OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 7 april 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 7 april 2015"

Transcriptie

1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 7 april 2015 Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit 1.1 Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 31 maart De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld. 1.2 Analyse grondexploitatie. Het Rapport Monte Carlo risicoanalyse grondexploitaties 2014 wordt voor kennisgeving aangenomen. 1.4 Verzoek van Pouderoyen compagnons om Besloten wordt om: medewerking te verlenen aan de vestiging 1. In principe medewerking te verlenen aan het van een kleinschalig dierencrematorium en initiatief en Pouderoyen te verzoeken om een -begraafplaats op het adres Elsduijn 1, ruimtelijke onderbouwing aan te leveren op basis 5737 RN Lieshout. waarvan een definitief standpunt kan worden ingenomen. 2. De ruimtelijke onderbouwing te gebruiken als toelichting voor het op te stellen bestemmingsplan. 3. Initiatiefnemer te berichten dat voordat de partiële herziening van het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, met hem een anterieure en een planschadeovereenkomst moet zijn gesloten. 4. Initiatiefnemer/Pouderoyen te verzoeken om een omgevingsvergunning (milieuvergunning) aan te vragen en hen daarbij te wijzen op de consequenties van de inwerkingtreding van het gewijzigde Activiteitenbesluit. 5. Initiatiefnemer/Pouderoyen te verzoeken om Inzicht in het risicoprofiel van de grondexploitatie is essentieel voor een succesvolle risicobeheersing. Om het profiel te bepalen is een risicoanalyse uitgevoerd. Het verzoek heeft betrekking op de vestiging van een dierencrematorium, -begraafplaats en strooiveld op het adres Elsduijn 1 te Lieshout. Het verzoek past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan Buitengebied, zodat hiervoor een partiële herziening noodzakelijk is. Vanuit milieuoogpunt moet voldaan worden aan de van toepassing zijnde milieuregelgeving.

2 1.5 Aanvullende kredietaanvraag + keuze van de inrichting Schoolstraat Beek en Donk. 1.6 Bed & Breakfastregelement in bebouwde kom. het bedrag van 5.157,- voor het in behandeling nemen van de aanvraag om het bestemmingsplan Buitengebied partieel te herzien, over te maken op bank/girorekening van de gemeente. 1. Er is ingestemd met variant 2: handhaven van de bestaande bovengrondse inrichting van de Schoolstraat te Beek en Donk; 2. Een aanvullend krediet van ,- is beschikbaar gesteld, waarvan de kapitaallasten, ad ,-, (60 jr, 4%) vanaf 2016 ten laste worden gebracht van de stelpost kapitaallasten investeringen (cfm. rioolbeheerplan); 3. Een en ander wordt verwerkt in de eerstvolgende tussenrapportage. 1. Het huidige bed & breakfastreglement wordt met enige wijzigingen, opgenomen in een oplegnotitie, ook voor de bebouwde kom (met uitzondering van bedrijventerreinen) van toepassing In de Schoolstraat in Beek en Donk zal dit jaar de riolering worden vervangen en een regenwaterriolering worden aangelegd. Voor de vervanging van de riolering is al eerder krediet beschikbaar gesteld; nu wordt voor de aanleg van het regenwaterriool een aanvullend krediet aangevraagd. In de Schoolstraat staan aan beide zijden waardevolle bomen, die als belangrijke groenstructuur zijn opgenomen op de Groene Kaart. Met betrekking tot de inrichting van de straat wordt voorgesteld om hierin geen wezenlijke wijzigingen door te voeren. Nadat eerder een krediet van ,- is aangevraagd, wordt voor de aanvullende kosten een extra krediet van ,- gevraagd. De kapitaallasten daarvan kunnen ten laste van de stelpost kapitaallasten investeringen worden gebracht, hetgeen verwerkt wordt in de eerstvolgende tussenrapportage. De oplegnotitie kan gebruikt worden als basis om af te wijken van 'kom'bestemmingsplannen (kruimelgeval of andere passende regeling). De reeds bestaande verwijzing naar de APV zal ook 2/7

3 verklaard. 2. De oplegnotitie wordt gepubliceerd. 1.8 Afwikkeling optieovereenkomst. Een procedure voorbereiden om de huidige aanduiding bedrijfswoning op het Ginderdoor 26/28 Mariahout om te zetten in woonbestemming en de optieovereenkomst in zijn geheel af te wikkelen. op de oplegnotitie van toepassing zijn. Ondanks het feit dat de optieovereenkomst is beëindigd, zijn er enkele losse eindjes die om een standpunt vragen. 2.2 Uitgangspunten begroting 2016 van GR Peel 6.1. Ingestemd is met de uitgangspunten voor de begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Peel Het voornemen tot het instellen van een Ingestemd wordt met het voornemen tot het instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken van een gehandicaptenparkeerplaats op in de Beverstraat in Beek en Donk. kenteken in de Beverstraat in Beek en Donk. 2.4 POHO Mobiliteit op 13 april bij MRE. Ingestemd wordt met het kennis nemen van bijgevoegd memo voor POHO Mobiliteit. 2.5 Kredietaanvraag bijleggen regenwaterriool Er wordt ingestemd met de aanleg van een regenwaterriool Nieuwstraat Lieshout. in de Nieuwstraat te Lieshout. Instemming wordt nu gevraagd om te voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen inzake de termijnen van het indienen van de uitgangspunten voor de begroting 2016 van de GR Peel 6.1. Het voorstel is het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Beverstraat in Beek en Donk. Na besluitvorming door het college wordt het voornemen gepubliceerd in de Laarbeeker en op de website. Belanghebbenden kunnen dan gedurende 6 weken hun zienswijze kenbaar maken. Er wordt een krediet aangevraagd van ,- voor de aanleg van een regenwaterriool in de Nieuwstraat te Lieshout. Daarmee wordt het inbreidingsgebied De Fontein aangesloten op een 3/7

4 2.7 Afwijzing subsidieverzoek stichting Familycare. 1. Het subsidieverzoek van stichting Family Care uit Houten wordt niet toegekend. 2. Ingestemd wordt met de bijgesloten antwoordbrief. 2.9 Subsidie wandelvierdaagse Laarbeek. Er wordt ingestemd met het verlenen en vaststellen van een eenmalige subsidie van 500,- ten behoeve van de Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek Aansluiting van de gemeente Gemert- Besloten is de raad voor te stellen in te stemmen Bakel bij de regionale bezwaarschriftencommissie met het aansluiten van de gemeente Gemert- Werkplein, regio Helmond. Bakel bij de regionale bezwaarschriftencommissie Werkplein, regio Helmond. reeds aanwezig hemelwaterriool in de Kuiperstraat. Stichting Family Care uit Houten biedt een preventieaanbod voor verschillende doelgroepen en leeftijden. Zij vragen de gemeente om een (waarderings)subsidie. Sinds 2010 verleent de gemeente in afbouwende mate subsidie aan de organisatie van de Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek. Inhoudelijk is het wenselijk dat de wandelvierdaagse per 2016 opgenomen wordt in het jaarlijkse subsidieprogramma maatschappelijke ontwikkeling. Daarover vindt afzonderlijk besluitvorming plaats. Ter overbrugging kan dit jaar het bedrag van 500,- ten laste worden gebracht van GB (Lokaal gezondheidsbeleid/projectbudget gezonde basis). Door het instellen van een gezamenlijke bezwaarschriftencommissie worden adviezen op ingediende bezwaarschriften voor de aan het Werkplein, regio Helmond, deelnemende gemeenten adequaat, efficiënt en gelijkluidend. Door het aansluiten van de gemeente Gemert- Bakel alsmede het vervangen van de Wet Werk en Bijstand door de Participatiewet zijn de samenwerkingsovereenkomst regionale bezwaarschriftencommissie Werkplein, regio 4/7

5 2.12 Vaststelling bestemmingsplan Janssensstraat 47, Aarle-Rixel. De gemeenteraad wordt door tussenkomst van de commissie Ruimtelijk Domein- voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen conform bijgevoegd conceptraadsvoorstel en besluit Opleggen aanlijn- en muilkorfgebod. Naar aanleiding van een ernstig bijtincident en op verzoek van de politie wordt een aanlijn- en muilkorfgebod voor de hond opgelegd, voor zover de hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander Strijdig gebruik van diverse percelen in 1. Aan de eigenaar en/of gebruikers van de volgende Mariahout ten behoeve van bedrijfsmatige percelen een vooraankondiging last opslag van (personen) auto's. onder dwangsom opleggen vanwege strijdig gebruik, zijnde de opslag/stalling van (personen) auto s: het perceel Mariastraat 66; het perceel Mariastraat ongenummerd (sectie C nr. 1537); het perceel grond gelegen tussen de Mariastraat en de Julianastraat (sectie C nr. 1836); het perceel Sparrendreef 3 te Mariahout; Helmond, 2011 en het reglement regionale bezwaarschriftencommissie Werkplein, regio Helmond, 2011 aan revisie toe. Het bestemmingsplan heeft als ontwerp gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan kan thans door de gemeenteraad worden vastgesteld. Na vaststelling wordt het wederom zes weken ter inzage gelegd. Op grond van artikel 2:59 van de Algemene Plaatselijke Verordening, het verzoek van de politie en de gegevens van de aangifte over het bijtincident alsmede de in dit dossier gegeven feiten en omstandigheden, is het mogelijk en wenselijk deze geboden op te leggen. Aan de eigenaren en/of gebruikers van de percelen Mariastraat 66, Mariastraat sectie C nr. 1537, het perceel sectie C nr en Sparrendreef 3 te Mariahout wordt een vooraankondiging last onder dwangsom gestuurd. De voorgenomen last onder dwangsom wordt opgelegd vanwege de met de geldende bestemmingsplannen "Kom Mariahout" en "Buitengebied" strijdige opslag van (personen) auto's. 5/7

6 2. De last onder dwangsom vaststellen op een bedrag van 1.500,00 per maand per geconstateerde overtreding per locatie met een maximum van ,00 per locatie. 3.1 Herindelingsadvies gemeenten Schijndel, V.k.a. St.Oedenrode en Veghel. 3.2 Uitnodiging van Harmonie Oefening en Uitspanning Bericht van verhindering. voor een gezamenlijk concert met Harmonie St.Cecilia uit Mheer op zondag 19 april 2015 om uur in Het Anker. 3.3 Verzoek van Turnvereniging De Ringen om de Wethouder Briels zal openen. feestelijke jubileumviering op zaterdag 30 mei 2015 om uur sporthal d n Ekker te openen. 3.4 Jubileumconcert van Buurtorkest Röllik Wethouder Buter bezoekt concert. Goewd in verband met 25-jarig bestaan op zondag 12 juli 2015 in de Muziektuin. 3.5 Uitnodiging van Commanderijcollege voor de V.k.a. uitreiking van de CoCo Award 2015 op dinsdag 14 april 2015 om uur locatie St.Josephstraat 17 in Gemert. 3.6 Uitnodiging van KBO Brabant voor werkconferentie V.k.a. Ouderen en Cultuurparticipatie op donderdag 21 mei 2015 om uur in Den Haag. 3.8 Uitnodiging van het MRE voor vergadering Werktafel economie in agenda burgemeester en 6/7

7 Regionaal Platform op woensdag 22 april 2015 vanaf uur in Eindhoven. 3.9 Uitnodiging voor VNG Jaarcongres op 2 en 3 juni 2015 in Apeldoorn Bijeenkomst over het transitieproces naar een zorgvuldige Veehouderij op woensdag 22 april 2015 in provinciehuis s-hertogenbosch Vooraankondiging relatiedag ODZOB op 21 mei wethouder Buter plaatsen. Wethouders Meulensteen en Briels nemen niet deel aan het congres. De overige leden gaan dinsdagmorgen. Separaat een moment plannen voor voltallige inclusief de nieuwe secretaris. Wethouder Meulensteen bezoekt bijeenkomst. V.k.a. 7/7

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

1. F.T.J.M Backhuijs 16 augustus 2011

1. F.T.J.M Backhuijs 16 augustus 2011 BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1. F.T.J.M Backhuijs 16 augustus 2011 1 HBO 2011/10150 Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake aanwijzing kinderdagverblijf de Toverfluit.

Nadere informatie

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening Vastgesteld Moerdijk Buitengebied, 3 e herziening Bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.Buitengebied3eherz-0401

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2013 wordt vastgesteld.

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2013 wordt vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 december 2013 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos mw. E.C. Konijn-Vermaas J.P. Nagengast MBA

Nadere informatie

1 (gewijzigd reglement van orde) raadsinformatiebrief inzake online publicatie collegebesluiten

1 (gewijzigd reglement van orde) raadsinformatiebrief inzake online publicatie collegebesluiten I UU W W rniarmnnh _ nl! uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling dooriciesnr. 2013/UIT/53537 20 augustus 2013 S. Franssen SECR / Bestuursondersteuning 0475-359

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer,

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer, Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken datum 23 augustus 2006 verzonden bijlage(n) Div. uw brief van ons kenmerk contactpersoon onderwerp S/Sa/har Harry Roenhorst Vergadering Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur 11-06-2012 AB OFGV Installatie 16:30 uur CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: 1298187 Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling OVERZICHT De Raad 19-09-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Plan Lichtenberg Donatie slachtoffers aardbeving Indonesië 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Zendmachtiging

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve van het besluit tot afwijken van het bestemmingsplan krachtens artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het in

Nadere informatie

H E E R H U G O W >\ /\ R D

H E E R H U G O W >\ /\ R D Raadsvergadoring :' ing 2 2 APRJQQB Besluii: ^f Voorstalnurroiner: PR nr*>6>qx± I 9 H E E R H U G O W >\ /\ R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 7 2008-033 Monumentverordening Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Nr. 967067 Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GEMERT-BAKEL, beschikkende op het verzoek d.d. 20 oktober 2014 van Autobedrijf Karel Hol gevestigd in Gemert,

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN INHOUD Afdeling I Begripsomschrijvingen...2 Artikel 1 Begripsbepaling...2 Afdeling II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 De aansluitvergunning...2 Vergunningsplicht...2

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie