Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening"

Transcriptie

1 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder Ontwikkelingen om ons heen Landelijk Regionaal Gemeente Putten Missie, opgave en strategie Samenvatting belangrijkste resultaten Belangrijkste bestuursbesluiten in Organisatie, governance en maatschappelijke inbedding Organisatie Samenwerking/maatschappelijke inbedding en verbindingen Governancestructuur Bestuur Raad van Commissarissen De controle van de financiële verslaggeving, de positie van de interne controlefunctie en van de externe accountant Interne risicobeheersings- en controlesystemen 18 4 Maatschappelijk prestaties Beschikbaarheid Nieuwbouwplannen Doelstellingen Sloop Nieuwbouw huur Nieuwbouw koop Verkoop bestaand bezit Woonruimteverdeling Woningzoekenden Woningtoewijzingen Woningtoewijzingen op basis van huur- en inkomensgrenzen Wonen en zorg Betaalbaarheid Streefhuur en huurharmonisatie Huurontvangsten Kwaliteit woningbezit Planmatig onderhoud Niet-planmatig onderhoud Serviceonderhoud Mutatieonderhoud Contractonderhoud Strategische investeringen Energiemaatregelen Wens van de klant Geriefverbeteringen Woningaanpassingen Zelf aangebrachte voorzieningen Keuzevrijheid 31

4 4.4 Kwaliteit woonomgeving Overleg met bewoners Huurdersorganisatie Putten Bewonersbijeenkomsten Bewoners in de rol van toezichthouder Leefbaarheid Sociaal vangnetoverleg Woonomgeving Maatschappelijk vastgoed Buurtbudget Veiligheid Woonfraudebeleid Kwaliteit dienstverlening KWH-huurlabel Informatie aan huurders/bewoners Financiële prestaties Financiële resultaten Financiële continuïteit Externe beoordeling Interne beoordeling 45 6 Risicomanagement Marktontwikkelingen Grondposities Renterisico Rente-exposure Derivatenportefeuille Kwaliteit medewerkers Besluitvorming 55 7 Toekomst 57 8 Verslag van de Raad van Commissarissen over Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het boekjaar Kasstroomoverzicht Toelichting waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens 107

5 1Inleiding

6 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van Woningstichting Putten. Met dit verslag willen wij u inzicht geven in de ontwikkelingen die ons raken en de maatschappelijke prestaties die wij in 2012 hebben geleverd op het gebied van wonen in Putten. Daarnaast geven wij een doorkijk naar de wijze waarop wij ook in de toekomst inhoud willen geven aan onze kerntaak: het bieden van goede en betaalbare huisvesting in een prettige omgeving, vooral aan diegenen die ons daarvoor nodig hebben. Het thema van dit jaarverslag is Putten in beweging. De foto s in dit jaarverslag, beschikbaar gesteld door de diverse (sport)verenigingen waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn, symboliseren de beweging in ons dorp. Bovendien laten de foto s zien dat sport mensen samenbrengt, verbroedert, de gezondheid verbetert en niet aan leeftijd gebonden is. Bij talloze verenigingen zijn mensen actief. Soms individueel, maar vooral met elkaar. En niet alleen als sporter, maar ook als trainer, vrijwilliger of supporter. Deze beweging past goed bij ons motto: Ruimte geven en samen leven. Het verslag van de bestuurder geeft alles in vogelvlucht weer en kan in dat opzicht als een samenvatting worden gelezen. 4

7 2Verslag van de bestuurder

8 2. Verslag van de bestuurder 2.1 Ontwikkelingen om ons heen Landelijk Vanuit Den Haag zijn er allerlei maatregelen genomen met als doel de woningmarkt te hervormen. Zowel op de huur- als op de koopsector heeft dit zijn effect. Het regeerakkoord Rutte II en daarop volgend het woonakkoord heeft de toekomst van de corporaties behoorlijk op zijn kop gezet. Een hoge verhuurderheffing, gecombineerd met een flinke bijdrage aan saneringssteun voor het Centraal Fonds, zet de kasstromen in de sector behoorlijk onder druk. Dit heeft grote gevolgen voor de investeringscapaciteit en daarmee op de bouwproductie van corporaties. Dit in combinatie met de eerdere genomen maatregelen voor investeringen in andere projecten dan sociale huurwoningen, maakt dat corporaties noodgedwongen kritisch naar hun investeringsplannen kijken. De strengere hypotheekeisen maken het voor starters niet makkelijk om een woning te kopen. En een woning verkopen is in de huidige onzekere economische tijd ook niet eenvoudig. Het woonakkoord heeft als doel deze maatregelen iets te verzachten, maar het is nog maar de vraag in hoeverre dit weer beweging brengt in de woningmarkt. Ook op Woningstichting Putten hebben deze ontwikkelingen hun effect, maar minder sterk dan bij veel andere corporaties het geval is. Wij hebben ons in de afgelopen jaren altijd sterk geconcentreerd op de bouw en exploitatie van sociale huurwoningen. Ook naar de toekomst toe ligt hier het accent. Dit betekent dat wij geen problemen ervaren rond teruglopende woningverkopen of financierbaarheid van duurdere huurwoningen. Woningstichting Putten heeft ten opzichte van de grootte van de corporatie de afgelopen jaren een fors investeringsprogramma gehad, dat ook de komende jaren nog doorloopt. De realisatie van de harde projecten levert financieel gezien geen knelpunten op. De financiële kengetallen waarop gestuurd wordt passen binnen de gewenste normen. Het is dan ook niet nodig gebleken om ons investeringsprogramma aan te passen aan het regeer-/woonakkoord. Wel zien wij dat er in enkele jaren knelpunten ontstaan, als wij de nieuwbouwaantallen uit de Woonvisie daadwerkelijk realiseren. Dit betekent dat hogere huurverhogingen onvermijdelijk zijn Regionaal In het regionale volkshuisvestingsbeleid spelen drie zaken een belangrijke rol: Woon 2012, de overeenkomst wonen-welzijn-zorg en de regionale woonruimteverdeling. In 2012 is in de regio het woningmarktonderzoek Woon uitgevoerd. Dit vormt een basis voor de discussie over de herverdeling van de nieuwbouwaantallen en voor de regionale woonvisie. Putten wil graag meer nieuwbouw realiseren dan op grond van de huidige verdeling mogelijk is. In het kader van de overeenkomst wonen-welzijn-zorg is in 2012 bekeken hoe toegankelijk het woningbezit van de corporaties is. Dit geeft woningzoekenden informatie over de geschiktheid van een woning en maakt duidelijk welke tekorten er zijn, gelet op de toenemende vraag naar deze woningen door de stijging van het aantal oudere huishoudens. In 2012 is de samenwerking bij de regionale woonruimteverdeling voortgezet. In afwachting van de invoering van de nieuwe Huisvestingswet zijn er geen veranderingen in de systematiek aangebracht. Wel is in 2012 de nieuwe urgentieregeling ingevoerd Gemeente Putten In 2012 hebben we met de gemeente Putten prestatieafspraken gemaakt. In de prestatieafspraken is opgenomen dat Woningstichting Putten de eerste partij is die door de gemeente wordt benaderd voor de realisatie van de sociale huurwoningen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de inspanningen ten aanzien van energiebesparing, huurachterstanden, verkoop van huurwoningen, grondprijzen, leefbaarheid e.d. 2.2 Missie, opgave en strategie In 2012 hebben wij een nieuw ondernemingsplan opgesteld voor de periode met de naam Ruimte geven en samen leven. Jaarlijks zal in september gekeken worden of in- en externe ontwikkelingen moeten leiden tot een bijstelling van het plan. Visie en missie In de visie van Woningstichting Putten moet iedereen goed kunnen wonen. Er zouden geen knelpunten op de woningmarkt mogen bestaan. Iedereen zou de 6

9 voor hem of haar ideale wooncarrière moeten kunnen doorlopen en naar tevredenheid kunnen wonen in een omgeving waar hij of zij zich thuis voelt. Woningstichting Putten denkt aan deze ideale situatie een bijdrage te kunnen leveren door zich vooral te richten op de huisvesting van mensen die hiervoor zelf niet kunnen zorgen. Onze missie luidt dan ook: Woningstichting Putten wil op de woningmarkt van Putten dé partij zijn die zorgt voor goed en betaalbaar wonen voor nu en in de toekomst. Wij zorgen voor huisvesting van mensen die hierin vanuit financiële of sociale omstandigheden niet zelf kunnen voorzien en dragen bij aan een prettige woonomgeving en goede onderlinge contacten tussen bewoners, met als doel dat iedereen zich thuis voelt. Doelgroep Wij hebben onze primaire doelgroep als volgt in onze missie gedefinieerd: Wij zorgen voor huisvesting van mensen die hierin vanuit financiële of sociale omstandigheden niet zelf kunnen voorzien. De primaire doelgroep kan als volgt nader worden gespecificeerd: Lagere inkomens: huishoudens met een inkomen tot en met (prijspeil 2012). Dit is de doelgroep waar corporaties minimaal 90% van de vrijkomende woningen aan moeten toewijzen. Binnen deze groep benoemen we specifiek de eenen tweepersoonshuishoudens (starters en ouderen); Middeninkomens: huishoudens met een inkomen tussen en Deze groep kan zich binnen de huidige woningmarkt in Putten niet zelf redden. Het aanbod aan duurdere huurwoningen is beperkt en het aanbod aan koopwoningen is veelal te duur; Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking: Deze mensen hebben veelal zorg en ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen en horen qua inkomen ook tot de primaire doelgroep. Als gevolg van de toenemende vergrijzing verdienen ouderen zowel binnen de primaire doelgroep maar ook daarbuiten bijzondere aandacht. Niet alleen hebben zij specifieke wooneisen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, ook vormen vermogende ouderen met een laag inkomen een bedreiging voor de huisvestingsmogelijkheden van de primaire doelgroep doordat zij in de huidige woonruimteverdelingsregels ook kans maken op woningtoewijzing. Strategische doelen Uit de analyse van waar we als Woningstichting Putten nu staan en de ontwikkelingen om ons heen hebben wij een vijftal strategische doelstellingen afgeleid om de door ons gedefinieerde doelgroep te bedienen: 1. Voldoende huisvesting bieden voor onze primaire doelgroep door het vergroten van het aantal beschikbare woningen voor lage inkomens, het creëren en benutten van kansen voor middeninkomens en het bieden van mogelijkheden voor huisvesting van verstandelijk en/of lichamelijk beperkten, met daarbij aandacht voor levensloopbestendige woningen waardoor deze ook geschikt zijn voor bewoning door ouderen. 2. Het voeren van een huurbeleid dat leidt tot huurprijzen die enerzijds passend zijn bij de financiële draagkracht van onze primaire doelgroep, maar anderzijds ook passen bij de kwaliteit van ons bezit, met mogelijkheden tot differentiatie voor de meer vermogende woningzoekende. 3. Het in stand houden van de huidige kwaliteit van het bezit enerzijds en anderzijds het vergroten van deze kwaliteit wanneer dit vanuit de klant gewenst is of nodig is vanuit milieutechnisch oogpunt of verandering van de (toekomstige) vraag. 4. Zorgdragen voor een leefomgeving waarin iedereen zich thuis voelt door het vergroten van de sociale samenhang in en het verbeteren van de uitstraling van wijken en buurten door enerzijds actieve betrokkenheid van bewoners en anderzijds de inzet van en samenwerking met andere sociaalmaatschappelijke organisaties. 5. Het creëren van een werkorganisatie die toegerust is om de strategische doelen te realiseren en in haar handelen de klant centraal heeft staan. Onze missie, concreet vertaald in de strategische doelen, willen wij realiseren door te investeren in beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit: Beschikbaarheid door te zorgen voor voldoende aanbod; Betaalbaarheid door te zorgen voor draagbare woonlasten (huur en energie); Kwaliteit door te zorgen voor een kwalitatief goede woning in een prettige omgeving en met goede dienstverlening. Daarbij streven wij naar een zo optimaal mogelijke inzet van de beschikbare financiële middelen, waarbij te allen tijde de financiële continuïteit en de continuïteit van de dienstverlening op langere termijn moet zijn gewaarborgd. Voor de financiële continuïteit geldt dat voldaan moet worden aan de eisen rond 7

10 financierbaarheid van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en dat het A1 continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds moet worden behouden. 2.3 Samenvatting belangrijkste resultaten 2012 Onze missie, concreet vertaald in de strategische doelen, willen wij realiseren door te investeren in beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Hieronder een samenvatting van de wijze waarop wij hier in 2012 inhoud aan hebben gegeven en wat onze voornemens zijn voor de komende jaren. Beschikbaarheid: voldoende aanbod In 2012 hebben wij 56 nieuwe woningen aan ons bezit toegevoegd. Het betreft 36 appartementen met lift nabij een zorgcentrum, 16 woningen (waarvan 10 nultredenwoningen) op een inbreidingslocatie dichtbij het centrum en 4 woningen op een uitbreidingslocatie. Daarnaast zijn er 14 koopappartementen opgeleverd en zijn wij gestart met de bouw van 13 duurdere huurappartementen en 26 sociale huurappartementen dicht bij het centrum. In 2012 was de scoringskans voor woningzoekenden 33%, een lichte daling ten opzichte van Dat betekent dat van alle 10 huishoudens die actief reageerden op een woning we er aan ruim 3 daadwerkelijk een woning konden toewijzen. Van de 154 verhuurde sociale huurwoningen in ons bezit is 94% toegewezen aan een huishouden met een inkomen tot Hiermee is voldaan aan de eis dat minimaal 90% moest worden toegewezen aan lage inkomensgroepen. In 2012 stonden er woningzoekenden ingeschreven. Aan het eind van 2012 waren er nog 324 actief op zoek naar een woning en waren er 158 geholpen. De overige woningzoekenden staan uit voorzorg ingeschreven. Het aantal woningzoekenden dat jaarlijks daadwerkelijk op zoek is naar een woning schommelt de laatste jaren rond de 450. In 2012 hebben we, naast 14 nieuwbouwappartementen, nog 44 bestaande woningen voor verkoop aangeboden. Daarvan zijn er 3 daadwerkelijk verkocht, waarvan 2 aan zittende huurders en 1 woning bij mutatie. Kopers konden daarbij gebruik maken van de corporatiestarterslening. Doorkijkje Er is nog steeds veel meer vraag naar huurwoningen dan aanbod. Daarom willen we de komende jaren met nieuwbouw het aanbod van sociale huurwoningen uitbreiden, binnen de mogelijkheden die het Kwalitatief Woningbouw Programma (KWP) van de provincie Gelderland en de Woonvisie bieden. We hebben voor de periode vier nieuwbouwprojecten in portefeuille, waardoor tot 2015 het aanbod met 30 sociale huurwoningen toeneemt. De resterende ruimte binnen de Woonvisie bedraagt nog circa 80 sociale huurwoningen. Hier worden nog nieuwbouwmogelijkheden bij gezocht en ruimte binnen het KWP. Er zijn veel ouderen en kleine huishoudens die graag een huurwoning willen. Daarom bouwen we vooral voor deze groepen, in de vorm van nultredenwoningen. Wij zijn terughoudend met de bouw van duurdere huurwoningen. Betaalbaarheid: woonlasten De huren in Putten zijn laag als je kijkt naar de kwaliteit van de woningen. Daarom is in 2012 voor alle woningen een streefhuurniveau vastgesteld op 65% van de maximaal toegestane huurprijs. Bij nieuwe verhuringen wordt de huur opgetrokken naar dit niveau. Zo komt de prijs meer in overeenstemming met de kwaliteit. De reguliere huurverhoging bedroeg in ,3%. Het was niet mogelijk om huurders met een hoger inkomen een hogere huurverhoging te geven. We hebben in 2012 ook besloten veel te investeren in energiebesparende maatregelen. Hiervoor wordt (in overeenstemming met de wens van de Huurdersorganisatie) geen directe huurverhoging gevraagd. Wel wordt de huur opgetrokken na het leegkomen van de woning. Doorkijkje De jaarlijkse huurverhoging willen wij gebruiken om de prijs meer in overeenstemming te brengen met de kwaliteit (huursombenadering). Bij mensen die meer verdienen maar nu een lage huurprijs betalen willen wij de huur vanaf 2014 extra verhogen. De huur wordt dan overigens niet hoger dan 65% van de maximaal toegestane huur. Kwaliteit van het woningbezit In 2012 hebben wij aan planmatig onderhoud van het bezit uitgegeven. Grote projecten waren: complex 340 (Anna van Loenenstraat, Ds. Hollandstraat) waar ramen vervangen zijn en dubbelglas geplaatst is en complex 360 (Bentinckstraat, Luitgardestraat en van Mehenstraat) waar keukens 8

11 vervangen zijn en de mechanische ventilatie in de woningen is aangepast. Ook hebben we een groot aantal woningen weer opnieuw laten certificeren op basis van de uitgangspunten van de Nationale BeveiligingsRichtlijn. We hebben ca uitgegeven voor deze aanpassingen aan de woningen. Daarnaast hebben we schilderwerk uitgevoerd, cvketels vervangen en keukens, badkamers en toiletten gerenoveerd. Er is besteed aan nietplanmatig onderhoud, zoals serviceonderhoud en mutatieonderhoud. We hebben in 2012 een forse stijging gezien van het inhaal planmatig onderhoud. Dit is onderhoud dat op verzoek van bewoners pas plaatsvindt als zij de woning verlaten. Dit is het gevolg van een grotere keuzevrijheid van bewoners ten aanzien van het moment van planmatig onderhoud. Doorkijkje Wij blijven ook de komende jaren flink investeren in de kwaliteit van ons bezit, circa 3 mln per jaar. Daarnaast streven wij ernaar om in 2020 alle woningen minimaal aan energielabel C te laten voldoen. Wij zetten daarbij vooral in op comfortverbetering. Zo wordt meer geïnvesteerd in spouw-, vloer- en dakisolatie en 9

12 in dubbel glas dan in installatietechniek. Daarnaast wordt in 2013 een asbestinventarisatie uitgevoerd bij de woningen die eerder gebouwd zijn dan We willen ook graag ruimte geven voor de mening en wensen van de bewoners. Welke verbeteringen zouden zij willen en hoe kunnen wij dit meenemen in het onderhoud of in een geriefverbetering op maat. Hiervoor zoeken wij actief het contact met bewoners, om hun ervaringen te betrekken bij onze planvorming. Hiervoor wordt een beperkte uitbreiding in de formatie gerealiseerd. Kwaliteit van de woonomgeving/leefbaarheid Goed wonen betreft meer dan alleen de woning, de omgeving waar de woning staat is minstens zo belangrijk. Hierbij horen ook de sociale contacten in de buurt en de onderlinge saamhorigheid. In 2012 is in goede samenwerking met de gemeente de omgeving van de Van Dedemstraat en de Verbruggenstraat aangepakt en zijn de toezichthouders in deze complexen daadwerkelijk begonnen. Daarnaast hebben we energie gestoken in de nodige overlastzaken en hebben we bewonersbijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners van de Lupinehof en 10

13 Doorkijkje Wij willen het huurlabel van KWH behouden. Op de onderdelen die erg belangrijk zijn voor de huurders (onderhoud en klachtenafhandeling) willen wij 0,5 punten hoger scoren dan de KWH-eisen. We willen op een transparante manier onze werkzaamheden verrichten en hechten dan ook veel belang aan goede contacten met ons maatschappelijke netwerk op lokaal niveau. Voor de governance (goed bestuur en toezicht) werken we aan diverse rapportages om op basis hiervan goed te kunnen (bij)sturen. de Roggestraat, om te horen wat er zoal leeft in de wijk. Daarnaast hebben we samen met de Huurdersorganisatie een tuinenwedstrijd georganiseerd als stimulans voor mensen om hiermee hun woonomgeving te verbeteren. Doorkijkje Wij willen de komende jaren een actieve rol spelen bij het versterken van de sociale binding tussen bewoners. Hiervoor wordt het contact met de Huurdersorganisatie nauw onderhouden. Daarnaast worden er jaarlijks minimaal twee bijeenkomsten georganiseerd waar bewoners elkaar kunnen treffen en worden de toezichthouders begeleid. Wij zijn terughoudend bij het bieden van individuele sociale begeleiding, hiervoor zijn andere instanties aangewezen. Wij willen wel graag de sfeer in de woonbuurten goed houden en mensen met elkaar in contact brengen. Zo kunnen wij ook eventuele problemen vroegtijdig signaleren en de nodige actie (laten) ondernemen. Bovendien willen we bewoners meer invloed laten uitoefenen op het beheer van hun directe woonomgeving. Hierin trekken wij nauw samen op met de gemeente en met andere partijen als de Stichting Welzijn Putten en Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe. Hiervoor wordt, in combinatie met de doelen binnen de kwaliteit van het woningbezit, een beperkte uitbreiding in de formatie gezocht. Kwaliteit van de dienstverlening In 2012 hebben wij opnieuw ruim voldaan aan de eisen van KWH. De score lag beduidend hoger dan landelijk gemiddeld. Met een totaalscore van 8,2 is onze dienstverlening gerust goed te noemen. Financieel In 2012 hebben wij een resultaat geboekt van 2,6 mln. negatief. Begroot was een resultaat van 0,2 mln. positief. Het grootste deel van het verschil ligt buiten onze invloedssfeer en is veroorzaakt door de waardeveranderingen als gevolg van andere eisen rond de waardering van grond in de bedrijfswaardeberekening en de splitsing van sociaal en commercieel vastgoed. Dit leidt tot een verschil van 4,1 mln. negatief. Daarnaast is 0,5 mln. minder aan onderhoud uitgegeven dan gepland. En de vennootschapsbelastinglast was begroot op 1,0 mln., maar hiervan is, door toepassing van fiscale afwaardering van het vastgoed in exploitatie, uiteindelijk 0,6 mln. gerealiseerd. De financiële positie van Woningstichting Putten is gezond, ook in vergelijking met andere corporaties. Dit blijkt onder meer uit de jaarlijkse analyse Corporatie in Perspectief van het Centraal Fonds. Er is sprake van een relatief lage schuld en lage bedrijfslasten per woning. De verhouding tussen de WOZ-waarde en de huurprijs van de woning is gunstig in vergelijking met andere corporaties. De netto kasstroom per woning is fors hoger. Ook het solvabiliteits- en continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds zijn positief. Er is geen aanleiding voor nader onderzoek of aanvullende maatregelen, omdat de geplande activiteiten goed passen bij de financiële positie. Dit geldt tevens voor de operationele kasstromen. Deze zijn de komende jaren positief, zodat er borging van het WSW kan worden verkregen bij het aantrekken van nieuwe leningen. Doorkijkje Ook bij het doorrekenen van de financiële gevolgen van het regeerakkoord van Rutte II met daarbij enkele scenario s (meer nieuwbouw en minder verkopen dan gepland in de basismeerjarenbegroting) blijkt dat de financiële continuïteit, gemeten in financiële begrippen als interest coverage ratio, ontwikkeling 11

14 solvabiliteitsoordeel en operationele kasstromen, geen grote knelpunten zal opleveren, mits wordt uitgegaan van een huurverhoging van 1,5% boven inflatie bij woningen die nog een huurprijs onder streefhuurniveau hebben. 2.4 Belangrijkste bestuursbesluiten in 2012 In 2012 zijn bestuursbesluiten genomen over onder meer de volgende onderwerpen: Vaststelling ondernemingsplan ; Opdrachtverlening voor enkele nieuwbouwprojecten (Blok C en Blok D Brinkstraat); (Investerings)beslissingen omtrent enkele nieuwbouwprojecten (Schoolstraat, Hoek Van Damstraat, Blok A en Blok C Brinkstraat); Interne organisatie (vaste aanstelling, wijziging contract medewerkers, contractverlenging NCCW); Vaststelling jaarverslag 2011, (mjb)begroting , (mjb)begroting tbv dpi , jaarplannen 2013 en periodieke rapportages; Invoering RJ 645; Relatie met omgeving (prestatieafspraken gemeente Putten, bijdrage inloophuis); Treasurystatuut en renteaanpassingen van leningen; Verkoop van woningen (Corporatie Starterslening); Beleid leefbaarheid; Huurbeleid, huurharmonisatie en huurinkomenstabel. Verklaring bestuurder Als directeur-bestuurder verklaar ik dat Woningstichting Putten in 2012 uitsluitend werkzaam is geweest binnen de volkshuisvesting conform het BBSH en de Aedescode en geen nevenstructuren heeft opgericht. De medewerkers van Woningstichting Putten verdienen veel waardering voor de wijze waarop zij zich hebben ingespannen voor het leveren van goede dienstverlening, wat wel blijkt uit de grote tevredenheid van onze klanten. Met elkaar hebben zij ook in 2012 weer een belangrijke bijdrage geleverd aan het goed en betaalbaar wonen in Putten! Putten, mei 2013 drs. Monique Boeijen 12

15 3Organisatie, governance en maatschappelijke inbedding

16 3. Organisatie, governance en maatschappelijke inbedding In dit hoofdstuk lichten wij de organisatie van Woningstichting Putten toe. Ook de governancestructuur en de samenwerking met andere organisaties en instellingen komt hierbij aan de orde. 3.1 Organisatie Woningstichting Putten is een woningcorporatie met 1874 woningen, uitsluitend werkzaam in de gemeente Putten. Woningstichting Putten is een toegelaten instelling op grond van het BBSH, aangesloten bij Aedes vereniging van woningcorporaties en ondertekenaar van de AedesCode. De organisatie is een stichting, het bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder en het interne toezicht wordt verricht door de Raad van Commissarissen. De eventuele winsten worden uitsluitend ten dienste van de volkshuisvesting ingezet. De werkorganisatie is verdeeld over drie afdelingen, zie onderstaand organogram. Eind 2012 waren er 15 medewerkers (12,3 fte) in dienst. In verhouding tot het woningbezit is dit een kleine bezetting. Raad van Toezicht Directeur-bestuurder Controller Vastgoed Woondiensten Financiën Arbo-beleid De medewerkers van Woningstichting Putten werken in een veilige en gezonde omgeving. Alle medewerkers beschikken over het personeelshandboek waarin o.a. de beleidslijnen zijn vastgelegd rondom de arbo-omstandigheden en het gebruik van beschermingsmiddelen. Integriteitbeleid Woningstichting Putten beschikt over een integriteitcode, met daarin opgenomen een klokkenluidersregeling. Er zijn in 2012 geen situaties geweest waarin de integriteit van de bestuurder of van medewerkers in het geding was of waarin tegenstrijdige belangen een rol hebben gespeeld. Vanuit de Arbo-Unie is een vertrouwenspersoon beschikbaar voor ondersteuning en advies bij het melden van integriteitkwesties. In het integriteitbeleid zijn de acties beschreven die intern, dan wel door de vertrouwenspersoon worden ondernomen naar aanleiding van een melding (klokkenluidersregeling). Er zijn in 2012 geen meldingen bij de vertrouwenspersoon binnengekomen op het gebied van integriteitschendingen. Ook zijn op geen enkele andere wijze signalen binnengekomen dat sprake zou zijn geweest van schending van het integriteitsbeleid. Ondernemingsraad Ondanks dat Woningstichting Putten hiertoe niet verplicht is, heeft zij een Ondernemingsraad (OR). De OR bestaat uit 3 werknemers en is in 2012 driemaal bijeengeweest. Daarnaast is door de OR tweemaal gesproken met de directeur-bestuurder en eenmaal met een vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen. Indien van toepassing heeft de OR gebruik gemaakt van haar instemmings- en adviesrecht. 14

17 3.2 Samenwerking/maatschappelijke inbedding en verbindingen Samenwerking met stakeholders Belangrijkste stakeholders voor Woningstichting Putten zijn de gemeente Putten, de Huurdersorganisatie, de zorginstellingen, Stichting Welzijn Putten, het Ouderen Overleg Putten, de Politie en het Maatschappelijk Werk. In 2012 hebben we op verschillende manieren contact gehad met onze stakeholders. In augustus zijn alle stakeholders uitgenodigd voor een rondrit langs ons woningbezit en een discussie over het conceptondernemingsplan. De reacties waren uiterst positief. Gemeente Putten Met de gemeente Putten is in 2012 viermaal bestuurlijk overleg geweest in het Overleg Volkshuisvesting Putten (OVP). Agendapunten waren onder meer de prestatieafspraken, nieuwe woningbouwprojecten, woonruimteverdeling en huurbeleid, schuldhulpverlening, verbetering van de woonomgeving, de toekomstvisie voor Putten en het ondernemingsplan van de WSP. Ook zijn er vele contacten met ambtenaren geweest, bijvoorbeeld voor bouwplannen of bij de sociale dienst. Woningstichting Putten en de gemeente Putten hebben elkaar nodig bij het realiseren van de gemeentelijke Woonvisie en het ondernemingsplan van de WSP. 15

18 Huurdersorganisatie Iedere twee maanden is overlegd met de voorzitter en secretaris van de Huurdersorganisatie Putten. Daarnaast is er driemaal een bijeenkomst geweest met de voltallige Huurdersorganisatie. Er zijn diverse onderwerpen de revue gepasseerd, zoals het huur- (harmonisatie)beleid, de woonruimteverdeling, het sociaal plan bij sloop, de tuinenwedstrijd, het belonen van trouwe huurders, nieuwbouwprojecten, het nieuwe ondernemingsplan etc. Ouderen Overleg Putten In het Ouderen Overleg Putten (OOP) zijn alle partijen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen. Dit overleg heeft in 2012 tweemaal plaatsgevonden. In dit overleg kunnen wij onze plannen rond wonen en zorg tegen het licht houden en de ontwikkelingen in de vraag van ouderen bespreken. Diverse zorginstellingen In 2012 zijn de appartementen naast De Schauw opgeleverd en hebben wij met de Zorggroep Noordwest-Veluwe afspraken gemaakt over de toewijzing van zorgwoningen. Ook hebben we aangegeven dat de WSP in de laatste fase van de nieuwbouw van De Schauw graag sociale huurwoningen wil realiseren. Dit wordt nog onderzocht. Aan Careander, Stichting Puttensteyn, Stichting De Pinnenburg, Stichting Sprank en de Stichting Grensverleggende Talenten verhuren wij complexen voor begeleid zelfstandig wonen. Wij bieden de huisvesting, zij bieden de zorg. Sociaal vangnetoverleg Het sociaal vangnetoverleg (SVO) in Putten heeft in 2012 negenmaal plaatsgevonden. Woningstichting Putten speelt een belangrijke rol bij de signalering van probleemsituaties, zodat hier de nodige zorg en begeleiding op maat kan worden geboden. Ook de Politie en het Maatschappelijk Werk nemen hieraan deel. Samenwerking in de regio In de regio Noord-Veluwe streven de corporaties en gemeenten naar afstemming van het woonbeleid. Er heeft een aantal keer overleg plaatsgevonden tussen de corporatiebestuurders en de wethouders in de regio Noord-Veluwe (Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldenbroek, Epe, Hattem en Heerde). De wethouders en corporatiebestuurders zijn ook gesprekspartner van de provincie bij de totstandkoming van het Kwalitatief Woningbouw Programma. In 2012 zijn onder meer de volgende thema s aan de orde geweest: behoefte aan wonen met zorg, regionale woonruimteverdeling, energiebesparing, regionale woonagenda, classificatiesysteem toegankelijkheid. Verbindingen met andere rechtspersonen en vennootschappen Woningstichting Putten is in 2012 geen bestuurlijke en/of financiële verbindingen aangegaan met andere rechtspersonen en/of vennootschappen. Er zijn geen vennootschappen of nevenstructuren binnen de organisatie aanwezig. Sponsoring Woningstichting Putten heeft in 2012 een beperkt bedrag besteed aan sponsoring van lokale (sport) activiteiten, die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang. Daarnaast wordt een bijdrage gegeven 16

19 aan het Hospice van Nijkerk, omdat een dergelijke voorziening in Putten ontbreekt en inwoners van Putten van deze woon- en verblijfsvoorziening in de laatste fase van hun leven gebruik maken. Het gaat om in totaal een bedrag van ruim 1.000,-. Verder heeft de WSP in het kader van de leefbaarheid een eenmalige financiële bijdrage geleverd van ,- voor de totstandkoming van het Inloophuis t Hart van Putten. 3.3 Governancestructuur Woningstichting Putten onderschrijft de bepalingen van de Governancecode Woningcorporaties. In het Verslag van de Raad van Commissarissen wordt hierop verder ingegaan. Voor de vertaling van de principes uit de Governancecode zijn de volgende interne documenten opgesteld: Reglement voor de Raad van Commissarissen; Profielschets van de Raad van Commissarissen; Reglement voor het Bestuur; Integriteitcode met klokkenluidersregeling. In overleg met de Raad van Commissarissen zijn de belangrijkste stakeholders benoemd. Met hen vindt regelmatig overleg plaats, passend bij de aard van de relatie Bestuur Taak en werkwijze Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie. Dit betekent onder meer dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, de financiering, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het beleid ten aanzien van deelnemingen van de organisatie. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en ook voor het beheersen van de risico s, verbonden aan de activiteiten van de organisatie. Het bestuur weegt ook de belangen af van andere organisaties die met de werkzaamheden van Woningstichting Putten verbonden zijn (stakeholders). Het bestuur legt over haar werkzaamheden verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Daartoe verschaft het bestuur de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor het uitoefenen van de taak van de raad. Het bestuur bespreekt ook de interne risicobeheersing- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in artikel 7 van de statuten van Woningstichting Putten omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement voor het bestuur. Het bestuur wordt gevormd door directeur-bestuurder mw. drs. M.C.M. Boeijen. Zij is benoemd voor onbepaalde tijd. Tegenstrijdige belangen Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de organisatie en de bestuurder moet worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen die van materiële betekenis zijn voor de organisatie of de bestuurder, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Omtrent transacties met een tegenstrijdig belang wordt gerapporteerd in de bestuursrapportage. In 2012 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de directeurbestuurder, zoals bedoeld in principe II.3 van de Governancecode Woningcorporaties. De bestuurder heeft ook geen nevenfuncties die de onafhankelijkheid of integriteit in gevaar zouden kunnen brengen Raad van Commissarissen Taak en werkwijze De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Daarnaast staat hij het bestuur met raad ter zijde. Hij richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie. De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. In het Verslag van de Raad van Commissarissen in dit jaarverslag zijn de taak en de werkwijze van de raad nader beschreven, evenals de wijze waarop hij hieraan in 2011 invulling heeft gegeven. Onafhankelijkheid De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden en is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Hierover zijn in het Reglement voor de Raad van Commissarissen bepalingen opgenomen. Jaarlijks wordt over de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen gerapporteerd in het verslag van de Raad van Commissarissen. 17

20 Deskundigheid en samenstelling De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De kwalificatievereisten voor leden van de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in de Profielschets voor de Raad van Commissarissen. De randvoorwaarden voor het functioneren van de raad als geheel zijn opgenomen in het Reglement van de Raad van Commissarissen. Een (her)benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen vindt plaats na zorgvuldige overweging waarbij de profielschets en het reglement in acht worden genomen. Benoeming vindt in principe plaats voor een periode van vier jaar, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat commissarissen conform de Governancecode maximaal acht jaar zitting kunnen hebben in de raad De controle van de financiële verslaggeving, de positie van de interne controlefunctie en van de externe accountant. Financiële verslaggeving Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële informatie. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult. Externe accountant De Raad van Commissarissen benoemt de externe accountant, na advies van de directeur-bestuurder. Het bestuur en de Raad van Commissarissen maken ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. Deze beoordeling heeft in 2011 plaatsgevonden en op basis hiervan is voor 2012 opdracht gegeven aan BDO Accountants voor de controle van de jaarrekening De kosten hiervan bedragen Opdrachten van het bestuur voor niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant worden vooraf besproken in een vergadering van de Raad van Commissarissen. De kosten van enkele fiscale adviezen bedroegen in Interne controlefunctie Het bestuur is verantwoordelijk voor de interne beheersings- en controlesystemen. Relatie en communicatie van de externe accountant met de organisatie De externe accountant woont het gedeelte van de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening (het accountantsverslag) gelijkelijk aan zowel de Raad van Commissarissen als aan het bestuur. De externe accountant is onafhankelijk en kan tijdens deze vergadering over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Raad van Commissarissen Interne risicobeheersings- en controlesystemen Risicobeheersing wordt steeds belangrijker bij woningcorporaties, vooral door een aantal negatieve gebeurtenissen in de afgelopen jaren. Er zijn verschillende risico s te onderscheiden. Zo zijn er ontwikkelrisico s, maar ook bijvoorbeeld marktrisico s, rente- en financieringsrisico s, fiscale risico s (vennootschapsbelasting en btw) en frauderisico s. De kunst is om een juiste inschatting van risico s te maken en tijdig maatregelen te nemen om deze te beheersen. Het bestuur van Woningstichting Putten is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersings- en controlesystemen, voor het actief managen van de strategische, financiële en operationele risico s en voor het beperken van de impact van mogelijke incidenten. In 2011 zijn onder begeleiding van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) de belangrijkste vijf risico s benoemd. Dit zijn marktontwikkelingen (nieuwbouw/aanbod sluit niet aan bij de klantvraag), grondposities (te weinig betaalbare grondposities), renterisico s (onverwachte rentestijgingen), kwaliteit medewerkers (kennisniveau door veranderende regelgeving), en besluitvorming (onvoldoende helder en daardoor verkeerde investeringsbeslissingen). Daarnaast is ook het politiek ingrijpen een groot risico. Dit blijkt al uit de gevolgen van het regeerakkoord. Hierop zijn de sturingsmogelijkheden voor individuele corporaties beperkt. De risico s zijn in 2012 in het MT besproken. Dit krijgt in 2013 een nog uitgebreider gevolg. Dan zal ook de Raad van Commissarissen via de periodieke rapportages worden geïnformeerd over de wijze waarop het bestuur omgaat met de gesignaleerde risico s. 18

3Organisatie, governance en. maatschappelijke inbedding

3Organisatie, governance en. maatschappelijke inbedding 3Organisatie, governance en maatschappelijke inbedding 3. Organisatie, governance en maatschappelijke inbedding In dit hoofdstuk lichten wij de organisatie van Woningstichting Putten toe. Ook de governancestructuur

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 4 2. Verslag van de bestuurder... 5 2.1 Ontwikkelingen om ons heen... 5 2.1.1 Landelijk... 5 2.1.2 Regionaal... 5 2.1.3 Gemeente Putten...

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014 Jaarverslag 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2. Verslag van de bestuurder... 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen... 6 2.1.1 Landelijk... 6 2.1.2 Regionaal & lokaal...

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2011 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoud 1. Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 7 2.1.3 Gemeente Putten 8

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Ruimte geven en samen leven. Ondernemingsplan 2013-2017

Ruimte geven en samen leven. Ondernemingsplan 2013-2017 Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan 2013-2017 September 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waar staan we voor?... 4 3. Waar staan we nu?... 5 4. Ontwikkelingen om ons heen...10 5. Sterkten, zwakten,

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Woningstichting Gulpen

Woningstichting Gulpen Woningstichting Gulpen Strategische visie, SWOT en doelstellingen 2015 2019 Datum: 28-07-2014 Versie: 1 Status: vastgesteld bestuur dd. 18-09-2014 goedgekeurd r.v.c. dd. 13-11-2014 DE EIGEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring Beleidsnotitie t.a.v. invoering Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, voor wat betreft de toewijzing van sociale huurwoningen door toegelaten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Aan: Van: Colleges van b en w Regio Alkmaar PORA Wonen 1 april Onderwerp: Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Woontij

Investeringsstatuut Stichting Woontij Investeringsstatuut Stichting Woontij 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedures en besluitvorming 4 3. Organisatorische toets 5 4. Strategische koers 5 5. Financiële toets 6 6. Risicotoets 8 7. Partnerselectie

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord Huurinkomsten van corporaties, 2012 2021. De gevolgen van het regeerakkoord Johan Conijn & Wolter Achterveld Inleiding Op verzoek van Aedes heeft Ortec Finance de financiële gevolgen van het regeerakkoord

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Gemeente Oegstgeest, de corporaties

Nadere informatie

inform 32e jaargang - 74e editie - juli 2015 Onder andere in dit bewonersmagazine: Wonen met een eigen gezicht Verslag van de bestuurder

inform 32e jaargang - 74e editie - juli 2015 Onder andere in dit bewonersmagazine: Wonen met een eigen gezicht Verslag van de bestuurder inform 32e jaargang - 74e editie - juli 2015 Onder andere in dit bewonersmagazine: Wonen met een eigen gezicht Verslag van de bestuurder Blik op de toekomst Jaarrekening 2014 Vooraf Wonen met een eigen

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw Ede CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag-

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Almelo CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Haarlem CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie