JAARVERSLAG Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Compleet met financieel verslag zichtbaar resultaat

2 Inhoud Voorwoord 4 DEEL 1: OVER ZVH 1.1 Rol en werkwijze Samenstelling en deskundigheid raadsleden Bijeenkomsten Werkwijze en taken deelcommissies Goedgekeurde besluiten Remuneratierapport Goedkeuring op het jaarverslag Governance Governancecode Woningcorporaties AedesCode Integer ondernemen Visitatie 17 3 ZVH in strategisch perspectief Actualisatie strategie Ondernemingsplan Portefeuillesturing 20 4 Financieel risicobeheer Statuten Structuur Planning- en controlcyclus 24 5 Inrichting organisatie Personele ontwikkeling Organisatie in kaart Verslag ondernemingsraad ICT 28 6 Bewonersraad Rol en werkwijze Samenstelling Overleg en advies 30 DEEL 2: WONEN 1 Verhuur en verkoop Bezit Verhuur Huurachterstanden Wonen en zorg Verkoop Vereniging van eigenaren Dienstverlening Uitgangspunten Klanttevredenheid en KWH Klachtenmanagement Huurcommissiezaken 44 ZVH JAARVERSLAG 2014 > INHOUD 2

3 2.5 Onafhankelijke geschillencommissie 45 3 Samenwerking en overleg Samenwerking en overleg met belanghouders Samenwerking en overleg met huurders 47 4 Leefbaarheid Leefbare omgeving Sponsoring buurtactiviteiten Sociale Wijkteams Handhaving Overlast Woonfraude 53 5 Onderhoud Onderhoud en aanpassing budget Dagelijks onderhoud Mutatieonderhoud Beheer asbest Contracten Onderhoudsstaat Planmatig onderhoud Blik op onderhoudsprojecten 58 6 Energie en duurzaamheid Warmtewet Labels Samenwerking Energienet Zaanstad 65 7 Projecten Havenbuurt in Zaandam Van Houtenstraat in Zaandam Kleurenbuurt in Zaandam E-flat 68 DEEL 3: FINANCIEEL VERSLAG 1 Financiële verantwoording Financiële doelstellingen Resultaten Kentallen Waardering vastgoed Maatschappelijke investeringen Overige verantwoording Speerpunten vanuit financieel beleid en beheer in Financiële continuïteit 74 2 Herstelplan Afronding herstelplan CFV Herstelplan WSW 77 3 Financiële risico s 79 4 Treasury (Her)financiering Derivaten 83 5 Dochters en deelnemingen Overzicht Beschrijving deelnemingen 86 ZVH JAARVERSLAG 2014 > INHOUD 3

4 Voorwoord Verslag van de bestuurder Zorgen voor fatsoenlijke sociale huisvesting voor mensen in deze stad 4

5 Voorwoord Het jaar 2014 stond bestuurlijk gezien in het teken van het opheffen van het verscherpte toezicht. ZVH heeft zeven jaar onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting gestaan. Door stelselmatig en in goed overleg met het CFV te werken aan herstelmaatregelen, en door vooral echt te doen wat we van plan waren, is deze periode ten einde gekomen. We hebben onze leningenportefeuille verkleind, de inkomstenkant verbeterd, onze organisatie goedkoper gemaakt en bij uitgaven goed gekeken waar onze huurders echt wat aan hebben. Bij de toezichthouder is vertrouwen dat we solide beleid voeren en dat onze koers vastgelegd in het Ondernemingsplan de juiste is is daarmee positief geëindigd. Dit jaarverslag bevat veel andere positieve en zichtbare resultaten. Ik noem er een aantal. De 52 nieuwe woningen in de Havenbuurt zijn opgeleverd. Terugkeerders en veel nieuwe bewoners wonen er inmiddels met veel plezier. Bij circa 1800 woningen hebben we in 2014 planmatige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd (schilderen, daken, liften, brandwerendheid enzovoort). De maisonnettes in de Van Houtenstraat hebben een flinke opknapbeurt gekregen. In de Kleurenbuurt zijn we gestart met extra maatregelen om de flats schoon, heel en veilig te maken. Door de verbeterde aandacht voor huurincasso zijn de huurachterstanden verminderd. We zorgen ervoor dat huurders goed en snel worden geïnformeerd zodra achterstand ontstaat. Zo blijft het overzichtelijk en zijn oplossingen nog goed mogelijk. Het aantal vonnissen en ook het aantal daadwerkelijke ontruimingen is gedaald ten opzichte van Betaalbaarheid is in brede zin een punt van zorg. Huurverhogingen doen pijn, zeker bij huurders die het niet breed hebben. De inkomensafhankelijke huurverhoging brengt wat meer balans tussen zittende en nieuwe huurders en de laagste en meer middeninkomensgroepen. De huurinkomsten zijn nodig om ZVH op koers te houden. De Bewonersraad volgt de ontwikkelingen en keuzes terecht kritisch. Waar we elkaar zonder meer vinden, is de beweging die we al een aantal jaar geleden hebben ingezet om terug te keren naar onze kern. Het zorgen voor fatsoenlijke sociale huisvesting voor mensen in deze stad, niet meer en niet minder. In 2014 hebben we ons in ons werk voortdurend afgevraagd wat onze bestaande en toekomstige huurders eraan hebben. Dat zullen we blijven doen. Reacties op dit jaarverslag zijn bijzonder welkom. is ons mailadres. Frank van Dooren, directeur-bestuurder ZVH JAARVERSLAG 2014 > VOORWOORD 5

6 Over ZVH 1. Raad van Toezicht Onafhankelijk intern toezicht 6

7 1.1 Rol en werkwijze De Raad van Toezicht is de onafhankelijke, interne toezichthouder van ZVH en houdt toezicht op de strategie, de continuïteit en de algemene zaken van ZVH en gelieerde ondernemingen, zoals: de voortgang van het herstelplan zoals door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) opgelegd; het realiseren van de corporatiedoelstellingen; het realiseren van de volkshuisvestelijke opgaven; de strategie en risico s verbonden aan de corporatieactiviteiten; het opzetten en de werking van een intern risicobeheersingsen controlesysteem; het kwaliteitsbeleid; de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; het financieel verslaggevingsproces; de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast toetst de Raad van Toezicht de besluiten die de directeur-bestuurder neemt aan de visie en missie, het herstelplan en alle overige kaders voor de bedrijfsvoering. Een aantal besluiten, zoals vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht en de statuten, mag alleen met goedkeuring van de Raad van Toezicht worden uitgevoerd. Ten slotte staat de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder met raad ter zijde. 1.2 Samenstelling en deskundigheid raadsleden Naam en geboortedatum De heer T. Kuijper ( ), voorzitter per Mevrouw drs. B.M. van der Pers ( ), vicevoorzitter per tot Mevrouw ir. C. Niestijl ( ), op voordracht van de Bewonersraad De heer mr. P. Wieringa ( ) De heer drs. M.A. Zonneveld RA ( ), vicevoorzitter vanaf De heer ir. A.P. Klaase ( ), op voordracht van de Bewonersraad De heer drs. F.A.M. van Dooren ( ) Beroep en nevenfunctie(s) Datum benoeming en einddatum zittingstermijn Business Director Forbo Flooring Systems en directeur Forbo Flooring Coral N.V. in Krommenie. Directeur bij De Alliantie, Amsterdam/Almere (per ). Partner bij adviesbureau Servicewise, architect en adviseur vastgoedontwikkeling. Nevenfuncties: adviseur bewonersgroepen bij herstructureringen, lid Raad van Toezicht stichting Space (sportcomplexen Amsterdam Centrum). Advocaat in Zaandam. Nevenfuncties: voorzitter Stichting Zaanse Ondernemers-dag, lid Rotary De Zaan in Zaandijk. Directeur Financiën ROC van Amsterdam ROC Flevoland. Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen PréWonen. Manager Projecten bij NS Stations. Nevenfunctie: bestuurslid Gerrit Blaauw Fonds in Wormerveer. Bestuurder van ZVH. Uit hoofde daarvan toezichthouder op een aantal dochter ondernemingen en deelnemingen van ZVH. Nevenfunctie: gastdocent bij De Baak / (1e zittingstermijn) / (2e zittingstermijn) / (1e zittingstermijn) / (2e zittingstermijn) i.v.m. nieuwe functie / (1e zittingstermijn) / (2e zittingstermijn) / (3e en laatste zittingstermijn) / (1e zittingstermijn) / (2e zittingstermijn) / (1e zittingstermijn) / (2e zittingstermijn) / (1e zittingstermijn) Als directeur-bestuurder werkzaam per , onbepaald Deskundigheidsgebied en kerncommissie Algemene bedrijfsvoering, commerciële en zakelijke dienstverlening Bestuur en zorg Volkshuisvestelijk en bouw/ lid selectie- en remuneratiecommissie, reservelid auditcommissie Juridisch/lid en voorzitter selectie- en remuneratiecommissie Financiën/voorzitter auditcommissie Volkshuisvestelijk en Projectontwikkeling/vastgoed /lid auditcommissie ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 7

8 De Raad van Toezicht bestond tot 13 oktober 2014 (door het vertrek van mevrouw Van der Pers) uit zes leden, waarvan twee leden op bindende voordracht van de Bewonersraad. De Raad van Toezicht werkt met een profielschets, waarin de omvang, samenstelling en activiteiten voor de gewenste deskundigheid en achtergrond van de raadsleden staat beschreven. De rol van de Raad van Toezicht en de deelcommissies is nader beschreven in het reglement van de Raad van Toezicht, het reglement van de auditcommissie en het reglement van de selectie- en remuneratiecommissie. Deze reglementen zijn eind 2012 opnieuw vastgesteld en in 2014 niet aangepast. De reglementen zijn te vinden op goodgovernance. Betrokkenheid bij ZVH De Raad van Toezicht vindt het belangrijk zowel met de interne organisatie als de stakeholders in contact te blijven. In 2014 spraken zij met leden van het managementteam, de ondernemingsraad en de Bewonersraad van ZVH. Met de ondernemingsraad spraken zij over de samenwerking met de directeur-bestuurder. Ten slotte is er contact geweest tussen de voorzitters van de Raad van Toezicht en de Bewonersraad, evenals de leden van beide gremia. Namens de Bewonersraad zitten mevrouw Niestijl en de heer Klaase in de Raad van Toezicht. 1.3 Bijeenkomsten De Raad van Toezicht kwam vijf keer bij elkaar, waarbij de leden één bijeenkomst gebruikten voor een zelfevaluatie. De zelfevaluatie was op 2 december De belangrijkste conclusies en verbeterpunten waren: De Raad besloot terug te gaan in aantal naar in totaal vijf leden. Dit betekent dat mevrouw Van der Pers niet wordt opgevolgd. De Raad ervaart onvoldoende marktinformatie over de doelgroep als het gaat om betaalbaarheid en vraag naar sociale huurwoningen. Hier wordt nu meer opgestuurd. Meer aandacht gaat uit naar educatie van de leden van de Raad. Elke lid gaat op zijn of haar terrein workshops volgen bij de VTW en plenair worden incompany trainingen op thema georganiseerd. Met de directeur-bestuurder besprak de Raad van Toezicht de ontwikkelingen binnen ZVH en de corporatiebranche. Het uitwisselen van kennis en informatie gebeurde op transparante wijze tijdens formele vergaderingen, maar ook in bilaterale overleggen met de voorzitter. In 2014 sprak de directeur-bestuurder met de Raad van Toezicht over: de financiële stand van zaken, waaronder het sturen op inkomsten (incassobeleid); de (voortgang) verkoop en ontwikkeling van projecten en woningen; de dochterondernemingen; de juridische zaken waarmee een groter bedrijfsbelang gemoeid is; de personele en organisatieveranderingen; het integriteitsbeleid en integriteitszaken binnen ZVH. ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 8

9 1.4 Werkwijze en taken deelcommissies De Raad van Toezicht werkt met twee deelcommissies: de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. Zo zijn de taken verdeeld onder de raadsleden en heeft ieder een eigen aandachtsgebied. Auditcommissie De auditcommissie ziet onder meer toe op interne risicobeheersingsen controlesystemen, houdt toezicht op de financiële informatieverschaffing en let erop dat de aanbevelingen van de accountants worden opgevolgd. De auditcommissie bestond in 2014 uit: de heer drs. M.A. Zonneveld RA (lid en voorzitter); de heer ir. A.P. Klaase (lid); mevrouw ir. C. Niestijl (reservelid). meerjarenplan ; portefeuillesturing; projecten: investerings-, ontwikkel- en nacalculatiebesluiten (E-flats, Schepenhof, De Conrad). De auditcommissie bracht voorafgaand aan de raadsvergadering verslag uit van het overleg dat de commissie met de directeurbestuurder had. Selectie- en remuneratiecommissie De selectie- en remuneratiecommissie bestond het gehele jaar 2014 uit Caro Niestijl (lid), Peter Wieringa (voorzitter). Erna van der Pers heeft tot aan haar terugtreden als lid van de Raad van Toezicht (in oktober 2014) gefungeerd als reservelid. Deze commissie kwam 2 keer bij elkaar. De auditcommissie kwam vier keer bij elkaar. Bij één bijeenkomst was de accountant van PwC aanwezig. Op de agenda stonden: van herstelplan naar risicoanalyse; jaarrekening en jaarverslag 2013; accountantsverslag; nieuwe toetsingskaders WSW; viermaandelijkse rapportages; toetsing deelnemingen; portefeuillesturing; aanpak financiële sturing; begroting 2015; herijking kaders begroting 2015; De selectie- en remuneratiecommissie houdt zich met name bezig met het functioneren van de directeur-bestuurder. Daarnaast is het een taak van de Commissie om profielschetsen en selectiecriteria op te stellen van eventueel te benoemen leden van de Raad van Toezicht, alsmede van een eventueel te benoemen nieuwe directeur-bestuurder. De Commissie is belast met het begeleiden van wervings- en benoemingsprocedures van deze functionarissen. De Commissie heeft tot slot de taak om de Raad van Toezicht te adviseren met betrekking tot de bezoldiging van de directeurbestuurder en de leden van de Raad van Toezicht. ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 9

10 Toezicht-, toetsingskaders en informatiebronnen Als toezichtkaders hanteert de Raad van Toezicht: de Governancecode Woningcorporaties; de AedesCode; het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector); de Woningwet; algemene wet- en regelgeving; honorariumregeling voor directeur-bestuurder en Raad van Toezicht; de statuten; het directiestatuut; de reglementen van de Raad van Toezicht. Als toetsingskaders hanteert de Raad van Toezicht: de (financiële) strategie van ZVH; het herstelplan, zoals eind 2009 opgesteld; het ondernemingsplan; de begroting; de planning- & controlcyclus; het treasury jaarplan; het directiestatuut; het treasury statuut; het investeringsstatuut; het verbindingenstatuut; het strategisch voorraadbeleid van ZVH; de prestatieafspraken met de gemeente; het integriteitsbeleid van ZVH; het BBSH. De Raad van Toezicht gebruikt bij zijn taakuitoefening verschillende informatiebronnen, zoals: het meerjarenplan; de begroting; viermaandelijkse rapportages; het treasury jaarplan; de managementletter PwC; de oordeelbrief van de Minister van BZK; de toezichtsbrief van het CFV; beoordelingen WSW; publicaties van Aedes, CFV en Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW); de beloningscode bestuurders van woningcorporaties (per 1 januari 2013 de Wet Normering Topinkomens). De toezicht- en toetsingskaders zijn gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en het bewaken van de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. 1.5 Goedgekeurde besluiten Bij het verlenen van goedkeuring aan besluiten van de directeurbestuurder laat de Raad van Toezicht zich informeren door verschillende partijen, zoals de auditcommissie, de remuneratiecommissie, de managers van de afdelingen, de accountant of een andere adviseur. ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 10

11 Goedgekeurde besluiten De Raad van Toezicht gaf goedkeuring aan de volgende (voorgenomen) besluiten: viermaandelijkse rapportages in plaats van kwartaalrapportages; jaarrekening en jaarverslag 2013 (bij het overleg was ook de accountant aanwezig om accountantsverslag, jaarverslag en jaarrekening te bespreken); sloop/nieuwbouw van de E-flat intrekken; E-flat renoveren en doorexploiteren; terugdraaien van de huurverhoging van de E-flat per en de huurverhoging volgend jaar opnieuw te bezien; huurverhoging voor 2014; begroting 2015 en meerjarenbegroting ; het Ondernemingsplan ; derivatencontract ING; bij MT- en Controlfuncties: VOG-overleggen; onderzoek naar de naleving van interne toetsingskaders in de afgelopen twee jaar, ter voorbereiding op de visitatie. Eigen besluiten De Raad van Toezicht neemt ook eigen besluiten waar nodig. In 2014 waren dat: instemming met de benoeming van de heer drs. M.A. Zonneveld RA als vicevoorzitter per ; het besluit dat mevrouw Van der Pers niet wordt opgevolgd als lid van de Raad, ook niet als reservelid voor de remuneratiecommissie. 1.6 Remuneratierapport In 2014 heeft de regering aanpassingen aangebracht, althans willen aanbrengen, in de regelgeving ten aanzien van de topinkomens in het algemeen en minister Blok voor de inkomens van functionarissen in de sector, kort gezegd de nieuwe WNT. Het voornemen om de nieuwe WNT met de daarbij horende sectorregelingen per 1 januari 2015 in werking te laten treden, is niet gehaald. Dat betekent dat de oude regelingen van kracht zijn gebleven. De bezoldiging van de Raad van Toezicht is in 2014 niet gewijzigd. De voorzitter ontvangt een vergoeding van 9.225,-- bruto per jaar; een gewoon lid van de Raad ontvangt een vergoeding van 7.440,-- bruto per jaar. ZVH voldoet daarmee aan de vigerende wettelijke regelingen. Raadslid Vergoeding (bruto) Overige onkostenvergoeding (netto) De heer T. Kuijper (voorzitter) De heer mr. P. Wieringa De heer ir. A.P. Klaase Mevrouw ir. C. Niestijl Mevrouw drs. B.M. van der Pers (tot ) De heer drs. M.A. Zonneveld RA Totaal ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 11

12 Beoordeling directeur-bestuurder De Raad van Toezicht is van mening dat de directeur-bestuurder ook in 2014 goed heeft gefunctioneerd. De Raad baseert dit oordeel niet alleen op de stukken en informatie die hij in het kader van de toezichthoudende functie verkrijgt, maar de Raad luistert ook goed naar de mening van de OR, het MT, de Bewonersraad en van andere stakeholders van ZVH. De directeur-bestuurder is overigens nadrukkelijk ook samen met het MT en de alle andere medewerkers van ZVH blijvend in staat gebleken om tijdig en adequaat in te spelen op datgene wat de overheid, de veranderende (economische) omstandigheden binnen het werkgebied van ZVH en niet in de laatste plaats het CFV en het Waarborgfonds van ZVH vergen. In dit verband wil de Raad van Toezicht zijn waardering uitspreken voor het feit dat het CFV in 2014 het verscherpt toezicht op ZVH heeft opgeheven. De waardering van de Raad geldt niet alleen de directeur-bestuurder, maar ook alle andere medewerkers van ZVH. Niet in de laatste plaats bezien in het licht van de woelige tijden waarin de corporatiesector verkeert. De Raad heeft in 2014 blijvend aangedrongen op een financieel solide beleid en op een financieel verantwoorde visie voor de komende jaren. De Raad heeft daarbij evenwel ook benadrukt dat ZVH een klassieke woningcorporatie is die zich richt op het bieden van huisvesting aan mensen met een laag inkomen. In dit verband heeft de Raad aangegeven dat hij het know your customer beginsel van groot belang acht. De Raad heeft daarmee tot uitdrukking willen brengen dat het van belang is om tijdig te onderkennen welke huurders financiële problemen ondervinden, zodat meteen kan worden gestuurd op het beheersbaar houden én op een reële manier inlopen van een huurachterstand. ZVH en haar directeur-bestuurder heeft getoond zich bewust te zijn van deze verantwoordelijkheden. Het opheffen van het verscherpt toezicht is daar een voorbeeld van. Daarnaast is het bedrag aan huurderving zeer sterk teruggebracht en is ook het aantal uitzettingen als gevolg van huurachterstanden fors afgenomen. De directeur-bestuurder heeft samen met het MT van ZVH een ondernemingsplan voor de jaren 2015 tot en met 2019 uitgewerkt. Dit ondernemersplan bevat beleid ten aanzien van de hiervoor genoemde aspecten van financiële soliditeit en betaalbaarheid. Zoals in het voorwoord wordt opgemerkt, maakt het ondernemingsplan keuzes ten aanzien van huurbeleid, onderhoudsstrategie, bedrijfsvoering en organisatiestructuur en vormt het plan de basis voor alle besluiten die dienaangaande worden genomen. De Raad heeft unaniem ingestemd met het ondernemersplan en ook de stakeholders waaronder de gemeente Zaanstad en de bewonersraad reageerden overwegend positief, zij het dat de Bewonersraad bezwaar heeft tegen de maatregelen ter verhoging van de huur. De Raad is van mening dat het Ondernemersplan inderdaad een goede basis vormt voor het beleid van ZVH in de komende jaren. ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 12

13 De Raad heeft er het volste vertrouwen in dat Frank van Dooren ook in de jaren na 2014 hier bekwaam en enthousiast leiding aan zal blijven geven. Beloning De beloning van de directeur-bestuurder is in 2014 in zoverre gewijzigd dat de beloning in tegenstelling tot de jaren voor 2014 geen variabel deel meer kent. De directeur-bestuurder valt in het overgangsrecht van de WNT. Dat brengt met zich mee dat de directeur-bestuurder conform de oude beloningscode de Sectorbrede Beloningscode zoals deze tot 1 januari 2013 gold beloond wordt. Deze beloningscode kende het systeem van een beloning die bestond uit een vast deel en een variabel deel, welk variabel deel afhankelijk was van het behalen van prestatieafspraken die de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder voor het desbetreffende jaar maakten. Met ingang van 1 januari 2014 kent de beloning van de directeurbestuurder geen variabel deel meer. In 2013 was reeds afgesproken dat het variabele beloningsdeel waarin de Sector Brede Beloningscode voorzag, met ingang van 1 januari 2014 niet meer gehanteerd zou worden en dat de directeur-bestuurder het vaste salaris waarop hij volgens de voor hem blijvend geldende Sector Brede Beloningscode recht heeft, zou ontvangen. Deze aanpassing voldoet aan de normen van de overgangsregeling bij de Wet Normering Topinkomens. Dit neemt niet weg dat de Raad van Toezicht ook in 2014 het functioneren van de directeur-bestuurder continue onder de loupe heeft genomen, ook al is het functioneren niet meer gekoppeld aan prestatieafspraken in financiële zin. De Remuneratiecommissie houdt ten minste één maal per jaar een functioneringsgesprek en zij voert daarnaast ten minste nog twee voortgangsgesprekken met de directeur-bestuurder. Bezoldiging directeur-bestuurder Vast inkomen Loon ,56 Vakantiegeld ,96 Totaal: ,52 Variabel inkomen Prestatiebeloning ,72 Totaal: ,72 Totaal inkomen ,25 Pensioenlasten Werkgeversgedeelte ,76 Totaal: ,76 Vergoedingen Vaste onkostenvergoeding 1.080,00 Totaal: 1.080,00 Werkgeverslasten ZVW 3.855,96 WW 1.105,32 WAO basis 2.802,00 WIA hiaat premie 156,96 WIA hiaat excedent premie 236,64 Totaal: 8.156,88 ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 13

14 Aansprakelijkheidsverzekering ZVH heeft voor de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Nevenfuncties De directeur-bestuurder overlegt voor aanvaarding van een nevenfunctie met de voorzitter van de Raad van Toezicht. De nevenfunctie die in 2014 door de directeur-bestuurder is uitgeoefend, is niet in strijd met zijn functie bij de corporatie. Ook is er geen sprake van tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling. 1.7 Goedkeuring op het jaarverslag De directeur-bestuurder heeft de jaarrekening goedgekeurd. Tijdens de vergadering van 17 juni 2015 heeft de Raad deze goedkeuring geaccordeerd. De concept-jaarrekening is besproken in aanwezigheid van het hoofd Financiën en de externe accountant. De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de controleverklaring van PwC over de getrouwheid van de jaarrekening. Origineel getekend door de Raad van Toezicht: De heer T. Kuijper, voorzitter De heer drs. M.A. Zonneveld RA, vice-voorzitter De heer ir. A.P. Klaase De heer mr. P. Wieringa ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 14

15 Over ZVH 2. Governance Heldere beginselen voor bestuur en toezicht 15

16 ZVH hanteert de beginselen zoals vastgelegd in de AedesCode en Governancecode Woningcorporaties. Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en het besturen van en toezicht houden op de governance en naleving van de Governancecode Woningcorporaties. In 2014 volgde ZVH de principes en uitwerkingen op van de Governancecode Woningcorporaties. 2.1 Governancecode Woningcorporaties De taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in: de statuten; het directiestatuut; de bevoegdhedenmatrix; het reglement van de Raad van Toezicht; de reglementen van de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. Bestuur Het bestuur van ZVH wordt gevormd door één persoon: de directeur-bestuurder. Hij bestuurt de corporatie en is onder meer verantwoordelijk voor: het realiseren van de doelstellingen van de woningcorporatie; de financiën; de resultatenontwikkeling; het beleid in deelnemingen van de corporatie; de interne organisatie; het naleven van alle relevante wet- en regelgeving; het beheersen van de risico s die de activiteiten van de corporatie met zich meebrengen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op en beoordeelt het functioneren van de bestuurder en maakt prestatieafspraken met hem. De Raad doet verslag van de beoordeling van de bestuurder in het remuneratierapport. In zijn besluitvorming laat de bestuurder zich adviseren en ondersteunen door het managementteam. De bestuurder neemt de uiteindelijke beslissing en is eindverantwoordelijk. In zijn keuzes en besluiten weegt de bestuurder verschillende belangen af: de maatschappelijke en volkshuisvestelijke belangen in relatie tot de belangen van de organisatie. De regels uit de Governancecode Woningcorporaties zijn hierin leidend. In 2014 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen bij de directeur-bestuurder en bij de leden van de Raad van Toezicht zoals bedoeld in respectievelijk principe II.3 en principe van de III.6 van de Governancecode Woningcorporaties. 2.2 AedesCode ZVH hanteerde als lid van Aedes in 2014 de normen die in de AedesCode over het maatschappelijk ondernemerschap zijn vastgelegd. Op onze website staan deze normen beschreven. ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 16

17 2.3 Integer ondernemen ZVH kent diverse regelingen rond integriteit waaronder een klokkenluidersregeling, een gedragscode voor opdrachtnemers en een integriteitscode. De integriteitscode voorziet onder meer in goed werknemerschap, geen zelfverrijking ten koste van klanten en corporatie (medewerkers nemen geen geschenken aan), scheiding van werk en privé en nevenactiviteiten. In 2014 zijn een aantal vragen om nevenwerkzaamheden getoetst en goedgekeurd. Het integriteitsbeleid wordt intern actueel gehouden door er met elkaar over te praten en cases te benoemen. De code is in 2014 niet herijkt en er zijn geen integriteitskwesties voorgevallen. Ook is de klokkenluidersregeling niet herijkt in ZVH gaat zorgvuldig om met (het verwerken van) persoonsgegevens. We volgen daarbij de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medewerkers die persoonsgegevens verwerken, werken bijvoorbeeld met een beslissingstabel gegevensverstrekking. Deze tabel begeleidt hen bij een besluit tot gegevensverstrekking. In de bevoegdheden van medewerkers is in 2014 niets veranderd. 2.4 Visitatie Onderdeel van verantwoording is de visitatie van de corporatie. De laatste visitatie was in 2011, de volgende visitatie vindt in 2015 plaats. ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 17

18 Over ZVH 3. ZVH in strategisch perspectief Bieden van huisvesting voor mensen met een laag inkomen 18

19 3.1 Actualisatie strategie Vooruitlopend op een geactualiseerde portefeuillestrategie, heeft ZVH haar missie en visie uit 2008 dit jaar opnieuw tegen het licht gehouden. Dit in het kader van de ontwikkelingen en genomen besluiten de afgelopen jaren die samenhangen met de nog voortdurende kwetsbare financiële positie. De kern van alles wat we doen is vanaf heden: Het bieden van huisvesting voor mensen met een laag inkomen binnen Zaanstad Hiermee stellen we de destijds ambitieus geformuleerde doelen bij op het vlak van kwaliteit, doelgroepen en duurzaamheid. De nadruk ligt de komende jaren expliciet op betaalbaarheid en voldoende passend aanbod behouden voor de mensen met lage inkomens. 3.2 Ondernemingsplan gemeente Zaanstad; andere corporaties die actief zijn in de Zaanstreek. De Bewonersraad heeft zorg uitgesproken over stijgende huren en daling van het aanbod van goedkope woningen. Door het meerjarenbeleid in dit ondernemingsplan vast te leggen, is het beleid transparant, borgt ZVH haar consistente beleid en is het onafhankelijk van zittend of toekomstig bestuur en management. Dit ondernemingsplan is de leidraad om de strakke lijn van financiële continuïteit de komende jaren voort te zetten. De verhuurdersheffing legt extra druk op onze exploitatie. Dat betekent dat we ook de komende jaren hogere huren moeten vragen. Dat doet pijn. We proberen een balans te vinden tussen nieuwe huurders en bestaande klanten. Betaalbaarheid is een punt van zorg; dat geldt al voor veel huurders. Hoe zorgen we voor een aanbod dat bereikbaar blijft voor onze doelgroepen? In ieder geval door ernaar te streven dat de huurders in de juiste, passende woning wonen. Tegen deze achtergrond is het ondernemingsplan geschreven. In het najaar van 2014 hebben we op aangeven van het Centraal Fonds Volkshuisvesting een ondernemingsplan opgesteld. In december 2014 is dit goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Toezicht. We hebben het plan besproken met en getoetst bij onze belanghebbenden: CFV en WSW; Raad van Toezicht; Bewonersraad; Het plan is de basis voor alle besluiten die we de komende jaren nemen. Het geeft weer waar we nu staan, wat onze financiële kaders zijn en welke keuzes we maken om onze doelstellingen te bereiken. ZVH richt zich in de Zaanstreek op sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen, voor wie lage woonlasten soms nog te hoog zijn. We maken in dit plan keuzes in huurbeleid, onderhoudsstrategie, bedrijfsvoering en organisatiestructuur ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 19

20 Doelgroepen Wat doelgroepen betreft maken we geen expliciete keuzes: de overheid geeft ons kaders wie onze doelgroepen van beleid zijn. Dit gaat vooral over inkomensgrenzen. Voorheen waren we erg actief in de markt voor ouderen en zorg. Door de ontwikkelingen op het gebied van scheiden van wonen en zorg is dit geen doel meer. Eind 2013 hebben we onze voorraad gescreend op risico s rond ons zorgvastgoed. Onder zorgvastgoed verstaan we alle woonvormen waarbij zorg onlosmakelijk verbonden is met wonen. We verhuren zowel individueel als aan zorginstellingen. Deze inventarisatie liet zien dat het merendeel van wat aangemerkt is als zorgvastgoed ook inzetbaar is voor andere typen bewoners en de risico s beperkt zijn. Het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet om ZVH om te vormen naar een portefeuillegestuurde organisatie. De doelportefeuille en het ondernemingsplan zijn hier onderdeel van. Een nieuw beleidssimulatieprogramma ondersteunt ZVH bij maken van keuzes: verschillende scenario s kunnen worden doorgerekend, zodat direct effect te zien is op doelportefeuille, betaalbaarheid en financiële randvoorwaarden. Ook kunnen eenvoudig analyses gemaakt worden van het hele bezit van ZVH. In 2015 wordt gestart met het opstellen van complexplannen. Zowel op complexniveau als op niveau van het totale bezit van ZVH worden dan de keuzes inzichtelijk en kan er regelmatig, tenminste jaarlijks, worden gemonitord of de gestelde doelen daadwerkelijk gehaald worden. 3.3 Portefeuillesturing Portefeuillesturing is het proces van integrale vastgoedsturing, met als doel te sturen op de gewenste meerjarige ontwikkeling van de totale vastgoedportefeuille, zowel in omvang als in samenstelling. In het ondernemingsplan is de nieuwe doelportefeuille behandeld. Om de doelportefeuille te bereiken, is er een juiste balans nodig tussen financieel en maatschappelijk rendement. Omdat een doelportefeuille kijkt naar wat we over tien jaar willen bereiken, is het van belang om daar gericht op te sturen en te monitoren, zodat waar nodig bijsturing mogelijk is. ZVH JAARVERSLAG 2014 > OVER ZVH 20

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen Jaarverslag 2014 samen vieren zo deden wij het SAMEN 100 JAAR duurzaam bouwen en onderhouden grote veranderingen 2 1 Voorwoord... 6 2 Bestuurder brengt verslag uit... 7 2.1 Terugblik op jubileumjaar 2014...

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk jaarverslag 2010 1 2 3 4 5 Foto s in dit verslag 1 Multifunctioneel gebouw De Keyzer 2 Masira, Nieuw West 6 7 14 9 12 8 10 11 13 17 15 16 18 3 Kinderdagverblijf Darwinhof, Zandvoort 4 Jonge starters op

Nadere informatie

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave 2 Bouwen aan de toekomst 5 1 Inleiding 6 1.1 Missie en identiteit 6 2 Governance 8 2.1 Governancecode Woningcorporaties 8 2.2 De Raad van Toezicht 10 2.3 Het bestuur 10 2.4 Interne risicobeheersings-

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:.

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0 Status: Vastgesteld Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Ten geleide Deze meerjarenprognose vervangt versie 1.1 welke op 18 december is goedgekeurd door

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 Inleiding 5 Algemeen 5 Statuten en Reglement 6 Toezichtkader en inzicht op basis van informatievoorziening

Nadere informatie

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012 24 april 2013 Jaarverslag Mitros 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waardevol Wonen in 2012... 6 1. Resultaten 2012... 7 1.1 Koers en resultaten... 7 1.2 Mens... 7 1.3 Wijk... 8 1.4 Stenen... 8 1.5

Nadere informatie

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Jaarstukken 2014 Stichting Woningbouw Slochteren Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Telefoon: (0598) 42 15 38 Fax: (0598) 42 15 80 Kantoortijden: maandag t m donderdag van 08.00 16.30 uur vrijdag

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015 Governance jaarverslag 2014 19 juni 2015 37 Jaarstukken deltawonen 2014 DeltaWonen onderschrijft de Aedescode en de Governancecode woningcorporaties. De principes zijn vastgelegd in afzonderlijke documenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli 4 5 Inhoudsopgave Afbeeldingen: PSW Weert (Conrad Abelstraat), Roncalli Roermond (lichaamsoefening-toestellen

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65 Inhoud Voorwoord...5 Hoofdstuk 1 Veranderde tijden...7 Hoofdstuk 2 Onze mensen maken t verschil...11 Hoofdstuk 3 Onze klanten krijgen kwaliteit...15 Hoofdstuk 4 Wonen voor iedereen...19 Hoofdstuk 5 Prijs

Nadere informatie