Reglement Sociale Dienst UZ Gent. Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Sociale Dienst UZ Gent. Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen"

Transcriptie

1 Reglement Sociale Dienst UZ Gent Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen Deze tegemoetkomingen hangen niet af van je inkomen en zijn bestemd voor alle actieve UZ-personeelsleden, maw medewerkers die statutair in dienst zijn van het UZ Gent of een contract van bepaalde of onbepaalde duur hebben. Periodes van ziekte, langdurige ziekte en invaliditeit of vervroegd medisch pensioen worden gelijkgesteld aan periodes van tewerkstelling. Een periode van voltijdse loopbaanonderbreking om een andere functie buiten het UZ Gent waar te nemen wordt niet weerhouden als actieve dienst. Let wel: Bij detachering naar een kabinet, vakbond of andere openbare dienst kan de tussenkomst behouden blijven. Renteloze lening Actieve personeelsleden kunnen bij de Cel Welzijn een minikrediet aanvragen om een tijdelijk en onverwacht financieel tekort op te vangen. Dat krediet bedraagt maximaal en wordt op korte termijn renteloos ter beschikking gesteld van het personeelslid. Het krediet kan worden terugbetaald door het volledige bedrag terug over te maken aan de Cel Welzijn of door maandelijks minimaal 50 te laten inhouden op het loon (overeenkomstige terugbetalingstermijn van 24 maanden). Hoe vraag je een renteloze lening aan? Na een persoonlijk gesprek met de kredietaanvrager maakt de verantwoordelijke maatschappelijk werker van de Cel Welzijn (of een plaatsvervanger) een verslag op waarin de kredietaanvraag van het personeelslid wordt omschreven en gemotiveerd. Het personeelslid ondertekent twee documenten, een leencontract en loonafstandsovereenkomst, waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd (geleende som, wijze van terugbetaling, startdatum van terugbetaling, enzovoort). Het departementshoofd P&O neemt de uiteindelijke beslissing. Het personeelslid wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Is de aanvraag goedgekeurd, dan stort de dienst Financiën het bedrag op de rekening van het personeelslid. Kredietaanvragen voor reizen, feesten, of niet essentiële gebruiksgoederen worden geweigerd. De kredietaanvraag is vertrouwelijk en behalve de Cel Welzijn krijgt enkel het departementshoofd P&O (of zijn vervanger) het sociaal verslag te zien. Duur van de procedure : kan binnen de week afgewerkt zijn. Terugbetaling Om terugbetalingsproblemen te vermijden wordt de lening bij voorkeur afgelost via inhouding op het loon. Bij inhouding op het loon worden het vakantiegeld en de eindejaarspremie voor de duur van de afbetaling samen met het loon aan het einde van de maand gestort. Een lening aanvragen kan enkel indien er geen uitstaande leningen meer zijn bij de Cel Welzijn op naam van het personeelslid. Geboortepremie Elk personeelslid heeft bij de geboorte van zijn kind recht op een premie van 100. Werken de beide ouders in het UZ Gent, dan wordt slechts één premie per kind uitbetaald. Ook bij

2 adoptie wordt deze premie uitbetaald. De Cel Welzijn beschikt over een lijst van alle geboortes die worden aangegeven aan de Personeelsadministratie, zodat de premie niet individueel moet worden aangevraagd. Overlijdensvergoeding Bij het overlijden van een personeelslid wordt aan de rechthebbenden een bedrag uitgekeerd, gelijk aan het laatste brutomaandloon met een maximumplafond van 3067,48 (bedrag op 01/01/2009). Deze betalingen gebeuren door de Personeelsadministratie uitbetaald en zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen. Bij het overlijden van de partner (gehuwd of officieel samenwonend) wordt 500 uitbetaald. Bij het overlijden van een kind ten laste is dat 250. Deze betalingen gebeuren door de Cel Welzijn. De Cel Welzijn krijgt regelmatig een overzicht van alle sterfgevallen die aan de Personeelsadministratie worden aangegeven, zodat de premie niet individueel moet worden aangevraagd. Bij onduidelijkheid over wie recht heeft op de uitkering wordt de vergoeding uitbetaald aan de betaler van de begrafenisfactuur. Personeelsleden die moeilijkheden ondervinden bij de administratieve afhandeling van een overlijden kunnen steeds een beroep doen op ondersteuning van de Cel Welzijn. Vakantiekampen voor kinderen De Cel Welzijn wil personeelsleden helpen hun werk en gezinsleven beter op elkaar af te stemmen en biedt daarom tegemoetkoming voor vakantieactiviteiten van personeelskinderen. Op die manier wil het ziekenhuis ook de continuïteit van de zorg verzekeren. Het hele jaar door kunnen onkosten voor jeugdbeweging, taalkamp, ziekenfondsinitiatieven, speelpleinwerking, enzovoort worden ingediend. De tegemoetkomingen zullen in het najaar (september-oktober) gegroepeerd uitbetaald worden. De financiële tegemoetkoming bedraagt voor een vakantieactiviteit zonder overnachting 2 /dag en voor een vakantieactiviteit met overnachting 6 /dag. Jaarlijks kan elk personeelslid rekenen op een tegemoetkoming voor maximaal 25 dagen per kind. Voorwaarden : - De kostprijs van het kamp moet hoger of gelijk zijn aan het dubbel van de tegemoetkoming : kostprijs internaatkamp is dus minimaal 12 /dag; kostprijs kamp in externaat of opvang is dus minimaal 4 / - De aangevraagde dagen moeten in een officiële vakantieperiode voor schoolkinderen liggen (krokus- of paasvakantie, zomervakantie, herfst- of kerstvakantie). - Het kamp moet georganiseerd worden door een officieel erkende organisatie. - Deelname en kostprijs van het kamp moeten worden aangetoond met een officiële onkostennota of factuur, waarop minstens naam en voornaam van het kind staan vermeld samen met de periode en de kostprijs van het kamp. Dat attest van de organisator (of een kopie van de inschrijving met kopie van de betaling) moet ten laatste tegen 31 december bezorgd worden aan de Cel Welzijn. Een aanvraag indienen Een aanvraag indienen doe je door een deelnameattest van de organisator (of een kopie van

3 de inschrijving met kopie van de betaling) in te dienen bij de Cel Welzijn met vermelding van: - naam personeelslid & adresgegevens (voor de vrouwelijke personeelsleden: de meisjesnaam) - naam kind - organisator kamp + duur, kostprijs en type kamp (internaat/externaat) - bankrekeningnummer waarop tegemoetkoming mag worden gestort Overbrugging naar pensioen bij medische pensionering Onder bepaalde voorwaarden kunnen statutaire personeelsleden in de aanloop naar het medisch pensioen een renteloze lening van maximaal worden toegekend voor een looptijd van 12 maanden. Dat ter overbrugging van de wachttijd tot aan de volledige uitbetaling van het pensioen. De geleende som moet gedekt zijn door een schuldsaldoverzekering met het UZ als begunstigde, of door.een schriftelijke persoonlijke waarborg van een partner of familielid. Tegemoetkomingen volgens inkomen Tegemoetkomingen voor medische kosten UZ-medewerkers en hun inwonende kinderen (met recht op kinderbijslag) hebben recht op een tegemoetkoming voor medische kosten. Voor wie? De tegemoetkoming voor medische kosten is voorzien voor actieve personeelsleden en hun kinderen ten laste zolang zij thuis inwonen en recht hebben op kinderbijslag. De partner, niet-werknemer van het UZ, heeft geen recht op tegemoetkoming. Om het recht op tegemoetkoming en het overeenkomstige bedrag te bepalen wordt aan de hand van het meest recente aanslagbiljet een netto maandelijks gezinsinkomen berekend adhv de refertelijst Dat wordt vergeleken met een procentuele referentielijst voor tegemoetkoming. Deze referentielijst houdt rekening met de gezinslast (zie refertelijst) en ook met het inkomen van een inwonende partner (gehuwd of samenwonend). Personeelsleden van wie het netto maandelijks inkomen buiten de refertelijst valt hebben geen recht op tegemoetkoming, tenzij in bijzondere omstandigheden. Deze omstandigheden moeten worden omschreven in een sociaal verslag dat wordt voorgelegd aan de maatschappelijk werker van de Cel Welzijn en het departementshoofd P&O. Zij bepalen ook de periode van versoepeling van de regels. De onkosten worden driemaandelijks ingebracht bij de Cel Welzijn. De tegemoetkomingen moeten na berekening hoger zijn dan 25, anders worden ze niet uitbetaald. De onkosten blijven bewaard in het dossier tot ze voor uitbetaling in aanmerking kunnen komen (tot het grensbedrag van 25 is bereikt). Personeelsleden die langdurig ziek zijn (invaliditeit via het ziekenfonds bij niet-statutaire personeelsleden) of met medisch pensioen zijn (statutaire personeelsleden), kunnen van

4 deze hulp blijven genieten. Ook gepensioneerden met een minimum rustpensioen (max /maand voor een alleenstaande, /maand voor een gezin met 2 personen) kunnen van deze hulp blijven genieten. Het bedrag van de maximale tegemoetkoming wordt beperkt tot 500 /jaar. Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming? Deze tegemoetkoming bedraagt maximum per jaar. De maximale tegemoetkoming houdt rekening met het tewerkstellingspercentage: Wie voltijds werkt kan aan het maximumbedrag komen, voor wie deeltijds werkt zal de maximale tegemoetkoming bepaald worden volgens de werktijd. Werkt je partner ook in het UZ en staat hij/zij op de loonlijst, dan wordt het maximumbedrag opgetrokken met 500 per jaar, ongeacht het tewerkstellingspercentage, tot een maximum van Voorbeeld 1:, man werkt 100% en vrouw 60% in het UZ: recht op 100% van plus forfait van 500, samen max. voor het gezin. Voorbeeld 2: vrouw werkt 75% en man 50% in het UZ, recht op 75% van plus forfait van 500, samen max voor het gezin. Hoe worden gezinsinkomen en terugbetaling bepaald? Het bewijs van inkomen kan geleverd worden via de officiële belastingaangifte eventueel ook via drie opeenvolgende loonstroken of in geval van ziekte of invaliditeit via rekeninguittreksels waarop het vervangingsinkomen staat aangegeven. Voor beginnende zelfstandigen in hoofdberoep die nog geen belastingaangifte kunnen voorleggen hanteren we volgende nettobedragen (cfr. regelgeving Kind en Gezin cijfers dd 17/06/2009): 1ste jaar : ,39 /jaar of een nettoinkomen van 985,36 /maand 2de jaar : ,39 /jaar of een nettoinkomen van 985,36 /maand 3de jaar : ,39 /jaar of een nettoinkomen van 985,36 /maand Deze bedragen worden jaarlijks aangepast in de maand juli (zelfde bedrag voor de drie jaar). Aan de hand van de belastingaangifte berekenen we het netto maandelijks gezinsinkomen: - gezamenlijk belastbaar inkomen verminderen met de belastingen aan de staat en de gemeentebelasting - om een bedrag per maand te bekomen wordt het bedrag gedeeld door 12 - het bekomen maandelijks bedrag wordt vergeleken met de refertelijst Deze lijst houdt rekening met het aantal gezinsleden en geeft de maat (%) aan van de tegemoetkoming.

5 Refertelijst 2012 netto gezinsinkomen/ tegemoetkomingspercentage / aantal gezinsleden maand , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

6 Welke medische kosten komen in aanmerking voor terugbetaling? De medische kosten die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming zijn opgedeeld in twee groepen: 1. Procentuele tegemoetkoming Er wordt een procentuele tegemoetkoming voorzien afhankelijk van het percentage dat je behaalt op de referentielijst. Die tegemoetkoming varieert van 90% tot 10%. Volgende medische kosten komen in aanmerking : Raadpleging arts-specialist binnen het UZ Gent + ambulante verzorging en/of behandeling binnen het UZ Bewijsstuk : - kopie getuigschrift voor verstrekte hulp + kwijtschrift mutualiteit - originele UZ Gent-facturen + kwijtschrift mutualiteit - origineel kasticket Raadpleging specialist buiten het UZ Gent : bij raadpleging van een specialist buiten UZ Gent wordt enkel terugbetaling wanneer er geen specifieke behandeling in het UZ Gent mogelijk is én bij schriftelijk bewezen doorverwijzing door een specialist uit het UZ Gent. - Raadpleging psychiater en psycholoog buiten het UZ Gent - Arts-specialist algemene pediatrie buiten het UZ Gent voor kinderen ten laste jonger dan 7 jaar Raadpleging huisarts Bewijsstuk : kwijtschrift mutualiteit of kopie van het prestatiebriefje Medicatie : Op voorschrift van een arts-specialist geraadpleegd in het UZ Gent en de huisarts. Bewijsstuk : attest apotheker Mod.704 N of BVAC N (met vermelding van naam patiënt, naam behandelende arts, datum en detail van de aangekochte medicatie). Oneigenlijk gebruik wordt niet toegestaan en uit de voorschriften geschrapt (o.a. schoonheids- en verzorgingsproducten, tandpasta, fopspenen, tandenborstel, babyvoeding, voedingssupplementen,vaccins, dierenmedicatie, ) Kinesitherapie : op voorschrift van een arts-specialist in het UZ Gent of de huisarts. De kinesitherapie moet in het UZ Gent gevolgd worden of door een arts van het ziekenhuis zijn voorgeschreven. Bewijsstuk : originele factuur UZ Gent Logopedie : op voorschrift van een arts-specialist in het UZ Gent of de huisarts. De logopedie moet in het UZ gevolgd worden. Bewijsstuk : originele factuur UZ Gent Paramedici, familiale hulp of gezinshulp, pedicure : tegemoetkoming voorzien als de thuisverpleging of gezinshulp medisch verantwoord is (voorschrift arts UZ Gent of huisarts) en uitgevoerd wordt door een erkende dienst, zoals het ocmw, het ziekenfonds, enz. Bewijsstuk : originele facturen Ziekenvervoer : enkel het vervoer door erkende diensten van en naar het UZ Gent komt in aanmerking. Vooraf nagaan of er geen tegemoetkoming is via de verzekering en/of het ziekenfonds. Bewijsstuk : originele factuur of betalingsbewijs

7 Kleine medische apparatuur : Op doktersvoorschrift (huisarts of specialist UZ Gent) kunnen krukken, steunzolen, braces, enz... in aanmerking genomen worden. Vooraf nagaan of andere hulpverleners kunnen aangesproken worden (ziekenfonds, Vlaams Fonds, ). Bewijsstuk : originele factuur + voorschrift arts of kopie factuur en bewijs tussenkomst van een andere betalingsinstantie 2. Vaste Tegmoetkoming Er wordt, afhankelijk van de medische kost, een vast bedrag terugbetaald dat de onkosten gemaakt door het personeelslid gedeeltelijk moet helpen dragen. Volgende medische kosten in aanmerking : Tandprothese en orthodontie : Er wordt enkel tegemoetkoming verleend bij een behandeling binnen het UZ Gent. - Stifttand, kroon- en brugelement, implantaten : Bovenprothese : Onderprothese : Orthodontie (per jaar, max. 2 jaar) : 500 Let wel : bij facturen met vermelding volgens bestek (meestal gaat dit over stifttanden, kroon- en brugwerk of implantaten) moet een detailstaat gevoegd worden bij de originele factuur om de tegemoetkoming te kunnen berekenen. Optiek Jaarlijks kunnen op voorschrift van een arts binnen het UZ Gent (voorschrift voor bril of lenzen) de kosten voor één nieuwe bril per persoon ingediend worden. De tegemoetkoming is geplafonneerd tot maximaal: - Enkelzicht glazen/paar : Dubbelzicht glazen/paar : Lenzen/paar : Montuur : Laserbehandeling beide ogen : Beeldscherm werkbril : 150 Bewijsstukken : kopie voorschrift glazen, factuur bril/lenzen, factuur laserbehandeling, doorverwijzing Arbeidsgeneeskundige Dienst UZ (voor beeldscherm werkbril). Administratiekosten, verzendingskosten, onderhoudsproducten lenzen enz. worden niet terugbetaald. Hoorapparaat: Een hoorapparaat wordt voor de helft terugbetaald, evenwel tot een maximumbedrag van 600 per kant. Er is geen tegemoetkoming voorzien voor : - Bijzondere eis privaat patiënt - Consult vast kader/dubbel ereloon - Laserepilatie - Gelaatsverzorging - Sportgeneeskunde: sportpsychologie, trainingsadvies, fietspositionering - Vaccins en reisvaccins (indien in opdracht van de dienst of het UZ wordt terugbetaling van reisvaccins wel voorzien, ongeacht de rang of inkomen). Hospitalisatieverzekering en franchiseregeling

8 Alle personeelsleden hebben recht op een gratis hospitalisatieverzekering en op gunstige aansluitingsvoorwaarden voor hun partner en kinderen. Verwacht wordt dat zij hier dan ook gebruik van maken en hun kinderen aansluiten bij de hospitalisatieverzekering. Financiële tegemoetkoming kan dus enkel worden bekomen voor het bedrag van de UZfactuur waarvoor de hospitalisatieverzekering geen of een beperkende tegemoetkoming voorziet. Let wel: enkel medische onkosten worden vergoed, hotel- of verblijfskosten komen niet in aanmerking. Kosten door overschrijding van de normering voor aangerekende tarieven komen evenmin in aanmerking voor terugbetaling. Franchiseregeling Bij opname in het UZ Gent krijgt het personeelslid de kosten van de franchise bij de hospitalisatieverzekering terugbetaald. Voor hun begunstigde familieleden blijft terugbetaling evenwel afhankelijk van een recht op terugbetaling via de Cel Welzijn. Volgende regels gelden voor begunstigde familieleden: - Directe familieleden (partner en kinderen niet-personeelsleden) hebben recht op tegemoetkoming voor het forfait hospitalisatieverzekering indien ze aangesloten zijn als nevenverzekerde bij de door het UZ Gent onderschreven polis en indien ze opgenomen worden in het UZ Gent. - De partner moet gehuwd zijn of officieel samenleven met een personeelslid dat recht heeft op tegemoetkoming van de Cel Welzijn. Dat betekent ten minste recht hebben op 10% tegemoetkoming. - Kinderen moeten ten laste zijn van een personeelslid va het UZ Gent dat recht heeft op tegemoetkoming van de Cel Welzijn (ten minste 10%) en fiscaal ten laste zijn (recht op kinderbijslag en gedomicilieerd bij het personeelslid). Let wel: - De terugbetaling moet binnen het individueel te bepalen maximumbedrag voor tegemoetkoming vallen. - Als het saldo op het maximumbedrag niet meer voldoende is om het forfait terug te betalen is er een gedeeltelijke terugbetaling beperkt tot het saldo van uw maximumbedrag. - Als het maximumbedrag bereikt is, is er geen terugbetaling meer mogelijk. Tegemoetkomingen voor wie op pensioen is De directie biedt uittredende personeelsleden een pensioengeschenk aan in de vorm van een geldsom van 150. Dat bedrag wordt de maand waarin het pensioen ingaat of kort nadien overgeschreven op de rekening van het personeelslid. Let wel: Enkel personeelsleden die met rustpensioen gaan (statutair of niet statutair) krijgen de som uitbetaald. Personeelsleden die om medische redenen met vervroegd pensioen gaan krijgen het geschenk nog niet. Zodra zij met rustpensioen gaan moeten ze de Cel Welzijn daarvan op de hoogte brengen zodat het bedrag alsnog kan uitbetaald worden. Hoe kan je dit pensioengeschenk bekomen? Elk semester bezorgt Personeelsadministratie de Cel Welzijn een lijst van alle personeelsleden die in de zes daaropvolgende maanden met pensioen gaan. Jaarlijks vraagt de Cel Welzijn een update van de mensen die het afgelopen jaar met pensioen gingen, en voert een controle uit zodat niemand wordt vergeten. Blijkt dat toch te zijn gebeurd, dan wordt de pensioensom alsnog uitbetaald.

9 Voor meer info kan je terecht bij het secretariaat van de Cel Welzijn, 4K4, tel Pensioenlening Een renteloze pensioenlening is krediet dat wordt verstrekt aan een uittredend personeelslid om de periode tot uitbetaling van het eerste pensioenbedrag te helpen overbruggen. Dat krediet bedraagt maximaal en wordt op korte termijn ter beschikking gesteld wordt van een personeelslid dat onverwacht met pensioen gaat (doorgaans pensioen om medische redenen). Het volledige bedrag moet binnen de zes maanden of binnen het jaar worden terugbetaald. Voorwaarde De aanvrager moet de terugbetaling van de lening waarborgen. Dat kan via een persoonlijke garantstelling tot terugbetaling door een partner of kind, een schuldsaldoverzekering voor het geleende bedrag of een waardepapier (obligatie) van gelijke waarde. Hoe kan je deze pensioenlening bekomen? Na een persoonlijk gesprek met de kredietaanvrager maakt de verantwoordelijke maatschappelijk werker van de Cel Welzijn (of een plaatsvervanger) een verslag op. Er wordt vastgelegd hoeveel het krediet bedraagt, hoe het geleende bedrag zal worden vrijgegeven (gespreid over drie, vier of vijf maandelijkse deelstortingen) hoe het zal worden terugbetaald en op welke termijn, enzovoort. Het departementshoofd P&O keurt de kredietaanvraag al dan niet goed. Het personeelslid wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Is de aanvraag goedgekeurd, dan stort de dienst Financiën het bedrag op de rekening van het personeelslid. Geeft de kredietaanvrager onvoldoende garanties dat het geleende bedrag zal worden terugbetaald, dan wordt de kredietaanvraag geweigerd. De volledige procedure kan binnen 14 dagen afgerond worden. Voor meer info kan je terecht bij het secretariaat van de Cel Welzijn, 4K4, tel

Cel Welzijn. K4 4 de verdieping. Te bereiken intern : Op telefonische afspraak via algemeen nummer 26262. Via algemeen nummer 09/332.62.

Cel Welzijn. K4 4 de verdieping. Te bereiken intern : Op telefonische afspraak via algemeen nummer 26262. Via algemeen nummer 09/332.62. Cel Welzijn 1. Voorstelling Ligging K4 4 de verdieping Te bereiken intern Op telefonische afspraak via algemeen nummer 26262 Te bereiken extern Via algemeen nummer 09/332.62.62 Psychologen Muriël Van Langenhove

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten.

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten. Versie 02 Okt 2015 1. Wie heeft recht op terugbetaling? Onderstaande regels zijn van toepassing op alle personeelsleden van Defensie in werkelijke dienst (militairen en burgers), alsook op de personeelsleden

Nadere informatie

Tegemoetkoming medische kosten. Tegemoetkoming medische

Tegemoetkoming medische kosten. Tegemoetkoming medische socialedienstv Z W Tegemoetkoming medische kosten Tegemoetkoming medische kosten 2014 2014 en 2015 en 2015 MEDISCHE KOSTEN (remgeldtellers + facturen) Voor wie? Gerechtigden van de (zie website voor aangesloten

Nadere informatie

Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g o.be vzw Sociale Dienst. Willebroekkaai 36 bus 2.

Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g o.be vzw Sociale Dienst. Willebroekkaai 36 bus 2. Ondernemingsnummer 0475305807 Vzw Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g o.be vzw Sociale Dienst

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Brandstoftoelage winterperiode

Brandstoftoelage winterperiode VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 01-01-2016 1 Aanpassingen aan het reglement die als effect zouden moeten hebben dat een grotere groep recht opent op de brandstoftoelage en dat

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Inlichtingen: (02)479 39 00. fax (02)230 37 62 www.g-o.be/socialedienst E-mail: sd.go@skynet.be vzw Sociale Dienst. Dieleghemsesteenweg 24-26

Inlichtingen: (02)479 39 00. fax (02)230 37 62 www.g-o.be/socialedienst E-mail: sd.go@skynet.be vzw Sociale Dienst. Dieleghemsesteenweg 24-26 Ondernemingsnummer 0475305807 Vzw Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen: (02)479 39 00. fax (02)230 37 62 www.g-o.be/socialedienst E-mail: sd.go@skynet.be vzw

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013 Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013 REGLEMENT AANVULLENDE FINANCIËLE STEUN Het hiernavolgende reglement voor aanvullende financiële steun wordt goedgekeurd : Artikel 1 -

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING

HOSPITALISATIEVERZEKERING HUMAN RESOURCES Mei 2010 HOSPITALISATIEVERZEKERING LANXESS NV heeft voor al haar medewerkers een hospitalisatieverzekering onderschreven via AG Insurance. Wat te doen in geval van schade? Wanneer u een

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Rechthebbenden 3 Medische

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald.

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald. Organisation - Organisatie Bond Moyson Oost-Vlaanderen 311 Tramstraat 69 9052 ZWIJNAARDE Tél. : (09) 333 50 00 Fax : (09) 333 50 59 Acupunctuur Avantages - Voordelen Brillen en lenzen Chiropraxie Dag-

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

Reglement borgstelling OCMW Galmaarden versie 27.11.2013 1

Reglement borgstelling OCMW Galmaarden versie 27.11.2013 1 Reglement borgstelling OCMW Galmaarden versie 27.11.2013 1 Inleiding: Wat is borgstelling? p. 3 De aanvraag p. 3 Onderhoudsplicht p. 3 Beëindiging borgstelling p. 3 Wat mag in geen geval aangerekend worden

Nadere informatie

Overzicht voordelen mutualiteiten 2014

Overzicht voordelen mutualiteiten 2014 Overzicht voordelen mutualiteiten 2014 Christelijke Mutualiteit (CM) Griepvaccin Een tegemoetkoming van 50% van het betaalde bedrag (met een max van 3 euro) na voorlegging van het BVAC attest waaruit blijkt

Nadere informatie

Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid Eretekens van de arbeid 1. Definitie - Wat : Toekenning aan het loon- en weddetrekkend personeel van een premie na een bepaald aantal dienstjaren. - Vergoedingscode : Arbeidsereteken 2 de Klasse, volledig

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie Fondation Général Baron de Greef Fondation d utilité publique Stichting Generaal Baron de Greef Stichting van openbaar nut STEUNAANVRAAG Belangrijke opmerking: De stichting doet, door het aanbieden van

Nadere informatie

Reglement: Betalingsverbintenis verblijfkosten geplaatste bejaarde

Reglement: Betalingsverbintenis verblijfkosten geplaatste bejaarde Reglement: Betalingsverbintenis verblijfkosten geplaatste bejaarde 08.12.2009 Welzijn pagina 1 van 7 Reglement betalingsverbintenis verblijfskosten. Dit reglement heeft als doel om duidelijkheid te scheppen

Nadere informatie

Wanneer een afgevaardigde van een vakorganisatie verhinderd is, neemt hij/zij contact op met de plaatsvervang(st)er en bezorgt hem/haar het dossier.

Wanneer een afgevaardigde van een vakorganisatie verhinderd is, neemt hij/zij contact op met de plaatsvervang(st)er en bezorgt hem/haar het dossier. 1. Doel V L A A M S E L A N D M A A T S C H A P P I J R E G L E M E N T V A N S O C I A L E D I E N S T (geïndexeerde bedragen in 2011) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= De sociale dienst van

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan De palliatieve patiënt verblijft: 1 thuis in een woon- en zorgcentrum of thuisvervangend 2 milieu op de palliatieve

Nadere informatie

Inlichtingen: vzw Sociale Dienst. Willebroekkaai 36.

Inlichtingen: vzw Sociale Dienst. Willebroekkaai 36. Ondernemingsnummer 0475305807 Vzw Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g-o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g-o.be vzw Sociale Dienst

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST

GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat, 7-1000 Brussel www.rszppo.fgov.be GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST Inleiding De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord

INHOUDSTAFEL. Voorwoord INFOBROCHURE INHOUDSTAFEL Voorwoord 1 Historiek 3 2 Bestuur 3 3 Beheer 4 4 Rechthebbenden 5 5 Tegemoetkomingen 6 5.1 Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen 7 5.1.1 Renteloze lening 7 5.1.2 Voorschot op

Nadere informatie

WORDT U TURELUUT VAN UW ZELFSTANDIGENSTATUUT?

WORDT U TURELUUT VAN UW ZELFSTANDIGENSTATUUT? WORDT U TURELUUT VAN UW ZELFSTANDIGENSTATUUT? GEEN PANIEK, PARTENA PROFESSIONAL HEEFT EEN TACTIEK! OPTIMALISEER UW STATUUT ALS ZELFSTANDIGE MET COMPASS VAN PARTENA PROFESSIONAL Uw recht op sociale bescherming

Nadere informatie

Praktische gids voor de uitzendkracht

Praktische gids voor de uitzendkracht Praktische gids voor de uitzendkracht Inhoudstabel Manpower, je werkgever... 4 Je arbeidscontract Je veiligheid en welzijn Alles wat je wil weten over je salaris... 6 Hoe wordt mijn salaris bepaald? Ontvang

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014).

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Duidelijke informatie, wederzijdse communicatie en goede afspraken zijn van groot belang voor een vlot verloop van de collectieve schuldenregeling. Deze afsprakennota

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ EEN SPORTONGEVAL :

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ EEN SPORTONGEVAL : PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ EEN SPORTONGEVAL : Vraag een aangifteformulier bij onze secretaris of bij één van onze bestuursleden. Het "medisch getuigschrift" dient ingevuld te worden door de behandelende

Nadere informatie

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA Datum van opmaak : Juni 2012 In het kader van uw arbeidsovereenkomst geniet u een collectieve verzekering gezondheidszorgen. Hierna vindt u : De belangrijkste kenmerken van deze dekking Een dokument dat

Nadere informatie

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels bij bericht 27 PP van 2000 Nr. van het bijvoegsel Nr. en jaar van het bericht Wijzigingen 2 50 PP/2001

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN (artikel 67 van het Statuut en artikel 3 van bijlage VII) INFORMATIENOTA 1. WIE HEEFT RECHT OP EEN SCHOOLTOELAGE? Schooltoelage "A" (kleuteronderwijs): Deze schooltoelage

Nadere informatie

I. Terugbetaling medische kosten via DSDM :

I. Terugbetaling medische kosten via DSDM : Medische Dienst van de Federale Politie I. Terugbetaling medische kosten via DSDM : Toepassingsgebied : medische kosten niet ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte - Wie heeft recht? - Wanneer

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen BELANGRIJKE OPMERKING! Het Koninklijk Gesticht van Mesen doet, door het aanbieden van deze aanvraag geen enkele belofte van

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering Allianz Employee Benefits Praktische gids voor het beheer van uw groepsverzekering Contact Life Center Voorzorg voorzorg@allianz.be Tel.: 02/214.66.66 Fax: 02/214.71.21 Praktische gids voor het beheer

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016.

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016. Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016. Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van GSD-V

Ontdek de voordelen van GSD-V Ontdek de voordelen van GSD-V Goed nieuws! Je bestuur is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V) vzw. Daarom kan je genieten van enkele voordelen. Meer

Nadere informatie

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Hieronder vindt u de nodige stappen die dienen doorlopen te worden om een KBC-renovatiekrediet voor VME s aan te vragen en

Nadere informatie

vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie

vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie Nancy Moonens p. 10 WAT? De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd opgericht op 2 april 1992, met het doel de begunstigden in elke passende

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie Organisation - Organisatie Acupunctuur Avantages - Voordelen Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. De Voorzorg Socialistische Mutualiteit van Limburg

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2010 en binnen de perken van het begrotingskrediet zal de gemeente Affligem onder de hiernavolgende voorwaarden een mantelzorgpremie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AANVULLEND BEDRIJFSPENSIOENPLAN CONTRACTUELEN

INFORMATIEBROCHURE AANVULLEND BEDRIJFSPENSIOENPLAN CONTRACTUELEN INFORMATIEBROCHURE AANVULLEND BEDRIJFSPENSIOENPLAN CONTRACTUELEN Versie 2007 AANVULLEND BEDRIJFSPENSIOENPLAN CONTRACTUELEN 3 Voorwoord 3 1. Waarom? 4 2. Over welke personeelsleden spreken we? 4 3. De voordelen

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Overeenkomst bij opname in het woon- en zorgcentrum De Ceder

Overeenkomst bij opname in het woon- en zorgcentrum De Ceder OCMW HARELBEKE Woon- en zorgcentrum De Ceder a/d Leie Woon- en zorgcentrum De Ceder a/d Gavers Vrijdomkaai 31 Dennenlaan 55 8530 Harelbeke 8530 Harelbeke 056/735 200 056/735 391 CE nr. 358 VZB 2235 CE

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details. Organisation - Organisatie. Acupunctuur

Avantages - Voordelen. Détails - Details. Organisation - Organisatie. Acupunctuur Organisation Organisatie Onafhankelijk Ziekenfonds SECUREX 516 Acupunctuur Avantages Voordelen Détails Details per jaar Alarmsysteem Plaatsing : 40 Abonnement : 6,20/maand (tussenkomst Securex inbegrepen)

Nadere informatie

Vergoedingen uit de verplichte ziekenkas

Vergoedingen uit de verplichte ziekenkas Stap 1 Vergoedingen uit de verplichte ziekenkas Brillenglazen Voor alle leeftijden: Glazen met minsten -8,25 of +8,25 dioptrie Glazen voor jongeren dan 18 jaar krijgen eveneens indien de glazen minder

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie