De vuurwerkramp. Praktische hulpverlening. De vuurwerkramp. Eindrapport. A SE Fireworks De overheid De ramp (onderzoekrapport)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vuurwerkramp. Praktische hulpverlening. De vuurwerkramp. Eindrapport. A SE Fireworks De overheid De ramp (onderzoekrapport)"

Transcriptie

1 De vuurwerkramp Eindrapport A SE Fireworks De overheid De ramp (onderzoekrapport) B Rampbestrijding en gezondheidszorg (onderzoekrapport) C Praktische hulpverlening (onderzoekrapport) C De vuurwerkramp Praktische hulpverlening Direct na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in Enschede besloten de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en het rijk gezamenlijk tot een onafhankelijk onderzoek. Op 26 mei werd de Commissie onderzoek vuurwerkramp geïnstalleerd. Hoe kon de ramp gebeuren, wie was verantwoordelijk, hoe is de bestrijding van de ramp verlopen, hoe zijn getroffenen geholpen, en tot welke lessen leidt het onderzoek, zijn de vragen waarop de Commissie in haar onderzoek een antwoord heeft gezocht. Op 28 februari 2001 heeft de Commissie het resultaat aan de drie opdrachtgevers aangeboden. De vuurwerkramp bestaat uit drie onderzoekrapporten (A. SE Fireworks, de overheid, de ramp - B. Rampbestrijding en gezondheidszorg - C. Praktische hulpverlening) en een Eindrapport. C ISBN: Onderzoekrapport

2 Inhoudsopgave Deel I Introductie 1 Inleiding Reikwijdte deelproject Onderzoekdoel Berenschot Rapportage 15 2 Onderzoekaanpak Onderzoekvragen per hulpsoort Opstellen feitenrelaas Inventariseren waardering door getroffenen en opvattingen van hulpverleners Trekken van lessen voor de toekomst Onderzoekvragen over de communicatie Procesmatige aspecten van het onderzoek Onderzoekinstrumenten Documentenonderzoek en interviews Geraadpleegde documenten Interviews Schriftelijke enquête Uitgangspunten Schriftelijke enquête Uitvoering Groepsbijeenkomsten met getroffenen Groepsbijeenkomsten: aanvullend op de enquête De uitnodigingen De opzet en uitvoering Evaluatie en resultaten Documentenanalyse communicatiemiddelen Nadere toelichting 22 Deel II Vormen van praktische hulpverlening 3 Inleiding 25 4 Organisatie van de praktische hulpverlening Inleiding Formeel kader Wet rampen en zware ongevallen Het rampenplan van de gemeente Enschede Deelplannen Draaiboeken Notitie organisatie nafase vuurwerkramp 13 mei Besluitvormingsstructuur Organisatie nafase Betrokken diensten Inleiding 36 3

3 4.4.2 Dienst Burger- en Algemene Zaken Concernstaf afdeling Communicatie Bouw- en Milieudienst Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Selectie van onderzochte onderwerpen 38 5 Eerste opvang getroffenen Inleiding Definitie en kader Feitenreconstructie Alarmering DMO-medewerkers Kortdurende opvang Feitenreconstructie centrale opvang Diekmanhal Opening Diekmanhal Waardering en opvattingen getroffenen Opvattingen medewerkers DMO Analyse en beoordeling Inleiding De kortdurende opvang op verschillende locaties De centrale opvang in de Diekmanhal Aanbevelingen 63 6 Vervangende woonruimte Inleiding Definitie en kader Feitenreconstructie Rol woningbouwcorporaties; afstemming met de gemeente Chronologische reconstructie Resultaten herhuisvesting Huurgewenning en huurkwijtschelding Waardering en opvattingen getroffenen Schriftelijke enquête Groepsgesprekken Opvatting hulpverleners Analyse en beoordeling Inleiding Snelheid van herhuisvesting Zorgvuldigheid Verantwoordelijkheid gemeente Aanbeveling 77 7 Hulp in de vorm van goederen Inleiding Definitie en kader Feitenreconstructie Inleiding Goederen voor huisvesting Waardering en opvattingen getroffenen Schriftelijk enquête 83 4

4 Inhoudsopgave Wat ging goed? Wat ging fout? Groepsgesprekken Opvattingen medewerkers hulpverlenende instanties DMO IAC Stichting Karmel Analyse en beoordeling De verantwoordelijkheid van DMO De feitelijke uitvoering Aanbeveling 88 8 Herhuisvesting bedrijven, ateliers en scholen Inleiding Formeel kader Rampenplan, deelplannen, draaiboeken Projectenstructuur Feitenreconstructie Inleiding Organisatie herhuisvesting Bedrijven/ondernemers Ateliers Scholen Waardering Waardering door getroffenen Waardering door hulpverlenende instanties Analyse en beoordeling Bedrijven, ateliers, verenigingen en andere instellingen Scholen Aanbeveling Zorg voor woning, bedrijf en inboedel Inleiding Definitie en kader Inleiding Begrenzing en toegang rampterrein Actiecentrum Bouw- en Milieudienst (On)bewoonbaarheid Schade-afhandeling Feitenreconstructie De nood- en veiligheidsverordeningen op grond van de Gemeentewet Afzetten van het rampterrein Schaderegistratie Schadebeperkende maatregelen Vrijgeven van de buitenring (On)bewoonbaarheid van woning en bedrijf Sloopwerkzaamheden Inboedel uit woning en bedrijf Waarderingen Waardering door getroffenen 125 5

5 9.4.2 Respondenten uit de binnenring Respondenten uit de buitenring Groepsgesprekken Analyse en beoordeling Afscherming en bewaking rampterrein Schaderegistratie en schadebeperkende maatregelen (On)bewoonbaarverklaringen en sloopwerkzaamheden Bezoek aan woning en behoud van spullen Financiële regelingen Inleiding Formeel kader Verantwoordelijken, rampenplan en projectenstructuur nazorg Noodregeling Regelingen I, II en III Latere financiële regelingen EG-Verdrag Toekenninggebied De financiële regelingen Eerste financiële regelingen Latere financiële regelingen Adviezen CFA over overige voorzieningen Actoren financiële regelingen Inleiding Centraal functionerende actoren Overige actoren Feitenrelaas financiele hulp aan particulieren Inleiding Eerste noodregelingen Regelingen I, II en III De uitbreiding toekenningsgebied regeling III en kwijtschelding OZB De huurgewenningsregeling Het Nationale Rampenfonds (NRF) De CFA Donaties Uitvoering van de regelingen Letselschadeclaims Feitenrelaas financiele voor ondernemers Financiele hulp aan ondernemers Hulp aan kunstenaars Belangenbehartiging De ondernemersregeling Waardering door hulpontvangers Schriftelijke enquête: financiële hulp aan bewoners Schriftelijke enquête: financiële hulp aan ondernemers Groepsgesprekken Opvattingen van betrokken organisaties Reacties op de inhoud van de regelingen De duur van de totstandkoming van de regelingen en de instelling van de CFA Suggesties voor de toekomst 213 6

6 Inhoudsopgave De uitvoering van de financiële regeling Analyse en beoordeling Inleiding De mate van voortvarendheid bij de totstandkoming en de invoering van de financiele regelingen De hoogte van de tegemoetkomingen De problematiek rond de cessies De reikwijdte van regeling III en van de regeling tot ontheffing van gemeentelijke belastingen De instelling van de CFA Zijn de getroffen financiele regelingen toereikend? Lessen voor de toekomst Ter afsluiting Aanbevelingen Het informatie- en adviescentrum Inleiding Definitie en kader Formeel kader Achterliggend concept Verantwoordelijken Organisatie IAC Doelstelling Werkwijze Financiële middelen Projectstructuur Communicatiebeleid Informatiebeheer Feitelijke gang van zaken De start van de organisatie Locatie Bereikbaarheid Personeel Hulpvraag Klantvolgsysteem Klachtvoorziening Waardering en opvattingen getroffenen Schiftelijke enquête Wat ging goed? Wat ging fout? Groepsgesprekken Waardering en opvattingen in interviews De start van het IAC Het functioneren van het IAC Aanscherping positionereing IAC Het personeelsbeleid Coördinatie van informatie Aandacht voor het omringende gebied Onafhankelijkheid van de gemeente Analyse en beoordeling De start van het IAC 251 7

7 Het functioneren van het IAC Het hulpaanbod Zelfstandigheid ten opzicht van de gemeente Conclusie Aanbeveling en aandachtspunten Gezamenlijke verwerking en medeleven Inleiding Definitie en kader Feitenreconstructie Medeleven Bustochten Bloemenmonument, herdenkingsdienst en stille tocht Videofilm, foto en boek Overige acties Waardering en opvattingen getroffenen Schriftelijke enquete Wat ging goed? Wat ging fout? Groepsgesprekken Informatie van de projectleider rouwverwerking Analyse en beoordeling toekomst van de wijk Inleiding Definitie en kader Samenhang met de ramp en bestaande ontwikkelingsplannen Wet op de Ruimtelijke Ordening De gemeente als centrale actor Wet voorkeursrecht gemeenten Feitenreconstructie Aanloop naar een snelle wederopbouw Organisatie wederopbouwplannen Communicatie met betrokkenen Betrokkenheid Rijk en instelling Commissie Wederopbouw Inschakeling getroffenen Waardering door getroffenen Analyse en beoordeling Aanpak planproces Uitgangspunten wederopbouw Communicatie met en inschakeling van getroffenen Betrokkenheid Rijk en provincie Instelling Commissie Wederopbouw Roombeek-West 288 Deel III Communicatie 14 Inleiding Definitie 291 8

8 Inhoudsopgave 14.2 Actoren en communicatiestromen Onderzoekopzet communicatie Documentenonderzoek Enquête en groepsgesprekken getroffenen Interviews hulpverlenende instanties Hoofdstukopbouw Kader Rampenplan gemeente Enschede Deelplan 3: Voorlichting en Informatie, behorende bij het rampenplan Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting en Informatie, behorende bij deelplan 3 van het rampenplan Convenant RTV-Oost Organisatie van de communicatie Inleiding Organisatie Opvattingen van (andere) hulpverlenende instanties Servicecentrum Noord (SCN) Woningstichting Domijn Stadsbank Oost-Nederland Kamer van Koophandel Veluwe en Twente Informatie- en adviescentrum (IAC) RVT-Oost Opvatting van de gemeente Analyse en beoordeling Publiekscommunicatie Persoonlijke communicatie Telefonische hulplijnen Helpdesk van het IAC Communicatie met allochtonen Ondernemershelpdesk Schriftelijke communicatie Bewonersnieuwsbrieven Ondernemersnieuwsbrieven Het internet Contacten van de gemeente met de media Perscommunicatie Persconferenties, persberichten en beantwoording mediavragen Enkele chronologische ontwikkelingen Communicatie met RTV-Oost als rampenzender Berichtgeving door de media Algemeen Lokale media: Huis-aan-Huis Enschede Regionale media: Dagblad Tubantia Landelijke media: Volkskrant en Telegraaf 342 9

9 19 Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies en aanbevelingen per aandachtsgebied Organisatie van de communicatie Publiekscommunicatie Contacten met de media Slotconclusie De aandachtspunten en aanbevelingen op een rij 349 Deel IV Resultaten schriftelijke enquête 20 Opzet Inleiding Inhoud enquete Respons Algemene waardering Totale waardering Waardering per hulpsoort Waardering per hulpsoort gewogen Resultaten per kenmerk van de respondenten Inleiding Woning, bedrijf of atelier in getroffen gebied Binnenring, buitenring of omringend gebied Persoonlijk getroffen door de ramp Materieel getroffen door de ramp Verzekerd tegen schade Land van herkomst Deelname aan gezondheidsonderzoek Contact met hulpverleners Hulp van naasten Zwaartepunt hulp Behoefte aan verder contact Samenvatting 379 Bijlagen 1 Enquêteformulier Lijst van geïnterviewde personen

10 Praktische hulpverlening l Introductie

11 Daniël Hartman Kievitstraat 8 Bewoner

12 1 Inleiding 1.1 Reikwijdte deelproject De Commissie onderzoek vuurwerkramp 1 ziet zich niet alleen, gezien haar opdracht, voor de taak gesteld om een aantal indringende vragen te beantwoorden over de oorzaak en de toedracht van de ramp. Ook de afhandeling van de gevolgen van de ramp maakt deel uit van het onafhankelijke onderzoek van de commissie. Het betreft de activiteiten die de verschillende instanties onmiddellijk of kort na de ramp hebben ondernomen om praktische hulp te bieden aan de getroffenen, met name in de vorm van eerste opvang, vervangende huisvesting, financiële en materiële hulp en informatievoorziening over praktische hulp. Deze en verwante activiteiten vormen het onderwerp van het deelonderzoek praktische hulpverlening. De Commissie realiseert zich dat de noodzakelijke afbakening van dit onderwerp ten opzichte van andere onderdelen van het totale onderzoek in sommige opzichten lastig is. Zo is er duidelijk sprake van een verband tussen het optreden van de overheid bij de rampbestrijding (zie onderzoekrapport B) en de eerste opvang van slachtoffers (dit onderzoekrapport). Dat geldt ook voor de samenhang van de lichamelijke en psychosociale gezondheid van betrokkenen (onderzoekrapport B) met de effectiviteit van de andere vooral materiële vormen van hulpverlening (dit onderzoekrapport). In het algemene eindrapport besteedt de Commissie juist ook aandacht aan dergelijke verbanden. 1.2 Onderzoekdoel In haar onderzoekplan van 29 juni 2000 beschrijft de Commissie het doel van het deelproject praktische hulpverlening als volgt: Doel van het deelproject praktische hulpverlening is om te komen tot een beschrijving, analyse en beoordeling van de totstandkoming en toereikendheid van de geboden hulp aan de verschillende doelgroepen, en van de effectiviteit van de daarvoor gecreëerde organisatorische voorzieningen. Daarmee is de te beantwoorden kernvraag van dit deelonderzoek: Hoe is de praktische hulpverlening verlopen en was deze toereikend voor de getroffenen? 1 De samenstelling van de Commissie: Mr. dr. M. Oosting, voorzitter Mevr. drs. M.B.C. Beckers-de Bruijn, lid Ir. M.E.E. Enthoven, lid Mr. J. de Ruiter, lid Prof. dr. T.J.F. Savelkoul, lid Mevr. drs. Y. Tümer, lid Mr. H.J.I.M. de Rooij, secretaris/projectleider 13

13 Introductie Daarbij heeft de Commissie, gezien haar onderzoekplan, ook bij dit deelproject vier algemene doelstellingen, waarvan de trefwoorden luiden: 1.3 Berenschot waarheidsvinding, vaststellen van verantwoordelijkheden en beoordeling, trekken van lessen, en bijdragen aan verwerking. Dit deelonderzoek is op verzoek van de Commissie uitgevoerd door organisatie-adviesbureau Berenschot te Utrecht. Basis voor de opdracht aan Berenschot was het onderzoekplan van de Commissie van 29 juni Het onderzoek is verricht in de periode medio juli tot eind november Op enkele plaatsen in het rapport zijn ook nog relevante ontwikkelingen van na november 2000 in de tekst verwerkt. De volgende medewerkers van Berenschot hebben het onderzoek verricht: mevrouw drs. P.E.M. van Dijk; mevrouw drs. B.F.G.M. Duyvesteyn; de heer drs. F. Hengeveld; de heer drs. J.E.M. Huige; de heer drs. F.J. Kist; mevrouw drs. R.C. Krommenhoek; mevrouw drs. K.F.G. Middelman; mevrouw A.M.J. Scha-van der Willik; mevrouw M.E. Schoonhoven-van der Steen; de heer drs. B. van der Wal; de heer ir. D.A. van den Wall Bake (projectleider); mevrouw ir. I.J.J. de Zaaijer. De Commissie en haar kernteam hebben de medewerkers van Berenschot in de verschillende stadia intensief begeleid. Aan een aantal interviews en groepsgesprekken hebben ook leden van de Commissie en haar kernteam deelgenomen, en de concepten van de rapportage zijn grondig besproken en becommentarieerd in en door de Commissie en haar kernteam, voordat de afzonderlijke hoofdstukken door de Commissie werden vastgesteld. Bijzondere vermelding verdient in dit verband dat een van de leden van het kernteam, de heer P.P.F. Schets, een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit onderzoekrapport, niet alleen in de sfeer van de begeleiding maar ook bij het opstellen van de tekst van dit rapport. Het voorliggende onderzoekrapport C komt evenals de onderzoekrapporten A en B geheel voor de verantwoordelijkheid van de Commissie. De Commissie is genoemde medewerkers van Berenschot erkentelijk voor het vele werk dat zij, veelal onder hoge tijdsdruk, voor de Commissie hebben verricht, en voor de prettige wijze van samenwerking. Van alle deelprojecten in het onderzoek van de Commissie is het onderzoek naar de praktische hulpverlening het meest rechtstreeks gericht op de getroffenen. De Commissie vindt hun beoordeling van de toereikendheid van de praktische hulp van groot belang, ook voor haar eigen oordeelsvorming. Zij heeft er daarom nadrukkelijk voor gekozen de getroffenen te benaderen met de vraag hoe zij de geboden praktische hulp waarderen. De betrokkenheid van getroffenen, de verscheidenheid aan situaties en emoties van de getroffen personen, het ruime palet van vraag en aanbod aan hulpdiensten en -producten, en het nog altijd actuele, 14

14 Inleiding doorlopende karakter van de hulpverlening, geven dit deelproject een geheel eigen plaats binnen het onderzoek van de Commissie als geheel. 1.4 Rapportage In dit onderzoekrapport C wordt verslag gedaan van de resultaten van het onderzoek naar de praktische hulpverlening. Dit rapport bestaat uit de volgende vier delen: de introductie van dit deelonderzoek (deel I), vormen van praktische hulp (deel II), communicatie, (deel III), en de resultaten van de schriftelijke enquête onder getroffenen (deel IV). De delen van de rapportage verschillen onderling van karakter: Deel I geeft een beeld van de wijze waarop het onderzoek in dit deelproject is uitgevoerd. Deel II vormt de kern van de rapportage. Verdeeld over de diverse soorten geboden praktische hulp, komen zowel kaders en feiten aan de orde als de waardering door betrokkenen. Ten slotte zijn steeds per hulpsoort analyses, beoordelingen en in een aantal gevallen ook aanbevelingen geformuleerd. Deel III heeft een verbindend karakter. Vanuit de optiek van interne en externe communicatie wordt ingegaan op de wijze waarop over de praktische hulpverlening is gecommuniceerd. Deel IV bevat een samenvatting van de resultaten van het schriftelijk onderzoek onder getroffenen naar hun waardering van de geboden praktische hulp. De rapportage richt zich in de eerste plaats op de gemeente Enschede en de rijksoverheid; zij hebben immers als eerste de centrale verantwoordelijkheid voor de opvang van en hulpverlening aan getroffen burgers en andere getroffenen na een ramp. Een verantwoordelijkheid die voortduurt, ver nadat de ramp bij velen uit de dagelijkse aandacht is weggeëbd. Maar ook de getroffenen zelf zullen zich in deze rapportage moeten kunnen herkennen. 15

15 Ingrid Jurjens Deurningerstraat 170 A Bewoner

16 2 Onderzoekaanpak 2.1 Onderzoekvragen per hulpsoort De kernvraag van het onderzoek naar de praktische hulpverlening (zie paragraaf 1.2) is uitgewerkt in een aantal onderzoekvragen. Deze vragen zijn het vaste stramien van de beschrijving en beoordeling van elk van de verschillende soorten praktische hulp. In dit hoofdstuk benoemt de Commissie deze vragen, gerubriceerd naar de drie elementen van onderzoek: Opstellen feitenrelaas praktische hulpverlening. Inventariseren waardering door getroffenen en opvattingen van hulpverleners. Beoordelen en trekken van lessen voor de toekomst Opstellen feitenrelaas De Commissie streeft naar een zo goed mogelijk beeld van de relevante gebeurtenissen en handelingen van betrokken actoren, vóór, tijdens en na de ramp. Daartoe komen in dit deelrapport steeds per hulpsoort de volgende vragen aan de orde: Wat is de formele basis voor de desbetreffende vorm van praktische hulp? Waar bestond de praktische hulp uit? Hoe is de praktische hulp georganiseerd en gecoördineerd? Inventariseren waardering door getroffenen en opvattingen van hulpverleners Als complement op het feitenrelaas per hulpsoort, wordt de waardering van ontvangers van praktische hulp in kaart gebracht. Hierbij worden de volgende vragen als leidraad aangehouden: Voldeed (voldoet) de praktische hulp aan de behoefte van getroffenen? Hoe belangrijk vonden (vinden) de getroffenen de geboden praktische hulp? Waarover was (is) men tevreden als het gaat om praktische hulpverlening? Wat was (is) niet goed (genoeg) als het gaat om praktische hulpverlening? Daarnaast is bij de meest betrokken hulpverlenende instanties nagegaan welke opvattingen zij hebben over de mede door hen geboden hulp Trekken van lessen voor de toekomst De Commissie zal op een aantal fouten ook eigen oordelen geven. Verder benadrukt zij in haar doelstellingen dat er lessen uit haar onderzoek moeten worden getrokken. Deels kunnen die lessen worden geconcretiseerd in aanbevelingen voor de feitelijke situatie in Enschede in verband met de gevolgen van de ramp, deels kunnen meer algemene aanbevelingen worden gedaan. Leidend bij een en ander zijn de volgende vragen: 17

17 Introductie Welke inhoudelijke aspecten van de praktische hulpverlening waren of zijn voor verbetering vatbaar? Welke organisatorische aspecten van de praktische hulp behoeven aandacht of concrete maatregelen? 2.2 Onderzoekvragen over de communicatie In haar onderzoekplan benadrukt de Commissie het belang van de thema s communicatie en organisatie/coördinatie voor elk van de deelprojecten. Het organisatorische element komt in dit deelproject aan de orde bij de behandeling van de inhoud van de verschillende vormen van praktische hulp (deel II). Aan het thema communicatie wijdt de Commissie een afzonderlijk deel van deze rapportage (deel III). Vragen die daarbij centraal staan zijn: Hoe is de communicatie tussen de verschillende actoren (getroffenen en hulpverlenende instanties) in het hulpverleningsproces feitelijk verlopen? Welke invloed heeft deze communicatie gehad op de manier waarop de verschillende actoren de praktische hulpverlening hebben beleefd? Wat is te zeggen over het verband tussen de communicatie en de effectiviteit van de geboden praktische hulp? 2.3 Procesmatige aspecten van het onderzoek Ten behoeve van de concrete vormgeving van het onderzoek is uitvoerig gesproken over de manier waarop de doelstellingen van de Commissie het best vertaald konden worden in niet alleen een passende, maar ook een gegeven de omstandigheden gepaste onderzoekmethodiek. Tijdens het gehele onderzoek, en zeker ten tijde van het veldonderzoek naar praktische hulp, hebben de Commissie en haar onderzoekers direct contact gezocht met getroffenen. Daarbij is vanaf het begin, naast oriëntatie op de inhoudelijke kwaliteit van het eindresultaat, ook aandacht gegeven aan het proces, ofwel de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. De Commissie realiseert zich terdege dat haar onderzoekactiviteiten op zich, en zeker ook de wijze waarop de contacten tussen getroffenen en Commissie en haar onderzoekers (zijn) verlopen, van invloed zijn op de mate waarin getroffenen betrokkenheid ervaren en erkenning voelen voor wat hun is overkomen. De Commissie heeft deze gedachten bij dit deelonderzoek naar praktische hulpverlening op twee manieren geoperationaliseerd: Door een enquête te houden onder een zo groot mogelijk aantal getroffenen, om hen in de gelegenheid te stellen hun ervaringen door te geven in de vorm van waarderingsscores en commentaar op de verleende hulp. Door in een aantal bijeenkomsten kleine groepen getroffenen uit te nodigen om hun ervaringen om te zetten in suggesties voor verbeteringen, hetzij aan het adres van de gemeente en andere instanties in Enschede, hetzij ten behoeve van vergelijkbare situaties in de toekomst. 2.4 Onderzoekinstrumenten Na een periode van oriëntatie en voorbereiding zijn ter uitvoering van dit deelonderzoek in de periode medio juli eind november de volgende onderzoekinstrumenten ingezet om een antwoord te krijgen op de gestelde onderzoekvragen: 18

18 Onderzoekaanpak Documentenonderzoek Doel: Opstellen feitenrelaas en evaluatie en interviews door hulpaanbieders Schriftelijke enquête Doel: Inventariseren van waardering van hulp door getroffenen Groepsbijeenkomsten Doel: Inventariseren van suggesties voor getroffenen verbeterde hulpverlening Documentenanalyse Doel: In kaart brengen van drie communicatiemiddelen communicatiestromen en -middelen 2.5 Documentenonderzoek en interviews Geraadpleegde documenten In de aanloopfase van dit deelonderzoek zijn die schriftelijke informatiebronnen verzameld waarvan verwacht mocht worden dat ze belangrijke feiten op het gebied van de praktische hulpverlening bevatten. Belangrijke geraadpleegde bronnen in dit kader zijn vooral gemeentelijke documenten en de rapportages van onderzoeken gehouden in opdracht van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voorts is geput uit de voortgangsberichten over de vuurwerkramp van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer, uit nieuwsbrieven voor getroffen bewoners en ondernemers, en uit een grote verscheidenheid aan perspublicaties. Van de gemeentelijke documenten die intensief zijn geraadpleegd, noemt de Commissie met name: het rampenplan van de gemeente Enschede, met de uitwerkingen in de vorm van deelplannen en draaiboeken, en de vergaderverslagen, besluiten en onderliggende nota s van het college van B&W. Van de inspectierapporten, waarvan de Commissie gebruik heeft gemaakt, zijn in dit verband met name twee rapporten van belang die in opdracht van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding zijn opgesteld: het rapport van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding naar aanleiding van het onderzoek naar de bevolkingszorg en het rapport dat Rijnconsult heeft opgesteld naar aanleiding van het onderzoek naar de publiekvoorlichting. Daarnaast heeft de Commissie gebruik gemaakt van de veelheid aan informatie die haar heeft bereikt in de vorm van met name brieven en berichten van getroffenen en anderen Interviews Voorts is, zowel ten behoeve van de feitenreconstructie als voor een reflectie op de verleende hulp door de hulpaanbieders zelf, een groot aantal interviews gehouden met vertegenwoordigers van hulpverlenende instanties. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen oriënterende gesprekken, de eigenlijke interviews en telefonische gesprekken. Oriënterende gesprekken hebben vooral in de aanloopfase van het onderzoek een richtinggevende functie gehad voor het bepalen van de verdere onderzoekbreedte en -diepgang. Ook in latere fasen van het onderzoek zijn nog vergelijkbare gesprekken gehouden voor nadere verdieping of verificatie. Van deze gesprekken zijn aantekeningen gemaakt voor eigen gebruik door de onderzoekers, maar geen formele verslagen. 19

19 Introductie Interviews zijn met name gehouden met sleutelfunctionarissen van de zijde van de hulpverlenende instanties. In de periode september-november zijn in het kader van dit deelonderzoek 24 interviews gehouden, met in totaal 43 personen. Van deze interviews zijn protocollaire verslagen gemaakt; dat wil zeggen dat ze aan betrokken functionarissen zijn voorgelegd en door hen zijn ondertekend. Overigens heeft ook de telefoon niet stilgestaan. Bijna dagelijks zijn contacten gelegd met een veelheid van personen die in het kader van het onderzoek een waardevolle bijdrage hebben kunnen leveren. De op grond van die gesprekken verzamelde informatie is vastgelegd voor eigen gebruik door de onderzoekers. 2.6 Schriftelijke enquête Uitgangspunten Naast de beschrijving van de hulp die is aangeboden na de ramp in Enschede, heeft de Commissie ook in kaart willen brengen hoe de geboden praktische hulp door getroffenen wordt beoordeeld. Als immers de vraag wordt gesteld naar de effectiviteit van een verleende dienst zoals hulp aan getroffenen dan ligt het voor de hand de ontvangers van die hulp naar hun ervaringen en meningen over die hulp te vragen. De volgende vraag is dan te bepalen hóe dat het beste kan plaatsvinden, rekeninghoudend met tal van factoren, zoals de omvang en diversiteit van de doelgroep, de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de getroffenen en hun bereidheid om medewerking te verlenen. De Commissie heeft daarbij als uitgangspunt gehanteerd dat, waar het hier gaat om persoonlijk zeer verschillende situaties en ervaringen, betekenisvolle informatie alleen in kaart kan worden gebracht als de vraag direct aan getroffenen zelf kan worden voorgelegd. Vanwege de omvang van de doelgroep en de begrensde tijd voor haar onderzoek, is gekozen voor een aanpak waarbij zo veel mogelijk getroffenen de gelegenheid kregen hun eigen waardering van de hulp aan de Commissie mede te delen. De Commissie heeft daarbij gekozen voor een combinatie van een schriftelijke enquête met een aantal flankerende maatregelen. Daarbij is van doorslaggevend belang geweest dat op die wijze in een betrekkelijk korte tijd een brede doelgroep direct kon worden benaderd. Dat kon ook van belang zijn voor één van de doelen van de commissie: het bijdragen aan het verwerkingsproces Schriftelijke enquête Voor het schriftelijk onderzoek onder getroffenen is gekozen voor een methode die bekend staat als de Customer Review Process (CRP). De CRP-methode is oorspronkelijk ontwikkeld door het International Quality Institute in de VS als Customer Relations Instrument. Doorgaans wordt de systematiek toegepast door daartoe getrainde medewerkers van een organisatie met behulp van een gestructureerde gespreksleidraad. De resultaten worden volgens een vaste statistische bewerking omgezet in een standaardrapportage. Het kenmerkende van de systematiek is dat een relatief complex onderwerp in een aantal thema s wordt ontleed, waarover meestal vijf standaardvragen worden gesteld. Drie scorevragen dragen bij aan een kwantitatief beeld over het betreffende thema en de overige twee vragen leveren kwalitatieve resultaten op. 20

20 Onderzoekaanpak Het kwantitatieve beeld wordt geboden in de vorm van een Customer Confidence Index ofwel vertrouwensindex per thema. Hieraan liggen vragen ten grondslag over de mate waarin het thema voldoet aan de behoefte, de veranderingen die men in de loop van de tijd waarneemt en het belang dat men aan dit thema hecht. De meer kwalitatieve informatie wordt verzameld door twee open vragen per thema te stellen: Wat gaat hierbij vooral goed? en Wat gaat hierbij vooral slecht of behoeft verbetering? De systematiek levert daardoor specifieke aanknopingspunten voor zowel complimenten als voor het opsporen van knelpunten. De systematiek leent zich overigens niet alleen voor een momentopname. Een voordeel is de repeteerbaarheid, waarbij de eerste meting op dezelfde wijze kan worden herhaald, om aldus het effect van eventueel doorgevoerde verbeteringen te kunnen vaststellen Uitvoering In Enschede is met een aantal flankerende maatregelen (onder andere een telefonische en persoonlijke helpdesk, de inzet van daartoe getrainde tolken en aanvullende groepsgesprekken) ingespeeld op de inherente bezwaren van een schriftelijk onderzoek ten opzichte van persoonlijke interviews. In de laatste drie weken van augustus werden de opzet, inhoud en logistieke aspecten van het schriftelijke onderzoek voorbereid. Aan de hand van documentenstudie, gesprekken en ervaringsgegevens werd de inhoud van de vragenlijst bepaald. Na overleg met het informatie- en adviescentrum (IAC) en een pilot bij enkele getroffenen werd de schriftelijke enquête gehouden. In de eerste drie weken van september werd het veldwerk uitgevoerd en twee weken later kon de commissie kennisnemen van de geanalyseerde resultaten (zie deel IV). 2.7 Groepsbijeenkomsten met getroffenen Groepsbijeenkomsten: aanvullend op de enquête Aan elke schriftelijke enquête kleeft het bezwaar van beperkte interactie tussen onderzoeker en respondent. In een situatie als deze kan dat een beperking betekenen, zeker wanneer getroffenen hun ervaringen met praktische hulpverlening specifiek willen aangeven of willen toelichten. Daarom is gekozen voor enkele aanvullende interactieve bijeenkomsten van onderzoekers met groepen getroffenen. In de schriftelijke enquête wordt onder andere gevraagd wat goed ging en wat fout ging met de praktische hulpverlening. In de open antwoordblokken geven getroffenen in eigen bewoordingen soms al aan hoe de hulp beter had kunnen worden geboden. Om dit uit te diepen, zijn groepsbijeenkomsten gehouden waarop samen met een selectie van getroffenen suggesties verder zijn geïnventariseerd en besproken. 2 Voor nadere informatie over de CRP-methode wordt verwezen naar Berenschot Public Management, sector Veiligheid en Crisismanagement, Utrecht. 21

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Resultaten van drie belrondes onder getroffenen en betrokkenen van het monstertruckdrama op 28 september 2014 F.D.H. Koedijk, A. Kok Bevindingen

Nadere informatie

Eindrapport. Bijlagen

Eindrapport. Bijlagen Eindrapport Bijlagen 1 Instellingsbesluit 2 Onderzoekplan 3 Personele gegevens 4 Inhoudsopgave onderzoekrapporten 5 Gesprekken en interviews 6 Gebruikte afkortingen 1 Instellingsbesluit Instellingsbesluit

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

De vuurwerkramp Eindrapport

De vuurwerkramp Eindrapport De vuurwerkramp Eindrapport A SE Fireworks De overheid De ramp (onderzoekrapport) B Rampbestrijding en gezondheidszorg (onderzoekrapport) De vuurwerkramp Eindrapport C Praktische hulpverlening (onderzoekrapport)

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Ervaringen en lessen uit de praktijk

Ervaringen en lessen uit de praktijk De nafase van calamiteiten, rampen en crises Ervaringen en lessen uit de praktijk Marco Zannoni & Jan Bos, juni 2015 Een ramp of crisis heeft grote impact. De eerste uren of dagen is alles gericht op het

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/7

Versie 14-05-2009 1/7 Versie 14-05-2009 1/7 Draaiboek : 12 Titel: Draaiboekcoördinator: Afzetten en afschermen Gerrit Kok Doelstelling: Bij een crisis moet de hulpverlening en de bestrijding van het incident door de betrokken

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden versie 2 dd. 12/12/2014 1. Inleiding Met de transitie jeugdzorg komen calamiteiten rond de hulp en zorg voor de jeugd veel nadrukkelijker op de lokale (politiek

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Een korte schets van het Nederlandse staatsbestel

Een korte schets van het Nederlandse staatsbestel Een korte schets van het Nederlandse staatsbestel Brandweerwet 1985 Wet Rampen en Zware Ongevallen Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen en Zware Ongevallen Een korte schets van het Nederlandse staatsbestel

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen)

Registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen) De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten i.a.a. de Hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0 Deel 3 Gecoördineerde rampenbestrijding en samenwerking met de GHOR Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdingsprocedure (GRIP)... 3 2. Multidisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Inleiding Calamiteiten in de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zullen zich blijven voordoen. De ene

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 d a c ment & voort gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 Opdrachtgevers: Colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg, namens deze, de gemeentesecretarissen Leonie

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

BRANDWEERWET 1985. 1. Gemeentelijke en regionale brandweer. Artikel 1

BRANDWEERWET 1985. 1. Gemeentelijke en regionale brandweer. Artikel 1 BRANDWEERWET 1985 1. Gemeentelijke en regionale brandweer Artikel 1 1. Er is in elke gemeente een gemeentelijke brandweer, behoudens indien ingevolge samenwerking met andere gemeenten een regeling ter

Nadere informatie

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008 2 Inhoudsopgave= Samenvatting...5 1. Inleiding...7 1.1. Aanleiding...7 1.2. Vraagstelling...7

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2 Verslaglegging en dossiervorming... 2

Nadere informatie

De vuurwerkramp. Rampbestrijding en gezondheidszorg. De vuurwerkramp. Eindrapport. A SE Fireworks De overheid De ramp (onderzoekrapport)

De vuurwerkramp. Rampbestrijding en gezondheidszorg. De vuurwerkramp. Eindrapport. A SE Fireworks De overheid De ramp (onderzoekrapport) De vuurwerkramp Eindrapport A SE Fireworks De overheid De ramp (onderzoekrapport) B Rampbestrijding en gezondheidszorg (onderzoekrapport) C Praktische hulpverlening (onderzoekrapport) B De vuurwerkramp

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Het is belangrijk dat er een duidelijk afspraak bestaat over wat er dient te gebeuren op het moment dat de melding binnenkomt.

Het is belangrijk dat er een duidelijk afspraak bestaat over wat er dient te gebeuren op het moment dat de melding binnenkomt. Bijlage 2: Voorbeelden van draaiboeken Voorbeeld : draaiboek bij het overlijden van een leerling Inleiding In dit plan wordt stilgestaan bij de vraag hoe er gehandeld moet worden wanneer een leerling overlijdt.

Nadere informatie

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Interne klachtenprocedure Nieuw Griffesteyn conform BTN Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant. Aan de Goede Kant van Eer. Convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer

Samenwerkingsconvenant. Aan de Goede Kant van Eer. Convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer Samenwerkingsconvenant Aan de Goede Kant van Eer Convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer 11 november 2010 1 2 Samenwerking Deventer aan de goede kant van

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Besluit van houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van, nr. HDJZ/LUV/2007-, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN?

HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN? HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN? Algelun [MKB] Advies postbus 41 8330 AA Steenwijk tel / fax (0521) 52 32 01 mobiel (0619) 95 52 87 KvK 54286964 secretariaat@algelunadvies.nl

Nadere informatie

Evergreen-thuiszorg en kraamzorg Klachtenregeling. Voorwoord Pag. 2. Inleiding Pag. 3

Evergreen-thuiszorg en kraamzorg Klachtenregeling. Voorwoord Pag. 2. Inleiding Pag. 3 Evergreen-thuiszorg en kraamzorg Klachtenregeling Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 Rapport Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gereageerd op zijn brieven waarin hij klachten

Nadere informatie

Rapport Opvang cafébrand nieuwjaarsnacht 2001

Rapport Opvang cafébrand nieuwjaarsnacht 2001 Rapport Opvang cafébrand nieuwjaarsnacht 2001 Bevolkingszorg en nazorg hulpverleners Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de preparatie en uitvoering van de opvang van de bevolking en van de nazorg

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Locatie Leeuwarden E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl Locatie Leeuwarden Lange Marktstraat 5 Postbus 2203 8901 JE Leeuwarden Telefoon: 058-2343333

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

onderzoeksopzet Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst

onderzoeksopzet Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst Rekenkamercommissie onderzoeksopzet Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst 1. Inleiding en achtergrond In het onderzoekprogramma van de Rekenkamercommissie is te lezen dat in 2013 een onderzoek

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Slachtofferhulp. www.slachtofferhulp.nl. N e d e r l a n d

Onderzoeksprotocol. Slachtofferhulp. www.slachtofferhulp.nl. N e d e r l a n d Onderzoeksprotocol www.slachtofferhulp.nl Slachtofferhulp N e d e r l a n d Inleiding Deze folder is bestemd voor particulieren, instellingen en bedrijven die Slachtofferhulp Nederland vragen mee te werken

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaldum : 16 mei 2013 Portefeuillehouder : T. van Mourik Punt : 8 Behandelend ambtenaar : G.J. de Haan en B. Roorda Doorkiesnummer : (0518) 45 29 10 Onderwerp : Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

voor Hulpverlenend Personeel VNOG

voor Hulpverlenend Personeel VNOG Organisatie: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Regie: Sector Risicobeheersing Voorbereiding: RC BOT Status: voor Hulpverlenend Personeel Pagina: Pagina 1 van 9 Regionale Regeling TraumaNazorg

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.06.2002 C (2002) 1674 Betreft: Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers Excellentie, PROCEDURE Bij brief van 13

Nadere informatie

Onderzoek vuurwerkramp Enschede

Onderzoek vuurwerkramp Enschede Onderzoek vuurwerkramp Enschede Onderzoek naar de bevolkingszorg Opvang en verzorging; voorzien in primaire levensbehoeften Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inspectie Brandweerzorg

Nadere informatie

Rapportage voor Saffier De Residentiegroep. Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept

Rapportage voor Saffier De Residentiegroep. Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept Rapportage voor Saffier De Residentiegroep Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept 24 februari 2015 Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorg-

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie