Generaties. naar Generaties. Van Bulletin. De metamorfose van het Bulletin van Philips Pensioenfonds. Nummer 1, 1 e jaargang mei 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generaties. naar Generaties. Van Bulletin. De metamorfose van het Bulletin van Philips Pensioenfonds. Nummer 1, 1 e jaargang mei 2004"

Transcriptie

1 Generaties Nummer 1, 1 e jaargang mei 2004 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Van Bulletin naar Generaties De metamorfose van het Bulletin van Philips Pensioenfonds

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Van Bulletin naar Generaties 4 Samenvatting verslag College van Beheer 6 Schootse Poort Vermogensbeheer 12 CAO-Pensioenwijzigingen 14 Veelgestelde vragen 16 Aanpassingen indexatiebeleid gepensioneerden 20 Actief gepensioneerd 21 Colofon 24 2

3 Voorwoord Beste lezers, Dit is het eerste exemplaar van Generaties, het vernieuwde Bulletin. U zult met eigen ogen zien dat het oude Bulletin een heuse metamorfose heeft ondergaan met als doel dit blad voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De verandering ten opzichte van het oude Bulletin betreft niet alleen de vormgeving, maar ook de indeling. Er is nu onderscheid gemaakt in pensioenopbouwers en pensioenontvangers, zodat u meteen ziet wat op u van toepassing is en wat niet. U ziet dit aan het logo dat op iedere pagina te vinden is. Daarnaast zijn er ook artikelen die voor alle aangeslotenen interessant zijn om te lezen, deze algemene artikelen treft u aan op de eerste pagina s van Generaties. Wim van Winden In deze uitgave is niet alleen aandacht besteed aan de vernieuwing van het Bulletin, maar wordt ook teruggeblikt op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Het jaarverslag is namelijk recentelijk uitgebracht en in deze Generaties vindt u een samenvatting van de inhoud van het jaarverslag. Daarnaast treft u in deze uitgave meer informatie aan over het CAO-akkoord dat onlangs is bereikt tussen Philips en de vakbonden. Dit akkoord heeft met name impact op het pensioenhoofdstuk binnen de arbeidsvoorwaarden van Philips. Daarom vinden we het belangrijk om het op deze manier nog eens uitgebreid bij u onder de aandacht te brengen. We hopen dat u de wijzigingen in ons blad dan ook als een verbetering ervaart! Wim van Winden Directeur Philips Pensioenfonds 3

4 De metamorfose van het Bulletin van Philips Pensioenfonds Van Bulletin naar Generaties 4

5 Zoals u al heeft opgemerkt, is het Bulletin in een compleet nieuw jasje gestoken. Niet alleen de vormgeving is aangepast, ook treft u andere artikelen aan en is onder andere de schrijfstijl wat aangepast. Dit alles naar aanleiding van een onderzoek dat enige tijd geleden is uitgevoerd door middel van een steekproef onder de lezers van het oude Bulletin. In dit artikel leest u meer over het onderzoek en de resultaten. Sinds 1997 geeft Philips Pensioenfonds het Bulletin uit. Via dit informatiebulletin, dat zo n 2 tot 3 keer per jaar werd toegestuurd, wilde Philips Pensioenfonds u op de hoogte brengen van voor u relevante pensioeninformatie. In een toenemende informatiemaatschappij is het belangrijk rekening te houden met de lezers, omdat we immers graag willen dat de informatie die wordt toegestuurd, daadwerkelijk gelezen en begrepen wordt. Het is dan ook van belang om van tijd tot tijd te toetsen of het Bulletin nog aansluit bij uw wensen. Onderzoek Om deze reden is enige tijd geleden een onderzoek gedaan. Dit onderzoek richtte zich op verschillende aspecten van het blad, zoals inhoud, vormgeving, begrijpelijkheid en taalgebruik. Ruim 20% van de mensen die een enquête hadden ontvangen, heeft deze ingevuld en geretourneerd. hen relevant is. Vandaar dat in Generaties, naast een algemeen stuk, nu de opsplitsing is gemaakt naar artikelen met name bedoeld voor pensioenopbouwers en artikelen voor pensioenontvangers. Dit betekent overigens niet dat de andere artikelen niet voor u bestemd zijn, ze zijn enkel minder relevant voor u. Ook gaf men aan graag wat luchtiger artikelen terug te willen zien in het blad en vindt men het prettig om bij wat complexere materie ook cijfervoorbeelden te zien. Zoals u zult merken, is met deze aspecten rekening gehouden in Generaties en we zullen dat ook in de toekomst blijven doen. We bedanken bij deze de mensen die hebben meegewerkt aan het onderzoek en hopen dat u samen met ons tevreden zult zijn over Generaties! Resultaten onderzoek Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat het Bulletin op bepaalde punten voor verbetering vatbaar was. Zo gaf men aan het op prijs te stellen als het Bulletin een ander formaat zou hebben en mocht de schrijfwijze wat begrijpelijker worden. Ook werd aangegeven dat de rubriek Veelgestelde vragen erg op prijs werd gesteld en dat men tevreden was over de verschijningsfrequentie (2 tot 3 keer per jaar). Een andere belangrijke conclusie was dat men snel geneigd is om artikelen te scannen op wat voor Heeft u suggesties? Als u nog opmerkingen of suggesties heeft, schroom dan niet om het ons te laten weten. Ook na deze metamorfose blijven we geïnteresseerd in uw mening, nu en in de toekomst! U kunt uw reactie sturen naar: afdeling Communicatie Pensioenen van Schootse Poort (Postbus 6191, 5600 HD EINDHOVEN of per naar 5

6 Samenvatting verslag College van Beheer Jaarverslag

7 De start van het jaar 2003 was zwaar: er was sprake van een dieptepunt op de aandelenbeurzen en een dalende rente. Deze ontwikkelingen brachten grote onzekerheden met zich mee met als gevolg een verdere verslechtering van de financiële positie van pensioenfondsen. Ook Philips Pensioenfonds ontkwam hier niet aan, hoewel de financiële positie van het Fonds gunstig afsteekt ten opzichte van die van andere pensioenfondsen. Nadat in maart 2003 een dieptepunt werd bereikt, herstelden de beleggingsmarkten zich. Hierdoor heeft Philips Pensioenfonds zijn financiële positie in 2003 kunnen verbeteren. Beleggingsresultaat De verbetering van de financiële positie is met name te danken aan de resultaten behaald op de beleggingen. Over het jaar 2003 is een totaal beleggingsresultaat van 9,5% behaald. Een belangrijke bijdrage aan dit resultaat werd geleverd door de beleggingen in aandelen (17,3%). De beleggingsresultaten op vastrentende waarden (zoals obligaties en hypotheken) en direct onroerend goed van respectievelijk 4,3% en 2,5% droegen eveneens bij aan het totale rendement. Dekkingsgraad en reservetekort De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) houdt toezicht op de pensioenfondsen. Om te kunnen bepalen of er voldoende geld in het pensioenfonds aanwezig is, wordt de verhouding tussen het belegd vermogen en het totale bedrag aan pensioenverplichtingen berekend. Dit noemen we de dekkingsgraad. Om deze te berekenen, wordt een aantal normen gebruikt. Een van die normen is de rekenrente. De rekenrente geeft het verwachte rendement gecorrigeerd voor de inflatie in een percentage weer. De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) gebruikt een rekenrente van 4% en Philips Pensioenfonds gebruikt een rekenrente van 3,41%. Daarmee hanteert Philips Pensioenfonds (PPF) een veilige rekenrente; er wordt immers van een lager rendement uitgegaan. De dekkingsgraad bedroeg eind 2003: op basis van de normen van PVK: 120,6% op basis van de normen van PPF: 106,7% De PVK eist een minimale dekkingsgraad van 105%. Philips Pensioenfonds voldeed ultimo 2003 dus in ruime mate aan die minimumeis. De PVK stelt ook eisen ten aanzien van de reserves die het Fonds moet hebben in verband met de beleggingen. Indien er onvoldoende beleggingsbuffers aanwezig zijn, is sprake van een zogenoemd reservetekort en dient aan de PVK een herstelplan te worden voorgelegd. Philips Pensioenfonds had eind 2003 een klein reservetekort. De PVK is akkoord gegaan met het ingediende herstelplan. Het was niet nodig aanvullende maatregelen te nemen. Nieuwe toezichteisen Bij de PVK worden nieuwe eisen geformuleerd met betrekking tot het toezicht op de financiële positie van pensioenfondsen. Dit wordt het Financiële Toetsingskader genoemd. Doel hiervan is een betere waarborging dat pensioenfondsen hun verplichtingen kunnen nakomen. Hierin is onder meer vastgelegd dat pensioenfondsen een buffer moeten aanhouden indien zij toezeggingen doen voor een onvoorwaardelijke pensioenuitkering. De hoogte van die buffer is afhankelijk van de beleggingsmix van het Fonds. Hoe meer risico in de beleggingsmix, hoe hoger de buffer dient te zijn. Besluiten beleggingen De ontwikkelingen in het verslagjaar, zowel de economische ontwikkelingen als de strengere eisen van de PVK, zijn voor het College van Beheer aanleiding geweest een aantal 7

8 fundamentele zaken met betrekking tot het financieringsbeleid van het Fonds op de bestuursagenda te plaatsen. Zo is het strategische gewicht in aandelen naar beneden bijgesteld en heeft het College in de tweede helft van het jaar een deel van de aandelenportefeuille met put-opties afgedekt. Put-opties zijn als het ware een verzekering waarmee grote risico s in de aandelenbeleggingen worden verzekerd. Een verzekering kost geld en als de kosten voor deze put-opties buiten beschouwing gelaten worden, bedraagt het totaalrendement van het Fonds 10,5% over het verslagjaar in plaats van de reeds genoemde 9,5%. Philips CAO In het CAO-overleg zijn voorstellen gedaan voor aanpassing van de pensioenregelingen en de financieringsstructuur. Aanleidingen hiervoor waren: De verslechterde financiële positie van het Fonds; Nieuwe eisen vanuit het Financiële Toetsingskader (FTK); Nieuwe standaarden voor de financiële verslaglegging door ondernemingen. Daarbij is als uitgangspunt geformuleerd de pensioenopbouw zoveel mogelijk te blijven relateren aan het salarisniveau, maar het aanpassingsbeleid expliciet voorwaardelijk te maken afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Het College van Beheer neemt jaarlijks een besluit of en op welk niveau indexatie toegepast kan worden. Eind januari 2004 kon ten behoeve van de actieve deelnemers een principe-cao worden afgesloten. Het College van Beheer heeft begin februari 2004 het besluit genomen om de expliciet voorwaardelijke indexatie voor de actieven ook van toepassing te verklaren op de passieven. Tevens is voor de jaren 2004 tot en met 2007 een overgangsmaatregel afgesproken, waarbij het tot nu toe gehanteerde indexatiebeleid voor alle actieve en passieve aangeslotenen in principe wordt gecontinueerd. De nieuwe CAO is begin april definitief geworden. Overige besluiten en activiteiten College van Beheer Aanpassingsbeleid Per 1 april 2003 is het aanpassingspercentage vastgesteld op 2,38%. Het College van Beheer heeft inmiddels besloten om ook per 1 april 2004 te indexeren; het aanpassingspercentage zal uitkomen op 1,22%. Over het indexatiebeleid is op pagina 20 het artikel Aanpassingen indexatiebeleid gepensioneerden te lezen. Pensioenreglementen In het verslagjaar werd besloten tot een aantal aanpassingen in de pensioenreglementen: Bij de nabestaandenverzekering in het flex pensioen en de Anw-hiaatverzekering zal voortaan toestemming van de partner vereist zijn indien besloten wordt tot beëindiging of vermindering van de verzekerde bedragen. Bij de Anw-hiaatverzekering zal bij de vaststelling van de premie geen onderscheid meer worden gemaakt tussen mannen en vrouwen. Dit vloeit voort uit wettelijke verplichtingen. Personalia In 2003 hebben Hans Hagendoorn en Henk Nijenhuis, beiden werknemerslid, afscheid genomen van het College. Als nieuwe werknemersleden van het College van Beheer zijn toegetreden Peter Breimer en Edwin Spijkers. Evert Veldhuis, lid namens de gepensioneerden, beëindigde eveneens zijn lidmaatschap. Maarten van Herk is per 3 februari 2004 als zijn waarnemer benoemd. Aan werkgeverszijde heeft Peter Boost zijn rol als penningmeester van het College, vanwege pensionering, overgedragen aan Peter Warmerdam. Bij de uitvoeringsorganisatie heeft Dick Snijders, directeur Schootse Poort, afscheid genomen vanwege pensionering. Vóór de verzelfstandiging van de uitvoeringsorganisatie in 2002 was hij ook vele jaren directeur van Philips Pensioenfonds. Zijn opvolger bij Schootse Poort is Jan Snippe. Aanvragen jaarverslag Als u geïnteresseerd bent in het volledige jaarverslag, dan kunt u dat bij ons opvragen. U kunt dat per doen of per post (Postbus 80040, 5600 JP EINDHOVEN). Tevens is een samenvatting van het jaarverslag te vinden op de website van Philips Pensioenfonds (www.philipspensioenfonds.nl). 8

9 Overzicht reglementaire bedragen In euro s per jaar per 1 april 2004 Aansluitingsperiode Tot 1 april ) Vanaf 1 april 1999 Philips eindloonregeling Franchise Franchise i.v.m. toepassing alleenstaandentoets 2) n.v.t. Pensioengrondslaggrens 3) Overbruggingsuitkering: met partner ,50 alleenstaand ,50 Philips flex pensioen Franchise Overbruggingsuitkering ) Voor hen, van wie het dienstverband bij Philips voor 1 april 1999 is beëindigd, maar van wie de pensioenopbouw nog wordt voortgezet (bij arbeidsongeschiktheid of met een vertrekregeling) gelden deze bedragen ook voor de opbouw na 1 april ) Voor alleenstaanden uit de onder 1 genoemde categorie wordt dit bedrag als zogenoemde alleenstaandenfranchise toegepast voor de definitieve berekening van de hoogte van het ouderdomspensioen. 3) Voor de aansluitingsperiode na 1 april 1999 is dit alleen nog relevant voor de vaststelling van de werknemersbijdrage en niet meer voor de pensioenopbouw (met uitzondering van de onder 1 genoemde categorie). 9

10 Balans per 31 december 2003 Bedragen in miljoenen euro s 31 december december 2002 Activa Beleggingen , ,2 Liquide middelen 464,3 31,4 Diverse vorderingen 83,8 46,2 Prepensioneringsfondsen 111,6 124,5 Totaal , ,3 Passiva Pensioenvermogen , ,3 Niet direct verrekenbare negatieve werkgeverspremie 22,3 304,6 Opgenomen gelden 17,1 19,0 Diverse schulden 237,8 52,9 Verplichtingen Prepensioneringsfondsen 111,6 124,5 Totaal , ,3 Mutatieoverzicht pensioenvermogen per 31 december 2003 Bedragen in miljoenen euro s 31 december december 2002 Pensioenvermogen einde vorig verslagjaar , ,7 Beleggingsresultaten 1.108, ,8 Toevoegingen Premies 328,1 38,6 Overdrachten 39,2 38,4 367,3 77,0 Onttrekkingen Pensioenuitkeringen -613,7-581,5 Overdrachten -59,2-97,5 Kosten uitvoering -21,6-19,6-694,5-698,6 Pensioenvermogen einde verslagjaar , ,3 10

11 Jaarvergadering Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Vergadering van Aangeslotenen van Philips Pensioenfonds op woensdag 26 mei 2004, aanvang uur, in de Philips Hall van het Evoluon te Eindhoven. Agenda: 1 Opening 2 Algemene ontwikkelingen met betrekking tot beleggingen en pensioenen 3 Notulen Vergadering van Aangeslotenen 2003 van Philips Pensioenfonds en goedkeuring Jaarverslag over het boekjaar (Her-)benoeming leden College van Beheer Tussentijds afgetreden Bindende voordracht o.g.v. art. 5, lid 2 jo. art. 5, lid 7 van de Statuten E. Veldhuis (lid D) Ir. M. van Herk 5 Rondvraag Wilt u tijdens de vergadering vragen stellen, dan verzoeken wij u deze met het oog op een vlotte afhandeling vóór 14 mei a.s. per te sturen naar U kunt uw vragen ook schriftelijk indienen bij het College van Beheer van Philips Pensioenfonds (per post: Postbus 80031, 5600 JZ Eindhoven of per fax: (040) ). Eindhoven, april 2004 Namens de voorzitter, Ir. W. Meulensteen, secretaris Toegang uitsluitend voor aangeslotenen van Philips Pensioenfonds; u dient zich derhalve te kunnen legitimeren. 11

12 Schootse Poort Vermogensbeheer Schootse Poort Pensioen- en Vermogensbeheer is de uitvoeringsorganisatie van Philips Pensioenfonds. Zoals de naam al aangeeft, is men niet enkel bezig met het innen van premies en het uitkeren van pensioenen. Om die pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitkeren, is meer geld nodig dan aan premies binnenkomt. De taak om daarvoor te zorgen, ligt onder andere in handen van de afdeling Vermogensbeheer. 12 De beleggingen worden van dag tot dag geanalyseerd.

13 Schootse Poort beheert het vermogen van onder andere Philips Pensioenfonds. Het totale vermogen van het Fonds is ruim 12 miljard euro. Dit bedrag is strategisch gespreid over onroerend goed (12%), aandelen (38%) en vastrentende waarden, zoals obligaties en hypotheken (50%). De afdeling Vermogensbeheer houdt zich met deze laatste twee beleggingscategorieën bezig. De afdeling Onroerend Goed concentreert zich op de beleggingen in onroerend goed. Hoe gaat men te werk? Op basis van uitgebreide analyses, komt een strategische verdeling van de beleggingsportefeuille tot stand. De afdeling Vermogensbeheer heeft als opdracht een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Hierbij moeten zij wel binnen de afgesproken risicogrenzen blijven die door het Pensioenfonds zijn aangegeven. Met vijfentwintig beleggingsprofessionals en ongeveer evenveel medewerkers op de ondersteunende afdelingen wordt aan deze doelstelling invulling gegeven. Dit geldt voor de Amerikaanse aandelen, de aandelen in kleinere en niet-beursgenoteerde bedrijven en opkomende markten in Oost-Europa en Azië. Tevens worden er gespecialiseerde vermogensbeheerders ingehuurd voor delen van de Europese en Aziatische aandelenmarkten en buitenlandse obligatiemarkten. Hoe houdt Schootse Poort Philips Pensioenfonds op de hoogte? Via maand-, kwartaal- en jaarrapportages wordt gerapporteerd aan de Beleggingscommissie en het College van Beheer van Philips Pensioenfonds. Zo hebben zij constant zicht op de ontwikkelingen binnen het vermogen en de beleggingsresultaten van het Fonds. Nieuwe naam voor Schootse Poort Hoe is de beleggingsportefeuille verdeeld? De aandelenportefeuille kent een wereldwijde spreiding: Europa (45%), Verenigde Staten (30%), Japan (10%), het overige Verre Oosten (12%) en overig (3%). De obligatieportefeuille is hoofdzakelijk belegd in veilige staatsobligaties en tevens in ondernemingsobligaties en hypotheken. De valutarisico s worden grotendeels afgedekt. Beheert Schootse Poort de portefeuille zelf? Het merendeel van de Europese en Aziatische aandelen wordt door de medewerkers van Schootse Poort beheerd. Datzelfde geldt voor de obligaties. Analisten en portfoliomanagers maken in kleine productteams afwegingen welke aandelen en obligaties op termijn het meeste kunnen opleveren. Hierbij wordt uiteraard gebruikgemaakt van zowel intern als extern onderzoek. De afdeling Risicomanagement ziet erop toe dat een en ander geheel binnen de afgesproken randvoorwaarden en beleggingsrichtlijnen plaatsvindt. Daarnaast is een aanzienlijk deel van het vermogensbeheer uitbesteed aan externe vermogensbeheerders. De uitvoering van de pensioenregelingen van Philips Pensioenfonds is opgedragen aan Schootse Poort. Schootse Poort is eigendom van Philips. Naast de werkzaamheden voor Philips Pensioenfonds wordt de expertise van Schootse Poort door Philips ook betrokken bij het beheer van pensioenzaken buiten Nederland. De laatste tijd is die betrokkenheid sterk toegenomen. Met het oog op het groeiende aantal internationale contacten dat dit met zich meebrengt en om duidelijker te laten zien dat Schootse Poort onderdeel van Philips is, zal de naam van Schootse Poort per 1 juni 2004 worden gewijzigd in Philips Pensions Competence Center. Behalve dat u vanaf die datum een andere naam te horen krijgt als u belt met vragen en een ander adres moet gebruiken, heeft deze wijziging voor u als aangeslotene van Philips Pensioenfonds geen gevolgen. U krijgt hierover nog nadere informatie. 13

14 14 CAO pensioenwijzigingen

15 Begin februari werden Philips en de vakbonden het eens over de nieuwe CAO en werd een zogenoemd principe-akkoord gesloten. Dit principe-akkoord is inmiddels tot een definitief akkoord bestempeld, nu ook de achterban van de vakbonden heeft ingestemd met de wijzigingen. De wijzigingen in de CAO hebben vooral betrekking op de pensioenen bij Philips. Iedere medewerker van Philips is begin maart door middel van de CAO-pensioenkrant geïnformeerd over de wijzigingen. In het kort samengevat houden de wijzigingen het volgende in: 1 Van eindloon- naar flex-regeling Met de nieuwe CAO zal iedere medewerker die op of na 1 januari 1947 geboren is en deelneemt aan de Philips eindloonregeling, per 1 januari 2005 automatisch overgaan naar het Philips flex pensioen. Eindloondeelnemers die vóór 1 januari 1947 geboren zijn, blijven deelnemer aan de Philips eindloonregeling. Bouwt u nu nog pensioen op, maar wordt uw dienstverband vóór 1 januari 2005 beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid of een ontslagregeling in het kader van de huidige CAO-RAP (CAO Regeling Aanpassing Personeelbezetting), dan blijft de pensioenregeling van kracht waaraan u nu deelneemt. 2Verbetering Philips flex pensioen Het Philips flex pensioen wordt per 1 januari 2005, zowel voor de reeds bestaande flex-deelnemers als voor diegenen die op die datum overgaan, verbeterd op de volgende punten: Opbouw pensioen over een groter deel van uw inkomen (dus meer pensioen); De overbruggingsuitkering (tussen 62,5 en 65 jaar) wordt verhoogd; De premie voor het nabestaandenpensioen komt te vervallen. 3 Eindloongarantie Voor iedereen die per 1 januari 2005 actief deelnemer wordt (is) in het Philips flex pensioen is de zogeheten eindloongarantie van kracht, zoals deze in 1997 bij de introductie van het flex pensioen ook is afgesproken. De eindloongarantie is een eventueel extra pensioen dat voortkomt uit een bepaalde garantieformule. Het is geen garantie van het pensioen dat u gekregen zou hebben indien de Philips eindloonregeling voor u van kracht was gebleven (geweest). Met name diegenen die sterke carrièrestijgingen doormaken, kunnen recht hebben op een stuk extra pensioen vanuit de eindloongarantie naast hetgeen is opgebouwd in het flex pensioen. Eventueel reeds opgebouwde pensioenrechten uit de eindloongarantie worden per 1 januari 2005 aan u toegekend (zie ook de rubriek Veelgestelde vragen vanaf pagina 16). 4 Aanpassing indexatiebeleid Het College van Beheer van Philips Pensioenfonds zal jaarlijks een besluit nemen met betrekking tot de voorwaardelijke indexatie van het opgebouwde pensioen van de actieve aangeslotenen tijdens de periode van pensioenopbouw. Het genomen besluit geeft geen garantie voor de toekomstige jaren. Het indexatiepercentage is afhankelijk van de financiële middelen bij het Pensioenfonds. Indien deze voldoende zijn, zal uitgegaan worden van de collectieve schaalaanpassing bij Philips. Bij het besluit dat jaarlijks door het College van Beheer wordt genomen, kan ook rekening gehouden worden met de in de voorgaande jaren toegepaste indexatie. U zult er echter rekening mee moeten houden dat in de toekomst mogelijk niet of in mindere mate wordt geïndexeerd. Ook als gedurende een groot aantal aaneensluitende jaren (volledige) indexatie wordt toegekend, mag daaraan geen verwachting voor de toekomst worden ontleend. 5 Overgangsmaatregelen In de jaren 2004 tot en met 2007 zal het indexatiebeleid voor de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve deelnemers in principe worden gebaseerd op de collectieve schaalaanpassing bij Philips. Philips zal voor een langere periode geen korting kunnen krijgen op de door de onderneming te betalen pensioenpremie, waardoor het Pensioenfonds maximaal de gelegenheid krijgt de noodzakelijke reserves op te bouwen. 15

16 Informatievoorziening Als er iets in de pensioenregeling wijzigt, is het voor u natuurlijk het meest interessant om te zien wat dit betekent voor uw persoonlijke situatie. In de loop van dit jaar zullen wij dan ook allerlei voorlichtingsactiviteiten opzetten om u zo goed mogelijk te informeren. Uiteindelijk zal dit ook resulteren in een persoonlijk financieel overzicht dat u echter pas in het vierde kwartaal van 2004 kunt verwachten. Voordat wij deze overzichten kunnen maken, moet namelijk eerst veel werk worden verzet, zoals de pensioenreglementen die moeten worden uitgewerkt en de implementatie van de gewijzigde pensioenregeling in onze administratieve systemen. Daarom vragen we uw geduld. Wij blijven u op de hoogte houden via diverse voorlichtingsactiviteiten en heeft u nog vragen van algemene aard, dan kunt u ons altijd en of u kunt ons tussen 9.00 uur en uur en tussen uur en uur bellen naar het algemene informatienummer Bent u al met pensioen? Als u al met pensioen bent, dan hebben de wijzigingen in de pensioenregelingen van Philips voor u geen invloed. Wel zijn de pensioenwijzigingen mede aanleiding geweest om de wijze waarop uw pensioen wordt geïndexeerd te herzien. Indexaties zijn verhogingen van uw pensioen die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat de koopkracht van uw pensioen zoveel mogelijk behouden blijft. Hierover bent u persoonlijk geïnformeerd door middel van een brief van het College van Beheer. Verderop in deze Generaties leest u ook meer over dit onderwerp. Veelgestelde vragen Naar aanleiding van de CAO-pensioenkrant zijn al diverse vragen gesteld aan Schootse Poort. Vragen die meer dan eens gesteld zijn, zijn samengevat in de vorm van een veelgestelde vragenlijst. In deze Generaties behandelen we de top 5 van deze vragen. Wilt u meer vragen en antwoorden lezen? Kijk dan op de website van Philips Pensioenfonds (www.philipspensioenfonds.nl). De website wordt frequent bijgewerkt met de nieuwste vragen en antwoorden. Bovendien is er de mogelijkheid om uw vraag via de website te stellen. 1 Kan ik verplicht worden om over te gaan naar het flex pensioen? Het pensioen dat u reeds heeft opgebouwd tijdens uw dienstverband is en blijft van u. Voor de toekomst kunnen echter wel andere afspraken gemaakt worden met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en dus ook over de pensioenen. Zo waren er nu aanleidingen om de toekomstig op te bouwen pensioenen aan te passen. Dit gebeurt echter niet zonder goed overleg met de vakorganisaties. Als de vakorganisaties instemmen met de wijzigingen (in geval van een CAO-akkoord), dan geldt dit voor alle Philips-medewerkers die onder de CAO vallen, dus ook voor u. 16

17 2 Waarom hoeft geen premie meer te worden afgedragen? De premie die voor de pensioenen betaald moet worden, wordt berekend door het Pensioenfonds. De totale premie bestaat uit een bijdrage die door de werkgever wordt betaald en een bijdrage die door de werknemer wordt betaald. De hoogte van de werknemersbijdrage wordt vastgesteld tijdens het CAO-overleg. Voor de Philips eindloonregeling gold tot nu toe een premiebijdrage van de werknemers. Voor het Philips flex pensioen is dat niet het geval. Bij de laatste CAOonderhandelingen is de werknemersbijdrage voor het flex pensioen 0% gebleven. Dat betekent dat de werkgever de volledige premie voor zijn rekening neemt. In toekomstige CAO-onderhandelingen kan de werknemersbijdrage wel weer onderwerp van gesprek worden. 3 Wat houdt de eindloongarantie in? Binnen de nu gemaakte CAO-afspraken is een eindloongarantie afgesproken die geldt voor iedereen die op 1 januari 2005 deelneemt aan het Philips flex pensioen. Hiervoor vindt een toetsing plaats bij pensionering of als u op een eerder moment uit dienst treedt. Het pensioenbedrag dat u op dat moment heeft opgebouwd in het Philips flex pensioen wordt vergeleken met de uitkomst van de garantieformule, waarbij het hoogste bedrag geldt. In de kolom hiernaast ziet u deze garantieformule en een voorbeeld. 4 Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen en hoe is dit in het flex pensioen geregeld? Wanneer uw partner is aangemeld bij Philips Pensioenfonds, bent u vanaf 1 januari 2005 standaard verzekerd voor het nabestaandenpensioen. De hoogte van het nabestaandenpensioen bedraagt 50% van uw pensioengrondslag (= het salaris waarover u pensioen opbouwt). Verder hoeft u geen premie af te dragen. Het nabestaandenpensioen uit de eindloonregeling wordt per 1 januari 2005 omgezet in een stukje extra ouderdomspensioen in het flex pensioen. De formule van de eindloongarantie is als volgt: Garantiegrondslag -/- Garantiefranchise (12 x maandsalaris + 16,33%) -/- ( )) X Pensioenjaren X 1,75% Voorbeeld eindloongarantie Stel, u bent op 1 juni 2000 in dienst getreden van Philips. U bent bij indiensttreding direct deelnemer geworden aan het Philips flex pensioen. Op 1 december 2018 beëindigt u het dienstverband met Philips. U heeft gedurende uw dienstverband fulltime bij Philips gewerkt. Uw persoonlijke pensioengegevens zien er als volgt uit: Toetredersdatum : 1 juni 2000 Ontslagdatum : 1 december 2018 Bruto maandsalaris op ontslagdatum : Uw opgebouwde pensioen in het Philips flex pensioen bedraagt op ontslagdatum Garantieformule Vanuit de garantieformule bedraagt uw pensioen: Garantiegrondslag : 12 x ,33% = Garantiefranchise : / Aantal pensioenjaren (van tot fulltime) 18,5 x Opbouwpercentage 1,75% x Uitkomst garantiepensioen De uitkomst van de garantieformule ( ) is hoger dan de opbouw vanuit het flex pensioen ( ). Daarom krijgt u bij uitdiensttreding een premievrije polis (= overzicht van uw opgebouwde pensioen bij Philips Pensioenfonds) met een bedrag aan ouderdomspensioen van bruto per jaar. Let wel, het nabestaandenpensioen in de flex-regeling betreft een nabestaandenverzekering op risicobasis. Dit wil zeggen dat u geen nabestaandenpensioen opbouwt. Wanneer u uit dienst treedt of gaat scheiden wordt de nabestaandenverzekering automatisch stop- 17

18 gezet en is het nabestaandenpensioen niet meer verzekerd. Wel heeft u bij uitdiensttreding de keuzemogelijkheid om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor nabestaandenpensioen. Wanneer u tot uw pensioendatum in dienst blijft bij Philips, dan loopt de nabestaandenverzekering door tot u 65 jaar wordt. Op dat moment krijgt u van het Pensioenfonds de keuze om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor een nabestaandenpensioen. Wilt u deze Bent u ook zo geïnspireerd door de rubriek Actief Gepensioneerd? Dan kunt u meedoen aan onze prijsvraag om mooie fietsprijzen te winnen. De letters in de oplossingsbalk geven een woord. Als u dit woord gevonden heeft en toestuurt aan Schootse Poort, doet u mee aan de loting voor mooie prijzen. 5 Waarvoor kan het geld in de prepensioneringsregeling worden gebruikt? Primair is de pensioenspaarpot, die u spaart via de prepensioneringsregeling, bedoeld om eerdere pensionering financieel aantrekkelijk te maken. We spreken ook wel van pensioenkapitaal. Gaat u eerder met pensioen, dan zal uw pensioen lager worden, doordat u minder pensioen opbouwt en doordat uw pensioen langer moet worden uitgekeerd. Uw pensioenkapitaal kunt u inzetten om deze verlagende effecten te compenseren. Als u een pensioenkapitaal heeft, maar niet eerder met pensioen gaat, dan wordt uw pensioenkapitaal gebruikt om uw levenslange ouderdomspensioen te verhogen. Dat geldt als u op 62,5 jaar met pensioen gaat of als u uw pensioen uitstelt. Wel geldt als fiscale regel dat uw pensioen nooit meer mag bedragen dan 100% van uw totale inkomen tijdens uw dienstverband. Als uw pensioen, inclusief het pensioen uit pensioenkapitaal, dit niveau overschrijdt, dan zijn wij verplicht uw pensioen te gaan uitkeren. Dit betekent overigens niet dat u niet kunt blijven werken. U zult in dat geval maandelijks zowel een salaris als een pensioenuitkering ontvangen. 18

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag 2003 Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 75 e verslagjaar Kerncijfers, Structuur en Personalia 3 Verslag College van Beheer 9 Beleggingen 15 Pensioenen 18 Actuarieel verslag 21 Verzekerden

Nadere informatie

Generaties. Helpdesk. Jaarverslag Philips Pensioenfonds. Philips Pensions. Van prepensioen naar levensloop

Generaties. Helpdesk. Jaarverslag Philips Pensioenfonds. Philips Pensions. Van prepensioen naar levensloop Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 2, 2 e jaargang april 2005 Helpdesk Philips Pensions Van prepensioen naar levensloop Jaarverslag Philips Pensioenfonds

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

Generaties. Nieuwe website: Pensioen en levensloop. overzichtelijker, duidelijker, actueler. bepalen samen de toekomst

Generaties. Nieuwe website: Pensioen en levensloop. overzichtelijker, duidelijker, actueler. bepalen samen de toekomst Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 3, 2 e jaargang december 2005 Nieuwe website: overzichtelijker, duidelijker, actueler Pensioen en levensloop bepalen

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4. 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 14. 2 Verslag College van Beheer 18

1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4. 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 14. 2 Verslag College van Beheer 18 Jaarverslag Inhoud 85 e verslagjaar 1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 14 2 Verslag College van Beheer 18 Voorwoord 19 2.1 Financiële positie 21 2.2

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau De PensioenNieuwsbrief is voor iedereen die pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds Gasunie De onderwerpen in deze uitgave van de Nieuwsbrief: Vooraf van het Bestuur Wijzigingen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij G B F G R A F I S C H E B E D R IJ F S F O N D S E N juni 2009 NIEUWS Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan IN DIT NUMMER:

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 5 november 2012 Hoe staan we solidariteit Jaarverslag Profijt van Sector in de ervoor? spotlight Pensioen Financieel Intermezzo

drankenzo... Nummer 5 november 2012 Hoe staan we solidariteit Jaarverslag Profijt van Sector in de ervoor? spotlight Pensioen Financieel Intermezzo Nummer 5 november 2012 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Financieel Intermezzo Actueel Profijt van Jaarverslag Sector in de Hoe staan we solidariteit

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens Publieksjaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Hoogovens Inhoud Introductie Voorzitter Wim Hamers blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit. 4 Hoge beleggingsopbrengsten, nog hogere pensioenverplichtingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AkzoNobel. APF Bericht 2010 3. Op weg naar herstel

Stichting Pensioenfonds AkzoNobel. APF Bericht 2010 3. Op weg naar herstel Stichting Pensioenfonds AkzoNobel APF Bericht 2010 3 Op weg naar herstel Van de Voorzitter Pensioenland is volop in beweging. Neem de voorgenomen verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Dat levert

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN

JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Apothekers heeft het genoegen u het jaarverslag over het boekjaar 2004 aan te bieden. Dit verslag is overeenkomstig het

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds. Terug naar inhoudsopgave

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds. Terug naar inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds 2 Voorwoord Wij streven naar een duurzaam pensioen De pensioenen worden bij Philips Pensioenfonds in belangrijke

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2013 Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen Positief resultaat over 2012 Veel onzekerheid over wat overheid met pensioenen wil Verantwoording

Nadere informatie