Financiële deskundigheid - Examennummer maart Aantal punten: 2 Voor elke correct beschreven activiteit 1 punt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële deskundigheid - Examennummer 12165-26 maart 2011. Aantal punten: 2 Voor elke correct beschreven activiteit 1 punt."

Transcriptie

1 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met de beoordeling, dan kunt u na ontvangst van de uitslag bezwaar indienen (zie Examenreglement, artikel 30). De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere materiaal. Indien u de module in de e-learningvariant heeft gevolgd, kunnen de paginaverwijzingen afwijken. De verwijzingen naar de hoofdstukken blijven wel gelijk. Open vragen (50 punten) 1. Aanbieden is het als wederpartij aangaan van overeenkomsten inzake een financieel product. Het gaat hier om de banken en verzekeraars, de makers van de producten. Bemiddelen is het tot stand brengen van overeenkomsten tussen cliënten en aanbieders. Het optreden als tussenpersoon, die zelf geen partij is in de overeenkomst. IFK, Wft Basis (2009), hoofdstuk 5, paragraaf en Aantal punten: 2 Voor elke correct beschreven activiteit 1 punt. 2. De mogelijk te noemen organisaties zijn: - FIU-Nederland: plek waar ongebruikelijke transacties gemeld moeten worden; - Ministerie van Financiën: aanwijzen risicolanden, verantwoordelijk ministerie voor de Wwft; - Ministerie van Justitie: aanwijzen risicolanden; - De Nederlandsche Bank (DNB): toezichthouder banken (en geldtransactiekantoren, levensverzekeraars, trustkantoren, creditcardmaatschappijen en casino s); - Autoriteit Financiële Markten (AFM): toezichthouder beleggingsinstellingen en tussenpersonen voor levensverzekeringen; - Belastingdienst Holland-Midden, unit MOT/Ordening: toezichthouder op handelaren in zaken van grote waarde; - Bureau Financieel Toezicht: toezichthouder vrije beroepsgroepen; - FIOD-ECD: belast met opsporing van overtredingen van de Wwft; - Openbaar Ministerie: bestraffing van overtredingen. NCOI Opleidingsgroep 1

2 IFK, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (2009), p. 19/20 en Voor elke correcte organisatie en beschrijving 1 punt. 3. a. In het boek genoemde risico s: Financiële instellingen Beleggende consumenten - kredietrisico = debiteurenrisico of solvabiliteitsrisico Risico dat het geld niet terugbetaald wordt door degene aan wie het is toevertrouwd. - renterisico = renterisico Risico dat koersen door renteverandering fluctueren. -valutarisico = valutarisico Risico dat de koers van een munt waarin belegd is, daalt ten opzichte van de euro. -liquiditeitsrisico = liquiditeitsrisico Risico dat belegging niet goed verhandelbaar is op het moment dat het geld nodig is. - marktrisico = beursrisico (inclusief politiek risico) Risico dat koersen op de beurs dalen. b. Koopkrachtrisico (of inflatierisico) speelt alleen bij de consument: de kans dat in de toekomst minder met het belegde geld kan worden gekocht. Als de inflatie (geldontwaarding) hoger is dan het rendement dat het beleggingsobject genereert, zal de koopkracht na verloop van tijd afnemen. IFK, Wft Basis (2009), hfdst. 4, paragraaf 4.7 en hoofdstuk 6, paragraaf 6.6. a. Voor elk correct beschreven risico: 1 punt, met een maximum van 2. b. Voor het beschrijven van het juiste risico voor consument: 1 punt. 4. Het vakantiehuisje valt als vermogen in box 3, net als het bedrag dat hiervoor via de hypotheek geleend is (onder aftrek van de doelmatigheidsdrempel). De hypotheekrente is daarom niet aftrekbaar. Omdat de bron van de inkomsten in box 3 valt, kunnen de huurinkomsten niet in box 1 vallen. In box 3 zijn de werkelijke inkomsten niet belast, maar een fictief rendement. De huurinkomsten zijn dan ook niet als zodanig belast. IFK, FFP Module 2 Sparen en Beleggen (2009), hoofdstuk 10, paragraaf 10.2 en NCOI Opleidingsgroep

3 IFK, Wft Basis (2009), hfdst. 2, paragraaf huisje en hypotheek in box 3 (1 punt) - verhuurinkomsten niet belast (1 punt) - hypotheekrente niet aftrekbaar (1 punt) 5. a. Als Petra haar zaak in de vorm van een eenmanszaak giet, is ze persoonlijk aansprakelijk met haar hele vermogen. Ze zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, dus hun hele gezamenlijke vermogen (inclusief de woning) kan dan aangesproken worden door schuldeisers van de zaak. (2 punten) b. Dat kan voorkomen worden door een BV te starten, maar daar zitten nogal wat haken en ogen aan de beperking van de aansprakelijkheid. (1 punt) Een andere optie is, om voordat de zaak opgericht wordt alsnog huwelijksvoorwaarden te laten opstellen. (1 punt) IFK, FFP Module 5 Ondernemer - DGA (2009), hoofdstuk 1 en IFK, Wft Basis (2009), hoofdstuk 1, pagina 6 Aantal punten: 4, zie bovenstaande puntenverdeling 6. Drie persoonlijke zekerheidsstellingen: - borgstelling - garantie - mede hoofdelijk schuldenaar Verhaalsrecht: - borgstelling: automatisch verhaalsrecht - garantie: geen automatisch verhaalsrecht - mede hoofdelijk schuldenaar: verhaalsrecht niet van toepassing, voor medeschuldenaar betreft het de eigen schuld en niet het betalen van de schuld van een ander. IFK, Wft Basis (2009), hoofdstuk 9, paragraaf Per genoemde zekerheid en juiste motivatie 1 punt. 7. In box 1 is de hypotheekrente over de eigenwoningschuld 30 jaar lang aftrekbaar. Door deze fiscale aftrek zijn hypotheekvormen waarop niet wordt afgelost netto per maand gunstiger dan hypotheekvormen waarop wel elke maand een bedrag wordt afgelost. De consument gaat doorgaans voor de laagste netto maandlasten en kiest er NCOI Opleidingsgroep 3

4 daarom voor kapitaal op te bouwen voor aflossing, in plaats van werkelijk af te lossen op de lening. IFK, Wft Basis (2009), hfdst. 12, paragraaf Aantal punten: 2 - netto maandlast lager (1 punt). - kapitaal opbouwen in plaats van aflossen houdt hypotheekrenteaftrek maximaal / schuld in stand houden voor maximaal belastingvoordeel / werkelijk aflossen verkleint belastingvoordeel (1 punt). 8. Persoonsgebonden aftrek (aftrekposten): bedragen die in mindering komen op het inkomen (allereerst in box 1), ze verlagen het belastbaar inkomen. Heffingsvrij vermogen: bedrag aan vermogen dat vrijgesteld is, waarover geen belasting wordt geheven. Vrijstellingen: bezittingen in box 3 die zijn vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Heffingskortingen: bedragen die in mindering komen op het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting. IFK, Wft Basis (2009), hoofdstuk 2, paragraaf Voor elke juiste maatregel inclusief toelichting 1 punt. Niet goed: - Schulden. Deze verminderen de belastingheffing wel, maar zijn geen maatregelen in het belastingstelsel. - Toeslagen. Dit zijn vergoedingen vanuit de Belastingdienst, maar staan los van de inkomstenbelasting. - Voorlopige teruggave. Dit is geen vermindering van de te betalen belasting. 9. Om de totale kosten te berekenen, moeten de cashflows (maandelijkse betalingen en de eindbetaling) contant gemaakt worden, en opgeteld bij de eerste aanbetaling. Het contant maken kan op twee manieren: - Contante waarde van gelijke cashflows + Contante waarde eenmalige storting, OF - Contante waarde van ongelijke cashflows De contante waarde van de gelijke cashflows (36 maanden van 150,-) wordt als volgt berekend: 4 NCOI Opleidingsgroep

5 (1 punt) Dan de contante waarde van de eindbetaling. In de 36 maanden is 36 * 150-, = 5.400,- betaald, er is dus een restbetaling nodig van 3.600,-. Deze maken we contant met de formule: Bij afrekening ineens zou ze moeten betalen: 1.000, , ,80 = 8.644,44 Reader Financiële rekenkunde (handmatig / calculator) Aantal punten: 4 Bij handmatige berekening: - 2 punten voor contant maken maandelijkse bedragen. - 1 punt voor contant maken eindbedrag. - 1 punt voor berekening totaalbedrag. Bij gebruik financiële rekenmachine: - 2 punten voor de juiste einduitkomst. - 2 punten voor de correcte toelichting. NCOI Opleidingsgroep 5

6 10. a. Met het Basel II akkoord is afgesproken, dat het kapitaal dat banken minimaal opzij moeten zetten bij het verstrekken van een krediet niet meer alleen afhankelijk is van de omvang, maar ook van het risico van het krediet. Ratings geven een inschaling van het risico dat banken lopen bij het verstrekken van kredieten. Met een ratingsysteem gaan de banken na of de kredietnemer wel in staat zal zijn om het afgenomen krediet in de toekomst terug te betalen. Ratings spelen daardoor een rol bij het bepalen van de kapitaaleisen waar de banken aan moeten voldoen. b. De volgende verbanden zijn er: - Bij een slechtere rating loopt de bank meer risico en zal vanuit dat gegeven een hogere rente vragen voor het krediet (debiteurenrisico). - Bij een slechtere rating moet er meer kapitaal gereserveerd worden door de bank. Dat maakt het krediet duurder voor de bank, en dat is terug te zien in het krediettarief. Europese Commissie, Hoe omgaan met de nieuwe credit ratings, pagina 10. Aantal punten: 4 a. uitleg rating (1 punt) kapitaaleisen Basel II (1 punt) b. debiteurenrisico (1 punt) kosten gereserveerd kapitaal (1 punt) 11. Als een erflater zijn kind bij testament wilde onterven, kan dat kind een beroep doen op de legitieme portie. Die legitieme portie moet verplicht toegekend worden. Pas daarna wordt de rest van de wensen van de erflater uitgevoerd. Zo kan de legitieme portie inbreuk maken op de gemaakte legaten. Anders zou een erflater zijn nalatenschap zodanig kunnen uithollen door het maken van legaten, dat het bestaan van een legitieme portie geen zin meer heeft. IFK, Wft Basis (2009), hoofdstuk 1, paragraaf en legitieme portie verplicht (1 punt) - gemaakte legaten uitgevoerd na toekenning legitieme portie (1 punt) - niet genoeg over om alle legaten uit te voeren (1 punt) 6 NCOI Opleidingsgroep

7 12. a. Elise en Debbie kunnen onder voorwaarden allebei aanspraak maken op Anw. b. Debbie is de echtgenote van Tom. Zij kan aanspraak maken op Anw als zij voldoet aan een van de volgende drie voorwaarden: - ze heeft de zorg voor een kind onder de 18 jaar - ze is geboren vóór 1 januari ze is 45% of meer arbeidsongeschikt Of ze ook werkelijk een Anw-uitkering krijgt, is dan nog afhankelijk van haar eigen inkomen. Elise is de ex-echtgenote van Tom. Zij kan aanspraak maken op een Anw-uitkering, als ze van hem alimentatie voor zichzelf ontving. Deze valt door het overlijden immers weg. Verder moet ze ook voldoen aan een van de drie bovengenoemde voorwaarden. Stimulanz, De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid (2009.2), hoofdstuk 13, pagina Aantal punten: 5-1 punt als beide als gerechtigde zijn genoemd. Geen punt als alleen Debbie is genoemd. - 1 punt voor het noemen van elk van de drie basisvoorwaarden, met een maximum van punt voor de aanvullende voorwaarde voor Elise dat ze van Tom alimentatie voor zichzelf ontving. (Overigens: zwangerschap hoeft niet genoemd te worden, maar is wel juist en moet dus goed gerekend worden). 13. Omdat heel veel financieel advieskantoren in hetzelfde parket zaten als Assurantiekantoor Borgman, is in de Wft het zogenaamde Nationaal regime MiFID opgenomen. Onder dit Nationaal regime kunnen advieskantoren zoals dat van Marcel Borgmans, beperkte beleggingsdiensten verrichten. Met het Nationaal regime valt Assurantiekantoor Borgmans onder de vrijstellingsregeling, waardoor het verbod op het verrichten van beleggingsdiensten niet van toepassing is. AFM, Markets in Financial Instruments Directive in 82 vragen door de MiFID (2008), hoofdstuk 3, pagina 28 - Nationaal regime (1 punt). - vrijstelling (1 punt). - verbod op het verrichten van beleggingsdiensten (1 punt). NCOI Opleidingsgroep 7

8 14. a. De duur van de uitkering in maanden is net zo lang als het arbeidsverleden in jaren, met een maximum van 38 maanden. Het arbeidsverleden van Werner: - fictief arbeidsverleden Hij werd 18 jaar in 1986, fictief arbeidsverleden = / = 11 jaar. (1 punt) - werkelijk arbeidsverleden Hij werkte tot en met 2009 doorlopend, dus van 1998 tot en met 2009 = 12 jaar (1 punt) Totaal arbeidsverleden = = 23 jaar Duur loongerelateerde WW-uitkering = 23 maanden (1 punt) b. In de eerste werkloosheidsmaand is de uitkering 75% van het laatstverdiende loon. (1 punt) Het te hanteren laatstverdiende loon is gemaximeerd. Het maximumdagloon is 185,46 (zie cijferbijlage). Het maximumdagloon per maand komt uit op 21,75 * 185,46 = 4.033,75. Het loon van Werner ligt boven het maximumdagloon. Zijn uitkering zal bedragen: 75% * 4.033,75 = 3.025,31. (1 punt) Stimulanz, De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid (2009.2), hoofdstuk 17, pagina Aantal punten: 5, zie bovenstaande puntenverdeling 15. Ja, het is mogelijk dat een financieel planner werkt zonder Wft-vergunning. Dit kan, zolang er geen sprake is van advisering volgens de Wft. Adviseren is het aanraden van een concreet passend product van een specifieke aanbieder. Zolang een FP-er een plan schrijft zonder concrete productinvulling, is hij niet vergunningsplichtig. IFK, Wft Basis (2009), hoofdstuk 5, paragraaf advisering volgens Wft (1 punt). - concreet product (1 punt). - specifieke aanbieder (1 punt). 8 NCOI Opleidingsgroep

9 Case: Goed Plan (50 punten) 1. Negatieve inkomsten uit eigen woning: WOZ-waarde * 0,55% = 1.952,50 Hypotheekrente * 6,4% = -/ ,- Negatieve inkomsten uit eigen woning: (2 punten) Dit rekenen we toe aan de partner met het hoogste inkomen, om optimaal belastingvoordeel te realiseren. Fiscaal inkomen mijnheer Negatieve inkomsten uit eigen woning -/ Aftrekbare lijfrentepremie -/ Belastbaar inkomen (2 punten) Belasting in box 1 mijnheer: Over de eerste Over de laatste ( / ) Heffing box (1 punt) Belastbaar inkomen mevrouw Belasting in box 1 mevrouw: Over de eerste Over de laatste ( / ) Heffing box (1 punt) Heffing in box 3 Gezamenlijk spaargeld: gemiddeld saldo Deposito mevrouw: gemiddeld saldo Totaal gemiddeld vermogen Heffingsvrij vermogen gezamenlijk-/ Heffing over Heffing box (2 punten) Totale heffing: Box 1 mijnheer Box 1 mevrouw Box Totaal Algemene heffingskorting 2 x Arbeidskorting 2 x / Samen te betalen aan inkomstenbelasting (2 punten) IFK, Wft Basis (2009), hoofdstuk 2 en hoofdstuk 10 NCOI Opleidingsgroep 9

10 Aantal punten: 10, zie bovenstaande puntenverdeling 2. De mogelijkheden om de keuken te bekostigen: - van het saldo van de spaarrekening - door het afsluiten van een consumptief krediet - door het verhogen van de hypotheek Opnemen van de spaarrekening: Brutokosten (minder renteontvangsten): 3% = 1.200,- per jaar. Bij het verminderen van het spaargeld betalen ze echter ook minder vermogensrendementsheffing (1,2%). Nettokosten: 1,8% = 720,- per jaar. Consumptief krediet afsluiten: Bruto rente: 8% = 3.200,- per jaar. Deze rente is fiscaal aftrekbaar, want het geld wordt besteed aan de eigen woning. Aftrek tegen 42%, nettokosten: per jaar. Hypotheek verhogen: Brutorente 5% = 2.000,- per jaar. Deze rente is fiscaal aftrekbaar, want het geld wordt besteed aan de eigen woning. Aftrek tegen 42%, nettokosten: per jaar. IFK, FFP Module 2 Sparen en beleggen (2009), hoofdstuk 10 Aantal punten: 12 4 punten per juist nettobedrag. (voor brutobedrag maximaal 1 punt per onderdeel). 3. De looptijd is 15 jaar. Het rentepercentage bedraagt 6%. De rente wordt jaarlijks bijgeschreven, dus er is sprake van samengestelde interest. Dit kan worden berekend met een factor uit de tabel Slotwaarde eenmalige inleg (zie cijferbijlage) bij 6%. Het kan ook met de financiële rekenmachine of zelfs handmatig. Berekening met tabel: Het bedrag dat vrijkomt is: x 2, (4 punten) = ,52. (4 punten) 10 NCOI Opleidingsgroep

11 Berekening met rekenmachine: BEGIN 1 p/yr 15N 6 y/r PV 0PMT (4 punten) FV is dan ,52 (4 punten) Reader Financiële rekenkunde Aantal punten: 8 Juiste berekening: 4 punten. Juist eindbedrag: 4 punten Verzekeringsmaatschappijen hebben geen verzekering tegen koersrisico s, maar door middel van opties kan er wel een eigen zekerheid ingebouwd worden. (2 punten) Mevrouw kan putopties kopen. De uitoefenprijs van die putopties is dan het bedrag dat ze gegarandeerd voor de aandelen zal krijgen. (2 punten) - Aandachtspunten die genoemd kunnen worden: - Beleggingsdoel: met welk doel belegt mevrouw het geld? - Financiële positie: er moet niet alleen naar het te beleggen bedrag gekeken worden, maar naar de totale financiële positie. - Fiscaliteit: hoe ziet de fiscale positie van mevrouw eruit? - Kennis en ervaring: is de deelname aan de beleggingsclub zodanig dat van echte kennis en ervaring gesproken kan worden? - Risicoprofiel: er moet een risicoprofiel opgesteld worden, om na te gaan in hoeverre haar voornemen past bij haar profiel. - Execution only: mevrouw kan ook aangeven dat ze geen advies wil, zelf haar beslissingen wil nemen en daar zelf haar verantwoordelijkheid voor neemt. - Spreiding: waarom alleen aandelen? Door ook te spreiden over beleggingscategorieën wordt het risico aanzienlijk verlaagd. - Kosten: door individueel in aandelen te handelen en daar opties bij te kopen, lopen de kosten van het beleggen op. - Alternatief: mevrouw kan ook kiezen voor beleggingsfondsen, waarmee meer spreiding tegen lagere kosten wordt bereikt. - Beloning: de adviseur moet bespreken op welke manier mevrouw betaalt voor de beleggingsdienst. IFK, Wft Basis (2009), hoofdstuk 5, paragraaf 5.9 en 5.10 IFK, Wft Basis (2009), hoofdstuk 6, paragraaf 6.5 NCOI Opleidingsgroep 11

12 Aantal punten: 11 a: zie bovenstaande puntenverdeling b:1 punt per correct aandachtspunt, met een maximum van Berekenen percentage arbeidsongeschiktheid: het percentage arbeidsongeschiktheid is ( ) / ) * 100% = 84,38%. (3 punten) Bij een duurzame arbeidsongeschiktheid van meer dan 80% heeft men recht op een IVA-uitkering van 75% van het laatst verdiende loon. (3 punten) Dit laatstverdiende loon is echter gemaximeerd tot het maximale dagloon. De heer Kerstens verdient ruim meer dan het maximale dagloon. Zijn IVA uitkering komt uit op: 75% x 185,46 (maximale dagloon) = 139,09 per dag, dus 21,75 x 139,09 = 3.025,20 bruto per maand. (3 punten) Stimulanz, De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid (2009.2), hoofdstuk 5, pagina Aantal punten: 9, zie bovenstaande puntenverdeling. Eindcijferberekening Maximaal aantal te behalen punten: 100 punten Totaal onderdeel open vragen: Totaal onderdeel case: 50 punten 50 punten Let op: conform artikel 23 van het examenreglement worden de eindcijfers op een decimaal nauwkeurig gewaardeerd. Hierbij wordt niet afgerond, maar afgebroken. Voorbeeld: 5,45 -> 5,4 5,49 -> 5,4 5,52 -> 5,5 5,59 -> 5,5 12 NCOI Opleidingsgroep

Antwoordmodel. Open vragen (50 punten)

Antwoordmodel. Open vragen (50 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 12165 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 12165 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 12165 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 14 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

1. Beëindiging geregistreerd partnerschap:

1. Beëindiging geregistreerd partnerschap: Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Antwoordmodel (20226)

Antwoordmodel (20226) Antwoordmodel (20226) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet

Nadere informatie

Aantal punten: 2 Juist antwoord: 2 punten. Consis Academie, Wft Basis (2011), hfdst. 1, p. 82. Aantal punten: 6 Juist antwoord: 6 punten.

Aantal punten: 2 Juist antwoord: 2 punten. Consis Academie, Wft Basis (2011), hfdst. 1, p. 82. Aantal punten: 6 Juist antwoord: 6 punten. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Rente per maand 240 maanden 300 maanden 360 maanden 0,3333 165,0219 189,4525 209,4612 0,3417 163,5958 187,4857 206,9543 0,3500 162,1874 185,5486

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Fuchs en Van Vlimmeren, Boekhouden geboekstaafd 1 (2009) 11e druk, hfdst. 1, p. 15

Fuchs en Van Vlimmeren, Boekhouden geboekstaafd 1 (2009) 11e druk, hfdst. 1, p. 15 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

1. Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Boer, Brouwers, Koetzier (2008), Basisboek Bedrijfseconomie, hfdst. 1.5, p. 41

1. Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Boer, Brouwers, Koetzier (2008), Basisboek Bedrijfseconomie, hfdst. 1.5, p. 41 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

1. a. Oligopolie. NIBE-SVV (januari 2011). Zakelijke kredietverlening, deel A, hfdst. 5, p. A5.3. deel A, hfdst. 4, p. A4.11 + A4.15-A4.

1. a. Oligopolie. NIBE-SVV (januari 2011). Zakelijke kredietverlening, deel A, hfdst. 5, p. A5.3. deel A, hfdst. 4, p. A4.11 + A4.15-A4. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Waarom is deze brochure voor u belangrijk? U heeft binnenkort een hypotheekadviesgesprek met ons. Hiervoor is al een afspraak gemaakt. Het is belangrijk om

Nadere informatie

Aantal punten: 10 Per juist genoemde fase: 2 punten (maximaal 10 punten) Aantal punten: 6 Juist antwoord (a): 3 punten Juist antwoord (b): 3 punten

Aantal punten: 10 Per juist genoemde fase: 2 punten (maximaal 10 punten) Aantal punten: 6 Juist antwoord (a): 3 punten Juist antwoord (b): 3 punten Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: % KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters: KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Mijn pensioen. De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens. Op 21-09-2015 samengesteld door: P. de Groot R. Janssen ...

Mijn pensioen. De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens. Op 21-09-2015 samengesteld door: P. de Groot R. Janssen ... Mijn pensioen De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens P. de Groot R. Janssen Op 21-09-2015 samengesteld door:...... Handtekening(GR1221) Handtekening(JA1234) 15092175567210 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioenrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioenrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw pensioen aan te vullen.

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Toekomstperspectief aanvrager

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel van: (naam): In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête 2014 Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête Poll 1 Wat zie jij als jouw pensioen? Hoe bouw jij pensioen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II - Examennummer 24872-26 maart 2011. 1. 200 112 + 100 = 188 stuks.

Bedrijfsadministratie II - Examennummer 24872-26 maart 2011. 1. 200 112 + 100 = 188 stuks. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? Wij zijn uw bank. U wilt een huis kopen? Wij bezorgen u onbezorgd woonplezier. U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige stadswoning in het centrum,

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 1

Oefenvragen Leven dag 1 Oefenvragen Leven dag 1 1. Willem wil een verzekering die, als hij nog in leven is op 65-jarige leeftijd, een bedrag van 50.000,- ineens uitkeert. Daarnaast wil hij op het moment dat hij komt te overlijden

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek Ontwerp power point; Henk Douna De grootste financiële beslissing in een mensenleven 2 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

AanvullendPensioenRekening

AanvullendPensioenRekening AanvullendPensioenRekening Na uw pensionering wilt u net zo comfortabel blijven leven als u nu doet. U heeft een pensioen opgebouwd, maar dat betekent doorgaans een verlaging van uw inkomen in de toekomst.

Nadere informatie

Ondernemingsrecht - Examennummer 12183-26 maart 2011. Case: Inloopdag notariskantoor (35 punten)

Ondernemingsrecht - Examennummer 12183-26 maart 2011. Case: Inloopdag notariskantoor (35 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Een verantwoord krediet

Een verantwoord krediet Een verantwoord krediet Uw gegevens Dhr. Proefpersoon Mevr. Partner Datum 13 januari 2014 Kantoorgegevens TP Finance Postbus 11000 6969XX Alkmaar 0900-3487658 072-4123589 info@fitsolutions.nl Uw situatie

Nadere informatie

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel:

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: VRBEELD KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: Adres : _ Postcode : Telefoon privé: _Woonplaats: Telefoon

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN Vermogen opbouwen op een comfortabele manier:

Nadere informatie

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair De Bankspaarhypotheek vraagt om goed advies. Wijs uw klant ook op de risico s van dit product. Wil uw klant

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

Verstandig een hypotheek kiezen

Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (20 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (20 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Damen, M.P. (2013). Praktisch Fiscaalrecht. Groningen:

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Jansen (Jeroen) mevrouw Pietersen (Hanneke) Datum 11 december 2012 Kantoorgegevens Hypotheek- & Assurantiekantoor Oversteegen Darthuizerberg 1 3825

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

Woonplaats: Telefoon mobiel: Geboortedatum:

Woonplaats: Telefoon mobiel: Geboortedatum: Coos BARHRST VERZEKtrI?Ï N.JGtrN KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Voorletters: Titel : Adres Postcode Telefoon privé: E-mail: Woonplaats:

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen: Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Uw hypotheek en de Belastingdienst

Uw hypotheek en de Belastingdienst Handleiding bij uw belastingaangifte 2011 Uw hypotheek en de Belastingdienst De jaaropgave en uw belastingaangifte 2011 Binnenkort vult u uw belastingaangifte over 2011 in. Om het voor u gemakkelijker

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 en 4

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 en 4 EENMANSZAAK DEEL 1 Periode 3 en 4 HOOFDSTUK 1 Geld lenen kost geld Intrest (ook wel rente genoemd) is de vergoeding die je betaalt aan de gene die jou het geleende bedrag ter beschikking stelt. Intrest

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Vertrouwelijk Persoonlijk Financieel Advies Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld - Voorbeeld Samengesteld door: M.C.C. Steentjes MFP CFP Financieel adviseur Your Financials Lieftinckstraat

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2013

Nieuwsbrief januari 2013 Nieuwsbrief januari 2013 / U en uw eigen woning (veranderingen 2013) / U en uw pensioenopbouw / U en Kema van den Berk (onze nieuwe werkwijze) / U en uw verzekeringen / U en uw onderneming / Schenkbelasting

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 69675 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 69675 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 69675 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT) kunnen wij uitsluitend tot dienstverlening overgaan nadat wij de volledig ingevulde vragenlijst hebben ontvangen. Naam Adres Postcode Plaats : : : : Persoonlijk

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Basisvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie