Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1

2 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate JAARVERSLAG juni 2014

3 Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 2

4 Inhoudsopgave Jaarverslag Karakteristieken van het Pensioenfonds...4 Personalia, stand per 12 juni Profiel...5 Organisatie...6 Meerjarenoverzicht...9 Verslag van het Bestuur Algemeen Goed pensioenfondsbestuur Beleidsinstrumenten Financiële paragraaf Beleggingenparagraaf Pensioenparagraaf Actuariële paragraaf Risicoparagraaf Toekomstparagraaf Verslag van het verantwoordingsorgaan Jaarrekening Balans per 31 december 2013, na resultaatbestemming Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten Gebeurtenissen na balansdatum Actuariële verklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 3

5 Karakteristieken van het Pensioenfonds Personalia, stand per 12 juni 2014 De samenstelling van het Algemeen Bestuur is als volgt: Naam Functie Vertegen- woordiging Lid sinds Einde zittingsduur N. Mol Voorzitter Werkgever n.v.t. G.J. Getkate Plv. Voorzitter Werkgever n.v.t. R.G.L. Bosch Lid Werkgever n.v.t. F.R. Spaan Lid Werkgever n.v.t. S. Malgaz Lid Werkgever n.v.t. P.W.I. Lemmens Lid Werkgever n.v.t. S. te Hennepe Lid Deelnemers Vacature Secretaris Deelnemers n.v.t. n.v.t. Vacature Lid Deelnemers n.v.t. n.v.t. J.C.M. Halkes Plv. Secretaris Gepensioneerden J. Lock Lid Gepensioneerden C. Troost Lid Gepensioneerden De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is als volgt: Naam Functie Vertegen- woordiging Lid sinds Einde zittingsduur N. Mol Voorzitter Werkgever n.v.t. G.J. Getkate Plv. Voorzitter Werkgever n.v.t. Vacature Secretaris Deelnemers n.v.t. n.v.t. J.C.M. Halkes Plv. Secretaris Gepensioneerden De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is als volgt: Naam Functie Vertegen- woordiging Lid sinds Einde zittingsduur B.A.F. Keijzer Voorzitter Werkgever A.J. Oude Hergelink Plv. Voorzitter Werkgever H.B.F. Boerrigter Lid Deelnemers D. Rosman Secretaris Deelnemers M.M.H.J. Ploumen-Aldenhoff Plv. Secretaris Gepensioneerden H. Michel Lid Gepensioneerden Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 4

6 De samenstelling van de beleggingscommissie is als volgt: Naam Functie H.G. Noorlander-Bunt Voorzitter H. Scheppink Lid G.J. Getkate Lid P.M. Zwinkels Lid De samenstelling van de uitvoeringsorganisatie is als volgt: Naam Functie W.B.E. Rutgers S.I. Kroeze-Stiggelbout N.F. Slotman-Bosma P.M. Pattileamonia-Pennings Manager pensioenfonds (1 fte) Assistent manager (0,67 fte) Secretarieel adm. Medewerker (0,67 fte) Secretarieel adm. Medewerker (0,62 fte) Compliance officer J.H.A.J. Gritter, concerndirecteur HR van Koninklijke Ten Cate nv Actuarissen D. den Heijer, AAG certificerend actuaris van Towers Watson Accountant F.J.J. Glorie RA, KPMG Accountants N.V. Profiel Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (hierna het Pensioenfonds ), statutair gevestigd te Almelo, is opgericht op 30 december De laatste statutenwijziging was op 22 december De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het Pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij de Pensioenfederatie. Het Pensioenfonds heeft tot doel uitvoering te geven aan het pensioenreglement, zoals dat geldt voor de aangesloten ondernemingen. Hiertoe wordt voor 13 aangesloten werkmaatschappijen van Koninklijke Ten Cate in Nederland en deelnemers en gewezen deelnemers circa 345 miljoen vermogen belegd. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 5

7 Organisatie Bestuur Het Pensioenfonds staat onder leiding van een Bestuur, dat samengesteld is uit werkgevers- (50%), werknemers- (25%) en gepensioneerdenleden (25%). De deelnemersleden (werknemers) worden benoemd door de Centrale Ondernemingsraad, de werkgeversleden worden benoemd door de Raad van Bestuur van Koninklijke Ten Cate nv en de gepensioneerdenleden worden benoemd door de Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate. Het Bestuur van het Pensioenfonds heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie. Deze werkzaamheden betreffen met name de pensioenadministratie en bestuursondersteuning. Uitgangspunt is dat het Bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Het Bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten, reglementen en de actuariële en bedrijfstechnische nota van het Pensioenfonds. Dagelijks Bestuur Uit het Bestuur wordt een Dagelijks Bestuur gevormd, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een plaatsvervangend voorzitter en een plaatsvervangend secretaris. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en monitoring van het afgesproken beleid en vergadert hiertoe ongeveer één keer per maand. Verantwoordingsorgaan Het Bestuur heeft met ingang van 21 februari 2008 een Verantwoordingsorgaan (VO) ingesteld. De inrichting en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en in een reglement. In het VO worden actieve deelnemers, pensioengerechtigden en werkgever gelijkelijk vertegenwoordigd door twee leden. Het Bestuur zal verantwoording afleggen aan het VO over het beleid en uitvoering daarvan en over naleving van de zogenaamde Principes voor goed pensioenfondsbestuur. Het VO heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen, het gevoerde beleid en de beleidskeuzes van het Bestuur aan de hand van onder meer het jaarverslag. In dit jaarverslag wordt separaat verslag gedaan van de bevindingen van het VO ten aanzien van het door het Bestuur in 2013 gevoerde beleid. Intern toezicht Het Bestuur zorgt voor de organisatie van transparant intern toezicht. Het intern toezicht betreft het kritisch bezien van het functioneren van het Bestuur door onafhankelijke deskundigen, ten minste één maal in de drie jaar. Intern toezicht zal plaatsvinden door middel van visitatie. De inrichting en bevoegdheden van de Visitatiecommissie zijn vastgelegd in de statuten en in een reglement. De visitatiecommissie rapporteert na visitatie aan het Bestuur. De Visitatiecommissie beoordeelt de beleids- en bestuursprocedures en -processen en checks en balances, de wijze van aansturen en de omgang met risico s op langere termijn. De tweede visitatie heeft in 2012 plaatsgevonden. De visitatie had betrekking op de periode 1 november 2009 tot 1 oktober De bevindingen zijn opgenomen in het jaarverslag Vanaf 1 juli 2014 zal de visitatie jaarlijks plaatsvinden. In het voorjaar van 2015 is een volgende visitatie gepland. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 6

8 Uitvoeringsorganisatie De uitvoeringsorganisatie bestaat ultimo 2013 uit vier medewerkers (3 fte), waaronder de manager pensioenfonds. Alle medewerkers hebben een dienstverband met het Pensioenfonds. De werkzaamheden betreffen op hoofdlijnen het uitvoeren van de pensioenadministratie en bestuursondersteuning. Vermogensbeheer Het vermogensbeheer is ultimo verslagjaar uitbesteed aan de volgende vermogensbeheerders: Vastrentende waarden: BNP Paribas en Pimco; Aandelen: BlackRock; Vastgoed: Altera Vastgoed en CBRE Global Investors; Grondstoffen: State Street Global Advisors. Balansrisicomanager Het Bestuur heeft een externe balansrisicomanager (Montesquieu) aangesteld teneinde de balansdynamiek en de risico s die hieruit voortvloeien te kunnen monitoren en daarbij de benodigde acties te kunnen nemen. De balansrisicomanager is met name verantwoordelijk voor: - het in kaart brengen van de balansrisico s en het aandragen van oplossingen ten behoeve van het mitigeren van ongewenste financiële risico s; - het uitvoeren van derivatentransacties ten behoeve van de overlayportefeuille op basis van het verleende mandaat; - het rapporteren over de overlay portefeuille; - het uitvoeren van Asset Liability Management -studies gericht op beleggingen; en - het geven van het strategisch beleggingsadvies op basis van voornoemde Asset Liability Management -studie. Beleggingscommissie De beleggingscommissie heeft als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en de balansrisicomanager, het uitvoeren van het door het Bestuur vastgestelde beleggingsbeleid en het doen van voorstellen aan het Bestuur. De commissie is samengesteld uit leden van het Bestuur en niet-leden die deelnemer zijn van het Pensioenfonds. De leden van de beleggingscommissie worden benoemd door het Bestuur. De beleggingscommissie wordt geadviseerd door de heer Drs. P.L.M. Laven CFA van Montesquieu Finance. Compliance officer De compliance officer is verantwoordelijk voor de inhoud, de uitvoering en het onderhoud van het compliance program (inclusief het monitoringsprogramma) van het Pensioenfonds. De compliance officer oefent het algemene toezicht uit op de naleving van de gedragscode. De compliance officer is onafhankelijk van het Bestuur en rapporteert periodiek zijn bevindingen aan het Bestuur. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 7

9 Externe ondersteuning Het Pensioenfonds wordt bijgestaan door een externe adviserende actuaris, een externe beleggingsadviseur en een externe balansrisicomanager. ACS HR Solutions Nederland BV ondersteunt het Pensioenfonds bij de uitvoering van de pensioenadministratie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 8

10 Meerjarenoverzicht Bedragen x Aantal deelnemers Actieve deelnemers Inactieve deelnemers Gewezen deelnemers Gepensioneerden Totaal aantal deelnemers Kortingen (verlaging van pensioenen) Doorgevoerde korting van aanspraken en rechten 2,60% 2,30% 0,00% 0,00% 0,00% Kortingen (cumulatief) 4,84% 2,30% 0,00% 0,00% 0,00% Indexatie (verhogingen van pensioenen) Indexatie actieve deelnemers (1 januari volgend op verslagjaar) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,60% Niet verleende indexaties (cumulatief) actieve deelnemers 10,29% 8,13% 6,27% 4,43% 3,91% Indexatie inactieve deelnemers (1 januari volgend op verslagjaar) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Niet verleende indexaties (cumulatief) inactieve deelnemers 9,94% 8,96% 6,79% 4,36% 2,94% Pensioenuitvoering Feitelijke premie Zuivere kostendekkende premie Pensioenuitvoeringskosten Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer 2 0,365 0,327 0,292 0,323 0,301 Pensioenuitkeringen Vermogenssituatie en solvabiliteit Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen Gemiddeld gewogen rekenrente 2,71% 2,40% 2,73% 3,44% 3,85% Aanwezige dekkingsgraad 104,2% 93,3% 92,5% 102,6% 106,7% Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,2% 104,2% 104,2% 104,2% 104,3% Vereiste dekkingsgraad 116,3% 115,1% 115,2% 115,6% 115,6% 1 2 Arbeidsongeschikte deelnemers worden meegeteld bij de actieve deelnemers. Deelnemer is hier gedefinieerd als de som van actieve deelnemers en gepensioneerden. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 9

11 Bedragen x Beleggingsportefeuille Vastgoedbeleggingen Aandelen Vastrentende waarden Derivaten, saldo activa en passiva Overige beleggingen Totaal belegd vermogen Beleggingsperformance beleggingsportefeuille (in %) Beleggingsrendement 3 6,1 8,4 3,5 8,9 10,9 Benchmark 5,8 8,8 4,3 8,1 13,5 Outperformance / underperformance (-) 0,3-0,4-0,8 0,8-2,6 Gemiddeld beleggingsrendement in afgelopen 5 jaar 7,5 4,1 2,9 3,6 4,3 Gemiddeld beleggingsrendement in afgelopen 10 jaar 5,6 5,9 3,8 2,8 1,8 Beleggingsrendement per beleggingscategorie (in %) Vastrentende waarden (incl. rentederivaten) -4,2 6,1 14,9 5,1 4,8 Aandelen (incl. valutaderivaten) 25,3 16,1-10,6 12,8 29,1 Vastgoed -1,1-2,5 1,3 3,3-3,0 Alternatieve beleggingen (incl. valutaderivaten) -9,9-3,1-16,9 13,7 17,0 Vermogensbeheer Kosten vermogensbeheer (in bedragen) Kosten vermogensbeheer in % van gemiddeld belegd vermogen 0,40 0,37 0,38 0,30 0, De rendementen zijn berekend volgens de gestandaardiseerde methode GIPS (Global Investment Performance Standard). Vanaf verslagjaar 2012 worden servicekosten meegeteld die door vermogensbeheerders ten laste van beleggingsfondsen zijn gebracht (2013: 215, 2012: 177). Vanaf verslagjaar 2013 worden transactiekosten meegeteld (280). Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 10

12 Verslag van het Bestuur Algemeen Financiële situatie van het fonds Mede door goede beleggingsresultaten is de dekkingsgraad in 2013 gestegen van 93,3% naar 101,6%. Echter dit was onvoldoende, omdat de dekkingsgraad op 31 december 2013 minstens 104,2% moest bedragen. Daarom heeft het Bestuur moeten besluiten de pensioenen te verlagen met 2,6%. Door deze maatregel stijgt de dekkingsgraad per 31 december 2013 naar het minimum vereiste van 104,2%. Consequenties deelnemers en werkgever Korting (verlaging) pensioenen Per 1 april 2013 zijn de opgebouwde en ingegane pensioenen van alle deelnemers met 2,3% verlaagd. Deze verlaging was in het jaarverslag van 2012 verwerkt. Per 1 april 2014 zijn de opgebouwde en ingegane pensioenen van alle deelnemers met 2,6% verlaagd. De verlaging van 2,6% is in het jaarverslag van 2013 verwerkt. Opslag werkgeverspremie van 50% in 2014 Uitgaande van huidig beleid draagt de werkgever bij een dekkingsgraad onder de 110% een opslag van 50% op de werkgeverspremie af aan het fonds. Deze extra werkgeverspremie zal derhalve in 2014 worden gecontinueerd. Geen indexatie (verhoging) van pensioenen per 1 januari 2014 Uitgaande van huidig beleid worden pensioenen vanaf een dekkingsgraad van 110% geïndexeerd tot maximaal de loonindex voor actieve deelnemers en maximaal de prijsindex voor inactieve deelnemers. De dekkingsgraad is per 31 december 2013 lager, dus zijn de opgebouwde en ingegane pensioenen van deelnemers per 1 januari 2014 niet geïndexeerd. Ook in de afgelopen jaren was er geen financiële ruimte voor indexaties. Hierdoor is de cumulatief gemiste indexatie opgelopen tot 10,29% voor actieve deelnemers en 9,94% voor inactieve deelnemers. Goed pensioenfondsbestuur Intern toezicht en verantwoordingsorgaan Het Bestuur van het Pensioenfonds besteedt conform de Pensioenwet en de daarin opgenomen eisen voor goed pensioenfondsbestuur veel aandacht aan de opzet en inrichting van de organisatie, inclusief de interne beheersing. Reglementair is bepaald hoe het Bestuur omgaat met de rol als bestuur en invulling geeft aan begrippen als goed bestuur, verantwoording en intern toezicht. Het verantwoordingsorgaan (VO) bestaat uit een vertegenwoordiging van werknemers, pensioengerechtigden en werkgever. De verantwoording die het Bestuur aflegt is onderdeel van de jaarverslagcyclus. Voor het Intern Toezicht is gekozen voor een visitatiecommissie, die minimaal eens in de drie jaar de beleids- en bestuursprocedures en -processen, de checks and balances, de wijze waarop de uitvoering Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 11

13 van de regeling wordt bestuurd en aangestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn voor (de dekkingsgraad van) het Pensioenfonds beoordeelt. De visitatiecommissie heeft in december 2012 een rapport uitgebracht. Hierover is in het jaarverslag 2012 verslag gedaan. Gezien de relatie tussen de objecten van onderzoek van visitatiecommissie en VO wordt overleg tussen visitatiecommissie en VO als een waardevolle invulling van goed pensioenfondsbestuur beschouwd. Deskundigheidsbevordering In het afgelopen jaar is weer veel aandacht besteed aan de deskundigheidsbevordering van het Bestuur. Vooral tijdens voorlichtingsbijeenkomsten wordt veel ruimte gereserveerd voor deskundigheidsbevordering. Deze bijeenkomsten worden twee keer per jaar georganiseerd voor leden van het Bestuur, beleggingscommissie, VO en pensioenuitvoeringsorganisatie. Maar ook tijdens bestuursvergaderingen wordt bestuursleden regelmatig kennis bijgebracht door externe deskundigen. In het verslagjaar is met name aan de volgende onderwerpen aandacht besteed: Septemberpakket, korten van pensioenen en ALM-studie. Bestuursleden ontvangen periodiek een overzicht met data van relevante opleidingen, cursussen en workshops. Vanaf 2013 zijn bestuursleden verplicht om minimaal één volledige dag per jaar te besteden aan opleiding. Regelmatig wordt door een bestuurslid en/of de Manager van het Pensioenfonds bijeenkomsten van onder andere Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en de toezichthouder bijgewoond. Bestuursleden ontvangen wekelijks een met de nieuwsfeiten over pensioenen. Nieuwe bestuursleden zijn verplicht een basiscursus van SPO op deskundigheidniveau 1 te volgen. Ook nieuwe leden van het VO volgen een relevante opleiding. Compliance In het verslagjaar zijn door de compliance officer geen bijzonderheden geconstateerd en gemeld. Gedragscode Jaarlijks wordt door de bestuursleden schriftelijk bevestigd dat zij de gedragscode nageleefd hebben. Naleving wet- en regelgeving Overtredingen van wet- en regelgeving zijn het Bestuur niet bekend. In het verslagjaar zijn aan het Pensioenfonds door de toezichthouder geen boetes of dwangsommen opgelegd. DNB heeft het Pensioenfonds ook geen aanwijzingen gegeven om binnen een bepaalde termijn een aangegeven gedragslijn te volgen. DNB heeft niet verzocht om aanstelling van een bewindvoerder. Communicatie De afgelopen periode is op de volgende wijze aandacht besteed aan communicatie aan alle belanghebbenden: Alle actieve deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden hebben in 2013 een Uniform Pensioenoverzicht ontvangen. Op 14 februari 2013 zijn de raad van bestuur, de Centrale Ondernemingsraad, het Verantwoordingsorgaan en de Vereniging van Gepensioneerden van TenCate schriftelijk geïnformeerd over het door het Bestuur van het Pensioenfonds genomen kortingsbesluit. Op 18 februari 2013 zijn de kortingsbrieven naar actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden verstuurd. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 12

14 Op 31 mei 2013 is een presentatie over de huidige en toekomstige ontwikkelingen gehouden voor de Centrale Ondernemingsraad van TenCate tijdens de COR Conferentie. In juni 2013 is een nieuwe editie van het PensioenNieuws verstuurd naar alle actieve deelnemers en pensioengerechtigden. Op 19 november 2013 heeft de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate plaatsgevonden. Pensioenfonds TenCate heeft evenals voorgaande jaren aansluitend op deze vergadering een presentatie gegeven over onder andere de ontwikkelingen in 2013, uitleg afdekking renterisico en Financieringsmodel GTST (zie pagina 15) en de ontwikkeling van de dekkingsgraad en gevolgen aanvullende korting. Op 10 februari 2014 zijn de raad van bestuur, de Centrale Ondernemingsraad, het Verantwoordingsorgaan en de Vereniging van Gepensioneerden van TenCate schriftelijk geïnformeerd over het door het Bestuur van het Pensioenfonds genomen kortingsbesluit. Op 18 februari 2014 zijn de kortingsbrieven naar actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden verstuurd. De website van het Pensioenfonds is begin 2014 in zijn geheel geactualiseerd. Onder andere zijn veelgestelde vragen over verlaging van pensioenen toegevoegd en is de doelgroep werknemers geboren voor 1 januari 1950 verwijderd. Klachten en geschillen In het afgelopen jaar is er één klacht ontvangen van een deelnemer. Deze deelnemer heeft in december 2012 bezwaar gemaakt tegen de aangekondigde verlaging van zijn pensioen per 1 april In een gesprek met de deelnemer begin februari 2013 heeft het Dagelijks Bestuur van het Pensioenfonds toegelicht dat de verlaging van pensioenen noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Dit is in februari, maart en juni 2013 schriftelijk bevestigd. Het Bestuur heeft de klacht afgehandeld conform de bestaande klachten- en geschillenprocedure. Bestuursvergaderingen Het Bestuur van het Pensioenfonds heeft het afgelopen jaar viermaal vergaderd. Daarnaast is een aparte vergadering gehouden, waarin het jaarverslag 2012 door het Bestuur is vastgesteld. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn: Jaarstukken 2012 en de aanbevelingen naar aanleiding hiervan van de accountant, actuaris en het verantwoordingsorgaan. Update fondsdocumenten: Uitvoeringsovereenkomst, Abtn, Pensioenreglement, Reglement Pensioensparen en Tijdelijke aanvullingsregeling; Opstellen Overeenkomst VPL-regeling ; Zelfevaluatie; Ontwikkeling nieuwe pensioenregeling; Voorstel nieuw beleggingsbeleid; Opvolging aanbevelingen visitatiecommissie december 2012; Adviezen van de beleggingscommissie; Ontwikkeling van de financiële positie gedurende het jaar; Aanvullende maatregelen: verlaging van de pensioenen per 1 april 2014; Invoering nieuw bestuursmodel Het Dagelijks Bestuur heeft daarnaast het afgelopen jaar negenmaal vergaderd. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 13

15 Samenstelling bestuur In de samenstelling van het Bestuur hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: De heer N. Mol is door Koninklijke Ten Cate nv per 7 februari 2013 benoemd als voorzitter van het fonds. De tijdelijke benoeming van de heer J. Vlietstra, deelnemerslid, is beëindigd per 31 oktober Per 1 november 2013 is de heer S. te Hennepe door de Centrale ondernemingsraad benoemd als opvolger van de heer Vlietstra. De heer J. Lock, gepensioneerdenlid, was per 30 november 2013 aftredend en herkiesbaar. Hij is door de Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate voor een volgende termijn van drie jaar als gepensioneerdenlid benoemd. De heer H.G.M. Arendsen, deelnemerslid, was per 30 november 2013 aftredend en op zijn eigen verzoek niet herkiesbaar. Voor de heer Arendsen wordt geen opvolger benoemd. Het Bestuur heeft besloten het aantal bestuursleden per 1 juli 2014 te verminderen. Samenstelling verantwoordingsorgaan In de samenstelling van het VO hebben geen mutaties plaatsgevonden: De heer B.A.F. Keijzer was per 1 januari 2014 aftredend en herkiesbaar. Hij is door de werkgever voor een volgende termijn van drie jaar als werkgeverslid voorgedragen en door het VO herbenoemd. De heer H.B.F. Boerrigter was per 1 januari 2014 aftredend en herkiesbaar. Hij is door de Centrale Ondernemingsraad voor een volgende termijn van drie jaar als deelnemerslid voorgedragen en door het VO herbenoemd. Samenstelling beleggingscommissie In de samenstelling van de beleggingscommissie hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: De heer C. Roozemond is op eigen verzoek per juni 2013 gestopt met zijn werkzaamheden als lid van de beleggingscommissie van het Pensioenfonds. De heer P.M. Zwinkels is per 13 juni 2013 door het Bestuur benoemd als lid van de beleggingscommissie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 14

16 Beleidsinstrumenten Het Bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten om tot een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten te komen. Hiertoe gebruikt het Bestuur al een groot aantal jaren haar GTST-model (Goede Tijden Slechte Tijden): Premiebeleid In de uitvoeringsovereenkomst tussen de onderneming en het Pensioenfonds is het volgende vastgelegd met betrekking tot het premiebeleid: Dekkingsgraad kleiner dan 110%: het werkgeversdeel van de pensioenpremie, dat door de onderneming verschuldigd is, wordt met een opslag van 50% verhoogd. Dekkingsgraad groter dan de vereiste dekkingsgraad (minimaal 140%): het werkgeversdeel van de pensioenpremie, dat door de onderneming verschuldigd is, wordt verminderd met 1%-punt voor elke %-punt dat de bovengrens (minimaal 140%) wordt overschreden. Het werkgeversdeel van de pensioenpremie zal echter nooit minder bedragen dan 50% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie, dat door de onderneming verschuldigd is. Indexatiebeleid Het Bestuur beslist jaarlijks in hoeverre pensioenaanspraken en pensioenrechten worden geïndexeerd. Voor deze voorwaardelijke indexatietoezegging is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken van gewezen deelnemers worden maximaal verhoogd op basis van het prijsindexcijfer. De opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers worden maximaal verhoogd op basis van het loonindexcijfer Het Bestuur houdt daarbij in beginsel de volgende beleidsregel aan: Dekkingsgraad kleiner dan 110%: geen indexatie. Dekkingsgraad tussen 110% en vereiste dekkingsgraad (minimaal 120%): indexatie lineair oplopend van geen indexatie bij een dekkingsgraad van 110% tot volledige indexatie bij de vereiste dekkingsgraad (minimaal 120%). Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 15

17 Dekkingsgraad groter dan de vereiste dekkingsgraad (minimaal 120%): volledige indexatie. Dekkingsgraad groter dan de vereiste dekkingsgraad (minimaal 130%): volledige indexatie en inhaal van een indexatieachterstand met maximaal vijf jaar terugwerkende kracht, indien en voor zover de dekkingsgraad door de inhaalindexatie niet kleiner wordt dan de vereiste dekkingsgraad (minimaal 130%). Als in enig jaar sprake is van een negatief prijs- en of loonindexcijfer, dan zal de indexatieachterstand met dit cijfer worden verminderd. Verlaging pensioenen Mocht ondanks het inzetten van de voorgaande sturingsmiddelen een situatie van onderdekking niet binnen de daarvoor gestelde termijn worden weggewerkt of zeer waarschijnlijk niet worden weggewerkt, dan is het Bestuur bevoegd om te besluiten dat de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten worden verlaagd (rechtenkorting). Het Bestuur houdt daarbij in beginsel de volgende beleidsregel aan: Bij gebruikmaking van een eventuele verlaging van pensioenaanspraken en pensioenrechten zal het Pensioenfonds gebruik maken van alle wettelijke mogelijkheden om de verlaging zoveel mogelijk te beperken en zo laat mogelijk door te voeren. Indien de dekkingsgraad aan het eind van een jaar tijdens een kortetermijnherstelplan (3 jaar) lager is dan de kritische ondergrens, worden de rechten van actieven en inactieven in dezelfde mate gekort en wel zodanig dat de dekkingsgraad na de korting gelijk is aan de kritische ondergrens. Indien de dekkingsgraad aan het eind van een jaar lager is dan 90%, worden de rechten van actieven en inactieven in dezelfde mate gekort en wel zodanig dat de dekkingsgraad na de korting gelijk is aan 90%. Het Bestuur maakt gebruik van de eenmalige mogelijkheid die de Minister heeft geboden om de herstelperiode voor het kortetermijnherstelplan uit 2009 uit te breiden naar vijf jaar (in plaats van drie jaar; dus uiterlijk 31 december 2013). Hierdoor zijn de twee laatstgenoemde beleidsregels eenmalig overruled. Bij een dekkingsgraad boven de 110% kan het Bestuur besluiten om pensioenrechten en pensioenaanspraken weer te herstellen voor eventueel eerdere verleende korting. Voorwaarde daarbij is dat de dekkingsgraad door het herstel niet beneden de 110% daalt. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 16

18 Financiële paragraaf Samenvatting van de financiële positie van het fonds en ontwikkelingen gedurende het jaar Bedragen x Pensioenvermogen Technische Voorzieningen Dekkingsgraad % Stand per 1 januari ,3 Overrendement (beleggingsresultaten en rentetoevoeging) ,3 Premiebijdragen ,4 Pensioenuitkeringen ,3 Wijziging marktrente ,7 Overig ,2 Stand per 31 december 2013 zonder korting ,6 Korting 1 april ,6 Stand per 31 december ,2 Uitvoeringskosten Bedragen x Pensioenbeheer Pensioenuitvoeringskosten Kosten per deelnemer 5 0,365 0,327 Vermogensbeheer Beheerkosten Performance gerelateerde kosten Transactiekosten 280 N.B. Totaal Kosten in % van het gemiddeld belegd vermogen 0,32% 0,37% Transactiekosten in % van het gemiddeld belegd vermogen 0,08% N.B. 5 6 Deelnemer is hier gedefinieerd als de som van actieve deelnemers en gepensioneerden. Kosten van het vermogensbeheer kunnen in twee categorieën worden onderscheiden. De eerste categorie betreft de kosten zoals die in de jaarrekening zijn verwerkt. Daaronder vallen de beheervergoeding van de vermogensbeheerder(s) en overige vermogensbeheervergoedingen. Dit betreft een bedrag van ,-. De tweede categorie betreft kosten die rechtstreeks ten laste van het beleggingsrendement zijn gebracht. Deze kosten zijn dus wel inbegrepen (maar niet direct zichtbaar) in de kosten van de vermogensbeheerder(s) zoals opgenomen in de jaarrekening en zijn geschat op ,-. De totale kosten vermogensbeheer komen daarmee uit op circa ,- (inclusief geraamde transactiekosten ad ,-). Er is bij de berekening van een aantal kostenposten gebruik gemaakt van aannames en veronderstellingen inzake percentages en berekeningsmethodieken die in overeenstemming zijn met de nadere uitwerking van de Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 17

19 Herstelplan In 2008 is door de kredietcrisis en de dalende rente een dekkingstekort ontstaan. Het Pensioenfonds heeft in maart 2009 een herstelplan ingediend bij DNB. Dit herstelplan is door DNB in juni 2009 goedgekeurd. Het herstelplan bevat maatregelen voor herstel op korte termijn (binnen 5 jaar) uit de situatie van een dekkingstekort en voor herstel op lange termijn (binnen 15 jaar) uit de situatie van een reservetekort. Het Pensioenfonds maakt gebruik van de eenmalige mogelijkheid die de Minister heeft geboden om binnen vijf jaar (in plaats van drie jaar; dus uiterlijk 31 december 2013) het minimaal vereist eigen vermogen te bereiken. Bij het opstellen van het herstelplan heeft het Bestuur zich laten ondersteunen door externe adviseurs. Het herstelplan is opgesteld met inachtneming van de uitgangspunten zoals die door DNB zijn voorgeschreven. Nadrukkelijk merkt het Bestuur op dat inherent aan de modelmatige aanpak ook het herstelplan een benadering van de werkelijkheid is. Dit betekent dat de werkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad in positieve of negatieve zin kan afwijken van het verwachte herstelpad, waardoor de financiële positie van het Pensioenfonds zich sneller of langzamer kan herstellen dan voorzien. De belangrijkste maatregelen uit het herstelplan zijn: Zolang de dekkingsgraad lager is dan 110% zullen de gepensioneerden en gewezen deelnemers in principe geen indexatie ontvangen. De actieve deelnemers ontvangen in principe het positieve verschil tussen loon- en prijsinflatie mits de dekkingsgraad tussen de 105% en 110% ligt. Zolang de dekkingsgraad lager is dan 110% zal het werkgeversdeel van de standaardpremie met 50% worden verhoogd. Het werknemersdeel zal niet worden verhoogd. Ligt de dekkingsgraad tussen 110% en de vereiste dekkingsgraad dan ontvangen de deelnemers een gedeeltelijke (lineair oplopende) indexatie. Is de dekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad dan ontvangen deelnemers in principe volledige indexatie. Het beleggingsbeleid wordt (vooralsnog) niet aangepast. Het korten van opgebouwde aanspraken en rechten als alle hierboven genoemde maatregelen niet afdoende blijken. Ontwikkelingen verslagjaar De dekkingsgraad is in het verslagjaar gestegen van 93,3% naar 101,6%. Het korte termijn herstelplan eindigt op 31 december Op deze datum moet de dekkingsgraad minimaal 104,2% bedragen. Alle maatregelen uit het herstelplan zijn genomen, hierdoor is er geen andere mogelijkheid dan korten van pensioenaanspraken en rechten. Deze korting van 2,6% wordt geëffectueerd op 1 april 2014, maar is nu reeds verwerkt in het verslagjaar. De dekkingsgraad stijgt hierdoor naar 104,2%, zijnde het minimaal vereiste niveau. Hierdoor is het korte termijnherstelplan niet meer van toepassing. Toekomstige ontwikkelingen Het lange termijnherstelplan is nog wel van toepassing. Dit plan loopt nog tot uiterlijk In deze periode moet de dekkingsgraad toegroeien naar het vereiste niveau inclusief reserve voor beleggingsrisico. Deze bedraagt ultimo ,3%. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 18

20 Beleggingenparagraaf Beleggingsbeleid in 2013 Strategische verdeling van de beleggingen ultimo 2013 (in %) Strategische Bandbreedte norm Minimum Maximum Vastrentende waarden 50,0 40,0 60,0 Aandelen 35,0 30,0 40,0 Vastgoed 10,0 5,0 15,0 Alternatieve beleggingen 5,0 0,0 10,0 Kortlopende middelen 0,0-2,5 2,5 Totaal 100,0 In 2013 is de strategische verdeling van de beleggingen niet gewijzigd ten opzichte van De samenstelling van de portefeuille was ultimo verslagjaar als volgt: Samenstelling beleggingsportefeuille ultimo 2013 (in %) Werkelijk belang Strategische norm Afwijking van strategische norm Vastrentende waarden 48,5 50,0-1,5 Aandelen 40,0 35,0 +5,0 Vastgoed 6,3 10,0-3,7 Alternatieve beleggingen 3,2 5,0-1,7 Kortlopende middelen 2,0 0,0 2,0 Totaal 100,0 100,0 0,0 Rentederivaten zijn meegeteld bij vastrentende waarden en valutaderivaten bij aandelen en alternatieve beleggingen. Zonder derivaten is het belang in vastrentende waarden 49,9% en aandelen 39,6%. Beleid afdekking renterisico Samenvatting van het beleid voor de afdekking van het renterisico: Het renterisico dat wordt afgedekt is het renterisico van de nominale voorziening pensioenverplichtingen (hierna VPV); Ten behoeve van de renterisico reductie is het toegestaan om te beleggen in rentederivaten vanwege de lange duratie van de verplichtingen en de beperkte beschikbaarheid van langlopende staatsobligaties. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 19

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Brugstraat 2 Postbus 126 T +31 (0)546 455 753 F +31 (0)546 455 879 I www.pensioenfondstencate.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate JAARVERSLAG 2010 9 juni 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag Karakteristieken van het pensioenfonds...4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Warandelaan 2 4904 PC Oosterhout Postbus 19, 4900 AA Oosterhout Tel.: +31 (0)162-48 00 17 Fax.: +31 (0)162-48

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Thales Nederland Jaarverslag 2013 Inhoud Profiel... 3 Kerncijfers... 6 Verslag van het bestuur... 7 Jaarrekening 23 Balans per 31 december 2013... 23 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Email : pf-astellas@azl.eu Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2013

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010

STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 Inhoud Karakteristieken van het pensioenfonds 3 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 7 Jaarrekening 24 Balans per 31 december 2010 24 Staat van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 22 mei 2014 Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2013

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Stichting Nedlloyd Pensioenfonds Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2013 blz 1. KERNCIJFERS... 3 2. MISSIE & ORGANISATIE... 4 3. VERSLAG VAN HET BESTUUR... 7 3.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Datum rapport 18-06-2015 Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon 050-5224051 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting P ensioenfonds Honeywell

Jaarverslag 2013. Stichting P ensioenfonds Honeywell Stichting P ensioenfonds Honeywell Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Bestuursverslag 5 1 Woord van de voorzitter 6 2 Algemene informatie 8 2.1 Juridische structuur 8 2.2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DRAKA HOLDING JAARVERSLAG 2013

STICHTING PENSIOENFONDS DRAKA HOLDING JAARVERSLAG 2013 STICHTING PENSIOENFONDS DRAKA HOLDING JAARVERSLAG 2013 1 Stichting Pensioenfonds Draka Holding Stichting Pensioenfonds Draka Holding Postbus 1013 1000 BA Amsterdam Telefoon: 020-6379210 Fax: 020-6379385

Nadere informatie