Kasstroomoverzicht over 2012 met vergelijkende cijfers 2011 Alle bedragen in euro Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo balen en lasten Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: Voorraden Vorderingen Kortlopende schulden ,528 75, ,528 75, , , , , , ,672 Totaal kasstroom uil bedrijfsoperaties ,284 Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat , , Tolaal kasstroom uit operationele aclivileilen 1,060, Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa 1.140,325 Desinvesteringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Desinvesteringen in immateriële vaste activa Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutaties leningen Overige investeringen in financiële vaste activa 1,140, Totaal kasstroom uil invesleringsacitviteilen 1.140, Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Tolaal kasstroom uil financieringsaclvileiten IVIutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen 5,984,408 79,848 6, ,329 Eindstand liquide middelen AL Zwolle,n / / Slichting OSG Hengelo jaarrekening 2012 Voor identif jtatiedoeleinden. Behorend b!j controleverklaring d.d. ^ 1 JUNI 2013 Pagina 9

10 B 5.1 Toelichting behorende tot de balans Activa Omschrijving Naam activagroep Aanschafwaarde 05 t Genseler Gebouwen Gebouwen 4 inv Aanschafwaarde Afschrijving t/tn vorig Jaar investeringen 2012 Afschr Totale afschr. t/m 2012 Boekwaarde Boekwaarde tot Gebouwen 06 t Genseler Meubilair _ ,083 OSG H Meubilair ,925 3, ,496 HMVA meubilair 773, , ,704 tot Meubilair t Genseler Machines VMBO OSGH Machines VMBO , ,084 HMVA vmbo machines tot vmbo machines t Genseler Hardware 134, , , OSG H Hardware , , , , , ,985 tot Hardware Genseler Software OSG H Software 12, ,737 13, tot software S t Genseler Apparatuur en machi ,283 61, OSG H Apparatuur en machir , ,852 HMVA app en mach tot app en mach ro < fd c 3 O O 1 3 Q. 3 O CU O rf ied O rb ro < rt) rr ro 3 5' Q. h. t^^^eler Inrichting totaal , ,283 30, Inrichting totaal , , inrichting 85,583 ; , ,921 3 ƒ 1/» Inrichting totaal O 8000 A Postbu 'l ;te jaarrekening 2012 Pagina 10

11 B Toelichting behorende tot de balans Activa OSG H Leeren hulpmiddelen , , ,848 HMVA leer en hulpm OSG H Nieuwe boeken , , OSGH Werkboeken 198, , , , ,665 totaal leer en hulpm Inv en apparatuur Afschr inv en apparatuur zonder HMVA Gen Bedrijfsauto Gen Aanhanger OSG H Bedrijfsauto OSG H Aanhanger totaal Totaal Materiele Vaste Activa O stichting OSG Hengelo jaarrekening 2012 Pagina 11

12 B 5.1 Toelichting behorende tot de balans Activa OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen 1.4.1,2.a OZBwaarde gebouwen en leireinen 1,4.1.2.b Verzekerde waarde gebouwen Bedrag Peildatum Vorderingen Debiteuren OCW Overige vorderingen Overiopende activa Vorderingen Uitsplitsing Overige vorderingen Onderwijskansenplan rente reserves / BNG Overige vorderingen Overiqe vorderingen 66, , , Uitsplitsing Voonjitbetaalde koslen Verstrekle voorschotten Overige overlopende activa Overlopende activa Liquide middelen ,7,1 Kasmiddelen Ragninqcourant gemeente Hengelo LHaide middelen , jaarrekening 2012 Pagina 12

13 B 5.2 Toelichting op het eigen vermogen 2.1 Eigen vermogen Het exploitatiesaldo over 2012 bedraagt Het exploitatiesaldo over 2012 wordt toegevoegd aan de volgende posten van het eigen vermogen; bestemming resultaat Stand onllrekkino loevoeainq via resultaalbestemminq saldo Algemene reserve Algemene resen/e 175,405 2, ,464,417 1,639, ,415 Bestemmingsreserve (publiek) Beslemmingsreserve (publiek) 394,368 2, ,573 2, Bestemmingsreserve (privaat) Bestemmingsreserve (privaat) 14, ,600 46, Bestemmingsfonds (privaat) Bestemmingsfonds (privaat) Bestemmingsfonds (publiek) Bestemmingsfonds (publiek) Herwaarderingsreserve Henwaarderingsreserve 38, ,663 38, ,702 Eigen vermogen Het saldo van de bestemmingsreserves wordl gevormd door de investeringen van de bestemmingen in mindering le brengen en de afschrijving in meerdering le brengen ten laste / bate van hel resultaat AL Zwolle jaarrekening / Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij (jbntroleverklaring d.d. 2 1JUWI (2013 Pagina 13

14 bestemming resultaat Uitsplitsing Algemene reserve (publiek) Algemeen , , ,857 Bataafs Lyceum Montessori College Twente ,466 76, Bestuurskanloor Gilde , ,465 1 Genseler , , ,293 Totaal algemene reserve (publiek) Uitsplitsing bestemmingsreserve (publiek) stand onttrekking toevoeoing via saldo 3M22012 resullaalbeslemmina bestemming stand onllrekking toevoeging saldo resultaat via resullaat IGT beslemmino Algemeen 28, ,528 39,952 Bataafs Lyceum 67,407 44, ,180 Montessori College Twente 46, ,915 60,760 Gilde ,184 31,310 Bestuurskanloor ,499 1 Genseler 3.'. 35! 14E ICT totaal , jaarrekening AL Zwol/ ^ Voor ideniificatiedoeleinden. BehorencJ bij controleverklaring d.d. 1 1 IIIUI onii Pagina 14

15 Inventaris Algemeen 2, Bataafs Lyceum , Montessori College Twente 33, , ,962 Gilde 39,141 26, Bestuurskanloor Genseler 12, , , Projecten Inventaris totaal Algemeen Bataafs Lyceum , ,028 Montessori College Twenle(incl,TTO) 32,068 32,068 Gilde Bestuurskanloor 1 Genseler 218, , Projecten totaal , Nieuwbouw Nieuwbouw VMBO Nieuwbouw '1 Genseler Nieuwbouw totaal Bataafs Lyceum 42, ,482 42, Montessori College Twente 107, Boekenfonds totaal Bestemmingsfonds BAPO Algemeen 83, , Genseler 4, ,356 Bestemmingsfonds BAPO totaal Totaal bestemmingsreserve (publiek) Boekenfonds Algemeen Gilde ,846 1, Bestuurskanloor 1 Genseler 100, , AL Zwolle jaarrekening Voor identifickiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 iiini kn Pagina 15

16 Schoolfonds Bataafs Lyceum 29, ,917 Montessori College Twenie Gilde 26,804 26, t Genseler 2, , Boekenfonds Totaal bestemmingsreserve (privaat) Toelichting: De optelling per beslemmingsreserve (publiek of privaat) is positief. Per vestiging zijn de negatieve bedragen blijven slaan, om duidelijk inzicht te kunnen geven in de sland van zaken per vestiging. Henwaarderingsreserve Bataafs Lyceum , Montessori College Twente 22, , Gilde Bestuurskanloor 1, Totaal herwaarderinosreserve Voorzieningen Mutaties 2012 Sland Dotaties Ontlrekkinger Vrijval Saldo Personeel ADV spaarveriof 419, Opfrisverlof jubileumgratificaties 188, ,3,1 Personeelsvoorzieninqen 608, ,534 Overige voorzieningen Onderhoud ,3,2 Tolaal overige voorzieningen Voorzieningen AL Zwolle stichting OSG Hengelo jaarrekening Voor identificitiedoeleinden. B^c^ejijJjJijijtgl^roleverklaring d.d. Pagina 16

17 Saldo Personeel < 1 jaar > 1 jaar ADV spaarveriof Opfrisverlof jubileumgralificaties Personeelsvoorzieningen Overige voorzieningen Onderhoud 401, , , ,885 2,3.2 Totaal overige voorzieningen ,885 Voorzieningen Langlopende schulden Sland Aangegane leningen 2012 Afiossingen 2012 Saldo Krediefinstellingen oc&w Overige langlopende schulden Langlopende schulden 8000 AL Zwolle stichting OSG Hengelo jaarrekening Voor identificafiedoeleinden. Behorend bij cóntroleverklaring d.d. 2 1 JUNI tm Pagina 17

18 2.5 Kortlopende schulden Kredietinstellingen crediteuren nog te betalen bedragen betalingen onderweg OC&W Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden aan andere deelnemingen , , , ,811 Loonheffing Omzetbelasfing Premies sociale verzekeringen Belasfingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake pensioenen Werk door derden Schuld risicofonds Overig Overige kortlopende schulden 692, , AL Zwolle stichting OSG Hengelo jaarrekening / Voor ident/ficatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d d ^ t m2013 Pagina 18

19 Overlopende passiva Vooruitontvangen lesgelden Vooruitontvangen subsidies OCW / geoormerkt Vooruitontvangen investeringssubsidies , Vooruitontvangen termijnen Vakanfiegeld/eindejaarsuilkering/vakanliedagen , Accountantsen adminislrafiekoslen Rente Overig , Kortlopende schulden 2,338, , AL Zwolle stichting OSG Hengelo jaarrekening y^^^ identif/catledoeleinden. Behorend b/j controleverklaring d.d. 2 1 JUNI 2013

20 B 5,3 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten OSG Hengelo Alle bedragen in euro 3 Baten Rijksbijdragen OC&W 2012 Begroting 3,1,1 Nonnatleve Rijksvergoeding 3,12 Overige subsidies OCenW 3,1 3 Con'ectie normatieve Rijksvergoeding Totaal riiksbiidraqen ,805 1,120, ,501 17,499, , , uitsplitslng Overige subsidies OC en W 3,1,2.1 Geoormerkte subsidies 3,1.2 2 Nietgeoonneri(te subsidies 3.1,2.3 Toerekening investeringssubsidies 3.1,2 Overiqe subsidies OCW 34, ,519 10, , , ,1,2 3,1, uitsplitsing overige subsidies OCW Geoormerkte suiisidies personeel Dóórontwikkeling praktijkonderw. Overige geoontterkte subsidies Tc!33'Q c:rtemesjb5j.:^ 16,400 17,767 32, ,2, NietgeoormerUle subsidies personeel Prestatiebox Regeling VSV ESF LGF Maatschappelijke stages Verbetering management Leerplusairangement Leraar in opleiding Overige subsidies personeel (nietgeoormer_ tussentelling personeel materieel Universum (nieuwe beta vakken) Ov.subs,personeel (nietgeoormerkt) tussentelling materieel , , ,860 2, , , , ,843 60,977 34,501 Try.sal nieiqeoormerr,!g jï Toerekening investeringssubsidies Vrijval geoormeri<te subs,ocw personeel Vrijval geoormeri^te subs,ocw materieel Totaal vrilval inv subsidies 3.2 Overige overheidsbijdragen Gemeentelijke bijdragen Overige Totaal overige overheidsbiidragen Begroting 13, , Uitsplitsing gemeentelijke bijdragen personeel Taalbeleid Gesubsidieerde banen Arbeidsloedeling/reiskosten Overig gem,bijdragen (personele) mateneel Vevoproject Cultuurproject Knelpuntenpot Onderwijskansenplan Vergoeding noodlokalen Veriengde schooldag Aanpassingen gebouw Overige gem,bijdragen (materieel) materieel 400 8, , , ,2.1 Totaal gemeentelijke biidragen 8000 AL Zv\«6tle iaarrekening Voor idantificatiedoeleinden. jd bij cqnj^roleverklaring d.d. Pagina 20

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2013 Inhoud Jaarrekening 2013 3 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over 2013 4 Kasstroomoverzicht over 2013 5 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013 1 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013............................................................................................................................

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137 Jaarrekening Samenvatting 106 Inleiding 106 Kerngegevens van de instelling 106 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van de begroting 107 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van 2012 112

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S.

Jaarrekening 2012. Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. FPC Dr. S. van Mesdag. Stichting FPC Dr. S. Jaarrekening 2012 Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag Jaarrekening 2012 FPC Dr. S. van Mesdag FPC Dr. S. van Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening Regio Oss Uden Veghel Jaarrekening 2009 Stichting Ziekenhuis Bernhoven geconsolideerde jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2009 3 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 4 5.1.2

Nadere informatie

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46 Inhoudsopgave Jaarrekening Bestuursverslag 4 Grondslagen 4 Geconsolideerde balans per 31 december 6 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 8 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 9 Toelichting

Nadere informatie

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 Inhoud Jaarrekening 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 3 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011 4 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

ZZG zorggroep. Jaarrekening 2010

ZZG zorggroep. Jaarrekening 2010 ZZG zorggroep Jaarrekening 2010 1 Inhoud Jaarrekening 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1. Geconsolideerde balans per 31 december 2010 3 5.1.2. Geconsolideerde resultatenrekening over 2010 4 5.1.3. Geconsolideerd

Nadere informatie

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens Jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2007 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2007 5 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep 1.1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum

Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum Jaarrekening 2010 Stichting Zaans Medisch Centrum 27-05-2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 1 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 212 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2010 Jaarrekening

Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2010 Jaarrekening Jaardocument 2010 Gelre ziekenhuizen. Deel II: jaarrekening. Versie definitief d.d. 26 mei 2011 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2010 Jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Kerngegevens 3 Bestuursverslag 4 Verslag Raad van Toezicht 11 B Jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Jaarrekening 2013 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 22 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2013 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Zorgpartners Friesland. enkelvoudig

Jaarrekening 2014. Stichting Zorgpartners Friesland. enkelvoudig Jaarrekening 2014 Stichting Zorgpartners Friesland enkelvoudig Stichting Zorgpartners Friesland enkelvoudig INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 1 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis Jaarrekening 2012 Stichting Maasstad Ziekenhuis INHOUDSOPGAVE Pagina 11.1 Jaarrekening 2012 11.1.1 Balans per 31 december 2012 1 11.1.2 Resultatenrekening over 2012 2 11.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken Jaarrekening 2014 Stichting Holding Isala klinieken De jaarrekening 2014 van Isala is digitaal aangeleverd aan het CIBG en als pdf gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl en www.isala.nl. Het maatschappelijk

Nadere informatie