Reglement Sociale Dienst UZ Gent. Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Sociale Dienst UZ Gent. Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen"

Transcriptie

1 Reglement Sociale Dienst UZ Gent Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen Deze tegemoetkomingen hangen niet af van je inkomen en zijn bestemd voor alle actieve UZ-personeelsleden, maw medewerkers die statutair in dienst zijn van het UZ Gent of een contract van bepaalde of onbepaalde duur hebben. Periodes van ziekte, langdurige ziekte en invaliditeit of vervroegd medisch pensioen worden gelijkgesteld aan periodes van tewerkstelling. Een periode van voltijdse loopbaanonderbreking om een andere functie buiten het UZ Gent waar te nemen wordt niet weerhouden als actieve dienst. Let wel: Bij detachering naar een kabinet, vakbond of andere openbare dienst kan de tussenkomst behouden blijven. Renteloze lening Actieve personeelsleden kunnen bij de Cel Welzijn een minikrediet aanvragen om een tijdelijk en onverwacht financieel tekort op te vangen. Dat krediet bedraagt maximaal en wordt op korte termijn renteloos ter beschikking gesteld van het personeelslid. Het krediet kan worden terugbetaald door het volledige bedrag terug over te maken aan de Cel Welzijn of door maandelijks minimaal 50 te laten inhouden op het loon (overeenkomstige terugbetalingstermijn van 24 maanden). Hoe vraag je een renteloze lening aan? Na een persoonlijk gesprek met de kredietaanvrager maakt de verantwoordelijke maatschappelijk werker van de Cel Welzijn (of een plaatsvervanger) een verslag op waarin de kredietaanvraag van het personeelslid wordt omschreven en gemotiveerd. Het personeelslid ondertekent twee documenten, een leencontract en loonafstandsovereenkomst, waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd (geleende som, wijze van terugbetaling, startdatum van terugbetaling, enzovoort). Het departementshoofd P&O neemt de uiteindelijke beslissing. Het personeelslid wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Is de aanvraag goedgekeurd, dan stort de dienst Financiën het bedrag op de rekening van het personeelslid. Kredietaanvragen voor reizen, feesten, of niet essentiële gebruiksgoederen worden geweigerd. De kredietaanvraag is vertrouwelijk en behalve de Cel Welzijn krijgt enkel het departementshoofd P&O (of zijn vervanger) het sociaal verslag te zien. Duur van de procedure : kan binnen de week afgewerkt zijn. Terugbetaling Om terugbetalingsproblemen te vermijden wordt de lening bij voorkeur afgelost via inhouding op het loon. Bij inhouding op het loon worden het vakantiegeld en de eindejaarspremie voor de duur van de afbetaling samen met het loon aan het einde van de maand gestort. Een lening aanvragen kan enkel indien er geen uitstaande leningen meer zijn bij de Cel Welzijn op naam van het personeelslid. Geboortepremie Elk personeelslid heeft bij de geboorte van zijn kind recht op een premie van 100. Werken de beide ouders in het UZ Gent, dan wordt slechts één premie per kind uitbetaald. Ook bij

2 adoptie wordt deze premie uitbetaald. De Cel Welzijn beschikt over een lijst van alle geboortes die worden aangegeven aan de Personeelsadministratie, zodat de premie niet individueel moet worden aangevraagd. Overlijdensvergoeding Bij het overlijden van een personeelslid wordt aan de rechthebbenden een bedrag uitgekeerd, gelijk aan het laatste brutomaandloon met een maximumplafond van 3067,48 (bedrag op 01/01/2009). Deze betalingen gebeuren door de Personeelsadministratie uitbetaald en zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen. Bij het overlijden van de partner (gehuwd of officieel samenwonend) wordt 500 uitbetaald. Bij het overlijden van een kind ten laste is dat 250. Deze betalingen gebeuren door de Cel Welzijn. De Cel Welzijn krijgt regelmatig een overzicht van alle sterfgevallen die aan de Personeelsadministratie worden aangegeven, zodat de premie niet individueel moet worden aangevraagd. Bij onduidelijkheid over wie recht heeft op de uitkering wordt de vergoeding uitbetaald aan de betaler van de begrafenisfactuur. Personeelsleden die moeilijkheden ondervinden bij de administratieve afhandeling van een overlijden kunnen steeds een beroep doen op ondersteuning van de Cel Welzijn. Vakantiekampen voor kinderen De Cel Welzijn wil personeelsleden helpen hun werk en gezinsleven beter op elkaar af te stemmen en biedt daarom tegemoetkoming voor vakantieactiviteiten van personeelskinderen. Op die manier wil het ziekenhuis ook de continuïteit van de zorg verzekeren. Het hele jaar door kunnen onkosten voor jeugdbeweging, taalkamp, ziekenfondsinitiatieven, speelpleinwerking, enzovoort worden ingediend. De tegemoetkomingen zullen in het najaar (september-oktober) gegroepeerd uitbetaald worden. De financiële tegemoetkoming bedraagt voor een vakantieactiviteit zonder overnachting 2 /dag en voor een vakantieactiviteit met overnachting 6 /dag. Jaarlijks kan elk personeelslid rekenen op een tegemoetkoming voor maximaal 25 dagen per kind. Voorwaarden : - De kostprijs van het kamp moet hoger of gelijk zijn aan het dubbel van de tegemoetkoming : kostprijs internaatkamp is dus minimaal 12 /dag; kostprijs kamp in externaat of opvang is dus minimaal 4 / - De aangevraagde dagen moeten in een officiële vakantieperiode voor schoolkinderen liggen (krokus- of paasvakantie, zomervakantie, herfst- of kerstvakantie). - Het kamp moet georganiseerd worden door een officieel erkende organisatie. - Deelname en kostprijs van het kamp moeten worden aangetoond met een officiële onkostennota of factuur, waarop minstens naam en voornaam van het kind staan vermeld samen met de periode en de kostprijs van het kamp. Dat attest van de organisator (of een kopie van de inschrijving met kopie van de betaling) moet ten laatste tegen 31 december bezorgd worden aan de Cel Welzijn. Een aanvraag indienen Een aanvraag indienen doe je door een deelnameattest van de organisator (of een kopie van

3 de inschrijving met kopie van de betaling) in te dienen bij de Cel Welzijn met vermelding van: - naam personeelslid & adresgegevens (voor de vrouwelijke personeelsleden: de meisjesnaam) - naam kind - organisator kamp + duur, kostprijs en type kamp (internaat/externaat) - bankrekeningnummer waarop tegemoetkoming mag worden gestort Overbrugging naar pensioen bij medische pensionering Onder bepaalde voorwaarden kunnen statutaire personeelsleden in de aanloop naar het medisch pensioen een renteloze lening van maximaal worden toegekend voor een looptijd van 12 maanden. Dat ter overbrugging van de wachttijd tot aan de volledige uitbetaling van het pensioen. De geleende som moet gedekt zijn door een schuldsaldoverzekering met het UZ als begunstigde, of door.een schriftelijke persoonlijke waarborg van een partner of familielid. Tegemoetkomingen volgens inkomen Tegemoetkomingen voor medische kosten UZ-medewerkers en hun inwonende kinderen (met recht op kinderbijslag) hebben recht op een tegemoetkoming voor medische kosten. Voor wie? De tegemoetkoming voor medische kosten is voorzien voor actieve personeelsleden en hun kinderen ten laste zolang zij thuis inwonen en recht hebben op kinderbijslag. De partner, niet-werknemer van het UZ, heeft geen recht op tegemoetkoming. Om het recht op tegemoetkoming en het overeenkomstige bedrag te bepalen wordt aan de hand van het meest recente aanslagbiljet een netto maandelijks gezinsinkomen berekend adhv de refertelijst Dat wordt vergeleken met een procentuele referentielijst voor tegemoetkoming. Deze referentielijst houdt rekening met de gezinslast (zie refertelijst) en ook met het inkomen van een inwonende partner (gehuwd of samenwonend). Personeelsleden van wie het netto maandelijks inkomen buiten de refertelijst valt hebben geen recht op tegemoetkoming, tenzij in bijzondere omstandigheden. Deze omstandigheden moeten worden omschreven in een sociaal verslag dat wordt voorgelegd aan de maatschappelijk werker van de Cel Welzijn en het departementshoofd P&O. Zij bepalen ook de periode van versoepeling van de regels. De onkosten worden driemaandelijks ingebracht bij de Cel Welzijn. De tegemoetkomingen moeten na berekening hoger zijn dan 25, anders worden ze niet uitbetaald. De onkosten blijven bewaard in het dossier tot ze voor uitbetaling in aanmerking kunnen komen (tot het grensbedrag van 25 is bereikt). Personeelsleden die langdurig ziek zijn (invaliditeit via het ziekenfonds bij niet-statutaire personeelsleden) of met medisch pensioen zijn (statutaire personeelsleden), kunnen van

4 deze hulp blijven genieten. Ook gepensioneerden met een minimum rustpensioen (max /maand voor een alleenstaande, /maand voor een gezin met 2 personen) kunnen van deze hulp blijven genieten. Het bedrag van de maximale tegemoetkoming wordt beperkt tot 500 /jaar. Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming? Deze tegemoetkoming bedraagt maximum per jaar. De maximale tegemoetkoming houdt rekening met het tewerkstellingspercentage: Wie voltijds werkt kan aan het maximumbedrag komen, voor wie deeltijds werkt zal de maximale tegemoetkoming bepaald worden volgens de werktijd. Werkt je partner ook in het UZ en staat hij/zij op de loonlijst, dan wordt het maximumbedrag opgetrokken met 500 per jaar, ongeacht het tewerkstellingspercentage, tot een maximum van Voorbeeld 1:, man werkt 100% en vrouw 60% in het UZ: recht op 100% van plus forfait van 500, samen max. voor het gezin. Voorbeeld 2: vrouw werkt 75% en man 50% in het UZ, recht op 75% van plus forfait van 500, samen max voor het gezin. Hoe worden gezinsinkomen en terugbetaling bepaald? Het bewijs van inkomen kan geleverd worden via de officiële belastingaangifte eventueel ook via drie opeenvolgende loonstroken of in geval van ziekte of invaliditeit via rekeninguittreksels waarop het vervangingsinkomen staat aangegeven. Voor beginnende zelfstandigen in hoofdberoep die nog geen belastingaangifte kunnen voorleggen hanteren we volgende nettobedragen (cfr. regelgeving Kind en Gezin cijfers dd 17/06/2009): 1ste jaar : ,39 /jaar of een nettoinkomen van 985,36 /maand 2de jaar : ,39 /jaar of een nettoinkomen van 985,36 /maand 3de jaar : ,39 /jaar of een nettoinkomen van 985,36 /maand Deze bedragen worden jaarlijks aangepast in de maand juli (zelfde bedrag voor de drie jaar). Aan de hand van de belastingaangifte berekenen we het netto maandelijks gezinsinkomen: - gezamenlijk belastbaar inkomen verminderen met de belastingen aan de staat en de gemeentebelasting - om een bedrag per maand te bekomen wordt het bedrag gedeeld door 12 - het bekomen maandelijks bedrag wordt vergeleken met de refertelijst Deze lijst houdt rekening met het aantal gezinsleden en geeft de maat (%) aan van de tegemoetkoming.

5 Refertelijst 2012 netto gezinsinkomen/ tegemoetkomingspercentage / aantal gezinsleden maand , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

6 Welke medische kosten komen in aanmerking voor terugbetaling? De medische kosten die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming zijn opgedeeld in twee groepen: 1. Procentuele tegemoetkoming Er wordt een procentuele tegemoetkoming voorzien afhankelijk van het percentage dat je behaalt op de referentielijst. Die tegemoetkoming varieert van 90% tot 10%. Volgende medische kosten komen in aanmerking : Raadpleging arts-specialist binnen het UZ Gent + ambulante verzorging en/of behandeling binnen het UZ Bewijsstuk : - kopie getuigschrift voor verstrekte hulp + kwijtschrift mutualiteit - originele UZ Gent-facturen + kwijtschrift mutualiteit - origineel kasticket Raadpleging specialist buiten het UZ Gent : bij raadpleging van een specialist buiten UZ Gent wordt enkel terugbetaling wanneer er geen specifieke behandeling in het UZ Gent mogelijk is én bij schriftelijk bewezen doorverwijzing door een specialist uit het UZ Gent. - Raadpleging psychiater en psycholoog buiten het UZ Gent - Arts-specialist algemene pediatrie buiten het UZ Gent voor kinderen ten laste jonger dan 7 jaar Raadpleging huisarts Bewijsstuk : kwijtschrift mutualiteit of kopie van het prestatiebriefje Medicatie : Op voorschrift van een arts-specialist geraadpleegd in het UZ Gent en de huisarts. Bewijsstuk : attest apotheker Mod.704 N of BVAC N (met vermelding van naam patiënt, naam behandelende arts, datum en detail van de aangekochte medicatie). Oneigenlijk gebruik wordt niet toegestaan en uit de voorschriften geschrapt (o.a. schoonheids- en verzorgingsproducten, tandpasta, fopspenen, tandenborstel, babyvoeding, voedingssupplementen,vaccins, dierenmedicatie, ) Kinesitherapie : op voorschrift van een arts-specialist in het UZ Gent of de huisarts. De kinesitherapie moet in het UZ Gent gevolgd worden of door een arts van het ziekenhuis zijn voorgeschreven. Bewijsstuk : originele factuur UZ Gent Logopedie : op voorschrift van een arts-specialist in het UZ Gent of de huisarts. De logopedie moet in het UZ gevolgd worden. Bewijsstuk : originele factuur UZ Gent Paramedici, familiale hulp of gezinshulp, pedicure : tegemoetkoming voorzien als de thuisverpleging of gezinshulp medisch verantwoord is (voorschrift arts UZ Gent of huisarts) en uitgevoerd wordt door een erkende dienst, zoals het ocmw, het ziekenfonds, enz. Bewijsstuk : originele facturen Ziekenvervoer : enkel het vervoer door erkende diensten van en naar het UZ Gent komt in aanmerking. Vooraf nagaan of er geen tegemoetkoming is via de verzekering en/of het ziekenfonds. Bewijsstuk : originele factuur of betalingsbewijs

7 Kleine medische apparatuur : Op doktersvoorschrift (huisarts of specialist UZ Gent) kunnen krukken, steunzolen, braces, enz... in aanmerking genomen worden. Vooraf nagaan of andere hulpverleners kunnen aangesproken worden (ziekenfonds, Vlaams Fonds, ). Bewijsstuk : originele factuur + voorschrift arts of kopie factuur en bewijs tussenkomst van een andere betalingsinstantie 2. Vaste Tegmoetkoming Er wordt, afhankelijk van de medische kost, een vast bedrag terugbetaald dat de onkosten gemaakt door het personeelslid gedeeltelijk moet helpen dragen. Volgende medische kosten in aanmerking : Tandprothese en orthodontie : Er wordt enkel tegemoetkoming verleend bij een behandeling binnen het UZ Gent. - Stifttand, kroon- en brugelement, implantaten : Bovenprothese : Onderprothese : Orthodontie (per jaar, max. 2 jaar) : 500 Let wel : bij facturen met vermelding volgens bestek (meestal gaat dit over stifttanden, kroon- en brugwerk of implantaten) moet een detailstaat gevoegd worden bij de originele factuur om de tegemoetkoming te kunnen berekenen. Optiek Jaarlijks kunnen op voorschrift van een arts binnen het UZ Gent (voorschrift voor bril of lenzen) de kosten voor één nieuwe bril per persoon ingediend worden. De tegemoetkoming is geplafonneerd tot maximaal: - Enkelzicht glazen/paar : Dubbelzicht glazen/paar : Lenzen/paar : Montuur : Laserbehandeling beide ogen : Beeldscherm werkbril : 150 Bewijsstukken : kopie voorschrift glazen, factuur bril/lenzen, factuur laserbehandeling, doorverwijzing Arbeidsgeneeskundige Dienst UZ (voor beeldscherm werkbril). Administratiekosten, verzendingskosten, onderhoudsproducten lenzen enz. worden niet terugbetaald. Hoorapparaat: Een hoorapparaat wordt voor de helft terugbetaald, evenwel tot een maximumbedrag van 600 per kant. Er is geen tegemoetkoming voorzien voor : - Bijzondere eis privaat patiënt - Consult vast kader/dubbel ereloon - Laserepilatie - Gelaatsverzorging - Sportgeneeskunde: sportpsychologie, trainingsadvies, fietspositionering - Vaccins en reisvaccins (indien in opdracht van de dienst of het UZ wordt terugbetaling van reisvaccins wel voorzien, ongeacht de rang of inkomen). Hospitalisatieverzekering en franchiseregeling

8 Alle personeelsleden hebben recht op een gratis hospitalisatieverzekering en op gunstige aansluitingsvoorwaarden voor hun partner en kinderen. Verwacht wordt dat zij hier dan ook gebruik van maken en hun kinderen aansluiten bij de hospitalisatieverzekering. Financiële tegemoetkoming kan dus enkel worden bekomen voor het bedrag van de UZfactuur waarvoor de hospitalisatieverzekering geen of een beperkende tegemoetkoming voorziet. Let wel: enkel medische onkosten worden vergoed, hotel- of verblijfskosten komen niet in aanmerking. Kosten door overschrijding van de normering voor aangerekende tarieven komen evenmin in aanmerking voor terugbetaling. Franchiseregeling Bij opname in het UZ Gent krijgt het personeelslid de kosten van de franchise bij de hospitalisatieverzekering terugbetaald. Voor hun begunstigde familieleden blijft terugbetaling evenwel afhankelijk van een recht op terugbetaling via de Cel Welzijn. Volgende regels gelden voor begunstigde familieleden: - Directe familieleden (partner en kinderen niet-personeelsleden) hebben recht op tegemoetkoming voor het forfait hospitalisatieverzekering indien ze aangesloten zijn als nevenverzekerde bij de door het UZ Gent onderschreven polis en indien ze opgenomen worden in het UZ Gent. - De partner moet gehuwd zijn of officieel samenleven met een personeelslid dat recht heeft op tegemoetkoming van de Cel Welzijn. Dat betekent ten minste recht hebben op 10% tegemoetkoming. - Kinderen moeten ten laste zijn van een personeelslid va het UZ Gent dat recht heeft op tegemoetkoming van de Cel Welzijn (ten minste 10%) en fiscaal ten laste zijn (recht op kinderbijslag en gedomicilieerd bij het personeelslid). Let wel: - De terugbetaling moet binnen het individueel te bepalen maximumbedrag voor tegemoetkoming vallen. - Als het saldo op het maximumbedrag niet meer voldoende is om het forfait terug te betalen is er een gedeeltelijke terugbetaling beperkt tot het saldo van uw maximumbedrag. - Als het maximumbedrag bereikt is, is er geen terugbetaling meer mogelijk. Tegemoetkomingen voor wie op pensioen is De directie biedt uittredende personeelsleden een pensioengeschenk aan in de vorm van een geldsom van 150. Dat bedrag wordt de maand waarin het pensioen ingaat of kort nadien overgeschreven op de rekening van het personeelslid. Let wel: Enkel personeelsleden die met rustpensioen gaan (statutair of niet statutair) krijgen de som uitbetaald. Personeelsleden die om medische redenen met vervroegd pensioen gaan krijgen het geschenk nog niet. Zodra zij met rustpensioen gaan moeten ze de Cel Welzijn daarvan op de hoogte brengen zodat het bedrag alsnog kan uitbetaald worden. Hoe kan je dit pensioengeschenk bekomen? Elk semester bezorgt Personeelsadministratie de Cel Welzijn een lijst van alle personeelsleden die in de zes daaropvolgende maanden met pensioen gaan. Jaarlijks vraagt de Cel Welzijn een update van de mensen die het afgelopen jaar met pensioen gingen, en voert een controle uit zodat niemand wordt vergeten. Blijkt dat toch te zijn gebeurd, dan wordt de pensioensom alsnog uitbetaald.

9 Voor meer info kan je terecht bij het secretariaat van de Cel Welzijn, 4K4, tel Pensioenlening Een renteloze pensioenlening is krediet dat wordt verstrekt aan een uittredend personeelslid om de periode tot uitbetaling van het eerste pensioenbedrag te helpen overbruggen. Dat krediet bedraagt maximaal en wordt op korte termijn ter beschikking gesteld wordt van een personeelslid dat onverwacht met pensioen gaat (doorgaans pensioen om medische redenen). Het volledige bedrag moet binnen de zes maanden of binnen het jaar worden terugbetaald. Voorwaarde De aanvrager moet de terugbetaling van de lening waarborgen. Dat kan via een persoonlijke garantstelling tot terugbetaling door een partner of kind, een schuldsaldoverzekering voor het geleende bedrag of een waardepapier (obligatie) van gelijke waarde. Hoe kan je deze pensioenlening bekomen? Na een persoonlijk gesprek met de kredietaanvrager maakt de verantwoordelijke maatschappelijk werker van de Cel Welzijn (of een plaatsvervanger) een verslag op. Er wordt vastgelegd hoeveel het krediet bedraagt, hoe het geleende bedrag zal worden vrijgegeven (gespreid over drie, vier of vijf maandelijkse deelstortingen) hoe het zal worden terugbetaald en op welke termijn, enzovoort. Het departementshoofd P&O keurt de kredietaanvraag al dan niet goed. Het personeelslid wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Is de aanvraag goedgekeurd, dan stort de dienst Financiën het bedrag op de rekening van het personeelslid. Geeft de kredietaanvrager onvoldoende garanties dat het geleende bedrag zal worden terugbetaald, dan wordt de kredietaanvraag geweigerd. De volledige procedure kan binnen 14 dagen afgerond worden. Voor meer info kan je terecht bij het secretariaat van de Cel Welzijn, 4K4, tel

Zwangerschap en geboorte

Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte Wettelijke regeling maart 2015 2 Inhoud De eerste vijf maanden 4 Kennisgeving van de zwangerschap 4 Werkverwijdering 4 Afwezigheid op het werk voor zwangerschapsonderzoeken 4 Vanaf

Nadere informatie

Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO)

Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie directie HR Laatst bijgewerkt op 20/10/10 Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) 1. Inleiding Deze reglementering beschrijft de verschillende vormen van

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Mantelzorg Steekkaart 1 tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Uitgave januari 2014 De Christelijke Mutualiteit heeft een basispakket opgesteld van diensten en financiële tegemoetkomingen voor mensen

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie

De NMBS-Groep en ik!

De NMBS-Groep en ik! De NMBS-Groep en ik! Inleiding Beste collega s, 40 jaar Fonds van de sociale werken, 20 jaar Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding. Verjaardagen vieren is altijd aangenaam. Toch mag het

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Inhoud. Maart 2009. Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen 3

Inhoud. Maart 2009. Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen 3 Inhoud Maart 2009 I Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen 3 1. Wat betekent werken als onthaalouder bij een dienst? 3 2. Voorwaarden om aan te sluiten bij een dienst 3 3. Vergoeding

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG Kristien Scheepmans, Roseline Debaillie, Ludo Geys Federatie van Wit-Gele-Kruisverenigingen van Vlaanderen Onderzoeksrapport: 355.04 Brussel, februari 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Metaalhandel www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE PROVINCIALE ENERGIE-RENOVATIELENING DUWOLIM-PLUS ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen elektriciens www.abvvmetaal.be SAMEN STERK Voorwoord 4 1. Inkomen 6 1.1 Loonvoorwaarden 6 1.1.1 Index 6 1.1.2 Koopkracht 6 1.1.2.1 Ecocheques

Nadere informatie