KUNST & PODIUM. invloed hebben op de beeldvor - ming rond kunst en kunstenaars in onze samenleving.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KUNST & PODIUM. invloed hebben op de beeldvor - ming rond kunst en kunstenaars in onze samenleving."

Transcriptie

1 KIJK OOK OP INTERNET Vonnis Fonds Podium - kunsten maakt drama compleet P02 Het zit in mijn aard anders te willen zijn P07 KUNST & PODIUM Jaargang 4 / Editie 04 / 29/9/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? MEEVALLER NOG STEEDS ENORME ADERLATING De bezuinigingen op kunst en cultuur lijken lager uit te vallen dan eerder verwacht. Dit komt vooral doordat de gemeenten aanzienlijk minder op kunst en cultuur korten dan het Rijk. Zo blijkt eind augustus uit een onderzoek van bureau Berenschot en de Volkskrant. Een meevaller, of nog steeds een enorme aderlating? Positief in gesprek met PBK De vakgroep Beeldend van FNV KIEM heeft begin september een positief gesprek gevoerd met de vereniging Platform Beeldende Kunst (PBK). Op korte termijn worden de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht. Rune Peitersen is voorzitter van het Platform en legt uit waar het PBK voor staat: Het PBK bestaat uit mensen die op professioneel niveau in de kunstensector werk en. We zijn ontstaan als reactie op de bezuinigingen en vooral de daar mee gepaard gaande nega tie - ve beeldvorming omtrent de kunstensector. De bezuinigings voor - stellen kwamen onverwacht en bleken heel ingrijpend, en eigenlijk had de sector geen goede reactie of weerwoord. Dat vonden we verontrustend. En al helemaal dat niet alleen wij geen weerwoord hadden, maar dat ook grote orga - nisaties niet reageerden op een manier zoals wij dat voor ogen hadden: een goed verhaal over de betekenis van kunst voor de sa men leving en stevige argumen - ten waarom daar publiek geld aan besteed moet worden. Voor ons de reden om zelf iets op te richten. Bestuurder Beeldende Kunsten Irene Helle is positief over het initiatief: Onze ervaring vanuit FNV KIEM ligt op het gebied van de collectieve belangenbehartiging. Het PBK zal een inspirerende De totale inkomsten van de kunsten cultuursector, die bestaan uit overheidssubsidies en eigen in - komsten, dalen vanaf volgend jaar met 10 procent. Dit is de helft minder dan vorig jaar werd ver wacht. Volgens FNV KIEM bestuur der Caspar de Kiefte kan dat een meevaller genoemd worden, omdat ze aan de onderkant zitten van de marges waarbinnen de bezui nigingen verwacht werden. Maar 1 miljard in totaal, te vermeer de ren met 25 miljoen minder eigen inkomsten, is nog steeds een enorme aderlating voor de sector, zegt De Kiefte. De gemeenten zijn en blijven de grootste subsidievertrekker aan kunst en cultuur. Nu trekken ze er bijna 2 miljard euro voor uit en dat wordt 1,8 miljard, een daling van 9 procent. Ze laten hiermee zien dat de staatssecretaris niet is te volgen in zijn bezuinigingsdrift, hij bezuinigt namelijk 24% op de kunsten. NIET TE VERKROPPEN De Kiefte: Het verlies aan ar - beids plaatsen is en blijft fors en het blijft voor ons niet te verkroppen dat de overheid in veel ge - vallen te weinig geld beschikbaar stelt om volwaardige sociale plannen af te spreken, zoals we dat ook in andere sectoren doen. Dit heeft invloed hebben op de beeldvor - ming rond kunst en kunstenaars in onze samenleving. SAMENWERKING Een samenwerking met FNV KIEM ligt voor de hand. Rune: We willen op een denktankachtige manier kijken naar de rol van kunst en cultuur in de samenleving. En daarbij tegelijkertijd het beeld rechtzetten dat de afgelopen jaren over kunst en cultuur is ontstaan. Dat betekent praktisch: weer - woord bieden op basis van feiten, informatie geven over wat het is om kunstenaar te zijn en naden - ken over hoe kunst op de meest ideale manier onderdeel uit als gevolg dat het moeilijk is om de mensen die hun baan verliezen een reëel vangnet te bieden, in - clusief een volwaardig werk-naarwerk traject. VERANTWOORDELIJKHEID Doordat er, ten koste van veel werkgelegenheid in de sector, veel bezuinigd wordt, zal veel talent de sector definitief moeten verlaten, vult FNV KIEM bestuurder Pepijn ten Kate aan. De verwachting is dat rond de 1900 werknemers alleen al in de gesubsidieerde sectoren dans, theater en muziek hun baan zullen verliezen. FNV KIEM heeft daarom, in sa - menwerking met de sociale partners verant woordelijkheid ge - nomen en een mobiliteitsplatform opgericht. Daarnaast zijn zij een sociaal plan met elkaar over een - gekomen of zijn daarover in delen van de sector nog in overleg. Zowel het mobi li teitsplatform, als ook het sociaal plan zijn gericht op het zo snel mogelijk mensen van werk naar (dikwijls ander) werk te begeleiden. Wat FNV KIEM voor de kunstensector doet lees je op Lees verder op pagina 2 kan maken van de samenleving. Dat zou heel goed in samenwer - king met FNV KIEM kunnen. De vakgroep beeldende kunst heeft aangegeven dat zij in ieder geval graag samen willen werken. Duidelijk is dat dit een positief vervolg zal hebben! SYMPOSIUM DE TOEKOMST VAN DE KUNSTENAARS VERENIGINGEN Op 9 november organiseert FNV KIEM, in samenwerking met de 100-jarige kunste - naars vere niging De Onafhankelijken een symposium rond het thema Kun - stenaars verenigingen, een fenomeen van de 20e eeuw, met wel of niet een toekomst?. Hoe moet een verenigingsvorm er in de toekomst uitzien? Waar en hoe ligt de behoefte van de jongere kunstenaar? Welke nieuwe midde l en zou een vereniging kunnen ge bruiken en welke oude waarde(n) zouden vooral behouden moeten worden? Tijdens het symposium wordt ingegaan op deze vragen en geeft FNV KIEM een beeld van alle activiteiten die op dit gebied plaatsvinden. Er is op deze dag ook gelegenheid voor verenigingen om hun organisatie te presenteren met folders en documentatie. De inleiding op het symposium zal verzorgd worden door Jaap Röell, publicist en schrijver van de publikatie Kunstenaarsverenigingen en hun toekomst. In de middag zal een forumdiscussie plaatsvinden onder leiding van dr. Frans J. Meijman. Oriënteer je op je vakgebied en praat mee over de toekomst mogelijkheden van kunstenaars verenigingen. 9 november 2012 van tot uur Locatie: De Kompaszaal, KNSM-Laan 311 in Amsterdam MEER INFO EN AANMELDEN Op vind je het volledige programma. Je kunt je via de site ook aanmelden voor het symposium.

2 PAGINA 2 Jaargang 4 / Editie 04 / 29/9/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM Vervolg van pagina 1 Meevaller nog steeds enorme aderlating WERKGEVERS KUNNEN KOSTEN NIET DRAGEN Helaas zijn de werkgevers in de kunstensector niet in staat de kosten van reorganisaties zelf te dragen, legt Ten Kate uit. Zij heb ben daar op grond van de subsidieregelingen geen vermogen voor kunnen en mogen opbouwen. Maar als de deuren dreigen te sluiten dan hebben werkgevers wel de zorgplicht om op een nette ma nier hun werknemers daarin te begeleiden. De kosten voor het sociaal plan en het mobiliteits - platform dienen dan ook door de subsidieverstrekker te worden betaald. FRICTIEGELDEN Het Ministerie van OCW heeft voor het sociaal plan en het mobiliteitsplatform éénmalig 138 miljoen frictiegelden gereser - veerd die gevonden is door de bezuinigingen simpelweg nog maar een jaar te vervroegen. Ten Kate: Op het Ministerie van OCW weet men blijkbaar nu al dat dit bedrag naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende is. Daarom mogen instellingen de subsidie voor 2012 alternatief inzetten, oftewel deels gebruiken voor onder meer afvloeiingsregelingen. Helaas hebben veel instellingen doorlopende verplichtingen en kunnen niet van het ene moment op het andere zichzelf opheffen om deze extra sigaar uit eigen doos op te roken. De instellingen in de kunstensector krijgen op voorhand een te laag frictiebudget om daarmee de kos - t en van de reorganisatie te bestrijden, zegt Ten Kate. Dat uit zich onder meer in dat niet overal de in de cao s afgesproken afvloeiings - regelingen kunnen worden ge - volgd, maar ook dat voor het van werk-naar-werk traject (scholing en outplacement) geen geld be - schikbaar wordt gesteld. Dat is penny wise pound foolish van het departement. Juist die inves - teringen dragen bij aan het sneller aan werk helpen van de ontslagen werknemers, waardoor de afvloeiingskosten, waar werk nemers recht op hebben, lager uit kunnen vallen. AFSCHEPEN Uit deze frictiegelden kunnen het sociaal plan en mobiliteitsplatform niet worden gefinancierd, vervolgt Ten Kate. Laat staan de in het sociaal plan opgenomen mogelijkheid van outplacement en her-, om- en bijscholing. Werk - nemers die meer dan 12 jaar bij een culturele instelling hebben gewerkt kun je niet afschepen met maximaal vier maanden extra salaris en een WW-uitkering en dan ook nog zelf hun noodzakelijke scholings- en bemiddelings - kosten laten betalen. VERZOEKEN AFGEWEZEN Eerder dit jaar hebben FNV KIEM en de sociale partners de Minister van OCW gevraagd om euro voor een mobiliteits - platform voor de sectoren Dans, Theater en Orkesten. Dat verzoek werd afgewezen, zegt Ten Kate. Met de reactie: Goed overigens dat sociale partners het initiatief nemen maar hier ligt een taak voor het UWV en dat is meer dan voldoende. Een UWV dat de eerste drie maanden alleen per internet contact heeft met een werkzoe - kende is wel een erg smalle basis om snel weer aan de slag te komen. Een verzoek aan de Minister van SZW voor extra middelen voor omscholing en outplacement zoals opgenomen in het sociaal plan wordt eveneens afgedaan met de opmerking dat hier geen wettelijke verplichting toe is en dat het de verantwoordelijkheid is van werkgevers. Ook dit Ministerie verwijst naar het UWV. Veel hoogopgeleide, maar relatief smal opgeleide werknemers, drei - gen nu de dupe te worden van de slechte nazorg van deze overheid die veel hard werkende mensen al het perspectief op een baan in de sector waarvoor zij zijn opgeleid heeft ontnomen. PROBLEMEN MET INKOOP - VOORWAARDEN GEMEENTEN? MELD JE DAN! Ben je kunstenaar en ondervind je problemen met de inkoop - voorwaarden bij gemeenten? Neem dan contact op met FNV KIEM! Als kunstenaar heb je het waar - schijnlijk in deze tijd sowieso al moeilijk om opdrachten binnen te halen. Op het gebied van leveren aan gemeenten is daar recent een probleem bij gekomen. Bij veel gemeenten is de afde - ling Cultuur wegbezuinigd. Dat betekent dat als je als kunstenaar een opdracht voor de ge meente uitvoert, je vaak te maken krijgt met de algemene afdeling Inkoop. Deze afdeling houdt zich bezig met de inkoop van gemeenten, zoals papier en prullebakken, maar ook lantaarnpalen, dienstkleding en schoenen. Deze afdelingen hanteren sinds 2006 algemene inkoopvoorwaarden en leggen deze nu ook aan kunstenaars voor. Aan de inhoud van deze voorwaarden kun je als zp er niet voldoen. Bovendien worden in deze algemene inkoopvoorwaarden alle auteursrechten aan de kant geschoven. Het kan heel goed zijn dat je er hierdoor niet uitkomt met de gemeente en een opdracht misloopt. Een aantal kunstenaars heeft FNV KIEM hierover benaderd, maar we zijn op zoek naar meer kunstenaars die hier last van hebben. Als we weten dat er meer leden zijn die hier mee te maken hebben, dan kunnen we het collectief aanpakken. Je kunt een mail sturen naar: Irene Helle, Vonnis Fonds Podiumkunsten maakt drama compleet Begin augustus maakte het Fonds voor Podiumkunsten het subsidiebesluit bekend, waarmee het vonnis geveld werd over het voortbestaan van vele Nederlandse culturele instellingen en over de werkgelegenheid en arbeids - voorwaarden van duizenden medewerkers in de sector. Het drama is nu compleet, zegt bestuurder Inger Minnesma van FNV KIEM. Na de amputatie van de cultuurbudgetten door Rijk en gemeenten, eerder dit jaar, is dit nu de nekslag voor de sector. Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2013 nog maar aan 80 instellingen een meerjarige activiteitensubsidie; slechts de helft van de positief beoordeelde aanvragen. Financiële steun aan gerenommeerde instellingen als De Appel, het Toneel Speelt, het Nieuw Ensemble en het Theaterfestival Boulevard is geschrapt. FNV KIEM schat dat 40% van de werkgelegenheid in de culturele sector door het bezuinigings - beleid verloren gaat. STILLE RAMP Voor de cultuur in Nederland zijn de bezuinigingen een hard gelag, zegt Minnesma. Al die gezel - schap pen en festivals die hun deuren moeten sluiten. Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor het culturele aanbod, maar ook voor talloze toeleveranciers en technici. En de evenementen-, toeristenen horecasector gaat ook de zure vruchten plukken van al die opgedoekte festivals. Een stille ramp is volgens Minnesma de werk - gelegenheid en werkzekerheid van al die medewerkers die verbonden zijn aan instellingen die nu zeggen zonder subsidie gewoon door te gaan. Dat is natuurlijk een prachtig streven, maar je kunt op je vingers natellen wat dat betekent voor de arbeidsvoorwaarden van de mede - werkers. Velen zullen in een ge - forceerde zelfstandigheid belan - den: hetzelfde werk doen, maar dan voor een minimaal zp-tarief, waar geen pensioenopbouw of arbeidsongeschiktheidspolis af kan. De klok gaat daarmee weer dertig jaar terug, toen je ook zonder enige arbeidsvoorwaarde in de kunstsector werkte. DEMISSIONAIR Minnesma vindt het opvallend dat het Fonds weliswaar kritisch is over de schade die het bezuini - gingsbeleid van staatssecretaris Zijlstra aanbrengt aan de Nederlandse kunstensector en er tegelijkertijd medewerking aan verleent: Je kunt je afvragen of het Fonds ondanks die kritiek deze politieke keuze van het demissio - nair kabinet zo loyaal had moeten uitvoeren. AANVRAGEN FRICTIEKOSTEN Een aantal instellingen komt in aanmerking voor frictiekosten (tegemoetkomingskosten of afbouwkosten). De instellingen waar het om gaat, hebben hierover al een brief ontvangen. Instellingen die een bijdrage in de frictie - kosten willen, moesten er snel bij zijn: tot 1 oktober 17 uur kan via het Fonds Podiumkunsten een aanvraag worden ingediend.

3 CONGRESINFORMATIE / BONDSCONGRES 2012 DATuM / NOVEMBER 2012 / AANVANGSTIjD / UUR / LOCATIE / Regardz Eenhoorn / Koningin Wilhelminalaan 33 / 3818HN Amersfoort Het beleid en de modernisering van FNV KIEM PRAAT MEE EN LAAT JE STEM HOREN! Tijdens verschillende avonden die aankomende weken plaatsvinden, kun je je als lid uitspreken over de concept beleidsvisie van FNV KIEM en de moderniseringsslag die de vereniging in wil zetten. Op pagina 5 van deze krant lees je een inter - view met FNV KIEM-voorzitter Edwin Bouwers. Hij vertelt daarin over het beleidsplan, waarin de belangrijkste punten en de grootste uitdagingen staan waar FNV KIEM de aankomende jaren voor staat. Het gehele concept beleidsplan kun je vinden op Naar aanleiding van de ideeën die tijdens de avonden worden geopperd en de visie van het Bondsbestuur zal dit concept beleidsplan mogelijk nog aangepast worden. De definitieve versie zal na het congres van 23 en 24 november volgen. Ook over modernisering van de vereniging kun je je stem laten horen. Wat verwacht jij in de toekomst van FNV KIEM? En op welke manier kan de bond zich het beste voor jou inzetten? Op pagina 6 lees je in een interview met FNV KIEM-secretaris Ingrid Rep meer over de modernisering van de vereniging. We nodigen je van harte uit om mee te praten op de volgende data en locaties. Neem gerust je collega mee, het is ook voor niet-leden. Laat je horen, want jouw stem is ècht nodig! Het is nu of nooit! Ben je niet in de gelegenheid om te komen, maar heb je wel een goed idee? Mail je idee dan naar o.v.v. Idee. De inzender van het beste idee (dat voor 14 oktober) op een van de avonden, of per mail ingediend wordt, krijgt een ipad! LEDEN VERGADERINGEN Maandag 8 oktober Eindhoven Aristozalen / Vestdijk 30 / Eindhoven Dinsdag 9 oktober ROTTERDAM Engels / Stationsplein 45 / Rotterdam Dinsdag 9 oktober AMSTERDAM Aristozalen / Teleport - boulevard 100 / Amsterdam Woensdag 10 oktober ZWOLLE Buitensociëteit / Stationsplein 1 / Zwolle Woensdag 10 oktober GRONINGEN FNV gebouw / Leonard Springerlaan 23 / Groningen AGENDA / TOELICHTING OP DE AGENDA / FNV KIEM Bondscongres 2012 Datum: 23 en 24 november 2012 Aanvang: uur Locatie: Regardz Eenhoorn, Koningin Wilhelminalaan 33, 3818 HN Amersfoort 1. Opening 2. Vaststellen vergaderorde 3. Mededelingen 4. Verslag bondscongres 16 juni Beleidsvisie Modernisering Vereniging 7. Wijzigingsvoorstellen 7a. Faciliteitenregeling 8. Contributieregeling Datum en plaats bondscongres Rondvraag 11. Sluiting Aan de voorzitters en secretarissen van afdelingen, vak - groepen en sectorraden worden de concept congres stukken toegezonden zodat zij deze met de achterban kunnen bespreken via leden raadplegingen op 8, 9 en 10 oktober Alle congres afgevaardigden ontvangen eind oktober de definitieve congres stukken. Toelichting op agendapunt 4 VERSLAG BONDSCONGRES 16 JUNI 2012 Ten behoeve van de vergaderorde wordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen op het verslag voor - af schriftelijk kenbaar te maken. Toelichting op agendapunt 5 BELEIDSVISIE Het bondsbestuur heeft haar visie op de komende drie jaar verwoord in de nota Sterk Werk. Deze titel heeft een dubbele betekenis. Veel van onze leden maken of maakten sterk werk. Van goed drukwerk, een prachtige productie tot een muziekles of een geweldig kunstwerk. FNV KIEM is ook sterk in werk. Wij weten namelijk heel veel van werksituaties binnen de creatievegrafische- en aanpalende sectoren. Dat geeft niet altijd een rooskleurig beeld dus er is veel te doen op het gebied van de belangenbehartiging en lobby. We delen met elkaar één heel groot probleem. We verliezen namelijk leden terwijl we juist sterker worden als we mensen kunnen organiseren, het gevoel geven dat onze vereniging van henzelf is. FNV KIEM moet door het transitie - proces binnen de vakbeweging nog beter in staat zijn om haar positie binnen de brede creatieve industrie te versterken. De beleidsvisie staat niet op zichzelf. Zowel de werkorganisatie als de vereniging ver - woor den deze visie in concrete acties, direct na de besluit vorming op het Congres in november. Toelichting op agendapunt 6 MODERNISERING VERENIGING Het bondsbestuur is ervan doordrongen dat FNV KIEM een aantal bedreigingen kent. Behalve het teruglopend aantal leden en de hiermee samenhangende financiële situatie, leiden ook de terugloop aan (nieuwe) vrijwilligers en de structuur van de vereniging tot hindernissen. Gelukkig ziet het bondsbestuur ook voldoende kansen om als onafhankelijke bond de toe komst in te gaan, maar dan zal er wel een andere aanpak moeten komen. De vijf doelen waar FNV KIEM naar toe moet werken, zijn volgens het bondsbestuur: 1. De daling van het aantal leden ombuigen naar groei door nieuwe markten in de creatieve industrie op te zoeken en tegelijk de bestaande leden beter te bedienen. 2. Samenwerking zoeken met organisaties om ons heen, zoals beroepsverenigingen (als door Congres in 2009 besloten). 3. Evenwicht vinden tussen in - komsten en uitgaven, zodat FNV KIEM ook op langere termijn lev ensvatbaar blijft. Zoeken naar nieuwe verdienmodellen en bronnen van inkomsten. 4. Een organisatiestructuur van de vereniging die de leden meer zeggenschap geeft, waarin taken en bevoegdheden duidelijk verdeeld zijn en waarin verantwoording wordt afgelegd over het beleid. 5. Vernieuwing en aanpassing van de werkorganisatie, waarbij de capaciteiten van kaderleden beter worden benut. NB De congresnota de vakbewe - ging ben je zelf kun je op vragen of downloaden via de website. Toelichting op agendapunt 7 FACILITEITENREGELING Zoals afgesproken heeft een commissie zich gebogen over de faciliteitenregeling. Het resultaat van hun bevindingen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Congres. Ook staan ze tezijnertijd op de website. Toelichting op agendapunt 8 Voorgesteld wordt de bestaande regeling per 1 januari 2013 te indexeren met het prijsindexcijfer Toelichting op agendapunt 9 Datum en plaats bondscongres 2013: zaterdag 22 juni in Amersfoort. FNV KIEM / CONGRES 2012 / PAGINA 3

4 CONGRESINFORMATIE / BONDSCONGRES 2012 LEDEN CENTRAAL: WAT WIL JIJ? FNV KIEM op naar een moderne vereniging Welke ideeën heb jij over een moderne vakbond? Wat zijn jouw suggesties en tips voor FNV KIEM, om tot een moderne vereniging te komen? Het beste idee wint een ipad! Eind vorig jaar presenteerde een selectie uit het bondsbestuur van FNV KIEM het rapport Modernisering Vereniging. Een boekwerk dat afsluit met vijf uitgangspunten voor een verdere modernisering van FNV KIEM. Het wordt tijdens het komende congres in november besproken, maar belangrijker is wat jij vindt als lid! Waar moet FNV KIEM, nu en in de toekomst, aan voldoen? * Bondbestuursleden zijn uitgesloten van deelname MAIL JE IDEE! Ben je niet in de gelegenheid om op één van de avonden je idee te vertellen? Je kunt je idee ook mailen: o.v.v. Idee. Meepraten over FNV KIEM als mo - derne vakbond kan op één van de avonden die begin oktober door het hele land georganiseerd worden. De exacte data en locaties vind je op pagina 3 van dit KIEM Nieuws. Ingrid Rep, secretaris van FNV KIEM legt uit waarom jij naar een van de bijeenkomsten moet komen om je stem te laten horen. Wij willen begin oktober en tijdens het congres heel graag in discussie gaan met onze leden over wat de vere ni - ging bijdraagt aan de resultaten van FNV KIEM op het gebied van bijvoorbeeld belangenbehartiging en het organiseren van mensen die in de creatieve industrie werken, zegt Rep. WAAR WORD JE ENTHOUSIAST VAN? We willen het niet heel gedetail - leerd hebben over structuurwij zi - gingen, of statuutsaanpassingen, vervolgt Ingrid. Maar vooral over hoe we kunnen koersen naar een goede vereniging anno 2013 en verder. Wat willen de leden dat we ze leve ren en hoe kunnen we dat het beste organiseren? Waar worden leden enthousiast van? Voor de gouden tip, het best uit ge werkte idee is er een ipad! In de ledenbijeenkomsten worden de ideeën geïnventariseerd en tijdens het congres van november worden ze besproken. Rep: En laten we alsjeblieft niet verzanden in of we eens per jaar of per drie jaar een congres moeten organi se - ren. Ik wil het hebben over de des - kundigheid binnen de verschillende sectoren en hoe we dat kunnen vertalen naar leden. Waar is behoefte aan? Daar gaan we op focussen. VERANDEREN! Duidelijk is dat FNV KIEM flink moet veranderen, wil de vakbond ook anno 2012 meegaan met de tijd. De vereniging moet dusdanig moderniseren dat de huidige en nieuwe leden vinden dat hun belangenbehartiging verbeterd wordt, legt Rep uit. Daarom willen we leden uitnodigen om zelf actief te worden binnen de vereniging en ze uitdagen hun stem te laten horen. Wat is er aan de orde in jouw vak gebied? Waar heb je een vraag over? Laat het ons weten, want wij kunnen je helpen en weten het antwoord! PLANNEN Het instellen van regioteams maakt onderdeel uit van de plannen tot modernisering. Ingrid Rep: Er is inmiddels een projectvoorstel ge - maakt voor zogenoemde regio - teams en dat ligt op dit moment bij het Bondsbestuur. Wij pleiten voor regioteams op 3 tot 5 plaatsen in Nederland. Dat betekent dat daar teams van mensen komen die door alle sectoren van FNV KIEM heen activiteiten voor FNV KIEM uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten rondom broedplaatsen, ontmoetingen organiseren, festivals bezoeken. Allemaal op de achtergrond gefaciliteerd door FNV KIEM. In het interview met voorzitter Edwin Bouwers op de pagina hiernaast lees je meer over de regio - teams. Het moeten wel zinvolle activiteiten zijn, benadrukt Rep: Zie het als een projectmatige manier van helpen van jezelf en je collega s. Kortdurende, projectmatige klussen voor al dat talent dat bij ons rondloopt. En onze leden hebben daar zelf ook belang bij. Denk dan aan zinvol vrijwilligerswerk en het aanvullen van je cv in een periode dat je het wat minder druk hebt. Maar eerst gaan we het land in om te horen wat leden willen en van ons verwachten! MEER LEZEN? Het hele document De vakbeweging ben je zelf is te downloaden via Vergeet niet wat je de CREATIEVE SECTOR beloofd hebt De kiezer heeft op 12 september het politieke landschap behoorlijk overhoop gegooid: twee tegenpolen als grote winnaars, een uitgehold politiek centrum en danig verzwakte flanken. Wat dat voor gevolgen heeft voor de formatie laat zich in de eerste weken daarna nog moeilijk raden, behalve dan dat het ongetwijfeld een taai proces zal gaan worden, met twee grote partijen die moeilijk met en moeilijk zonder elkaar kunnen. Nog onduidelijker is vervolgens wat er uiteindelijk voor kabinetsbeleid uit gaat rollen. Niet in de laatste plaats voor onze eigen creatieve sector. Het is in ieder geval van belang dat we de onderhandelaars goed doordrongen houden van hun eigen verkiezingsprogramma s. In de Haagse achtbaan van uitrui - len, concessies doen en compromissen sluiten zouden die wellicht uit het zicht verdwijnen. Nog in dezelfde week na de verkiezingen kregen de betreffende fractie voor - zitters daarom al een brief van ons. Met de boodschap: vergeet niet wat je de creatieve sector beloofd hebt! RESULTAAT Hoe ongewis de uitkomst van de formatie wellicht bij het ter perse gaan van dit KIEM Nieuws ook is, hij levert in elk geval twee lichtpuntjes op. De eerste is dat het beleid van het nu demissionaire kabinet dat desastreuze gevolgen had èn heeft voor kunst en cultuur geen meer - derheid meer heeft in de Tweede Kamer. Het tweede lichtpuntje: de ontslagrecht- en forensentaksplannen van Kunduz hebben evenmin een meerderheid. Daar hebben we ons binnen de FNV-familie fel tegen verzet en het is goed te zien dat dat resultaat heeft opgeleverd. OP DE HUID FNV KIEM blijft de onderhandelaars op de huid zitten waar het om de creatieve sector gaat. Daarbij zoeken we ook de samenwerking, het brede front, met andere belangenorganisaties die op dezelfde lijn zitten. Denk aan het verzachten van de cultuurbezuinigingen en aan de positie van de zelfstandige creatieven. Maar ook aan auteurs - recht en thuiskopieregeling en aan een startersregeling die ook voor kunstenaars passend is. Onze standpunten daaromtrent zijn duidelijk, wie met ons samen op wil trekken is meer dan welkom. PAGINA 4 / FNV KIEM / CONGRES 2012

5 Beleidsvisie STERK WERK Hoe ziet het beleid van FNV KIEM er de aankomende jaren uit en zijn de visie en strategie van de vakbond nog up to date? Het document Beleidsvisie geeft antwoord op deze vragen. Tijdens het congres op 23 en 24 november zal de afvaardiging van leden er uitspraken over doen en mits dit door het Bondsbestuur wordt ondersteund- akkoord gaan met de nieuwe missie, visie en strategie van de vakbond. Voorzitter Edwin Bouwers legt uit wat er in grote lijnen in de Beleidsvisie staat en waar FNV KIEM de komende jaren op gaat inzetten. MEER WETEN? De complete Beleidsvisie kun je lezen op de website van FNV KIEM. Bouwers: In het akkoord van Dalf - sen de intentieverklaring van de nieuwe vak be weging staat: De vakbeweging wil sterker en moder - ner worden, met oog voor de di ver - siteit van de arbeidsver hou dingen en dichtbij de mensen. Dat is precies waar FNV KIEM al een paar jaar mee bezig is en de komende jaren flink op gaat inzetten: een brug slaan tussen zelfstandigen en werknemers, tussen collectieve en individuele belangen en tussen traditionele en nieuwe actievormen. BEZUINIGINGEN De bezuinigingen die Den Haag voor ogen heeft, zullen de komende jaren doorgaan, vervolgt Bouwers. De economische situatie vraagt om een sterke vakbond met mo - derne belangenbehartiging. Ook daar wil FNV KIEM op inzetten. Het uitgangspunt daarbij is eco - nomische zelfstandigheid voor iedere werkende. Er zijn veel collectieve be lang en zoals pensioenen, salaris ont wikkeling of overheids - bezuini gingen die we als vakbond behartigen. We blijven strijden tegen het onrecht, maar gaan ook praktisch mee denken met onze leden hoe ze met hun talent toch hun inkomen kunnen verdienen. Ze helpen op het terrein van intellectueel eigendom, fondsenwer - ving, portfolioadvies en belasting - advies. Creatieve talenten willen we helpen bij het uitoefenen van hun werk; bij hun ondernemerschap en bij het regelen van een zekere, kwalitatieve ondergrens op het gebied van werk en inkomen. Dat betekent een nieuwe en andere rol voor FNV KIEM. LEDENAANTAL Het lidmaatschap gaat steeds meer over wat levert het mij op. Solidariteit bestaat gelukkig nog wel, maar is geen automatisme meer, zegt Bouwers. Het lidmaat - schap moet voor mensen een meerwaarde hebben, waarbij de contributie en lidmaatschapsvoor - delen met elkaar in balans moeten zijn. Daar gaan we voor zorgen. Daarnaast gaan we het aantal leden dat het lidmaatschap opzegt, terugbrengen. Het betekent dat we ons inzetten op verjonging en nieuwe generaties proberen te bereiken. FOCUS OP DE CREATIEVE INDUSTRIE FNV KIEM bestaat uit sectoren die op het oog nogal divers lijken, maar in de loop der jaren in de praktijk een stevige verbinding hebben ge - vonden onder de noemer creatieve industrie. Bouwers: Het is onze uitdaging ons te gaan richten op CONGRESINFORMATIE / BONDSCONGRES 2012 FNV KIEM KIjKT NAAR DE TOEKOMST beroepsgroepen, juist omdat in de creatieve industrie werknemers en zelfstandig professionals zichzelf eerder herkennen in een beroep dan in een sector. Daarbinnen blij - ven we ons richten op werknemers in vaste dienst, niet werkenden, zoals uitkeringsgerechtigden, men - sen die met pensioen zijn, maar ook zelfstandig professionals. KENNISORGANISATIE Dat betekent dat we ons als vakbond meer naar buiten gaan richt - en, vervolgt Bouwers. We hebben een enorm netwerk aan professio - nele en creatieve specialisten en een schat aan relaties. Daar moe - ten we veel meer gebruik van ma - ken. Daarnaast willen we deskundig en adequaat inspelen op ontwikkelingen. De Leerstoel Creatief Ondernemerschap die we daarvoor opgezet hebben, zal ons daar bij helpen: baan brekend onderzoek doen, nieuwe inzichten geven en zelfstandigen en crea tie ven handvatten geven voor crea tief onder - nemerschap (zie artikel pagina 6). De Leerstoel zal ook bijdragen aan het ontwikkelen van onze visie op de werk- en in komenspositie van zelf standigen en werknemers in de creatieve industrie. SAMENWERKING FNV KIEM werkt al langer samen met diverse andere belangenorga - nisaties en collegabonden maar het belang van nieuwe vormen van samenwerken is in de komende jaren groter dan ooit. Bouwers: Samen werken willen we bij voor - keur gaan doen met beroepsvere - nigingen, broedplaatsen, politieke partijen en andere bonden waar we raakvlakken mee hebben. REGIOTEAMS FNV KIEM heeft behoefte aan efficiency en daadkracht. Daarom wordt ook de huidige structuur van de vereniging aangepast. Bouwers: We moeten toe naar platte verenigingsstructuur, geen bureau - cratische molen. We gaan daarom regioteams opstellen, waarmee we regionaal aanwezig zijn, zichtbaar worden en vraaggericht belangen kunnen behartigen. Die regioteams gaan de eerstelijns opvang doen, activiteiten organiseren gericht op ledenbehoud en ledenwerving, assisteren bij regionale projecten en acties en informatie verstrekken over (creatieve) bedrijven. We willen de komende jaren de ontplooiing van leden en kaderleden goed faciliteren. Daarom gaan we, in overleg met de (kader)leden een goed scholingsaanbod ontwikkelen. COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING De collectieve belangenbeharti - ging willen we proactiever aanpakken. Bij cao s kunnen we winst boeken als het gaat om mobiliteit, nieuwe kansen na ontslag, arbeids - omstandigheden en voorwaarden, het voorkomen van arbeids on ge - schiktheid, pensioen en verzeke - ringsvoorzieningen en flexibel werken. Voor zelfstandigen zetten we ons in voor collectieve thema s zoals goed opdrachtgeverschap, het voorkomen van aan beste dings - regels waarbij zelf standigen uitgesloten worden, een respectvolle behandeling, een fatsoenlijke betaling van opdrachtnemers, intellectuele eigendomsrechten, pensioenregelingen en verzekeringen. We richten onze aandacht ook op huisvesting zoals ateliers, werk- en broedplaatsen. POLITIEK Richting politiek en de overheid blijven we ons verzetten tegen bezuinigingen, aanpassingen in het ontslagrecht, gedwongen flexibili sering, verhoging van het btw-tarief en andere onrechtvaardige maat regelen. We gaan voor een sterke lobby richting politiek en overheid, het opbouwen van een gezonde relatie met stakeholders en bedrijven, het voeren van goede onderhande lingen en het aanspannen van rechtszaken. Dat betekent overleg zolang het kan, maar in actie komen als het moet. INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING Tenslotte moet onze dienstverle ning goed aansluiten bij de be - hoef te van onze leden, besluit Edwin Bouwers. Onze service willen we verbeteren door beter en persoonlijk bereikbaar te zijn, meer beschik baar te zijn in het land en verschillende manieren van communicatie aan te bieden, zodat leden kunnen kiezen hoe ze geïnformeerd willen worden. We ver breden ons dienstenpakket en passen het nog meer aan op onze doelgroepen en sectoren. Door samenwerking bijvoorbeeld korting op verzekeringen en toegangs kaarten aanbieden. Op het gebied van scholing zullen we meer initia tieven nemen om bij- of omscho ling aan te bieden richting nieuw werk. Ondersteuning gedurende het gehele werkende leven is en blijft daarbij ons uitgangspunt. FNV KIEM / CONGRES 2012 / PAGINA 5

6 PAGINA 6 Jaargang 4 / Editie 04 / 29/9/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM FNV KIEM START LEERSTOEL CREATIEF ONDERNEMERSCHAP Vanaf 1 oktober heeft FNV KIEM een leer - stoel Creatief Ondernemerschap aan de Universiteit van Tilburg. De bijzonder hoog - leraar die deze leerstoel gaat bekleden is de 43-jarige Arjan van den Born. De reden waarom deze leerstoel in het leven is ge - roepen is de groei van de creatieve sector en de toename van het aantal creatieve free - lancers. FNV KIEM wil zich meer gaan richten op deze doelgroepen. Dezeleerstoelgaat devakbondopde kaartzetten Secretaris van FNV KIEM Ingrid Rep is bijzonder trots op dit initia - tief: Dit is heel positief! Ik ben heel blij dat we met deze leerstoel kennis op een hoger niveau kunnen gaan inzetten. De focus in de leerstoel creatief ondernemerschap ligt op zelfstandigen. Hiermee kunnen we veel meer met de kennis van onszelf en de kennis van onze leden. Bovendien heeft Van den Born een goed netwerk en kan hij ons helpen FNV KIEM op de kaart te zetten. Iemand die op hoog niveau onderzoek doet, helpt ons als vakbond die eerder gericht was op werknemers met dienstverband bij het ontwikkelen van een aanbod voor de crea - tieve zelf standigen. ONTWIKKELING De creatieve sector ontwikkelt zich in hoog tempo tot een sector waar freelancers en netwerken van free lancers de centrale plaats innemen. Op dit moment is al meer dan de helft van iedereen die in de creatieve industrie werkt freelancer. Van den Born: Het hart van de creatieve sector wordt in toenemende mate gevormd door freelancers. Zij zijn vaak de bepa - lende creatieve persoonlijkheden, de ontwerpers, architecten, kunstenaars, auteurs, acteurs en ont - wikkelaars. Ook zij hebben behoef - te aan ondersteuning, want alleen is maar alleen. FNV KIEM wil op deze manier creatieve freelancers bijstaan met relevant onderzoek naar succesfactoren en praktische vraag stukken en ze op deze manier aan zich binden. ONDERSTEUNING Zp ers moeten alles zelf doen, vervolgt Van den Born. Dan is het goed dat er een instantie als FNV KIEM is die je helpt met zakendoen. Dat zullen over het algemeen meestal relatief eenvoudige zaken zijn, maar sommigen zullen ook een organisatie nodig hebben die voor ze vecht wanneer een opdrachtgever niet betaalt of zomaar met een project stopt. Met name in de mediawereld loopt loondienst ook vaak door ondernemerschap heen. Mensen worden aangenomen voor een klus en mogen kiezen of ze dat in loondienst doen of als zp er. Hoe moet je daar dan mee omgaan en wat is beter voor jou? De leerstoel en FNV KIEM ondersteunen leden met dit soort praktische vragen. ONDERZOEK Er is grote behoefte aan gedegen academisch onderzoek naar crea - tieve zelfstandigen, legt Van den Born uit. Niet alleen wordt de groep zelfstandigen steeds groter, maar het economisch belang van creativiteit en innovatie groeit. De creatieve sector is een groei - ende tak met steeds nieuwe be - roepsgroepen, zoals game & app developers. Bovendien wordt de sector gekenmerkt door enorme innovatiedrang, veel nieuwe business modellen zoals crowdsourcing, distributed work en co-working en sterke internationale concurrentie. De crea tie - ve sector loopt duidelijk voor op andere sectoren en gedegen onderzoek naar deze ontwikkelingen helpt ook het traditionele bedrijfsleven. Tot slot is er behoefte aan onderzoek naar crea - tief ondernemerschap. Hoewel veel creatieven uitmuntende onder nemers zijn ondernemerschap is immers bij uitstek creëren, zijn er ook veel crea - tieve ondernemers die daarbij ondersteuning kunnen gebruiken. PRAKTISCH Het onderzoek dat Arjan van den Born naar creatief ondernemerschap zal doen, kan vooral praktisch door de creatieve zelfstandigen en kleine creatieve ondernemers zelf gebruikt worden. Velen weten FNV KIEM niet te vinden. Deze leerstoel gaat de vakbond op de kaart zetten en laten zien dat ze er is. FNV KIEM beseft nog onvoldoende waar ze een zp er allemaal mee kunnen helpen. Ik ga onderzoek doen naar hoe we zp ers verder kunnen helpen en FNV KIEM vertellen hoe we met deze grote groeiende groep om moeten gaan. Dat betekent dat ik ècht ga luisteren naar mensen en wil horen welke vraagstukken er spelen en waar ze echt hulp bij nodig hebben. Daarbij staat centraal hoe die creatieven ervoor kunnen zorgen dat ze van de liefde voor hun vak kunnen leven. SUCCESVOL BEROEP UITOEFENEN Ik hoop dat door deze leerstoel uiteindelijk meer mensen succes - vol hun beroep uit kunnen laten oefenen, besluit Van den Born. Dat betekent soms mis schien ook afscheid nemen van mensen van wie blijkt dat ze ge woon echt niet gemaakt zijn voor het zelfstandig ondernemerschap. Dat kan best lastig zijn. En vergeet niet: we zitten al vijf jaar in een enorme crisis. Misschien wel een grootste crisis die we ooit hebben meegemaakt. Dat maakt het extra lastig voor al die mensen om hun brood te verdienen. De focus op kleine ondernemers is belangrijk, want er is nog nauwe - lijks serieuze aandacht voor hun positie en hun praktische vragen, zegt Van den Born. Ook in de Topsector Creatieve Industrie ligt de focus op de grote creatieve bedrij - ven, terwijl het hart van de sector de freelancer vergeten wordt. Hoekunnencreatieven ervoorzorgendatze vandeliefdevoorhun vakkunnenleven? Concreet zal de leerstoel Creatief Ondernemerschap onderzoek doen naar de succesfactoren van crea tieve ondernemers, de dilemma s van creatieve ondernemers, colla boratie tussen creatieve onder nemers, de marktontwikkelingen en het versterken van de link met het reguliere bedrijfs - leven.

7 PAGINA 7 Jaargang 4 / Editie 04 / 29/9/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM HET ZIT IN MIJN AARD ANDERS TE WILLEN ZIJN Jonaske de Ruiter (52) is beeldend kunstenaar en directeur van Stichting Ateliers en galerie Leonardo da Vinci, een atelier voor creatieve dagbesteding in Ermelo. De combinatie van een vaste baan voor drie dagen en het zelfstandig werken als kunstenaar gaat haar goed af. Haar wens om zich meer te profileren als kunstenaar speelt al sinds halverwege de jaren 90 en is nog steeds actueel. Tegelijkertijd groeit het besef dat deze manier van leven toch wel erg goed bij haar past. Dat heeft te maken met hoe ik als persoon in elkaar steek, ik ben geen type om zeven dagen per week in mijn eentje in mijn atelier te zijn. Ik heb zowel de rust als de beweging nodig. Die balans is denk ik voor iedereen anders en ondanks mijn 52 jaar vind ik het nog steeds wel eens lastig die ba lans te vinden. Ikbrengietsmoois naardemensen,en voegschoonheidtoe aanhetleven GROTE MEISJESDROOM Mijn grote meisjesdroom was op het muziekpodium staan. Dat is er niet van gekomen, maar ik verbeeld dat nu wel letterlijk, op een andere manier. Ik breng iets moois naar de mensen, en voeg schoon - heid toe aan het leven met mijn schilderijen en foto s. Midden jaren 90 heb ik een totale carrièreswitch gemaakt. Ik ben toen een paar jaar werkeloos geweest en raakte betrokken als bestuurs - lid bij het Klooster, het centrum voor de kunsten in Harderwijk. Via een project over kunsteducatie en verstandelijk gehandicapten kreeg ik toen een baan bij het LOKV, tegenwoordig Cultuur Netwerk Nederland. Zo ben ik in de kunst en cultuureducatie terechtgekomen. BASISINKOMEN Begin jaren 90 begon Jonaske met schilderen en ging ze naar de nieuwe academie in Utrecht. Mijn wens was om volledig als zelf standig kunstenaar te werken, maar ik splitste altijd mijn aandacht. Eerst was het zo dat ik de verantwoordelijkheid voor een kind op me nam en dan is de keuze voor een vaste baan snel gemaakt. Voltijd werken voor een basis in - komen. Ik had echter het gevoel dat mijn eigen creativiteit en mijn dwarse ideeën geen enkele voe - dingsbodem hadden. Later, zodra het kon, ben ik bewust drie dagen gaan werken, om dat ik anders te weinig met mijn kunstenaarschap bezig was. Ik ben een stapje terug gegaan in mijn baan om de energie te hebben om in mijn atelier aan het werk te kunnen. Met de ruime ervaring in projecten op het gebied van kunst en cultuur en haar achtergrond in de zorg was de stap naar het runnen van Stichting Da Vinci geen vreemde keus. De keus echter om voor die functie te gaan, had alles te maken met de uitdaging om zichtbaar te worden in de maatschappij en te kijken of ze zich dan zou kunnen handhaven. Ze wilde bewust haar hoofd boven het maaiveld uitsteken. PERSOONLIJK WERK IS KWETSBAAR Als directeur van Da Vinci profi - leert de Ruiter zich sterk; ze heeft een groot netwerk en verkoopt het bedrijf aan iedereen die er mee in aanraking komt. Voor haar kunst werkt dat anders, persoonlijk werk is kwetsbaar: In mijn werk laat ik veel van mezelf zien wat niet zo makkelijk te lezen is en dat moet je dan zelf verkopen. Bij wijze van: hoe verkoop ik mijn eigen leed en plezier. En dat ver - kopen was iets dat ik niet geleerd had op de academie. Via FNV KIEM heb ik op een zeker moment de training Kunst en Ondernemen gedaan en dat was echt reuze interessant. Ik ben lid sinds De aanleiding destijds om lid te worden was een reorgani - satie bij mijn toenmalige werk - gever LOKV. En natuurlijk het feit dat ik meer zelfstandig kunstenaar wilde zijn. Daarover heb ik later ook een coaching-gesprek gehad. Het ging om de vraag: Waarom kies ik niet vol ledig voor het kunstenaar schap? Ik ben daardoor de dingen wel anders gaan zien. Ik beschouw de het bedrijf waardoor ik werd in gehuurd als mijn bedrijf, nu be schouw ik mijn werk als kunstenaar als mijn bedrijf. GEZIEN WORDEN Het is voor mij heel belangrijk om gezien te worden. Ik zoek be staans recht en erkenning van de kwaliteiten die ik heb als persoon. Een kunstenaar hóeft niet naar buiten te treden, maar ik wil het wel. Ik vind het leuk, wil het delen, iets van mijn wereld. Ik heb daarom dit jaar ook gigantisch geïnvesteerd in mijn bedrijf. Er zijn nu bijvoorbeeld 34 schilderij - en bij een kunstuitleen en die reizen nu van bedrijf naar bedrijf. Er zijn dan dus een heleboel mensen die mijn werk zien. En het genereert inkomsten. Ik heb altijd wel goed verkocht; hele jaargangen schilderijen heb ik niet meer. Ik focus me nu op mijn eigen kunstenaarschap, met Da Vinci in de basis, besluit Jonaske. En het leuke is dat dan ook meteen het aantal exposities weer groeit. Je laten zien werkt als een olievlek: van het een komt het ander. Ik durf nu voor mezelf te zeggen dat ik bepaalde aspecten van het leven goed kan vormgeven in mijn kunst en ik heb het vertrouwen dat ik mijn kunstenaarschap, mijn eigen bedrijf nog meer kan uitbreiden. Jelatenzienwerktals eenolievlek:vanhetéén komthetander KEUZE De keuze werk of kunstenaarschap blijft voor Jonaske heel interessant: Ik wil creëren, maar wil ik dat elke dag? Krijg ik dan voldoen - de voeding? Als directeur van een bedrijf ben ik een manusje van alles. Ik onderhandel met klanten, maar als de postbode zeurt dat ie niet bij de brievenbus kan, moet ik me daar ook mee bemoeien. En dat bevalt me op een bepaalde manier wel. Het in de maatschappij staan en de contacten die ik heb, geven ook inspiratie. Bovendien, en dat vind ik het leukste stuk, kan ik de hele creatieve lijn van zo n bedrijf uitzetten, het hele beleid vormgeven. En dat lukt op mijn geheel eigen manier. Ik denk dat het in mijn aard zit om toch wel een beetje anders te willen zijn. Het woord gewoon of alledaags, daar ben ik allergisch voor.

8 PAGINA 8 Jaargang 4 / Editie 04 / 29/9/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM FNV KIEM ACADEMIE / NAJAAR TRAININGEN VOOR ZP-ERS EN STARTERS/ 12 oktober: Honorarium berekenen (gratis voor leden) Bereken je persoonlijke tarief 18 en 25 oktober: Social Media Zet je online netwerk in om in contact te komen met potentiële opdracht gevers 1 november: Photoshop Manipuleer foto s, creëer collages en optimaliseer beeld voor web en drukwerk 2 en 16 november: Werk slimmer niet harder timemanagement en organizing voor zelfstandigen (zie hiernaast) 7 november: Onderhandelen Scherp je onderhandelings - vaardigheden aan (zie hiernaast) 8 november: Webbio schrijven Schrijf een pakkende basistekst over jezelf voor internet 21 november: Contracten en meer (gratis voor leden) Hoe en welke afspraken maak je met opdrachtgevers en voorkom je ellende achteraf? 22, 29 november Digitale nieuwsbrief + 6, 13 december: Leer nieuwsbrieven opzetten en verzenden Uitgelicht WERK SLIMMER, NIET HARDER Als je niet afhankelijk bent van de openingstijden van een kantoor is het bewaken van de scheidslijn tussen werk en privé en tijd over houden voor ont spanning een ware kunst als zelfstandige creatief. Deze training gaat uitgebreid in op vragen als Hoe gebruik ik mijn tijd en wat zijn mijn tijdvreters?, Wat zijn mijn doelen en waar liggen mijn prioriteiten? en Hoe deel ik mijn werkdag en werkplek efficiënter in? Op basis hiervan ga je aan de slag met een persoonlijk actieplan. ONDERHANDELEN Moet je het onderste uit de kan halen of kan het ook anders? In deze tijden van bezuinigingen komt het er op aan je creativiteit in te zetten. Want als budgetten onder druk staan, dan is onder - handelen lastig. Je leert in deze cursus onder meer inhoud en relatie in de onderhandeling te scheiden en je gaat in op het verschil tussen standpunt en belang. Aanmelden voor deze trainingen kan via Als lid krijg je korting op het cursusbedrag. Deelname wordt per bevestigd. VOORDEEL op dagjes uit MEER kijk op mijnvoordeel Als lid van FNV KIEM krijg je in september en oktober 50% korting op de aanschaf van de NapPas (Nationale Amusementsparken Pas). Op vertoon van de NapPas krijg je een heel jaar lang zeer aan - Sfeervol versierde straten, gezellige (kerst)markten en prachtige etalages: Newcastle is in de herfst en natuurlijk rond Kerst een feest om te bezoeken. Geniet bij DFDS Seaways van een luxe minicruise naar Newcastle en beleef een onvergetelijke cruise-experience. Je vaart vanaf september tot en met december met twee personen voor de prijs van 1! trekkelijke korting bij meer dan 110 aangesloten amusements - gelegenheden als attractieparken, speeltuinen, recreatie - parken, dieren tuinen, snowcenters, kartbanen en zelfs pretparken! Wil je weten waar de korting geldig is of de NapPas direct bestellen? Kijk dan op voor meer informatie. VOORDEEL Voordelig shoppen in Newcastle MEER kijk op mijnvoordeel Kijk voor meer informatie op VOORDEEL 100% groene energie bij Greenchoice VRAAG JE CONTRIBUTIE TERUG Als het in je cao is geregeld, kun je als lid een deel van je vakbondscontributie terug - krijgen. Als zelfstandige is de contributie fiscaal aftrekbaar via de belastingdienst. Laat geen geld liggen! FNV KIEM spreekt met steeds meer werkgevers in de cao een fiscale regeling over de vakbonds - contributie af. Dankzij deze regeling ontvang je een deel van de contributie terug via je werk - gever. Colofon Die verrekent eenmalig de betaalde contributie met je bruto maandsalaris. Je voordeel kan oplopen tot 40 procent. Dat is toch 80 euro op jaarbasis. Voor zelfstandigen is de contri - butie fiscaal aftrekbaar. In dat geval heb je een jaaropgaaf nodig die je kunt downloaden op Heb je vragen over het terug - vragen van je contributie? Neem dan contact op via (lokaal tarief). MEER kijk op mijnvoordeel Via FNV-voordeel kun je gebruik maken van een zeer aantrekkelijk collectief aan - bod bij Greenchoice. Je ont - vangt de energie tegen inkoop prijs en bespaart zo mini maal 5% op je FNV KIEM is... energiekosten. Naast de vaste scherpe prijs, draag je ook een steentje bij aan een beter milieu. De energie die je krijgt aan - geboden bestaat namelijk uit 100% groene energie die groten - deels in Nederland wordt opgewekt. Wil je weten hoeveel je kunt besparen? Neem contact op met Greenchoice via de website of telefonisch via Ook als je al klant bent bij Greenchoice kunt u gebruik maken van het FNV-collectief. FNV KIEM is dé vakbond voor werknemers en alle zelfstandig professionals in de creatieve industrie in de sectoren Kunsten, Informatie, Entertainment en Media. Wij leveren professionele dienstverlening aan leden op het terrein van werk en inkomen. FNV KIEM is een creatieve, eigenwijze en vooruitstrevende vakbond die niet bang is voor uitdagingen en veranderingen. WIJ ZIJN DE VAKBOND VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE. Jaargang 4, nummer 4, oktober 2012 / Redactieadres FNV Kunst Informatie Entertainment en Media, Postbus 9354, 1006 AJ Amsterdam T (0900) I / Uitgave Stichting FNV Pers / Hoofdredactie Mariëtte Raap / Teksten De Schrijffabriek / Foto s Barbara Boots, Dunck / Vormgeving Studio FNV Bouw / Druk Senefelder Misset / Vragen

FNV KIEM MAGAZINE ZELFSTANDIG DOORGAAN OF OPGAAN IN GROTE FNV? EEN MOEILIJKE BESLISSING

FNV KIEM MAGAZINE ZELFSTANDIG DOORGAAN OF OPGAAN IN GROTE FNV? EEN MOEILIJKE BESLISSING KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Een nieuwe Werk en Zwangerschap app van de FNV P03 Inkomens dalen fors: klaar met loonmatiging P04 FNV KIEM MAGAZINE Jaargang 6 / Editie 02 / 21/06/2014 / Een uitgave

Nadere informatie

ENTERTAINMENT&MEDIA. KIEM KRANT gaat digitaal

ENTERTAINMENT&MEDIA. KIEM KRANT gaat digitaal KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL FNVKIEMbelastingservice: bewaardekaart P03 Komendejarenvoorveel ledendramatisch P05 ENTERTAINMENT&MEDIA Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM

Nadere informatie

GRAFIMEDIA & TECHNIEK

GRAFIMEDIA & TECHNIEK KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Valikondereen Signcao?P02 Komendejarenvoorveel ledendramatisch P07 GRAFIMEDIA & TECHNIEK Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

DECENTRAAL OVERLEG Er is ook overeenstemming, zegt

DECENTRAAL OVERLEG Er is ook overeenstemming, zegt KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL 2,2 miljoen euro voor grafimediasector P03 Het flitsfaillissement nieuwe mode? P07 FNV KIEM MAGAZINE EDITIE /GRAFIMEDIA Jaargang 6 / Editie 03 / 11/10/2014 / Een uitgave

Nadere informatie

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Reistijd blijft voorlopig werktijd P02 Geld verdienen met een game P07 ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Grafimediadag: We print it! P02 Broese en Peereboom maakt doorstart P07 GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future?

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Prof. dr. Arjan van den Born, CFA (Universiteit Tilburg) Dr. Ad van den Oord (University Durham) Drs. Saar Francken (Zelfstandig adviseur) Met medewerking

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg good 6 company Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg Ondernemen met een arbeidsbeperking flexibele economie, hybride arbeidsrelaties VOORJAAR

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

company good 4 Claudia Zuiderwijk over de nieuwe Kamer van Koophandel Jetta Klijnsma over het Sociaal Akkoord en zzp ers

company good 4 Claudia Zuiderwijk over de nieuwe Kamer van Koophandel Jetta Klijnsma over het Sociaal Akkoord en zzp ers good 4 company Claudia Zuiderwijk over de nieuwe Kamer van Koophandel Jetta Klijnsma over het Sociaal Akkoord en zzp ers Cees van Eijk ondernemende bestuurder in innovatieve gemeente voorjaar 2013 nummer

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

CNV Groep Financiën Nr. 20 15 juli 2014 blad 1

CNV Groep Financiën Nr. 20 15 juli 2014 blad 1 Nr. 20 15 juli 2014 blad 1 Van de voorzitter Henk Akkerman Voorwoord Als voorzitter van het Landelijk Groepsbestuur Financiën mag ik al een aantal jaren u en de uwen een fijne zomervakantie toewensen.

Nadere informatie

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart bnı. intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten 2014 # 1-2-3-4 maart colofon Intern verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 750 exemplaren. ISSN:

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen.

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen. Netwerken is niet alleen kaartjes scoren door Flore de Vries Naast netwerkbijeenkomsten, borrels en lunches moet er anno 2009 óók online genetwerkt worden. Dus Twitteren, Hyven en LinkedInnen we ons helemaal

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

Marja Pronk: werken geen plicht. Extra service: digitale nieuwsbrief CNV Publieke Zaak Kabinet toont weinig daadkracht achter gloedvolle woorden

Marja Pronk: werken geen plicht. Extra service: digitale nieuwsbrief CNV Publieke Zaak Kabinet toont weinig daadkracht achter gloedvolle woorden JAARGANG 2 OKTOBER 2008 NR 5 Marja Pronk: werken geen plicht Extra service: digitale nieuwsbrief CNV Publieke Zaak Kabinet toont weinig daadkracht achter gloedvolle woorden www.pggm.nl Sommige mensen hebben

Nadere informatie