KUNST & PODIUM. invloed hebben op de beeldvor - ming rond kunst en kunstenaars in onze samenleving.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KUNST & PODIUM. invloed hebben op de beeldvor - ming rond kunst en kunstenaars in onze samenleving."

Transcriptie

1 KIJK OOK OP INTERNET Vonnis Fonds Podium - kunsten maakt drama compleet P02 Het zit in mijn aard anders te willen zijn P07 KUNST & PODIUM Jaargang 4 / Editie 04 / 29/9/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? MEEVALLER NOG STEEDS ENORME ADERLATING De bezuinigingen op kunst en cultuur lijken lager uit te vallen dan eerder verwacht. Dit komt vooral doordat de gemeenten aanzienlijk minder op kunst en cultuur korten dan het Rijk. Zo blijkt eind augustus uit een onderzoek van bureau Berenschot en de Volkskrant. Een meevaller, of nog steeds een enorme aderlating? Positief in gesprek met PBK De vakgroep Beeldend van FNV KIEM heeft begin september een positief gesprek gevoerd met de vereniging Platform Beeldende Kunst (PBK). Op korte termijn worden de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht. Rune Peitersen is voorzitter van het Platform en legt uit waar het PBK voor staat: Het PBK bestaat uit mensen die op professioneel niveau in de kunstensector werk en. We zijn ontstaan als reactie op de bezuinigingen en vooral de daar mee gepaard gaande nega tie - ve beeldvorming omtrent de kunstensector. De bezuinigings voor - stellen kwamen onverwacht en bleken heel ingrijpend, en eigenlijk had de sector geen goede reactie of weerwoord. Dat vonden we verontrustend. En al helemaal dat niet alleen wij geen weerwoord hadden, maar dat ook grote orga - nisaties niet reageerden op een manier zoals wij dat voor ogen hadden: een goed verhaal over de betekenis van kunst voor de sa men leving en stevige argumen - ten waarom daar publiek geld aan besteed moet worden. Voor ons de reden om zelf iets op te richten. Bestuurder Beeldende Kunsten Irene Helle is positief over het initiatief: Onze ervaring vanuit FNV KIEM ligt op het gebied van de collectieve belangenbehartiging. Het PBK zal een inspirerende De totale inkomsten van de kunsten cultuursector, die bestaan uit overheidssubsidies en eigen in - komsten, dalen vanaf volgend jaar met 10 procent. Dit is de helft minder dan vorig jaar werd ver wacht. Volgens FNV KIEM bestuur der Caspar de Kiefte kan dat een meevaller genoemd worden, omdat ze aan de onderkant zitten van de marges waarbinnen de bezui nigingen verwacht werden. Maar 1 miljard in totaal, te vermeer de ren met 25 miljoen minder eigen inkomsten, is nog steeds een enorme aderlating voor de sector, zegt De Kiefte. De gemeenten zijn en blijven de grootste subsidievertrekker aan kunst en cultuur. Nu trekken ze er bijna 2 miljard euro voor uit en dat wordt 1,8 miljard, een daling van 9 procent. Ze laten hiermee zien dat de staatssecretaris niet is te volgen in zijn bezuinigingsdrift, hij bezuinigt namelijk 24% op de kunsten. NIET TE VERKROPPEN De Kiefte: Het verlies aan ar - beids plaatsen is en blijft fors en het blijft voor ons niet te verkroppen dat de overheid in veel ge - vallen te weinig geld beschikbaar stelt om volwaardige sociale plannen af te spreken, zoals we dat ook in andere sectoren doen. Dit heeft invloed hebben op de beeldvor - ming rond kunst en kunstenaars in onze samenleving. SAMENWERKING Een samenwerking met FNV KIEM ligt voor de hand. Rune: We willen op een denktankachtige manier kijken naar de rol van kunst en cultuur in de samenleving. En daarbij tegelijkertijd het beeld rechtzetten dat de afgelopen jaren over kunst en cultuur is ontstaan. Dat betekent praktisch: weer - woord bieden op basis van feiten, informatie geven over wat het is om kunstenaar te zijn en naden - ken over hoe kunst op de meest ideale manier onderdeel uit als gevolg dat het moeilijk is om de mensen die hun baan verliezen een reëel vangnet te bieden, in - clusief een volwaardig werk-naarwerk traject. VERANTWOORDELIJKHEID Doordat er, ten koste van veel werkgelegenheid in de sector, veel bezuinigd wordt, zal veel talent de sector definitief moeten verlaten, vult FNV KIEM bestuurder Pepijn ten Kate aan. De verwachting is dat rond de 1900 werknemers alleen al in de gesubsidieerde sectoren dans, theater en muziek hun baan zullen verliezen. FNV KIEM heeft daarom, in sa - menwerking met de sociale partners verant woordelijkheid ge - nomen en een mobiliteitsplatform opgericht. Daarnaast zijn zij een sociaal plan met elkaar over een - gekomen of zijn daarover in delen van de sector nog in overleg. Zowel het mobi li teitsplatform, als ook het sociaal plan zijn gericht op het zo snel mogelijk mensen van werk naar (dikwijls ander) werk te begeleiden. Wat FNV KIEM voor de kunstensector doet lees je op Lees verder op pagina 2 kan maken van de samenleving. Dat zou heel goed in samenwer - king met FNV KIEM kunnen. De vakgroep beeldende kunst heeft aangegeven dat zij in ieder geval graag samen willen werken. Duidelijk is dat dit een positief vervolg zal hebben! SYMPOSIUM DE TOEKOMST VAN DE KUNSTENAARS VERENIGINGEN Op 9 november organiseert FNV KIEM, in samenwerking met de 100-jarige kunste - naars vere niging De Onafhankelijken een symposium rond het thema Kun - stenaars verenigingen, een fenomeen van de 20e eeuw, met wel of niet een toekomst?. Hoe moet een verenigingsvorm er in de toekomst uitzien? Waar en hoe ligt de behoefte van de jongere kunstenaar? Welke nieuwe midde l en zou een vereniging kunnen ge bruiken en welke oude waarde(n) zouden vooral behouden moeten worden? Tijdens het symposium wordt ingegaan op deze vragen en geeft FNV KIEM een beeld van alle activiteiten die op dit gebied plaatsvinden. Er is op deze dag ook gelegenheid voor verenigingen om hun organisatie te presenteren met folders en documentatie. De inleiding op het symposium zal verzorgd worden door Jaap Röell, publicist en schrijver van de publikatie Kunstenaarsverenigingen en hun toekomst. In de middag zal een forumdiscussie plaatsvinden onder leiding van dr. Frans J. Meijman. Oriënteer je op je vakgebied en praat mee over de toekomst mogelijkheden van kunstenaars verenigingen. 9 november 2012 van tot uur Locatie: De Kompaszaal, KNSM-Laan 311 in Amsterdam MEER INFO EN AANMELDEN Op vind je het volledige programma. Je kunt je via de site ook aanmelden voor het symposium.

2 PAGINA 2 Jaargang 4 / Editie 04 / 29/9/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM Vervolg van pagina 1 Meevaller nog steeds enorme aderlating WERKGEVERS KUNNEN KOSTEN NIET DRAGEN Helaas zijn de werkgevers in de kunstensector niet in staat de kosten van reorganisaties zelf te dragen, legt Ten Kate uit. Zij heb ben daar op grond van de subsidieregelingen geen vermogen voor kunnen en mogen opbouwen. Maar als de deuren dreigen te sluiten dan hebben werkgevers wel de zorgplicht om op een nette ma nier hun werknemers daarin te begeleiden. De kosten voor het sociaal plan en het mobiliteits - platform dienen dan ook door de subsidieverstrekker te worden betaald. FRICTIEGELDEN Het Ministerie van OCW heeft voor het sociaal plan en het mobiliteitsplatform éénmalig 138 miljoen frictiegelden gereser - veerd die gevonden is door de bezuinigingen simpelweg nog maar een jaar te vervroegen. Ten Kate: Op het Ministerie van OCW weet men blijkbaar nu al dat dit bedrag naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende is. Daarom mogen instellingen de subsidie voor 2012 alternatief inzetten, oftewel deels gebruiken voor onder meer afvloeiingsregelingen. Helaas hebben veel instellingen doorlopende verplichtingen en kunnen niet van het ene moment op het andere zichzelf opheffen om deze extra sigaar uit eigen doos op te roken. De instellingen in de kunstensector krijgen op voorhand een te laag frictiebudget om daarmee de kos - t en van de reorganisatie te bestrijden, zegt Ten Kate. Dat uit zich onder meer in dat niet overal de in de cao s afgesproken afvloeiings - regelingen kunnen worden ge - volgd, maar ook dat voor het van werk-naar-werk traject (scholing en outplacement) geen geld be - schikbaar wordt gesteld. Dat is penny wise pound foolish van het departement. Juist die inves - teringen dragen bij aan het sneller aan werk helpen van de ontslagen werknemers, waardoor de afvloeiingskosten, waar werk nemers recht op hebben, lager uit kunnen vallen. AFSCHEPEN Uit deze frictiegelden kunnen het sociaal plan en mobiliteitsplatform niet worden gefinancierd, vervolgt Ten Kate. Laat staan de in het sociaal plan opgenomen mogelijkheid van outplacement en her-, om- en bijscholing. Werk - nemers die meer dan 12 jaar bij een culturele instelling hebben gewerkt kun je niet afschepen met maximaal vier maanden extra salaris en een WW-uitkering en dan ook nog zelf hun noodzakelijke scholings- en bemiddelings - kosten laten betalen. VERZOEKEN AFGEWEZEN Eerder dit jaar hebben FNV KIEM en de sociale partners de Minister van OCW gevraagd om euro voor een mobiliteits - platform voor de sectoren Dans, Theater en Orkesten. Dat verzoek werd afgewezen, zegt Ten Kate. Met de reactie: Goed overigens dat sociale partners het initiatief nemen maar hier ligt een taak voor het UWV en dat is meer dan voldoende. Een UWV dat de eerste drie maanden alleen per internet contact heeft met een werkzoe - kende is wel een erg smalle basis om snel weer aan de slag te komen. Een verzoek aan de Minister van SZW voor extra middelen voor omscholing en outplacement zoals opgenomen in het sociaal plan wordt eveneens afgedaan met de opmerking dat hier geen wettelijke verplichting toe is en dat het de verantwoordelijkheid is van werkgevers. Ook dit Ministerie verwijst naar het UWV. Veel hoogopgeleide, maar relatief smal opgeleide werknemers, drei - gen nu de dupe te worden van de slechte nazorg van deze overheid die veel hard werkende mensen al het perspectief op een baan in de sector waarvoor zij zijn opgeleid heeft ontnomen. PROBLEMEN MET INKOOP - VOORWAARDEN GEMEENTEN? MELD JE DAN! Ben je kunstenaar en ondervind je problemen met de inkoop - voorwaarden bij gemeenten? Neem dan contact op met FNV KIEM! Als kunstenaar heb je het waar - schijnlijk in deze tijd sowieso al moeilijk om opdrachten binnen te halen. Op het gebied van leveren aan gemeenten is daar recent een probleem bij gekomen. Bij veel gemeenten is de afde - ling Cultuur wegbezuinigd. Dat betekent dat als je als kunstenaar een opdracht voor de ge meente uitvoert, je vaak te maken krijgt met de algemene afdeling Inkoop. Deze afdeling houdt zich bezig met de inkoop van gemeenten, zoals papier en prullebakken, maar ook lantaarnpalen, dienstkleding en schoenen. Deze afdelingen hanteren sinds 2006 algemene inkoopvoorwaarden en leggen deze nu ook aan kunstenaars voor. Aan de inhoud van deze voorwaarden kun je als zp er niet voldoen. Bovendien worden in deze algemene inkoopvoorwaarden alle auteursrechten aan de kant geschoven. Het kan heel goed zijn dat je er hierdoor niet uitkomt met de gemeente en een opdracht misloopt. Een aantal kunstenaars heeft FNV KIEM hierover benaderd, maar we zijn op zoek naar meer kunstenaars die hier last van hebben. Als we weten dat er meer leden zijn die hier mee te maken hebben, dan kunnen we het collectief aanpakken. Je kunt een mail sturen naar: Irene Helle, Vonnis Fonds Podiumkunsten maakt drama compleet Begin augustus maakte het Fonds voor Podiumkunsten het subsidiebesluit bekend, waarmee het vonnis geveld werd over het voortbestaan van vele Nederlandse culturele instellingen en over de werkgelegenheid en arbeids - voorwaarden van duizenden medewerkers in de sector. Het drama is nu compleet, zegt bestuurder Inger Minnesma van FNV KIEM. Na de amputatie van de cultuurbudgetten door Rijk en gemeenten, eerder dit jaar, is dit nu de nekslag voor de sector. Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2013 nog maar aan 80 instellingen een meerjarige activiteitensubsidie; slechts de helft van de positief beoordeelde aanvragen. Financiële steun aan gerenommeerde instellingen als De Appel, het Toneel Speelt, het Nieuw Ensemble en het Theaterfestival Boulevard is geschrapt. FNV KIEM schat dat 40% van de werkgelegenheid in de culturele sector door het bezuinigings - beleid verloren gaat. STILLE RAMP Voor de cultuur in Nederland zijn de bezuinigingen een hard gelag, zegt Minnesma. Al die gezel - schap pen en festivals die hun deuren moeten sluiten. Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor het culturele aanbod, maar ook voor talloze toeleveranciers en technici. En de evenementen-, toeristenen horecasector gaat ook de zure vruchten plukken van al die opgedoekte festivals. Een stille ramp is volgens Minnesma de werk - gelegenheid en werkzekerheid van al die medewerkers die verbonden zijn aan instellingen die nu zeggen zonder subsidie gewoon door te gaan. Dat is natuurlijk een prachtig streven, maar je kunt op je vingers natellen wat dat betekent voor de arbeidsvoorwaarden van de mede - werkers. Velen zullen in een ge - forceerde zelfstandigheid belan - den: hetzelfde werk doen, maar dan voor een minimaal zp-tarief, waar geen pensioenopbouw of arbeidsongeschiktheidspolis af kan. De klok gaat daarmee weer dertig jaar terug, toen je ook zonder enige arbeidsvoorwaarde in de kunstsector werkte. DEMISSIONAIR Minnesma vindt het opvallend dat het Fonds weliswaar kritisch is over de schade die het bezuini - gingsbeleid van staatssecretaris Zijlstra aanbrengt aan de Nederlandse kunstensector en er tegelijkertijd medewerking aan verleent: Je kunt je afvragen of het Fonds ondanks die kritiek deze politieke keuze van het demissio - nair kabinet zo loyaal had moeten uitvoeren. AANVRAGEN FRICTIEKOSTEN Een aantal instellingen komt in aanmerking voor frictiekosten (tegemoetkomingskosten of afbouwkosten). De instellingen waar het om gaat, hebben hierover al een brief ontvangen. Instellingen die een bijdrage in de frictie - kosten willen, moesten er snel bij zijn: tot 1 oktober 17 uur kan via het Fonds Podiumkunsten een aanvraag worden ingediend.

3 CONGRESINFORMATIE / BONDSCONGRES 2012 DATuM / NOVEMBER 2012 / AANVANGSTIjD / UUR / LOCATIE / Regardz Eenhoorn / Koningin Wilhelminalaan 33 / 3818HN Amersfoort Het beleid en de modernisering van FNV KIEM PRAAT MEE EN LAAT JE STEM HOREN! Tijdens verschillende avonden die aankomende weken plaatsvinden, kun je je als lid uitspreken over de concept beleidsvisie van FNV KIEM en de moderniseringsslag die de vereniging in wil zetten. Op pagina 5 van deze krant lees je een inter - view met FNV KIEM-voorzitter Edwin Bouwers. Hij vertelt daarin over het beleidsplan, waarin de belangrijkste punten en de grootste uitdagingen staan waar FNV KIEM de aankomende jaren voor staat. Het gehele concept beleidsplan kun je vinden op Naar aanleiding van de ideeën die tijdens de avonden worden geopperd en de visie van het Bondsbestuur zal dit concept beleidsplan mogelijk nog aangepast worden. De definitieve versie zal na het congres van 23 en 24 november volgen. Ook over modernisering van de vereniging kun je je stem laten horen. Wat verwacht jij in de toekomst van FNV KIEM? En op welke manier kan de bond zich het beste voor jou inzetten? Op pagina 6 lees je in een interview met FNV KIEM-secretaris Ingrid Rep meer over de modernisering van de vereniging. We nodigen je van harte uit om mee te praten op de volgende data en locaties. Neem gerust je collega mee, het is ook voor niet-leden. Laat je horen, want jouw stem is ècht nodig! Het is nu of nooit! Ben je niet in de gelegenheid om te komen, maar heb je wel een goed idee? Mail je idee dan naar o.v.v. Idee. De inzender van het beste idee (dat voor 14 oktober) op een van de avonden, of per mail ingediend wordt, krijgt een ipad! LEDEN VERGADERINGEN Maandag 8 oktober Eindhoven Aristozalen / Vestdijk 30 / Eindhoven Dinsdag 9 oktober ROTTERDAM Engels / Stationsplein 45 / Rotterdam Dinsdag 9 oktober AMSTERDAM Aristozalen / Teleport - boulevard 100 / Amsterdam Woensdag 10 oktober ZWOLLE Buitensociëteit / Stationsplein 1 / Zwolle Woensdag 10 oktober GRONINGEN FNV gebouw / Leonard Springerlaan 23 / Groningen AGENDA / TOELICHTING OP DE AGENDA / FNV KIEM Bondscongres 2012 Datum: 23 en 24 november 2012 Aanvang: uur Locatie: Regardz Eenhoorn, Koningin Wilhelminalaan 33, 3818 HN Amersfoort 1. Opening 2. Vaststellen vergaderorde 3. Mededelingen 4. Verslag bondscongres 16 juni Beleidsvisie Modernisering Vereniging 7. Wijzigingsvoorstellen 7a. Faciliteitenregeling 8. Contributieregeling Datum en plaats bondscongres Rondvraag 11. Sluiting Aan de voorzitters en secretarissen van afdelingen, vak - groepen en sectorraden worden de concept congres stukken toegezonden zodat zij deze met de achterban kunnen bespreken via leden raadplegingen op 8, 9 en 10 oktober Alle congres afgevaardigden ontvangen eind oktober de definitieve congres stukken. Toelichting op agendapunt 4 VERSLAG BONDSCONGRES 16 JUNI 2012 Ten behoeve van de vergaderorde wordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen op het verslag voor - af schriftelijk kenbaar te maken. Toelichting op agendapunt 5 BELEIDSVISIE Het bondsbestuur heeft haar visie op de komende drie jaar verwoord in de nota Sterk Werk. Deze titel heeft een dubbele betekenis. Veel van onze leden maken of maakten sterk werk. Van goed drukwerk, een prachtige productie tot een muziekles of een geweldig kunstwerk. FNV KIEM is ook sterk in werk. Wij weten namelijk heel veel van werksituaties binnen de creatievegrafische- en aanpalende sectoren. Dat geeft niet altijd een rooskleurig beeld dus er is veel te doen op het gebied van de belangenbehartiging en lobby. We delen met elkaar één heel groot probleem. We verliezen namelijk leden terwijl we juist sterker worden als we mensen kunnen organiseren, het gevoel geven dat onze vereniging van henzelf is. FNV KIEM moet door het transitie - proces binnen de vakbeweging nog beter in staat zijn om haar positie binnen de brede creatieve industrie te versterken. De beleidsvisie staat niet op zichzelf. Zowel de werkorganisatie als de vereniging ver - woor den deze visie in concrete acties, direct na de besluit vorming op het Congres in november. Toelichting op agendapunt 6 MODERNISERING VERENIGING Het bondsbestuur is ervan doordrongen dat FNV KIEM een aantal bedreigingen kent. Behalve het teruglopend aantal leden en de hiermee samenhangende financiële situatie, leiden ook de terugloop aan (nieuwe) vrijwilligers en de structuur van de vereniging tot hindernissen. Gelukkig ziet het bondsbestuur ook voldoende kansen om als onafhankelijke bond de toe komst in te gaan, maar dan zal er wel een andere aanpak moeten komen. De vijf doelen waar FNV KIEM naar toe moet werken, zijn volgens het bondsbestuur: 1. De daling van het aantal leden ombuigen naar groei door nieuwe markten in de creatieve industrie op te zoeken en tegelijk de bestaande leden beter te bedienen. 2. Samenwerking zoeken met organisaties om ons heen, zoals beroepsverenigingen (als door Congres in 2009 besloten). 3. Evenwicht vinden tussen in - komsten en uitgaven, zodat FNV KIEM ook op langere termijn lev ensvatbaar blijft. Zoeken naar nieuwe verdienmodellen en bronnen van inkomsten. 4. Een organisatiestructuur van de vereniging die de leden meer zeggenschap geeft, waarin taken en bevoegdheden duidelijk verdeeld zijn en waarin verantwoording wordt afgelegd over het beleid. 5. Vernieuwing en aanpassing van de werkorganisatie, waarbij de capaciteiten van kaderleden beter worden benut. NB De congresnota de vakbewe - ging ben je zelf kun je op vragen of downloaden via de website. Toelichting op agendapunt 7 FACILITEITENREGELING Zoals afgesproken heeft een commissie zich gebogen over de faciliteitenregeling. Het resultaat van hun bevindingen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Congres. Ook staan ze tezijnertijd op de website. Toelichting op agendapunt 8 Voorgesteld wordt de bestaande regeling per 1 januari 2013 te indexeren met het prijsindexcijfer Toelichting op agendapunt 9 Datum en plaats bondscongres 2013: zaterdag 22 juni in Amersfoort. FNV KIEM / CONGRES 2012 / PAGINA 3

4 CONGRESINFORMATIE / BONDSCONGRES 2012 LEDEN CENTRAAL: WAT WIL JIJ? FNV KIEM op naar een moderne vereniging Welke ideeën heb jij over een moderne vakbond? Wat zijn jouw suggesties en tips voor FNV KIEM, om tot een moderne vereniging te komen? Het beste idee wint een ipad! Eind vorig jaar presenteerde een selectie uit het bondsbestuur van FNV KIEM het rapport Modernisering Vereniging. Een boekwerk dat afsluit met vijf uitgangspunten voor een verdere modernisering van FNV KIEM. Het wordt tijdens het komende congres in november besproken, maar belangrijker is wat jij vindt als lid! Waar moet FNV KIEM, nu en in de toekomst, aan voldoen? * Bondbestuursleden zijn uitgesloten van deelname MAIL JE IDEE! Ben je niet in de gelegenheid om op één van de avonden je idee te vertellen? Je kunt je idee ook mailen: o.v.v. Idee. Meepraten over FNV KIEM als mo - derne vakbond kan op één van de avonden die begin oktober door het hele land georganiseerd worden. De exacte data en locaties vind je op pagina 3 van dit KIEM Nieuws. Ingrid Rep, secretaris van FNV KIEM legt uit waarom jij naar een van de bijeenkomsten moet komen om je stem te laten horen. Wij willen begin oktober en tijdens het congres heel graag in discussie gaan met onze leden over wat de vere ni - ging bijdraagt aan de resultaten van FNV KIEM op het gebied van bijvoorbeeld belangenbehartiging en het organiseren van mensen die in de creatieve industrie werken, zegt Rep. WAAR WORD JE ENTHOUSIAST VAN? We willen het niet heel gedetail - leerd hebben over structuurwij zi - gingen, of statuutsaanpassingen, vervolgt Ingrid. Maar vooral over hoe we kunnen koersen naar een goede vereniging anno 2013 en verder. Wat willen de leden dat we ze leve ren en hoe kunnen we dat het beste organiseren? Waar worden leden enthousiast van? Voor de gouden tip, het best uit ge werkte idee is er een ipad! In de ledenbijeenkomsten worden de ideeën geïnventariseerd en tijdens het congres van november worden ze besproken. Rep: En laten we alsjeblieft niet verzanden in of we eens per jaar of per drie jaar een congres moeten organi se - ren. Ik wil het hebben over de des - kundigheid binnen de verschillende sectoren en hoe we dat kunnen vertalen naar leden. Waar is behoefte aan? Daar gaan we op focussen. VERANDEREN! Duidelijk is dat FNV KIEM flink moet veranderen, wil de vakbond ook anno 2012 meegaan met de tijd. De vereniging moet dusdanig moderniseren dat de huidige en nieuwe leden vinden dat hun belangenbehartiging verbeterd wordt, legt Rep uit. Daarom willen we leden uitnodigen om zelf actief te worden binnen de vereniging en ze uitdagen hun stem te laten horen. Wat is er aan de orde in jouw vak gebied? Waar heb je een vraag over? Laat het ons weten, want wij kunnen je helpen en weten het antwoord! PLANNEN Het instellen van regioteams maakt onderdeel uit van de plannen tot modernisering. Ingrid Rep: Er is inmiddels een projectvoorstel ge - maakt voor zogenoemde regio - teams en dat ligt op dit moment bij het Bondsbestuur. Wij pleiten voor regioteams op 3 tot 5 plaatsen in Nederland. Dat betekent dat daar teams van mensen komen die door alle sectoren van FNV KIEM heen activiteiten voor FNV KIEM uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten rondom broedplaatsen, ontmoetingen organiseren, festivals bezoeken. Allemaal op de achtergrond gefaciliteerd door FNV KIEM. In het interview met voorzitter Edwin Bouwers op de pagina hiernaast lees je meer over de regio - teams. Het moeten wel zinvolle activiteiten zijn, benadrukt Rep: Zie het als een projectmatige manier van helpen van jezelf en je collega s. Kortdurende, projectmatige klussen voor al dat talent dat bij ons rondloopt. En onze leden hebben daar zelf ook belang bij. Denk dan aan zinvol vrijwilligerswerk en het aanvullen van je cv in een periode dat je het wat minder druk hebt. Maar eerst gaan we het land in om te horen wat leden willen en van ons verwachten! MEER LEZEN? Het hele document De vakbeweging ben je zelf is te downloaden via Vergeet niet wat je de CREATIEVE SECTOR beloofd hebt De kiezer heeft op 12 september het politieke landschap behoorlijk overhoop gegooid: twee tegenpolen als grote winnaars, een uitgehold politiek centrum en danig verzwakte flanken. Wat dat voor gevolgen heeft voor de formatie laat zich in de eerste weken daarna nog moeilijk raden, behalve dan dat het ongetwijfeld een taai proces zal gaan worden, met twee grote partijen die moeilijk met en moeilijk zonder elkaar kunnen. Nog onduidelijker is vervolgens wat er uiteindelijk voor kabinetsbeleid uit gaat rollen. Niet in de laatste plaats voor onze eigen creatieve sector. Het is in ieder geval van belang dat we de onderhandelaars goed doordrongen houden van hun eigen verkiezingsprogramma s. In de Haagse achtbaan van uitrui - len, concessies doen en compromissen sluiten zouden die wellicht uit het zicht verdwijnen. Nog in dezelfde week na de verkiezingen kregen de betreffende fractie voor - zitters daarom al een brief van ons. Met de boodschap: vergeet niet wat je de creatieve sector beloofd hebt! RESULTAAT Hoe ongewis de uitkomst van de formatie wellicht bij het ter perse gaan van dit KIEM Nieuws ook is, hij levert in elk geval twee lichtpuntjes op. De eerste is dat het beleid van het nu demissionaire kabinet dat desastreuze gevolgen had èn heeft voor kunst en cultuur geen meer - derheid meer heeft in de Tweede Kamer. Het tweede lichtpuntje: de ontslagrecht- en forensentaksplannen van Kunduz hebben evenmin een meerderheid. Daar hebben we ons binnen de FNV-familie fel tegen verzet en het is goed te zien dat dat resultaat heeft opgeleverd. OP DE HUID FNV KIEM blijft de onderhandelaars op de huid zitten waar het om de creatieve sector gaat. Daarbij zoeken we ook de samenwerking, het brede front, met andere belangenorganisaties die op dezelfde lijn zitten. Denk aan het verzachten van de cultuurbezuinigingen en aan de positie van de zelfstandige creatieven. Maar ook aan auteurs - recht en thuiskopieregeling en aan een startersregeling die ook voor kunstenaars passend is. Onze standpunten daaromtrent zijn duidelijk, wie met ons samen op wil trekken is meer dan welkom. PAGINA 4 / FNV KIEM / CONGRES 2012

5 Beleidsvisie STERK WERK Hoe ziet het beleid van FNV KIEM er de aankomende jaren uit en zijn de visie en strategie van de vakbond nog up to date? Het document Beleidsvisie geeft antwoord op deze vragen. Tijdens het congres op 23 en 24 november zal de afvaardiging van leden er uitspraken over doen en mits dit door het Bondsbestuur wordt ondersteund- akkoord gaan met de nieuwe missie, visie en strategie van de vakbond. Voorzitter Edwin Bouwers legt uit wat er in grote lijnen in de Beleidsvisie staat en waar FNV KIEM de komende jaren op gaat inzetten. MEER WETEN? De complete Beleidsvisie kun je lezen op de website van FNV KIEM. Bouwers: In het akkoord van Dalf - sen de intentieverklaring van de nieuwe vak be weging staat: De vakbeweging wil sterker en moder - ner worden, met oog voor de di ver - siteit van de arbeidsver hou dingen en dichtbij de mensen. Dat is precies waar FNV KIEM al een paar jaar mee bezig is en de komende jaren flink op gaat inzetten: een brug slaan tussen zelfstandigen en werknemers, tussen collectieve en individuele belangen en tussen traditionele en nieuwe actievormen. BEZUINIGINGEN De bezuinigingen die Den Haag voor ogen heeft, zullen de komende jaren doorgaan, vervolgt Bouwers. De economische situatie vraagt om een sterke vakbond met mo - derne belangenbehartiging. Ook daar wil FNV KIEM op inzetten. Het uitgangspunt daarbij is eco - nomische zelfstandigheid voor iedere werkende. Er zijn veel collectieve be lang en zoals pensioenen, salaris ont wikkeling of overheids - bezuini gingen die we als vakbond behartigen. We blijven strijden tegen het onrecht, maar gaan ook praktisch mee denken met onze leden hoe ze met hun talent toch hun inkomen kunnen verdienen. Ze helpen op het terrein van intellectueel eigendom, fondsenwer - ving, portfolioadvies en belasting - advies. Creatieve talenten willen we helpen bij het uitoefenen van hun werk; bij hun ondernemerschap en bij het regelen van een zekere, kwalitatieve ondergrens op het gebied van werk en inkomen. Dat betekent een nieuwe en andere rol voor FNV KIEM. LEDENAANTAL Het lidmaatschap gaat steeds meer over wat levert het mij op. Solidariteit bestaat gelukkig nog wel, maar is geen automatisme meer, zegt Bouwers. Het lidmaat - schap moet voor mensen een meerwaarde hebben, waarbij de contributie en lidmaatschapsvoor - delen met elkaar in balans moeten zijn. Daar gaan we voor zorgen. Daarnaast gaan we het aantal leden dat het lidmaatschap opzegt, terugbrengen. Het betekent dat we ons inzetten op verjonging en nieuwe generaties proberen te bereiken. FOCUS OP DE CREATIEVE INDUSTRIE FNV KIEM bestaat uit sectoren die op het oog nogal divers lijken, maar in de loop der jaren in de praktijk een stevige verbinding hebben ge - vonden onder de noemer creatieve industrie. Bouwers: Het is onze uitdaging ons te gaan richten op CONGRESINFORMATIE / BONDSCONGRES 2012 FNV KIEM KIjKT NAAR DE TOEKOMST beroepsgroepen, juist omdat in de creatieve industrie werknemers en zelfstandig professionals zichzelf eerder herkennen in een beroep dan in een sector. Daarbinnen blij - ven we ons richten op werknemers in vaste dienst, niet werkenden, zoals uitkeringsgerechtigden, men - sen die met pensioen zijn, maar ook zelfstandig professionals. KENNISORGANISATIE Dat betekent dat we ons als vakbond meer naar buiten gaan richt - en, vervolgt Bouwers. We hebben een enorm netwerk aan professio - nele en creatieve specialisten en een schat aan relaties. Daar moe - ten we veel meer gebruik van ma - ken. Daarnaast willen we deskundig en adequaat inspelen op ontwikkelingen. De Leerstoel Creatief Ondernemerschap die we daarvoor opgezet hebben, zal ons daar bij helpen: baan brekend onderzoek doen, nieuwe inzichten geven en zelfstandigen en crea tie ven handvatten geven voor crea tief onder - nemerschap (zie artikel pagina 6). De Leerstoel zal ook bijdragen aan het ontwikkelen van onze visie op de werk- en in komenspositie van zelf standigen en werknemers in de creatieve industrie. SAMENWERKING FNV KIEM werkt al langer samen met diverse andere belangenorga - nisaties en collegabonden maar het belang van nieuwe vormen van samenwerken is in de komende jaren groter dan ooit. Bouwers: Samen werken willen we bij voor - keur gaan doen met beroepsvere - nigingen, broedplaatsen, politieke partijen en andere bonden waar we raakvlakken mee hebben. REGIOTEAMS FNV KIEM heeft behoefte aan efficiency en daadkracht. Daarom wordt ook de huidige structuur van de vereniging aangepast. Bouwers: We moeten toe naar platte verenigingsstructuur, geen bureau - cratische molen. We gaan daarom regioteams opstellen, waarmee we regionaal aanwezig zijn, zichtbaar worden en vraaggericht belangen kunnen behartigen. Die regioteams gaan de eerstelijns opvang doen, activiteiten organiseren gericht op ledenbehoud en ledenwerving, assisteren bij regionale projecten en acties en informatie verstrekken over (creatieve) bedrijven. We willen de komende jaren de ontplooiing van leden en kaderleden goed faciliteren. Daarom gaan we, in overleg met de (kader)leden een goed scholingsaanbod ontwikkelen. COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING De collectieve belangenbeharti - ging willen we proactiever aanpakken. Bij cao s kunnen we winst boeken als het gaat om mobiliteit, nieuwe kansen na ontslag, arbeids - omstandigheden en voorwaarden, het voorkomen van arbeids on ge - schiktheid, pensioen en verzeke - ringsvoorzieningen en flexibel werken. Voor zelfstandigen zetten we ons in voor collectieve thema s zoals goed opdrachtgeverschap, het voorkomen van aan beste dings - regels waarbij zelf standigen uitgesloten worden, een respectvolle behandeling, een fatsoenlijke betaling van opdrachtnemers, intellectuele eigendomsrechten, pensioenregelingen en verzekeringen. We richten onze aandacht ook op huisvesting zoals ateliers, werk- en broedplaatsen. POLITIEK Richting politiek en de overheid blijven we ons verzetten tegen bezuinigingen, aanpassingen in het ontslagrecht, gedwongen flexibili sering, verhoging van het btw-tarief en andere onrechtvaardige maat regelen. We gaan voor een sterke lobby richting politiek en overheid, het opbouwen van een gezonde relatie met stakeholders en bedrijven, het voeren van goede onderhande lingen en het aanspannen van rechtszaken. Dat betekent overleg zolang het kan, maar in actie komen als het moet. INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING Tenslotte moet onze dienstverle ning goed aansluiten bij de be - hoef te van onze leden, besluit Edwin Bouwers. Onze service willen we verbeteren door beter en persoonlijk bereikbaar te zijn, meer beschik baar te zijn in het land en verschillende manieren van communicatie aan te bieden, zodat leden kunnen kiezen hoe ze geïnformeerd willen worden. We ver breden ons dienstenpakket en passen het nog meer aan op onze doelgroepen en sectoren. Door samenwerking bijvoorbeeld korting op verzekeringen en toegangs kaarten aanbieden. Op het gebied van scholing zullen we meer initia tieven nemen om bij- of omscho ling aan te bieden richting nieuw werk. Ondersteuning gedurende het gehele werkende leven is en blijft daarbij ons uitgangspunt. FNV KIEM / CONGRES 2012 / PAGINA 5

6 PAGINA 6 Jaargang 4 / Editie 04 / 29/9/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM FNV KIEM START LEERSTOEL CREATIEF ONDERNEMERSCHAP Vanaf 1 oktober heeft FNV KIEM een leer - stoel Creatief Ondernemerschap aan de Universiteit van Tilburg. De bijzonder hoog - leraar die deze leerstoel gaat bekleden is de 43-jarige Arjan van den Born. De reden waarom deze leerstoel in het leven is ge - roepen is de groei van de creatieve sector en de toename van het aantal creatieve free - lancers. FNV KIEM wil zich meer gaan richten op deze doelgroepen. Dezeleerstoelgaat devakbondopde kaartzetten Secretaris van FNV KIEM Ingrid Rep is bijzonder trots op dit initia - tief: Dit is heel positief! Ik ben heel blij dat we met deze leerstoel kennis op een hoger niveau kunnen gaan inzetten. De focus in de leerstoel creatief ondernemerschap ligt op zelfstandigen. Hiermee kunnen we veel meer met de kennis van onszelf en de kennis van onze leden. Bovendien heeft Van den Born een goed netwerk en kan hij ons helpen FNV KIEM op de kaart te zetten. Iemand die op hoog niveau onderzoek doet, helpt ons als vakbond die eerder gericht was op werknemers met dienstverband bij het ontwikkelen van een aanbod voor de crea - tieve zelf standigen. ONTWIKKELING De creatieve sector ontwikkelt zich in hoog tempo tot een sector waar freelancers en netwerken van free lancers de centrale plaats innemen. Op dit moment is al meer dan de helft van iedereen die in de creatieve industrie werkt freelancer. Van den Born: Het hart van de creatieve sector wordt in toenemende mate gevormd door freelancers. Zij zijn vaak de bepa - lende creatieve persoonlijkheden, de ontwerpers, architecten, kunstenaars, auteurs, acteurs en ont - wikkelaars. Ook zij hebben behoef - te aan ondersteuning, want alleen is maar alleen. FNV KIEM wil op deze manier creatieve freelancers bijstaan met relevant onderzoek naar succesfactoren en praktische vraag stukken en ze op deze manier aan zich binden. ONDERSTEUNING Zp ers moeten alles zelf doen, vervolgt Van den Born. Dan is het goed dat er een instantie als FNV KIEM is die je helpt met zakendoen. Dat zullen over het algemeen meestal relatief eenvoudige zaken zijn, maar sommigen zullen ook een organisatie nodig hebben die voor ze vecht wanneer een opdrachtgever niet betaalt of zomaar met een project stopt. Met name in de mediawereld loopt loondienst ook vaak door ondernemerschap heen. Mensen worden aangenomen voor een klus en mogen kiezen of ze dat in loondienst doen of als zp er. Hoe moet je daar dan mee omgaan en wat is beter voor jou? De leerstoel en FNV KIEM ondersteunen leden met dit soort praktische vragen. ONDERZOEK Er is grote behoefte aan gedegen academisch onderzoek naar crea - tieve zelfstandigen, legt Van den Born uit. Niet alleen wordt de groep zelfstandigen steeds groter, maar het economisch belang van creativiteit en innovatie groeit. De creatieve sector is een groei - ende tak met steeds nieuwe be - roepsgroepen, zoals game & app developers. Bovendien wordt de sector gekenmerkt door enorme innovatiedrang, veel nieuwe business modellen zoals crowdsourcing, distributed work en co-working en sterke internationale concurrentie. De crea tie - ve sector loopt duidelijk voor op andere sectoren en gedegen onderzoek naar deze ontwikkelingen helpt ook het traditionele bedrijfsleven. Tot slot is er behoefte aan onderzoek naar crea - tief ondernemerschap. Hoewel veel creatieven uitmuntende onder nemers zijn ondernemerschap is immers bij uitstek creëren, zijn er ook veel crea - tieve ondernemers die daarbij ondersteuning kunnen gebruiken. PRAKTISCH Het onderzoek dat Arjan van den Born naar creatief ondernemerschap zal doen, kan vooral praktisch door de creatieve zelfstandigen en kleine creatieve ondernemers zelf gebruikt worden. Velen weten FNV KIEM niet te vinden. Deze leerstoel gaat de vakbond op de kaart zetten en laten zien dat ze er is. FNV KIEM beseft nog onvoldoende waar ze een zp er allemaal mee kunnen helpen. Ik ga onderzoek doen naar hoe we zp ers verder kunnen helpen en FNV KIEM vertellen hoe we met deze grote groeiende groep om moeten gaan. Dat betekent dat ik ècht ga luisteren naar mensen en wil horen welke vraagstukken er spelen en waar ze echt hulp bij nodig hebben. Daarbij staat centraal hoe die creatieven ervoor kunnen zorgen dat ze van de liefde voor hun vak kunnen leven. SUCCESVOL BEROEP UITOEFENEN Ik hoop dat door deze leerstoel uiteindelijk meer mensen succes - vol hun beroep uit kunnen laten oefenen, besluit Van den Born. Dat betekent soms mis schien ook afscheid nemen van mensen van wie blijkt dat ze ge woon echt niet gemaakt zijn voor het zelfstandig ondernemerschap. Dat kan best lastig zijn. En vergeet niet: we zitten al vijf jaar in een enorme crisis. Misschien wel een grootste crisis die we ooit hebben meegemaakt. Dat maakt het extra lastig voor al die mensen om hun brood te verdienen. De focus op kleine ondernemers is belangrijk, want er is nog nauwe - lijks serieuze aandacht voor hun positie en hun praktische vragen, zegt Van den Born. Ook in de Topsector Creatieve Industrie ligt de focus op de grote creatieve bedrij - ven, terwijl het hart van de sector de freelancer vergeten wordt. Hoekunnencreatieven ervoorzorgendatze vandeliefdevoorhun vakkunnenleven? Concreet zal de leerstoel Creatief Ondernemerschap onderzoek doen naar de succesfactoren van crea tieve ondernemers, de dilemma s van creatieve ondernemers, colla boratie tussen creatieve onder nemers, de marktontwikkelingen en het versterken van de link met het reguliere bedrijfs - leven.

7 PAGINA 7 Jaargang 4 / Editie 04 / 29/9/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM HET ZIT IN MIJN AARD ANDERS TE WILLEN ZIJN Jonaske de Ruiter (52) is beeldend kunstenaar en directeur van Stichting Ateliers en galerie Leonardo da Vinci, een atelier voor creatieve dagbesteding in Ermelo. De combinatie van een vaste baan voor drie dagen en het zelfstandig werken als kunstenaar gaat haar goed af. Haar wens om zich meer te profileren als kunstenaar speelt al sinds halverwege de jaren 90 en is nog steeds actueel. Tegelijkertijd groeit het besef dat deze manier van leven toch wel erg goed bij haar past. Dat heeft te maken met hoe ik als persoon in elkaar steek, ik ben geen type om zeven dagen per week in mijn eentje in mijn atelier te zijn. Ik heb zowel de rust als de beweging nodig. Die balans is denk ik voor iedereen anders en ondanks mijn 52 jaar vind ik het nog steeds wel eens lastig die ba lans te vinden. Ikbrengietsmoois naardemensen,en voegschoonheidtoe aanhetleven GROTE MEISJESDROOM Mijn grote meisjesdroom was op het muziekpodium staan. Dat is er niet van gekomen, maar ik verbeeld dat nu wel letterlijk, op een andere manier. Ik breng iets moois naar de mensen, en voeg schoon - heid toe aan het leven met mijn schilderijen en foto s. Midden jaren 90 heb ik een totale carrièreswitch gemaakt. Ik ben toen een paar jaar werkeloos geweest en raakte betrokken als bestuurs - lid bij het Klooster, het centrum voor de kunsten in Harderwijk. Via een project over kunsteducatie en verstandelijk gehandicapten kreeg ik toen een baan bij het LOKV, tegenwoordig Cultuur Netwerk Nederland. Zo ben ik in de kunst en cultuureducatie terechtgekomen. BASISINKOMEN Begin jaren 90 begon Jonaske met schilderen en ging ze naar de nieuwe academie in Utrecht. Mijn wens was om volledig als zelf standig kunstenaar te werken, maar ik splitste altijd mijn aandacht. Eerst was het zo dat ik de verantwoordelijkheid voor een kind op me nam en dan is de keuze voor een vaste baan snel gemaakt. Voltijd werken voor een basis in - komen. Ik had echter het gevoel dat mijn eigen creativiteit en mijn dwarse ideeën geen enkele voe - dingsbodem hadden. Later, zodra het kon, ben ik bewust drie dagen gaan werken, om dat ik anders te weinig met mijn kunstenaarschap bezig was. Ik ben een stapje terug gegaan in mijn baan om de energie te hebben om in mijn atelier aan het werk te kunnen. Met de ruime ervaring in projecten op het gebied van kunst en cultuur en haar achtergrond in de zorg was de stap naar het runnen van Stichting Da Vinci geen vreemde keus. De keus echter om voor die functie te gaan, had alles te maken met de uitdaging om zichtbaar te worden in de maatschappij en te kijken of ze zich dan zou kunnen handhaven. Ze wilde bewust haar hoofd boven het maaiveld uitsteken. PERSOONLIJK WERK IS KWETSBAAR Als directeur van Da Vinci profi - leert de Ruiter zich sterk; ze heeft een groot netwerk en verkoopt het bedrijf aan iedereen die er mee in aanraking komt. Voor haar kunst werkt dat anders, persoonlijk werk is kwetsbaar: In mijn werk laat ik veel van mezelf zien wat niet zo makkelijk te lezen is en dat moet je dan zelf verkopen. Bij wijze van: hoe verkoop ik mijn eigen leed en plezier. En dat ver - kopen was iets dat ik niet geleerd had op de academie. Via FNV KIEM heb ik op een zeker moment de training Kunst en Ondernemen gedaan en dat was echt reuze interessant. Ik ben lid sinds De aanleiding destijds om lid te worden was een reorgani - satie bij mijn toenmalige werk - gever LOKV. En natuurlijk het feit dat ik meer zelfstandig kunstenaar wilde zijn. Daarover heb ik later ook een coaching-gesprek gehad. Het ging om de vraag: Waarom kies ik niet vol ledig voor het kunstenaar schap? Ik ben daardoor de dingen wel anders gaan zien. Ik beschouw de het bedrijf waardoor ik werd in gehuurd als mijn bedrijf, nu be schouw ik mijn werk als kunstenaar als mijn bedrijf. GEZIEN WORDEN Het is voor mij heel belangrijk om gezien te worden. Ik zoek be staans recht en erkenning van de kwaliteiten die ik heb als persoon. Een kunstenaar hóeft niet naar buiten te treden, maar ik wil het wel. Ik vind het leuk, wil het delen, iets van mijn wereld. Ik heb daarom dit jaar ook gigantisch geïnvesteerd in mijn bedrijf. Er zijn nu bijvoorbeeld 34 schilderij - en bij een kunstuitleen en die reizen nu van bedrijf naar bedrijf. Er zijn dan dus een heleboel mensen die mijn werk zien. En het genereert inkomsten. Ik heb altijd wel goed verkocht; hele jaargangen schilderijen heb ik niet meer. Ik focus me nu op mijn eigen kunstenaarschap, met Da Vinci in de basis, besluit Jonaske. En het leuke is dat dan ook meteen het aantal exposities weer groeit. Je laten zien werkt als een olievlek: van het een komt het ander. Ik durf nu voor mezelf te zeggen dat ik bepaalde aspecten van het leven goed kan vormgeven in mijn kunst en ik heb het vertrouwen dat ik mijn kunstenaarschap, mijn eigen bedrijf nog meer kan uitbreiden. Jelatenzienwerktals eenolievlek:vanhetéén komthetander KEUZE De keuze werk of kunstenaarschap blijft voor Jonaske heel interessant: Ik wil creëren, maar wil ik dat elke dag? Krijg ik dan voldoen - de voeding? Als directeur van een bedrijf ben ik een manusje van alles. Ik onderhandel met klanten, maar als de postbode zeurt dat ie niet bij de brievenbus kan, moet ik me daar ook mee bemoeien. En dat bevalt me op een bepaalde manier wel. Het in de maatschappij staan en de contacten die ik heb, geven ook inspiratie. Bovendien, en dat vind ik het leukste stuk, kan ik de hele creatieve lijn van zo n bedrijf uitzetten, het hele beleid vormgeven. En dat lukt op mijn geheel eigen manier. Ik denk dat het in mijn aard zit om toch wel een beetje anders te willen zijn. Het woord gewoon of alledaags, daar ben ik allergisch voor.

8 PAGINA 8 Jaargang 4 / Editie 04 / 29/9/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM FNV KIEM ACADEMIE / NAJAAR TRAININGEN VOOR ZP-ERS EN STARTERS/ 12 oktober: Honorarium berekenen (gratis voor leden) Bereken je persoonlijke tarief 18 en 25 oktober: Social Media Zet je online netwerk in om in contact te komen met potentiële opdracht gevers 1 november: Photoshop Manipuleer foto s, creëer collages en optimaliseer beeld voor web en drukwerk 2 en 16 november: Werk slimmer niet harder timemanagement en organizing voor zelfstandigen (zie hiernaast) 7 november: Onderhandelen Scherp je onderhandelings - vaardigheden aan (zie hiernaast) 8 november: Webbio schrijven Schrijf een pakkende basistekst over jezelf voor internet 21 november: Contracten en meer (gratis voor leden) Hoe en welke afspraken maak je met opdrachtgevers en voorkom je ellende achteraf? 22, 29 november Digitale nieuwsbrief + 6, 13 december: Leer nieuwsbrieven opzetten en verzenden Uitgelicht WERK SLIMMER, NIET HARDER Als je niet afhankelijk bent van de openingstijden van een kantoor is het bewaken van de scheidslijn tussen werk en privé en tijd over houden voor ont spanning een ware kunst als zelfstandige creatief. Deze training gaat uitgebreid in op vragen als Hoe gebruik ik mijn tijd en wat zijn mijn tijdvreters?, Wat zijn mijn doelen en waar liggen mijn prioriteiten? en Hoe deel ik mijn werkdag en werkplek efficiënter in? Op basis hiervan ga je aan de slag met een persoonlijk actieplan. ONDERHANDELEN Moet je het onderste uit de kan halen of kan het ook anders? In deze tijden van bezuinigingen komt het er op aan je creativiteit in te zetten. Want als budgetten onder druk staan, dan is onder - handelen lastig. Je leert in deze cursus onder meer inhoud en relatie in de onderhandeling te scheiden en je gaat in op het verschil tussen standpunt en belang. Aanmelden voor deze trainingen kan via Als lid krijg je korting op het cursusbedrag. Deelname wordt per bevestigd. VOORDEEL op dagjes uit MEER kijk op mijnvoordeel Als lid van FNV KIEM krijg je in september en oktober 50% korting op de aanschaf van de NapPas (Nationale Amusementsparken Pas). Op vertoon van de NapPas krijg je een heel jaar lang zeer aan - Sfeervol versierde straten, gezellige (kerst)markten en prachtige etalages: Newcastle is in de herfst en natuurlijk rond Kerst een feest om te bezoeken. Geniet bij DFDS Seaways van een luxe minicruise naar Newcastle en beleef een onvergetelijke cruise-experience. Je vaart vanaf september tot en met december met twee personen voor de prijs van 1! trekkelijke korting bij meer dan 110 aangesloten amusements - gelegenheden als attractieparken, speeltuinen, recreatie - parken, dieren tuinen, snowcenters, kartbanen en zelfs pretparken! Wil je weten waar de korting geldig is of de NapPas direct bestellen? Kijk dan op voor meer informatie. VOORDEEL Voordelig shoppen in Newcastle MEER kijk op mijnvoordeel Kijk voor meer informatie op VOORDEEL 100% groene energie bij Greenchoice VRAAG JE CONTRIBUTIE TERUG Als het in je cao is geregeld, kun je als lid een deel van je vakbondscontributie terug - krijgen. Als zelfstandige is de contributie fiscaal aftrekbaar via de belastingdienst. Laat geen geld liggen! FNV KIEM spreekt met steeds meer werkgevers in de cao een fiscale regeling over de vakbonds - contributie af. Dankzij deze regeling ontvang je een deel van de contributie terug via je werk - gever. Colofon Die verrekent eenmalig de betaalde contributie met je bruto maandsalaris. Je voordeel kan oplopen tot 40 procent. Dat is toch 80 euro op jaarbasis. Voor zelfstandigen is de contri - butie fiscaal aftrekbaar. In dat geval heb je een jaaropgaaf nodig die je kunt downloaden op Heb je vragen over het terug - vragen van je contributie? Neem dan contact op via (lokaal tarief). MEER kijk op mijnvoordeel Via FNV-voordeel kun je gebruik maken van een zeer aantrekkelijk collectief aan - bod bij Greenchoice. Je ont - vangt de energie tegen inkoop prijs en bespaart zo mini maal 5% op je FNV KIEM is... energiekosten. Naast de vaste scherpe prijs, draag je ook een steentje bij aan een beter milieu. De energie die je krijgt aan - geboden bestaat namelijk uit 100% groene energie die groten - deels in Nederland wordt opgewekt. Wil je weten hoeveel je kunt besparen? Neem contact op met Greenchoice via de website of telefonisch via Ook als je al klant bent bij Greenchoice kunt u gebruik maken van het FNV-collectief. FNV KIEM is dé vakbond voor werknemers en alle zelfstandig professionals in de creatieve industrie in de sectoren Kunsten, Informatie, Entertainment en Media. Wij leveren professionele dienstverlening aan leden op het terrein van werk en inkomen. FNV KIEM is een creatieve, eigenwijze en vooruitstrevende vakbond die niet bang is voor uitdagingen en veranderingen. WIJ ZIJN DE VAKBOND VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE. Jaargang 4, nummer 4, oktober 2012 / Redactieadres FNV Kunst Informatie Entertainment en Media, Postbus 9354, 1006 AJ Amsterdam T (0900) I / Uitgave Stichting FNV Pers / Hoofdredactie Mariëtte Raap / Teksten De Schrijffabriek / Foto s Barbara Boots, Dunck / Vormgeving Studio FNV Bouw / Druk Senefelder Misset / Vragen

GRAFIMEDIA & TECHNIEK

GRAFIMEDIA & TECHNIEK kijk ook op INTerNeT WWW.FNVkIeM.NL Wanneer val je onder een cao en wat houdt het in? P02 Samen sterker met nog meer service P07 GRAFIMEDIA & TECHNIEK Jaargang 4 / Editie 04 / 29/9/2012 / Een uitgave van

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Voorproefje. Bijstandsvrouwen presenteren hun tips aan Sociale Diensten. Werken met vrouwelijke waarden. Zeg jij ook Ja, ik wil?

Voorproefje. Bijstandsvrouwen presenteren hun tips aan Sociale Diensten. Werken met vrouwelijke waarden. Zeg jij ook Ja, ik wil? Voorproefje Bijstandsvrouwen presenteren hun tips aan Sociale Diensten Werken met vrouwelijke waarden. Zeg jij ook Ja, ik wil? Kalender 2015 Vrouwelijke eigenschappen als ontvankelijkheid, luisteren, stilte,

Nadere informatie

GOED BEZIG BURGERSCHAPSLEREN THEMA 1

GOED BEZIG BURGERSCHAPSLEREN THEMA 1 Goed bezig GOED BEZIG BURGERSCHAPSLEREN THEMA 1 In deze module houd jij je bezig met de vraag waarom mensen werken en wat ze doen om in hun levensonderhoud te voorzien. Je krijgt informatie over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap Starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 1 Partner in gezond ondernemerschap A Varrolaan 100, Utrecht P Postbus 85400, 3508 AK Utrecht T 088-0997 010 F 088-0997 099

Nadere informatie

Printable versie Congreskrant tbv congres FNV KIEM 19 juni 2014

Printable versie Congreskrant tbv congres FNV KIEM 19 juni 2014 Printable versie Congreskrant tbv congres FNV KIEM 19 juni 2014 Inhoud Wel of geen partner in het fusiepr roces?? Van het bestuur Wim van den Burg Ingrid Rep Geert van der Tang INLEIDING OP HET CONGRES

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken FNV Professionals Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken Visie FNV Professionals Krachtige mensen die de regie nemen en samen verder willen komen Mensen die verantwoordelijkheden

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Versie 1: 03 juli 2015 Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners is per 1 juli

Nadere informatie

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE PvdA manifest Inleiding Werk, werk, werk! is wat de Almeerse PvdA betreft één van de belangrijkste opdrachten voor een nieuwe coalitie in Almere. De gemeente Almere

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN!

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! WORD NU LID! WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! Lid worden van FNV Woondiensten is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

F.A.Q. / Veel gestelde vragen

F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q / Veel gestelde vragen. Wat is Onderwijs + Jij? Onderwijs + Jij op Het Palet helpt kinderen om hun unieke talenten te ontwikkelen en gebruikt daarbij de nieuwste technologieën.

Nadere informatie

Traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Dit zijn de huidige en oud-trainees bij de gemeente Amsterdam; zij zorgen voor een betere stad voor bewoners; bezoekers en bedrijven.

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN?

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? Thema Weten, en, denken doen bij een reorganisatie Vakmensen AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? EEN REORGANISATIE? ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Eerst bescherming van jou Als de reorganisatie gevolgen

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

Onderhandelen met lef en liefde

Onderhandelen met lef en liefde Lodewijk van Ommeren, directeur van Bureau Zuidema, interviewt Judith Schoenmaeckers Onderhandelen met lef en liefde Dirty tricks? Judith Schoenmaeckers, commercieel directeur bij Randstad, heeft er niets

Nadere informatie

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 Myrthe Lanting Tijdens mijn studies textielontwerp en Design Cultures ben ik me gaan interesseren in hoe ik ontwerp in kan zetten voor sociale innovatie.

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stuurgroep Jong

Nieuwsbrief. Stuurgroep Jong Nieuwsbrief Stuurgroep Jong IN DIT NUMMER Even voorstellen: Stuurgroep Jong Wat doet CNV onderwijs voor Jou? Op reis met Edukans Invallen Even wat anders! Nieuws: - Event 2014 - Netwerkbijeenkomsten Vacature

Nadere informatie

ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN

ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN E-BLOG ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN In carriere Zo worden vergaderingen interessant voor je. 4 simpele tactieken De vergadering is bij uitstek een plaats waar je kunt

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

IK WEET NIET WAT IK ECHT WIL 2. Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 3 JOUW IDEALE WERKOMSTANDIGHEDEN 3

IK WEET NIET WAT IK ECHT WIL 2. Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 3 JOUW IDEALE WERKOMSTANDIGHEDEN 3 Inhoudsopgave IK WEET NIET WAT IK ECHT WIL 2 Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 3 JOUW IDEALE WERKOMSTANDIGHEDEN 3 Opdracht 1: Wat is écht belangrijk voor jou? 4 Opdracht

Nadere informatie

Doe de Booest Check Zet de 1e stappen om jouw praktijk te laten groeien en er een echte onderneming van te maken.

Doe de Booest Check Zet de 1e stappen om jouw praktijk te laten groeien en er een echte onderneming van te maken. Doe de Booest Check Zet de 1e stappen om jouw praktijk te laten groeien en er een echte onderneming van te maken. ü Yes ü No ü Yes ü No Krijg een contstante stroom klanten en verhoog je inkomen ü No Auteurs

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK?

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? Vakmensen Thema Weten denken doen bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? EEN FLEXIBEL CONTRACT ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Je start Vraag de werkgever naar de reden van het

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Analyse Werksessie #1 Maart 2017 Posters Meerbanigheid & ZZP

Analyse Werksessie #1 Maart 2017 Posters Meerbanigheid & ZZP Analyse Werksessie #1 Maart 2017 Posters Er is gewerkt met vijf thema s Meerbanigheid / ZZP, Inkomen, Vitaliteit en gezondheid, Doorstromen en Persoonlijke ontwikkeling. Deze thema s zijn ontstaan uit

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart

Marketing vanuit je hart Waardecreatie en identiteitsmarketing Marketing vanuit je hart Voor zelfstandige ondernemers die hun droom najagen Ingrid Langen INHOUD 1. Inleiding 4 2. Wie moet het lezen 5 3. Het Waarom van dit boek

Nadere informatie

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken!

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Leer spelenderwijs beter tekenen en schilderen! Leer technieken voor expressie in woord en beeld! Vind balans

Nadere informatie

Geachte college, geachte leden van de raad.

Geachte college, geachte leden van de raad. Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2013. Geachte college, geachte leden van de raad. Dankbaar zijn we dat we hier na een woelig jaar van bezuinigingen, en verkiezingen weer mogen

Nadere informatie

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies FLUITEND NAAR JE WERK Loopbaanadvies Herziene versie, mei 2017 LOOPBAANADVIES BIJ DE VAKBOND? Je vraagt je misschien af waarom de FNV loopbaanadvies aanbiedt. Eén van onze doelen is het werk van onze

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Agenda van vanavond!

Agenda van vanavond! 1 Agenda van vanavond! Welkom + Statusoverzicht! Communicatie: RTL Nieuws Weekblad van Dongen Persoonlijke ervaringen: John de Jager Uitkomsten enquête + uitwerken thema s (werkgroepen) Dialoog + terugkoppeling

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV BOUW!

WORD NU LID VAN FNV BOUW! WORD NU LID! Bouw WORD NU LID VAN FNV BOUW! Lid worden van FNV Bouw is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract en een

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010

KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010 KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010 Analyse huidige situatie: vijf over twaalf Het ledental daalt structureel en met grote snelheid. (netto - 8.000 per jaar) Het ledenbestand vergrijst en wordt

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

FNV KIEM. Dé vakbond voor de creatieve industrie STERK IN WERK

FNV KIEM. Dé vakbond voor de creatieve industrie STERK IN WERK FNV KIEM Dé vakbond voor de creatieve industrie STERK IN WERK Beleidsvisie 2013-2015 Inhoudsopgave Voorwoord De missie De visie op FNV KIEM De vereniging Ambities Werkorganisatie pagina 5 pagina 7 pagina

Nadere informatie

eca Manifest FNV Hor 2015

eca Manifest FNV Hor 2015 Manifest FNV Horeca 2015 Inleiding De arbeidsvoorwaarden in de horeca staan al tijden onder flinke druk. De verhoudingen tussen cao-partijen zijn verhard en verslechterd. Onderhandelingen lopen al jaren

Nadere informatie

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar Werkplezier» Samenwerken Samen Collega's choolcontactpersoon Tijd Gezelligheid» T isterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar I st» Overzicht Steuntje in de rug Goed Prachtig vak» Geluk Betrokken Solidariteit

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

VOORDAT JE START ALS ZZP ER

VOORDAT JE START ALS ZZP ER www.damd.nl Voordat je start als zzp er Voordat je als zzp er gaat starten, is het verstandig om na te gaan of je inderdaad ondernemer wil zijn. Dit kun je doen door aan jezelf vragen te stellen als: zie

Nadere informatie

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien Nummer 1 December 2011 Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien LANDELIJK HEEFT 16% VAN DE JONGEREN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN. Scoop richt zich bij coaching, counseling en training

Nadere informatie

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN Er zijn een heleboel redenen die door een klant gebruikt worden om nee te zeggen. Echter, de zogenaamde tegenwerpingen en bezwaren zijn veelal dooddoeners. Je zal dus moeten

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie