Deloitte. stichting Openbare Sciiolengemeenschap Hengeio 20CS en 23EJ. Jaarrekening 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deloitte. stichting Openbare Sciiolengemeenschap Hengeio 20CS en 23EJ. Jaarrekening 2012"

Transcriptie

1 stichting Openbare Sciiolengemeenschap Hengeio 20CS en 23EJ Jaarrekening 2012 Adressen:, Bestuursbureau Hazenweg 88 Postbus AD HENGELO 8000 AL Zwolle jaarrekening j Voor identiricatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 1 JUNI 2013 Pagina 1

2 Inhoudsopgave B 1 B2 B3 B4 B 5 B6 B7 B 8 B 9 B 10 B 11 C 1 C2 C3 C4 C 5 D 1 D2 D3 Jaarrekening Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Kasstroomoverzicht over 2012 Toelichting behorende op de onderscheidende posten van de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten Niet uit de balans blijkende verplichtingen Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Overzicht geoormerkte gelden Vermelding op basis van WOPT Verbonden partijen Opmaken van de jaarrekening Overige Gegevens Goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controle verklaring Bijlagen Gegevens over de rechtspersoon Geoormerkte doellsubsldies OCW (modelg) VAVOleerlingen (overzicht) stichting OSG Hengelo jaarrekening AL Zwolle V Voor identif/catiedoeleinden. Behorend b/j controleverklaring d.d. 2 1 JUNjf2013 Pagina 2

3 B 1 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening betreft de jaarrekening van de met brinnummers 20CS en 23EJ. De, voorheen de OSG Hengelo is met ingang van 1 augustus 2008 verzelfstandigd. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening over 2012 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving ondenwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd, In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie, waarderings en verslaggeving voorschriften geformuleerd. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Consolidatie verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen geconsolideerd. Financiële instrumenten Onder fnanciële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan, In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'. Voor de grondslagen van pnmaire financiële instrumenten wordt venwezen naar de behandeling per balanspost. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is een overzicht van geldmiddelen die in het boekjaar beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt. Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Stelselwijziging Vanwege het niet langer in de pas lopen van het meerjarenonderhoudsplan ten opzichte van de werkelijke uitgaven is besloten om deze voorziening groot onderhoud met ingang van 2012 te heffen. Voorgaande betreft een stelselwijziging, die met ingang van 1 januari 2012 is verwerkt in de balans. Het effect van deze stelselwijziging op het vermogen en het resultaat 2012 en 2011 bedraagt 900, Per 1 januari 2012 is de voorziening van 900 opgeheven en het saldo vrijgevallen. De vergelijkende cijfers in de balans zijn niet aangepast. Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft, ^^^ 8000 AL Zwolle, Voor identificatiedoeleinden., i /.. jaarrekening 2012 BehOTend OIJ COntroICVerklarlng d.d. PagmaS 11 JUNI 2013

4 Vaste activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf hel moment van ingebruikname De investeringen, die niet leiden tot economisch eigendom, worden ten laste gebracht van de exploitatie De gehanteerde afschrijvingstermijnen op de materiele vaste activa zijn als volgt: OSG GEN IVIeubilair 25 jaar 3 jaar VIVIBO machines 10 jaar 10 jaar Leer en hulpmiddelen 8 jaar 3 jaar Hardware 4 jaar 3 jaar Software 3 jaar 3 jaar Apparaten en machines 10 jaar 5 jaar Vervoermiddelen 8 tot 10 jaar 3 tot 10 jaar Boeken (m,i,v, het boekingsjaar 2010, voorheen 4 jaar) 5 jaar Werkboeken (m i v. het boekingsjaar 2010) 2 jaar Inrichting 10 jaar 3 jaar De gebouwen zijn juridisch eigendom van de stichting; het economisch eigendom van de gebouwen ligt bij de gemeente. De panden zijn om deze reden dan ook niet opgenomen in de balans van de stichting. Investeringen in de gebouwen worden, worden niet geactiveerd maar als last venwerkt. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van venfl/achte oninbaarheid. De voorzieningen wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen met als uitgangspunten de hoogte van het uitstaande bedrag in combinatte met de ouderdom van de vordering en de risico's die worden gelopen Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen Vermogen Reserve hen«/aardering materiële vaste activa Deze reserve is ingaande 2004 gevormd in verband met het activeren van de inventaris en apparatuur aangeschaft in 2003 en eerder. De jaarlijkse vrijval wordt berekend op de afschrijvingen van deze inventaris c q. over de resterende gebruikstermijnen. De afschrijving wordt als last opgenomen in de staat van baten en lasten. Onderscheid publiek / privaat RJ 660 maakt een onderscheid tussen publiek en privaat vermogen. Het eigen vermogen waarvan de private herkomst is aangetoond met onderliggende transacties is in de jaarrekening gepresenteerd als privaat vermogen. investeringssubsidies Investeringssubsidies worden verwerkt volgens de brutomethode. De ontvangen subsidies worden in de balans verantwoord onder de overiopende passiva als vooruitontvangen bedragen. Het vooruitontvangen bedrag valt jaartijks vrij ten gunste van de exploitatierekening naar rato van de afschrijvingen op het desbetreffende actief. Voor personeelsbeloningen geldt vanaf het verslagjaar 2008 RJ 271. Op basis hiervan heeft de Stichting OSG Hengelo een voorziening jubileumgratificaties gevormd voor de contante waarde van de toekomstige uitkeringen AL Zwo/ iaarrekening 2012 VooT iden/tificatledoeleinden. ^^^'"^^ ehorend bij controleverklaring d.d. 1 JUNI im

5 , iaarrekening 2012 Pagina 5 Voor identlficatiedoeleinden. Behorend pij controleverklaring d.d. Z 1 JUNI 2013 Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatttng van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar venarachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar venwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen, indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening jubileumgratificat ies De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijf kans tot hel 25jarig of 40 jarig jubileum en leeftijd. De discontertngsvoet bedraagt 5 %. Voorziening ADV Spaarveriof De hoogte van de voorziening ADVspaarverlof ultimo 2011 is bepaald door het saldo per einde jaar 2011 van de gespaarde ADVuren te delen door 1,659 uur (normbetrekking) en te vermenigvuldigen met de SGPLbedragen van de betreffende personeelscategorie. Kortlopende schulden Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Overlopende passiva De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. Vooruit ontvangen investeringssubsidies (brutomethode) De bestede subsidie in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn AL Zwolk

6 Rijksbijdragen OC&W De onh/angen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCWsubsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCWsubsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overiopende passiva. Geoormerkte OCWsubsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is vertopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum Overige exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de inkomsten zijn gederfd of waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Pensioenen Het OSG Hengelo heeft voor haar werknemers een toegezegdpensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij het bedrijfstak pensioenfonds ABP Het OSG Hengelo heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het OSG Hengelo heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met hel einde van hel boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De per balansdatum van toepassing zijnde dekkingsgraad bij het pensioenfonds ABP bedraagt 96% (Februari % (bron: website vww abp nl d d, )). Eind 2013 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van len minste 104,3% te hebben. Door het pensioenfonds is hiertoe in 2009 een herstelplan opgesteld. De belangrijkste punten van dit herstelplan zijn: De pensioenen voorlopig niet aangepast aan de loonontwikkeling. De premie moet minimaal kostendekkend zijn en bij een lage dekkingsgraad (dekkingstekort) bijdragen aan herstel van het fonds, Het beleggingsbeleid is aangepast waardoor het beleggingsrisico lager is. In het herstelplan is ruimte opgenomen om tegenvallers op te vangen. Als het herstel trager verloopt dan venwacht. kunnen de pensioenen worden vertaagd. Het OSG Hengelo heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het OSG Hengelo heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord AL ZwoWs] a stichtingosg Hengelo VooT ident/ficatledoeleinden. jaarrekening 2012 v^^..,. i. i j Pagina 6 Behorend bij controleverklaring d.d. 2 1 JUNI 2013

7 B 2 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Atlefcedragenin euro 1 Activa Vaste activa 1.1 Immateriële vaste activa 1.2 Materiële vaste activa 1.3 Financiële vaste activa Totaal vaste activa 2 971, ,944 2,601,611 Vlottende activa 1.4 Voorraden 1.5 Vorderingen 1.6 Effecten 1.7 Liquide middelen Totaal vlottende activa 145,437 6,049, ,128, ,969 Totaal activa 9.166, Passiva Aiie bedragen in euro Eigen vermogen 22 Voorzieningen 2 3 Langlopende schulden 2 4 Kortlopende schulden 6,255, ,338, , Totaal passiva iaarrekening AL Zwo!/( Voor identfificatiedoeleinden. Behorend/bij controleverklaring d.d. 2 1 JUNI m Pagina 7

8 B3 Staat van Baten en Lasten per 31 december 2012, vergelijkende cijfers 2011 Alle bedragen in euro 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen OC&W 3.2 Ov, overheidsbijdragen 3.3 Examengelden 3.4 Balen werk i.o.v, derden 3.5 Overige balen 18, , Begroting ,878 20, , ,579 Tolaal balen ,058 18,677, Lasten 4.1 Personele lasten , Afschrijvingen 769, Huisvestingslasten Overige instellingslasten ,421, , , ,265 15, ,028,238 2,188,542 Totaal lasten 20,298,586 19,038, S 068 Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten 5.1 Financiële baten 5.2 Financiële lasten , Saldo financiële balen en lasten 102, , Totaal resultaat Exploitatiesaldo AL Zwolk E stichting OSG Hengelo iaarrekening 2012 Voor identlficatiedoeleinden. Behorendfcij controleverklaring d.d. 2 ï m 2013 Pagina S

9 B 4 Kasstroomoverzicht over 2012 met vergelijkende cijfers 2011 Alle bedragen in euro Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo balen en lasten Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: Voorraden Vorderingen Kortlopende schulden ,528 75, ,528 75, , , , , , ,672 Totaal kasstroom uil bedrijfsoperaties ,284 Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat , , Tolaal kasstroom uit operationele aclivileilen 1,060, Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa 1.140,325 Desinvesteringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Desinvesteringen in immateriële vaste activa Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutaties leningen Overige investeringen in financiële vaste activa 1,140, Totaal kasstroom uil invesleringsacitviteilen 1.140, Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Tolaal kasstroom uil financieringsaclvileiten IVIutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen 5,984,408 79,848 6, ,329 Eindstand liquide middelen AL Zwolle,n / / Slichting OSG Hengelo jaarrekening 2012 Voor identif jtatiedoeleinden. Behorend b!j controleverklaring d.d. ^ 1 JUNI 2013 Pagina 9

10 B 5.1 Toelichting behorende tot de balans Activa Omschrijving Naam activagroep Aanschafwaarde 05 t Genseler Gebouwen Gebouwen 4 inv Aanschafwaarde Afschrijving t/tn vorig Jaar investeringen 2012 Afschr Totale afschr. t/m 2012 Boekwaarde Boekwaarde tot Gebouwen 06 t Genseler Meubilair _ ,083 OSG H Meubilair ,925 3, ,496 HMVA meubilair 773, , ,704 tot Meubilair t Genseler Machines VMBO OSGH Machines VMBO , ,084 HMVA vmbo machines tot vmbo machines t Genseler Hardware 134, , , OSG H Hardware , , , , , ,985 tot Hardware Genseler Software OSG H Software 12, ,737 13, tot software S t Genseler Apparatuur en machi ,283 61, OSG H Apparatuur en machir , ,852 HMVA app en mach tot app en mach ro < fd c 3 O O 1 3 Q. 3 O CU O rf ied O rb ro < rt) rr ro 3 5' Q. h. t^^^eler Inrichting totaal , ,283 30, Inrichting totaal , , inrichting 85,583 ; , ,921 3 ƒ 1/» Inrichting totaal O 8000 A Postbu 'l ;te jaarrekening 2012 Pagina 10

11 B Toelichting behorende tot de balans Activa OSG H Leeren hulpmiddelen , , ,848 HMVA leer en hulpm OSG H Nieuwe boeken , , OSGH Werkboeken 198, , , , ,665 totaal leer en hulpm Inv en apparatuur Afschr inv en apparatuur zonder HMVA Gen Bedrijfsauto Gen Aanhanger OSG H Bedrijfsauto OSG H Aanhanger totaal Totaal Materiele Vaste Activa O stichting OSG Hengelo jaarrekening 2012 Pagina 11

12 B 5.1 Toelichting behorende tot de balans Activa OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen 1.4.1,2.a OZBwaarde gebouwen en leireinen 1,4.1.2.b Verzekerde waarde gebouwen Bedrag Peildatum Vorderingen Debiteuren OCW Overige vorderingen Overiopende activa Vorderingen Uitsplitsing Overige vorderingen Onderwijskansenplan rente reserves / BNG Overige vorderingen Overiqe vorderingen 66, , , Uitsplitsing Voonjitbetaalde koslen Verstrekle voorschotten Overige overlopende activa Overlopende activa Liquide middelen ,7,1 Kasmiddelen Ragninqcourant gemeente Hengelo LHaide middelen , jaarrekening 2012 Pagina 12

13 B 5.2 Toelichting op het eigen vermogen 2.1 Eigen vermogen Het exploitatiesaldo over 2012 bedraagt Het exploitatiesaldo over 2012 wordt toegevoegd aan de volgende posten van het eigen vermogen; bestemming resultaat Stand onllrekkino loevoeainq via resultaalbestemminq saldo Algemene reserve Algemene resen/e 175,405 2, ,464,417 1,639, ,415 Bestemmingsreserve (publiek) Beslemmingsreserve (publiek) 394,368 2, ,573 2, Bestemmingsreserve (privaat) Bestemmingsreserve (privaat) 14, ,600 46, Bestemmingsfonds (privaat) Bestemmingsfonds (privaat) Bestemmingsfonds (publiek) Bestemmingsfonds (publiek) Herwaarderingsreserve Henwaarderingsreserve 38, ,663 38, ,702 Eigen vermogen Het saldo van de bestemmingsreserves wordl gevormd door de investeringen van de bestemmingen in mindering le brengen en de afschrijving in meerdering le brengen ten laste / bate van hel resultaat AL Zwolle jaarrekening / Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij (jbntroleverklaring d.d. 2 1JUWI (2013 Pagina 13

14 bestemming resultaat Uitsplitsing Algemene reserve (publiek) Algemeen , , ,857 Bataafs Lyceum Montessori College Twente ,466 76, Bestuurskanloor Gilde , ,465 1 Genseler , , ,293 Totaal algemene reserve (publiek) Uitsplitsing bestemmingsreserve (publiek) stand onttrekking toevoeoing via saldo 3M22012 resullaalbeslemmina bestemming stand onllrekking toevoeging saldo resultaat via resullaat IGT beslemmino Algemeen 28, ,528 39,952 Bataafs Lyceum 67,407 44, ,180 Montessori College Twente 46, ,915 60,760 Gilde ,184 31,310 Bestuurskanloor ,499 1 Genseler 3.'. 35! 14E ICT totaal , jaarrekening AL Zwol/ ^ Voor ideniificatiedoeleinden. BehorencJ bij controleverklaring d.d. 1 1 IIIUI onii Pagina 14

15 Inventaris Algemeen 2, Bataafs Lyceum , Montessori College Twente 33, , ,962 Gilde 39,141 26, Bestuurskanloor Genseler 12, , , Projecten Inventaris totaal Algemeen Bataafs Lyceum , ,028 Montessori College Twenle(incl,TTO) 32,068 32,068 Gilde Bestuurskanloor 1 Genseler 218, , Projecten totaal , Nieuwbouw Nieuwbouw VMBO Nieuwbouw '1 Genseler Nieuwbouw totaal Bataafs Lyceum 42, ,482 42, Montessori College Twente 107, Boekenfonds totaal Bestemmingsfonds BAPO Algemeen 83, , Genseler 4, ,356 Bestemmingsfonds BAPO totaal Totaal bestemmingsreserve (publiek) Boekenfonds Algemeen Gilde ,846 1, Bestuurskanloor 1 Genseler 100, , AL Zwolle jaarrekening Voor identifickiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 iiini kn Pagina 15

16 Schoolfonds Bataafs Lyceum 29, ,917 Montessori College Twenie Gilde 26,804 26, t Genseler 2, , Boekenfonds Totaal bestemmingsreserve (privaat) Toelichting: De optelling per beslemmingsreserve (publiek of privaat) is positief. Per vestiging zijn de negatieve bedragen blijven slaan, om duidelijk inzicht te kunnen geven in de sland van zaken per vestiging. Henwaarderingsreserve Bataafs Lyceum , Montessori College Twente 22, , Gilde Bestuurskanloor 1, Totaal herwaarderinosreserve Voorzieningen Mutaties 2012 Sland Dotaties Ontlrekkinger Vrijval Saldo Personeel ADV spaarveriof 419, Opfrisverlof jubileumgratificaties 188, ,3,1 Personeelsvoorzieninqen 608, ,534 Overige voorzieningen Onderhoud ,3,2 Tolaal overige voorzieningen Voorzieningen AL Zwolle stichting OSG Hengelo jaarrekening Voor identificitiedoeleinden. B^c^ejijJjJijijtgl^roleverklaring d.d. Pagina 16

17 Saldo Personeel < 1 jaar > 1 jaar ADV spaarveriof Opfrisverlof jubileumgralificaties Personeelsvoorzieningen Overige voorzieningen Onderhoud 401, , , ,885 2,3.2 Totaal overige voorzieningen ,885 Voorzieningen Langlopende schulden Sland Aangegane leningen 2012 Afiossingen 2012 Saldo Krediefinstellingen oc&w Overige langlopende schulden Langlopende schulden 8000 AL Zwolle stichting OSG Hengelo jaarrekening Voor identificafiedoeleinden. Behorend bij cóntroleverklaring d.d. 2 1 JUNI tm Pagina 17

18 2.5 Kortlopende schulden Kredietinstellingen crediteuren nog te betalen bedragen betalingen onderweg OC&W Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden aan andere deelnemingen , , , ,811 Loonheffing Omzetbelasfing Premies sociale verzekeringen Belasfingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake pensioenen Werk door derden Schuld risicofonds Overig Overige kortlopende schulden 692, , AL Zwolle stichting OSG Hengelo jaarrekening / Voor ident/ficatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d d ^ t m2013 Pagina 18

19 Overlopende passiva Vooruitontvangen lesgelden Vooruitontvangen subsidies OCW / geoormerkt Vooruitontvangen investeringssubsidies , Vooruitontvangen termijnen Vakanfiegeld/eindejaarsuilkering/vakanliedagen , Accountantsen adminislrafiekoslen Rente Overig , Kortlopende schulden 2,338, , AL Zwolle stichting OSG Hengelo jaarrekening y^^^ identif/catledoeleinden. Behorend b/j controleverklaring d.d. 2 1 JUNI 2013

20 B 5,3 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten OSG Hengelo Alle bedragen in euro 3 Baten Rijksbijdragen OC&W 2012 Begroting 3,1,1 Nonnatleve Rijksvergoeding 3,12 Overige subsidies OCenW 3,1 3 Con'ectie normatieve Rijksvergoeding Totaal riiksbiidraqen ,805 1,120, ,501 17,499, , , uitsplitslng Overige subsidies OC en W 3,1,2.1 Geoormerkte subsidies 3,1.2 2 Nietgeoonneri(te subsidies 3.1,2.3 Toerekening investeringssubsidies 3.1,2 Overiqe subsidies OCW 34, ,519 10, , , ,1,2 3,1, uitsplitsing overige subsidies OCW Geoormerkte suiisidies personeel Dóórontwikkeling praktijkonderw. Overige geoontterkte subsidies Tc!33'Q c:rtemesjb5j.:^ 16,400 17,767 32, ,2, NietgeoormerUle subsidies personeel Prestatiebox Regeling VSV ESF LGF Maatschappelijke stages Verbetering management Leerplusairangement Leraar in opleiding Overige subsidies personeel (nietgeoormer_ tussentelling personeel materieel Universum (nieuwe beta vakken) Ov.subs,personeel (nietgeoormerkt) tussentelling materieel , , ,860 2, , , , ,843 60,977 34,501 Try.sal nieiqeoormerr,!g jï Toerekening investeringssubsidies Vrijval geoormeri<te subs,ocw personeel Vrijval geoormeri^te subs,ocw materieel Totaal vrilval inv subsidies 3.2 Overige overheidsbijdragen Gemeentelijke bijdragen Overige Totaal overige overheidsbiidragen Begroting 13, , Uitsplitsing gemeentelijke bijdragen personeel Taalbeleid Gesubsidieerde banen Arbeidsloedeling/reiskosten Overig gem,bijdragen (personele) mateneel Vevoproject Cultuurproject Knelpuntenpot Onderwijskansenplan Vergoeding noodlokalen Veriengde schooldag Aanpassingen gebouw Overige gem,bijdragen (materieel) materieel 400 8, , , ,2.1 Totaal gemeentelijke biidragen 8000 AL Zv\«6tle iaarrekening Voor idantificatiedoeleinden. jd bij cqnj^roleverklaring d.d. Pagina 20

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 1. Vaste activa 1.1 inventaris 0 0 1.2 automatisering 3.431 4.468 3.431 4.468 2. Vlottende

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening BV Bestuursverslag Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Verslag Raad van Toezicht Kerngegevens Kernactiviteiten Juridisch structuur Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 terreinen 9.371 13.317 1.2 inventaris 202.933 153.507 1.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Jaarrekening 2016 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 31-12-2016 31-12-2015

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss. Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25

Jaarstukken 2014. Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss. Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25 Jaarstukken 2014 Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 3. Jaarrekening 2014 3 A Grondslagen van de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Mute Sounds Jaarrekening 2014. inhoud. Samenstellingsverklaring. Bedrijfsgegevens en grondslagen. Balans. Staat van Baten en Lasten

Stichting Mute Sounds Jaarrekening 2014. inhoud. Samenstellingsverklaring. Bedrijfsgegevens en grondslagen. Balans. Staat van Baten en Lasten Jaarrekening 2014 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Staat van Baten en Lasten Resultaatsbestemming Samenstellingsverklaring: Rotterdam, 24 februari 2015 Aan: Stichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Opgemaakt d.d. 30 juni 2015

Opgemaakt d.d. 30 juni 2015 JAARREKENING 2014 Opgemaakt d.d. 30 juni 2015 JAARREKENING 2014 STICHTING TWARNE GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de wettelijke

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015 GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat 141 5038 AD TILBURG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING BIBLIOTHEEK HOF VAN TWENTE

JAARRAPPORT 2016 STICHTING BIBLIOTHEEK HOF VAN TWENTE JAARRAPPORT 2016 STICHTING BIBLIOTHEEK HOF VAN TWENTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 31-12-2016 31-12-2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 210.000 210.000

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum. Jaarstukken 2013. 29 april 2014

Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum. Jaarstukken 2013. 29 april 2014 Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum 37038 Jaarstukken 2013 29 april 2014 Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Pagina Jaarverslag 1 Financiële kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045.

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045. Balans per 31 december 2010 na verdeling van het nettoresultaat Activa 31 december 2010 31 december 2009 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur

Nadere informatie

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van Stichting Dierenasiel Walcheren, gevestigd, bestaan conform artikel 2 van de statuten uit de exploitatie van een dierenasiel voor

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie