White Paper. Energiekostenbesparingen. LOKAAL en DUURZAAM. Veenendaal, September = Publiek=

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "White Paper. Energiekostenbesparingen. LOKAAL en DUURZAAM. Veenendaal, September 2013. = Publiek="

Transcriptie

1 White Paper Energiekostenbesparingen LOKAAL en DUURZAAM Veenendaal, September 2013 = Publiek=

2 Inhoud A. Historie en samenvatting... 3 B. Visie en ontwikkeling... 4 C. Elementen om duurzame oplossingen te realiseren... 5 D. De markt... 5 E. Aanpak... 6 F. Zelf doen of uitbesteden... 7 whitepaper L&D Energie Augustus

3 A. Historie en samenvatting In 2005 heeft oprichter Meindert Boorsma samen met zijn toenmalige partner Huub Schoenaker en hun gewetenspartner Graham Sharman, partner bij McKinsey een eerste stap gezet naar het oprichten van L&D Energie. De ambitie was en is om organisaties klaar te maken voor de toekomst en een bijdrage te leveren aan good business practices voor mensen en omgeving en winst (people, planet, profit). Daarbij hebben wij ons in eerste instantie gericht op de gehele voortbrengingsketen om vervolgens vast te stellen, dat het energie (en water)verbruik daarin essentiële en belangrijke bronnen zijn, waar we enerzijds niet zonder kunnen en anderzijds een schaarste in de toekomst zien ontstaan als daar niet nu al op wordt geacteerd. Vanuit deze gedachten hebben wij onze focus gelegd op het gebruik en verbruik van energiebronnen en zien wij, dat wij niet efficiënt omgaan met deze energiebronnen. Wij verspillen veel energie en kunnen zeker 50% van de nu door ons gebruikte energie besparen door het toepassen van maatregelen, die dit ondersteunen. Alleen hebben wij er met z n allen te weinig aandacht voor en weten we (met name lokaal) niet goed waar die besparingen te realiseren zijn. Bovendien maken we de concreet te realiseren besparingen maar al te vaak niet helder in termen van verbruik, geld en eigen verantwoordelijkheid. Internationale studies van o.a. WRI, WBCSD, IEA en Rocky Mountains Institute tonen dit aan. Met een scan van uw energieprofiel kunt u op tamelijk eenvoudige wijze uitvinden wat in uw situatie aan energiekosten te besparen valt en wat u moet investeren om die besparingen te realiseren. Uit de benchmark, die L&D in de utiliteit heeft uitgevoerd blijkt, dat door de toepassing van maatregelen de energiekosten met 20% tot 50% kunnen worden verlaagd, afhankelijk van uw specifieke situatie. Uitgaande van de trias energetica kunt u deze maatregelen op de volgende energiegebieden vinden: Verminderen van de vraag naar warmte en koude (bv. Isolatie, beglazing, zonwering, luchtbehandeling) Verlagen van de vraag naar elektriciteit (bv. (LED) verlichting, daglichttoetreding, andere luchtbehandeling, energiezuinige installaties, optimale instelling WKO) Toepassen eigen energieopwekking (bv. PV, Collectoren, WKK, WKO, Geometrie, WTW, fotosynthese, brandstofcellen) Duurzaam inkopen (bv. Groen gas/elektra, bio-fuel, zonne-energie) Soms lijkt het interessant om mee te doen met inkoopcombinaties om goedkoper energie in te kopen. De vraag is of dat echt uw energie waard is en oplevert wat u van een dergelijke inspanning mag verwachten. Immers de prijs van de energie bestaat voor meer dan 50% uit overheidsbelastingen en toeslagen en die verdient u niet terug. Stel uw elektraprijs weet u met 0,5 ct te verlagen. Dan is uw winst per kwh 0,5 ct. Weet u elektra te besparen dan is uw winst tussen de 10ct en 21 ct. Misschien toch maar wat meer aandacht op besparen? Tenslotte nog dit. Weet u wat het rendement is van uw installatie(s)? En of dat rendement ook wordt gerealiseerd? Gemiddeld is het rendement van installaties in de werkelijke situatie veel lager dan aangegeven door de leverancier, eigenlijk net zo als bij het verbruik van de brandstof van uw auto. Ook daarom is het interessant om uw verbruiken en prestaties van uw installaties te weten. Met een beetje meer aandacht bespaart u al gauw 10-15% aan energiekosten. whitepaper L&D Energie Augustus

4 B. Visie en ontwikkeling Energie Transitie? Missie en Visie Een geleidelijk traject, stap voor stap Missie% Besparen optimaliseren gebouwen, installaties en energiesystemen Heroverwegen en aanpassen verbruiks processen Het$kosten$efficiënt$leveren$en$in$stand$houden$van$ lokale$integraal$duurzame%energieoplossingen$ En e Rendement verhogen rgie Tra n Visie Vervangen traditionele door duurzame systemen (wkk, led, pv) siti e Duurzaam naar groen Integraal lokale en duurzame energieopwekking! Gegarandeerde verlaging van energieverbruik Gebouwen en organisatie energie- en CO2-neutraal Professionele Integrale Energiebesturing Maatschappelijk belang duurzaam en groen Maar: Betrek alle lokale factoren Gebruik ook restenergie Denk aan conversie- en transportverliezen Na de industrialisering en de informatisering als voorbijgaande era geloven wij dat nu energie, in al haar facetten, een van de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende periode zal zijn. Een zeer interessante en uitdagende ontwikkeling! Vanwege de komende schaarste en de daaraan gekoppelde prijzen zullen alle energiedragers, het energiegebruik, de complete energie-infrastructuur, -opslag, en -transport essentieel onder de loep genomen worden. Dit zal leiden tot complete nieuwe bedrijfstakken en een andere benadering van bestaande bedrijfstakken. In alles gaat de factor energie een steeds belangrijkere rol spelen en zal een herbezinning plaatsvinden van de huidige verspilling. Ruim 50% van ons energieverbruik wordt niet nuttig ingezet en kan met diverse maatregelen gereduceerd worden, zoals het optimaliseren van de bestaande schil om gebouwen, het beter benutten van bestaande energievoorzieningen, en het toepassen op grote schaal (lokaal en duurzaam) van al lang bestaande en beproefde technologieën. De rest moet komen uit een volledig nieuwe ontwikkeling naar alternatieve en nieuwe technologieën en hernieuwbare energiebronnen. Waarom Lokale Duurzame Energievoorziening? Beheersbare Energiekosten $ Continuïteit door: - Integrale aansturing$ - Eigen Energievoorziening Maatschappelijk belang duurzaam en. groen $ Wij geloven dat de eerste grote besparing gerealiseerd kan worden door procesoptimalisatie van de huidige energieverbruikers, het verbeteren van gebouwen, installaties en daarnaast het vervangen van verouderde systemen door meer duurzame systemen. Dit betekent dat de focus in eerste instantie het beste gericht kan zijn op de lokale energieomgeving om bestaande duurzame processen in te zetten. Het lokaal toepassen van duurzame systemen, gebruik makend van beproefde technologie, levert direct en gegarandeerd een grote rendementsverbetering op. Dus slimmer en efficiënter toepassen van energie, zodat we nu al, onafhankelijk van de energietransitie een grote besparing kunnen en moeten realiseren op het energieverbruik en vermindering van de CO2-uitstoot. Waarbij het maatschappelijk belang Duurzaam en Groen beide gediend wordt. Dit wordt mogelijk door: het inpassen van duurzame installaties en op lokaal niveau, het toepassen van meer efficiënte verbruiksprocessen, en door deze vanuit een integrale besturing te optimaliseren. Lokale en Duurzame Energie! White paper Augustus

5 C. Elementen om duurzame oplossingen te realiseren Om goede duurzame oplossingen te realiseren is het van belang alle elementen die daarbij horen te betrekken. Dit loopt van het maken van een quickscan om vast te stellen of het interessant (in financiële en technische zin) om aan maatregelen voor energiekostenbesparingen te gaan beginnen via het ontwerpen en realiseren van projecten naar het in standhouden, Services, monitoren en exploiteren van de energievoorziening. Naast het monitoren kan er dan gezorgd worden voor goede analyses waarmee de energievoorziening wordt geoptimaliseerd. Op deze manier wordt realisatie, continuïteit en duurzaamheid van de energievoorziening geborgd. Alle trajecten beginnen met een situatie- en statusanalyse om iets te kunnen zeggen van de huidige energievoorziening en de daarbij behorende technische en financiële prestaties. Vanuit deze analyse kan een richting gekozen worden om verder uit te werken in een concrete business case en ontwerp van de energievoorziening. Hierbij wordt tevens gekeken naar een eventuele financiering voor de investering die nodig is voor de levering van aangepaste of nieuwe systemen. Na het vaststellen van de business case en het detailontwerp kan worden overgegaan tot de realisatie van de nieuwe energievoorziening, soms als geheel in een keer, soms in fasen op basis van een vastgestelde strategie, soms als onderdeel van een groter geheel, waaronder nieuwbouw of renovatie. Het is daarbij aan te bevelen, dat de ontwerpende partij ook een verantwoordelijkheid neemt in de realisatie van de voorziening en de exploitatie daarin. Wij kunnen u aanbevelen ervoor te zorgen, dat goed geregeld is. Zorg er dus voor, dat voor de oplevering er een concreet in standhouding en monitoring en analyse contract ligt, zodat u verrassingen in de exploitatiefase kunt beperken en veel belangrijker de resultaten kunt optimaliseren. Als u een nieuwe energievoorziening realiseert vergeet dan niet uw energiecontract hierop aan te laten sluiten, want in veel gevallen veranderen uw profielen van uw energieverbruik en voor u het weet betaalt u te veel. D. De markt Wat opvalt in de facilitaire markt is, dat energie veel geld kost en wordt gezien als een noodzakelijke kostenpost, evenals de servicekosten van de energievoorziening. In de meeste gevallen ligt er geen koppeling tussen het budget voor energie en het budget voor servicekosten, zodat er geen afweging gemaakt wordt waarin alle elementen van energiekostenbesparing worden meegenomen en er dus vaak geen zicht is op de werkelijke kosten in relatie tot de mogelijke besparingen. Als dan ook nog de eigenaar van het pand een andere organisatie is dan de exploitant wordt het nog lastiger om een goede business case geaccordeerd te krijgen. Met andere woorden: het verduurzamen en optimaliseren van uw energievoorziening is niet een eenvoudig 123tje, het kost tijd moeite en energie om het voor elkaar te krijgen en vooral voor elkaar te blijven houden. Daarnaast helpt de kwaliteiten kennis van de gemiddelde adviseur en installateur niet om de iets complexere zaken ook echt goed, efficiënt en tegen redelijke kosten te realiseren. Vaak is ook niet bekend wat nu het werkelijke huidige verbruik van de energievoorziening op details is. Wat zijn de grote verbuikers als het gaat om warmte, koude en elektriciteit? Is het wel de verlichting of wordt 80% van de elektriciteit gebruikt White paper Augustus

6 voor koeling en luchtbehandeling. Hoe zit dat in uw gebouwen? Kent u daarnaast de regelingen voor vrijstelling van energiebelasting en eventuele fiscale mogelijkheden om de kosten te beperken? Zo zijn er tal van vragen en mogelijke antwoorden, die pas gegeven kunnen worden als er een goede situatie-analyse heeft plaatsgevonden. Er zijn volop mogelijkheden om ook uw energierekening te halveren, maar het vergt wel enige inspanning. De doelgroepen waar bovenstaande vaak relevant voor is vinden we onder anderen in de volgende sectoren: Woningbouwverenigingen Wellnesscentra Zorginstellingen VVE s Verpleeginstellingen Hotels Ziekenhuizen Kantoren Zwembaden Retail en winkelcentra Recreatiecentra Overige utiliteit Het potentieel aan besparingen voor de segmenten Cure en care (Zorg, verpleeg- en Ziekenhuizen) bedraagt meer dan 800 MWe, voor de Hospitality sector (Hotels, zwembaden, wellness- en recreatiecentra) meer dan 450 MWe 1. Het is bijzonder jammer, dat die besparingen momenteel nog niet worden benut. E. Aanpak Overtuigt, dat er in uw organisatie meer gedaan moet worden aan het realiseren van energie(kosten) besparingen dan is het van belang, dat er een goed (energie)plan wordt opgesteld, waarin doelstellingen worden vastgelegd en eventuele hordes worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld de vastlegging in verschillende budgetten van de veranderende kosten, de wellicht benodigde vergunningen (bv. Voor een WKO of WKK), de doorlooptijd van eventueel te verkrijgen subsidies en niet te vergeten nieuw te contracteren energievolumes. In sommige gevallen is het ook zinvol om uw directe omgeving te betrekken bij de realisatie van uw plannen. Ga daarom goed beslagen aan de slag. Een concreet fasenplan kan hierbij helpen : 1. Haalbaarheid Bepaal de haalbaarheid van uw plannen. (zowel technisch, organisatorisch als financieel) 2. Engineering Indien voldoende zorg ervoor, dat de uitwerking goed en concreet wordt ingevuld en reken de voorstellen goed door, zodat verrassingen in de uitvoering worden beperkt. 3. Realisatie Zorg ervoor, dat goedkeuring wordt verkregen en de realisatie goed wordt gemanaged. Goed projectmanagement is hierbij een must, want er zijn vaak vele partijen bij betrokken. Zorg ook voor goede communicatie en leg alle afspraken vast. 4. Exploitatie Houd rekening met exploitatiekosten, vanaf het begin en zorg ervoor, dat er goede monitoring plaatsvindt van de installaties en verbruiken in uw gebouw(en). Eigenlijk begint het echt besparen pas bij de exploitatie. Het project en implementatie daarvan levert de grote besparing, maar als het niet wordt gemonitored verliest u al snel weer een deel van de besparingen. 1 Bron: Marktonderzoek Cogen-Projects White paper Augustus

7 F. Zelf doen of uitbesteden Bij de realisatie van de besparingen kan voor diverse insteken gekozen worden. Afhankelijk van de situatie zal een keuze tussen zelf doen of uitbesteden moeten worden gemaakt. Waarschijnlijk hebt u niet de benodigde kennis en ervaring in huis en zult u dit moeten inkopen. De vraag is of het beter is alles uit te besteden of delen zelf te realiseren. In alle gevallen is het van belang, dat er nauw wordt samengewerkt. Ook als u kiest voor complete uitbesteding aan bijvoorbeeld een ESCO (energie service company) is het van belang goed vast te leggen wat uw voorwaarden hiervoor zijn en hoe deze het beste kunnen worden ingevuld. Zorg dat er in ieder geval enige kennis intern blijft bestaan. Wat daarnaast essentieel voor succes is, dat uw energiesituatie gemonitored wordt en blijft een dat de aansturing van dienstverleners daarin goed gebeurd. Dit is niet alleen van belang voor uw installaties, maar ook voor uw relatie met de energieleverancier. Door goede rapportages en analyses blijft uw installatie langer uptodate en blijven de energiekosten beter inzichtelijk en beheersbaar. White paper Augustus

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Mededeling aan het AB

Mededeling aan het AB IPP Mededeling aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. geraed/2013.11086 Onderwerp Zonnepanelen Agendapuntnr. 3.2 AB-vergadering 11-12-2013 Samenvatting In het AB van 6-12-2012 is het voorstel pilot

Nadere informatie

AM en Corio hebben samen met Ahold, SCM en Grontmij

AM en Corio hebben samen met Ahold, SCM en Grontmij het kan, Duurzame winkelcentra! Duurzame woningen, duurzame kantoren: de ontwikkeling ervan is inmiddels gemeengoed geworden. Bij winkelcentra ligt dat anders. Het ontwikkelproces is traditioneel, winkelruimtes

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050

Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 0 Mei 2015 3.A31 Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 Bibliotheekgegevens rapport: Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed Marlies Pierik en Ciaran O Connor* Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed Kansen voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed door middel van geïntegreerde contracten Gemeenten kunnen aanzienlijke (kosten)besparingen

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle

Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle Routekaart naar een CO2-neutraal Goirle Eindrapport Sander van Cranenburgh Pieter Klep Pieter Johannes Steenbergen Vera Rovers Rapportnummer: 04PS80065 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Energiebesparing organiseren met ESCo s

Energiebesparing organiseren met ESCo s # Energiebesparing organiseren met ESCo s White paper 2; de visie van experts en elf praktijkvoorbeelden ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing 1 Fotograaf: Renilde Huizenga Voorwoord

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Zuinig licht; Heldere keuze

Zuinig licht; Heldere keuze Dit is een publicatie van: Taskforce Verlichting p.a. Agentschap NL - NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus 8242 3505 RE Utrecht T +31 (0)88 602 2770 Agentschap NL november 2011 Publicatie-nr. 2TFVL1104

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Postbus 90156 4800 RH Breda Contactpersoon:

Nadere informatie