Ter publicatie Verslag GMR-vergadering gehouden op dinsdag 6 november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ter publicatie Verslag GMR-vergadering gehouden op dinsdag 6 november 2012"

Transcriptie

1 Bestuurskantoor Stichting Proo Oosteinde DR HARDERWIJK Ter publicatie Verslag GMR-vergadering gehouden op dinsdag 6 november 2012 Leden GMR: Martine Adriaanse, Liesbeth Aten, Petra Jager, Aleid Mansholt, Dieke Miedema, Marieke Roelink, Bertjan Schrader (voorzitter), Verwoerd-Veldhuis (secretaris) Bestuurder stg. Proo: Berend Redder Organisatie stg. Proo: Willem Duifhuis. Ambtelijk secretaris: Els Reckman Afwezig:, Martin Schoenmaker Locatie : De Delta Te gast : Rosalie Alphons (MSD) 2 leden MR Putten 1 Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent om uur de vergadering en heet alle aanwezigen, met name de drie gasten, een hartelijk welkom. De agenda blijft ongewijzigd. 2 Mededelingen Berend doet over de volgende onderwerpen mededelingen: Strategisch beleidsplan Het strategisch beleidsplan is langs het MT en bestuur voor de kaders. In november ligt het bij de locatieleiders en in december gaat het langs de schoolteams voor het toevoegen van hun bevindingen. Dit gaat retour naar het MT en de locatieleiders en naar het bestuur voor het beleidsplan Op 26 april wordt dit in workshops besproken voor het verankeren van de koers voor de komende periode van 5 jaar. Bestuursakkoord PO-raad/school aan zet Het ministerie van OCW heeft een bestuursakkoord met de PO-raad. Hierin staan enerzijds de verplichtingen voor de sector en anderzijds dat vanuit OCW geld beschikbaar is voor het realiseren van de gestelde doelen. Het project School aan zet loopt 3 jaar. Als de doelen worden gerealiseerd dan wordt zelfde bedrag weer beschikbaar gesteld. Om het proces te monitoren ligt geld bij de besturen, maar ook om het project School aan zet te monitoren. Stichting Proo heeft zich aangemeld en de gesprekken met locatieleiders ten behoeve van professionalisering worden gevoerd. Op meer fronten is de verantwoording strakker. Het proces valt onder regie van het ministerie van OCW. Er zijn 2 pijlers voor School aan zet : 1

2 Opbrengst gericht werken; Lerende organisatie (vakmanschap leraren). In het beleidsplan wordt vanaf augustus 2013 veel ingezet op vakmanschap van leraren. Er is gestart met training van de MSD en locatieleiders om de leraren te kunnen begeleiden. Het opbrengst gericht werken kent een aantal elementen, waarbij de; focus ligt op: Taal- en rekenonderwijs; Omgaan met verschillen; Talentontwikkeling; Wetenschap en techniek. Vanuit OCW kunnen op deze vlakken desgewenst handreikingen worden gedaan. Leerlingenaantallen De leerlingenaantallen ontwikkelen zich niet prettig voor Proo en andere schoolbesturen. Er is een terugloop van 10-24% in de regio. Er is een tendens met een trek naar de grotere kernen, zo is bijvoorbeeld in Zwolle wel een toename. Proo moet zijn marktaandeel vergroten. De leerlingenaantallen zijn doorberekend naar de Meerjarenbegroting, maar zullen jaarlijks bijgesteld worden. De leerlingenaantallen zijn ook van invloed op het in stand houden en de spreiding van de scholen. Zaken als kwaliteit, leefbaarheid, educatieve voorzieningen worden in de analyse betrokken. Deze analyse is in december beschikbaar. Het beleid wordt op deze analyse geënt. Proo zal ook in gesprek gaan met andere schoolbesturen over spreiding en instandhouding van scholen door uitruil, samenwerking en eventueel zelfs opheffing van scholen. Hieraan zitten veel kanten, zoals de juridische aspecten. Ook kan gedacht worden aan het in het leven roepen van een personeelscluster, zoals in de Achterhoek al bestaat, te weten PON. Met dit cluster worden personele fricties op gevangen. De bedrijfsvoering heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen. Aankomend jaar is de focus gericht op de onderwijszaken en de onderwijskwaliteit. Dit is verankerd in de strategische beleidsagenda. De ontwikkelingen op dit gebied hebben tijd nodig. Normjaartaak Dit onderwerp is in het MT uitgebreid besproken er zal worden geëvalueerd in een werkgroep, die bestaat uit Willem Duifhuis, Bert stam (MT) en iemand vanuit de GMR. Petra Jager meldt zich vanuit de GMR aan voor deze werkgroep. DGO Voorafgaand aan het DGO zal overleg met een deel van de GMR met het DGO kunnen plaatsvinden. Dit vooroverleg start om uur op 4 december. Dieke en Petra melden zich hiervoor aan. Zij hebben ook in het voorjaar de ontwikkelingen in het DGO gevolgd en willen dit graag blijven doen. Inspectiebezoek Er is een bezoek geweest van de schoolinspectie. Alle scholen van Proo krijgen het basis arrangement. Dat betekent dat de kwaliteit van de Proo-scholen op orde is. Alle scholen zijn doorgesproken waarbij per school de eventuele aandachtspunten zijn benoemd. Er is nog geen rapportage ontvangen, maar zodra deze er is, wordt deze op de website geplaatst. De inspecteur had een opmerking over GMR verslaglegging, namelijk dat deze een negatieve klank heeft. De GMR neemt dit voor kennisgeving aan. Dieke en Petra 4 dec, uur 2

3 Media wijsheid Rein Kroon verzorgt voorlichting op scholen over mediawijsheid. Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn zowel qua opkomst als qua inhoud een groot succes. Proo is hier dus actief mee aan de slag. Ook worden in dit kader thema-avonden georganiseerd. Hiermee is een goede bijdrage geleverd aan de vraag die de GMR had gesteld over "het internet beleid van Proo op scholen". 3. Ingekomen post * Exploitatie begroting 2013 * MJB Proo * behandelvoorstel inzake het agendapunt; Scheiding bestuur en toezicht * Onderzoek KPC scheiding bestuur en toezicht * Gewijzigde code goed bestuur * Managementstatuut 2012 (plus bijlage) 4. Vaststellen verslag voorgaande vergadering Het verslag van de GMR-vergadering gehouden op 11 september is vastgesteld. Naar aanleiding van: Aanvang van de GMR vergaderingen: afgesproken wordt om voortaan om uur te beginnen omdat uur voor veel ouders niet haalbaar is. Vanuit de oudergeleding van de GMR is geconstateerd dat de informatie die zij bij de GMR ontvangt overeenstemt met de informatie over de krimp die zij op schoolniveau ontvangt. Zij is verheugd dat de communicatie helder en eenduidig is. 5. Voortgang reorganisatie Berend geeft aan dat het eerder toegezegde behandelvoorstel wordt ingetrokken. Op 30 oktober is door het bestuur een besluit genomen op het in- of outsourcen van dienstverlening. De MR van het bestuurskantoor beschikt over instemmingrecht, niet de GMR. De bezetting en dienstverlening is onder de loep genomen; wat zijn kwetsbare gebieden. Berend heeft gesprekken gevoerd met gelijkwaardige scholenorganisaties over de inrichting van de beleidskant, administratieve ondersteuning en de financiën. Gezien de omvang van Proo is de formatie niet te groot voor de organisatie. Voor dienstverlening is PSA (personeel- en salarisadministratie) in 2009 geinsourced. Na ontslag van de controller is de Financiën extern geplaatst. Het bestuur wil PSA en financiën nu volledig outsourcen. Dat is minder kwetsbaar en geeft een steviger borging van de kwaliteit. Dit betekent het vervallen van de arbeidsplaatsen van 3 medewerkers. De datum van effectuering is afhankelijk van de snelheid waarmee procedures doorlopen kunnen worden. Het doel is borging van kwaliteit van de uitvoering en uitsluiting van kwetsbaarheid. Ook al zou het kostenverhogend werken, dan zou het nog de voorkeur hebben, maar het is tevens kostenbesparend. Het scheelt ongeveer ,= op jaarbasis. Er is uit 3 administratiekantoren gekozen voor OSG uit Sint-Oedenrode. Reductie van personeel draagt bij aan kostenreductie. Met de vakorganisatie zal, afhankelijk van de afspraken met de medewerkers, over een sociaal plan worden gesproken. Berend vertelt dat de mededeling aan betrokken medewerkers erg lastig was. Voor Proo is dit echter de juiste weg. De GMR heeft in het verleden ook gevraagd de rol en de omvang van het Bestuurskantoor mede te nemen in de reorganisatie. De GMR wil deze stelling nuanceren. De redenering van de GMR is altijd geweest, dat 3

4 als er moet worden gekrompen in de organisatie, dat dit alleen kan als er breder worden gekeken dan alleen naar het onderwijzend personeel. De GMR heeft daarom het standpunt ingenomen, dat ook zou worden gekeken of er bijvoorbeeld op het bestuurskantoor kon worden gekrompen. 6. Rddf plaatsingen Berend meldt dat al het personeel, behalve de onderwijsassistenten uit de RDDF plaatsingen zijn gehaald. Iedereen is daarover via een brief geïnformeerd. En 5 of 6 medewerkers willen gebruik maken van outplacement. Er zijn niet overal beoordelingsgesprekken gehouden. Hiermee wordt nu op een meer structurele wijze gestart. Kwaliteit moet worden gemonitord. De GMR noemt het houden van genoemde gesprekken een goed instrument. Wel moeten duidelijke afspraken gemaakt worden en ook de follow up moet goed zijn. Er moet meer gedaan worden dan alleen noteren van afspraken. Deze afspraken moeten ook worden nagekomen. Berend is dit met de GMR eens. Het ontwikkelingsgericht perspectief is de richting en die is niet vrijblijvend. De GMR wijst ook op het belang van functioneringsen beoordelingsgesprekken voor een positieve insteek gericht op ontwikkeling en groei van mensen. 7. Scheiding bestuur en toezicht Sinds augustus 2011 moet de Wet Goed Bestuur worden gevolgd. Hierin is geregeld de scheiding tussen bestuur en het toezicht in de vorm van een raad van toezicht. Voor de zomer moet er een plan liggen. De bedoeling is om naar een organisatie met een Raad van Toezicht toe te werken, maar in de tussentijd moet ook aan de wet worden voldaan. Taken die nu bij het bestuur liggen, gaan dan naar de algemeen directeur. Uit het onderzoek van KPC is naar voren gekomen dat het management statuut moest worden aangepast. Het nieuwe management statuut is inmiddels bij de GMR in bezit. Op grond van wet en regelgeving en veranderingen in de organisatie is het aangepast ten opzichte van de oude versie. In geel is gemarkeerd wat deze veranderingen zijn. De GMR heeft het adviesrecht. De GMR zal hierover intern overleg voeren en er op terugkomen. Afgesproken wordt dat via het besluit van de GMR naar de bestuurder zal sturen. 8. Begroting 2013 en meerjarenbegroting (MJB) Berend vertelt dat de begroting tot stand is gekomen in overleg tussen de financieel specialisten. Er zijn wel 8 sessies gehouden om de begroting goed door te spreken. Uitgangspunten zijn: zo proactief mogelijk kunnen reageren op wijzigingen in de omgeving; Investeren in leiderschap en leraarschap; Zoveel mogelijk kunnen investeren in middelen en ICT. Berend begrijpt dat voor de GMR de begroting ook lastige materie is. De begroting is sterk bezien vanuit meerjarenperspectief. Consequenties worden sterk bepaald door de aantallen leerlingen. Vanuit de financiele commissie van de GMR wordt verzocht om de genoemde beleidsuitgangspunten, zoals ICT, kwaliteit personeel, spreiding scholen etc., op te nemen in de begroting. Dan kan beter worden beoordeeld of het flexibele deel van de begroting daadwerkelijk wordt benut voor die beleidsuitgangspunten. Berend zet uiteen dat in de MJB de beleidsuitgangspunten wel genoemd worden, maar niet in de begroting

5 Vanuit de GMR wordt geïnformeerd of Proo erg verschilt met andere scholen op het gebied van de beleidsuitgangspunten en keuzemomenten. Berend geeft aan dat bij andere scholen bijvoorbeeld kan worden ingezet op cultuur. Daar ligt bij Proo momenteel de focus niet op. De financiele afvaardiging vanuit de GMR bestaat uit Bertjan en Aleid. Berend vervolgt dat de liquiditeitspositie voor dit jaar op orde is. Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot lenen bij het Ministerie van financiën. Volgend jaar april wordt gestart met de uitbetaling van de maatregelen van het sociaal plan. Getracht wordt om dit te doen zonder geld te lenen. De getroffen maatregelen lijken effect te hebben, er wordt momenteel geschat dat er een positief saldo van 4 ton zal zijn eind Men wil als Proo gezamenlijk de schouders er onderzetten en niet alle scholen apart. Dit voelt momenteel goed. De GMR is verheugd dat het beeld zoveel positiever is dan vorig jaar. De GMR zal zijn advies over de begroting geven nadat hierover onderling is gesproken. Ook zal aan Berend een alternatief voorstel worden gedaan voor het aanvangstijdstip van GMR-vergaderingen. 9a. Verkiezingen GMR Bertjan meldt dat er twee kandidaat leden zijn gevonden voor de personeelsgeleding. Vanuit Epe is helaas nog geen lid namens de oudergeleding gevonden. Er wordt nog geprobeerd om de GMR daar te promoten en als dat niet lukt, dan kan in een breder gebied worden geworven. De twee kandidaat leden zijn: Evert Koorman (senior personeels- en salarisadministrateur) en Erik Vis (locatieleider te Harderwijk). De GMR zal beide kandidaten verwelkomen bij de volgende GMR vergadering. Willem zal er nog achteraan om wellicht iemand uit Epe voor de GMR te enthousiasmeren. Er is geen sluitingsdatum voor de wervingsperiode bepaald. GMR reglement Willem en Martin zullen de volgende vergadering met voorstellen komen. Besluiten GMR Besloten wordt om de GMR-vergaderingen om uur te beginnen. De vergaderingen duren tot uiterlijk uur. Wellicht kunnen mededelingen door Berend via vooraf worden gedaan, zodat de GMR vooraf over vragen kan nadenken en die ter vergadering kan stellen. Tevens wordt besloten dat het laatste half uur van elke vergadering wordt benut voor onderling overleg van de GMR. Els zal dit aan Willem en Berend terugkoppelen. 9b. Voorzitter GMR Afgesproken wordt om dit volgende vergadering weer te agenderen. 10. GMR intern GMR besluit bestuur en toezicht De GMR besluit om een positief advies te geven over de voorgestelde maatregelen inzake de scheiding van bestuur en toezicht. Er wordt in de stukken verwezen naar de Functiebeschrijving MSD. De GMR zal verzoeken om deze toegezonden te krijgen. zal de communicatie over dit onderwerp met Berend verzorgen. Willem Willem en Martin Els GMR agenda GMR agenda 5

6 Begroting 2013 en MJB De GMR zal contact opnemen met de heer Peters van VOO, voor begeleiding en advies, want de GMR kan zelf de begroting niet volledig doorgronden. Dit blijkt ook uit ervaringen uit het verleden, waarbij de cijfers goed leken bij de presentatie, maar later flink tegenvielen. De GMR geeft voorlopig nog geen positief advies. doet de communicatie. Bertjan en Aleid zijn de financiele commissie GMR. Hun bevindingen worden aan de gehele GMR teruggekoppeld. Mochten er zwaarwegende bespreekpunten blijken te zijn dan zal dit via de aan de orde worden gesteld. Eventueel kan een extra GMR-vergadering worden gehouden. Studiereis naar Canada De GMR heeft bericht ontvangen over deze reis, die wordt georganiseerd voor de leiding terwijl op scholen niets mogelijk is. De GMR is benieuwd hoe de financiering is geregeld? Wordt geld voor professionalisering gebruikt voor deze studiereis? Zo niet, wordt hier dan wel duidelijk over gecommuniceerd? Er ontstaat ruis in de organisatie. MSD Rosalie Alphons meldt dat er morgen met de nieuwsbrief een bericht over aan de organisatie wordt gezonden om dergelijke vraagpunten op te helderen. MSD bij GRM-vergadering Kort wordt stilgestaan bij het feit dat bij iedere GMR-vergadering een MSD als gast aanwezig is. Dit houdt verband met gewenste korte communicatielijnen en dat vindt iedereen prima. Wel wordt in dit kader nogmaals afgesproken dat het laatste half uur van iedere GMR-vergadering besloten is voor het onderling beraad van de GMR. Presentatie google-docs Afgesproken wordt om met dit onderwerp de volgende vergadering te beginnen. Hiervoor is een touch screen nodig. GMR agenda 11. Rondvraag en sluiting Geïnformeerd wordt of de GMR er voor voelt om afwisselend op diverse schoollocaties te vergaderen? Dit is het zogenoemde school-hoppen. Ook de plaatselijke MR kan dan vrij gemakkelijk met een afvaardiging aanwezig zijn. De GMR is over dit voorstel enthousiast. Er moet een lijstje worden gemaakt met scholen en plaatsen. Kunnen MSD en locatieleiders lid zijn van de GMR? Martine zoekt dit uit Is er een reiskostenvergoeding voor GMR leden? zal het reiskostenformulieren regelen. Martine Komt de vergoeding voor P-GMR-leden uit de normjaartaak (NJT) of niet? Berend heeft in het afgelopen jaar gemeld dat hij zou streven naar een uniforme regeling, maar die is er nog niet. Nu is het dus nog steeds zo dat voor de ene leerkracht het GMR-werk wel in de NJT zit en voor de ander niet. Er zijn verschillen per school. Navraag hierover zal in de volgende GMR vergadering worden gedaan. zal VOO benaderen voor een cursus MR/GMR. Rosalie Alphons stemt er mee in 6

7 dat de berichtgeving voor de MR-en via haar verloopt. Zij zal deze aan alle MSD zenden ten behoeve van de MR-en. Geïnformeerd wordt tot slot naar feedback van de aanwezige gasten op de GMRvergadering. De MR-leden vanuit Putten zijn aangeschoven om informatie te delen. Ook verbetering op het gebied van ICT kan bijdragen aan betere onderlinge communicatie. De ontwikkelingen zijn positief. Mia Tigchelaar bepleit de verankering in reglement en statuut van de contacten tussen MR en GMR. Ook Rosalie Alphons noemt de meerwaarde van de kennismaking. Einde vergadering De voorzitter sluit de vergadering om uur. 7

Berend Redder. Willem Duifhuis.

Berend Redder. Willem Duifhuis. Bestuurskantoor Stichting Proo Oosteinde 17 3842 DR Harderwijk Concept Verslag De Korenbloem, Klaproosstraat 20 3882 GD Putten Vergadering 2013-3 gehouden op 18 juni 2013 Van 19.30 tot 22.30 uur Aanwezige

Nadere informatie

Vastgesteld verslag GMR-vergadering gehouden op donderdag 14 juni 2012

Vastgesteld verslag GMR-vergadering gehouden op donderdag 14 juni 2012 Bestuurskantoor Stichting Proo Eisenhowerlaan 59 3844 AS HARDERWIJK Vastgesteld verslag GMR-vergadering gehouden op donderdag 14 juni 2012 Leden GMR: Fenny Dekter, Petra Jager, Aleid Mansholt, Dieke Miedema,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering gehouden op donderdag 10 april uur: obs de Fonkelsteen, Vollenhovenmeen 29, 3844 NC Harderwijk

Verslag van de vergadering gehouden op donderdag 10 april uur: obs de Fonkelsteen, Vollenhovenmeen 29, 3844 NC Harderwijk Bestuurskantoor Stichting Proo Oosteinde 17 3842 DR Harderwijk Verslag van de vergadering gehouden op donderdag 10 april 2014 19.30 uur: obs de Fonkelsteen, Vollenhovenmeen 29, 3844 NC Harderwijk Leden

Nadere informatie

Vastgesteld Verslag GMR-vergadering gehouden op 21 mei 2012

Vastgesteld Verslag GMR-vergadering gehouden op 21 mei 2012 Bestuurskantoor Stichting Proo Eisenhowerlaan 59 3844 AS HARDERWIJK Vastgesteld Verslag GMR-vergadering gehouden op 21 mei 2012 Leden GMR: Martine Adriaanse, Liesbeth Aten, Fenny Dekter, Petra Jager, Aleid

Nadere informatie

1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter van de vergadering (Monique Dokter) opent de vergadering en heet alle deelnemers van harte welkom.

1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter van de vergadering (Monique Dokter) opent de vergadering en heet alle deelnemers van harte welkom. Bestuurskantoor Stichting Proo Oosteinde 17 3842 DR Harderwijk Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 21 april 2015 GMR-vooroverleg: 16.30 uur, Bestuurder + adviseur Stichting PROO: 17.30 uur.

Nadere informatie

Organisatie stichting Proo: Berend Redder, Willem Duifhuis en Corinne de Wit Ambtelijk secretaris: Hilda de Vries

Organisatie stichting Proo: Berend Redder, Willem Duifhuis en Corinne de Wit Ambtelijk secretaris: Hilda de Vries Bestuurskantoor Stichting Proo Oosteinde 17 3842 DR Harderwijk Verslag van de vergadering gehouden op donderdag 11 september 2014 GMR-vooroverleg: 19.30 uur, Bestuurder + adviseur Stichting PROO: 20.30

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

Vastgesteld verslag GMR vergadering van dinsdag 27 maart 2012

Vastgesteld verslag GMR vergadering van dinsdag 27 maart 2012 Bestuurskantoor Stichting Proo Eisenhowerlaan 59 3844 AS HARDERWIJK Vastgesteld verslag GMR vergadering van dinsdag 27 maart 2012 AANWEZIG: Leden GMR: Martine Adriaanse, Liesbeth Aten, Fenny Dekter, Petra

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting Proo

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting Proo Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting Proo vastgesteld verslag 1-2012 van de vergadering gehouden op 26 januari 2012 Bestuurskantoor Stichting Proo Eisenhowerlaan 59 3844 AS HARDERWIJK Aanwezig

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Aanvang: 19:30 uur Sluiting: 22.00 uur CONCEPT NOTULEN MR -VERGADERING 6 oktober 2015 Aanwezig: Liesbeth Bult, Marie-José Jaspers,

Nadere informatie

Vastgesteld verslag van de vergadering gehouden op donderdag 26 april 2012 20.00 uur

Vastgesteld verslag van de vergadering gehouden op donderdag 26 april 2012 20.00 uur Bestuurskantoor Stichting Proo Eisenhowerlaan 59 3844 AS HARDERWIJK Vastgesteld verslag van de vergadering gehouden op donderdag 26 april 2012 20.00 uur Leden GMR: Martine Adriaanse, Liesbeth Aten, Fenny

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 1 Inhoudsopgave 1. Missie en visie 3 2. Samenstelling en taakverdeling 3 3. Communicatie 4 4. Vergadermomenten en agendapunten schooljaar 2008-2009 5 5. Begroting

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 13-12-2011. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen. Notulen MR vergadering 2 november 2015 Aanwezig: Sanne, Michiel, Annet, Folkert en Marielle. Afwezig: Natascha en Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 15-11-2015 1. Welkom: Michiel heet

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Aanvang: 19:30 uur Sluiting: 22.00 uur CONCEPT NOTULEN MR -VERGADERING 30 maart 2016 Aanwezig: Marie-José Jaspers, Tineke van Sprundel,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs NOTULEN MR -VERGADERING 16-04-2015 Aanvang: 19:30 uur Sluiting: 21:00 uur Aanwezig: Evelien de Klerk, Liesbeth Bult, Marie-José Jaspers,

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 14-04-2010/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 14-04-2010/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 14-04-2010. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Erica Jacobs, Jeanette

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GMR OP 10 november 2016

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GMR OP 10 november 2016 GMR O2A5 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GMR OP 10 november 2016 Aanwezig: Sjanie Versluis, Sandra Harsveldt, Marco Schouwenaar, Janneke Hagenaar, Marius Kalkman, Willem Beeuwkes, Michel van Rossum,

Nadere informatie

Aanwezig: Wim van den Noort, Lyda Sterk, Bert Leene, Duranda van Zeumeren Heleen den Engelsman, Johan van Keulen en Minet Willemsen

Aanwezig: Wim van den Noort, Lyda Sterk, Bert Leene, Duranda van Zeumeren Heleen den Engelsman, Johan van Keulen en Minet Willemsen Notulen MR vergadering 22-03-2012 Aanwezig: Wim van den Noort, Lyda Sterk, Bert Leene, Duranda van Zeumeren Heleen den Engelsman, Johan van Keulen en Minet Willemsen Afwezig: - Plaats: Schuilplaats Tijd:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 30 januari 2012 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Bert van Beek Janneke Hilbrands later Paul

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Aanvang: 19:30 uur Sluiting: 22.30 uur NOTULEN MR -VERGADERING Aanwezig: 9-7-2015 Evelien de Klerk, Melanie van Benthem, Liesbeth

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool

Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool 2013-2014 Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool 2013-2014 1 / 6 Inhoud 1 Voorwoord... 3 2 Samenstelling MR... 3 3 Analyse Cito-toets... 3 4 Schoolondersteuningsprofiel...

Nadere informatie

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten.

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten. Notulen van de GMR-vergadering van 24-03-2015 Aanwezig, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015.

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014 2015. Datum: 1 mei 2014. Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

MR Jaarplan Samen staan we sterk

MR Jaarplan Samen staan we sterk MR Jaarplan 2016-2017 Samen staan we sterk Medezeggenschapsraad De Wiekslag 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Introductie pagina 3 2. Algemene zaken pagina 4 Contacten medezeggenschapsraad (MR) pagina 4 Vergaderactiviteiten

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

Notulen vergadering Datum: 24 november Tijd: 20.00 22.00 uur. Agendapunten. Pagina 1 van 8

Notulen vergadering Datum: 24 november Tijd: 20.00 22.00 uur. Agendapunten. Pagina 1 van 8 Notulen vergadering Datum: 24 november Tijd: 20.00 22.00 uur Locatie: Eygelshoven Aanwezig: Mike, Ilona, Nicolle, Ron, Marjorie, Petra Afwezig met kennisgeving: Jessy, Diana. Verder aanwezig: Aly ten behoeve

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 8 november 2016 19:30 uur. Locatie: Odysseuslaan 2, Eindhoven Aanwezig: dhr. J. Raijmakers dhr. R. van den Hove mevr.

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Mike,Diana, Ron, Marjorie, Jessy, Petra, Nicolle, Ilona Afwezig met kennisgeving: - Verder aanwezig: -

Mike,Diana, Ron, Marjorie, Jessy, Petra, Nicolle, Ilona Afwezig met kennisgeving: - Verder aanwezig: - Notulen vergadering Datum: 2 juli Tijd: 20.00 22.00 uur Locatie: Eygelshoven Aanwezig: Mike,Diana, Ron, Marjorie, Jessy, Petra, Nicolle, Ilona Afwezig met kennisgeving: - Verder aanwezig: - Agendapunten

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Notulen MR- vergadering Datum:21 februari 2012 Aanvang: 19.30 uur

Notulen MR- vergadering Datum:21 februari 2012 Aanvang: 19.30 uur 1. Aanwezig : Anne Iedema(Vz/ ouder), Mark Kramer (lid/ ouder), Peter Kingma (Plv.vz/ ouder), Margriet Reatch, en Titia Woudwijk (lid/ ouder), Alfred Slöetjes (lid/ personeel) Astrid Schoonhoven (lid/personeel),

Nadere informatie

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel.

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel. GMR O2A5 Aan de leden van de GMR O2A5, Arkel, 21 maart 2013 Dames en heren, Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang 20.00 uur in het bestuursgebouw van

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de Koet 2017-2018 Jaarplan MR - OBS de Koet 2017-2018 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Taakstelling...3 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen......4 4.1 Cyclische onderwerpen...4

Nadere informatie

2. Notulen MR vergadering februari Schoolreis 3 t/m 6 is op dinsdag 10 juni. Verder worden de notulen goedgekeurd en op de website geplaatst.

2. Notulen MR vergadering februari Schoolreis 3 t/m 6 is op dinsdag 10 juni. Verder worden de notulen goedgekeurd en op de website geplaatst. Notulen MR-vergadering maandag 14 april 2014 Aanwezig : Conny (voorzitter) Cor Henriette Marijn Roos (vervangend secretaris/notulist) Afwezig: Astrid Rianne (secretaris) 1. 19.00 uur Voorzitter opent de

Nadere informatie

Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15

Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15 Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15 Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van IKC De Piramide over het schooljaar 2014/2015. We geven in dit jaarverslag aan wie er

Nadere informatie

De voorzitter informeert de aanwezigen dat Marjan afwezig is tot en met de kerstvakantie. De secretaris en voorzitter verzorgen een bloemetje.

De voorzitter informeert de aanwezigen dat Marjan afwezig is tot en met de kerstvakantie. De secretaris en voorzitter verzorgen een bloemetje. VERGADERVERSLAG Betreft : Vergadering ondersteuningsplanraad Datum : Plaats : de Linie 7J, Capelle aan den IJssel Tijd : 19.30 21.30 uur Aanwezig : Ilse Dubbelaar, Daphne Konz, Miriam Lagerwaard, Karin

Nadere informatie

Notulen MR- vergadering Datum:8 mei 2012 Aanvang: uur

Notulen MR- vergadering Datum:8 mei 2012 Aanvang: uur 1. Aanwezig : Anne Iedema(Vz/ ouder), Mark Kramer (lid/ ouder), Titia Woudwijk (lid/ ouder), Astrid Schoonhoven (lid/personeel), Ubbo Elzinga (directie), Karin Baars (lid/personeel), Lottie Kramer- Haarsma

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

Vergadering M.R. Woensdag 1 juli 2015

Vergadering M.R. Woensdag 1 juli 2015 Vergadering M.R. Woensdag 1 juli 2015 Aanwezig: Adrie de Meijer, Edwin Mathijssen, Geert Steenhof, Hèlen Herijgers, Kirsten van Engelen, Maaike Mayer, Kees Frijters, Marieke Koreman Afwezig: Mandy vd Ree,

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering p.a. Strijthagerweg 10 donderdag 04-09-2008 6372 AC Landgraaf Tijd:19:30-22.00 uur

Notulen MR-vergadering p.a. Strijthagerweg 10 donderdag 04-09-2008 6372 AC Landgraaf Tijd:19:30-22.00 uur MR OBS Harlekijn Notulen MR-vergadering p.a. Strijthagerweg 10 donderdag 04-09-2008 6372 AC Landgraaf Tijd:19:30-22.00 uur mr@obsharlekijn.net Plaats: directiekamer Aanwezig waren: MR-leden: ouders: Nicole

Nadere informatie

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig:

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig: MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Obs de Bascule Notulen vergadering 21 april 2015 Aanwezig: Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Trudie Wijnhold, Chantal Wilting, Lucinda Klasen (PG) Peter Koops, Anne-Mieke Hendriksen,

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mariaschool Schooljaar 2011/2012

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mariaschool Schooljaar 2011/2012 Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mariaschool Schooljaar 2011/2012 Algemeen De Medezeggenschapsraad (hierna: MR) is een in de Wet Medezeggenschap (hierna: WMS) op scholen voorgeschreven orgaan, welke uit

Nadere informatie

2 Wijzigingen op de agenda Het agendapunt m.b.t. klokkenluidersregeling wordt toegevoegd aan de agenda.

2 Wijzigingen op de agenda Het agendapunt m.b.t. klokkenluidersregeling wordt toegevoegd aan de agenda. Notulen: 26-09-2016 Status: Definitief Aanwezig: Marius (Bestuurder), Carien (voorzitter) JL HB: Carien, Nathalie, Menno, Laura 1 e JL: Wendy, Merijn JL Dr: Margot, Karin, Noura, Dave JLR: Sabine, Susan,

Nadere informatie

VERSLAG MR-VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH

VERSLAG MR-VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH Aan: Leden van de Medezeggenschapsraad VERSLAG MR-VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH Datum: 20 april 2015 Locatie: De Ark van Noach Aanwezig: Paul Swart(voorzitter), Ingrid Meijers(notulen), Benthe

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING Proo 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 5 1.2 (Tussentijdse)

Nadere informatie

Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst

Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst 4 oktober 2012, teamkamer Kroeten, 19.30 tot 22.00 uur Aanwezig: Kroeten: Masja de Pender (LL ), Mariëlle van der Heijden (OL), Audrey Dankers (LL) Groene Hil: Pier Schipmölder (OL&VZ Groene Hil), Anjo

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

MR NOTULEN 29 September 2015

MR NOTULEN 29 September 2015 MR NOTULEN 29 September 2015 Aanwezig : Arthur, Jeanette, Joyce, Madeleine en Monique Notulen : Joyce Gasten : Inger Bonhof en Jelmer de Wilde (voor update continue rooster) Tijdstip : 20.00-22.30 uur

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d. 11-01-2017 Aanwezig: Monic Graat (voorzitter), Spoelstra, Alie Seine, Kim Golsteijn en Cecile op het Veld Notulist:

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar R.K. Basisschool "De Kring" Koornlaan 2-4 1815 GE Alkmaar Tel.: 072-5117973 E-mail: de.kring@saks.nl http://www.kring-saks.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014-2015 Voorwoord In dit jaarverslag

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 22 september 2016 CONCEPT 19:30 uur. Locatie: BS De Regenboog, Son en Breugel Aanwezig: dhr. J. Raijmakers Personeelsgeleding

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 16 november 2011 Tijd: 20:00 22:00 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Marije Wildschut Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 16 april 2015, aanvang 20.00 uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel.

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 16 april 2015, aanvang 20.00 uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel. GMR O2A5 Aan de leden van de GMR O2A5, Arkel, 1 april 2015 Dames en heren, Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 16 april 2015, aanvang 20.00 uur in het bestuursgebouw

Nadere informatie

Activiteitenplan GMR

Activiteitenplan GMR Activiteitenplan GMR 2016-2017 1 Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij? Blz. 3 2. Samenstelling Blz. 4 3. Zittingsperiode Blz. 5 4. Werkgroepen GMR Blz. 6 5. PGMR Blz. 7 6. Vergaderdata PGMR Blz. 7 7. Vergaderdata

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad OBS De Bonte Tol p/a OBS De Bonte Tol, Gantellaan 5, 2642 JK Pijnacker

Medezeggenschapsraad OBS De Bonte Tol p/a OBS De Bonte Tol, Gantellaan 5, 2642 JK Pijnacker Notulen MR Vergadering Datum: 23 april 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Bonte Tol Aanwezig: Sadhana Bacha (SB) Marina Hoos (MH) Myra Lissenberg (notulist) (ML) Linda Muller (secretaris) (LM) Marcel Pronk

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A

J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A J A N U A R I 2 0 1 2 - D E C E M B E R 2 0 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding. 3 2. Overzicht

Nadere informatie

Organisatorische werkafspraken : verspreiding vergaderstukken per ; de personeelsgeleding verzorgt de koffie/thee

Organisatorische werkafspraken : verspreiding vergaderstukken per  ; de personeelsgeleding verzorgt de koffie/thee MR-kwaliteitsplan Basisafspraken: Aanvangstijd van de vergaderingen Sluitingstijd van de vergaderingen Vergaderlocatie : 20.00 uur : 22.00 uur : wisselend van school Organisatorische werkafspraken : verspreiding

Nadere informatie

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en MR Blinkertschool Soort vergadering MR 2 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: 1 oktober 2015 Tijd: 19.30u - 21.30u Notulist: Aanwezig: Bart, Haydar, Lisanne, Sophie, Breezandpad 5 6843 JM Arnhem Telefoon

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL R.K. Augustinusschool Locatie Naberpad Locatie Zijderupsvlinder Johanna Naberpad 1 Zijderupsvlinderlaan 6 4105 EA Culemborg 4105 TC Culemborg

Nadere informatie

Jeroen Bluiminck opent de vergadering en stelt de agenda vast.

Jeroen Bluiminck opent de vergadering en stelt de agenda vast. Notulen MR St. Jozefschool Aalten 6 november 2014 Aanwezig: Marion Schraven, Moniek Ebbers, Jeroen Bluiminck, Sandra ter Horst, Raymond Bohm en Dianne Heezen Afwezig (m.k.); Wendy Lebbink, Carieke Kuiperij

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Notulen MR-vergadering Datum: maandag 20 april 2015 Tijdstip: 18.15 uur - 20.30 uur Locatie: De Lichtboei, Kootwijkerbroek Aanwezig: Kees Spee (KS), Alies Hendriksen (AH), Geertje van de Brink (GB) en

Nadere informatie

1. Opening en agenda 27 november 2014 PB opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van MW, LS en BvS.

1. Opening en agenda 27 november 2014 PB opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van MW, LS en BvS. GMR-vergadering 27 november 2014 Aanwezig: Afwezig: Wubbo J. Wever (CvB), Patrick Bosman (voorzitter), Tine van Caspel, Chantal van Schuppen, Ruth Ubbink, Sake Timmermans, Mieneke Wobbes (P&O), Louis Seuntjens,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014 Verslag OPR vergadering 7 juli Aanwezig: Arjan Breijer, Michelle in den Bosch, Christiaan Potjer, Gijs-Jan Bornebroek, Cathalyne Damen, Marieke Kruidhof, Dominik Westerman (voorzitter), Margreet Drijvers,

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 15-09-2014 Tijd: 20:00 21:50 uur Locatie: teamkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Oudergeleding: Afwezig: Directie: Teamgeleding: Oudergeleding:

Nadere informatie

3. Concept verslag vergadering 14 december 2015 vaststelling (in uw bezit)

3. Concept verslag vergadering 14 december 2015 vaststelling (in uw bezit) Gemeenteschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen Notulen vergadering GMR Maandag 1 februari 2016 Locatie: obs Het Sterrenschip Aanwezig/Afwezig Oudergeleding Personeelsgeleding Overig José Hoekstra

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo Jaarverslag MR 2015-2016 Basisschool De Telgenkamp, Hengelo 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Algemeen...4 1.1. Samenstelling MR en datum van indiensttreding...4 1.2. Taakverdeling...4 1.3. Vergaderfrequentie...4

Nadere informatie

Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg

Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg Aanwezig: Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg RKBS De Prinsenhof Afwezig: Plaats: Volgende vergadering Agenda Alex Duivenvoorde (voorzitter), Angelique Duivenvoorde, Micha Luttik, Fred

Nadere informatie

Jaarverslag MR Van Dijckschool schooljaar Jaarverslag MR Van Dijckschool Schooljaar

Jaarverslag MR Van Dijckschool schooljaar Jaarverslag MR Van Dijckschool Schooljaar Jaarverslag MR Van Dijckschool Schooljaar 2015-2016 Bilthoven, september 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenstelling van de MR... 3 MR overlegpartners... 4 Besproken thema s en onderwerpen... 4 De

Nadere informatie

1. Opening. 2. Vaststellen agenda

1. Opening. 2. Vaststellen agenda Notulen MR 12 juni 2013 20.00u - 22.30u, Basisschool t Palet Aanwezig: M-A, Bas, Ronald, Mieke, Bo, Rianne, Gemma Gast: vandaag is Edwin erbij, hij kijkt mee of de MR iets voor hem zou zijn. Wat later:

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 Activiteiten plan Medezeggenschapsraad van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 2 Activiteiten plan o.b.s. de Vuurtoren 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie medezeggenschapsraad... 3 3 Doelen komend

Nadere informatie

Notulen medezeggenschapsraad t Getij

Notulen medezeggenschapsraad t Getij Notulen medezeggenschapsraad t Getij Donderdag 4 februari 2016 Aanwezig : Konrad van de Velde, Mirjam Goense, Sandra Goossen, Bas Gijsel, Wendy van Waes, Joost van Wijk en Diana Bogaert Namens directie

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Verslag Algemene Openbare MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Verslag Algemene Openbare MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Verslag Algemene Openbare MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Utrecht, 8 oktober 2013 Inhoud verslag 1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen en ingekomen post 3. Notulen vorige vergadering

Nadere informatie

VERSLAG van de 150e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 150e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 150e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Rianne Flinterman, Monique Geesink, Dorke Klomp, Moniek Loeffen, Liesbet Veenstra,Jacky Wilhelm, Marleen Wintels, Lonneke Zaino

Rianne Flinterman, Monique Geesink, Dorke Klomp, Moniek Loeffen, Liesbet Veenstra,Jacky Wilhelm, Marleen Wintels, Lonneke Zaino Notulen Medezeggenschapsraad Auteur Liesbet Veenstra Betreft Verslag bijeenkomst MR de Korenaer d.d. 19 augustus 2013 Actiepuntenlijst MR de Korenaer d.d. 19 augustus 2013 Datum 20 augustus 2013 Aanwezig

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee. Corné, Margot, Dimf, EllenL, Daniel, Ad, Miranda, Hester, Lisette

Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee. Corné, Margot, Dimf, EllenL, Daniel, Ad, Miranda, Hester, Lisette Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee Notulen 08-11-2016 MR Afwezig: Petra MT: - Corné, Margot, Dimf, EllenL, Daniel, Ad, Miranda, Hester, Lisette Agendapunt * 19.30 uur: Overleg MR - ICT - Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: maandag 20 januari Trinitas te Heerenveen

NOTULEN GMR. Datum: maandag 20 januari Trinitas te Heerenveen NOTULEN GMR Datum: maandag 20 januari 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Trinitas te Heerenveen Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Jill Hom Eddy Libbenga Alfons Posthumus Minke Prinsen Aafje

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap

Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Harderwijk, 27 september 2007 wdu med 07-002 1 Preambule Het bestuur van de Stichting proo en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Gemeente Elburg:

Nadere informatie