JAARVERSLAG Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Compleet met financieel verslag zichtbaar resultaat

2 Inhoud Voorwoord 4 DEEL 1: OVER ZVH 1.1 Rol en werkwijze Samenstelling en deskundigheid raadsleden Bijeenkomsten Werkwijze en taken deelcommissies Goedgekeurde besluiten Remuneratierapport Goedkeuring op het jaarverslag Governance Governancecode Woningcorporaties AedesCode Integer ondernemen Visitatie 17 3 ZVH in strategisch perspectief Actualisatie strategie Ondernemingsplan Portefeuillesturing 20 4 Financieel risicobeheer Statuten Structuur Planning- en controlcyclus 24 5 Inrichting organisatie Personele ontwikkeling Organisatie in kaart Verslag ondernemingsraad ICT 28 6 Bewonersraad Rol en werkwijze Samenstelling Overleg en advies 30 DEEL 2: WONEN 1 Verhuur en verkoop Bezit Verhuur Huurachterstanden Wonen en zorg Verkoop Vereniging van eigenaren Dienstverlening Uitgangspunten Klanttevredenheid en KWH Klachtenmanagement Huurcommissiezaken 44 ZVH JAARVERSLAG 2014 > INHOUD 2

3 2.5 Onafhankelijke geschillencommissie 45 3 Samenwerking en overleg Samenwerking en overleg met belanghouders Samenwerking en overleg met huurders 47 4 Leefbaarheid Leefbare omgeving Sponsoring buurtactiviteiten Sociale Wijkteams Handhaving Overlast Woonfraude 53 5 Onderhoud Onderhoud en aanpassing budget Dagelijks onderhoud Mutatieonderhoud Beheer asbest Contracten Onderhoudsstaat Planmatig onderhoud Blik op onderhoudsprojecten 58 6 Energie en duurzaamheid Warmtewet Labels Samenwerking Energienet Zaanstad 65 7 Projecten Havenbuurt in Zaandam Van Houtenstraat in Zaandam Kleurenbuurt in Zaandam E-flat 68 DEEL 3: FINANCIEEL VERSLAG 1 Financiële verantwoording Financiële doelstellingen Resultaten Kentallen Waardering vastgoed Maatschappelijke investeringen Overige verantwoording Speerpunten vanuit financieel beleid en beheer in Financiële continuïteit 74 2 Herstelplan Afronding herstelplan CFV Herstelplan WSW 77 3 Financiële risico s 79 4 Treasury (Her)financiering Derivaten 83 5 Dochters en deelnemingen Overzicht Beschrijving deelnemingen 86 ZVH JAARVERSLAG 2014 > INHOUD 3

4 Voorwoord Verslag van de bestuurder Zorgen voor fatsoenlijke sociale huisvesting voor mensen in deze stad 4

5 Voorwoord Het jaar 2014 stond bestuurlijk gezien in het teken van het opheffen van het verscherpte toezicht. ZVH heeft zeven jaar onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting gestaan. Door stelselmatig en in goed overleg met het CFV te werken aan herstelmaatregelen, en door vooral echt te doen wat we van plan waren, is deze periode ten einde gekomen. We hebben onze leningenportefeuille verkleind, de inkomstenkant verbeterd, onze organisatie goedkoper gemaakt en bij uitgaven goed gekeken waar onze huurders echt wat aan hebben. Bij de toezichthouder is vertrouwen dat we solide beleid voeren en dat onze koers vastgelegd in het Ondernemingsplan de juiste is is daarmee positief geëindigd. Dit jaarverslag bevat veel andere positieve en zichtbare resultaten. Ik noem er een aantal. De 52 nieuwe woningen in de Havenbuurt zijn opgeleverd. Terugkeerders en veel nieuwe bewoners wonen er inmiddels met veel plezier. Bij circa 1800 woningen hebben we in 2014 planmatige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd (schilderen, daken, liften, brandwerendheid enzovoort). De maisonnettes in de Van Houtenstraat hebben een flinke opknapbeurt gekregen. In de Kleurenbuurt zijn we gestart met extra maatregelen om de flats schoon, heel en veilig te maken. Door de verbeterde aandacht voor huurincasso zijn de huurachterstanden verminderd. We zorgen ervoor dat huurders goed en snel worden geïnformeerd zodra achterstand ontstaat. Zo blijft het overzichtelijk en zijn oplossingen nog goed mogelijk. Het aantal vonnissen en ook het aantal daadwerkelijke ontruimingen is gedaald ten opzichte van Betaalbaarheid is in brede zin een punt van zorg. Huurverhogingen doen pijn, zeker bij huurders die het niet breed hebben. De inkomensafhankelijke huurverhoging brengt wat meer balans tussen zittende en nieuwe huurders en de laagste en meer middeninkomensgroepen. De huurinkomsten zijn nodig om ZVH op koers te houden. De Bewonersraad volgt de ontwikkelingen en keuzes terecht kritisch. Waar we elkaar zonder meer vinden, is de beweging die we al een aantal jaar geleden hebben ingezet om terug te keren naar onze kern. Het zorgen voor fatsoenlijke sociale huisvesting voor mensen in deze stad, niet meer en niet minder. In 2014 hebben we ons in ons werk voortdurend afgevraagd wat onze bestaande en toekomstige huurders eraan hebben. Dat zullen we blijven doen. Reacties op dit jaarverslag zijn bijzonder welkom. is ons mailadres. Frank van Dooren, directeur-bestuurder ZVH JAARVERSLAG 2014 > VOORWOORD 5

6 Over ZVH 1. Raad van Toezicht Onafhankelijk intern toezicht 6

7 1.1 Rol en werkwijze De Raad van Toezicht is de onafhankelijke, interne toezichthouder van ZVH en houdt toezicht op de strategie, de continuïteit en de algemene zaken van ZVH en gelieerde ondernemingen, zoals: de voortgang van het herstelplan zoals door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) opgelegd; het realiseren van de corporatiedoelstellingen; het realiseren van de volkshuisvestelijke opgaven; de strategie en risico s verbonden aan de corporatieactiviteiten; het opzetten en de werking van een intern risicobeheersingsen controlesysteem; het kwaliteitsbeleid; de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; het financieel verslaggevingsproces; de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast toetst de Raad van Toezicht de besluiten die de directeur-bestuurder neemt aan de visie en missie, het herstelplan en alle overige kaders voor de bedrijfsvoering. Een aantal besluiten, zoals vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht en de statuten, mag alleen met goedkeuring van de Raad van Toezicht worden uitgevoerd. Ten slotte staat de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder met raad ter zijde. 1.2 Samenstelling en deskundigheid raadsleden Naam en geboortedatum De heer T. Kuijper ( ), voorzitter per Mevrouw drs. B.M. van der Pers ( ), vicevoorzitter per tot Mevrouw ir. C. Niestijl ( ), op voordracht van de Bewonersraad De heer mr. P. Wieringa ( ) De heer drs. M.A. Zonneveld RA ( ), vicevoorzitter vanaf De heer ir. A.P. Klaase ( ), op voordracht van de Bewonersraad De heer drs. F.A.M. van Dooren ( ) Beroep en nevenfunctie(s) Datum benoeming en einddatum zittingstermijn Business Director Forbo Flooring Systems en directeur Forbo Flooring Coral N.V. in Krommenie. Directeur bij De Alliantie, Amsterdam/Almere (per ). Partner bij adviesbureau Servicewise, architect en adviseur vastgoedontwikkeling. Nevenfuncties: adviseur bewonersgroepen bij herstructureringen, lid Raad van Toezicht stichting Space (sportcomplexen Amsterdam Centrum). Advocaat in Zaandam. Nevenfuncties: voorzitter Stichting Zaanse Ondernemers-dag, lid Rotary De Zaan in Zaandijk. Directeur Financiën ROC van Amsterdam ROC Flevoland. Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen PréWonen. Manager Projecten bij NS Stations. Nevenfunctie: bestuurslid Gerrit Blaauw Fonds in Wormerveer. Bestuurder van ZVH. Uit hoofde daarvan toezichthouder op een aantal dochter ondernemingen en deelnemingen van ZVH. Nevenfunctie: gastdocent bij De Baak / (1e zittingstermijn) / (2e zittingstermijn) / (1e zittingstermijn) / (2e zittingstermijn) i.v.m. nieuwe functie / (1e zittingstermijn) / (2e zittingstermijn) / (3e en laatste zittingstermijn) / (1e zittingstermijn) / (2e zittingstermijn) / (1e zittingstermijn) / (2e zittingstermijn) / (1e zittingstermijn) Als directeur-bestuurder werkzaam per , onbepaald Deskundigheidsgebied en kerncommissie Algemene bedrijfsvoering, commerciële en zakelijke dienstverlening Bestuur en zorg Volkshuisvestelijk en bouw/ lid selectie- en remuneratiecommissie, reservelid auditcommissie Juridisch/lid en voorzitter selectie- en remuneratiecommissie Financiën/voorzitter auditcommissie Volkshuisvestelijk en Projectontwikkeling/vastgoed /lid auditcommissie ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 7

8 De Raad van Toezicht bestond tot 13 oktober 2014 (door het vertrek van mevrouw Van der Pers) uit zes leden, waarvan twee leden op bindende voordracht van de Bewonersraad. De Raad van Toezicht werkt met een profielschets, waarin de omvang, samenstelling en activiteiten voor de gewenste deskundigheid en achtergrond van de raadsleden staat beschreven. De rol van de Raad van Toezicht en de deelcommissies is nader beschreven in het reglement van de Raad van Toezicht, het reglement van de auditcommissie en het reglement van de selectie- en remuneratiecommissie. Deze reglementen zijn eind 2012 opnieuw vastgesteld en in 2014 niet aangepast. De reglementen zijn te vinden op goodgovernance. Betrokkenheid bij ZVH De Raad van Toezicht vindt het belangrijk zowel met de interne organisatie als de stakeholders in contact te blijven. In 2014 spraken zij met leden van het managementteam, de ondernemingsraad en de Bewonersraad van ZVH. Met de ondernemingsraad spraken zij over de samenwerking met de directeur-bestuurder. Ten slotte is er contact geweest tussen de voorzitters van de Raad van Toezicht en de Bewonersraad, evenals de leden van beide gremia. Namens de Bewonersraad zitten mevrouw Niestijl en de heer Klaase in de Raad van Toezicht. 1.3 Bijeenkomsten De Raad van Toezicht kwam vijf keer bij elkaar, waarbij de leden één bijeenkomst gebruikten voor een zelfevaluatie. De zelfevaluatie was op 2 december De belangrijkste conclusies en verbeterpunten waren: De Raad besloot terug te gaan in aantal naar in totaal vijf leden. Dit betekent dat mevrouw Van der Pers niet wordt opgevolgd. De Raad ervaart onvoldoende marktinformatie over de doelgroep als het gaat om betaalbaarheid en vraag naar sociale huurwoningen. Hier wordt nu meer opgestuurd. Meer aandacht gaat uit naar educatie van de leden van de Raad. Elke lid gaat op zijn of haar terrein workshops volgen bij de VTW en plenair worden incompany trainingen op thema georganiseerd. Met de directeur-bestuurder besprak de Raad van Toezicht de ontwikkelingen binnen ZVH en de corporatiebranche. Het uitwisselen van kennis en informatie gebeurde op transparante wijze tijdens formele vergaderingen, maar ook in bilaterale overleggen met de voorzitter. In 2014 sprak de directeur-bestuurder met de Raad van Toezicht over: de financiële stand van zaken, waaronder het sturen op inkomsten (incassobeleid); de (voortgang) verkoop en ontwikkeling van projecten en woningen; de dochterondernemingen; de juridische zaken waarmee een groter bedrijfsbelang gemoeid is; de personele en organisatieveranderingen; het integriteitsbeleid en integriteitszaken binnen ZVH. ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 8

9 1.4 Werkwijze en taken deelcommissies De Raad van Toezicht werkt met twee deelcommissies: de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. Zo zijn de taken verdeeld onder de raadsleden en heeft ieder een eigen aandachtsgebied. Auditcommissie De auditcommissie ziet onder meer toe op interne risicobeheersingsen controlesystemen, houdt toezicht op de financiële informatieverschaffing en let erop dat de aanbevelingen van de accountants worden opgevolgd. De auditcommissie bestond in 2014 uit: de heer drs. M.A. Zonneveld RA (lid en voorzitter); de heer ir. A.P. Klaase (lid); mevrouw ir. C. Niestijl (reservelid). meerjarenplan ; portefeuillesturing; projecten: investerings-, ontwikkel- en nacalculatiebesluiten (E-flats, Schepenhof, De Conrad). De auditcommissie bracht voorafgaand aan de raadsvergadering verslag uit van het overleg dat de commissie met de directeurbestuurder had. Selectie- en remuneratiecommissie De selectie- en remuneratiecommissie bestond het gehele jaar 2014 uit Caro Niestijl (lid), Peter Wieringa (voorzitter). Erna van der Pers heeft tot aan haar terugtreden als lid van de Raad van Toezicht (in oktober 2014) gefungeerd als reservelid. Deze commissie kwam 2 keer bij elkaar. De auditcommissie kwam vier keer bij elkaar. Bij één bijeenkomst was de accountant van PwC aanwezig. Op de agenda stonden: van herstelplan naar risicoanalyse; jaarrekening en jaarverslag 2013; accountantsverslag; nieuwe toetsingskaders WSW; viermaandelijkse rapportages; toetsing deelnemingen; portefeuillesturing; aanpak financiële sturing; begroting 2015; herijking kaders begroting 2015; De selectie- en remuneratiecommissie houdt zich met name bezig met het functioneren van de directeur-bestuurder. Daarnaast is het een taak van de Commissie om profielschetsen en selectiecriteria op te stellen van eventueel te benoemen leden van de Raad van Toezicht, alsmede van een eventueel te benoemen nieuwe directeur-bestuurder. De Commissie is belast met het begeleiden van wervings- en benoemingsprocedures van deze functionarissen. De Commissie heeft tot slot de taak om de Raad van Toezicht te adviseren met betrekking tot de bezoldiging van de directeurbestuurder en de leden van de Raad van Toezicht. ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 9

10 Toezicht-, toetsingskaders en informatiebronnen Als toezichtkaders hanteert de Raad van Toezicht: de Governancecode Woningcorporaties; de AedesCode; het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector); de Woningwet; algemene wet- en regelgeving; honorariumregeling voor directeur-bestuurder en Raad van Toezicht; de statuten; het directiestatuut; de reglementen van de Raad van Toezicht. Als toetsingskaders hanteert de Raad van Toezicht: de (financiële) strategie van ZVH; het herstelplan, zoals eind 2009 opgesteld; het ondernemingsplan; de begroting; de planning- & controlcyclus; het treasury jaarplan; het directiestatuut; het treasury statuut; het investeringsstatuut; het verbindingenstatuut; het strategisch voorraadbeleid van ZVH; de prestatieafspraken met de gemeente; het integriteitsbeleid van ZVH; het BBSH. De Raad van Toezicht gebruikt bij zijn taakuitoefening verschillende informatiebronnen, zoals: het meerjarenplan; de begroting; viermaandelijkse rapportages; het treasury jaarplan; de managementletter PwC; de oordeelbrief van de Minister van BZK; de toezichtsbrief van het CFV; beoordelingen WSW; publicaties van Aedes, CFV en Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW); de beloningscode bestuurders van woningcorporaties (per 1 januari 2013 de Wet Normering Topinkomens). De toezicht- en toetsingskaders zijn gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en het bewaken van de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. 1.5 Goedgekeurde besluiten Bij het verlenen van goedkeuring aan besluiten van de directeurbestuurder laat de Raad van Toezicht zich informeren door verschillende partijen, zoals de auditcommissie, de remuneratiecommissie, de managers van de afdelingen, de accountant of een andere adviseur. ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 10

11 Goedgekeurde besluiten De Raad van Toezicht gaf goedkeuring aan de volgende (voorgenomen) besluiten: viermaandelijkse rapportages in plaats van kwartaalrapportages; jaarrekening en jaarverslag 2013 (bij het overleg was ook de accountant aanwezig om accountantsverslag, jaarverslag en jaarrekening te bespreken); sloop/nieuwbouw van de E-flat intrekken; E-flat renoveren en doorexploiteren; terugdraaien van de huurverhoging van de E-flat per en de huurverhoging volgend jaar opnieuw te bezien; huurverhoging voor 2014; begroting 2015 en meerjarenbegroting ; het Ondernemingsplan ; derivatencontract ING; bij MT- en Controlfuncties: VOG-overleggen; onderzoek naar de naleving van interne toetsingskaders in de afgelopen twee jaar, ter voorbereiding op de visitatie. Eigen besluiten De Raad van Toezicht neemt ook eigen besluiten waar nodig. In 2014 waren dat: instemming met de benoeming van de heer drs. M.A. Zonneveld RA als vicevoorzitter per ; het besluit dat mevrouw Van der Pers niet wordt opgevolgd als lid van de Raad, ook niet als reservelid voor de remuneratiecommissie. 1.6 Remuneratierapport In 2014 heeft de regering aanpassingen aangebracht, althans willen aanbrengen, in de regelgeving ten aanzien van de topinkomens in het algemeen en minister Blok voor de inkomens van functionarissen in de sector, kort gezegd de nieuwe WNT. Het voornemen om de nieuwe WNT met de daarbij horende sectorregelingen per 1 januari 2015 in werking te laten treden, is niet gehaald. Dat betekent dat de oude regelingen van kracht zijn gebleven. De bezoldiging van de Raad van Toezicht is in 2014 niet gewijzigd. De voorzitter ontvangt een vergoeding van 9.225,-- bruto per jaar; een gewoon lid van de Raad ontvangt een vergoeding van 7.440,-- bruto per jaar. ZVH voldoet daarmee aan de vigerende wettelijke regelingen. Raadslid Vergoeding (bruto) Overige onkostenvergoeding (netto) De heer T. Kuijper (voorzitter) De heer mr. P. Wieringa De heer ir. A.P. Klaase Mevrouw ir. C. Niestijl Mevrouw drs. B.M. van der Pers (tot ) De heer drs. M.A. Zonneveld RA Totaal ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 11

12 Beoordeling directeur-bestuurder De Raad van Toezicht is van mening dat de directeur-bestuurder ook in 2014 goed heeft gefunctioneerd. De Raad baseert dit oordeel niet alleen op de stukken en informatie die hij in het kader van de toezichthoudende functie verkrijgt, maar de Raad luistert ook goed naar de mening van de OR, het MT, de Bewonersraad en van andere stakeholders van ZVH. De directeur-bestuurder is overigens nadrukkelijk ook samen met het MT en de alle andere medewerkers van ZVH blijvend in staat gebleken om tijdig en adequaat in te spelen op datgene wat de overheid, de veranderende (economische) omstandigheden binnen het werkgebied van ZVH en niet in de laatste plaats het CFV en het Waarborgfonds van ZVH vergen. In dit verband wil de Raad van Toezicht zijn waardering uitspreken voor het feit dat het CFV in 2014 het verscherpt toezicht op ZVH heeft opgeheven. De waardering van de Raad geldt niet alleen de directeur-bestuurder, maar ook alle andere medewerkers van ZVH. Niet in de laatste plaats bezien in het licht van de woelige tijden waarin de corporatiesector verkeert. De Raad heeft in 2014 blijvend aangedrongen op een financieel solide beleid en op een financieel verantwoorde visie voor de komende jaren. De Raad heeft daarbij evenwel ook benadrukt dat ZVH een klassieke woningcorporatie is die zich richt op het bieden van huisvesting aan mensen met een laag inkomen. In dit verband heeft de Raad aangegeven dat hij het know your customer beginsel van groot belang acht. De Raad heeft daarmee tot uitdrukking willen brengen dat het van belang is om tijdig te onderkennen welke huurders financiële problemen ondervinden, zodat meteen kan worden gestuurd op het beheersbaar houden én op een reële manier inlopen van een huurachterstand. ZVH en haar directeur-bestuurder heeft getoond zich bewust te zijn van deze verantwoordelijkheden. Het opheffen van het verscherpt toezicht is daar een voorbeeld van. Daarnaast is het bedrag aan huurderving zeer sterk teruggebracht en is ook het aantal uitzettingen als gevolg van huurachterstanden fors afgenomen. De directeur-bestuurder heeft samen met het MT van ZVH een ondernemingsplan voor de jaren 2015 tot en met 2019 uitgewerkt. Dit ondernemersplan bevat beleid ten aanzien van de hiervoor genoemde aspecten van financiële soliditeit en betaalbaarheid. Zoals in het voorwoord wordt opgemerkt, maakt het ondernemingsplan keuzes ten aanzien van huurbeleid, onderhoudsstrategie, bedrijfsvoering en organisatiestructuur en vormt het plan de basis voor alle besluiten die dienaangaande worden genomen. De Raad heeft unaniem ingestemd met het ondernemersplan en ook de stakeholders waaronder de gemeente Zaanstad en de bewonersraad reageerden overwegend positief, zij het dat de Bewonersraad bezwaar heeft tegen de maatregelen ter verhoging van de huur. De Raad is van mening dat het Ondernemersplan inderdaad een goede basis vormt voor het beleid van ZVH in de komende jaren. ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 12

13 De Raad heeft er het volste vertrouwen in dat Frank van Dooren ook in de jaren na 2014 hier bekwaam en enthousiast leiding aan zal blijven geven. Beloning De beloning van de directeur-bestuurder is in 2014 in zoverre gewijzigd dat de beloning in tegenstelling tot de jaren voor 2014 geen variabel deel meer kent. De directeur-bestuurder valt in het overgangsrecht van de WNT. Dat brengt met zich mee dat de directeur-bestuurder conform de oude beloningscode de Sectorbrede Beloningscode zoals deze tot 1 januari 2013 gold beloond wordt. Deze beloningscode kende het systeem van een beloning die bestond uit een vast deel en een variabel deel, welk variabel deel afhankelijk was van het behalen van prestatieafspraken die de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder voor het desbetreffende jaar maakten. Met ingang van 1 januari 2014 kent de beloning van de directeurbestuurder geen variabel deel meer. In 2013 was reeds afgesproken dat het variabele beloningsdeel waarin de Sector Brede Beloningscode voorzag, met ingang van 1 januari 2014 niet meer gehanteerd zou worden en dat de directeur-bestuurder het vaste salaris waarop hij volgens de voor hem blijvend geldende Sector Brede Beloningscode recht heeft, zou ontvangen. Deze aanpassing voldoet aan de normen van de overgangsregeling bij de Wet Normering Topinkomens. Dit neemt niet weg dat de Raad van Toezicht ook in 2014 het functioneren van de directeur-bestuurder continue onder de loupe heeft genomen, ook al is het functioneren niet meer gekoppeld aan prestatieafspraken in financiële zin. De Remuneratiecommissie houdt ten minste één maal per jaar een functioneringsgesprek en zij voert daarnaast ten minste nog twee voortgangsgesprekken met de directeur-bestuurder. Bezoldiging directeur-bestuurder Vast inkomen Loon ,56 Vakantiegeld ,96 Totaal: ,52 Variabel inkomen Prestatiebeloning ,72 Totaal: ,72 Totaal inkomen ,25 Pensioenlasten Werkgeversgedeelte ,76 Totaal: ,76 Vergoedingen Vaste onkostenvergoeding 1.080,00 Totaal: 1.080,00 Werkgeverslasten ZVW 3.855,96 WW 1.105,32 WAO basis 2.802,00 WIA hiaat premie 156,96 WIA hiaat excedent premie 236,64 Totaal: 8.156,88 ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 13

14 Aansprakelijkheidsverzekering ZVH heeft voor de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Nevenfuncties De directeur-bestuurder overlegt voor aanvaarding van een nevenfunctie met de voorzitter van de Raad van Toezicht. De nevenfunctie die in 2014 door de directeur-bestuurder is uitgeoefend, is niet in strijd met zijn functie bij de corporatie. Ook is er geen sprake van tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling. 1.7 Goedkeuring op het jaarverslag De directeur-bestuurder heeft de jaarrekening goedgekeurd. Tijdens de vergadering van 17 juni 2015 heeft de Raad deze goedkeuring geaccordeerd. De concept-jaarrekening is besproken in aanwezigheid van het hoofd Financiën en de externe accountant. De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de controleverklaring van PwC over de getrouwheid van de jaarrekening. Origineel getekend door de Raad van Toezicht: De heer T. Kuijper, voorzitter De heer drs. M.A. Zonneveld RA, vice-voorzitter De heer ir. A.P. Klaase De heer mr. P. Wieringa ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 14

15 Over ZVH 2. Governance Heldere beginselen voor bestuur en toezicht 15

16 ZVH hanteert de beginselen zoals vastgelegd in de AedesCode en Governancecode Woningcorporaties. Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en het besturen van en toezicht houden op de governance en naleving van de Governancecode Woningcorporaties. In 2014 volgde ZVH de principes en uitwerkingen op van de Governancecode Woningcorporaties. 2.1 Governancecode Woningcorporaties De taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in: de statuten; het directiestatuut; de bevoegdhedenmatrix; het reglement van de Raad van Toezicht; de reglementen van de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. Bestuur Het bestuur van ZVH wordt gevormd door één persoon: de directeur-bestuurder. Hij bestuurt de corporatie en is onder meer verantwoordelijk voor: het realiseren van de doelstellingen van de woningcorporatie; de financiën; de resultatenontwikkeling; het beleid in deelnemingen van de corporatie; de interne organisatie; het naleven van alle relevante wet- en regelgeving; het beheersen van de risico s die de activiteiten van de corporatie met zich meebrengen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op en beoordeelt het functioneren van de bestuurder en maakt prestatieafspraken met hem. De Raad doet verslag van de beoordeling van de bestuurder in het remuneratierapport. In zijn besluitvorming laat de bestuurder zich adviseren en ondersteunen door het managementteam. De bestuurder neemt de uiteindelijke beslissing en is eindverantwoordelijk. In zijn keuzes en besluiten weegt de bestuurder verschillende belangen af: de maatschappelijke en volkshuisvestelijke belangen in relatie tot de belangen van de organisatie. De regels uit de Governancecode Woningcorporaties zijn hierin leidend. In 2014 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen bij de directeur-bestuurder en bij de leden van de Raad van Toezicht zoals bedoeld in respectievelijk principe II.3 en principe van de III.6 van de Governancecode Woningcorporaties. 2.2 AedesCode ZVH hanteerde als lid van Aedes in 2014 de normen die in de AedesCode over het maatschappelijk ondernemerschap zijn vastgelegd. Op onze website staan deze normen beschreven. ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 16

17 2.3 Integer ondernemen ZVH kent diverse regelingen rond integriteit waaronder een klokkenluidersregeling, een gedragscode voor opdrachtnemers en een integriteitscode. De integriteitscode voorziet onder meer in goed werknemerschap, geen zelfverrijking ten koste van klanten en corporatie (medewerkers nemen geen geschenken aan), scheiding van werk en privé en nevenactiviteiten. In 2014 zijn een aantal vragen om nevenwerkzaamheden getoetst en goedgekeurd. Het integriteitsbeleid wordt intern actueel gehouden door er met elkaar over te praten en cases te benoemen. De code is in 2014 niet herijkt en er zijn geen integriteitskwesties voorgevallen. Ook is de klokkenluidersregeling niet herijkt in ZVH gaat zorgvuldig om met (het verwerken van) persoonsgegevens. We volgen daarbij de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medewerkers die persoonsgegevens verwerken, werken bijvoorbeeld met een beslissingstabel gegevensverstrekking. Deze tabel begeleidt hen bij een besluit tot gegevensverstrekking. In de bevoegdheden van medewerkers is in 2014 niets veranderd. 2.4 Visitatie Onderdeel van verantwoording is de visitatie van de corporatie. De laatste visitatie was in 2011, de volgende visitatie vindt in 2015 plaats. ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 17

18 Over ZVH 3. ZVH in strategisch perspectief Bieden van huisvesting voor mensen met een laag inkomen 18

19 3.1 Actualisatie strategie Vooruitlopend op een geactualiseerde portefeuillestrategie, heeft ZVH haar missie en visie uit 2008 dit jaar opnieuw tegen het licht gehouden. Dit in het kader van de ontwikkelingen en genomen besluiten de afgelopen jaren die samenhangen met de nog voortdurende kwetsbare financiële positie. De kern van alles wat we doen is vanaf heden: Het bieden van huisvesting voor mensen met een laag inkomen binnen Zaanstad Hiermee stellen we de destijds ambitieus geformuleerde doelen bij op het vlak van kwaliteit, doelgroepen en duurzaamheid. De nadruk ligt de komende jaren expliciet op betaalbaarheid en voldoende passend aanbod behouden voor de mensen met lage inkomens. 3.2 Ondernemingsplan gemeente Zaanstad; andere corporaties die actief zijn in de Zaanstreek. De Bewonersraad heeft zorg uitgesproken over stijgende huren en daling van het aanbod van goedkope woningen. Door het meerjarenbeleid in dit ondernemingsplan vast te leggen, is het beleid transparant, borgt ZVH haar consistente beleid en is het onafhankelijk van zittend of toekomstig bestuur en management. Dit ondernemingsplan is de leidraad om de strakke lijn van financiële continuïteit de komende jaren voort te zetten. De verhuurdersheffing legt extra druk op onze exploitatie. Dat betekent dat we ook de komende jaren hogere huren moeten vragen. Dat doet pijn. We proberen een balans te vinden tussen nieuwe huurders en bestaande klanten. Betaalbaarheid is een punt van zorg; dat geldt al voor veel huurders. Hoe zorgen we voor een aanbod dat bereikbaar blijft voor onze doelgroepen? In ieder geval door ernaar te streven dat de huurders in de juiste, passende woning wonen. Tegen deze achtergrond is het ondernemingsplan geschreven. In het najaar van 2014 hebben we op aangeven van het Centraal Fonds Volkshuisvesting een ondernemingsplan opgesteld. In december 2014 is dit goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Toezicht. We hebben het plan besproken met en getoetst bij onze belanghebbenden: CFV en WSW; Raad van Toezicht; Bewonersraad; Het plan is de basis voor alle besluiten die we de komende jaren nemen. Het geeft weer waar we nu staan, wat onze financiële kaders zijn en welke keuzes we maken om onze doelstellingen te bereiken. ZVH richt zich in de Zaanstreek op sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen, voor wie lage woonlasten soms nog te hoog zijn. We maken in dit plan keuzes in huurbeleid, onderhoudsstrategie, bedrijfsvoering en organisatiestructuur ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 19

20 Doelgroepen Wat doelgroepen betreft maken we geen expliciete keuzes: de overheid geeft ons kaders wie onze doelgroepen van beleid zijn. Dit gaat vooral over inkomensgrenzen. Voorheen waren we erg actief in de markt voor ouderen en zorg. Door de ontwikkelingen op het gebied van scheiden van wonen en zorg is dit geen doel meer. Eind 2013 hebben we onze voorraad gescreend op risico s rond ons zorgvastgoed. Onder zorgvastgoed verstaan we alle woonvormen waarbij zorg onlosmakelijk verbonden is met wonen. We verhuren zowel individueel als aan zorginstellingen. Deze inventarisatie liet zien dat het merendeel van wat aangemerkt is als zorgvastgoed ook inzetbaar is voor andere typen bewoners en de risico s beperkt zijn. Het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet om ZVH om te vormen naar een portefeuillegestuurde organisatie. De doelportefeuille en het ondernemingsplan zijn hier onderdeel van. Een nieuw beleidssimulatieprogramma ondersteunt ZVH bij maken van keuzes: verschillende scenario s kunnen worden doorgerekend, zodat direct effect te zien is op doelportefeuille, betaalbaarheid en financiële randvoorwaarden. Ook kunnen eenvoudig analyses gemaakt worden van het hele bezit van ZVH. In 2015 wordt gestart met het opstellen van complexplannen. Zowel op complexniveau als op niveau van het totale bezit van ZVH worden dan de keuzes inzichtelijk en kan er regelmatig, tenminste jaarlijks, worden gemonitord of de gestelde doelen daadwerkelijk gehaald worden. 3.3 Portefeuillesturing Portefeuillesturing is het proces van integrale vastgoedsturing, met als doel te sturen op de gewenste meerjarige ontwikkeling van de totale vastgoedportefeuille, zowel in omvang als in samenstelling. In het ondernemingsplan is de nieuwe doelportefeuille behandeld. Om de doelportefeuille te bereiken, is er een juiste balans nodig tussen financieel en maatschappelijk rendement. Omdat een doelportefeuille kijkt naar wat we over tien jaar willen bereiken, is het van belang om daar gericht op te sturen en te monitoren, zodat waar nodig bijsturing mogelijk is. ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 20

Honderd jaar ZVH, honderd jaar sociale huisvesting.

Honderd jaar ZVH, honderd jaar sociale huisvesting. JAARVERSLAG 213 1 3 Honderd jaar ZVH, honderd jaar sociale huisvesting. www.zvhjaarverslag.nl Verslag van de bestuurder "We kijken terug op een jaar met beduidende politieke ontwikkelingen in de woningmarkt."

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om slimme beslissingen en heldere keuzes.

Deze tijd vraagt om slimme beslissingen en heldere keuzes. JAARVERSLAG 212 1 2 Deze tijd vraagt om slimme beslissingen en heldere keuzes. www.zvhjaarverslag.nl Verslag van de bestuurder Onze intuïtie om juist in te spelen op wat een klant écht nodig heeft, groeit.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Actium en de governance code woningcorporaties

Actium en de governance code woningcorporaties Actium en de governance code woningcorporaties Actium heeft zich met ingang van juli 2008 verbonden aan de governance code woningcorporaties. In deze tekst wordt uiteengezet op welke wijze Actium zich

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Governance in Inleiding. Het bestuur

Governance in Inleiding. Het bestuur Governance in 2014 Inleiding In dit hoofdstuk is beschreven hoe Parteon inhoud geeft aan de principes van de per 1 juli 2007 in werking getreden en per 1 juli 2011 gewijzigde Governancecode (GC). De GC

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland

Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland 11 november 2015 Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland 1. Algemeen Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit leden met specialistische kennis, maar

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Woontij

Investeringsstatuut Stichting Woontij Investeringsstatuut Stichting Woontij 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedures en besluitvorming 4 3. Organisatorische toets 5 4. Strategische koers 5 5. Financiële toets 6 6. Risicotoets 8 7. Partnerselectie

Nadere informatie

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Procedure: MT/DB besluit d.d. 21 juli 2016 RvC goedkeuring d.d. 9 augustus 2016 1. Inleiding De nieuwe woningwet die op 1 juli 2015 in werking

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels die

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Besluit directeurbestuurder d.d. 9 november 2010 Instemming Raad van Commissarissen d.d. 7 december 2010 BESTUURSREGLEMENT VAN WONINGBOUWVERENIGING BERGOPWAARTS.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA Vastgesteld op 26 juni 2013 Pagina 1 van 8 Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Remuneratierapport thuis 2015

Remuneratierapport thuis 2015 Remuneratierapport thuis 2015 Vastgesteld op 27 januari 2016 door de Raad van Commissarissen thuis Inleiding Goed maatschappelijk ondernemerschap is een essentiële voorwaarde voor het vertrouwen dat de

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Toelichting Governance Code FCCA

Toelichting Governance Code FCCA Aan : Raad van Toezicht FCCA Van : Bestuur FCCA Betreft : Toelichting Governance Code en structuur FCCA Bijlage : 3 Datum nota : 1 juni 2009 Gevraagd besluit : Vaststellen van de toelichting op de wijze

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen.

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen. Klacht 2: Ten tijde van de schorsing van de toenmalige directeur van WSN hebben de commissarissen X en Y tijdelijk (van 16 april 2014 tot 21 oktober 2014) het bestuur van WSN waargenomen. Genoemde commissarissen

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 24 september 2015 Datum inwerkingtreding: 24 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding Art. 1

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Visie op toezicht en besturen

Visie op toezicht en besturen Visie op toezicht en besturen Versie: 2017.02 Vastgesteld door RvC en bestuurder: 16 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Visie op toezicht... 3 2.1 Rolinvulling... 3 2.2 Toegevoegde waarde...

Nadere informatie

Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI

Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Wettelijk kader Investeringsstatuut... 3 1.3. Doel Investeringsstatuut... 4 1.4. Doelstellingen investeringen...

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012

Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012 Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012 1. Inleiding Woonvereniging Patrimonium in Barendrecht

Nadere informatie

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Artikel 1: Definities Artikel 2: Vaststelling reglement Artikel 3: Taak van de Auditcommissie Artikel 4: Samenstelling,

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woonwenz

Bestuursreglement. Woonwenz Bestuursreglement Woonwenz 25 april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement... 1 Artikel 2. Taak en werkwijze bestuur... 1 Artikel 3. Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling...

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN vastgesteld door de Raad van Toezicht 3 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 2. BENOEMING EN ONTSLAG... 3 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement. Bestuur SWB

Reglement. Bestuur SWB Reglement Bestuur SWB Raymond Rensen Status: definitief RvC 14-3-2012 Lienden, maart 2012 Reglement Bestuur SWB. Maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte reglement... 3 2 Benoeming en ontslag...

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei 15 november 2012 Investeringsstatuut Maasvallei Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beleid en strategie 3 3 Processen 4 4 Strategische samenwerking en verbindingen 4 5 Risicobeheersing 5 6 Financiën 5 6.1 Financieel

Nadere informatie

Governancestructuur Wooncompagnie

Governancestructuur Wooncompagnie Governancestructuur Wooncompagnie Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Principes en uitwerking Wooncompagnie 3 1 1 Inleiding Wooncompagnie onderschrijft het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur, waaronder

Nadere informatie