[ Jaarverslag 2000 ] GROEN BELEGGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[ Jaarverslag 2000 ] GROEN BELEGGEN"

Transcriptie

1 [ Jaarverslag 2 ] GROEN BELEGGEN 8

2 De Groenverklaring Subsidies 3 Overleg met VROM 6 Groen Beleggen is een fiscale faciliteit om spaarders en beleggers te stimuleren te beleggen in duurzame energie-, milieu- en natuurprojecten. De inkomsten uit deze beleggingen zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting. Tegelijkertijd wordt de uitvoering van deze projecten gestimuleerd omdat hiervoor een goedkopere financiering beschikbaar komt. Een project komt in aanmerking voor deze goedkopere financiering, als het voldoet aan de criteria zoals in de Regeling Groene financiering kan gecombineerd worden met subsidies. De financiering geldt dan voor het projectvermogen minus de eventuele projectsubsidies. Daarnaast blijven fiscale regelingen zoals de VAMILregeling (Regeling willekeurige afschrijving milieuinvesteringen), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) van kracht. Voor projecten in de categorieën fietspaden, bodemsanering en andere projecten, en voor projecten boven een financiële omvang van NLG 2 miljoen wordt de Groenverklaring pas na overleg met het Ministerie van VROM afgegeven. Ook de projecten binnen deze categorieën op de Nederlandse Antillen en Aruba en in het buitenland worden door het Ministerie van VROM afgegeven. groenprojecten aangegeven en als het project een Groenverklaring van het Ministerie van VROM heeft. Bij het afgeven van een Groenverklaring zijn ver- Aanvraag Groenverklaring 4 Groen Label Kas 7 schillende partijen betrokken. De stappen zijn hieronder in het kort weergegeven. De Regeling groenprojecten De Regeling groenprojecten is een gezamenlijke regeling van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Het Ministerie van VROM is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Regeling. 1 Het Groenfonds van de bank vraagt - voor de initiatiefnemer of projectbeheerder - de Groenverklaring aan bij de uitvoeringsinstantie LASER of Novem. Bij de aanvraag voegt de projectbeheerder een projectplan met een beschrijving van het project, de verwachte milieuverdienste, de benodigde financiering, het verwachte rendement en de risico's. Een projectbeheerder kan in geval van twijfel vooraf met LASER of Novem contact opnemen voor overleg of om te informeren of het project kans maakt op de Groenverklaring. Bij de afgifte van Groenverklaringen voor Groen Label Kassen wordt veelal een enigszins afwijkende werkwijze gevolgd. De kas wordt eerst gecertificeerd. Tuinders die beschikken over een voorlopig certificaat, ontvangen voor hun kas een voorlopige Groenverklaring. Na de bouw wordt het project getoetst door een certificerende instantie en volgt de definitieve Groenverklaring. Afgifte Groenverklaring 8 Beoordeling 5 Na beoordeling geeft LASER of Novem namens het Ministerie van VROM de Groenverklaring af, de Bank met Groenfonds Een initiatiefnemer of projectbeheerder die een groene financiering wil aanvragen, dient daarvoor bij een bank met een Groenfonds een projectplan inclusief investeringsplan in. Voor het verkrijgen van een groene financiering voor het project is een Groenverklaring nodig. Het Ministerie van VROM verklaart daarmee dat het project voldoet aan de voorwaarden voor groene financiering. De benodigde informatie voor het verkrijgen van een Groenverklaring is voor elke categorie beschreven in de Handleiding Projectplan bij de Regeling groenprojecten. 2 De projecten worden namens VROM getoetst door LASER of Novem. LASER beoordeelt de projecten in de categorieën natuur, bos en landschap, biologische landbouw en Groen Label Kassen. De projecten op het gebied van duurzame energie, duurzame woningbouw en andere milieuprojecten worden beoordeeld door Novem, evenals projecten op de Nederlandse Antillen en Aruba. Het Ministerie van VROM beoordeelt zelf de projecten in het buitenland. procedure duurt circa zeven weken. De Groenverklaring blijft voor de meeste projecten maximaal tien jaar geldig, voor natuurprojecten maximaal dertig jaar. Groenstatus Na afgifte van de Groenverklaring en goedkeuring van de bank voor financiering kan de groene lening verstrekt worden. Uit een jaarlijks accountantsrapport van het project dient de groene status te blijken. Verandert de uitvoering van het project, dan is de beheerder verplicht dit te melden aan de bank. 9

3 Groen Beleggen De faciliteit Groen Beleggen bestaat sinds 1995 met het doel milieuvriendelijke initiatieven te stimuleren. In de loop van haar bestaan is de regeling systematisch uitgebreid met nieuwe categorieën die voor de status van Groenproject in aanmerking komen. Sinds 1995 hebben in totaal 1637 projecten met een totaal vermogen van ruim NLG 6,2 miljard een Groenverklaring gekregen. totaal cat Omschrijving aantal projectvermogen aantal projectvermogen aantal projectvermogen aantal projectvermogen aantal projectvermogen aantal projectvermogen a t/m d Natuur, bos en landschap e1/e2 Biologische landbouw e3 Groen Label Kassen f Agrificatie g Duurzame energie h Duurzame woningbouw i Fietspadinfrastructuur j Bodemsanering k Andere projecten Groenverklaringen : aantallen TOTAAL en goedgekeurd projectvermogen in NLG

4 Inhoudsopgave 3 Stappenplan voor het aanvragen van de Groenverklaring Groenprojecten en projectvermogen omslag binnenzijde omslag Voorwoord 4 Samenvatting 6 De Regeling groenprojecten 8 Ontwikkelingen in de Regeling groenprojecten 1 Belastingherziening Projectcategorieën 15 Kerncijfers 2 18 Milieurendement 22 Groenprojecten 2 - totaal 25 Toelichting per categorie 26 Natuur, bos en landschap 26 Biologische landbouw 28 Groen Label Kassen 31 Agrificatie 33 Duurzame energie 34 Duurzame woningbouw 36 Fietspadinfrastructuur 39 Bodemsanering 39 Andere projecten 4 De Nederlandse Antillen en Aruba 41 Buitenland 42 Uitvoering van de Groenregeling 44 Aangewezen groene instellingen 46 Betrokken instanties 48

5 4 Voorwoord Maatschappelijk beleggen wordt door de overheid aangemoedigd door die vorm van beleggen fiscaal extra aantrekkelijk te maken. De regeling Groen Beleggen, als onderdeel van maatschappelijk beleggen, is tot dusver buitengewoon succesvol gebleken, zoals ook uit dit Jaarverslag Groen Beleggen over het jaar 2 mag blijken. Groen Beleggen is een bijzonder instrument. Vanwege de fiscaal vriendelijke behandeling van de groene beleggers en spaarders wordt op grote schaal privaat geld tegen gunstige voorwaarden beschikbaar gesteld voor investeringen in milieu-, energie- en natuurprojecten. Anders dan bij vele andere economische instrumenten zijn de rol en de bijdrage van de overheid beperkt. De hoofdrol is weggelegd voor de particuliere spaarders en beleggers, die hiermee bewust bijdragen aan een duurzamere leefomgeving. Een andere belangrijke rol is voor de financiële sector. Deze zorgt met haar Groene Beleggingsfondsen en Groene Banken voor het beheer van de ingelegde gelden en de financiering van de groene projecten. Het jaar 2 was voor Groen Beleggen en de vele betrokkenen eveneens bijzonder. De herziening van het belastingstelsel zorgde aanvankelijk voor terughoudendheid bij spaarders en beleggers. Daardoor dreigde er een tekort aan financieringsmiddelen voor nieuwe projecten. Maar toen duidelijk werd dat Groen Beleggen vrijgesteld zou zijn van de nieuwe vermogensrendementsheffing en bovendien een heffingskorting in de inkomstenbelasting zou genieten, volgde in het najaar een royale inhaalslag. Zozeer zelfs dat het dreigende tekort aan middelen bij sommige fondsen omsloeg in een overschot aan middelen en een schijnbaar tekort aan te financieren Groenprojecten. Middelen en projecten zijn overigens inmiddels weer in balans. Groen Beleggen is bedoeld voor nieuwe hoogwaardige projecten en technieken die voor het milieu van groot belang zijn, maar waarvan het economisch draagvlak nog beperkt is. Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor nieuwe initiatieven, ook budgettair. In 21 zal daarom een 'verdonkergroeningsoperatie' plaatsvinden. Hierbij worden aard en inhoud van de soorten projecten die nu zijn gekwalificeerd nog eens goed tegen het licht gehouden. De uitkomst daarvan zal in de loop van 21 aan het parlement worden gepresenteerd.

6 Voorwoord 5 Ondanks de turbulentie rond Groen Beleggen in 2 is het aantal particuliere spaarders en beleggers in 2 gestegen met 62% naar ruim Het ingelegd vermogen is met 81% toegenomen, naar ruim NLG 4,7 miljard. Het aantal groene projecten nam in 2 toe van 133 naar De projecten in 2 hadden onder meer betrekking op een toename van het areaal biologische landbouw met 32 ha, 61 windturbines en 2559 duurzame woningen. Voorts werd groene financiering ingezet voor ruim 86 ha natuurontwikkeling en voor 56 ha natuurverbetering. Met de in 2 groen verklaarde projecten voor duurzame energie, Groen Label Kassen en duurzame woningbouw wordt een totale jaarlijkse reductie van CO 2 uitstoot gerealiseerd ter grootte van ruim 12. ton. Groen Beleggen heeft derhalve ook in 2 een belangrijke bijdrage geleverd aan een verbeterd milieu. Ir. J. van der Vlist Directeur-generaal Milieubeheer Ministerie van VROM

7 6 Samenvatting Dit Jaarverslag Groen Beleggen 2 geeft de ontwikkeling van de Groenregeling in het afgelopen jaar weer. Groen Beleggen is een fiscale faciliteit waarmee de overheid sinds 1995 milieuvriendelijke initiatieven stimuleert. Projecten die voldoen aan de criteria van de Regeling groenprojecten kunnen een Groenverklaring krijgen en komen daarmee in aanmerking voor een financiering met een lager rentetarief dan gebruikelijk. De gang van zaken bij het aanvragen van een Groenverklaring wordt geschetst op de omslag van dit jaarverslag Totaal Projectvermogen in NLG Aantal afgegeven Groenverklaringen Het gebruik van de Groenregeling vanaf / Een totaaloverzicht van het gebruik van de Regeling groenprojecten van 1995 tot en met 2, uitgesplitst per aandachtsgebied, is te vinden in de vooromslag van dit jaarverslag.

8 Samenvatting 7 De stijgende lijn in de jaarcijfers is dit jaar onderbroken: er werd zo'n NLG 3 miljoen minder projectvermogen groen verklaard dan in De stagnatie in 2 in de groei van Groen Beleggen hing samen met de herziening van het belastingstelsel in dat jaar. Deze zorgde voor terughoudendheid bij beleggers en spaarders om in Groenfondsen te investeren, zodanig dat bij de Groenfondsen een tekort ontstond van groen vermogen om nieuwe groene financieringen te verstrekken. In november stelde de Tweede Kamer vast hoe Groen Beleggen in het nieuwe belastingstelsel fiscaal zal worden behandeld. Op de pagina's 13 en 14 komen de gevolgen van de belastingherziening aan de orde. Eén hoofdstuk van dit jaarverslag (pagina 22) is gewijd aan het milieurendement van de Groenregeling. Hoewel de winst voor natuur en milieu niet eenvoudig is te kwantificeren, is per aandachtsgebied zoveel mogelijk het effect weergegeven van de betreffende activiteit op natuur of milieu. Het werkingsgebied van de Regeling groenprojecten is sinds haar ontstaan systematisch uitgebreid. Het wettelijk kader van de regeling en de ontwikkelingen daarin worden geschetst op de pagina's 8 en 9. Een beschrijving van de projectcategorieën die in aanmerking komen voor een Groenverklaring wordt gegeven op pagina 15. De belangrijkste ontwikkelingen in 2 zijn samengevat in de Kerncijfers op pagina 18. Ontwikkelingen binnen de verschillende aandachtsgebieden van Groen Beleggen worden geschetst in het totaaloverzicht op pagina 15 en de toelichtingen per categorie vanaf pagina 26. De laatste twee hoofdstukken gaan in op groene financiering van projecten op de Nederlandse Antillen en Aruba (pagina 41) en in Centraal- en Oost-Europa en in de ontwikkelingslanden (pagina 42). Het jaarverslag wordt afgesloten met adreslijsten van de instanties en financiële instellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de faciliteit Groen Beleggen. Tot slot mogen de 125. particuliere beleggers en spaarders die per ultimo 2 in Groenfondsen beleggen of bij Groene Banken sparen en daarmee de financiering van Groenprojecten mogelijk maken, hier niet onvermeld blijven.

9 8 De Regeling groenprojecten De overheid stimuleert milieuvriendelijke initiatieven. Een van de middelen die zij daarvoor gebruikt is 'groene financiering' of 'Groen Beleggen'. Met groene financiering kan een windturbine, duurzaam gebouwde woning, biologisch landbouwbedrijf of natuurproject tegen een lager rentetarief dan gebruikelijk gefinancierd worden. De financiële instellingen kunnen dit lagere tarief hanteren doordat spaarders en beleggers gecompenseerd worden voor lagere opbrengsten uit groene beleggingen en spaarregelingen. De compensatie hield tot en met het jaar 2 in, dat rente- en dividendopbrengsten uit groene projecten onbeperkt waren vrijgesteld voor heffingen van de inkomstenbelasting. Groen Beleggen is een fiscale faciliteit die is opgenomen in de Wet op de inkomstenbelasting. De wet wordt uitgevoerd door middel van twee uitvoeringsregelingen: de Regeling groenfondsen en de Regeling groenprojecten. De particulier kan met fiscaal voordeel sparen of beleggen. De investeerder in het Groenproject profiteert van een financiering tegen een laag rentetarief. Groene investeringen komen ten goede aan het milieu. Groene instellingen De Regeling groenfondsen regelt de aanwijzing van krediet- en beleggingsinstellingen tot groene instellingen en stelt eisen met betrekking tot hun functioneren. De groene instellingen staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Belastingdienst. Dit toezicht is van belang als waarborg voor de particuliere spaarder of belegger. De meeste Nederlandse banken hebben een Groenfonds of een Groenbank. Een overzicht is te vinden achterin dit jaarverslag. Om bewegingsvrijheid te hebben bij het vullen en onderhouden van de beleggingsportefeuille is in de Regeling groenfondsen opgenomen dat de groene instelling haar vermogen niet volledig in groene projecten hoeft te beleggen, maar voor minimaal 7%. Ook wordt hiermee de mogelijkheid geboden op beperkte schaal het financieren van nauwelijks rendabele projecten te compenseren met rendabeler niet-groene projecten of bijvoorbeeld staatsobligaties.

10 De Regeling groenprojecten 9 Groenprojecten In de Regeling groenprojecten wordt aangegeven welke categorieën van projecten in aanmerking komen voor de status van Groenproject. Voldoet een project aan de gestelde criteria, dan wordt door de Minister van VROM een zogeheten Groenverklaring afgegeven. Met deze Groenverklaring kan het project tegen de lagere groene rente worden gefinancierd door een Groene Bank. De Regeling groenprojecten geldt voor projecten in Nederland die het milieu beschermen of natuurbelang hebben. De projecten kunnen ingedeeld worden in de volgende aandachtsgebieden: Natuur, bos en landschap Biologische landbouw Groen Label Kassen Agrificatie Duurzame energie Duurzame woningbouw en renovatie Fietspadinfrastructuur Bodemsanering Andere projecten die een aanzienlijke en directe milieuwinst opleveren Voorwaarde voor het verkrijgen van een Groenverklaring is dat het een nieuw project betreft en het projectvermogen minimaal NLG 5. bedraagt. Tevens moet het project enig financieel rendement opleveren, dat echter lager ligt dan normaal gesproken interessant is voor beleggers. Groenprojecten buiten Nederland Naast de Groenregeling voor projecten in Nederland bestaat er een soortgelijke Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba en een Besluit groenprojecten buitenland. Dit laatste heeft betrekking op overeenkomstige Groenprojecten in ontwikkelingslanden en Centraal- en Oost-Europa.

11 1 Ontwikkelingen in de Regeling groenprojecten Met deze vergroening wordt enerzijds bedoeld een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op milieu-onvriendelijk gedrag. Tegelijkertijd geeft de fiscale wetgeving positieve prikkels om milieu- en energieinvesteringen te stimuleren. Groen Beleggen past in de 'vergroening' van het fiscale stelsel. Met deze vergroening wordt enerzijds bedoeld een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op milieu-onvriendelijk gedrag. Tegelijkertijd geeft de fiscale wetgeving positieve prikkels om milieu- en energie-investeringen te stimuleren. Voorbeelden van dergelijke 'groene' fiscale prikkels zijn de VAMIL-regeling (Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieuinvesteringsaftrek (MIA). Dit zijn regelingen die ondernemers stimuleren om te investeren in energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De Regeling groenprojecten is in december 1994 op initiatief van het toenmalige kamerlid Vermeend tot stand gebracht. Inmiddels is de regeling een belangrijk stimuleringsinstrument geworden voor projecten op het gebied van bos, milieuvriendelijke landbouw, natuur, duurzame energie, duurzame woningbouw en milieubescherming. Uitbreidingen en wijzigingen De Regeling groenprojecten vertoont een sterke dynamiek door de aanpassingen aan de technische en economische ontwikkelingen en aan de politieke prioriteiten. Het werkingsgebied van de regeling is in de jaren van haar bestaan systematisch uitgebreid. Regelmatig wordt de bestaande regeling op onderdelen geëvalueerd en wordt onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid en mogelijkheden om haar verder uit te breiden. De Regeling groenprojecten trad in werking in Na uitbreiding met duurzame woningbouw in 1996 volgden twee jaar later uitbreidingen met fietspadinfrastructuur, vrijwillige bodemsanering en Groen Label Kassen. In 1998 is de regeling tevens opengesteld voor projecten in ontwikkelingslanden en Centraal- en Oost-Europa en op de Nederlandse Antillen en Aruba. De Regeling groenprojecten vertoont een sterke dynamiek door de aanpassingen aan de technische en economische ontwikkelingen en aan de politieke prioriteiten. Het werkingsgebied van de regeling is in de jaren van haar bestaan systematisch uitgebreid. In 1999 is de regeling verder verbreed met particulier natuurbeheer en duurzame renovatie van woningen. Tevens werden in 1999 de technische eisen voor duurzame woningbouw en de Groen Label Kas geactualiseerd. Dit gebeurde naar aanleiding van ervaringen met het gebruik ervan en in verband met de ontwikkelingen in de techniek en het milieubeleid. Voor duurzame woningbouw werd onder andere de energie-efficiency-eis aangescherpt door de energie-prestatiecoëfficiënt (epc) te verlagen van 1,1 naar,9.

12 Ontwikkelingen in de Regeling groenprojecten 11 In verband met de lange levensduur van natuurprojecten, werd in 1999 voor projecten met betrekking tot aanleg en instandhouding van bos en natuurgebieden de maximale looptijd van de Groenverklaring verhoogd van 1 jaar naar 3 jaar. Wijzigingen in 2 In 2 is de regeling uitgebreid met de categorieën d3 en d4: beheerslandbouw. Hierbij is het mogelijk groen geld te lenen wanneer men een beschikking heeft op basis van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling. Deze regeling is gericht op landbouwbedrijven in belangrijke natuurgebieden: agrariërs kunnen een vergoeding ontvangen voor natuur- en milieuvriendelijk beheer van hun grond. Onderzoek in 2 In 2 is door Novem onderzoek gedaan vanwege het opnieuw actualiseren van de Maatlatten voor duurzame woningbouw en duurzame renovatie. Het voornemen is de Maatlatten in 21 aan te passen om ze zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het Nationaal pakket Duurzaam bouwen. Het Ministerie van VROM heeft in 2, in samenwerking met Novem, de mogelijkheden onderzocht om duurzame utiliteitsbouw onder de Groenregeling te brengen. Inmiddels is door de Rijksgebouwendienst een passende maatlat gedefinieerd en wordt de wenselijkheid van implementatie onderzocht. Veranderingen in 21 De Groenregeling blijft in 21 onverminderd van kracht. De herziening van het belastingstelsel heeft geen invloed op de inhoud van de Groenregeling. De belastingheffing over inkomsten uit vermogen vindt onder het nieuwe belastingstelsel zoals dat per 1 januari 21 geldt, op forfaitaire wijze plaats. Vanwege deze wijze van heffen worden de beleggingen in en tegoeden bij de Groenfondsen vrijgesteld van de zogeheten vermogensrendementsheffing in box 3. Daarnaast bestaat recht op een heffingskorting van 1,3% van het in een Groenfonds belegde vermogen. Hierdoor springt het groene beleggen er ten opzichte van regulier beleggen gunstig uit. De Groenregeling blijft in 21 onverminderd van kracht. De beleggingen in en tegoeden bij de Groenfondsen zijn vrijgesteld van de zogeheten vermogensrendementsheffing. Daarnaast bestaat recht op een heffingskorting.

13 12 Ontwikkelingen in de Regeling groenprojecten In 21 wordt de toepassing voor natuurbeheer uitgebreid. Een agrariër of natuurbeheerder komt in aanmerking voor groene financiering van milieuvriendelijk beheer op basis van de Subsidieregeling natuurbeheer 2 of de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. Voor duurzame woningbouw wordt mogelijk de grens van de maximaal toelaatbare stichtingskosten aangepast aan de marktontwikkelingen. Dat zou een verhoging betekenen van NLG 4. naar NLG 6.. Verwacht wordt dat hiervan een stimulerende werking zal uitgaan en dat voor deze categorie meer gebruik zal worden gemaakt van de Groenregeling.

14 Belastingherziening Groen beleggen wil zeggen dat door particuliere spaarders en beleggers geïnvesteerd vermogen door banken met een Groenfonds wordt gebruikt voor financiering van milieuvriendelijke projecten. Het gaat hierbij om projecten die volgens de criteria van de Regeling groenprojecten als zodanig erkend zijn door middel van een Groenverklaring. Een probleem bij groen beleggen is dat het rendement veelal lager ligt dan bij beleggingen in puur commerciële projecten. Daarom maakt de overheid het groen beleggen en sparen voor de belegger aantrekkelijk door middel van fiscale voordelen. Groen beleggen en sparen in 2 Door de ontwikkeling van het nieuwe belastingstelsel ontstond bij de Groenfondsen, beleggers en spaarders terughoudendheid met investeren. De Groenfondsen waren daardoor in de tweede helft van het jaar niet meer in staat voldoende groen geld aan te trekken om nieuwe groene financieringen te verstrekken. Het betekende tevens een stagnering van groene projecten, wat zowel merkbaar was aan het aantal aanvragen voor Groenverklaringen als aan het per ultimo 2 geïnvesteerde projectvermogen. Regeling 21 De Tweede Kamer heeft op 23 november 2 definitief vastgesteld op welke wijze Groen Beleggen ook in het nieuwe belastingstelsel fiscaal wordt gestimuleerd. Bovendien werd een overgangsregeling aangenomen voor bestaande groene beleggers. Met ingang van 1 januari 21 betalen beleggers en spaarders per saldo 1,2% vermogensrendementsheffing over het belegde of gespaarde vermogen. Groene beleggers en spaarders zijn hiervan echter vrijgesteld tot een maximaal belegd vermogen van NLG per persoon. Tevens krijgen zij - tot hetzelfde maximum - een extra belastingkorting van 1,3% van de waarde van de vrijgestelde Groene Belegging. Tezamen geven deze maatregelen Groene Beleggingen een extra stimulans van 2,5% over het bedrag dat is belegd bij een erkende groene instelling. De overgangsregeling voor bestaande beleggers houdt in dat Groene Beleggingen die zijn afgesloten voor 1 januari 21 gedurende tien jaar voor het gehele bedrag vrijgesteld zijn van de vermogensrendementsheffing én over dat gehele bedrag de extra heffingskorting van 1,3% ontvangen. Groene beleggers en spaarders zijn met ingang van 1 januari 21 vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2% tot een maximaal belegd vermogen van NLG per persoon. Tevens krijgen zij een extra belastingkorting van 1,3% van de waarde van de vrijgestelde Groene Belegging. Tezamen geven deze maatregelen Groene Beleggingen een extra stimulans van 2,5%.

15 14 Belastingherziening 21 Herstel Inmiddels zijn er aanwijzingen dat de Groenfondsen weer ruim groene gelden beschikbaar hebben en dat in het verlengde hiervan weer in voldoende mate een beroep wordt gedaan op de Groenregeling. Eind 2 was al merkbaar dat er een inhaalslag plaatsvond. Zodra er duidelijkheid was over de fiscale gevolgen van het nieuwe belastingstelsel, schreven veel banken met Groenfondsen aandelenemissies uit en wisten zij spaarders voor groen sparen te interesseren. Mogelijk speelde de gunstige overgangsregeling voor bestaande - d.w.z. voor 1 januari 21 - spaarders en beleggers hierbij ook een rol. De verwachting bestaat dat het Groene Beleggen ook onder de Wet inkomstenbelasting 21 in trek blijft.

16 Projectcategorieën 15 In de Regeling groenprojecten zijn twintig categorieën benoemd van projecten die in aanmerking komen voor een Groenverklaring en groene financiering. Naast de gespecificeerde categorieën is er een categorie Andere projecten voor projecten die naar het oordeel van de Minister eveneens een aanzienlijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu, maar niet in één van de benoemde categorieën zijn onder te brengen. De twintig categorieën zoals ze in 2 zijn gehanteerd, zijn in de volgende aandachtsgebieden verdeeld: Natuur, bos en landschap [categorieën a t/m d] a ontwikkeling en instandhouding van bos en andere houtopstanden b natuur- en landschapsprojecten in gebieden die als beschermd natuurmonument, Staatsnatuurmonument of als Gebied Waardevol Cultuurlandschap zijn aangewezen c projecten met betrekking tot natuur- en landschappelijke waarden passend in het Structuurschema Groene Ruimte of behorende bij landgoederen d projecten die gericht zijn op de ontwikkeling en de instandhouding van nieuwe natuur- en landschappelijke waarden in bepaalde gebieden Biologische landbouw [categorieën e1 en e2] Productie en verwerking van landbouwproducten volgens de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode, onderverdeeld in: e1 akkerbouw en tuinbouw e2 veeteelt e1/2 gemengd bedrijf

17 16 Projectcategorieën Groen Label Kassen [categorie e3] Kas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen die voldoet aan de eisen van de Maatlat Groen Label Kas. Agrificatie [categorie f] Industriële verwerking van landbouwgrondstoffen tot goederen die niet bedoeld zijn voor menselijke of dierlijke consumptie. De producten mogen in Nederland nog niet in productie zijn en ze moeten leiden tot een vermindering van de aantasting van het milieu. Duurzame energie [categorie g] Projecten die het opwekken van duurzame energie tot doel hebben als alternatief voor fossiele brandstoffen, onderverdeeld in: g1 het opwekken van energie uit hout en energierijke gewassen g2 het opwekken van elektrische energie door middel van windturbines g3 het opwekken van elektrische energie met behulp van fotovoltaïsche cellen g4 het gebruik van thermische zonne-energie door middel van zonnecollectoren g5 het benutten van aardwarmte g6 het opwekken van elektrische energie uit waterkracht g7 het opwaarderen van laagwaardige warmte met warmtepompen g8 aquifers: warmte- of koude-opslag in waterhoudende grondlagen g9 warmtedistributienetten ten behoeve van stadsverwarming of verwarming van tuinbouwkassen

18 Projectcategorieën 17 Duurzame woningbouw [categorie h] De woningen moeten voldoen aan de eisen van de Maatlat duurzame woningbouw of de Maatlat duurzame renovatie en de stichtingskosten van de nieuwbouwwoningen mogen de NLG 4. niet overschrijden. De categorie is als volgt onderverdeeld: h1 nieuw te bouwen woningen h2 herbestemming van niet-woningen h3 renovatie van woningen Fietspadinfrastructuur [categorie i] vrijliggende fietspaden die woonkernen verbinden knelpunten in het fietsroutenet opheffen Bodemsanering [categorie j] Vrijwillige sanering van verontreinigde (water)bodems waarvoor een saneringsplan is opgesteld en goedgekeurd. Andere projecten [categorie k] Projecten die niet in één van de benoemde categorieën vallen maar een aanzienlijke milieuverdienste hebben die direct is toe te schrijven aan het project. Tot deze categorie worden vaak unieke projecten met een sterk innovatief karakter gerekend.

19 18 Kerncijfers Totaal Projectvermogen in NLG Aantal afgegeven Groenverklaringen Het gebruik van de Groenregeling vanaf / De stijgende lijn in de jaarcijfers is in 2 onderbroken. Totaal werd zo'n NLG 3 miljoen minder projectvermogen groen verklaard dan in Een en ander hing samen met de herziening van het belastingstelsel. Deze zorgde aanvankelijk voor terughoudendheid bij beleggers en spaarders om in Groenfondsen te beleggen.

20 Kerncijfers 2 19 Aangevraagde en afgegeven Groenverklaringen In 2 was het totale aantal afgegeven verklaringen hoger dan het aantal aanvragen. Gezien de doorlooptijd van een aanvraag is er altijd enig verschil tussen het aantal binnengekomen aanvragen en het aantal afgegeven Groenverklaringen. Het relatief grote verschil in 2 is te verklaren doordat de aanvragen stagneerden als gevolg van de herziening van het belastingstelsel. De verwachting is dat het evenwicht tussen het aantal aangevraagde en het aantal afgegeven Groenverklaringen zich herstelt wanneer in de loop van 21 de aangehouden aanvragen uit 2 alsnog worden ingediend. 2 Aantal projecten 1999 Aantal projecten 2 Projectvermogen in NLG 2 Projecten en projectvermogen verdeeld naar Aanvragen Verklaringen Aanvragen Verklaringen Aanvragen Verklaringen aandachtsgebied Natuur, bos en landschap Biologische landbouw Groen Label Kassen Agrificatie Duurzame energie Duurzame woningbouw Fietspadinfrastructuur Bodemsanering Andere projecten TOTAAL In de categorie Natuur, bos en landschap is het verschil tussen het aangevraagde en het toegekende projectvermogen te verklaren doordat één Groenverklaring werd afgegeven voor een groot project dat al in 1999 was aangevraagd. Het betrof hier aankoop van grond ten behoeve van natuurontwikkeling in het kader van de ecologische hoofdstructuur.

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 J A A R V E R S L A G 2005 Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 Overzicht van projectcategorieën 38 Erkende

Nadere informatie

De duurzaamheidwinst en economische winst van de Regeling groenprojecten

De duurzaamheidwinst en economische winst van de Regeling groenprojecten De duurzaamheidwinst en economische winst van de Regeling groenprojecten Eindrapport Delft, februari 2013 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.R. (Maarten) Afman M.J. (Martijn) Blom Colofon Bibliotheekgegevens

Nadere informatie

Groen beleggen. Groene financiering van milieuvriendelijke projecten. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Groen beleggen. Groene financiering van milieuvriendelijke projecten. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groen beleggen Groene financiering van milieuvriendelijke projecten >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groene financiering in het kort Voor wie Bedrijven, instellingen en natuurlijke personen die

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden het gebruik

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

Windenergie in de glastuinbouw Startdocument (rapportage fase 1)

Windenergie in de glastuinbouw Startdocument (rapportage fase 1) Rob Heemskerk (Ecofys) Anita van der Knijff (LEI) Gideon Wiegerinck (Ecofys) LEI Ecofys Burgemeester Patijnlaan 19 Kanaalweg 16 G 2585 BE Den Haag 3526 KL Utrecht December 2000 Windenergie in de glastuinbouw

Nadere informatie

Evaluatie MIA, Vamil en Groen Beleggen 2000-2004

Evaluatie MIA, Vamil en Groen Beleggen 2000-2004 Directoraat-Generaal Milieu Directie Strategie en Bestuur Economie en Technologie Evaluatie MIA, Vamil en Groen Beleggen 2000-2004 Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Evaluatie van

Nadere informatie

Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren

Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren Hans Leneman Martien van Bavel Henk van Blitterswijk Martijn van Wijk Gabe Venema Projectcode 20009 Juni

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2010 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Context 1 1.2 Dit onderzoek 2 1.3 Leeswijzer 2 2 Wat was het (heffingskorting) groen beleggen beleid? 3 2.1 Doel

Nadere informatie

Spin-off Windenergie. Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie

Spin-off Windenergie. Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie Spin-off Windenergie Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie Andrea Terbijhe Katrin Oltmer Marcel van der Voort ACRRES - Wageningen UR Oktober 2009 rapportcode:

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Duurzame Regio Energie

Duurzame Regio Energie Fase 2: Omgevings Benuttings Plan Auteurs: Dhr. M.P. Nobels Dhr. M. Jongsma HAS KennisTransfer Versie: 1.2 s-hertogenbosch, 25 januari 2005 Initiatiefnemer: Vereniging Innovatief Platteland Dhr. J. Hermans

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Stimulering van duurzame

Stimulering van duurzame Algemene Rekenkamer Stimulering van duurzame energieproductie Algemene Rekenkamer (SDE+) Haalbaarheid en betaalbaarheid van de beleidsdoelen 2015 Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) Haalbaarheid

Nadere informatie

BTW-verlaging voor milieuvriendelijke producten en diensten Eindrapport

BTW-verlaging voor milieuvriendelijke producten en diensten Eindrapport BTW-verlaging voor milieuvriendelijke producten en diensten Eindrapport Marije Schaafsma Frans Oosterhuis Rapportnummer R-09/10 15 juni 2009 IVM Instituut voor Milieuvraagstukken Vrije Universiteit De

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten 1 1. Voorwoord... 3 2. Duurzaam wonen in Dronten... 4 3. Oost Flevoland Woondiensten... 6 4. Algemeen kader duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 287 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013) Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur

Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur 1 Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur 2 1. Inleiding Tijdens de behandeling van de begroting

Nadere informatie

Milieubeleidsplan. Gemeente Purmerend. Periode 2012-2016

Milieubeleidsplan. Gemeente Purmerend. Periode 2012-2016 Milieubeleidsplan Gemeente Purmerend Periode 2012-2016 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD SAMENVATTING 1 INLEIDING.. 5 1.1 AANLEIDING.. 5 1.2 ACHTERGROND. 5 1.3 AMBITIES / PRIORITEITEN.. 5 1.4 DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Duurzame energie in Castricum

Duurzame energie in Castricum Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie Datum: 11 april 2012 Projectnummer: 11881 Status: Definitief Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Gemeente Castricum Raadhuisplein 1 Postbus 1301 1900 BH

Nadere informatie

Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland

Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland 4 Landschap verdient beter! Recreatieve

Nadere informatie

Groen Beleggen. Jaarbericht 2010 met jaarcijfers 2009

Groen Beleggen. Jaarbericht 2010 met jaarcijfers 2009 Groen Beleggen Jaarbericht 2010 met jaarcijfers 2009 Groen Beleggen in het kort Groen Beleggen is de roepnaam voor de faciliteit die particulieren een fiscaal voordeel biedt als zij sparen of beleggen

Nadere informatie

Inventarisatie Asbest en Zonnepanelen in Flevoland

Inventarisatie Asbest en Zonnepanelen in Flevoland Zwartewaterallee 14 8031 DX Zwolle Postbus 240 8000 AE Zwolle T 088 888 66 77 F 088 888 66 70 KvK 34 11 09 43 Bank 38 16 41 864 info@projectenltonoord.nl www.projectenltonoord.nl Vestigingen: Zwolle, Drachten,

Nadere informatie

ASN Groenprojectenfonds Jaarverslag 2012

ASN Groenprojectenfonds Jaarverslag 2012 ASN Groenprojectenfonds Jaarverslag 2012 1 Cover: Windturbinebladen. Foto cover: R.H. Smith. Jaarverslag 2012 ASN Groenprojectenfonds ASN Groenprojectenfonds 2012 Inhoud 1 Verslag van de raad van toezicht

Nadere informatie