Jaarverslag 2013 De Goede Woning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 De Goede Woning"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 De Goede Woning

2 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 5 3 ONTWIKKELINGEN Ontwikkelingen in Europa Ontwikkelingen in Nederland Regionale ontwikkelingen in Haaglanden Lokale ontwikkelingen in Zoetermeer 10 4 DE NEGEN HOOFDDOELEN UIT ONS ONDERNEMINGSPLAN Missie en visie Rol en taakopvatting Goed wonen in vitale buurten Hoofddoelstellingen Kerncompetenties Hoe meten wij onze resultaten? 16 5 VITALE BUURTEN Inleiding Overzicht van ons bezit in Aan wie hebben wij onze woningen verhuurd? Realisatie woningtoewijzing regionale prestatieafspraken Slaagkansen Zoetermeer Monitoring in het kader van de Europa-norm Huurprijsbeleid De prijs-kwaliteitverhouding van onze woningen Vertrokken huurders en leegstandsverlies Huurachterstanden en woninguitzettingen Onrechtmatige bewoning en vroegsignalering Aanpak illegale bewoning Zero tolerance bij hennepkwekerijen Jongeren en studenten Begeleid wonen jongeren Statushouders Woonwagenbewoners Verkoop Leefbare buurten Wijkontwikkelplannen Aanpak overlast Het Laatste Kansbeleid Buurttafel en buurtforum Leefbaarheidsprojecten Buurtbeheerder Sponsoring Klachtencommissies en klachtenmanagement AedesCode Geschillencommissie Huursector Huurcommissie Groot- en planmatig onderhoud Nieuwbouw Start ontwikkeling 59 woningen Lansingerland Start bouw 40 jongerenwoningen De Chrysant Waterzicht II 30 6 DUURZAAMHEID Inleiding Duurzaamheid Duurzaam Zoetermeer Duurzaam onderhoud Duurzaam bouwen Duurzaam wonen Duurzaam werken Duurzame gebiedsontwikkeling Duurzame kansen 33 2

3 6.9 Duurzame relaties Duurzaam financieel beleid 34 7 BELANGHOUDERS In contact met onze belanghouders De visitatie Onze acht belanghoudersgroepen 36 8 ONZE ORGANISATIE Inleiding Organisatiestructuur Kengetallen Arbobeleid Opleidingen en trainingen Ziekteverzuim Personeelsvereniging Organisatiecultuur Ondernemingsraad Integriteit Risico- en fraudebeleid Klokkenluidersregeling Informatiebeveiliging Voorkoming belangenverstrengeling Vertrouwenspersonen Toezichtsbrief Nevenstructuren De toekomst FINANCIËN & VERBINDINGEN Financieel beheer Bezwaren en vervreemden De zorg voor een goede bedrijfsvoering en administratie Risicomanagement Verbindingen met andere rechtspersonen KENGETALLEN JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS ACCOUNTANTSVERKLARING (VOLGT) BESTUURSVERKLARINGEN Verklaring van de statutair directeur Verklaring van de raad van commissarissen 46 3

4 VOORWOORD Het jaar 2013 zal voor velen die betrokken zijn bij de volkshuisvesting in Nederland waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als markering van grote veranderingen. Plannen en voornemens van het kabinet waren er al eerder, maar in 2013 werden grote stappen gezet naar de invoering ervan. De afronding van de Herzieningswet met de uitgebreide novelle van minister Blok zal waarschijnlijk in 2014 plaatsvinden, maar de verhuurdersheffing en de ongekend grote saneringsheffing waren in 2013 een feit. Veel woningcorporaties moesten daardoor in 2013 alle zeilen bijzetten om hun plannen en ambities waar te kunnen maken. Talloze reorganisaties bij woningcorporaties kwamen op gang. Deze moeten op termijn gaan leiden tot een kostenbesparing. Ook voor ons was het belangrijk om de gevolgen goed te kennen, voordat grote investeringsverplichtingen in nieuwbouw konden worden aangegaan. Hiervoor was een timeoutbesluit nodig. Tijdens de time-out hebben we de gevolgen van de heffingen voor onze financiële positie opnieuw in kaart gebracht. Onze financiële positie bleek gelukkig sterk genoeg om de bouwplannen door te kunnen laten gaan. De voorbereiding van de plannen is tijdens de time-out niet stilgelegd, waardoor de vertraging gelukkig beperkt kon blijven. Ook de komende jaren kunnen wij verder met onze geplande investeringen en is een ingreep in de organisatie niet noodzakelijk. Onze bedrijfskosten liggen immers al jarenlang circa twintig procent lager dan die van vergelijkbare woningcorporaties. Dat neemt niet weg dat ook wij onze focus zullen moeten blijven aanscherpen. De vele items die in dit jaarverslag worden belicht, geven inzicht in de omvang van aandachtsgebieden waar een woningcorporatie als de onze zich vandaag de dag mee bezighoudt. Het is een breed palet, maar wel doelgericht. De maatschappij is immers de afgelopen jaren steeds meer gaan vragen van woningcorporaties. Dat kon en mocht ook zeker; de middelen waren hiervoor beschikbaar. Maar bij afnemende middelen moet opnieuw een focus worden aangebracht. Graag betrekken wij ook nu weer al onze belanghouders bij het maken van de keuzes die hierbij horen. De ontwikkeling van ons nieuwe ondernemingsplan in 2014 geeft hiervoor volop kansen. Ik kijk er met plezier naar uit om weer nieuwe uitdagingen met u en onze medewerkers aan te gaan. Dit jaarverslag mag dan wel geschiedenis zijn, het biedt voor ons een prima basis voor het aangaan van deze nieuwe uitdagingen. Ik hoop dat u, al lezend in dit jaarverslag, ook tot de conclusie komt dat de basis hiervoor goed is. Ed Pannebakker Statutair directeur Er breekt een nieuwe tijd aan en de veranderingen in de maatschappij en de regelgeving zullen naar mijn verwachting verdergaan. Wij gaan een nieuw volkshuisvestelijk tijdperk in. Dat vraagt andere keuzes om onze missie succesvol voort te zetten. Waar het rond 1900 allemaal begon met vooral gezond én betaalbaar kunnen wonen, ging het later vooral om voldoende woningen. Met de economische voorspoed in de jaren 80 en later, werd ook de kwaliteit van de woningen belangrijk. In de toekomst zal het de uitdaging worden om betaalbare huisvesting te blijven bieden, waarin onze huurders prettig wonen en zich thuis voelen. Een nieuwe focus die om andere keuzes zal vragen. 4

5 INLEIDING In 2013, het derde jaar van ons ondernemingsplan, hebben we nadat wij op stoom zijn gekomen met het behalen van onze doelstellingen, enerzijds de focus gelegd op de wijze waarop wij onze doelstellingen waarmaken en anderzijds op het voorbereiden van een verdere focus voor de toekomst. Hoe we dat hebben gedaan, verantwoorden wij in dit jaarverslag. Door middel van dit jaarverslag, opgesteld door de bestuurder en vastgesteld door de raad van commissarissen, kunnen onze toezichthouders en onze belanghouders onze prestaties en keuzes terugvinden. Via het jaarverslag vindt de formele verantwoording plaats. Om maatschappelijk goed te kunnen functioneren zijn er veel meer momenten waarop, en niveaus waarmee, wij met onze belanghouders communiceren. Bijvoorbeeld via persoonlijke communicatie, digitaal via onze website, via schriftelijke communicatie en de media. Sinds enkele jaren stellen wij ook een jaarbericht op waarin de samenwerking met onze belanghouders centraal staat. Dit, omdat onze maatschappelijke betrokkenheid en verbondenheid met onze belanghouders vandaag de dag essentieel zijn en wij hun graag een specifieke terugkoppeling geven over ons volledige speelveld en de samenhang van onze gezamenlijke inspanningen. De leeswijzer voor dit jaarverslag is als volgt. Na deze inleiding leest u in hoofdstuk 3 over de voor ons belangrijkste ontwikkelingen op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Vervolgens vertalen wij deze ontwikkelingen naar de gevolgen, of mogelijke gevolgen, voor ons was het startjaar van ons ondernemingsplan met de titel Samen... vanuit eigen kracht. Over onze missie en visie, rolopvatting en uitwerking van onze missie en visie in hoofddoelstellingen leest u in hoofdstuk 4. Wij hebben onze ambities uit het ondernemingsplan in doelstellingen vertaald. Hoe meet je nu dat je de gestelde doelen ook bereikt? Over de methoden die wij hiervoor gebruiken, de benchmarks en andere instrumenten, leest u ook in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 kijken wij terug op De resultaten over 2013 voor wat betreft onze volkshuisvestelijke opgave hebben wij hier beschreven. Hoofdstuk 6 gaat specifiek over duurzaamheid. Omdat dit een belangrijk thema is, wijden wij hier een apart hoofdstuk aan. Ook onze belanghouders zijn belangrijk voor wat wij maatschappelijk kunnen presteren. Zij zijn onze klanten, ons klankbord en onze samenwerkingspartners. Zij zijn de mensen voor wie en met wie wij onze missie Goed wonen in vitale buurten realiseren. Daarover leest u meer in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 gaat over onze organisatie en onze medewerkers, de zestig gezichten van De Goede Woning die zorgen dat wij onze ambities waar kunnen maken. De persoonlijke passie voor hun werk is essentieel om met overtuiging de verbinding te leggen met onze belanghouders. De bestuursverklaringen, onze financiële verantwoording, de kerngegevens en kengetallen vindt u in de hoofdstukken 9, en verder. Gevolgd door de volledige jaarrekening in hoofdstuk 12 en de overige gegevens in hoofdstuk 13. Wij sluiten af met onze accountantsverklaring. Soms verwijzen wij in de tekst naar een document dat gepubliceerd staat op onze of op een andere website. Dat doen wij om u zo volledig mogelijk te informeren en om onze bronnen te verantwoorden. Wilt u meer weten of heeft u vragen over dit jaarverslag? Wij zijn u graag van dienst. Actuele en uitgebreide informatie kunt u vinden op onze website: Uw vragen kunt u stellen aan Rosemarie Weber, onze manager Beleid: 5

6 ONTWIKKELINGEN Om het jaarverslag goed te kunnen duiden en om te tonen van welke ontwikkelingen wij ons onder andere bewust zijn, is dit hoofdstuk opgenomen. 3.1 ONTWIKKELINGEN IN EUROPA Europese besluiten beïnvloeden de praktijk van woningcorporaties in Nederland steeds meer. Er wordt graag en vaak gewezen naar Brussel als veroorzaker van regeldruk. Tegelijkertijd geeft Europa er wel degelijk blijk van oog te hebben voor de bijzonderheden van de Nederlandse huizenmarkt. De Europese Commissie (EC) ziet de Nederlandse huizenmarkt als een starre markt met verstorende prikkels. De maatregelen die onze regering heeft genomen om de woningmarkt te hervormen, worden volgens de EC te traag ingevoerd. De EC doet een aantal hervormingsaanbevelingen voor de periode De EC pleit voor meer marktwerking en wil meer vaart zetten achter de hervormingen. Het Europees parlement heeft een genuanceerder oog voor de sociale huursector in Nederland. De erkenning van het Europees parlement voor de specifieke taak en verantwoordelijkheden van de corporatiesector zorgt voor een tegengeluid op de mening van de EC, die alleen oog lijkt te hebben voor de vermeende economische gevolgen van de organisatie en financiering van de huizenmarkt. Niet in de laatste plaats omdat men zich in sommige andere lidstaten zorgen maakt over de inkomensgrens die Nederland heeft afgesproken met de EC. Eind 2013 roept een meerderheid van de Tweede Kamer de minister op de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken naar een gezamenlijk huishoudinkomen van Een verhoging waar wij een warm voorstander van zijn. Zeker omdat in 2014 de herhuisvesting van huurders in Palenstein van start gaat, is het belangrijk dat er meer ruimte komt om binnen de norm te blijven. De huidige grens zal remmend werken op het herstructureringsproces. Huurders met een inkomen boven de huidige grens zullen meer tijd nodig hebben om een andere woning te vinden omdat woningcorporaties slechts 10% ruimte hebben om woningen voor deze doelgroep beschikbaar te stellen. 3.2 ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND Akkoord Aedes en kabinet Aedes heeft in augustus met het kabinet een akkoord gesloten dat begin oktober ook door de leden van Aedes via een extra ledencongres is bekrachtigd. Het akkoord heeft heel wat losgemaakt. Niet alle leden waren het eens met de inhoud van het akkoord. Vooral waren er zorgen over de betaalbaarheid. Daarom is, voorafgaande aan het congres, een motie opgesteld over het maken van afspraken over betaalbaarheid. De motie, die vooraf ook door ons is ondertekend, is tijdens dit congres met bijna 90% van de stemmen aangenomen. Mede daarom hebben wij ingestemd met het akkoord. In de voorbereiding op het akkoord werden proefballonnetjes opgelaten. Bijvoorbeeld over de 142-puntengrens, waarbij corporaties hun woningbezit met meer dan 142 punten op termijn moesten afstoten. Die afspraak zou voor ons en voor Zoetermeer desastreus zijn. Ons woningbezit bestaat namelijk voor 55% uit woningen met meer dan 142 punten. Parlementaire enquête De Tweede Kamer heeft op 16 april de onderzoeksopdracht vastgesteld en de voorbereidingscommissie gekozen tot een enquêtecommissie voor de Parlementaire enquête woningcorporaties. Het onderzoek richt zich op de periode van de verdere verzelfstandiging van de corporaties (begin jaren 90) tot heden. Het doel van de enquête is tweeledig: waarheidsvinding en lessen trekken voor de toekomst. De focus ligt op het functioneren van het corporatiestelsel, inclusief de maatschappelijke gevolgen van de werking van dit stelsel en de rol van de politieke besluitvorming. De enquêtecommissie schat in dat ze voor haar opdracht anderhalf jaar nodig heeft. Dit jaar besteedt de enquêtecommissie aan voorbereidend onderzoek. De gesprekken en verhoren door de enquêtecommissie vinden pas in de eerste helft van 2014 plaats. Het eindrapport is naar verwachting in oktober 2014 gereed. Daarna weegt de Tweede Kamer de conclusies en aanbevelingen van de enquêtecommissie. Zo op het eerste oog is er ruimte voor een grondige analyse. 1 Europese Commissie; Aanbeveling over het nationale hervormingsprogramma 2013 van 6 Nederland en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma van Nederland voor de periode

7 Ontwikkelingen In opdracht van Aedes, en specifiek voor de parlementaire enquêtecommissie, heeft drs. Rudy de Jong MRE het rapport De Balans Verstoord geschreven. Hij heeft daarin een analyse gemaakt van hoe de ontwikkelingen in onze branche zijn verlopen. Daarbij heeft hij de branche zelf zeker niet gespaard. Terecht, omdat er veel te veel misstanden zijn geweest. Marc Calon, de voorzitter van Aedes, heeft namens Aedes als reactie daarop zijn verontschuldigingen uitgesproken. De misstanden hebben de reputatie van de vele woningcorporaties die wel goed hebben gefunctioneerd, geschaad. Wij zijn blij met de parlementaire enquête omdat het onderzoek breed is opgezet en naar verwachting alle relevante aspecten worden beoordeeld. Wij wachten het rapport met belangstelling af. Steeds meer huurders leven in armoede In opdracht van de Woonbond heeft onderzoeksbureau Rigo onderzocht hoe de betaalbaarheid van het wonen in de gereguleerde sector zich tot 2017 zal ontwikkelen. Rigo heeft dit gedaan op basis van de uitkomsten uit WoON Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat het aantal huurders dat in armoede leeft, flink zal stijgen. In 2012 leefden huishoudens in armoede. Dat aantal zal volgens dit onderzoek tijdens de huidige kabinetsperiode stijgen tot maar liefst huishoudens. De armoede is daarbij berekend volgens de definitie van het Centraal Planbureau (CPB). Het onderzoek laat ook zien dat in 2012 nog niet eens de helft van de huurders met huurtoeslag en minder dan de helft van de jongeren tot 25 jaar beschikken over voldoende inkomen. Blijkbaar schiet de huurtoeslag nu al in veel gevallen tekort. Met de aankomende bezuinigingen op de huurtoeslag én de verhoging van de huurprijzen lijkt het standpunt van het kabinet, dat de huurders met een laag inkomen er niet op achteruit zullen gaan, niet houdbaar. Het is dan ook opvallend hoe weinig maatschappelijk verweer er is. Wij maken ons daar zorgen over en roeren, waar mogelijk, de trom over deze ontwikkeling. Zelf zetten wij in op betaalbaarheid; wij houden 85% van onze woningen bereikbaar, toppen af op de vrijesectorgrens en voeren niet de maximale huurverhoging door. Actie Huurders de klos slaat aan Het jaar 2013 heeft voor ons vooral in het teken gestaan van de (gevolgen van de) verhuurdersheffing. Het begon op 12 februari met het Carnavalsakkoord over de woningmarkt tussen het kabinet en D66, CU en SGP. Dit is in een recordtijd tot stand gekomen, nadat met het CDA geen overeenstemming kon worden bereikt. Na dit akkoord zijn wij, samen met onze huurders en alle huurdersverenigingen van Zoetermeer, de actie gestart Huurders de klos, waarmee wij een protest lieten horen tegen de verhuurdersheffing. Bij deze actie bleek wel degelijk dat huurders zich zorgen maakten. Het probleem zit vooral in de generieke huurverhoging boven het inflatieniveau. Het kabinet heeft weliswaar fiscale maatregelen genomen om de effecten te verzachten, maar deze zullen alleen in het eerste jaar afdoende zijn. Daarnaast worden meer huurders afhankelijk van huurtoeslag waardoor de totale rijksbijdrage fors zal stijgen. Het kabinet houdt nu al rekening met een stijging van circa 25%! Men lijkt zich geen zorgen te maken over het blijvende effect hiervan. Wij hebben al onze huurders gevraagd de actie HuurAlarm van de Woonbond te tekenen en wij hebben ruim handtekeningen opgehaald van onze huurders voor de actie Huurders de klos. De huurders die hun handtekening hebben gezet onder onze petitie, zeggen NEE tegen de extreem hoge huurverhogingen van de regering. Alle handtekeningen zijn door de heer R. Baart, lid van het dagelijks bestuur van huurdersvereniging In De Goede Woning (IDGW), aangeboden aan de commissie Binnenlandse zaken. De heer ir. dr. G.A. van Strien, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, nam, samen met een aantal commissieleden, de handtekeningen in ontvangst. Hij heeft de toezegging gedaan om de brief die namens ons en alle huurdersverenigingen in Zoetermeer was geschreven, te verspreiden onder alle commissieleden. Inkomensafhankelijke huurverhoging Sinds 2013 mogen woningcorporaties de huren voor huishoudens met een verzamelinkomen boven de toewijzingsgrens voor sociale huurwoningen jaarlijks extra verhogen. Met deze maatregel wil het kabinet het zogenaamde te goedkoop wonen/scheefwonen tegengaan en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Wij onderschrijven het belang dat huurders niet alleen een passende huurprijs hebben bij een laag inkomen, maar ook bij een hoog inkomen. De inkomensafhankelijke huurverhoging is een grove methode die nauwelijks rekening houdt met de 7

8 mate waarin het inkomen te hoog is. Voor het inkomen tussen de en de is volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) de extra huurstijging alleen betaalbaar voor de een- en tweepersoonshuishoudens. Dit was voor ons de reden om bij deze inkomensgroep de inkomensafhankelijke huurverhoging niet door te voeren. Huurders met een gezamenlijk huishoudinkomen van meer dan hebben wel een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen. In 2014 zal de inkomensafhankelijke huurverhoging helaas alweer worden afgeschaft. Hiervoor zal de huursombenadering in de plaats komen. Een instrument dat wij kennen uit het verleden en waarmee wij succesvol de grootste onderlinge verschillen in prijs-kwaliteitverhouding in onze woningvoorraad konden terugbrengen. Omdat deze onderlinge verschillen nu niet meer zo groot zijn, is de behoefte aan dit instrument ook niet groot. Voorstel herziening Woningwet Eindelijk is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de herziening van de Woningwet in juli 2012 aangenomen. In november 2012 heeft minister Blok aangekondigd een novelle te schrijven op deze herziening. Hij wil daarin de uitgangspunten uit het Regeerakkoord meenemen. Daarnaast is de novelle nodig om ook in de Eerste Kamer voldoende draagvlak te vinden. In augustus 2013 werd door het kabinet op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de kaders bij de novelle. Zeer recent heeft de minister de novelle ter consultatie van partijen gepubliceerd. Daarbij heeft Aedes voornamelijk bezwaar gemaakt tegen de complicaties bij het realiseren van commerciële activiteiten, op het moment dat deze niet door de markt worden opgepakt. De regels schieten in de ogen van Aedes het doel voorbij. Voor ons kan dit mogelijk gevolgen hebben voor onze herstructureringsafspraken in de wijk Palenstein. Een en ander is onder andere afhankelijk van de juridische uitleg van de al gemaakte afspraken met de gemeente Zoetermeer. De Woonbond is met de huidige novelle bang dat teveel woningen uit het gereguleerde bezit zullen worden geliberaliseerd. Iets wat overigens nu ook al jarenlang mogelijk is, maar nog op beperkte schaal gebeurt. Het is vooral de verhuurdersheffing die verschillende woningcorporaties ertoe dwingt meer woningen over te brengen naar de vrije sector. Dat staat dus los van de novelle. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich vooral zorgen over de invloed die zij heeft op het beleid van woningcorporaties. Omdat veel woningcorporaties in meer gemeenten actief zijn, zal het in de praktijk altijd lastig zijn om die invloed daadwerkelijk te kunnen uitoefenen. Nog daargelaten of het wenselijk is dat gemeenten wél woningcorporaties tot investeringen zouden kunnen dwingen, zónder dat zij voor de financiële gevolgen verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Uiteraard is het wel belangrijk dat gemeenten een goed inzicht hebben in de financiële mogelijkheden van een woningcorporatie. Wij proberen hierin zo transparant mogelijk te zijn, bijvoorbeeld door het opnemen van de volledige jaarrekening bij dit jaarverslag dat via onze website openbaar toegankelijk is. Daarnaast verstrekken wij ook andere overzichten aan de gemeente Zoetermeer die dit inzicht verder vergroten. Heffingen De verhuurdersheffing die ons door het rijk is opgelegd, legt enerzijds een groot beslag op onze investeringscapaciteit en anderzijds op het betaalbaar houden van ons woningbezit. In 2013 was deze heffing en deze loopt op tot 5,5 miljoen in Naast de verhuurdersheffing is er een saneringsheffing ingerekend op basis van een percentage van de huursom, overeenkomend met 4% in 2013, 3% in 2014, 3% in 2015, 2% in 2016 en 1% voor 2017, en verder. Wij moeten 1,4 miljoen bijdragen. Dit is opmerkelijk meer dan het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) aan goedgekeurde verbeterplannen heeft vastgesteld. Zelfs inclusief de bekende conceptverbeterplannen is deze 1,4 miljoen niet nodig. Het CFV geeft ook aan dat als deze middelen achteraf niet nodig blijken te zijn, het later terugstorten van de gelden niet aan de orde kan zijn. En dat terwijl deze heffingen een groot beslag leggen op onze investeringscapaciteit. Waar Aedes en de minister zeggen dat een deel van de verhuurdersheffing kan worden opgebracht door efficiencyverbetering, zijn wij in 2012 in de benchmark al ongeveer 16% lager in onze bedrijfskosten dan onze collega-corporaties. Het is een grote uitdaging om nog efficiënter te gaan werken. Dit gaan wij in ons volgende ondernemingsplan nader gestalte geven. Wij zijn niet voornemens onze investeringsplannen, zoals onder andere op het gebied van energiekostenbesparing, terug te brengen. 8

9 Ontwikkelingen Warmtewet Op 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht geworden. De Warmtewet is een energiewet die de levering van warmte aan eindgebruikers (consumenten) regelt. Bij warmte is de leverancier de exploitant van het warmtenet. In principe vallen alle netten die warmte leveren aan meer dan één afnemer onder de Warmtewet. De invoering van de Warmtewet heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Tot nu worden de kosten van een collectieve installatie verrekend via de servicekosten. De huurders betalen op die manier de kosten van het gas voor de centrale cv-ketel, de elektriciteit voor de pompen en de eventuele kosten voor de verdeelmeters en het aflezen daarvan. Door de invoering van de Warmtewet verandert dit. De huurder gaat een bedrag betalen voor vastrecht en een bedrag voor het variabele deel van zijn energieverbruik. Een belangrijk verschil is dat compensatie op het energieverbruik op grond van de ligging van de woning niet meer is toegestaan. Voor de Warmtewet gaven wij woningen aan de schil van een hoogbouwcomplex een liggingscorrectie, waardoor de huurder minder servicekosten betaalde. Nu mag dat niet meer en wordt de geleverde energie in rekening gebracht. De Warmtewet is zonder overgangstermijn van kracht per 1 januari Dat betekende een snelle invoering van de veranderingen die met de invoering van deze wet gepaard gaan, zoals de verrekening van de servicekosten. Wij hebben de veranderingen op tijd door kunnen voeren, inclusief een constructief overleg met onze huurdersvereniging en voorlichting aan onze huurders. 3.3 REGIONALE ONTWIKKELINGEN IN HAAGLANDEN Regionale prestatieafspraken Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en Stadsgewest Haaglanden willen allebei regionale prestatieafspraken maken. Hiertoe zijn in het derde kwartaal de voorbereidingen gestart. De voorbereidingen zijn gestart in een veranderende context. In maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen zodat deze afspraken worden gemaakt met een nieuw bestuur. Het stadsgewest houdt per 1 januari 2014 op te bestaan en zal opgaan in de metropoolregio. Rekening houdend met deze omstandigheden gaan wij kijken waar we elkaar kunnen versterken en waar we elkaar nodig hebben. Hoofddoelstelling van de prestatieafspraken is inzet op voldoende vrijkomende socialehuurvoorraad in een ongedeelde regio Haaglanden. De (vrijkomende) huurvoorraad moet naar prijsopbouw en kwaliteit voldoende gedifferentieerd zijn in iedere gemeente van de regio en moet staan in leefbare wijken. Thema s daarbij zijn doelgroep van de corporatie, betaalbaarheid, ongedeelde regio, leefbaarheid en voldoende sociale kernvoorraad. De regionale prestatieafspraken vormen ook de basis voor de lokale prestatieafspraken. Om het proces goed te laten verlopen is een onafhankelijke voorzitter aangetrokken. Wij zijn betrokken bij de werkgroep die de prestatieafspraken voorbereidt en nemen deel aan de bestuurlijke werkgroep. Onderzoek naar de gevolgen Woonakkoord voor de regio Haaglanden De omvang en de samenstelling van het corporatiebezit in de regio Haaglanden zullen de komende jaren veranderen als gevolg van huurharmonisatie, sloop, nieuwbouw en verkoop. Voor het onderzoek Volkshuisvestelijke gevolgen, ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden , dat begin 2013 in opdracht van SVH en Stadsgewest Haaglanden is uitgevoerd, zijn de plannen van de corporaties in Haaglanden opgevraagd. In het genoemde onderzoek is het effect van acht jaar huurharmonisatie gecombineerd met de verkoop, sloop en nieuwbouwplannen van de corporaties voor de periode Uitgaande van deze plannen is een ontwikkelingsrichting geschetst. De uitwerking van dit akkoord voor de plannen van de corporaties in het stadsgewest voor sloop, nieuwbouw, verkoop en huurharmonisatie heeft flinke gevolgen voor de omvang van het corporatiebezit en de verdeling van het bezit naar prijsklassen. Uitgaande van de sloop-, nieuwbouw- en verkoopplannen van de corporaties neemt het aantal corporatiewoningen in Haaglanden in de periode met ongeveer tienduizend woningen af. Dit is een afname van ongeveer 6% van het totale corporatiebezit in deze regio. Op basis van de plannen neemt de betaalbare corporatievoorraad af 2 met ongeveer twintigduizend woningen in de periode Dit is een afname van ruim 15% naar ongeveer in Naast een afname van het totale corporatiebezit in deze regio 4 zorgt huurharmonisatie bij mutatie voor een toename van het segment tussen de aftoppingsgrens en de maximale huurprijsgrens. De woningen met een huurprijs tot 574 per maand zijn grotendeels appartementen van nog geen vijftig vierkante meter. In ten minste een derde van alle wijken en dorpen in Haaglanden zal in 2020 geen enkele eengezinswoning meer bereikbaar zijn voor 2 Vraagontwikkeling Haaglanden , Explica juni Idem. 4 Idem. 9

10 mensen die afhankelijk zijn van huurtoeslag. Wij handhaven ons woningaanbod voor de doelgroep in Zoetermeer. Helaas is dat niet meer voor elke woningcorporatie in Zoetermeer mogelijk. De bijdrage vanuit Zoetermeer aan het doel van een ongedeelde regio is daardoor afgenomen. De gevolgen van dit beleid voor de sociale-huursector zijn duidelijk. Vanuit SVH en Stadsgewest Haaglanden is een brief aan minister Blok geschreven waarin staat dat men zeer geschrokken is van de uitkomsten van dit onderzoek. Tevens wordt aangeboden om samen met de minister te zoeken naar een oplossing. De minister heeft hierop geantwoord dat hij niet bevreesd is voor de afname van de sociale-huursector omdat met de Herzieningswet wordt beoogd de doorstroming in de sociale-huursector te bevorderen, waardoor de wachtlijsten voor huishoudens met een lager inkomen kunnen afnemen. De minister wil met dit beleid een bijdrage leveren aan het aantrekkelijker maken van het investeren in huurwoningen, ook voor private marktpartijen. Voor de lokale situatie en oplossingen verwijst minister Blok naar de (nieuwe) positie van de gemeente die meer sturend wordt. De corporatie moet met haar werkzaamheden naar redelijkheid bijdragen aan de uitvoering van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Daarmee vindt de minister dat er gewerkt kan worden aan lokaal maatwerk en specifiek beleid in kwetsbare regio s. Hij vindt dat de kabinetsmaatregelen en de inzet van alle betrokken partijen leiden tot een betere werking van de woningmarkt. Wij maken gebruik van het rapport Vraagontwikkeling Haaglanden , onder andere voor ons nieuwe ondernemingsplan en ons huurbeleid. Hoe we dat hebben gedaan, leest u verderop in dit jaarverslag. Uitvoeringsregels voorrangsbepaling Stadsgewest Haaglanden In 2013 zijn de uitvoeringsregels voorrangsbepaling Stadsgewest Haaglanden herzien. De nieuwe voorrangsregels gaan in op 1 januari 2014 en zijn gemoderniseerd waarbij ook is gelet op de praktische uitvoerbaarheid. Op grond van de uitvoeringsregels voorrangsbepaling Stadsgewest Haaglanden worden de urgenties toegekend. 3.4 LOKALE ONTWIKKELINGEN IN ZOETERMEER Lokale prestatieafspraken In 2013 hebben de huurdersverenigingen positief geadviseerd over de lokale prestatieafspraken die gemaakt zijn tussen de Zoetermeerse corporaties en de gemeente. De lokale prestatieafspraken zijn aanvullend op de regionale afspraken en zijn inmiddels in werking. De prestatieafspraken worden gemonitord door de gemeente. In de lokale prestatieafspraken is een aantal nieuwe afspraken gemaakt; bijvoorbeeld de dag van het wonen. De dag van het wonen wordt eenmaal per jaar georganiseerd door een van de vier partijen die de lokale prestatieafspraken hebben ondertekend. Het doel van de dag is elkaar een overzicht te geven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de sociale woningmarkt in Zoetermeer. Zo krijgen de deelnemers inzicht in taken, rollen en verantwoordelijkheden van gemeente en corporaties, kennen zij de actuele ontwikkelingen bij de drie corporaties en de gemeente, kennen zij elkaar en weten zij bij wie ze moeten zijn om een vraag te stellen of een antwoord te krijgen. Wij hebben de eerste dag van het wonen georganiseerd. Een tweede belangrijke prestatieafspraak is te komen tot nieuwe afspraken over de verlening van voorrangsverklaringen. De gemeente wil zijn personele inzet op de voorrangsverklaringen verminderen en Vidomes heeft dezelfde wens. Wij willen, net als Vestia, vooral een efficiënte en effectieve procedure voor voorrangsverklaringen die recht doet aan de achterliggende problematiek. Inmiddels is er een werkgroep, waar wij deel van uitmaken, die werkt aan een nieuwe procedure. Een derde belangrijke prestatieafspraak is te komen tot de bouw van tweehonderd jongerenwoningen in Zoetermeer. Wij hebben de gemeente Zoetermeer aangeboden de komende jaren in jongerenhuisvesting te investeren zodat jongeren ook in Zoetermeer blijven wonen. Nu trekken nog veel jongeren weg. Wij hebben in 2013 in Zoetermeer een eerste selectie gemaakt van tien locaties waar jongerenwoningen gebouwd kunnen worden. Wij hebben een rapport opgesteld en per locatie aangegeven welk programma (in woningaantal, gebouwhoogte en parkeerplaatsen) past bij de landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten van de locatie. Dit rapport is aan de gemeente Zoetermeer gepresenteerd. Wij zijn nu in overleg met de gemeente over wanneer er locaties beschikbaar komen Vraagontwikkeling Haaglanden , Explica juni 2013.

11 Ontwikkelingen Huurkorting jongeren Wij willen de wachttijd voor jongeren bekorten en bouwen daarom extra jongerenwoningen. Woningen voor jongeren van 18 tot 23 jaar verhuren we voor een huur onder de kwaliteitskortingsgrens. In 2013 ligt deze grens op 374,44. Om de woningen te verhuren onder de kwaliteitskortingsgrens geven wij een flinke korting op de huur. Deze woningen kunnen wij op basis van ons huurbeleid en de WWS-punten voor een veel hoger bedrag verhuren. In de praktijk blijkt dat de jongeren meestal rond hun 22 ste jaar de woning betrekken en er ook na hun 23 ste jaar nog in blijven wonen. In het jaar nadat de jongere 23 jaar wordt, heeft hij of zij recht op huurtoeslag voor een hogere huur. Dit betekent dat de jongere vanaf 23 jaar de contracthuur kan gaan betalen die bij deze woning hoort. Zo zetten we onze middelen efficiënt en effectief in en bevorderen we ook nog de doorstroming in onze jongerencomplexen. Nu betalen jongeren voor hun kleine woning ongeveer 400. Voor 100 tot 150 meer kunnen ze ook een grotere woning huren. Huisvesting grote gezinnen De huisvesting van grote gezinnen is in Haaglanden een terugkerend probleem. Vanuit de SVH is in 2012 aandacht gevraagd voor een juiste labeling van woningen waarin grote gezinnen gehuisvest kunnen worden. Wij hebben naar aanleiding van dit verzoek ons woningbezit nogmaals kritisch doorgelopen en het aantal woningen waar grote gezinnen in gehuisvest kunnen worden uitgebreid door goed te kijken naar niet alleen het woonoppervlak, maar ook naar de indeling van de woning. Zo hebben wij in 2013 vijf grote gezinnen kunnen huisvesten. Hiermee zijn wij de enige corporatie in Zoetermeer die in 2013 grote 6 gezinnen heeft gehuisvest; een ontwikkeling die wij met zorg volgen. Voorrangsverklaringen Als er in Haaglanden een voorrangsverklaring (urgentie) wordt afgegeven dan geldt deze voorrangsverklaring voor heel Haaglanden. In 2013 hebben wij 69 verhuringen gedaan aan huishoudens met een voorrangsverklaring, tegenover Vestia met 14 huishoudens en Vidomes met 42 huishoudens. Deze cijfers geven grote verschillen aan, zeker gezien het feit dat wij in Zoetermeer alle drie vergelijkbaar bezit hebben. Wij huisvesten veel van deze huishoudens in onze appartementen. Het toekennen van veel woningen aan huishoudens met een voorrangsverklaring zorgt dat gewone woningzoekenden niet voor deze woningen in aanmerking komen. Daar krijgen wij van onze (aspirant)huurders ook vragen over. Dit soort zaken wordt zichtbaar door de benchmark die wij ieder kwartaal maken. Wij stellen deze benchmark ook ter beschikking aan de gemeente en onze collega-corporaties in Zoetermeer. De resultaten worden besproken in het overleg met de gemeente en de drie corporaties. Zoetermeerse woningmarkt De gevolgen voor de Zoetermeerse woningmarkt van het verkoop- en vooral ook het verhuurbeleid van Vestia wordt steeds duidelijker. Het verhuurbeleid van Vestia laat de huren van zijn woningen bij mutatie tot 95% maximaal redelijk stijgen. Daardoor worden de woningen van Vestia duurder en voor de doelgroep niet meer betaalbaar. Het beleid van Vestia is het gevolg van het conceptverbeterplan dat geen rekening houdt met de specifieke woningmarktsituatie in Zoetermeer. De woningen zijn hier nieuwer dan elders het geval is en beschikken daardoor per definitie over meer WWS-punten. Het gevolg hiervan is dat veel woningen helaas naar de vrije sector verdwijnen. In Zoetermeer zien we daar duidelijk de gevolgen van. In het laatste kwartaal verhuurde Vestia negentien vrijesectorwoningen, tegenover Vidomes en De Goede Woning elk één. In Zoetermeer komen steeds minder goedkope woningen beschikbaar. In het geheel lopen de verhuringen van Vestia terug. Ook het aantal reacties per woning loopt terug. Vestia krijgt 37 reacties per woning, tegenover 98 voor Vidomes en 204 voor ons. Door ons aanhoudende, gematigde huurbeleid zijn onze woningen goedkoper dan die van Vestia en Vidomes. Wij zien dat terug in de vraag naar onze huurwoningen. Het onderzoek van Explica naar de vraagontwikkeling in Haaglanden laat in paragraaf 4.2 zien dat de vraag naar (goedkope) corporatiewoningen in de toekomst alleen maar toeneemt, terwijl het beleid van de corporaties een afname van het betaalbare huursegment tot gevolg heeft. Dit effect doet zich ook in Zoetermeer voor. Hiermee lijkt een mismatch te ontstaan tussen vraag en aanbod. Wij staan in Zoetermeer voor goed en betaalbaar wonen en houden daarom 85% van ons bezit bij mutatie bereikbaar. Hiermee kunnen wij echter niet alle gevolgen van de situatie bij Vestia opvangen die in Zoetermeer spelen. Wij willen graag in discussie blijven met de Zoetermeerse gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders over de kernvoorraad en de gewenste aanvullingen voor de bestaande voorraad van Zoetermeer. Ons aanbod om in Zoetermeer tweehonderd jongerenwoningen te bouwen, ligt al vast in de gemaakte prestatieafspraken. Wij sluiten graag overeenkomsten over de noodzakelijke locaties voor deze tweehonderd jongerenwoningen in Zoetermeer. 6 Een huishouden met zes of meer personen. 7 Vraagontwikkeling Haaglanden , Roelof van Till en Jacolien Vogelzang, 15 juli

12 DE NEGEN HOOFDDOELEN UIT ONS ONDERNEMINGSPLAN In 2011 zijn we gestart met ons huidige ondernemingsplan en in dit hoofdstuk beschrijven wij in het kort de negen hoofddoelen uit ons ondernemingsplan en hun voortgang. Wij starten met de missie, visie, rol en taakopvatting. Onze hoofddoelen zijn hierop gebaseerd. Met deze hoofddoelen brengen wij focus aan en leggen wij accenten binnen ons BBSH-werkveld. 4.1 MISSIE EN VISIE Wij zien onszelf als een maatschappelijke ondernemer die, binnen de opdracht van het BBSH en met het besef van de belangen van onze belanghouders, een heldere koers vaart. Dat doen wij binnen de financiële kaders en de regionale prestatieafspraken. Nadat wij de strategische keuzes voor ons ondernemingsplan hebben gemaakt, hebben wij deze aan onze belanghouders voorgelegd. Wij hebben hen uitgedaagd zich te laten inspireren en met elkaar de noodzakelijke verbindingen te leggen omdat wij vandaag de dag onze doelen niet alleen kunnen realiseren en wij juist in samenwerking onze droom, goed wonen voor iedereen, kunnen realiseren. Missie De Goede Woning maakt in Zoetermeer goed en duurzaam wonen betaalbaar met ruimte voor de woonwensen van onze klant. Dat doen wij primair voor mensen die niet zelfstandig in wonen kunnen voorzien. Visie De Goede Woning is de corporatie in Zoetermeer. De zestig gezichten van De Goede Woning maken het verschil. Wij gaan uit van onze eigen kracht en die van onze klant. Wij werken samen met onze partners in continuïteit en betrokkenheid aan vitale buurten. Onze thema s zijn jong, duurzaam en vanuit eigen kracht. 4.2 ROL EN TAAKOPVATTING Wij richten ons primair op Zoetermeer en laten ons inspireren en beïnvloeden door de input van onze belanghouders. Om onze doelen te verwezenlijken, is samenwerking met onze belanghouders essentieel. In 2013 hebben wij onze tweede visitatie gehad. Over de resultaten leest u in het hoofdstuk over belanghouders. Samenwerking vraagt van ons flexibiliteit en bereidheid om te kunnen en te willen veranderen. Zo hebben wij in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan leefbaarheid. Nu focussen we ons, zonder de leefbaarheid uit het oog te verliezen, meer op betaalbaarheid. 4.3 GOED WONEN IN VITALE BUURTEN De kern van ons lopende ondernemingsplan, waar alle doelen uit ons ondernemingsplan aan bijdragen, is Goed wonen in vitale buurten. Ons beeld van een vitale buurt is een buurt die schoon, heel en veilig is, waar bewoners elkaar kennen en zich met elkaar en met de buurt verbonden voelen. Goed wonen, leefbaarheid, is een gevoel, een beleving. Eind 2010 hebben wij voor de eerste keer op complexniveau onderzocht hoe onze bewoners de leefbaarheid in hun complex beleven. In 2011 hebben wij uit deze nulmeting een schat aan informatie gekregen. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat veel meer huurders dan verwacht hun steentje willen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid. Sindsdien hebben wij ook het aantal huurders dat zich voor de buurt inzet, daadwerkelijk zien groeien. In 2012 zijn wij op complexniveau met de verbeterpunten voor de leefbaarheid aan de slag gegaan met als doel dat onze bewoners in 2014 de leefbaarheid in hun woning en hun buurt met een 7 waarderen. De tussenmeting uit 2013 laat zien dat we hiermee al op de goede weg zijn. De bewoners vinden dat de leefbaarheid in hun complex is verbeterd 8. Wij hebben er bewust voor gekozen de leefbaarheid aan te pakken met onze partners in de wijk, en vooral met onze huurders. Uiteindelijk is het doel de huurders in hun eigen kracht te zetten, zodat zij zelf de leefbaarheid gestalte geven Evaluatie leefbaarheidsacties in de zes prioriteitscomplexen, USP juli 2013.

13 De negen hoofddoelen uit ons ondernemingsplan 4.4 HOOFDDOELSTELLINGEN Ons ondernemingsplan heeft negen hoofddoelstellingen. Dat zijn: Goed wonen in vitale buurten jong Een mix van leefstijlen en leeftijden in de buurt draagt bij aan de sfeer in de buurt. De huisvesting van jongeren voorziet buurten van een nieuwe, jonge instroom van bewoners die op hun eigen wijze bijdragen aan de diversiteit en de levendigheid van de buurt Hoofddoel In 2014 zijn ten minste veertig jongerenwoningen in Waterzicht gerealiseerd en zijn minimaal zeventig jongerenwoningen in ontwikkeling voor de Denemarkenlaan. Resultaat De veertig jongerenwoningen in Waterzicht zijn gerealiseerd en waren allemaal snel verhuurd. De zeventig jongerenwoningen aan de Denemarkenlaan zijn helaas niet gerealiseerd. Het project is inmiddels intern geschrapt omdat deze locatie niet beschikbaar kwam. Wel hebben we tijdens dit ondernemingsplan, naast de veertig jongerenwoningen in Waterzicht, ook jongerenwoningen in het project De Chrysant gerealiseerd en is een intentieovereenkomst gesloten voor nog eens 69 jongerenwoningen in Cadenza. Begin 2014 volgt naar verwachting de intentieovereenkomst om 67 jongerenwoningen te gaan realiseren in een al lang leegstaand kantoorgebouw in het Stadshart. Tevens wordt de haalbaarheid getoetst om nog een project met 24 jongerenwoningen in Waterzicht te ontwikkelen. In de herontwikkeling van Palenstein zijn in het plan Vlek E&I 24 jongerenwoningen opgenomen. Voorts hebben wij bij de gemeente aangegeven nog eens tweehonderd jongerenwoningen te willen bouwen; deze zijn opgenomen in de prestatieafspraken. Wij hopen in 2014 de locaties voor deze tweehonderd jongerenwoningen met de gemeente overeen te komen. De beoogde doelstelling zal wat betreft het aantal jongerenwoningen dus ruimschoots worden gerealiseerd. Goed wonen in vitale buurten duurzaam De beoordeling van de leefbaarheid door de bewoners van onze wooncomplexen is de kritische succesfactor voor een vitale wijk. In 2010 hebben wij de waardering van al onze bewoners gemeten. Wij streven naar een positieve beoordeling met ten minste het overall leefbaarheidscijfer 7. In 2014 zal het onderzoek naar de leefbaarheid in al onze complexen voor de tweede keer plaatsvinden. Hoofddoel De bewoners van onze complexen geven voor de leefbaarheid het cijfer 7. In 2014 hebben wij dit in 70% van onze complexen gerealiseerd. Resultaat De jaarplannen voor onze complexen en wijken zijn gemaakt op basis van de input uit onze leefbaarheidsmonitor. Investeren in leefbaarheid vraagt een invoelend vermogen, creativiteit, flexibiliteit en heeft een lange adem nodig. Wij zien wel dat onze investeringen lonen en krijgen dat ook terug van onze samenwerkingspartners en van bewoners in de wijk. In 2013 hebben we onze inzet bij onze prioriteitscomplexen gemeten. Conclusie uit het rapport 9 : hoewel het totaaloordeel over de leefbaarheid bij geen van de complexen nog op de doelstelling van een 7 ligt, komen we hier met een 6,9 wel dicht bij in de buurt. Ook al worden nog diverse pijnpunten herkend, de bewoners van de complexen vinden dat er wel een flinke verbetering is gerealiseerd. Aan de hand van de metingen stellen we jaarlijks nieuwe plannen op. Goed wonen in vitale buurten vanuit eigen kracht Onze bewoners staan centraal. Zij ervaren iedere dag of zij prettig wonen in hun buurt. Ook zij zijn onze samenwerkingspartners. Om hun eigen kracht in te zetten voor goed wonen in een vitale buurt willen wij onze bewoners, samen met onze partners, ondersteunen. Van onze bewoners verwachten wij dat zij hierin participeren omdat juist zij de sleutel in handen hebben tot een vitale buurt. 9 Evaluatie leefbaarheidsacties in de zes prioriteitcomplexen, USP juli

14 Hoofddoel In 2014 hebben wij in 80% van onze complexen een plan van aanpak voor de leefbaarheid in het complex, dat met participatie tot stand is gekomen. Resultaat Al onze hoogbouwcomplexen hebben inmiddels leefregels die op basis van participatie tot stand zijn gekomen. In 2011 zijn wij van start gegaan om dit ook in de laagbouw samen met de bewoners vast te stellen. In zes prioriteitscomplexen zijn wij gestart met een plan van aanpak ter verbetering van de leefbaarheid. Voor deze zes complexen is gekozen omdat onze huurders vooral daar de laagste waardering gaven in het USP-onderzoek. Hier kon naar onze mening ook het meest worden geleerd. De ervaringen uit de wijkteams in de prioriteitscomplexen leert ons dat de programma s die in de prioriteitscomplexen zijn ingezet intensief zijn en veel tijd vragen. Inmiddels zijn wij gestart met concrete plannen en zijn successen geboekt. Het simpelweg kopiëren van deze programma s naar de overige complexen is niet effectief en ook niet nodig. De aanpak van de verbetering van de leefbaarheid is maatwerk. Het is ook belangrijk te kijken naar wat bereikt is en wat een duurzame bijdrage levert in de wijk. Als huurders hun schutting vervangen ziet dit er vaak jarenlang veel beter uit en dit draagt positief bij aan de indruk die de buurt maakt voor bezoekers. Zo zijn er veel mooie voorbeelden van successen die we in de afgelopen jaren hebben geboekt en waarmee we op weg zijn naar een verbetering van de leefbaarheid in onze complexen. Wat duidelijk is geworden in de ervaring tot op heden is dat er keuzes gemaakt moeten worden in de aanpak. Niet alles kan door een woningcorporatie worden opgepakt en niet alle ideeën die wij ontvangen, kunnen we waarmaken. In ons spoorboekje verbetering leefbaarheid staan de keuzes die we gemaakt hebben in de aanpak waarin wij geloven, met als doel de leefbaarheid naar een hoger plan te tillen. Zo hebben wij in 2013 maar liefst vijf nieuwe bewonerscommissies mogen verwelkomen. Meer hierover leest u in hoofdstuk 5. Ruimte voor woonwensen jong Wij bieden ruimte voor het realiseren van woonwensen in de eigen huurwoning en we bouwen om de woonwensen van onze klanten ruimte te geven. Bij onze woningproductie gaat het veel meer om maatwerk dan om de confectieoplossingen uit het verleden. Jongeren moeten in Zoetermeer gemiddeld 34 maanden wachten nadat zij zich voor een woning hebben ingeschreven; dat is heel erg lang. Wij zijn in overleg met de gemeente om concrete locaties beschikbaar te krijgen om de tweehonderd jongerenwoningen uit de prestatieafspraken te kunnen toevoegen, zodat jongeren voor de stad behouden blijven. Hoofddoel Wij willen de wachttijd van jongeren bekorten. Te beginnen met ten minste 10% in Resultaat In 2012 hebben wij over dit hoofddoel een tussenrapportage gemaakt. De invloed op de verkorting van de wachttijd door het bouwen van jongerenwoningen, is beperkt. Dat komt door de beperkte aantallen die wij kunnen bouwen. Maar ook omdat wij afhankelijk zijn van het huurbeleid van andere aanbieders. Zo bieden steeds minder woningcorporaties in Haaglanden woningen met een huurprijs onder de kwaliteitskortingsgrens 10, exclusief aan voor jongeren. In 2010 hebben wij in Castellum Palensteyn 45 jongerenwoningen opgeleverd en in 2012 nog 40 jongerenwoningen in Waterzicht. In 2013 zijn we gestart met de bouw van veertig jongerenwoningen in project De Chrysant in de wijk Seghwaert die in het begin van 2014 zijn opgeleverd. Verder hebben we nog extra jongerenwoningen in ontwikkeling in deelplan Waterzicht in Oosterheem, als onderdeel van de herstructurering van Palenstein en diverse projecten in het Stadshart, waarvan een project een transformatie betreft. Daarnaast onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden van diverse locaties in Zoetermeer in opvolging van de prestatieafspraken De kwaliteitskortingsgrens bedraagt 374,44 per maand.

15 De negen hoofddoelen uit ons ondernemingsplan Ruimte voor woonwensen duurzaam Wij willen onze bedrijfsvoering en onze bedrijfsmiddelen duurzaam maken. Ons energiebeleid is gericht op minder energieverbruik en op het toepassen van duurzame materialen. Het beleid zorgt dat onze bewoners hun energiekosten kunnen beperken en minder energieverbruik zorgt voor een lagere CO 2 -uitstoot. Resultaat Onze bewoners worden zo veel mogelijk betrokken bij het onderhoudsbeleid; bijvoorbeeld bij kleurkeuze. Feitelijk is het actuele beleid geëvalueerd en het bleek bij nader inzien voldoende ruimte te bieden om de bewoners hierbij te betrekken. Gezien de ontwikkelingen in de markt en een focus op het beperken van onze bedrijfskosten, achteraf bezien een verstandige keuze. Hoofddoel In 2014 is 30% van onze doelstelling uit het energiebeleid gerealiseerd. Resultaat Deze doelstelling is aangepast naar 7%. In 2013 zijn de energiemaatregelen op het complex Savelsbos uitgevoerd. Hiermee is eind % (ruim ) uit het energiebeleid gerealiseerd. Dit is veel lager dan wat als doelstelling is gesteld. In de praktijk blijkt de uitvoering van het beleid veel weerbarstiger te zijn dan was voorzien. Wij zien dit ook bij andere woningcorporaties. De twee projecten die de afgelopen jaren wel zijn uitgevoerd, zijn erg succesvol geweest. Momenteel wordt gewerkt aan een grootschalig energiebesparingsproject met zonnepanelen waarmee een groot deel van het budget wordt gebruikt. Naast een besparing op gaskosten wordt ook op elektrakosten bespaard. Het elektraverbruik neemt immers steeds meer toe. De voorbereiding voor dit project en de pilots bij de combinatie met grootonderhoudsactiviteiten vragen een langere voorbereidingstijd. De uitvoering hiervan komt net buiten de ondernemingsplanperiode te liggen, waardoor de doelstellingen met een vertraging van één à twee jaar gerealiseerd gaan worden. Ruimte voor woonwensen vanuit eigen kracht Huiseigenaren zijn doorgaans meer betrokken bij hun woning en hun buurt dan huurders. Daarom willen wij dat onze huurders zich eigenaar van hun huurwoning voelen en geven wij ze inspraak in het onderhoudsbeleid. Wat voor kleur willen zij hun voordeur geven? Hoofddoel Met ingang van 2012 participeren onze bewoners in het onderhoudsbeleid en hebben zij ruimte om hun woonwensen te realiseren. Zestig gezichten maken De Goede Woning jong Onze medewerkers realiseren samen onze doelen. Wij willen onze medewerkers vitaal aan het werk houden en tegelijkertijd met hen een verandering inzetten naar een meer naar buiten toe gerichte organisatie. Hoofddoel Eind 2011 is een stimulerend vitaliteitsbeleid onderdeel van ons personeelsbeleid. Resultaat Het vitaliteitsbeleid is vastgesteld. Hierin staat het stimuleren van de vitaliteit van medewerkers centraal. Dit is terug te vinden in de arbeidsvoorwaarden, waarbij gestreefd wordt naar een optimale balans tussen werk en privé. Ook is er ruimte voor ontspanning, waarbij de personeelsvereniging een belangrijke rol vervult. Wanneer medewerkers getroffen worden door een handicap kijken wij actief met hen naar wat eventueel wel mogelijk is. Daarnaast is er veel ruimte voor medewerkers om zichzelf te ontwikkelen, eventueel ook buiten hun eigen vakgebied. Eind 2013 beschikten alle medewerkers over een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). In 2013 zijn wij, op initiatief van de ondernemingsraad, contracten aangegaan met verschillende fitnessorganisaties waardoor medewerkers met korting een bedrijfscontract konden aangaan. Zestig gezichten maken De Goede Woning duurzaam Duurzame inzetbaarheid vraagt een permanente alertheid van en voor medewerkers. Naast maatregelen in de cao, is maatwerk noodzakelijk. Een juiste begeleiding, stimulering en scholing vormen de basis. 15

16 Hoofddoel In 2013 is het goed werken bij De Goede Woning en is het KWH Goed Werkgeverschaplabel behaald. 4.5 KERNCOMPETENTIES De drie kerncompetenties voor ons ondernemingsplan zijn: Resultaat Met de uitkomsten van het Goed Werkgeverschaplabel zijn wij aan de slag gegaan. Of wij in 2013 onze medewerkerstevredenheid daadwerkelijk zouden meten met het KWH Goed Werkgeverschaplabel was nog een vraag die wij met de ondernemingsraad zouden uitwerken. Dat hebben we gedaan en we zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het KWHlabel niet voldoende paste bij onze manier van werken. Daarom hebben we ons nieuwe medewerkersonderzoek laten uitvoeren door Effectory. De rapporten zijn inmiddels klaar en de presentaties aan het personeel zijn gegeven. Met de uitslagen worden in 2014 per afdeling/team verbeterplannen gemaakt. Zestig gezichten maken De Goede Woning vanuit eigen kracht De eigen kracht van de medewerker wordt vergroot als hij of zij, zijn of haar eigen kennis en kunde kan benutten, er voldoende eigen verantwoordelijkheid wordt genomen en er uitdaging in het werk is. Plezier, regelvrijheid en het kennen van de eigen ambities zijn hierbij doorslaggevend. Samenwerken: Met anderen in goed overleg gemeenschappelijke doelen realiseren, ook wanneer er geen direct persoonlijk belang aanwezig is. Initiatief: Mogelijkheden in ontwikkelingen signaleren, ernaar handelen of erop inspelen, vanuit zichzelf beginnen, verantwoorden en leren. Flexibiliteit: Het effectief kunnen inspelen op een veranderde situatie om een doelstelling te realiseren. Gedurende de voortgang van ons ondernemingsplan hebben we deze kerncompetenties verder vertaald naar OOK: Oplossingsgericht, Openstaan en Keuzes maken. Met deze competenties werken wij nog gerichter aan een klantgerichte organisatie die haar belanghouders betrekt bij haar beleid. 4.6 HOE METEN WIJ ONZE RESULTATEN? Hoofddoel In 2012 heeft 80% van de medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). In 2011 hebben de voorbereidingen hiervoor plaatsgevonden en is ons ontwikkelbeleid geactualiseerd. In 2012 zijn de ontwikkelgesprekken, met daarin opgenomen de POP s van de werknemers, van start gegaan. In onze hele bedrijfsvoering is de plan-do-check-act-cyclus doorgevoerd. Beleid wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het leren staat voor ons centraal. Daarom gebruiken wij het INK-managementmodel, een methodiek die ons uitstekend past. Wij leggen onze ambities vast in ons ondernemingsplan. De doelen uit dit plan vormen de basis voor onze jaarplannen. De jaarplannen vormen weer de basis voor de afdelingsplannen. Het management rapporteert per kwartaal over de resultaten in de managementrapportage. Daarnaast kennen wij het directieverslag dat per kwartaal wordt opgesteld, de IC-verslagen en diverse andere financiële verantwoordingsverslaglegging, zoals de tussentijdse financiële rapportage. Resultaat Eind 2013 is dit zelfs voor alle medewerkers gerealiseerd! Wij willen niet alleen ons tastbare productieresultaat weten. Wij willen ook weten welke maatschappelijke resultaten wij behaalden. Daarvoor zetten wij de volgende onderzoeken in. 16

17 De negen hoofddoelen uit ons ondernemingsplan KWH-huurlabel Wij hebben het KWH-huurlabel. Dit betekent dat onze dienstverlening continu wordt gemeten. Ook in 2013 hebben wij dit label behouden. In 2014 gaan wij bekijken of wij onze metingen blijven verrichten met het KWH-huurlabel of dat we voor een andere meetmethode gaan kiezen. Meten is namelijk geen doel op zich. We willen weten hoe wij onze dienstverlening zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen maken. Met het onderzoek naar een nieuwe manier van meten, kijken we ook of we nog steeds op de onderwerpen meten die voor onze klanten van doorslaggevende betekenis zijn in hun ervaring met kwaliteit van dienstverlening. Visitatie in 2012 In 2008 zijn wij voor het eerst gevisiteerd en in 2012 vond onze tweede visitatie plaats. Deze tweede visitatie heeft een andere (verplichte) standaard meetmethode. Hierdoor zijn de twee metingen niet geheel vergelijkbaar. Wij zien de visitatie als een leermoment voor onze organisatie. Het rapport van de visitatie is in 2013 opgeleverd. Wij hebben met elk van de betrokken belanghouders inhoudelijk besproken om hier van te leren en zo mogelijk en zo nodig tot nadere afspraken te komen. Meer hierover leest u in paragraaf 7.2 en op onze website Leefbaarheidsmonitor In 2010 hebben wij al onze bewoners gevraagd een leefbaarheidsenquête in te vullen. Hier hebben bewoners gehoor aan gegeven. Nu hebben wij een schat aan gegevens over de leefbaarheidsbeleving van onze bewoners in al onze complexen. Deze informatie vormt de basis voor al onze leefbaarheidsactiviteiten in de wijk. Wij gebruiken de cijfers bij ons strategisch voorraadbeleid en investeringsbeslissingen, evenals bij het opstellen van plannen van aanpak ter verbetering van de leefbaarheid en het stellen van prioriteiten in de complexen, buurten en wijken. In 2013 hebben wij een tussenmeting gedaan in onze prioriteitscomplexen. Hier hebben 405 bewoners aan meegedaan. In 2014 zal in al onze complexen een nieuwe meting worden gedaan. Benchmarks Wij vergelijken onze resultaten via verschillende benchmarks. De benchmark van het CFV wordt door ons kritisch bestudeerd en waar wij dat nodig vinden, wordt om nadere uitleg gevraagd of voorzien wij deze van commentaar. Het is dan ook jammer dat deze benchmark ophoudt te bestaan, maar wij zijn blij dat Aedes de benchmark overneemt. Wij zouden het toejuichen als de gegevens die in de benchmark worden opgenomen meer openbaar zouden zijn. Wij maken ieder kwartaal zelf een benchmark van de drie Zoetermeerse corporaties over de resultaten van de woningtoewijzing. Deze benchmark wordt ter beschikking gesteld aan de corporaties en de gemeente. Zo krijgt de output, ofwel het tastbare productieresultaat, meer betekenis en leren wij continu. Ook met betrekking tot de huurincasso verzorgen wij een benchmark met onze collega-corporaties. 17

18 VITALE BUURTEN 5.1 INLEIDING Onze grootste uitdaging is het behouden en realiseren van vitale woonbuurten. Vitale buurten zijn buurten met goede voorzieningen, waarin bewoners goed wonen, elkaar kennen en de bewoners bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt. In dit hoofdstuk leest u hoe wij onze grootste uitdaging gestalte geven. U leest over de slaagkansen, onze woningtoewijzing, de huisvesting van jongeren, ouderen, gezinnen en statushouders. Kortom, ons dagelijks werk. 5.2 OVERZICHT VAN ONS BEZIT IN 2013 Eind 2013 hadden wij in totaal woningen in eigendom. Daarvan hebben wij in woningen gerealiseerd in de buurgemeente Lansingerland en deze in beheer gegeven bij onze collega-woningcorporatie 3B Wonen; de woningcorporatie waarmee wij vanuit het oogpunt van matching van taken en middelen een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Het eerste overzicht hierna is de actuele situatie per ultimo 2013 voor de verdeling van goedkope naar dure huur. Het betreft de contracthuur. Wij hebben 75 woningen in de vrije sector. Wij verhuren 24 woningen aan een zorginstelling waardoor er 51 overblijven die ook als niet-daeb worden aangemerkt volgens de Europese beschikking. Hiervan zijn 41 woningen gelegen in het wooncomplex De Elementen. Deze appartementen zijn uiteindelijk bestemd voor de verkoop. Wij zien het verhuren van vrije sectorwoningen namelijk niet als onze primaire taak. Subsidiabele huurprijs Alleen in eigendom Totaal in beheer en eigendom per maand t/m 374, Van 374,45 t/m 574, Van 574,36 t/m 681, Vanaf 681, Totaal Geen woningen gesloopt In 2013 hebben wij geen enkele woning gesloopt. Zeker tot 2016 verwachten wij geen woningen te slopen. 42 woningen verkocht uit het bestaande bezit Wel hebben wij 7 appartementen en 35 grondgebonden woningen verkocht. Deze verkoop vindt voornamelijk plaats vanuit het belang van gemêleerde woonbuurten, wat bijdraagt aan een prettig woonklimaat voor onze huurders. Geen nieuwe woningen opgeleverd of bezwaard met een hypotheek Wij hebben in 2013 geen woningen opgeleverd en geen woningen bezwaard met een hypotheekrecht. In 2012 leverden wij nog een recordaantal nieuwe woningen op en ook de komende jaren zijn nieuwe opleveringen van sociale huurwoningen voorzien. Dit gaat vooral om jongerenwoningen waaraan in Zoetermeer een fors tekort bestaat. Wij bieden woningzoekenden voldoende kans op een goed en duurzaam woonklimaat met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Wij letten daarom onder andere op een evenwichtige verdeling van slaagkansen voor de verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën. 5.3 AAN WIE HEBBEN WIJ ONZE WONINGEN VERHUURD? In 2013 zijn in Zoetermeer door drie corporaties circa sociale huurwoningen verhuurd, waarvan wij er 415 voor onze rekening hebben genomen. 92% van de verhuringen zijn gedaan aan huishoudens die binnen de Europa-doelgroep vielen. 5.4 REALISATIE WONINGTOEWIJZING REGIONALE PRESTATIEAFSPRAKEN Binnen Stadsgewest Haaglanden streven we naar een ongedeelde regio waar de lagere inkomensgroepen zo veel mogelijk ruimte hebben om hun woonwens vrij binnen de regio te vervullen. Een tweede streven is het aandeel inwoners, behorend tot de BBSH-doelgroep, in de eenzijdige wijken in Den Haag af te laten nemen. Daarvoor zijn de volgende afspraken gemaakt: minimaal 70% van de vrijkomende woningen tot de huurprijsgrens moet worden verhuurd aan de BBSH-doelgroep, minimaal 85% van de sociale nieuwbouw wordt toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen tot en met de lage middeninkomensgrenzen, 11 Van deze woningen zijn er 75 niet-daeb. De overige 139 woningen zijn DAEB-woningen waarvan de huur boven de liberalisatiegrens is gestegen.

19 Vitale buurten minimaal 30% van de sociale nieuwbouw wordt toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen tot en met de BBSH-doelgroepgrenzen, binnen deze afspraak garanderen de corporaties dat van de sociale nieuwbouw onder de aftoppingsgrenzen, minimaal 90% wordt toegewezen aan de BBSH-doelgroep. Wij hebben onze woningen volgens deze afspraken binnen Haaglanden toegewezen. Toewijzing Zoetermeer Zoetermeer percentage De Goede Woning aantal De Goede Woning percentage Totaal % 423 Bestaand 70% % % Nieuwbouw 85% 41 85% 1 100% Nieuwbouw 0 n.v.t. 0 n.v.t. 30% / 90% Europa 90% % % Slaagkansen exclusief vrije sector 2013 Inkomenscategorie Slaagkanspercentage Zoetermeer Aantallen gehuisvest in Zoetermeer Aantallen gehuisvest in De Goede Woning Minima 15, Totaal BBSH-doelgroep 14, Lage middeninkomens 14, Overige inkomens 19, Hoewel de overige inkomens een hoger slagingspercentage hebben, wordt hier niet extra op bijgestuurd omdat dit te lage aantallen betreft en de 90% toewijzing Europa-doelgroep ruimschoots wordt gehaald. Het leert ook dat er in Zoetermeer voor deze doelgroep op de huurwoningmarkt weinig knelpunten zijn. De bijsturing die wij doen is slechts hogere inkomens uitsluiten wanneer de commerciële huurmarkt voldoende aanbod biedt. Voor woningen met een huurprijs vanaf 750 is er bijvoorbeeld voldoende aanbod. De andere afspraken over slaagkansen worden wel gehaald. 5.5 SLAAGKANSEN ZOETERMEER Over slaagkansen zijn de volgende afspraken gemaakt: slaagkans sociale minima wordt gemonitord, slaagkans totale BBSH-doelgroep slaagkans lage middeninkomens, slaagkans lage middeninkomens overige (hogere) inkomens. 5.6 MONITORING IN HET KADER VAN DE EUROPA-NORM Volgens de Europese beschikking moeten wij in 2013 ten minste 90% van onze woningen beneden de vrijesectorhuurgrens verhuren aan woningzoekenden met een inkomen tot In 2013 hebben wij 92% van onze woningen volgens deze norm verhuurd. De onderscheiding in 2012 was een incident dat geheel het gevolg was van het omvangrijke project De Elementen. Dit complex was nog voor de Europa-norm gecontracteerd. Ook vóór 2012 voldeden wij al aan de norm. De slaagkans voor de betreffende groep moet dus beter zijn dan (of gelijk zijn aan) die van de volgende genoemde groep. Daarbij horen de minima tot de totale BBSH-doelgroep. In dit verslag is voor wat betreft de inkomensgrens van lage middeninkomens aangesloten bij de regio. De regio neemt als lage middeninkomensgrens anderhalf maal de BBSH-grens. Dit komt voor gezinnen uit op een jaarinkomen van circa De verhuringen in de vrije sector worden buiten beschouwing gelaten. Aangegane huurovereenkomsten met een kale huur beneden 681,03 (op basis van in 2013 ingegane huurovereenkomsten) Aantal aangegane huurcontracten in 2013 Zoetermeer Lansingerland Totaal aantal huurovereenkomsten Aantal huishoudens < % Aantal huishoudens > % 19

20 5.7 HUURPRIJSBELEID Het jaar 2013 was voor ons spannend. De invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging en de verhuurdersheffing stonden beide prominent op de politieke agenda. Wij voeren al jaren een gematigd huurbeleid. Het gevolg daarvan is dat een woning van ons goedkoper is dan een vergelijkbare woning van onze collega-corporaties in Zoetermeer. Explica heeft in het rapport Vraagontwikkeling Haaglanden (juni 2013) de gevolgen van het nieuwe huurbeleid van de corporaties in Haaglanden in beeld gebracht. De hogere harmonisatiepercentages: Vestia gaat tot maximaal 95% en Vidomes tot 85% harmoniseren. Vidomes let er dan nog op om bij de harmonisatie van de huurprijs bij mutatie deze niet verder dan tot de aftoppingsgrens te laten stijgen. Beide corporaties voeren ook een actief verkoopbeleid. Het jaarlijks harmoniseren van de huurprijs bij mutatie en de verkoop van huurwoningen hebben niet alleen effect op de mogelijkheden voor de woningzoekenden, maar ook gevolgen voor de omvang en samenstelling van het corporatiebezit. In Zoetermeer komen daardoor steeds minder betaalbare woningen vrij. Wij kiezen voor betaalbaarheid. Wij houden 85% van onze vrijkomende woningen bereikbaar voor mensen die afhankelijk zijn van huurtoeslag. Tegelijkertijd vinden wij gemêleerde wijken belangrijk en willen wij ook de huurder met wat meer inkomen vasthouden in onze woonbuurten. Dit doen wij enerzijds door gerichte verkoop en anderzijds door een gematigd huurbeleid. Zo kwam De Goede Woning tot het volgende huurbeleid: huishoudens met een verzamelinkomen tot krijgen een huurverhoging van 3,25%, huishoudens met een verzamelinkomen boven krijgen een huurverhoging van 5,75%. Wij hebben ervoor gekozen de huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen de en , die een huurverhoging mochten krijgen van inflatie plus 2% = 4,5%, een huurverhoging van 3,25% te geven. Met ons huurprijsbeleid streven wij naar het bieden van betaalbare huisvesting voor onze doelgroep door: huurprijzen onderling in evenwicht te brengen en te houden en gemiddeld het landelijk percentage van de maximaal redelijke huur (momenteel +70%) na te streven, een prijs-kwaliteitverhouding tussen de 85% en 115%, ten minste 85% van onze woningen bij mutatie bereikbaar te houden voor de doelgroep 12, daarom worden sommige woningen bij mutatie ook in huurprijs verlaagd tot de aftoppingsgrens (plus de eventuele energiemarge). Tegelijkertijd worden de huren niet lager dan 85% van de landelijke prijs-kwaliteitverhouding, wij voeren het Europa-beleid uit en verhuren maximaal 10% van onze dure woningen aan meerpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan tot maximaal Onze huurdersvereniging In De Goede Woning geeft desgewenst een gekwalificeerd advies over ons huurbeleid. De huurdersvereniging heeft dit jaar geen gebruikgemaakt van dit recht. In verband met de inkomensafhankelijke huurverhoging hebben wij acht zaken doorgezonden aan de Huurcommissie met het verzoek om uitspraak te doen over de redelijkheid van het huurverhogingsvoorstel. Een huurder heeft alsnog de zaak ingetrokken. In de overige zaken heeft de Huurcommissie uitspraak in ons voordeel gedaan en zijn de huurverhogingsvoorstellen redelijk bevonden. 5.8 DE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING VAN ONZE WONINGEN De prijs-kwaliteitverhouding van ons woningbezit is vrij gunstig 13. Zeker in vergelijking met andere sociale huurwoningen in Zoetermeer en Haaglanden. Dat komt omdat wij de betaalbaarheid voor onze huurders al jarenlang belangrijk vinden. De huurprijs ligt in absolute zin op een hoog niveau. Datzelfde geldt ook voor de kwaliteit van onze woningen. Dit komt omdat ons bezit gemiddeld vrij nieuw is. Wij letten bij onze prijs-kwaliteitverhouding op het landelijk gemiddelde. Daar willen wij niet veel van afwijken. Wij hebben voor de bepaling van ons huurbeleid bij onze prijs-kwaliteitverhouding voor 50% de WOZ-waarde betrokken. Zo introduceren wij de bewonersvoorkeuren, en daarmee de kwaliteitsverschillen, in het theoretische WWS-systeem. 12 Om een eenzijdige inkomensopbouw in bepaalde complexen of buurten te voorkomen, hebben wij de regionale prestatieafspraak om 70% van de vrijgekomen woningen toe te wijzen aan de 20 BBSH-doelgroep intern vertaald in de doelstelling dat tussen de 75% en 85% van de vrijgekomen woningen wordt toegewezen aan de doelgroep. 13 In 2010 was de prijs-kwaliteitverhouding van onze woningen vrijwel gelijk aan het landelijke corporatiegemiddelde (Feiten en achtergronden van het huurbeleid, Ministerie BZK 2011).

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013 1 Jaarverslag 2012 17 mei 2013 Volkshuisvestingsverslag 2 3 Inhoud Volkshuisvestingsverslag Kengetallen 4 Voorwoord van de bestuurder 6 Bestuursverslag 9 In 2015 12 1 Betaalbaar wonen in leefbare wijken

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie