Iedereen in de KopGroep!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedereen in de KopGroep!"

Transcriptie

1 Iedereen in de KopGroep! Beleidsplan KopGroep KopGroepBibliotheken Bibliotheken

2 2

3 Inhoud Voorwoord 5 1 Iedereen in de KopGroep 6 2 Ontwikkelingen 7 3 Strategie 10 4 Lijn 1: Geef jeugd de toekomst 13 5 Lijn 2: Basisvaardigheden 16 6 Lijn 3: Fysieke en digitale bibliotheek Organisatie en financiën 20 Bijlage A 22 Bijlage B 23 Colofon 24 3

4 4

5 Voorwoord De afgelopen beleidsperiode heeft KopGroep Bibliotheken een roerige tijd doorgemaakt. Er werden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe centrale bibliotheek in Den Helder. Daarnaast kregen we in Hollands Kroon en Schagen te maken met beperkte financiële kaders. Deze ontwikkelingen verlangen een ander beleid. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij om een bibliotheek die zich in snel tempo transformeert van uitleenbibliotheek naar een moderne bibliotheek 2.0. Van klassieke uitleenfunctie naar een maatschappelijke en educatieve bibliotheek. Een plek voor ontmoeting, informatie, verdieping en uitwisseling. Als waarnemend directeur ben ik blij dat dit beleidsplan er ligt. We gaan een nieuwe fase in. Bijeenkomsten met de portefeuillehouders in onze vier gemeenten hebben opgeleverd dat we wensen, verwachtingen en mogelijkheden met elkaar hebben afgestemd. KopGroep Bibliotheken gaat een andere koers varen. Mark Deckers heeft als strategisch adviseur een belangrijke bijdrage geleverd bij de ondersteuning van dit traject en de totstandkoming van het plan dat u nu in handen heeft. Geef jeugd de toekomst is een belangrijk doel dat breed wordt gedragen. Onze afdeling educatie is met behulp van coaching en training goed voorbereid om dit te bereiken. We maken de omslag van aanbodgericht naar vraaggericht werken en zijn beter zichtbaar op de scholen. Recente cijfers wijzen erop dat het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid actueler is dan ooit: basisvaardigheden vormen een tweede doel voor de komende vier jaar. Zonder uit het oog te verliezen dat ons derde doel: de fysieke en digitale bibliotheek 2.0 een belangrijk onderdeel is van het nieuwe beleid. In dit plan hebben we onze strategische lijnen voor de komende vier jaar in kaart gebracht. We zijn blij met het resultaat, maar horen ook graag uw opmerkingen en commentaar. Samen met alle belanghebbenden werken we hard aan een bibliotheek die goed is voorbereid op de toekomst! Jacinta Krimp, waarnemend directeur 5

6 1 Iedereen in de KopGroep! Bibliotheken zijn al decennia lang van vaste waarde in de samenleving. Veelal opgericht begin 20e eeuw met de gedachte van volksverheffing. Industriëlen, kerkgenootschappen en de maatschappijen tot Nut van het Algemeen investeerden op deze manier in de samenleving. In de loop van de 20ste eeuw ontwikkelden openbare bibliotheken zich tot professionele organisaties. Waar een bibliotheek tijden lang equivalent was aan het lenen van boeken, zien we de afgelopen jaren een stevige transitie. Nieuwe waarden komen de bibliotheek binnen: waarden die gericht zijn op ondersteuning van participerende burgers. Met nog steeds taal- en leesbevordering hoog in het vaandel. De lokale verankering speelt een belangrijke rol. Een goed voorbeeld is de totstandkoming van School 7 in Den Helder: drie partijen die onder één dak zitten. De bibliotheek, de volksuniversiteit en de historische vereniging die gezamenlijk activiteiten ontwikkelen en de huiskamer van de stad zijn geworden. De bibliotheek transformeert tot kenniswerkplaats van en voor participerende burgers. Wie mee wil doen in deze samenleving kan altijd terecht bij de bibliotheek. Van basisvaardigheden als lezen en schrijven tot een programma voor een leven lang leren. Investeren in je eigen vaardigheden is investeren in de toekomst. Kop- Groep Bibliotheken wil daar de komende jaren sterk op inzetten. 6

7 2 Ontwikkelingen Participatiemaatschappij en de nieuwe rol van lokale overheid De verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. De drie decentralisaties in het sociaal domein per 1 januari 2015 onderstrepen dit en zijn op gemeente- en wijkniveau geïmplementeerd. De bankencrisis, die flinke negatieve gevolgen had voor het gemeentefonds, heeft het proces waarin burgers zelf aan zet zijn versneld. Hoewel onze leefomgeving steeds globaler wordt, acteren we steeds vaker lokaal. Juist omdat op lokale schaal andere oplossingen mogelijk zijn. Burgerinitiatief ondergaat een herwaardering. En klein wordt het nieuwe groot. Netwerksamenleving Er liggen pittige opgaven in de Kop van Noord-Holland. Met name Den Helder en Texel zullen de komende decennia vergrijzen en krimpen. Voor omliggende gemeenten geldt dat zij (nog) geen krimp kennen en dat vergroening en vergrijzing vooralsnog in balans zijn. Ook is er sprake van veel dorpskernen, dus is het een uitdaging om met de beschikbare budgetten leefbaarheid te borgen. En hoewel Nederland voorzichtig uit de crisis krabbelt staan budgetten nog steeds onder druk. Er is weinig financiële speelruimte. Alle reden om samenwerking en co-creatie met burgers te gebruiken als katalysator voor veranderingen. De netwerksamenleving zal meer ruimte krijgen. 7

8 Kennissamenleving De genoemde ontwikkelingen doen een beroep op de zelfredzaamheid van burgers. Een deel van onze inwoners kan hier wel wat hulp bij gebruiken. Lang niet iedereen kan bijvoorbeeld goed omgaan met de digitale ontwikkelingen. 1 op 9 Nederlanders is laaggeletterd, waarvan 1 op de 5 ouderen en op 1 op de 4 langdurig werklozen. Het is niet alleen een probleem van vorige generaties, want maar liefst 14% van onze 15-jarigen is laaggeletterd. Zo n 3 à 4 miljoen Nederlanders kan niet goed omgaan met een pc of tablet en de helft van alle mensen die belastingaangifte doet, laat zich daarbij helpen. Het is dan ook niet vreemd dat scholen extra inzet plegen op taalonderwijs. Bij volwassenen doen vluchtelingen en statushouders een extra beroep op de capaciteit om Nederlands te leren. Digitale samenleving In 2010 werd de eerste ipad geïntroduceerd. En in 2015 heeft meer dan 70% van alle huishoudens een tablet. WiFi is voor velen een basisvoorziening geworden. We staan in verbinding met de hele wereld en informatie laat zich sneller delen dan ooit. In onze digitale samenleving is het een basisvoorwaarde voor ons bestaan geworden om goed te kunnen omgaan met alle informatie. Met 21st century skills als creativiteit, innovatie en mediawijsheid gaan wij de toekomst in. Docenten op YouTube die goed uitleggen, worden kijkcijferhits. En bibliotheken kennen naast hun gedrukte boeken tegenwoordig ook een flink aanbod aan e-books. 8

9 ONTWIKKELINGEN digitalisering taalontwikkeling jeugd participatie sociaal domein beleving laaggeletterdheid e-overheid vluchtelingen leven lang leren netwerkmaatschappij burgerinitiatief VISIE Een leven lang leren! We dagen iedereen uit zich te ontwikkelen, mee te doen in de maatschappij, anderen te ontmoeten, cultuur te beleven en kennis op te doen. Geef jeugd de toekomst Partner voor het onderwijs in lezen en mediawijsheid Basisvaardigheden Partner in zelfredzaamheid Fysieke en digitale bibliotheek 2.0 Modern spreidingsbeleid 9

10 3 STRATEGIE De maatschappij verandert, de bibliotheek verandert mee De veranderende maatschappij vraagt om een veranderende bibliotheek. Maar wel een bibliotheek die blijft werken vanuit een eigen visie. In die visie staat centraal dat mensen zichzelf blijven ontwikkelen door kennis op te doen, door cultuur te beleven of door anderen te ontmoeten. Voor de komende periode is samen met de gemeenten Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon gekozen voor drie strategische lijnen: 1. Geef jeugd de toekomst 2. Basisvaardigheden en de 3. Fysieke en digitale bibliotheek 2.0 Strategische doelstellingen Op het geheel van strategische lijnen zijn forse ambities afgesproken. Als kerndoel geldt dat de bibliotheek zich in de komende jaren versterkt als netwerkpartner. En die samen met veel verschillende partijen én samen met burgers invulling geeft aan de maatschappelijke vraag om burgers te laten deelnemen aan de samenleving. Ook hier is samen met de gemeenten gezocht naar goede onderliggende afspraken. Op pagina 12 staan de doelen voor de vier gemeenten gezamenlijk. Bijlage B geeft een uitsplitsing per gemeente van inspannings- en resultaatverplichtingen. 10

11 STRATEGISCHE LIJNEN Geef jeugd de toekomst Basisvaardigheden Fysieke en digitale bibliotheek 2.0 Partner voor het onderwijs op het gebied van leesbevordering, leesplezier, informatievaardigheden en mediawijsheid Voorkomen van laaggeletterdheid en digibetisme op jonge leeftijd Structureel samenwerken In co-financiering met VVE en onderwijs Leeseducatie als onderdeel van cultuureducatie Mee (blijven) doen aan de samenleving met extra aandacht voor laaggeletterden en ouderen Realiseren van een Taalhuis: Netwerk van partners en burgers die ondersteuning bieden rond taal Mogelijke uitbouw met partners rond de thema s financiën, opvoeding en gezondheid Programma s voor digitale vaardigheden Modern spreidingsbeleid in gedifferentieerde vorm Werkplaats van de samenleving Bij voorkeur met partners Prettige openbare verblijfplaats Differentiatie in activiteiten Podium voor culturele activiteiten Programma s in co-productie met instellingen en in co-creatie met burgers Afgestemde fysieke en digitale collectie De strategische lijnen zijn onderling verbonden en versterken elkaar. Nieuwe servicepunten verbinden we graag aan scholen. Trainingen en basisvaardigheden doen we in de fysieke bibliotheek. 11

12 KERNDOEL 2019 De bibliotheek is een netwerkpartner die samen met veel verschillende partijen invulling geeft aan de vraag om burgers goed te laten deelnemen aan de samenleving! PROGRAMMADOELEN Geef jeugd de toekomst Basisvaardigheden Fysieke en digitale bibliotheek kinderen nemen via 79 scholen deel aan de Bibliotheek op School (dbos) Verdubbeling deelname BoekStart in de Kinderopvang Den Helder en Texel VVE-programma in Den Helder Pakket op maat voor voortgezet onderwijs voor Texel en Den Helder Taalhuis 100% van de cursisten van taalaanbieders maakt kennis met de bibliotheek 80 vrijwillige maatjes Programma s rond digitale vaardigheden zoals Digisterker, Klik & Tik en oefenen.nl 17 vestigingen conform schillenmodel 6 nieuwe servicepunten bezoekers uitleningen uitleningen e-books leden Samenwerking met partners Ruimte om te investeren in de werkplaats van de samenleving 12

13 4 LIJN 1: GEEF JEUGD DE TOEKOMST De laaggeletterden van de toekomst zitten vandaag op school. 14% van de 15-jarigen geeft aan moeite te hebben met lezen. Het is niet voor niets dat het onderwijs in de volle breedte extra aandacht besteedt aan taalontwikkeling. KopGroep Bibliotheken ondersteunt scholen daarbij met materialen en advies op maat. Doorgaande lijn Wij gaan in onze dienstverlening uit van een doorgaande lijn van 0-12 of 0-18 jaar. In overleg met de gemeenten wordt daar structureel maar gedifferentieerd invulling aan gegeven. We willen taalachterstanden op jonge leeftijd tegengaan en kinderen laten opgroeien tot informatievaardige en mediawijze volwassenen. Dat doen we uiteraard niet alleen. Er is een ketenverantwoordelijkheid waarbij ouders, onderwijs, gemeenten, bibliotheek en andere partijen elkaar de hand geven en hier samen invulling aan geven. 13

14 Bibliotheken werken provinciaal en landelijk samen en hebben verschillende lijnen ontwikkeld: BoekStart: voor de allerjongsten, gericht op ouders via consultatiebureaus en op kinderen via de kinderopvang Bibliotheek op School PO: gericht op het maken van leeskilometers, leesplezier en leeseducatie als onderdeel van cultuureducatie, ondersteund met schoolcollecties Bibliotheek op School VO: gericht op behoud van leesplezier, aangevuld met informatievaardigheden en mediawijsheid KopGroep Bibliotheken maakt gebruik van deze landelijke en provinciale innovaties! BoekStart In alle gemeenten wordt gewerkt met BoekStart. Dit is een stimuleringsprogramma voor ouders met pasgeboren baby s. Ouders krijgen drie maanden na de geboorte een brief waarmee ze een BoekStartkoffertje kunnen ophalen in de bibliotheek. Zo worden ouders vroegtijdig gewezen op het belang van voorlezen en een goede taalontwikkeling. In de bibliotheken zijn veel materialen voor jonge kinderen beschikbaar. Uiteraard is het de bedoeling om zoveel mogelijk ouders en kinderen lid te laten worden van de bibliotheek. Dit programma wordt in de komende periode gecontinueerd. BoekStart in de kinderopvang Dit is een extra pakket dat wordt ingezet in de gemeenten Den Helder en Texel. Naast een directe benadering van ouders kan de bibliotheek ook in de kinderopvang veel betekenen. In dit programma worden medewerkers van de kinderopvang getraind in het gebruik van en kennis over speciale materialen voor peuters en kleuters. Ook geven bibliotheekmedewerkers hierover ouderavonden. De kinderopvang krijgt verder een speciale BoekStarthoek met een eigen collectie, zodat kinderen ook daar goede taalmaterialen hebben. Verder is er een pakket aan promotiematerialen voor ouders beschikbaar. Doe de Bieb op School Modules BIEB EXTRA Klasse!Pas Netwerk leescoördinatoren Nieuwsbrief Adviesgesprek Doelen en jaarprogramma in samenwerking met de leescoördinator Voor elke groep: een leesbevorderingsactiviteit of activiteit rond informatievaardigheid 10 uur per 100 leerlingen voor ondersteuning door bibliotheekconsulent SCHOOLCOLLECTIE School leent collectie van 3 boeken per leerling of themacollecties op aanvraag. COLLECTIE 5,00 per leerling inclusief 4,50 per leerling EXTRA SCHOOLCOLLECTIE School leent collectie van 5 boeken per leerling. BIEB TOTAAL 4,00 per leerling Klasse!Pas Netwerk leescoördinatoren Nieuwsbrief Adviesgesprek Doelen en jaarprogramma in samenwerking met de leescoördinator Voor elke groep: een leesbevorderingsactiviteit of activiteit rond informatievaardigheid inclusief SCHOOLCOLLECTIE School leent collectie van 3 boeken per leerling of themacollecties op aanvraag. COLLECTIE 4,50 per leerling EXTRA SCHOOLCOLLECTIE School leent collectie van 5 boeken per leerling. BIEB PAS + Klasse!Pas Netwerk leescoördinatoren Nieuwsbrief Adviesgesprek 1,50 per leerling COLLECTIE Leerkrachten lenen met hun Klasse!Pas in de bibliotheek (maximaal 35 materialen voor 6 weken). De prijzen zijn exclusief BTW 14

15 VVE-programma Den Helder Vanuit de VVE-middelen investeert de gemeente Den Helder naast bovengenoemde twee programma s nog in een aanvullend samenhangend programma voor de jongste kinderen. Dit is gericht op taalontwikkeling en mediawijsheid en omvat onder andere een boekenproject voor ouders en peuters, voorlezen in de kinderopvang, vertelkastjes en ondersteuning bij het gebruik van tablets en digitale media in de kinderopvang. Een grote wens van het onderwijs was om meer boekencollecties op de scholen te krijgen. In de komende jaren willen we op deze manier met 90% van de basisscholen gaan samenwerken. Dit vergt een aanzienlijke investering in schoolcollecties en bibliotheekconsulenten. Een majeure opgave waarin we samen met de gemeenten hebben gekeken naar de financiering hiervan. Deze opzet is alleen mogelijk door in de komende beleidsperiode te stoppen met de huidige jeugdbussen en deze te vervangen door schoolbibliotheken. Het ambitieniveau en tempo worden verder bepaald door de mate van samenwerking met onderwijs(koepels). Bibliotheek op School VO Opgroeien houdt niet op bij de basisschool. Taalvaardigheden moeten onderhouden worden en media- en informatievaardigheden worden steeds belangrijker. De komende beleidsperiode wil KopGroep Bibliotheken samen met een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs onderzoeken of er een verdere samenwerking kan worden ontwikkeld in de lijn van het basisonderwijs. Denk bijvoorbeeld aan speciale leesprogramma s in het VMBO, waar in het praktijkonderwijs 50% van de leerlingen laaggeletterd is. Maar ook bij HAVO/VWO zijn landelijk al goede voorbeelden bekend van programma s rondom informatievaardigheden en mediawijsheid. Bibliotheek op School PO Voor het basisonderwijs wordt ingezet op de Bibliotheek op School. Dit is een programma waar landelijk al meer dan 40% van de basisscholen aan mee doet. En dit terwijl het programma nog maar enige jaren loopt. Bibliotheek op School zet in op bibliotheekconsulenten op school en een passende collectie die op verschillende manieren kan worden ingevuld. De ambitie is om in twee gemeenten aan het eind van de beleidsperiode een overeenkomst te hebben voor een pakket aan dienstverlening. KopGroep Bibliotheken maakt de overgang van aanbodgericht naar vraaggericht werken. In afstemming met het onderwijs zijn een drietal modules samengesteld. 15

16 5 LIJN 2: BASISVAARDIGHEDEN Meedoen in de samenleving vraagt van burgers een aantal basisvaardigheden, zoals: lezen, schrijven, kunnen zoeken op internet en omgaan met je DigiD. Niet iedereen kan dat zelfstandig. Er zijn veel mensen en partijen die daarbij willen helpen en de bibliotheek kan de spin in het web zijn. Niet door zelf alle cursussen te geven of formulieren in te vullen. Maar door partners en burgers te verbinden om gezamenlijk hulp te bieden in deze snel veranderende samenleving. Geen dubbel werk, wel dubbel resultaat door samenwerking. KopGroep Bibliotheken zet in op drie lijnen: taalvaardig, digivaardig en speciale aandacht voor ouderen. De bibliotheek ziet een specifieke rol voor zichzelf als regisseur in de opzet van taalhuizen, binnen het bondgenootschap Geletterdheid en bij het organiseren van diverse cursussen. 16

17 Door groeiende samenwerking met maatschappelijke partners en burgers moet het mogelijk zijn om dat aanbod te verbreden en te versterken. De bibliotheek biedt haar ruimte aan voor deze activiteiten en wil op die manier initiatieven verbinden en beter zichtbaar maken. Voor ouderen geldt dat een prettig aanbod van klassieke bibliotheekdiensten, waar mogelijk gecombineerd met de ontmoetingsfunctie. Ook hier geldt dat samenwerking met partners tot meerwaarde leidt. Taalvaardig Digivaardig Ouderen De bibliotheek zorgt voor regie en uitvoering in het bondgenootschap Geletterdheid en is een prettige plek voor nonformeel leren. De bibliotheek is hét ondersteuningspunt voor de digitale overheid. De bibliotheek organiseert dit samen met betrokken burgers en samenwerkingspartners. De bibliotheek ondersteunt nonformeel maatschappelijke participatie. Taalhuizen Taalmaatjes Formulierenbrigade voor mensen die ondersteuning nodig hebben Ondersteuning AZC Cursus Klik & Tik voor eerste stapjes op het internet Cursussen Digisterker Omgaan met DigiD en digitale overheid Internetcursussen Tabletcafé s Groot-letter-boeken, luisterboeken en audiolezen Leestafel Internetcursussen en tabletcafé Spreekuren van partijen als Wonen Plus Welzijn, Visio en Sociale Wijkteams Nabijheid door servicepunten Bibliotheek aan Huis Samenwerking met burgers, UWV, ROC, AZC, Vluchtelingenwerk, IVC, Wonen Plus Welzijn en De Wering, de Belastingdienst, Sociale Wijkteams, Sociale Diensten, Zorginstellingen. 17

18 6 LIJN 3: FYSIEKE EN DIGITALE BIBLIOTHEEK 2.0 Veranderende functie van vestigingen Het spreidingsbeleid van de bibliotheek verandert mee met de veranderingen in de samenleving. Vestigingen zijn steeds minder het distributiepunt van boeken, maar steeds meer de huiskamer van de participatiesamenleving. Fysieke nabijheid is zowel voor de bibliotheek als voor de gemeente belangrijk, maar de vorm waarin dat gebeurt kan per gemeente verschillen. Er ontstaat een gedifferentieerd model van simpele maar praktische servicepunten tot prachtige vestigingen zoals School 7 in Den Helder. In de bijlage laten we middels een schillenmodel (bijlage A) zien waar in de komende beleidsperiode een bibliotheek aanwezig is. Ruime openingstijden zijn van vitaal belang. Dit doen we door zoveel mogelijk met samenwerkingspartners openstelling te realiseren. 18

19 Niet minder maar meer De komende periode zal KopGroep Bibliotheken niet op minder, maar juist op veel meer plekken aanwezig zijn. Deels komt dat door Bibliotheek op School, maar ook het netwerk van servicepunten wordt uitgebreid. Door verwerving van provinciale investeringssubsidie en lage exploitatiekosten is het mogelijk in deze beleidsperiode zes extra servicepunten te openen. Ook hierover is de bibliotheek in gesprek met het onderwijs. Daarmee blijft KopGroep Bibliotheken in alle gemeenten dicht bij de burgers. Leven lang leren Iets leren doen we allang niet meer alleen uit een studieboek: we leren van elkaar, we leren via YouTube en we bezoeken activiteiten. Leren is steeds vaker beleven. Een goed activiteitenaanbod, passend bij de grootte van de vestigingen is dan ook belangrijk. Ook hier geldt dat we graag gebruik maken van de talenten en kwaliteiten die in de samenleving aanwezig zijn. Zo ontstaat een mix van professioneel aanbod en activiteiten die georganiseerd worden via burgerparticipatie. Digitale bibliotheek De afgelopen jaren hebben de openbare bibliotheken in Nederland stap voor stap een betere positie gekregen in de digitale omgeving. In 2016 waren er ruim e-booktitels beschikbaar voor bibliotheekleden. Deze e-books worden landelijk gefinancierd en zijn beschikbaar voor alle bibliotheken die deel uitmaken van het stelsel openbare bibliotheken. De VakantieBieb is in vakantieperiodes gratis beschikbaar met een beperkte hoeveelheid titels. Ongeveer 4 à 5 % van alle uitleningen (inclusief de VakantieBieb) is thans een e-book. Daarmee lopen bibliotheken in de pas met de ontwikkelingen bij boekhandels. Ook in de komende beleidsperiode zal KopGroep Bibliotheken het digitaal lezen ondersteunen en verder promoten. Digitaal lezen vervangt voor een deel het lezen van een fysiek exemplaar. De bibliotheek anticipeert daarop in haar collectievorming. 19

20 7 ORGANISATIE EN FINANCIËN Organisatorisch De ingeslagen weg -met nieuwe rollen voor de bibliotheek- is een wenkend perspectief voor de samenleving. Het vraagt een behoorlijke transitie van KopGroep Bibliotheken. Van instituut bibliotheek naar netwerkorganisatie. Het werken met samenwerkingspartners wordt ook de komende jaren nog verder uitgebouwd. Na jaren van professionalisering in de bibliotheekbranche, gaat gezocht worden naar herwaardering van burgerkracht. Het werk in de bibliotheek wordt meer divers. 20

21 Het aantal bibliotheekconsulenten op basisscholen zal flink toenemen. Maar ook voor de medewerkers in de vestigingen wordt meer gevraagd: meer programma s in de bibliotheek, meer partners, samenwerken met burgers en meer digitale vaardigheden. Voor beide is een uitgebreid scholingsprogramma ingericht. Financieel De financiële marges zijn uiterst smal. Voor gemeenten en voor bibliotheken. De transitie, zoals in dit beleidsplan wordt aangegeven, gaat uit van een financiële meerjarenafspraak per gemeente. Voor de meeste gemeenten geldt dat het budget bekend is. Op basis van subsidiebedragen en de afgesproken prestaties per gemeente wordt een meerjarenafspraak gemaakt. Op hoofdlijnen is hier overeenstemming over. Uiteraard moeten nog afspraken gemaakt worden over de nadere uitwerking per gemeente en het tempo van verandering. Burgerkracht en samenwerking in de ruimste zin van het woord, zijn de middelen die optimaal ingezet moeten worden om nieuw beleid mogelijk te maken. Ze zijn vaak niet te vinden op de begroting maar zijn onmisbaar in de financiële houdbaarheid voor het komende beleid. Traditionele gebruikersinkomsten zullen licht dalen. De bibliotheek verandert langzaam van iets waar men lid van is naar iets waar men een bijdrage aan levert. De grootste investeringen worden de komende periode gedaan op basisscholen in elke gemeente. Er worden collecties opgebouwd en er komen bibliotheekconsulenten op elke school. De financiering hiervan moet grotendeels komen uit vrijvallende exploitatiemiddelen door te stoppen met de jeugdbussen. Op schoolniveau wordt een jaarprogramma voor leesbevordering opgesteld, in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Vraaggericht in plaats van aanbodgericht. De bibliotheekconsulent vervult hierbij een belangrijke rol. Net als in voorafgaande jaren betalen scholen een financiële bijdrage voor de uitvoering van programma s. Gezocht wordt naar incidentele projectsubsidies die passen bij ambities van gemeenten. Denk dan bijvoorbeeld aan afstemming rond het sociaal domein of ambities rond de Bibliotheek op School. 21

22 A BIJLAGE A: SPREIDINGSBELEID KOPGROEP BIBLIOTHEKEN Schil 1: Stads- en eilandsvestiging Schil 2: Kleine stad/wijk Schil 3: Dorp Schil 4: Servicepunten Inhoud Veel verblijfsmogelijkheden Voornamelijk professioneel personeel Professionele programmering in mix met burgerprogrammering Verblijfsmogelijkheden Mix van professioneel personeel en vrijwilligers Burgerprogrammering en af en toe professionele programmering Beperkte verblijfsmogelijkheden Vrijwilligers met ondersteuning van professioneel personeel Burgerprogrammering Afgestemd op doelgroepen, bijvoorbeeld volwassenen / jeugd / breng-haal Beperkte functionaliteit Mix van onbemand en vrijwilligers Den Helder Texel Schagen Hollands Kroon School 7 Texel Nieuw Den Helder Julianadorp Schagen Tuitjenhorn De Schooten t Zand Callantsoog Petten Waarland Anna Paulowna Hippolytushoef Niedorp Middenmeer Wieringerwaard Wieringerwerf Zes nieuwe servicepunten nog nader te bepalen Schil 5: Digitale Bibliotheek E-books, educatieve programma s, digitale content, reserveren in catalogus en ophalen in vestiging van keuze. 22

23 B BIJLAGE B: PRESTATIEOVERZICHT PER GEMEENTE Lijn 1: Geef jeugd de toekomst Lijn 2: Basisvaardigheden Lijn 3: Bibliotheek 2.0 Den Helder 0-18 jaar Boekstart Boekstart in de Kinderopvang VVE-programma 26 scholen dbos 1 School dbos VO Taalhuis Ondersteuning AZC Klik & Tik / Digisterker Internetcursussen Tabletcafé Spreekuren Basispakket ouderen 1 stadsvestiging 2 wijkvestigingen 1 servicepunt bezoekers uitleningen leden uitleningen e-books Texel 0-18 jaar Boekstart Boekstart in de Kinderopvang 8 scholen dbos 1 School dbos VO Taalhuis Klik & Tik / Digisterker Internetcursussen Tabletcafé Spreekuren Basispakket ouderen 1 eilandsvestiging bezoekers uitleningen leden uitleningen e-books Schagen 0-12 jaar Boekstart 19 scholen dbos Taalhuis Klik & Tik / Digisterker Tabletcafé Spreekuren Basispakket ouderen 1 kleine stadsvestiging 1 dorpsbibliotheek 4 servicepunten bezoekers uitleningen leden uitleningen e-books Hollands Kroon 0-12 jaar Boekstart 26 scholen dbos Basispakket ouderen 6 servicepunten bezoekers uitleningen leden uitleningen e-books 23

24 COLOFON tekst: Managementteam en Mark Deckers eindredactie: Anita Ruder fotografie: Druktemaker Media (blz. 2, 4, 15, 18, 20) ontwerp & uitvoering: Grafisch Centrum Eelan

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 M. Deckers Strategisch adviseur mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl Opbouw

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014 De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus 2013 - mei 2014 Inhoud 1. Aanleiding 2. Proces 3. Ontwikkelingen 4. Waarden voor de toekomst

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

Samenwerking Belastingdienst en Openbare Bibliotheken. Inclusief uitkomsten ledenpeiling

Samenwerking Belastingdienst en Openbare Bibliotheken. Inclusief uitkomsten ledenpeiling Samenwerking Belastingdienst en Openbare Bibliotheken Wendy de Vrede / Nienke Willems Maaike Toonen / Mark Deckers Januari 2016 Inclusief uitkomsten ledenpeiling Agenda 1. Feiten 2. Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid

Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid 17 oktober 2016 Contactpersoon: Cyril Crutz Directeur-bestuurder 0485-583 500 / 06-27093679 c.crutz@biblioplus.nl www.biblioplus.nl Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen!

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen! Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek 2017-2020 Zoveel méér dan boeken alleen! Kerntaken van de Bieb In 2014 hebben we, in goed overleg met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan, een koers uitgezet

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie.

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN? BESPREEK ZE MET DE BIBLIOTHEEK! Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we onze kenniseconomie op peil?

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan Bibliotheek Rijssen-Holten 2017-2019 Rijssen-Holten Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Missie en visie 3. Trends en ontwikkelingen 3.1 De landelijke Bibliotheekwet 3.2 Maatschappelijke

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

Project doorgaande lijn

Project doorgaande lijn Project doorgaande lijn Het project de doorgaande lijn 0-18 is er op gericht de dienstverlening van Gelderse bibliotheken aan educatieve instellingen en ouders/kinderen te optimaliseren. Binnen de dienstverlening

Nadere informatie

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Het ontwikkelhuis Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Positionpaper: De Westfriese Bibliotheken als kloppend Hart van Westfriesland Marc Andries 2 3 Het Ontwikkelhuis Westfriese

Nadere informatie

Commissie BOC. Hartelijk Welkom

Commissie BOC. Hartelijk Welkom Commissie BOC Hartelijk Welkom 2222017 Programma Wie zijn wij en wat doen we? Wat wordt van ons verlangd? Hoe gaan we te werk Waar leidt dat toe? Ofwel: Wat gebeurt er met de die de provincie besteedt

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 1 IJmond Noord Inhoudsopgave 1. Achtergrond 4 2. Missie en visie 5 3. Bibliotheek IJmond Noord 2018-2022 6 3.1 Rationaliseren klassieke uitleenbibliotheek 6 3.2 Ontwikkelen maatschappelijke

Nadere informatie

Bibliotheek Waterland Formulierenbrigade in Bibliotheek Purmerend

Bibliotheek Waterland Formulierenbrigade in Bibliotheek Purmerend Bibliotheek Waterland Formulierenbrigade in Bibliotheek Purmerend Margreet Verbruggen, 13 november 2014. Vestigingen 4 december 2014 Purmerend Edam Volendam Beemster Landsmeer Graft-De Rijp 2 Laaggeletterdheid

Nadere informatie

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met Waarom? Het leven van Lisa Wist u dat? 1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd zijn? Dat

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

#telmeemettaal PROGRAMMA

#telmeemettaal PROGRAMMA Welkom PROGRAMMA Inleiding Tel mee met Taal Actielijn 1 Lokale netwerkaanpak/taal voor het Leven Actielijn 2 Taalakkoorden Actielijn 3 Leesbevordering/Kunst van Lezen Actielijn 5 Kennis en communicatie

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen.

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen. Leden van de Gemeenteraad Gemeente Kaag en Braassem Postbus 1 2370 AA Roelofarendsveen Alphen aan den Rijn, 10 oktober 2016 Geachte leden van de Gemeenteraad Kaag en Braassem, Middels deze brief brengen

Nadere informatie

De bibliotheek anno morgen

De bibliotheek anno morgen De bibliotheek anno morgen de bibliotheek Feiten (waarom zijn wij op aard): Peuters met taalachterstand naar basisonderwijs Onderdeel van de oplossing: lezen!! Lees/taalachterstand jeugd Onderdeel van

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen.

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen. Bijlage 3 Voorstel extra activiteiten vestiging Carnisselande Inleiding: Om de expertise en samenwerking tussen bibliotheek, gemeente en andere instellingen op het gebied van leesbevordering, informatie,

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK BEWEEGT! Graafschap

DE BIBLIOTHEEK BEWEEGT! Graafschap DE BIBLIOTHEEK BEWEEGT! Graafschap Visie & beleid Graafschap bibliotheken 2017-2019 1 Inhoud Inleiding Visie en waarden Lokale context Programmalijnen, speerpunten en vestigingen Organisatie en beleid

Nadere informatie

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie!

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! 2 Wat speelt er? 3 De drie decentralisaties en de kanteling in het sociaal domein Willen we echt een inclusieve samenleving bouwen waar iedereen,

Nadere informatie

Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen. voor bibliotheken

Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen. voor bibliotheken Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen voor bibliotheken Breng vraag en aanbod bij elkaar en help laaggeletterden vooruit Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterde volwassenen (16-65 jaar).

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode Jeanine Deckers December 2014 Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode 2008 2013 Inleiding De bibliotheekvoorziening in De Zilk bestaat al jarenlang uit een bibliobus met een

Nadere informatie

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Onderzoeksresultaten BOP-enquête VVE 2015 Oktober 2016 Samenvatting Colofon Uitgever Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 2595 BE Den Haag

Nadere informatie

PRODUCTSHEET. Overzicht van programma s voor kwetsbare doelgroepen. Taal- en digitale ondersteuning

PRODUCTSHEET. Overzicht van programma s voor kwetsbare doelgroepen. Taal- en digitale ondersteuning PRODUCTSHEET COLLECTIE & DIENSTEN Overzicht van programma s voor kwetsbare doelgroepen Taal- en digitale ondersteuning ProBiblio heeft voor u de meest gebruikte en laagdrempelige programma s voor taal

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Bibliotheek De Kempen Organisatiebreed

Bibliotheek De Kempen Organisatiebreed Bibliotheek De Kempen Organisatiebreed Startklaar voor een sterke toekomst Hoe moet Bibliotheek De Kempen zich positioneren om haar wettelijke taken goed te kunnen uitvoeren? Een projectgroep met deelnemers

Nadere informatie

KCARS Advies bibliotheken 20-04-2015

KCARS Advies bibliotheken 20-04-2015 KCARS Advies bibliotheken 20-04-2015 Inleiding De keuze die de gemeente Schagen gaat maken over het voortzetten van het bibliotheekwerk vanaf 2016 is een belangrijke. Het gaat om een groot bedrag uit de

Nadere informatie

Onderwerp: Inspraakavond gemeente Opsterland. Datum: 24 oktober Geachte Raad,

Onderwerp: Inspraakavond gemeente Opsterland. Datum: 24 oktober Geachte Raad, Onderwerp: Inspraakavond gemeente Opsterland Datum: 24 oktober 2016 Geachte Raad, In reactie op de aangekondigde bezuinigingen wil de bibliotheek de Raad laten weten elke beslissing te respecteren maar

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie

de Bibliotheek Kampen maakt je rijker! Beleidsplan

de Bibliotheek Kampen maakt je rijker! Beleidsplan de Bibliotheek Kampen maakt je rijker! Beleidsplan 2017-2020 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Ontwikkelcentrum voor iedereen! 2. Ontwikkelingen 3. Infographic maatschappelijke vraag & aanbod van de Bibliotheek

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

: Beleidsplan Bibliotheek De Kempen

: Beleidsplan Bibliotheek De Kempen Inleiding De bibliotheek verandert in hoog tempo. Dat heeft allerlei oorzaken. Als belangrijkste noemen we hier: de verdergaande digitalisering, de terugtrekkende overheid, de veranderende informatieconsumptie,

Nadere informatie

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Laaggeletterdheid en educatie 2.1 Afbakening Wet educatie en beroepsonderwijs 2.2 Doelgroep 2.3 Formeel en non-formeel

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie

Resultaten leesmonitor 2015 De Bieb op School. maart 2016

Resultaten leesmonitor 2015 De Bieb op School. maart 2016 Resultaten leesmonitor 2015 De Bieb op School maart 2016 Inleiding Eind 2014 ging in het kader van de structurele samenwerking tussen het bovenschoolse management van het basisonderwijs in de Zaanstreek

Nadere informatie

Bibliotheekfuncties in Tynaarlo Toekomstgericht, toegankelijk & betaalbaar

Bibliotheekfuncties in Tynaarlo Toekomstgericht, toegankelijk & betaalbaar Inhoud 1. De maatschappelijke relevantie 2. Trends & ontwikkelingen 3. Effecten op de traditionele bibliotheek 4. Bibliotheekwet 2015 5. Mogelijke alternatieve aanpak 6. Begroting Bibliotheekfuncties in

Nadere informatie

Bibliotheekvoorzieningen

Bibliotheekvoorzieningen Bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en wijken in de Provincie Utrecht Bibliotheekspreekuur Leestafel Bibliotheek aan Huis Servicepunt Teleweide Bestelbibliotheek Jeugdbibliobus Schoolbieb Zorgbibliotheek

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein De rol van de bibliotheek in het sociaal domein Probiblio en BISC 19 juni 2014 Jantine Kriens Voorzitter Directieraad Maatschappelijke trends Participatiemaatschappij. - Burger is zelf aan het roer, de

Nadere informatie

aanbod Bibliotheek Umond Noord voor een níeuwe bibliotheekfunctie in Uitgeest

aanbod Bibliotheek Umond Noord voor een níeuwe bibliotheekfunctie in Uitgeest de Bibliotheek Umond Noord Beverwijk, 20 augustus 2015 Betreft: aanbod Bibliotheek Umond Noord voor een níeuwe bibliotheekfunctie in Uitgeest Geacht gemeenteraadslid, Bijgaand treft u "De nieuwe Bibliotheekfunctie

Nadere informatie

2 3OKT.2015 GEMEENTE BERKELLAND. Ing. grp type zknr. College van Burgemeester en Wethouders Van de Gemeente Berkelland. Postbus 200 7270 AB Borculo

2 3OKT.2015 GEMEENTE BERKELLAND. Ing. grp type zknr. College van Burgemeester en Wethouders Van de Gemeente Berkelland. Postbus 200 7270 AB Borculo 0 College van Burgemeester en Wethouders Van de Gemeente Berkelland. Postbus 200 7270 AB Borculo GEMEENTE BERKELLAND Ing. 2 3OKT.2015 grp type zknr Betreft: Beleidsvisie Bibliotheek Oost-Achterhoek. Ons

Nadere informatie

Meer vaardig meer burger!

Meer vaardig meer burger! (Digi)taalhuis Wageningen Projectplan 2016/2017 Meer vaardig meer burger! Kernpartners, Wageningen, augustus 2016 1. Probleemstelling In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar minder

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid voor organisaties voor volwasseneneducatie. Oss - Uden - Veghel - Bernheze - Landerd.

Aanbod. laaggeletterdheid voor organisaties voor volwasseneneducatie. Oss - Uden - Veghel - Bernheze - Landerd. Aanbod laaggeletterdheid 2016-2017 voor organisaties voor volwasseneneducatie Oss - Uden - Veghel - Bernheze - Landerd www.nobb.nl Aanbod laaggeletterdheid voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2016-2017

Nadere informatie

Educatieve diensten van de bibliotheek

Educatieve diensten van de bibliotheek Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal 2015-2016 Lezen en voorlezen Omdat u en ik weten dat lezen en voorlezen goed zijn voor de taalontwikkeling

Nadere informatie

Iedereen mediawijs. Inspiratie voor projecten bij bibliotheken

Iedereen mediawijs. Inspiratie voor projecten bij bibliotheken Inspiratie voor projecten bij bibliotheken Inspiratie voor projecten bij bibliotheken Den Haag, mei 2014 Inleiding Inspiratie voor projecten bij bibliotheken Mediawijsheid is belangrijk voor mensen omdat

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid

Aanbod. laaggeletterdheid Aanbod laaggeletterdheid voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend aanbod: meerdere

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG - CONCLUSIES Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen 1. Feiten en cijfers A. Openstelling De openingsuren van de Bibliotheek zijn in 2014 gelijk gebleven: 32 uur per week, waarvan 8 uur (25%

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag

Inhoudsopgave. Jaarverslag Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 De Bibliotheek als Schatkamer 5 De Bibliotheek als Werkplaats voor jeugd 6 De Bibliotheek als Werkplaats voor volwassenen 7 Organisatie Jaarverslag 2015 2 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst Jaarverslag 2014 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2014 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele groepen van de samenleving. Dit jaar wordt de

Nadere informatie

Bibliotheek Vlissingen maakt

Bibliotheek Vlissingen maakt Bibliotheek Vlissingen maakt het verschil! Informatiebemiddeling in de Google maatschappij. Inforum 2010 Karolien Selhorst De Google maatschappij Informatievloedgolf => het belang van informatie en daarmee

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

Leren begint bij lezen,

Leren begint bij lezen, Leren begint bij lezen, 1 Het voorkomen van taalachterstanden: een maatschappelijke uitdaging voor Gemeente, Onderwijs en Bibliotheek. 2014_debieb_notitie_v01.indd 1 09-10-14 14:48 Inhoud 2 03 05 06 07

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

RICHTING Meerjaren beleidsplan Bibliotheek Helmond - Peel. Asten Deurne Helmond Someren

RICHTING Meerjaren beleidsplan Bibliotheek Helmond - Peel. Asten Deurne Helmond Someren RICHTING 2020 Meerjaren beleidsplan 2017-2020 Bibliotheek Helmond - Peel Asten Deurne Helmond Someren Inhoudsopgave Blz. Beleid Richting 2020 1. Inleiding 3 2. Missie, visie en kernwaarden 4 3. Strategische

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Op de www.leespan.nl kun je je eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen. Voor scholen die niet meedoen aan de aanpak de Bibliotheek

Nadere informatie

Papier is geduldig maar de lezer niet.

Papier is geduldig maar de lezer niet. De bibliotheek is een inspirerende en motiverende werkplaats voor persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan de maatschappelijke participatie van alle inwoners. Beleidsplan Bibliotheek Enschede 2016-2020

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl De leden van de gemeenteraad Behandeld door P.W.M. Budel Doorkiesnummer 030-28 65232 E-mail p.budel@utrecht.nl Onderwerp Motie 101

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

De focus en verdieping van de komende jaren. VANnU bekent kleur. Strategisch beleidsplan 2012-2015. www.bibliotheekvannu.nl

De focus en verdieping van de komende jaren. VANnU bekent kleur. Strategisch beleidsplan 2012-2015. www.bibliotheekvannu.nl De focus en verdieping van de komende jaren VANnU bekent kleur Strategisch beleidsplan 2012-2015 www.bibliotheekvannu.nl Inhoud We zetten een koers uit voor de komende jaren Een woord vooraf 4-5 1 VANnU

Nadere informatie

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam 1. Wat is de reden van de sluiting van Bibliotheek Dubbeldam De Bibliotheek AanZet heeft de afgelopen

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Laaggeletterdheid, herkennen & doorverwijzen

Laaggeletterdheid, herkennen & doorverwijzen Laaggeletterdheid, herkennen & doorverwijzen Lydia de Jong, Jorijn Tragter 28 mei 2016 Wie zijn wij? Voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en bevordering van digitale vaardigheid. Actie programma

Nadere informatie

Toekomstvisie Bibliotheek Venray

Toekomstvisie Bibliotheek Venray Toekomstvisie Bibliotheek Venray Sinds mensenheugenis vertellen mensen elkaar verhalen en geven zij informatie door. Aanvankelijk gebeurde dat vooral door het gesproken woord, maar in de loop van de tijd

Nadere informatie

Iedere Zoetermeerder komt in het Forum

Iedere Zoetermeerder komt in het Forum Iedere Zoetermeerder komt in het Forum Het nieuwe Zoetermeerse hart in de stad De maatschappij verandert en zo ook de Zoetermeerders. Mensen willen genieten van hun vrije tijd, elkaar ontmoeten en zich

Nadere informatie

Iedereen doet mee! Beleidsplan Bibliotheek West-Achterhoek 2016-2018

Iedereen doet mee! Beleidsplan Bibliotheek West-Achterhoek 2016-2018 Iedereen doet mee! Beleidsplan Bibliotheek West-Achterhoek 2016-2018 1 Inhoud De bibliotheek: waar het allemaal begint.... 3 Missie... 4 Visie... 4 De bibliotheek is altijd dichtbij... 5 Wie niet kan lezen,

Nadere informatie

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 4.e Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep Jeugd Wanneer je gaat netwerken is het handig om je verhaal scherp

Nadere informatie