UITGIFTE ERFPACHT, SAMENVOEGING ERFPACHT EN VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Boerderij Wassenaar te Voorschoten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGIFTE ERFPACHT, SAMENVOEGING ERFPACHT EN VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Boerderij Wassenaar te Voorschoten"

Transcriptie

1 Blad 1 van 20 1 bola// Akte 1 UITGIFTE ERFPACHT, SAMENVOEGING ERFPACHT EN VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Boerderij Wassenaar te Voorschoten Op dertig december tweeduizend elf zijn voor mij, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Jasper Nobel, geboren te Hei- en Boeicop op eenendertig maart negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: Hare Majesteit Beatrix Wilhelmina Armgard, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, enzovoorts enzovoorts enzovoorts, geboren te Baarn op eenendertig januari negentienhonderd achtendertig, wonende te 2594 BD 's-gravenhage, Paleis Huis ten Bosch, 's-gravenhaagse Bos 10, niet hertrouwde weduwe van Zijne Koninklijke Hoogheid Claus George Willem Otto Frederik Geert van Amsberg, Prins der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg en niet geregistreerd als partner, houdster van paspoort met nummer DA , terzake van deze akte woonplaats kiezende ten kantore van Haar Thesaurier, aan het adres 2514 GL s-gravenhage, Koninklijk Paleis Noordeinde, Noordeinde 68, hierna te noemen: Hoofdgerechtigde; 2. de heer mr. Robert Adriaan Bol, geboren te Haarlem op vierentwintig mei negentienhonderd tweeënzeventig, met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: Hare Koninklijke Hoogheid Margriet Francisca, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, geboren te Ottawa (Canada) op negentien januari negentienhonderd drieënveertig, wonende te 7315 AA Apeldoorn, Huis het Loo, Koninklijk Park 21, in eerste echt buiten gemeenschap van goederen gehuwd met de heer prof. mr. Pieter van Vollenhoven, houdster van paspoort met nummer DRCR839H4, afgegeven door de Minister van Buitenlandse Zaken te s-gravenhage op achttien februari tweeduizend acht; hierna te noemen: Erfpachter. De comparanten, handelend als vermeld, verklaren als volgt: Considerans 1. De Hoofdgerechtigde is - onder meer - gerechtigd tot het navolgende registergoed: Onroerende Zaken Hyp4 : 60981/ :54

2 2 een perceel grond met daarop gesitueerde opstallen onderdeel van De Koninklijke Landgoederen De Horsten en gelegen aan de Horstlaan te Voorschoten, kadastraal bekend gemeente Voorschoten, sectie B nummer 1159, groot vier are, op welk perceel zijn gesticht enkele tot de naburige (voormalige) boerderij behorende aanhorigheden, plaatselijk bekend Horstlaan 14 te 2252 AL Voorschoten, hierna te noemen: Grensperceel, ten aanzien van welk perceel blijkens informatie verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers een besluit in de zin van de Monumentenwet 1988 staat ingeschreven. De Hoofdgerechtigde heeft de eigendom van het Grensperceel verkregen krachtens toedeling uit de nalatenschap van haar moeder, Hare Koninklijke Hoogheid Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg, Prinses van Lippe- Biesterfeld, geboren te 's-gravenhage op dertig april negentienhonderd negen, laatst gewoond hebbende te 3744 AA Baarn, Paleis Soestdijk, Amsterdamsestraatweg 1, en overleden te Baarn op twintig maart tweeduizend vier, zulks blijkens de inschrijving in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Zoetermeer op zeven oktober tweeduizend vijf in register Hypotheken 4, deel nummer 41 van een uittreksel van een akte houdende partiële verdeling nalatenschap en vestiging rechten van erfpacht en opstal, op zes oktober tweeduizend vijf verleden voor notaris mr. R.H. Meppelink voornoemd, in welke akte was opgenomen kwijting voor de betaling van de uit de verdeling voortvloeiende vorderingen en de verklaring van de bij die akte betrokken partijen dat afstand is gedaan van het recht om ontbinding of vernietiging te vorderen, hierna: Verdelingsakte. 2. De Erfpachter is - onder meer - gerechtigd tot het altijddurende recht van erfpacht van en het daarvan afhankelijke recht van opstal op: een perceel grond, in eigendom toebehorend aan de Hoofdgerechtigde, onderdeel van De Koninklijke Landgoederen De Horsten en gelegen aan de Horstlaan te Voorschoten, kadastraal bekend gemeente Voorschoten, sectie B nummer 3478, groot negenendertig are en twintig centiare, op welk perceel is gesticht een (voormalige) boerderij met aanhorigheden, plaatselijk bekend Horstlaan 14 te 2252 AL Voorschoten, ook wel genaamd Boerderij Wassenaar, hierna te noemen: Bestaande Recht. De Erfpachter heeft de gerechtigdheid tot het Bestaande Recht verkregen krachtens de Verdelingsakte. 3. De Hoofdgerechtigde en de Erfpachter zijn in nader overleg getreden omtrent de kadastrale begrenzing van het Bestaande Recht en zijn tot de conclusie gekomen dat daarop een of meer correcties dienen plaats te vinden teneinde de juridische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. In dat kader wensen de Hoofdgerechtigde en de Erfpachter bij deze akte de navolgende rechtshandelingen te verrichten: a. uitgifte in erfpacht en opstal van het Grensperceel door de Hoofdgerechtigde aan de Erfpachter, zulks onder de voorwaarden als waaronder het Bestaande Recht is gevestigd; b. samenvoeging van het aldus nieuw uitgegeven recht met het Bestaande Recht;

3 c. vestiging van een tweetal erfdienstbaarheden van overpad casu quo (uit)weg. 4. In het kader van het sub 3 bepaalde verklaren de bij deze akte betrokken partijen al het daartoe nuttige en nodige bij deze - al dan niet additioneel - met elkaar overeen te komen, een en ander op de wijze als in deze akte is vermeld. I. UITGIFTE ERFPACHT GRENSPERCEEL 1. Ter uitvoering van hetgeen hiervoor is overeengekomen en vastgelegd verklaart de Hoofdgerechtigde bij deze ten gunste van de Erfpachter, die zulks bij deze aanvaardt, te vestigen het altijddurende recht van erfpacht en het daarvan afhankelijke recht van opstal met betrekking tot het Grensperceel en de daarop gelegen opstallen, hierna te noemen: Nieuwe Recht. Het Nieuwe Recht is gevestigd zonder nadere tegenprestatie en/of nadere vergoeding, terwijl ook overigens geen jaarlijkse canon en/of retributie verschuldigd is. Het Nieuwe Recht is altijddurend en is ook overigens gevestigd onder exact die voorwaarden en bedingen als zijn opgenomen in de Verdelingsakte, hierna te noemen: Voorwaarden, woordelijk luidende als volgt: ERFPACHT- EN OPSTALVOORWAARDEN Vervolgens verklaarden de comparant sub I, handelend namens partij 1, hierna ook te noemen: eigenaar, en de comparante sub II, handelend namens partij 3, hierna ook te noemen: erfpachter, dat de vestiging van de altijddurende rechten van erfpacht en opstal geschiedt onder de volgende algemene en bijzondere bepalingen: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden en bepalingen wordt verstaan onder: a. erfpacht: het altijddurende recht van erfpacht en het daarvan afhankelijke recht van opstal op het erfpachtgoed, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, dat bij deze akte ten behoeve van de erfpachter is gevestigd, de eigendomsrechten van de erfpachter op de opstallen daaronder begrepen; b. erfpachtgoed: het erf van de Boerderij Hooijmans en het erf van de Boerderij Wassenaar, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, en de daarop thans of te eniger tijd aanwezige opstallen; c. erfpachtvoorwaarden: deze algemene voorwaarden en bepalingen; d. Landgoed: de Koninklijke Landgoederen De Horsten; e. Natuurschoonwet: de Natuurschoonwet Onder (recht van) erfpacht en erfpachter wordt (recht van) opstal respectievelijk opstalhouder mede begrepen tenzij anders blijkt. Artikel 2 Canon, retributie en koopsom opstallen De erfpachtcanon, daaronder begrepen de retributie van het recht van opstal, is geheel afgekocht. De erfpachter is de eigenaar terzake van de erfpacht niets meer verschuldigd. Artikel 3 3

4 4 Lasten Alle belastingen, rechten en lasten die, onder welke benaming dan ook, worden geheven ter zake van de erfpacht, het erfpachtgoed en/of van de zich daarop bevindende opstallen, werken en overige aanwezige voorzieningen en beplantingen, komen ten laste van de erfpachter, onverschillig te wiens name de aanslag is gesteld. Artikel 4 Aanvaarding De erfpachter wordt geacht het erfpachtgoed volkomen te kennen. Eventueel verschil tussen de hiervoor opgegeven grootte en de door het Kadaster vastgestelde grootte geeft geen grond tot enigerlei actie, vordering of verrekening van een der partijen. De erfpachter aanvaardt zijn rechten op het erfpachtgoed in de staat waarin het zich bevindt met alle lusten en lasten, rechten en verplichtingen, heersende en lijdende erfdienstbaarheden en zichtbare en onzichtbare gebreken, doch vrij van hypotheken, hypothecaire inschrijvingen of beslagen. De erfpachter vrijwaart de eigenaar voor alle vorderingen, welke derden mochten kunnen doen gelden tot vergoeding van schaden, welke met het stichten, aanleggen, wijzigen, gebruiken, onderhouden, aanwezig zijn, dan wel opruimen van opstallen, werken, voorzieningen en beplantingen in enigerlei verband staan. Artikel 5 Bestemming en gebruik 1. Het erfpachtgoed is bestemd voor particuliere bewoning door een gezin. Het erfpachtgoed mag door de erfpachter uitsluitend in overeenstemming met deze bestemming worden gebruikt en gehouden. Zonder toestemming van de eigenaar is het erfpachter niet toegestaan: a) op het erfpachtgoed een of meer opstallen te stichten, enig ander werk uit te voeren casu quo te laten uitvoeren, voorzieningen aan te leggen casu quo op te richten of beplantingen aan te brengen casu quo te laten aanbrengen; b) de op het erfpachtgoed aanwezige opstallen te verbouwen, aan- of nieuwbouw te plegen, of gehele of gedeeltelijke afbraak te doen plaatsvinden; c) de aard, inrichting of gedaante van het erfpachtgoed te wijzigen, waaronder mede begrepen het aanleggen van verhardingen en installaties en het wijzigen van het bodemprofiel, de ontsluiting, waterhuishouding, percelering en verkaveling en bijbehorende voorzieningen van de in erfpacht uitgegeven grond; d) de bestemming en/of het gebruik van het erfpachtgoed te wijzigen; e) reclame of anderszins aan te brengen aan of op het erfpachtgoed. 2. De eigenaar kan zijn in het vorige lid bedoelde toestemming slechts onthouden op redelijke gronden in het belang van de instandhouding van het karakter en de integriteit van het Landgoed, het beheer van het Landgoed als geheel en de handhaving van het Landgoed en het erfpachtgoed als landgoed aangemerkt in de zin van de Natuurschoonwet Het is erfpachter niet geoorloofd op of in de grond en in of aan de

5 5 opstallen werkzaamheden te (doen) verrichten, waarvan gevaar, schade of hinder, dan wel bezwaar uit het oogpunt van welstand of aantasting van de natuur, het landschap, het karakter van het Landgoed en/of het erfpachtgoed of de hygiëne van het milieu te duchten is. Artikel 6 Onderhoud en verzekering De erfpachter is verplicht voor zijn rekening en ten genoegen van de eigenaar het erfpachtgoed met toebehoren behoorlijk te onderhouden en iedere verontreiniging van de (water)bodem van het erfpachtgoed te voorkomen. Alle herstellingen, kosten van onderhoud en vernieuwingen van welke aard dan ook van het erfpachtgoed komen ten laste van de erfpachter. De erfpachter is aansprakelijk voor het in schouwbare toestand houden van het erfpachtgoed. De erfpachter zal de op het erfpachtgoed aanwezige opstal(len) gedurende de gehele periode van erfpachtuitgifte verzekerd houden tegen brand-, storm- en vliegtuigschade en andere van buiten komende onheilen, een en ander conform het gestelde in artikel 275 van het Wetboek van Koophandel. Een kopie van de polis en het taxatierapport van de deskundigen dienen aan de eigenaar ter hand te worden gesteld, alzo ook de hierop volgende aanhangsels van de polis en de wijzigingen van het taxatierapport. De erfpachter is verplicht de in geval van schade te ontvangen schadepenningen aan te wenden tot het herstel van de geleden schade, zulks na overleg met en ten genoegen van de eigenaar. Artikel 7 Verbod van grondroving De erfpachter mag van het erfpachtgoed geen grond, zand of grond/strooisel (laten) weghalen of zoden steken en weghalen, of zulks laten doen. Het is erfpachter evenmin toegestaan op het erfpachtgoed afval of materialen te storten of (tijdelijk) op te slaan, zulks toe te staan of toe te laten. Artikel 8 Verhuur De erfpachter mag zonder toestemming van de eigenaar het erfpachtgoed geheel noch gedeeltelijk verhuren, verpachten of onder welke titel ook aan derden in gebruik geven, dan wel zulks toestaan of toelaten. Onderverhuur of -ingebruikgeving van het erfpachtgoed is niet toegestaan. Nadat een toestemming als bedoeld in de eerste volzin van dit artikel is gegeven moet een gewaarmerkt afschrift van de daartoe strekkende akte binnen twee maanden na haar dagtekening door de zorg en op kosten van de erfpachter aan de eigenaar ter hand worden gesteld. De erfpachter is jegens de grondeigenaar aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de huurders, pachters en gebruikers van het erfpachtgoed. Artikel 9 Overdracht, vestiging van zakelijke rechten en inbreng De erfpachter mag de erfpacht niet inbrengen in een rechtspersoon, vennootschap, maatschap of enige andere vorm van samenwerking of deelname. De erfpachter mag zonder toestemming van de eigenaar de erfpacht en de daarmee belaste grondeigendom geheel noch gedeeltelijk vervreemden of

6 6 beperkte rechten daarop vestigen, de vestiging van ondererfpacht daaronder begrepen, met uitzondering van hypotheek. Ook voor de vervreemding als gevolg van een openbare of onderhandse executoriale verkoop door een hypotheekhouder is de toestemming van de grondeigenaar vereist. De toestemming wordt door de erfpachter aan de eigenaar verzocht onder opgave van de naam van de gegadigde en de van hem bedongen koopprijs. Indien de eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeursrecht als bedoeld in artikel 12 zal hij zijn toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Van de toestemming van de eigenaar zal dienen te blijken doordat de eigenaar het concept van de akte van levering of van verlening van enig zakelijk recht (erfdienstbaarheden daaronder begrepen) voor gezien en goedgekeurd ondertekent. Aan het verlenen van een dergelijke toestemming kan de eigenaar voorwaarden verbinden. Deze voorwaarden houden in ieder geval in, dat de verkrijger zich onderwerpt aan erfpachtvoorwaarden en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, waartoe de vervreemder zich jegens de eigenaar heeft verbonden. De akte van levering of van verlening van enig zakelijk recht zal overeenkomstig het voor gezien en goedgekeurd concept moeten worden verleden. Indien een dergelijke toestemming wordt verleend, moet een authentiek afschrift van de akte van overdracht of vestiging van zakelijk recht binnen twee maanden na haar dagtekening door de zorg en op kosten van de erfpachter aan de eigenaar ter hand worden gesteld. Artikel 10 Hypotheek; executoriale verkoop De erfpachter mag de erfpacht alleen met een recht van hypotheek bezwaren, indien daarbij dit artikel in de vestigingsakte wordt opgenomen en de hypotheekhouder verklaart dat executoriale verkoop slechts met in achtneming van dit artikel zal kunnen plaats vinden en de erfpachtvoorwaarden aan de koper bij executoriale verkoop zullen worden opgelegd. Indien een hypotheekhouder over wenst te gaan tot executie van de erfpacht stelt hij de eigenaar van dit voornemen in kennis onder opgave van het bedrag dat hij te vorderen heeft met renten en kosten. De eigenaar heeft vervolgens het recht de erfpacht van de erfpachter te kopen indien hij de erfpachter en de hypotheekhouder binnen een maand na de kennisgeving door de hypotheekhouder bericht zulks te wensen. De koopprijs wordt vastgesteld door de eigenaar en de erfpachter in onderling overleg of door bindend advies op voet van artikel 17 van de erfpachtvoorwaarden. Bij gebreke van overeenstemming in onderling overleg tussen de eigenaar en de erfpachter binnen twee weken na vorenbedoelde kennisgeving door de eigenaar aan de erfpachter en de hypotheekhouder over een prijs die ten minste toereikend is om de vordering van de hypotheekhouder met renten en kosten te voldoen tot ten hoogste het bedrag van de hypothecaire inschrijving, heeft de eigenaar het recht de prijs te doen vast stellen door bindend advies. Tegen voldoening aan de hypothecaire schuldeiser van al hetgeen deze ter zake te vorderen zal hebben, doch voor ten hoogste de door de bindend adviseur(s) vastgestelde prijs en ten hoogste het bedrag van de hypothecaire

7 7 inschrijving, is de hypotheekhouder alsdan direct en onvoorwaardelijk gehouden om royement van zijn inschrijving te verlenen, ook indien zijn vordering met renten en kosten niet geheel uit de aldus vastgestelde koopprijs kan worden voldaan. Indien de eigenaar geen gebruik maakt van zijn recht te kopen als vooromschreven dan kan de hypotheekhouder de verbonden erfpacht overeenkomstig artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar verkopen nadat hij zulks ten minste dertig dagen tevoren aan de eigenaar heeft gemeld. Indien de hypotheekhouder verzoekt tot onderhandse verkoop als bedoeld in lid 2 van dat artikel, zendt hij dat verzoek tijdig voorafgaande aan de behandeling ervan in afschrift aan de eigenaar. Wordt vervolgens tot openbare of onderhandse verkoop van de erfpacht op voet van dit artikel overgegaan, dan zal de in artikel 9 van de erfpachtvoorwaarden bedoelde toestemming tot vervreemding geacht worden door de eigenaar te zijn verleend, indien de koper binnen een maand na de toewijzing bij een afzonderlijke, op zijn kosten te maken akte zich tegenover de eigenaar verbindt tot naleving van de erfpachtvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Zolang een of meer hypotheken op de erfpacht zijn ingeschreven en de daaruit voortvloeiende rechten kunnen worden geldend gemaakt, kan zonder toestemming van de hypotheekhouder(s) de eigenaar niet medewerken aan beëindiging van de erfpacht. Artikel 11 Voorkeursrecht Indien de erfpachter de erfpacht wenst te vervreemden heeft de eigenaar het voorkeursrecht van koop. Indien de eigenaar van zijn voorkeursrecht gebruik wenst te maken geeft hij daarvan aan de erfpachter bericht binnen vier weken nadat de erfpachter de eigenaar overeenkomstig artikel 9 van de erfpachtvoorwaarden om toestemming heeft verzocht. De koopprijs zal door de eigenaar en de erfpachter in onderling overleg worden vastgesteld en bij gebreke van overeenstemming door bindend advies op voet van artikel 17 van de erfpachtvoorwaarden. De erfpachter is gerechtigd om binnen vier weken nadat de koopprijs onherroepelijk zal zijn vastgesteld, zijn verzoek om toestemming voor vervreemding van het erfpachtrecht alsnog schriftelijk in te trekken, waarmee de grondslag aan het voorkeursrecht komt te ontvallen, mits de erfpachter daarbij aanbiedt alle kosten die de eigenaar tot dan toe zal hebben gemaakt voor de vaststelling van de koopprijs aan de eigenaar te vergoeden. De eigenaar is gerechtigd om binnen vier weken nadat de koopprijs onherroepelijk zal zijn vastgesteld, schriftelijk aan de erfpachter mee te delen dat hij van de aankoop afziet, mits de eigenaar daarbij aanbiedt alle kosten die de erfpachter tot dan toe zal hebben gemaakt voor de vaststelling van de koopprijs aan de erfpachter te vergoeden. De toestemming van de eigenaar tot de vervreemding bedoeld in artikel 9 blijft onverlet. Partijen casu quo adviseurs zullen de koopprijs bepalen volgens de bestemming van het erfpachtgoed overeenkomstig artikel 5 lid 1 van de erfpachtvoorwaarden dan wel volgens de bestemming van het erfpachtgoed, waarvoor in voorkomend geval de eigenaar schriftelijk toestemming heeft verleend en als onderdeel van het Landgoed, overeenkomstig de wijze, zoals

8 8 vermeld in aangehecht taxatierapport. Ook ten overstaan van de rechter zal door partijen uitsluitend gevorderd kunnen worden de koopprijs op deze wijze te bepalen. Op enige andere vergoeding heeft erfpachter geen recht. Artikel 12 Rechtsovergang Indien de erfpachter overlijdt of de huwelijksgoederengemeenschap waarvan de erfpacht deel uitmaakt wordt ontbonden, zijn diens rechtverkrijgenden verplicht binnen drie maanden na die gebeurtenis daarvan mededeling te doen aan de eigenaar. Tevens dienen zij bij die gelegenheid mede te delen op wie de erfpacht is overgegaan. Zonder toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan de erfpacht gedurende langer dan twee jaar in onverdeeldheid te houden, op straffe van opzegging als bedoeld in artikel 13 van de erfpachtvoorwaarden. De onverdeeldheid dient te worden opgeheven door toedeling aan een natuurlijk persoon, waarvan de eigenaar mededeling wordt gedaan door toezending van een afschrift van de akte van verdeling. Artikel 13 Opzegging De erfpachter is niet bevoegd de erfpacht op te zeggen. De eigenaar is slechts bevoegd de erfpacht door opzegging te beëindigen indien de erfpachter in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. Alvorens de opzegging geschiedt wordt de erfpachter een redelijke termijn gegeven alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en de gevolgen van zijn tekortkoming(en) op te heffen. Opzegging vindt plaats bij deurwaardersexploot. De opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht dagen worden betekend aan degenen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op de erfpacht in de openbare registers staan ingeschreven. De eerste hypotheekhouder zal daarbij drie maanden in de gelegenheid worden gesteld ofwel namens de erfpachter aan diens verplichtingen te voldoen, ofwel de erfpacht krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek te verkopen en zich uit de opbrengst daarvan bij voorrang te voldoen. In geval van beëindiging van de erfpacht door opzegging door de eigenaar zullen de alsdan op het erfpachtgoed aanwezige opstal(len), werken, voorzieningen en beplantingen van rechtswege eigendom worden van de eigenaar. Na het einde van de erfpacht door opzegging door de eigenaar is de eigenaar verplicht de waarde van de erfpacht aan de erfpachter te vergoeden, na aftrek van hetgeen hij uit hoofde van de erfpacht van erfpachter te vorderen heeft, de kosten daaronder begrepen. De vaststelling van de waarde geschiedt op overeenkomstige wijze als vermeld in artikel 11. Indien de eigenaar zulks verlangt, is de erfpachter verplicht voor zijn rekening zonder enige vergoeding de werken, bouwwerken, voorzieningen en beplantingen, die zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eigenaar op het erfpachtgoed aanwezig zijn, af te breken casu quo te verwijderen, de afkomende materialen van het erfpachtgoed af te voeren en de ondergrond in goede staat op maaiveldpeil op te leveren.

9 9 Artikel 14 Toegang Door de eigenaar aangewezen administrateur van het Landgoed en de door de administrateur aangewezen personen hebben na voorafgaande aankondiging gedurende werkdagen en -uren toegang tot het erfpachtgoed. Artikel 15 Erfscheiding De erfpachter is verplicht op zijn kosten in overleg met de eigenaar het erfpachtgoed behoorlijk af te scheiden en afgescheiden te houden. Artikel 16 Jachtrecht In de uitgifte van erfpacht is het jachtrecht uitdrukkelijk niet begrepen. De eigenaar behoudt zich het jachtrecht casu quo het genot van de jacht voor. Artikel 17 Geschillenregeling Partijen zijn gehouden omtrent tussen hen rijzende kwesties ter zake van de erfpacht en de erfpachtvoorwaarden en andere bepalingen, alsmede omtrent taxaties, allereerst te trachten onderling tot overeenstemming te geraken. Alle geschillen en kwesties welke tussen partijen zullen ontstaan, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig mochten worden beschouwd, zullen in hoogste instantie worden beslist middels arbitrage of bindend advies door een arbiter of bindend adviseur, die in onderling overleg zal worden benoemd, dan wel bij gebreke van overeenstemming daaromtrent door de daartoe bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij. Indien een der partijen zulks aangewezen acht zal niet door een arbiter of bindend adviseur worden beslist, maar door drie arbiters of bindend adviseurs, waarvan een door ieder der partijen en de derde door de aldus aangewezen arbiters of bindend adviseurs die als voorzitter optreedt. Is er sprake van arbitrage en worden drie arbiters benoemd, dan moet de voorzitter jurist zijn. De arbiter(s) zal (zullen) recht doen als goede man(nen) naar billijkheid en de procesorde vaststellen. De arbiter(s) of bindend adviseur(s) zal (zullen) tevens over de kosten beslissen en bevoegd zijn in deze kosten het honorarium en de verschotten van eventuele rechtsgeleerde raadslieden van partijen en deskundigen te begrijpen. De arbiter(s) is (zijn) bevoegd in een tussen partijen gerezen kwestie bindend te adviseren indien de kwestie zich daar naar zijn (hun) oordeel beter toe leent. Artikel 18 Natuurschoonwet 1928 Het erfpachtgoed is als onderdeel van het Landgoed gerangschikt onder de Natuurschoonwet. De erfpachter is verplicht het erfpachtgoed onder de Natuurschoonwet gerangschikt te houden. De eigenaar en de erfpachter verplichten zich niets te doen en alles na te laten wat tot gevolg kan hebben dat het erfpachtgoed niet langer als (onderdeel van) een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet wordt aangemerkt. De erfpachter is verplicht van het erfpachtgoed zodanig gebruik te maken dat het als (onderdeel van) een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet blijft

10 10 aangemerkt. In het bijzonder is de erfpachter verplicht zich vooraf schriftelijk te verzekeren van de goedkeuring van zijn bouw- en inrichtingsplannen door de met het toezicht en de uitvoering van de Natuurschoonwet belaste instanties. Artikel 19 Tekortkoming Bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming of overtreding van enige bepaling van de erfpachtvoorwaarden of nadere overeenkomsten is de eigenaar bevoegd op kosten van de erfpachter het nagelatene te doen verrichten of de tekortkoming of overtreding en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk ongedaan te maken, onverminderd het recht van eigenaar overeenkomstig artikel 13 de erfpacht op te zeggen indien daartoe aanleiding is en/of schadevergoeding te vorderen. Ingeval ten gevolge van een tekortkoming van de erfpachter niet-ingevorderde successierechten of andere belastingen ingevolge de Natuurschoonwet opeisbaar worden of nagevorderd worden, wordt de schade gelijkgesteld aan het bedrag aan rechten en belastingen, vermeerderd met invorderingsrente en eventuele boeten, dat de eigenaar ingevolge de wet of overeenkomst moet voldoen. Artikel 20 Slotbepalingen 1. Voor het geval een of meer bepalingen van deze erfpachtvoorwaarden geen zakelijke werking mochten hebben zullen de erfpachtvoorwaarden bij vervreemding van de erfpacht als een kettingbeding aan de verkrijger moeten worden opgelegd. 2. Waar ingevolge de erfpachtvoorwaarden een mededeling, kennisgeving, toestemming of andere communicatie moet worden gedaan, dient deze te geschieden bij aangetekende brief, tenzij de erfpachtvoorwaarden of de wet een deurwaardersexploit vereisen. 3. Zowel de eigenaar als de erfpachter kiezen terzake van de erfpacht, de erfpachtvoorwaarden en de uitvoering ervan woonplaats ten kantore van de administrateur van het Landgoed. In geval door de eigenaar een andere administrateur wordt aangesteld zal de eigenaar de erfpachter daarvan onverwijld mededeling doen. 4. Contacten van de erfpachter met overheden en andere instanties met betrekking tot de erfpacht en het erfpachtgoed lopen via de administrateur van het Landgoed. BIJZONDERE BEPALINGEN Artikel 1 1. Verhuur In afwijking van artikel 8 van de erfpachtvoorwaarden kan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet zolang zij de erfpachter is het erfpachtgoed zonder toestemming van de eigenaar verhuren of in gebruik geven aan haar afstammelingen in de rechte linie en hun gezinnen. 2. Vruchtgebruik In afwijking van artikel 9 van de erfpachtvoorwaarden kan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet zolang zij de erfpachter is op het erfpachtgoed zonder toestemming van de eigenaar een recht van vruchtgebruik vestigen ten behoeve van haar afstammelingen in de rechte linie en hun gezinnen.

11 11 Artikel 2 Natuurschoonwet 1928 De eigenaar verplicht zich om -indien ten gevolge van wetswijziging te eniger tijd de erfpachtgoederen zelfstandig als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet dienen te worden gerangschikt- aan de erfpachter een zodanig stuk grond in erfpacht, doch niet in opstal, uit te geven dat de erfpachtgoederen zelfstandig voor rangschikking kwalificeren. De canon zal in dat geval symbolisch zijn en het genot zeer beperkt, in die zin dat het terrein niet zal mogen worden bebouwd en opengesteld zal moeten zijn in de zin van de Natuurschoonwet. Ten aanzien van het ingevolge de eerste volzin van dit artikel toegevoegde stuk grond geldt overigens het volgende: - het beheer en onderhoud van dit stuk grond berust bij de eigenaar, die hiertoe al datgene kan doen met uitsluiting van de erfpachter, dat hij wenselijk acht; - de (mogelijke) opbrengsten van dat stuk grond komen aan de eigenaar toe en de (mogelijke) lasten komen voor rekening van de eigenaar. Artikel 3 Optie 1. ENZOVOORTS 2. Aangezien geen zekerheid bestaat dat de gemeente Voorschoten een woonbestemming zal geven aan Boerderij Wassenaar met een naar het oordeel van de erfpachter voldoende bouwvolume heeft de erfpachter, nadat duidelijk is geworden dat een dergelijke woonbestemming en / of voldoende bouwvolume niet zal worden gegeven, een put-optie om de erfpacht met betrekking tot Boerderij Wassenaar te verkopen aan eigenaar voor een bedrag van vijf honderd vijftig duizend euro ( ,00). 3. De onder 1. en 2. bedoelde putopties kunnen uiterlijk vijf jaar na de dag van de akte van partiële verdeling van het Landgoed worden uitgeoefend. De opties zijn niet overdraagbaar. Artikel 4 Bijdrage onderhoud toegangswegen Voor het onderhoud van de toegangswegen van de openbare weg naar het erfpachtgoed en van het erfpachtgoed naar de openbare weg, terzake waarvan bij deze akte erfdienstbaarheden worden gevestigd, is de erfpachter geen bijdrage verschuldigd. De eigenaar zal voor het gebruikelijke onderhoud van de toegangswegen zorgdragen. Artikel 5 Administrateur De administrateur van het Landgoed is thans t Schoutenhuis B.V., kantoor houdend te 3930 EA Woudenberg, Voorstraat De Hoofdgerechtigde verklaart met betrekking tot het Grensperceel: a. Ten aanzien van het Grensperceel zijn tot op heden van overheidswege geen handhavingsbesluiten aangekondigd of meegedeeld. b. Het Grensperceel is wel opgenomen in een aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet Het Grensperceel is niet aangemerkt als een

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor

De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor Na genoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld bij akte op 23 januari 2013 verleden voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Geldlening en Zekerheidstelling. Bank of Scotland plc

Algemene Voorwaarden van Geldlening en Zekerheidstelling. Bank of Scotland plc 1 Algemene Voorwaarden van Geldlening en Zekerheidstelling Bank of Scotland plc Algemene Voorwaarden van Geldlening en Zekerheidstelling Bank of Scotland plc vastgesteld bij akte op 15 augustus 2007 verleden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND Van Direktbank Woninghypotheken (Versie DWH 072014) Inhoud Hoofdstuk I Inleidende bepalingen...3 Artikel 1: Begripsbepalingen...3 Artikel 2:

Nadere informatie

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp De ondergetekenden: de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan het Zuid-Hollandplein 1, te dezen vertegenwoordigd op grond van artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS NV A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING Vastgesteld bij akte op 4 maart 2002 verleden voor notaris mr.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken Algemene Voorwaarden voor hypotheken 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Definities en algemene bepalingen. 3 Hoofdstuk I Bepalingen betreffende geldleningen verstrekt onder hypothecair verband. 7 Hoofdstuk III

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014. Inhoudsopgave Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Begrippen...

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN d.d. 1 augustus 1996 Versie 2009 mei 2009. Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN d.d. 1 augustus 1996 Versie 2009 mei 2009. Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN d.d. 1 augustus 1996 Versie 2009 mei 2009 Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken INHOUDSOPGAVE - Artikel 1: Begripsbepalingen - Artikel 2: Algemeen - Artikel

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV

Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV Informatiebrochure 12 Vrije sector kavels fase 3 Mantelappel Februari 2008 Overzichtkaart Hoogezand-Sappemeer Indicatieve verkaveling plan De Vosholen Situatie 12 vrije

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox Parkeerplekken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze koopovereenkomst. De ondergetekenden: Koopakte Parkeerplaats / Autobox 1. Verkoper 1 Naam:...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V.

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V. Algemene voorwaarden 5 april 2004 voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. 13 13 04-04 1 00 00 04-04 Definities Holland De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 13 13 10-11

Algemene voorwaarden 13 13 10-11 Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. - 22 november 2010 13 13 10-11 Definities Geldgever Holland Woningfinanciering

Nadere informatie

Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015

Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015 Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015 Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden (hierna: FSFE), treedt op als

Nadere informatie

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags. 1 BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HENGELO Het Broek Westhoek OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel/percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een recht van erfpacht op een appartementsrecht (model 2014). 1. Model koopovereenkomst met toelichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V.

Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V. 13 05 05-10 1 Definities Geldgever De besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Houtvaart Hypotheken B.V.

Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Houtvaart Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Houtvaart Hypotheken B.V. - 4 juli 2009 13 06 14-08 Definities Geldgever Houtvaart Hypotheken

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.)

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.) LOYENSLLOEFF 17393 brimepr/sipc1 147514 40057122 STATUTENWIJZIGING (Bright Pensions N. V.) Op achtentwintig november tweeduizend veertien is voor mij, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats van vestiging

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Hypothecaire Geldlening. Algemene voorwaarden

Hypothecaire Geldlening. Algemene voorwaarden Hypothecaire Geldlening Algemene voorwaarden Van de ASR-Bank alsmede door aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op 21 mei 2001 voor notaris Mr. K.F.M. Berger te Rotterdam

Nadere informatie