Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen"

Transcriptie

1 Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Vastgesteld door de stuurgroep 18 juli 2013 PAGINA 1/30

2 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding en opdracht Het bedrijfsplan Verantwoording... 5 Dienstverleningsconcept Inleiding Uitgangspunten Meerwaarde van een eigen laboratorium Fasering onderzoek Taakverdeling laboratorium en waterschappen Informatievoorziening Meer taken doen Activiteiten door derden Andere partners Harmonisatie Producten en diensten, formatie en ondersteunende diensten Inleiding Taken en processen Kwaliteit en innovatie Kansen en ontwikkelingen Ontwikkeling van de formatie Ondersteunende diensten Personele en organisatorische aspecten Inleiding Organisatiemodel Formatieplan Cao en Sociaal Plan Financiën Inleiding Uitgangspunten Meetvraag Personeelslasten Goederen en diensten (incl. onderhoud) Huisvesting Kapitaallasten apparaten en vervoermiddelen Ondersteuning Inkomsten derden Reiskosten Flankerend personeelsbeleid Projectkosten Desintegratiekosten Door de deelnemers op te brengen bedragen Verdeling kosten geïntegreerde laboratoriumorganisatie Vergelijking met de besparing in de business case Hydrobiologisch laboratorium Inleiding Harmonisatie Kwaliteitsborging Kansen en ontwikkelingen Formatie en kosten Ondersteunende diensten ten aanzien van het hydrobiologisch laboratorium Kosten hydrobiologisch laboratorium Transitieproces Inleiding Creëren eenheid van bestuur en leiding Herverdeling werk over beide laboratoria Realisatie formatiereductie Beheersmaatregelen PAGINA 2/30

3 7.6 Hydrobiologisch laboratorium Conclusies PAGINA 3/30

4 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en opdracht In de zomer van 2012 is opdracht gegeven onderzoek te doen naar de haalbaarheid van samenvoeging van de twee laboratoria die op dit moment werken voor de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Vallei en Veluwe, Velt en Vecht, Zuiderzeeland, Regge en Dinkel en Rijn en IJssel. Kort daarvoor was gebleken dat de samenvoeging van vijf laboratoria die werken voor verschillende waterschappen vanwege hoge transitiekosten en ontbrekende bereidheid bij andere waterschappen, niet haalbaar was. Deze bestuursopdracht is ingegeven vanuit de overtuiging dat beide laboratoria in hun huidige omvang en vormgeving niet toekomstbestendig zijn en niet kunnen blijven voldoen aan de eisen van doelmatigheid die de waterschappen -terechtaan de uitvoering van deze taak stellen. Er moet dus iets gebeuren en de urgentie ervan neemt snel toe, ook vanwege de nogal sterk stijgende ILOW punt-prijs (gevolg van dalende meetvraag) de komende jaren als maatregelen uitblijven. Tegelijkertijd is er consensus over het belang als waterschappen over een eigen laboratorium te beschikken vanwege de nauwe verbondenheid van de adviesfunctie van het laboratorium met andere primaire taken van het waterschap op het terrein van het watersysteem. Een toelichting op de meerwaarde van een eigen laboratorium is opgenomen in paragraaf 2.3. Het is daarom goed te rechtvaardigen om als 7 waterschappen een serieuze poging te doen te komen tot één gezamenlijke laboratoriumorganisatie die voor hen werkt. Bij de start van het onderzoek is meegegeven, dat samenvoeging van de twee laboratoria drie doelen moet dienen: 1. verlagen uitvoeringskosten, (verder) verbeteren kwaliteit en verminderen kwetsbaarheid, 2. toekomstbestendige oplossing en 3. borgen blijvende zeggenschap en grip en het vasthouden van de huidige 7 deelnemers, zoals die thans gebundeld zijn rondom het laboratorium dat organisatorisch onderdeel uitmaakt van waterschap groot Salland (5 waterschappen) resp. het laboratorium dat organisatorisch onderdeel uitmaakt van waterschap Regge en Dinkel (2 waterschappen). Als benaderwijze is gekozen dat we een toekomstbestendige efficiënte laboratoriumorganisatie tot stand brengen, waarbij de geprognosticeerde meetvraag per 1 januari 2017 als uitgangspunt wordt genomen. Er wordt gezocht naar de meest doelmatige oplossing voor de laboratoriumorganisatie, onder de randvoorwaarde van gegarandeerde kwaliteit en continuïteit. 1.2 Fasering onderzoek Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. In fase 1 is een business case uitgewerkt. De business case heeft inzicht opgeleverd in het volume aan werk, de inrichting van het primaire proces incl. huisvesting, procesoptimalisatie en doelmatigheidskansen, het exploitatiebudget en besparingsvoordeel en de transitiekosten die ontstaan. De business case laat een kansrijk perspectief laten zien. Dit was de reden om opdracht te geven om in fase 2 dit bedrijfsplan te maken. In dit bedrijfsplan zijn de consequenties van het in fase 1 ontwikkelde model voor een samengevoegd laboratorium verder uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is dat de samenvoeging van PAGINA 4/30

5 beide laboratoria er in de uitgewerkte vorm komt. Het voorliggende bedrijfsplan bevat daarom de uitkomsten van zowel fase 1 als fase 2 van het onderzoek. 1.3 Het bedrijfsplan In dit bedrijfsplan is de streefsituatie uitgewerkt die uiterlijk op 1 januari 2017 of zoveel eerder als mogelijk is, bereikt moet zijn. Deze streefsituatie gaat uit van een volledig geïntegreerd laboratorium als zelfstandige entiteit met een eigen bestuur en leiding, gebaseerd op de volgende kernpunten: 1. de huidige taken, gebaseerd op de reëel verwachte meetvraag per 1 januari 2017, dus inclusief verwachte volume mutaties in de periode ; 2. huisvesting op één locatie in Zwolle met als opdracht te proberen dit te realiseren zonder dat een ingrijpende verbouwing nodig is; 3. Inzicht in de structurele kosten van het gezamenlijke laboratorium per 1 januari 2017, gebaseerd op de geprognosticeerde meetvraag en huisvesting op één locatie. Gaandeweg het onderzoek is er meer inzicht rondom kernpunt 2 ontstaan. Op de consequenties daarvan wordt in paragraaf 3.6 ingegaan. Verder is er voor gekozen de desintegratiekosten te betrekken bij kernpunt 3. Dat is uitgewerkt in hoofdstuk 5. Dit bedrijfsplan richt zich primair op de chemisch laboratoriumtaken. In hoofdstuk 6 is apart inzichtelijk gemaakt wat samenwerking op de hydrobiologisch laboratoriumtaken betekent. De bedoeling is ook deze taak in de nieuwe organisatie in te brengen. De relevantie van dit onderscheid is de verschillende startposities die de waterschappen daarbij hebben. 1.4 Verantwoording De twee waterschappen waarvan het laboratorium op dit moment onderdeel van hun organisatie is hebben in het proces van samenvoeging van deze laboratoria een bijzondere verantwoordelijkheid (als bevoegd gezag en werkgever). Waar dat relevant is, wordt hieraan in dit bedrijfsplan apart aandacht besteed. Dit laat onverlet dat de 7 waterschappen naar de toekomst toe een gedeeld belang en een gelijke positie hebben. Daar waarop dit moment sprake is van 7 waterschappen zal dat per 1 januari 2014 anders zijn. De waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht fuseren namelijk per die datum en gaan samen verder als waterschap Vechtstromen. Uit oogpunt van herkenbaarheid en zorgvuldige besluitvorming wordt in dit bedrijfsplan nog uitgegaan van de huidige 7 waterschappen. Alleen in hoofdstuk 5, financiën is gerekend met het totaal van beide waterschappen c.q. Vechtstromen om een reëel beeld te schetsen van 2014 en volgende jaren. Het opstellen van dit bedrijfsplan is gebeurd in een projectorganisatie, met de stuurgroep als opdrachtgever namens de besturen van de laboratorium houdende waterschappen en de begeleidingsgroep als representant van de andere 5 waterschappen. Tussentijds zijn de portefeuillehouders van de 7 waterschappen geconsulteerd. De deelvoorstellen die door de projectgroep met managers van beide laboratoria zijn uitgewerkt rondom het primair proces zijn gedurende het totstandkomingstraject gedeeld en getoetst door een focusgroep, waarin medewerkers van beide laboratoria opgenomen zijn. PAGINA 5/30

6 2. Dienstverleningsconcept 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het dienstverleningsconcept van het gezamenlijk waterschapslaboratorium. Het gaat daarbij om de uitgangspunten die gaan gelden voor het nieuwe laboratorium en de invulling die daaraan wordt gegeven. Verder wordt ingegaan op harmonisatie die hiertoe zal moeten plaatsvinden in de twee huidige laboratoria. 2.2 Uitgangspunten De waterschappen hebben behoefte aan een professioneel en deskundig laboratorium dat de werkzaamheden op een kwalitatief hoog niveau uitvoert en een hoge leverbetrouwbaarheid heeft. Daarnaast is continuïteit van belang. Dit betekent dat over de jaren heen het onderzoek op dezelfde wijze wordt gedaan en vergelijkbaar is tussen de waterschappen. Een laboratorium bovendien waarmee korte lijnen zijn, zodat snel geschakeld kan worden tussen de opdrachtgevers aan de zijde van het waterschap en het laboratorium als de opdrachtnemer. Daarnaast is het van belang dat de gebiedskennis voldoende blijft geborgd. Het laboratorium moet in staat zijn de waterschappen te ontzorgen. Hiervoor is nodig: dat de medewerkers van het laboratorium een voldoende hoog kennisniveau hebben om de werkzaamheden uit te voeren. dat de medewerkers van het laboratorium kennis hebben van het waterschapswerk. dat het laboratorium een groot deel van de analyses in eigen huis kan verrichten, dan wel namens de deelnemende organisaties een professionele opdrachtgever is richting derde partijen. dat het laboratorium voldoende flexibel is, zowel waar het het inspelen op ad hoc vragen betreft, als waar het gaat om nieuwe analyses en technieken. dat het laboratorium kan inspelen op veranderingen in aanbod in de komende jaren en kan inspelen op een verschuiving van niet alleen reguliere naar ook meer projectmatige werkzaamheden. 2.3 Meerwaarde van een eigen laboratorium Gekozen wordt voor het in stand houden van een eigen waterschapslaboratorium omdat dat duidelijk heeft meerwaarde ten opzichte van inkopen in de markt. Het belangrijkste motief is dat de laboratoriumtaken en de direct daaraan verbonden adviesfunctie van het laboratorium zeer nauw verbonden zijn aan de andere primaire taken van het waterschap op het terrein van het watersysteem en de waterketen. Door de analyse- en adviesfunctie goed en nauw te blijven verbinden met de primaire processen kunnen deze ook in de toekomst goed worden uitgevoerd. Het laboratorium heeft daarmee ook een duidelijke ontzorgende taak voor de waterschappen. Daarnaast wordt kennis behouden en verder opgebouwd binnen de waterschappen zelf in plaats van op de markt, wat het geval is bij uitbesteding. Bovendien is met een commerciële partner geen bestendige langdurige relatie als kennispartner op te bouwen. Bij een nieuwe aanbesteding kan een andere partij geselecteerd worden, waardoor de opgebouwde kennis, ook van het gebied, voor een deel verdwijnt. Een eigen laboratorium heeft zelf ook belang bij het opbouwen van ervaring, deskundigheid, innovatie en continuïteit in de dienstverlening. Die prikkel werkt dus naar twee kanten. PAGINA 6/30

7 De ambitie is dat de nieuwe eigen laboratoriumorganisatie zich kan meten met de markt als het gaat om de prijs kwaliteit verhouding, mede door het voorkomen van 21% Btw. Die verhouding is tenminste hetzelfde en waar mogelijk beter. Om dit te monitoren vergelijkt het laboratorium zich periodiek met prestaties van marktpartijen en initieert zij waar nodig verbeteringen. Hiervoor zijn directeur en bestuur verantwoordelijk, waarbij de waterschappen een bijdrage leveren door mee te werken aan harmonisatie en standaardisatie van werkwijzen. 2.4 Taakverdeling laboratorium en waterschappen In de gemeenschappelijke regeling wordt het eigenaarschap van de waterschappen van het laboratorium geregeld. Daarnaast vervullen de waterschappen, collectief en individueel de opdrachtgevende rol. Zij bepalen samen welke taken de laboratoriumorganisatie voor de deelnemers uitvoert. Het laboratorium is opdrachtnemer. De waterschappen sturen op de prestaties vanhet laboratorium via enerzijds participatie in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, dat de kaders stelt en verantwoordelijk is voor de uitvoeringsorganisatie en anderzijds langs de opdrachtgevende lijn. In het kader van dat laatste worden prestatieafspraken gemaakt. Waterschappen kunnen op hun financiële bijdrage sturen via aanpassing van hun meetvraag. Dit is vanuit overwegingen van continuïteit van de laboratoriumorganisatie en solidariteit tussen de waterschappen onderling wel een enige begrenzing gebonden. 1 Het primaat voor de taken die de laboratoriumorganisatie uitvoert ligt bij de waterschappen. Dat begint bij het bepalen van het waterbeheerbeleid en de daarbij behorende informatiebehoefte. Daarnaast geeft elk waterschap via de monitoringsstrategie ook aan waar, wanneer en wat er gemeten wordt. Het laboratorium heeft hierin een adviserende rol. Op basis van de monitoringsstrategie volgt de opdrachtverlening aan het laboratorium. Het laboratorium stelt vervolgens een meetnetontwerp op, dat wordt afgestemd met het betreffende waterschap. Het laboratorium is vervolgens verantwoordelijk voor de monsterneming (uiteraard voor zover het waterschap die taak aan het laboratorium overdraagt), analyses en het gegevensbeheer. De gegevensanalyse is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het laboratorium kijkt naar de individuele waarden, het waterschap naar de geaggregeerde waarden. Dat geldt eveneens voor de rapportage. De technische rapportages voor bijvoorbeeld waterbodem worden door het laboratorium opgesteld en het waterschap stelt de beleidsmatige rapportage op. Voor waterschappen die zelf (nog) monsternemingen uitvoeren, is het waterschap zelf ook verantwoordelijk voor de wijze van monsterneming en voor het monstertransport naar het laboratorium. Daarbij geldt dat afspraken worden gemaakt met het laboratorium over het aanlevermoment. Elke deelnemer heeft ten behoeve van een goed afgestemde dienstverlening een eigen laboratoriumsteunpunt (voorraad monsterhouders, koelmogelijkheid, etc.). De laboratoriumorganisatie voert een standaard takenpakket uit voor de deelnemende waterschappen. In aanvulling daarop kunnen per waterschap specifieke klantwensen worden afgesproken. Deze worden vastgelegd en inzichtelijk gemaakt voor alle deelnemers aan het laboratorium, inclusief de bijbehorende kostendekkende prijs. 2.5 Informatievoorziening Een goede informatie- en communicatievoorziening is essentieel voor het goed functioneren van het laboratorium. Deze informatiebehoefte kent drie niveaus. Bij de eerste twee niveaus gaat het daarbij vooral om de prestaties van het 1 Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 5. PAGINA 7/30

8 laboratorium en de derde vooral over de besturing en beheersing van het laboratorium. 1. Allereerst de informatie over de door het laboratorium uitgevoerde werkzaamheden, monsterneming, analyse etc. 2. Ten tweede geaggregeerde (management)informatie, waaronder bijvoorbeeld vergelijkingen tussen de waterschappen. 3. En tenslotte de verantwoordingsinformatie van het laboratorium, waaronder de bestuurlijke en financiële informatie. Een deel van deze informatie is van belang voor een individueel waterschap (één op één relatie) en een deel van deze informatie is van belang voor het collectief van de deelnemende waterschappen (één op meer relatie). Ad. 1. Om de informatie over de uitgevoerde werkzaamheden goed te delen is een vast aanspreekpunt (de klantenservice) bij het laboratorium noodzakelijk die op de hoogte is van de waterschaps-specifieke bijzonderheden. Voor professioneel opdrachtgeverschap is kennis over laboratoriumwerkzaamheden nodig bij de deelnemende organisaties. Bovendien is er een collectief opdrachtgeversbelang, bijvoorbeeld als het gaat om afstemming over standaardisatie en harmonisatie. De klantenservice is de schakel tussen het waterschap en de medewerkers van het laboratorium. Deze vertaalt de vragen van het waterschap naar de mogelijkheden van het laboratorium, zorgt voor beantwoording van vragen van het waterschap en denkt mee bij het opstellen van de monitorstrategie. Uiteraard is het mogelijk om bij specifieke vragen rechtstreeks contact op te nemen met degene die de werkzaamheden uitvoert. Het is van belang dat er ook binnen elk waterschap een contactfunctionaris voor de laboratoriumorganisatie wordt aangewezen, zodat contact snel en adequaat kan verlopen. Het waterschap is eigenaar van de informatie en gebruikt deze voor de uitvoering van haar taken. Ad.2. De geaggregeerde en uniforme (management)informatie stelt de waterschappen in staat om beleidskeuzes te maken. Het gaat daarbij om management informatie van een individueel waterschap en om managementinformatie op het niveau van de gezamenlijke waterschappen. Samen met de deelnemende waterschappen wordt bepaald welke managementinformatie verzameld en beschikbaar gesteld wordt. Ad.3. De verantwoordingsinformatie zorgt ervoor dat de waterschappen kunnen beoordelen of het laboratorium doet wat is afgesproken en tegen de juiste prijs. De waterschappen beoordelen dit zowel individueel als opdrachtgever als in gezamenlijkheid als eigenaar van het laboratorium. Tussen het laboratorium en de waterschappen zijn verschillende soorten overleg noodzakelijk. Vanzelfsprekend is er jaarlijks overleg over en mogelijk ook evaluatie van het contract en de verantwoording daarover. Daarnaast is het van belang dat er inhoudelijk overleg is, bijvoorbeeld in kringen waarin deskundigen op een onderdeel bijeenkomen (bijvoorbeeld handhaving, oppervlaktewater, monsterneming en het collectief van opdrachtgevers). 2.6 Meer taken doen Het nieuwe laboratorium is van en voor de deelnemende waterschappen. Laboratoriumtaken worden dan ook primair gelegd bij het gemeenschappelijke laboratorium. Op basis van de onderzoeksvraag en/ of meetvraag van het waterschap kan de laboratoriumorganisatie aangeven of zij het zelf uitvoeren dan wel gaat uitbesteden op basis van bedrijfskundige overwegingen en afwegingen. De mogelijkheid bestaat zeer zeker om als waterschap meer taken bij de laboratoriumorganisatie onder te brengen dan op dit moment gebeurt. Dat draagt bij aan het draagvlak en de robuustheid van de laboratoriumorganisatie en is om die reden een wenselijke ontwikkeling. PAGINA 8/30

9 2.7 Activiteiten door derden Het gezamenlijke laboratorium voert een uitgebreide producten- en dienstencatalogus. Toch kunnen er activiteiten zijn die door het laboratorium niet zelf uitgevoerd kunnen worden. In dat geval zal het laboratorium deze taken uitbesteden aan derden. De activiteiten die uitbesteed zullen (moeten) worden, zijn van een dusdanige omvang dat die te klein (blijft) voor de opbouw van eigen deskundigheid. Het waterschapslaboratorium fungeert in dat geval als aankoopcentrale voor de deelnemers. Argumenten hiervoor zijn: Inkoopvoordeel en daarmee besparingen. Rol als kennispartner: het laboratorium kan door de aanwezige kennis en expertise een betere opdrachtgever zijn richting derden. Zorgt voor opbouw van historie. Daarnaast kan het voorkomen dat voor bepaalde activiteiten die de laboratoriumorganisatie niet zelf kan uitvoeren, de gebiedskennis essentieel is om te kunnen uitbesteden of dat het onderdeel is van een landelijk waterschapsproject. In dat geval kan het waterschap ervoor kiezen dat zelf uit te besteden, zodat geen onnodige tussenschakels worden gecreëerd. 2.8 Andere partners De huidige laboratoria hebben nog andere partners dan de achterliggende waterschappen, zoals het gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn. Het nieuwe laboratorium zal alleen de waterschappen als eigenaar kennen. De activiteiten die het laboratorium uitvoert ten behoeve van de belastingheffing voor de waterschappen worden in opdracht van de betreffende waterschappen gedaan en aan die waterschappen toegerekend. Deze waterschappen en Lococensus-Tricijn maken hier onderling afspraken over. De meetresultaten kunnen door het fusielaboratorium naar wens aan het waterschap of rechtstreeks aan Lococensus-Tricijn ter beschikking worden gesteld. 2.9 Harmonisatie Om het chemisch laboratorium zo efficiënt mogelijk te kunnen laten werken zou in elk geval tussen de huidige twee chemisch laboratoria alles geharmoniseerd moeten worden dat te maken heeft met de wijze waarop het onderzoek plaats vindt. Concreet betekent dit dat de volgende elementen worden geharmoniseerd: Laboratorium Informatie Systeem (LIMS): er is één informatiesysteem dat wordt gebruikt voor vastlegging van de laboratoriumactiviteiten. Dit LIMS voedt de datasystemen van de waterschappen en de waterschappen kunnen het LIMS inzien. Wanneer monsterneming door waterschappen zelf wordt gedaan is ook toegang tot het LIMS noodzakelijk. Werkwijze monsterneming door het laboratorium: hierbij wordt aangesloten bij normen van accreditatie. Te hanteren normen voor onderzoek: hierbij wordt aangesloten bij normen van accreditatie. Analysepakketten: de keuze voor een pakket ligt bij het laboratorium. Een waterschap bepaalt vervolgens welke informatie zij wil ontvangen, voor zover dit past binnen de juridische kaders. Analysetermijnen: uniforme afspraken voor de waterschappen. Deze zijn mede afhankelijk van de urgentie en het type analyse. Leverbetrouwbaarheid moet eveneens worden gedefinieerd en geharmoniseerd. Het gaat hierbij om kwaliteit en tijdigheid. Dataopslag: de LIMS database ligt bij het laboratorium. De analysegegevens zijn het juridisch eigendom van dat laboratorium. De opdrachtgever kan in het LIMS kijken maar er niets in wijzigen. Het laboratorium is verantwoordelijk voor de data overdracht en voor het goed ontvangen van deze gegevens bij de opdrachtgever. Vanuit het laboratorium bekeken zal de manier van opslag en coderen van gegevens wel geharmoniseerd worden. PAGINA 9/30

10 Alle analysegegevens worden digitaal aan de opdrachtgever gerapporteerd in het door de opdrachtgever gewenste formaat. Wel is het zo dat landelijke uniformiteit noodzakelijk is vanwege landelijke richtlijnen voor toetsing en rapportage. In de toekomst is het wellicht zinvol om daarom ook het databeheer bij het laboratorium onder te brengen, waarbij de waterschappen gebruik maken van de gegevens. De rapportageformats en wensen en eisen ten aanzien van de financiële rapportage uit LIMS moeten geharmoniseerd worden. Opdrachtverlening: waaronder gevraagd en ongevraagd advies, inkoop van analyses derden, wijze van opstellen offertes en prijsopgaven, aanleveren van planning, calculaties wordt geharmoniseerd. Uitbesteding: de keuzen over en de wijze waarop werkzaamheden worden uitbesteed door het laboratorium ten behoeve van de waterschappen zal voor alle opdrachtgevers hetzelfde zijn. PAGINA 10/30

11 3. Producten en diensten, formatie en ondersteunende diensten 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 3.2 in gegaan op de taken en processen van de nieuwe laboratoriumorganisatie op het terrein van chemie. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 beschreven hoe kwaliteit en innovatie gewaarborgd kan worden. Daarna wordt in paragraaf 3.4 in gegaan op de kansen en ontwikkelingen waarmee de organisatie te maken krijgen. In paragraaf 3.5 wordt ingegaan op de formatie primair proces en in paragraaf 3.6 op de ondersteunende diensten. 3.2 Taken en processen De twee laboratoria hebben wat betreft chemie in grote lijnen vergelijkbare werkzaamheden. Wat betreft organische bepalingen is er veel uitbesteding door het laboratorium van Regge en Dinkel. De twee laboratoria hebben verschillende arrangementen voor monsterneming. Bij het laboratorium van Groot Salland is in 2012 bacteriologie geherintroduceerd. Daarnaast wordt het hydrobiologische laboratorium van Groot Salland per juli 2013 geïntegreerd met het chemische laboratorium. De taken van de nieuwe laboratoriumorganisatie zullen niet fundamenteel afwijken van die van de huidige twee laboratoria: monsterneming, analyses, rapportages en technische advisering. De organisatie zal klanten moeten blijven adviseren of een analyse nodig is of niet: het advies om een bepaling niet te doen kan de klanten kosten besparen. 3.3 Kwaliteit en innovatie Kwaliteitsborging Voldoende kwaliteit en voldoende innovatie moeten gegarandeerd zijn in het laboratoriumonderzoek, omdat de laboratoriumorganisatie een spilfunctie vervult ten dienste van het waterschap. De nieuwe laboratoriumorganisatie dient daarom wat betreft de chemische werkzaamheden geaccrediteerd te zijn conform NEN- EN-ISO Ook dienen alle relevante chemische analyses inclusief monsterneming uitgevoerd te worden onder accreditatie door de Raad voor Accreditatie, in de voor het waterschap relevante matrices op het gebied van relevante wet- en regelgeving (o.a. AS2000 en AS3000). Wat betreft de accreditatie van het nieuwe laboratorium zijn er drie mogelijkheden: 1. geheel nieuwe accreditatie aanvragen met nieuw registratienummer (met nummer L6xx); 2. accreditatie WGS aanhouden (L230 met uitbreiding 2e locatie); 3. accreditatie WRD aanhouden (L204 met uitbreiding 2e locatie). Het voorstel is de accreditatie voor beide locaties aan te houden tot 2017 (of zoveel eerder samenvoeging plaatsvindt). Van belang is daarbij wel dat er een overkoepeld document ligt met de naam van de organisatie, juridische entiteit, eigendomsverhoudingen, organogram; de algemene uitgangspunten die voor beide locaties van toepassing zijn. Van belang is dat de Raad voor Accreditatie wordt geïnformeerd over de voorgenomen fusie per 1 januari Voor de uiteindelijke verhuizing van het laboratorium naar Zwolle moet er te zijner tijd een verhuisplan worden opgesteld, dat aan de Raad voor Accreditatie wordt voorgelegd ter goedkeuring. De accreditatie van het laboratorium in Almelo kan dan op eigen verzoek worden ingetrokken. PAGINA 11/30

12 Deze werkwijze is ingegeven vanuit het uitgangspunt om de werkzaamheden ten behoeve van het behouden van de accreditatie zo eenvoudig mogelijk te houden met een zo klein mogelijk risico voor de laboratoriumlocaties. De werkwijze is gespiegeld met een externe deskundige en afgestemd met de Raad voor Accreditatie. Innovatie Het laboratorium kan zich verder uitbouwen als kenniscentrum dat adviezen geeft aan de waterschappen op milieutechnisch onderzoeksgebied. Hiervoor is het noodzakelijk dat het laboratorium een toekomstgerichte oriëntatie heeft en de blik ook naar de buitenwereld richt. Om innovaties te kunnen ontwikkelen is het nodig dat het laboratorium de ruimte van haar klanten krijgt om hierin te investeren en hier proactief mee om kan gaan. Het gaat dan vooral om productinnovatie door testontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie om de efficiency van het laboratorium te verhogen. Hiermee blijft het laboratorium in staat om nieuwe analyses uit te voeren, waardoor zij niet afhankelijk is van uitbesteding en feitelijk investeert in haar eigen marktaandeel. Innovatie heeft betrekking over de volle breedte van de activiteiten van het laboratorium. De vraag waarin geïnvesteerd wordt, is een gezamenlijke beslissing van het laboratorium en de deelnemers. Deze keuze wordt gemaakt op basis van een Investeringsplan innovatie. De mate waarin innovatie nodig is, kan over de jaren en over de verschillende disciplines wisselen. De huidige middelen zijn hierbij uitgangspunt. 3.4 Kansen en ontwikkelingen Een nieuwe laboratoriumorganisatie zal geconfronteerd worden met inhoudelijke uitdagingen die o.a. te maken hebben met veranderende eisen vanuit de omgeving en met technologische ontwikkelingen in het laboratorium. De organisatie moet inzicht hebben in de problemen en ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied van de klant zoals wijzigingen in regelgeving, zodat het de opdrachtgever van technisch advies kan blijven voorzien. Ook moet de organisatie nieuwe technologie toepassen, zodat het laboratoriumonderzoek effectiever en/of efficiënter kan worden uitgevoerd. Wat betreft ontwikkelingen zijn er drie typen ontwikkelingen die voor het fusielaboratorium belangrijk zijn: 1. Uitbreiding van bestaande diensten bij bestaande klanten. 2. Ontwikkelen van nieuwe of andere diensten voor bestaande klanten. 3. Afname van bestaande diensten bij bestaande klanten, zoals de afname in meetvraag bij Regge en Dinkel Uitbreiding bestaande diensten en ontwikkeling nieuwe diensten Bestaande diensten die kunnen worden uitgebreid zijn grondwater en monsterneming van oppervlaktewater en rwzi s. Dit zijn werkzaamheden die nu bij een aantal collega waterschappen nog zelf worden uitgevoerd, maar ook uitstekend kunnen worden uitgevoerd door het laboratorium omdat die deze werkzaamheden voor andere klanten al verricht. Hier liggen zeker kansen, maar deze kunnen nog niet worden gekwantificeerd en ingeboekt. Wanneer groei in de tijd mogelijk is, zal daar op dat moment op worden geanticipeerd. Mogelijke nieuwe diensten zijn waterbodemonderzoek inclusief de toetsing en analyse en uitbreiding van monsterneming. Ook deze ontwikkelingen kunnen nog niet kunnen worden gekwantificeerd en ingeboekt. Afname bestaande diensten Door harmonisatie bij fusies tussen waterschappen en verdergaande bezuinigingen op de meetvraag bij de verschillende deelnemende waterschappen is het de prognose voor 2017 dat de meetvraag wat betreft monsterneming en chemische analyses in de komende jaren zal gaan afnemen. PAGINA 12/30

13 3.5 Ontwikkeling van de formatie In totaal hebben de huidige twee chemische laboratoria een bezetting van 48,2 fte (moment ). Door daling van de meetvraag en doelmatigheidswinst uit de samenvoeging is minder formatie nodig. In de periode wordt een stapsgewijze reductie in de formatie en bezetting gerealiseerd tot 42,8 fte op 1 januari Dit aantal past bij de nu geraamde meetvraag voor In deze 42,8 fte is rekening gehouden met een buffer van 2 fte om de jaarlijkse fluctuaties in de meetvraag van de waterschappen op te vangen. Het streven is op termijn een deel van de benodigde formatie in de vorm van een flexibele schil beschikbaar te houden. De omvang daarvan is ter beoordeling van het nieuwe bestuur. Het moment waarop dit streven gerealiseerd kan worden hangt af van het tempo waarin de huidige vaste bezetting kan worden afgebouwd. In hoofdstuk 4, Personele en organisatorische aspecten, wordt verder ingegaan op de verdeling van de formatie in het nieuwe laboratorium. De uitwerking van de financiële gevolgen van de geraamde formatie (-reductie) wordt meegenomen in het hoofdstuk 5, Financiën. 3.6 Ondersteunende diensten Huisvesting In de business case bleek dat centralisatie van de laboratoriumwerkzaamheden in Zwolle de meest toekomstbestendige optie is. De huidige locatie Almelo te klein is om een geïntegreerd laboratorium te huisvesten en uitbreidingsmogelijkheden ontbreken. De locatie Zwolle is wel geschikt te maken voor een geïntegreerd laboratorium. Om deze reden wordt voorgesteld om het laboratoriumgebouw aan de Loggerweg in eigendom over te dragen aan het nieuwe laboratorium, waarbij de grond eigendom blijft van Groot Salland. Groot Salland is bereid deze overdracht gezien de publieke publieke samenwerking die ontstaat tegen de boekwaarde van ca. 0,5 mln. te doen al ligt de taxatiewaarde hoger. Tevens huurt het nieuwe laboratorium in beperkte mate opslagruimte in Deltaplastgebouw van waterschap Groot Salland. Wanneer uit zou worden gegaan van de in de business case gehanteerde formatieomvang, is een forse verbouwing van het pand Loggerweg met een investering van 0,8 miljoen nodig. De reductie in de omvang van de meetvraag richting 2017 zoals nu is geprognosticeerd, maakt deze verbouwing van het chemische laboratorium echter minder urgent en mogelijk zelfs ook niet nodig. In hoeverre bij het laboratorium nog een uitbreidingsinvestering voor een verbouwing moet worden gedaan zal door het bestuur van de nieuwe laboratoriumorganisatie worden besloten op grond van de verwachtingen voor de meetvraag in Deze investering zal, zo deze nodig is, naar verwachting minimaal zijn. Steunpunten in het gebied zijn vanuit bedrijfsvoering gewenst. Deze zijn in eigen beheer en voor rekening van de deelnemende waterschappen. De huidige locatie Almelo, die nog 3 jaar open blijft voor laboratoriumwerkzaamheden, zal vanaf 1 januari 2017 als een dergelijk steunpunt kunnen fungeren. Apparatuur en ICT In de nieuwe laboratoriumorganisatie wordt de apparatuur van de laboratoria van Groot Salland en Regge en Dinkel voor zover dat nodig is samengevoegd; het teveel wordt af gestoten. Op het gebied van ICT wordt ervoor gekozen de LIMS applicatie van Groot Salland aan te houden. Verschillen tussen de laboratoria van Groot Salland en Regge en Dinkel zijn er weinig. Deze liggen vooral op het gebied van de gemaakte werkafspraken in de informatiesystemen. Hierop zal nog harmonisatie plaatsvinden. PAGINA 13/30

14 PIOFAC diensten Voor het nieuwe laboratorium wordt als uitgangspunt genomen dat waterschap Groot Salland die zaken ondersteunt, die snel ter plaatse moeten kunnen zijn. Dit zijn vooral ICT en financiën en control, juridische zaken, archief en communicatie en facilitair gebouwbeheer. Waterschap Regge en Dinkel ondersteunt wat op afroep kan. Dit zal de P&O ondersteuning zijn. Daardoor ontstaat een evenwichtiger verdeling dan wanneer alles door waterschap Groot Salland wordt ondersteund. De desintegratiekosten bij waterschap Regge en Dinkel wordt er door verminderd, bij waterschap Groot Salland treden die zo niet op. 2 Afspraken tussen beide waterschappen en de laboratoriumorganisatie over inhoud van de dienstverlening en tarief worden contractueel vastgelegd. In het hoofdstuk financiën worden de financiële consequenties hiervan weergegeven. In het hoofdstuk transitieproces wordt de werkwijze wat betreft ICT en PIOFAC in de transitieperiode beschreven. 2 De Btw vormt nog een aandachtspunt. PAGINA 14/30

15 4. Personele en organisatorische aspecten 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het organisatiemodel van het nieuwe laboratorium beschreven. Dit hoofdstuk gaat tevens in op het arbeidsvoorwaardenpakket en het nog op te stellen sociaal plan. 4.2 Organisatiemodel Gelet op de aard van de organisatie, een uitvoeringsorganisatie ten behoeve van de deelnemers, is bij het ontwerp van de organisatie rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: Doelmatig: Routinewerkzaamheden worden uniform en eenduidig georganiseerd Logischerwijs bij elkaar behorende taken worden in dezelfde eenheid uitgevoerd. Verdeling van werkzaamheden leidt tot efficiënte uitvoering Bij de inrichting worden mogelijke kwetsbaarheden ondervangen. Integraal: Knippen in processen worden zoveel mogelijk voorkomen Gebiedskennis en contact met de waterschappen wordt geborgd Onderlinge samenhang in de organisatie wordt bevorderd. Figuur 4.1: weergave van het organogram van het toekomstige laboratorium. Het chemische laboratorium betreft de vlakken in roodtinten. In groen is voor de volledigheid het deel hydrobiologie opgenomen. Dit onderdeel wordt in hoofdstuk 6 behandeld. Deze uitgangspunten leiden tot de functionele organisatie-inrichting van het laboratorium in 2017 zoals weergegeven in figuur 4.1. Wat betreft het reduceren van kwetsbaarheid is ervoor gekozen een combinatie-eenheid te creëren voor organisch en metalen. De benodigde bevoegdheden kunnen met deze verdeling goed onder de medewerkers worden verdeeld. PAGINA 15/30

16 De eenheid Klantenservice dient om het contact met de waterschappen te onderhouden en daar waar nodig te versterken. Er is gekozen voor een model met 4 teamleiders (3,3 fte incl. hydrobiologie). De reden hiervoor is dat de teamleider naast voor de personele zaken en de prestaties van zijn eenheid, ook verantwoordelijk is voor zaken als bijhouden ontwikkelingen in het vakgebied, innovatie, kwaliteitsverbeteringen op analyseniveau binnen het werkgebied, etc. Het up to date houden van analysemethoden is een belangrijke taak van de teamleiders. 4.3 Formatieplan In onderstaande tabel 4.2 is de beoogde formatie voor 2017 opgenomen. De totale formatie zal 42,8 fte bedragen. Deze formatie is exclusief hydrobiologie. Tabel 4.2: overzicht benodigde formatie in de eenheden en functies Eenheid Functie Fte Leiding Directeur 1,0 Kwaliteit Kwaliteitsmanager 1,0 Facilitair Labassistent 1,5 Administratief 1,5 medewerker ICT specialist 1,5 Anorganisch Teamleider 1,0 Hoofdanalist 2,0 Analist 10,7 Organisch / metalen Teamleider 1,0 Hoofdanalist 4,6 Analist 7,0 Klantenservice Teamleider 1,0 Coördinatie 1,0 Medewerker 3,0 monsterontvangst Monsternemer 5,0 Totaal 42,8 4.4 Cao en Sociaal Plan Omdat beide waterschappen de SAW volgen voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden ligt het voor de hand om ook voor de nieuwe laboratoriumorganisatie de SAW te blijven volgen. Zowel waterschap Regge en Dinkel als Waterschap Groot Salland heeft een vigerend sociaal plan of sociaal statuut, maar deze zijn voor de nieuwe organisatie die ontstaat als zodanig niet bruikbaar. Uit oogpunt van rechtsgelijkheid moet ten behoeve daarvan een nieuw sociaal plan worden afgesproken met de vakbonden. In dit sociaal plan worden onder andere de cao keus, de plaatsingsprocedure, afspraken over arbeidsvoorwaarden en flankerende beleidsmaatregelen (bijvoorbeeld rondom herplaatsing en wijziging van standplaats) uitgewerkt. Voor het overleg over het sociaal plan wordt een zogenoemd Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) ingesteld, waarin werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers vanuit de aan de samenwerking deelnemende organisaties die nu het laboratoriumpersoneel in dienst hebben participeren. De grondslag voor dit overleg vormt een door deze besturen vast te stellen regeling. PAGINA 16/30

17 5. Financiën 5.1 Inleiding In de business case is aangetoond, dat samenvoeging van beide laboratoria tot één geïntegreerde laboratoriumorganisatie die werkt voor 7 waterschappen, vanaf 1 januari 2017 structureel een substantieel financieel voordeel oplevert op macroniveau van per jaar, voor de optelsom van chemisch en hydrobiologisch laboratorium. In dit hoofdstuk wordt de gezamenlijke besparing van de chemische samenwerking nader geraamd (de hydrobiologische samenwerking wordt in hoofdstuk 6 behandeld). Hierbij is uitgegaan van een lagere meetvraag dan nu en ook lager dan waar in de business case vanuit werd gegaan, waardoor het aantal fte lager kan zijn en een substantiële verbouwing van het pand aan de Loggerweg in Zwolle (waar bij de business case nog van werd uitgegaan) vooralsnog niet nodig is. Het structurele voordeel in euro s komt daardoor voor chemie hoger uit dan in de business case. Het voordeel van de samenwerking valt niet automatisch in gelijke mate toe aan alle deelnemers. In paragraaf 5.15 wordt op het vraagstuk van de kostenverdeling ingegaan. 5.2 Uitgangspunten De raming van de kosten van het nieuwe (chemische) laboratorium is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Uitgegaan is van de structurele kosten en de incidentele transitiekosten (te weten: flankerend personeelsbeleid, projectkosten en desintegratiekosten). Uiteindelijk wordt bij de verdeling over de deelnemers voorgesteld af te zien van de compensatie voor desintegratiekosten die bij de twee laboratorium houdende waterschappen ontstaan. Alle bedragen worden gepresenteerd in prijspeil De ontwikkeling van de meetvraag bepaalt in belangrijke mate de ontwikkeling van de kosten. Er moet in elk jaar voldoende personele bezetting zijn om de meetvraag te kunnen verwerken. Per wordt gestart met een personele formatie van maximaal 48,2 fte. Het management van het nieuwe lab moet de formatie in 3 jaar afslanken tot de structurele omvang in 2017 bereikt is. Gebouw Loggerweg (Zwolle) wordt tegen boekwaarde overgedragen aan de nieuwe laboratoriumorganisatie, de grond blijft eigendom van Groot Salland. De apparatuur en vervoermiddelen van beide huidige laboratoria worden tegen boekwaarde overgedragen. Zolang de nieuwe laboratoriumorganisatie gebruik maakt van ruimte in het gebouw van Regge en Dinkel ( ), huurt het de ruimte volledig. Deze afspraak voorkomt desintegratiekosten in en biedt Regge en Dinkel de mogelijkheid voor de periode nadien tijdig een andere bestemming te vinden. Ondersteuning wordt op zakelijke basis ingehuurd: Groot Salland ondersteunt wat snel ter plaatse moet zijn (m.n. ICT en financiën/controlling) en Regge en Dinkel ondersteunt wat op afroep kan (P&O). In de transitiefase ondersteunt Regge en Dinkel ook ICT voor de daar nog werkzame personen. Zo worden de desintegratiekosten die bij beide waterschappen ontstaan door sluiting van hun eigen laboratorium gemitigeerd. PAGINA 17/30

18 Analyses die het laboratorium technisch niet zelf kan uitvoeren, besteedt het uit. De integrale kosten hiervan worden rechtstreeks gefactureerd bij het betreffende waterschap. Dit valt buiten de begroting van de nieuwe laboratoriumorganisatie en ook buiten de verdeelsleutel. Daarom is hier in de kostenberekening geen bedrag voor opgenomen. De deelnemers die zelf de monsters nemen (en dus niet in opdracht uit laten voeren door het laboratorium) zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van monsters en het transport ervan. De transportkosten en de kosten van een steunpunt hiervoor blijven voor rekening van de deelnemers. In de kostenberekening is hiervoor geen bedrag opgenomen. 5.3 Meetvraag De meetvraag was in 2012 nog ILOW-punten (incl. uitbesteding door Regge en Dinkel). In 2013 heeft Regge en Dinkel zijn meetvraag verlaagd met Voor 2014 neemt de meetvraag van Regge en Dinkel verder af met Voor de nieuwe laboratoriumorganisatie wordt dan een meetvraag verwacht van afgerond ILOW-punten. Dit is incl. de meetvraag van Zuiderzeeland en van Vallei en Veluwe die nu via GBLT het laboratorium bereikt en incl. werk voor derden ( ILOW-punten). Vanaf 2014 kan dit aantal als structureel ongeveer constant worden beschouwd. 5.4 Personeelslasten In 2012 was de totale begrote personeelsomvang nog 54,9 fte (bij het laboratorium Groot Salland: 31,9 fte en bij dat van Regge en Dinkel: 23,0 fte). Eind 2013 zal het beschikbare aantal zijn afgenomen tot 48,2 fte. Groot Salland zorgt ervoor dat er uit Zwolle maximaal 31,7 fte overgaan naar het nieuwe laboratorium en Regge en Dinkel zorgt ervoor dat er uit Almelo maximaal 16,5 fte overgaan naar de nieuwe laboratoriumorganisatie. Bij de verwachte meetvraag is de volgende personeelsbezetting benodigd: ,3 fte ,3 fte ,0 fte (uitgaande van enige doelmatigheidswinst) ,8 fte (uitgaande van volledige doelmatigheidswinst) In deze aantallen zijn indirecte functies inbegrepen: 7,5 in de jaren en structureel 6,5 vanaf Dit zijn de indirecte functies op het laboratorium zelf: eigen management, kwaliteit en ondersteuning. In onderstaande berekeningen is aangenomen, dat in ,2 fte aan overkomende bezetting nog op de payroll van de laboratoriumorganisatie staan. Taakstellend is het aantal van 42,8 fte in Dat is uitgangspunt voor de berekening van de personeelskosten vanaf Op termijn zal de formatie voor een deel bestaan uit een flexibele schil. Omvang en moment worden bepaald door het bestuur van de laboratoriumorganisatie. In 2015 en 2016 zal de benodigde formatie zoals uit bovenstaande tabel blijkt geleidelijk kleiner worden. In die jaren kan gerekend worden met het ook daadwerkelijk benodigde aantal fte. De bezetting houdt hiermee vanaf 2015 gelijke tred door gericht te sturen op reductie van de bezetting. Overtal doet zich dan alleen in 2014 voor (feit) 2013 (feit) 2014 (raming) 2015 (raming) 2016 (raming) 2017 (taakstelling) benodigd 46,3 46,3 45,0 42,8 3 op payroll 54,9 51,2 48,2 46,3 45,0 42,8 3 Op termijn zal de formatie voor een deel bestaan uit een flexibele schil. PAGINA 18/30

19 Vervolgens kan het aantal fte worden vertaald in personeelskosten per jaar. In 2013 was het bedrag per fte voor zowel het laboratorium van Groot Salland als dat van Regge en Dinkel begroot op ca per fte. Door dit bedrag te vermenigvuldigen met 51,2 fte (op de payroll), ontstaat de raming van de personeelskosten van 2013: Daarna vindt geleidelijk uitstroming plaats. Per uitstromer is met een besparing van gerekend (een lager bedrag dan , omdat het in belangrijke mate gaat om analisten, waarvan het salaris lager ligt dan het gemiddelde). Daarmee ontstaat de volgende kostenontwikkeling: Goederen en diensten (incl. onderhoud) Evenals de personeelskosten dalen vooral de kosten van gebruiks- en verbruiksgoederen bij een afname van de meetvraag. Over deze hele post is deze afname slechts partieel. Uitgegaan is van een afname van de totale kosten van deze post van 0,67% per 1% procent afname van de meetvraag. Voor alle jaren komt deze kostenpost dan op Huisvesting De boekwaarde van het gebouw Loggerweg (excl. de grond die eigendom blijft van Groot Salland) is ca. 0,5 mln. Huisvestingskosten Loggerweg bestaan uit kapitaallasten van het gebouw, onderhoud, energiekosten, verzekeringen, e.d. In 2012 was hiervoor bij Groot Salland geraamd. In prijzen van 2013 lijkt jaarlijks voldoende, rekening houdend met een kleine investering in 2014 (inpassing) en enig ruimte voor onvoorzien in Drie jaar lang gebruikt de nieuwe laboratoriumorganisatie nog de huidige ruimte bij Regge en Dinkel. Uitgegaan wordt van een gefaseerde afbouw van het gebruik, zodat de vrijkomende m2 (in overleg) weer ter beschikking komen van Regge en Dinkel. De kosten voor deze tijdelijke huisvesting bedragen normaal gesproken per jaar. Om tot een evenwichtige uitkomst in de periode te komen is Regge en Dinkel bereid af te zien van een vergoeding voor het gebruik van de laboratoriumruimte in Almelo. Daarnaast huurt de nieuwe laboratoriumorganisatie een gedeelte van het Deltaplast-gebouw van Groot Salland (voor opslag). Dit kan (zolang niet verbouwd wordt) voor per jaar gehuurd worden (2/3 van het gebouw). De kosten voor huisvesting worden daarmee al met ingang van 2014 structureel op geraamd. 5.7 Kapitaallasten apparaten en vervoermiddelen Apparaten en vervoermiddelen worden tegen boekwaarde door de nieuwe laboratoriumorganisatie overgenomen. In 2012 was bij Groot Salland aan kapitaallasten geraamd en bij Regge en Dinkel De apparaten zijn in 2014 e.v. verder afgeschreven. Daar staan wat nieuwe apparaten tegenover, maar door de fusie is ook enige tijd minder aankoop nodig. Per saldo lijkt in structurele zin (m.i.v. 2017) een bedrag van per jaar voldoende. Gedurende de jaren 2014 t/m 2016 kan worden volstaan met een bedrag van Regge en Dinkel neemt in die jaren de (kapitaal)lasten van van de apparaten en vervoermiddelen nog voor eigen rekening, net zoals dat bij de huisvesting het geval is. PAGINA 19/30

20 5.8 Ondersteuning Deze ondersteuning is berekend als opslagpercentage op de onder 5.4 tot 5.7 genoemde kosten. Bedragen x Personeelskosten Goederen & diensten Huisvesting Kapitaallasten app+verv Subtotaal Het percentage dat in rekening wordt gebracht kan in ieder geval iets omlaag (aandeel management). Voor de uiteindelijke kosten (structureel vanaf 2017) is gerekend met 8% over bovenstaand subtotaal, verdeeld als 6% voor Groot Salland en 2% voor Regge en Dinkel. Zolang Regge en Dinkel nog een deel van het laboratorium huisvest, vindt ondersteuning kantoorautomatisering van dat deel niet plaats vanuit Groot Salland, maar vanuit Regge en Dinkel. Van de totale 6% ondersteuning in 2014 die in principe door Groot Salland wordt geboden, heeft een kwart betrekking op kantoorautomatisering. De eerste jaren zal een deel van dat kwart (= een deel van afgerond ) niet door Groot Salland maar door Regge en Dinkel worden geleverd. Op de locatie Almelo zal in 2014 minder personeel zijn dan in Zwolle, daarom wordt deze tijdelijke ondersteuning in 2014 op geraamd. Dit aandeel zal tijdens de transitieperiode afnemen tot 0 in Bedragen x Te betalen door laboratorium (8% van subtotaal) Structureel aan: Groot Salland Regge en Dinkel Tijdelijk extra voor R&D Tijdelijk minder voor WGS Inkomsten derden Hiervoor wordt voor elk jaar geraamd. Het gaat hier om analyses die worden uitgevoerd in opdracht van partijen die geen deelnemer zijn, zoals provincies. Genoemd bedrag correspondeert met de prognose van het werkaanbod voor het laboratorium Reiskosten Het gaat hier om de extra reiskosten (sociaal plan). Voor 2014 wordt gerekend met extra reiskosten. Dit bedrag zal stijgen door overplaatsing van Almelo naar Zwolle en dalen door vertrek van medewerkers. Uiteindelijk wordt het 0 (einde regeling). In de berekening is uitgegaan van voor alle jaren tot en met Flankerend personeelsbeleid Voor de combinatie van outplacement en vrijwillig ontslag is in de berekening uitgegaan van gemiddeld of minder. Bij 5,4 fte is budgettaire ruimte geraamd van ca , gelijkelijk verdeeld over de jaren PAGINA 20/30

AQUALYSIS. Gemeenschappelijk regeling Waterschapslaboratorium BEGROTING 2014 (INCLUSIEF MEERJARENRAMING 2014-2017)

AQUALYSIS. Gemeenschappelijk regeling Waterschapslaboratorium BEGROTING 2014 (INCLUSIEF MEERJARENRAMING 2014-2017) AQUALYSIS Gemeenschappelijk regeling Waterschapslaboratorium BEGROTING 2014 (INCLUSIEF MEERJARENRAMING 2014-2017) INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Voorgeschiedenis... 3 1.2 Taken... 3 1.3 Dienstverleningsconcept...

Nadere informatie

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee Voorstel voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 10 juni 2015 Onderwerp Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt 5 b Kenmerk B2015/u@@ Portefeuillehouder

Nadere informatie

laboratoriumgebied jaarrekening

laboratoriumgebied jaarrekening REGISTRATIENUMMER 157300 Evaluatie samenwerking op laboratoriumgebied en jaarrekening 2011 Laboratorium, april 2012 Inleiding. Het laboratorium van waterschap Groot Salland verricht vanaf 1 januari 2000

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking op. laboratoriumgebied. jaarrekening

Evaluatie samenwerking op. laboratoriumgebied. jaarrekening Evaluatie samenwerking op laboratoriumgebied en jaarrekening 2010 Laboratorium, mei 2011 Inleiding. Het laboratorium van waterschap Groot Salland verricht vanaf 1 januari 2000 de analysewerkzaamheden voor

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2015 (INCLUSIEF MEERJARENRAMING )

ONTWERPBEGROTING 2015 (INCLUSIEF MEERJARENRAMING ) ONTWERPBEGROTING 2015 (INCLUSIEF MEERJARENRAMING 2015-2018) AQUALYSIS - ONTWERPBEGROTING 2015 Pagina 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 44 1.1 Een nieuwe organisatie aan zet... 44 1.2 Taken... 44 1.3 Dienstverleningsconcept...

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven.

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven. Memo Aan: College van Dijkgraven en Heemraden Dagelijks Bestuur Van: Dagelijks Bestuur AQUON Steller: Monique van der Valk/ concerncontroller AQUON Betreft: Eerste begrotingswijziging AQUON 2013 Datum:

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld.

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld. VERGADERDAT UM AF DEL ING 25 november 2013 Bedrijfsbureau ST UKDAT UM NAAM ST ELL ER 18 november 2013 Bram van Bilsen ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 ONDERWERP Gewijzigde 2014 en gewijzigd meerjarenperspectief

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR. Aan Jos Zon (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Arnold Geytenbeek (BghU) Van ANG/ Berenschot Datum 12 mei 2015 Betreft Resultaat Quick Scan financiële consequenties toetreding UHR tot BghU Status Concept/

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober Onderwerp: Begrotingen 2008 van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Sociaal Geografisch Bureau (SGB) en Belastingdienst

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Voorstel - Kennis nemen van de managementsamenvatting van de businesscase van PwC.

Voorstel - Kennis nemen van de managementsamenvatting van de businesscase van PwC. Gezamenlijk bestuursvoorstel/oplegnotitie Overdracht van de muskus- en beverrattenbestrijding van de waterschappen in Noorden Zuid-Holland naar de bestaande bestrijdingsorganisaties van het Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Notitie K o s t e n v e r d e l i n g B & W

Notitie K o s t e n v e r d e l i n g B & W Notitie K o s t e n v e r d e l i n g B & W 3-9 - 2 0 1 3 Inleiding In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de huidige verdeling van de kosten niet meer voldoet. De huidige verdeling is niet meer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 11

DB-vergadering Agendapunt 11 DB-vergadering 13-03-2012 Agendapunt 11 Onderwerp Nota Uurtarieven 2012 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan Niet van toepassing

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 09-06-2015 Sociale zaken CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-19918 Div. Zwaga/350 4231 Arend.zwaga@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Business case Slim Samenwerken

Business case Slim Samenwerken Business case Slim Samenwerken 13 oktober 2011 Daniël Huisman D.Huisman@Berenschot.nl 1 Inhoud presentatie Ervaring Berenschot met slim samenwerken en business cases Valkuilen bij samenwerkingstrajecten

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Team VMG. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 17-7-2012 Vertrouwelijk. gfedcb gem.secr.

Team VMG. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 17-7-2012 Vertrouwelijk. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team VMG Investeringsvoorstel Vastgoedinformatiesysteem 1- Notagegevens Notanummer 721368 Datum 4-7-2012 Programma: 06. Herstructurering en vastgoed Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten PS2007RGW09 BIJLAGE3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Businesscase Financiën, Personeel & Organisatie/ Samenwerking CGT

Raadsvoorstel. Onderwerp Businesscase Financiën, Personeel & Organisatie/ Samenwerking CGT Raadsvoorstel Vergadering : 2 juli 2013 Voorstelnummer : 07.07 Registratienummer : 13.008060 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : Concernstaf Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 2 mei

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen Transitieafspraken ICT Rijk van Inleiding In de periode dat de module ICT Rijk van gebouwd wordt is het van belang een aantal concrete afspraken vast te leggen over wat wel en niet is toegestaan voor de

Nadere informatie

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze.

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze. Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: begroting 2014-2015 uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 Soort: Besluitvormend Opsteller: A.G.M. Laeven Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/007808 1. Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting Memo Aan: Colleges B&W en GS Fryslân Van: Bestuur Mobiliteitsbureau Noordoost Versie: 24 maart 2017 Onderwerp: Ontwerpbegroting vervoersysteem 2017-2018 Inleiding Deze memo geeft een toelichting op de

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013 Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA 12 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Vergelijking en conclusie 4 1. Exploitatie 5 2. Leegstandsrisico

Nadere informatie

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 12 november 2013, kenmerk 33461;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 12 november 2013, kenmerk 33461; Investeringsplan en Ontwerpkrediet voor de aanleg Waterspoorpark en herinrichten park 't Loo, Veen en Binkhorstpolder gemeente Voorburg- Leidschendam Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV : 1092858

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 02-12-2013 : 16-12-2013 : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen Zaaknummer

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 1 oktober 2015 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 1 oktober 2015 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel Algemeen bestuur VERGADER STUK AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel AGENDAPUNT Nagezonden per mail ONDERWERP Voorstel Besluitvormend De leden van het

Nadere informatie

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten.

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. INWONERSBELANGEN VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2013-16 Datum: 15-03-2013 Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. Vraag gericht aan het college Onderwerp: Raadsvoorstel

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 maart 2015

Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 24 februari 2015 Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-126 Bijbehorend veld van de programmabegroting Welzijn (incl.

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 15 april 2015 Onderwerp Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u488 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Voornemen tot reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer - flexibel en efficiënt

Voornemen tot reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer - flexibel en efficiënt Voornemen tot reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer - flexibel en efficiënt Inleiding In het voorjaar van 2013 is de Randstedelijke Rekenkamer extern geëvalueerd door Berenschot. Volgens deze evaluatie

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den agendapunt 3.b.6 1136495 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I&A BESTURINGSMODEL Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/MBDV

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 4 juli 2013 Voorstelnummer: 2013/ 37 12 Stiens, 5 juni 2013 Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66 68

Nadere informatie

Informatiebrief van het college 2015 nummer 1335 Gorinchem, 10 maart 2015

Informatiebrief van het college 2015 nummer 1335 Gorinchem, 10 maart 2015 Informatiebrief van het college 2015 nummer 1335 Gorinchem, 10 maart 2015 Onderwerp: Bedrijfsplan Uitvoeringsorganisatie Participatiewet regio AV Geachte leden van de raad, Inleiding Hierbij informeren

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen. informatiebijeenkomst. 4 juli 2014

Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen. informatiebijeenkomst. 4 juli 2014 Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen informatiebijeenkomst 4 juli 2014 Huisvesting Grote differentiatie, complex Gebouwen 10 jaar: BTW-consequenties Geen overtuigende argumenten 40 kazernes

Nadere informatie

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio!

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio! Raadscommissie ABZ 7 maart 2011 Ina Sjerps Directeur SCD Sterke service voor de regio! Programma Start SCD Eerste ervaringen en resultaten Samenwerking Papendrecht & SCD Samenwerking op inkoopgebied Hoe

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Vastleggen budget Openbare verlichting

Vastleggen budget Openbare verlichting Openbaar Onderwerp Vastleggen budget Openbare verlichting Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Kwaliteitsverbeteringen door investeringen van de markt in ruil voor

Nadere informatie

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet Elk agrarisch collectief doet middels een gebiedsaanvraag een aanbod aan de provincie waarin het collectief

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie