Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening"

Transcriptie

1 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder Ontwikkelingen om ons heen Landelijk Regionaal Gemeente Putten Missie, opgave en strategie Samenvatting belangrijkste resultaten Belangrijkste bestuursbesluiten in Organisatie, governance en maatschappelijke inbedding Organisatie Samenwerking/maatschappelijke inbedding en verbindingen Governancestructuur Bestuur Raad van Commissarissen De controle van de financiële verslaggeving, de positie van de interne controlefunctie en van de externe accountant Interne risicobeheersings- en controlesystemen 18 4 Maatschappelijk prestaties Beschikbaarheid Nieuwbouwplannen Doelstellingen Sloop Nieuwbouw huur Nieuwbouw koop Verkoop bestaand bezit Woonruimteverdeling Woningzoekenden Woningtoewijzingen Woningtoewijzingen op basis van huur- en inkomensgrenzen Wonen en zorg Betaalbaarheid Streefhuur en huurharmonisatie Huurontvangsten Kwaliteit woningbezit Planmatig onderhoud Niet-planmatig onderhoud Serviceonderhoud Mutatieonderhoud Contractonderhoud Strategische investeringen Energiemaatregelen Wens van de klant Geriefverbeteringen Woningaanpassingen Zelf aangebrachte voorzieningen Keuzevrijheid 31

4 4.4 Kwaliteit woonomgeving Overleg met bewoners Huurdersorganisatie Putten Bewonersbijeenkomsten Bewoners in de rol van toezichthouder Leefbaarheid Sociaal vangnetoverleg Woonomgeving Maatschappelijk vastgoed Buurtbudget Veiligheid Woonfraudebeleid Kwaliteit dienstverlening KWH-huurlabel Informatie aan huurders/bewoners Financiële prestaties Financiële resultaten Financiële continuïteit Externe beoordeling Interne beoordeling 45 6 Risicomanagement Marktontwikkelingen Grondposities Renterisico Rente-exposure Derivatenportefeuille Kwaliteit medewerkers Besluitvorming 55 7 Toekomst 57 8 Verslag van de Raad van Commissarissen over Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het boekjaar Kasstroomoverzicht Toelichting waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens 107

5 1Inleiding

6 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van Woningstichting Putten. Met dit verslag willen wij u inzicht geven in de ontwikkelingen die ons raken en de maatschappelijke prestaties die wij in 2012 hebben geleverd op het gebied van wonen in Putten. Daarnaast geven wij een doorkijk naar de wijze waarop wij ook in de toekomst inhoud willen geven aan onze kerntaak: het bieden van goede en betaalbare huisvesting in een prettige omgeving, vooral aan diegenen die ons daarvoor nodig hebben. Het thema van dit jaarverslag is Putten in beweging. De foto s in dit jaarverslag, beschikbaar gesteld door de diverse (sport)verenigingen waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn, symboliseren de beweging in ons dorp. Bovendien laten de foto s zien dat sport mensen samenbrengt, verbroedert, de gezondheid verbetert en niet aan leeftijd gebonden is. Bij talloze verenigingen zijn mensen actief. Soms individueel, maar vooral met elkaar. En niet alleen als sporter, maar ook als trainer, vrijwilliger of supporter. Deze beweging past goed bij ons motto: Ruimte geven en samen leven. Het verslag van de bestuurder geeft alles in vogelvlucht weer en kan in dat opzicht als een samenvatting worden gelezen. 4

7 2Verslag van de bestuurder

8 2. Verslag van de bestuurder 2.1 Ontwikkelingen om ons heen Landelijk Vanuit Den Haag zijn er allerlei maatregelen genomen met als doel de woningmarkt te hervormen. Zowel op de huur- als op de koopsector heeft dit zijn effect. Het regeerakkoord Rutte II en daarop volgend het woonakkoord heeft de toekomst van de corporaties behoorlijk op zijn kop gezet. Een hoge verhuurderheffing, gecombineerd met een flinke bijdrage aan saneringssteun voor het Centraal Fonds, zet de kasstromen in de sector behoorlijk onder druk. Dit heeft grote gevolgen voor de investeringscapaciteit en daarmee op de bouwproductie van corporaties. Dit in combinatie met de eerdere genomen maatregelen voor investeringen in andere projecten dan sociale huurwoningen, maakt dat corporaties noodgedwongen kritisch naar hun investeringsplannen kijken. De strengere hypotheekeisen maken het voor starters niet makkelijk om een woning te kopen. En een woning verkopen is in de huidige onzekere economische tijd ook niet eenvoudig. Het woonakkoord heeft als doel deze maatregelen iets te verzachten, maar het is nog maar de vraag in hoeverre dit weer beweging brengt in de woningmarkt. Ook op Woningstichting Putten hebben deze ontwikkelingen hun effect, maar minder sterk dan bij veel andere corporaties het geval is. Wij hebben ons in de afgelopen jaren altijd sterk geconcentreerd op de bouw en exploitatie van sociale huurwoningen. Ook naar de toekomst toe ligt hier het accent. Dit betekent dat wij geen problemen ervaren rond teruglopende woningverkopen of financierbaarheid van duurdere huurwoningen. Woningstichting Putten heeft ten opzichte van de grootte van de corporatie de afgelopen jaren een fors investeringsprogramma gehad, dat ook de komende jaren nog doorloopt. De realisatie van de harde projecten levert financieel gezien geen knelpunten op. De financiële kengetallen waarop gestuurd wordt passen binnen de gewenste normen. Het is dan ook niet nodig gebleken om ons investeringsprogramma aan te passen aan het regeer-/woonakkoord. Wel zien wij dat er in enkele jaren knelpunten ontstaan, als wij de nieuwbouwaantallen uit de Woonvisie daadwerkelijk realiseren. Dit betekent dat hogere huurverhogingen onvermijdelijk zijn Regionaal In het regionale volkshuisvestingsbeleid spelen drie zaken een belangrijke rol: Woon 2012, de overeenkomst wonen-welzijn-zorg en de regionale woonruimteverdeling. In 2012 is in de regio het woningmarktonderzoek Woon uitgevoerd. Dit vormt een basis voor de discussie over de herverdeling van de nieuwbouwaantallen en voor de regionale woonvisie. Putten wil graag meer nieuwbouw realiseren dan op grond van de huidige verdeling mogelijk is. In het kader van de overeenkomst wonen-welzijn-zorg is in 2012 bekeken hoe toegankelijk het woningbezit van de corporaties is. Dit geeft woningzoekenden informatie over de geschiktheid van een woning en maakt duidelijk welke tekorten er zijn, gelet op de toenemende vraag naar deze woningen door de stijging van het aantal oudere huishoudens. In 2012 is de samenwerking bij de regionale woonruimteverdeling voortgezet. In afwachting van de invoering van de nieuwe Huisvestingswet zijn er geen veranderingen in de systematiek aangebracht. Wel is in 2012 de nieuwe urgentieregeling ingevoerd Gemeente Putten In 2012 hebben we met de gemeente Putten prestatieafspraken gemaakt. In de prestatieafspraken is opgenomen dat Woningstichting Putten de eerste partij is die door de gemeente wordt benaderd voor de realisatie van de sociale huurwoningen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de inspanningen ten aanzien van energiebesparing, huurachterstanden, verkoop van huurwoningen, grondprijzen, leefbaarheid e.d. 2.2 Missie, opgave en strategie In 2012 hebben wij een nieuw ondernemingsplan opgesteld voor de periode met de naam Ruimte geven en samen leven. Jaarlijks zal in september gekeken worden of in- en externe ontwikkelingen moeten leiden tot een bijstelling van het plan. Visie en missie In de visie van Woningstichting Putten moet iedereen goed kunnen wonen. Er zouden geen knelpunten op de woningmarkt mogen bestaan. Iedereen zou de 6

9 voor hem of haar ideale wooncarrière moeten kunnen doorlopen en naar tevredenheid kunnen wonen in een omgeving waar hij of zij zich thuis voelt. Woningstichting Putten denkt aan deze ideale situatie een bijdrage te kunnen leveren door zich vooral te richten op de huisvesting van mensen die hiervoor zelf niet kunnen zorgen. Onze missie luidt dan ook: Woningstichting Putten wil op de woningmarkt van Putten dé partij zijn die zorgt voor goed en betaalbaar wonen voor nu en in de toekomst. Wij zorgen voor huisvesting van mensen die hierin vanuit financiële of sociale omstandigheden niet zelf kunnen voorzien en dragen bij aan een prettige woonomgeving en goede onderlinge contacten tussen bewoners, met als doel dat iedereen zich thuis voelt. Doelgroep Wij hebben onze primaire doelgroep als volgt in onze missie gedefinieerd: Wij zorgen voor huisvesting van mensen die hierin vanuit financiële of sociale omstandigheden niet zelf kunnen voorzien. De primaire doelgroep kan als volgt nader worden gespecificeerd: Lagere inkomens: huishoudens met een inkomen tot en met (prijspeil 2012). Dit is de doelgroep waar corporaties minimaal 90% van de vrijkomende woningen aan moeten toewijzen. Binnen deze groep benoemen we specifiek de eenen tweepersoonshuishoudens (starters en ouderen); Middeninkomens: huishoudens met een inkomen tussen en Deze groep kan zich binnen de huidige woningmarkt in Putten niet zelf redden. Het aanbod aan duurdere huurwoningen is beperkt en het aanbod aan koopwoningen is veelal te duur; Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking: Deze mensen hebben veelal zorg en ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen en horen qua inkomen ook tot de primaire doelgroep. Als gevolg van de toenemende vergrijzing verdienen ouderen zowel binnen de primaire doelgroep maar ook daarbuiten bijzondere aandacht. Niet alleen hebben zij specifieke wooneisen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, ook vormen vermogende ouderen met een laag inkomen een bedreiging voor de huisvestingsmogelijkheden van de primaire doelgroep doordat zij in de huidige woonruimteverdelingsregels ook kans maken op woningtoewijzing. Strategische doelen Uit de analyse van waar we als Woningstichting Putten nu staan en de ontwikkelingen om ons heen hebben wij een vijftal strategische doelstellingen afgeleid om de door ons gedefinieerde doelgroep te bedienen: 1. Voldoende huisvesting bieden voor onze primaire doelgroep door het vergroten van het aantal beschikbare woningen voor lage inkomens, het creëren en benutten van kansen voor middeninkomens en het bieden van mogelijkheden voor huisvesting van verstandelijk en/of lichamelijk beperkten, met daarbij aandacht voor levensloopbestendige woningen waardoor deze ook geschikt zijn voor bewoning door ouderen. 2. Het voeren van een huurbeleid dat leidt tot huurprijzen die enerzijds passend zijn bij de financiële draagkracht van onze primaire doelgroep, maar anderzijds ook passen bij de kwaliteit van ons bezit, met mogelijkheden tot differentiatie voor de meer vermogende woningzoekende. 3. Het in stand houden van de huidige kwaliteit van het bezit enerzijds en anderzijds het vergroten van deze kwaliteit wanneer dit vanuit de klant gewenst is of nodig is vanuit milieutechnisch oogpunt of verandering van de (toekomstige) vraag. 4. Zorgdragen voor een leefomgeving waarin iedereen zich thuis voelt door het vergroten van de sociale samenhang in en het verbeteren van de uitstraling van wijken en buurten door enerzijds actieve betrokkenheid van bewoners en anderzijds de inzet van en samenwerking met andere sociaalmaatschappelijke organisaties. 5. Het creëren van een werkorganisatie die toegerust is om de strategische doelen te realiseren en in haar handelen de klant centraal heeft staan. Onze missie, concreet vertaald in de strategische doelen, willen wij realiseren door te investeren in beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit: Beschikbaarheid door te zorgen voor voldoende aanbod; Betaalbaarheid door te zorgen voor draagbare woonlasten (huur en energie); Kwaliteit door te zorgen voor een kwalitatief goede woning in een prettige omgeving en met goede dienstverlening. Daarbij streven wij naar een zo optimaal mogelijke inzet van de beschikbare financiële middelen, waarbij te allen tijde de financiële continuïteit en de continuïteit van de dienstverlening op langere termijn moet zijn gewaarborgd. Voor de financiële continuïteit geldt dat voldaan moet worden aan de eisen rond 7

10 financierbaarheid van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en dat het A1 continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds moet worden behouden. 2.3 Samenvatting belangrijkste resultaten 2012 Onze missie, concreet vertaald in de strategische doelen, willen wij realiseren door te investeren in beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Hieronder een samenvatting van de wijze waarop wij hier in 2012 inhoud aan hebben gegeven en wat onze voornemens zijn voor de komende jaren. Beschikbaarheid: voldoende aanbod In 2012 hebben wij 56 nieuwe woningen aan ons bezit toegevoegd. Het betreft 36 appartementen met lift nabij een zorgcentrum, 16 woningen (waarvan 10 nultredenwoningen) op een inbreidingslocatie dichtbij het centrum en 4 woningen op een uitbreidingslocatie. Daarnaast zijn er 14 koopappartementen opgeleverd en zijn wij gestart met de bouw van 13 duurdere huurappartementen en 26 sociale huurappartementen dicht bij het centrum. In 2012 was de scoringskans voor woningzoekenden 33%, een lichte daling ten opzichte van Dat betekent dat van alle 10 huishoudens die actief reageerden op een woning we er aan ruim 3 daadwerkelijk een woning konden toewijzen. Van de 154 verhuurde sociale huurwoningen in ons bezit is 94% toegewezen aan een huishouden met een inkomen tot Hiermee is voldaan aan de eis dat minimaal 90% moest worden toegewezen aan lage inkomensgroepen. In 2012 stonden er woningzoekenden ingeschreven. Aan het eind van 2012 waren er nog 324 actief op zoek naar een woning en waren er 158 geholpen. De overige woningzoekenden staan uit voorzorg ingeschreven. Het aantal woningzoekenden dat jaarlijks daadwerkelijk op zoek is naar een woning schommelt de laatste jaren rond de 450. In 2012 hebben we, naast 14 nieuwbouwappartementen, nog 44 bestaande woningen voor verkoop aangeboden. Daarvan zijn er 3 daadwerkelijk verkocht, waarvan 2 aan zittende huurders en 1 woning bij mutatie. Kopers konden daarbij gebruik maken van de corporatiestarterslening. Doorkijkje Er is nog steeds veel meer vraag naar huurwoningen dan aanbod. Daarom willen we de komende jaren met nieuwbouw het aanbod van sociale huurwoningen uitbreiden, binnen de mogelijkheden die het Kwalitatief Woningbouw Programma (KWP) van de provincie Gelderland en de Woonvisie bieden. We hebben voor de periode vier nieuwbouwprojecten in portefeuille, waardoor tot 2015 het aanbod met 30 sociale huurwoningen toeneemt. De resterende ruimte binnen de Woonvisie bedraagt nog circa 80 sociale huurwoningen. Hier worden nog nieuwbouwmogelijkheden bij gezocht en ruimte binnen het KWP. Er zijn veel ouderen en kleine huishoudens die graag een huurwoning willen. Daarom bouwen we vooral voor deze groepen, in de vorm van nultredenwoningen. Wij zijn terughoudend met de bouw van duurdere huurwoningen. Betaalbaarheid: woonlasten De huren in Putten zijn laag als je kijkt naar de kwaliteit van de woningen. Daarom is in 2012 voor alle woningen een streefhuurniveau vastgesteld op 65% van de maximaal toegestane huurprijs. Bij nieuwe verhuringen wordt de huur opgetrokken naar dit niveau. Zo komt de prijs meer in overeenstemming met de kwaliteit. De reguliere huurverhoging bedroeg in ,3%. Het was niet mogelijk om huurders met een hoger inkomen een hogere huurverhoging te geven. We hebben in 2012 ook besloten veel te investeren in energiebesparende maatregelen. Hiervoor wordt (in overeenstemming met de wens van de Huurdersorganisatie) geen directe huurverhoging gevraagd. Wel wordt de huur opgetrokken na het leegkomen van de woning. Doorkijkje De jaarlijkse huurverhoging willen wij gebruiken om de prijs meer in overeenstemming te brengen met de kwaliteit (huursombenadering). Bij mensen die meer verdienen maar nu een lage huurprijs betalen willen wij de huur vanaf 2014 extra verhogen. De huur wordt dan overigens niet hoger dan 65% van de maximaal toegestane huur. Kwaliteit van het woningbezit In 2012 hebben wij aan planmatig onderhoud van het bezit uitgegeven. Grote projecten waren: complex 340 (Anna van Loenenstraat, Ds. Hollandstraat) waar ramen vervangen zijn en dubbelglas geplaatst is en complex 360 (Bentinckstraat, Luitgardestraat en van Mehenstraat) waar keukens 8

11 vervangen zijn en de mechanische ventilatie in de woningen is aangepast. Ook hebben we een groot aantal woningen weer opnieuw laten certificeren op basis van de uitgangspunten van de Nationale BeveiligingsRichtlijn. We hebben ca uitgegeven voor deze aanpassingen aan de woningen. Daarnaast hebben we schilderwerk uitgevoerd, cvketels vervangen en keukens, badkamers en toiletten gerenoveerd. Er is besteed aan nietplanmatig onderhoud, zoals serviceonderhoud en mutatieonderhoud. We hebben in 2012 een forse stijging gezien van het inhaal planmatig onderhoud. Dit is onderhoud dat op verzoek van bewoners pas plaatsvindt als zij de woning verlaten. Dit is het gevolg van een grotere keuzevrijheid van bewoners ten aanzien van het moment van planmatig onderhoud. Doorkijkje Wij blijven ook de komende jaren flink investeren in de kwaliteit van ons bezit, circa 3 mln per jaar. Daarnaast streven wij ernaar om in 2020 alle woningen minimaal aan energielabel C te laten voldoen. Wij zetten daarbij vooral in op comfortverbetering. Zo wordt meer geïnvesteerd in spouw-, vloer- en dakisolatie en 9

12 in dubbel glas dan in installatietechniek. Daarnaast wordt in 2013 een asbestinventarisatie uitgevoerd bij de woningen die eerder gebouwd zijn dan We willen ook graag ruimte geven voor de mening en wensen van de bewoners. Welke verbeteringen zouden zij willen en hoe kunnen wij dit meenemen in het onderhoud of in een geriefverbetering op maat. Hiervoor zoeken wij actief het contact met bewoners, om hun ervaringen te betrekken bij onze planvorming. Hiervoor wordt een beperkte uitbreiding in de formatie gerealiseerd. Kwaliteit van de woonomgeving/leefbaarheid Goed wonen betreft meer dan alleen de woning, de omgeving waar de woning staat is minstens zo belangrijk. Hierbij horen ook de sociale contacten in de buurt en de onderlinge saamhorigheid. In 2012 is in goede samenwerking met de gemeente de omgeving van de Van Dedemstraat en de Verbruggenstraat aangepakt en zijn de toezichthouders in deze complexen daadwerkelijk begonnen. Daarnaast hebben we energie gestoken in de nodige overlastzaken en hebben we bewonersbijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners van de Lupinehof en 10

13 Doorkijkje Wij willen het huurlabel van KWH behouden. Op de onderdelen die erg belangrijk zijn voor de huurders (onderhoud en klachtenafhandeling) willen wij 0,5 punten hoger scoren dan de KWH-eisen. We willen op een transparante manier onze werkzaamheden verrichten en hechten dan ook veel belang aan goede contacten met ons maatschappelijke netwerk op lokaal niveau. Voor de governance (goed bestuur en toezicht) werken we aan diverse rapportages om op basis hiervan goed te kunnen (bij)sturen. de Roggestraat, om te horen wat er zoal leeft in de wijk. Daarnaast hebben we samen met de Huurdersorganisatie een tuinenwedstrijd georganiseerd als stimulans voor mensen om hiermee hun woonomgeving te verbeteren. Doorkijkje Wij willen de komende jaren een actieve rol spelen bij het versterken van de sociale binding tussen bewoners. Hiervoor wordt het contact met de Huurdersorganisatie nauw onderhouden. Daarnaast worden er jaarlijks minimaal twee bijeenkomsten georganiseerd waar bewoners elkaar kunnen treffen en worden de toezichthouders begeleid. Wij zijn terughoudend bij het bieden van individuele sociale begeleiding, hiervoor zijn andere instanties aangewezen. Wij willen wel graag de sfeer in de woonbuurten goed houden en mensen met elkaar in contact brengen. Zo kunnen wij ook eventuele problemen vroegtijdig signaleren en de nodige actie (laten) ondernemen. Bovendien willen we bewoners meer invloed laten uitoefenen op het beheer van hun directe woonomgeving. Hierin trekken wij nauw samen op met de gemeente en met andere partijen als de Stichting Welzijn Putten en Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe. Hiervoor wordt, in combinatie met de doelen binnen de kwaliteit van het woningbezit, een beperkte uitbreiding in de formatie gezocht. Kwaliteit van de dienstverlening In 2012 hebben wij opnieuw ruim voldaan aan de eisen van KWH. De score lag beduidend hoger dan landelijk gemiddeld. Met een totaalscore van 8,2 is onze dienstverlening gerust goed te noemen. Financieel In 2012 hebben wij een resultaat geboekt van 2,6 mln. negatief. Begroot was een resultaat van 0,2 mln. positief. Het grootste deel van het verschil ligt buiten onze invloedssfeer en is veroorzaakt door de waardeveranderingen als gevolg van andere eisen rond de waardering van grond in de bedrijfswaardeberekening en de splitsing van sociaal en commercieel vastgoed. Dit leidt tot een verschil van 4,1 mln. negatief. Daarnaast is 0,5 mln. minder aan onderhoud uitgegeven dan gepland. En de vennootschapsbelastinglast was begroot op 1,0 mln., maar hiervan is, door toepassing van fiscale afwaardering van het vastgoed in exploitatie, uiteindelijk 0,6 mln. gerealiseerd. De financiële positie van Woningstichting Putten is gezond, ook in vergelijking met andere corporaties. Dit blijkt onder meer uit de jaarlijkse analyse Corporatie in Perspectief van het Centraal Fonds. Er is sprake van een relatief lage schuld en lage bedrijfslasten per woning. De verhouding tussen de WOZ-waarde en de huurprijs van de woning is gunstig in vergelijking met andere corporaties. De netto kasstroom per woning is fors hoger. Ook het solvabiliteits- en continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds zijn positief. Er is geen aanleiding voor nader onderzoek of aanvullende maatregelen, omdat de geplande activiteiten goed passen bij de financiële positie. Dit geldt tevens voor de operationele kasstromen. Deze zijn de komende jaren positief, zodat er borging van het WSW kan worden verkregen bij het aantrekken van nieuwe leningen. Doorkijkje Ook bij het doorrekenen van de financiële gevolgen van het regeerakkoord van Rutte II met daarbij enkele scenario s (meer nieuwbouw en minder verkopen dan gepland in de basismeerjarenbegroting) blijkt dat de financiële continuïteit, gemeten in financiële begrippen als interest coverage ratio, ontwikkeling 11

14 solvabiliteitsoordeel en operationele kasstromen, geen grote knelpunten zal opleveren, mits wordt uitgegaan van een huurverhoging van 1,5% boven inflatie bij woningen die nog een huurprijs onder streefhuurniveau hebben. 2.4 Belangrijkste bestuursbesluiten in 2012 In 2012 zijn bestuursbesluiten genomen over onder meer de volgende onderwerpen: Vaststelling ondernemingsplan ; Opdrachtverlening voor enkele nieuwbouwprojecten (Blok C en Blok D Brinkstraat); (Investerings)beslissingen omtrent enkele nieuwbouwprojecten (Schoolstraat, Hoek Van Damstraat, Blok A en Blok C Brinkstraat); Interne organisatie (vaste aanstelling, wijziging contract medewerkers, contractverlenging NCCW); Vaststelling jaarverslag 2011, (mjb)begroting , (mjb)begroting tbv dpi , jaarplannen 2013 en periodieke rapportages; Invoering RJ 645; Relatie met omgeving (prestatieafspraken gemeente Putten, bijdrage inloophuis); Treasurystatuut en renteaanpassingen van leningen; Verkoop van woningen (Corporatie Starterslening); Beleid leefbaarheid; Huurbeleid, huurharmonisatie en huurinkomenstabel. Verklaring bestuurder Als directeur-bestuurder verklaar ik dat Woningstichting Putten in 2012 uitsluitend werkzaam is geweest binnen de volkshuisvesting conform het BBSH en de Aedescode en geen nevenstructuren heeft opgericht. De medewerkers van Woningstichting Putten verdienen veel waardering voor de wijze waarop zij zich hebben ingespannen voor het leveren van goede dienstverlening, wat wel blijkt uit de grote tevredenheid van onze klanten. Met elkaar hebben zij ook in 2012 weer een belangrijke bijdrage geleverd aan het goed en betaalbaar wonen in Putten! Putten, mei 2013 drs. Monique Boeijen 12

15 3Organisatie, governance en maatschappelijke inbedding

16 3. Organisatie, governance en maatschappelijke inbedding In dit hoofdstuk lichten wij de organisatie van Woningstichting Putten toe. Ook de governancestructuur en de samenwerking met andere organisaties en instellingen komt hierbij aan de orde. 3.1 Organisatie Woningstichting Putten is een woningcorporatie met 1874 woningen, uitsluitend werkzaam in de gemeente Putten. Woningstichting Putten is een toegelaten instelling op grond van het BBSH, aangesloten bij Aedes vereniging van woningcorporaties en ondertekenaar van de AedesCode. De organisatie is een stichting, het bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder en het interne toezicht wordt verricht door de Raad van Commissarissen. De eventuele winsten worden uitsluitend ten dienste van de volkshuisvesting ingezet. De werkorganisatie is verdeeld over drie afdelingen, zie onderstaand organogram. Eind 2012 waren er 15 medewerkers (12,3 fte) in dienst. In verhouding tot het woningbezit is dit een kleine bezetting. Raad van Toezicht Directeur-bestuurder Controller Vastgoed Woondiensten Financiën Arbo-beleid De medewerkers van Woningstichting Putten werken in een veilige en gezonde omgeving. Alle medewerkers beschikken over het personeelshandboek waarin o.a. de beleidslijnen zijn vastgelegd rondom de arbo-omstandigheden en het gebruik van beschermingsmiddelen. Integriteitbeleid Woningstichting Putten beschikt over een integriteitcode, met daarin opgenomen een klokkenluidersregeling. Er zijn in 2012 geen situaties geweest waarin de integriteit van de bestuurder of van medewerkers in het geding was of waarin tegenstrijdige belangen een rol hebben gespeeld. Vanuit de Arbo-Unie is een vertrouwenspersoon beschikbaar voor ondersteuning en advies bij het melden van integriteitkwesties. In het integriteitbeleid zijn de acties beschreven die intern, dan wel door de vertrouwenspersoon worden ondernomen naar aanleiding van een melding (klokkenluidersregeling). Er zijn in 2012 geen meldingen bij de vertrouwenspersoon binnengekomen op het gebied van integriteitschendingen. Ook zijn op geen enkele andere wijze signalen binnengekomen dat sprake zou zijn geweest van schending van het integriteitsbeleid. Ondernemingsraad Ondanks dat Woningstichting Putten hiertoe niet verplicht is, heeft zij een Ondernemingsraad (OR). De OR bestaat uit 3 werknemers en is in 2012 driemaal bijeengeweest. Daarnaast is door de OR tweemaal gesproken met de directeur-bestuurder en eenmaal met een vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen. Indien van toepassing heeft de OR gebruik gemaakt van haar instemmings- en adviesrecht. 14

17 3.2 Samenwerking/maatschappelijke inbedding en verbindingen Samenwerking met stakeholders Belangrijkste stakeholders voor Woningstichting Putten zijn de gemeente Putten, de Huurdersorganisatie, de zorginstellingen, Stichting Welzijn Putten, het Ouderen Overleg Putten, de Politie en het Maatschappelijk Werk. In 2012 hebben we op verschillende manieren contact gehad met onze stakeholders. In augustus zijn alle stakeholders uitgenodigd voor een rondrit langs ons woningbezit en een discussie over het conceptondernemingsplan. De reacties waren uiterst positief. Gemeente Putten Met de gemeente Putten is in 2012 viermaal bestuurlijk overleg geweest in het Overleg Volkshuisvesting Putten (OVP). Agendapunten waren onder meer de prestatieafspraken, nieuwe woningbouwprojecten, woonruimteverdeling en huurbeleid, schuldhulpverlening, verbetering van de woonomgeving, de toekomstvisie voor Putten en het ondernemingsplan van de WSP. Ook zijn er vele contacten met ambtenaren geweest, bijvoorbeeld voor bouwplannen of bij de sociale dienst. Woningstichting Putten en de gemeente Putten hebben elkaar nodig bij het realiseren van de gemeentelijke Woonvisie en het ondernemingsplan van de WSP. 15

18 Huurdersorganisatie Iedere twee maanden is overlegd met de voorzitter en secretaris van de Huurdersorganisatie Putten. Daarnaast is er driemaal een bijeenkomst geweest met de voltallige Huurdersorganisatie. Er zijn diverse onderwerpen de revue gepasseerd, zoals het huur- (harmonisatie)beleid, de woonruimteverdeling, het sociaal plan bij sloop, de tuinenwedstrijd, het belonen van trouwe huurders, nieuwbouwprojecten, het nieuwe ondernemingsplan etc. Ouderen Overleg Putten In het Ouderen Overleg Putten (OOP) zijn alle partijen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen. Dit overleg heeft in 2012 tweemaal plaatsgevonden. In dit overleg kunnen wij onze plannen rond wonen en zorg tegen het licht houden en de ontwikkelingen in de vraag van ouderen bespreken. Diverse zorginstellingen In 2012 zijn de appartementen naast De Schauw opgeleverd en hebben wij met de Zorggroep Noordwest-Veluwe afspraken gemaakt over de toewijzing van zorgwoningen. Ook hebben we aangegeven dat de WSP in de laatste fase van de nieuwbouw van De Schauw graag sociale huurwoningen wil realiseren. Dit wordt nog onderzocht. Aan Careander, Stichting Puttensteyn, Stichting De Pinnenburg, Stichting Sprank en de Stichting Grensverleggende Talenten verhuren wij complexen voor begeleid zelfstandig wonen. Wij bieden de huisvesting, zij bieden de zorg. Sociaal vangnetoverleg Het sociaal vangnetoverleg (SVO) in Putten heeft in 2012 negenmaal plaatsgevonden. Woningstichting Putten speelt een belangrijke rol bij de signalering van probleemsituaties, zodat hier de nodige zorg en begeleiding op maat kan worden geboden. Ook de Politie en het Maatschappelijk Werk nemen hieraan deel. Samenwerking in de regio In de regio Noord-Veluwe streven de corporaties en gemeenten naar afstemming van het woonbeleid. Er heeft een aantal keer overleg plaatsgevonden tussen de corporatiebestuurders en de wethouders in de regio Noord-Veluwe (Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldenbroek, Epe, Hattem en Heerde). De wethouders en corporatiebestuurders zijn ook gesprekspartner van de provincie bij de totstandkoming van het Kwalitatief Woningbouw Programma. In 2012 zijn onder meer de volgende thema s aan de orde geweest: behoefte aan wonen met zorg, regionale woonruimteverdeling, energiebesparing, regionale woonagenda, classificatiesysteem toegankelijkheid. Verbindingen met andere rechtspersonen en vennootschappen Woningstichting Putten is in 2012 geen bestuurlijke en/of financiële verbindingen aangegaan met andere rechtspersonen en/of vennootschappen. Er zijn geen vennootschappen of nevenstructuren binnen de organisatie aanwezig. Sponsoring Woningstichting Putten heeft in 2012 een beperkt bedrag besteed aan sponsoring van lokale (sport) activiteiten, die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang. Daarnaast wordt een bijdrage gegeven 16

19 aan het Hospice van Nijkerk, omdat een dergelijke voorziening in Putten ontbreekt en inwoners van Putten van deze woon- en verblijfsvoorziening in de laatste fase van hun leven gebruik maken. Het gaat om in totaal een bedrag van ruim 1.000,-. Verder heeft de WSP in het kader van de leefbaarheid een eenmalige financiële bijdrage geleverd van ,- voor de totstandkoming van het Inloophuis t Hart van Putten. 3.3 Governancestructuur Woningstichting Putten onderschrijft de bepalingen van de Governancecode Woningcorporaties. In het Verslag van de Raad van Commissarissen wordt hierop verder ingegaan. Voor de vertaling van de principes uit de Governancecode zijn de volgende interne documenten opgesteld: Reglement voor de Raad van Commissarissen; Profielschets van de Raad van Commissarissen; Reglement voor het Bestuur; Integriteitcode met klokkenluidersregeling. In overleg met de Raad van Commissarissen zijn de belangrijkste stakeholders benoemd. Met hen vindt regelmatig overleg plaats, passend bij de aard van de relatie Bestuur Taak en werkwijze Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie. Dit betekent onder meer dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, de financiering, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het beleid ten aanzien van deelnemingen van de organisatie. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en ook voor het beheersen van de risico s, verbonden aan de activiteiten van de organisatie. Het bestuur weegt ook de belangen af van andere organisaties die met de werkzaamheden van Woningstichting Putten verbonden zijn (stakeholders). Het bestuur legt over haar werkzaamheden verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Daartoe verschaft het bestuur de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor het uitoefenen van de taak van de raad. Het bestuur bespreekt ook de interne risicobeheersing- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in artikel 7 van de statuten van Woningstichting Putten omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement voor het bestuur. Het bestuur wordt gevormd door directeur-bestuurder mw. drs. M.C.M. Boeijen. Zij is benoemd voor onbepaalde tijd. Tegenstrijdige belangen Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de organisatie en de bestuurder moet worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen die van materiële betekenis zijn voor de organisatie of de bestuurder, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Omtrent transacties met een tegenstrijdig belang wordt gerapporteerd in de bestuursrapportage. In 2012 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de directeurbestuurder, zoals bedoeld in principe II.3 van de Governancecode Woningcorporaties. De bestuurder heeft ook geen nevenfuncties die de onafhankelijkheid of integriteit in gevaar zouden kunnen brengen Raad van Commissarissen Taak en werkwijze De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Daarnaast staat hij het bestuur met raad ter zijde. Hij richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie. De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. In het Verslag van de Raad van Commissarissen in dit jaarverslag zijn de taak en de werkwijze van de raad nader beschreven, evenals de wijze waarop hij hieraan in 2011 invulling heeft gegeven. Onafhankelijkheid De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden en is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Hierover zijn in het Reglement voor de Raad van Commissarissen bepalingen opgenomen. Jaarlijks wordt over de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen gerapporteerd in het verslag van de Raad van Commissarissen. 17

20 Deskundigheid en samenstelling De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De kwalificatievereisten voor leden van de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in de Profielschets voor de Raad van Commissarissen. De randvoorwaarden voor het functioneren van de raad als geheel zijn opgenomen in het Reglement van de Raad van Commissarissen. Een (her)benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen vindt plaats na zorgvuldige overweging waarbij de profielschets en het reglement in acht worden genomen. Benoeming vindt in principe plaats voor een periode van vier jaar, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat commissarissen conform de Governancecode maximaal acht jaar zitting kunnen hebben in de raad De controle van de financiële verslaggeving, de positie van de interne controlefunctie en van de externe accountant. Financiële verslaggeving Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële informatie. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult. Externe accountant De Raad van Commissarissen benoemt de externe accountant, na advies van de directeur-bestuurder. Het bestuur en de Raad van Commissarissen maken ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. Deze beoordeling heeft in 2011 plaatsgevonden en op basis hiervan is voor 2012 opdracht gegeven aan BDO Accountants voor de controle van de jaarrekening De kosten hiervan bedragen Opdrachten van het bestuur voor niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant worden vooraf besproken in een vergadering van de Raad van Commissarissen. De kosten van enkele fiscale adviezen bedroegen in Interne controlefunctie Het bestuur is verantwoordelijk voor de interne beheersings- en controlesystemen. Relatie en communicatie van de externe accountant met de organisatie De externe accountant woont het gedeelte van de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening (het accountantsverslag) gelijkelijk aan zowel de Raad van Commissarissen als aan het bestuur. De externe accountant is onafhankelijk en kan tijdens deze vergadering over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Raad van Commissarissen Interne risicobeheersings- en controlesystemen Risicobeheersing wordt steeds belangrijker bij woningcorporaties, vooral door een aantal negatieve gebeurtenissen in de afgelopen jaren. Er zijn verschillende risico s te onderscheiden. Zo zijn er ontwikkelrisico s, maar ook bijvoorbeeld marktrisico s, rente- en financieringsrisico s, fiscale risico s (vennootschapsbelasting en btw) en frauderisico s. De kunst is om een juiste inschatting van risico s te maken en tijdig maatregelen te nemen om deze te beheersen. Het bestuur van Woningstichting Putten is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersings- en controlesystemen, voor het actief managen van de strategische, financiële en operationele risico s en voor het beperken van de impact van mogelijke incidenten. In 2011 zijn onder begeleiding van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) de belangrijkste vijf risico s benoemd. Dit zijn marktontwikkelingen (nieuwbouw/aanbod sluit niet aan bij de klantvraag), grondposities (te weinig betaalbare grondposities), renterisico s (onverwachte rentestijgingen), kwaliteit medewerkers (kennisniveau door veranderende regelgeving), en besluitvorming (onvoldoende helder en daardoor verkeerde investeringsbeslissingen). Daarnaast is ook het politiek ingrijpen een groot risico. Dit blijkt al uit de gevolgen van het regeerakkoord. Hierop zijn de sturingsmogelijkheden voor individuele corporaties beperkt. De risico s zijn in 2012 in het MT besproken. Dit krijgt in 2013 een nog uitgebreider gevolg. Dan zal ook de Raad van Commissarissen via de periodieke rapportages worden geïnformeerd over de wijze waarop het bestuur omgaat met de gesignaleerde risico s. 18

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Jaarstukken 2014 Stichting Woningbouw Slochteren Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Telefoon: (0598) 42 15 38 Fax: (0598) 42 15 80 Kantoortijden: maandag t m donderdag van 08.00 16.30 uur vrijdag

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pagina Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Volkshuisvestingsverslag 1.1 Kwaliteit van het woningbezit 4 a het bouwen b. het onderhoud 1.2 De leefbaarheid 8 1.3 Wonen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

Oldenzaalsestraat. Bosuilstraat. Schurinksweg. 5 Lasondersingel. Laaressingel. Lasonderstraat 4. Wilhelminastraat. Boulevard 1945.

Oldenzaalsestraat. Bosuilstraat. Schurinksweg. 5 Lasondersingel. Laaressingel. Lasonderstraat 4. Wilhelminastraat. Boulevard 1945. 2012 Jaarverslag Enschede Deurningerstraat Walhofstraat Deurningen Oldenzaal Hengelo Walhofstraat 1 Deurningerstraat Bosuilstraat Oldenzaalsestraat Hengelosestraat 14 Walhofstraat Deurningerstraat 15 Boddekampsingel

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Visie en missie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Visie en missie Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en missie 2. Onze inzet: een sociaal en economisch vitale Gooi en Vechtstreek a. Samenwerking met onze klanten i. HuurdersBelangenVereniging ii. Bewonerscommissies

Nadere informatie

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Lopik. Visitatierapport

Woningbouwvereniging Lopik. Visitatierapport Woningbouwvereniging Lopik Visitatierapport Utrecht, december 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. A.H. Grashof

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag JAARVERSLAG 2014 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65 Inhoud Voorwoord...5 Hoofdstuk 1 Veranderde tijden...7 Hoofdstuk 2 Onze mensen maken t verschil...11 Hoofdstuk 3 Onze klanten krijgen kwaliteit...15 Hoofdstuk 4 Wonen voor iedereen...19 Hoofdstuk 5 Prijs

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

Laris Wonen en diensten. Jaarverslag 2011

Laris Wonen en diensten. Jaarverslag 2011 Laris Wonen en diensten Jaarverslag 2011 Colofon Naam van toegelaten instelling : Laris Wonen en diensten Gemeente : Montferland en Zevenaar Adres en postcode : Kerkstraat 47, 6941 AE Didam Postbus en

Nadere informatie