OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 7 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 7 april 2015"

Transcriptie

1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 7 april 2015 Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit 1.1 Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 31 maart De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld. 1.2 Analyse grondexploitatie. Het Rapport Monte Carlo risicoanalyse grondexploitaties 2014 wordt voor kennisgeving aangenomen. 1.4 Verzoek van Pouderoyen compagnons om Besloten wordt om: medewerking te verlenen aan de vestiging 1. In principe medewerking te verlenen aan het van een kleinschalig dierencrematorium en initiatief en Pouderoyen te verzoeken om een -begraafplaats op het adres Elsduijn 1, ruimtelijke onderbouwing aan te leveren op basis 5737 RN Lieshout. waarvan een definitief standpunt kan worden ingenomen. 2. De ruimtelijke onderbouwing te gebruiken als toelichting voor het op te stellen bestemmingsplan. 3. Initiatiefnemer te berichten dat voordat de partiële herziening van het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, met hem een anterieure en een planschadeovereenkomst moet zijn gesloten. 4. Initiatiefnemer/Pouderoyen te verzoeken om een omgevingsvergunning (milieuvergunning) aan te vragen en hen daarbij te wijzen op de consequenties van de inwerkingtreding van het gewijzigde Activiteitenbesluit. 5. Initiatiefnemer/Pouderoyen te verzoeken om Inzicht in het risicoprofiel van de grondexploitatie is essentieel voor een succesvolle risicobeheersing. Om het profiel te bepalen is een risicoanalyse uitgevoerd. Het verzoek heeft betrekking op de vestiging van een dierencrematorium, -begraafplaats en strooiveld op het adres Elsduijn 1 te Lieshout. Het verzoek past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan Buitengebied, zodat hiervoor een partiële herziening noodzakelijk is. Vanuit milieuoogpunt moet voldaan worden aan de van toepassing zijnde milieuregelgeving.

2 1.5 Aanvullende kredietaanvraag + keuze van de inrichting Schoolstraat Beek en Donk. 1.6 Bed & Breakfastregelement in bebouwde kom. het bedrag van 5.157,- voor het in behandeling nemen van de aanvraag om het bestemmingsplan Buitengebied partieel te herzien, over te maken op bank/girorekening van de gemeente. 1. Er is ingestemd met variant 2: handhaven van de bestaande bovengrondse inrichting van de Schoolstraat te Beek en Donk; 2. Een aanvullend krediet van ,- is beschikbaar gesteld, waarvan de kapitaallasten, ad ,-, (60 jr, 4%) vanaf 2016 ten laste worden gebracht van de stelpost kapitaallasten investeringen (cfm. rioolbeheerplan); 3. Een en ander wordt verwerkt in de eerstvolgende tussenrapportage. 1. Het huidige bed & breakfastreglement wordt met enige wijzigingen, opgenomen in een oplegnotitie, ook voor de bebouwde kom (met uitzondering van bedrijventerreinen) van toepassing In de Schoolstraat in Beek en Donk zal dit jaar de riolering worden vervangen en een regenwaterriolering worden aangelegd. Voor de vervanging van de riolering is al eerder krediet beschikbaar gesteld; nu wordt voor de aanleg van het regenwaterriool een aanvullend krediet aangevraagd. In de Schoolstraat staan aan beide zijden waardevolle bomen, die als belangrijke groenstructuur zijn opgenomen op de Groene Kaart. Met betrekking tot de inrichting van de straat wordt voorgesteld om hierin geen wezenlijke wijzigingen door te voeren. Nadat eerder een krediet van ,- is aangevraagd, wordt voor de aanvullende kosten een extra krediet van ,- gevraagd. De kapitaallasten daarvan kunnen ten laste van de stelpost kapitaallasten investeringen worden gebracht, hetgeen verwerkt wordt in de eerstvolgende tussenrapportage. De oplegnotitie kan gebruikt worden als basis om af te wijken van 'kom'bestemmingsplannen (kruimelgeval of andere passende regeling). De reeds bestaande verwijzing naar de APV zal ook 2/7

3 verklaard. 2. De oplegnotitie wordt gepubliceerd. 1.8 Afwikkeling optieovereenkomst. Een procedure voorbereiden om de huidige aanduiding bedrijfswoning op het Ginderdoor 26/28 Mariahout om te zetten in woonbestemming en de optieovereenkomst in zijn geheel af te wikkelen. op de oplegnotitie van toepassing zijn. Ondanks het feit dat de optieovereenkomst is beëindigd, zijn er enkele losse eindjes die om een standpunt vragen. 2.2 Uitgangspunten begroting 2016 van GR Peel 6.1. Ingestemd is met de uitgangspunten voor de begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Peel Het voornemen tot het instellen van een Ingestemd wordt met het voornemen tot het instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken van een gehandicaptenparkeerplaats op in de Beverstraat in Beek en Donk. kenteken in de Beverstraat in Beek en Donk. 2.4 POHO Mobiliteit op 13 april bij MRE. Ingestemd wordt met het kennis nemen van bijgevoegd memo voor POHO Mobiliteit. 2.5 Kredietaanvraag bijleggen regenwaterriool Er wordt ingestemd met de aanleg van een regenwaterriool Nieuwstraat Lieshout. in de Nieuwstraat te Lieshout. Instemming wordt nu gevraagd om te voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen inzake de termijnen van het indienen van de uitgangspunten voor de begroting 2016 van de GR Peel 6.1. Het voorstel is het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Beverstraat in Beek en Donk. Na besluitvorming door het college wordt het voornemen gepubliceerd in de Laarbeeker en op de website. Belanghebbenden kunnen dan gedurende 6 weken hun zienswijze kenbaar maken. Er wordt een krediet aangevraagd van ,- voor de aanleg van een regenwaterriool in de Nieuwstraat te Lieshout. Daarmee wordt het inbreidingsgebied De Fontein aangesloten op een 3/7

4 2.7 Afwijzing subsidieverzoek stichting Familycare. 1. Het subsidieverzoek van stichting Family Care uit Houten wordt niet toegekend. 2. Ingestemd wordt met de bijgesloten antwoordbrief. 2.9 Subsidie wandelvierdaagse Laarbeek. Er wordt ingestemd met het verlenen en vaststellen van een eenmalige subsidie van 500,- ten behoeve van de Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek Aansluiting van de gemeente Gemert- Besloten is de raad voor te stellen in te stemmen Bakel bij de regionale bezwaarschriftencommissie met het aansluiten van de gemeente Gemert- Werkplein, regio Helmond. Bakel bij de regionale bezwaarschriftencommissie Werkplein, regio Helmond. reeds aanwezig hemelwaterriool in de Kuiperstraat. Stichting Family Care uit Houten biedt een preventieaanbod voor verschillende doelgroepen en leeftijden. Zij vragen de gemeente om een (waarderings)subsidie. Sinds 2010 verleent de gemeente in afbouwende mate subsidie aan de organisatie van de Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek. Inhoudelijk is het wenselijk dat de wandelvierdaagse per 2016 opgenomen wordt in het jaarlijkse subsidieprogramma maatschappelijke ontwikkeling. Daarover vindt afzonderlijk besluitvorming plaats. Ter overbrugging kan dit jaar het bedrag van 500,- ten laste worden gebracht van GB (Lokaal gezondheidsbeleid/projectbudget gezonde basis). Door het instellen van een gezamenlijke bezwaarschriftencommissie worden adviezen op ingediende bezwaarschriften voor de aan het Werkplein, regio Helmond, deelnemende gemeenten adequaat, efficiënt en gelijkluidend. Door het aansluiten van de gemeente Gemert- Bakel alsmede het vervangen van de Wet Werk en Bijstand door de Participatiewet zijn de samenwerkingsovereenkomst regionale bezwaarschriftencommissie Werkplein, regio 4/7

5 2.12 Vaststelling bestemmingsplan Janssensstraat 47, Aarle-Rixel. De gemeenteraad wordt door tussenkomst van de commissie Ruimtelijk Domein- voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen conform bijgevoegd conceptraadsvoorstel en besluit Opleggen aanlijn- en muilkorfgebod. Naar aanleiding van een ernstig bijtincident en op verzoek van de politie wordt een aanlijn- en muilkorfgebod voor de hond opgelegd, voor zover de hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander Strijdig gebruik van diverse percelen in 1. Aan de eigenaar en/of gebruikers van de volgende Mariahout ten behoeve van bedrijfsmatige percelen een vooraankondiging last opslag van (personen) auto's. onder dwangsom opleggen vanwege strijdig gebruik, zijnde de opslag/stalling van (personen) auto s: het perceel Mariastraat 66; het perceel Mariastraat ongenummerd (sectie C nr. 1537); het perceel grond gelegen tussen de Mariastraat en de Julianastraat (sectie C nr. 1836); het perceel Sparrendreef 3 te Mariahout; Helmond, 2011 en het reglement regionale bezwaarschriftencommissie Werkplein, regio Helmond, 2011 aan revisie toe. Het bestemmingsplan heeft als ontwerp gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan kan thans door de gemeenteraad worden vastgesteld. Na vaststelling wordt het wederom zes weken ter inzage gelegd. Op grond van artikel 2:59 van de Algemene Plaatselijke Verordening, het verzoek van de politie en de gegevens van de aangifte over het bijtincident alsmede de in dit dossier gegeven feiten en omstandigheden, is het mogelijk en wenselijk deze geboden op te leggen. Aan de eigenaren en/of gebruikers van de percelen Mariastraat 66, Mariastraat sectie C nr. 1537, het perceel sectie C nr en Sparrendreef 3 te Mariahout wordt een vooraankondiging last onder dwangsom gestuurd. De voorgenomen last onder dwangsom wordt opgelegd vanwege de met de geldende bestemmingsplannen "Kom Mariahout" en "Buitengebied" strijdige opslag van (personen) auto's. 5/7

6 2. De last onder dwangsom vaststellen op een bedrag van 1.500,00 per maand per geconstateerde overtreding per locatie met een maximum van ,00 per locatie. 3.1 Herindelingsadvies gemeenten Schijndel, V.k.a. St.Oedenrode en Veghel. 3.2 Uitnodiging van Harmonie Oefening en Uitspanning Bericht van verhindering. voor een gezamenlijk concert met Harmonie St.Cecilia uit Mheer op zondag 19 april 2015 om uur in Het Anker. 3.3 Verzoek van Turnvereniging De Ringen om de Wethouder Briels zal openen. feestelijke jubileumviering op zaterdag 30 mei 2015 om uur sporthal d n Ekker te openen. 3.4 Jubileumconcert van Buurtorkest Röllik Wethouder Buter bezoekt concert. Goewd in verband met 25-jarig bestaan op zondag 12 juli 2015 in de Muziektuin. 3.5 Uitnodiging van Commanderijcollege voor de V.k.a. uitreiking van de CoCo Award 2015 op dinsdag 14 april 2015 om uur locatie St.Josephstraat 17 in Gemert. 3.6 Uitnodiging van KBO Brabant voor werkconferentie V.k.a. Ouderen en Cultuurparticipatie op donderdag 21 mei 2015 om uur in Den Haag. 3.8 Uitnodiging van het MRE voor vergadering Werktafel economie in agenda burgemeester en 6/7

7 Regionaal Platform op woensdag 22 april 2015 vanaf uur in Eindhoven. 3.9 Uitnodiging voor VNG Jaarcongres op 2 en 3 juni 2015 in Apeldoorn Bijeenkomst over het transitieproces naar een zorgvuldige Veehouderij op woensdag 22 april 2015 in provinciehuis s-hertogenbosch Vooraankondiging relatiedag ODZOB op 21 mei wethouder Buter plaatsen. Wethouders Meulensteen en Briels nemen niet deel aan het congres. De overige leden gaan dinsdagmorgen. Separaat een moment plannen voor voltallige inclusief de nieuwe secretaris. Wethouder Meulensteen bezoekt bijeenkomst. V.k.a. 7/7

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting Zaaknummer: Z - 17030294 Documentnummer: INT - 1719367 PENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 7 FEBRUARI 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels (m.u.v. agendapunt 1.2), Buter, Meulensteen

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 15026235 Documentnummer: INT - 15589\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 1 december 2015 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Ronnes, wethouders Briels, Meulensteen en Van Zeeland Nr.

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting Zaaknummer: Z - 17031465 Documentnummer: INT - 1720161 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 23 MEI 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland Nr.

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 16028599 Documentnummer: INT - 17910\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 12 juli 2016 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 5 oktober 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 5 oktober 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 5 oktober 2015 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Ronnes, wethouders Buter, Briels, Meulensteen en Van Zeeland Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nadere informatie

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp. Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp. Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland Zaaknummer: Z - 16029080 Documentnummer: INT - 18284\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 13 september 2016 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 12 mei 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 12 mei 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 12 mei 2015 Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit 1.1 Vaststelling besluitenlijsten collegevergaderingen d.d. 28 en 30 april 2015. 1.2 Ophalen informatie

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 16027021 Documentnummer: INT - 16311\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 23 februari 2016 Aanwezige collegeleden: burgemeester Ronnes, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Opmerking

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Opmerking Zaaknummer: Z - 16027643 Documentnummer: INT - 1616962 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 5 april 2016 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Willems, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting Zaaknummer: Z - 17030783 Documentnummer: INT - 19815 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 21 maart 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland Nr.

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 16028131 Documentnummer: INT - 17501\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 31 mei 2016 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Willems, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 22 september 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 22 september 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 22 september 2015 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Ronnes, wethouders Buter, Briels, Meulensteen en Van Zeeland Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 16028452 Documentnummer: INT - 17799\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 28 juni 2016 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van

Nadere informatie

van maximaal 34 woningen op de locatie aan De Lage Heesweg te Beek en Donk door Reuvers Projectontwikkeling B.V.

van maximaal 34 woningen op de locatie aan De Lage Heesweg te Beek en Donk door Reuvers Projectontwikkeling B.V. Zaaknummer: Z - 15025290 Documentnummer: INT - 14775 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 28 juli 2015 Nr. 1. B&W-adviezen / bespreekstukken 1.1 Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 21 juli 2015.

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting Zaaknummer: Z - 17031608 Documentnummer: INT - 1720278 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 6 JUNI 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland Nr.

Nadere informatie

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp Zaaknummer: Z - 17030177 Documentnummer: INT - 1719255 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 24 januari 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Meulensteen en Van Zeeland Nr. B&W

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 16028219 Documentnummer: INT - 17562\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 6 juni 2016 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Willems, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 15025932 Documentnummer: INT - 1515239 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 20 oktober 2015 Aanwezige collegeleden: Wethouders Briels(voorzitter), Buter, Meulensteen en Van Zeeland Nr.

Nadere informatie

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp. Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp. Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland Zaaknummer: Z - 17031953 Documentnummer: INT - 1720541 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 18 JULI 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland Nr.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 20 januari 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 20 januari 2015 Zaaknummer: Z - 15023437 Documentnummer: INT - 1513235 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 20 januari 2015 Nr. Onderwerp Beslissing Samenvatting 1.1 Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 13 januari

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 december Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 december Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 16029039 Documentnummer: INT - 18255\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 6 september 2016 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen

Nadere informatie

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp. Besluitenlijst wordt overeenkomstig concept vastgesteld.

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp. Besluitenlijst wordt overeenkomstig concept vastgesteld. Zaaknummer: Z - 17031394 Documentnummer: INT - 1720124 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 16 MEI 2017 Nr. B&W 1. B&W-adviezen / bespreekstukken 1.1 Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering 9 mei 2017

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 15024009 Documentnummer: INT - 13813\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 17 maart 2015 Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit 1.1 Vaststelling besluitenlijst collegevergadering

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 15026376 Documentnummer: INT - 15782\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 15 december 2015 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Ronnes, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 10 maart 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 10 maart 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 10 maart 2015 Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit 1.1 Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 3 maart 2015. 1.2 Realisatie Ecologische Verbindingszone

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting Zaaknummer: Z - 17030975 Documentnummer: INT - 19914\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 04 april 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland Nr.

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting Zaaknummer: Z - 16029371 Documentnummer: INT - 1618487 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 18 oktober Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen (m.u.v.

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit:

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit: Zaaknummer: Z - 15026141 Documentnummer: INT - 15467\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 17 november 2015 Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit: 1.1 Vaststelling besluitenlijst collegevergadering

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 16028700 Documentnummer: INT - 1617981 PENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 19 juli 2016 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van

Nadere informatie

Op 4 maart 2015 hebben Hendriks Coppelmans kel 41 inzake de optieovereenkomst met. Besloten wordt in te stemmen met de antwoor-

Op 4 maart 2015 hebben Hendriks Coppelmans kel 41 inzake de optieovereenkomst met. Besloten wordt in te stemmen met de antwoor- Zaaknummer: Z - 15024706 Documentnummer: INT - 14329\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 26 mei 2015 Nr. Toelichting op besluit 1.1 Vaststelling besluitenlijst collegevergadering De besluitenlijst wordt

Nadere informatie

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp. Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp. Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland Zaaknummer: Z - 17031856 Documentnummer: INT - 1720472 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 4 JULI 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland Nr.

Nadere informatie

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken.

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken. Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-083 Houten, 17 november 2015 Onderwerp: Verzoek om Verklaring van geen bedenkingen uitbreiden en wijzigen bedrijf Schonauwenseweg 8 Beslispunten: ^ 1. het Toetsingskader

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 14/06/2016 week 24. 1. Domein Ruimte Duurzame renovatie Huis van de stad 16.00362 1. In te stemmen met de extra

Nadere informatie

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp Zaaknummer: Z - 16027976 Documentnummer: INT - 17325\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 10 mei 2016 Nr. B&W 1. B&W-adviezen / bespreekstukken 1.1 Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 3 mei

Nadere informatie

Er is een aanvraag ontvangen voor de Spechtstraat 23 Aarle-Rixtel. De aanleg van een tweede uitweg aan de

Er is een aanvraag ontvangen voor de Spechtstraat 23 Aarle-Rixtel. De aanleg van een tweede uitweg aan de Zaaknummer: Z - 17032748 Documentnummer: INT - 1721176 BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 31 KTBER 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland Nr. B&W nderwerp

Nadere informatie

Com/ raad. B&W Onderwerp. Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Com/ raad. B&W Onderwerp. Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland Zaaknummer: Z - 16029251 Documentnummer: INT - 1618412 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 4 oktober 2016 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 31 maart 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 31 maart 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 31 maart 2015 Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit: 1.1 Vaststelling besluitenlijsten collegevergaderingen 24 en 25 maart 2015. De besluitenlijsten worden

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 3 februari 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 3 februari 2015 Zaaknummer: Z - 15023566 Documentnummer: INT - 13342\1 PENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 3 februari 2015 Nr. nderwerp Beslissing Toelichting op besluit: 1.1 Vaststelling besluitenlijst collegevergadering

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00 Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00 Aanwezig Mevrouw A. De heer K. Kasteleijn De heer F.J.

Nadere informatie

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp Zaaknummer: Z - 19865 Documentnummer: INT - 1719811 PENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 28 maart 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen (m.u.v. agendapunt 1.4)

Nadere informatie

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp Zaaknummer: Z - 16029635 Documentnummer: INT - 1618788 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 22 NOVEMBER 2016 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 16027587 Documentnummer: INT - 16955\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 29 maart 2016 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Willems, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nadere informatie

1. De raad in zijn vergadering van 2 februari te laten besluiten, de voorliggende. (definitieve tarieven) conform bijgaand

1. De raad in zijn vergadering van 2 februari te laten besluiten, de voorliggende. (definitieve tarieven) conform bijgaand Zaaknummer: Z - 17030017 Documentnummer: INT - 1719151 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 10 JANUARI 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nadere informatie

Portefeuille Onderwerp Advies Besluit

Portefeuille Onderwerp Advies Besluit Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 3 Dinsdag 17 januari 2012 09:30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis. Aanwezig: Burgemeester A.J. van Hedel wethouder

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Hierbij nodig ik u namens de commissievoorzitter, de heer H. (Henk) Veldhuizen, uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte van de gemeente

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 16027116 Documentnummer: INT - 16427\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 29 februari 2016 Aanwezige collegeleden: wethouders Briels (vrz), Buter, Meulensteen en Van Zeeland Nr. B&W Onderwerp

Nadere informatie

Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland. Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp

Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland. Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp Zaaknummer: Z - 17032479 Documentnummer: INT - 20944 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 26 september 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nadere informatie

2. Het advies om 1 fte thuiszorg van Sa-

2. Het advies om 1 fte thuiszorg van Sa- Zaaknummer: Z - 17031355 Documentnummer: INT - 1720099 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 9 mei 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Meulensteen en Van Zeeland Nr. B&W 1. B&W-adviezen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 26/01/2016 week 4. 1. projectbureau Waterfront Tonselsedreef 125 t/m 211 beslissing op verzoek tot handhaving

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 27 januari 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 27 januari 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 27 januari 2015 Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit 1.1 Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 20 januari 2015. De besluitenlijst wordt in overeenstemming

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 8 november 2016 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Registratienummer : 2010/7683 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) J Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf N Weth. W. van Hees

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 16 juni 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 16 juni 2015 Zaaknummer: Z - 15024937 Documentnummer: INT - 1514465 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 16 juni 2015 Nr. Toelichting op besluit 1.1 Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 9 juni 2015. De besluitenlijst

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave 2. ADV/G/16/01510 Z/G/15/25151 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 16 februari 2016. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in de eerstvolgende vergadering

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 15024095 Documentnummer: INT - 13873\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 24 maart 2015 Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit 1.1 Vaststelling besluitenlijst collegevergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: 0. ADV/M/15/09555 Agenda college 1. ADV/M/15/09548 Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 10 maart 2015 2. ADV/M/15/09553 Ingekomen stukken week 11 De ingekomen stukken van week

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012. Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012. Vastgesteld d.d. Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 26 augustus 2014

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 26 augustus 2014 Nr. 14046972 Casenr. 2014-10529 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 26 augustus 2014 Aanwezig: De heer mr. J. van den Bosch, loco-burgemeester De heer J. van Eijsden, wethouder Mevrouw

Nadere informatie

Jaarstukken Stg. Kunstkwartier en CultuurContact 2014

Jaarstukken Stg. Kunstkwartier en CultuurContact 2014 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 19 mei 2015 De besluitenlijst vaststellen. 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. B Geen bijzonderheden. 3. B Uitnodigingen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 22 december Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 22 december Vastgesteld d.d. Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 22 december 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Beslissing Samenvatting

Nr. Onderwerp Beslissing Samenvatting Zaaknummer: Z - 14023218 Documentnummer: INT 13019\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 23 december 2014 Nr. Onderwerp Beslissing Samenvatting 1.1 Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 16 december

Nadere informatie

VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015

VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015 VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015 Aanwezig: burgemeester Hans Janssen, wethouders Ina Batenburg, Sjef Verhoeven en Peter Smit en gemeentesecretaris Ineke Depmann BESPREEKPUNTEN Vaststelling

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting Zaaknummer: Z - 16029479 Documentnummer: INT - 1618617 PENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 1 NVEMBER 2016 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina -

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College Peel en Maas Week: 17 1. Agendapunt: Algemene informatie: Doel: Voorstel: Besluit: Besluitenlijst vergadering d.d.

Openbare Besluitenlijst College Peel en Maas Week: 17 1. Agendapunt: Algemene informatie: Doel: Voorstel: Besluit: Besluitenlijst vergadering d.d. Openbare Besluitenlijst College Peel en Maas Week: 17 1 Aanwezig: Wethouder Absil Wethouder Janssen Wethouder Segers Secretaris directeur: de heer Mensink Afwezig: -- Datum 27 april 2010 Agendapunt: Algemene

Nadere informatie

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp. Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp. Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland Zaaknummer: Z - 16029826 Documentnummer: INT - 1618934 PENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 13 DECEMBER 2016 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 16028302 Documentnummer: INT - 17673\1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 14 juni 2016 Aanwezige collegeleden: Burgemeester Willems, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland

Nadere informatie

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 TOELICHTING Project : Bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 24 februari Ingestemd wordt met het handhavingsverslag

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 24 februari Ingestemd wordt met het handhavingsverslag Zaaknummer: Z - 15023766 Documentnummer: INT - 13603 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 24 februari 2015 Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit 1.1 Vaststelling besluitenlijst 10 februari 2015.

Nadere informatie

college van burgemeester en wethouders

college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BREDA * B E S L U I T E N L I J S T * voor de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 22-06-2010 Aanwezig: Burgemeester Van der Velden Wethouder Arbouw Wethouder Meeuwis

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2017 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 24 maart 2015.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 24 maart 2015. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 24 maart 2015. Aanwezig: Arnoud Rodenburg (burgemeester) Annemiek de Goede-van Tiel (wethouder) Hans Horlings (wethouder) Piet

Nadere informatie

Van 1 mei 2013 openbaar

Van 1 mei 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2013. Akkoord. BW-004454 2 Onderwerp Pilot oplaadpunten elektrisch rijden. R 1. Instemmen met het plaatsen van 4 laadpalen door Stichting E- laad.nl

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 29/11/2011 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Brummen J. van (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014 enlijst B&W Smallingerland - week 4-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 16 januari 2014 Ont. 1. 958914 Omgevingsvergunning verbouw showroom tot bedrijfswoning De Kolken 56 te Drachten Het college heeft op

Nadere informatie

Van 23 april 2013 openbaar

Van 23 april 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 16 april 2013. Advies Akkoord. BW-005740 2 Onderwerp Wegsleepregeling R Advies Mandatering uitvoering wegsleepregeling aan: 1. Hoofd afdeling Vergunningen,

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 april Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 april Vastgesteld d.d.: de burgemeester, 285354 Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S Datum 13 mei 2014 Openbaar Burgemeester Secretaris Mr. drs. A.J. Borgdorff Mr.

Nadere informatie

Vergadering van B en W DATUM TIJD PLAATS SECRETARIS NOTULIST AANWEZIG 29/10/2013 9:00 uur kamer 3 Mr. A.S. Meijer Drs. N.J. Verveen voltallige college BESLUITENLIJST - OPENBAAR 001 Besluiten van de vergadering

Nadere informatie

gemeente?all Zoetermeer I I Instemming en publicatie ontwerpbestemmingsplan Wattstraat Zaaknummer Documentnummer DOC

gemeente?all Zoetermeer I I Instemming en publicatie ontwerpbestemmingsplan Wattstraat Zaaknummer Documentnummer DOC gemeente?all Zoetermeer I I B&W-voorstel Onderwerp Instemming en publicatie ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68 Zaaknummer -2016-000644 Documentnummer DOC-2016-004837 AKKOORD Versie Auteur Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Weigeren verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een woning aan de Nieuwe Achtse Heide 70

Raadsvoorstel Weigeren verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een woning aan de Nieuwe Achtse Heide 70 gemeente Eindhoven 17R7211 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00427 B&W beslisdatum 4 april 2017 Dossiernummer 17.14.652 Raadsvoorstel Weigeren verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een woning

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli 2017 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Van 6 november 2012 openbaar

Van 6 november 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012. Advies Akkoord. BW-005130 2 Onderwerp Verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. I Advies Aan de raad voorstellen: 1. Instemmen met de

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders College van burgemeester en wethouders Openbare besluitenlijst Zitting van 10 oktober 2017 Samenstelling Aanwezig: de heer Jan Lonink, burgemeester; de heer Cees Liefting, wethouder; de heer Frank van

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2009.

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2009. Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder J.W.M. Kooijman, wethouder H. Capel, gemeentesecretaris 1. Organisatieondersteuning.

Nadere informatie

C. Visser, Communicatie

C. Visser, Communicatie Openbare Besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 07 2013 Deze lijst is niet openbaar dus alleen voor intern gebruik. Aanwezig zijn: L.M. Driessen-nsen, Burgemeester C.J.M.W.

Nadere informatie

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: de dames J.M. Nieboer (wethouder) en C.P. Verrips (directiesecretaris) en de heren

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/17/02331 Z/G/16/38339 Secretaris A.M.H. Roolvink Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 5 september 2017. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 26 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. D. van der Sleen Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02828 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1 maart 2017 1. Regionale raadsbijeenkomst transformatieopgaven Jeugdzorg, dinsdag 14 maart 2017 van 18.30-21.30 uur te Cuijk.

Nadere informatie

- Bouwen (art.2.1 lid 1a Wabo) - Strijdig gebruik van grond of bouwwerk (art. 2.1 lid 1c Wabo)

- Bouwen (art.2.1 lid 1a Wabo) - Strijdig gebruik van grond of bouwwerk (art. 2.1 lid 1c Wabo) Gemeente Amersfoort Aan De heer F. Durrani Fuutstraat 33 3815 JN AMERSFOORT Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Postbus 4000 T 14 033 www.amersfoort.nl Onderwerp Ons kenmerk Ontwerp besluit Larixstraat

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 30 oktober 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 30 oktober 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 30 oktober 2007 Agendapunt Open- 44/3.02 BW07.0962 44/3.06 BW07.0939 44/3.09 BW07.0831 44/3.10 BW07.0963 44/3.11 BW07.0965 baar Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Argumenten. Ag. nr.: Reg. nr.: BP Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Argumenten. Ag. nr.: Reg. nr.: BP Datum: Datum: Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Schijndelsedijk 14a Status Besluitvormend Voorstel 1. Het bestemmingsplan Schijndelsedijk 14a te Boxtel vast te stellen 2. Te besluiten geen exploitatieplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie