Beslisdocument college van Peel en Maas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslisdocument college van Peel en Maas"

Transcriptie

1 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Besluitnummer: Onderwerp: Bijstelling budget muziekeducatie en herschikking budgetten Kunst en Cultuur 2014 e.v. Advies: 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen en de actuele stand van zaken in de muziekeducatie (zie de onderlegger aan het eind van deze adviesnota). 2. Kennis te nemen van het overzicht van de in 2012 en 2013 gerealiseerde kosten (zie het eerste blad van de bijlage). 3. In te stemmen met de op blad 1 van de bijlage voorgestelde afronding van de jaarrekening 2013 voor het product muziekeducatie. 4. In te stemmen met de op blad 1 van de bijlage opgenomen prognose van de kosten muziekeducatie voor de jaren t/m In te stemmen met de structurele bijstelling van het budget muziekeducatie van ,= naar ,=. 6. Ermee in te stemmen dat de in het budget muziekeducatie vrijvallende middelen worden herbestemd binnen het programma Kunst en Cultuur en worden ingezet voor de doelen als aangegeven in het tweede blad van de bijlage. 7. Het totaal van de in het programma Kunst en Cultuur voorziene mutaties mee te nemen in de Kadernota 2014 (incl. eventuele actualiseringen). Besluit van het college Peel en Maas: volgens advies aangehouden anders, namelijk: Ondertekening gemeentesecretaris, datum: drs. H. Mensink Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 1 van 6

2 Zaaknummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Besluitnummer: Adviesnota Onderwerp Bijstelling budget muziekeducatie en herschikking budgetten Kunst en Cultuur 2014 e.v. Advies 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen en de actuele stand van zaken in de muziekeducatie (zie de onderlegger aan het eind van deze adviesnota). 2. Kennis te nemen van het overzicht van de in 2012 en 2013 gerealiseerde kosten (zie het eerste blad van de bijlage). 3. In te stemmen met de op blad 1 van de bijlage voorgestelde afronding van de jaarrekening 2013 voor het product muziekeducatie. 4. In te stemmen met de op blad 1 van de bijlage opgenomen prognose van de kosten muziekeducatie voor de jaren t/m In te stemmen met de structurele bijstelling van het budget muziekeducatie van ,= naar ,=. 6. Ermee in te stemmen dat de in het budget muziekeducatie vrijvallende middelen worden herbestemd binnen het programma Kunst en Cultuur en worden ingezet voor de doelen als aangegeven in het tweede blad van de bijlage. 7. Het totaal van de in het programma Kunst en Cultuur voorziene mutaties mee te nemen in de Kadernota 2014 (incl. eventuele actualiseringen). Inleiding In de raad van 20 december 2011 is besloten tot een ingrijpende verandering en een algehele harmonisering van het beleid op het vlak van de muziekeducatie. Sindsdien hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding geven tot (a) een bijstelling van het ten behoeve van de muziekeducatie beschikbaar te stellen budget en (b) een herschikking van de budgetten binnen het programma Kunst en Cultuur. Verwezen wordt naar de aan het eind van deze adviesnota opgenomen onderlegger en naar de bijgevoegde kostenprognoses voor de Muziekeducatie resp. voor Kunst en Cultuur. Doelstelling Het herschikken van de budgetten Kunst en Cultuur op basis van de actuele financieringsbehoefte. Relatie (programma)begroting Dit voorstel draagt bij aan de realisatie van de volgende doelstelling en uitvoeringsafspraak uit de (programma)begroting: Alle inwoners in de gelegenheid stellen om kennis te maken met, zich te verdiepen in en uiting te geven aan traditionele, diverse en innovatieve vormen van kunst en cultuur. Toelichting/argumenten/kanttekeningen Ad 3. Ad 4. Ad 5. Het voorstel betekent - dat de in 2012 aan de reserve Vernieuwingsimpulsen onttrokken middelen daaraan weer worden toegevoegd, - dat de ontvangen provinciale projectsubsidie geheel ten voordele wordt gebracht van 2014 (het jaar van afrekening), - dat het resterend eindsaldo 2013 vrijvalt in de gemeenterekening van dat jaar. De prognose is gebaseerd op de actuele kostenomvang en leerlingaantallen. Voor wat betreft de deelname in traject 3 is rekening gehouden met een gedeeltelijk herstel c.q. een geleidelijke groei van het aantal leerlingen tot een structureel eindniveau van 400. De kostenprognose geeft ruimte voor deze bijstelling van het budget met behoud van voldoende financieringscapaciteit voor muziekeducatie (zie ad 4). Ad 6. - Een herbestemming binnen Kunst en Cultuur ligt in de rede. Dit temeer gezien de financiële problemen die zich daar voordoen/aankondigen (zie bijlage, tweede blad). - M.b.t. de inzet van een deel van de vrijvallende middelen zijn al principebesluiten genomen (indexering 2014 bibliotheeksubsidie, digitale ontsluiting cultureel erfgoed). - Het voorstel tot herbestemming is vooral richtinggevend. De daadwerkelijke inzet van middelen komt voor concrete besluitvorming terug in het college. - De voorgestelde herbestemming is geaccordeerd in het PHO3 van 24 februari Ad 7. Bij het opstellen van en de besluitvorming over de Kadernota (door het nieuwe college en Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 2 van 6

3 raad) kan een nieuwe afweging worden gemaakt). Financiële consequenties Dit voorstel behelst een herschikking van middelen binnen het programma Kunst en Cultuur. Voor de gemeentebegroting als geheel zijn er per saldo geen financiële gevolgen. Juridische consequenties N.v.t. Communicatie Er heeft geen afstemming plaatsgevonden met de communicatieconsulent omdat externe communicatie is niet aan de orde. Uitvoering a. De jaarrekening 2013 afsluiten zoals aangegeven (cf. bijlage eerste blad). b. De kostenprognose programma Kunst en Cultuur aanmerken als richtinggevend voor de toekomstige beleids- en besluitvorming. c. De in de kostenprognose vermelde mutaties (incl. zich in de komende maanden voordoende bijstellingen) meenemen in de kadernota Formulering besluit t.b.v. openbare besluitenlijst Het college heeft een richtinggevend besluit genomen met betrekking tot de voorziene of gewenste toekomstige inzet van de begrotingsmiddelen die beschikbaar zijn binnen het programma Kunst en Cultuur. Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 3 van 6

4 Zaaknummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Besluitnummer: Collegevoorstel ROUTINGBLAD Van team: Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder: Janssen Opgesteld door: Jan Van Horck Datum: 7 maart 2014 Wijziging: 19-maart :45 Paraaf Teammanager: Als bijlage bijgevoegd: documentnummer 1894/2014/ blad 1 kostenoverzicht muziekeducatie - blad 2 kostenprognose Programma Kunst en Cultuur Overleg gepleegd met: - Jacqueline Stienen - Wethouder Janssen - PHO3 Advies ingewonnen bij Advies en Control (Hans Lijssen, John Mulder): Overleg gehad met communicatieconsulent? Meezenden Ter inzage leggen Resultaat: - Akkoord - Akkoord - akkoord Resultaat: akkoord met financiële opstelling Is de Wet KPB van toepassing? (zie toelichting/formulier WKPB op intranet) Voorstel naar OR/GO: Redactionele samenvatting (in overleg met PHO/teammanager): Na vaststelling doorgeleiden naar de gemeenteraad: Niet van toepassing Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 4 van 6

5 Ontwikkelingen muziekeducatie; bijstelling budget Het muziekeducatiebeleid inhoudelijke en financiële kaders Eind 2011 is besloten tot een ingrijpende verandering en algehele harmonisering van het beleid op het vlak van de muziekeducatie. De hoofdlijnen van het per 2012 in te voeren nieuwe beleid zijn vastgelegd in de Nota Kaderstelling muziekonderwijs en in een onderliggende notitie Muziekonderwijs nieuwe stijl in Peel en Maas (de Contourennotitie). Het nieuwe beleid is gericht op een versterking van de algemene muziekeducatie op de basisscholen (traject 1) en een intensivering van de (op verbreding en verdieping gerichte) buitenschoolse muziekactiviteiten (traject 2). Tegenover die intensiveringen staat een aanpassing en versobering van de faciliteiten voor het volgen van instrumentale en vocale muzieklessen (traject 3). Volwassenen (vanaf 18 jaar) kunnen niet langer gesubsidieerd muziekles volgen en voor jeugdigen dienen voortaan de lessen zoveel mogelijk te worden verzorgd in groepjes in plaats van individueel. De meest ingrijpende wijziging is dat het verzorgen van gesubsidieerde muziekles niet langer het monopolie is van de van oudsher in de gemeente actieve beroepsinstellingen (Kreato, Kunstencentrum Venlo) maar dat de markt wordt vrijgegeven voor alle niet-commerciële aanbieders waaronder met name ook de plaatselijke muziekverenigingen. Verwacht wordt dat die een aanbod kunnen realiseren tegen aanzienlijk lagere kosten dan tot nu toe de beroepsinstellingen (die ontvingen in 2011 een gemiddeld subsidie 839 per cursist). Besloten is tot de invoering van een normsubsidie van 460 per (jeugd)leerling per cursusjaar. De beroepsinstellingen kunnen nog tot en met het cursusjaar aanspraak maken op een voorrangspositie bij het verzorgen van de muzieklessen. Ook worden ze via een overgangsregeling in staat gesteld om stapsgewijs toe te groeien naar het lagere subsidieniveau. Het voor de uitvoering van het nieuwe beleid beschikbare budget is bepaald op een bezuiniging van 20% ( ) op het zonder beleidswijziging voor 2012 benodigd subsidiebudget van ruim De met de besluitvorming verbonden onvermijdbare aanpassings- en overgangskosten worden zo nodig gedekt uit de reserve Vernieuwingsimpulsen. Een medio 2011 opgestelde kostenprognose rechtvaardigde de verwachting dat een structureel te voteren budget van niet alleen toereikend is om de intensivering van de trajecten 1 en 2 te bekostigen, maar dat het ook genoeg ruimte biedt voor het opvangen van de verhoopte positieve effecten van het nieuwe beleid: een toename van het aantal kinderen dat een muziekinstrument gaat bespelen of zangles neemt (traject 3). Volgens de prognose is er op termijn ruimte voor een toename van het aantal gesubsidieerde cursisten met zo n 20% (van 473 in de uitgangssituatie naar uiteindelijk 567). Ontwikkeling leerlingaantallen en kosten Volgens de op dit moment beschikbare gegevens blijft het aantal kinderen dat muziekles volgt aanzienlijk achter bij de eerdere prognose. Hiervoor kunnen een aantal oorzaken worden genoemd. De medio 2011 opgestelde prognose nam de op dat moment bekende meest recente cijfers de leerlingaantallen over 2009 als vertrekpunt. Niet bekend was dat bij m.n. Kreato (op dat moment de muziekschool voor 70% van alle jeugdleerlingen) al in 2010 en 2011 sprake was van een aanzienlijke terugloop in het aantal cursisten. In de zomervakantie 2012 ging Kreato failliet. Omdat er bij het begin van het nieuwe schooljaar voor de gestopte muziekopleidingen geen alternatieve aanbieder voorhanden was haakten nogal wat leerlingen af. In reactie op het faillissement van Kreato nam de harmonie- en fanfarewereld het initiatief om zelf de muziekopleidingen te gaan verzorgen (met het inzetten van ZZP-ers) in de eigen vereniging en via de eind 2012 opgerichte nieuwe muziekschool Myouthic. De nieuwe opleidingen die vanaf oktober/november 2012 op gang kwamen zijn vooral gericht op leerlingen met een Hafa-instrument en bieden weinig of geen mogelijkheden voor kinderen die een ander instrument willen kiezen bv. piano, keyboard, viool, cello, gitaar, zang. Ook het Kunstencentrum Venlo kon en kan de (potentiële) niet-hafa-leerlingen geen aantrekkelijk alternatief bieden. Met uitzondering van de kernen Maasbree en Baarlo kan het KCV niet terugvallen op een in te verleden opgebouwde infrastructuur, d.w.z. op een plaatselijke traditie en een plaatselijke reputatie gestoeld op de ervaringen van (ex-)leerlingen en hun ouders, op plaatselijk beschikbare leslocaties met de daar benodigde vaste lesinstrumenten Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 5 van 6

6 (piano, keyboard, drumstel), enz. Zolang het KCV in Peel en Maas geen gevestigde grootheid is zal er sprake zijn van een gering aantal aanmeldingen per kern en per instrument. Dat maakt het groepsgewijs verzorgen van lessen veelal onmogelijk. Het alternatief is individueel lesgeven maar dat verhoogt de kostprijs per leerling terwijl voor het KCV die kosten juist omlaag moeten vanwege de stapsgewijze afbouw van de subsidie naar het nieuwe normbedrag per cursist (betekent voor het KCV méér dan een halvering). Bij dit alles speelt ook dat de beide fanfares van Maasbree en Baarlo nu nog voor hun opleidingen zijn aangewezen op het KCV, maar dat die verplichte winkelnering ingaande komend cursusjaar (per augustus a.s.) vervalt. De fanfares denken erover om dan te kiezen voor een eigen opleiding (goedkoper, volledige zeggenschap). Gebeurt dit, dan valt voor het KCV de bulk aan verenigingsleerlingen weg (zijn relatief makkelijk in lesgroepjes onder te brengen en daardoor relatief goedkoop) en blijven alleen de duurdere niet-hafa leerlingen over. Nb. Het KCV is een relatief dure instelling. Dat heeft te maken met de instellingsoverhead maar komt vooral doordat ze tegenover haar personeel is gebonden aan de CAO en aan andere rechtspositionele verplichtingen. Diezelfde verplichten leiden ertoe dat het KCV weinig mogelijkheden heeft om de eigen kosten te verlagen (en de subsidieafbouw op te vangen). De geschetste omstandigheden maken het begrijpelijk dat het KCV zich tot nog toe terughoudend opstelt bij het binnenhalen van niet-hafa leerlingen. De instelling oriënteert zich op dit moment óf c.q. op welke manier een goedkoper (maar kwalitatief volwaardig) opleidingsaanbod kan worden vormgegeven. Of dat gaat lukken is nog onduidelijk. Door de vorenstaande ontwikkelingen is tot nu toe sprake van uiterst beperkte lesmogelijkheden voor leerlingen met een niet-hafa instrument -met als gevolg een gering aantal leerlingen. Dat is des te zorgelijker waar het de algemene tendens is dat de belangstelling van de jeugd voor een actieve muziekbeoefening meer en meer verschuift van de Hafa- naar de niet-hafa instrumenten. Een nadere bezinning is gewenst of het vorenstaande aanleiding moet geven tot een bijstelling van het beleid. Het achterblijven van het leerlingenaantal bij de eerdere prognose heeft ook te maken met de bevolkingskrimp (de vermindering van het aantal kinderen) en met de verslechtering van de economie c.q. van veel gezinsinkomens: met het volgen van muziekles is een behoorlijk bedrag aan lesgelden gemoeid met daarnaast vaak aanzienlijke bijkomende kosten van de aanschaf en onderhoud van een instrument. Het achterblijven van het aantal leerlingen leidt uiteraard tot lagere subsidiekosten. Bovendien betekende het faillissement van Kreato dat de leerlingen die een alternatief vonden bij een muziekvereniging of bij Myouthic les kregen tegen het nieuwe normsubsidie van 460,00 in plaats van tegen het voor Kreato vastgestelde afbouwsubsidie van 558,50 voor het cursusjaar resp. 505,00 voor Al met al is binnen het sinds 2012 geldende (en toen al sterk verlaagde) budget voor de muziekeducatie een aanzienlijke financiële ruimte ontstaan. Deze is naar verwachting voor een flink deel structureel zodat een budgetbijstelling op zijn plaats is. Actualisering leerlingen- en kostenprognose Op basis van de op dit moment beschikbare gegevens is een overzicht opgesteld van de in 2012 en 2013 gerealiseerde kosten en de te verwachten kosten voor de komende school- resp. kalenderjaren. De prognose gaat er van uit dat de kosten van de trajecten 1 en 2 overeenkomen met de eerder vastgestelde budgetten en dat de ramingen voor traject 3 worden bijgesteld op basis van de actuele gegevens. Voor wat betreft de deelname in traject 3 is aangenomen dat die nu met 339 leerlingen op een dieptepunt is en dat geleidelijk een gedeeltelijk herstel plaatsvindt (met ca 20 per jaar) naar een eindniveau van 400. Bij dat laatste aantal komt het voor de muziekeducatie benodigde budget uit op een totaal van , dat is minder dan de raming 2014 ( ). Deze vermindering heeft een structureel karakter. Voor de prognose als zodanig wordt verwezen naar het afzonderlijk bijgevoegde overzicht (eerste blad). Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 6 van 6

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/450530 Documentnummer: 1894/2014/450533 Besluitnummer: 25 8.1 Onderwerp: Plan van aanpak duurzaamheid Advies: 1 het plan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884605 Besluitnummer: 51 9.1 Onderwerp: Meerjarenplan Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg 2017-2018 Advies: 1 2 3 4

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/452260 7 7.2 Onderwerp: Verklaring onttrekking onderwijs ter verkrijging eigendom perceel Koninginnelaan 4 Panningen.(b.s. Panningen-Noord)

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/21220 Besluitnummer: 28 6.7 Onderwerp: Concept vaststellingsovereenkomst De Berckt en omwonenden Advies: 1. Kennis te

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/618540 Besluitnummer: 27-6.1 Onderwerp: Verlengen contract openbare verlichting met Ziut Advies: 1. In te stemmen met

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 371769 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 19 7.3 Onderwerp: Indexering Contract Regiovervoer Advies: 1. In te stemmen met het besluit c.q. voorstel van het bestuurlijk

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/691480 Documentnummer: 1894/2015/693843 Besluitnummer: 47 9.1 Onderwerp: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Documentnummer: 1894/2016/771825 Besluitnummer: 26 9.1 Onderwerp: Aangepaste samenwerkingsafspraken pleegzorg

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 384122 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 7.3 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Sociale Recherche Noord Limburg 2013-2017 Advies: 1. In te stemmen met voortzetting

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/636193 Besluitnummer: 20 5.2 Onderwerp: Integraal Beleidskader Preventie en Handhaving DHW met preventief drugsbeleid

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Besluitnummer: 27 9.1 Onderwerp: Vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Advies: 1 In te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/877151 Besluitnummer: 50 6.2 Onderwerp: bouwen duurdere huurwoningen door Wonen Limburg Advies: 1 Wonen Limburg berichten

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/696083 Besluitnummer: 46-5.3 Onderwerp: Subsidieaanvraag nazorg ex-gedetineerden 2016 Advies: 1 Volmacht te verlenen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/7424 Besluitnummer: 7 5c Onderwerp: Beslissing op bezwaar besluit tot toekennen van een huisnummer Diepenbroeklaan 69A

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/ Documentnummer: 1894/2012/119305 Besluitnummer: 43 7b Onderwerp: project Uniekunst Advies: 1. Maximaal een eenmalig

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/573478 Besluitnummer: 2 9.1 Onderwerp: beleidsregels sociaal domein Advies: 1 Vast te stellen de volgende beleidsregels

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/483107 Besluitnummer: 38 6.3 Onderwerp: Verzoek in het kader van het veegbestemmingsplan buitengebied Venweg 10 Grashoek

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2015/651542 Documentnummer: 1894/2015/651546 Besluitnummer: 28 9.2 Document openbaar: Ja Onderwerp: Toezichthouder Wmo Advies: 1 In te stemmen met

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/672414 Documentnummer: 1894/2015/672746 Besluitnummer: 40 7.1 Onderwerp: Regionale samenwerking 'Het belang van Arbeidsmigranten'

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/5360 Besluitnummer: 10 9c Onderwerp: Omgevingvergunning kinderdagverblijf en overige activiteiten Ruijsstraat 102 Panningen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/593302 Besluitnummer: 4 8.1 Onderwerp: Grondprijzen 2015 Advies: 1 Vast te stellen de grondprijzen 2015 Besluit van het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/53830 Besluitnummer: 14 6a Onderwerp: Ondergrondse beregening voetbalaccommodaties Baarlo, Kessel en Meijel Advies: 1.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/764319 Besluitnummer: 15 8.4 Onderwerp: Advies 1 om voor het zelfvoorzienend maken van het zwembad in Kessel een lening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/004571 Besluitnummer: 43 6.6 Onderwerp: Beleidsregels wijze van verlenen planologische medewerking kruimelgevallen huisvesting

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/546054 Besluitnummer: 44 6.3 Onderwerp: huurkwestie woning Churchillaan 3 Meijel Advies: 1 In te stemmen met verzending

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/014274 Besluitnummer: 24 6.4 Onderwerp: Woningbouwlocaties in Kessel-Eik Advies: 1 Vaststellen van de notitie Woningbouwlocaties

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/637429 Besluitnummer: 52 6.2 Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase 2 voor de realisatie van 4 woningbouwkavels

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/061546 Besluitnummer: 7 6.3 Onderwerp: Overeenkomst het waterschap Peel en Maasvallei over de uitvoering en beheer van

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: JA Zaaknummer: 1894/2016/836933 Besluitnummer: 41 5.1 Onderwerp: Vaststellen LOGA brieven tweede en derde kwartaal 2016 Advies: 1 Om de door het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/767804 Besluitnummer: 16 5.2 Onderwerp: Advies: 1. De circulaire van het LOGA van 29 januari 2016 ECWGO/U201600078 en

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/655113 Documentnummer: 1894/2015/685975 Besluitnummer: 43 8.1 Onderwerp: Verzoek bijdrage en deelname Regio Venlo On

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 331355 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 47 7g Onderwerp: Convenant: Werken aan vakmanschap Advies: 1. Instemmen met voorliggende convenant en tot ondertekening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/428785 Besluitnummer: 8 10.1 Onderwerp: Aanpassing infrastructuur Ringovenpark Advies: 1. 25 extra parkeerplaatsen aan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/456911 Documentnummer: 1894/2014/457150 Besluitnummer: 21 7.1 Document openbaar: Ja Onderwerp: Onderhoud van de Standerdmolen St. Anthonius

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/772984 Besluitnummer: 20 6.1 Onderwerp: Realiseren en exploiteren van een vijftiental Laadpalen in openbare ruimte Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: ja Zaaknummer: 1894/2013/419759 Besluitnummer: 50 10.5 Onderwerp: Aanbestedingsdocumenten Huis van de Gemeente Advies: Het inschrijvingsdocument

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 339941 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/556817 Besluitnummer: 29 6.2 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Woningsplitsing Tongerlo 2 Maasbree Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/768004 Besluitnummer: 21 7.1 Onderwerp: Grondtransacties met familie Vaessen locatie Op de Kemp Woonveld West project

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 303868 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 7a Onderwerp: nieuwsbrief "Werk maken van werk" Advies: 1. Kennisnemen van de nieuwsbrief: Werk maken van werk. 2.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/043716 Documentnummer: 1894/2015/596080 Besluitnummer: 6 6.2 Onderwerp: Huisvesting tijdelijke arbeidskrachten op de

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 296678 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 23 6b Onderwerp: Uitwerking Glasbankregeling ter voorbereiding op Bestuurlijk overleg Glasbankregeling 7 juni 2012 Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 384682 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 9.5 Onderwerp: Verkoop voormalig gemeentehuis Meijel Advies: 1. In te stemmen met het onderhands verkopen van het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884364 Documentnummer: 1894/2016/884448 Besluitnummer: 51 6.3 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 319467 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 44 10a Onderwerp: Budgetovereenkomst basisschool Ringovenpark Panningen Advies: 1. Instemmen met de inhoud en strekking

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/807705 Documentnummer: 1894/2016/835475 Besluitnummer: 40 9.2 Onderwerp: Actieplan participatieverklaringstraject gemeente

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702777 Besluitnummer: 50 6.4 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/440787 Documentnummer: 1894/2014/491670 Besluitnummer: 34 9.1 Document openbaar: Ja Onderwerp: Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2017/1091545 Besluitnummer: 23 6.3 Onderwerp: Collectieve actie tegen capaciteitstarief Advies: 1 Akkoord geven om deel te

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/035618 Documentnummer: 1894/2015/629341 Besluitnummer: 18 8.1 Onderwerp: Uitvoeringsbeleid permanente bewoning recreatieterreinen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/557015 Besluitnummer: 43 6.3 Onderwerp: Aangelegde BMX baan op perceel Kessel F 308 achter de Molenstraat 40 te Kessel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702934 Besluitnummer: 50 6.6 Onderwerp: Bereik- en beschikbaarheid binnen de RUD 2016

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/000830 Besluitnummer: 5 5.1 Onderwerp: Advies: 1 Te besluiten om de heer mr. C.W.C.A. Bruggeman te benoemen als voorzitter;

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/696079 Documentnummer: 1894/2015/704413 Besluitnummer: 50 6.5 Onderwerp: bod woningbouwcorporaties voor 2016 Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 323056 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2012/117415 Besluitnummer: 40 6a Onderwerp: Sportieve Omgeving Maasbree Advies: 1. Af te zien van voorgenomen plan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/17591 Besluitnummer: 51 8e Onderwerp: Uitgangspunten legaliseren 18 zomerhuisjes en bijgebouwen Stille Wille Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 352733 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2013/8766 Besluitnummer: 9-5.2 Onderwerp: Gemeentelijke televisie uitzendingen - Omroep P&M Advies: 1. Akkoord

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/686669 Documentnummer: 1894/2015/686676 Besluitnummer: 43 9.1 Onderwerp: Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg,

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: JA Zaaknummer: 1894/2011/17591 Documentnummer: 1894/2012/3029 Besluitnummer: 5-8a Onderwerp: Legaliseren 18 vakantiehuisjes Stille Wille Advies:

Nadere informatie

Voorstel: Een keuze bepalen voor één van de in het voorstel opgenomen optievarianten.

Voorstel: Een keuze bepalen voor één van de in het voorstel opgenomen optievarianten. Aan de Raad Made, 14 september 2006 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 11 oktober 2006 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 2 november 2006 Onderwerp: Motie en heroverweging hafa-onderwijs

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/573612 Documentnummer: 1894/2014/583861 Besluitnummer: 51 9.6 Onderwerp: Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Advies:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Voorstel Vast te stellen de deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd en jongeren 2014.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Voorstel Vast te stellen de deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd en jongeren 2014. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B21 Onderwerp: Vaststelling deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd en jongeren 2014 Datum B&W-vergadering: 3 juni 2014 Datum raadsvergadering: 26 juni 2014 Datum

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/815574 Documentnummer: 1894/2016/881440 Besluitnummer: 50 6.5 Onderwerp: prestatieafspraken 2017 met Wonen Limburg, Antares

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 320756 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2012/115068 Besluitnummer: 40 7b Onderwerp: aanbesteden hulp bij het huishouden Advies: 1. Instemmen met het voorliggende

Nadere informatie

RAADSINFORMATIE. Toekomst van het muziekonderwijs in de gemeente Someren. Datum. 20 november 2013

RAADSINFORMATIE. Toekomst van het muziekonderwijs in de gemeente Someren. Datum. 20 november 2013 RAADSINFORMATIE Aan de Raad Agenda nr. 12c Toekomst van het muziekonderwijs in de gemeente Someren Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Gelet op diverse ontwikkelingen en de minder rooskleurige financiële

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: Documentnummer: Besluitnummer: 18 8c Onderwerp: Nieuwvestiging van een bedrijf op handelsterrein De Schor (Wattstraat) te Maasbree.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/446682 Documentnummer: 1894/2014/446709 Besluitnummer: 28 8.2 Onderwerp: Vrijkomende (gemeentelijke) accommodaties te

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17 februari 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17 februari 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17 februari 2014 Onderwerp: Kaders subsidiering muziekonderwijs Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Besluit; Commissie en gemeenteraad; Instemmen met kaders muziekonderwijs

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 314012 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2012/108079 Besluitnummer:39 9b Onderwerp: Samenwerking na INTERREG-project Energie zonder Grenzen Advies: 1. In

Nadere informatie

Muziekbeleid. Gemeente Simpelveld

Muziekbeleid. Gemeente Simpelveld Muziekbeleid Gemeente Simpelveld 2006 HOOFDSTUK 1 Inleiding Met het vaststellen van het saneringsplan op 15 juli 2004 heeft de raad bepaald dat de bestaande vorm van muziekonderwijs dient te worden beëindigd.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/31080 Documentnummer: 1894/2012/12229 Besluitnummer: 12 8d Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Multifunctioneel Landgoed

Nadere informatie

Onderwerp : Huidige financiële situatie van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk en gevolgen hiervan voor de toekomst.

Onderwerp : Huidige financiële situatie van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk en gevolgen hiervan voor de toekomst. Raadsvoorstel *Z015BD4E734* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14771 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Huidige financiële situatie van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk en gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Collegevoorstel. B W1 W2 W3 S besluit: volgens voorstel aangehouden. akkoord. volgens voorstel. redactionele samenvatting.

Collegevoorstel. B W1 W2 W3 S besluit: volgens voorstel aangehouden. akkoord. volgens voorstel. redactionele samenvatting. Collegevoorstel onderwerp: aanpassen beleid collectieve ziektekostenverzekering VGZ ongevraagd advies Adviesraad Werk Zorg en Inkomen samengevat voorstel: 1. Met ingang van 1 januari 2009 een bijdrage

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad datum: 29 februari 2012 portefeuillehouder: Wethouder Pekema Datum vergadering: 27 maart 2012 agendanummer: 11 onderwerp: Beëindiging subsidie Kunstencentrum de Meander per

Nadere informatie

2014-2015. Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer...

2014-2015. Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer... 2014-2015 Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving en meer... Telefoon: 0598-468724 Web: www.muziekschooldehondsrug.nl E-mail: info@muziekschooldehondsrug.nl Leslocaties: Dr.

Nadere informatie

Ja, uitgesteld tot na verzending beschikkingen Stad van actieve mensen. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Ja, uitgesteld tot na verzending beschikkingen Stad van actieve mensen. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. 13-8741 B&W d.d. 25-06-2013 Openbaar Programma Ja, uitgesteld tot na verzending beschikkingen Stad

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Beleidskader voor algemene muzikale vorming. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Beleidskader voor algemene muzikale vorming. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader voor algemene muzikale vorming Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 18 september 2012 KNDK/2011/1448

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 18 september 2012 KNDK/2011/1448 *0010100120111448* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 18 september 2012 KNDK/2011/1448 Datum: 10 juli 2012 Verzonden: Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Toekomst Stichting Kunstzinnige

Nadere informatie

In deze notitie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

In deze notitie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Strekt ter vervanging Voorstel 2011-135 Notitie muziekonderwijs nieuwe stijl in Peel en Maas Contouren van het geharmoniseerd en vernieuwd beleid muziekonderwijs in de gemeente Peel en Maas Inleiding Het

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp Beëindiging activiteiten Kunstencentrum Jerusalem Datum 13 januari 2017 Naam steller Roel Reijnders Kenmerk nvt Teammanager Hans Killaars Team Concern 1. Het college een budget van 2.540.000

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/485686 Documentnummer: 1894/2014/485704 Besluitnummer: 28 9.5 Onderwerp: Opdrachtgeven in het sociaal domein Advies:

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 408607 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: ja Documentnummer: 1894/2014/437625 Besluitnummer: 12 10.2 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting in relatie tot Huis van de Gemeente Advies:

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Bezuinigingen muziekonderwijs

Bezuinigingen muziekonderwijs Muziek en cultuur bezuinigingen & nieuw beleid 7 november 2012 Bezuinigingen muziekonderwijs Begrotingsbehandeling november 2011: Afschaffen subsidie muziekschool Muziekles t/m 18 jaar tegen gereduceerd

Nadere informatie

voorstel aanschaf muziekinstrumenten, ten behoeven van schoolmuzieklessen

voorstel aanschaf muziekinstrumenten, ten behoeven van schoolmuzieklessen Betreft: voorstel aanschaf muziekinstrumenten, ten behoeven van schoolmuzieklessen Geachte heer Bouman, beste Rik, Met veel plezier presenteer ik hierbij een financieel voorstel voor de aanschaf van muziekinstrumenten

Nadere informatie

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek Muziekbeleid Gemeente Ameland 2014 Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek Hans Christian Anderson Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 8 juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Amelander

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

B en W voorstel. 13int00707. Onderwerp

B en W voorstel. 13int00707. Onderwerp B en W voorstel 13int00707 Onderwerp Vaststelling van de nieuwe Algemene subsidieverordening van de gemeente Borne met de bijzondere subsidieverordeningen Samenvatting voorstel Uw college heeft in uw vergadering

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

VERGADERING. de dato 10 FEBRUARI 2015. besluitenlijst

VERGADERING. de dato 10 FEBRUARI 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 10 FEBRUARI 2015 besluitenlijst Portefeuillehouder: Burgemeester Organisatie-eenheid: SECR Besluitnummer: b2015.0135 Betreft: Jaarverslag Regio Alkmaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 22 januari 2013 : 4 februari 2013 Documentnr. Zaaknummer : 990 : B0305-2047 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie