Goedkoper rioolbeheer, meer kwaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goedkoper rioolbeheer, meer kwaliteit"

Transcriptie

1 a f v a l fo r u m jaargang 16 maart English summary included Goedkoper rioolbeheer, meer kwaliteit Green Deal Duurzaam Stortbeheer in de pen Streep door afvalstoffenbelasting Strategisch anticiperen op schaarste

2 GREEN DEAL VOOR KWALITEITSVERBETERING BODEMAS Op 7 maart hebben staatssecretaris Atsma van Milieu en voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven, Pieter Hofstra, hun handtekening geplaatst onder een Green Deal voor de kwaliteitsverbetering van bodemas uit afvalenergiecentrales (AEC s). Ik ben blij met deze afspraak. Hij past bij mijn beleid om meer waarde uit afval te halen. De deal brengt het sluiten van ketens weer een stap dichterbij, aldus Atsma tijdens het sluiten van de Green Deal. Volgens het Besluit bodemkwaliteit valt bodemas veelal onder de IBC-bouwstoffen (isoleren, beheren, controleren). Deze bouwstoffen moeten op zo n manier worden toegepast dat de kans op uitloging van potentieel milieugevaarlijke stoffen, zoals antimoon, koper, molybdeen, chloride en sulfaat, naar de bodem wordt geminimaliseerd. De AEC s gaan meer investeren in een duurzame nuttige toepassing van bodemas. Uitgangspunt is dat het product in de normale recyclingketen wordt opgenomen en ook na eventuele terugname -in een volgende levensfase- zonder verdere beschermingsmiddelen wordt toegepast. Afgesproken is dat de AEC s op 1 januari 2017 tenminste vijftig procent van de bodemas als schone bouwstof toepassen buiten de IBC-categorie. Verder gaan de AEC s voor die datum een substantieel hoger percentage van de in de bodemas aanwezige non-ferrometalen terugwinnen. De rijksoverheid heeft het voornemen om de categorie IBC-bouwstoffen in het Besluit bodemkwaliteit in 2020 te schrappen, tenzij uit onderzoek blijkt dat dit technologisch niet haalbaar is of alleen tegen onaanvaardbare maatschappelijke kosten. De AEC s stellen zich in het verlengde daarvan ten doel om in 2020 de kwaliteit van alle bodemas zodanig te verbeteren dat de bodemas vrij toepasbaar is en niet meer toegepast zal worden als IBC-bouwstof. Bij de herziening van het Besluit in 2018 worden daarover definitieve afspraken gemaakt. MILIEU GEBAAT BIJ REIS BRITS AFVAL NAAR HENGELO In opdracht van Twence heeft CE Delft een milieuanalyse gemaakt van twee afvalscenario s voor Brits huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar afval. In scenario 1 wordt het afval gestort op een nabije stortplaats in Groot-Brittannië. Scenario 2 gaat ervan uit dat het afval wordt verbrand in de afvalenergiecentrale van Twence in Hengelo. De twee afvalscenario s zijn op basis van 1 ton huishoudelijk afval of daarmee vergelijkbaar afval uit het Groot-Brittannië vergeleken. De studie richtte zich op de levenscyclusfasen transport en verwerking in ofwel de verbrandingsoven of op de stortplaats. Uit de studie blijkt dat het verbranden van Brits restafval bij Twence beter scoort op milieueffecten dan storten in Groot-Brittannië. Ondanks het transport per schip en vrachtauto van Groot-Brittannië naar de installatie in Hengelo blijft het milieuvoordeel van afvalverbranding ten opzichte van storten bestaan. Pieter Hofstra is zeer verheugd met het sluiten van de Green Deal met de overheid. We werken graag samen met de overheid aan duurzaamheid. De nuttige toepassing van dit restproduct is zeer waardevol. Door de kwaliteitsverbetering ontstaat een materiaal met meer waarde. We hopen dat de Green Deal en de verbeterde kwaliteit de twijfel bij afnemers wegneemt. START CAMPAGNE REMIXIT WEGGOOIWIJZER GELANCEERD Milieu Centraal, Nedvang en Albert Heijn hebben 9 februari de Weggooiwijzer gelanceerd. De Weggooiwijzer is een hulpmiddel dat consumenten helpt om verpakkingen zo goed mogelijk te scheiden, zodat ze hergebruikt kunnen worden. Op eigenmerkproducten van Albert Hein staan voortaan logo s die helpen om de verpakking na gebruik in de juiste afvalbak te gooien. De Weggooiwijzer gaat uit van de meest gangbare afvalstromen voor verpakkingen, namelijk papier, glas, kunststof en restafval. Rappers Gers Pardoel, Kempi, Winne en Jiggy Djé gaven 24 januari het Consumenten twijfelen soms of een bepaalde startsein voor de landelijke ICT-inzamelcampagne voor scholieren RemixIT, verpakking in een bepaalde zak of bak mag. Deze een initiatief van Stichting ICT~Milieu. Samen met 1000 scholieren van het Weggooiwijzer neemt die twijfel weg, zegt Jan Aloysius College in Den Haag, gooiden de ambassadeurs hun ICT-afval in een Storm van Nedvang. speciale inzamelbak. RemixIT is een inzamelcampagne die middelbare scholieren bewustmaakt van het belang van recycling van ICT-afval en hen activeert hun kleine ICT-afval in te leveren. Vooral de huidige generatie jongeren, die opgroeit in de digitale wereld, is zich niet bewust van het belang van recycling. Het is de tweede editie van RemixIT. Dit jaar hebben er zich 184 scholen in heel Nederland aangemeld die in totaal ruim kinderen vertegenwoordigen. Stichting ICT~Milieu, onderdeel van ICT~Office, heeft de middelbare scholieren uitgedaagd om tussen 23 januari en 17 februari 2012 op hun school zoveel mogelijk klein ICT-afval in te zamelen, zoals mobiele telefoons, spelcomputers en mp3-spelers. De school die de meeste kilo s inzamelt, wint een optreden van de rappers - ambassadeurs van de inzamelcampagne - voor het schoolfeest. 2 afvalforum maart 2012

3 Onze overcapaciteit helpt internationale kringloopmaatschappij Colofon afvalforum maart 2012 jaargang 16 nummer 1 verschijnt vier keer per jaar afvalforum biedt nieuws, ontwikkelingen, feiten en meningen over afval. Het behandelt zowel het beleid als de praktijk van afvalbeheer. afvalforum wordt uitgegeven door de Vereniging Afvalbedrijven. De Vereniging Afvalbedrijven behartigt de belangen van afvalbedrijven die actief zijn in de gehele keten: van inzameling, recycling, hergebruik en rioleringsbeheer tot en met de verwerking van afval. De Vereniging Afvalbedrijven steunt haar leden bij de groei naar één Europese afvalmarkt en maakt zich hard voor optimale randvoorwaarden voor een milieuhygiënische en kosteneffectieve afvalverwijdering en -verwerking. Leden van de Vereniging ontvangen afvalforum gratis, evenals bestuurders, politici en ambtenaren bij overheden. hoofdredactie Vereniging Afvalbedrijven s-hertogenbosch Daniëlle van Vleuten redactieadres De redactie van afvalforum is geïnteresseerd in afvalnieuws. Persberichten en ideeën voor artikelen kunt u sturen naar: Redactie afvalforum Postbus CD s-hertogenbosch engelse teksten Derek Middleton, Zevenaar opmaak Ontwerpburo Suggestie & illusie, Utrecht foto cover BvBeeld/Stichting RIONED Lees verder op pagina 8 drukker S&B Druk, Oss abonnement 35,- per jaar (4 nummers) Meer informatie bij Vereniging Afvalbedrijven, t. (073) Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. ISSN adverteren in afvalforum afvalforum wordt verspreid naar (inter)nationale bestuurders, politici, directeuren, managers, technici en andere deskundigen in de afvalsector (controlled circulation). Meer informatie bij Recent BV, telefoon (020) Het afvalbeleid is in een nieuwe fase gekomen. Niet langer de verwerking staat centraal, maar het terugwinnen van grondstoffen. Een maatschappelijk breed gesteunde benadering die ook binnen onze vereniging wordt omarmd. En dit is bepaald geen eendagsvlinder. De grondstoffenschaarste betekent dat benaderen van de afvalsector als leverancier van grondstoffen blijvend is. Uiteraard heeft dit consequenties voor bepaalde vormen van afvalverwerking. Al geruime tijd geleden is het storten van afval sterk teruggelopen. Storten blijft nu beperkt tot reststromen die redelijkerwijze niet anders kunnen worden verwerkt. Het terugwinnen van energie uit afval in de vorm van groene stroom en warmte, is een hoogwaardige verwerking van al dat afval dat niet eenvoudig kan worden hergebruikt. De tendens tot zuiniger grondstoffengebruik en meer hergebruik, is van invloed op het te verbranden volume. Mede door de economische crisis is er momenteel al duidelijk sprake van een overcapaciteit. Als de economie zich herstelt, wordt dit wel weer minder, maar de overcapaciteit zal dankzij het materialenbeleid alleen maar groter en structureel worden. Ook in andere landen met een hoogwaardige infrastructuur voor afvalbeheer is sprake van deze tendens. Maar in veel andere Europese landen is het beeld heel anders. Storten gebeurt daar nog veel, en vaak moet nog een begin worden gemaakt van energieterugwinning door verbanding van afval. Daarom is internationale samenwerking interessant. Sommige landen zouden de verbrandingsfase zelfs grotendeels kunnen overslaan door sterk in te zetten op recycling en daartoe geschikt afval in Nederland te laten verbranden. Dit leidt tot een beter internationaal milieu, en onze capaciteit blijft niet onbenut. Het benodigde transport kan per zeeschip rechtstreeks naar de vele aan diep vaarwater gelegen afvalenergiecentrales. En, wellicht ten overvloede: de emissies van onze centrales zijn bijkans onmeetbaar laag en de bij verbranding vrijkomende bodemassen kunnen uitstekend in onze verkeersinfrastructuur worden gebruikt waarmee op primaire bouwstoffen kan worden bespaard. We hebben 7 maart een Green Deal gesloten met staatssecretaris Atsma. Samen met de overheid gaan we werken aan een verdere kwaliteitsverbetering van de bodemassen. Kortom, er is overcapaciteit, en deze zal nog groter worden, maar paradoxaal genoeg kunnen wij die voor de korte en middellange termijn dienstbaar maken aan het versterken van de internationale materiaalkringloopmaatschappij. Maak van import en verwerking van afvalstromen een normale industriële - en handelsactiviteit, en we houden onze hoogwaardige verwerkingssysteem goed in stand. We hopen binnenkort een handelsmissie voor te bereiden, allereerst gericht op het Verenigd Koninkrijk. De staatssecretaris heeft daarbij zijn steun toegezegd. Inhoud 4 Experimenteren met duurzaam stortbeheer ir. Pieter H. Hofstra Voorzitter Vereniging Afvalbedrijven 8 Kwalitatief hoogstaand rioolbeheer, tegen lagere kosten 10 Adviesbureaus buigen zich over grondstoffenschaarste 12 Stelling: Import en verwerking van brandbaar afval is een normale industriële activiteit 14 PVV-Kamerlid Richard de Mos: Laat de markt zijn werk doen 16 Verbeterplannen openen veiligheidsogen 18 Afvalstoffenbelasting per 1 januari afgeschaft En verder: Korte berichten 2, 7 en 20 English summary 21

4 Met duurzaam stortbeheer zijn de milieurisico s binnen één generatie opgelost (photo: istockphoto) EXPERIMENTEREN MET DUURZAAM STORTBEHEER Niet inpakken, maar aanpakken Een stortplaats niet eeuwigdurend inpakken, maar het emissieprobleem binnen één generatie oplossen. Dat is duurzaam stortbeheer, een innovatieve methode waarbij water en lucht de biologische afbraak stimuleren. Begin volgend jaar start een tienjarig experiment op meerdere proeflocaties. Eind dit jaar tekenen de partijen een Green Deal Duurzaam Stortbeheer. EMILE MASTENBROEK (ATTERO): De toetswaarden moeten glashelder zijn. 4 afvalforum maart 2012

5 DOOR ADDO VAN DER EIJK De wijze waarop we in Nederland onze stortplaatsen beheren, is niet meer van deze tijd. Gestort afval wordt hermetisch ingepakt, met een vloeistofdichte onder- en bovenafdichting. Als een mummie ligt het afval er voor de eeuwigheid. Met ook eeuwigdurende nazorg als gevolg. Vanwege de verontreinigingen schrijft het stortbeleid voor: inpakken, isoleren en beheersen, vertelt Willem Kattenberg, beleidscoördinater van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze oplossing vindt hij verre van ideaal. Hiermee schuiven we de verontreinigingen door naar toekomstige generaties. Beter is om milieuproblemen daadwerkelijk aan te pakken, en binnen één generatie op te lossen. In plaats van effectgerichte maatregelen - door eeuwig emissies tegen te gaan - staat Kattenberg een brongerichte aanpak voor. En dat lijkt te kunnen. Tal van studies wijzen uit dat met een innovatief stortbeheer binnen een generatie een veilige situatie ontstaat. De innovatie draagt de naam: duurzaam stortbeheer. Binnen het ministerie klinkt het als muziek in de oren. Een buitengewone kans, zegt Kattenberg, om iets aan het emissiepotentieel van stortplaatsen te doen. BIOLOGISCHE AFBRAAK Duurzaam stortbeheer stimuleert de biologische afbraak. Met behulp van de natuur neemt het emissiepotentieel af. Dat biologische afbraak werkt, staat vast, zegt Kattenberg. Hij verwijst naar de ellenlange literatuurlijst van wetenschappelijke publicaties die de theorie staaft. Timo Heimovaara, onderzoeker aan de TU Delft, zette recent de studies op een rij, en concludeert: Biologische afbraakprocessen kunnen leiden tot een aanzienlijke vermindering van de emissies. In de bodemsanering wordt hier veel gebruik van gemaakt. Daar worden de van nature aanwezige bacteriën gestimuleerd om de grond te reinigen. Eerdere projecten en laboratoriumanalyses tonen aan dat, als de afbraakprocessen goed op gang komen, ook chemische processen een positieve bijdrage leveren. Zo wordt de zuurgraad gebufferd. De kunst van duurzaam stortbeheer is het versnellen van de afbraak. Dat kan, volgens Heimovaara, door het toevoegen van water en lucht. Zonder water toe te voegen, is een stortlichaam te droog voor natuurlijke afbraakprocessen. Voeg je water toe, dan versnelt dat de processen. Wat ook helpt, is het toevoegen van lucht, zegt hij. Meteen lucht toevoegen, vindt hij vanuit energieoogpunt zonde en bovendien weggegooid geld. Methaangas is een brandstof, die verloren gaat als je lucht toevoegt. Beter is om eerst water rond te pompen, en het methaangas af te vangen. Pas als de methaanvorming stopt, ga je als tweede stap de lucht toevoegen. Heimovaara schat in dat de eerste waterstap zeven jaar duurt, en de tweede luchtstap drie jaar. Daarmee komt hij op een termijn van tien jaar. EXPERIMENT Tien jaar staat daarom voor het experiment, dat gaat plaatsvinden op twee tot vier proeflocaties, in aanmerking hiervoor komen Wieringermeer, Braambergen, Kragge II en De Vlagheide. Heimovaara kijkt als wetenschapper mee, en voert een onafhankelijk fundamenteel onderzoeksprogramma uit. Met vier onderzoekers van de universiteit gaat hij trachten de processen te doorgronden. Hij is druk doende om geavanceerde sensoren, apparaten en monitoringstechnologie te bestellen. Uiteindelijk willen we het gedrag in het stortlichaam met modellen kunnen voorspellen. Belangrijk voor de voorspelbaarheid is dat een stortlichaam erg heterogeen is. De vraag is of het water en de lucht overal bij kunnen komen, zegt hij. Heimovaara ziet duurzaam stortbeheer als een vorm van idealisme. Hij gelooft niet in de huidige aanpak, die uitgaat van eeuwigdurende afspraken. Eeuwigdurend is een illusie. Daarvoor zijn mensen te kort van memorie. Wat we ook technisch verzinnen: alles gaat een keer kapot. Nu wentelen we het probleem af op de maatschappij. De enige écht duurzame oplossing is het structureel verlagen van het emissiepotentieel. In de bodemsanering vond dezelfde omslag plaats: eerst wilde men de verontreiniging inpakken, later koos men toch voor een brongerichte aanpak. TOETSWAARDEN De stortexploitanten leggen zelf de benodigde infrastructuur aan voor het inbrengen van water en lucht, en zorgen voor de monitoring. Attero, één van de exploitanten, gaat experimenteren op De Kragge, een stortplaats bij Bergen op Zoom. We voeren water versneld van boven naar beneden door het afval, vertelt Emile Mastenbroek, directeur Bio-energie & Mineraal van Attero. Het afval wordt zo natter en gaat sneller vergisten. Het percolaat vangen we op in drains, zuiveren we en pompen we rond. Het percolaat wordt zo alsmaar schoner. Komt er geen methaangas meer WILLEM KATTENBERG (INFRASTRUCTUUR EN MILIEU): Duurzaam stortbeheer is een buitengewone kans. vrij, dan gaan we het stortlichaam injecteren met lucht. Attero start met een nulmeting om de huidige emissies in kaart te brengen en straks het effect van de maatregelen te kunnen bepalen. Voordat de experimenten starten, moet duidelijk zijn hoe hoog de milieulat over tien jaar moet liggen. Aan het begin van het traject stellen we de toetswaarden vast, zegt Kattenberg, die RIVM en ECN de waarden laat onderzoeken. Nul zal de emissie nooit worden. De vraag is wat acceptabel is. Kattenberg: We kiezen voor maatwerk. Voor alle vier locaties worden locatiespecifieke toetswaarden ontwikkeld, waarbij onder meer de achtergrondwaarden en de ondergrond belangrijke factoren zijn. In de bodemsanering werkt deze aanpak goed. Mastenbroek van Attero is benieuwd naar de toetswaarden. Hij houdt een slag om de arm. De toetswaarden moeten glashelder zijn, anders weten we niet wanneer het experiment succesvol is. Eerst beoordelen we of de toetswaarden van RIVM en ECN überhaupt haalbaar zijn. Blijken ze een brug te ver, dan moeten we afwegen of het zin heeft om te investeren in de proef. BOVENAFDICHTING Water en lucht in de stort brengen, druist in tegen het huidige stortbesluit. Dat schrijft immers inpakken voor. En met een ondoorlaatbare bovenlaag kan onmogelijk water en lucht in het stortlichaam komen. Een ontwerpbesluit in het kader van de Crisis- en herstelwet maakt het experiment juridisch mogelijk, stelt Kattenberg. Het ontwerpbesluit is begin februari door de Tweede Kamer goedgekeurd. Dit besluit zorgt dat het Stortbesluit op een aantal punten wordt aangepast. Belangrijke wijziging is dat de proeflocaties uitstel krijgen om een bovenafdichting aan te brengen. Het uitstel geldt niet alleen voor de proeflocaties, maar kan zich uitbreiden met zo n vijftien stortplaatsen. Want wat te doen met locaties, die de komende jaren afgedicht» afvalforum maart

6 DUURZAAM STORTBEHEER FINANCIEEL AANTREKKELIJK Duurzaam stortbeheer biedt niet alleen een milieukans, ook financieel is het aantrekkelijk. De Erasmus Universiteit en bureau FFact berekenden een besparingspotentieel van 88 miljoen euro, met name door het wegvallen van de huidige bovenafdichting. Voor de stortsector zeker interessant, zegt Willem Kattenberg van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij wijst op het recente rapport De toekomst van de stortsector: op weg naar 2030, dat geen rooskleurig toekomstbeeld voor de sector schetst. Het stortaanbod is enorm gedaald. Een milieuprestatie van formaat, maar de stortsector staat wel onder zware druk. Een andere besparingskans biedt de eeuwigdurende nazorg, waarvoor stortexploitanten nu nog een forse som storten in een nazorgfonds. Worden de toetswaarden over tien jaar blijvend gehaald, dan is slechts een marginale nazorg nodig, zegt Kattenberg. Timo Heimovaara van de TU Delft voorziet zelfs dat sommige nazorgfondsen geschrapt kunnen worden. Actieve nazorg is volgens hem met duurzaam stortbeheer niet meer nodig. De passieve nazorg, noem het groenbeheer, verdien je terug met de toegevoegde waarde van de locatie. Stortplaatsen zijn bijvoorbeeld perfecte recreatiegebieden. Kattenberg ziet voor duurzaam stortbeheer ook exportkansen. De milieudruk vanuit afval is in grote delen van de wereld nog steeds enorm. Duurzaam stortbeheer kan een belangrijke bijdrage leveren om de afwenteling van de gevolgen op toekomstige generaties te verminderen. Deze kennis is wereldwijd toepasbaar. Voor heel veel landen biedt dit een goedkope oplossing om het emissiepotentieel terug te brengen. De kunst van duurzaam stortbeheer is het versnellen van de biologische afbraak in stortplaatsen (foto: Afvalzorg) zouden worden? Zonde om ze tegen hoge kosten af te dichten, zegt Kattenberg, als over tien jaar blijkt dat het concept van duurzaam stortbeheer werkt. Daarmee laten we een enorme milieukans liggen. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dan kan voor deze stortlocaties voor de looptijd van het experiment ook een uitstel voor het aanbrengen van een bovenafdichting gaan gelden. Het uitstel geldt onder meer voor stortlocaties van Attero, laat Mastenbroek weten. Hij telt, inclusief de locatie van VAR, onderdeel van Attero, zeven stortplaatsen of delen van locaties, die anders de komende jaren definitief waren afgedicht. Storten neemt af, verklaart hij het grote aantal. Het aanbod daalt en er is een overcapaciteit aan stortlocaties. Wij concentreren onze stortactiviteiten daarom op drie locaties. De rest gaat in ruste. TIMO HEIMOVAARA (TU DELFT): De enige écht duurzame oplossing is het structureel verlagen van het emissiepotentieel. UITSTEL Niet elke stortplaats komt voor uitstel in aanmerking, stelt Kattenberg. Essentieel is namelijk dat er een goed functionerende onderafdichting ligt. Duurzaam stortbeheer zorgt niet voor méér emissies naar het grondwater. Daar zorgt de onderafdichting voor, benadrukt Kattenberg met klem. Alle stortplaatsen van voor de jaren negentig waarvan de onderafdichting onvoldoende betrouwbaar is geworden, vallen dus af. Ook stortlocaties met onderafdichtingen waarvan de garantieperiode is verlopen, krijgen geen uitstel. Onderzocht wordt op het ogenblik hoe lang die periode is. Tot dusver geldt daarvoor een 30-jaren termijn. Kattenberg: Het Stortbesluit stelt dat het hermetisch afsluiten moet plaatsvinden binnen dertig jaar na het leggen van de onderafdichting. Dan kan de onderafdichting namelijk gebreken gaan vertonen. Ligt de bovenafdichting er eenmaal op, dan neemt deze de isolerende functie van de onderafdichting over. De 30-jaren termijn dateert nog uit de eindjaren tachtig, toen het Stortbesluit werd opgesteld. Volgens Kattenberg zijn er aanwijzingen dat sommige afdichtingen langer meegaan. Dertig jaar vindt hij een te generieke en conservatieve schatting. Het Expertisenetwerk Stortbesluit (ENS) onderzoekt momenteel of we aan bepaalde categorieën onderafdichtingen een langere levensduur kunnen toewijzen. Is dat het geval, dan kan de bovenafdichting er later op en komen meer stortplaatsen voor uitstel in aanmerking. Nogmaals benadrukt hij: Duurzaam stortbeheer mag niet tot méér emissies leiden. Ook niet naar de lucht. In theorie zou de methaanvorming tot extra emissies kunnen leiden. We hebben dit uitvoerig door Ecofys laten onderzoeken. Het meest worst case -scenario voor alle negentien stortplaatsen, inclusief de vier pilotstortplaatsen, komt op 0,06 megaton in 25 jaar. Dat is verwaarloosbaar. GREEN DEAL Alle besprekingen en vooronderzoeken monden eind dit jaar uit in een greendeal Duurzaam Stortbeheer. Het ministerie, de Vereniging Afvalbedrijven, de deelnemende stortplaatsexploitanten, IPO en de betrokken pilotprovincies ondertekenen dan een convenant, waarin de afspraken zwart-op-wit zijn vastgelegd. Pas daarna gaan de stortplaatsexploitanten daadwerkelijk aan de slag. Mastenbroek van Attero verwacht dat op De Kragge begin volgend jaar de kranen aangaan. Hij is ronduit tevreden over het proces. Duurzaam stortbeheer is zeer voortvarend door het ministerie opgepakt. Ook de provincies hebben zich sterk ingezet voor dit project. Onze complimenten daarvoor. De uitkomst van het experiment is nog ongewis, maar meer en meer partijen geloven erin. Dat is positief. 6 afvalforum maart 2012

7 D66 ERS GERBRANDY EN VAN VELDHOVEN BEZOEKEN KUNSTSTOFSORTEERINSTALLATIE SITA Op 20 februari brachten Gerben-Jan Gerbrandy van het Europees Parlement en Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven op uitnodiging van de Vereniging Afvalbedrijven een bezoek aan de eerste Nederlandse sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval van SITA in Rotterdam. Gerbrandy is lid van de Liberale Fractie en rapporteur resource efficiency voor het Europees Parlement (EP). Afgelopen maand publiceerde hij een rapport met de visie van het EP op de routekaart resource efficiency. Eén van de nieuwe ideeën van Gerbrandy is om op Europees niveau een BTW-verlaging door te voeren voor secundaire grondstoffen. Daarnaast denkt hij aan het ontwikkelen van een Schengen voor afval. AANLEG WARMTENET ROTTERDAM VAN START AVR, onderdeel van de Van Gansewinkel Groep, is gestart met de eerste werkzaamheden voor de distributie van warmte via een nieuw warmtenet naar Rotterdam-Zuid. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam gaf hiertoe 18 januari het startsein op het terrein van AVR Rozenburg. Tot medio 2013 werkt het Warmtebedrijf Rotterdam aan een pijpleiding van 26 kilometer tussen AVR Rozenburg en Rotterdam-Zuid. Als het warmtenet gereed is, kunnen zo n huishoudens en bedrijven worden voorzien van duurzame stadverwarming. AVR heeft hiervoor een langjarige overeenkomst gesloten met het Warmtebedrijf Rotterdam. De komende 30 jaar zal AVR restwarmte die vrijkomt bij afvalverbranding in de vorm van warm water leveren aan het net. Door de aanleg van het warmtenet wordt jaarlijks 70 tot 80 kiloton minder CO 2 uitgestoten, zo heeft het Warmtebedrijf Rotterdam berekend. GROOTSTE HYBRIDE AFVALWAGEN IN ONTWIKKELING Energie- en afvalnutsbedrijf HVC en reinigingsbedrijf van de gemeente Rotterdam Roteb ontwikkelen samen met een groep leveranciers van afvalinzamelvoertuigen Nederlands grootste hybride afvalwagen. Met ruimte voor elf ton afval wordt het hybride voertuig, een achterlader, het grootste inzamelvoertuig in ons land met een serieel hybride aandrijfsysteem. De wagen kan een uur rondrijden en afval persen op elektriciteit. Met dit initiatief beperken we zowel het geluid als de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO 2, stikstofoxide en fijnstof, tot een minimum, aldus HVC-directeur inzameling Nico Mensing. Agentschap NL van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben voor dit initiatief euro aan subsidie toegezegd. De partijen verwachten dat het duurzame voertuig begin 2013 operationeel is. Het bezoek aan de sorteerinstallatie van SITA stond in het teken van de mondiale uitdaging grondstoffen voor de toekomst zeker te stellen en efficiënter om te gaan met natuurlijke hulpbronnen ter bescherming van de welvaart en het ecosysteem. De Nederlandse afvalsector is een belangrijke leverancier van grondstoffen en vervult samen met de Nederlandse producerende industrie een voorlopersrol in Europa. De sorteerinstallatie van SITA is een goed voorbeeld van een concrete stap die genomen is om grondstoffen slimmer en duurzamer terug te winnen uit afval, aldus Van Veldhoven. Ik ben blij dat de sorteerinstallatie van SITA ook klaar is voor de toekomst, zoals bijvoorbeeld voor het recyclen van drankenkartons. Resource efficiency betekent duurzaam omgaan met eindige bronnen en grondstoffen. Gerbrandy: Werken aan resource efficiency en het sluiten van materiaalkringlopen is in ieders belang. Dit kan niet alleen door de overheid opgelegd worden. Ik stel voor dat de Europese Commissie een Task Force opricht met belanghebbenden uit het bedrijfsleven, NGO s en lidstaten om binnen een jaar een actieplan op te stellen om gezamenlijk in te zetten op resource efficiency. Van Veldhoven: Het afgelopen jaar heb ik de grondstoffenrotonde geïntroduceerd en je ziet nu dat partijen gezamenlijk werk maken van het uitgangspunt om afvalstoffen zoveel mogelijk weer terug te winnen als grondstof, duurzamer om te gaan met grondstoffen en in te zetten op een fundamentele versterking van onze economie. De insteek van Gerbrandy is ook de mijne: Nederland en Europa versterken elkaar in dit dossier. INZAMELSTRAAT E-WASTE EN BATTERIJEN IN ALLE GAMMA S Staatssecretaris Atsma onthulde 27 februari officieel de Wecycle/Stibatinzamelstraat, zoals die bij alle 164 vestigingen van bouwmarktketen Gamma staat. De inzamelstraat bestaat uit vier bakken waar de consument batterijen, tl-buizen, spaarlampen en kleine elektrische apparaten gratis kan inleveren voor recycling. Atsma vindt het belangrijk dat inleveren makkelijk wordt gemaakt: Dit initiatief draagt bij aan onze ambitie meer waarde uit afval halen en naast recycling van batterijen en spaarlampen ook de grondstoffenrotonde voor kleine elektrische apparaten te realiseren. Een initiatief dat wat mij betreft navolging verdient. Ik roep de detailhandel op om samen met Wecycle en Stibat het aantal inzamelpunten voor kleine elektrische apparaten, spaarlampen en batterijen nog verder te vergroten. Zodat de consument dichtbij huis en met gemak zijn afval van waarde kwijt kan in de hergebruikbak! Jaarlijks verdwijnt zo n 33 miljoen kilo aan kleine apparaten en spaarlampen in de vuilnisbak. Daarnaast wordt ongeveer 14 procent van alle afgedankte batterijen nog niet gescheiden ingeleverd. De Wecycle/Stibat-inzamelstraat bij Gamma maakt gemakkelijk inleveren mogelijk en is een goed voorbeeld van samenwerking tussen een winkelketen en de producenten. De consument kan batterijen, tl-buizen, spaarlampen en kleine elektrische apparaten zelf inleveren, zonder tussenkomst van een winkelmedewerker en zonder dat hij iets hoeft te kopen. afvalforum maart

8 KWALITATIEF HOOGSTAAND RIOOLBEHEER, TEGEN LAGERE KOSTEN Brains in de buis Gemeenten en waterschappen moeten bezuinigen op rioolbeheer. Tegelijkertijd zijn grote investeringen nodig. Meer kwaliteit leveren, tegen lagere kosten. Deze uitdaging stelt de rioolbranche zich in haar kersverse visie, getiteld Op weg naar De ogenschijnlijke paradox is mogelijk door innoverende technieken, slim maatwerk en het koppelen van informatie uit de reiniging en inspectie aan beleidsadviezen. DOOR RENÉ DIDDE Gemeenten en waterschappen staan voor een forse bezuinigingsoperatie. De verwachting is dat ze in 2020 circa tien procent minder middelen beschikbaar hebben voor het stedelijk waterbeheer dan eerder begroot. Althans, minder méérkosten, want dat de kosten stijgen, staat vast. Het wijdvertakte en fijnmazige rioleringsstelsel van Nederland stamt grotendeels uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Grofweg na vijftig jaar moet het worden gerenoveerd. Gezien de serieuze vervangingsoperatie zullen de rioolkosten sowieso omhoog gaan, zegt Gert Dekker, beleidsmedewerker water en riolering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Om precies te zijn zullen de kosten in 2020 zijn gestegen met 400 miljoen euro per jaar voor rioleringsbeheer en met 200 miljoen voor rioolwaterzuivering. In 2010 gaven we 2,4 miljard euro uit. Zonder GERT DEKKER (VNG): Gemeenten hebben behoefte aan adviezen gebaseerd op locatiespecifieke kennis. bezuiniging zijn we in miljard euro kwijt, preciseert Hugo Gastkemper, directeur van de rioleringsdenktank Stichting RIONED in Ede. VNG en RIONED zijn zich al meer dan twee jaar bewust van het probleem. Daar komt bij dat gemeenten vandaag de dag dermate lean and mean zijn dat het rioleringsbeheer kwetsbaar kan worden. Vergrijzing binnen gemeenten, decentralisering en bezuinigingen vanwege de economische crisis doen daar nog een schepje bovenop. Volgens Gastkemper moet er kritischer naar de noodzaak van maatregelen aan het omvangrijke rioolstelsel worden gekeken. Het riool moet in stand worden gehouden, maar sommige zaken kunnen rationeler. Soms zullen renovatiemaatregelen achterwege blijven of worden uitgesteld. VISIEDOCUMENT Bezuinigen schrijft ook het Bestuursakkoord Water voor, dat mei 2011 is ondertekend door de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. In het akkoord staan concrete afspraken over een doelmatiger waterbeheer. Met andere woorden: kwaliteit, maar tegen lagere kosten. De branche van rioleringsbedrijven kan aan deze vraag voldoen. De Afdeling Rioleringsbeheer & Vegen van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) presenteerde recent een visiedocument, getiteld Op weg naar In het document stellen de VA-leden dat de bezuini- gingen niet ten koste hoeven te gaan van service, kwaliteit en milieubescherming. De kostenreducties kunnen zelfs gepaard gaan met kwaliteitsverbetering. Dat klinkt als een paradox, maar is volgens de rioolbranche mogelijk. Hoe? Doordat de VA-leden reeds aan hoge kwaliteitseisen voldoen, onder meer door strenge certificering, zoals NEN, ISO, BRL en VCA. Daarnaast kondigt het visiedocument een nog verdere verbetering van de opleiding van werknemers van VA-leden aan. Een kostenbesparing is onder meer mogelijk door gemeenten te ontzorgen, door het aanbieden van een breed servicepakket. VA-leden zijn niet alleen in staat om de operationele werkzaamheden - de inspectie en de reiniging - geïntegreerd uit te voeren, maar ze kunnen ook een beleidsadviserende rol op zich nemen. Door onze jarenlange expertise en werkzaamheden in de rioolreiniging en -inspectie beschikken wij over een schat aan kennis en gegevens. We hopen dat gemeenten voor advieswerk meer bij ons te rade gaan, zegt Leo van der Valk, algemeen directeur van vandervalk + degroot en tevens voorzitter van de Afdeling Rioleringsbeheer & Vegen. Door het aanbieden van een totaalpakket wil de rioolbranche enerzijds een meerwaarde creëren en opdrachtgevers binden, anderzijds de kosten drukken. BESPARINGEN Als adviseur ziet Van der Valk tal van concrete besparingen die tegemoet 8 afvalforum maart 2012

Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies

Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies afvalforum jaargang 16 mei 2012 2 Vereniging Afvalbedrijven jaarverslag 2011 Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies Op naar 83% recycling Beter bewust van veiligheid Afvalsector bloeit als energiebedrijf

Nadere informatie

Afvalwarmte in overvloed voor grasmatten en meer

Afvalwarmte in overvloed voor grasmatten en meer afvalforum jaargang 12 oktober 2008 3 English summary included Surfen naar potentiële klanten Afvalwarmte in overvloed voor grasmatten en meer Impuls afvalscheiding voor LAP-doelen ...het verantwoord verwerken

Nadere informatie

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/maart 2011 GROENE ECONOMIE 3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING Smart Grid Essentieel bij groei en het gebruik

Nadere informatie

beschikbare OVER INZAMELING EN RECYCLING VAN E-WASTE NVMP-Symposium Design for Recycling op politieke agenda

beschikbare OVER INZAMELING EN RECYCLING VAN E-WASTE NVMP-Symposium Design for Recycling op politieke agenda OVER INZAMELING EN RECYCLING VAN E-WASTE winter 2013 NVMP-Symposium Design for Recycling op politieke agenda Driegesprek Nieuwe regels voor registratie e-waste Recyclers lopen ook met inzet van de best

Nadere informatie

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton.

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton. newton 1 MAART 2011newton Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties kennis mensen zaken dialoog inspiratie e.on newton 11 Groen gas: Mest, afval en rioolslib Duurzame nrgi 4 heeft gldhongr Rotterdam ambitieus

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche Afval 2020 Meer waarde uit minder afval Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Mark van Asten ING Lease mark.van.asten@ing.nl

Nadere informatie

Toch weer kernenergie

Toch weer kernenergie R O N D E TA F E L Toch weer kernenergie Rijden in 2030 alle auto s op waterstof? Een rondetafelgesprek over de vraag hoe over 25 jaar de wereld van energie wordt voorzien. Rein Willems (Shell) - Hans

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie Attero Jaarverslag 2011 Afval = grondstof voor innovatie Contact en informatie Attero staat open voor vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot de inhoud van dit verslag. Hiervoor, alsmede voor

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement Jaargang 3, nr. 1 september 2010.magazine infrastructurele netwerken in Europa Themanummer: assetmanagement Inhoudsopgave HubHolland.Magazine, jaargang 3, nr. 1 september 2010 4 Een integrale aanpak Jenne

Nadere informatie

Gedragsregels moeten oneerlijke concurrentie voorkomen

Gedragsregels moeten oneerlijke concurrentie voorkomen a f v a l fo r u m jaargang 12 maart 2008 1 Gedragsregels moeten oneerlijke concurrentie voorkomen English summary included Vrije afvalmarkt aan banden Hoge milieuscore voor compost DELTA, nuttig voor

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

WATERBRANCHE TRENDS + VISIES 2014. Plus 22 visies van collega s uit het vak. Inclusief Bedrijvenregister Watersector

WATERBRANCHE TRENDS + VISIES 2014. Plus 22 visies van collega s uit het vak. Inclusief Bedrijvenregister Watersector WATERBRANCHE TRENDS + VISIES 2014 Karla Peijs (Visitatiecommissie Waterketen) Bas Hofs (KWR Watercycle Research Institute) Jules van Lier (TU Delft) Aleid Diepeveen Koen Overkamp (Netherlands Water Partnership)

Nadere informatie

SER magazine. Groen akkoord voor economie en klimaat. Akkoord met grote reikwijdte. Burgers, bedrijven en overheid. Energieakkoord voor duurzame groei

SER magazine. Groen akkoord voor economie en klimaat. Akkoord met grote reikwijdte. Burgers, bedrijven en overheid. Energieakkoord voor duurzame groei SER magazine 53 e JAARGANG - THEMANUMMER: ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI SEPTEMBER 2013 Akkoord met grote reikwijdte Wiebe Draijer leidde de onderhandelingen Burgers, bedrijven en overheid Iedereen

Nadere informatie

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

Groene. met gft als grondstof. UiTGave Vereniging Afvalbedrijven. maatregelen om gemeentelijke gft-inzameling te verbeteren

Groene. met gft als grondstof. UiTGave Vereniging Afvalbedrijven. maatregelen om gemeentelijke gft-inzameling te verbeteren Groene GROEI met gft als grondstof UiTGave Vereniging Afvalbedrijven Gft-inzameling in de lift succesverhalen van gemeenten Gft-verwerking in transitie Meer gft vergist 16 maatregelen om gemeentelijke

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten Dit is de PDF weergave van het online duurzaamheidsverslag van 2012, van SITA Nederland. U kunt deze ook online bekijken via http://duurzaamheidsverslag.sita.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

GREEN DEAL. 1. Inleiding

GREEN DEAL. 1. Inleiding GREEN DEAL 1. Inleiding Wereldwijde uitdagingen zoals de stijgende CO2-uitstoot, het duurder en schaarser worden van fossiele brandstoffen en het voortgaande verlies aan biodiversiteit, maken dat de noodzaak

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

SCHOON. Wat wordt broccoli? Energie of grondstof? inspiratie uit afval, grondstoffen en energie. Onze wereld. Warmtenet Dordrecht

SCHOON. Wat wordt broccoli? Energie of grondstof? inspiratie uit afval, grondstoffen en energie. Onze wereld. Warmtenet Dordrecht SCHOON JAAR MAGAZINE april 2014 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Wat wordt broccoli? Energie of grondstof? Onze wereld steeds duurzamer Warmtenet Dordrecht leidinglegpuzzel van start Fosfaatrijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen Driemaandelijkse uitgave duurzaam Nummer 2 september 2009 OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen NEDERLAND: het land van zonnestroom en windenergie? september 2009

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

5TIPS GROEN ZAKENDOEN

5TIPS GROEN ZAKENDOEN EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Leasemaatschappij en Een groener wagenpark in Nederland Herman Wij ffels: Een duurzaam beleid hoeft niet duur te zij n

Nadere informatie

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers 1 2 3 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM 1/17/14 2:21 PM 2 3 4 0% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CM ormat 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG r paskruizen.indd

Nadere informatie

Vooruitgang door verbinding

Vooruitgang door verbinding NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 2 2012 www.nm-magazine.nl Kansen creëren door het koppelen van kennis, producten en diensten Vooruitgang door verbinding Interview Goede mogelijkheden voor business cases

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie