Praktijkonderzoek naar causale relaties 1: het experiment

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkonderzoek naar causale relaties 1: het experiment"

Transcriptie

1 Praktijkonderzoek naar causale relaties 1: het experiment Hans Landsheer en Martijn de Goede 6 O P E N I N G S C A S U S Reductie van waargenomen gezondheidsrisico s door persoonsgerichte bijsluiters De voordelen van bijsluiters bij medicijnen zijn bekend. Ze vergroten de kennis van de patiënten over de behandeling en ze vergroten de kans dat de behandelingsinstructies opgevolgd worden. Er is echter minder bekend over welke inhoud de bijsluiter het meest effectief maakt. Met dit onderzoek wordt nagegaan of het persoonlijk maken van de informatie een gunstig effect heeft. De vraag luidt: heeft het persoonlijk maken van de informatie in de bijsluiter over de te behandelen ziekte, het medicijn, doseringsinstructies, bijeffecten en contra-indicaties een gunstig effect op de mate waarin de informatie correct gereproduceerd kan worden, op de tevredenheid met de verstrekte informatie, de waargenomen ernst van de waargenomen gezondheidsrisico s en de intentie om de behandelingsinstructies op te volgen? De deelnemers aan het onderzoek waren 100 vrijwilligers. Zij werden gerekruteerd in verschillende plaatselijke clubs, organisaties en publieke instellingen zoals bibliotheken. De leeftijden varieerden tussen de 18 en 60 jaar. Er waren 39 mannelijke deelnemers en 61 vrouwelijke. De deelnemers werden aselect toegewezen aan twee condities, waarbinnen zij respectievelijk persoonsgerichte informatie en niet-persoonsgerichte informatie over het medicijn kreeg. De informatie over de ziekte, het medicijn en dergelijke was in beide condities fictief. In beide condities ontvingen de deelnemers een boekje waarin was opgenomen: 135

2 een voorbeeld van een ziektegeval; het voorgeschreven medicijn; de doseringsinstructies; de mogelijke bijeffecten; de contra-indicaties. In de persoonlijke conditie werd de proefpersoon direct aangesproken met u, terwijl in de andere conditie de bijsluiter algemeen gericht was. Een zin uit de persoonsgerichte bijsluiter was: Uw symptomen suggereren dat u lijdt aan een subacute schildklierontsteking. Dit is een ontsteking van uw schildklier, die waarschijnlijk is veroorzaakt doordat u een virusinfectie heeft opgelopen. Een zin uit de onpersoonlijke bijsluiter was: De symptomen suggereren een subacute schildklierontsteking. Dit is een ontsteking van de schildklier, die waarschijnlijk is veroorzaakt door een virusinfectie. De tevredenheid over de verstrekte informatie, de waargenomen ernst van de waargenomen gezondheidsrisico s en de intentie om de behandelingsinstructies op te volgen werden elk met één vraag vastgesteld. De mogelijke antwoorden varieerden daarbij van 1 (zeer onwaarschijnlijk) tot 6 (zeer waarschijnlijk). Na vijftien minuten werden de instructies en vragenlijsten ingenomen. Tot slot werd aan de deelnemers gevraagd om alles wat zij zich herinnerden van de uitleg over het medicijn op te schrijven op een vel papier. Het antwoord op deze herinneringsvraag werd op juistheid en volledigheid beoordeeld in vijf categorieën: aard van de ziekte; medicijn; dosering; bijeffecten; contra-indicaties. Elke categorie kreeg een beoordeling tussen 0 en 10. De belangrijkste resultaten van het onderzoek waren: De groepen verschilden niet op de variabelen geslacht, leeftijd of opleidingsniveau. De persoonsgerichte groep was significant meer tevreden met de verstrekte informatie (F (1,98) = 4,02, p < 0,05). Deze groep gaf vaker aan bijeffecten minder waarschijnlijk te vinden (F (1,98) = 4,23, p < 0,05) en oordeelde dat de gezondheidsrisico s lager waren (F (1,98) = 4,52, p < 0,05). Er waren echter geen significante verschillen tussen beide groepen wat betreft de intentie om het medicijn ook te gaan gebruiken (F (1,98) = 2,84, p < 0,05). Beide groepen vonden het waarschijnlijk dat zij de medicijnen zouden gaan innemen. De groep die de persoonsgerichte informatie ontving, had de informatie significant juister en vollediger opgeschreven (F (1,98) = 11,38, p < 0,001), in het bijzonder waar het ging om dosering, bijeffecten en contra-indicaties. Het opmerkelijke van dit onderzoek is dat met een zeer eenvoudige manipulatie toch zulke duidelijke en wenselijke effecten gevonden worden. Weliswaar geven beide groepen aan waarschijnlijk de behandelingsinstructies op te volgen, maar dat neemt niet weg dat de gunstige effecten die de persoonsgerichte informatie oplevert de moeite waard zijn. De onderzoeksresultaten geven aanleiding om de informatie die in bijsluiters wordt gegeven zo veel mogelijk te formuleren in persoonsgerichte termen, en een onpersoonlijke formulering te vermijden. Nader onderzoek is echter wel gewenst Praktijkonderzoek naar causale relaties 1: het experiment

3 Gebaseerd op: Berry, D.C., Michas, I.C. & Bersellini, E. (2003). Communicating information about medication: the benefits of making it personal. Psychology and Health, 18(1), In dit hoofdstuk komen de basisprincipes van het experimentele onderzoek aan de orde. Om uit een onderzoek te kunnen concluderen dat een bepaald effect het gevolg is van een bepaalde behandeling, moet het onderzoek aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Daarbij moet de onderzoekssituatie in hoge mate gecontroleerd worden, om alternatieve verklaringen voor het gevonden effect uit te kunnen sluiten. Alleen dan wordt het mogelijk om het gevonden effect te interpreteren als het oorzakelijke gevolg van de behandeling. In dit hoofdstuk worden de experimentele ontwerpen geïntroduceerd, waarbij de nadruk ligt op het zuivere experiment. In hoofdstuk 7 worden de quasi-experimentele onderzoeksontwerpen behandeld die toegepast worden wanneer een zuivere experiment niet mogelijk is. Deze ontwerpen bouwen voort op de basisprincipes van het zuivere experiment maar zijn gemakkelijker toepasbaar in de praktijkcontext. Bij een zuiver experiment worden alle standaardmaatregelen toegepast om alternatieve verklaringen voor een mogelijk behandelingseffect zo veel mogelijk uit te sluiten, dat wil zeggen alle andere verklaringen behalve de behandeling. Bij zuivere experimenten wordt er gebruikgemaakt van twee of meer groepen die je dan met elkaar vergelijkt. Daarbij wordt er zorg voor gedragen dat de te vergelijken groepen zo gelijk mogelijk zijn. Er wordt gestreefd naar een zo zuiver mogelijke vergelijking. Het zuivere experiment wordt vaak toegepast vanuit een theoriegestuurde vraagstelling. Dat is begrijpelijk, omdat het aangeven van een mogelijke oorzaak van een bepaald verschijnsel op zich al een theorie is. In dit hoofdstuk passeren verschillende voorbeelden van zuivere experimentele ontwerpen de revue die zijn uitgevoerd vanuit een praktische vraagstelling. De openingscasus is een voorbeeld van een zuiver experimenteel onderzoek. In paragraaf 6.1 wordt de belangrijkste functie van causaliteitsonderzoek in de praktijk behandeld, namelijk het aantonen van behandelingseffecten. Dat is lastiger dan het op het eerste gezicht lijkt. In paragraaf 6.2 worden de pre-experimentele ontwerpen behandeld en wordt uitgelegd waarom deze tekortschieten. Om dat te illustreren wordt in casus 6.1 het praktijkonderzoek van Semmelweis gebruikt. In paragraaf 6.3 wordt het experiment behandeld als ideaaltypische onderzoeksvorm voor causale vraagstellingen. In paragraaf 6.4 wordt aan de hand van een ontwerp uitgewerkt wat de interne en externe validiteit van een experiment is. In paragraaf 6.5 wordt het concept van de alternatieve verklaringen nader uitgewerkt, worden de meest toepasbare alternatieve verklaringen behandeld en wordt ingegaan op de vraag hoe je met een onderzoeksontwerp deze alternatieve verklaringen kunt uitsluiten. In paragraaf 6.6 wordt uitgewerkt hoe je kunt aantonen dat er een behandelingseffect is. In paragraaf 6.7 komen de blokontwerpen aan de orde die gebruikt worden om aan te tonen dat de causale effecten gevonden kunnen worden in te onderscheiden Inleiding 137

4 groepen. Deze laatste zijn voor praktijkgestuurd onderzoek van bijzonder belang, omdat we dan in eerste instantie te maken hebben met selecte groepen en met behulp van blokontwerpen kan aangetoond worden dat de eerder gevonden resultaten al dan niet een grotere geldigheid hebben dan alleen voor de selecte groep. 6.1 Causaliteitsonderzoek in de praktijk Causale vraag In de praktijk voert een deskundige allerlei handelingen uit om zijn clienten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Belangrijk daarbij zijn de probleemanalyse (diagnostiek) en de uitvoering van een behandeling. Een belangrijke vraag daarbij is of de handelingen geleid hebben tot het beoogde doel. Is de cliënt door de handelingen van de deskundige geholpen? Uit de aard van de zaak gaat het daarbij om een causale vraag: Er is een beoogd resultaat (de mate waarin de cliënt geholpen is of in hoeverre de klachten zijn afgenomen). Er is een behandeling die gericht is op het bereiken van dat doel. Ieder experiment begint met het vaststellen van de verklarende en de verklaarde variabelen waarbij de aard van de behandeling duidelijk moet zijn en het effect van de behandeling gemeten moet kunnen worden. Manipulatie Effect Bij een experiment bestaan de verklarende of onafhankelijke variabelen in veel gevallen alleen uit gemanipuleerde variabelen. Een manipulatie wordt ook wel kortweg als de behandeling aangeduid. Ook worden gemanipuleerde variabelen wel de experimentele variabelen genoemd, omdat daarmee geëxperimenteerd wordt. Met de verklaarde, of afhankelijke variabelen wordt het effect van de verklarende variabelen vastgesteld. Bij experimenten wordt het ook wel kortweg aangeduid als het behandelingseffect. In de openingscasus bestaat de experimentele behandeling uit het direct aanspreken van de onderzochte in de medicijnbijsluiter en de experimentele of onafhankelijke variabele uit het al dan niet ondergaan van de experimentele behandeling. Het effect van de behandeling wordt vastgesteld met verschillende afhankelijke variabelen: tevredenheid over de verstrekte informatie; waargenomen ernst van de waargenomen gezondheidsrisico s; intentie om de behandelingsinstructies op te volgen; mate waarin de inhoud van de bijsluiter correct wordt gereproduceerd. Vaak zal het bij het vaststellen van behandelingseffecten gaan om de evaluatie van bestaand praktijkhandelen, dat wil zeggen dat er voor een bepaalde problematiek een min of meer vaste diagnostische procedure en vaste behandelingsprocedure gevolgd wordt. De eerste vraag die met een experiment beantwoord kan worden, is of een groep cliënten met de specifieke behandeling effectief geholpen is. Bij onderzoek naar groepsverschillen is er tenminste één behandelingswijze te evalueren. Daarbij wordt een behandelingsgroep vergeleken met een groep zonder behandeling of met een groep met een andersoortige behandeling. De openingscasus is een voorbeeld van het laatste Praktijkonderzoek naar causale relaties 1: het experiment

5 6.2 Pre-experimentele ontwerpen Als het bij een onderzoeksontwerp niet mogelijk is om plausibele alternatieve verklaringen uit te sluiten en het dus niet mogelijk is om te concluderen dat de resultaten het gevolg zijn van de toegepaste behandeling, dan wordt een ontwerp pre-experimenteel genoemd. Voorbeelden van pre-experimentele ontwerpen zijn: 1 een voormeting en een nameting bij één groep 2 alleen een nameting bij één groep 3 alleen een nameting bij twee (bestaande) groepen. Voor- en nameting bij één groep Ad 1 Een voormeting en een nameting bij één groep Stel we willen weten of een voorlichtingsfilm over drankmisbruik (de ingreep) effect heeft op de attitude over drankgebruik (de effectmeting). Als het onderzoek slechts bestaat uit een voormeting en een nameting bij één groep, dan kan het gevonden effect bijvoorbeeld ook heel goed gezien worden als gevolg van: een gebeurtenis naast de behandeling (een krantenartikel, een tvprogramma); de toevallige samenstelling van die groep; rijping of groei van de personen in de onderzochte groep. Omdat er zoveel andere verklaringsmogelijkheden zijn voor de gevonden resultaten, is het niet zinnig om de behandeling (voorlichtingsfilm) te interpreteren als de oorzaak van het gemeten effect (attitude drankgebruik). Nameting bij één groep Nameting bij twee groepen Ad 2 Alleen een nameting bij één groep Wanneer alleen bij een nameting gegevens bij één groep worden verzameld, is het onmogelijk om te concluderen dat de ingreep met de voorlichtingsfilm effect heeft; met één meting is het niet mogelijk om een verschil vast te stellen. In feite kan het eventuele effect op het drankgebruik ook toegeschreven worden aan iedere andere gebeurtenis dan de ingreep. Er kan nooit worden geconcludeerd dat er een verandering tengevolge van de ingreep heeft plaatsgevonden. Ad 3 Alleen een nameting bij twee (bestaande) groepen Als er sprake is van alleen een nameting bij twee groepen, waarvan er één de ingreep heeft ondergaan, kun je eventueel wel achteraf bekijken of de groep die de behandeling ondergaat en de controlegroep zonder behandeling aan elkaar gelijk zijn en dus uitwisselbaar zijn. Het is echter niet mogelijk om een eventueel gevonden verschil tussen beide groepen toe te wijzen aan de behandeling. Het kan ook heel goed een verschil tussen de groepen zijn dat al voor de behandeling bestond. Bij pre-experimentele ontwerpen zijn er altijd alternatieve verklaringen mogelijk. Daarom vormen pre-experimentele ontwerpen geen solide basis om causale uitspraken te doen. In de volgende casus wordt een voorbeeld gegeven van een causaal praktijkonderzoek: het werk van Semmelweis in het midden van de negentiende eeuw. In die tijd was de methodologische en statistische kennis betreffende causaal onderzoek nog nauwelijks ontwikkeld. Semmel- 6.2 Pre-experimentele ontwerpen 139

6 weis deed een praktijkonderzoek, waarbij hij gebruikmaakte van verschillende principes die essentieel zijn voor het trekken van causale conclusies uit onderzoeksresultaten: het identificeren van mogelijke verklaringen; het systematisch vergelijken van groepen; manipulatie van mogelijke oorzaken; het meten van resultaten. Casus 6.1 Semmelweis: praktijkonderzoek naar de oorzaak van kraamvrouwenkoorts Een beroemd voorbeeld van een onderzoek naar een oorzakelijke verklaring is het werk van Semmelweis. Deze arts van Hongaarse afkomst werkte in de jaren bij de Eerste Kraamafdeling in het algemeen ziekenhuis van Wenen. Veel vrouwen die in deze kliniek hun kind ter wereld brachten, kregen kraamvrouwenkoorts, een ernstige ziekte met veelal dodelijke afloop. In 1844 stierven 260 (8,2%) van de moeders in de Eerste Kraamafdeling aan deze ziekte. In 1845 en 1846 waren deze percentages respectievelijk 6,8% en 11,4%. In de aangrenzende Tweede Kraamafdeling van hetzelfde ziekenhuis, waar bijna evenveel vrouwen werden verzorgd, eiste de kraamvrouwenkoorts veel minder doden namelijk: 2,3% in 1844, 2,0% in 1845 en 2,7% in Opmerkelijk is dat Semmelweis allereerst begon met het identificeren van allerlei mogelijke verklaringen en dat hij deze mogelijke verklaringen van kraamvrouwenkoorts systematisch evalueerde aan de hand van gemeten resultaten. Hij overwoog verschillende verklaringen die in die tijd gangbaar waren. Volgens een door velen aanvaarde zienswijze werd de kraamvrouwenkoorts toegeschreven aan epidemische invloeden. Deze externe invloeden werden vaag aangeduid als atmosferisch-kosmischtellurische veranderingen die zich over hele districten uitbreidden en bij de bevalling kraamvrouwenkoorts veroorzaakten. Bij zijn evaluatie vergeleek Semmelweis diverse groepen. Het was vreemd, redeneerde Semmelweis, dat deze invloeden de Eerste Kraamafdeling jaren achter elkaar teisterden, maar aan de Tweede Kraamafdeling voorbijgingen. Bovendien vond hij het merkwaardig dat in Wenen en omgeving nauwelijks een geval van kraamvrouwenkoorts voorkwam. Een echte epidemie, zoals cholera, zou niet zo selectief zijn. Hij constateerde dat enkele vrouwen die waren opgenomen op de Eerste Kraamafdeling ver van het ziekenhuis af woonden, onderweg door weeën waren overvallen en op straat waren bevallen. Ondanks deze ongunstige omstandigheden was de sterfte door kraamvrouwenkoorts onder deze gevallen van bevalling op straat echter lager dan het gemiddelde van de Eerste Kraamafdeling. Verder was de Eerste Kraamafdeling overvol. Dit zou mogelijk de oorzaak zijn van de sterfte op de Eerste Kraamafdeling. Maar Semmelweis vond dat de Tweede Kraamafdeling voller was, deels als gevolg van wanhopige pogingen van cliënten om plaatsing op de beruchte Eerste Kraamafdeling te voorkomen. Ook bleken er geen verschillen in voeding en algemene verzorging van de cliënten te bestaan tussen de twee afdelingen. Een commissie die in 1846 was ingesteld om de zaak te onderzoeken, weet de ziekte aan verwondingen als gevolg van ruwe behandeling door medische studenten, die allemaal hun verloskundige opleiding ontvingen op de Eerste Kraamafdeling. Semmelweis bracht daar verschillende argumenten tegen in: De verwondingen die het natuurlijke gevolg zijn van de geboorte zijn uitgebreider dan ruwe onderzoeken zouden kunnen veroorzaken. De vroedvrouwen die hun opleiding op de Tweede Kraamafdeling kregen onderzochten hun cliënten op ongeveer dezelfde manier, zonder ernstige gevolgen. Toen als reactie op het rapport van de commissie het aantal medische studenten werd gehalveerd en onderzoeken door hen tot een minimum werden teruggebracht, steeg de sterfte na een korte daling sterker dan ooit tevoren. Ook verschillende psychologische verklaringen passeerden de revue. Een daarvan ging uit van het feit dat de Eerste Kraamafdeling zo was gesitueerd dat een priester die het sacrament bracht aan een stervende vrouw vijf zalen moest doorlopen om de sterfkamer daarachter te bereiken. Men ging ervan uit dat het verschijnen van de priester, voorafgegaan door een misdienaar met een bel, de cliënten schrik aanjoeg en een verzwakkende uitwerking had op de cliënten in de zalen en dus de kans vergrootte dat zij aan de ziekte ten offer zouden vallen. Op de Tweede Kraamafdeling was deze factor afwezig aangezien de priester rechtstreeks toegang had tot de sterfkamer. Semmelweis besloot dit te toetsen door deze mogelijke oorzaak te manipuleren. Hij haalde de priester over om langs een omweg te komen en zonder belgerinkel, om zo onopgemerkt de sterfka Praktijkonderzoek naar causale relaties 1: het experiment

7 mer te bereiken. Op de Eerste Kraamafdeling nam de sterfte echter niet af. Verder realiseerde Semmelweis zich dat de vrouwen op de Eerste Kraamafdeling op hun rug lagen bij de bevalling en op de Tweede Kraamafdeling op hun zij. Ook deze mogelijke oorzaak werd door een manipulatie systematisch gewijzigd. Hij voerde het liggen op de zij bij de bevalling ook in op de Eerste Kraamafdeling. Dit had echter geen invloed op het sterftecijfer. In 1847 vond Semmelweis bij toeval de oplossing van het probleem. Een collega van hem verwondde zijn vinger door een prik van het scalpel van een student met wie hij een autopsie verrichtte. Deze collega stierf na een martelende ziekte, waarbij Semmelweis dezelfde symptomen zag als hij bij slachtoffers van kraamvrouwenkoorts had waargenomen. De rol van micro-organismen bij zulke infecties werd in die tijd nog niet ingezien. Toch besefte Semmelweis dat lijkengif, dat via het scalpel van de student in het bloed van zijn collega was gebracht, de dodelijke ziekte had veroorzaakt. Door de overeenkomsten tussen het verloop van de ziekte van zijn collega en die van de vrouwen in zijn kliniek concludeerde Semmelweis dat de cliënten waren gestorven aan dezelfde soort bloedvergiftiging. De artsen, inclusief hijzelf, en de medische studenten waren de dragers geweest van de besmettende stof. Hij en zijn medewerkers kwamen gewoonlijk direct na het verrichten van ontledingen in de autopsiekamer naar de zalen en onderzochten de vrouwen in barensnood na slechts vluchtig hun handen te hebben gewassen. Hun handen hielden vaak een karakteristieke bedorven geur. Semmelweis onderwierp ook deze veronderstelling aan een test. Hij redeneerde dat de kraamvrouwenkoorts voorkomen zou kunnen worden door de besmettende stof die aan de handen kleefde chemisch te vernietigen. Hij manipuleerde deze variabele door alle medische studenten de opdracht te geven hun handen te wassen in een oplossing van chloorkalk voordat zij iemand gingen onderzoeken. De sterfte door kraamvrouwenkoorts begon meteen af te nemen en daalde in het jaar 1848 naar 1,27% op de Eerste Kraamafdeling. In dat jaar was op de Tweede Kraamafdeling het percentage sterfgevallen 1,33%. Voor de verdere ondersteuning van deze hypothese pleit nog dat de cliënten op de Tweede Kraamafdeling werden verzorgd door vroedvrouwen bij wie anatomisch onderwijs door het ontleden van lijken niet voorkwam. Daarom was het sterftecijfer op de Tweede Kraamafdeling veel lager. Deze hypothese verklaarde ook de lagere sterfte bij bevallingen op straat. Vrouwen die bij het ziekenhuis aankwamen met een kind in de armen werden zelden onderzocht en hadden dus een grotere kans om niet besmet te raken. Overigens werd Semmelweis wegens zijn opvatting, die later juist bleek, ontslagen uit het ziekenhuis waar hij werkte en in een krankzinnigeninrichting opgesloten. De informatie over Semmelweis is ontleend aan C. G. Hempel (1970), Filosofie van de natuurwetenschappen (pp ). Hempel ontleende zijn informatie aan W.J. Sinclair (1909), Semmelweis: His Life and His Doctrine. Manchester. 6.3 Het experiment als ideaaltypische vorm Kenmerken causaal onderzoek In het werk van Semmelweis zijn een aantal specifieke kenmerken aan te wijzen van causaal onderzoek: identificatie van de te verklaren variabele (de afhankelijke variabele); identificatie van verklarende variabelen (de onafhankelijke variabelen); herhaalde meting van de afhankelijke variabele; systematische manipulatie van de verklarende variabele(n); vaststellen van het behandelingseffect door systematische vergelijking van groepen. Deze kenmerken komen terug bij elk onderzoek dat gericht is op het vaststellen van causaliteit. Wij zullen verderop zien dat deze kenmerken nodig zijn voor het identificeren van een verklarende variabele, maar niet voldoende zijn. Semmelweis heeft zijn onderzoek uitgevoerd onder (min of meer) natuurlijke omstandigheden, waardoor de onder- 6.3 Het experiment als ideaaltypische vorm 141

8 zoekssituatie niet volledig controleerbaar was en de te onderzoeken groepen op min of meer natuurlijke wijze waren samengesteld. Onderzoeksvraag Keuze onafhankelijke variabele Keuze afhankelijke variabele Het uitgangspunt van elk onderzoek is een onderzoeksvraag. Bij een onderzoeksvraag wordt impliciet een verwachting uitgesproken over de relatie tussen verklarende (onafhankelijke) variabelen en de verklaarde (afhankelijke) variabele. Bij een experimenteel onderzoek gaat het daarbij om een causale relatie. De keuze van de onafhankelijke variabele is vanzelfsprekend afhankelijk van de onderzoeksvraag. Het gaat daarbij om de keuze van een manipulatie waarvan verwacht wordt dat die de verwachte verschillen bewerkstelligt. Vaak is de vraagstelling afkomstig van een abstracte theorie en er is in dat geval meestal een keuze mogelijk uit verschillende operationalisaties. Het probleem van operationalisatie, een abstract concept wordt toegespitst tot een meetbare variabele, is een van de belangrijkste problemen die bij het opzetten van onderzoek opgelost moeten worden. Bij de keuze van de afhankelijke variabele geldt dat: de gemeten afhankelijke variabele gevoelig is voor verschillen tussen de verschillende experimentele condities; de variabelen observeerbaar zijn onder de verschillende condities van het experiment; de meting economisch haalbaar is; de proefpersoon van de meting zo min mogelijk hinder ondervindt. Het moet voorkomen worden dat de groepen die in het experiment vergeleken worden van elkaar verschillen, voordat de verschillende manipulaties van de groepen hebben plaatsgevonden. Semmelweis had, zoals meestal in een praktijkcontext, te maken met min of meer natuurlijk samengestelde groepen. Hij had zelf geen invloed op de samenstelling van de groepen. Voor een zuivere vergelijking moeten de te vergelijken groepen zo gelijk mogelijk aan elkaar zijn. In het geval van Semmelweis zou het zo kunnen zijn dat de groep vrouwen van de Eerste Kraamafdeling anders is samengesteld dan die van de Tweede Kraamafdeling. Als de Eerste Kraamafdeling bijvoorbeeld meer vrouwen met een slechtere gezondheidsconditie bevat dan de andere kraamafdeling, dan zou het ook niet verwonderlijk zijn dat deze vrouwen kwetsbaarder zijn voor kraamvrouwenkoorts. We zien hieraan dat het in een praktijkcontext vaak lastig is om te garanderen dat groepen goed met elkaar vergeleken kunnen worden. Een laboratoriumexperiment Een voorbeeld van een laboratoriumonderzoek naar een causale relatie is een onderzoek naar het onthouden van woorden door lagere schoolkinderen tussen 7 en 9 jaar onder twee condities: In de ene conditie worden de woorden gepresenteerd in gewone zinnen. In de tweede worden de woorden gepresenteerd in rijmende zinnen. De verwachting is dat de rijmvorm tot betere herinnering leidt, doordat de zinnen gemakkelijker cognitief verbonden worden. De afhankelijke variabele bestaat uit het aantal woorden dat de kinderen zich een week na de presentatie correct herinnert. De verklarende variabele is de presentatiewijze van de Praktijkonderzoek naar causale relaties 1: het experiment

9 zinnen. Verwacht wordt dat het verschil tussen de groepen zal leiden tot een verschil in het aantal onthouden woorden. Een praktijkexperiment Bij praktijkonderzoek zijn we ook vaak geïnteresseerd in causale vraagstukken, bijvoorbeeld of een bepaalde behandelingswijze effectief is of effectiever dan een andere behandelingswijze. Een voorbeeld is een onderzoek naar het effect van een trainingsmethode op de sociale vaardigheid van adolescenten. Daarbij wordt onderzocht of een training die gericht is op assertiviteit effectiever is dan een voorlichting die gericht is op beleefdheid. Zowel de trainingsgroep als de voorlichtingsgroep wordt vergeleken met een groep die geen behandeling ondergaat. Assertiviteit is het opkomen voor het eigen belang, zonder daarbij onnodig de belangen van een ander te schaden. Assertief gedrag staat enerzijds tegenover subassertief gedrag, waarbij de eigen belangen geschaad worden en anderzijds tegenover agressief gedrag, waarbij de belangen van de ander worden geschaad. Assertief gedrag wijkt vaak af van beleefd gedrag, omdat bij het tonen van assertiviteit de belangentegenstelling op een duidelijke wijze aan de orde wordt gesteld. Bij beleefd gedrag laat je een belangentegenstelling juist vaak onopgemerkt passeren om opschudding en twistgesprekken te voorkomen, ook al roept het gedrag van een ander enige ergernis op. De onderzoeksvraag is een causaal vraagstuk, omdat we niet alleen graag willen weten of er effect is, maar daarbij ook graag zeker willen weten dat het de behandeling is geweest die geleid heeft tot het effect en niet allerlei andere omstandigheden. Wij zullen zien dat het aantonen van causaliteit in dit praktijkonderzoek veel lastiger is en dat bij praktijkonderzoek alternatieve verklaringen voor het gevonden effect meestal minder goed uitgesloten kunnen worden. Zuiver experiment Een zuiver experiment heeft de volgende kenmerken: 1 verschillende manipulaties of behandelingen 2 aselecte toewijzing 3 controle van irrelevante variabelen 4 meting van het effect van de manipulaties. Ad 1 Verschillende manipulaties Er is een experimentele groep die een manipulatie of behandeling ondergaat en ten minste één vergelijkingsgroep. Elke onderzoeksgroep ondergaat een andere behandeling (manipulatie) of dezelfde behandeling in verschillende mate. In het laboratoriumexperiment krijgt de vergelijkingsgroep of de controlegroep de woorden gepresenteerd in de vorm van gewone zinnen, de experimentele groep krijgt de woorden gepresenteerd in rijmende zinnen. Bij het praktijkexperiment krijgt één groep een op sociale vaardigheid gerichte assertiviteitstraining (de feitelijke behandelingsgroep), terwijl een andere groep voorlichting krijgt over sociaal gedrag op grond van een boek over goede manieren (controlegroep met equivalente behandeling). Een derde groep ondergaat geen enkele vorm van behandeling (controlegroep zonder behandeling). Ad 2 Aselecte toewijzing Er moet enige garantie zijn dat de groepen goed met elkaar vergeleken kunnen worden. Om hiervoor te zorgen, wordt er gebruikgemaakt van aselecte toewijzing, waarmee wordt voorkomen dat de te vergelijken 6.3 Het experiment als ideaaltypische vorm 143

10 groepen een bepaalde selectie omvatten. In paragraaf worden de verschillende mogelijkheden uitgewerkt om met behulp van aselecte toewijzing goed vergelijkbare groepen te krijgen. Ad 3 Controle van irrelevante variabelen Voor de controle van irrelevante variabelen die mogelijk van invloed zijn, moet een gecontroleerde experimentele onderzoekssituatie worden gekozen. In een laboratorium is dat wat gemakkelijker te realiseren dan onder praktijkomstandigheden. In ons laboratoriumexperiment is het gelijkhouden van de omstandigheden gemakkelijk, omdat de experimentele behandeling kort duurt en eenvoudig van aard is. In ons praktijkexperiment ligt dat anders, omdat de behandelingen langdurig en complex zijn. Toch proberen wij ook hier de omstandigheden zo gelijk mogelijk te houden. De training en de voorlichting worden tegelijkertijd gegeven in vergelijkbare zalen in hetzelfde gebouw. Beide behandelingsvormen duren even lang en worden gegeven door ervaren, gemotiveerde trainers of docenten met een vergelijkbare vooropleiding, ervaring, betaling en dergelijke en die achter de te verzorgen behandelingswijzen staan. Alle trainers of docenten behandelen een gelijk aantal cliënten zowel in de controleconditie met equivalente behandeling als in de experimentele groep. In beide groepen worden soortgelijke sociale situaties behandeld. De controlegroep die geen behandeling ondergaat, krijgt geen training en daarbij zijn dus deze irrelevant geachte variabelen niet gecontroleerd: de behandelingsgroepen verschillen dus in meer dan één opzicht van de niet-behandelde controlegroep. Bij een effectverschil tussen de behandelingsgroep en de niet-behandelde controlegroep kun je er dus ook niet zeker van zijn dat alleen de behandeling de oorzaak is van dit verschil. Hiermee is het ook duidelijk waarom een controlegroep die een equivalente behandeling ondergaat feitelijk noodzakelijk is. Zie ook De praktijk van de complexe behandeling hierna. Ad 4 Meting van het effect van de manipulaties Het effect wordt vastgesteld aan de hand van een of meer afhankelijke variabelen. Bij de afhankelijke variabele of verklaarde variabele gaat het om het aspect van het gedrag van een subject dat naar verwachting door de manipulatie aan verandering onderhevig is. In het laboratoriumexperiment is de meting van het effect betrekkelijk eenvoudig. Na een uur wordt aan de kinderen gevraagd welke woorden zij zich herinneren. In het praktijkexperiment is de meting wat ingewikkelder. De adolescenten krijgen een gestandaardiseerde vragenlijst voorgelegd met situaties die soortgelijk zijn aan de situaties die in de beide behandelingsgroepen aan de orde zijn gesteld. Op grond van de antwoorden worden twee scores vastgesteld: een assertiviteitsscore en een beleefdheidsscore. Een ander voorbeeld van een mogelijk onderzoeksinstrument is een gedragstest waarbij de adolescent een sociale situatie ondergaat in een rollenspel. Het gedrag van de adolescent wordt dan geobserveerd door getrainde observatoren. Bij dit soort onderzoek worden er vaak verschillende effectmetingen naast elkaar gebruikt en worden er vaak verschillende persoonskenmerken vastgesteld. In ons praktijkexperiment is de verwachting dat de groep die de assertiviteitstraining heeft ondergaan een hogere assertiviteitsscore zal behalen, terwijl de groep die de beleefdheidsvoorlichting ondergaat een ho Praktijkonderzoek naar causale relaties 1: het experiment

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid j10 Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid Arnold Bakker, Toon Taris en Jan de Jonge j 10.1 Inleiding De afgelopen decennia zijn er talloze studies verricht naar de relatie tussen arbeid

Nadere informatie

Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen ONDERZOEK EN BELEID 121 De reeks Onderzoek en Beleid omvat de rapporten van door, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie verricht onderzoek. Opname in de

Nadere informatie

ER IS NIEUWS ONDER DE ZON NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN

ER IS NIEUWS ONDER DE ZON NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN J.J. Hox (1998). Er is nieuws onder de zon: nieuwe oplossingen voor oude problemen. Kwantitatieve Methoden, 19, 95-118 ER IS NIEUWS ONDER DE ZON NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN Joop Hox Samenvatting

Nadere informatie

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Leiderschap & zelfbedrog TFC TrainingsMedia CRM Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Leadership and Self-Deception In Nederland en België uitgebracht door:

Nadere informatie

Basisboek methoden en technieken

Basisboek methoden en technieken Basisboek methoden en technieken Deel 2 van 3 : Hoofdstuk 4 t/m 7 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Hoofdstuk 1 tot en met 3 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 8 tot en met 12 Bronvermelding: Titel: Basisboek

Nadere informatie

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Een praktisch handvat voor de opzet en uitvoering van evaluatieonderzoek ex post If you don t know how things went, how will

Nadere informatie

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? 4 Boom Lemma uitgevers 9789059316713 11 405 De

Nadere informatie

Toegepaste Statistiek Beschrijvende technieken

Toegepaste Statistiek Beschrijvende technieken Toegepaste Statistiek Beschrijvende technieken Arie van Peet Kirsten Namesnik Joop Hox Derde druk Noordhoff Uitgevers bv Toegepaste statistiek Beschrijvende technieken Arie van Peet Kirsten Namesnik Joop

Nadere informatie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Colofon Deze reader is samengesteld naar aanleiding van de conferentie Onderzoek de school in!? op 25 september

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) Resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek

Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) Resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek TNO Arbeid TNO-rapport 018.25117.01.01 Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Een vragenlijst-onderzoek naar het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde

Hoofdstuk 7 Een vragenlijst-onderzoek naar het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde Hoofdstuk 7 Een vragenlijst-onderzoek naar het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde De man had me twee formulieren gegeven, het ene was bestemd voor de burgerlijke stand, het andere

Nadere informatie

Rapport Pilot Mediation Achterhoek

Rapport Pilot Mediation Achterhoek Rapport Pilot Mediation Achterhoek Pilotstudie naar de verplichte toepassing van mediation in conflicten tussen burgers en bestuursorganen Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor

Nadere informatie

WhatsApp versus eh.. Voicemail Een vervolgonderzoek naar het effect van gevulde pauzes in slechtnieuwsberichten. Jantien Minderhoud [3590259]

WhatsApp versus eh.. Voicemail Een vervolgonderzoek naar het effect van gevulde pauzes in slechtnieuwsberichten. Jantien Minderhoud [3590259] WhatsApp versus eh.. Voicemail Een vervolgonderzoek naar het effect van gevulde pauzes in slechtnieuwsberichten Jantien Minderhoud [3590259] Begeleider: Frank Jansen Bachelorscriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Resultaten boeken: meer dan interventies Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Colofon Deze publicatie is uitgebracht in het kader van de conferentie Effectief

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Praktijkonderzoek voor bachelors leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Jef Mertens bussum 2010 Deze aanvullende theorie

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie. Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek

TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie. Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands voorzitter Aan de minister

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek Praktijk voor Osteopathie INHOUD

Patiënttevredenheidsonderzoek Praktijk voor Osteopathie INHOUD INHOUD Competenties...5 Samenvatting...6 Osteopathie...7 De onderneming...9 1. Patiënttevredenheid...10 1.1 Waarom meten...10 2. Het patiënttevredenheidsonderzoek...12 2.1 Kwalitatief of kwantitatief...13

Nadere informatie

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE o.storms@movisie.nl 030 789 2168 Oka Storms is

Nadere informatie

Hondenbeten in perspectief

Hondenbeten in perspectief Hondenbeten in perspectief Een evaluatie van de RAD en aanbevelingen voor het terugdringen van bijtincidenten Rapport van de Commissie van Wijzen ingesteld door de minister van LNV 8 mei 2008 Inleiding...

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Denkfouten herstellen helpt bij veel kinderen met psychische problemen

Denkfouten herstellen helpt bij veel kinderen met psychische problemen Denkfouten herstellen helpt bij veel kinderen met psychische problemen Cognitieve gedragstherapeutische interventies voor jeugdigen Maarten Elling 2008, Nederlands Jeugdinstituut / NJi Niets uit deze uitgave

Nadere informatie