Generaties. naar Generaties. Van Bulletin. De metamorfose van het Bulletin van Philips Pensioenfonds. Nummer 1, 1 e jaargang mei 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generaties. naar Generaties. Van Bulletin. De metamorfose van het Bulletin van Philips Pensioenfonds. Nummer 1, 1 e jaargang mei 2004"

Transcriptie

1 Generaties Nummer 1, 1 e jaargang mei 2004 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Van Bulletin naar Generaties De metamorfose van het Bulletin van Philips Pensioenfonds

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Van Bulletin naar Generaties 4 Samenvatting verslag College van Beheer 6 Schootse Poort Vermogensbeheer 12 CAO-Pensioenwijzigingen 14 Veelgestelde vragen 16 Aanpassingen indexatiebeleid gepensioneerden 20 Actief gepensioneerd 21 Colofon 24 2

3 Voorwoord Beste lezers, Dit is het eerste exemplaar van Generaties, het vernieuwde Bulletin. U zult met eigen ogen zien dat het oude Bulletin een heuse metamorfose heeft ondergaan met als doel dit blad voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De verandering ten opzichte van het oude Bulletin betreft niet alleen de vormgeving, maar ook de indeling. Er is nu onderscheid gemaakt in pensioenopbouwers en pensioenontvangers, zodat u meteen ziet wat op u van toepassing is en wat niet. U ziet dit aan het logo dat op iedere pagina te vinden is. Daarnaast zijn er ook artikelen die voor alle aangeslotenen interessant zijn om te lezen, deze algemene artikelen treft u aan op de eerste pagina s van Generaties. Wim van Winden In deze uitgave is niet alleen aandacht besteed aan de vernieuwing van het Bulletin, maar wordt ook teruggeblikt op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Het jaarverslag is namelijk recentelijk uitgebracht en in deze Generaties vindt u een samenvatting van de inhoud van het jaarverslag. Daarnaast treft u in deze uitgave meer informatie aan over het CAO-akkoord dat onlangs is bereikt tussen Philips en de vakbonden. Dit akkoord heeft met name impact op het pensioenhoofdstuk binnen de arbeidsvoorwaarden van Philips. Daarom vinden we het belangrijk om het op deze manier nog eens uitgebreid bij u onder de aandacht te brengen. We hopen dat u de wijzigingen in ons blad dan ook als een verbetering ervaart! Wim van Winden Directeur Philips Pensioenfonds 3

4 De metamorfose van het Bulletin van Philips Pensioenfonds Van Bulletin naar Generaties 4

5 Zoals u al heeft opgemerkt, is het Bulletin in een compleet nieuw jasje gestoken. Niet alleen de vormgeving is aangepast, ook treft u andere artikelen aan en is onder andere de schrijfstijl wat aangepast. Dit alles naar aanleiding van een onderzoek dat enige tijd geleden is uitgevoerd door middel van een steekproef onder de lezers van het oude Bulletin. In dit artikel leest u meer over het onderzoek en de resultaten. Sinds 1997 geeft Philips Pensioenfonds het Bulletin uit. Via dit informatiebulletin, dat zo n 2 tot 3 keer per jaar werd toegestuurd, wilde Philips Pensioenfonds u op de hoogte brengen van voor u relevante pensioeninformatie. In een toenemende informatiemaatschappij is het belangrijk rekening te houden met de lezers, omdat we immers graag willen dat de informatie die wordt toegestuurd, daadwerkelijk gelezen en begrepen wordt. Het is dan ook van belang om van tijd tot tijd te toetsen of het Bulletin nog aansluit bij uw wensen. Onderzoek Om deze reden is enige tijd geleden een onderzoek gedaan. Dit onderzoek richtte zich op verschillende aspecten van het blad, zoals inhoud, vormgeving, begrijpelijkheid en taalgebruik. Ruim 20% van de mensen die een enquête hadden ontvangen, heeft deze ingevuld en geretourneerd. hen relevant is. Vandaar dat in Generaties, naast een algemeen stuk, nu de opsplitsing is gemaakt naar artikelen met name bedoeld voor pensioenopbouwers en artikelen voor pensioenontvangers. Dit betekent overigens niet dat de andere artikelen niet voor u bestemd zijn, ze zijn enkel minder relevant voor u. Ook gaf men aan graag wat luchtiger artikelen terug te willen zien in het blad en vindt men het prettig om bij wat complexere materie ook cijfervoorbeelden te zien. Zoals u zult merken, is met deze aspecten rekening gehouden in Generaties en we zullen dat ook in de toekomst blijven doen. We bedanken bij deze de mensen die hebben meegewerkt aan het onderzoek en hopen dat u samen met ons tevreden zult zijn over Generaties! Resultaten onderzoek Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat het Bulletin op bepaalde punten voor verbetering vatbaar was. Zo gaf men aan het op prijs te stellen als het Bulletin een ander formaat zou hebben en mocht de schrijfwijze wat begrijpelijker worden. Ook werd aangegeven dat de rubriek Veelgestelde vragen erg op prijs werd gesteld en dat men tevreden was over de verschijningsfrequentie (2 tot 3 keer per jaar). Een andere belangrijke conclusie was dat men snel geneigd is om artikelen te scannen op wat voor Heeft u suggesties? Als u nog opmerkingen of suggesties heeft, schroom dan niet om het ons te laten weten. Ook na deze metamorfose blijven we geïnteresseerd in uw mening, nu en in de toekomst! U kunt uw reactie sturen naar: afdeling Communicatie Pensioenen van Schootse Poort (Postbus 6191, 5600 HD EINDHOVEN of per naar 5

6 Samenvatting verslag College van Beheer Jaarverslag

7 De start van het jaar 2003 was zwaar: er was sprake van een dieptepunt op de aandelenbeurzen en een dalende rente. Deze ontwikkelingen brachten grote onzekerheden met zich mee met als gevolg een verdere verslechtering van de financiële positie van pensioenfondsen. Ook Philips Pensioenfonds ontkwam hier niet aan, hoewel de financiële positie van het Fonds gunstig afsteekt ten opzichte van die van andere pensioenfondsen. Nadat in maart 2003 een dieptepunt werd bereikt, herstelden de beleggingsmarkten zich. Hierdoor heeft Philips Pensioenfonds zijn financiële positie in 2003 kunnen verbeteren. Beleggingsresultaat De verbetering van de financiële positie is met name te danken aan de resultaten behaald op de beleggingen. Over het jaar 2003 is een totaal beleggingsresultaat van 9,5% behaald. Een belangrijke bijdrage aan dit resultaat werd geleverd door de beleggingen in aandelen (17,3%). De beleggingsresultaten op vastrentende waarden (zoals obligaties en hypotheken) en direct onroerend goed van respectievelijk 4,3% en 2,5% droegen eveneens bij aan het totale rendement. Dekkingsgraad en reservetekort De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) houdt toezicht op de pensioenfondsen. Om te kunnen bepalen of er voldoende geld in het pensioenfonds aanwezig is, wordt de verhouding tussen het belegd vermogen en het totale bedrag aan pensioenverplichtingen berekend. Dit noemen we de dekkingsgraad. Om deze te berekenen, wordt een aantal normen gebruikt. Een van die normen is de rekenrente. De rekenrente geeft het verwachte rendement gecorrigeerd voor de inflatie in een percentage weer. De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) gebruikt een rekenrente van 4% en Philips Pensioenfonds gebruikt een rekenrente van 3,41%. Daarmee hanteert Philips Pensioenfonds (PPF) een veilige rekenrente; er wordt immers van een lager rendement uitgegaan. De dekkingsgraad bedroeg eind 2003: op basis van de normen van PVK: 120,6% op basis van de normen van PPF: 106,7% De PVK eist een minimale dekkingsgraad van 105%. Philips Pensioenfonds voldeed ultimo 2003 dus in ruime mate aan die minimumeis. De PVK stelt ook eisen ten aanzien van de reserves die het Fonds moet hebben in verband met de beleggingen. Indien er onvoldoende beleggingsbuffers aanwezig zijn, is sprake van een zogenoemd reservetekort en dient aan de PVK een herstelplan te worden voorgelegd. Philips Pensioenfonds had eind 2003 een klein reservetekort. De PVK is akkoord gegaan met het ingediende herstelplan. Het was niet nodig aanvullende maatregelen te nemen. Nieuwe toezichteisen Bij de PVK worden nieuwe eisen geformuleerd met betrekking tot het toezicht op de financiële positie van pensioenfondsen. Dit wordt het Financiële Toetsingskader genoemd. Doel hiervan is een betere waarborging dat pensioenfondsen hun verplichtingen kunnen nakomen. Hierin is onder meer vastgelegd dat pensioenfondsen een buffer moeten aanhouden indien zij toezeggingen doen voor een onvoorwaardelijke pensioenuitkering. De hoogte van die buffer is afhankelijk van de beleggingsmix van het Fonds. Hoe meer risico in de beleggingsmix, hoe hoger de buffer dient te zijn. Besluiten beleggingen De ontwikkelingen in het verslagjaar, zowel de economische ontwikkelingen als de strengere eisen van de PVK, zijn voor het College van Beheer aanleiding geweest een aantal 7

8 fundamentele zaken met betrekking tot het financieringsbeleid van het Fonds op de bestuursagenda te plaatsen. Zo is het strategische gewicht in aandelen naar beneden bijgesteld en heeft het College in de tweede helft van het jaar een deel van de aandelenportefeuille met put-opties afgedekt. Put-opties zijn als het ware een verzekering waarmee grote risico s in de aandelenbeleggingen worden verzekerd. Een verzekering kost geld en als de kosten voor deze put-opties buiten beschouwing gelaten worden, bedraagt het totaalrendement van het Fonds 10,5% over het verslagjaar in plaats van de reeds genoemde 9,5%. Philips CAO In het CAO-overleg zijn voorstellen gedaan voor aanpassing van de pensioenregelingen en de financieringsstructuur. Aanleidingen hiervoor waren: De verslechterde financiële positie van het Fonds; Nieuwe eisen vanuit het Financiële Toetsingskader (FTK); Nieuwe standaarden voor de financiële verslaglegging door ondernemingen. Daarbij is als uitgangspunt geformuleerd de pensioenopbouw zoveel mogelijk te blijven relateren aan het salarisniveau, maar het aanpassingsbeleid expliciet voorwaardelijk te maken afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Het College van Beheer neemt jaarlijks een besluit of en op welk niveau indexatie toegepast kan worden. Eind januari 2004 kon ten behoeve van de actieve deelnemers een principe-cao worden afgesloten. Het College van Beheer heeft begin februari 2004 het besluit genomen om de expliciet voorwaardelijke indexatie voor de actieven ook van toepassing te verklaren op de passieven. Tevens is voor de jaren 2004 tot en met 2007 een overgangsmaatregel afgesproken, waarbij het tot nu toe gehanteerde indexatiebeleid voor alle actieve en passieve aangeslotenen in principe wordt gecontinueerd. De nieuwe CAO is begin april definitief geworden. Overige besluiten en activiteiten College van Beheer Aanpassingsbeleid Per 1 april 2003 is het aanpassingspercentage vastgesteld op 2,38%. Het College van Beheer heeft inmiddels besloten om ook per 1 april 2004 te indexeren; het aanpassingspercentage zal uitkomen op 1,22%. Over het indexatiebeleid is op pagina 20 het artikel Aanpassingen indexatiebeleid gepensioneerden te lezen. Pensioenreglementen In het verslagjaar werd besloten tot een aantal aanpassingen in de pensioenreglementen: Bij de nabestaandenverzekering in het flex pensioen en de Anw-hiaatverzekering zal voortaan toestemming van de partner vereist zijn indien besloten wordt tot beëindiging of vermindering van de verzekerde bedragen. Bij de Anw-hiaatverzekering zal bij de vaststelling van de premie geen onderscheid meer worden gemaakt tussen mannen en vrouwen. Dit vloeit voort uit wettelijke verplichtingen. Personalia In 2003 hebben Hans Hagendoorn en Henk Nijenhuis, beiden werknemerslid, afscheid genomen van het College. Als nieuwe werknemersleden van het College van Beheer zijn toegetreden Peter Breimer en Edwin Spijkers. Evert Veldhuis, lid namens de gepensioneerden, beëindigde eveneens zijn lidmaatschap. Maarten van Herk is per 3 februari 2004 als zijn waarnemer benoemd. Aan werkgeverszijde heeft Peter Boost zijn rol als penningmeester van het College, vanwege pensionering, overgedragen aan Peter Warmerdam. Bij de uitvoeringsorganisatie heeft Dick Snijders, directeur Schootse Poort, afscheid genomen vanwege pensionering. Vóór de verzelfstandiging van de uitvoeringsorganisatie in 2002 was hij ook vele jaren directeur van Philips Pensioenfonds. Zijn opvolger bij Schootse Poort is Jan Snippe. Aanvragen jaarverslag Als u geïnteresseerd bent in het volledige jaarverslag, dan kunt u dat bij ons opvragen. U kunt dat per doen of per post (Postbus 80040, 5600 JP EINDHOVEN). Tevens is een samenvatting van het jaarverslag te vinden op de website van Philips Pensioenfonds (www.philipspensioenfonds.nl). 8

9 Overzicht reglementaire bedragen In euro s per jaar per 1 april 2004 Aansluitingsperiode Tot 1 april ) Vanaf 1 april 1999 Philips eindloonregeling Franchise Franchise i.v.m. toepassing alleenstaandentoets 2) n.v.t. Pensioengrondslaggrens 3) Overbruggingsuitkering: met partner ,50 alleenstaand ,50 Philips flex pensioen Franchise Overbruggingsuitkering ) Voor hen, van wie het dienstverband bij Philips voor 1 april 1999 is beëindigd, maar van wie de pensioenopbouw nog wordt voortgezet (bij arbeidsongeschiktheid of met een vertrekregeling) gelden deze bedragen ook voor de opbouw na 1 april ) Voor alleenstaanden uit de onder 1 genoemde categorie wordt dit bedrag als zogenoemde alleenstaandenfranchise toegepast voor de definitieve berekening van de hoogte van het ouderdomspensioen. 3) Voor de aansluitingsperiode na 1 april 1999 is dit alleen nog relevant voor de vaststelling van de werknemersbijdrage en niet meer voor de pensioenopbouw (met uitzondering van de onder 1 genoemde categorie). 9

10 Balans per 31 december 2003 Bedragen in miljoenen euro s 31 december december 2002 Activa Beleggingen , ,2 Liquide middelen 464,3 31,4 Diverse vorderingen 83,8 46,2 Prepensioneringsfondsen 111,6 124,5 Totaal , ,3 Passiva Pensioenvermogen , ,3 Niet direct verrekenbare negatieve werkgeverspremie 22,3 304,6 Opgenomen gelden 17,1 19,0 Diverse schulden 237,8 52,9 Verplichtingen Prepensioneringsfondsen 111,6 124,5 Totaal , ,3 Mutatieoverzicht pensioenvermogen per 31 december 2003 Bedragen in miljoenen euro s 31 december december 2002 Pensioenvermogen einde vorig verslagjaar , ,7 Beleggingsresultaten 1.108, ,8 Toevoegingen Premies 328,1 38,6 Overdrachten 39,2 38,4 367,3 77,0 Onttrekkingen Pensioenuitkeringen -613,7-581,5 Overdrachten -59,2-97,5 Kosten uitvoering -21,6-19,6-694,5-698,6 Pensioenvermogen einde verslagjaar , ,3 10

11 Jaarvergadering Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Vergadering van Aangeslotenen van Philips Pensioenfonds op woensdag 26 mei 2004, aanvang uur, in de Philips Hall van het Evoluon te Eindhoven. Agenda: 1 Opening 2 Algemene ontwikkelingen met betrekking tot beleggingen en pensioenen 3 Notulen Vergadering van Aangeslotenen 2003 van Philips Pensioenfonds en goedkeuring Jaarverslag over het boekjaar (Her-)benoeming leden College van Beheer Tussentijds afgetreden Bindende voordracht o.g.v. art. 5, lid 2 jo. art. 5, lid 7 van de Statuten E. Veldhuis (lid D) Ir. M. van Herk 5 Rondvraag Wilt u tijdens de vergadering vragen stellen, dan verzoeken wij u deze met het oog op een vlotte afhandeling vóór 14 mei a.s. per te sturen naar U kunt uw vragen ook schriftelijk indienen bij het College van Beheer van Philips Pensioenfonds (per post: Postbus 80031, 5600 JZ Eindhoven of per fax: (040) ). Eindhoven, april 2004 Namens de voorzitter, Ir. W. Meulensteen, secretaris Toegang uitsluitend voor aangeslotenen van Philips Pensioenfonds; u dient zich derhalve te kunnen legitimeren. 11

12 Schootse Poort Vermogensbeheer Schootse Poort Pensioen- en Vermogensbeheer is de uitvoeringsorganisatie van Philips Pensioenfonds. Zoals de naam al aangeeft, is men niet enkel bezig met het innen van premies en het uitkeren van pensioenen. Om die pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitkeren, is meer geld nodig dan aan premies binnenkomt. De taak om daarvoor te zorgen, ligt onder andere in handen van de afdeling Vermogensbeheer. 12 De beleggingen worden van dag tot dag geanalyseerd.

13 Schootse Poort beheert het vermogen van onder andere Philips Pensioenfonds. Het totale vermogen van het Fonds is ruim 12 miljard euro. Dit bedrag is strategisch gespreid over onroerend goed (12%), aandelen (38%) en vastrentende waarden, zoals obligaties en hypotheken (50%). De afdeling Vermogensbeheer houdt zich met deze laatste twee beleggingscategorieën bezig. De afdeling Onroerend Goed concentreert zich op de beleggingen in onroerend goed. Hoe gaat men te werk? Op basis van uitgebreide analyses, komt een strategische verdeling van de beleggingsportefeuille tot stand. De afdeling Vermogensbeheer heeft als opdracht een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Hierbij moeten zij wel binnen de afgesproken risicogrenzen blijven die door het Pensioenfonds zijn aangegeven. Met vijfentwintig beleggingsprofessionals en ongeveer evenveel medewerkers op de ondersteunende afdelingen wordt aan deze doelstelling invulling gegeven. Dit geldt voor de Amerikaanse aandelen, de aandelen in kleinere en niet-beursgenoteerde bedrijven en opkomende markten in Oost-Europa en Azië. Tevens worden er gespecialiseerde vermogensbeheerders ingehuurd voor delen van de Europese en Aziatische aandelenmarkten en buitenlandse obligatiemarkten. Hoe houdt Schootse Poort Philips Pensioenfonds op de hoogte? Via maand-, kwartaal- en jaarrapportages wordt gerapporteerd aan de Beleggingscommissie en het College van Beheer van Philips Pensioenfonds. Zo hebben zij constant zicht op de ontwikkelingen binnen het vermogen en de beleggingsresultaten van het Fonds. Nieuwe naam voor Schootse Poort Hoe is de beleggingsportefeuille verdeeld? De aandelenportefeuille kent een wereldwijde spreiding: Europa (45%), Verenigde Staten (30%), Japan (10%), het overige Verre Oosten (12%) en overig (3%). De obligatieportefeuille is hoofdzakelijk belegd in veilige staatsobligaties en tevens in ondernemingsobligaties en hypotheken. De valutarisico s worden grotendeels afgedekt. Beheert Schootse Poort de portefeuille zelf? Het merendeel van de Europese en Aziatische aandelen wordt door de medewerkers van Schootse Poort beheerd. Datzelfde geldt voor de obligaties. Analisten en portfoliomanagers maken in kleine productteams afwegingen welke aandelen en obligaties op termijn het meeste kunnen opleveren. Hierbij wordt uiteraard gebruikgemaakt van zowel intern als extern onderzoek. De afdeling Risicomanagement ziet erop toe dat een en ander geheel binnen de afgesproken randvoorwaarden en beleggingsrichtlijnen plaatsvindt. Daarnaast is een aanzienlijk deel van het vermogensbeheer uitbesteed aan externe vermogensbeheerders. De uitvoering van de pensioenregelingen van Philips Pensioenfonds is opgedragen aan Schootse Poort. Schootse Poort is eigendom van Philips. Naast de werkzaamheden voor Philips Pensioenfonds wordt de expertise van Schootse Poort door Philips ook betrokken bij het beheer van pensioenzaken buiten Nederland. De laatste tijd is die betrokkenheid sterk toegenomen. Met het oog op het groeiende aantal internationale contacten dat dit met zich meebrengt en om duidelijker te laten zien dat Schootse Poort onderdeel van Philips is, zal de naam van Schootse Poort per 1 juni 2004 worden gewijzigd in Philips Pensions Competence Center. Behalve dat u vanaf die datum een andere naam te horen krijgt als u belt met vragen en een ander adres moet gebruiken, heeft deze wijziging voor u als aangeslotene van Philips Pensioenfonds geen gevolgen. U krijgt hierover nog nadere informatie. 13

14 14 CAO pensioenwijzigingen

15 Begin februari werden Philips en de vakbonden het eens over de nieuwe CAO en werd een zogenoemd principe-akkoord gesloten. Dit principe-akkoord is inmiddels tot een definitief akkoord bestempeld, nu ook de achterban van de vakbonden heeft ingestemd met de wijzigingen. De wijzigingen in de CAO hebben vooral betrekking op de pensioenen bij Philips. Iedere medewerker van Philips is begin maart door middel van de CAO-pensioenkrant geïnformeerd over de wijzigingen. In het kort samengevat houden de wijzigingen het volgende in: 1 Van eindloon- naar flex-regeling Met de nieuwe CAO zal iedere medewerker die op of na 1 januari 1947 geboren is en deelneemt aan de Philips eindloonregeling, per 1 januari 2005 automatisch overgaan naar het Philips flex pensioen. Eindloondeelnemers die vóór 1 januari 1947 geboren zijn, blijven deelnemer aan de Philips eindloonregeling. Bouwt u nu nog pensioen op, maar wordt uw dienstverband vóór 1 januari 2005 beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid of een ontslagregeling in het kader van de huidige CAO-RAP (CAO Regeling Aanpassing Personeelbezetting), dan blijft de pensioenregeling van kracht waaraan u nu deelneemt. 2Verbetering Philips flex pensioen Het Philips flex pensioen wordt per 1 januari 2005, zowel voor de reeds bestaande flex-deelnemers als voor diegenen die op die datum overgaan, verbeterd op de volgende punten: Opbouw pensioen over een groter deel van uw inkomen (dus meer pensioen); De overbruggingsuitkering (tussen 62,5 en 65 jaar) wordt verhoogd; De premie voor het nabestaandenpensioen komt te vervallen. 3 Eindloongarantie Voor iedereen die per 1 januari 2005 actief deelnemer wordt (is) in het Philips flex pensioen is de zogeheten eindloongarantie van kracht, zoals deze in 1997 bij de introductie van het flex pensioen ook is afgesproken. De eindloongarantie is een eventueel extra pensioen dat voortkomt uit een bepaalde garantieformule. Het is geen garantie van het pensioen dat u gekregen zou hebben indien de Philips eindloonregeling voor u van kracht was gebleven (geweest). Met name diegenen die sterke carrièrestijgingen doormaken, kunnen recht hebben op een stuk extra pensioen vanuit de eindloongarantie naast hetgeen is opgebouwd in het flex pensioen. Eventueel reeds opgebouwde pensioenrechten uit de eindloongarantie worden per 1 januari 2005 aan u toegekend (zie ook de rubriek Veelgestelde vragen vanaf pagina 16). 4 Aanpassing indexatiebeleid Het College van Beheer van Philips Pensioenfonds zal jaarlijks een besluit nemen met betrekking tot de voorwaardelijke indexatie van het opgebouwde pensioen van de actieve aangeslotenen tijdens de periode van pensioenopbouw. Het genomen besluit geeft geen garantie voor de toekomstige jaren. Het indexatiepercentage is afhankelijk van de financiële middelen bij het Pensioenfonds. Indien deze voldoende zijn, zal uitgegaan worden van de collectieve schaalaanpassing bij Philips. Bij het besluit dat jaarlijks door het College van Beheer wordt genomen, kan ook rekening gehouden worden met de in de voorgaande jaren toegepaste indexatie. U zult er echter rekening mee moeten houden dat in de toekomst mogelijk niet of in mindere mate wordt geïndexeerd. Ook als gedurende een groot aantal aaneensluitende jaren (volledige) indexatie wordt toegekend, mag daaraan geen verwachting voor de toekomst worden ontleend. 5 Overgangsmaatregelen In de jaren 2004 tot en met 2007 zal het indexatiebeleid voor de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve deelnemers in principe worden gebaseerd op de collectieve schaalaanpassing bij Philips. Philips zal voor een langere periode geen korting kunnen krijgen op de door de onderneming te betalen pensioenpremie, waardoor het Pensioenfonds maximaal de gelegenheid krijgt de noodzakelijke reserves op te bouwen. 15

16 Informatievoorziening Als er iets in de pensioenregeling wijzigt, is het voor u natuurlijk het meest interessant om te zien wat dit betekent voor uw persoonlijke situatie. In de loop van dit jaar zullen wij dan ook allerlei voorlichtingsactiviteiten opzetten om u zo goed mogelijk te informeren. Uiteindelijk zal dit ook resulteren in een persoonlijk financieel overzicht dat u echter pas in het vierde kwartaal van 2004 kunt verwachten. Voordat wij deze overzichten kunnen maken, moet namelijk eerst veel werk worden verzet, zoals de pensioenreglementen die moeten worden uitgewerkt en de implementatie van de gewijzigde pensioenregeling in onze administratieve systemen. Daarom vragen we uw geduld. Wij blijven u op de hoogte houden via diverse voorlichtingsactiviteiten en heeft u nog vragen van algemene aard, dan kunt u ons altijd en of u kunt ons tussen 9.00 uur en uur en tussen uur en uur bellen naar het algemene informatienummer Bent u al met pensioen? Als u al met pensioen bent, dan hebben de wijzigingen in de pensioenregelingen van Philips voor u geen invloed. Wel zijn de pensioenwijzigingen mede aanleiding geweest om de wijze waarop uw pensioen wordt geïndexeerd te herzien. Indexaties zijn verhogingen van uw pensioen die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat de koopkracht van uw pensioen zoveel mogelijk behouden blijft. Hierover bent u persoonlijk geïnformeerd door middel van een brief van het College van Beheer. Verderop in deze Generaties leest u ook meer over dit onderwerp. Veelgestelde vragen Naar aanleiding van de CAO-pensioenkrant zijn al diverse vragen gesteld aan Schootse Poort. Vragen die meer dan eens gesteld zijn, zijn samengevat in de vorm van een veelgestelde vragenlijst. In deze Generaties behandelen we de top 5 van deze vragen. Wilt u meer vragen en antwoorden lezen? Kijk dan op de website van Philips Pensioenfonds (www.philipspensioenfonds.nl). De website wordt frequent bijgewerkt met de nieuwste vragen en antwoorden. Bovendien is er de mogelijkheid om uw vraag via de website te stellen. 1 Kan ik verplicht worden om over te gaan naar het flex pensioen? Het pensioen dat u reeds heeft opgebouwd tijdens uw dienstverband is en blijft van u. Voor de toekomst kunnen echter wel andere afspraken gemaakt worden met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en dus ook over de pensioenen. Zo waren er nu aanleidingen om de toekomstig op te bouwen pensioenen aan te passen. Dit gebeurt echter niet zonder goed overleg met de vakorganisaties. Als de vakorganisaties instemmen met de wijzigingen (in geval van een CAO-akkoord), dan geldt dit voor alle Philips-medewerkers die onder de CAO vallen, dus ook voor u. 16

17 2 Waarom hoeft geen premie meer te worden afgedragen? De premie die voor de pensioenen betaald moet worden, wordt berekend door het Pensioenfonds. De totale premie bestaat uit een bijdrage die door de werkgever wordt betaald en een bijdrage die door de werknemer wordt betaald. De hoogte van de werknemersbijdrage wordt vastgesteld tijdens het CAO-overleg. Voor de Philips eindloonregeling gold tot nu toe een premiebijdrage van de werknemers. Voor het Philips flex pensioen is dat niet het geval. Bij de laatste CAOonderhandelingen is de werknemersbijdrage voor het flex pensioen 0% gebleven. Dat betekent dat de werkgever de volledige premie voor zijn rekening neemt. In toekomstige CAO-onderhandelingen kan de werknemersbijdrage wel weer onderwerp van gesprek worden. 3 Wat houdt de eindloongarantie in? Binnen de nu gemaakte CAO-afspraken is een eindloongarantie afgesproken die geldt voor iedereen die op 1 januari 2005 deelneemt aan het Philips flex pensioen. Hiervoor vindt een toetsing plaats bij pensionering of als u op een eerder moment uit dienst treedt. Het pensioenbedrag dat u op dat moment heeft opgebouwd in het Philips flex pensioen wordt vergeleken met de uitkomst van de garantieformule, waarbij het hoogste bedrag geldt. In de kolom hiernaast ziet u deze garantieformule en een voorbeeld. 4 Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen en hoe is dit in het flex pensioen geregeld? Wanneer uw partner is aangemeld bij Philips Pensioenfonds, bent u vanaf 1 januari 2005 standaard verzekerd voor het nabestaandenpensioen. De hoogte van het nabestaandenpensioen bedraagt 50% van uw pensioengrondslag (= het salaris waarover u pensioen opbouwt). Verder hoeft u geen premie af te dragen. Het nabestaandenpensioen uit de eindloonregeling wordt per 1 januari 2005 omgezet in een stukje extra ouderdomspensioen in het flex pensioen. De formule van de eindloongarantie is als volgt: Garantiegrondslag -/- Garantiefranchise (12 x maandsalaris + 16,33%) -/- ( )) X Pensioenjaren X 1,75% Voorbeeld eindloongarantie Stel, u bent op 1 juni 2000 in dienst getreden van Philips. U bent bij indiensttreding direct deelnemer geworden aan het Philips flex pensioen. Op 1 december 2018 beëindigt u het dienstverband met Philips. U heeft gedurende uw dienstverband fulltime bij Philips gewerkt. Uw persoonlijke pensioengegevens zien er als volgt uit: Toetredersdatum : 1 juni 2000 Ontslagdatum : 1 december 2018 Bruto maandsalaris op ontslagdatum : Uw opgebouwde pensioen in het Philips flex pensioen bedraagt op ontslagdatum Garantieformule Vanuit de garantieformule bedraagt uw pensioen: Garantiegrondslag : 12 x ,33% = Garantiefranchise : / Aantal pensioenjaren (van tot fulltime) 18,5 x Opbouwpercentage 1,75% x Uitkomst garantiepensioen De uitkomst van de garantieformule ( ) is hoger dan de opbouw vanuit het flex pensioen ( ). Daarom krijgt u bij uitdiensttreding een premievrije polis (= overzicht van uw opgebouwde pensioen bij Philips Pensioenfonds) met een bedrag aan ouderdomspensioen van bruto per jaar. Let wel, het nabestaandenpensioen in de flex-regeling betreft een nabestaandenverzekering op risicobasis. Dit wil zeggen dat u geen nabestaandenpensioen opbouwt. Wanneer u uit dienst treedt of gaat scheiden wordt de nabestaandenverzekering automatisch stop- 17

18 gezet en is het nabestaandenpensioen niet meer verzekerd. Wel heeft u bij uitdiensttreding de keuzemogelijkheid om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor nabestaandenpensioen. Wanneer u tot uw pensioendatum in dienst blijft bij Philips, dan loopt de nabestaandenverzekering door tot u 65 jaar wordt. Op dat moment krijgt u van het Pensioenfonds de keuze om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor een nabestaandenpensioen. Wilt u deze Bent u ook zo geïnspireerd door de rubriek Actief Gepensioneerd? Dan kunt u meedoen aan onze prijsvraag om mooie fietsprijzen te winnen. De letters in de oplossingsbalk geven een woord. Als u dit woord gevonden heeft en toestuurt aan Schootse Poort, doet u mee aan de loting voor mooie prijzen. 5 Waarvoor kan het geld in de prepensioneringsregeling worden gebruikt? Primair is de pensioenspaarpot, die u spaart via de prepensioneringsregeling, bedoeld om eerdere pensionering financieel aantrekkelijk te maken. We spreken ook wel van pensioenkapitaal. Gaat u eerder met pensioen, dan zal uw pensioen lager worden, doordat u minder pensioen opbouwt en doordat uw pensioen langer moet worden uitgekeerd. Uw pensioenkapitaal kunt u inzetten om deze verlagende effecten te compenseren. Als u een pensioenkapitaal heeft, maar niet eerder met pensioen gaat, dan wordt uw pensioenkapitaal gebruikt om uw levenslange ouderdomspensioen te verhogen. Dat geldt als u op 62,5 jaar met pensioen gaat of als u uw pensioen uitstelt. Wel geldt als fiscale regel dat uw pensioen nooit meer mag bedragen dan 100% van uw totale inkomen tijdens uw dienstverband. Als uw pensioen, inclusief het pensioen uit pensioenkapitaal, dit niveau overschrijdt, dan zijn wij verplicht uw pensioen te gaan uitkeren. Dit betekent overigens niet dat u niet kunt blijven werken. U zult in dat geval maandelijks zowel een salaris als een pensioenuitkering ontvangen. 18

19 mooie fiets winnen? Oplossing: Hoofdprijs De hoofdprijs is een Koga Miyata Advance ter waarde van Deze (damesof heren-) fiets, die ter beschikking gesteld is door Koga Miyata, is kwalitatief bijzonder hoogwaardig. Dat komt doordat de Advance niet alleen een handgemaakt aluminium 7005-frame heeft, maar ook is uitgerust met topcomponenten en onderdelen. Zoals de veilige V-brakes met power modulator oftewel ABS voor fietsen, die het blokkeren van het wiel bij hard remmen tegengaat. En een dynamo, die het inschakelen van de verlichting makkelijk en veilig maakt. Kortom: een fiets om er op uit te trekken! Troostprijzen Tevens wordt als troostprijs een aantal fietsrouteboeken verloot, zodat u in de voetsporen kunt treden van de familie Van Lier (zie interview op pagina 21-23) en op de fiets prachtige landschappen kunt gaan ontdekken. Wat moet u hiervoor doen? Stuur uw oplossing vóór 15 juni 2004 o.v.v. Puzzel Generaties per post naar: Schootse Poort, Postbus 6191, 5600 HD EINDHOVEN of per naar: Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adresgegevens en uw pensioen-/salarisnummer. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. JFS.NL Deze puzzel is een combinatie van kruiswoordraadsel en cryptogram. De cryptische zinnen zijn vet gedrukt. Horizontaal: 1. Niet aandoenlijk en in orde om in te beleggen 13. pachter 14. cijfer 15. ongaarne 17. scheepstouw 18. buideldier in Australië 19. plaaggeest 20. kuil 21. rode, witte of zwarte bes 22. rolprent 23. rund 24. deel van een uur 25. schutsluis 26. muzieknoot 27. fraaie kledij 28. vrucht 29. landbouwwerktuig 30. kwebbelen 33. Zit of staat op de bank 35. lof 36. bijwoord 37. schuifbak 38. cijfer 39. fuiven 41. dompteur 43. loofboom 44. metaal 45. pad 46. geheel verbruikt 48. collectieve arbeidsovereenkomst 49. land in Europa 51. nachtspiegel 52. vergaderpunt 54. brandstof innemen 55. Engels café 56. prul 57. hard en woest rijden 58. voederbak 59. slim 61. voedsel 62. niet-giftige slang in tropisch Amerika 63. overvloedige eetpartij Verticaal: 1. Teneinde 2. warme wijn 3. trillend plaatje in het mondstuk van een blaasinstrument 4. uitroep 5. bijwoord 6. plaats van handeling van de jaarvergadering op 26 mei 7. stralenkrans 8. schuldig 9. gewas 10. voegwoord 11. hoeveelheid 12. In staat zijn om te beheren 16. moeilijke periode 18. lopen 20. het totaal van beleggingen 21. tandeloos zoogdier 22. stadium 24. Chinese vermicelli 25. oliehoudend gewas 26. boerenplaats 28. Je geld ergens insteken om het op je brood te krijgen 29. wild zwijn 31. oorlogsgod 32. reden 34. stuk chocolade 40. Boom van een speler in de Nederlandse defensie 41. steeds 42. beu 45. verlangen 47. vrijetijdsbesteding 48. Romeinse godin 49. genoeg! 50. voorzetsel 51. ondergevel 53. vooruit! 54. rondrit 55. fier 58. sleepnet 60. personal computer 62. symbool van barium 19

20 Aanpassingen indexatiebeleid gepensioneerden Onlangs is bij Philips een CAO-akkoord bereikt, waarbij onder andere afspraken zijn gemaakt over wijzigingen in de pensioenregelingen. Deze wijzigingen hebben voor u als gepensioneerde geen invloed meer. In samenhang met de in het CAO-overleg overeengekomen wijzigingen in het indexatiebeleid voor de actieven heeft het College van Beheer van Philips Pensioenfonds echter besloten om ook het indexatiebeleid voor de gepensioneerden aan te passen. Expliciet voorwaardelijke indexatie De indexatie van het pensioen is expliciet voorwaardelijk gemaakt. Dit betekent dat het indexatiepercentage jaarlijks door het College van Beheer wordt vastgesteld voor de periode van één jaar op basis van de beschikbare financiële middelen van het Pensioenfonds. Het betekent ook dat indexatie geen recht is, maar afhankelijk is van de beschikbare financiële middelen. Daardoor is het ook voor de lange termijn niet zeker of en in hoeverre indexatie zal plaatsvinden. Een besluit van het College om te indexeren geeft dan ook geen garantie voor de toekomstige jaren. U zult er dus rekening mee moeten houden dat in de toekomst mogelijk niet of in mindere mate wordt geïndexeerd. Ook als gedurende een groot aantal aaneensluitende jaren (volledige) indexatie wordt toegekend, mag daaraan geen verwachting voor de toekomst worden ontleend. Uiteraard zet het College van Beheer zich, evenals voorheen, in om een zo goed mogelijk indexatiebeleid te kunnen voeren. Onder meer door, binnen acceptabele risicogrenzen, een zo hoog mogelijk rendement op de beleggingen na te streven. Daarbij is het van belang dat met Philips afspraken zijn gemaakt over extra premiebetalingen als de reserves van het Fonds onder bepaalde grenzen komen. Tevens zal de Onderneming voor een langere periode afzien van eventuele premiekortingen. Deze maatregelen bevorderen de kans op indexatie. Mate waarin geïndexeerd wordt Voor aangeslotenen die nog bij Philips pensioen opbouwen (de actieven), wordt de indexatie van de reeds opgebouwde pensioenen afgeleid van de collectieve schaalaanpassingen bij Philips. De indexatie voor de gepensioneerden en de premievrije polishouders (de passieven) wordt afgeleid van de prijsontwikkeling, welke wordt vastgesteld aan de hand van de afgeleide consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij het nieuwe indexatiebeleid worden deze zogenoemde indexatiegrondslagen gehandhaafd, maar zal de mate waarin de indexatie deze grondslagen volgt, voor alle deelnemers gelijk zijn. Dat betekent dat in geval er geen of slechts beperkte financiële ruimte is, er voor alle deelnemers niet of slechts gedeeltelijk wordt geïndexeerd. Indien de financiële ruimte het toelaat om een hogere indexatie vast te stellen, dan zal ook dit voor alle deelnemers gelden. Overgangsmaatregel en aanpassing in 2004 Voor de jaren 2004 tot en met 2007 zal een overgangsmaatregel gelden. Deze maatregel houdt in dat het oude indexatiebeleid tot en met 2007 wordt voortgezet. Voor het jaar 2004 betekent dit dat uw pensioen per 1 april 2004 is verhoogd met 1,22%. Dit percentage is gelijk aan de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex over de periode januari 2003 tot en met januari

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. -*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*- Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte Hartelijk welkom bij PGB, het pensioenfonds voor werknemers in de informatie- en mediasector

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Ingang Partner- en wezenpensioen

Ingang Partner- en wezenpensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Partner- en wezenpensioen Voor de nabestaanden januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde De hoogte van het partnerpensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2010 Uw pensioen goed geregeld bij Wolters Kluwer Nederland Een pensioen opbouwen is belangrijk. Dit is namelijk uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. En het is het eventuele

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE?

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Als bestuur nemen we ieder jaar vele besluiten. Een van de belangrijkste besluiten is die over de indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd.

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Met het oog op de toekomst

Met het oog op de toekomst Met Welkom het oog bij op de Philips toekomst Pensioenfonds Philips flex pensioen De pensioenwijzigingen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Met

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

CRISISPLAN - SAMENVATTING

CRISISPLAN - SAMENVATTING CRISISPLAN - SAMENVATTING MAATREGELEN ALS DE FINANCIËLE POSITIE IN GEVAAR IS 1 juli 2015 Inleiding Dit crisisplan beschrijft wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Pensioenfonds in een crisissituatie

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Voorwoord. Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten bijna met pensioen

Voorwoord. Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten bijna met pensioen Bijna met pensioen Voorwoord Misschien wilt u verre reizen maken of heeft u straks eindelijk tijd om uw oude hobby weer op te pakken. Maar het kan ook zijn dat u nog helemaal niet wilt stoppen met werken.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL.

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. AZL NV Pensioenregeling met ingang van 2013 Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. We kunnen

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie