Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegebesluit. Gemeente Amersfoort"

Transcriptie

1 Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/CB Opsteller: W. Plaggenborg User-id: PLA7 Tel: 4612 Onderw erp: KREDIETAANVRAAG VERBOUWINGEN RUSTHOF Toelichting: In september 2012 heeft ons college het Bedrijfsplan Crematorium en Bgraafplaatsen Amersfoort vastgesteld. Kwaliteit van dienstverlening is de kracht van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort. Met het vaststellen van het Bedrijfsplan hebben wij ingestemd met de toekomstvisie zoals deze in het Bedrijfsplan is opgenomen. Nu zijn twee voorstellen uit het Bedrijfsplan uitgewerkt. Prioriteit is gelegd bij de uitbreiding van de koffiekamer en de bouw van rouwkamers/opbaarruimte. De investeringen kunnen uit de exploitatie worden terugverdiend. Als ruimtelijk en functioneel kader is het Masterplan Rusthof 2.0 opgesteld. Gelet op de economische en financiële belangen van de gemeente willen wij aan de raad geheimhouding opleggen op het document "Financiële toelichting kredietaanvraag verbouwingen Rusthof". Het college besluit: 1. Het Masterplan Rusthof 2.0 vast te stellen als ruimtelijk en functioneel kader voor het ontwerp van de gebouwen. 2. Het definitief ontwerp voor de rouwkamers en voor de uitbreiding van de koffiekamers vast te stellen. 3. De raad voor te stellen een krediet van euro beschikbaar te stellen voor deze verbouwingen. 4. Aan de raad geheimhouding op te leggen op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo.artikel 10, tweede lid sub b en g Wet openbaarheid van bestuur ten aanzien van de "Financiële toelichting kredietaanvraag verbouwingen Rusthof" tot na de aanbesteding. 5. De raad voor te stellen de geheimhouding op de financiële toelichting te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet volgens bijgevoegd raadsvoorstel. Reg.nr Datum Afdoening Motie / Toezegging M nr. M-. T DOCS nr. besluitenlijst: Verantwoordelijk Ambtenaar Afdelingshoofd Controller GMT juridisch advies gemeentecontroller Collegebehandeling Staf agenderen voor datum: agendastuk hamerstuk geheim Datum d.d. Uit Raad datum: embargo datum: tijd: Paraaf Verantwoordelijk Portefeuillehouder Datum Paraaf Akkoord burgemeester w eth. Van den Berg w eth. Buijtelaar w eth. Van Eijk w eth. Lubbinge w eth. Van Muilekom w eth. Van der Werff secretaris Collegebesluit d.d.: conform aangehouden vervallen Advies De Raad De Ronde Peiling Voorbereiding besluit Het Besluit Raadsinformatiebrief geen

2 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 15 oktober 2013 Portefeuillehouder : Wethouder R.G.H. van Muilekom Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda Het Besluit : Vastgesteld besluit : TITEL Kredietaanvraag verbouwingen Rusthof BESLISPUNTEN 1. Een krediet beschikbaar te stellen van voor de uitbreiding van de koffiekamer en de bouw van rouwkamers/opbaarruimte op Rusthof. 2. Dit krediet te dekken uit de exploitatie van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort. AANLEIDING Ons college heeft op 19 september 2012 ingestemd met het bedrijfsplan Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort De kwaliteit van dienstverlening staat centraal bij Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort. Daar horen goede voorzieningen bij. Wij hebben ingestemd met de toekomstvisie zoals die in het Bedrijfsplan is opgenomen. De voorstellen worden gefaseerd uitgewerkt en per voorstel leggen wij uw raad een kredietaanvraag voor. Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort heeft twee voorstellen voor investeringen uitgewerkt. Afgelopen periode is een Masterplan voor de gebouwen op Rusthof opgesteld, Masterplan Rusthof 2.0, waarin een kader voor de toekomst is vastgelegd. Het Masterplan omvat een stedenbouwkundige en landschappelijke analyse van Rusthof en een samenhangend plan voor gebouwen, landschap en logistiek. Daarbij wordt ook ingespeeld en voortgebouwd op de status van Rijksmonument die Rusthof heeft. Er zijn twee voorzieningen die prioriteit hebben. Dit zijn uitbreiding van de koffiekamer bij de nieuwbouw en de bouw van een aantal rouwkamers. Beide voorzieningen versterken de kwaliteit die Amersfoort biedt op het gebied van lijkbezorging. De investering in de rouwkamers verdient zichzelf terug door de opbrengsten die deze opleveren. De uitbreiding van de koffiekamer past binnen de exploitatie van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort. Voor u ligt het raadsvoorstel om het krediet, groot , beschikbaar te stellen. BEOOGD EFFECT Rusthof en het Crematorium zijn een visitekaartje van de Gemeente Amersfoort mede door de optimale ligging maar daarnaast door de hoge kwaliteit van dienstverlening. Door de verbouwingen verbeteren wij de voorzieningen op Rusthof en versterken we de kwaliteit van dienstverlening van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort. Met de verbouwingen spelen we in op de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften op het gebied van lijkbezorging. Inlichtingen bij: W. Plaggenborg, SOB/CB, (033)

3 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort ARGUMENTEN Met de verbouwingen op Rusthof wordt invulling gegeven aan het Bedrijfsplan Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort Amersfoort zet in op het handhaven en versterken van de kwaliteit van dienstverlening tegen een zo laag mogelijke prijs. Daarvoor is het nodig tijdig te investeren in noodzakelijke faciliteiten. Daarin is in het bedrijfsplan voorzien. Door de twee voorgestelde verbouwingen wordt hieraan invulling gegeven. 2.1 De investeringen worden terugverdiend uit de exploitatie van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort. De opdracht aan Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort is kostendekkende lijkbezorging. Investeringen moeten binnen de exploitatie worden terugverdiend. De plannen zijn sober en doelmatig en passen bij het monumentale karakter van de gebouwen op Rusthof. De investering in de rouwkamers verdient zich zelf terug door de extra baten die dit gebouw oplevert. De uitbreiding van de koffiekamer past binnen de lopende exploitatie van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort. 2.2 Monumentencommissie Leusden en Bouwplanoverleg Midden-Nederland hebben een positief oordeel over het Masterplan Rusthof 2.0. Begraafplaats Rusthof ligt in de gemeente Leusden. Leusden is het bevoegd gezag voor de vergunningverlening. Het Masterplan Rusthof 2.0 is besproken in de Monumentencommissie van Leusden en in het Bouwplanoverleg Midden-Nederland. Beide zijn zeer positief over het Masterplan. Enkele kleine opmerkingen worden meegenomen bij de uitwerking van de diverse ontwerpen. De omgevingsvergunning voor de onderdelen waarvoor nu krediet gevraagd wordt, wordt in het najaar van 2013 aangevraagd. KANTTEKENINGEN 1.1 De rouwkamers zullen extra verkeer aantrekken De rouwkamers worden gebruikt door de familie van de overledene die er ligt opgebaard. Zij krijgen 24- uurs toegang tot de rouwkamer (via het pasjessysteem dat nu al in gebruik is). Door het gebruik van de rouwkamers zal het verkeer naar Rusthof in enige mate toenemen (geschat op auto s extra per dag). In de bouwplannen is parkeerruimte voorzien en ook een goede routing, zodat de verkeersafwikkeling vanaf de Dodeweg goed verloopt. Op dit moment wordt de parkeerplaats van Rusthof aangepast, zodat meer efficiënt gebruik gemaakt kan worden van het parkeerterrein. Met de omwonenden is overlegd over de bouwplannen en de verkeersafwikkeling. Over de verkeersafwikkeling op de Dodeweg is Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort in overleg met de gemeente Leusden. FINANCIËN Op basis van het concept Definitief Ontwerp is een kostenraming opgesteld voor de koffiekamer en de rouwkamers. Er is een second opinion uitgevoerd door AT Osborne op de bouwkosten en de investeringskosten. Meer hierover leest u in de Financiële toelichting kredietaanvraag verbouwingen Rusthof. De totale investering (inclusief adviezen, voorbereiding, directievoering en toezicht, onvoorzien en BTW) bedraagt De kostenraming voor de rouwkamers is inclusief BTW, omdat voor begraven en cremeren een 0-tarief geldt voor de BTW. Dat betekent dat er geen BTW over betaald wordt door degenen die van de voorzieningen gebruik maken, maar dat de BTW bij investeringen ook niet kan worden gecompenseerd of afgetrokken. Een uitzondering hierop is de koffiekamer, hier kan de BTW worden afgetrokken. De dekking van de investering komt uit de exploitatie van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort. Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort verdient de investering in de exploitatie volledig terug. De investeringen worden gedaan in De kosten en opbrengsten worden opgenomen in de begroting Zoals gebruikelijk worden de tarieven jaarlijks door de raad vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is kostendekkende lijkbezorging.

4 raadsvoorstel pagina 3 Gemeente Amersfoort In bijlage 1 vindt u een toelichting op de kredietaanvraag. In de geheime bijlage 2 vindt u een financiële toelichting. RISICO S In de toelichting bij dit raadsvoorstel vindt een overzicht van de projectrisico s en de beheersmaatregelen. DUURZAAMHEID Bij de verbouwingen op Rusthof is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Voor de verbouwingen is een doorrekening gemaakt met de GPR-methode. Dit resulteert in een totaalscore van 36,3 ten opzichte van de ambitie van Amersfoort die gesteld is op 35,5. Op de aspecten gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde scoren de gebouwen hoger dan de ambitie van Amersfoort, op de aspecten energie en milieu lager. Er wordt gelet op isolatie, materiaalgebruik, afvalverwerking,e.d. Het gaat hier echter om verbouwingen die binnen de invloedssfeer van het Rijksmonument liggen en die moeten aansluiten bij de bouwstijl van de bestaande gebouwen. Dit beperkt de mogelijkheden om duurzaamheid op alle aspecten te optimaliseren. BETROKKEN PARTIJEN EN COMMUNICATIE Verschillende partijen zijn betrokken bij ontwikkelingen op Rusthof: gemeente Leusden, omwonenden, Vereniging Vrienden van Rusthof en gebruikers/bezoekers (uitvaartondernemers, families). Het streven is de verbouwingen zonder overlast voor bezoekers/gebruikers en omwonenden uit te voeren. Er is overleg gevoerd met de omwonenden, rijvereniging Nimmerdor en de rentmeester van Landgoed Den Treek over het Masterplan Rusthof 2.0 en de bouwplannen. Zij hebben geen bezwaren tegen de genoemde verbouwingen. Dit geldt ook voor de Vrienden van Rusthof. Uitvaartondernemers zijn positief over de voorgenomen investeringen, omdat zij daarmee hun klanten nog meer kwaliteit kunnen bieden. Over de verkeersafwikkeling vindt overleg plaats met de gemeente Leusden, daarin besteden we op uitdrukkelijk verzoek van de omwonenden - ook aandacht aan de zorgen over de snelheid van het autoverkeer op de Dodeweg. De belangen van de omwonenden en Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort lopen hier gelijk op. Over dit overleg wordt teruggekoppeld aan de omwonenden. De omwonenden zullen tezijnertijd geïnformeerd worden over de planning van de bouwwerkzaamheden. Er zullen afspraken worden gemaakt om de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Ook de uitvaartondernemers en de Vrienden van Rusthof worden tijdig geïnformeerd over de bouwplanning. Na uw besluit wordt een persbericht verzonden. Dit bericht zal ook op de website van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort geplaatst worden, zodat iedereen kennis kan nemen van het feit dat er in 2014 bouwactiviteiten plaatsvinden. Ook zal te zijner tijd een artikel in de Stadsberichten worden geplaatst. Leusden is bevoegd gezag voor de verlening van de omgevingsvergunning. Bij die procedure is mogelijkheid tot het maken van bezwaar voor belanghebbenden. Hierover zal door de gemeente Leusden gecommuniceerd worden. VERVOLG Op dit moment wordt het concept Definitief Ontwerp verder uitgewerkt. Er is met name aandacht voor de installaties en de integratie daarvan in het ontwerp. Een en ander conform het advies van AT Osborne. Vervolgens wordt het bestek opgesteld. Nadat het krediet beschikbaar is gesteld, wordt de aanbesteding voorbereid en georganiseerd. De planning is als volgt: Afronden Definitief Ontwerp: oktober 2013 Omgevingsvergunning: september 2013 tot 1 april 2014 (uitgebreide procedure vanwege de status van Rijksmonument) Voorbereidingsfase

5 raadsvoorstel pagina 4 Gemeente Amersfoort o Opstellen bestek, tekeningen en besteksraming: oktober december 2013 o Aanbesteding: tot en met maart Uitvoeringsfase: o Bouw rouwkamers: mei oktober 2014, in gebruik in december 2014 o Uitbreiding koffiekamer: oktober januari 2015, in gebruik in februari 2015 Gezien de omvang van het bouwproject wordt hier gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. Hiervoor worden 5 bedrijven uitgenodigd, die bewezen hebben dergelijke projecten aan te kunnen. De selectie van de aannemer geschiedt op basis van EMVI (economisch meest voordelige aanbieding), een mix van kwaliteit en prijs. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester, Bijlagen 1. Toelichting kredietaanvraag verbouwingen Rusthof 2. Financiële toelichting kredietaanvraag verbouwingen Rusthof (geheim)

6 raadsbesluit pagina 1 Gemeente Amersfoort RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Amersfoort; Reg.nr op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013, sector SOB/CB (nr ); b e s l u i t: 1. Een krediet beschikbaar te stellen van voor de uitbreiding van de koffiekamer en de bouw van rouwkamers/opbaarruimte op Rusthof. 2. Dit krediet te dekken uit de exploitatie van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort. Vastgesteld in de openbare vergadering van de griffier de voorzitter

7

8

9

10

11

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/WO/OLK Opsteller: I. van Wijk User-id: WI15 Tel: 5048 Onderwerp: STAND VAN ZAKEN ELLEBOOGKERK Toelichting: Het herstel van het casco Elleboogkerk is gestart in juni 2011.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4282129 Aan : Gemeenteraad Datum : 22 januari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 29-01-2013 De Ronde

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3915414 Datum 07-10-2011 verantwoordelijken datum paraaf

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3915414 Datum 07-10-2011 verantwoordelijken datum paraaf Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: DIA/PD/BE M.J.M. Huurdeman User-id: HUUJ Tel: 4597 Onderwerp: PROGRAMMA AMERSFOORT 2.0 Toelichting: In het coalitieakkoord wordt in het hoofdstuk `bestuursstijl'

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen OVERZICHT De Raad 24-02-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Pakketstudies bereikbaarheid:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren Kostenbeheersing grote projecten Kostenbeheersing grote projecten Onderzoeksrapport over de wijze van beheersing van voorbereiding en uitvoering van grote projecten

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer

Vermeerzaal 1.03. Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer OVERZICHT De Raad 24-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 AMERSFOORT VERNIEUWT OP HET PLEIN VERVALT Op dinsdag 24 april staan de concept-ontwikkelingsplannen Amersfoort Vernieuwt op de raadsagenda

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie

Molendijkzaal 0.01. PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie OVERZICHT De Raad 03-10-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Inrichting fietsroute Keerkring He... zit dat zo! Structuurvisie Park Randenbroek e.o. Voorontwerp bestemmingsplan Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Projectorganisatie Stationsgebied Kenmerk 09.020663 Vergadering Commissie Vergaderdatum 21 januari 2010 Kredietaanvraag inbouwpakket indelingsplan Stadskantoor

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ Dat. 2 8 MEI 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Wethouder Economie, wonen, cultuur en dienstverlening.

Wethouder Economie, wonen, cultuur en dienstverlening. Voorstel aan de raad Nummer: 131041837 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: J.G.C. de Groote IBP Projectmanagement jgc.de.groote@lelystad.nl Wethouder Economie,

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: DIA/IBO mr. D.J. Beens MBA User-id: BEED Tel: 4715 Onderwerp: STRATEGIE OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE SOFTWARE Toelichting: In 2007 heeft

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit. Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling

Vermeerzaal 1.03. Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit. Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling OVERZICHT De Raad 11-12-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 18:00 Vragen raadsleden aan college Informatie Plan van Uitvoering Oliemolenkwartier 19:00 Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter! 7 februari 2013 Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg 7 februari 2013 Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren

Nota van B&W. Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren Nota van B&W Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. R. de Nieuwe Telefoon 5113178 E-mail: rdenieuwe@haarlem.nl FD/ Reg.nr. FD/GS 2007/25

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 27/11/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 23 januari 2013 G E M E E N T E t Raadd.d.3oMia NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J Onderwerp Uitvoering projectvoorstel "Bespaar

Nadere informatie