Rechts- en Wetskennis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechts- en Wetskennis"

Transcriptie

1 Rechts- en Wetskennis Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN DE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT WAT IS RECHT? BRONNEN VAN HET RECHT INDELING VAN HET RECHT DE GRONDWET DE MACHTEN IN DE STAAT AANSPRAKELIJKHEID RISICOAANSPRAKELIJKHEID BEROEPSPROCEDURES OPDRACHTEN HOOFDSTUK PERSONEN- EN FAMILIERECHT ENKELE RECHTSTERMEN IN HET PRIVAATRECHT KINDEREN ONDERCURATELESTELLING HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ERFRECHT ALGEMEEN VERSTERF-ERFRECHT OF WETTELIJK ERFRECHT HET TESTAMENTAIR ERFRECHT BOEDELAFWIKKELING BEDRIJFSVESTIGING: INSTANTIES EN WETTEN ONDERNEMINGSRECHT ONDERNEMINGSVORMEN EEN RECHTSVORM KIEZEN Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 1

2 4.4 KAMERS VAN KOOPHANDEL (KVK) HANDELSREGISTERWET HANDELSNAAMWET BOEKHOUDPLICHT EN WET OP DE JAARREKENING BELASTINGDIENST FIOD-ECD BEDRIJF STAKEN SURSEANCE VAN BETALING FAILLISSEMENT ANTI-MISBRUIKWETGEVING RECHTSPERSONEN WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN (WSNP) OPDRACHTEN HOOFDSTUK SOCIAAL-ECONOMISCHE WETGEVING WET PERSONENVERVOER WINKELTIJDENWET CADEAU-ACTIES WARENWET METROLOGIEWET BENELUX VERDRAG INZAKE DE INTELLECTUELE EIGENDOM RIJKSOCTROOIWET MEDEDINGINGSRECHT SPECIFIEKE WETTEN EN REGELS MOBILITEITSBRANCHE OPDRACHTEN HOOFDSTUK MILIEURECHT WET MILIEUBEHEER AFVALSTOFFEN AFVALPREVENTIE AFVALSCHEIDING BEDRIJVEN AFVALSCHEIDING HUISHOUDENS AFVALSTOFFEN OPSLAAN EN AFGEVEN AFVALWATER EN BODEMBESCHERMING OPDRACHTEN HOOFDSTUK OVEREENKOMSTENRECHT DE OVEREENKOMST BENOEMDE OVEREENKOMSTEN OPDRACHTEN HOOFDSTUK VERZEKERINGSRECHT VERZEKEREN VERZEKERINGSOVEREENKOMST VEEL VOORKOMENDE SCHADEVERZEKERINGEN OPDRACHTEN HOOFDSTUK SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE SOCIALE ZEKERHEID VOLKSVERZEKERINGEN WERKNEMERSVERZEKERINGEN Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 2

3 9.4 SOCIALE VOORZIENINGEN PENSIOEN ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT ARBEIDSOVEREENKOMST EN CAO FLEXWET ARBEIDSDUUR, WERK- EN RUSTTIJDEN FUNCTIE-INDELING EN BELONING ONTSLAGRECHT WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN (WOR) OPDRACHTEN HOOFDSTUK SOCIALE ARBEIDSWETGEVING ARBEIDSTIJDENWET (ATW) ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET (ARBOWET) ARBOBELEID ARBOZORG EN ORGANISATIE VAN DE ARBEID INRICHTING ARBEIDSPLAATSEN GEVAARLIJKE STOFFEN EN BIOLOGISCHE AGENTIA FYSIEKE BELASTING FYSISCHE FACTOREN PSYCHOLOGISCHE BELASTING ARBEIDSMIDDELEN EN SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM S) HANDELEN BIJ ONGEVALLEN HANDELEN BIJ BRAND OPDRACHTEN HOOFDSTUK Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 3

4 1 De Nederlandse rechtsstaat 1 Wat is een rechtsstaat? 2 Wat is het doel van een rechtsstaat? 3 Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn om van een rechtsstaat te spreken? 1.1 Wat is recht? 1 Definieer het begrip recht. 2 Hoe werd recht in vroegere tijden wel vastgesteld en gehandhaafd? 3 Hoe wordt recht in onze huidige samenleving vastgesteld en gehandhaafd? 4 Wat betekent: Nederland is een rechtsstaat? 1.2 Bronnen van het recht 1 Uit welke bronnen kan men putten bij rechtspleging? 2 Waarom zijn wetten de belangrijkste vindplaats van rechtsregels? 3 Noem enkele belangrijke zaken die in wetten vastgelegd zijn. 4 Wat verstaat men onder jurisprudentie? 5 Geef een voorbeeld waarin de rechter hiervan gebruik maakt. 6 Hoe ontstaat jurisprudentie? 7 Wat verstaat men onder ongeschreven recht ofwel gewoonten? 8 Wanneer mag ongeschreven recht toegepast worden? 9 Waarom wordt er zelden van ongeschreven recht gebruikgemaakt? 10 Geef een voorbeeld waar ongeschreven recht wel toegepast wordt. 11 Wat is het doel van deze vorm van rechtsregels? 12 Waarom is een verdrag bepalend voor de Nederlandse (Grond)wet? 1.3 Indeling van het recht 1 Noem drie soorten onderscheidingen in het recht. 2 Wat is in het materieel recht geregeld? 3 Geef een voorbeeld van materieel recht. 4 Wat is in het formeel recht geregeld? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 4

5 5 Geef een voorbeeld van formeel recht. 6 Wat is in het publiekrecht geregeld? 7 Hoe heet het recht dat bestaat tussen burgers onderling? 8 Wanneer kan de overheid onder het burgerlijk recht vallen? 9 Welke rechtsgebieden vallen onder het privaatrecht? 10 Wat is in het dwingend recht geregeld? 11 Geef voorbeelden van dwingend recht, waarbij sprake is van publiekrecht en privaatrecht. 12 Wat is in het regelend recht geregeld? 13 Geef een voorbeeld van regelend recht. 1.4 De Grondwet 1 Waarom is de Grondwet de belangrijkste Nederlandse wet? 2 Noem ten minste vier zaken die in de Grondwet geregeld zijn. 3 Noem de twee politieke rechten die in de Grondwet geregeld zijn. 4 Noem ten minste drie vrijheidsrechten die in de Grondwet geregeld zijn. 5 Noem ten minste twee plichten die in de Grondwet geregeld zijn. 6 Waarin wordt de Grondwet nader uitgewerkt? 7 Wat is een organieke wetten? Noem er een. 1.5 De machten in de staat 1 De opdeling van de macht is ontleend aan de trias politica. a. Noem deze opdeling. b. Geef de reden waarom deze opdeling gemaakt is. c. Op welke manier is het in Nederland geregeld dat niet een persoon alle macht aan zich kan binden? 2 Vertel globaal hoe de Nederlandse overheid georganiseerd is en benoem daarbij de overheidsorganen. 3 Vertel hoe in Nederland de wetgevende macht georganiseerd is en wat hun taken zijn. 4 In de wetgevende macht kennen we het zogenoemde dualistische stelsel. Wat wordt hieronder verstaan en welke functie heeft dit? 5 Geef van onderstaande regeringsdeelnemers aan wat binnen de regering hun taak, macht en eventuele samenstelling is en of men lid van een politieke partij moet zijn of anderszins met de politiek te maken moet hebben om gekozen of aangezocht te worden: a. de koning; Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 5

6 b. de regering; c. het kabinet; d. de ministerraad; e. de Staten-Generaal; f. de minister-president; g. de minister; h. de staatssecretaris; i. de rechterlijke macht. 6 Hoe worden de leden van de Tweede Kamer gekozen? 7 Hoeveel leden telt de Tweede Kamer? 8 Welke rol vervult de Tweede Kamer in het wetgevingsproces? 9 Door wie worden de leden van de Eerste Kamer gekozen? 10 Hoeveel leden telt de Eerste Kamer? 11 De leden van de Eerste Kamer worden via zogenoemde getrapte verkiezingen gekozen. Vertel hoe dit functioneert. 12 Welke rol vervult de Eerste Kamer in het wetgevingsproces? 13 Welke rechten hebben Kamerleden in verband met hun controlerende taak? 14 Op welke manier komt een wet tot stand? Benoem dit puntsgewijs. 15 Wat houdt een Memorie van Toelichting in? 16 Wat is een Voorlopig Verslag? 17 Welke persoon kan antwoorden met een Memorie van Antwoord? 18 Wat kan men met het Recht van Amendement? 19 Wanneer spreken we van Algemene Beschouwingen en in welke Kamer vinden die plaats? 20 Wie bekrachtigt in laatste instantie het wetsontwerp en hoe vindt de bekrachtiging plaats? 21 Hoeveel dagen na publicatie treedt de wet in werking? 22 Wat is het verschil tussen een wet en een wetboek? 23 Geef voorbeelden van wetten en wetboeken. 24 Over welke drie partijen is de uitvoerende macht verdeeld? 25 Bij wie berust bij het landelijk bestuur de uitvoerende macht? 26 Om deze uitvoerende macht uit te oefenen, hanteert men instrumenten. Welke zijn deze en in welke rangorde staan ze tot elkaar? 27 Wat is een Koninklijk Besluit, wanneer wordt deze toegepast en hoe wordt deze bekend gemaakt? 28 Als de vorige vraag, maar dan voor een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). 29 Waarom is een AMvB een bijzonder KB? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 6

7 30 Geef voorbeelden van wanneer een wet, een AMvB en een KB toegepast worden. 31 Wie controleert/controleren AMvB s en KB s? 32 Welke regeringsdeelnemers zorgen voor het totstandkomen en uitvoeren van wetten? 33 Welk adviesorgaan staat hen ten dienste? 34 Welke positie heeft de koning(in) als regeringsfunctionaris en welke taak oefent hij(zij) daarin uit? 35 De koning(in) is onschendbaar. Wat houdt dit in? 36 Welke positie heeft de minister-president als regeringsfunctionaris en welke taak oefent hij daarin uit? 37 Welke positie hebben de ministers als regeringsfunctionaris en welke taak (taken) oefenen zij daarin uit? 38 Hoe is de ministerraad samengesteld en hoe functioneert dit orgaan? 39 Welke positie hebben de staatssecretarissen als regeringsfunctionaris en welke taak (taken) oefenen zij daarin uit? 40 Welke overeenkomsten respectievelijk welke verschillen zijn er tussen de ministerraad en het kabinet? 41 Hoe is het provinciaal bestuur van Nederland samengesteld? 42 Welke positie heeft een provincie in de bestuurslaag? Noem twee gebieden waarop het provinciaal bestuur actief is. 43 Door wie worden de leden van de Provinciale Staten gekozen? 44 Bij wie berust bij het provinciaal bestuur de uitvoerende macht? 45 Geef hierin de rangorde aan. 46 Door wie worden de verschillende bestuursgeledingen gekozen/aangesteld? 47 Welke taak heeft iedere bestuursgeleding? 48 Op welke manier oefenen zij de wetgevende en uitvoerende macht uit? 49 Wat is het verschil in kiesstelsel tussen de Gedeputeerde Staten en de regering? 50 Welke specifieke naam heeft dit kiesstelsel? 51 Bij wie berust bij het gemeentebestuur de uitvoerende macht? 52 Geef hierin de rangorde aan. 53 Door wie worden de verschillende bestuursgeledingen gekozen/aangesteld? 54 Welke taak heeft iedere bestuursgeleding? 55 Op welke manier oefenen zij de wetgevende en uitvoerende macht uit? 56 Geef een overzicht van het stemrecht dat de burgemeester heeft. Ben je het hiermee eens? 57 Welke andere overheidsorganen bezitten eveneens een uitvoerende macht? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 7

8 58 Welke colleges in Nederland zijn met de rechtspraak belast? Geef hierin de rangorde aan. 59 Welke functie heeft het Openbaar Ministerie (OM) binnen de rechterlijke macht? 60 Welke functie hebben rechters binnen de rechterlijke macht? En welke rechten en plichten hebben zij volgens de wet? 61 Wat verstaan we in Nederland onder rechtspraak? 62 Welke functie vervult de Officier van Justitie (OvJ) binnen de rechterlijke macht? 63 Noem ten minste twee rollen die OvJ s vervullen. 64 Wat houdt het opportuniteitsbeginsel in? 65 Geef in grove lijnen de rol van de OvJ weer als openbaar aanklager. 66 Geef het verschil en de overeenkomst in taken aan tussen de procureur, de advocaat en de deurwaarder. 67 Wat zijn dagvaardingen en exploten? 68 Noem enkele zaken die door de kantonrechter behandeld worden. 69 Geef in grove lijnen de rol van de kantonrechter weer bij de behandeling van overtredingen. 70 Noem enkele zaken die door de rechtbank behandeld worden. 71 Welke afdelingen kent de rechtbank? 72 Kun je een reden bedenken waarom je burgerlijke zaken voor de rechtbank alleen met behulp van een procureur (advocaat) mag verdedigen? 73 Hoe heet een uitspraak van de rechtbank? 74 Als je het met een uitspraak van de rechtbank niet eens bent, bij wie kun je dan in hoger beroep gaan? 75 Welke zaken behandelt het gerechtshof? 76 Hoe heet een uitspraak van het gerechtshof? 77 Als je het met een uitspraak van het gerechtshof niet eens bent, bij wie kun je dan in hoger beroep gaan? 78 Hoe heet dit hoger beroep ook wel? 79 In hoeverre spreekt de Hoge Raad recht? 80 Geschillen hoeven niet altijd aan een rechter voorgelegd te worden, maar kunnen ook door arbitrage gedaan worden. Welk verschil zit hierin? 1.6 Aansprakelijkheid 1 Wat houdt aansprakelijkheid in? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 8

9 2 Welke vormen van aansprakelijkheid worden er (in de wet) onderscheiden? 3 Wanneer ben je contractueel aansprakelijk en op welke wijze kun je hier onder uit? 4 Wat houdt wettelijke aansprakelijkheid in en op welke gronden ben je wettelijk aansprakelijk? 5 Je kunt je verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid. Wat is er dan van de wettelijke aansprakelijkheid verzekerd en wat niet? 6 Wat houdt schuldaansprakelijkheid in en onder welke drie voorwaarden is dat zo? Noem er een voorbeeld bij. 7 Wat houdt risicoaansprakelijkheid in? Noem er een voorbeeld bij. 8 Wat wordt er onder onrechtmatige daad verstaan? Je mag ook de definitie ervan geven. 9 Op welke wijze is in het Burgerlijk Wetboek de onrechtmatige daad geregeld? 10 Om iemand aansprakelijk te kunnen stellen, moet er aan een aantal vereisten worden voldaan. Welke vereisten zijn dit? 11 Noem ten minste twee zaken die als onrechtmatige daad worden aangemerkt. 12 Wat verstaat de wet onder schuld? 13 Wanneer is er wettelijk gezien sprake van schade? 14 Wat verstaat de wet onder causaliteit bij onrechtmatige daad? 15 Wat wordt er onder causaal verband verstaan? Geef er een voorbeeld van. 16 Wat wordt bedoeld met de eis der relativiteit? Geef hiervan een praktijkvoorbeeld met daarin de geschonden norm. 17 Bij eventuele aansprakelijkheid speelt ook eigen schuld een rol. Wanneer is dit het geval en wat is daarvan het gevolg? Geef er een voorbeeld van. 18 De aansprakelijkheidsstelling kan verjaren. Hoe is dit in het BW geregeld? 1.7 Risicoaansprakelijkheid 1 Wat is het verschil tussen schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid? Geef van beide een praktijkvoorbeeld. 2 Er is sprake van een ouder-kind-relatie. Als het kind een onrechtmatige daad pleegt, bij wie ligt dan de aansprakelijkheid: a. als het kind jonger is dan 14 jaar; b. als het kind 14 of 15 jaar is? 3 Bij wie ligt de aansprakelijkheid: a. in de verhouding werkgever en werknemer; b. in de verhouding leidinggevende en werknemer, als deze laatste in opdracht van de leidinggevende handelt; c. als vraag a, maar dan als de werknemer opzettelijk of door grove nalatigheid schade te verwijten valt? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 9

10 4 Op welke wijze is de wettelijke aansprakelijkheid geregeld: a. als een onderaannemer/vertegenwoordiger schade veroorzaakt? b. als een persoonlijke zaak bij een ander schade veroorzaakt? c. als een bezitter van een roerende zaak hiermee schade veroorzaakt? d. als vraag c maar dan voor een gebrekkige opstal? e. als vraag c maar dan voor erfpacht? f. als iemand in de uitoefening van zijn beroep een gevaarlijke stof gebruikt of onder zich heeft? g. als een stortplaats voor of na sluitingstijd verontreiniging veroorzaakt? h. als een dier van een bezitter schade veroorzaakt? i. als een product gebrekkig is? 5 Een producent is aansprakelijk voor schade geleden ten gevolge van zijn product. Hierop zijn uitzonderingen. Noem er ten minste vier. 6 Wanneer wordt een product als gebrekkig beschouwd? 7 Welke factoren spelen hierbij een belangrijke rol? 8 Waarvoor geldt de productaansprakelijkheid? 9 Wat houdt de franchise bij risicoaansprakelijkheid in? 10 Wanneer de franchise bij risicoaansprakelijkheid van toepassing is, waarom gaat de producent dan toch niet altijd vrijuit? 11 Geef een praktijkvoorbeeld, waaruit blijkt dat productaansprakelijkheid ook op een dienst van toepassing is. 12 Definieer misleidende reclame en geef er een voorbeeld van. 13 Geef ten minste drie soorten mededelingen van misleidende reclame waarvoor een leverancier aansprakelijk kan worden gesteld. 14 Hoe kan bij misleidende reclame het begrip mededelen geïnterpreteerd worden? 15 Als iemand een vordering op grond van misleidende reclame heeft ingesteld, hoe is dan de handelswijze van de leverancier en de rechter? 1.8 Beroepsprocedures 1 Beroepsprocedures kennen juridisch gezien een bepaalde rangorde. Noem deze rangorde en geef er een beknopte toelichting bij. 2 Welke regels gelden er bij klachten in verband met uitkering of verstrekking? 3 Welke rol speelt de Nationale Ombudsman bij de klachtenprocedure wanneer deze niet naar je tevredenheid is afgewikkeld? 4 Voor welke klachten kun je terecht bij de Nationale Ombudsman en voor welke klachten bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen? 5 Wanneer zul je bij de betreffende instantie een bezwaarschrift indienen en aan welke voorwaarden moet je hierbij voldoen? 6 Wanneer een bezwaarschrift door een verzekeringsinstantie is afgewezen, bij welke instantie kun je dan in beroep gaan en aan welke voorwaarden moet je hierbij voldoen? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 10

11 7 Als je voor de zitting bij de rechter bent uitgenodigd, hoe is de procedure daar doorgaans van? 8 Welke uitspraken zijn er in beroepszaken mogelijk. Geef er een beknopte beschrijving bij. 9 Wanneer de uitspraak van de rechter negatief voor je uitvalt, dan heb je de mogelijkheid om verder te procederen. Bij welke instantie doe je dat en hoe moet je dan tewerk gaan? 10 Als je het niet eens bent met de beslissing van de uitkeringsinstantie met betrekking een korting op of een algehele weigering van de uitkering, dan kun je de rechter om een voorlopige voorziening verzoeken. Beschrijf de procedure die hierop van toepassing is. 11 Een uitkeringsinstantie heeft het recht van terugvordering. Welke regels gelden hiervoor? 1.9 Opdrachten hoofdstuk 1 1 Inschakelen van juridische hulp Er doen zich wel eens situaties voor waarbij de ondernemer juridische hulp nodig heeft. Aan joude opdracht om aan de hand van onderstaande vragen uit te zoeken welke juridische de ondernemer kan inschakelen en of hij zich hiervoor kan verzekeren. a. Wie houden zich in Nederland bezig met juridische dienstverlening? En waarop moet een ondernemer letten bij het inschakelen van juridische hulp? b. De ondernemer heeft een rechtsbijstandverzekering. Hoe moet hij handelen? c. Kan een werkgever voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komen? 2 Incassobureau Onderzoek aan de hand van onderstaande vragen welke mogelijkheden een incassobureau een ondernemer kan bieden. a. Wat kan een incassobureau voor een ondernemer betekenen en welke wettelijke rechten heeft een incassobureau? b. Kan een ondernemer een klacht indienen tegen het optreden van een incassobureau? 3 Deurwaarder Onderzoek aan de hand van onderstaande vragen welke mogelijkheden een deurwaarder een ondernemer kan bieden. a. Wat moet een ondernemer zich voorstellen bij het beroep deurwaarder? b. Kan een ondernemer een klacht indienen tegen het optreden van een deurwaarder? c. Hoe moet een ondernemer handelen als een deurwaarder langskomt? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 11

12 4 Rechtskundig adviseur Onderzoek aan de hand van onderstaande vragen welke mogelijkheden een rechtskundig adviseur een ondernemer kan bieden. a. Wat moet een ondernemer zich voorstellen bij een rechtskundig adviseur? b. Kan een ondernemer een klacht indienen tegen het optreden van een rechtskundige adviseur? 5 Advocaat Onderzoek aan de hand van onderstaande vragen welke mogelijkheden een advocaat een ondernemer kan bieden. a. Wat mag een ondernemer verwachten van iemand die zich advocaat noemt? b. Kan een ondernemer een klacht indienen tegen het optreden van een advocaat? c. Hoe vind ik een advocaat? 6 Rechtshulpverlener Onderzoek aan de hand van onderstaande vragen welke mogelijkheden een rechtshulpverlener een ondernemer kan bieden. a. Hoe komt een ondernemer erachter of zijn rechtshulpverlener de juiste is voor zijn probleem? b. Kan een ondernemer onderhandelen over het honorarium van de rechtshulpverlener? 7 Voordat een procedure start Dit is een fase waarin de ondernemer eerst informatie (bewijs) wil inwinnen voordat hij beslist een rechtszaak aan te gaan. De onderstaande vragen geven richting aan het onderzoek in de voorfase. Start nu dit onderzoek. a. Waar kunnen we op internet de wetten vinden en uitspraken van rechters? b. Wanneer moet de ondernemer gaan procederen? c. Er is voor de ondernemer onvoldoende informatie voorhanden om een goede afweging te maken om al dan niet een procedure te starten. Wat nu? d. Een cruciale getuige staat op het punt te emigreren en zal niet meer in staat zijn in enige procedure een verklaring af te leggen. Wat moet de ondernemer nu doen? e. Het bewijsmateriaal dreigt verloren te gaan. Wat moet de ondernemer nu doen? f. Moet de ondernemer een kort geding of een bodemprocedure starten? g. Is het verstandig als de ondernemer een uitgebrachte dagvaarding negeert? 8 Procederen In deze fase vindt er van alles plaats. De onderstaande vragen geven richting aan je onderzoek in de procedurefase. Omdat dit een uitgebreide opdracht is, kun je ook delen uit het geheel onderzoeken. Start nu dit onderzoek. Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 12

13 a. Kan een ondernemer zelf procederen of moet hij een advocaat inschakelen? b. De ondernemer heeft geen geldvordering, maar een niet op geld waardeerbare vordering. Kan hij dan wel procederen? c. Wat is een dwangsom en wanneer legt de rechter mij een dwangsom op? d. De ondernemer wil gaan procederen, maar hij vreest dat de wederpartij na afloop van de procedure geen geld meer heeft om aan het vonnis te voldoen. Wat moet hij dan doen? e. De ondernemer wordt geconfronteerd met een conservatoir beslag waardoor mijn bedrijfsvoering wordt gehinderd. Wat nu? f. Er wordt derdenbeslag onder de ondernemer gelegd. Wat zijn de rechten en verplichtingen van de ondernemer? g. Hoe kan de ondernemer een procedure bespoedigen? h. Wanneer moet de ondernemer griffiegeld betalen? i. Moet de ondernemer verschijnen als de rechter een comparitie van partijen bepaalt? j. De ondernemer heeft schade geleden, maar kan over enige tijd de schade pas goed bepalen. Kan hij toch al een procedure starten? k. Als de ondernemer de rechtszaak wint, moet de wederpartij alle door hem gemaakte kosten vergoeden? l. Moet de ondernemer als opgeroepen getuige altijd getuigen voor de rechter? 9 Na de procedure De rechter heeft uitspraak gedaan; er is vreugde of teleurstelling. Laat de ondernemer of de tegenpartij het erbij zitten of gaat men in hoger beroep? Ook nu kan er weer van alles gebeuren. De onderstaande vragen geven richting aan je onderzoek in de eindfase. Start nu dit onderzoek. a. Wat moet een ondernemer zich voorstellen bij: een vonnis is uitvoerbaar bij voorraad? b. De ondernemer heeft verloren, kan hij in hoger beroep? c. De ondernemer heeft gewonnen, wat nu? 10 Aansprakelijkheid werkgever Een werkgever kan door een werknemer aansprakelijk gesteld worden als hij schade lijdt tijdens zijn diensttijd of als hij onderweg is van zijn huis naar het bedrijf of terug. Hierna is een aantal situaties gepresenteerd waarvan je moet onderzoeken in hoeverre de werkgever aansprakelijk is. a. De werkgever is altijd aansprakelijk voor alle ongelukjes en schade die de werknemer lijdt tijdens zijn werktijd. b. De werkgever geeft de werknemer bij zijn indiensttreding een boekje over het gebruik van de machines en bepaalde stoffen die tijdens het werk worden gebruikt. Dat is voldoende c. De werkplek is toch alleen maar het gebouw waarin de werknemer zijn werkzaamheden uitoefent, toch niet de omgeving daarbuiten? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 13

14 d. De werknemer heeft op een avond thuis bezoek gehad van een klant. Deze klant is boos en heeft hem op het hoofd geslagen. Daar kan de werkgever toch niets aan doen? De werknemer vindt van wel, wat nu? e. De werkgever heeft een feestje voor het personeel georganiseerd en nu is een werknemer gevallen en heeft zijn arm gebroken. Is de werkgever nu aansprakelijk voor de schade die de werknemer stelt te hebben geleden? f. De werknemer heeft in het weekend toen hij een familielid bezocht schade aan de bedrijfsauto veroorzaakt. Kan zijn werkgever deze schade verrekenen met het loon van de werknemer? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 14

15 2 Personen- en familierecht 2.1 Enkele rechtstermen in het privaatrecht 1 Noem twee mogelijke rechtssubjecten. 2 Wat betekent rechtsbevoegdheid? 3 Op welke manier is voor organisaties (dus niet-personen) rechtsbevoegdheid geregeld? 4 Wat betekent handelingsonbekwaamheid? 5 Waartoe dient deze rechtsterm? 6 Wie zijn handelingsonbekwamen? 7 Wat betekent curatele? 8 Wat betekent handelingsonbevoegdheid? 9 Wat is een voogd volgens het recht en wat is zijn rol? 10 Wat betekent beschikkingsonbevoegdheid? 11 Wat is een rechtsfeit? 12 Wat beoogt een rechtshandeling? 13 Wat verstaat men in juridisch opzicht onder goederen? 14 Wat verstaat men in juridisch opzicht onder zaken? 15 Wat verstaat men in juridisch opzicht onder vermogensrecht? 16 Noem de drie kenmerken van overdraagbaarheid en noem daarvan een voorbeeld. 2.2 Kinderen 1 Wanneer spreekt men in juridisch opzicht van kinderen? 2 Op welk moment is een minderjarige bekwaam rechtshandelingen te verrichten? Noem hiervan enige voorbeelden. 3 Op welke gronden kan een minderjarige een arbeidsovereenkomst afsluiten? 4 Hoe is het verlenen van toestemming door een wettelijke vertegenwoordiger geregeld aan een minderjarige? 5 In welk geval wordt verondersteld aan een minderjarige toestemming te zijn verleend? Noem hiervan enige voorbeelden. 6 In welke gevallen is toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger niet nodig? 7 Op welke leeftijd eindigt de minderjarigheid? 8 Wat is handlichting? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 15

16 9 Onder welke voorwaarden past de rechter dit toe? 10 Wanneer is handlichting niet toegestaan? 2.3 Ondercuratelestelling 1 Wat houdt ondercuratelestelling in? 2 Wat is de taak van de provisionele bewindvoerder? 3 Noem een aantal gronden om iemand onder curatele te stellen. 4 Welke gevolgen heeft ondercuratelestelling? 5 Wat is de taak van een curator? 6 Hoe weet men of iemand handelingsonbekwaam is? 7 Wat houdt het beschermingsbewind in? 8 Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en curatele? 9 Op welke gronden wordt beschermingsbewind ingesteld? 10 Welke gevolgen heeft het plaatsen onder beschermingsbewind? 11 Omschrijf het doel van de mentorschapsregeling. 12 Door wie wordt de mentor benoemd? 13 Welke taak heeft de mentor? 14 Noem ten minste twee verschillen tussen mentorschap en curatele dan wel onderbewindstelling. 15 Omschrijf hoe de procedure van aanvraag van mentorschap verloopt. 16 Noem ten minste drie personen die geen mentor kunnen worden. 2.4 Het huwelijksvermogensrecht 1 Definieer het begrip huwelijksvermogensrecht 2 Noem de drie mogelijkheden om de relatie met een levenspartner formeel te regelen. 3 Noem globaal de overeenkomsten en de verschillen tussen de drie relatieovereenkomsten. 4 Noem ten minste drie voorwaarden om een huwelijk aan te kunnen gaan. 5 Welke mogelijkheid biedt de Wet openstelling huwelijk? 6 Noem ten minste twee verschillen tussen de Wet openstelling huwelijk en het huwelijk. 7 Welke rechten en plichten hebben partners volgens de Wet openstelling huwelijk? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 16

17 8 Noem de gevolgen van de Wet openstelling huwelijk in het buitenland. 9 Welk gebied bestrijkt het huwelijksvermogensrecht? 10 Hoe komt de gemeenschap van goederen tot stand? 11 Welke bestuurlijke rechten heeft iedere echtgenoot? 12 Wat verstaat men onder huwelijkse voorwaarden? 13 Hoe kunnen de bestuursrechten bij huwelijkse voorwaarden geregeld zijn? 14 Wanneer eindigt de gemeenschap van goederen? 15 Hoe is de aansprakelijkheid geregeld na ontbinding van de gemeenschap van goederen? 16 Welke functie heeft het huwelijksgoederenregister? 17 Aan welke voorwaarden moet men voldoen om tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden te maken? 18 Welke gevolgen heeft hertrouwen van (dezelfde) gescheiden echtgenoten met betrekking tot de huwelijkse voorwaarden? 19 Welke twee wettelijke afwijkende regelingen zijn mogelijk met betrekking tot de huwelijkse voorwaarden? 20 Wat betekent: scheiding van tafel en bed? 21 Hoe komt scheiding van tafel en bed tot stand? 22 In welke twee gevallen kan een echtscheiding volgen tussen echtgenoten die van tafel en bed gescheiden zijn? 23 Wanneer zal een van de echtgenoten onderhouds- of alimentatieverplichting kunnen eisen? 24 Met welke beperkingen in de onderhouds- of alimentatieverplichting kan de rechter rekening houden? 25 Wanneer eindigt de alimentatieverplichting? 26 Wat verstaat men onder het nihilbeding? 27 In hoeverre geldt het nihilbeding als een van de echtgenoten aanspraak doet op de Wet Werk en Bijstand (WWB)? 2.5 Geregistreerd partnerschap 1 Wat houdt het geregistreerd partnerschap in? 2 Wat verstaat men onder aanverwantschap? 3 Hoe is het gezag over de kinderen bij geregistreerd partnerschap geregeld? 4 Onder welke voorwaarden kunnen personen hun partnerschap laten registreren? 5 Waar ligt het verschil tussen partnerschap en huwelijk? 6 Welke beperking(en) kent de registratie? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 17

18 7 Noem enige bepalingen met betrekking tot het partnerschap. 8 Op welke manieren kan het geregistreerd partnerschap beëindigd worden? 9 Welke stappen moet men nemen voor het beëindigen van het partnerschap? 10 Welke regels kunnen in de beëindigingsverklaring opgenomen worden? 11 Omschrijf de procedure van het omzetten van het geregistreerd partnerschap naar het huwelijk. 12 Omschrijf de wettelijke regelingen bij het opnieuw aangaan van geregistreerd partnerschap of huwelijk van dezelfde partners. Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 18

19 3 Erfrecht 3.1 Algemeen 1 Het einde van een rechtspersoon gebeurd niet door overlijden; bij een natuurlijk persoon is dit wel het geval. Hoe noemt met de overleden natuurlijk persoon juridisch ook wel? 2 Definieer het begrip nalatenschap. 3 Wat is de rol van de erfgenamen in het erfrecht? 4 Op welke twee voorwaarden kan het erven plaatsvinden? 5 Om erfgenaam te kunnen zijn, moet men bestaan. Welke uitzondering geldt hierop? 6 Noem ten minste twee gevallen waarin personen onwaardig zijn te erven. 7 Als er geen natuurlijk persoon of rechtspersoon als erflater aangewezen kan worden, hoe is dan de nalatenschap geregeld? 8 Wat verstaat men onder successiebelasting en waarvan is de hoogte daarvan afhankelijk? 3.2 Versterf-erfrecht of wettelijk erfrecht 1 Hoe is de ordening van het erfrecht wettelijk geregeld? 2 Noem ten minste twee bepalingen in het erfrecht. 3 Als er geen testament is opgemaakt, hoe is dan de vererving van de langstlevende echtgenoot en eventuele kinderen wettelijk geregeld? 4 Wat is het doel van deze wettelijke regeling? 5 Op welke manier kan deze wettelijke verdeling veranderd worden? 6 Een erflater laat achter een echtgenote en twee gemeenschappelijke kinderen. De erflater was gehuwd in de wettelijke gemeenschap van goederen. Het totale vermogen (activa minus passiva) bedraagt De erflater heeft geen testament gemaakt. Bereken de erfdelen. 7 Als de langstlevende geen gebruik wel het erfdeel wenst uit te keren, hoe moet deze dan handelen? 8 Wanneer is er bij vererving sprake van plaatsvervulling? Noem een voorbeeld. 9 Wat is de bestaansreden van wilsrechten? 10 Noem het eerste wilsrecht en geef er een omschrijving van. 11 Noem het tweede wilsrecht en geef er een omschrijving van. 12 Noem het derde wilsrecht en geef er een omschrijving van. Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 19

20 13 Noem het vierde wilsrecht en geef er een omschrijving van. 3.3 Het testamentair erfrecht Noem de drie vormen waarin een uiterste wilsbeschikking vastgelegd kan worden. 2 Waar is een codicil voor bedoeld en op welke wijze moet dit opgesteld zijn? 3 Noem ten minste twee soorten uiterste wilsbeschikkingen en geef er een omschrijving van. 4 Aan een verkrijging is ook een uitsluitingsclausule te koppelen. Wat is de reden waarom men dit wel doet? 5 De erflater kan een executeur benoemen met weinig tot veel bevoegdheden. Noem de drie soorten executeurs en omschrijf van hen de bevoegdheden. 6 Erfgenamen hebben bij erven recht op een legitieme portie. Omschrijf hoe dit wettelijk geregeld is. 7 Omschrijf hoe de opeisbaarheid van de legitieme portie wettelijk geregeld is. 8 Als je een stiefkind wilt laten erven, hoe moet je dit dan regelen? 9 Als je je partner waarmee je ongehuwd samenwoont wilt laten erven, hoe moet je dit dan regelen? 10 De wet kent aan nog een aantal andere personen (andere) dwingende wettelijke rechten, die niet bij testament zijn te ontkrachten. Noem er ten minste twee en geef er een omschrijving bij. 3.4 Boedelafwikkeling 1 Voor de boedelafwikkeling biedt de wet de erfgenamen drie mogelijkheden. Noem de drie keuzemogelijkheden en geef er een omschrijving bij. 2 Er bestaan nog twee andere belangrijke registers die hulp bieden bij het afwikkelen van de nalatenschap. Noem de registers en geef er een omschrijving van. 3 Wat houdt de Verklaring van erfrecht in? 4 Met welk doel is de verklaring van erfrecht in de wet opgenomen? 5 Op welk geval kan de notaris een verklaring van executele afgeven? 6 In welke gevallen is de wettelijke vereffening van toepassing? 7 Welke uitzonderingsgevallen zijn hierop van toepassing? 8 Welke rol kan de kantonrechter vervullen tijdens de boedelafwikkeling en wiens belangen houdt hij daarbij in de gaten? 9 Omschrijf waarvoor het overgangsrecht in het erfrecht bedoeld is. Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 20

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109)

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) sd.cju01.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

RECHTSVORMEN. www.damd.nl

RECHTSVORMEN. www.damd.nl www.damd.nl Rechtsvormen Welke soorten rechtsvormen zijn er voor zzp ers? Hoe kun je je onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel en waar moet je op letten bij het kiezen van een bedrijfsnaam?

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

I VERBINTENISSENRECHT 17

I VERBINTENISSENRECHT 17 I VERBINTENISSENRECHT 17 1 Inleiding in het recht 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Recht en rechtsbronnen 20 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 22 1.2.4 Het gewoonterecht 23 1.3 Privaatrecht

Nadere informatie

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN.

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN. MBO+ / Intermediate vocational education Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Natuurlijk persoon: het gaat hier om een mens; ieder mens heeft rechten en plichten

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Mr. CW.de Ruiter Mr. R.Westra Derde druk Boom Juridische uitgevers Den Haag Inhoud I VERBINTENISSENRECHT in het recht Recht en rechtsbronnen Wetten Verdragen Jurisprudentie

Nadere informatie

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap Bewindvoerderschap Het kan voorkomen dat een erflater van mening is dat zijn erfgenamen (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen van het door hen geërfde vermogen. Dit kan te maken hebben met

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie

Alleen beoefenaren van vrije beroepen hoeven niet te worden ingeschreven in het handelsregister. Dit geldt bijvoorbeeld voor artsen en advocaten.

Alleen beoefenaren van vrije beroepen hoeven niet te worden ingeschreven in het handelsregister. Dit geldt bijvoorbeeld voor artsen en advocaten. De eenmanszaak Algemeen De eenmanszaak is een onderneming waarvan het eigendom bij één persoon is. Wanneer je een eenmanszaak start, bent je zowel oprichter als eigenaar van het bedrijf en bent je helemaal

Nadere informatie

ALGEMENE ECONOMIE /05

ALGEMENE ECONOMIE /05 HBO Algemene economie Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Producenten: indeling M Bedrijven kunnen ingedeeld worden naar sector: F marktsector: G primaire sector:

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178)

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) sd.cju16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

STARTERSEVENT TWENTE

STARTERSEVENT TWENTE STARTERSEVENT TWENTE 2 JUNI 2016 Juridische aandachtspunten voor starters mr. Willeke Krieger mr. Jolien Klomp Enschede Onderwerpen Rechtsvormen van ondernemingen Zekerheden Algemene voorwaarden Handelsnaam

Nadere informatie

Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

Brochure Ondernemingsvormen

Brochure Ondernemingsvormen Brochure Ondernemingsvormen Brochure Ondernemingsvormen / KNGF /239916 / September 2008 / 1 1. 2. Inhoud Inleiding 3 Algemene informatie 4 1. De eenmanszaak 6 2. De Besloten Vennootschap (B.V.) 8 3. De

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk 1 Inleiding / 1 1 Algemeen / 1 2 Inhoud van Boek 1: personen- en familierecht / 2 3 Literatuur over personen- en familierecht / 3 Hoofdstuk 2 De algemene bepalingen

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

2.1. Tariefgroepen... 4 2.2. Vrijstellingen erfbelasting... 4 2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen... 6

2.1. Tariefgroepen... 4 2.2. Vrijstellingen erfbelasting... 4 2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen... 6 Inhoudsopgave Voorwoord...VI 1. Uw erfgenamen... 1 1.1. U heeft geen testament... 1 1.1.1. Wettelijke erfgenamen... 1 1.1.2. Overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen... 1 1.1.3. Plaatsvervulling...

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12 Inhoud Deel 1 Ondernemingsrecht 12 1 Bedrijf en onderneming 15 1.1 Bedrijf, vrij beroep en onderneming 16 1.2 Plicht tot het voeren van een administratie 17 1.3 Plicht tot inschrijving in handelsregister

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Juridische begrippen in begrijpelijke taal Juridische begrippen in begrijpelijke taal Aanverwanten De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel de koude kant. Akte Een akte

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Aanvullend Bibob vragenformulier

Aanvullend Bibob vragenformulier Aanvullend Bibob vragenformulier Verzend Gemeente Rotterdam Directie Veiligheid Kenniscentrum BIBOB Postbus 70012 3002 KP Rotterdam Dit formulier kunt u in de computer invullen. Om te ondertekenen dient

Nadere informatie

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Ondernemerschap in de bouw mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Introductie Martine ten Hove: Trip Advocaten & Notarissen vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden circa 80 juristen

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Samenwoners 2 11 Inleiding 2 12 Een samenlevingscontract 2 13 Wat regelt u in een samenlevingscontract? 2 131 Voor de periode waarin u samenwoont 2 132 Voor het geval u besluit

Nadere informatie

Hoofdlijnen Nederlands Recht Wolters-Noordhoff 1

Hoofdlijnen Nederlands Recht Wolters-Noordhoff 1 Inhoudsopgave Hoofdlijnen Nederlands Recht Prof. mr. C.J. Loonstra Inleiding 1 Terreinverkenning 1.1 Is recht saai? 1.2 Waarom recht? 1.3 Waar vinden we het recht? 1.3.1 De wet 1.3.2 Het verdrag 1.3.3

Nadere informatie

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Tiende druk y> Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V

Nadere informatie

dit erratum per bladzijde aangegeven. ALGEMENE INSTRUCTIE: - Schrap alle vermeldingen en tekst over OVR en CVR.

dit erratum per bladzijde aangegeven. ALGEMENE INSTRUCTIE: - Schrap alle vermeldingen en tekst over OVR en CVR. ERRATUM BIJ FINANCIERING VOOR HET MKB, 6 e druk / 1 e oplage Opmerking: Er is een wetsvoorstel geweest tot wijziging van een aantal ondernemingsvormen. De wijzigingen en aanvullingen zijn - achteraf te

Nadere informatie

Workshop Bestuursmodellen. Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen?

Workshop Bestuursmodellen. Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen? Workshop Bestuursmodellen Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen? Welke rechtsvormen kennen we? Rechtsvorm: zonder rechtspersoonlijkheid? Als u uw bedrijf inschrijft bij de KvK, dan kiest u een

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

/ / 1. Huwelijkse voorwaarden 2011/nr

/ / 1. Huwelijkse voorwaarden 2011/nr / / 1 Huwelijkse voorwaarden 2011/nr Op * verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. de heer JOHANNES BRUINSMA, geboren te Haskerland op vierentwintig maart negentienhonderd achtenvijftig, (rijbewijs nummer

Nadere informatie

Recht in je opleiding

Recht in je opleiding Verbintenissenrecht el ondernemingsrecht Mr. C.W. de Ruiter Mr. R. Westra Tweede druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 201 o Inhoud VERBINTENISSENRECHT I I.I 1.2 i-3 1.4 1.6 i-7 1.8 1.9 I.IO in het recht

Nadere informatie

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken. Begrippenlijst A Aanmaning Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Eenmanszaak. Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap. Vennootschap Onder Firma (V.O.F)

Inhoudsopgave. Eenmanszaak. Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap. Vennootschap Onder Firma (V.O.F) Rechtsvormen Inhoudsopgave Eenmanszaak Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap Vennootschap Onder Firma (V.O.F) Commanditaire vennootschap (C.V) Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Individuele belangenbehartiging Abvakabo FNV

Algemene voorwaarden Individuele belangenbehartiging Abvakabo FNV Algemene voorwaarden Individuele belangenbehartiging Abvakabo FNV Abvakabo FNV. Je werk is het waard In deze brochure kun je kennisnemen van de algemene voorwaarden die Abvakabo FNV hanteert bij het verlenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl)

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl) Najaar 2012, met alle toestanden rondom de formatie van een nieuw kabinet, de belastingplannen en wijzigingen in ZVW etc. zou je het bijna vergeten.. Er is het een en ander gewijzigd in de wetgeving rondom

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 Inhoud Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17 Enkele afkortingen 19 Inleiding 21 Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 27 1.1 Algemeen 27

Nadere informatie

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl Een erfenis afwikkelen www.limesnotarissennieuwkoop.nl Als iemand overlijdt, is het afhandelen van de erfenis niet het eerste waaraan nabestaanden denken. Toch moet na een overlijden een en ander worden

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek

Nadere informatie

Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 Vormgeving van de coöperatie

Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 Vormgeving van de coöperatie Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 Vormgeving van de coöperatie Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Mr. Nghitti Saro-Kortmann, docent en coördinator HBO-Bedrijfsjurist Introductie

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid/Organisatiebeleid Hoofdstuk 4 Ondernemingsvormen Theorieboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Recht Ondernemer Ondernemingsvormen 1 Theorieboek voor het theorie-examen:

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak: Persoonsvennootschap: Vennootschap Onder Firma: Commanditaire vennootschap (CV) Maatschap: Eigen vermogen: totaal eigen geld dat in

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49 vii Voorwoord v Lijst van afkortingen vi Softy bv xv Bedrijfsprofiel Softy bv xv Deel 1 Algemene inleiding 1 1 Inleiding 3 1.1 Wat is recht? 3 1.2 Rechtspraak 4 1.3 Rechtsbronnen 4 1.4 Formeel en materieel

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over erven

Veel gestelde vragen over erven Veel gestelde vragen over erven Vraag aan de notaris: gespaarde vakantiedagen en erfenis Na de vakantie vond ik het tijd de balans op te maken: hoeveel vakantiedagen heb ik nog? Ik ben tot de conclusie

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

A. Ondernemer en huwelijk

A. Ondernemer en huwelijk A. Ondernemer en huwelijk Iedere ondernemer die met een partner samen woont, is vrij om zijn of haar in komen te innen en om een bankrekening te openen. Het maakt daarbij niets uit voor welke samenlevingsvorm

Nadere informatie

Checklist verdelen en verrekenen. Huwelijkse voorwaarden

Checklist verdelen en verrekenen. Huwelijkse voorwaarden Checklist verdelen en verrekenen Huwelijkse voorwaarden Zaakgegevens Aan de administratie van de rechtbank te... Naam advocaat: Formulier voor: Naam partij: Naam wederpartij: Advocaat wederpartij: Zaaknummer:

Nadere informatie

Bas Schipper. notaris en estate-planner. Starters Event Rabobank. 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo

Bas Schipper. notaris en estate-planner. Starters Event Rabobank. 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo Bas Schipper notaris en estate-planner Starters Event Rabobank 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo 1 In welk juridisch jasje wordt de onderneming gegoten? Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid; het juridische

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

Om welke bouwaanvraag gaat het en wat is het (voorlopige) adres van de bouwactiviteit?

Om welke bouwaanvraag gaat het en wat is het (voorlopige) adres van de bouwactiviteit? BIBOB VRAGENFORMULIER Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (4 juni 2013 nr 389136) Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

Wettenbundel Verzekeringen INKIJKEXEMPLAAR

Wettenbundel Verzekeringen INKIJKEXEMPLAAR Wettenbundel Verzekeringen 2017-2018 Burgerlijk Wetboek_FM.indd 1 25/07/17 10:32 AM Burgerlijk Wetboek_FM.indd 2 25/07/17 10:32 AM Wettenbundel Verzekeringen 2017-2018 Wetsartikelen in de verzekeringspraktijk

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 16 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Hartenstijn bv heeft op 1 januari de volgende balans opgesteld: Balans 1 januari 2009 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Organisatie van de preventieve rechtspleging

Organisatie van de preventieve rechtspleging Bijlage bij de vragenlijst Preventieve rechtspleging in Europa Organisatie van de preventieve rechtspleging Belangrijke toelichtingen: 1. De tabel gaat van bepaalde feitelijke levensomstandigheden/vraagstellingen

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p.

Nadere informatie

OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn?

OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn? Vragen hoofdstuk 3: De onderneming nader bekeken OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn? 2. Noem minimaal drie

Nadere informatie

Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk)

Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk) Solvent BV Postbus 5039 5800 GA Venray Telefoon 0478-51 71 06 Fax 077-463 38 21 Email: info@solventbv.nl www.solventbv.nl Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening (vertrouwelijk) s.v.p. formulier duidelijk

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk

A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk kandidaat- OFFERTE HUWELIJKSE VOORWAARDEN STAANDE HUWELIJK A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk notarieel

Nadere informatie

INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING

INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Hengelosestraat 571 053 484 00 00 www.123notaris.com INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

CONCEPT. Ontwerpbesluit van houdende de vaststelling van een nieuw Handelsregisterbesluit 200. (Handelsregisterbesluit 200.)

CONCEPT. Ontwerpbesluit van houdende de vaststelling van een nieuw Handelsregisterbesluit 200. (Handelsregisterbesluit 200.) CONCEPT Ontwerpbesluit van houdende de vaststelling van een nieuw Handelsregisterbesluit 200. (Handelsregisterbesluit 200.) (16-11-2007) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden

Nadere informatie

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Op *** verscheen voor mij, mr. ***, notaris te Rotterdam:-----------------------------

Nadere informatie

Levenstestament voor. Ondernemers

Levenstestament voor. Ondernemers Levenstestament voor Ondernemers Levenstestament voor Ondernemers Als u als ondernemer bijvoorbeeld door langdurig ziekte onverwacht uitvalt, is de kans groot dat het bedrijf tijdelijk stuurloos is. Dit

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN Versie PV2017/3.1 Juridische aspecten van personenvennootschappen Dit document behandelt in kort bestek de juridische aspecten van personenvennootschappen. Een personenvennootschap

Nadere informatie

De Ondernemers Coöperatie U.A.

De Ondernemers Coöperatie U.A. De Ondernemers Coöperatie U.A. De oplossing voor scheiding tussen privé en zakelijk Vermogen en Risico Coöperatie Nos Inngut Bonum U.A. 1 De coöperatie een vergeten rechtsvorm, maar een veel beter alternatief

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 047 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie