UITGIFTE ERFPACHT, SAMENVOEGING ERFPACHT EN VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Boerderij Wassenaar te Voorschoten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGIFTE ERFPACHT, SAMENVOEGING ERFPACHT EN VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Boerderij Wassenaar te Voorschoten"

Transcriptie

1 Blad 1 van 20 1 bola// Akte 1 UITGIFTE ERFPACHT, SAMENVOEGING ERFPACHT EN VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Boerderij Wassenaar te Voorschoten Op dertig december tweeduizend elf zijn voor mij, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Jasper Nobel, geboren te Hei- en Boeicop op eenendertig maart negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: Hare Majesteit Beatrix Wilhelmina Armgard, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, enzovoorts enzovoorts enzovoorts, geboren te Baarn op eenendertig januari negentienhonderd achtendertig, wonende te 2594 BD 's-gravenhage, Paleis Huis ten Bosch, 's-gravenhaagse Bos 10, niet hertrouwde weduwe van Zijne Koninklijke Hoogheid Claus George Willem Otto Frederik Geert van Amsberg, Prins der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg en niet geregistreerd als partner, houdster van paspoort met nummer DA , terzake van deze akte woonplaats kiezende ten kantore van Haar Thesaurier, aan het adres 2514 GL s-gravenhage, Koninklijk Paleis Noordeinde, Noordeinde 68, hierna te noemen: Hoofdgerechtigde; 2. de heer mr. Robert Adriaan Bol, geboren te Haarlem op vierentwintig mei negentienhonderd tweeënzeventig, met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: Hare Koninklijke Hoogheid Margriet Francisca, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, geboren te Ottawa (Canada) op negentien januari negentienhonderd drieënveertig, wonende te 7315 AA Apeldoorn, Huis het Loo, Koninklijk Park 21, in eerste echt buiten gemeenschap van goederen gehuwd met de heer prof. mr. Pieter van Vollenhoven, houdster van paspoort met nummer DRCR839H4, afgegeven door de Minister van Buitenlandse Zaken te s-gravenhage op achttien februari tweeduizend acht; hierna te noemen: Erfpachter. De comparanten, handelend als vermeld, verklaren als volgt: Considerans 1. De Hoofdgerechtigde is - onder meer - gerechtigd tot het navolgende registergoed: Onroerende Zaken Hyp4 : 60981/ :54

2 2 een perceel grond met daarop gesitueerde opstallen onderdeel van De Koninklijke Landgoederen De Horsten en gelegen aan de Horstlaan te Voorschoten, kadastraal bekend gemeente Voorschoten, sectie B nummer 1159, groot vier are, op welk perceel zijn gesticht enkele tot de naburige (voormalige) boerderij behorende aanhorigheden, plaatselijk bekend Horstlaan 14 te 2252 AL Voorschoten, hierna te noemen: Grensperceel, ten aanzien van welk perceel blijkens informatie verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers een besluit in de zin van de Monumentenwet 1988 staat ingeschreven. De Hoofdgerechtigde heeft de eigendom van het Grensperceel verkregen krachtens toedeling uit de nalatenschap van haar moeder, Hare Koninklijke Hoogheid Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg, Prinses van Lippe- Biesterfeld, geboren te 's-gravenhage op dertig april negentienhonderd negen, laatst gewoond hebbende te 3744 AA Baarn, Paleis Soestdijk, Amsterdamsestraatweg 1, en overleden te Baarn op twintig maart tweeduizend vier, zulks blijkens de inschrijving in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Zoetermeer op zeven oktober tweeduizend vijf in register Hypotheken 4, deel nummer 41 van een uittreksel van een akte houdende partiële verdeling nalatenschap en vestiging rechten van erfpacht en opstal, op zes oktober tweeduizend vijf verleden voor notaris mr. R.H. Meppelink voornoemd, in welke akte was opgenomen kwijting voor de betaling van de uit de verdeling voortvloeiende vorderingen en de verklaring van de bij die akte betrokken partijen dat afstand is gedaan van het recht om ontbinding of vernietiging te vorderen, hierna: Verdelingsakte. 2. De Erfpachter is - onder meer - gerechtigd tot het altijddurende recht van erfpacht van en het daarvan afhankelijke recht van opstal op: een perceel grond, in eigendom toebehorend aan de Hoofdgerechtigde, onderdeel van De Koninklijke Landgoederen De Horsten en gelegen aan de Horstlaan te Voorschoten, kadastraal bekend gemeente Voorschoten, sectie B nummer 3478, groot negenendertig are en twintig centiare, op welk perceel is gesticht een (voormalige) boerderij met aanhorigheden, plaatselijk bekend Horstlaan 14 te 2252 AL Voorschoten, ook wel genaamd Boerderij Wassenaar, hierna te noemen: Bestaande Recht. De Erfpachter heeft de gerechtigdheid tot het Bestaande Recht verkregen krachtens de Verdelingsakte. 3. De Hoofdgerechtigde en de Erfpachter zijn in nader overleg getreden omtrent de kadastrale begrenzing van het Bestaande Recht en zijn tot de conclusie gekomen dat daarop een of meer correcties dienen plaats te vinden teneinde de juridische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. In dat kader wensen de Hoofdgerechtigde en de Erfpachter bij deze akte de navolgende rechtshandelingen te verrichten: a. uitgifte in erfpacht en opstal van het Grensperceel door de Hoofdgerechtigde aan de Erfpachter, zulks onder de voorwaarden als waaronder het Bestaande Recht is gevestigd; b. samenvoeging van het aldus nieuw uitgegeven recht met het Bestaande Recht;

3 c. vestiging van een tweetal erfdienstbaarheden van overpad casu quo (uit)weg. 4. In het kader van het sub 3 bepaalde verklaren de bij deze akte betrokken partijen al het daartoe nuttige en nodige bij deze - al dan niet additioneel - met elkaar overeen te komen, een en ander op de wijze als in deze akte is vermeld. I. UITGIFTE ERFPACHT GRENSPERCEEL 1. Ter uitvoering van hetgeen hiervoor is overeengekomen en vastgelegd verklaart de Hoofdgerechtigde bij deze ten gunste van de Erfpachter, die zulks bij deze aanvaardt, te vestigen het altijddurende recht van erfpacht en het daarvan afhankelijke recht van opstal met betrekking tot het Grensperceel en de daarop gelegen opstallen, hierna te noemen: Nieuwe Recht. Het Nieuwe Recht is gevestigd zonder nadere tegenprestatie en/of nadere vergoeding, terwijl ook overigens geen jaarlijkse canon en/of retributie verschuldigd is. Het Nieuwe Recht is altijddurend en is ook overigens gevestigd onder exact die voorwaarden en bedingen als zijn opgenomen in de Verdelingsakte, hierna te noemen: Voorwaarden, woordelijk luidende als volgt: ERFPACHT- EN OPSTALVOORWAARDEN Vervolgens verklaarden de comparant sub I, handelend namens partij 1, hierna ook te noemen: eigenaar, en de comparante sub II, handelend namens partij 3, hierna ook te noemen: erfpachter, dat de vestiging van de altijddurende rechten van erfpacht en opstal geschiedt onder de volgende algemene en bijzondere bepalingen: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden en bepalingen wordt verstaan onder: a. erfpacht: het altijddurende recht van erfpacht en het daarvan afhankelijke recht van opstal op het erfpachtgoed, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, dat bij deze akte ten behoeve van de erfpachter is gevestigd, de eigendomsrechten van de erfpachter op de opstallen daaronder begrepen; b. erfpachtgoed: het erf van de Boerderij Hooijmans en het erf van de Boerderij Wassenaar, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, en de daarop thans of te eniger tijd aanwezige opstallen; c. erfpachtvoorwaarden: deze algemene voorwaarden en bepalingen; d. Landgoed: de Koninklijke Landgoederen De Horsten; e. Natuurschoonwet: de Natuurschoonwet Onder (recht van) erfpacht en erfpachter wordt (recht van) opstal respectievelijk opstalhouder mede begrepen tenzij anders blijkt. Artikel 2 Canon, retributie en koopsom opstallen De erfpachtcanon, daaronder begrepen de retributie van het recht van opstal, is geheel afgekocht. De erfpachter is de eigenaar terzake van de erfpacht niets meer verschuldigd. Artikel 3 3

4 4 Lasten Alle belastingen, rechten en lasten die, onder welke benaming dan ook, worden geheven ter zake van de erfpacht, het erfpachtgoed en/of van de zich daarop bevindende opstallen, werken en overige aanwezige voorzieningen en beplantingen, komen ten laste van de erfpachter, onverschillig te wiens name de aanslag is gesteld. Artikel 4 Aanvaarding De erfpachter wordt geacht het erfpachtgoed volkomen te kennen. Eventueel verschil tussen de hiervoor opgegeven grootte en de door het Kadaster vastgestelde grootte geeft geen grond tot enigerlei actie, vordering of verrekening van een der partijen. De erfpachter aanvaardt zijn rechten op het erfpachtgoed in de staat waarin het zich bevindt met alle lusten en lasten, rechten en verplichtingen, heersende en lijdende erfdienstbaarheden en zichtbare en onzichtbare gebreken, doch vrij van hypotheken, hypothecaire inschrijvingen of beslagen. De erfpachter vrijwaart de eigenaar voor alle vorderingen, welke derden mochten kunnen doen gelden tot vergoeding van schaden, welke met het stichten, aanleggen, wijzigen, gebruiken, onderhouden, aanwezig zijn, dan wel opruimen van opstallen, werken, voorzieningen en beplantingen in enigerlei verband staan. Artikel 5 Bestemming en gebruik 1. Het erfpachtgoed is bestemd voor particuliere bewoning door een gezin. Het erfpachtgoed mag door de erfpachter uitsluitend in overeenstemming met deze bestemming worden gebruikt en gehouden. Zonder toestemming van de eigenaar is het erfpachter niet toegestaan: a) op het erfpachtgoed een of meer opstallen te stichten, enig ander werk uit te voeren casu quo te laten uitvoeren, voorzieningen aan te leggen casu quo op te richten of beplantingen aan te brengen casu quo te laten aanbrengen; b) de op het erfpachtgoed aanwezige opstallen te verbouwen, aan- of nieuwbouw te plegen, of gehele of gedeeltelijke afbraak te doen plaatsvinden; c) de aard, inrichting of gedaante van het erfpachtgoed te wijzigen, waaronder mede begrepen het aanleggen van verhardingen en installaties en het wijzigen van het bodemprofiel, de ontsluiting, waterhuishouding, percelering en verkaveling en bijbehorende voorzieningen van de in erfpacht uitgegeven grond; d) de bestemming en/of het gebruik van het erfpachtgoed te wijzigen; e) reclame of anderszins aan te brengen aan of op het erfpachtgoed. 2. De eigenaar kan zijn in het vorige lid bedoelde toestemming slechts onthouden op redelijke gronden in het belang van de instandhouding van het karakter en de integriteit van het Landgoed, het beheer van het Landgoed als geheel en de handhaving van het Landgoed en het erfpachtgoed als landgoed aangemerkt in de zin van de Natuurschoonwet Het is erfpachter niet geoorloofd op of in de grond en in of aan de

5 5 opstallen werkzaamheden te (doen) verrichten, waarvan gevaar, schade of hinder, dan wel bezwaar uit het oogpunt van welstand of aantasting van de natuur, het landschap, het karakter van het Landgoed en/of het erfpachtgoed of de hygiëne van het milieu te duchten is. Artikel 6 Onderhoud en verzekering De erfpachter is verplicht voor zijn rekening en ten genoegen van de eigenaar het erfpachtgoed met toebehoren behoorlijk te onderhouden en iedere verontreiniging van de (water)bodem van het erfpachtgoed te voorkomen. Alle herstellingen, kosten van onderhoud en vernieuwingen van welke aard dan ook van het erfpachtgoed komen ten laste van de erfpachter. De erfpachter is aansprakelijk voor het in schouwbare toestand houden van het erfpachtgoed. De erfpachter zal de op het erfpachtgoed aanwezige opstal(len) gedurende de gehele periode van erfpachtuitgifte verzekerd houden tegen brand-, storm- en vliegtuigschade en andere van buiten komende onheilen, een en ander conform het gestelde in artikel 275 van het Wetboek van Koophandel. Een kopie van de polis en het taxatierapport van de deskundigen dienen aan de eigenaar ter hand te worden gesteld, alzo ook de hierop volgende aanhangsels van de polis en de wijzigingen van het taxatierapport. De erfpachter is verplicht de in geval van schade te ontvangen schadepenningen aan te wenden tot het herstel van de geleden schade, zulks na overleg met en ten genoegen van de eigenaar. Artikel 7 Verbod van grondroving De erfpachter mag van het erfpachtgoed geen grond, zand of grond/strooisel (laten) weghalen of zoden steken en weghalen, of zulks laten doen. Het is erfpachter evenmin toegestaan op het erfpachtgoed afval of materialen te storten of (tijdelijk) op te slaan, zulks toe te staan of toe te laten. Artikel 8 Verhuur De erfpachter mag zonder toestemming van de eigenaar het erfpachtgoed geheel noch gedeeltelijk verhuren, verpachten of onder welke titel ook aan derden in gebruik geven, dan wel zulks toestaan of toelaten. Onderverhuur of -ingebruikgeving van het erfpachtgoed is niet toegestaan. Nadat een toestemming als bedoeld in de eerste volzin van dit artikel is gegeven moet een gewaarmerkt afschrift van de daartoe strekkende akte binnen twee maanden na haar dagtekening door de zorg en op kosten van de erfpachter aan de eigenaar ter hand worden gesteld. De erfpachter is jegens de grondeigenaar aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de huurders, pachters en gebruikers van het erfpachtgoed. Artikel 9 Overdracht, vestiging van zakelijke rechten en inbreng De erfpachter mag de erfpacht niet inbrengen in een rechtspersoon, vennootschap, maatschap of enige andere vorm van samenwerking of deelname. De erfpachter mag zonder toestemming van de eigenaar de erfpacht en de daarmee belaste grondeigendom geheel noch gedeeltelijk vervreemden of

6 6 beperkte rechten daarop vestigen, de vestiging van ondererfpacht daaronder begrepen, met uitzondering van hypotheek. Ook voor de vervreemding als gevolg van een openbare of onderhandse executoriale verkoop door een hypotheekhouder is de toestemming van de grondeigenaar vereist. De toestemming wordt door de erfpachter aan de eigenaar verzocht onder opgave van de naam van de gegadigde en de van hem bedongen koopprijs. Indien de eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeursrecht als bedoeld in artikel 12 zal hij zijn toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Van de toestemming van de eigenaar zal dienen te blijken doordat de eigenaar het concept van de akte van levering of van verlening van enig zakelijk recht (erfdienstbaarheden daaronder begrepen) voor gezien en goedgekeurd ondertekent. Aan het verlenen van een dergelijke toestemming kan de eigenaar voorwaarden verbinden. Deze voorwaarden houden in ieder geval in, dat de verkrijger zich onderwerpt aan erfpachtvoorwaarden en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, waartoe de vervreemder zich jegens de eigenaar heeft verbonden. De akte van levering of van verlening van enig zakelijk recht zal overeenkomstig het voor gezien en goedgekeurd concept moeten worden verleden. Indien een dergelijke toestemming wordt verleend, moet een authentiek afschrift van de akte van overdracht of vestiging van zakelijk recht binnen twee maanden na haar dagtekening door de zorg en op kosten van de erfpachter aan de eigenaar ter hand worden gesteld. Artikel 10 Hypotheek; executoriale verkoop De erfpachter mag de erfpacht alleen met een recht van hypotheek bezwaren, indien daarbij dit artikel in de vestigingsakte wordt opgenomen en de hypotheekhouder verklaart dat executoriale verkoop slechts met in achtneming van dit artikel zal kunnen plaats vinden en de erfpachtvoorwaarden aan de koper bij executoriale verkoop zullen worden opgelegd. Indien een hypotheekhouder over wenst te gaan tot executie van de erfpacht stelt hij de eigenaar van dit voornemen in kennis onder opgave van het bedrag dat hij te vorderen heeft met renten en kosten. De eigenaar heeft vervolgens het recht de erfpacht van de erfpachter te kopen indien hij de erfpachter en de hypotheekhouder binnen een maand na de kennisgeving door de hypotheekhouder bericht zulks te wensen. De koopprijs wordt vastgesteld door de eigenaar en de erfpachter in onderling overleg of door bindend advies op voet van artikel 17 van de erfpachtvoorwaarden. Bij gebreke van overeenstemming in onderling overleg tussen de eigenaar en de erfpachter binnen twee weken na vorenbedoelde kennisgeving door de eigenaar aan de erfpachter en de hypotheekhouder over een prijs die ten minste toereikend is om de vordering van de hypotheekhouder met renten en kosten te voldoen tot ten hoogste het bedrag van de hypothecaire inschrijving, heeft de eigenaar het recht de prijs te doen vast stellen door bindend advies. Tegen voldoening aan de hypothecaire schuldeiser van al hetgeen deze ter zake te vorderen zal hebben, doch voor ten hoogste de door de bindend adviseur(s) vastgestelde prijs en ten hoogste het bedrag van de hypothecaire

7 7 inschrijving, is de hypotheekhouder alsdan direct en onvoorwaardelijk gehouden om royement van zijn inschrijving te verlenen, ook indien zijn vordering met renten en kosten niet geheel uit de aldus vastgestelde koopprijs kan worden voldaan. Indien de eigenaar geen gebruik maakt van zijn recht te kopen als vooromschreven dan kan de hypotheekhouder de verbonden erfpacht overeenkomstig artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar verkopen nadat hij zulks ten minste dertig dagen tevoren aan de eigenaar heeft gemeld. Indien de hypotheekhouder verzoekt tot onderhandse verkoop als bedoeld in lid 2 van dat artikel, zendt hij dat verzoek tijdig voorafgaande aan de behandeling ervan in afschrift aan de eigenaar. Wordt vervolgens tot openbare of onderhandse verkoop van de erfpacht op voet van dit artikel overgegaan, dan zal de in artikel 9 van de erfpachtvoorwaarden bedoelde toestemming tot vervreemding geacht worden door de eigenaar te zijn verleend, indien de koper binnen een maand na de toewijzing bij een afzonderlijke, op zijn kosten te maken akte zich tegenover de eigenaar verbindt tot naleving van de erfpachtvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Zolang een of meer hypotheken op de erfpacht zijn ingeschreven en de daaruit voortvloeiende rechten kunnen worden geldend gemaakt, kan zonder toestemming van de hypotheekhouder(s) de eigenaar niet medewerken aan beëindiging van de erfpacht. Artikel 11 Voorkeursrecht Indien de erfpachter de erfpacht wenst te vervreemden heeft de eigenaar het voorkeursrecht van koop. Indien de eigenaar van zijn voorkeursrecht gebruik wenst te maken geeft hij daarvan aan de erfpachter bericht binnen vier weken nadat de erfpachter de eigenaar overeenkomstig artikel 9 van de erfpachtvoorwaarden om toestemming heeft verzocht. De koopprijs zal door de eigenaar en de erfpachter in onderling overleg worden vastgesteld en bij gebreke van overeenstemming door bindend advies op voet van artikel 17 van de erfpachtvoorwaarden. De erfpachter is gerechtigd om binnen vier weken nadat de koopprijs onherroepelijk zal zijn vastgesteld, zijn verzoek om toestemming voor vervreemding van het erfpachtrecht alsnog schriftelijk in te trekken, waarmee de grondslag aan het voorkeursrecht komt te ontvallen, mits de erfpachter daarbij aanbiedt alle kosten die de eigenaar tot dan toe zal hebben gemaakt voor de vaststelling van de koopprijs aan de eigenaar te vergoeden. De eigenaar is gerechtigd om binnen vier weken nadat de koopprijs onherroepelijk zal zijn vastgesteld, schriftelijk aan de erfpachter mee te delen dat hij van de aankoop afziet, mits de eigenaar daarbij aanbiedt alle kosten die de erfpachter tot dan toe zal hebben gemaakt voor de vaststelling van de koopprijs aan de erfpachter te vergoeden. De toestemming van de eigenaar tot de vervreemding bedoeld in artikel 9 blijft onverlet. Partijen casu quo adviseurs zullen de koopprijs bepalen volgens de bestemming van het erfpachtgoed overeenkomstig artikel 5 lid 1 van de erfpachtvoorwaarden dan wel volgens de bestemming van het erfpachtgoed, waarvoor in voorkomend geval de eigenaar schriftelijk toestemming heeft verleend en als onderdeel van het Landgoed, overeenkomstig de wijze, zoals

8 8 vermeld in aangehecht taxatierapport. Ook ten overstaan van de rechter zal door partijen uitsluitend gevorderd kunnen worden de koopprijs op deze wijze te bepalen. Op enige andere vergoeding heeft erfpachter geen recht. Artikel 12 Rechtsovergang Indien de erfpachter overlijdt of de huwelijksgoederengemeenschap waarvan de erfpacht deel uitmaakt wordt ontbonden, zijn diens rechtverkrijgenden verplicht binnen drie maanden na die gebeurtenis daarvan mededeling te doen aan de eigenaar. Tevens dienen zij bij die gelegenheid mede te delen op wie de erfpacht is overgegaan. Zonder toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan de erfpacht gedurende langer dan twee jaar in onverdeeldheid te houden, op straffe van opzegging als bedoeld in artikel 13 van de erfpachtvoorwaarden. De onverdeeldheid dient te worden opgeheven door toedeling aan een natuurlijk persoon, waarvan de eigenaar mededeling wordt gedaan door toezending van een afschrift van de akte van verdeling. Artikel 13 Opzegging De erfpachter is niet bevoegd de erfpacht op te zeggen. De eigenaar is slechts bevoegd de erfpacht door opzegging te beëindigen indien de erfpachter in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. Alvorens de opzegging geschiedt wordt de erfpachter een redelijke termijn gegeven alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en de gevolgen van zijn tekortkoming(en) op te heffen. Opzegging vindt plaats bij deurwaardersexploot. De opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht dagen worden betekend aan degenen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op de erfpacht in de openbare registers staan ingeschreven. De eerste hypotheekhouder zal daarbij drie maanden in de gelegenheid worden gesteld ofwel namens de erfpachter aan diens verplichtingen te voldoen, ofwel de erfpacht krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek te verkopen en zich uit de opbrengst daarvan bij voorrang te voldoen. In geval van beëindiging van de erfpacht door opzegging door de eigenaar zullen de alsdan op het erfpachtgoed aanwezige opstal(len), werken, voorzieningen en beplantingen van rechtswege eigendom worden van de eigenaar. Na het einde van de erfpacht door opzegging door de eigenaar is de eigenaar verplicht de waarde van de erfpacht aan de erfpachter te vergoeden, na aftrek van hetgeen hij uit hoofde van de erfpacht van erfpachter te vorderen heeft, de kosten daaronder begrepen. De vaststelling van de waarde geschiedt op overeenkomstige wijze als vermeld in artikel 11. Indien de eigenaar zulks verlangt, is de erfpachter verplicht voor zijn rekening zonder enige vergoeding de werken, bouwwerken, voorzieningen en beplantingen, die zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eigenaar op het erfpachtgoed aanwezig zijn, af te breken casu quo te verwijderen, de afkomende materialen van het erfpachtgoed af te voeren en de ondergrond in goede staat op maaiveldpeil op te leveren.

9 9 Artikel 14 Toegang Door de eigenaar aangewezen administrateur van het Landgoed en de door de administrateur aangewezen personen hebben na voorafgaande aankondiging gedurende werkdagen en -uren toegang tot het erfpachtgoed. Artikel 15 Erfscheiding De erfpachter is verplicht op zijn kosten in overleg met de eigenaar het erfpachtgoed behoorlijk af te scheiden en afgescheiden te houden. Artikel 16 Jachtrecht In de uitgifte van erfpacht is het jachtrecht uitdrukkelijk niet begrepen. De eigenaar behoudt zich het jachtrecht casu quo het genot van de jacht voor. Artikel 17 Geschillenregeling Partijen zijn gehouden omtrent tussen hen rijzende kwesties ter zake van de erfpacht en de erfpachtvoorwaarden en andere bepalingen, alsmede omtrent taxaties, allereerst te trachten onderling tot overeenstemming te geraken. Alle geschillen en kwesties welke tussen partijen zullen ontstaan, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig mochten worden beschouwd, zullen in hoogste instantie worden beslist middels arbitrage of bindend advies door een arbiter of bindend adviseur, die in onderling overleg zal worden benoemd, dan wel bij gebreke van overeenstemming daaromtrent door de daartoe bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij. Indien een der partijen zulks aangewezen acht zal niet door een arbiter of bindend adviseur worden beslist, maar door drie arbiters of bindend adviseurs, waarvan een door ieder der partijen en de derde door de aldus aangewezen arbiters of bindend adviseurs die als voorzitter optreedt. Is er sprake van arbitrage en worden drie arbiters benoemd, dan moet de voorzitter jurist zijn. De arbiter(s) zal (zullen) recht doen als goede man(nen) naar billijkheid en de procesorde vaststellen. De arbiter(s) of bindend adviseur(s) zal (zullen) tevens over de kosten beslissen en bevoegd zijn in deze kosten het honorarium en de verschotten van eventuele rechtsgeleerde raadslieden van partijen en deskundigen te begrijpen. De arbiter(s) is (zijn) bevoegd in een tussen partijen gerezen kwestie bindend te adviseren indien de kwestie zich daar naar zijn (hun) oordeel beter toe leent. Artikel 18 Natuurschoonwet 1928 Het erfpachtgoed is als onderdeel van het Landgoed gerangschikt onder de Natuurschoonwet. De erfpachter is verplicht het erfpachtgoed onder de Natuurschoonwet gerangschikt te houden. De eigenaar en de erfpachter verplichten zich niets te doen en alles na te laten wat tot gevolg kan hebben dat het erfpachtgoed niet langer als (onderdeel van) een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet wordt aangemerkt. De erfpachter is verplicht van het erfpachtgoed zodanig gebruik te maken dat het als (onderdeel van) een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet blijft

10 10 aangemerkt. In het bijzonder is de erfpachter verplicht zich vooraf schriftelijk te verzekeren van de goedkeuring van zijn bouw- en inrichtingsplannen door de met het toezicht en de uitvoering van de Natuurschoonwet belaste instanties. Artikel 19 Tekortkoming Bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming of overtreding van enige bepaling van de erfpachtvoorwaarden of nadere overeenkomsten is de eigenaar bevoegd op kosten van de erfpachter het nagelatene te doen verrichten of de tekortkoming of overtreding en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk ongedaan te maken, onverminderd het recht van eigenaar overeenkomstig artikel 13 de erfpacht op te zeggen indien daartoe aanleiding is en/of schadevergoeding te vorderen. Ingeval ten gevolge van een tekortkoming van de erfpachter niet-ingevorderde successierechten of andere belastingen ingevolge de Natuurschoonwet opeisbaar worden of nagevorderd worden, wordt de schade gelijkgesteld aan het bedrag aan rechten en belastingen, vermeerderd met invorderingsrente en eventuele boeten, dat de eigenaar ingevolge de wet of overeenkomst moet voldoen. Artikel 20 Slotbepalingen 1. Voor het geval een of meer bepalingen van deze erfpachtvoorwaarden geen zakelijke werking mochten hebben zullen de erfpachtvoorwaarden bij vervreemding van de erfpacht als een kettingbeding aan de verkrijger moeten worden opgelegd. 2. Waar ingevolge de erfpachtvoorwaarden een mededeling, kennisgeving, toestemming of andere communicatie moet worden gedaan, dient deze te geschieden bij aangetekende brief, tenzij de erfpachtvoorwaarden of de wet een deurwaardersexploit vereisen. 3. Zowel de eigenaar als de erfpachter kiezen terzake van de erfpacht, de erfpachtvoorwaarden en de uitvoering ervan woonplaats ten kantore van de administrateur van het Landgoed. In geval door de eigenaar een andere administrateur wordt aangesteld zal de eigenaar de erfpachter daarvan onverwijld mededeling doen. 4. Contacten van de erfpachter met overheden en andere instanties met betrekking tot de erfpacht en het erfpachtgoed lopen via de administrateur van het Landgoed. BIJZONDERE BEPALINGEN Artikel 1 1. Verhuur In afwijking van artikel 8 van de erfpachtvoorwaarden kan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet zolang zij de erfpachter is het erfpachtgoed zonder toestemming van de eigenaar verhuren of in gebruik geven aan haar afstammelingen in de rechte linie en hun gezinnen. 2. Vruchtgebruik In afwijking van artikel 9 van de erfpachtvoorwaarden kan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet zolang zij de erfpachter is op het erfpachtgoed zonder toestemming van de eigenaar een recht van vruchtgebruik vestigen ten behoeve van haar afstammelingen in de rechte linie en hun gezinnen.

11 11 Artikel 2 Natuurschoonwet 1928 De eigenaar verplicht zich om -indien ten gevolge van wetswijziging te eniger tijd de erfpachtgoederen zelfstandig als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet dienen te worden gerangschikt- aan de erfpachter een zodanig stuk grond in erfpacht, doch niet in opstal, uit te geven dat de erfpachtgoederen zelfstandig voor rangschikking kwalificeren. De canon zal in dat geval symbolisch zijn en het genot zeer beperkt, in die zin dat het terrein niet zal mogen worden bebouwd en opengesteld zal moeten zijn in de zin van de Natuurschoonwet. Ten aanzien van het ingevolge de eerste volzin van dit artikel toegevoegde stuk grond geldt overigens het volgende: - het beheer en onderhoud van dit stuk grond berust bij de eigenaar, die hiertoe al datgene kan doen met uitsluiting van de erfpachter, dat hij wenselijk acht; - de (mogelijke) opbrengsten van dat stuk grond komen aan de eigenaar toe en de (mogelijke) lasten komen voor rekening van de eigenaar. Artikel 3 Optie 1. ENZOVOORTS 2. Aangezien geen zekerheid bestaat dat de gemeente Voorschoten een woonbestemming zal geven aan Boerderij Wassenaar met een naar het oordeel van de erfpachter voldoende bouwvolume heeft de erfpachter, nadat duidelijk is geworden dat een dergelijke woonbestemming en / of voldoende bouwvolume niet zal worden gegeven, een put-optie om de erfpacht met betrekking tot Boerderij Wassenaar te verkopen aan eigenaar voor een bedrag van vijf honderd vijftig duizend euro ( ,00). 3. De onder 1. en 2. bedoelde putopties kunnen uiterlijk vijf jaar na de dag van de akte van partiële verdeling van het Landgoed worden uitgeoefend. De opties zijn niet overdraagbaar. Artikel 4 Bijdrage onderhoud toegangswegen Voor het onderhoud van de toegangswegen van de openbare weg naar het erfpachtgoed en van het erfpachtgoed naar de openbare weg, terzake waarvan bij deze akte erfdienstbaarheden worden gevestigd, is de erfpachter geen bijdrage verschuldigd. De eigenaar zal voor het gebruikelijke onderhoud van de toegangswegen zorgdragen. Artikel 5 Administrateur De administrateur van het Landgoed is thans t Schoutenhuis B.V., kantoor houdend te 3930 EA Woudenberg, Voorstraat De Hoofdgerechtigde verklaart met betrekking tot het Grensperceel: a. Ten aanzien van het Grensperceel zijn tot op heden van overheidswege geen handhavingsbesluiten aangekondigd of meegedeeld. b. Het Grensperceel is wel opgenomen in een aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet Het Grensperceel is niet aangemerkt als een

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS Blad 1 van 5 Kenmerk zaak: 12800/VW/RS 1 Heden, negenentwintig november tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. VICTOR LOUIS WOLFS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: 1. a. de heer SJOERD JOSEPH

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn:

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: AKTE VAN LEVERING Kenmerk: *** Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. a. de heer *** ***, geboren te *** op *** *** ***, zich

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 03-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

AKTE VAN HYPOTHEEK

AKTE VAN HYPOTHEEK 20140238-1 - JK/IS versie: 1 #764324 - model ten behoeve van Geldvoorelkaar.nl - leningnummer: @ AKTE VAN HYPOTHEEK (@straat te @) Heden, @ verschenen voor mij, mr. Jeffrey Rodney Koenecke, toegevoegd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING Blad 1 van 6 doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) 1 LEVERING Heden, vijf en twintig oktober tweeduizend zeven verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. mevrouw Ingrid Helmy Lijnberg-Stam,

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

De aanvullingen staan tevens hieronder:

De aanvullingen staan tevens hieronder: DE BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN (MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE PERCEELNUMMERS B EN C) ZIJN AANGEVULD De aangevulde veilingvoorwaarden treft u aan onder de knop "Downloads". De aanvullingen

Nadere informatie

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V.

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V. Blad 1 van 6 Heden, veertien september tweeduizendzes, verschenen voor mij, mr. JAN FRANCISCUS PAULUS DE BEER, als waarnemer van mr. HENRI FEIJEN, notaris gevestigd te Haarlem: 1. mevrouw Linda Christina

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK F518/F649/31004917 Versie 13 november 2017 (MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK Heden, [passeerdatum], is voor mij, mr. [***], notaris te [***], verschenen: [***], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Concept Besluit uitgifte in erfpacht (voor sport, dierenweide en speeltuinen)

Concept Besluit uitgifte in erfpacht (voor sport, dierenweide en speeltuinen) Concept Besluit uitgifte in erfpacht (voor sport, dierenweide en speeltuinen) nr. Partijen: 1. De gemeente Oldebroek, gevestigd te Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP of postadres Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek.

Nadere informatie

VERDELING EN LEVERING. Zaaknummer: 2012C36642MvD

VERDELING EN LEVERING. Zaaknummer: 2012C36642MvD Blad 1 van 6 VERDELING EN LEVERING 1 Zaaknummer: 2012C36642MvD Vandaag, vijftien maart tweeduizend twaalf verschenen voor mij, mr. Johanna Dimphna Maria de Rooij, notaris met de plaats van vestiging de

Nadere informatie

VERDELING EN LEVERING Doss:

VERDELING EN LEVERING Doss: Blad 1 van 5 VERDELING EN LEVERING Doss: 41.438-1 - Heden, dertig januari tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Robert Maria Ernest Servaas Smeets, notaris te Kerkrade:-----------------------------------------------

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht:

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht: - 1 - KOOPOVEREENKOMST WEIVER 117 TE WESTZAAN 10181/ak De ondergetekende*: 1. * hierna *tezamen genoemd: verkoper; *verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: 2. * hierna *(tezamen)

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 Artikel 1 ALGEMEEN Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere koopovereenkomst van grond met een bedrijfsmatige bestemming

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 65888/ :37

Onroerende Zaken Hyp4 : 65888/ :37 Blad 1 van 5-1 - 111477.01/HE/PV/YK/1 LEVERING ten titel van storting op aandelen Heden, negentien maart tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Hermanus Jacobus Maria van den Eerenbeemt, notaris

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, dertig oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer Willem Stoutenbeek, wonende

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 6 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING.

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. KEUZEBLOK INVULBLOK MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. Partij 1, hierna aangeduid als grondeigenaar Partij

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere

LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere Blad 1 van 8 LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere 1./. Heden, negen september tweeduizend tien, verschijnen voor mij, mr. Roland Daniël Bos, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Jannetje Johanna de Waal,

Nadere informatie

Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016

Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016 2015.0958.01/DPO 1 VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID (mede houdende vestiging kwalitatieve verplichting) Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016 Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, mr. Dirk-Jaap Post,

Nadere informatie

3 BESTEMMING EN GEBRUIK

3 BESTEMMING EN GEBRUIK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE VESTIGING VAN DE ZAKELIJKE RECHTEN VAN ERFPACHT EN OPSTAL IN HET BUNGALOWPARK STILLE WILLE TE OOST-, WEST-, EN MIDDELBEERS (GEMEENTE OIRSCHOT) De Erfpachtbepalingen vastgesteld

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 ALGEMENE ERFPACHTSVOORWAARDEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND 1975 DEFINITIES. Artikel 1. 1. Bij de bepalingen, welke gelden met betrekking tot het recht

Nadere informatie

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING Blad 1 van 6 Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : 20063122 \ lhe \ lh LEVERING Heden, negenentwintig september tweeduizend zes, verschenen voor mij, mevrouw mr. Klara Martha Maria de Wit, kandidaat-notaris,

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM

KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM TUSSEN DE GEMEENTE MIDDEN - DELFLAND EN DE HEER L.W. JANSEN Concept: 20 april 2011 DE ONDERGETEKENDEN 1. De gemeente Midden-Delfland, zetelende aan de Keenenburgweg

Nadere informatie

Blad 1 van 5 AKTE VAN LEVERING

Blad 1 van 5 AKTE VAN LEVERING Blad 1 van 5 AKTE VAN LEVERING Heden, dertig maart twee duizend zeven, zijn voor mij, mr. Franciscus Joseph Maria Kompier, notaris gevestigd te Lisse, verschenen: 1. de heer Frank René Deelissen, te dezer

Nadere informatie

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING Blad 1 van 7 Heden, vijf oktober tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: de heer Duco Wouter Pieterse, geboren te Amsterdam op dertien augustus negentienhonderd

Nadere informatie

LEVERING. pagina - 1 -

LEVERING. pagina - 1 - Blad 1 van 7 pagina - 1 - LEVERING Heden, vierentwintig december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr---------- Nicolaas Reinoud Adriaan Oudkerk, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", -

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0)

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0) Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

Blad 1 van 5 Referentienummer : 20061370 \ BW \ BW AKTE VAN RECTIFICATIE DELLENWEG TE EPE Heden, negen mei tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Boudewijn Cornelis Maria Waaijer, notaris gevestigd te

Nadere informatie

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL 12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL Ondergetekenden, Coöperatie Zonnepark X, te PLAATS, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door NAAM / NAMEN, hierna te noemen: de Opstalhouder, en

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam LEVERING door: BPD Ontwikkeling B.V.@ aan: @ van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer @@ Heden, @, verschenen voor mij, @: 1. @, hierbij handelend als

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt *ieder voor de onverdeelde helft:

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt *ieder voor de onverdeelde helft: KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: (A) (i) Rabohypotheekbank N.V., een naamloze vennootschap met zetel te Amsterdam en met adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, mede kantoorhoudende te Fellenoord 15, 5612

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

39981pv AKTE VAN LEVERING

39981pv AKTE VAN LEVERING Blad 1 van 7 39981pv 1 AKTE VAN LEVERING Heden, vijf en twintig mei tweeduizend negen, verschenen voor mij, Mr Nico Vanderveen, notaris te Zaanstad, kantoorhoudende te Zaandam: 1. de heer Rudolf Simon

Nadere informatie

OMSCHRIJVING REGISTERGOED

OMSCHRIJVING REGISTERGOED Blad 1 van 6 Ondergetekende, mr. Andries Johannes van Driel, notaris te Binnenmaas, verklaart: - dat dit afschrift een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING 46441NK

AKTE VAN LEVERING 46441NK 1 AKTE VAN LEVERING 46441NK Vandaag, * tweeduizend twaalf (*-2012), verschenen voor mij, mr. Ingeborg Margaretha Wilhelmina van Schuppen, notaris te Utrechtse Heuvelrug: te dezen handelde als * van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

RW/20130514 HYPOTHEEK

RW/20130514 HYPOTHEEK Blad 1 van 6 RW/20130514 1 HYPOTHEEK Op zevenentwintig september tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Robbert van der Weide, notaris te Alkmaar: A. mevrouw Daniëlle Catharina Wilhelmina van Dijk,

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08 Blad 1 van 9 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 23.177/GW Heden, twintig juni twee duizend twaalf, verscheen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort, notaris met als vestigingsplaats Arnhem:

Nadere informatie

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING R17459kad/jij Heden, eenentwintig juni tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam, op verzoek van:----------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde REGISTERGOED een perceel grond ten behoeve van agrarische doeleinden, bij de Gieterstraat 90 te Rolde, kadastraal bekend gemeente Rolde sectie V, nummer 1594,

Nadere informatie

C VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK

C  VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK C nr. @ Casenr. @ VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK De ondergetekenden: 1. De PROVINCIE NOORD-BRABANT, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam vertegenwoordiger, domicilie

Nadere informatie

SPECIMEN. CONCEPT d.d. 20 januari 2014

SPECIMEN. CONCEPT d.d. 20 januari 2014 CONCEPT d.d. 20 januari 2014 Advocaten & Notarissen Indien er onjuistheden voorkomen in de tekst van deze akte verzoeken wij u tijdig voor het passeren van de akte contact met ons op te nemen. VESTIGING

Nadere informatie

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: "koper".

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: koper. KOOPCONTRACT De ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door..., hierna te noemen: "verkoper"; en 2.

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Blad 1 van 5. Kenmerk: 2016B BE LEVERINGSAKTE

Blad 1 van 5. Kenmerk: 2016B BE LEVERINGSAKTE Blad 1 van 5 Kenmerk: 2016B1053305BE 1 LEVERINGSAKTE Heden, een september tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Bruno Anton Eric August Berger, notaris te Amsterdam: 1. de heer Ariel Zachor, wonende

Nadere informatie

20074478 sc rep nr LH -4031

20074478 sc rep nr LH -4031 20074478 sc rep nr LH -4031 Blad 1 van 6 Heden, veertien december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Simone Paulien van

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde REGISTERGOED een perceel grond ten behoeve van agrarische doeleinden, bij de Gieterstraat 90 te Rolde, kadastraal bekend gemeente Rolde sectie V, nummer

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

Dossiernummer: perceel: Ijsseldiik 212A. Krimpen aan den lissel kadastrale gemeente: Krimpen aan den lissel sectie A, nummer 8690

Dossiernummer: perceel: Ijsseldiik 212A. Krimpen aan den lissel kadastrale gemeente: Krimpen aan den lissel sectie A, nummer 8690 Versie d.d. 24-9-2010 Overeenkomst tot vestigen opstalrecht.doc Dossiernummer: perceel: Ijsseldiik 212A. Krimpen aan den lissel kadastrale gemeente: Krimpen aan den lissel sectie A, nummer 8690 Overeenkomst

Nadere informatie

Verkoper verklaart aan koper te hebben verkocht, die verklaart van verkoper te hebben gekocht: KOOPPRIJS De koopprijs van het verkochte bedraagt:.

Verkoper verklaart aan koper te hebben verkocht, die verklaart van verkoper te hebben gekocht: KOOPPRIJS De koopprijs van het verkochte bedraagt:. Blad 1. KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De heer mr. R.A.L. Severijns, burgemeester van Oirschot, te dezen handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Bepalingen: de Algemene Verkoopbepalingen voor onbebouwde grond van de gemeente Westerveld,

Nadere informatie

NOTARIËLE VERKLARING

NOTARIËLE VERKLARING Blad 1 van 64 51237/AC/wb Versie: 14-03-2017 1 NOTARIËLE VERKLARING Op zestien maart tweeduizend zeventien verklaar ik, mr. Johny Boy Heldoorn, notaris met plaats van vestiging Almere het volgende: 1.

Nadere informatie

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING Blad 1 van 5 Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) 1 LEVERING Heden, vier augustus tweeduizend en acht, verschijnen voor mij, mr. Pieter Cornelis Johannes Mulder, notaris te Utrecht: 1. de heer Adriaan Marinus

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

.., wonende, en (bij rechtspersoon noemen) ten deze vertegenwoordigd door

.., wonende, en (bij rechtspersoon noemen) ten deze vertegenwoordigd door K O O P O V E R E E N K O M S T (Bouwkavel Meerser Eindstraat) Ondergetekenden: de verkoopster: de gemeente Stein, ten deze vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer drs. A. C. Barske, handelende

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND Tel.: +31 (0)883040304 Fax: +31 (0)8830403 05 E-mail: info@metisnotarissen.nl Internet: www.metisnotarissen.nl VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

Nadere informatie

levering grond met betrekking tot de bouwkundige uitbreiding de Boogjes

levering grond met betrekking tot de bouwkundige uitbreiding de Boogjes Blad 1 van 7 1061616 1 levering grond met betrekking tot de bouwkundige uitbreiding de Boogjes Heden elf maart tweeduizend tien (11-03-2010), om vijftien uur en vijftien minuten (15:15 uur), verschenen

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Artikel 1: Geldigheid 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij en zijn onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gemeente

Nadere informatie

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: "koper".

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: koper. KOOPCONTRACT De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: J.W. Orij Holding B.V., statutair gevestigd te Egmond-Binnen, feitelijk adres: Herenweg 87, 1935 AH Egmond-Binnen,

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch

LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch Blad 1 van 6 1 Op drieëntwintig mei tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: mevrouw Cindy de Vroedt-Bekooy,

Nadere informatie

C. OVEREENKOMST TOT HET VERLENEN VAN ERFPACHT EN VESTIGING AFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Eigenaar en erfpachter hebben een overeenkomst gesloten,

C. OVEREENKOMST TOT HET VERLENEN VAN ERFPACHT EN VESTIGING AFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Eigenaar en erfpachter hebben een overeenkomst gesloten, C. OVEREENKOMST TOT HET VERLENEN VAN ERFPACHT EN VESTIGING AFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Eigenaar en erfpachter hebben een overeenkomst gesloten, waarbij eigenaar zich heeft verbonden om aan erfpachter

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

BIJLAGE 2 SINT-OEDENRODE

BIJLAGE 2 SINT-OEDENRODE BIJLAGE 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP WONINGBOUWTERREIN SINT-OEDENRODE Artikel 1 Begripsbepalingen 1. aflevering: de bouwgrond in het bezit stellen van de koper. 2. algemene voorwaarden: deze voorwaarden,

Nadere informatie

Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + :

Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + : KOOPCONTRACT Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + : Koper: De ondergetekenden: 1. Edouard Joseph Halabi, vennootschapsdirecteur, wonende op Curaçao met als kantooradres Schottegatweg Oost 82, geboren

Nadere informatie

percelen grond gelegen aan de Oudeweg, Omloopseweg en Essendijk 3161 ES Rhoon Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

percelen grond gelegen aan de Oudeweg, Omloopseweg en Essendijk 3161 ES Rhoon Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. percelen grond gelegen aan de Oudeweg, Omloopseweg en Essendijk 3161 ES Rhoon Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 16 JAN 2014 Objectomschrijving DE BIJZONDERE LASTEN EN

Nadere informatie

Notariskantoor Bakker Voorwinde Mens te Amsterdam zaaknummer: /MG AKTE TOT LEVERING

Notariskantoor Bakker Voorwinde Mens te Amsterdam zaaknummer: /MG AKTE TOT LEVERING - 1 - Blad 1 van 6 zaaknummer: 149.246/MG AKTE TOT LEVERING Heden, de acht en twintigste december tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, Mr. Marc Goossens, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 50722/47 29-09-2006 09:00

Onroerende Zaken Hyp4 : 50722/47 29-09-2006 09:00 Blad 1 van 5 M-4/vAgt/GS/80008114/1/140473 AKTE VAN LEVERING Op achtentwintig september tweeduizend zes verschenen voor mij, mr. Michael Andreas Josephus Cornelis Maria van Agt, notaris te Rotterdam: ----------------------

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM Omschrijving Registergoed een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Capittenweg te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie

Nadere informatie

AKTE VAN KOOP EN LEVERING door : de heer K.J. van der Veek mevrouw A.H.F. van Es aan : * van : Rijnlanderweg 1414 te Nieuw-Vennep

AKTE VAN KOOP EN LEVERING door : de heer K.J. van der Veek mevrouw A.H.F. van Es aan : * van : Rijnlanderweg 1414 te Nieuw-Vennep 1 Van Heeswijk Notarissen N.V. RvH/ID/73014 versie d.d. 6 mei 2015 AKTE VAN KOOP EN LEVERING door : de heer K.J. van der Veek mevrouw A.H.F. van Es aan : * van : Rijnlanderweg 1414 te Nieuw-Vennep Heden,

Nadere informatie

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw)

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) F518/F649/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) HYPOTHEEK Heden, [passeerdatum], is voor mij, mr. René Albertus Spit, notaris te 's-gravenhage, verschenen:

Nadere informatie

: feitelijke overdracht of inbezitstelling van de onroerende

: feitelijke overdracht of inbezitstelling van de onroerende Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder, Aflevering : feitelijke overdracht of inbezitstelling van de onroerende zaak. Algemene Verkoopvoorwaarden : deze voorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) het bedrijfspand met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1501 CA Zaandam, Zuiddijk 7 en 7A, kadastraal

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie