Juridisch De volgende drie arbitragezaken zijn opgestart dan wel worden overwogen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juridisch De volgende drie arbitragezaken zijn opgestart dan wel worden overwogen:"

Transcriptie

1 Nr.: Purmerend, 9 december 2009 Aan de gemeenteraad, Inleiding en probleemstelling: In de vorige bestuursperiode (21 juli 2005) is opdracht verstrekt tot het realiseren van praktijkschool W.J. Bladergroen aan de Flevostraat in Purmerend. Deze opdracht is vervat in een aannemingsovereenkomst, welke door zowel gemeente als aannemer is getekend. In het bestek was als datum van aanvang van de bouw vermeld 12 september 2005, terwijl het werk uiterlijk zou moeten worden opgeleverd op 23 juni Deze laatste datum is in overleg tussen gemeente en aannemer eerst verlengd naar 21 juli 2006 en daarna tot 23 augustus In september 2006 bleek dat de gemeente met de aannemer in geschil zou raken, waarna een spoedplaatsopneming is verzocht bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Deze plaatsopneming heeft op 6 oktober 2006 plaatsgevonden. Uiteindelijk is op 23 november 2006 het proces-verbaal van oplevering gemaakt. Vrij snel daarna werden reeds de eerste tekortkomingen/mankementen aan het gebouw geconstateerd, waardoor onvermijdelijke extra kosten moesten worden gemaakt om dit te herstellen. Op dit moment loopt een arbitragezaak tegen zowel de aannemer als de architect om een deel van de extra kosten op beide partijen te verhalen. Een 2 e arbitragezaak tegen de aannemer wordt nog overwogen. Naast het herstellen van een groot aantal opleverpunten is besloten een drietal onderzoeken te laten uitvoeren. Zo is een onderzoek naar de constructieve integriteit (draagconstructie gebouw en kwaliteit van de gevels) uitgevoerd en een onderzoek naar de technische (E&W) installaties. Tevens is een procesevaluatie door Twynstra Gudde uitgevoerd van het totale besluitvormingsproces en zijn aanbevelingen gedaan om de sturing hierop voor de toekomst te verbeteren. U bent in april 2009 van dit laatste vertrouwelijke rapport op de hoogte gesteld, waarbij u tevens bent geïnformeerd over de stand van zaken tot dan toe door middel van een aanbiedingsbrief. Alle onderzoeken zijn inmiddels afgerond, zodat nu ook een duidelijk beeld ontstaat van de nog te maken herstelkosten. Juridisch De volgende drie arbitragezaken zijn opgestart dan wel worden overwogen: Arbitragezaak 1.) Spoedig na de oplevering is een arbitragezaak gestart tegen de aannemer. Deze zaak is op drie momenten in 2008 in de raadkamer mondeling behandeld. Door de gemeente zijn meer dan 100 producties ingediend tegen de aannemer (herstel oplever- en onderhoudspunten). Daarnaast is door de gemeente een boete geëist wegens te late oplevering en zijn door de gemeente kosten gemaakt in de vakantieperiode wegens afwezigheid van de aannemer. De Raad van Arbitrage heeft in het scheidsrechtelijk vonnis van 6 oktober 2009 nagenoeg alle claims van de gemeente afgewezen. De financiële claim van de aannemer tot uitbetaling van de achtergehouden laatste termijn van de bouwkosten alsmede kosten voor meerwerk ad ,33 is door de Raad van Arbitrage toegekend. Daar komt nog bij de rentekosten van de achtergehouden slottermijnen totaal ,-. Daarnaast is de gemeente door de Raad van Arbitrage bevolen tot het uitbetalen van de proceskosten van de aannemer ad ,91. blz. 1 van 5

2 Wij overwegen nog om in deze hoger beroep in te stellen. De advocaat zal daarover eerst zijn advies uitspreken. In een nog binnenkort aan uw raad te zenden brief zullen wij hierover meer duidelijkheid geven alsmede over de andere arbitragezaken. Arbitragezaak 2.) Zoals ook in onze brief van 23 april 2009 aan uw raad is genoemd is de arbitragezaak tegen de architect pro forma ingediend maar moet behandeling nog plaatsvinden. Deze zaak richt zich op herstel van de trap, herstel van de balansventilatie i.v.m. ontwerpfouten, herstel niet onderheide trappen en herstel E/W installaties. Arbitragezaak 3.) Wij overwegen nog een 2 e arbitragezaak tegen de aannemer te starten voor met name herstelkosten aan de gevel en het aanbrengen van noodvoorzieningen. In de in deze kredietaanvraag te voteren bedragen wordt nog geen rekening gehouden met de mogelijk terug te ontvangen bedragen uit de ingediende schadeclaims, omdat de exacte hoogte hiervan nog onzeker is. Herstelwerkzaamheden De nog uit te voeren herstelwerkzaamheden aan het gebouw zijn onvermijdelijk om voor de lange termijn een kwalitatief bouwkundig goed en functioneel gebouw te kunnen garanderen. Deze herstelwerkzaamheden richten zich op de gevel, luchtbehandeling, verlichting en het buitenterrein. Door een onafhankelijke constructeur is vastgesteld dat ten aanzien van de gevel de constructieve integriteit in het geding is. Zo worden bewegingen in de gevel met 7x de toegestane waarden overschreden. Daarnaast is door eveneens onafhankelijke deskundigen vastgesteld dat de aanwezige verlichting en luchtbehandeling niet aan de minimale wettelijke eisen voldoen. Op het buitenterrein vinden extreme verzakkingen plaats. Indien deze elementen niet naar behoren worden hersteld accepteert Purmerende Scholengemeenschap (PSG) niet de overdracht van het gebouw. In juni 2009 zijn aan de gevel noodvoorzieningen getroffen om de veiligheid in en om het schoolgebouw te borgen. Zo zijn de gevelpanelen extra geborgd en zijn ramen voorzien van speciale folie om bij spontane ruitbreuk rondvliegend glas tegen te gaan. Financieel De totale kosten van alle herstelwerkzaamheden worden geraamd op 2,4 miljoen (zie financiële bijlage). Met de PSG is afgesproken dat zij het bouwheerschap voor deze herstelwerkzaamheden op zich neemt. De voorwaarden op basis waarvan budgetten aan de PSG beschikbaar worden gesteld wordt vastgelegd in een (project) subsidiebeschikking. Door de uitvoering van allerlei herstelwerkzaamheden in 2008 en 2009 is inmiddels een kredietoverschrijding ontstaan van afgerond 1,3 miljoen. Het totaal te voteren krediet bedraagt derhalve afgerond 3,9 miljoen inclusief reeds gemaakte juridische kosten ad ,-. De in het gunstigste geval totaal terug te ontvangen bedrag uit de ingediende schadeclaims bedraagt 2,1 miljoen (excl. verrekening proceskosten). Het totaal te voteren krediet wijkt af van het bedrag dat destijds in de aanbiedingsbrief van 23 april jl. aan uw raad is gecommuniceerd. In die brief is gesproken over een totaalbedrag van 3,5 miljoen. In de herziene berekening hebben wij juridische kosten mee geraamd en de hoger uitgevallen rentekosten van de laatste termijnbetaling aan de aannemer. blz. 2 van 5

3 Oplossingsrichtingen: De nog uit te voeren herstelwerkzaamheden aan het pand Bladergroen zijn de volgende: Vervanging van de volledige buitengevel, inclusief vervanging screens en aanheling stucwerk; Herstel en reparatie E&W installaties; Herstel niet onderheide buitentrappen en bestrating bij de hoofdentree van het gebouw. Constructeurskosten, projectleiding en kosten directievoering Voor de gemeente is het van belang dat de PSG als toekomstig eigenaar en gebruiker van het gebouw zich volledig conformeert aan de voorgestelde herstelwerkzaamheden. In een bestuurlijk overleg in juni 2009 tussen de PSG en de gemeente is aan de PSG voorgesteld of de overdracht van het gebouw gekoppeld kan worden aan het bouwheerschap voor de uitvoering van deze werkzaamheden. De PSG heeft hierop instemmend gereageerd. De voorwaarden die hieraan worden verbonden zijn, dat de PSG de beschikking krijgt over het netto beschikbare budget voor alle herstelwerkzaamheden, ad 2,4 miljoen. De PSG heeft daarbij zelf als opdracht gesteld dat mogelijke efficiëncywinst, die zij bij feitelijke aanbesteding hopen te behalen, uiteindelijk weer terugvloeit naar de gemeente. Het risico dat de kosten hoger zullen uitvallen dan het beschikbaar gestelde budget is voor rekening van de PSG. Tegelijkertijd zal het gebouw in eigendom worden overgedragen aan de PSG. De exacte voorwaarden voor het ter beschikking stellen van deze budgetten aan de PSG zullen nader worden vastgesteld in een projectsubsidiebeschikking. Meetbare doelstellingen: De uiteindelijke doelstelling is dat er eind 2010 een constructief veilig en duurzaam gebouw staat dat voldoet aan de functionaliteitseisen voor het type onderwijs waarvoor het is bedoeld. Financiële consequenties: Om het gebouw kwalitatief goed en bouwkundig veilig te kunnen overdragen aan de PSG zijn vanaf 2007 tot heden extra kosten gemaakt. Hiervoor is door uw Raad in september 2007 een extra krediet beschikbaar gesteld (besluitnr ) van ,-. Inmiddels is het destijds beschikbaar gestelde budget ruim overschreden. In deze kosten zitten naast noodzakelijke herstelwerkzaamheden ook de kosten voor de uitgevoerde onderzoeken en de externe projectleider. Totaal gaat het om een bedrag van 1,3 miljoen. In het bijgevoegde financieel overzicht staan alle reeds uitgegeven en nog uit te geven bedragen genoemd welke noodzakelijk zijn om het gebouw bouwkundig goed en veilig op te leveren. Vooral de kosten voor het herstel van de gevel is een aanzienlijke kostenpost (raming 1,1 miljoen incl. BTW). Daarnaast is ook zichtbaar gemaakt welke gevolgen de wederzijdse claims hebben op het totale resultaat. Omdat tot op heden onbekend is hoe de uitkomsten van de juridische procedures uiteindelijk zullen uitvallen zijn deze bedragen als PM post opgenomen in het overzicht. In het aller slechtste scenario wordt het bedrag van het totaal aan gemaakte en nog te maken extra investeringen geraamd op afgerond 3,9 miljoen. Dit bedrag is als risico in de begroting betrokken en financieel afgedekt in de reserve onderwijshuisvesting. blz. 3 van 5

4 Communicatie: De communicatie over dit besluit vindt plaats via de hiervoor vastgestelde protocollen en openbare procedures inzake B&W en Raadsbesluiten. De communicatie tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden is onderdeel van het bouwheerschap en dus de verantwoordelijkheid van de PSG. Monitoring/evaluatie: Aangezien de PSG de herstelwerkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid uitvoert en hiervoor door de gemeente gelden beschikbaar worden gesteld aan de PSG op basis van een projectsubsidie, gelden de financiële verantwoordingsregels zoals vastgesteld in de Algemene Subsidieverordening Purmerend. Daarnaast zal regelmatig afstemming plaatsvinden tussen de gemeente en de projectleiding van de PSG over de voortgang van de werkzaamheden op basis van periodieke voortgangsrapportages (zowel fysiek als financieel). Voorstel: 1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden aan het gebouw Bladergroen voor een totaalbedrag van ,- waarbij dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve onderwijshuisvesting; 2. Een krediet beschikbaar te stellen voor de werkzaamheden ten behoeve aan het herstel aan het gebouw Bladergroen voor een totaalbedrag van ,- waarbij dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve onderwijshuisvesting. Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris, de burgemeester, Bijlage: Overzicht krediet en kostenverloop Bladergroen blz. 4 van 5

5 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 december 2009, nr ; B E S L U I TEN: 1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden aan het gebouw Bladergroen voor een totaalbedrag van ,- waarbij dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve onderwijshuisvesting; 2. Een krediet beschikbaar te stellen voor de werkzaamheden ten behoeve aan het herstel aan het gebouw Bladergroen voor een totaalbedrag van ,- waarbij dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve onderwijshuisvesting. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2009 de griffier, de voorzitter, blz. 5 van 5

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren Kostenbeheersing grote projecten Kostenbeheersing grote projecten Onderzoeksrapport over de wijze van beheersing van voorbereiding en uitvoering van grote projecten

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Overdracht eigenarenonderhoud Cultuurpodia Reg.nummer: STZ/MGT Reg.nr. 371423. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Overdracht eigenarenonderhoud Cultuurpodia Reg.nummer: STZ/MGT Reg.nr. 371423. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Overdracht eigenarenonderhoud Cultuurpodia Reg.nummer: STZ/MGT Reg.nr. 371423 1. Inleiding In het coalitieakkoord Het oog op morgen staat dat de coalitie in deze collegeperiode kansen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter! 7 februari 2013 Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg 7 februari 2013 Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Rapport van bevindingen inzake ongeval De Reeshof op 01-11-2011

Rapport van bevindingen inzake ongeval De Reeshof op 01-11-2011 Rapport van bevindingen inzake ongeval De Reeshof op 01-11-2011 (Uitsluitend op basis van eerste dossier onderzoek) O.b.v. intern onderzoek uitgevoerd door intern onderzoeksteam 2 December 2011 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer SS Inboeknummer osuoooxp6 Beslisdatum Blkw S maart soos Dossiernummer 210.217 Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten

Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten Memo Onderwerp Verantwoordingsnotitie Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten behoeve van beslissing van aandeelhouders over verkoop

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststelling krediet ALGEE (Asbest, legionella, gebruiksvergunning, energie management en energie. Bestuurlijke context

Nota van B&W. Onderwerp Vaststelling krediet ALGEE (Asbest, legionella, gebruiksvergunning, energie management en energie. Bestuurlijke context Nota van B&W Onderwerp Vaststelling krediet ALGEE (Asbest, legionella, gebruiksvergunning, energie management en energie Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. F. Smits Telefoon 5115619 E-mail: csmits@haarlem.nl

Nadere informatie

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Datum : 15 juni 2007 Van : Rekenkamercommissie Aan : de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede Betreft

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V..

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. No. 251619-1 Emmeloord, 20 juni 2014. Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal

BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal BrouwErspoort getoetst EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal mei 2009 Brouwerspoort getoetst Een onderzoek naar het centrumproject Brouwerspoort in de gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Voorjaarsnota 2015 1 e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Pagina 1 van 49 Pagina 2 van 49 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding...

Nadere informatie

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Besluit Algemeen Bestuur Bleizo juli 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 Bijlage(n): a) Jaarrekening 2014 b) Controleverklaring (Accountantsverslag 2014) c) Advies Rekeningcommissie Toelichting: De jaarrekening

Nadere informatie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Raadsvergadering, 8 september 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder: Hans Marchal,

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

Technische vragen aanvulling en openstaand Jaarverslag 2014

Technische vragen aanvulling en openstaand Jaarverslag 2014 Technische vragen aanvulling en openstaand Jaarverslag 2014 n Nr Verwijzing Vraag Antwoord 40 Vraag 40 (PvdA) Taakveld 3 Ontwikkeling stad fysiek p. 64 onder: De monitor vastgoedprogrammering Hoe zit het

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4282129 Aan : Gemeenteraad Datum : 22 januari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 29-01-2013 De Ronde

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/WO/OLK Opsteller: I. van Wijk User-id: WI15 Tel: 5048 Onderwerp: STAND VAN ZAKEN ELLEBOOGKERK Toelichting: Het herstel van het casco Elleboogkerk is gestart in juni 2011.

Nadere informatie