Rechts- en Wetskennis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechts- en Wetskennis"

Transcriptie

1 Rechts- en Wetskennis Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN DE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT WAT IS RECHT? BRONNEN VAN HET RECHT INDELING VAN HET RECHT DE GRONDWET DE MACHTEN IN DE STAAT AANSPRAKELIJKHEID RISICOAANSPRAKELIJKHEID BEROEPSPROCEDURES OPDRACHTEN HOOFDSTUK PERSONEN- EN FAMILIERECHT ENKELE RECHTSTERMEN IN HET PRIVAATRECHT KINDEREN ONDERCURATELESTELLING HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ERFRECHT ALGEMEEN VERSTERF-ERFRECHT OF WETTELIJK ERFRECHT HET TESTAMENTAIR ERFRECHT BOEDELAFWIKKELING BEDRIJFSVESTIGING: INSTANTIES EN WETTEN ONDERNEMINGSRECHT ONDERNEMINGSVORMEN EEN RECHTSVORM KIEZEN Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 1

2 4.4 KAMERS VAN KOOPHANDEL (KVK) HANDELSREGISTERWET HANDELSNAAMWET BOEKHOUDPLICHT EN WET OP DE JAARREKENING BELASTINGDIENST FIOD-ECD BEDRIJF STAKEN SURSEANCE VAN BETALING FAILLISSEMENT ANTI-MISBRUIKWETGEVING RECHTSPERSONEN WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN (WSNP) OPDRACHTEN HOOFDSTUK SOCIAAL-ECONOMISCHE WETGEVING WET PERSONENVERVOER WINKELTIJDENWET CADEAU-ACTIES WARENWET METROLOGIEWET BENELUX VERDRAG INZAKE DE INTELLECTUELE EIGENDOM RIJKSOCTROOIWET MEDEDINGINGSRECHT SPECIFIEKE WETTEN EN REGELS MOBILITEITSBRANCHE OPDRACHTEN HOOFDSTUK MILIEURECHT WET MILIEUBEHEER AFVALSTOFFEN AFVALPREVENTIE AFVALSCHEIDING BEDRIJVEN AFVALSCHEIDING HUISHOUDENS AFVALSTOFFEN OPSLAAN EN AFGEVEN AFVALWATER EN BODEMBESCHERMING OPDRACHTEN HOOFDSTUK OVEREENKOMSTENRECHT DE OVEREENKOMST BENOEMDE OVEREENKOMSTEN OPDRACHTEN HOOFDSTUK VERZEKERINGSRECHT VERZEKEREN VERZEKERINGSOVEREENKOMST VEEL VOORKOMENDE SCHADEVERZEKERINGEN OPDRACHTEN HOOFDSTUK SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE SOCIALE ZEKERHEID VOLKSVERZEKERINGEN WERKNEMERSVERZEKERINGEN Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 2

3 9.4 SOCIALE VOORZIENINGEN PENSIOEN ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT ARBEIDSOVEREENKOMST EN CAO FLEXWET ARBEIDSDUUR, WERK- EN RUSTTIJDEN FUNCTIE-INDELING EN BELONING ONTSLAGRECHT WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN (WOR) OPDRACHTEN HOOFDSTUK SOCIALE ARBEIDSWETGEVING ARBEIDSTIJDENWET (ATW) ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET (ARBOWET) ARBOBELEID ARBOZORG EN ORGANISATIE VAN DE ARBEID INRICHTING ARBEIDSPLAATSEN GEVAARLIJKE STOFFEN EN BIOLOGISCHE AGENTIA FYSIEKE BELASTING FYSISCHE FACTOREN PSYCHOLOGISCHE BELASTING ARBEIDSMIDDELEN EN SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM S) HANDELEN BIJ ONGEVALLEN HANDELEN BIJ BRAND OPDRACHTEN HOOFDSTUK Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 3

4 1 De Nederlandse rechtsstaat 1 Wat is een rechtsstaat? 2 Wat is het doel van een rechtsstaat? 3 Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn om van een rechtsstaat te spreken? 1.1 Wat is recht? 1 Definieer het begrip recht. 2 Hoe werd recht in vroegere tijden wel vastgesteld en gehandhaafd? 3 Hoe wordt recht in onze huidige samenleving vastgesteld en gehandhaafd? 4 Wat betekent: Nederland is een rechtsstaat? 1.2 Bronnen van het recht 1 Uit welke bronnen kan men putten bij rechtspleging? 2 Waarom zijn wetten de belangrijkste vindplaats van rechtsregels? 3 Noem enkele belangrijke zaken die in wetten vastgelegd zijn. 4 Wat verstaat men onder jurisprudentie? 5 Geef een voorbeeld waarin de rechter hiervan gebruik maakt. 6 Hoe ontstaat jurisprudentie? 7 Wat verstaat men onder ongeschreven recht ofwel gewoonten? 8 Wanneer mag ongeschreven recht toegepast worden? 9 Waarom wordt er zelden van ongeschreven recht gebruikgemaakt? 10 Geef een voorbeeld waar ongeschreven recht wel toegepast wordt. 11 Wat is het doel van deze vorm van rechtsregels? 12 Waarom is een verdrag bepalend voor de Nederlandse (Grond)wet? 1.3 Indeling van het recht 1 Noem drie soorten onderscheidingen in het recht. 2 Wat is in het materieel recht geregeld? 3 Geef een voorbeeld van materieel recht. 4 Wat is in het formeel recht geregeld? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 4

5 5 Geef een voorbeeld van formeel recht. 6 Wat is in het publiekrecht geregeld? 7 Hoe heet het recht dat bestaat tussen burgers onderling? 8 Wanneer kan de overheid onder het burgerlijk recht vallen? 9 Welke rechtsgebieden vallen onder het privaatrecht? 10 Wat is in het dwingend recht geregeld? 11 Geef voorbeelden van dwingend recht, waarbij sprake is van publiekrecht en privaatrecht. 12 Wat is in het regelend recht geregeld? 13 Geef een voorbeeld van regelend recht. 1.4 De Grondwet 1 Waarom is de Grondwet de belangrijkste Nederlandse wet? 2 Noem ten minste vier zaken die in de Grondwet geregeld zijn. 3 Noem de twee politieke rechten die in de Grondwet geregeld zijn. 4 Noem ten minste drie vrijheidsrechten die in de Grondwet geregeld zijn. 5 Noem ten minste twee plichten die in de Grondwet geregeld zijn. 6 Waarin wordt de Grondwet nader uitgewerkt? 7 Wat is een organieke wetten? Noem er een. 1.5 De machten in de staat 1 De opdeling van de macht is ontleend aan de trias politica. a. Noem deze opdeling. b. Geef de reden waarom deze opdeling gemaakt is. c. Op welke manier is het in Nederland geregeld dat niet een persoon alle macht aan zich kan binden? 2 Vertel globaal hoe de Nederlandse overheid georganiseerd is en benoem daarbij de overheidsorganen. 3 Vertel hoe in Nederland de wetgevende macht georganiseerd is en wat hun taken zijn. 4 In de wetgevende macht kennen we het zogenoemde dualistische stelsel. Wat wordt hieronder verstaan en welke functie heeft dit? 5 Geef van onderstaande regeringsdeelnemers aan wat binnen de regering hun taak, macht en eventuele samenstelling is en of men lid van een politieke partij moet zijn of anderszins met de politiek te maken moet hebben om gekozen of aangezocht te worden: a. de koning; Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 5

6 b. de regering; c. het kabinet; d. de ministerraad; e. de Staten-Generaal; f. de minister-president; g. de minister; h. de staatssecretaris; i. de rechterlijke macht. 6 Hoe worden de leden van de Tweede Kamer gekozen? 7 Hoeveel leden telt de Tweede Kamer? 8 Welke rol vervult de Tweede Kamer in het wetgevingsproces? 9 Door wie worden de leden van de Eerste Kamer gekozen? 10 Hoeveel leden telt de Eerste Kamer? 11 De leden van de Eerste Kamer worden via zogenoemde getrapte verkiezingen gekozen. Vertel hoe dit functioneert. 12 Welke rol vervult de Eerste Kamer in het wetgevingsproces? 13 Welke rechten hebben Kamerleden in verband met hun controlerende taak? 14 Op welke manier komt een wet tot stand? Benoem dit puntsgewijs. 15 Wat houdt een Memorie van Toelichting in? 16 Wat is een Voorlopig Verslag? 17 Welke persoon kan antwoorden met een Memorie van Antwoord? 18 Wat kan men met het Recht van Amendement? 19 Wanneer spreken we van Algemene Beschouwingen en in welke Kamer vinden die plaats? 20 Wie bekrachtigt in laatste instantie het wetsontwerp en hoe vindt de bekrachtiging plaats? 21 Hoeveel dagen na publicatie treedt de wet in werking? 22 Wat is het verschil tussen een wet en een wetboek? 23 Geef voorbeelden van wetten en wetboeken. 24 Over welke drie partijen is de uitvoerende macht verdeeld? 25 Bij wie berust bij het landelijk bestuur de uitvoerende macht? 26 Om deze uitvoerende macht uit te oefenen, hanteert men instrumenten. Welke zijn deze en in welke rangorde staan ze tot elkaar? 27 Wat is een Koninklijk Besluit, wanneer wordt deze toegepast en hoe wordt deze bekend gemaakt? 28 Als de vorige vraag, maar dan voor een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). 29 Waarom is een AMvB een bijzonder KB? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 6

7 30 Geef voorbeelden van wanneer een wet, een AMvB en een KB toegepast worden. 31 Wie controleert/controleren AMvB s en KB s? 32 Welke regeringsdeelnemers zorgen voor het totstandkomen en uitvoeren van wetten? 33 Welk adviesorgaan staat hen ten dienste? 34 Welke positie heeft de koning(in) als regeringsfunctionaris en welke taak oefent hij(zij) daarin uit? 35 De koning(in) is onschendbaar. Wat houdt dit in? 36 Welke positie heeft de minister-president als regeringsfunctionaris en welke taak oefent hij daarin uit? 37 Welke positie hebben de ministers als regeringsfunctionaris en welke taak (taken) oefenen zij daarin uit? 38 Hoe is de ministerraad samengesteld en hoe functioneert dit orgaan? 39 Welke positie hebben de staatssecretarissen als regeringsfunctionaris en welke taak (taken) oefenen zij daarin uit? 40 Welke overeenkomsten respectievelijk welke verschillen zijn er tussen de ministerraad en het kabinet? 41 Hoe is het provinciaal bestuur van Nederland samengesteld? 42 Welke positie heeft een provincie in de bestuurslaag? Noem twee gebieden waarop het provinciaal bestuur actief is. 43 Door wie worden de leden van de Provinciale Staten gekozen? 44 Bij wie berust bij het provinciaal bestuur de uitvoerende macht? 45 Geef hierin de rangorde aan. 46 Door wie worden de verschillende bestuursgeledingen gekozen/aangesteld? 47 Welke taak heeft iedere bestuursgeleding? 48 Op welke manier oefenen zij de wetgevende en uitvoerende macht uit? 49 Wat is het verschil in kiesstelsel tussen de Gedeputeerde Staten en de regering? 50 Welke specifieke naam heeft dit kiesstelsel? 51 Bij wie berust bij het gemeentebestuur de uitvoerende macht? 52 Geef hierin de rangorde aan. 53 Door wie worden de verschillende bestuursgeledingen gekozen/aangesteld? 54 Welke taak heeft iedere bestuursgeleding? 55 Op welke manier oefenen zij de wetgevende en uitvoerende macht uit? 56 Geef een overzicht van het stemrecht dat de burgemeester heeft. Ben je het hiermee eens? 57 Welke andere overheidsorganen bezitten eveneens een uitvoerende macht? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 7

8 58 Welke colleges in Nederland zijn met de rechtspraak belast? Geef hierin de rangorde aan. 59 Welke functie heeft het Openbaar Ministerie (OM) binnen de rechterlijke macht? 60 Welke functie hebben rechters binnen de rechterlijke macht? En welke rechten en plichten hebben zij volgens de wet? 61 Wat verstaan we in Nederland onder rechtspraak? 62 Welke functie vervult de Officier van Justitie (OvJ) binnen de rechterlijke macht? 63 Noem ten minste twee rollen die OvJ s vervullen. 64 Wat houdt het opportuniteitsbeginsel in? 65 Geef in grove lijnen de rol van de OvJ weer als openbaar aanklager. 66 Geef het verschil en de overeenkomst in taken aan tussen de procureur, de advocaat en de deurwaarder. 67 Wat zijn dagvaardingen en exploten? 68 Noem enkele zaken die door de kantonrechter behandeld worden. 69 Geef in grove lijnen de rol van de kantonrechter weer bij de behandeling van overtredingen. 70 Noem enkele zaken die door de rechtbank behandeld worden. 71 Welke afdelingen kent de rechtbank? 72 Kun je een reden bedenken waarom je burgerlijke zaken voor de rechtbank alleen met behulp van een procureur (advocaat) mag verdedigen? 73 Hoe heet een uitspraak van de rechtbank? 74 Als je het met een uitspraak van de rechtbank niet eens bent, bij wie kun je dan in hoger beroep gaan? 75 Welke zaken behandelt het gerechtshof? 76 Hoe heet een uitspraak van het gerechtshof? 77 Als je het met een uitspraak van het gerechtshof niet eens bent, bij wie kun je dan in hoger beroep gaan? 78 Hoe heet dit hoger beroep ook wel? 79 In hoeverre spreekt de Hoge Raad recht? 80 Geschillen hoeven niet altijd aan een rechter voorgelegd te worden, maar kunnen ook door arbitrage gedaan worden. Welk verschil zit hierin? 1.6 Aansprakelijkheid 1 Wat houdt aansprakelijkheid in? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 8

9 2 Welke vormen van aansprakelijkheid worden er (in de wet) onderscheiden? 3 Wanneer ben je contractueel aansprakelijk en op welke wijze kun je hier onder uit? 4 Wat houdt wettelijke aansprakelijkheid in en op welke gronden ben je wettelijk aansprakelijk? 5 Je kunt je verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid. Wat is er dan van de wettelijke aansprakelijkheid verzekerd en wat niet? 6 Wat houdt schuldaansprakelijkheid in en onder welke drie voorwaarden is dat zo? Noem er een voorbeeld bij. 7 Wat houdt risicoaansprakelijkheid in? Noem er een voorbeeld bij. 8 Wat wordt er onder onrechtmatige daad verstaan? Je mag ook de definitie ervan geven. 9 Op welke wijze is in het Burgerlijk Wetboek de onrechtmatige daad geregeld? 10 Om iemand aansprakelijk te kunnen stellen, moet er aan een aantal vereisten worden voldaan. Welke vereisten zijn dit? 11 Noem ten minste twee zaken die als onrechtmatige daad worden aangemerkt. 12 Wat verstaat de wet onder schuld? 13 Wanneer is er wettelijk gezien sprake van schade? 14 Wat verstaat de wet onder causaliteit bij onrechtmatige daad? 15 Wat wordt er onder causaal verband verstaan? Geef er een voorbeeld van. 16 Wat wordt bedoeld met de eis der relativiteit? Geef hiervan een praktijkvoorbeeld met daarin de geschonden norm. 17 Bij eventuele aansprakelijkheid speelt ook eigen schuld een rol. Wanneer is dit het geval en wat is daarvan het gevolg? Geef er een voorbeeld van. 18 De aansprakelijkheidsstelling kan verjaren. Hoe is dit in het BW geregeld? 1.7 Risicoaansprakelijkheid 1 Wat is het verschil tussen schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid? Geef van beide een praktijkvoorbeeld. 2 Er is sprake van een ouder-kind-relatie. Als het kind een onrechtmatige daad pleegt, bij wie ligt dan de aansprakelijkheid: a. als het kind jonger is dan 14 jaar; b. als het kind 14 of 15 jaar is? 3 Bij wie ligt de aansprakelijkheid: a. in de verhouding werkgever en werknemer; b. in de verhouding leidinggevende en werknemer, als deze laatste in opdracht van de leidinggevende handelt; c. als vraag a, maar dan als de werknemer opzettelijk of door grove nalatigheid schade te verwijten valt? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 9

10 4 Op welke wijze is de wettelijke aansprakelijkheid geregeld: a. als een onderaannemer/vertegenwoordiger schade veroorzaakt? b. als een persoonlijke zaak bij een ander schade veroorzaakt? c. als een bezitter van een roerende zaak hiermee schade veroorzaakt? d. als vraag c maar dan voor een gebrekkige opstal? e. als vraag c maar dan voor erfpacht? f. als iemand in de uitoefening van zijn beroep een gevaarlijke stof gebruikt of onder zich heeft? g. als een stortplaats voor of na sluitingstijd verontreiniging veroorzaakt? h. als een dier van een bezitter schade veroorzaakt? i. als een product gebrekkig is? 5 Een producent is aansprakelijk voor schade geleden ten gevolge van zijn product. Hierop zijn uitzonderingen. Noem er ten minste vier. 6 Wanneer wordt een product als gebrekkig beschouwd? 7 Welke factoren spelen hierbij een belangrijke rol? 8 Waarvoor geldt de productaansprakelijkheid? 9 Wat houdt de franchise bij risicoaansprakelijkheid in? 10 Wanneer de franchise bij risicoaansprakelijkheid van toepassing is, waarom gaat de producent dan toch niet altijd vrijuit? 11 Geef een praktijkvoorbeeld, waaruit blijkt dat productaansprakelijkheid ook op een dienst van toepassing is. 12 Definieer misleidende reclame en geef er een voorbeeld van. 13 Geef ten minste drie soorten mededelingen van misleidende reclame waarvoor een leverancier aansprakelijk kan worden gesteld. 14 Hoe kan bij misleidende reclame het begrip mededelen geïnterpreteerd worden? 15 Als iemand een vordering op grond van misleidende reclame heeft ingesteld, hoe is dan de handelswijze van de leverancier en de rechter? 1.8 Beroepsprocedures 1 Beroepsprocedures kennen juridisch gezien een bepaalde rangorde. Noem deze rangorde en geef er een beknopte toelichting bij. 2 Welke regels gelden er bij klachten in verband met uitkering of verstrekking? 3 Welke rol speelt de Nationale Ombudsman bij de klachtenprocedure wanneer deze niet naar je tevredenheid is afgewikkeld? 4 Voor welke klachten kun je terecht bij de Nationale Ombudsman en voor welke klachten bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen? 5 Wanneer zul je bij de betreffende instantie een bezwaarschrift indienen en aan welke voorwaarden moet je hierbij voldoen? 6 Wanneer een bezwaarschrift door een verzekeringsinstantie is afgewezen, bij welke instantie kun je dan in beroep gaan en aan welke voorwaarden moet je hierbij voldoen? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 10

11 7 Als je voor de zitting bij de rechter bent uitgenodigd, hoe is de procedure daar doorgaans van? 8 Welke uitspraken zijn er in beroepszaken mogelijk. Geef er een beknopte beschrijving bij. 9 Wanneer de uitspraak van de rechter negatief voor je uitvalt, dan heb je de mogelijkheid om verder te procederen. Bij welke instantie doe je dat en hoe moet je dan tewerk gaan? 10 Als je het niet eens bent met de beslissing van de uitkeringsinstantie met betrekking een korting op of een algehele weigering van de uitkering, dan kun je de rechter om een voorlopige voorziening verzoeken. Beschrijf de procedure die hierop van toepassing is. 11 Een uitkeringsinstantie heeft het recht van terugvordering. Welke regels gelden hiervoor? 1.9 Opdrachten hoofdstuk 1 1 Inschakelen van juridische hulp Er doen zich wel eens situaties voor waarbij de ondernemer juridische hulp nodig heeft. Aan joude opdracht om aan de hand van onderstaande vragen uit te zoeken welke juridische de ondernemer kan inschakelen en of hij zich hiervoor kan verzekeren. a. Wie houden zich in Nederland bezig met juridische dienstverlening? En waarop moet een ondernemer letten bij het inschakelen van juridische hulp? b. De ondernemer heeft een rechtsbijstandverzekering. Hoe moet hij handelen? c. Kan een werkgever voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komen? 2 Incassobureau Onderzoek aan de hand van onderstaande vragen welke mogelijkheden een incassobureau een ondernemer kan bieden. a. Wat kan een incassobureau voor een ondernemer betekenen en welke wettelijke rechten heeft een incassobureau? b. Kan een ondernemer een klacht indienen tegen het optreden van een incassobureau? 3 Deurwaarder Onderzoek aan de hand van onderstaande vragen welke mogelijkheden een deurwaarder een ondernemer kan bieden. a. Wat moet een ondernemer zich voorstellen bij het beroep deurwaarder? b. Kan een ondernemer een klacht indienen tegen het optreden van een deurwaarder? c. Hoe moet een ondernemer handelen als een deurwaarder langskomt? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 11

12 4 Rechtskundig adviseur Onderzoek aan de hand van onderstaande vragen welke mogelijkheden een rechtskundig adviseur een ondernemer kan bieden. a. Wat moet een ondernemer zich voorstellen bij een rechtskundig adviseur? b. Kan een ondernemer een klacht indienen tegen het optreden van een rechtskundige adviseur? 5 Advocaat Onderzoek aan de hand van onderstaande vragen welke mogelijkheden een advocaat een ondernemer kan bieden. a. Wat mag een ondernemer verwachten van iemand die zich advocaat noemt? b. Kan een ondernemer een klacht indienen tegen het optreden van een advocaat? c. Hoe vind ik een advocaat? 6 Rechtshulpverlener Onderzoek aan de hand van onderstaande vragen welke mogelijkheden een rechtshulpverlener een ondernemer kan bieden. a. Hoe komt een ondernemer erachter of zijn rechtshulpverlener de juiste is voor zijn probleem? b. Kan een ondernemer onderhandelen over het honorarium van de rechtshulpverlener? 7 Voordat een procedure start Dit is een fase waarin de ondernemer eerst informatie (bewijs) wil inwinnen voordat hij beslist een rechtszaak aan te gaan. De onderstaande vragen geven richting aan het onderzoek in de voorfase. Start nu dit onderzoek. a. Waar kunnen we op internet de wetten vinden en uitspraken van rechters? b. Wanneer moet de ondernemer gaan procederen? c. Er is voor de ondernemer onvoldoende informatie voorhanden om een goede afweging te maken om al dan niet een procedure te starten. Wat nu? d. Een cruciale getuige staat op het punt te emigreren en zal niet meer in staat zijn in enige procedure een verklaring af te leggen. Wat moet de ondernemer nu doen? e. Het bewijsmateriaal dreigt verloren te gaan. Wat moet de ondernemer nu doen? f. Moet de ondernemer een kort geding of een bodemprocedure starten? g. Is het verstandig als de ondernemer een uitgebrachte dagvaarding negeert? 8 Procederen In deze fase vindt er van alles plaats. De onderstaande vragen geven richting aan je onderzoek in de procedurefase. Omdat dit een uitgebreide opdracht is, kun je ook delen uit het geheel onderzoeken. Start nu dit onderzoek. Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 12

13 a. Kan een ondernemer zelf procederen of moet hij een advocaat inschakelen? b. De ondernemer heeft geen geldvordering, maar een niet op geld waardeerbare vordering. Kan hij dan wel procederen? c. Wat is een dwangsom en wanneer legt de rechter mij een dwangsom op? d. De ondernemer wil gaan procederen, maar hij vreest dat de wederpartij na afloop van de procedure geen geld meer heeft om aan het vonnis te voldoen. Wat moet hij dan doen? e. De ondernemer wordt geconfronteerd met een conservatoir beslag waardoor mijn bedrijfsvoering wordt gehinderd. Wat nu? f. Er wordt derdenbeslag onder de ondernemer gelegd. Wat zijn de rechten en verplichtingen van de ondernemer? g. Hoe kan de ondernemer een procedure bespoedigen? h. Wanneer moet de ondernemer griffiegeld betalen? i. Moet de ondernemer verschijnen als de rechter een comparitie van partijen bepaalt? j. De ondernemer heeft schade geleden, maar kan over enige tijd de schade pas goed bepalen. Kan hij toch al een procedure starten? k. Als de ondernemer de rechtszaak wint, moet de wederpartij alle door hem gemaakte kosten vergoeden? l. Moet de ondernemer als opgeroepen getuige altijd getuigen voor de rechter? 9 Na de procedure De rechter heeft uitspraak gedaan; er is vreugde of teleurstelling. Laat de ondernemer of de tegenpartij het erbij zitten of gaat men in hoger beroep? Ook nu kan er weer van alles gebeuren. De onderstaande vragen geven richting aan je onderzoek in de eindfase. Start nu dit onderzoek. a. Wat moet een ondernemer zich voorstellen bij: een vonnis is uitvoerbaar bij voorraad? b. De ondernemer heeft verloren, kan hij in hoger beroep? c. De ondernemer heeft gewonnen, wat nu? 10 Aansprakelijkheid werkgever Een werkgever kan door een werknemer aansprakelijk gesteld worden als hij schade lijdt tijdens zijn diensttijd of als hij onderweg is van zijn huis naar het bedrijf of terug. Hierna is een aantal situaties gepresenteerd waarvan je moet onderzoeken in hoeverre de werkgever aansprakelijk is. a. De werkgever is altijd aansprakelijk voor alle ongelukjes en schade die de werknemer lijdt tijdens zijn werktijd. b. De werkgever geeft de werknemer bij zijn indiensttreding een boekje over het gebruik van de machines en bepaalde stoffen die tijdens het werk worden gebruikt. Dat is voldoende c. De werkplek is toch alleen maar het gebouw waarin de werknemer zijn werkzaamheden uitoefent, toch niet de omgeving daarbuiten? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 13

14 d. De werknemer heeft op een avond thuis bezoek gehad van een klant. Deze klant is boos en heeft hem op het hoofd geslagen. Daar kan de werkgever toch niets aan doen? De werknemer vindt van wel, wat nu? e. De werkgever heeft een feestje voor het personeel georganiseerd en nu is een werknemer gevallen en heeft zijn arm gebroken. Is de werkgever nu aansprakelijk voor de schade die de werknemer stelt te hebben geleden? f. De werknemer heeft in het weekend toen hij een familielid bezocht schade aan de bedrijfsauto veroorzaakt. Kan zijn werkgever deze schade verrekenen met het loon van de werknemer? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 14

15 2 Personen- en familierecht 2.1 Enkele rechtstermen in het privaatrecht 1 Noem twee mogelijke rechtssubjecten. 2 Wat betekent rechtsbevoegdheid? 3 Op welke manier is voor organisaties (dus niet-personen) rechtsbevoegdheid geregeld? 4 Wat betekent handelingsonbekwaamheid? 5 Waartoe dient deze rechtsterm? 6 Wie zijn handelingsonbekwamen? 7 Wat betekent curatele? 8 Wat betekent handelingsonbevoegdheid? 9 Wat is een voogd volgens het recht en wat is zijn rol? 10 Wat betekent beschikkingsonbevoegdheid? 11 Wat is een rechtsfeit? 12 Wat beoogt een rechtshandeling? 13 Wat verstaat men in juridisch opzicht onder goederen? 14 Wat verstaat men in juridisch opzicht onder zaken? 15 Wat verstaat men in juridisch opzicht onder vermogensrecht? 16 Noem de drie kenmerken van overdraagbaarheid en noem daarvan een voorbeeld. 2.2 Kinderen 1 Wanneer spreekt men in juridisch opzicht van kinderen? 2 Op welk moment is een minderjarige bekwaam rechtshandelingen te verrichten? Noem hiervan enige voorbeelden. 3 Op welke gronden kan een minderjarige een arbeidsovereenkomst afsluiten? 4 Hoe is het verlenen van toestemming door een wettelijke vertegenwoordiger geregeld aan een minderjarige? 5 In welk geval wordt verondersteld aan een minderjarige toestemming te zijn verleend? Noem hiervan enige voorbeelden. 6 In welke gevallen is toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger niet nodig? 7 Op welke leeftijd eindigt de minderjarigheid? 8 Wat is handlichting? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 15

16 9 Onder welke voorwaarden past de rechter dit toe? 10 Wanneer is handlichting niet toegestaan? 2.3 Ondercuratelestelling 1 Wat houdt ondercuratelestelling in? 2 Wat is de taak van de provisionele bewindvoerder? 3 Noem een aantal gronden om iemand onder curatele te stellen. 4 Welke gevolgen heeft ondercuratelestelling? 5 Wat is de taak van een curator? 6 Hoe weet men of iemand handelingsonbekwaam is? 7 Wat houdt het beschermingsbewind in? 8 Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en curatele? 9 Op welke gronden wordt beschermingsbewind ingesteld? 10 Welke gevolgen heeft het plaatsen onder beschermingsbewind? 11 Omschrijf het doel van de mentorschapsregeling. 12 Door wie wordt de mentor benoemd? 13 Welke taak heeft de mentor? 14 Noem ten minste twee verschillen tussen mentorschap en curatele dan wel onderbewindstelling. 15 Omschrijf hoe de procedure van aanvraag van mentorschap verloopt. 16 Noem ten minste drie personen die geen mentor kunnen worden. 2.4 Het huwelijksvermogensrecht 1 Definieer het begrip huwelijksvermogensrecht 2 Noem de drie mogelijkheden om de relatie met een levenspartner formeel te regelen. 3 Noem globaal de overeenkomsten en de verschillen tussen de drie relatieovereenkomsten. 4 Noem ten minste drie voorwaarden om een huwelijk aan te kunnen gaan. 5 Welke mogelijkheid biedt de Wet openstelling huwelijk? 6 Noem ten minste twee verschillen tussen de Wet openstelling huwelijk en het huwelijk. 7 Welke rechten en plichten hebben partners volgens de Wet openstelling huwelijk? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 16

17 8 Noem de gevolgen van de Wet openstelling huwelijk in het buitenland. 9 Welk gebied bestrijkt het huwelijksvermogensrecht? 10 Hoe komt de gemeenschap van goederen tot stand? 11 Welke bestuurlijke rechten heeft iedere echtgenoot? 12 Wat verstaat men onder huwelijkse voorwaarden? 13 Hoe kunnen de bestuursrechten bij huwelijkse voorwaarden geregeld zijn? 14 Wanneer eindigt de gemeenschap van goederen? 15 Hoe is de aansprakelijkheid geregeld na ontbinding van de gemeenschap van goederen? 16 Welke functie heeft het huwelijksgoederenregister? 17 Aan welke voorwaarden moet men voldoen om tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden te maken? 18 Welke gevolgen heeft hertrouwen van (dezelfde) gescheiden echtgenoten met betrekking tot de huwelijkse voorwaarden? 19 Welke twee wettelijke afwijkende regelingen zijn mogelijk met betrekking tot de huwelijkse voorwaarden? 20 Wat betekent: scheiding van tafel en bed? 21 Hoe komt scheiding van tafel en bed tot stand? 22 In welke twee gevallen kan een echtscheiding volgen tussen echtgenoten die van tafel en bed gescheiden zijn? 23 Wanneer zal een van de echtgenoten onderhouds- of alimentatieverplichting kunnen eisen? 24 Met welke beperkingen in de onderhouds- of alimentatieverplichting kan de rechter rekening houden? 25 Wanneer eindigt de alimentatieverplichting? 26 Wat verstaat men onder het nihilbeding? 27 In hoeverre geldt het nihilbeding als een van de echtgenoten aanspraak doet op de Wet Werk en Bijstand (WWB)? 2.5 Geregistreerd partnerschap 1 Wat houdt het geregistreerd partnerschap in? 2 Wat verstaat men onder aanverwantschap? 3 Hoe is het gezag over de kinderen bij geregistreerd partnerschap geregeld? 4 Onder welke voorwaarden kunnen personen hun partnerschap laten registreren? 5 Waar ligt het verschil tussen partnerschap en huwelijk? 6 Welke beperking(en) kent de registratie? Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 17

18 7 Noem enige bepalingen met betrekking tot het partnerschap. 8 Op welke manieren kan het geregistreerd partnerschap beëindigd worden? 9 Welke stappen moet men nemen voor het beëindigen van het partnerschap? 10 Welke regels kunnen in de beëindigingsverklaring opgenomen worden? 11 Omschrijf de procedure van het omzetten van het geregistreerd partnerschap naar het huwelijk. 12 Omschrijf de wettelijke regelingen bij het opnieuw aangaan van geregistreerd partnerschap of huwelijk van dezelfde partners. Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 18

19 3 Erfrecht 3.1 Algemeen 1 Het einde van een rechtspersoon gebeurd niet door overlijden; bij een natuurlijk persoon is dit wel het geval. Hoe noemt met de overleden natuurlijk persoon juridisch ook wel? 2 Definieer het begrip nalatenschap. 3 Wat is de rol van de erfgenamen in het erfrecht? 4 Op welke twee voorwaarden kan het erven plaatsvinden? 5 Om erfgenaam te kunnen zijn, moet men bestaan. Welke uitzondering geldt hierop? 6 Noem ten minste twee gevallen waarin personen onwaardig zijn te erven. 7 Als er geen natuurlijk persoon of rechtspersoon als erflater aangewezen kan worden, hoe is dan de nalatenschap geregeld? 8 Wat verstaat men onder successiebelasting en waarvan is de hoogte daarvan afhankelijk? 3.2 Versterf-erfrecht of wettelijk erfrecht 1 Hoe is de ordening van het erfrecht wettelijk geregeld? 2 Noem ten minste twee bepalingen in het erfrecht. 3 Als er geen testament is opgemaakt, hoe is dan de vererving van de langstlevende echtgenoot en eventuele kinderen wettelijk geregeld? 4 Wat is het doel van deze wettelijke regeling? 5 Op welke manier kan deze wettelijke verdeling veranderd worden? 6 Een erflater laat achter een echtgenote en twee gemeenschappelijke kinderen. De erflater was gehuwd in de wettelijke gemeenschap van goederen. Het totale vermogen (activa minus passiva) bedraagt De erflater heeft geen testament gemaakt. Bereken de erfdelen. 7 Als de langstlevende geen gebruik wel het erfdeel wenst uit te keren, hoe moet deze dan handelen? 8 Wanneer is er bij vererving sprake van plaatsvervulling? Noem een voorbeeld. 9 Wat is de bestaansreden van wilsrechten? 10 Noem het eerste wilsrecht en geef er een omschrijving van. 11 Noem het tweede wilsrecht en geef er een omschrijving van. 12 Noem het derde wilsrecht en geef er een omschrijving van. Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 19

20 13 Noem het vierde wilsrecht en geef er een omschrijving van. 3.3 Het testamentair erfrecht Noem de drie vormen waarin een uiterste wilsbeschikking vastgelegd kan worden. 2 Waar is een codicil voor bedoeld en op welke wijze moet dit opgesteld zijn? 3 Noem ten minste twee soorten uiterste wilsbeschikkingen en geef er een omschrijving van. 4 Aan een verkrijging is ook een uitsluitingsclausule te koppelen. Wat is de reden waarom men dit wel doet? 5 De erflater kan een executeur benoemen met weinig tot veel bevoegdheden. Noem de drie soorten executeurs en omschrijf van hen de bevoegdheden. 6 Erfgenamen hebben bij erven recht op een legitieme portie. Omschrijf hoe dit wettelijk geregeld is. 7 Omschrijf hoe de opeisbaarheid van de legitieme portie wettelijk geregeld is. 8 Als je een stiefkind wilt laten erven, hoe moet je dit dan regelen? 9 Als je je partner waarmee je ongehuwd samenwoont wilt laten erven, hoe moet je dit dan regelen? 10 De wet kent aan nog een aantal andere personen (andere) dwingende wettelijke rechten, die niet bij testament zijn te ontkrachten. Noem er ten minste twee en geef er een omschrijving bij. 3.4 Boedelafwikkeling 1 Voor de boedelafwikkeling biedt de wet de erfgenamen drie mogelijkheden. Noem de drie keuzemogelijkheden en geef er een omschrijving bij. 2 Er bestaan nog twee andere belangrijke registers die hulp bieden bij het afwikkelen van de nalatenschap. Noem de registers en geef er een omschrijving van. 3 Wat houdt de Verklaring van erfrecht in? 4 Met welk doel is de verklaring van erfrecht in de wet opgenomen? 5 Op welk geval kan de notaris een verklaring van executele afgeven? 6 In welke gevallen is de wettelijke vereffening van toepassing? 7 Welke uitzonderingsgevallen zijn hierop van toepassing? 8 Welke rol kan de kantonrechter vervullen tijdens de boedelafwikkeling en wiens belangen houdt hij daarbij in de gaten? 9 Omschrijf waarvoor het overgangsrecht in het erfrecht bedoeld is. Uitgeverij Streutker Vragen & Opdrachten Rechts- en wetskennis 20

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

Rechtsvormen. Eenmanszaak. Besloten ven nootschap (B.V.) Naamloze ven- nootschap (N.V.) Vennootschap onder firma (V.O.F.)

Rechtsvormen. Eenmanszaak. Besloten ven nootschap (B.V.) Naamloze ven- nootschap (N.V.) Vennootschap onder firma (V.O.F.) Eenmanszaak Besloten ven nootschap (B.V.) Naamloze ven- nootschap (N.V.) Vennootschap onder firma (V.O.F.) Maatschap Commanditaire vennootschap (C.V.) Vereniging Coöperatie Stichting Rechtsvormen KIEZEN

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb

BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb UITGAVE VOOR ECONOMISCH ADMINISTRATIEF EN ONDERNEMERSONDERWIJS BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 13 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 382 1 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Juridische zaken Ken je rechten en plichten

Juridische zaken Ken je rechten en plichten Juridische zaken Ken je rechten en plichten Juridische zaken Ken je rechten en plichten Voorwoord 2 Willem Overbosch Directeur MKB Servicedesk 3 Nederland telt bijna 1.4 miljoen ondernemers. Waarvan ongeveer

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT

HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT LEERDOELEN Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les: 1. kunt u de basisbeginselen van het ondernemingsrecht, de verschillende ondernemingsvormen,

Nadere informatie

Vaardig met ondernemingsrecht

Vaardig met ondernemingsrecht Vaardig met ondernemingsrecht JURIDISCHE VAARDIGHEDEN Vaardig met ondernemingsrecht De ontslagprocedures J.J.M.Grapperhaus M.J.Kroeze Boom juridische uitgevers Den Haag 2008 . Met dank aan Jeannette van

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Leereenheid 7: EESV en Stichting

Leereenheid 7: EESV en Stichting Buitenlandse rechtspersonen zijn onderworpen aan hun eigen nationale recht. Dit heeft vooral betekenis voor de bevoegdheidsverdeling binnen deze rechtspersonen. Op andere gebieden zijn zij i.v.m. hun activiteiten

Nadere informatie

Ondernemen. 2010 Handboek

Ondernemen. 2010 Handboek 2010 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld

Nadere informatie

Juridische zaken voor je bedrijf

Juridische zaken voor je bedrijf ondernemen Juridische zaken voor je bedrijf 2 netwerk notarissen 3 Juridische zaken voor je bedrijf Het juridisch goed vormgeven van bedrijf en privé is in alle fasen belangrijk. 5 Bedrijfsvormen De keuzes

Nadere informatie

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003 VANAF 1 JANUARI 2003 Inleiding Op 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt

Nadere informatie

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT INHOUDSOPGAVE SYLLABUS INLEIDING INSOLVENTIERECHT I. INLEIDING II. GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT III. DE BETROKKEN PARTIJEN IV. DE POSITIE

Nadere informatie

Ondernemen op Curaçao

Ondernemen op Curaçao Ondernemen op Curaçao Handboek voor startende en kleine ondernemers over belastingen, sociale verzekeringen en overige relevante informatie. Met welke instanties krijgt u als ondernemer te maken? Waar

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012 Wijzigingen Burgerlijk Wetboek Op 1 januari 2012 is een dertiental landsverordeningen voor van kracht geworden, waarmee een tweede fase in het project tot invoering van een nieuw burgerlijk wetboek op

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Rechtsbijstand

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Rechtsbijstand CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie