CASHEO - AANVRAAGFORMULIER. Kredietaanvraag op naam van :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CASHEO - AANVRAAGFORMULIER. Kredietaanvraag op naam van :"

Transcriptie

1 Kredietaanvraag op naam van : CASHEO AANVRAAGFORMULIER Indien u dit formulier niet elektronisch kunt invullen, gelieve dit dan op een duidelijke manier te doen door drukletters te gebruiken. Dit kredietaanvraagformulier is bestemd voor de kredietaanvrager en dient ingevuld te worden met de hulp van zijn erkend boekhouder(fiscalist) BIBF, extern accountant IAB of bedrijfsrevisor IBR. I. KREDIETAANVRAGER (NATUURLIJKE PERSOON OF ACTIEVE VENNOOT) Aandacht : vak I dient ingevuld te worden voor elk van de actieve vennoten (zaakvoerders of afgevaardigde bestuurders) Identiteit Naam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht (M/V) Domicilie Straat/plein/laan (te verduidelijken) Postcode Tel. Exploitatiezetel indien verschillend Straat/plein/laan (te verduidelijken) Postcode Tel. Bijkomende gegevens Burgerlijke staat Indien gehuwd of samenwonend * Naam van de echtgeno(o)te/samenwonende * Huwelijksstelsel * Activiteit van de echtgeno(o)te/samenwonende * Geboortedatum * Geboorteplaats Voornaam Gsm Nationaliteit Nr. + bus Gemeente Fax Nr. + bus Gemeente Fax Voornaam Indien u de nationaliteit hebt van een land buiten de Europese Unie Nr. Beroepskaart Geldig tot 1

2 CURRICULUM VITAE (enkel voor starters of ondernemers actief sedert minder dan 4 jaar) Indien u over een gedetailleerd curriculum vitae beschikt, volstaat het om het bij het onderhavige formulier te voegen, zonder de volgende tabellen in te vullen. Studies/opleiding (vanaf de middelbare school) VAN TOT Aard Nature van des études studie Instelling Beroepsactiviteiten Als werknemer : VAN TOT Aard van de functie Activiteitensector Reden verandering/stopzetting Als zelfstandige VAN TOT Aard van de functie Activiteitensector Reden van de verandering/stopzetting 2

3 II. GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE VENNOOTSCHAP Identiteit : Firmanaam Juridische vorm Datum van oprichting Maatschappelijke zetel : Straat/plein/laan (te verduidelijken) Postcode Tel. Exploitatiezetel (indien verschillend) Straat/plein/laan (te verduidelijken) Postcode Tel. Nr. + bus Gemeente Fax Nr. + bus Gemeente Fax Vertegenwoordiging : Samenstelling Raad van bestuur Naam Voornaam Functie Afgevaardigd bestuurder of zaakvoerder Aandeelhouders Naam Voornaam Aandelen

4 Basiskennis bedrijfsbeheer en toegang tot het beroep A. Kredietaanvrager = bestaande onderneming Gelieve uw ondernemingsnummer te vermelden : B. Kredietaanvrager = nieuwe onderneming Om zich te vestigen als zelfstandige dient u over een ondernemingsnummer te beschikken. Om dit te bekomen, zal het ondernemingsloket u een bewijs van uw basisbeheerskennis vragen en, indien het gaat om een gereglementeerd beroep, een bewijs van uw beroepsbekwaamheid. Daarom vragen wij u om het volgende in te vullen : In het kader van de start van de nieuwe activiteit, heeft het ondernemingsloket bevestigd of zal het ondernemingsloket bevestigen : 1. Mijn basiskennis bedrijfsbeheer : O JA O NEEN 2. Mijn beroepsbekwaamheid : O JA O NEEN Ingeval van een negatief antwoord inzake de basiskennis bedrijfsbeheer, vragen wij u de coördinaten op te geven van de persoon/personen die deze zulle(n) aanbrengen en het curriculum vitae van deze persoon / personen bij te voegen Coördinaten van het ondernemingsloket Naam Adres Tel. 4

5 Rubriek III dient door de kredietaanvrager ingevuld te worden IN TE VULLEN MET DE HULP VAN UW ERKEND BOEKHOUDER(FISCALIST) BIBF, EXTERN ACCOUNTANT IAB OF BEDRIJFSREVISOR IBR. III.A BESTAANDE SCHULDENLAST VAN DE KREDIETAANVRAGER (MIDDEL)LANGE TERMIJN Bank Bedrag in Euro Resterende verschuldigd saldo Looptijd Doel Bedrag terugbetaling (1 of 2) 1. Vast kapitaal Degressieve intresten 2. Vast (kapitaal + intresten) Periodiciteit van de vervaldagen Datum eerste vervaldag Waarborgen III.B BESTAANDE SCHULDENLAST VAN DE KREDIETAANVRAGER KORTE TERMIJN Bank Bedrag kredietopening Euro Gebruiksvormen + huidig saldo : kaskrediet klantendisconto leveranciersdisconto Vervaldag Waarborgen * alle bestaande hypothecaire inschrijvingen vermelden, met opgave van bedrag van de inschrijving in kapitaal en de rang die zij inneemt 5

6 IV. EVOLUTIE VAN DE TEWERKSTELLING Voor een bestaande zaak : gelieve de huidige tewerkstelling te vermelden in voltijdse equivalenten Nieuwe te verwachten voltijdse betrekkingen (uitgezonderd de aanvrager) : Na 1 jaar : Na 2 jaar : Na 5 jaar : V. BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN Beschrijf in deze rubriek het geheel van uw activiteiten op basis van de rubrieken die hieronder weergegeven zijn : Indien u dit nuttig vindt, kan deze beschrijving nog aangevuld worden met externe documenten, voor zover deze informatie deel uitmaakt van uw eventuele business plan. 1. ACTIVITEIT + SAMENSTELLING OMZETCIJFER (verplicht aan te vullen) Aandeel van overheidsinstanties in de omzet (in %) : 2. ORGANISATIE (wie doet wat?) verplicht aan te vullen 3. CONCURRENTIE 4. BEOOGDE MARKT (verplicht aan te vullen) 5. LOCATIE (opportuniteit hiervan voor de geplande activiteit) 6

7 VII. THESAURIEBEHOEFTE (in EUR) Thesauriebehoefte ingevolge leveringen aan overheidsinstanties Invulling thesauriebehoeften 1. CASHEO gevraagde kredietlijn 2. Bank bestaande kredieten/kredietopeningen Tot. bank best. kredieten/kredietopeningen 0 3. Bank nieuwe kredieten/kredietopeningen Totaal bank nieuwe kredieten/kredietopeningen 0 ALGEMEEN TOTAAL 0 Gemiddelde omzet op jaarbasis t.o.v. openbare besturen (in ) : Gemiddeld bedrag per factuur t.o.v. openbaren besturen (in ) : Gemiddelde betalingstermijn openbare besturen (in ) : Toelichting m.b.t. de redenen voor de nieuwe thesauriebehoeften : * Verdere ontwikkeling van de activiteiten : * Wijziging betalingstermijnen klanten/leveranciers : * Beeindiging van de kredietlijnen door een of meerdere banken : * Weigering van de banken kredietlijnen te verhogen : * Andere redenen : 7

8 IX. GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERNEMING Activiteiten uitgeoefend sedert meer dan 2 jaar : geen financieel plan nodig, tenzij belangrijke wijzigingen verwacht worden in omzet en/of rendabiliteit Activiteiten uitgeoefend gedurende minder dan 2 jaar : laatst beschikbare jaarrekening(en) bijvoegen, evenals een prognose over 3 jaar voor de beoogde op te starten activiteiten dan wel de groei van de bestaande activiteiten, met het oog op het nagaan van de rentabiliteit en terugbetalingscapaciteit in hoofde van de aanvrager Nieuwe projecten : prognose over 3 jaar, met het oog op het nagaan van de rentabiliteit en terugbetalingscapaciteit. De belangrijke rubrieken van de prognose dienen gedetailleerd te worden toegelicht : 1. Samenstelling en verantwoording van het omzetcijfer : (vb. aantal klanten of verkochte producten per dag x besteding per klant/prijs per product) 2. Verantwoording van de brutomarge en van de samenstelling ervan indien meerdere producten met verschillende marges verkocht worden : 3. Detail van de belangrijke of relevante kosten in functie van de beoogde activiteiten : 4. Detail van het personeelsbestand indien de aanwerving van personeel (buiten de aanvrager) noodzakelijk is : 5. Detail van de voorziene belastingen in functie van het fiscaal resultaat van de activiteit en de persoonlijke gegevens van de aanvrager : 6. Belangrijkste klanten behorend tot de openbare besturen en hun aandeel (in %) in het zakencijfer : 8

9 Hieronder vindt u een model van prognose voor een activiteit in eigen naam (natuurlijke persoon) : 1ste JAAR (12 mnd) 2de JAAR (12 mnd) 3de jaar (12 mnd) 1. Verkopen (excl. BTW) of inkomsten 2. Aankopen (excl. BTW) 3. Bruto bedrijfswinst (12) BEDRIJFSLASTEN 4. Huur onroerende voorheffing 5. Water, gas, electriciteit, verwarming 6. Kosten voertuigen (verzekeringen, taksen, brandstof, herstellingen) 7. Bureaukosten, onderhoud materieel, telefoon, portkosten) 8. Reclamekosten 9. Lonen en lasten (indien u personeel in dienst neemt) 10. Verzekeringen brand, BA 11. Sociale verzekeringen zelfstandige (min ) 12. Afschrijvingen 13. Andere diverse kosten 14. Totaal bedrijfslasten (4 tot 13) 15. Netto bedrijfswinst(314) 16.Financiële lasten, intresten op leningen 17. Lopende winst vóór belastingen(1516) 18. Belastingen 19. Nettoresultaat (1718) + Cash Flow (19+12) Persoonlijke uitgaven (gezinsuitgaven) = Terugbetalingscapaciteit Kapitaalsaflossingen Leningen m.b.t. het project 1. Participatiefonds Lasten andere bestaande kredieten Beschikbare cashflow na aftrek leningen (terugbet.cap. lasten diverse leningen) 9

10 Bij te voegen documenten : 1.Kopie van de identiteitskaarten van de natuurlijke personen die in dit dossier zijn vermeld (kredietaanvrager, werkende vennoot, echtgeno(o)t(e)) + beroepskaart voor de buitenlanders 2. Oprichtingsakte van de vennootschap en alle wijzigingen aan de statuten (bij oprichting van een nieuwe vennootschap : ontwerp statuten indien beschikbaar) 3. Gedetailleerde balansen en resultatenrekeningen (vennootschap) of fiscale aangifte met bijlagen (natuurlijke persoon) van de laatste 3 jaar. Bij indiening van een aanvraag langer dan 6 maanden na de datum van de laatste gepubliceerde (afgesloten) cijfers, worden tussentijdse cijfers, die een periode van minimaal 6 maanden bestrijken, gevraagd voor lopende boekjaar. 4. Gedetailleerd curriculum vitae van de bij het project betrokken natuurlijke personen indien de rubriek curriculum vitae (enkel voor starters ' of ondernemers actief sedert minder dan 4 jaar) indien blz. 2 van het formulier niet ingevuld werd. 5. Rentabiliteitsprognose over 3 jaar in geval van start of overname van een activiteit (met toelichting) 6. Precieze datum van inschrijving van de aanvrager(s) (natuurlijke persoon) en/of de referentieaandeelhouders bij de RSVZ (vennootschap) De ondergetekende* machtigt het Participatiefonds om alle voor het dossier nuttige informatie uit te wisselen met de openbare instellingen (vb. Regionale Waarborgfondsen) die betrokken zijn bij huidige aanvraag. Ondergetekende* bevestigt tevens de juistheid van de verstrekte informatie en verklaart te weten dat wanneer door hem verstrekte gegevens foutief of misleidend blijken te zijn, het Participatiefonds te allen tijde het recht heeft een eventueel akkoord weer in te trekken. De ondergetekende* machtigt... (te vervolledigen) de boekhouder(fiscalist) erkend door het BIBF, de extern accountant erkend door het IAB of de bedrijfsrevisor erkend door het IBR om aan het Participatiefonds alle informatie te leveren die deze laatste nuttig acht voor de behandeling van zijn kredietaanvraag. Door een beroep te doen op het Participatiefonds verbindt ondergetekende* er zich toe de Europese reglementering zoals vermeld in de verordening 1998/2006 van 15/12/06 (JO L 379 van 28 december 2006) van de Europese Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EGverdrag op de minimissteun na te leven. De aanvrager Handtekening : Datum : * aanvrager of de door aanvrager daartoe gemachtigde personen * aanvrager of de door aanvrager daartoe gemachtigde personen Ik ondergetekende..., boekhouder(fiscalist) erkend door het BIBF, extern accountant erkend door het IAB of de bedrijfsrevisor erkend door het IBR verklaar de kredietaanvrager bij zijn project te hebben bijgestaan en hem te hebben geholpen om het financieringsdossier bij het Participatiefonds op te stellen, en dat op basis van de informatie opgenomen in dit formulier. Handtekening : Datum : Coördinaten kantoor economische beroepsbeoefenaar (lid BIBF / IAB / IBR) : Nummer BIBF / Nummer IAB / Nummer IBR (schrappen wat niet van toepassing is) : Adres: Telefoonnummer: adres: 10

IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN

IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN 1. IDENTITEIT (leesbare kopie identiteitskaart bij te voegen) Naam: Voornaam: Nr.+ Bus: Plaats: Tel: Fax: Geboortedatum: Gsm: Geboorteplaats: E-mail: Geslacht (V/M):

Nadere informatie

Vademecum. van de. Solidaire Lening

Vademecum. van de. Solidaire Lening Vademecum van de Solidaire Lening Juli 2004 INHOUDSTAFEL I. INLEIDENDE BEGRIPPEN...2 II. DE KREDIETAANVRAAG...3 1. Ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de solidaire lening...3 2. De aanvraag voor een solidaire

Nadere informatie

Vademecum. van de. Startlening

Vademecum. van de. Startlening Vademecum van de Startlening Oktober 2004 INHOUDSTAFEL I. INLEIDENDE BEGRIPPEN...2 II. DE KREDIETAANVRAAG...3 1. Ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de startlening...3 2. De aanvraag voor een startlening...4

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht Openbare aanbieding tot inschrijving in België van obligaties op naam voor een totaal bedrag van maximaal

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE FORMULIER TERUG TE ZENDEN NAAR ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS Deel 1: AANVRAGER Naam :... Voornaam :... Geboren op :.../... /... Geboren

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

2. Hoofdstuk 2: Keuze van een ondernemingsvorm... 21 2.1. BVBA... 21 2.2. EBVBA... 22 2.3. SBVBA... 22

2. Hoofdstuk 2: Keuze van een ondernemingsvorm... 21 2.1. BVBA... 21 2.2. EBVBA... 22 2.3. SBVBA... 22 2 Woord vooraf Als laatstejaars in de afdeling handel kregen we de opdracht een onderzoek te doen in verband met een zelfstandige detailhandel. Op regelmatige tijdstippen kregen we via de leeromgeving

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Document 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE ONTLENER(S)

Document 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE ONTLENER(S) Gelieve de ingevulde aanvraag Verzekering Gewaarborgd Wonen per post te versturen naar: Wonen Vlaanderen Verzekering Gewaarborgd Wonen Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 bus 40, 1210 Brussel Document

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

VRAGENLIJST TER BEOORDELING VAN DE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN VOOR DE NMBS

VRAGENLIJST TER BEOORDELING VAN DE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN VOOR DE NMBS Blz 1 / 25 Bijlage 1 BIJLAGE 1: KWALIFICATIE VAN DE LEVERANCIERS NMBS Dienst Central Support Bureau.213 sectie 13/2 Hallepoortlaan 40 1060 BRUSSEL KWALIFICATIE VAN DE LEVERANCIERS Door de kandidaat te

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Aanvraag van een leveringsvergunning voor elektriciteit of aardgas

Aanvraag van een leveringsvergunning voor elektriciteit of aardgas Aanvraag van een leveringsvergunning voor elektriciteit of aardgas 1 L 5H-01-090326 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw (7de verdieping) Koning Albert

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten Ondernemen als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Algemene bepalingen Wilt u als niet-belg

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto) Indien een aanvraag voor hetzelfde risico ingediend werd via de toepassing TBONLINE, zal enkel deze behandeld worden. TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder/zaakvoeder Dhr. /Mevr. [ADRES] [E-MAILADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS,

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.146 - B

MEDEDELING NR. D.146 - B REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - B (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie