Auteur. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur Deloitte Fiduciaire Onderwerp Btw zorgt voor softwareproblemen Datum Februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Februari Nr. 2 Verschijnt maandelijks (behalve in augustus) 17de jaarjang - Afgiftekantoor: Brugge 1-2e Afd. Fiduciaire Actualiteiten. Geef uw bankier geen vragen maar antwoorden Al dan niet kredietschaarste of duurdere kredieten, in ieder geval stelt uw bankier zich anders op tegenover uw bedrijf dan vroeger. Hierbij enkele richtlijnen om uw bedrijf en uw bankier op hetzelfde spoor te houden. Uw volgende kredietaanvraag als mijlpaal Vermijd dat uw bankier met uw nieuwe kredietaanvraag geconfronteerd wordt als het nieuwe project al onherroepelijk gelanceerd is. Tijdsdruk is een slechte raadgever. Meestal kent uw bankier wel uw huidige situatie, langetermijnstrategie en nettorisicopositie. Neem evenwel de tijd om de haalbaarheid van uw volgende kredietaanvraag op voorhand in te schatten nog voor het ganse project op touw gezet wordt. Het opstellen van een passend bankmemorandum kan hierbij een uitstekend hulpmiddel zijn. Breng niet alleen uw cijfers naar voor, maar laat ook het economisch belang van uw investering binnen uw onderneming aan bod komen! Uw businessplan is immers meer dan alleen de kwantitatieve informatie. De kwalitatieve informatie (management, personeel, product en productie, marketing, administratie en organisatie) neemt aan belang toe! Centraal element is immers uw notoriteit. Vergeet ook uw financieringsvoorstel niet! Bruno Degrande, accountant Vervangingsinvestering / Uitbreidingsinvestering? Eigen inbreng? Hoe financieren? Met of zonder kapitaaluitstel? Wat financieren? Inhoud 1 Geef uw bankier geen vragen maar antwoorden 2 Aandelen overnemen kan voortaan vlotter verlopen, of niet soms 3 In het kort 4 Vraag en antwoord 4 Deloitte Private Governance Waarborgstructuur? Aflossingsplan? Hoeveel financieren? Vaste variabele intrestvoet? Financieringsvoorstel

3 Aandelen overnemen kan voortaan vlotter verlopen, of niet soms? Op initiatief van Europa werd sinds 1 januari de Belgische regelgeving met betrekking tot financiële bijstand bij overnames versoepeld. Tot die datum was er immers sprake van een principieel verbod voor vennootschappen om geldmiddelen voor te schieten, leningen toe te staan of zekerheden te stellen om de overname van hun eigen aandelen te financieren. Ten einde de overdraagbaarheid van aandelen van kapitaalvennootschappen te vergemakkelijken, heeft de wetgever dit principiële verbod gewijzigd in een toelating om deze handelingen te stellen, zij het onder strikte voorwaarden. De juridische gevolgen op het vlak van aansprakelijkheid De beslissing tot financiële bijstand wordt genomen onder de verantwoordelijkheid (lees aansprakelijkheid) van het bestuursorgaan van de vennootschap die de steun verleent. Het moet onder meer de kredietwaardigheid van de potentiële koper grondig onderzoeken. Dit zal niet enkel gebeuren aan de hand van publiek gekende gegevens (zoals gepubliceerde jaarrekeningen). Ook de koper zal inzage moeten verschaffen in interne en vaak vertrouwelijke informatie. De vraag stelt zich of de koper hiertoe makkelijk bereid zal gevonden worden in de fase dat de overdracht nog niet is afgerond. Bovendien moet het bestuursorgaan een verslag opmaken waarin o.a. het belang van de steunmaatregel voor de vennootschap zelf verduidelijkt wordt. Hierbij volstaat het niet te verwijzen naar het globale belang van de groep waartoe de vennootschap zal gaan behoren, maar men zal een eigen en minstens onrechtstreeks vermogensbelang voor de steunverlenende vennootschap moeten kunnen aantonen. In dit verslag dienen verder de aan de verrichting verbonden risico s voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap in kaart gebracht te worden. Het verslag moet dus niet alleen vanuit een juridische invalshoek opgemaakt worden. Ook economische en financiële elementen zijn belangrijk. Verder moet in dit verslag de prijs vermeld worden waartegen de derde geacht wordt de aandelen te verkrijgen. Het verslag moet neergelegd worden op de griffie en gepubliceerd worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De facto betekent dit het einde voor de confidentialiteit van de overname. Samengevat: het bestuursorgaan wordt naar voren geschoven als de bewaker van de belangen van de steunverlenende vennootschap. Een rol die met een zeer grote aansprakelijkheid gepaard gaat. 2 Effecten van de nieuwe regeling voor de M&A praktijk Voor de M&A praktijk is vooral van belang dat de hoogte van de toegelaten steunverlening beperkt blijft tot de voor uitkering vatbare reserves. Ook onder de oude wetgeving (deze van het principiële verbod) werden deze reeds gebruikt in het kader van de financiering van de overname. Ze werden immers veelal uitgekeerd na de transactie onder de vorm van een (toegelaten) dividenduitkering. Dit blijft ook in de huidige stand van zaken mogelijk. Enkel zal nu de afweging gemaakt kunnen worden om een lening te verkiezen boven een dividenduitkering, waarbij veelal fiscale motieven (notionele intrestaftrek, onvolledige DBIvrijstelling) de doorslag zullen geven. Een voorbeeld: in de kmo-omgeving komt het vaak voor dat de target-vennootschap over een aanzienlijk onroerend goed beschikt. Dit onroerend goed zou perfect gebruikt kunnen worden om zekerheden te stellen in het kader van een overname, wat met de oude regeling verboden was. De nieuwe regeling leek aan dit probleem een oplossing te kunnen bieden. Echter, de beperking van de omvang van de zekerheid zal in de praktijk veelal geen verbetering opleveren. Luc Eberhardt & Jan Goemaere A Vast actief: 300 (marktwaarde 600) Vlottend actief: 700 Voorraad: 200 Vorderingen: 200 Cash: 300 Totaal vermogen: Balans Target P Eigen vermogen: 400 # Kapitaal: 50 # Wettelijke reserve: 5 # Onbeschikbare reserve: 45 # Beschikbare reserve: 300 Vreemd vermogen: 600 Totaal vermogen: Deze liquiditeiten konden vroeger sowieso worden gebruikt onder de vorm van een superdividend. Dit is echter beperkt tot de voor uitkering vatbare reserves, wat in dit geval overeenstemt. De latente meerwaarde op het onroerend goed kon voor de overname niet worden gebruikt, wat vaak een verloren opportuniteit is bij overnames van kmo s. Nu kan dit nog steeds niet, gezien de beschikbare reserve reeds is opgebruikt voor het opstromen van het superdividend. Conclusie De versoepeling biedt in de praktijk veelal niet zo veel bijkomende mogelijkheden. Bovendien dient men rekening te houden met een verregaande aansprakelijkheid voor het bestuursorgaan.

4 In het kort Actualiteiten via U kunt dit tijdschrift ook elektronisch ontvangen en dit enkele dagen vroeger dan de papieren editie. Registreer u op onze website www. deloitte.com/be/ kmo -> Tijdschrift Actualiteiten. Dubieuze debiteuren: belastingvrije provisie? Bij een vordering op een niet gefailleerde klant zijn er geen duidelijke regels of richtlijnen. Indien de eiser alles in het werk heeft gesteld om de vordering te innen en finaal geen respons krijgt, zou er kunnen gesteld worden dat deze vordering definitief verloren is. De eiser kan dit aantonen met alle middelen van gemeenrecht, behalve de eed. Het vrijwillig afzien van de inning van een vordering is niet voldoende om het niet te innen karakter aan te tonen. Let wel, er is voorzien dat vorderingen op klanten die definitieve opschorting van betaling bekomen hebben ingevolge een gerechtelijk akkoord, eveneens een vrijgestelde waardevermindering kunnen ondergaan, en dit gedurende de boekjaren dat die definitieve opschorting van kracht is. Johan Tacq, Tax & Legal Services De aanslagtermijn bij fraude is verlengd tot 7 jaar De inkomstenbelasting moet normalerwijze gevestigd worden op 30 juni van het jaar volgend op het aanslagjaar. In het geval van niet-aangifte, laattijdige aangifte of wanneer de belasting hoger blijkt te zijn dan de belasting die voortvloeit uit de gegevens die in een regelmatige aangifte voorkomen, kan de belasting gevestigd worden gedurende 3 volledige jaren vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn werd tot voor kort met 2 jaar verlengd in geval van fraude. Nu is er een verlenging met 4 jaar in geval van fraude, waardoor de Administratie over een (aanslag- en controle-)termijn van 7 jaar beschikt, te rekenen van 1 januari van het aanslagjaar. Tezelfdertijd wordt ook de termijn voor het bewaren van boeken en bescheiden in dergelijk geval verlengd tot 7 jaar. Joachim Jansegers, Tax & Legal Services Wat als de werkgever de verkeersboetes betaalt? Sinds 1 januari 2009 is de werkgever een solidariteitsbijdrage van 33 % verschuldigd op de boetes die tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst opgelopen worden en die door hem ten laste worden genomen. De terugbetaling van boetes die in de privétijd opgelopen worden, wordt verder als zuiver loon beschouwd. De solidariteitsbijdrage is steeds verschuldigd op boetes voor zware verkeersovertredingen en voor snelheidsovertredingen van minimum 150 EUR. Voor boetes ten gevolge van een lichte verkeersovertreding of van een snelheidsovertreding van minder dan 150 EUR is voorzien in een vrijstelling van 150 EUR op jaarbasis. Florence Leterme, Tax & Legal Services Het positieve cliquetsysteem is heringevoerd De constante daling van de brandstofprijzen van de jongste maanden, heeft de Federale Regering doen besluiten om het positieve cliquetsysteem, dat tussen 2004 en 2007 gangbaar was, opnieuw in te voeren vanaf 1 januari Het positieve cliquetsysteem houdt in dat elke prijsdaling van benzine of diesel een verhoging van het bedrag dat verschuldigd is aan bijzondere accijns op deze producten zal teweegbrengen. Deze verhoging van de bijzondere accijnzen kan deels teruggevorderd worden van de overheid door middel van periodieke aangiftes. Jo Vandewalle, European Customs Practice De huurindexatie 2009 is gekend Heel wat huurovereenkomsten zijn inwerking getreden per 1 januari en moeten dus geïndexeerd worden. In dit geval gebeurt de indexatie voor woninghuurovereenkomsten per 1 januari 2009 in functie van de gezondheidsindex van december 2008 (basis 2004), die 111,24 punten bedraagt. Voor woninghuurovereenkomsten is de eigenaar verplicht om de indexaanpassing op te vragen bij de huurder. In andere huurovereenkomsten is meestal contractueel bepaald dat de huurder zelf spontaan de huurverhoging moet doorvoeren. Ann Hemeryck, Tax & Legal Services Uitbreiding maandelijkse btw-teruggaaf U bent een maandaangever en u heeft geregeld belangrijke btw-tegoeden. Maar u beschikt nog niet over een vergunning van maandelijkse teruggaaf in plaats van trimestrieel. Recent werd deze regeling uitgebreid. Het aanvragen ervan kan uw voorfinanciering beperken en bijgevolg uw cashpositie verbeteren. Jo Demeulemeester, Tax & Legal Services Btw zorgt voor softwareproblemen De btw-administratie voorziet een aantal wijzigingen vanaf 1 januari Zo zal de btw-aangifte meer dan waarschijnlijk nieuwe vakken omvatten en wordt een nieuwe IC-listing verwacht voor diensten. Op vandaag bestaat deze laatste enkel voor intracommunautaire leveringen van goederen. Deze wijzigingen zullen ongetwijfeld een impact hebben op uw boekhoud- / ERP-pakket. Tijdig inplannen is dus de boodschap. Jo Demeulemeester, Tax & Legal Services Fiduciaire Actualiteiten februari 2009, nr. 2 3

5 Vraag en antwoord Deloitte Private Governance Deze rubriek komt tot stand met uw medewerking! Heeft u een specifieke vraag? Stuur ze ons door via mail of post naar Marketing & Communications Redactie Actualiteiten, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem. Verantwoordelijke uitgever Stefaan Pattijn Gehele of gedeeltelijke overname uit deze uitgave is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de redactie. Hoewel wij de grootste zorg besteden aan deze uitgave, kan de redactie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van de in deze nieuwsbrief opgenomen teksten. Heeft u vragen bij een of meerdere artikels, bel dan of contacteer uw contactpersoon binnen Deloitte Deloitte Accountancy. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Designed and produced by the Creative Studio at Deloitte Belgium Antwerpen - Brugge - Brussel - Charleroi - Diegem - Gent- Hasselt - Kortrijk - Leuven - Luik - Namen - Roeselare Is een kasboek hetzelfde als een dagboek van ontvangsten? In een kasboek worden alle mutaties in de liquide middelen zonder uitstel, getrouw en naar tijdsorde ingeschreven, telkens met vermelding van de verrichting. Het kasboek wordt dagelijks afgesloten. Het is een financieel dagboek dat door de boekhoudwetgeving opgelegd wordt. In het dagboek van ontvangsten dat zijn oorsprong vindt in de btw-wetgeving, worden alle handelingen geregistreerd waarvoor geen verplichte uitreiking van een factuur is vereist. In de praktijk aanvaardt de btw-administratie dat een kasboek gebruikt wordt als dagontvangstenboek als het de nodige vermeldingen bevat die opgelegd zijn door de btwwetgeving. Gudrun Vandamme, Tax & Legal Services Vanaf welk % is er vrijstelling van dividendbelasting? Wanneer een dochtervennootschap dividenden uitkeert aan haar moedervennootschap, bestaat de mogelijkheid om dit dividend vrij te stellen van roerende voorheffing. Voor dividenden die zijn toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2009 is deze vrijstelling van toepassing wanneer de minimumdeelneming van de moedervennootschap in de dochtervennootschap minstens 10 % bedraagt. Bovendien dient deze minimumdeelneming gedurende een volledig jaar aangehouden te zijn of te worden. Bram Descamps, Tax & Legal Services Feesten voor personeel = sociale voordelen? Personeelsfeesten vallen onder de noemer sociale voordelen. Dit betekent dat de gemaakte kosten niet belastbaar zijn in hoofde van de genieter (werknemer), maar ook niet aftrekbaar zijn voor de vennootschap. Wanneer echter aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, vormt het personeelsfeest wel een 100 % aftrekbare beroepskost voor de vennootschap, terwijl het nog steeds onbelast blijft bij de genieter. Vooreerst is er slechts één personeelsfeest per jaar aftrekbaar. Een bijkomende voorwaarde inzake aftrekbaarheid is dat alle werknemers moeten uitgenodigd worden. Dit betekent uiteraard niet dat iedereen aanwezig moet zijn. Vaak wordt ook de partner, en eventueel de kinderen, mee uitgenodigd op het personeelsfeest. Er bestaat rechtspraak die stelt dat in dat geval enkel de kosten effectief gemaakt voor het personeel, en niet de kosten gemaakt voor de familieleden, aftrekbaar zijn. Sam Herreman, Tax & Legal Services De testamentaire ouderlijke boedelverdeling ultieme oplossing voor familiale ruzies? Het gebeurt niet zelden dat bij het openvallen van een nalatenschap grote ruzies in families ontstaan. Indien u wenst te vermijden dat uw erfgenamen elkaar in de haren vliegen bij het verdelen van uw erfenis, zou u kunnen overwegen in uw testament een ouderlijke boedelverdeling op te nemen. Via deze techniek kan u uw goederen tussen uw kinderen en de afstammelingen van uw vooroverleden kinderen verdelen en verkavelen. Op deze manier kan u bepalen wie welke goederen bij uw overlijden zal toebedeeld krijgen. Is deze techniek echter wel zo waterdicht? De reden waarom de testamentaire ouderlijke boedelverdeling in de praktijk weinig succes kent, is in de eerste plaats gelegen in het feit dat alle kinderen en afstammelingen van de vooroverleden kinderen in de verdeling moeten zijn opgenomen. Een nieuwe geboorte of adoptie kan hierbij dan ook roet in het eten gooien en tot nietigheid aanleiding geven. Bovendien loopt de testamentaire ouderlijke boedelverdeling het risico nietig verklaard te worden indien er sprake is van een benadeling van meer dan één vierde (m.a.w. wanneer een kind of afstammeling van een vooroverleden kind minder dan ¾ krijgt van wat zijn gewoon erfdeel zou zijn geweest). Er is ook nog een derde obstakel. Niemand van de begiftigden mag ten gevolge de verdeling en de beschikkingen bij vooruitmaking meer voordeel genieten dan de wet toelaat. Hiermee rekening houdend, is het dan ook aangewezen deze techniek slechts te overwegen van zodra uw vermogen in gelijksoortige kavels kan verdeeld worden en u reeds een hoge leeftijd heeft. Een goed schenkingsplan tijdens het leven is echter een veiliger manier. Caroline Geenen, Private Governance Wenst u meer informatie over artikels, evenementen, studies, archieven Surf naar Checklist aftrekbare kosten Een update van de Checklist aftrekbare kosten is beschikbaar op de website van Deloitte Fiduciaire.

6 Februari Bijlage bij Nr. 2 Verschijnt maandelijks (behalve in augustus) 17de jaarjang - Afgiftekantoor: Brugge 1-2e Afd. Fiduciaire Actualiteiten. Indexcijfer der consumptieprijzen (basis 2004 = 100) 2008 Gezondheidsindex * 2008 Gezondheidsindex * Consumptieprijzen Consumptieprijzen Januari 107,85 108,84 Juli 111,22 112,87 Februari 108,71 109,62 Augustus 110,88 112,18 Maart 109,32 110,42 September 111,15 112,36 April 109,49 110,67 Oktober 111,29 112,16 Mei 110,20 111,66 November 111,09 111,49 Juni 110,62 112,88 December 111,24 111,25 * te gebruiken voor de indexatie van de huurprijzen, salarissen en sociale uitkeringen. Indicatieve wisselkoersen op (referentievalutakoersen van de euro) Land Muntcode 1 EUR = Land Muntcode 1 EUR = Australië AUD 2,0274 Nieuw-Zeeland NZD 2,4191 België EUR 1,0000 Polen PLN 4,1535 Bulgarije BGN 1,9558 Roemenië RON 3,7827 Canada CAD 1,6998 Slovakije SKK 30,126 Denemarken DKK 7,4506 Tsjechië CZK 26,8750 Estland EEK 15,6466 Ver. Staten USD 1,3917 Hongarije HUF 266,70 Ver. Koninkrijk GBP 0,95250 Japan JPY 126,14 Zuid-Afrika ZAR 13,06670 Letland LVL 0,7083 Zweden SEK 10,87000 Litouwen LTL 3,4528 Zwitserland CHF 1,4850 Noorwegen NOK 9,7500 Bekendmakingkosten in Belgisch Staatsblad Vanaf 1 januari 2009 zijn volgende tarieven van toepassing Bedrag btw 21% Totaal Bedrag btw 21% Totaal Ondernemingen Verenigingen Oprichting 185,70 39,00 224,70 123,00 25,83 148,83 Wijziging 116,10 24,38 140,48 92,90 19,51 112,41 Bron: Belgisch Staatsblad - ABEX-index Jaar Index Jaar Index November November Mei Mei November November Mei Mei Bron: Associatie van Belgische Experten November Wettelijke intrestvoeten bij laattijdige betaling Vennootschapsbelasting Op jaarbasis Personenbelasting Bedrijfsvoorheffing 7 % Roerende voorheffing Onroerende voorheffing Wettelijke intresten 5,5 % Btw 9,6 % Gemiddelde brandstofprijzen De prijzendienst van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft de gemiddelde brandstofprijs per liter voor 2008 vastgesteld (btw inbegrepen) - in EUR Euro 95 10ppm 1,4561 Diesel 10ppm 1,2523 Super 10ppm 1,4775 Diesel 50ppm 1,2694 Euro 95 50ppm 1,4557 LPG 0,5693 Super 50ppm 1,4953 Bron: Fiscoloog nr dd. 21/01/2009 Neerleggingskosten van jaarrekeningen Toegepaste tarieven vanaf 1 januari 2009 (incl. btw) Aard van het schema Op papier Via internet (XBRL) Verkort schema 204,68 EUR 140,79 EUR Volledig schema 442,20 EUR 378,31 EUR Verbetering 138,06 EUR 138,06 EUR Bron: Nationale Bank van België

7 Financieel Kompas Raadpleeg elke maand het Financieel Kompas op onze website www. deloitte.com/be/ kmo -> rubriek Quick reference -> Praktische werkdocumenten Verantwoordelijke uitgever Stefaan Pattijn Berkenlaan 8b 1831 Diegem Gehele of gedeeltelijke overname uit deze uitgave is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de redactie. Deze bijlage werd opgemaakt op basis van de beschikbare cijfers op 01/02/2009. Hoewel wij de grootste zorg besteden aan deze uitgave, kan de redactie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van de in deze nieuwsbrief opgenomen teksten Deloitte Accountancy. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Designed and produced by the Creative Studio at Deloitte Belgium Antwerpen - Brugge - Brussel - Charleroi - Diegem - Gent - Hasselt - Kortrijk - Leuven - Luik - Namen - Roeselare Kilometertarief personenwagens inkomsten 2008 en 2009 Belastbaar vermogen Voordeel in EUR per afgelegde km Berekening voordeel/jaar Btw indien fiche Btw indien factuur in PK aj aj km km km km km km 8 0,2633 0, , ,25 107,87 161,80 237,68 356,52 9 0,2865 0, , ,00 117,36 176,04 258,60 387, ,3169 0, , ,75 129,85 194,77 286,10 429, ,3474 0, , ,50 142,33 213,49 313,61 470, ,3681 0, , ,50 150,84 226,25 332,36 498, ,3913 0, , ,25 160,33 240,49 353,27 529, ,4059 0, , ,25 166,31 249,47 366,46 549, ,4230 0, , ,75 173,32 259,99 381,90 572, ,4352 0, , ,25 178,29 267,43 392,84 589, ,4437 0, , ,00 181,79 272,69 400,56 600, ,4547 0, , ,50 186,28 279,42 410,45 615,68 19 en meer 0,4632 0, , ,25 189,79 284,68 418,18 627,27 Voorafbetalingen voor aanslagjaar 2009 Vennootschappen & zelfstandigen natuurlijke personen* Componenten voor de berekening van de vermeerdering Aj Personenbelasting Tarieven voor de bonificatie wegens voorafbetalingen Aj In aanmerking genomen basisrentevoet 5 % In aanmerking genomen basisrentevoet 5 % Globale vermeerdering 11,25 % Gemiddelde bonificatie 5,625 % Voordelen volgens uiterste datum van storting: Bonificaties volgens uiterste datum van storting: VA 1: 10 april 15 % VA 1: 10 april 7,5 % VA 2: 10 juli 12,5 % VA 2: 10 juli 6,25 % VA 3: 10 oktober 10 % VA 3: 10 oktober 5 % VA 4: 20 december 7,5 % VA 4: 20 december 3,75 % * voor natuurlijke personen wordt de vermeerdering tot 90 % van haar bedrag teruggebracht zonder voorwaarde qua inkomen Diverse voordelen van alle aard Kosteloze verstrekking van verwarming aan leidinggevend personeel en bedrijfsleiders aan andere verkrijgers Kosteloze verstrekking van elektriciteit voor andere doeleinden dan verwarming aan leidinggevend personeel en bedrijfsleiders aan andere verkrijgers Kosteloze beschikking over dienstboden, huispersoneel, hoveniers, chauffeurs, per persoon die voltijds tewerkgesteld is Kosteloze beschikking over onroerende goederen van een rechtspersoon EUR per jaar 590 EUR per jaar 590 EUR per jaar 295 EUR per jaar EUR ongebouwd geïndexeerd KI x 100/90 gebouwd - indien kadastraal inkomen (KI) 745 EUR - indien kadastraal inkomen (KI) > 745 EUR - voor gemeubelde onroerende goederen geïndex. KI x 100/60 x 1,25 geïndex. KI x 100/60 x 2 voormelde bedragen vermenigvuldigen met 5/3 Minimum bezoldiging bestuurder natuurlijk persoon Voor aanslagjaar 2009: EUR Voor aanslagjaar 2010: EUR Percentage notionele intrestaftrek Grote vennootschappen Aj. 2009: 4,307 % Aj. 2010: 4,473 % KMO-vennootschappen Aj. 2009: 4,807 % Aj. 2010: 4,973 % Fiduciaire Actualiteiten februari 2009, Bijlage bij nr. 2

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur KPMG Belgian Newsletter www.kpmg.be Onderwerp Directe belastingen: belangrijkste fiscale maatregelen in 2009 Datum Januari 2010 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

FLASH. De algemene vergadering in het verschiet! B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN.

FLASH. De algemene vergadering in het verschiet! B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN. B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN * PB-aangifte: uitstel tot 30 juli FLASH De uiterste indieningsdatum voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Guy Palmaers en Jan Bleyen www.landwell.be Onderwerp Het gewijzigd Wetboek van vennootschappen: een overzicht Datum februari 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

THE POINT HET SOCIAL LEGAL TEAM VAN BDO BREIDT UIT FAQ. Tax. Partnership news. De zin en onzin van de managementvennootschap

THE POINT HET SOCIAL LEGAL TEAM VAN BDO BREIDT UIT FAQ. Tax. Partnership news. De zin en onzin van de managementvennootschap THE POINT BDO-NIEUWSBRIEF HET SOCIAL LEGAL TEAM VAN BDO BREIDT UIT FAQ De zin en onzin van de managementvennootschap Tax Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever voor telewerk Partnership news Het

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

wat is er nieuw in 2011? De 3 verdedigingslinies van risicobeheersing

wat is er nieuw in 2011? De 3 verdedigingslinies van risicobeheersing 2011 nieuwsbrief nr.1 www.bdo.be Nieuwsbrief Versoepeling boekhoudprincipes voor internationaal gestructureerde bedrijven PAGINA 4 Maaltijdcheques: wat is er nieuw in 2011? PAGINA 5 De mening van BDO over

Nadere informatie

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1.

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1. Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 65 Inhoud nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R 1. Kort Uit het Parlement / Rechtspraak 2. Outplacement begeleiding sinds 1 december 2007 1. Opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Nieuwsbrief Altius-Tiberghien www.altius.be Onderwerp BTW Overheidsconcessies vrijgesteld van BTW Datum november 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Contactpunt Regularisaties. Auto van de zaak. Innovatiepremie. Successierecht gezinswoning. 1.

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Contactpunt Regularisaties. Auto van de zaak. Innovatiepremie. Successierecht gezinswoning. 1. www.bnr.be 54 een uitgave verzorgd door B&R I verschijnt tweemaandelijks I april 2006 Nieuwsbrief [ I N H O U D ] 1. Kort 2. Forfaitaire buitenlandse verblijfskosten 3. Goedkope lening / fiscaal voordeel

Nadere informatie

Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis & service

Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis & service Bakermat magazine over accountancy, fiscaliteit, audit en juridisch advies v.u.: Baker Tilly Belgium, editie 2, november 2012 Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2007. Vrijstelling vennootschapsbelasting voor multinationale ondernemingen. Jaargang 18. BDO Atrio AuditorsAccountantsAdvisors

Nieuwsbrief. December 2007. Vrijstelling vennootschapsbelasting voor multinationale ondernemingen. Jaargang 18. BDO Atrio AuditorsAccountantsAdvisors Nieuwsbrief BDO Atrio AuditorsAccountantsAdvisors December 2007 Jaargang 18 1 Vrijstelling vennootschapsbelasting voor multinationale ondernemingen. 2 Europa vraagt drastische vereenvoudiging financiële

Nadere informatie

Newsletter. Editie december 2013

Newsletter. Editie december 2013 Newsletter Editie december 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton 03 Nieuwe EU-jaarrekeningrichtlijn De meeste lezers van deze nieuwsbrief 04 Strenge

Nadere informatie

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN 24/04/2010 K.U. Leuven we do moore Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap 2 BIBF - 24/04/2010 -

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie