Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer"

Transcriptie

1 Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Op weg naar een Wijk van de Toekomst Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Werkwijze Leeswijzer Samenvatting oplossingen Korte Termijn oplossing voor acute probleem: opheffen blokkade toegangsweg Langere Termijn oplossing voor structureel probleem Wijk van de Toekomst Nadere uitleg over oplossing acute probleem (geen blokkade) Uitspraken (beelden) vanuit de gemeente Samenvatting conclusies na toetsing van deze uitspraken gemeente Toetsing uitspraken(beelden) leert het volgende Rechtbank Breda, vonnis Rechtbank Breda Deskundigenrapport Rechtbank Breda, Vonnis van 11 januari Alternatieve ontsluitingsmogelijkheden en kostenindicatie Inschatting waarde grond van Dingeman van Tilborgh Nadere uitleg over oplossing structureel probleem (legalisatie) Onvoldoende publieke verantwoordelijkheden genomen?! Citaten uit schriftelijke informatie Legalisatie permanente bewoning De Spranckelaer Bijlage 1: Afkortingen Bijlage 2: Overzicht gebruikte informatie in bestanden Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 1/16

2 1. Inleiding Op 28 augustus 2012 telefoneert burgemeester Nol Kleijngeld met Adriaan van Mierlo om afspraken te maken over De Spranckelaer. In een overleg op 3 september 2012 vragen burgemeester Nol Kleijngeld en secretaris Arie de Wit aan Adriaan van Mierlo of hij kartrekker voor de gemeente Waalwijk wil worden om de acute en structurele problemen inzake het Recreatiepark De Spranckelaer op te lossen. 1.1 Aanleiding Aanleiding is de door de heer Dingeman van Tilborgh per 1 september 2012 beoogde blokkade van de enige toegangsweg van De Spranckelaer. De burgemeester heeft vanuit zijn verantwoordelijkheid voor orde en veiligheid, bij Dingeman van Tilborgh bedongen dat de blokkade uitgesteld wordt tot 1 januari Daarmee is een termijn van 4 maanden verkregen om een oplossing voor de ontstane impasse te bereiken. Dat kan betekenen dat óf tegemoet gekomen wordt aan de eisen van Van Tilborgh, waardoor de blokkade opgeheven wordt, óf dat een andere toegangsweg aangelegd wordt. Voor de langere termijn gaat het om -onder condities- te komen tot een reguliere woonwijk. Als randvoorwaarden wordt uit het Coalitieprogramma Waalwijk meegegeven: Spranckelaer. Indien de eigenaar en alle bewoners van de Spranckelaer de noodzakelijke kosten willen dragen voor die voorzieningen die noodzakelijk zijn voor een reguliere woonwijk, de woningen voldoen aan de daarbij te stellen eisen en de provincie hieraan medewerking wil verlenen is voor coalitiepartijen een formele woonbestemming via wijziging van het bestemmingsplan bespreekbaar. Adriaan van Mierlo stemt in met de opdracht om, voor het eind van dit jaar, oplossingen voor de acute en structurele problemen aan te reiken. Wel geeft hij aan met alle (tegenstrijdige) belangenhouders overleg te willen hebben. In overleg met het college van Waalwijk wordt daarmee ingestemd. Na ampel beraad, heeft het college de voorkeur voor een intermediaire rol voor Adriaan van Mierlo. Na een positieve afstemming van de burgemeester met gedeputeerde Yves De Boer, grondeigenaar Dingeman van Tilborgh en voorzitter Coöperatie De Spranckelaer Jan van Buul, wordt Adriaan van Mierlo benoemd als intermediair namens genoemde organisaties (Waalwijk, Provincie Noord-Brabant, Dingeman van Tilborgh en Coöperatie De Spranckelaer). 1.2 Werkwijze Als werkwijze zijn door de intermediair bij de genoemde organisaties eerst dossiers verzameld over het verleden en het heden. Beoogd is daarmee los te komen van elkaar veroordelende beelden en een meer objectief inzicht te verwerven in de belangen, die tot de huidige problematiek hebben geleid. Overleg is door hem meerdere malen gepleegd met afzonderlijke organisaties en of elkaar bestrijdende belanghebbenden. Tijdens de gesprekken heeft hij steeds specifieker de mogelijke oplossingen geventileerd en de reacties gepeild. Een groeiend draagvlak is verkregen bij collegeleden en bij fractievoorzitters. 1.3 Leeswijzer In dit advies wordt na de Inleiding de Samenvatting gegeven van de korte en lange termijn oplossingen. Alle stukken die een directe rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van dit advies zijn toegevoegd als bestanden samengebracht op twee CD s, een CD met openbare stukken (157 MB) en een CD met vertrouwelijke stukken (13 MB). Meer specifieke onderbouwingen van de gekozen oplossingen worden gegeven onder 3. Nadere uitleg over oplossing acute probleem (blokkade) en onder 4. Nadere uitleg over oplossing structurele probleem (legalisatie). Daarbij wordt uitvoerig gebruik gemaakt van genoemde stukken. Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 2/16

3 2. Samenvatting oplossingen 2.1 Korte Termijn oplossing voor acute probleem: opheffen blokkade toegangsweg De meest snelle, doeltreffende en doelmatige oplossing is, dat de gemeente de grond (2,89 ha, inclusief weg) koopt van Dingeman van Tilborgh. Vanaf de 90 er jaren blijkt Dingeman van Tilborgh geprobeerd te hebben om zijn 2,89 ha te verkopen, zeker toen het hem duidelijk werd dat hij nimmer zijn garage mocht bouwen op die plek. Diverse rechtszaken volgden. Tot de rechtbank begin 2012 Dingeman van Tilborgh toestond de toegangsweg te blokkeren, verwijzend naar de passieve houding van de overheid. Te onderbouwen is dat 500 k voor de grond met de weg redelijk en billijk is. De Coöperatie De Spranckelaer is bereid in plaats van de huidige 12 k per jaar, de gemeente 24 k per jaar te compenseren. Weliswaar liggen de kosten voor alternatieve inprikkers op de Winterdijk lager (tussen de 50 en 500 k per aansluiting, afhankelijk van de gekozen oplossing). Echter de consequenties voor bewoners én gebruikers van de Winterdijk zijn al 20 jaar een bron van tegenstellingen, ook in de politiek. Daarmee zijn de inprikkers op de Winterdijk op korte termijn kansloos. 2.2 Langere Termijn oplossing voor structureel probleem Wijk van de Toekomst Grotendeels wordt het recreatiepark permanent bewoond in eigen huizen op eigen grond. Dat maakt de exploitatie van De Spranckelaer als recreatiepark feitelijk onmogelijk. Natuurlijk is de oorspronkelijke failliet gegane uitbater, Van Loon, zeker verantwoordelijk geweest voor de ontsporing. Aantoonbaar is echter dat ook de provincie Noord-Brabant, als ook de gemeente (Sprang-Capellle en sinds 1997 Waalwijk) hun verantwoordelijkheden inzake De Spranckelaer, onvoldoende hebben genomen. Uitspraken van de rechtbank, medio 2009 en met name begin 2012, laten daarover geen enkel misverstand zien. De provincie en de gemeente zijn bereid over de eigen schaduw heen te springen. Gegeven de huidige omstandigheden betekent dat kort en bondig, het erkennen van de permanente bewoning voor woningen die voldoen aan formele bouwvergunningen en omgevingsregels. Als woningen daar niet aan voldoen, wordt een termijn vastgelegd ter beëindiging van het wonen (sterfhuisconstructie). Als de gemeente de recreatiefunctie opheft wil de provincie hieraan meewerken, mits voldoende rood met groen compensatie geboden wordt (door De Spranckelaer en gemeente Waalwijk). Het restaurant Het L eau, dat 8 jaar gesloten is, kan weer uitgebaat worden door de eigenaar. Ideaal voor de verre omgeving, maar ook voor wandelaars en fietsers. De Spranckelaer wordt erkend als een van de woonwijken van Waalwijk. Met de zeer grote mate van zelforganisatie en bestuur, kan de wijk zelfs beschouwd worden als een echte toekomstwijk. Gelegen in een mooie fiets- en wandelomgeving. De wandelroute om De Spranckelaer laat in driekwartier een gevarieerde omgeving zien. Van groot belang is iedereen voor de verkiezingen van 2014, formele duidelijkheid te bieden. Dat kan als zo spoedig mogelijk een voorbereidingsbesluit voor bijstelling van het bestemmingsplan buitengebied wordt vastgesteld. De bijstelling is zeker mogelijk, gegeven het degelijke voorbereidende Haalbaarheidsonderzoek De Spranckelaer van Plan en Project, 10 augustus 2012 (zie bestand 10). Het is zaak niet alle mogelijke problemen van te voren te willen bedenken, op te willen lossen en uit te rekenen. Dat blijkt in de praktijk contraproductief te zijn en in de regel tot vertraging te leiden. Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 3/16

4 3. Nadere uitleg over oplossing acute probleem (geen blokkade) 3.1. Uitspraken (beelden) vanuit de gemeente 1. Het probleem is alleen een zaak van de eigenaar van de grond en de bewoners van De Spranckelaer. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de oplossing en draaien op voor de kosten. 2. De eigenaar van de grond, Dingeman van Tilborgh, wil de weg blokkeren om een oplossing te forceren zijn grond te kopen voor een onaanvaardbaar hoog bedrag (1,2 M ). De grond is hooguit 6,4 per m 2 waard (2,89 ha is dan 185 k waard) Samenvatting conclusies na toetsing van deze uitspraken gemeente ad 1. De rechtbank uitspraken weerspreken klip en klaar het standpunt van de gemeente. Vanuit het algemeen belang en het publieke belang (zoals planologie, orde en veiligheid, huisvesting) had en heeft de gemeente wel degelijk een rol. De gemeente past een conflictmatigende rol, zeker gezien de passieve rol in het verleden. De rekening kan dan ook niet alleen gelegd worden bij de bewoners van De Spranckelaer. Desondanks heeft de Coöperatie De Spranckelaer toegezegd in plaats van 12 k per jaar, 25 jaar lang 24 k per jaar gebruikersvergoeding te betalen aan de gemeente (zie het bestand 20 respectievelijk 21). Ad 2. Dingeman van Tilborgh is meer dan 15 jaar bezig om zijn grond zonder erfdienstbaarheid (formeel vanaf 1999 beëindigd) te verkopen. Hij heeft via diverse rechtszaken slechts geprobeerd zijn grond tegen een redelijke prijs te verkopen. In 1999 kreeg hij een bod van 525 k, in 2003 een bod van 306,3 k en in 2010 een taxatiewaarde van 1,1 M. De grondwaarde voor de weg werd in 2003 ingeschat op 136,1 k en in 2010 getaxeerd op 450 k. Inmiddels heeft hij ingestemd zijn grond voor 500 k te verkopen aan de gemeente Toetsing uitspraken(beelden) leert het volgende Toetsing vond plaats aan de hand van bij elkaar gesprokkelde informatie (zie overzicht pagina 16) Rechtbank Breda, vonnis (zaaknummer I rolnummer: / HA ZA ) Op liet de Rechtbank Breda bij vonnis het volgende weten (citaten uit bestand 04) 3.9. Gedaagde sub 16, de gemeente, voert als verweer tegen de vorderingen van Van Tilborgh aan dat zij geen gebruik maakt van het perceel van Van Tilborgh dan wel de uitweg die over zijn terrein loopt. Het betreft volgens de gemeente een burengeschil tussen twee eigenaren van naburige percelen Hoewel de gemeente misschien strikt genomen geen direkt gebruik maakt van de transportweg dient hierbij niet uit het oog te worden verloren dat de gemeente haar verantwoordelijkheid heeft, gelet op haar taak op het gebied van ruimtelijke ordening binnen haar gemeente, op grond van haar algemene publieke taak en het algemeen belang. In het verleden heeft de gemeente getoond bereid te zijn- kennelijk vanuit die verantwoordelijkheid - mee te werken aan een planologische oplossing voor de ontsluiting van het toenmalige recreatiepark De rechtbank constateert dat de kwestie van de toegangsweg tot de Spranckelaer al sinds 1999 speelt zonder uitzicht op een concrete oplossing. Bij deze zaak is voorts een groot aantal partijen betrokken, waaronder de bewoners van de woonwijk. Voor alle betrokken partijen is het van het grootste belang dat er een oplossing voor dit probleem wordt Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 4/16

5 gevonden, waarin alle partijen zich kunnen vinden. Bij het vinden van een oplossing voor de toegangsweg van de Spranckelaer is de inbreng van de gemeente van belang, gelet op de noodzaak om de weg in planologisch opzicht in te passen in het van toepassing zijnde bestemmingsplan. Voorts spelen aspecten van verkeersveiligheid een rol bij het zoeken naar een oplossing voor de toegangsweg. Ook in dat opzicht is voor de gemeente in deze zaak een rol weggelegd. In het kader van het vinden van een oplossing voor dit probleem en gelet op alle betrokken belangen is door de rechtbank voorgesteld de zaak voor te leggen aan een mediator. Door de weigerachtige houding van een aantal partijen is deze mediationpoging mislukt. 4. De beslissing > De rechtbank > in de hoofdzaak 4.1. gelast een deskundigenonderzoek Rechtbank Breda Deskundigenrapport 2012 (zaaknummer I rolnummer: I HA ZA ) De Rechtbank Breda heeft bij vonnis van 22 juli 2009 mr. dr. J.A.F. Peters als deskundige benoemd. Zijn rapportage is gedateerd (zie bestand 07) Karakterisering van het dossier (een relevant citaat op pagina 3) De historie, de dynamiek van wisselende partijen en de gegroeide verhoudingen maken van De Spranckelaer een probleemdossier, waarbij het lijkt dat geen der betrokkenen een uitkomst ziet voor ontstane situatie, althans in dat opzicht geen initiërende rol voor zichzelf ziet weggelegd. De inzet van de rechtbank om een schikking tussen partijen te onderzoeken mocht dan ook bij verschillende betrokken partijen op de nodige scepsis rekenen. In zijn conclusie na het tussenvonnis spreekt de advocaat van Van Tilborgh, mr. drs. J.P. de Man, zijn twijfel uit over het te verwachten nut van het deskundigenonderzoek. Datzelfde geldt voor de toenmalige advocaat van de gemeente Waalwijk mr. W.J. Bosma in zijn conclusie. Nadat Van Tilborgh liet weten zijn grond te willen verkopen gaf de beheerder van het park (Veluws Recreatie Management) aan de weg te kopen. Zie verder volgend citaten op pagina 5. Na wikken en wegen heeft de gemeente Waalwijk zich uiteindelijk bereid verklaard het zuidelijke perceel te willen aankopen en - evenzeer afhankelijk van de prijsstelling -ook geïnteresseerd te zijn in het noordelijke perceel. Voorwaarde was wel dat de weg daadwerkelijk verkocht zou worden en niet tot de openbare weg zou worden gerekend. Reactie op voorstel van de mediator Peters om onafhankelijk deskundigen een gemiddelde prijs op te laten maken (citaat pagina 5) De gemeente Waalwijk heeft laten weten niet in dat tussenproces te willen participeren. Politieke gevoeligheden waren daaraan debet en tegelijkertijd had men te maken met politieke machtswisselingen na de gemeenteraadsverkiezingen. Ook Veluws Recreatie Management heeft afgezien van het sturen van een ter zake kundige. De door Van Tilborgh aangezochte deskundige - ing. G.A. Luchtenbelt, makelaar en taxateur te Zwolle - heeft vervolgens als enige op 14 april 2010 een waarderingsrapportage opgesteld. Dit omvangrijke rapport is als bijlage 1 aan dit verslag toegevoegd, ook omdat in de bijlagen daarvan een goed beeld van zowel de juridische als de feitelijke situatie wordt gegeven. Voor de fase van onderhandeling waarin het proces zich bevond, was uiteraard de prijsstelling voor beide kavels ( 20,- resp. 35,- p/m 2 ) en voor de weg ( 200,- p/m 2 ) - cruciaal. Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 5/16

6 De waardering van standpunten (citaat pagina 6) De waardering van de opstelling van de gemeente Waalwijk moet - meer dan die van VeluwsRecreatie Management als direct belanghebbende - in de sleutel van welwillendheid worden geplaatst. De gemeente heeft vanuit het publieke belang de situatie rondom De Spranckelaer willen verbeteren maar in een tijd van krimpende budgetten niet tegen iedere prijs. Het gelegde financiële plafond in haar opstelling is daarmee te begrijpen maar in de historie en dynamiek van het dossier ligt die houding niettemin moeilijk. Over de door de rechter gevraagde alternatieven (citaat pagina 8) Het eerste alternatief waaraan kan worden gedacht is de Winterdijk, die ten zuiden van het recreatiepark loopt. Op de luchtfoto's in de rapportage van Luchtenbelt is de Winterdijk duidelijk te zien. Vanuit het recreatiepark is ook een met een hek afgesloten uitgang naar de Winterdijk toe voor het geval van calamiteiten. Foto's hiervan treft men aan in de rapportage van Luchtenbelt. Van meet af aan is door de gemeente het standpunt ingenomen dat een reguliere uitweg van het (groeiende)recreatiepark op de Winterdijk geen optie vormt. Aan dat standpunt valt weinig af te dingen. Het gaat hier om een smalle weg gelegen op een dijk, welke niet verbreed kan worden en welke vanuit verkeerstechnisch oogpunt alsmede verkeersveiligheid ongeschikt is om de verkeersdruk vanuit het recreatiepark op te vangen. Consequentie van de vrijblijvendheid tot nu toe (citaat pagina 8) Het alternatief van ontsluiting aan de oostzijde is alleen in theorie beschouwd. Hoezeer die laatste mogelijkheid ook moeilijk te realiseren lijkt, gaat van de mogelijkheid als zodanig een belangrijk juridisch effect uit. Het feit dat met deze ontsluiting een uitweg mogelijk is, maakt dat het standpunt ter zake van afsluiting van de weg over de grond van Van Tilborgh (afsluiting is niet toegestaan vanwege de wettelijke erfdienstbaarheid van het recht van overpad bijeen ingesloten erf) wellicht aan herijking toe is. Ik heb de in de mediation betrokken partijen hier nadrukkelijk op gewezen bij mijn vraag om op het rapport van Luchtenbelt te reageren. Partijen zullen hierdoor anders in de casus komen te staan. De vrijblijvendheid waarmee in de dynamiek van dit dossier probleempunten eerder zijn blijven liggen, zal daardoor veranderen en dat biedt nieuwe mogelijkheden. De druk die ontstaat om deze casus alsdan tot een oplossing te brengen raakt een collectieve last - waar die tot nog toe voornamelijk bij Van Tilborgh heeft gelegen waardoor wellicht de mogelijkheid van een grondtransactie als zijnde ook de meest "eenvoudige" en efficiënte oplossing opnieuw in beeld kan komen Rechtbank Breda, Vonnis van 11 januari 2012 (zaaknummer I rolnummer: I HA ZA ) Op liet de Rechtbank Breda bij vonnis het volgende weten (citaten uit bestand 08) 2.8. De rechtbank stelt voorop hetgeen zij reeds eerder in het tussenvonnis van 22 juli 2009 heeft overwogen, namelijk dat Van Tilborgh als eigenaar van de grond gerechtigd is tot het volledige en ongestoorde gebruik en genot van zijn eigendom. Het gebruik van de transportweg door derden vormt al sinds I 8 november I 999 een inbreuk op dit eigendomsrecht De omstandigheid dat er sedert geruime tijd feitelijk gebruik wordt gemaakt van de weg over het perceel van Van Tilborgh maakt deze weg nog niet tot een noodweg. Gedaagden hebben zich- volgens de rechtbank ten onrechte - in deze procedure steeds op het standpunt gesteld dat zij geen partij zijn. Van de zijde van gedaagden is in deze bodemprocedure niet gevorderd de weg over het perceel van Van Tilborgh aan te wijzen als Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 6/16

7 noodweg. Evenmin zijn derden/belanghebbenden tussengekomen om de aanwijzing van de weg over het perceel van Van Tilborgh als noodweg te vorderen. Gelet hierop komt de rechtbank in deze procedure dan ook niet toe aan de vraag of de weg over het perceel van Van Tilborgh aangewezen dient te worden als noodweg. Nu voorts het gebruik van de weg over het perceel van Van Tilborgh als overwogen in r.o. 2.8 een inbreuk maakt op het eigendomsrecht van Van Tilborgh, zal de rechtbank de vorderingen van Van Tilborgh grotendeels toewijzen De rechtbank zal gelet op de belangen die spelen een redelijke termijn bepalen voor afsluiting van de weg. De rechtbank stelt zich voor dat van belanghebbenden verwacht kan worden dat ze de termijn tot afsluiting benutten om hetzij verder te onderhandelen dan wel juridische stappen te ondernemen die hen geraden voorkomen. Bij verder onderhandelen geeft de rechtbank partijen mee dat er blijkens het verslag van de deskundigen op zich bereidwilligheid is om het perceel aan te kopen, maar dat dit is gestrand op de prijs, waarbij partijen de mogelijkheid wordt voorgehouden om deze prijs bij wijze van bindend advies door een onafhankelijk deskundige te laten vaststellen Gelet op het vorenstaande kan de gevorderde verklaring voor recht zoals omschreven onder 1. in het petitum van de dagvaarding worden toegewezen met dien verstande dat afsluiting wordt toegestaan met ingang van 1 september De beslissing > De rechtbank 3.1. verklaart voor recht dat Van Tilborgh gerechtigd is het aan hem in eigendom behorende perceel, gelegen in Sprang-Capelle, gemeente Waalwijk, nabij de Maasroute, kadastraal bekend gemeente Capelle, sectie N nr. 361, groot ha., af te sluiten en derden de overgang daarop te verbieden, zulks per I september 2012, Alternatieve ontsluitingsmogelijkheden en kostenindicatie Memo ontsluiting de Spranckelaer, (Zie bijlage 09). Enige relevante citaten: In principe bestaat de goedkoopste oplossing uit het handhaven van de weg op de huidige locatie. Als de weg wordt gehandhaafd, hoeven er geen kosten te worden gemaakt voor het opruimen van de huidige weg en voor het maken van een nieuwe ontsluitingsroute. Bij voorkeur wordt binnen deze oplossingsrichting een minnelijke overeenkomst gesloten met de eigenaar van het perceel, de heer D.C. van Tilborgh. Dit betekent voortzetting van de huidige situatie, waarin de eigenaar een vergoeding krijgt (de hoogte van de vergoeding kan echter eventueel aangepast worden), of het minnelijk verwerven van de grond waarover de weg ligt. Het is ook mogelijk om het park via een alternatieve route te ontsluiten. In principe zijn er vier verschillende opties te bedenken voor een alternatieve ontsluiting: 1. Ontsluiting via nieuwe weg in het westen, parallel aan de huidige weg 2. Ontsluiting op de Winterdijk - west 3. Ontsluiting op de Winterdijk - midden 4. Ontsluiting op de Winterdijk - oost De optie 2 is relatief goedkoop: er hoeft slechts een kort tracé (ca. 75 m) aangelegd te worden. De aanleg vindt volledig plaats op grond in eigendom van de overheid en de CDS. Wel dient een hoogteverschil overbrugd te worden, omdat de Winterdijk een verhoogde dijk is. Tevens mag een eventuele waterhuishoudkundige functie van de dijk niet verslechteren. Ten noorden van de dijk ligt een sloot, deze kan met een duiker overbrugd worden. (einde citaat) Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 7/16

8 N.B. 1: N.B. 2: Navraag bij deskundigen geeft als kostenindicatie voor de ontsluiting 1.: 300 tot 500 k, voor 2.: 150 k, voor 3.: 50 k en voor 4.: 150 k. Als optie per aansluiting voor aanvullende maatregelen ten gunste van de verkeersveiligheid en doorstroming: aanloopwegen 120 k en rotonde 250 k. Deze worden verkeerstechnisch niet noodzakelijk geacht. Inprikken op de Winterdijk veroorzaakt extra verkeersbewegingen die met name extra problemen veroorzaken op de Hoofdstraat en zijn kruisingen. Bovendien geeft het extra stremmingen op hoogtijdagen van de Efteling (Winterdijk verstopt als sluiproute) Inschatting waarde grond van Dingeman van Tilborgh Bod transportbedrijf Van Pelt in 1999 In 1999 bood het transportbedrijf Leen van Pelt & Zn fl. 40,- per m 2, dat komt overeen met 18,18 per m 2. In totaal gaat het voor de 2,89 ha grond om 525 k. Zie bestand 15, citaat: Een jaar geleden, in oktober 1999, hebben wij onderhandelingen gevoerd met betrekking tot de verkoop van uw perceel, gelegen te Sprang-Capelle, kadastraal bekend sectie N, nummer 361, groot m 2. Ik heb u een aanbod gedaan, inhoudende dat ik voormeld perceel van u koop voor de prijs van fl. 40,- per m 2 onder de voorwaarde dat het perceel wordt geleverd zonder de daarop gelegen tijdelijke transportweg. U gaf mij aan dat de transportweg ingevolge een bij de rechtbank opgemaakte vaststellingsovereenkomst tot uiterlijk 18 november 1999 in gebruik zijn en vervolgens verwijderd zou worden. Ik heb echter moeten constateren dat de transportweg thans nog steeds in gebruik is. Ik wijs u erop dat mijn aanbod het perceel van u te kopen voor de prijs van fl. 40,- per m 2 geldt tot 1 maart Indien u mijn aanbod niet vóór voornoemde datum heeft aanvaard, komt het aanbod te vervallen. Bod gemeente Waalwijk in 2003 Zie bestand 07, p107 in pdf-bestand, citaat: In het jaar 2004 hebben Van Tilborgh, Arnold van Loon, De Spranckelaer B.V. en de gemeente Waalwijk onderhandeld over de verkoop van de gronden van Van Tilborgh. Deze onderhandelingen hadden de navolgende uitgangspunten: De gemeente koopt alle gronden (totale oppervlakte ha) van Van Tilborgh voor een totaalbedrag van ,65. De agrarische percelen worden door de gemeente voor een totaalbedrag van ,59 (uitgangspunt waarde ca. 6,- per m 2 ) in eigendom gehouden en de weg met ondergrond zou worden doorverkocht aan De Spranckelaer B.V. voor een bedrag van ,06. Door een faillissement van De Spranckelaer B.V. heeft transport van deze gronden niet meer plaatsgevonden. Wel heeft Van Tilborgh nog een verzoek aan de gemeente gedaan om toch transport te laten plaatsvinden. Echter omdat de gemeente het bedrag van ,06 niet meer zou kunnen verhalen en bovendien verantwoordelijk zou zijn/worden voor het onderhoud van deze weg, kon de gemeente niet aan dit verzoek van Van Tilborgh voldoen. Taxatie Luchtenbelt in 2010 Zie citaat bestand 06, p5, onder WAARDEBEPALING Met inachtneming van de in dit rapport opgenomen uitgangspunten en specificaties en op basis van de formulering van de opdracht, kent ondergetekende, gegeven de omstandigheden, de volgende waarde aan het getaxeerde toe per heden: Uitweg, groot ca m 2 à 200,-/ m Kavel zuid, groot ca m 2 à 35,-/ m Kavel noord, groot ca m 2 à 20,-/ m Totaal (einde citaat) Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 8/16

9 4. Nadere uitleg over oplossing structureel probleem (legalisatie) 4.1. Onvoldoende publieke verantwoordelijkheden genomen?! Begin 60 er jaren vorige eeuw startte de provincie Noord-Brabant met de aanleg van de nieuwe provinciale weg s-hertogenbosch-geertruidenberg-terheide. Daarvoor werden gronden gekocht en in het bijzonder 3 zandputten gegraven (Sprang-Capelle 18 ha, Waspik 15 ha en Raamsdonkveer 16 ha; totaal 49 ha). Toen de betrokken gemeentebesturen via de pers vernamen dat de toekomstige bestemming vuilnis was, zijn ze actief gaan pleiten voor een recreatieve bestemming. Zie bestand 01, p3 en p77). Vanaf de begin 60 er jaren bestookte ook de gemeente Sprang-Capelle de provincie met gesprekken en brieven om te pleiten voor recreatieve invulling van de zandput, c.q. plas (te exploiteren door particulieren), als ook om aan te geven dat de gemeente bereid is het gebied aan te kopen. Zie citaat uit brief 3 maart 1965 van gemeente Sprang-Capelle aan Gedeputeerde Staten.. In 1971 werd een interpellatie in de Provinciale Staten gehouden over de toekomst van de zandputten. De interpellanten vroegen op 18 maart 1971 in vraag 6 aan Gedeputeerde Staten de nodige stappen te ondernemen, welke een overdracht aan de Stichting Het Brabantse landschap of de betrokken gemeenten kunnen bevorderen. Zie bestand 01, p 55. Gedeputeerde Staten laten weten dat gekozen wordt voor één eigenaar (200 k ) en dat niet aan openbare organen als Brabants Landschap of betrokken gemeenten verkocht wordt. In beide gevallen zal dit een aanzienlijk financieel offer van de provincie vergen. Na belofte van Gedeputeerde Staten dat hoe dan ook recreatieve bestemming overeind blijft liet de gemeente Sprang-Capelle de eis vallen de zandputgrond te willen kopen. Na definitieve verkoop 15 oktober 1975, is de gesprekspartner voor de gemeente de N.V. Levensverzekering Maatschappij Utrecht. Vele gesprekken vinden plaats met de maatschappij Utrecht om de beloofde passieve recreatie ten behoeve van de plaatselijke bevolking te bewerkstelligen. De Maatschappij Utrecht zegt (15 april 1981) geen ontwikkelingsmaatschappij te zijn maar een beleggingsmaatschappij. Zie bestand 02, p1). Pas in de zomer van 1982 heeft de Mij. een uitgewerkte schets hoe het object mogelijk in te gaan vullen. Hier gaat weer enige tijd overheen en pas het jaar daarop geeft de Mij. opdracht aan Bureau Verkuylen te Den Bosch om een rapport te maken over de technische invulling van de zandput en omgeving. Bureau Verkuylen heeft als specialiteiten: - Architectuur- Landschap en Ecologie- Stedenbouw- Ruimtelijke ordening- Projectmanagement. Zij opereren bewust vrijwel alleen regionaal opdat goede kennis van het gebied op hun vakgebied een must is. Naast alle technische gegevens in het rapport staat er duidelijk als advies in vermeld dat het object géén tweede woning en géén recreatie woningen voor individueel eigendom en privégebruik moet bevatten.. Ontleend aan rapport mevrouw Vos, 16 juni 2009, bestand 02, p Onder de noemer van Recreatieplan De Dellen, laat de Maatschappij Utrecht bij brief van (bestand 02, p6) weten dat suggestie om een afzonderlijke ontsluiting naar de Veerweg tot stand te brengen ter voorkoming van extra verkeershinder op de Winterdijk, een dermate zware financiële last betekent, dat de haalbaarheid in gevaar komt.. Wel zijn wij bereid de definitieve inrichting van het terrein zodanig vorm te geven dat een dergelijke ontsluiting mogelijk blijft waarbij Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 9/16

10 wij, wanneer het projekt volledig functioneert, bereid zijn bij gebleken onevenredige overlast en economische en technische haalbaarheid in overleg met het Gemeentebestuur vast te stellen of de aanleg van de bedoelde ontsluiting noodzakelijk is.. Bij brief van 16 januari 1984 (bestand 02, p8) meldt het College aan de Maatschappij Utrecht dat op 22 december 1998 de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied 1983 heeft vastgesteld, met de wijziging dat de recreatieve bestemming van De Dellen daarbij uit het betreffende bestemmingsplan is gelicht. Wel heeft de gemeenteraad voor het betreffende gebied een voorbereidingsbesluit genomen ex artikel 21 der Wet op de Ruimtelijke Ordening. Diverse recreatieplannen passeren de revue ( ). Groot dilemma blijkt steeds de weerstand tegen verstoring van de zondagsrust, de overlast voor de Winterdijk en het aantasten van Capelle. Zeer illustratief is de reactie van het Ministerie van Economische Zaken, brief 31 oktober 1986, naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan De Dellen ( ). Zie bestand 02, p 32: Ofschoon het project De Dellen past binnen de mogelijkheden welke door het Toeristisch Recreatief Ontwikkeling Plan zijn aangegeven, is hier sprake van een tamelijk solitaire ligging m.a.w. het project moet op zich nogal wat attractiviteit bevatten voor rendabele exploitatie; complementaire elementen althans in de directe omgeving zijn niet aanwezig. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen, het gegeven dat binnen relatief korte afstand soortgelijke ontwikkelingen tot stand komen c.q. worden gepland, echter in een verhoudingsgewijze aantrekkelijker omgeving. Genoemd kunnen o.a. worden de Efteling en Beekse Bergen. E.e.a. klemt te meer daar een zeer belangrijk deel van de exploitatie is gebaseerd op zgn. vaste standplaatsen, een element in de exploitatie dat de laatste jaren sterk onder druk staat. Daar komt bij, dat uit het plan niet geheel duidelijk is, in welke mate en omvang hier voorzieningen zullen worden gerealiseerd, hetgeen een nadelige invloed op de bedrijfseconomische haalbaarheid kan hebben, terwijl ook het verlenen van een exploitatievergunning hiervan afhankelijk is. Na het bestuderen van het recreatieplan "De Dellen" te Sprang-Capelle schrijft op 17 oktober 1986, de Kampeerraad (adviesraad verblijfsrecreatie) onder andere het volgende: Echter bij het ontbreken van bepaalde voorzieningen zal een vergunning niet verleend kunnen worden. Ook zal het ontbreken van voorzieningen leiden tot een of geringere bezetting en heeft onmiddellijk consequenties voor de haalbaarheid. Belangrijk is het gedeelte geluidoverlast. Bij nieuwe vestigingen is een geluidsbelasting hoger dan 50 db niet aanvaardbaar. Uit de 2 schema's is ons niet gebleken dat de te verwachten geluidsbelasting ter plaatse van de zomerhuizen en kampeermiddelen lager zal zijn. Wij beschouwen het pakket voorzieningen als een minimum. Men mag gevoeglijk aannemen, dat indien geen voorzieningenpakket van kwalitatief behoorlijk niveau wordt aangeboden, het gehele project al direct niet haalbaar is. Daarnaast is de markt voor vaste standplaatsen niet direct uitnodigend. Weliswaar is het dieptepunt en de terugval voorbij, doch een (ruime) markt lijkt nog niet voorhanden. Vooralsnog plaatsen wij bij het geheel vraagtekens, zowel ten aanzien van de bedrijfseconomische haalbaarheid als bij de recreatieve vraag en noodzaak. Problemen zien wij zeker nog op het terrein van de geluidsbelasting. Een teveel aan geluidsoverlast achten wij vanuit het belang van de verblijfsrecreatie ongewenst. Overigens zal een hoge mate van geluidsoverlast zich ook bedrijfseconomisch wreken. Ontleend aan rapport mevrouw Vos, 16 juni 2009, bestand 02, p Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 10/16

11 Op 14 oktober 1987 vindt een Informatie- en inspraakavond Recreatieproject De Dellen van AMEV (opvolger Maatschappij Utrecht) plaats onder voorzitterschap locoburgemeester. Hiervan is een zeer uitvoerig verslag opgemaakt ( bestand 02, p39-73). In een rapport, 16 juni 2009, concludeert mevrouw Vos het volgende ( bestand 02, p70-73) De geraamde kosten voor het stichten van een recreatiecentrum lagen in 1987 op 13 miljoen gulden, de dag dat Van Loon hier begon met bouwen, jaren later en vast duurder, kon men toch op zijn klompen aanvoelen dat een kleine makelaar geen AMEV project kon realiseren en men bij de bouw van de eerste houten woningen hadden alle gemeentelijke bellen moeten gaan rinkelen. Je hebt de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de controlerende macht. Gaat er iets fout in deze verhouding, in dit geval de controlerende macht dan krijg je een scheefgroei, geldend voor alle betrokken partijen. In de rechtbank uitspraken is veelal een uitstekende chronologie van gebeurtenissen te vinden vanaf de80 er jaren tot en met Ook daar blijkt duidelijk aanwijsbaar dat de overheid een duidelijke verantwoordelijk heeft en onvoldoende heeft ingezet (zie onder andere de bovengenoemde citaten) Citaten uit schriftelijke informatie Citaat uit brief gemeente, 3 maart 1965, G.nr , pagina 3, aan GS (bestand 01, p30) De N.V. "Utrecht" heeft destijds slechts de percelen gemeente Capelle, sectie C nrs 77 en 78, ter gezamenlijke grootte van ha voor de ontzandingswerken aan de provincie verkocht en zou dus slechts aanspraak kunnen maken op terug levering van die percelen na afloop van de werken. Desondanks wordt thans de totale oppervlakte van de zandput ter grootte van ±. 16 ha aan de N.V. "Utrecht" te koop aangeboden. Ook door de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg dezer gemeente is destijds grond t.b.v. de zandput aan de provincie verkocht, n.l. de percelen gemeente Capelle, sectie C nrs 73 en 74, ter gezamenlijke grootte van ha. En waarom zou de gemeente Sprang-Capelle, sedert 1 januari 1965 in de plaats tredend van die instelling, niet evenzeer aanspraak kunnen maken op terug levering van die percelen met de mogelijkheid het gehele complex van de provincie over te nemen, zoals wij Uw College overigens nadrukkelijk in de voorlaatste alinea van onze brief van 20 mei 1964, no, 3621, hebben verzocht. Op 5 mei 1971 vindt een interpellatie inzake de zandputten Maasroute plaats in de Staten. GS gaven aan dat de belangstelling van de gemeente Sprang-Capelle niet gericht was op overnemen van de grond, maar op inspraak. GS gaven in antwoord op schriftelijke vragen in PS aan dat uit de notariële acte 1971 is te lezen dat de provincie voor fl ,50 voor de 3 zandputten samen totaal 49,293 ha (fl. 4,54 per ha).heeft verkocht aan N. V. Utrecht. (bestand 01, p77 of p97). Bij schrijven van GS, 9 jul 1975 is het oppervlakte zandput Sprang Capelle gecorrigeerd naar ha (bestand 01,pdf-pagina 113) Citaat uit een kattenbelletje van gemeente vlak voor interpellatiedebat (bestand 01, p65) De burgemeester zal de aangekondigde bespreking bijwonen. De gemeente is niet geinteresseerd in aankoop van de betreffende put gezien de niet onbelangrijke investering welke daarmede gepaard zal gaan. Indien voldaan wordt aan de dezerzijds gestelde voorwaarden bestaat geen bezwaar tegen verkoop aan de Mij. Utrecht, die het voornemen heeft de put landschappelijk aan te kleden. Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 11/16

12 Zandputten langs de Maasroute. Notitie GS aan PS, 27 oktober 1971 (bestand 01, p74-76, citaten) Van de zijde der gemeentebesturen werd in het midden gebracht, dat de beoogde doelstelling het best gewaarborgd zou kunnen worden bij overdracht van de putten aan een publiekrechtelijk lichaam.... Verschil van inzicht bestaat over de weg waarlangs dit doel zal worden bereikt. De minste weerstand van de zijde der gemeenten zal worden ontmoet, wanneer deze gronden om niet aan hen worden overgedragen, dan wel aan de stichting Het Brabants Landschap ter beschikking worden gesteld. In beide gevallen zal dit een aanzienlijk financieel offer van de provincie vergen. Daarentegen ontvangt de provincie bij overdracht aan de N.V. Utrecht een bedrag van ruim fl ,-, welk bedrag kan worden aangewend voor financiering van urgente zaken. Mits de N.V. Utrecht op gelijke wijze de beoogde doestellingen zal waarborgen, komt het in het belang van allen juist voor een dergelijke overdracht te bewerkstelligen. De provincie als huidige eigenaar is gelet op de algemene financiële situatie gedwongen zich zo zakelijk mogelijk op te stellen, hetgeen ongetwijfeld ook van de gemeenten verwacht mag worden. Het zoveel mogelijk in handen houden door de overheid van recreatie objecten steunt op een meer genuanceerde visie. Deze zandputten zijn niet te vergelijken met objecten zoals de Biesbosch. Citaat uit Nota van college aan gemeenteraad van 23 december 1971 (bestand 01, p93-96) In een uitvoerige brief van 2 april 1965 hebben wij tegen deze gang van zaken, mede namens Uw Raad, ernstige bezwaren gemaakt bij Gedeputeerde Staten. In de eerste plaats vanwege de vrees, die er zowel bij U als bij ons bestond, dat de put, bij verkoop aan de N.V. "Utrecht'' toch zou worden gedempt via het storten van vuilnis. In de tweede plaats omdat uit hoofde van aankoop van ha nu ± 18 ha aan de N. V. "Utrecht" zou worden terug verkocht. En in de derde plaatst omdat wij verkoop aan de gemeente als hoedster van het algemeen belang juister oordeelden. Ondanks rappèlbrieven van 24 september 1965, 26 april1966, 23 januari 1967 en 16 oktober 1969 hebben wij op onze brief van 2 april 1965 geen antwoord gekregen, totdat deze in een bespreking met Gedeputeerde mr. G. Ph. Brokx op 17 juni 1971 i.v.m. de feitelijke ontwikkeling, als afgedaan is beschouwd. Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 12/16

13 4.3. Legalisatie permanente bewoning De Spranckelaer Veel huiswerk over de mogelijkheden tot legalisatie van permanente bewoning blijkt al gedaan te zijn. Een prijzenswaardig rapport van het bureau Plan en Project is op 10 augustus 2012 uitgebracht. Zie bestand 10. Op bestemmingsplanniveau en vergunningenniveau zijn de mogelijkheden van legalisatie nagegaan. Vanuit dit kader zijn er geen argumenten naar boven gekomen die een legalisatie onmogelijk maken. Wel moet de gemeente bereid zijn het bestemmingsplan aan te passen en wel zodanig dat de provincie ermee kan instemmen en niet de gemeente belast met het inleveren van een woningcontingent en/of een financieel onhaalbare rood-met-groen compensatie. Tot nu toe waren de provincie en de gemeente (Sprang-Capelle en later Waalwijk) niet toeschietelijk. De provincie vindt dat in het buitengebied niet gebouwd hoort te worden. Recreatie wordt slechts schoorvoetend toegelaten. De gemeente heeft in 2011 het gebied nog tot buitengebied verklaard, met een nee tegen het permanent wonen. Dat zorgt ervoor dat De Spranckelaer geen woonwijk is, terwijl zeker 80% van de woningen permanent bewoond wordt. Zowel de woning, als de onderliggende grond is in de regel eigendom van de betrokken bewoner. De woningen zijn destijds tegen marktconforme prijzen aangeschaft. Echter ze zijn, gegeven de onzekere status van het park, vrijwel onverkoopbaar geworden. Reden voor sommige bewoners de woningen onder te verhuren. De onduidelijk status van het park maakt een normaal Waalwijks burgerrecht en -plicht niet eenvoudig. De normale statistische gegevens over een wijk zijn bij De Spranckelaer onvoldoende voorhanden. Voor de gemeente was en is tot nu toe De Spranckelaer een recreatiepark. Echter surfend op de website van Waalwijk blijkt daar nauwelijks iets van. Logisch, er valt voor een buitenstaander ook nauwelijks te recreëren. Zelf het restaurant is gesloten. Er is geen toezichthoudende beheerder. Er zijn geen hekken en slagbomen. Begrijpelijk, dat uiteindelijk door provincie, gemeente, Van Tilborgh en Coöperatie De Spranckelaer, een serieuze poging ondernomen wordt om uit de impasse te komen. Een dankbare rol is voor de intermediair weggelegd. Wel moest hij af en toe de verantwoordelijken een niet welgevallige spiegel voor houden, teneinde uit deze -door hen zelf mede veroorzaakte- impasse te komen. De provincie heeft al laten weten bereid te zijn mee te willen werken aan een legalisering van De Spranckelaer. Mits de gemeente meewerkt met zijn bestemmingsplan en een acceptabele rood-metgroen compensatie. Het zeer langdurige voortraject (vanaf begin 60 er jaren) verdient niet de schoonheidsprijs. Dat zelfde mag gezegd worden over de grondaankopen en -verkopen. Het is nu vooral zaak de huidige oplossingsgerichtheid van alle betrokkenen, om te zetten in een normalisering van de formele verhoudingen en standpunten. Stop met het vooraf bedenken wat er allemaal fout kan gaan. Geld is belangrijk, maar mag niet de opperste maatstaf zijn, wel de uitkomst van breed gedragen afstemming. Handel constructief. Betrek belangenhouders erbij en maak tijdens het uitwerken optimalisatieslagen over de (ook financiële) detaillering. Op verzoek van de gemeente heeft de Coöperatie De Spranckelaar door het bureau Plan en Project een haalbaarheidsonderzoek naar de legalisatiemogelijkheden van De Spranckelaer laten maken. Het Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 13/16

14 bureau heeft veel legalisatie-vereisten in kaart gebracht. Daarop is goed voort te borduren. Te toetsen is of er nog topics ontbreken en of globale financiële risico s voldoende en acceptabel ingeschat zijn of nog ingeschat moeten worden. Zeker als je het bureau Plan en Project daarbij inschakelt, kan op zeer korte termijn duidelijkheid gegeven worden over de wijze waarop de wijziging van het bestemmingsplan uit te werken is. Geadviseerd wordt dan ook op korte termijn een convenant te sluiten tussen gemeente en de Coöperatie De Spranckelaer, waarin wordt vastgelegd dat gemeenschappelijk gewerkt gaat worden aan de legalisatie van het park. De last van het verleden hoeft niet uit de weg gegaan te worden. Met een constructieve aanpak, die zich kenmerkt door geven en nemen, is deze langjarige impasse te doorbreken. Het perspectief is een wijk van de toekomst, waarin bewoners verregaand zelf de inrichting en het onderhoud van hun leefomgeving regelen. Daarover zijn afspraken (ook financiële) te maken. De gevoeligheden/beelden binnen de gemeente kennende, begrijpen de bewoners van De Spranckelaer dat zij verantwoordelijk blijven voor hun infrastructuur tussen hun huizen en het onderhoud daarvan. Ook houden ze de eigen energiehuishouding op orde. Hun zelforganisatie is inmiddels zo groot, dat ze een voorbeeld kunnen gaan worden voor veel andere wijken, zelfs in heel Nederland. Daar kan de gemeente Waalwijk trots op zijn. Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 14/16

15 5. Bijlage 1: Afkortingen > opeen volgende tekst (vaak onder elkaar) CD CDS fl. GS Intermediair Interpellant Compact Disk, waarop de gebruikte bestanden staan Coöperatie De Spranckelaer gulden (munteenheid) Gedeputeerde Staten bemiddelend tussenpersoon iemand die opheldering vraagt k kilo-euro = euro = M mega euro = euro = MB Mij. p5 Petitum PS r.o. Mega Bytes Maatschappij pagina 5 in het pdf-bestand De eis in een civielrechtelijk proces Provinciale Staten ratione officii = ambtshalve Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 15/16

16 5. Bijlage 2: Overzicht gebruikte informatie in bestanden PDF-bestanden Aantal pagina s 01_Historie_De Spranckelaer_ _Archief W_CS _Historie_De Spranckelaer_ _dossier_Coop De Spranckelaer_ _Nieuw handhavingsbeleid De Spranckelaer_ resp (35 pagina s) 35 04_Vonnis_Gelasting tot deskundigenrapport_ _Coalitieprogramma Waalwijk Veerkracht en inventiviteit_ _Rapport Van Tilborgh_Taxatie Luchtenbelt_ _Rechtbank_Deskundigenrapport_ _Vonnis_Beslissing tot mogen afsluiten_rechtbank_ _Memo ontsluiting de Spranckelaer v01_ _Haalbaarheidsonderzoek De Spranckelaer v02_p+p=planenproject_ Kaartmateriaal_De Spranckelaer 5 12_Persbericht_111 De Spranckelaer_GCW_ _Gespreksverslagen via mail RVe aan AMi_ a_gespreksverslag Van Tilborgh _ b_gespreksverslag CDS _ c_gespreksverslag De Dijk _ a_Presentatie P+P_Haalbaarheid Spranckelaer_Bewonersavond_ b_Presentatie CDS_Bewonersavond_ _Bod Van Pelt aan Van Tilborgh inzake grondaankoop_ _Grondtransactie_info AKD uit 2003_speurtocht naar dossier via RVe_ _Kadastrale eigendommen op en rond de Spranckelaer_via mail LGe_ _Presentatie CDS_Bewonersavond_ _Mailwisseling AMi en PLe Winterdijk inzake oplossing problematiek De Spranckelaer_ _Vonnis_Beslissing 1000 euro p-m aan Van Tilborgh vanaf _Concept overeenkomst Gemeente Waalwijk en CDS_ _Verklaring Van Tilborgh afspraken overname grond_ AMi Adriaan van Mierlo P+P bureau Plan en project CDS Coöperatie De Spranckelaer PLe Peter van der Lee GCW Gemeente College Waalwijk p-m per maand LGe Lex van Gent RVe Ronald van de Ven Oplossing problematiek Recreatiepark De Spranckelaer Adriaan van Mierlo, , 16/16

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts.

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts. SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 08/30 Vonnis in de zaak van: De Stichting A., gevestigd te Z., eiseres in conventie, verweerster in reconventie, tegen: B., plastisch chirurg, wonende te Y., verweerder

Nadere informatie

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende:

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende: Inleiding: Het Monumenten Fonds Brabant NV (MFB) is eigenaar van de monumentale boerderij aan de. Voor het behoud op langere termijn is een economisch verantwoorde vorm van hergebruik van de boerderij

Nadere informatie

Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie.

Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie. Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Nationale Hypotheek Garantie. Beklaagde heeft in het kader van de financiering en verkrijging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor een koper

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604)

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) 99SOB04963 Rotterdam, 30 november 1999. Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) Aan de Gemeenteraad. Inleiding Uit een in 1997 door de hoofdafdeling Bouw- en Woningtoezicht van

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001 In D&H: 15-12-2010 Steller: Arjan Koerhuis In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 58 37 SKK 14-01-2010 Afdeling:

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied.

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied. Aan de Raad Made, 29 mei 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 28 augustus 2007 Agendapunt : 13 Raadsvergadering: 20 september 2007 Onderwerp: Nummer raadsnota: Vrijstellingsverzoek

Nadere informatie

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager.

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Klager wil een naast zijn woning gelegen strook grond aankopen. Hij bereikt met de eigenaar overeenstemming voor een koopsom van 17.000.

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

Collegialiteit. Contact opnemen met opdrachtgever van collega.

Collegialiteit. Contact opnemen met opdrachtgever van collega. Collegialiteit. Contact opnemen met opdrachtgever van collega. Klager (makelaar X) had een woning in verkoop waarin de opdrachtgevers van beklaagde (makelaar Z) interesse hadden. Klager verwijt beklaagde

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER Adviescommissie 9 oktober 2012 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 18 oktober 2012 Algemeen bestuur 15 november 2012 Aantal bijlagen - Onderwerp Besluit Korte toelichting

Nadere informatie

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde.

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde. Taxatie. Onjuiste Taxatiewaarde. Belangenbehartiging opdrachtgever. Ongepast optreden. Klager en zijn (ex-)echtgenote hebben beklaagde in het kader van hun echtscheiding gevraagd hun woning te taxeren.

Nadere informatie

Agrarische kavels te koop. in de. gemeente Harderwijk

Agrarische kavels te koop. in de. gemeente Harderwijk Agrarische kavels te koop in de gemeente Harderwijk Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Kadastrale gegevens... 4 3. Bestemming... 4 4. Omschrijving van de koop... 5 Koop 1... 5 Koop 2... 6 Koop 3... 7 Koop 4...

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 1 d.d. 11 januari 2010 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.1771 (038.06) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

RISICOTOETS PLANSCHADE

RISICOTOETS PLANSCHADE fa ^ ADVISEUR IN ONROERENDE ZAKEN RISICOTOETS PLANSCHADE met betrekking tot de ontwikkeling van het recreatiegebied Oortjespad te Woerden. CONCLUSIE Het planschaderisico taxeren wij op nihil. Opdracht:

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Statenvergadering: 6 maart 2003 Onderwerp: Eigendomsoverdracht provinciale gronden in museale kuststrook te Lelystad aan gemeente Lelystad. 1. Wij stellen u voor: I. Aan de gemeente

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Nadat klagers hun opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning resp. perceel grond hadden ingetrokken, is onenigheid ontstaan over de door hun

Nadere informatie

Zienswijzennota realisatie loods Dronryp

Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2013 Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Inhoud plan Het planvoornemen betreft

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 66 d.d. 29 maart 2011 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en mr. J.W.H. Offerhaus) Samenvatting Op basis van de feitelijke

Nadere informatie

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. Taxatie. Boedeltaxatie. Peildatum. Klager en zijn partner hebben in 2006 een woning gekocht. Nadat klager en zijn partner in augustus 2008 uit elkaar waren gegaan heeft hij beklaagde in verband met de

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen betreffende ontwerpbestemmingspian Molenweg 53/ 53a te Haarle en

Onderwerp: Zienswijzen betreffende ontwerpbestemmingspian Molenweg 53/ 53a te Haarle en 12INK080O6 III II III HM Burgemeester en Wethouders van (i EM F.BNTE H ELLEND()()RN Beband.: 0 AUG 20IÍ Hellendoorn Postbus 200 7440 AE Nijverdal AI B Stuk Tľd'w.: We[kļ2L Kopie nan: ArchiĽľ DI N. reeksį

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.2196 (047.04) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 TOELICHTING Project : Bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00918 RV2009.182

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00918 RV2009.182 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00918 RV2009.182 Gemeente Bussum Instemmen met: - Vaststellingsovereenkomst n.a.v. mediation Gooiberg; - Verhoging

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij. Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij. Klaagster heeft in verband met de verdeling van een gemeenschap van goederen verschillende gerechtelijke procedures

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

11-521 RvT Zwolle. Taxatie als deskundige. Noodzaak van plaatselijke bekendheid.

11-521 RvT Zwolle. Taxatie als deskundige. Noodzaak van plaatselijke bekendheid. 11-521 RvT Zwolle DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

~ W'~I /t ".. di t R t I k B h

~ W'~I /t .. di t R t I k B h Besluiten: de omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en onder

Nadere informatie

COEVORDE N Postadres: Postbus 2 7740 AA Coevorden Tel. 0524-598598 Fax 0524-598555 E-mail: gemeente@coevorden.nl Website: www.coevorden.

COEVORDE N Postadres: Postbus 2 7740 AA Coevorden Tel. 0524-598598 Fax 0524-598555 E-mail: gemeente@coevorden.nl Website: www.coevorden. El COEVORDE N Postadres: Postbus 2 7740 AA Coevorden Tel. 0524-598598 Fax 0524-598555 E-mail: gemeente@coevorden.nl Website: www.coevorden.nl Bezoekadres: Locatie Dalen Hoofdstraat 2 Aan: Ermerstrand BV

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: 10437 Datum uitspraak: datum uitspraak Plaats uitspraak: Zaandam in het geschil tussen: Bindend Advies de heer en mevrouw P. en I. Cattenstart te Veldhoven verder te noemen:

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT TE UTRECHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM

RAAD VAN TOEZICHT TE UTRECHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 11-46tus RvT Utrecht RAAD VAN TOEZICHT TE UTRECHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Taxatie. Summiere onderbouwing van vastgestelde waarden. Taxateurs opgedragen met

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Aanvraag bouwvergunning 1 e fase voor het bouwen van 3 vrijstaande (1 herbouw) en 1 dubbele woning op het perceel Kruisstraat 25 te Gendt. 1. Samenvatting

Nadere informatie

De vertrouwelijke documenten en andere vertrouwelijke informatie Wij hebben de volgende opgelegde verplichtingen tot geheimhouding geïnventariseerd.

De vertrouwelijke documenten en andere vertrouwelijke informatie Wij hebben de volgende opgelegde verplichtingen tot geheimhouding geïnventariseerd. 23 maart 2010 Corr.nr. 2010-18580, ABJ Nummer 8 / 2010 Zaaknr. 241801 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot onder meer opheffing van eerder opgelegde verplichtingen

Nadere informatie

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar.

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. In het kader van het uit elkaar gaan van klager en zijn partner moet de gemeenschappelijke woning getaxeerd

Nadere informatie

CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Onderhandelingsperikelen. Onjuiste beeldvorming over positie veroorzaakt. Vertrouwen

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 44 23 februari 2011 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. P.M. Arnoldus-Smit en mevrouw mr. J.W.M. Lenting) Samenvatting Consument heeft

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-172 d.d. 23 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Embargo tot vrijdag 6 maart 2015 Onderwerp Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer

Nadere informatie

De Stichting Oostflank Sint Pieter (hierna: SOS) tekent bij deze bezwaar aan tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 14-1694WB d.d. 16-01-2015.

De Stichting Oostflank Sint Pieter (hierna: SOS) tekent bij deze bezwaar aan tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 14-1694WB d.d. 16-01-2015. Aantekenen Burgermeester en wethouders van de gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht, Stichting Oostflank Sint Pieter Ursulinenweg 3 6212 NC Maastricht Maastricht, 10 maart 2015. Geachte

Nadere informatie

voorstel raad en raadsbesluit Programma

voorstel raad en raadsbesluit Programma voorstel raad en raadsbesluit Programma GEMEENTE LANDGRAAF PROGRAMMA 2. Ruimte en Herstructurering Organisatieonderdeel: Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken Documentnummer Landgraaf, Verantwoordelijke

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van: aangesloten makelaar bij de vereniging, kantoorhoudende te D

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van: aangesloten makelaar bij de vereniging, kantoorhoudende te D Grondverschil. Deel van het verkochte perceel eigendom van de gemeente. Klacht ongegrond, toch kostenveroordeling. Klagers kopen met inschakeling van een eigen makelaar een woning die bij beklaagde in

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM Optie en bod. Onduidelijke biedingsprocedure. De gegadigde voor een woning (klager) verwijt de makelaar van de verkoper (beklaagde) dat hij de woning aan een derde heeft verkocht. De makelaar zou onvoldoende

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag.

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13 maart 2013 NUMMER PS PS2013PS01 AFDELING Directie COMMISSIE ---- STELLER R. Andringa DOORKIESNUMMER 030-2582213 REGISTRATIENUMMER 80DF82D4 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg heeft gedurende zes weken voor een ieder ter visie gelegen, van 19 december 2012 tot en

Nadere informatie

Beoogd resultaat Door een gemeentelijke bijdrage aan de archeologische kosten kan het melkveebedrijf zijn uitbreidingsplannen

Beoogd resultaat Door een gemeentelijke bijdrage aan de archeologische kosten kan het melkveebedrijf zijn uitbreidingsplannen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Financiële bijdrage archeologisch onderzoek Arkelstein, Bathmen. Raadsvergadering : 24 maart 2010 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouders Berkelder /

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Quint te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G416 Datum: 17 november 1993 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld.

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Klaagster en haar partner gaan uit elkaar. In dat kader moet de gezamenlijke woning worden verkocht. Als na geruime tijd geen verkoop

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Klager heeft een woning gekocht. Beklaagde trad daarbij op als makelaar voor verkoper B. Verkoper B weigerde

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

Advies op een bezwaarschrift tegen het toekennen van schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Advies op een bezwaarschrift tegen het toekennen van schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Rotterdam, 24 juni 2008 A.B.2008.3.01313/CL - " '"' - Advies op een bezwaarschrift tegen het toekennen van schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Woonveste Drunen: Verzoek ontheffing bewoningsplicht door eigenaar van het appartement Afrikalaan 33 in Drunen

Woonveste Drunen: Verzoek ontheffing bewoningsplicht door eigenaar van het appartement Afrikalaan 33 in Drunen Samenvatting: Inleiding: Bij de verkoop van de bouwgrond voor de 13 appartementen aan de Afrikalaan hoek Boliviaring in Drunen in 1995 is afgesproken dat de woningen enkel mogen worden bewoond door personen

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voor raadsvergadering d.d.: 22-01-2008 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-262 d.d. 17 september 2012 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff,

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Het Haselt ongenummerd te Lieren

Het Haselt ongenummerd te Lieren BROCHURE Het Haselt ongenummerd te Lieren WILBRINK makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN 055 5061397 Fax 055 5062081 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer R. Wilbrink (agrarisch) email :

Nadere informatie

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM 1 Eigen Belang. Makelaar koopt via rechtspersoon. Beklaagde heeft van een gemeente een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van een kantoorpand ontvangen. Er was weinig belangstelling en het pand is

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Initiatief speltproject met proefvelden Emmamolen

Initiatief speltproject met proefvelden Emmamolen College Onderwerp: FOPL01 Initiatief speltproject met proefvelden Emmamolen Collegevoorstel Inleiding: De heer Van Buul, molenaar van de Emmamolen in Nieuwkuijk, heeft aangegeven zich in de toekomst meer

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Jaargang 20 01 Nummer. planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius.

Jaargang 20 01 Nummer. planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius. Raadsvoorstel Datum Dienst/sector/afdeling DSO/JZ/S&M Jaargang 20 01 Nummer 213 Kenmerk DSO 01.102518/01.005439 BGS Onderwerp Bijlagen planschadeverzoek van de heer Van Liere en mevrouw Kasius. rapport

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE. en mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten (123b/13) klager

RAAD VAN DISCIPLINE. en mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten (123b/13) klager 123a/13 ECLI:NL:TADRARL:2014:235 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 123a/13 Beslissing van 23 mei 2014 in de zaak 123a/13 en 123b/13 naar aanleiding van de klacht van: de heer

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie