Overzicht belangrijke begrippen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht belangrijke begrippen"

Transcriptie

1 Overzicht belangrijke begrippen Aanvullende Pensioenen Pensioenuitkeringen die als aanvulling op de basisvoorzieningen (AOW, Anw) worden uitbetaald. Actuarieel Genootschap (AG) Het Actuarieel Genootschap is een vereniging die de bestudering en ontwikkeling van de actuariële wetenschappen als doel heeft, alsmede de verbreding van de wetenschappelijke basis van de werkzaamheden van de actuaris en het geven van voorlichting omtrent de taak en de bevoegdheid van de actuaris. Het Actuarieel Genootschap heeft gedragsregels opgesteld, waaraan de leden zich dienen te houden. Actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) Elk pensioenfonds dient te werken volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota. Hierin zijn de financiële opzet van een pensioenfonds en de grondslagen waarop deze berust, gemotiveerd omschreven. De actuariële en bedrijfstechnische nota moet in ieder geval een beschrijving bevatten van de financieringsmethode, de wijze van berekening van de bijdragen en van de toereikendheidstoets, alsmede een uiteenzetting van het beleggingsbeleid, een organogram en een mandaatregeling. Actuariële grondslagen Actuariële grondslagen zijn een verzameling van veronderstellingen die de actuaris gebruikt bij zijn berekeningen. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van de contante waarde van toekomstige uitkeringen, of bij de vaststelling van premies of koopsommen. Tot de actuariële grondslagen behoren onder andere rekenrente, levenskansen, arbeidsongeschiktheidskansen en uitvoeringskosten. Actuariële verhoging/verlaging De met toepassing van actuariële factoren vastgestelde verhoging of verlaging van een uitkering omdat het bedrag waarop recht bestaat op een later/eerder tijdstip en korter/langer tot uitbetaling komt dan was voorzien. Actuaris Een actuaris combineert economische en wiskundige technieken en is gespecialiseerd in verzekeringswiskunde (zowel levensverzekering als schadeverzekering). Met behulp van de verzekeringswiskunde bepaalt de actuaris hoe hoog de benodigde koopsom of premie is voor bepaalde verplichtingen. De actuaris verricht risicoanalyses en bepaalt welk bedrag voor toekomstige verplichtingen moet worden gereserveerd. Afkoop en afkoopwaarde De afkoopwaarde is het bedrag dat ineens wordt uitgekeerd ter vervanging van een verplichting tot het doen van een serie toekomstige betalingen (afkoop). De Pensioenwet bevat een aantal regels met betrekking tot afkoop. De aanspraak kan worden afgekocht door een uitkering ineens. Dat is mogelijk als de rechthebbende zich in het buitenland heeft gevestigd, het pensioen een bepaald bedrag niet te boven gaat, of de deelnemer minder dan één jaar verzekerd is geweest. Autoriteit Financiële Markten (AFM) Instelling die toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector. Algemene nabestaandenwet (Anw) De Anw is een volksverzekering en wordt door de Sociale Verzekeringsbank uitgevoerd. De Anw ziet een ieder waarmee de overledene samenwoonde (uitgezonderd familierelaties in de eerste en tweede graad) als nabestaande. Dus ook een broer of zus, vriend of vriendin. De Anw voorziet in uitkeringen bij overlijden aan de partner van de verzekerde. De uitkering is mede afhankelijk van de hoogte van andere inkomsten. Tevens kent de Anw een wezenuitkering voor kinderen die ouderloos worden en een toeslag op de Anw-uitkering indien sprake is van kinderen jonger dan 18 jaar.

2 Algemene ouderdomswet (AOW) Volksverzekering op grond waarvan iedere ingezetene recht heeft op een uitkering vanaf 65 jarige leeftijd. Algemene Pensioeninstelling (API) Vehikel voor het beheren van pensioenvermogens. Anw-hiaat Vanaf 1 juli 1996 vervangt de Anw de AWW. De AWW richtte zich louter op weduwen, weduwnaars en wezen die in een huwelijkse staat samenleefden of gescheiden waren. De AWW uitkering bedroeg voor een weduwe en wees of wezen tezamen 100% ( %) van het minimumloon. In de Anw is dat maximaal 90% ( %). Een tekort van 10% wordt hier reeds zichtbaar. Van de Anw kunnen aanzienlijk minder mensen gebruik maken. Ook is de inkomenstoets een belangrijk nieuw aspect. Als de overgebleven partner eigen inkomsten heeft uit arbeid (salaris/vut) of inkomsten in verband met arbeid (WW, WIA) dan wordt dit gekort op de Anw-uitkering. Inkomen uit arbeid dat lager is dan een bepaald bedrag wordt ongemoeid gelaten. Van het inkomen daarboven wordt tweederde in mindering gebracht op de Anw. De wezenuitkering is onafhankelijk van inkomen. API (Algemene Pensioeninstelling) Vehikel voor het beheren van pensioenvermogens. Arbeids (on-) geschikt De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee delen: de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsgeschikten (IVA) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Dit nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel stelsel is meer gericht op werk. De nadruk ligt op arbeidsgeschiktheid in plaats van op arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen, ook wel invaliditeitspensioen genoemd, is een aanduiding voor een pensioensoort, die voorziet in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en die bedoeld is als aanvulling op de WAO-uitkering. Arbeidsongeschiktheidsrisico Het financiële risico dat voor het pensioenfonds ontstaat omdat als gevolg van arbeidsongeschiktheid premievrije pensioenopbouw plaatsvindt. Daarnaast kan als risico worden genoemd de aanvulling op het inkomen gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid. Asset Allocatie De verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën (aandelen, vastgoed en vastrentende waarden) teneinde de gewenste verhouding van rendement en risico te benaderen. Asset Liability Management (ALM) Statistische methode om op basis van bepaalde veronderstellingen het verloop van de toekomstige verhouding tussen bezittingen en schulden van een pensioenfonds te voorspellen. Audit commissie Deze commissie heeft als doel het houden van het interne toezicht en het bewaken van de integriteit van een fonds w.o. het naleven van wet- en regelgeving. AWBZ De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is op 1 januari 1968 in werking getreden. Het doel van de wet is het verzekeren van bepaalde hoge medische kosten. Daarbij gaat het om de kosten van geneeskundige risico's die niet op grond van de Ziekenfondswet of een normale ziektekostenverzekering worden vergoed. AWW Afkorting voor de Algemene Weduwen en Wezenwet.

3 De AWW is in 1959 tot stand gekomen en is per vervangen door de Algemene nabestaandenwet. Het was een volksverzekering en gold dus voor alle ingezetenen van Nederland. De AWW voorzag in uitkeringen bij overlijden aan de weduwe of weduwnaar van de verzekerde. De hoogte van de uitkeringen was niet afhankelijk van het loon dat gedurende een eventuele loopbaan van de verzekerde is verdiend of eventueel ander inkomen van de weduwe of weduwnaar. Tevens kende de AWW een uitkering van wezenpensioen voor kinderen die ouderloos worden. Backservice Verhoging van de pensioenrechten over de reeds opgebouwde jaren. Er zijn verschillende soorten pensioensystemen. Een eindloonsysteem is een pensioenregeling waarbij de toezegging wordt afgestemd op het laatste activiteitsinkomen. Het eindloonsysteem kent een directe relatie met de diensttijd en het salaris. In voltijd werkzaam bouwt men per jaar 1,75% van het in dat jaar voor pensioen meetellend salaris op. Elke verhoging van de pensioengrondslag wordt in principe over de nog te werken jaren alsook over de al opgebouwde jaren meegenomen. Iemand die dus veertig pensioenjaren heeft opgebouwd krijgt doorgaans 70% van het laatstgenoten salaris (40 x 1,75%). Iemand die in deeltijd werkzaam is bouwt in evenredigheid op. Het pensioen opgebouwd in de achterliggende periode wordt dus bij inflatie en/of salarisstijgingen met terugwerkende kracht aangepast. De pensioenaanspraken stijgen. Deze aanvulling noemen we backservice. De backservicekosten kunnen met verloop van de jaren sterk stijgen. De aanpassing geldt, als de werknemer al richting pensioenleeftijd gaat, over vele jaren. Omdat bij grote salarisstijgingen dit tot onaanvaardbare verplichtingen kan leiden, zijn er enkele beperkingen ingebouwd. Bijvoorbeeld: als het salaris met meer dan 25% stijgt wordt er niet over de al opgebouwde jaren aangepast. Voor iemand die 'geen enkele' carrière maakt is het in principe niet van belang of hij/zij verzekerd is via een eindloon- of een middelloonsysteem. Bedrijfstakpensioenfonds Dit is een pensioenfonds specifiek voor een bepaalde bedrijfstak. De werkgevers in die bedrijfstak zijn meestal verplicht zich bij 'hun' BPF aan te sluiten. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid van een pensioenfonds is gericht op het zoveel mogelijk vermijden van risico's en op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Daarnaast moeten de beleggingen op de verplichtingen zijn afgestemd: het pensioenfonds moet op het juiste moment aan de verplichtingen kunnen voldoen. Beleggingsmix Verdeling van de beleggingen over aandelen, obligaties, onroerend goed en dergelijke. Benchmark Een objectieve maatstaf waaraan de prestaties van de belegger kunnen worden afgemeten. De benchmark of herbeleggingsindice is een meetlat, een representatieve beleggingsportefeuille, waaraan de prestaties van het fonds worden gespiegeld. Meestal wordt als benchmark een index gebruikt. Bekende indexen zijn bijvoorbeeld AEX-index voor Nederlandse aandelen of de Dow Jonesindex voor Amerikaanse aandelen. Beroepspensioenfonds Een beroepspensioenfonds is een pensioenfonds waarvan de invloedssfeer zich uitstrekt over een bepaalde categorie beoefenaars van een vrij beroep, bijvoorbeeld notarissen, advocaten of actuarissen. Indien een beroepspensioenfonds aanwezig is, zijn alle beroepsgenoten (personen die het beroep in een bepaalde tak van beroep uitoefenen) verplicht zich bij dat fonds aan te sluiten. Beschikbare premieregeling Systeem voor financiering van pensioenen. Anders dan bij het eind loon- of middelloonsysteem, waarbij de premie een vastgesteld percentage bedraagt, wordt de premie periodiek vastgesteld, nadat de werkgever heeft bepaald hoeveel geld hij voor pensioenpremie beschikbaar heeft. Dat kan van jaar tot jaar verschillen. In dit systeem is het uiteindelijke pensioen dan ook niet te voorspellen. Bestuur pensioenfonds In het bestuur van een bedrijfstakpensioenfonds moeten de vertegenwoordigers van werkgevers- en

4 werknemersvakverenigingen in de desbetreffende bedrijfstak in gelijke getale zitting hebben (het bestuur van een bedrijfspensioenfonds moet dus paritair zijn samengesteld). ln het bestuur van een ondernemingspensioenfonds moeten de vertegenwoordigers van de in het fonds deelnemende werknemers ten minste evenveel zetels bezetten als de vertegenwoordigers van de werkgevers. Het bestuur van een ondernemingspensioenfonds moet dus ten minste paritair zijn samengesteld. Bijzonder partnerpensioen Indien het huwelijk van een (gewezen) deelnemer aan een pensioenregeling eindigt, ontvangt de gewezen echtgenoot een premievrije aanspraak op weduwen- of weduwnaarspensioen; deze aanspraak wordt in de praktijk meestal aangeduid met de term bijzonder weduwen- of weduwnaarspensioen of bijzonder partnerpensioen. Boon / Van Loon Verrekeningsmethodiek van de pensioenrechten welke gold voor scheidingen tot 1 mei Deze methodiek was gebaseerd op het Boon/Van Loon arrest van 27 november 1981 van de Hoge Raad. Op grond van deze methodiek werd de waarde van de pensioenrechten (ouderdoms- en nabestaandenpensioen) welke op echtscheidingsdatum opgebouwd waren, verdeeld tussen de echtgenoten. Een eventuele uitbetaling kon op grond van het arrest worden vertaald in een voorwaardelijk ouderdomspensioen waarop de ex-echtgenoot aanspraak kon doen gelden. B-polis Een pensioenpolis waarbij de werkgever een pensioenverzekering heeft gesloten bij een bevoegde verzekeraar ten behoeve van zijn werknemer(s) (individueel of collectief). Bij een collectieve B-polis zijn de verzekerde pensioenaanspraken uniform geregeld in de vorm van een pensioenreglement. Omdat de werkgever de verzekeringnemer is, is hij verantwoordelijk voor de premiebetaling. De werknemer c.q. zijn nabestaande(n) zijn de begunstigde(n). (zie ook: C-polis). Carrièrebreuk Vaak is het zo dat men bij verandering van baan overstapt naar een nieuwe pensioenverzekeraar. De pensioenopbouw bij het oude fonds stopt dan en bij het nieuwe fonds begint vervolgens een nieuwe pensioenopbouw. Het oude fonds houdt geen rekening met de salarisstijgingen als gevolg van carrière in de nieuwe betrekking. Er is dan sprake van pensioenverlies. De carrièrebreuk is een bijzondere vorm van pensioenbreuk. Circuit van waardeoverdracht Samenwerkingsverband gericht op uniformering van waardeoverdrachten tussen de aangesloten instellingen. Binnen een circuit van waardeoverdracht zijn de voorwaarden voor waardeoverdracht geregeld en gelden uniforme normen voor de vaststelling van de over te dragen contante waarde en de omrekening daarvan in pensioenaanspraken die bij de ontvanger van de overdrachtswaarde verkregen kunnen worden. Collectief-DC (CDC) In een CDC komen de onderneming en het pensioenfonds een vaste bijdrage aan de kosten van de pensioenregeling overeen. Collectief pensioen Er wordt van een collectief pensioen gesproken als een werkgever de pensioenaanspraken van zijn werknemers heeft verzekerd bij één pensioenverzekeraar. Meestal is dan sprake van een collectieve pensioenregeling, ondergebracht in een contract, waarin uniforme afspraken worden gemaakt over toelating tot de verzekering, premiehoogte, kortingen, et cetera. Collectiviteit Een groep van personen die gezamenlijk gebruik maakt van een regeling. Coming service Onder coming service wordt verstaan (de financiering van de betaling voor) pensioenen die gedeeltelijk nog in toekomstige jaren moeten worden verworven en verband houden met toekomstige ontwikkeling van het loonpeil of de stijging van de prijzen.

5 Contante waarde Onder coming service wordt verstaan (de financiering van de betaling voor) pensioenen die gedeeltelijk nog in toekomstige jaren moeten worden verworven en verband houden met toekomstige ontwikkeling van het loonpeil of de stijging van de prijzen. De contante waarde is het bedrag dat op enig moment aanwezig moeten zijn om. rekening houdend met toekomstige rente inkomsten (rekenrente) en eventuele andere actuariële grondslagen. de huidige verplichtingen in de toekomst ook daadwerkelijk te kunnen betalen. Continuïteitsanalyse Ter beheersing van de financiële positie dient minimaal eenmaal per drie jaar onderzocht te worden of het fonds aan haar verplichtingen op de lange termijn kan voldoen. De analyse dient uit te gaan van een stochastisch model en een prognose periode van vijftien jaar. Conversie bij pensioenverevening Het na echtscheiding omzetten van het recht op een deel van het ouderdomspensioen en bijzonder nabestaandenpensioen in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen voor de ex-partner. De keuze is eenmalig en kan niet ongedaan worden gemaakt. C-polis Met het ingaan van de pensioenwet per 2007 is een C -polis niet meer toegestaan. Een c-polis was een pensioenverzekering op individuele basis. De verzekering was gebaseerd op een pensioentoezegging of pensioenregeling waarbij (in tegenstelling tot de B-polis) de werknemer zelf de verzekeringnemer en begunstigde is. De werkgever draagt er voor zorg dat de werknemer een pensioenverzekering kan afsluiten door de kosten van de pensioenverzekering geheel dan wel ten dele voor zijn rekening te nemen. (zie ook: B-polis). CSO Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties. waarin de georganiseerde ouderenorganisaties zijn vertegenwoordigd. Deelnemer Persoon die deelneemt aan een pensioenregeling en op grond daarvan aanspraken op ouderdomspensioen verwerft. Deelnemingsjaar De jaren die de werknemer als deelnemer in een pensioenregeling heeft doorgebracht. Dit zijn de dienstjaren die meetellen voor de opbouw van pensioen. In veel pensioenregelingen komt dit neer op de diensttijd na het bereiken van de 25-jarige leeftijd. Op grond van het elimineren van anti-discriminerende bepalingen wordt de 25-jarige leeftijdgrens in steeds meer pensioenregelingen geschrapt. Deelnemersraad Een deelnemersraad is een orgaan, dat functioneert binnen een pensioenfonds, met adviserende bevoegdheden ten opzichte van het bestuur van dat pensioenfonds. Een deelnemersraad moet verplicht worden ingesteld, wanneer een voldoende aantal personen (5%) van het totale verzekerdenbestand van het pensioenfonds daarom verzoekt. Het bestuur van een pensioenfonds kan ook vrijwillig een deelnemersraad instellen. Deeltijdpensionering Het gedeeltelijk met (vervroegd) pensioen gaan en gedeeltelijk blijven werken. Dekkingsgraad De verhouding tussen enerzijds de contante waarde van de op een bepaald moment geldende reglementaire pensioenaanspraken en anderzijds het aanwezige vermogen om die aanspraken te dekken. Het aanwezige vermogen is de contante waarde van de op dat moment geldende gefinancierde pensioenaanspraken vermeerderd met de eventuele algemene en extra reserve.

6 De Nederlansche Bank (DNB) De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland. Drie zaken zijn daarbij van belang: lage inflatie, veilig betalingsverkeer en soliditeit en integriteit van financiële instellingen waaronder pensioenfondsen. Derivaten Afgeleide financiële instrumenten of financiële contracten, waarvan de waarde is afgeleid van een onderliggend waarde (bv. een aandeel), of een index (bv. AEX). Vormen van derivaten zijn opties. futures en forwards. Directe beleggingsopbrengsten Opbrengsten bestaande uit rente en dividend. Doorsneepremie Het voor iedere deelnemer gelijk zijnde geldende premiepercentage zoals dat op grond van het pensioenreglement voor iedere deelnemer verschuldigd is. Bij de vaststelling van een doorsneepremie wordt geen rekening gehouden met leeftijd, burgerlijke staat en geslacht van de deelnemer. Duration Koersgevoeligheid van een bepaalde vastrentende waarde voor veranderingen in de rentestand. EET-systeem Premies vrijgesteld, rendementen vrijgesteld, uitkeringen belast. Employee Benefits Pakket Een pakket wettelijke, collectieve en individuele voorzieningen, dat gericht is op het behalen van inkomenszekerheid, die bij de individuele situatie past en die door de werkgever aan de werknemer wordt aangeboden. Excedentregeling Een excedentregeling is een pensioenregeling op grond waarvan bij hetzelfde dienstverband pensioenaanspraken kunnen worden verworven naast of boven pensioenaanspraken die krachtens een andere pensioenregeling kunnen worden behaald. Excedentregelingen kunnen bijvoorbeeld een pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds aanvullen, wanneer binnen dat bedrijfstakpensioenfonds slechts tot een bepaalde salarisgrens opbouw mogelijk is. ETT-systeem Premies vrijgesteld, rendementen belast, uitkeringen belast. Final-pay regeling Zie: eindloonsysteem. Financieel toetsingskader (FTK) Het nieuwe toetsingskader, waarmee DNB de financiële gegevens van pensioenfondsen transparanter en beter vergelijkbaar wil maken. Met name de verhouding tussen verplichtingen en beschikbare middelen, en de methoden waarmee pensioenfondsen hun risico's beheersen moeten inzichtelijk worden. Financieringssysteem Zie: kapitaaldekkingsstelsel, rentedekkingsstelsel, omslagstelsel. Fiscale aftrekposten Bedragen die op het belastbaar loon/inkomen in mindering kunnen worden gebracht alvorens loonheffing / inkomstenbelasting en eventueel premieheffing toe te passen. Flexibilisering Flexibilisering van de pensioenregeling is het introduceren van keuze-elementen. Dit kan op een aantal punten. Mogelijk flexibiliseringsopties zijn: flexibilisering van de pensioendatum; uitruil van

7 ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen; het in hoogte variërend ouderdomspensioen; extra pensioenopbouw door vrijwillige premiebetaling; uitruil van arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld ADVdagen) met pensioenelementen (extra opbouw). Ook wel Flex pensioen genoemd. Franchise Drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. Hoogte is nog vaak afgeleid van AOWuitkeringen. Andere mogelijkheden zijn om de franchise af te leiden van wettelijk minimumloon of vast bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Futures contract Contract dat de verplichting schept om op een afgesproken moment een bepaald goed te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs. FVP (Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering) Deze stichting levert een bijdrage aan de voortzetting van de pensioenopbouw voor deelnemers die (onvrijwillig) werkloos zijn geworden. Dit geldt na 180 dagen wachttijden gedurende de periode dat zij een werkloosheidsuitkering ontvangen. Er gelden wel bepaalde voorwaarden. Zo moet men op de eerste werkloosheidsdag ouder zijn dan 40 jaar. Het FVP is in 1973 opgericht om vanuit dit fonds te komen tot een wettelijke verplichte aanvullende pensioenvoorziening. Die doelstelling is inmiddels achterhaald. omdat het kabinet niet langer vasthoudt aan de invoering van een pensioenplicht. Daarom is het fonds eind 1998 / begin 1999 geprivatiseerd. Het is nu een stichting. die door de sociale partners wordt bestuurd. Gemiddelde levensverwachting Vanuit statistische gegevens is vastgesteld hoe lang mannen en vrouwen gemiddeld een (ouderdoms)pensioen genieten. De premie is ook daarop gebaseerd. Gemitigeerde (gematigde) eindloonregeling Systeem voor berekening van pensioenen waarbij niet wordt uitgegaan van het salaris van een deelnemer bij het einde van het deelnemerschap, maar van een salaris dat een bepaalde periode voor datum einde deelneming is gelegen. Gemoedsbezwaren De werknemer die gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering, kan het pensioenfonds verzoeken om te worden vrijgesteld van de verplichting tot het naleven van hetgeen met betrekking tot het pensioenreglement is bepaald. Dit betekent dat voor hem/haar geen pensioenverzekering van toepassing is. In plaats van pensioenpremie betaalt de gemoedsbezwaarde dan wel een zelfde bedrag aan spaarpremie. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of bij overlijden wordt de spaarpremie, inclusief rente, uitbetaald. Ook de werkgever kan gemoedsbezwaarde zijn. Hij is dan wel verplicht spaarpremies aan het pensioenfonds af te dragen. Zijn werknemers kunnen de pensioenverzekeraar verzoeken de spaarpremies om te zetten in pensioenaanspraken. Dan wordt toch pensioen opgebouwd. Reserveoverdracht van de spaarpremies is niet mogelijk omdat geen sprake is van een op kapitaaldekkingsbasis gefinancierde aanspraak. Gepensioneerde Degene die recht heeft op een ouderdomspensioen. Geregistreerd partnerschap Op 1 januari 1998 is de Wet geregistreerd partnerschap in werking getreden. Deze wet maakt het voor samenwonenden van gelijk of verschillend geslacht mogelijk hun samenwoning via een akte te laten registreren. Het geregistreerde partnerschap heeft in hoofdlijnen dezelfde rechtsgevolgen als het huwelijk. Gewezen deelnemer Hieronder wordt verstaan degene die de pensioenopbouw in een regeling als gevolg van einde dienstverband heeft beëindigd en op grond daarvan een premievrije aanspraak op ouderdomspensioen heeft verkregen. Ook wel slaper genoemd.

8 Governance (corporate) De wijze waarop een bedrijf wordt bestuurd. Haalbaar pensioen Onder haalbaar pensioen wordt verstaan, het pensioen dat een deelnemer zou kunnen behalen, indien hij tot de pensioenleeftijd aan de pensioenregeling van zijn werkgever zou blijven deelnemen, terwijl de berekeningsgrondslagen in die periode onveranderd worden verondersteld. Hedge Funds (hedgefondsen) Zoeken met hun kapitaal wereldwijd naar bedrijven met lage koersen en potentie om aandeelhouderswaarde te creëren. Herstelplan Een pensioenfonds dat niet beschikt over het vereiste eigen vermogen dient dit onmiddellijk te melden bij de toezichthouder en dient binnen 3 maanden een herstelplan in. Herverzekering Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen kunnen bepaalde risico's of verplichtingen die zij verzekeren, geheel of gedeeltelijk onderbrengen bij een (andere) verzekeringsmaatschappij. Dit wordt herverzekering genoemd. Inbouw van de AOW Bij veel pensioenregelingen wordt er rekening mee gehouden dat naast het aanvullende pensioen recht bestaat op een AOW-uitkering. Het pensioen wordt dan over het volledige salaris berekend op welk pensioen dan vervolgens een vermindering wordt toegepast wegens het recht hebben op een AOW-uitkering: de inbouw. Indexatie Verhoging van ingegane pensioenen (na pensioeningang) of (premievrije) pensioenaanspraken (voor pensioeningang) met een bepaald percentage. Vaak is het percentage gekoppeld aan een indexcijfer. Als indexcijfer worden vaak het consumentenprijsindexcijfer (cpi) en indexcijfers van CAO-Ionen gehanteerd. De cijfers worden ontleend aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Indirecte beleggingsopbrengsten Gerealiseerde en ongerealiseerde waardewijzigingen en valutaresultaten. Individualisering / flexibilisering pensioenregeling Het in de pensioenregeling opnemen van keuzemogelijkheden waardoor meer met de individuele wensen van de deelnemer(s) rekening kan worden gehouden. Een voorbeeld hiervan is de keuze om voor de reguliere pensioenleeftijd (keuze voor vroegpensioen) met pensioen te gaan, of de keuze voor een hoger ouderdomspensioen door af te zien van de aanspraken op nabestaandenpensioen. Inflatie Met inflatie wordt aangeduid dat je voor eenzelfde bedrag aan inkomsten steeds minder kunt kopen. Inflatie kan een gevolg zijn van prijsstijgingen, we spreken dan van prijsinflatie. De verminderde koopkracht kan worden gecompenseerd door pensioenen of uitkeringen te koppelen aan de prijsindex. Wanneer de pensioenen en uitkeringen aan de geldontwaarding worden aangepast, spreekt men van waardevaste pensioenen! uitkeringen. Wanneer de lonen meer/sneller stijgen dan de prijzen, spreekt men van looninflatie. Als de pensioenen, uitkeringen e.d. in zo'n geval niet aan de prijsindex maar aan de loon-index worden gekoppeld, worden deze aangeduid als welvaartsvaste pensioenen / uitkeringen. Information ratio Maatstaf voor de beoordeling van de prestatie van het vermogensbeheer. Wordt berekend door de behaalde outperformance te delen door de tracking error. Hoe hoger de information ratio des te beter is het rendement. Inkomenstoets

9 Het bepalen of een Anw-uitkering dan wel de AOW-toeslag i.v.m. het ontvangen van een ander inkomen dient te worden gekort. Intern toezicht Het intern toezicht heeft betrekking op het kritisch bezien van het functioneren van het (het bestuur van) het pensioenfonds door onafhankelijke deskundigen. Invaliditeitsuitkering Het bovenwettelijk invaliditeitspensioen bij arbeidsongeschiktheid dat wordt betaald bovenop de WAOuitkering. Dit kan zijn het excedent lp of de reparatie van het WAO hiaat. KapitaaIdekkingsstelsel Wijze van financiering van pensioenaanspraken. De ingelegde pensioenpremies worden gespaard en belegd. Voor iedere deelnemer wordt zo het kapitaal opgebouwd om later het pensioen te kunnen betalen. De Pensioenwet schrijft het kapitaaldekkingsstelsel voor als systeem volgens welk een pensioenfonds zijn verplichtingen dient te financieren. Keuzemogelijkheid In pensioenregelingen waarin voor gehuwden een nabestaandenpensioen op kapitaalbasis is verzekerd, moet uiterlijk vanaf 1 januari 2001 een keuzemogelijkheid zijn opgenomen tussen een (deel van) het opgebouwde nabestaandenpensioen en een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Koerswaarde Waarde van een belegging als het op dit moment zou worden verkocht. Ook marktwaarde genoemd. Koopsom Een koopsom is een éénmalige betaling aan de uitvoerder van een pensioenregeling (pensioenfonds dan wel verzekeraar) waarmee een zekere pensioenaanspraak wordt ingekocht. Met een koopsom kan men overigens ook een lijfrenteverzekering sluiten of een bepaald risico uit hoofde van een levensverzekering laten verzekeren. Korte rente Of: geldmarktrente. Rente op waardepapieren met een looptijd van maximaal een jaar. Kort leven risico Het risico dat een verzekerde persoon korter leeft dan op basis van de gehanteerde sterftekansen kan worden verwacht. Kostendekkende premie De premie die nodig is in verband met de pensioenverplichtingen, de opslag die nodig is voor het in stand houden van het vereiste eigen vermogen, een kostenopslag en een eventuele premie voor voorwaardelijke toeslagverlening. Lang leven risico Het risico dat een verzekerde persoon langer leeft dan op basis van de gehanteerde sterftekansen kan worden verwacht. Lijfrente Lijfrente is een recht (aanspraak) op reeds ingegane of uitgestelde vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Het recht eindigt uiterlijk bij overlijden van één of meer met name genoemde personen. Bij lijfrente is, anders dan bij een pensioen, geen sprake van een werkgever-werknemerrelatie. Liquiditeiten Contant geld, saldi op bank- en girorekeningen en direct opvraagbare tegoeden op spaarrekeningen en deposito's. Loondervingsperiode

10 In geval van arbeidsongeschiktheid op grond van de WAO bestaat recht op een uitkering, gerelateerd aan het inkomen dat de betrokkene genoot voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid en de mate van de arbeidsongeschiktheid, gedurende een periode afhankelijk van de leeftijd op datum arbeidsongeschiktheid. Na die loondervingsperiode ontstaat recht op een vervolguitkeringsperiode (zolang de arbeidsongeschiktheid duurt). Loonopbouwregeling Een pensioenregeling waarbij het aan het einde van de deelneming toe te kennen pensioen gerelateerd is aan het gemiddelde salaris over de gehele periode van deelneming in de regeling. Jaarlijks wordt een percentage van de in dat jaar geldende pensioengrondslag aan pensioenopbouw verleend. Uiteindelijk ontstaat er een pensioen dat de optelling is van de tijdens de verstreken dienstjaren opgebouwde aanspraken. Matching Het zo goed mogelijk afstemmen van de looptijd van de activa met de looptijd van de passiva van een pensioenfonds. Wanneer een pensioenfonds aan zijn verplichtingen moet voldoen. moeten daarvoor op tijd de nodige middelen vrij te komen. Een zo goed mogelijke afstemming (matching) kan worden bereikt met Asset Liability Management (ALM). Medezeggenschapsconvenant In juni 1998 tot stand gekomen akkoord tussen CSO en STAR. waarin aan de bij collectieve pensioenregelingen betrokken partijen dringend werd aanbevolen om de medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van pensioenregelingen invulling te geven. Middelloonregeling Soort pensioenregeling, waarbij de hoogte van het op te bouwen pensioen is gebaseerd op de gemiddelde pensioengrondslag van de totale deelnemingstijd. Anders gezegd: ieder dienstjaar bouwt de deelnemer een bepaald percentage van zijn dan geldende pensioengrondslag aan pensioen op, zonder toekenning van backservice. Bij een salarisstijging worden de in het verleden opgebouwde pensioenrechten in principe niet aangepast. Nabestaandenpensioen (Bijzonder)weduwen-, (bijzonder)weduwnaars-, (bijzonder)partner- en wezenpensioen. Normportefeuille Op grond van de Wet Bpf 2000 zijn bedrijfstakpensioenfondsen verplicht om jaarlijks een beleggingsbeleid en een normportefeuille vast te stellen. Doel is om te kunnen beoordelen of een pensioenfonds wat de beleggingen betreft onder de maat presteert. Uit het beleggingsbeleid moet blijken hoe de verdeling is tussen beleggingen in vastrentende waarden en tussen zakelijke waarden, afgestemd op het financieringsbeleid en op de pensioenverplichtingen van het fonds. De normportefeuille is een verdere uitwerking van het gekozen beleggingsbeleid, met daarin de verdeling tussen vastrentende en zakelijke waarden en de landen waar belegd wordt of de categorieën beleggingen. Deze onderverdeling dient voorzien te worden van benchmarks. Zo kan achteraf bepaald worden welk rendement de norm portefeuille opgeleverd heeft. Het rendement van de norm portefeuille wordt vervolgens (m.b.v. de z-score) vergeleken met het feitelijke rendement van het fonds in hetzelfde jaar. Obligatie Schuldbrief, uitgegeven door een bedrijf of instelling, die meestal verhandeld wordt op de beurs. Als tegenprestatie voor het uitlenen van geld ontvangt de houder van de obligatie een rentevergoeding. Deze is afhankelijk van de rente op de kapitaalmarkt, maar ook van de kredietwaardigheid van de uitgever van de obligatie. De hoofdsom van de obligatie wordt aan het einde van de obligatie terugbetaald. Ombudsman Pensioenen Onafhankelijke instantie waar men met klachten en geschillen over de uitvoering van het pensioenreglement De Ombudsman is een initiatief van VB en Opf. De ombudsman neemt klachten over pensioenfondsen pas in behandeling als de interne klachten procedure is afgerond. De Ombudsman brengt geen kosten in rekening voor de bemiddeling.

Begrippenlijst A - Z A Aanspraak Zie: Pensioenaanspraak.

Begrippenlijst A - Z A Aanspraak Zie: Pensioenaanspraak. Begrippenlijst A - Z A Aanspraak Zie: Pensioenaanspraak. Actuariºle grondslagen Gegevens, zoals sterftekansen, arbeidsongeschiktheidskansen, rekenrente en kosten, die gebruikt worden om vast te stellen

Nadere informatie

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt Begrippenlijst A Aanspraakgerechtigde Persoon die een begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen. ABTN Afkorting voor actuariële en bedrijfstechnische nota. In de ABTN wordt door het bestuur van

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2001 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 31E BOEKJAAR 1-1-2001 T/M 31-12-2001 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS december 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Algemene begripsbepalingen

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro ii Inhoudsopgave Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2: Karakter pensioenregeling 3 Artikel 3: Deelnemerschap en pensioenaanspraken...

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE van, voor de pensioenregeling van TBI Holdings B.V. en de aan TBI Holdings gelieerde ondernemingen Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 5 2.1 Het doel van deze nota 5 2.2 Nagestreefde

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

Pensioenreglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Pensioenreglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland 1 Inhoudsopgave BEGRIPPENLIJST... 4 WETGEVING... 10 Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING... 11 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds:

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014 Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Omdat de pensioenregeling gebaseerd is op een vooraf vastgestelde premie

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds SNT Pensioenreglement 2 Inhoudsopgave A. Algemeen deel 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Voorwaarden voor Deelneming 7 Artikel 3 Informatieverstrekking aan de deelnemer 7 Artikel

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2000 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 30E BOEKJAAR 1-1-2000 T/M 31-12-2000 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte FLEX pensioenreglement van Pensioenfonds Deloitte April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemerschap... 7 Artikel 3. Pensioenaanspraken... 8 Artikel 4. Dienstjaren...

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED. Artikel 1. Definities

Artikelsgewijze toelichting HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED. Artikel 1. Definities 166 Artikelsgewijze toelichting HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Definities Er is in dit wetsvoorstel voor de Pensioenwet, in afwijking van aanwijzing 100 van de Aanwijzingen voor

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 5 C. Jaarverslag 7 ALGEMEEN 8 WIJZIGINGEN IN STATUTEN EN REGLEMENT 10 BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN 10 PENSIOENONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Stichting Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Inhoud 1. Definities... 3 2. Vrijwillige toetreding... 5 3. Aanmelding, verstrekken van inlichtingen... 6 4. Inlichtingen aan de (gewezen)

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting CRH Pensioenfonds 2012

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting CRH Pensioenfonds 2012 van Stichting CRH Pensioenfonds 2012 (ABTN) van Stichting CRH Pensioenfonds Voorwoord Deze actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) van Stichting CRH Pensioenfonds is geschreven in het kader van artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool,

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool, 2007 van, Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding indexcijfers (loonindex of

Nadere informatie

van Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel, voor de pensioenregeling van aangesloten ondernemingen bij het pensioenfonds

van Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel, voor de pensioenregeling van aangesloten ondernemingen bij het pensioenfonds FONDSREGLEMENT A van, voor de pensioenregeling van aangesloten ondernemingen bij het pensioenfonds Algemene toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel FONDSREGLEMENT B van SPNG: de Algemene toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding

Nadere informatie

van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven.

van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven. PENSIOENREGLEMENT 2008 NN Prestatiepensioen excedent-regeling van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven.

Nadere informatie