Auteur. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur Deloitte Fiduciaire Onderwerp Btw zorgt voor softwareproblemen Datum Februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Februari Nr. 2 Verschijnt maandelijks (behalve in augustus) 17de jaarjang - Afgiftekantoor: Brugge 1-2e Afd. Fiduciaire Actualiteiten. Geef uw bankier geen vragen maar antwoorden Al dan niet kredietschaarste of duurdere kredieten, in ieder geval stelt uw bankier zich anders op tegenover uw bedrijf dan vroeger. Hierbij enkele richtlijnen om uw bedrijf en uw bankier op hetzelfde spoor te houden. Uw volgende kredietaanvraag als mijlpaal Vermijd dat uw bankier met uw nieuwe kredietaanvraag geconfronteerd wordt als het nieuwe project al onherroepelijk gelanceerd is. Tijdsdruk is een slechte raadgever. Meestal kent uw bankier wel uw huidige situatie, langetermijnstrategie en nettorisicopositie. Neem evenwel de tijd om de haalbaarheid van uw volgende kredietaanvraag op voorhand in te schatten nog voor het ganse project op touw gezet wordt. Het opstellen van een passend bankmemorandum kan hierbij een uitstekend hulpmiddel zijn. Breng niet alleen uw cijfers naar voor, maar laat ook het economisch belang van uw investering binnen uw onderneming aan bod komen! Uw businessplan is immers meer dan alleen de kwantitatieve informatie. De kwalitatieve informatie (management, personeel, product en productie, marketing, administratie en organisatie) neemt aan belang toe! Centraal element is immers uw notoriteit. Vergeet ook uw financieringsvoorstel niet! Bruno Degrande, accountant Vervangingsinvestering / Uitbreidingsinvestering? Eigen inbreng? Hoe financieren? Met of zonder kapitaaluitstel? Wat financieren? Inhoud 1 Geef uw bankier geen vragen maar antwoorden 2 Aandelen overnemen kan voortaan vlotter verlopen, of niet soms 3 In het kort 4 Vraag en antwoord 4 Deloitte Private Governance Waarborgstructuur? Aflossingsplan? Hoeveel financieren? Vaste variabele intrestvoet? Financieringsvoorstel

3 Aandelen overnemen kan voortaan vlotter verlopen, of niet soms? Op initiatief van Europa werd sinds 1 januari de Belgische regelgeving met betrekking tot financiële bijstand bij overnames versoepeld. Tot die datum was er immers sprake van een principieel verbod voor vennootschappen om geldmiddelen voor te schieten, leningen toe te staan of zekerheden te stellen om de overname van hun eigen aandelen te financieren. Ten einde de overdraagbaarheid van aandelen van kapitaalvennootschappen te vergemakkelijken, heeft de wetgever dit principiële verbod gewijzigd in een toelating om deze handelingen te stellen, zij het onder strikte voorwaarden. De juridische gevolgen op het vlak van aansprakelijkheid De beslissing tot financiële bijstand wordt genomen onder de verantwoordelijkheid (lees aansprakelijkheid) van het bestuursorgaan van de vennootschap die de steun verleent. Het moet onder meer de kredietwaardigheid van de potentiële koper grondig onderzoeken. Dit zal niet enkel gebeuren aan de hand van publiek gekende gegevens (zoals gepubliceerde jaarrekeningen). Ook de koper zal inzage moeten verschaffen in interne en vaak vertrouwelijke informatie. De vraag stelt zich of de koper hiertoe makkelijk bereid zal gevonden worden in de fase dat de overdracht nog niet is afgerond. Bovendien moet het bestuursorgaan een verslag opmaken waarin o.a. het belang van de steunmaatregel voor de vennootschap zelf verduidelijkt wordt. Hierbij volstaat het niet te verwijzen naar het globale belang van de groep waartoe de vennootschap zal gaan behoren, maar men zal een eigen en minstens onrechtstreeks vermogensbelang voor de steunverlenende vennootschap moeten kunnen aantonen. In dit verslag dienen verder de aan de verrichting verbonden risico s voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap in kaart gebracht te worden. Het verslag moet dus niet alleen vanuit een juridische invalshoek opgemaakt worden. Ook economische en financiële elementen zijn belangrijk. Verder moet in dit verslag de prijs vermeld worden waartegen de derde geacht wordt de aandelen te verkrijgen. Het verslag moet neergelegd worden op de griffie en gepubliceerd worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De facto betekent dit het einde voor de confidentialiteit van de overname. Samengevat: het bestuursorgaan wordt naar voren geschoven als de bewaker van de belangen van de steunverlenende vennootschap. Een rol die met een zeer grote aansprakelijkheid gepaard gaat. 2 Effecten van de nieuwe regeling voor de M&A praktijk Voor de M&A praktijk is vooral van belang dat de hoogte van de toegelaten steunverlening beperkt blijft tot de voor uitkering vatbare reserves. Ook onder de oude wetgeving (deze van het principiële verbod) werden deze reeds gebruikt in het kader van de financiering van de overname. Ze werden immers veelal uitgekeerd na de transactie onder de vorm van een (toegelaten) dividenduitkering. Dit blijft ook in de huidige stand van zaken mogelijk. Enkel zal nu de afweging gemaakt kunnen worden om een lening te verkiezen boven een dividenduitkering, waarbij veelal fiscale motieven (notionele intrestaftrek, onvolledige DBIvrijstelling) de doorslag zullen geven. Een voorbeeld: in de kmo-omgeving komt het vaak voor dat de target-vennootschap over een aanzienlijk onroerend goed beschikt. Dit onroerend goed zou perfect gebruikt kunnen worden om zekerheden te stellen in het kader van een overname, wat met de oude regeling verboden was. De nieuwe regeling leek aan dit probleem een oplossing te kunnen bieden. Echter, de beperking van de omvang van de zekerheid zal in de praktijk veelal geen verbetering opleveren. Luc Eberhardt & Jan Goemaere A Vast actief: 300 (marktwaarde 600) Vlottend actief: 700 Voorraad: 200 Vorderingen: 200 Cash: 300 Totaal vermogen: Balans Target P Eigen vermogen: 400 # Kapitaal: 50 # Wettelijke reserve: 5 # Onbeschikbare reserve: 45 # Beschikbare reserve: 300 Vreemd vermogen: 600 Totaal vermogen: Deze liquiditeiten konden vroeger sowieso worden gebruikt onder de vorm van een superdividend. Dit is echter beperkt tot de voor uitkering vatbare reserves, wat in dit geval overeenstemt. De latente meerwaarde op het onroerend goed kon voor de overname niet worden gebruikt, wat vaak een verloren opportuniteit is bij overnames van kmo s. Nu kan dit nog steeds niet, gezien de beschikbare reserve reeds is opgebruikt voor het opstromen van het superdividend. Conclusie De versoepeling biedt in de praktijk veelal niet zo veel bijkomende mogelijkheden. Bovendien dient men rekening te houden met een verregaande aansprakelijkheid voor het bestuursorgaan.

4 In het kort Actualiteiten via U kunt dit tijdschrift ook elektronisch ontvangen en dit enkele dagen vroeger dan de papieren editie. Registreer u op onze website www. deloitte.com/be/ kmo -> Tijdschrift Actualiteiten. Dubieuze debiteuren: belastingvrije provisie? Bij een vordering op een niet gefailleerde klant zijn er geen duidelijke regels of richtlijnen. Indien de eiser alles in het werk heeft gesteld om de vordering te innen en finaal geen respons krijgt, zou er kunnen gesteld worden dat deze vordering definitief verloren is. De eiser kan dit aantonen met alle middelen van gemeenrecht, behalve de eed. Het vrijwillig afzien van de inning van een vordering is niet voldoende om het niet te innen karakter aan te tonen. Let wel, er is voorzien dat vorderingen op klanten die definitieve opschorting van betaling bekomen hebben ingevolge een gerechtelijk akkoord, eveneens een vrijgestelde waardevermindering kunnen ondergaan, en dit gedurende de boekjaren dat die definitieve opschorting van kracht is. Johan Tacq, Tax & Legal Services De aanslagtermijn bij fraude is verlengd tot 7 jaar De inkomstenbelasting moet normalerwijze gevestigd worden op 30 juni van het jaar volgend op het aanslagjaar. In het geval van niet-aangifte, laattijdige aangifte of wanneer de belasting hoger blijkt te zijn dan de belasting die voortvloeit uit de gegevens die in een regelmatige aangifte voorkomen, kan de belasting gevestigd worden gedurende 3 volledige jaren vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn werd tot voor kort met 2 jaar verlengd in geval van fraude. Nu is er een verlenging met 4 jaar in geval van fraude, waardoor de Administratie over een (aanslag- en controle-)termijn van 7 jaar beschikt, te rekenen van 1 januari van het aanslagjaar. Tezelfdertijd wordt ook de termijn voor het bewaren van boeken en bescheiden in dergelijk geval verlengd tot 7 jaar. Joachim Jansegers, Tax & Legal Services Wat als de werkgever de verkeersboetes betaalt? Sinds 1 januari 2009 is de werkgever een solidariteitsbijdrage van 33 % verschuldigd op de boetes die tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst opgelopen worden en die door hem ten laste worden genomen. De terugbetaling van boetes die in de privétijd opgelopen worden, wordt verder als zuiver loon beschouwd. De solidariteitsbijdrage is steeds verschuldigd op boetes voor zware verkeersovertredingen en voor snelheidsovertredingen van minimum 150 EUR. Voor boetes ten gevolge van een lichte verkeersovertreding of van een snelheidsovertreding van minder dan 150 EUR is voorzien in een vrijstelling van 150 EUR op jaarbasis. Florence Leterme, Tax & Legal Services Het positieve cliquetsysteem is heringevoerd De constante daling van de brandstofprijzen van de jongste maanden, heeft de Federale Regering doen besluiten om het positieve cliquetsysteem, dat tussen 2004 en 2007 gangbaar was, opnieuw in te voeren vanaf 1 januari Het positieve cliquetsysteem houdt in dat elke prijsdaling van benzine of diesel een verhoging van het bedrag dat verschuldigd is aan bijzondere accijns op deze producten zal teweegbrengen. Deze verhoging van de bijzondere accijnzen kan deels teruggevorderd worden van de overheid door middel van periodieke aangiftes. Jo Vandewalle, European Customs Practice De huurindexatie 2009 is gekend Heel wat huurovereenkomsten zijn inwerking getreden per 1 januari en moeten dus geïndexeerd worden. In dit geval gebeurt de indexatie voor woninghuurovereenkomsten per 1 januari 2009 in functie van de gezondheidsindex van december 2008 (basis 2004), die 111,24 punten bedraagt. Voor woninghuurovereenkomsten is de eigenaar verplicht om de indexaanpassing op te vragen bij de huurder. In andere huurovereenkomsten is meestal contractueel bepaald dat de huurder zelf spontaan de huurverhoging moet doorvoeren. Ann Hemeryck, Tax & Legal Services Uitbreiding maandelijkse btw-teruggaaf U bent een maandaangever en u heeft geregeld belangrijke btw-tegoeden. Maar u beschikt nog niet over een vergunning van maandelijkse teruggaaf in plaats van trimestrieel. Recent werd deze regeling uitgebreid. Het aanvragen ervan kan uw voorfinanciering beperken en bijgevolg uw cashpositie verbeteren. Jo Demeulemeester, Tax & Legal Services Btw zorgt voor softwareproblemen De btw-administratie voorziet een aantal wijzigingen vanaf 1 januari Zo zal de btw-aangifte meer dan waarschijnlijk nieuwe vakken omvatten en wordt een nieuwe IC-listing verwacht voor diensten. Op vandaag bestaat deze laatste enkel voor intracommunautaire leveringen van goederen. Deze wijzigingen zullen ongetwijfeld een impact hebben op uw boekhoud- / ERP-pakket. Tijdig inplannen is dus de boodschap. Jo Demeulemeester, Tax & Legal Services Fiduciaire Actualiteiten februari 2009, nr. 2 3

5 Vraag en antwoord Deloitte Private Governance Deze rubriek komt tot stand met uw medewerking! Heeft u een specifieke vraag? Stuur ze ons door via mail of post naar Marketing & Communications Redactie Actualiteiten, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem. Verantwoordelijke uitgever Stefaan Pattijn Gehele of gedeeltelijke overname uit deze uitgave is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de redactie. Hoewel wij de grootste zorg besteden aan deze uitgave, kan de redactie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van de in deze nieuwsbrief opgenomen teksten. Heeft u vragen bij een of meerdere artikels, bel dan of contacteer uw contactpersoon binnen Deloitte Deloitte Accountancy. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Designed and produced by the Creative Studio at Deloitte Belgium Antwerpen - Brugge - Brussel - Charleroi - Diegem - Gent- Hasselt - Kortrijk - Leuven - Luik - Namen - Roeselare Is een kasboek hetzelfde als een dagboek van ontvangsten? In een kasboek worden alle mutaties in de liquide middelen zonder uitstel, getrouw en naar tijdsorde ingeschreven, telkens met vermelding van de verrichting. Het kasboek wordt dagelijks afgesloten. Het is een financieel dagboek dat door de boekhoudwetgeving opgelegd wordt. In het dagboek van ontvangsten dat zijn oorsprong vindt in de btw-wetgeving, worden alle handelingen geregistreerd waarvoor geen verplichte uitreiking van een factuur is vereist. In de praktijk aanvaardt de btw-administratie dat een kasboek gebruikt wordt als dagontvangstenboek als het de nodige vermeldingen bevat die opgelegd zijn door de btwwetgeving. Gudrun Vandamme, Tax & Legal Services Vanaf welk % is er vrijstelling van dividendbelasting? Wanneer een dochtervennootschap dividenden uitkeert aan haar moedervennootschap, bestaat de mogelijkheid om dit dividend vrij te stellen van roerende voorheffing. Voor dividenden die zijn toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2009 is deze vrijstelling van toepassing wanneer de minimumdeelneming van de moedervennootschap in de dochtervennootschap minstens 10 % bedraagt. Bovendien dient deze minimumdeelneming gedurende een volledig jaar aangehouden te zijn of te worden. Bram Descamps, Tax & Legal Services Feesten voor personeel = sociale voordelen? Personeelsfeesten vallen onder de noemer sociale voordelen. Dit betekent dat de gemaakte kosten niet belastbaar zijn in hoofde van de genieter (werknemer), maar ook niet aftrekbaar zijn voor de vennootschap. Wanneer echter aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, vormt het personeelsfeest wel een 100 % aftrekbare beroepskost voor de vennootschap, terwijl het nog steeds onbelast blijft bij de genieter. Vooreerst is er slechts één personeelsfeest per jaar aftrekbaar. Een bijkomende voorwaarde inzake aftrekbaarheid is dat alle werknemers moeten uitgenodigd worden. Dit betekent uiteraard niet dat iedereen aanwezig moet zijn. Vaak wordt ook de partner, en eventueel de kinderen, mee uitgenodigd op het personeelsfeest. Er bestaat rechtspraak die stelt dat in dat geval enkel de kosten effectief gemaakt voor het personeel, en niet de kosten gemaakt voor de familieleden, aftrekbaar zijn. Sam Herreman, Tax & Legal Services De testamentaire ouderlijke boedelverdeling ultieme oplossing voor familiale ruzies? Het gebeurt niet zelden dat bij het openvallen van een nalatenschap grote ruzies in families ontstaan. Indien u wenst te vermijden dat uw erfgenamen elkaar in de haren vliegen bij het verdelen van uw erfenis, zou u kunnen overwegen in uw testament een ouderlijke boedelverdeling op te nemen. Via deze techniek kan u uw goederen tussen uw kinderen en de afstammelingen van uw vooroverleden kinderen verdelen en verkavelen. Op deze manier kan u bepalen wie welke goederen bij uw overlijden zal toebedeeld krijgen. Is deze techniek echter wel zo waterdicht? De reden waarom de testamentaire ouderlijke boedelverdeling in de praktijk weinig succes kent, is in de eerste plaats gelegen in het feit dat alle kinderen en afstammelingen van de vooroverleden kinderen in de verdeling moeten zijn opgenomen. Een nieuwe geboorte of adoptie kan hierbij dan ook roet in het eten gooien en tot nietigheid aanleiding geven. Bovendien loopt de testamentaire ouderlijke boedelverdeling het risico nietig verklaard te worden indien er sprake is van een benadeling van meer dan één vierde (m.a.w. wanneer een kind of afstammeling van een vooroverleden kind minder dan ¾ krijgt van wat zijn gewoon erfdeel zou zijn geweest). Er is ook nog een derde obstakel. Niemand van de begiftigden mag ten gevolge de verdeling en de beschikkingen bij vooruitmaking meer voordeel genieten dan de wet toelaat. Hiermee rekening houdend, is het dan ook aangewezen deze techniek slechts te overwegen van zodra uw vermogen in gelijksoortige kavels kan verdeeld worden en u reeds een hoge leeftijd heeft. Een goed schenkingsplan tijdens het leven is echter een veiliger manier. Caroline Geenen, Private Governance Wenst u meer informatie over artikels, evenementen, studies, archieven Surf naar Checklist aftrekbare kosten Een update van de Checklist aftrekbare kosten is beschikbaar op de website van Deloitte Fiduciaire.

6 Februari Bijlage bij Nr. 2 Verschijnt maandelijks (behalve in augustus) 17de jaarjang - Afgiftekantoor: Brugge 1-2e Afd. Fiduciaire Actualiteiten. Indexcijfer der consumptieprijzen (basis 2004 = 100) 2008 Gezondheidsindex * 2008 Gezondheidsindex * Consumptieprijzen Consumptieprijzen Januari 107,85 108,84 Juli 111,22 112,87 Februari 108,71 109,62 Augustus 110,88 112,18 Maart 109,32 110,42 September 111,15 112,36 April 109,49 110,67 Oktober 111,29 112,16 Mei 110,20 111,66 November 111,09 111,49 Juni 110,62 112,88 December 111,24 111,25 * te gebruiken voor de indexatie van de huurprijzen, salarissen en sociale uitkeringen. Indicatieve wisselkoersen op (referentievalutakoersen van de euro) Land Muntcode 1 EUR = Land Muntcode 1 EUR = Australië AUD 2,0274 Nieuw-Zeeland NZD 2,4191 België EUR 1,0000 Polen PLN 4,1535 Bulgarije BGN 1,9558 Roemenië RON 3,7827 Canada CAD 1,6998 Slovakije SKK 30,126 Denemarken DKK 7,4506 Tsjechië CZK 26,8750 Estland EEK 15,6466 Ver. Staten USD 1,3917 Hongarije HUF 266,70 Ver. Koninkrijk GBP 0,95250 Japan JPY 126,14 Zuid-Afrika ZAR 13,06670 Letland LVL 0,7083 Zweden SEK 10,87000 Litouwen LTL 3,4528 Zwitserland CHF 1,4850 Noorwegen NOK 9,7500 Bekendmakingkosten in Belgisch Staatsblad Vanaf 1 januari 2009 zijn volgende tarieven van toepassing Bedrag btw 21% Totaal Bedrag btw 21% Totaal Ondernemingen Verenigingen Oprichting 185,70 39,00 224,70 123,00 25,83 148,83 Wijziging 116,10 24,38 140,48 92,90 19,51 112,41 Bron: Belgisch Staatsblad - ABEX-index Jaar Index Jaar Index November November Mei Mei November November Mei Mei Bron: Associatie van Belgische Experten November Wettelijke intrestvoeten bij laattijdige betaling Vennootschapsbelasting Op jaarbasis Personenbelasting Bedrijfsvoorheffing 7 % Roerende voorheffing Onroerende voorheffing Wettelijke intresten 5,5 % Btw 9,6 % Gemiddelde brandstofprijzen De prijzendienst van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft de gemiddelde brandstofprijs per liter voor 2008 vastgesteld (btw inbegrepen) - in EUR Euro 95 10ppm 1,4561 Diesel 10ppm 1,2523 Super 10ppm 1,4775 Diesel 50ppm 1,2694 Euro 95 50ppm 1,4557 LPG 0,5693 Super 50ppm 1,4953 Bron: Fiscoloog nr dd. 21/01/2009 Neerleggingskosten van jaarrekeningen Toegepaste tarieven vanaf 1 januari 2009 (incl. btw) Aard van het schema Op papier Via internet (XBRL) Verkort schema 204,68 EUR 140,79 EUR Volledig schema 442,20 EUR 378,31 EUR Verbetering 138,06 EUR 138,06 EUR Bron: Nationale Bank van België

7 Financieel Kompas Raadpleeg elke maand het Financieel Kompas op onze website www. deloitte.com/be/ kmo -> rubriek Quick reference -> Praktische werkdocumenten Verantwoordelijke uitgever Stefaan Pattijn Berkenlaan 8b 1831 Diegem Gehele of gedeeltelijke overname uit deze uitgave is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de redactie. Deze bijlage werd opgemaakt op basis van de beschikbare cijfers op 01/02/2009. Hoewel wij de grootste zorg besteden aan deze uitgave, kan de redactie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van de in deze nieuwsbrief opgenomen teksten Deloitte Accountancy. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Designed and produced by the Creative Studio at Deloitte Belgium Antwerpen - Brugge - Brussel - Charleroi - Diegem - Gent - Hasselt - Kortrijk - Leuven - Luik - Namen - Roeselare Kilometertarief personenwagens inkomsten 2008 en 2009 Belastbaar vermogen Voordeel in EUR per afgelegde km Berekening voordeel/jaar Btw indien fiche Btw indien factuur in PK aj aj km km km km km km 8 0,2633 0, , ,25 107,87 161,80 237,68 356,52 9 0,2865 0, , ,00 117,36 176,04 258,60 387, ,3169 0, , ,75 129,85 194,77 286,10 429, ,3474 0, , ,50 142,33 213,49 313,61 470, ,3681 0, , ,50 150,84 226,25 332,36 498, ,3913 0, , ,25 160,33 240,49 353,27 529, ,4059 0, , ,25 166,31 249,47 366,46 549, ,4230 0, , ,75 173,32 259,99 381,90 572, ,4352 0, , ,25 178,29 267,43 392,84 589, ,4437 0, , ,00 181,79 272,69 400,56 600, ,4547 0, , ,50 186,28 279,42 410,45 615,68 19 en meer 0,4632 0, , ,25 189,79 284,68 418,18 627,27 Voorafbetalingen voor aanslagjaar 2009 Vennootschappen & zelfstandigen natuurlijke personen* Componenten voor de berekening van de vermeerdering Aj Personenbelasting Tarieven voor de bonificatie wegens voorafbetalingen Aj In aanmerking genomen basisrentevoet 5 % In aanmerking genomen basisrentevoet 5 % Globale vermeerdering 11,25 % Gemiddelde bonificatie 5,625 % Voordelen volgens uiterste datum van storting: Bonificaties volgens uiterste datum van storting: VA 1: 10 april 15 % VA 1: 10 april 7,5 % VA 2: 10 juli 12,5 % VA 2: 10 juli 6,25 % VA 3: 10 oktober 10 % VA 3: 10 oktober 5 % VA 4: 20 december 7,5 % VA 4: 20 december 3,75 % * voor natuurlijke personen wordt de vermeerdering tot 90 % van haar bedrag teruggebracht zonder voorwaarde qua inkomen Diverse voordelen van alle aard Kosteloze verstrekking van verwarming aan leidinggevend personeel en bedrijfsleiders aan andere verkrijgers Kosteloze verstrekking van elektriciteit voor andere doeleinden dan verwarming aan leidinggevend personeel en bedrijfsleiders aan andere verkrijgers Kosteloze beschikking over dienstboden, huispersoneel, hoveniers, chauffeurs, per persoon die voltijds tewerkgesteld is Kosteloze beschikking over onroerende goederen van een rechtspersoon EUR per jaar 590 EUR per jaar 590 EUR per jaar 295 EUR per jaar EUR ongebouwd geïndexeerd KI x 100/90 gebouwd - indien kadastraal inkomen (KI) 745 EUR - indien kadastraal inkomen (KI) > 745 EUR - voor gemeubelde onroerende goederen geïndex. KI x 100/60 x 1,25 geïndex. KI x 100/60 x 2 voormelde bedragen vermenigvuldigen met 5/3 Minimum bezoldiging bestuurder natuurlijk persoon Voor aanslagjaar 2009: EUR Voor aanslagjaar 2010: EUR Percentage notionele intrestaftrek Grote vennootschappen Aj. 2009: 4,307 % Aj. 2010: 4,473 % KMO-vennootschappen Aj. 2009: 4,807 % Aj. 2010: 4,973 % Fiduciaire Actualiteiten februari 2009, Bijlage bij nr. 2

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Deloitte Fiduciaire www.deloitte.com Onderwerp Verloningsoptimalisaties Datum December 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Deloitte Fiduciaire Actualiteiten www.deloitte.com Onderwerp Welke beveiligingsinvesteringen genieten van de 20,5 % investeringsaftrek? Datum Februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Eubelius Client Alert www.eubelius.com Onderwerp Nieuwe Programmawet gericht op betere inning van belastingen en fraudebestrijding. Nieuwe fiscale maatregelen in 2009 Datum 12 januari 2009 Copyright

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Sinds 1 april ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar Datum 03 april 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AFZ/INTERN.IB.2006/0549. Belasting van niet-inwoners Vennootschappen. Vennootschapsbelasting. Dividend. Definitief belast

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Voorafbetaling in schijven is viermaal gewonnen! KBC-Voorafbetalingsplan En u? Hebt u al uw fiscale mogelijkheden benut? De fiscus moedigt zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en vennootschappen

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hou voortaan de aandelen in de portefeuille van uw vennootschap minstens één jaar in bezit Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Recente wijzigingen in de erfgoedwetgeving Datum 2 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Deloitte Fiduciaire Actualiteiten www.deloitte.com Onderwerp Nieuw leven voor de overgang van uw vennootschap bij overlijden Datum Januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

FSMA_2013_01-1 dd. 15/01/2013. Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Zone A (4) Overige 1.

FSMA_2013_01-1 dd. 15/01/2013. Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Zone A (4) Overige 1. Bijlage Circulaire FSMA_2013_01-1 dd. 15/01/2013 Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening A. REGLEMENTAIRE ACTIVA (3)

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Sociaal verhuren kan bijzonder interessant zijn Datum 13 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke WCO-procedure in theorie en in de praktijk: een wereld

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Nieuwsbrief Argus Advocaten www.argusadvocaten.be Onderwerp Fiscaal aftrekverbod voor kosten m.b.t. onroerende goederen die geen verband houden met het doel en/of de activiteit van de vennootschap,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Terbeschikkingstelling van personeel Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Onderwerp Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 Afdeling 3. Belastingvermindering voor de eigen woning Datum 24 oktober 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Datum 16 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp SWT (het vroegere brugpensioen), Canada Dry en Tijdskrediet: verhoogde werkgeversbijdragen, ook voor het verleden! Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO-News www.bdo.be Onderwerp Btw-aftrek bedrijfswagens: eindelijk duidelijkheid Datum 19 december 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.173. Personenbelasting. Meerwaarde op aandelen. Privé-vermogen. Normaal beheer van het privé-vermogen Datum 24 juli

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Vruchtgebruik: creatief met rechthebbenden Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian regulatory www.lydian.be Onderwerp Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in beperken tussenkomst bij opmaak schattingsverslagen voor lokale besturen tot erkende landmeter-experten.

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - april 2014 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 14 01.04.2014 Btw Datum van uitwerking van de overgang

Nadere informatie