Actuariële en bedrijfstechnische nota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actuariële en bedrijfstechnische nota"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen Actuariële en bedrijfstechnische nota augustus /109623

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING ORGANISATIE VAN SPV Verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Externe deskundigen en uitbestede werkzaamheden Wijze van functioneren, informatieverstrekking en verslaglegging Controlemechanismen Deskundigheid en educatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid PENSIOENREGELING Beroepspensioenvereniging Uitvoeringsovereenkomst Deelneemerschap De inhoud van de pensioenregeling HERVERZEKERING BALANSOPSTELLING De voorziening pensioenverplichtingen De voorziening arbeidsongeschiktheidsrisico's De algemene reserve BELEGGINGSBELEID Het strategisch beleggingsbeleid Opzet vermogensbeheer Risicometing en -beheersing Resultaatsevaluatie Waarderingsgrondslag BELEID MET BETREKKING TOT INKOOPTARIEVEN/PREMIESTELLING Inkooptarieven Kostendekkende premie Gedempte kostendekkende premie Feitelijke premie TOESLAGBELEID Onvoorwaardelijke toeslagbeleid Voorwaardelijke toeslagbeleid VEREIST EIGEN VERMOGEN EN STURINGSMIDDELEN Vereist eigen vermogen Beleggingsbeleid Toeslagbeleid Premiebeleid Noodclausule Continuïteitsanalyse Bijlage 1: Selectie- en monitoringproces vermogensbeheerders Bijlage 2: Vaststelling MVEV en VEV Bijlage 3: Financieel crisisplan

3 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 1 1. INLEIDING Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) is een beroepspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb). Uit het gestelde in artikel 140, lid 1 van de Wvb vloeit voort dat een beroepspensioenfonds een actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) dient vast te stellen. De inhoud van deze abtn dient zodanig te zijn, dat De Nederlandsche Bank (DNB) tot een oordeel kan komen over de wijze waarop wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de artikelen 35, 103, 131 tot en met 132 en 138 van de Wvb. Voorts bevat deze abtn een beschrijving van het beleggingsbeleid en de sturingsmiddelen. Deze abtn is vastgesteld op 28 augustus 2014 geldt met ingang van 1 juli 2014 en vervangt alle voorgaande nota s. Het bestuur is te allen tijde bevoegd deze abtn te wijzigen.

4 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 2 2. ORGANISATIE VAN SPV 2.1 Verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden SPV wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit ten minste vijf en maximaal zeven leden. Bestuursleden zijn deelnemers of gewezen deelnemers die aanspraken hebben op ouderdomspensioen van SPV of gepensioneerde deelnemers in de pensioenregeling. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Alle bestuursleden worden benoemd door het Bestuur, na het horen van het verantwoordingsorgaan over de procedure, op voordracht van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van SPV en de vaststelling of wijziging van statuten en pensioenreglement en de uitvoering van de pensioenregeling zoals vastgelegd in het pensioenreglement. Het bestuur heeft onder andere de volgende bevoegdheden: vaststellen en/of wijzigen van uitvoeringsbesluiten. aangaan en ontslaan van contractuele verplichtingen met derden (waaronder benoeming administrateur, vermogensbeheerder, etc). benoeming accountant en actuaris. Statutair vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten, doch tenminste acht keer per jaar. Het bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verstreken boekjaar het jaarverslag over het verstreken boekjaar met daarin opgenomen de jaarrekening vast. Het bestuur verstrekt aan DNB de staten op de wijze zoals voorgeschreven in de Wvb. Het bestuur voert periodiek overleg met het bestuur van de deelnemersvereniging. Tevens voert het bestuur periodiek overleg met het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Het bestuur van SPV heeft een verantwoordingsorgaan ingesteld. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur en toetst het gevoerde beleid van SPV. Het verantwoordingsorgaan kent minimaal vier en maximaal zes leden. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De leden vormen een evenwichtige afspiegeling van de verschillende doelgroepen. Het bestuur van SPV overlegt ten minste tweemaal per jaar met het verantwoordingsorgaan over het beleid en de resultaten daarvan. Het bestuur bespreekt met het verantwoordingsorgaan de rapportage van het intern toezicht en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop dit is uitgevoerd en de naleving van de Code Pensioenfondsen. Daarnaast kent het verantwoordingsorgaan ook een aantal adviesrechten. De taken en verantwoordelijkheden van het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in het Reglement Verantwoordingsorgaan.

5 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 3 Het intern toezicht wordt gevormd door een visitatiecommissie en bestaat uit ten minste drie onafhankelijke deskundigen. Het intern toezicht wordt in opdracht van het bestuur van SPV geleverd. Het intern toezicht rapporteert aan het bestuur van SPV. Het bestuur benoemt de leden van de visitatiecommissie na advies van het verantwoordingsorgaan. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest. Verder betrekt de visitatiecommissie de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak. De bevindingen van het intern toezicht, het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur daarop worden vermeld in het eerstvolgende jaarverslag van SPV. De visitatie vindt ten minste een keer per jaar plaats. Het bestuur heeft een Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid, bestaande uit een arts en een arbeidsdeskundige, aangewezen voor het vaststellen van de blijvende algehele arbeidsongeschiktheid van een deelnemer. De Commissie rapporteert jaarlijks over de behandelde aanvragen. De Commissie werkt volgens de procedure premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Hierin is onder andere bepaald dat in geval er een bezwaarschrift wordt ingediend er een herbeoordeling volgt waarbij de Commissie wordt aangevuld met een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. Een bestuurslid van SPV evalueert ten minste één maal per jaar de door de commissie verrichte werkzaamheden. Ook heeft het bestuur een Commissie van Geschillen, bestaande uit een advocaat, een actuaris en een verloskundige. Een deelnemer of een gewezen deelnemer kan ten aanzien van de voor haar genomen beslissingen door het bestuur, omtrent de in het reglement opgenomen zaken, in beroep komen bij de Commissie van Geschillen. Binnen de kaders van het door het bestuur vastgestelde beleid wordt de uitvoering van het pensioen- en beleggingsbeleid uitbesteed aan externe pensioen- en vermogensbeheerder(s) en maakt het bestuur tevens gebruik van externe deskundigen (zie hoofdstuk 2.2). Het pensioenfonds ontwikkelt geen activiteiten die niet behoren tot de kerntaken van een pensioenfonds en heeft dus geen nevenactiviteiten.

6 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 4 Schematisch ziet het organigram van SPV er als volgt uit. Bestuur Verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Adviserend actuaris Towers Watson Certificerend accountant Mazars Certificerend actuaris Towers Watson Commissie van Geschillen Compliance Officer PGGM T O E Z I C H T A D V I S E R E N D Beleggingscommissie Communicatiecommissie Commissie Pension Fund Governance Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid Commissie Deelnemersdossiers Werkgroepen Pensioenbeheer en administratie: Syntrus Achmea Pensioenbeheer B.V. (SAPB) Vermogensbeheer: - Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. (SAVB) Figuur 1: Organisatieschema Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 2.2 Externe deskundigen en uitbestede werkzaamheden Externe deskundigen Het bestuur benoemt, met inachtneming van artikel 43 Wvb de externe deskundigen, waaronder een adviserend actuaris, een certificerend actuaris en een externe accountant. Als adviserend actuaris is benoemd Towers Watson. Als certificerend actuaris is benoemd Towers Watson. Als certificerend accountant is benoemd Mazars De externe certificerende accountant controleert de getrouwheid van de jaarrekening en de verslagstaten ten behoeve van DNB. De accountant geeft de uitkomsten van de controle weer in een afzonderlijke controleverklaring bij de jaarrekening en bij de DNB-verslagstaten en rapporteert aan het bestuur zijn bevindingen omtrent de uitgevoerde controle. In de managementletter gericht aan het bestuur doet de accountant verslag van de eventueel geconstateerde tekortkomingen in de administratieve organisatie en de daarin besloten interne beheersmaatregelen en doet voorstellen tot mogelijke verbetering daarvan.

7 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 5 De certificerend actuaris controleert de technische voorzieningen die in de jaarrekening en DNBverslagstaten worden opgenomen en beoordeelt de toereikendheid van de technische voorzieningen en de financiële positie van SPV. De certificerend actuaris legt de bevindingen vast in een afzonderlijke actuariële verklaring bij de jaarrekening en de DNB-verslagstaten. De certificerend actuaris stelt jaarlijks ten behoeve van het bestuur een actuarieel verslag op omtrent de bevindingen en conclusies. De certificerend actuaris kan daarbij gebruik maken c.q. verwijzen naar de actuariële rapportages van SAPB en/of de adviserend actuaris. De adviserend actuaris ondersteunt en adviseert het bestuur terzake van onderwerpen betreffende de opzet en uitvoering van de pensioenregeling en andere actuariële vraagstukken en ontwikkelingen. De externe deskundigen kunnen gevraagd en ongevraagd aan het bestuur hun advies uitbrengen, waarbij de certificerend actuaris gebonden is aan het bepaalde in artikel 143 van de Wvb inzake diens onafhankelijkheid van het pensioenfonds. De door het bestuur aan een externe deskundige verleende opdracht wordt vastgelegd in een door partijen ondertekende opdrachtbrief, waarin de inhoud en de wijze van uitvoering van de verstrekte opdracht, alsmede de daaromtrent gemaakte afspraken over verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, duur, vergoedingen en andere voorwaarden worden vastgelegd. Het Dagelijks Bestuur evalueert periodiek de werkzaamheden van de adviseurs. Uitbestede werkzaamheden Als uitgangspunt voor het op structurele basis uitbesteden van bedrijfsprocessen hanteert het bestuur, in overeenstemming met artikel 43 Wvb, dat het handhaven van een beheerste en integere bedrijfsvoering inclusief maatregelen inzake fraudepreventie door de uitvoerende externe organisatie voldoende wordt gewaarborgd en dat de vorm en de wijze van uitbesteding de verantwoordelijkheid van het bestuur voor de organisatie en beheersing van de uitbestede bedrijfsprocessen en het toezicht daarop niet ondermijnen. Indien deze waarborgen niet worden verkregen wordt door het bestuur niet overgegaan tot uitbesteding van de betreffende bedrijfsprocessen. Het bestuur heeft met inachtneming van artikel 43 Wvb het pensioenbeheer en het vermogensbeheer volledig uitbesteed aan externe uitvoeringsorganisaties. Het pensioenbeheer is uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer (SAPB). Het vermogensbeheer inclusief de selectie en monitoring van vermogensbeheerders is uitbesteed aan Syntrus Achmea Vermogensbeheer (SAVB). Verder belegt SPV sinds het najaar van 2010 in hypotheken (middels een hypothekenpool) via Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SA REF), onder aansturing van SAVB. Een beschrijving van het selectie- en monitoringsproces is opgenomen in bijlage 1. De uitbestede bedrijfsprocessen inzake pensioenbeheer aan SAPB bestaan onder meer uit: het voeren van de deelnemersadministratie, onder meer: Berekening van de in te kopen pensioenaanspraken op basis van de ter beschikking gestelde premie; De verzorging van bewijzen van deelnemerschap met opgave van de verzekerde pensioenaanspraken; De vaststelling van de hoogte van pensioenbedragen bij de ingang van de pensioenen; De berekening van de technische voorzieningen; Controle en vastlegging van het beroepsinkomen en berekening van de verschuldigde premie; Het verzorgen van aanvragen in het kader van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding;

8 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 6 Een periodieke verplichtstellingcontrole op basis van gegevens van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen en het AGB-register van Vektis. bestuursondersteuning en -advisering; het verzorgen van het interne actuariaat; het verzorgen van de uitvoering (her)verzekeringsovereenkomsten; secretariële begeleiding; incasso van pensioenpremies; excasso van pensioenen; financiële administratie en verslaglegging (jaarverslag, jaarrekening en DNB-verslagstaten). Het aan SAVB uitbestede vermogensbeheer betreft onder meer: Het bestuur adviseren en ondersteunen terzake van het strategische beleggingsbeleid, de in te zetten beleggingscategorieën en beleggingsrichtlijnen; Implementatie van het beleggingsproces binnen de kaders van het strategische beleggingsbeleid en beleggingsrichtlijnen bestaande uit het selecteren en aanstellen van operationele vermogensbeheerders en/of het selecteren van beleggingsinstellingen en daarin deelnemen; Portefeuillemanagement bestaande uit monitoring van de aangestelde operationele vermogensbeheerders en geselecteerde beleggingsinstellingen, alsmede het administreren en rapporteren van de resultaten. Balansmanagement bestaande uit het adviseren over het afdekken van het renterisico, inflatierisico, valutarisico en zakelijke waarden risico, uitgaande van het strategische beleggingsbeleid, en het uitvoeren en monitoren van het afdekkingbeleid voor deze risico s conform de beleggingsrichtlijnen. Afspraken betreffende de uitbesteding zijn vastgelegd in afzonderlijke overeenkomsten tussen SPV enerzijds en de respectievelijke uitvoeringsorganisaties anderzijds. In de afzonderlijke overeenkomsten zijn alle relevante aspecten betreffende de uitbestede bedrijfsprocessen opgenomen en juridisch getoetst. Opgenomen relevante bepalingen zijn onder meer: beschrijving aard en omvang van de uitbesteding, werkwijze, taken en bevoegdheden, verantwoordelijkheden inclusief zorgplicht van de uitvoeringsorganisatie jegens het fonds, looptijd en tussentijdse beëindiging, aansprakelijkheid, vergoedingen, informatieverstrekking en geheimhouding, belangentegenstelling en compliance. Nadere afspraken over de kwaliteit en het kostenniveau van de uitbestede dienstverlening, alsmede de daaromtrent overeengekomen prestatiedoelen zijn vastgesteld in afzonderlijke Service Level Agreements (SLA s), die integraal onderdeel zijn van de uitbestedingovereenkomsten. De overeenkomsten en de SLA s voorzien in een evaluatie- en beheerprocedure om de bestaande dienstverlening aan te passen of nieuwe diensten toe te voegen. In overleg tussen het bestuur en de uitvoerders worden daarover afspraken gemaakt en contractueel vastgelegd. De afzonderlijke SLA s zijn zodanig ingericht dat het bestuur inzicht heeft in de wijze van inrichting en uitvoering van de uitbestede bedrijfsprocessen en de daarin door de uitvoeringsorganisatie verankerde maatregelen van interne controle en risicobeheersing inclusief maatregelen gericht op fraudepreventie. Handhaving van de getroffen maatregelen gericht op een beheerste en integere bedrijfsvoering vindt plaats via interne en/of externe audits bij de uitvoeringsorganisaties. Omtrent de uitkomsten van deze audits wordt het bestuur geïnformeerd. Daarnaast heeft de externe accountant van SPV toegang tot alle gegevens en informatie betreffende de aan de pensioen- en vermogensbeheerders uitbestede werkzaamheden. In het kader van een integere bedrijfsvoering geldt voor de medewerkers van de uitvoeringsorganisaties SAPB en SAVB een gedragscode, die voldoet aan de daartoe door De Nederlandsche Bank gestelde eisen. Voor de

9 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 7 medewerkers van SAVB geldt een aanvullende gedragscode, die voldoet aan de daartoe door de Autoriteit Financiële Markten gestelde eisen. Het pensioenfonds toetst regelmatig of de wijze waarop de uitbestede bedrijfsprocessen worden uitgevoerd in overeenstemming is met de daartoe in de overeenkomsten en SLA s vastgelegde afspraken. SAPB rapporteert daartoe ieder kwartaal aan het bestuur over de nakoming van de gemaakte afspraken door middel van een in de SLA afgesproken standaard SLA-rapportage (inclusief managementinformatie). Het bestuur kan de werkzaamheden van SAPB bijsturen aan de hand van deze SLA-rapportages. Het bestuur bespreekt zonodig de rapportages met de SAPB. Desgevraagd wordt aanvullende informatie beschikbaar gesteld om de werkzaamheden te kunnen beoordelen. SAVB rapporteert en informeert het bestuur door middel van in de SLA overeengekomen standaard maanden kwartaalrapportages omtrent de resultaten en ontwikkelingen in de beleggingsportefeuille (zie nader hoofdstuk 6). Deze rapportages worden door het bestuur met SAVB besproken en stellen het bestuur daarbij in staat de werkzaamheden van SAVB bij te sturen. De pensioen- en vermogensbeheerder leggen in een SLA-jaarrapportage verantwoording af aan het bestuur omtrent de kwalitatieve aspecten van de uitvoering van de in de SLA overeengekomen dienstverlening en daaromtrent afgesproken prestatiedoelen. Aan de hand van deze SLA-jaarrapportage evalueert het bestuur jaarlijks met de uitvoeringsorganisaties de wijze waarop de uitbestede werkzaamheden zijn uitgevoerd en in hoeverre daarbij de in de SLA gemaakte prestatieafspraken zijn nagekomen. De uitkomsten van deze evaluatie kunnen leiden tot wijzigingen van SLA afspraken en/of andere door partijen te nemen maatregelen. Terzake van onderuitbesteding (uitbesteding van werkzaamheden door SAPB en SAVB aan andere uitvoeringsorganisaties) is in de overeenkomst en SLA met de hoofdcontractant overeengekomen dat voor onderuitbesteding dezelfde uitgangspunten en voorwaarden gelden die ten grondslag liggen aan de overeenkomst en SLA met de hoofdcontractant en zijn vastgelegd in een modelovereenkomst en model-sla voor onderuitbesteding. Voorts zijn in de overeenkomst en SLA met de hoofdcontractant voorwaarden opgenomen waaronder tot onderuitbesteding door de hoofdcontractant kan worden overgegaan en is geregeld dat Syntrus Achmea deze te allen tijde jegens het pensioenfonds verantwoordelijk is voor de onderuitbestede dienstverlening. Bij (de uitbesteding van) het vermogensbeheer dient de vermogensbeheerder zich te houden aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder het op 1 januari 2013 in de Wft verankerde verbod op investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie welk verbod zal worden gehandhaafd door de AFM.

10 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen Wijze van functioneren, informatieverstrekking en verslaglegging De voorzitter stelt, in overleg met de bestuursadviseur van SAPB de agenda voor de bestuursvergaderingen vast. De externe deskundigen en adviseurs bereiden samen met het bestuur beleidsvoornemens voor en vertalen ontwikkelingen in de omgeving van SPV in concrete beslispunten voor het bestuur. Van de vergaderingen en de besluiten van het bestuur maakt SAPB een verslag en een actiepunten- en besluitenlijst. Het bestuur draagt de uitvoering van de besluiten op aan de verschillende partijen die betrokken zijn bij SPV. Zij bewaakt de voortgang van de uitvoering aan de hand van mondelinge of schriftelijke voortgangsrapportages. De Commissies werken binnen hun eigen taakgebied op dezelfde wijze als het bestuur. Voor de uitvoering van haar taak beschikt het bestuur structureel over de volgende management informatie: maand- en kwartaalrapportages inzake het integrale vermogensbeheer in relatie tot de verplichtingen; kwartaalrapportages aan DNB kwartaal- en jaarrapportages in het kader van de afspraken die zijn overeengekomen in een Service Level Agreement. Onderdeel van deze rapportages zijn: - rapportage inzake de resultaten inzake de volledigheidscontrole; - verantwoording van de verrichte buitencontractuele werkzaamheden. het al eerder gememoreerde jaarverslag met de daarbij behorende verklaringen en toelichtingen van de accountant en actuaris. Het bestuur heeft de bestuursadviseur de opdracht gegeven om éénmaal per jaar een begroting op te stellen. Tot slot wordt elk kwartaal een rapportage over de gerealiseerde kosten aan het bestuur ter beschikking gesteld. Ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik of oneigenlijk gebruik van de bij SPV aanwezige informatie heeft SPV een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode geldt voor de bestuursleden en de door het bestuur aangewezen personen en instanties. In het kader van een adequate beheersing van compliance risico s en het toezicht op de naleving van de gedragscode, heeft het bestuur in 2011 een compliance officer van PGGM aangesteld. De externe compliance officer ondersteunt het bestuur bij de formulering van het compliance-beleid voortvloeiend uit de pensioenwetgeving en de Wet financieel toezicht en adviseert het bestuur over de gedragscode en actuele compliancevraagstukken. De externe compliance officer is voorts belast met de uitvoering van de monitoring van privé-beleggingstransacties van eventuele insiders en nevenfuncties, het omgaan met koersgevoelige informatie door insiders ( Chinese Walls ), de periodieke beoordeling van de aanwijzing van eventuele insiders. De externe compliance officer rapporteert jaarlijks aan het bestuur zijn bevindingen. 2.4 Controlemechanismen Het bestuur is verantwoordelijk voor de juiste en volledige registratie van het daadwerkelijke bedrijfsgebeuren van SPV. Daar een belangrijk gedeelte van de uitvoering van SPV is ondergebracht bij de pensioenadministrateur en de vermogensbeheerder zijn ook daar maatregelen genomen die de juiste en volledige registratie garanderen. De bevoegdheden van de pensioenadministrateur en de vermogensbeheerder zijn vastgelegd in afzonderlijke overeenkomsten, SLA s en procuratieregelingen.

11 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 9 Verder zijn in dit kader bij de administrateur en de vermogensbeheerder onder andere de volgende specifieke maatregelen te noemen: controletechnische functiescheiding. Enkele belangrijke voorbeelden: scheiding van taken en verantwoordelijkheden van deelnemersadministratie en uitkeringen, tussen deelnemersadministratie en incasso, vermogensbeheer en vermogensadministratie. Controlerende functies bij functionarissen binnen de afdeling boekhouding en intern actuariaat. Scheiding bij de vermogensbeheerder tussen advisering (Strategisch Pensioen Management) en uitvoering (Vermogensbeheer). toepassen van vier ogen-principe bij de verwerking van mutaties. duidelijk vastgelegde bevoegdhedenstructuur met betrekking tot de waarden binnen SPV. Uitgangspunten daarbij zijn het beperken van de bevoegdheden per persoon en het beperken van het aantal personen per bevoegdheid. stelsel van maatregelen voor beveiliging van informatie: fysieke en logische toegangsbeveiliging, back up and recovery, uitwijkmogelijkheden, duidelijke changemanagement procedure. toetsing van beleggingstransacties aan beleggingsrichtlijnen, rapportage van uitzonderingen. klachtenprocedure en geschillenprocedrue. SAPB en SAVB stellen tussentijds door middel van audits vast of de opzet en werking van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Voor de vermogensbeheerder worden de processen en audits onderworpen aan de procedures vanuit de ISAE 3402 type II certificering. Jaarlijks wordt een ISAE 3402 type II rapportage en managementletter verstrekt aan het bestuur. In het kader van een integere bedrijfsvoering geldt voor de medewerkers van de uitvoeringsorganisaties een gedragscode, die voldoet aan de daartoe door DNB gestelde eisen. Voor de medewerkers van SAVB geldt een aanvullende gedragscode, die voldoet aan de daartoe door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gestelde eisen. Voor de vermogensbeheer medewerkers (account CIO, accountmanagers, beleggers en adviseurs) die een registratie hebben bij het Dutch Securities Institute (DSI) geldt dat zij periodiek een integriteitstoets (PIT) met succes dienen af te ronden en onderworpen zijn aan de gedragscode en procedures vanuit het DSI. SAPB informeert het bestuur elk kwartaal over de uitvoering middels de SLA-rapportage. Verder stelt de uitvoerder maandelijks door middel van audits vast of de administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle werken. Hiervoor is de uitvoerder in het bezit van een ISAE 3402-II verklaring. De externe accountant zal het bestuur middels de managementletter attenderen op door hem geconstateerde leemtes in de administratieve organisatie en het stelsel van interne controlemaatregelen. Ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik of oneigenlijk gebruik van de bij SPV aanwezige informatie heeft SPV een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode geldt voor de bestuursleden en de door het bestuur aangewezen personen en instanties. In 2008 is de gedragscode in samenwerking met een externe compliance officer van het Nederlands Compliance Instituut aangepast naar de modelgedragscode zoals opgesteld door de koepelorganisatie van de beroepspensioenfondsen, de Unie van Beroepspensioenfondsen. In 2011 is de gedragscode door de externe compliance officer (PGGM) getoetst. Op grond van de bevindingen van de compliance officer is de gedragscode aangepast.. Overige toezichthouders (AFM, DNB) dragen op hun beurt ook bij aan de toetsing van opzet, bestaan en werking van de Administratieve Organisatie/ Interne Controle (AO/IC) (door middel van bijvoorbeeld themaonderzoeken).

12 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen Deskundigheid en educatie Het bestuur heeft een deskundigheidsplan opgesteld. In dat plan is een deskundigheidsverdeling opgenomen. Het deskundigheidsplan inventariseert in hoeverre de vereiste deskundigheden binnen het bestuur voorhanden zijn, en indien en voor zover niet voorhanden, op welke wijze een verbetering van die deskundigheden wordt bewerkstelligd. Jaarlijks wordt het deskundigheidsplan na de uitgevoerde bestuursevaluatie geactualiseerd. Elk bestuurslid zorgt voor het verwerven en onderhouden van voldoende kennis op pensioengebied om zijn verantwoordelijkheid als bestuurslid waar te kunnen maken. Deze kennis wordt in principe een keer per jaar getoetst. Waar nodig zal zij haar kennis uitbreiden door het volgen van opleiding en cursussen. In de uitvoering van haar taken laat het bestuur zich bijstaan door adviseurs op diverse gebieden (accountant, actuaris en beleggingsadviseur). 2.6 Maatschappelijke verantwoordelijkheid Het bestuur ziet het als haar plicht en taak om uitvoering te geven aan de principes van maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarbij hanteert het bestuur als uitgangspunt dat het pensioenfonds niet willens en wetens belegt in ondernemingen en instellingen die strafbare feiten plegen of moreel verwerpelijk gedrag vertonen. Aangezien het beheer over het belegde vermogen door het pensioenfonds is uitbesteed aan externe vermogensbeheerders wordt door het bestuur beoordeeld op welke wijze deze principes van duurzaam beleggen door de vermogensbeheerder worden ingevuld. Een wijziging van het beleid ten aanzien van verantwoord beleggen wordt besproken met het verantwoordingsorgaan.

13 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen PENSIOENREGELING 3.1 Beroepspensioenvereniging SPV voert de pensioenregeling uit die op verzoek van de beroepspensioenvereniging Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verplichtgesteld voor iedere verloskundige die de praktijk in Nederland voert en in Nederland woonachtig is. Per 1 januari 2015 wordt de verplichtstelling en de pensioenregeling gewijzigd Uitvoeringsovereenkomst Op grond van artikel 1 van de Wvb dient er over de uitvoering van de pensioenregeling een overeenkomst te worden gesloten tussen de deelnemersvereniging en SPV. De wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en (financiële) plichten van SPV en de deelnemersvereniging zijn vastgelegd in het pensioenreglement, rekening houdend met de in artikel 35 van de Wvb gestelde eisen inzake de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst. Het pensioenreglement kwalificeert daarmee als uitvoeringsovereenkomst in de zin van de Wvb. 3.3 Deelnemerschap Deelnemer is iedere verloskundige die de praktijk in Nederland voert en in Nederland woonachtig is. Verloskundigen in loondienst op wie de pensioenregeling van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds of het Pensioenfonds Zorg en Welzijn van toepassing is, zijn vrijgesteld van deelneming. 3.4 De inhoud van de pensioenregeling De pensioenregeling is van kracht sinds 1 januari 1974 en is vastgelegd in het pensioenreglement. Basis voor de pensioenopbouw De door SPV verzekerde pensioenregeling kan worden gekarakteriseerd als een beschikbare-premie regeling. De jaarlijks voor pensioenopbouw ter beschikking gestelde premie wordt vastgesteld op basis van de pensioengrondslag in enig jaar. De pensioengrondslag is gelijk aan het beroepsinkomen van de deelnemer in dat jaar, verminderd met een franchise. Het voor de pensioenopbouw in aanmerking te nemen beroepsinkomen is gemaximeerd. Per 1 januari 2014 is dit maximum gelijk aan De franchise is per 1 januari 2014 gelijk aan De beschikbare premie wordt aangewend voor de inkoop van levenslang ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen alsmede de risicopremies voor arbeidsongeschiktheid en overlijden. Ouderdomspensioen De hoogte van het jaarlijks in te kopen ouderdomspensioen wordt bepaald met behulp van leeftijdsafhankelijke actuariële factoren, die jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld. Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd vanaf de pensioenrichtleeftijd. Partnerpensioen De hoogte van het jaarlijks in te kopen partnerpensioen is gelijk aan 70% van het in te kopen ouderdomspensioen. Het partnerpensioen wordt opgebouwd ten behoeve van de echtgenoot, de geregistreerde partner van de deelnemer of de partner met wie de deelnemer een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten. Bij overlijden vóór de pensioendatum van een actieve deelnemer wordt verondersteld dat het deelnemerschap van deze overleden deelnemer ongewijzigd tot aan de pensioendatum zou hebben

14 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 12 voortgeduurd, waarbij de toekomstige onvoorwaardelijke toeslagverlening buiten beschouwing wordt gelaten. Het vanaf de overlijdensdatum in te kopen partnerpensioen wordt dan gebaseerd op de laatstelijk vastgestelde pensioengrondslag. Wezenpensioen Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid In geval van blijvende volledige arbeidsongeschiktheid wordt de premiebetaling tot uiterlijk pensioeningang maar niet langer dan tot de 65ste verjaardag overgenomen door SPV. De vrijgestelde premie wordt dan gebaseerd op de laatstelijk voor ingang van de arbeidsongeschiktheid vastgestelde pensioengrondslag. Gedurende de periode van premievrijstelling wordt deze pensioengrondslag jaarlijks verhoogd met het totaal van de onvoorwaardelijke en de voorwaardelijke toeslag onder aftrek van 3%-punten. Deze jaarlijkse verhoging kan niet negatief zijn. Toeslagen Op de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten wordt jaarlijks een toeslag verleend van 2%. De opgebouwde en ingegane pensioenen van de gewezen deelnemers die op 31 december 2003 reeds inactief waren, worden jaarlijks met een onvoorwaardelijke toeslag van 2,5% verhoogd. Afhankelijk van de financiële positie van SPV kan het bestuur jaarlijks beslissen dat naast de onvoorwaardelijke toeslag een extra voorwaardelijke toeslag wordt verleend. Deze extra toeslagverlening wordt gedeeltelijk uit de premie gefinancierd. Voor de voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd. Premie De hoogte van de jaarlijkse premie bedraagt 12,1% van de pensioengrondslag. Keuzemogelijkheden bij pensionering Bij pensionering heeft de (gewezen) deelnemer de volgende keuzemogelijkheden: - conversie van het ouderdomspensioen en bijbehorend partnerpensioen; Indien de deelnemer bij ingang van het ouderdomspensioen kiest voor conversie worden de pensioenen eenmalig verhoogd, maar wordt in ruil daarvoor de toekomstige jaarlijkse toeslag met 2%- punt verlaagd. - vervroegen of uitstellen van het volledige ouderdomspensioen; De ingang van het ouderdomspensioen kan met maximaal tien jaar worden vervroegd of met vijf jaar worden uitgesteld. Het ouderdomspensioen en bijbehorend partnerpensioen worden in dat geval gereduceerd respectievelijk verhoogd. - uitruilen van partnerpensioen in ouderdomspensioen en andersom; Bij uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen wordt het ouderdomspensioen verhoogd en het partnerpensioen verlaagd. Bij uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen gebeurt het omgekeerde. - gebruikmaken van de hoog/laag-regeling. Tenslotte heeft de deelnemer, die gekozen heeft voor conversie de mogelijkheid om voor een hoog/laag constructie te kiezen. In dat geval zal de verhouding tussen het hoge en het lage deel van het ouderdomspensioen 133:100 bedragen. De deelnemer heeft de keuze om het hoge deel 5 of 10 jaar te laten uitkeren. Toepassing van deze keuze heeft geen invloed op de hoogte van het partner- en wezenpensioen.

15 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 13 Alle omzettingen vinden plaats op basis van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. Wat betreft de hierbij gehanteerde actuariële grondslagen wordt aangesloten bij de inkooptarieven (zie hoofdstuk 7): - Rekenrente: 4% - Overlevingstafels: o mannen: berekeningsjaar 2014 (factoren 2014) AG-Prognosetafel met ervaringssterfte op basis van Towers Watson Ervaringssterftemodel o vrouwen: berekeningsjaar 2014 (factoren 2014) AG-Prognosetafel ervaringssterfte op basis van Towers Watson Ervaringssterftemodel o wezen: de sterfte voor wezen wordt verwaarloosd. - Leeftijdsverschil partners: de man wordt drie jaar ouder verondersteld dan de vrouw - Voor de sekseneutrale factoren wordt de verhouding 100% vrouw, 0% man gehanteerd - Er wordt rekening gehouden met toekomstige toeslagverlening van 3%. 4. HERVERZEKERING Gezien de omvang en het draagvlak van SPV worden alle risico s voortvloeiende uit de aangegane pensioenverplichtingen volledig in eigen beheer gehouden.

16 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen BALANSOPSTELLING De technische voorzieningen bestaan uit de voorziening pensioenverplichtingen (VPV) en een overige technische voorziening, de voorziening arbeidsongeschiktheidsrisico s. De algemene reserve is gelijk aan het eigen vermogen van SPV De voorziening pensioenverplichtingen De voorziening pensioenverplichtingen (VPV) wordt gebaseerd op de tot de balansdatum verkregen aanspraken op pensioen, met inbegrip van de verhogingen zoals die op grond van het voorwaardelijke toeslagbeleid aan de deelnemers zijn toegekend per 1 januari volgend op de balansdatum. De VPV wordt dusdanig vastgesteld dat zij toereikend is ter dekking van de verplichtingen van SPV. De toereikendheid van de VPV wordt jaarlijks door de certificerend actuaris getoetst. Aan de berekening van de VPV liggen de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen ten grondslag: Rekenrente: rentetermijnstructuur als gepubliceerd door DNB Toekomstige stijging: Het pensioenfonds kent een toeslagbeleid dat voor een deel onvoorwaardelijk en voor het overige voorwaardelijk is. Op basis van het onvoorwaardelijke deel van het toeslagbeleid worden de opgebouwde en ingegane pensioenen jaarlijks verhoogd met 2%. De onvoorwaardelijke toeslag op de pensioenenaanspraken van de deelnemers die per 31 december 2003 reeds inactief waren en per de balansdatum nog steeds inactief zijn, bedraagt 2,5%. De onvoorwaardelijke toeslag op de pensioenen van de pensioengerechtigden die ervoor hebben gekozen hun pensioen te converteren naar een hoger pensioen bij ingang bedraagt, afhankelijk van het van toepassing zijnde conversiepercentage, 2% respectievelijk 3%-punten minder dan de onvoorwaardelijke toeslag die van toepassing zou zijn, indien het pensioen niet was geconverteerd. Bij de vaststelling van de VPV wordt rekening gehouden met de contante waarde van deze in de toekomst te verlenen onvoorwaardelijke toeslagen. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige voorwaardelijke toeslagen. Overlevingstafels: vrouwen: AG-Prognosetafel met fondsspecifieke ervaringssterfte op basis van Towers Watson Ervaringssterfte model 2012; mannen: AG-Prognosetafel met fondsspecifieke ervaringssterfte op basis van Towers Watson Ervaringssterfte model 2012; wezen: de sterfte voor wezen wordt verwaarloosd De prognosetafels worden toegepast met de sterftekansen voor 2014 als startpunt per 31 december 2013/1 januari De fondsspecifieke ervaringssterfte is opgenomen in een bijlage bij deze abtn. Geboortedata: De leeftijd van de verzekerden wordt afgerond op een maand nauwkeurig. Gezinssamenstelling: Voor alle niet-gepensioneerden wordt een partnerfrequentie van 100% aangenomen, waarbij bij mannen een vrouwelijke partner wordt verondersteld en vice-versa. Na de pensioendatum wordt uitgegaan van het bepaalde-partner systeem. Het leeftijdsverschil tussen een mannelijke en een vrouwelijke partner wordt op drie jaar gesteld. Toekomstige administratiekosten: Ter dekking van toekomstige administratiekosten wordt in de VPV een kostenvoorziening opgenomen. De hoogte van deze voorziening voor toekomstige kosten wordt vastgesteld op basis van een projectie van de uitvoeringskosten die het pensioenfonds per (gewezen) deelnemer in toekomstige jaren verwacht te maken indien alle deelnemers (zowel actief als inactief) vanaf de balansdatum inactief

17 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 15 zouden zijn. De hierbij gehanteerde actuariële aannames komen overeen met de grondslagen die worden gehanteerd bij de berekening van de overige onderdelen van de VPV. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende pensioenadministratiekosten voor het inactieve fonds, die jaarlijks door Syntrus worden opgegeven (bedragen zoals toegepast per 31 december 2013): - Jaarlijkse vaste kosten (per 31 december ) - Jaarlijkse kosten per premievrije deelnemer (per 31 december ) - Jaarlijkse kosten per pensioengerechtigde (per 31 december ) - Eenmalige kosten bij pensionering (per 31 december ) - Eenmalige kosten bij overlijden (per 31 december ) In de projectie wordt naast deze jaarlijkse administratiekosten voor één jaar aan kosten meegenomen in verband met de kosten voor controle en advies, de bestuurskosten, de kosten voor de website en overige kosten. Dit is gebaseerd op de verwachting dat, in het geval het fonds inactief wordt, de opgebouwde aanspraken na één jaar overgebracht worden naar een verzekeraar. Bij projectie is rekening gehouden met een toekomstige stijging van de uitvoeringskosten met 2% per jaar. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: De schadereserve voor arbeidsongeschikte deelnemers met premievrije pensioenopbouw is gelijk aan de contante waarde van de tot de pensioendatum vrijgestelde premies berekend op basis van de hiervoor genoemde actuariële grondslagen. Gedurende de periode van premievrijstelling wordt de pensioengrondslag jaarlijks verhoogd met het totaal van de onvoorwaardelijke en de voorwaardelijke toeslag onder aftrek van 3%-punten. Deze jaarlijkse verhoging kan niet negatief zijn. Om deze reden wordt bij de bepaling van de schadereserve rekening gehouden met een gelijkblijvende pensioengrondslag. Wezenpensioen: Ter dekking van de aanspraken op wezenpensioen wordt een opslag van 3% gelegd op de VPV die wordt aangehouden voor het niet-ingegane partnerpensioen van actieven, premievrijen en arbeidsongeschikten. Uitbetalingswijze: Voor de berekening van de VPV wordt ervan uitgegaan dat de pensioenen op continue wijze worden uitbetaald. Toe- en uittredingen: In verband met het gekozen financierings- en reserveringssysteem leiden toe- en uittredingen voor SPV niet tot actuariële voor- of nadelen De voorziening arbeidsongeschiktheidsrisico s Ter dekking van nog niet ingegane arbeidsongeschiktheidsschades wordt een voorziening arbeidsongeschiktheidsrisico s aangehouden ter dekking van de verwachte schades voor deelnemers die per balansdatum ziek zijn en aan wie naar verwachting na balansdatum premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zal worden verleend. De hoogte van deze voorziening wordt schattenderwijs vastgesteld op twee maal de risicopremie die voor arbeidsongeschiktheid wordt ingehouden op de totale jaarpremie van de actieven De algemene reserve De algemene reserve is het eigen vermogen van SPV en is gelijk aan het verschil tussen het vermogen en de technische voorzieningen. Het vermogen van SPV is per 31 december van enig boekjaar gelijk aan het totaal van de activa, verminderd met de schulden en overlopende passiva. De algemene reserve dient om toekomstige voorwaardelijke toeslagen te verlenen, om fluctuaties in het vermogen op te vangen en om actuariële verliezen op te vangen. Voor de bepaling van het volgens de Wvb (minimum) vereist eigen vermogen wordt verwezen naar hoofdstuk 9 en bijlage: vaststelling MVEV en VEV

18 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen BELEGGINGSBELEID 6.1. Het strategisch beleggingsbeleid SPV probeert ieder jaar de ingegane pensioenen en pensioenaanspraken te verhogen. Er is sprake van een onvoorwaardelijke toeslag. Het pensioenfonds heeft geld gereserveerd voor deze onvoorwaardelijke toeslagverlening. Voor een deel is de toeslagverlening ook voorwaardelijk. Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre de ingegane pensioenen en pensioenaanspraken worden verhoogd bovenop de onvoorwaardelijke verhoging. De voorwaardelijke toekomstige verhoging wordt gedeeltelijk uit premies en gedeeltelijk uit beleggingsrendement betaald.. Om de ingegane pensioenen en pensioenaanspraken te kunnen blijven verhogen, is het van het grootste belang dat de beleggingsresultaten van SPV op lange termijn en met aanvaardbare risico s zo hoog mogelijk zijn. Hiertoe heeft het bestuur van SPV aan de hand van de ALMstudie het volgende strategisch beleggingsbeleid vastgesteld. Vaststelling van het strategisch beleggingsbeleid vindt in beginsel telkens voor een periode van drie jaar plaats. In juni 2013 heeft het bestuur van SPV een (verkorte) ALM-studie laten uitvoeren in verband met de introductie van de Ultimate Forward Rate (UFR) en de gevolgen daarvan voor het beleggingsbeleid. Middels deze studie zijn de gevolgen van de introductie van de UFR voor het rente afdekkingbeleid in beeld gebracht. Op basis van deze studie heeft het bestuur besloten over te gaan naar een renteafdekking middels een vast (UFR) percentage van 78%. Dit beleid is in de plaats gekomen van het geldende beleid dat uitging van een (economische) dynamische renteafdekking op basis van de oude rentetermijnstructuur. Het beleid zal worden geëvalueerd bij de komende uitgebreide ALM studie begin De strategische portefeuille (de beleggingsportefeuille die op middellange termijn de doelen van het pensioenfonds helpt te verwezenlijken) op basis hiervan is de volgende:

19 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 17 SPV heeft in 2012 besloten op basis van een portefeuilleconstructiestudie en aanvullende analyses het valutarisico strategisch voor 75% af te gaan dekken. Dit betreft de hoofdvaluta (de Amerikaanse dollar, het Britse pond, de Japanse yen en de Zwitserse frank). De afdekking wordt ingevuld middels een overlay. Deze afdekking is aan het einde van het eerste kwartaal 2013 geïmplementeerd, de implementatie was destijds uitgesteld gezien de marktomstandigheden. Voor alle beleggingscategorieën zijn representatieve, marktconforme indices vastgesteld die dienen als benchmark voor risicobeheersing en resultaatsevaluatie. Voor de invulling van de nominale rente afdekking wordt gebruikt gemaakt van het Liability Overlay Fund (LOF) en vastrentende waarden. Nadere details zijn opgenomen in de beleggingsrichtlijnen. Gebruik van derivaten is toegestaan, maar onder de conditie dat de gestelde bandbreedtes bij uitoefening niet mogen worden overschreden. SPV is zich bewust dat sprake is van een curverisico doordat wordt deelgenomen in het LOF en het LOF uitgaat van de gemiddelde verplichtingen van de betreffende participanten in het LOF. Het curverisico wordt gemonitort vanuit de reguliere (risico)rapportages van SAVB. Uit de reguliere hedge effectiviteitanalyses blijkt overigens dat het effect van het curverisico beperkt is. In 2013 heeft SPV het proces Sturen op Risico geïmplementeerd. Het doel van Sturen op Risico is om het lange termijn beoogde risicoprofiel te beheersen door de gekozen risicomaat op korte termijn te monitoren ( signaalfunctie ). Dit proces vormt het beleidskader om te bepalen of de portefeuille dient te worden aangepast of dat het huidige beleid kan worden voortgezet om binnen het gewenste risicoprofiel te blijven. Voor het korte termijn risicobeheer van de portefeuille ten opzichte van de verplichtingen wordt als risicomaat de ex ante tracking error ten opzichte van de verplichtingen (1-jaars horizon) gehanteerd. De bandbreedte voor deze tracking error is 4,4% tot 17,0%. Bij overschrijding van de bandbreedte zal de beleggingscommissie van SPV een advies ontvangen van de fiduciair beheerder over het lange termijn risico, de korte termijn vooruitzichten en de mogelijk te nemen acties. De genoemde bandbreedte betreft derhalve geen mandaatruimte om beleggingsposities in te nemen, maar is alleen bedoeld als signaalfunctie vanuit de monitoring door SPV Opzet vermogensbeheer Het beheer van de portefeuilles vastrentende waarden (inclusief hypotheken), aandelen, vastgoed en grondstoffen (commodities) vindt extern plaats. Het bestuur van SPV is belast met het toezicht op het vermogensbeheer. In voorkomende gevallen selecteert het bestuur één of meerdere externe vermogensbeheerders. De effecten zijn in bewaring gegeven bij een custodian. Naar aanleiding van het DNB themaonderzoek Uitbesteding vermogensbeheer heeft SPV haar beleggingsbeleid verder aangescherpt in het beleggingsplan en in de beleggingsrichtlijnen. Daarnaast heeft SPV waar dit mogelijk was gezien de deelname in beleggingsfondsen - de restricties van een aantal onderliggende mandaatrichtlijnen aan laten scherpen. De afspraken in de beleggingsrichtlijnen zijn concreter gemaakt bijvoorbeeld door het noemen van de manager waarmee iedere beleggingscategorie is ingevuld. Daarnaast is bijvoorbeeld vastgelegd of de beleggingscategorie wordt ingevuld met een beleggingsinstelling of een discretionair mandaat. en wordt verwezen naar de betreffende mandaatrichtlijnen. Dit zorgt voor een eenduidige opdracht aan de beheerder waardoor beheerste en integere bedrijfsvoering kan worden gewaarborgd. In het beleggingsplan zijn de beleidskaders van SPV vastgelegd Risicometing en -beheersing Met betrekking tot de beheersing van de beleggingsrisico s bevatten de door SPV opgestelde beleggingsrichtlijnen onder meer bepalingen omtrent (specifiek per mandaat c.q. vermogensbeheerder):

20 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 18 De normportefeuille en minimum en maximum allocatie van de beleggingscategorieën: - met per categorie de index c.q. indices die dienen als benchmark alsmede outperformancedoelstellingen; - de afdekking van het renterisico en de wijze waarop het renterisico wordt afgedekt - de afdekking van het valutarisico en de wijze waarop het valutarisico wordt afgedekt - de jaarlijkse rebalancing - de risicobeheersing: voor de beheersing van het relatieve beleggingsrisico wordt gebruik gemaakt van de ex-ante tracking error. Voor de liquide beleggingscategorieën geldt een ex-ante tracking error met een 1-jaars horizon van maximaal 4% voor aandelen, maximaal 2% voor vastrentende waarden maximaal 10% voor Grondstoffen en maximaal 3% voor de totale portefeuille. Bovengenoemde ex-ante tracking error cijfers zijn maxima; in de praktijk liggen de feitelijke tracking error cijfers beduidend lager, zoals blijkt uit de reguliere risicorapportages aan SPV. - de spreiding van effecten ten opzichte van de benchmark - Diverse mandaat/beleggingsrestricties waaronder de maximale afwijking in duration voor vastrentende waarden ten opzichte van de benchmark en de minimale credit rating voor vastrentende waarden (zijnde investment grade ), alsmede de additionele voorwaarden waaronder er een lager minimum kan gelden indien er gebruik wordt gemaakt van creditfondsen of pools - het gebruik van derivaten voor aandelen, obligaties en valuta en balansmanagement de specifieke beleggingspools waarin mag worden belegd, inclusief de beschrijving van de stijl/strategie en of actief of passief wordt belegd securities lending: het uitlenen van effecten (securities lending) is niet toegestaan voor de SAVB beleggingspools. Dit laat onverlet dat binnen de indexvolgende fondsen van BlackRock (momenteel ca. 11% van het totale vermogen) securities lending kan plaatsvinden verantwoord beleggen: voor de aandelenportefeuilles Europa en de VS wordt een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid gevoerd. Dit beleid bestaat uit engagement (het aangaan van de dialoog met ondernemingen), corporate governance en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en tot slot het uitsluiten van producenten van controversiële wapens. De beleggingsfondsen van SAVB waarin SPV belegt zijn in overeenstemming met de uitsluitinglijst van verboden ondernemingen van de AFM. De ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie danwel landmijnen zijn uitgesloten van belegging. SPV sluit al jaren controversiële wapens uit als onderdeel van het Verantwoord Beleggen beleid. Een uitzondering op het verbod op clustermunitie en landmijnen wordt gemaakt voor indextrackers wanneer de betreffende index voor minder dan 5% belegd vermogen bestaat uit beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie en landmijnen. De indices van de indextrackers van BlackRock waarin SPV belegt hebben niet meer dan 5% in ondernemingen die betrokken zijn bij clustermunitie danwel landmijnen. Daarmee voldoet SPV aan de AFM vereisten voor controversiële wapens. Liquiditeitsanalyse SPV heeft beleid vastgesteld ter beheersing van het liquiditeitsrisico door middel van het opnemen van concrete afspraken in de beleggingsrichtlijnen. Door middel van stress tests wordt inzicht gegeven in het liquiditeitsrisico. Deze geven inzicht in de mate waarin de portefeuille over voldoende liquiditeit beschikt om marktschokken op te vangen. Indien het pensioenfonds niet slaagt voor de stress tests volgt advies vanuit de (Fiduciair) Beheerder. De beschrijving van de stress tests en het proces van de uitvoering zijn vastgelegd in de beleggingsrichtlijnen. Dynamische Asset Allocatie SPV heeft een DAA beleid, waarbij afwijkingen van de floating benchmark gewichten (zie hierna bij het onderwerp Benchmark ) zijn toegestaan op de benchmark categorieën. De ruimte voor afwijkingen is gelijk

21 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 19 aan +/-2,0%-punten ten opzichte van de floating benchmark gewichten waarbij onderwegingen niet mogen leiden tot een negatieve weging. Voor afwijkingen groter dan 2,0% wordt door SAVB eerst een advies uitgebracht aan SPV. Pas na goedkeuring van SPV kunnen afwijkingen groter dan 2,0%-punten worden doorgevoerd tot een maximum van 5,0%. De bandbreedte is hierbij uitgedrukt als percentage van de totale beleggingen inclusief LOF. Posities kunnen zowel door middel van fysieke beleggingen als door middel van derivaten (futures) worden ingenomen. Debetstanden zijn enkel toegestaan ter ondersteuning van het transactieproces en zijn van tijdelijke aard. Toelichting op het beleggingsbeleid De valutaverdeling wordt volledig weergegeven in de beleggingsrichtlijnen, waaruit volgt dat de weging van de euro voor de gehele portefeuille exclusief aandelen Europa minimaal 58% bedraagt. Inclusief aandelen Europa en high yield obligaties (waarbij het valutarisico binnen de pool voor 100% wordt afgedekt naar de euro) komt deze weging nog op een hoger niveau. Daarnaast wordt zoals aangeven bij paragraaf 6.1 het valutarisico van de vier hoofdvaluta s voor 75% afgedekt middels een overlay. Uit de verdeling over de diverse regio s in combinatie met de strategische weging, bandbreedtes en de afgesproken benchmark volgt automatisch de mogelijke verdeling over het overige gedeelte van de portefeuille. De portefeuille is echter gerelateerd aan de benchmark en zal derhalve deze in hoge mate weerspiegelen. De beleggingsstijl van de vermogensbeheerder kan worden omschreven als: Licht actief. Dit betekent dat er een actief beleid wordt gevoerd inzake vermogensbeheer, maar dat de afwijkingen ten opzichte van de benchmark beperkt zijn (een lage tracking error), om de risico s te beperken. Zie ook de toelichting hiervoor. Het pensioenfonds geeft in de richtlijnen een breed samengestelde benchmark mee, waardoor het risico van fixatie van een bepaald gewicht in een bepaalde sector wordt voorkomen. Hierdoor worden de specifieke risico s geminimaliseerd. Uitgangspunt bij het meegeven van deze benchmark is de relatie van de portefeuille aan de marktweging. Voor de vastrentende waarden pool wordt sinds 1 februari 2012 uitgegaan van een 75% weging voor kernlanden en 25% niet-kernlanden. De weging van de landen in deze benchmark is bovendien niet langer schuldgewogen maar BBP gewogen. Beleggingsrichtlijnen SPV De beleggingsrichtlijnen vormen de schriftelijke vastlegging van de afspraken tussen SPV en de Beheerder. Deze richtlijnen worden vastgesteld door het bestuur en kunnen door het bestuur worden herzien. Risico Het risiconiveau dient, gegeven de rendementsdoelstelling van het pensioenfonds zo laag mogelijk te zijn, door: - spreiding over beleggingssectoren - beheersing risiconiveau - nadruk op behoud van vermogen en stabiele groei en minder op korte termijn vermogenswinsten. Het percentage van de beleggingen dient per categorie te allen tijde binnen de hierboven genoemde bandbreedtes te zijn. Indien de bandbreedte door koersfluctuaties worden overschreden dient de vermogensbeheerder dit onverwijld te melden aan de voorzitter van het bestuur. Gemaakte afspraken zullen vervolgens door de vermogensbeheerder schriftelijk worden vastgelegd en worden gecommuniceerd aan het bestuur.

22 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 20 Omzet Transacties in de portefeuille dienen gerechtvaardigd te zijn vanuit het streven om het beleggingsresultaat voor het pensioenfonds te optimaliseren. Omdat transactiekosten een vermindering van het vermogen bewerkstelligen en tevens gereflecteerd worden in het beleggingsresultaat, zal de omzet op het laagste niveau worden gehouden in relatie tot het implementeren van de te volgen strategie. Algemene Beperkingen De beheerder zal niet zonder schriftelijke toestemming van het Bestuur: - aangaan van short sales of gelijkwaardige transacties - belenen of belasten van vermogen, aangaan van securities lending (zie hiervoor bij paragraaf 6.3) programma s of activiteiten die op een andere wijze het vermogen belasten. - aangaan van rechtstreekse belangen in de organisatie van de beheerder. Participatie in een door de beheerder beheerd beleggingsfonds is toegestaan. Valuta Posities in buitenlandse valuta, anders dan in relatie tot beleggingen in daartoe in aanmerking komende categorieën en regio s zijn niet toegestaan. Aandelen De beheerder is bevoegd te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen. Zie verder de beleggingsrichtlijnen bij de verschillende aandelen mandaten. Vastrentende waarden De beheerder is bevoegd te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van vastrentende waarden, bestaande uit obligaties, onderhandse leningen en kortlopende rente-instrumenten, van de volgende uitgevende instellingen: - overheden of instellingen waarvan de leningen gegarandeerd zijn door de overheid - overige instellingen met een rating van minimaal BBB of een gelijkwaardige kwaliteit voor zover van toepassing. Het voorgaande geldt niet voor high yield obligaties, obligaties van opkomende landen (EMD) en hypotheken. Zie voor een uitgebreide toelichting de beleggingsrichtlijnen van de onderliggende managers of beleggingsfondsen. Duration De effectieve duration van de totale door de beheerder beheerde portefeuille, berekend bij rentestanden van het moment, dient binnen de range te vallen van plus of min 20%, met een maximum van 1 jaar, van het geschatte marktgemiddelde. Onroerend goed De beheerder zal niet overgaan tot aankoop of participatie in fysieke onroerend goed projecten (anders dan middels vastgoed beleggingsfondsen). Derivaten Het is de beheerder toegestaan transacties in derivaten te verrichten met betrekking tot aandelen, obligaties en valuta en balansmanagement. Het is de beheerder uitsluitend toegestaan posities aan te gaan in opties, futures en termijncontracten. Transacties in over-the-counter instrumenten zijn alleen toegestaan indien de

23 Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 21 tegenpartij tenminste een rating heeft van A. Het volgende dient in acht te worden genomen: - Derivaten mogen worden gebruikt als defensief instrument. - Derivaten mogen worden gebruikt voor het behalen van extra rendement, - Het ongedekt schrijven van opties is niet toegestaan - Het schrijven van put-opties is niet toegestaan - Derivaten mogen worden gebruikt om de duration aan te passen - Derivaten mogen niet worden gebruikt om leverage te creëren Benchmark Binnen de gestelde richtlijnen streeft de vermogensbeheerder door middel van een actief beleid naar een optimaal rendement. Het behaalde rendement zal worden vergeleken met de onderstaande benchmark die de strategische vermogensverdeling op lange termijn weerspiegelt. De toegestane bandbreedtes voor de hiervoor genoemde normportefeuille gewichten zijn als volgt: Aandelen (op regelniveau en totaal) : +/- 5%-punten Obligaties inclusief hypotheken (op regelniveau en totaal) : +/-5%-punten Vastgoed : +/-5%-punten Grondstoffen : +/-3%-punten Liquiditeiten : +/-5% punten Waarbij de bandbreedtes rondom de beleggingscategorieën symmetrisch zijn verdeeld en geen negatieve gewichten zijn toegestaan. In verband met een lage liquiditeit in de beleggingscategorieën Direct Vastgoed

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen. Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen. Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen Actuariële en bedrijfstechnische nota september 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 2. ORGANISATIE VAN SPV... 2 2.1 Verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

1. Het pensioenfonds loopt beleggingsrisico. Dat betekent dat in het MVEV een bijdrage van 4% van de technische voorzieningen (TV) is opgenomen.

1. Het pensioenfonds loopt beleggingsrisico. Dat betekent dat in het MVEV een bijdrage van 4% van de technische voorzieningen (TV) is opgenomen. Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 1 BIJLAGE: VASTSTELLING MVEV EN VEV Vaststelling minimaal vereist eigen vermogen Op grond van artikel 126 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling dient

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) 1. Inleiding Voor u ligt de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. Per 1 juli 2015

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. Per 1 juli 2015 Bijlage IV Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Per 1 juli 2015 Tilburg, 17 juni 2015 1. Inleiding In de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen (hierna:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 19 februari 2008 Beschrijving van de bestuurskeuzes van

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS Protector

STICHTING PENSIOENFONDS Protector STICHTING PENSIOENFONDS Protector Verklaring Beleggi ngsbeginselen december 2011 beleggingsbeginselen 1/8 Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Profiel van het pensioenfonds 2.1 Organisatie 2.2 Geen nevenactiviteiten

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG 1. Introductie 1.1. Inleiding De Verklaring inzake de beleggingsbeginselen ( Verklaring ) beschrijft

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 1. Introductie Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Doelstelling en basis voor dit document Dit document ("de Verklaring") beschrijft

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van SPA.

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Versie: 01 juli 2013

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Stichting De Samenwerking Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Stichting De Samenwerking Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Stichting De Samenwerking Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf Bijlage 1 bij de Actuariële en bedrijfstechnische nota Laatst gewijzigd en vastgesteld op 25 juni

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2

Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2 M.C.A. Kroon MSc Stationsweg 13-14 1441 EJ Purmerend Nederland T +31 88 543 3000 D +31 88 543 3794 mireille.kroon@towerswatson.com towerswatson.com Correspondentieadres: Postbus 780, 1440 AT Purmerend,

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Pension Fund Governance richtlijnen

Pension Fund Governance richtlijnen Pension Fund Governance richtlijnen II.4 Pension Fund Governance richtlijnen Deel I Inleiding Op grond van artikel 11a van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (Lop) (AB 1998 no. GT 17, gewijzigd

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten Zeist, 4 maart 2014 1. Inleiding De verklaring inzake beleggingsbeginselen beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Reglement van de raad van toezicht 2015 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

1. Doelstelling en basis voor dit document. 1.1 Doelstelling

1. Doelstelling en basis voor dit document. 1.1 Doelstelling Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB), (vastgesteld door het bestuur op 19 juni 2014) 1. Doelstelling en basis voor dit document 1.1 Doelstelling

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012 VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN 18 JUNI 2012 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Organisatie... 2 2.1 Het fonds... 2 2.2 Organisatie... 2 2.3 Toeslagenbeleid... 3 3. Beleggingsbeleid... 4 3.1 Doel van het

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2016 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid 2015

Uitbestedingsbeleid 2015 Uitbestedingsbeleid 2015 versie 16 juni 2015 1 1. Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (verder: TrueBlue) heeft uit strategische overwegingen delen van haar bedrijfsprocessen en activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. 1. Inleiding

Verklaring Beleggingsbeginselen. 1. Inleiding Verklaring Beleggingsbeginselen 1. Inleiding Voor u ligt de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen (hierna: de verklaring ). Hierin kunt u lezen wat het beleggingsbeleid is van het pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Beleggingscommissie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Beleggingscommissie Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Beleggingscommissie In werking 4 september 2013 Artikel 1. Samenstelling en benoeming 1. De beleggingscommissie bestaat uit twee leden van het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland. 1. Inleiding

Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland. 1. Inleiding Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1. Inleiding Op grond van de Europese pensioenfondsenrichtlijn zijn Nederlandse pensioenfondsen sinds 8 februari 2006 verplicht om een verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Deze Verklaring is opgesteld met inachtneming van de bij en krachtens artikel 145, Pensioenwet gestelde regels.

Deze Verklaring is opgesteld met inachtneming van de bij en krachtens artikel 145, Pensioenwet gestelde regels. Pagina 1 van 8 Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland (Unilever APF) is een algemeen pensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. Aan Unilever APF zijn twee Collectiviteitkringen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Analyse financiële positie

Analyse financiële positie Analyse financiële positie Notitie voor deelnemers en gepensioneerden oktober 2012 2 Samenvatting Aanleiding SPOA krijgt regelmatig vragen van deelnemers over de financiële situatie bij het pensioenfonds.

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte premie Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor

Nadere informatie

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 1.1 Het beleggingsproces Het beleggingsproces vormt de randvoorwaarden

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. De besturing van het pensioenfonds 3 3. Verantwoordingsorgaan 9 4. Raad van toezicht 10

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. De besturing van het pensioenfonds 3 3. Verantwoordingsorgaan 9 4. Raad van toezicht 10 Transparantiedocument 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. De besturing van het pensioenfonds 3 3. Verantwoordingsorgaan 9 4. Raad van toezicht 10 2 TrueBlue Transparantiedocument 2016

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN SEPTEMBER 2015 1. Introductie 1.1 Inleiding Dit document ( de Verklaring ) beschrijft beknopt de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Beleggingsbeginselen

Beleggingsbeginselen Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Versie april 2015 Deze Verklaring beleggingsbeginselen maakt onderdeel uit van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en is aangepast

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unilever Nederland Progress is een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.

Stichting Pensioenfonds Unilever Nederland Progress is een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. Pagina 1 van 8 Stichting Pensioenfonds Unilever Nederland Progress is een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. Inleiding Dit document ( Verklaring ) beschrijft de uitgangspunten

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Uitvoeringsovereenkomst Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Overeengekomen 01-01-2008 Bijlage 1 01-01-2008 2 UITVOERINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden, Wolters

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 1. Introductie Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Doelstelling en basis voor dit document Dit document ("de Verklaring") beschrijft

Nadere informatie

4.1. Algemene uitgangspunten 4.2. De beleggingsstrategie

4.1. Algemene uitgangspunten 4.2. De beleggingsstrategie Meer dan 1700 mensen hebben pensioenaanspraken opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Avery Dennison (in deze verklaring voortaan verder "pensioenfonds" genoemd). Zij zijn de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Risico Management. Pensioenakkoord en Integraal Balansmanagement. Marton Bloemer Risk Manager

Risico Management. Pensioenakkoord en Integraal Balansmanagement. Marton Bloemer Risk Manager Risico Management Pensioenakkoord en Integraal Balansmanagement Marton Bloemer Risk Manager Introductie 1. Pensioenakkoord 2. Risicomanagement (Integraal Balansmanagement) 3. Samengevat Pagina 1 Pensioenakkoord

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst tussen Stichting Pensioenfonds Haskoning en Haskoning Nederland B.V. d.d. SERVICE LEVEL AGREEMENT Ter uitvoering van de taken van de Stichting Pensioenfonds Haskoning

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen pagina 1 van 7

Verklaring inzake beleggingsbeginselen pagina 1 van 7 pagina 1 van 7 *Stichting Pensioenfonds Unilever Nederland Progress is een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. Inleiding Dit document ( Verklaring ) beschrijft de uitgangspunten

Nadere informatie

Verklaring beleggingsbeginselen

Verklaring beleggingsbeginselen Verklaring beleggingsbeginselen 1. Inleiding Op grond van de Europese pensioenfondsenrichtlijn zijn Nederlandse pensioenfondsen sinds 8 februari 2006 verplicht om een verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Nadere informatie

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt.

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt. VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van De Nederlandsche

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 20 OKTOBER 2014 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Nadere informatie

Bijlage C: Verklaring Beleggingsbeginselen

Bijlage C: Verklaring Beleggingsbeginselen Bijlage C: Verklaring Beleggingsbeginselen 1 Introductie 1.1 Inleiding Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen ( de Verklaring ) beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie