De vuurwerkramp. Praktische hulpverlening. De vuurwerkramp. Eindrapport. A SE Fireworks De overheid De ramp (onderzoekrapport)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vuurwerkramp. Praktische hulpverlening. De vuurwerkramp. Eindrapport. A SE Fireworks De overheid De ramp (onderzoekrapport)"

Transcriptie

1 De vuurwerkramp Eindrapport A SE Fireworks De overheid De ramp (onderzoekrapport) B Rampbestrijding en gezondheidszorg (onderzoekrapport) C Praktische hulpverlening (onderzoekrapport) C De vuurwerkramp Praktische hulpverlening Direct na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in Enschede besloten de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en het rijk gezamenlijk tot een onafhankelijk onderzoek. Op 26 mei werd de Commissie onderzoek vuurwerkramp geïnstalleerd. Hoe kon de ramp gebeuren, wie was verantwoordelijk, hoe is de bestrijding van de ramp verlopen, hoe zijn getroffenen geholpen, en tot welke lessen leidt het onderzoek, zijn de vragen waarop de Commissie in haar onderzoek een antwoord heeft gezocht. Op 28 februari 2001 heeft de Commissie het resultaat aan de drie opdrachtgevers aangeboden. De vuurwerkramp bestaat uit drie onderzoekrapporten (A. SE Fireworks, de overheid, de ramp - B. Rampbestrijding en gezondheidszorg - C. Praktische hulpverlening) en een Eindrapport. C ISBN: Onderzoekrapport

2 Inhoudsopgave Deel I Introductie 1 Inleiding Reikwijdte deelproject Onderzoekdoel Berenschot Rapportage 15 2 Onderzoekaanpak Onderzoekvragen per hulpsoort Opstellen feitenrelaas Inventariseren waardering door getroffenen en opvattingen van hulpverleners Trekken van lessen voor de toekomst Onderzoekvragen over de communicatie Procesmatige aspecten van het onderzoek Onderzoekinstrumenten Documentenonderzoek en interviews Geraadpleegde documenten Interviews Schriftelijke enquête Uitgangspunten Schriftelijke enquête Uitvoering Groepsbijeenkomsten met getroffenen Groepsbijeenkomsten: aanvullend op de enquête De uitnodigingen De opzet en uitvoering Evaluatie en resultaten Documentenanalyse communicatiemiddelen Nadere toelichting 22 Deel II Vormen van praktische hulpverlening 3 Inleiding 25 4 Organisatie van de praktische hulpverlening Inleiding Formeel kader Wet rampen en zware ongevallen Het rampenplan van de gemeente Enschede Deelplannen Draaiboeken Notitie organisatie nafase vuurwerkramp 13 mei Besluitvormingsstructuur Organisatie nafase Betrokken diensten Inleiding 36 3

3 4.4.2 Dienst Burger- en Algemene Zaken Concernstaf afdeling Communicatie Bouw- en Milieudienst Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Selectie van onderzochte onderwerpen 38 5 Eerste opvang getroffenen Inleiding Definitie en kader Feitenreconstructie Alarmering DMO-medewerkers Kortdurende opvang Feitenreconstructie centrale opvang Diekmanhal Opening Diekmanhal Waardering en opvattingen getroffenen Opvattingen medewerkers DMO Analyse en beoordeling Inleiding De kortdurende opvang op verschillende locaties De centrale opvang in de Diekmanhal Aanbevelingen 63 6 Vervangende woonruimte Inleiding Definitie en kader Feitenreconstructie Rol woningbouwcorporaties; afstemming met de gemeente Chronologische reconstructie Resultaten herhuisvesting Huurgewenning en huurkwijtschelding Waardering en opvattingen getroffenen Schriftelijke enquête Groepsgesprekken Opvatting hulpverleners Analyse en beoordeling Inleiding Snelheid van herhuisvesting Zorgvuldigheid Verantwoordelijkheid gemeente Aanbeveling 77 7 Hulp in de vorm van goederen Inleiding Definitie en kader Feitenreconstructie Inleiding Goederen voor huisvesting Waardering en opvattingen getroffenen Schriftelijk enquête 83 4

4 Inhoudsopgave Wat ging goed? Wat ging fout? Groepsgesprekken Opvattingen medewerkers hulpverlenende instanties DMO IAC Stichting Karmel Analyse en beoordeling De verantwoordelijkheid van DMO De feitelijke uitvoering Aanbeveling 88 8 Herhuisvesting bedrijven, ateliers en scholen Inleiding Formeel kader Rampenplan, deelplannen, draaiboeken Projectenstructuur Feitenreconstructie Inleiding Organisatie herhuisvesting Bedrijven/ondernemers Ateliers Scholen Waardering Waardering door getroffenen Waardering door hulpverlenende instanties Analyse en beoordeling Bedrijven, ateliers, verenigingen en andere instellingen Scholen Aanbeveling Zorg voor woning, bedrijf en inboedel Inleiding Definitie en kader Inleiding Begrenzing en toegang rampterrein Actiecentrum Bouw- en Milieudienst (On)bewoonbaarheid Schade-afhandeling Feitenreconstructie De nood- en veiligheidsverordeningen op grond van de Gemeentewet Afzetten van het rampterrein Schaderegistratie Schadebeperkende maatregelen Vrijgeven van de buitenring (On)bewoonbaarheid van woning en bedrijf Sloopwerkzaamheden Inboedel uit woning en bedrijf Waarderingen Waardering door getroffenen 125 5

5 9.4.2 Respondenten uit de binnenring Respondenten uit de buitenring Groepsgesprekken Analyse en beoordeling Afscherming en bewaking rampterrein Schaderegistratie en schadebeperkende maatregelen (On)bewoonbaarverklaringen en sloopwerkzaamheden Bezoek aan woning en behoud van spullen Financiële regelingen Inleiding Formeel kader Verantwoordelijken, rampenplan en projectenstructuur nazorg Noodregeling Regelingen I, II en III Latere financiële regelingen EG-Verdrag Toekenninggebied De financiële regelingen Eerste financiële regelingen Latere financiële regelingen Adviezen CFA over overige voorzieningen Actoren financiële regelingen Inleiding Centraal functionerende actoren Overige actoren Feitenrelaas financiele hulp aan particulieren Inleiding Eerste noodregelingen Regelingen I, II en III De uitbreiding toekenningsgebied regeling III en kwijtschelding OZB De huurgewenningsregeling Het Nationale Rampenfonds (NRF) De CFA Donaties Uitvoering van de regelingen Letselschadeclaims Feitenrelaas financiele voor ondernemers Financiele hulp aan ondernemers Hulp aan kunstenaars Belangenbehartiging De ondernemersregeling Waardering door hulpontvangers Schriftelijke enquête: financiële hulp aan bewoners Schriftelijke enquête: financiële hulp aan ondernemers Groepsgesprekken Opvattingen van betrokken organisaties Reacties op de inhoud van de regelingen De duur van de totstandkoming van de regelingen en de instelling van de CFA Suggesties voor de toekomst 213 6

6 Inhoudsopgave De uitvoering van de financiële regeling Analyse en beoordeling Inleiding De mate van voortvarendheid bij de totstandkoming en de invoering van de financiele regelingen De hoogte van de tegemoetkomingen De problematiek rond de cessies De reikwijdte van regeling III en van de regeling tot ontheffing van gemeentelijke belastingen De instelling van de CFA Zijn de getroffen financiele regelingen toereikend? Lessen voor de toekomst Ter afsluiting Aanbevelingen Het informatie- en adviescentrum Inleiding Definitie en kader Formeel kader Achterliggend concept Verantwoordelijken Organisatie IAC Doelstelling Werkwijze Financiële middelen Projectstructuur Communicatiebeleid Informatiebeheer Feitelijke gang van zaken De start van de organisatie Locatie Bereikbaarheid Personeel Hulpvraag Klantvolgsysteem Klachtvoorziening Waardering en opvattingen getroffenen Schiftelijke enquête Wat ging goed? Wat ging fout? Groepsgesprekken Waardering en opvattingen in interviews De start van het IAC Het functioneren van het IAC Aanscherping positionereing IAC Het personeelsbeleid Coördinatie van informatie Aandacht voor het omringende gebied Onafhankelijkheid van de gemeente Analyse en beoordeling De start van het IAC 251 7

7 Het functioneren van het IAC Het hulpaanbod Zelfstandigheid ten opzicht van de gemeente Conclusie Aanbeveling en aandachtspunten Gezamenlijke verwerking en medeleven Inleiding Definitie en kader Feitenreconstructie Medeleven Bustochten Bloemenmonument, herdenkingsdienst en stille tocht Videofilm, foto en boek Overige acties Waardering en opvattingen getroffenen Schriftelijke enquete Wat ging goed? Wat ging fout? Groepsgesprekken Informatie van de projectleider rouwverwerking Analyse en beoordeling toekomst van de wijk Inleiding Definitie en kader Samenhang met de ramp en bestaande ontwikkelingsplannen Wet op de Ruimtelijke Ordening De gemeente als centrale actor Wet voorkeursrecht gemeenten Feitenreconstructie Aanloop naar een snelle wederopbouw Organisatie wederopbouwplannen Communicatie met betrokkenen Betrokkenheid Rijk en instelling Commissie Wederopbouw Inschakeling getroffenen Waardering door getroffenen Analyse en beoordeling Aanpak planproces Uitgangspunten wederopbouw Communicatie met en inschakeling van getroffenen Betrokkenheid Rijk en provincie Instelling Commissie Wederopbouw Roombeek-West 288 Deel III Communicatie 14 Inleiding Definitie 291 8

8 Inhoudsopgave 14.2 Actoren en communicatiestromen Onderzoekopzet communicatie Documentenonderzoek Enquête en groepsgesprekken getroffenen Interviews hulpverlenende instanties Hoofdstukopbouw Kader Rampenplan gemeente Enschede Deelplan 3: Voorlichting en Informatie, behorende bij het rampenplan Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting en Informatie, behorende bij deelplan 3 van het rampenplan Convenant RTV-Oost Organisatie van de communicatie Inleiding Organisatie Opvattingen van (andere) hulpverlenende instanties Servicecentrum Noord (SCN) Woningstichting Domijn Stadsbank Oost-Nederland Kamer van Koophandel Veluwe en Twente Informatie- en adviescentrum (IAC) RVT-Oost Opvatting van de gemeente Analyse en beoordeling Publiekscommunicatie Persoonlijke communicatie Telefonische hulplijnen Helpdesk van het IAC Communicatie met allochtonen Ondernemershelpdesk Schriftelijke communicatie Bewonersnieuwsbrieven Ondernemersnieuwsbrieven Het internet Contacten van de gemeente met de media Perscommunicatie Persconferenties, persberichten en beantwoording mediavragen Enkele chronologische ontwikkelingen Communicatie met RTV-Oost als rampenzender Berichtgeving door de media Algemeen Lokale media: Huis-aan-Huis Enschede Regionale media: Dagblad Tubantia Landelijke media: Volkskrant en Telegraaf 342 9

9 19 Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies en aanbevelingen per aandachtsgebied Organisatie van de communicatie Publiekscommunicatie Contacten met de media Slotconclusie De aandachtspunten en aanbevelingen op een rij 349 Deel IV Resultaten schriftelijke enquête 20 Opzet Inleiding Inhoud enquete Respons Algemene waardering Totale waardering Waardering per hulpsoort Waardering per hulpsoort gewogen Resultaten per kenmerk van de respondenten Inleiding Woning, bedrijf of atelier in getroffen gebied Binnenring, buitenring of omringend gebied Persoonlijk getroffen door de ramp Materieel getroffen door de ramp Verzekerd tegen schade Land van herkomst Deelname aan gezondheidsonderzoek Contact met hulpverleners Hulp van naasten Zwaartepunt hulp Behoefte aan verder contact Samenvatting 379 Bijlagen 1 Enquêteformulier Lijst van geïnterviewde personen

10 Praktische hulpverlening l Introductie

11 Daniël Hartman Kievitstraat 8 Bewoner

12 1 Inleiding 1.1 Reikwijdte deelproject De Commissie onderzoek vuurwerkramp 1 ziet zich niet alleen, gezien haar opdracht, voor de taak gesteld om een aantal indringende vragen te beantwoorden over de oorzaak en de toedracht van de ramp. Ook de afhandeling van de gevolgen van de ramp maakt deel uit van het onafhankelijke onderzoek van de commissie. Het betreft de activiteiten die de verschillende instanties onmiddellijk of kort na de ramp hebben ondernomen om praktische hulp te bieden aan de getroffenen, met name in de vorm van eerste opvang, vervangende huisvesting, financiële en materiële hulp en informatievoorziening over praktische hulp. Deze en verwante activiteiten vormen het onderwerp van het deelonderzoek praktische hulpverlening. De Commissie realiseert zich dat de noodzakelijke afbakening van dit onderwerp ten opzichte van andere onderdelen van het totale onderzoek in sommige opzichten lastig is. Zo is er duidelijk sprake van een verband tussen het optreden van de overheid bij de rampbestrijding (zie onderzoekrapport B) en de eerste opvang van slachtoffers (dit onderzoekrapport). Dat geldt ook voor de samenhang van de lichamelijke en psychosociale gezondheid van betrokkenen (onderzoekrapport B) met de effectiviteit van de andere vooral materiële vormen van hulpverlening (dit onderzoekrapport). In het algemene eindrapport besteedt de Commissie juist ook aandacht aan dergelijke verbanden. 1.2 Onderzoekdoel In haar onderzoekplan van 29 juni 2000 beschrijft de Commissie het doel van het deelproject praktische hulpverlening als volgt: Doel van het deelproject praktische hulpverlening is om te komen tot een beschrijving, analyse en beoordeling van de totstandkoming en toereikendheid van de geboden hulp aan de verschillende doelgroepen, en van de effectiviteit van de daarvoor gecreëerde organisatorische voorzieningen. Daarmee is de te beantwoorden kernvraag van dit deelonderzoek: Hoe is de praktische hulpverlening verlopen en was deze toereikend voor de getroffenen? 1 De samenstelling van de Commissie: Mr. dr. M. Oosting, voorzitter Mevr. drs. M.B.C. Beckers-de Bruijn, lid Ir. M.E.E. Enthoven, lid Mr. J. de Ruiter, lid Prof. dr. T.J.F. Savelkoul, lid Mevr. drs. Y. Tümer, lid Mr. H.J.I.M. de Rooij, secretaris/projectleider 13

13 Introductie Daarbij heeft de Commissie, gezien haar onderzoekplan, ook bij dit deelproject vier algemene doelstellingen, waarvan de trefwoorden luiden: 1.3 Berenschot waarheidsvinding, vaststellen van verantwoordelijkheden en beoordeling, trekken van lessen, en bijdragen aan verwerking. Dit deelonderzoek is op verzoek van de Commissie uitgevoerd door organisatie-adviesbureau Berenschot te Utrecht. Basis voor de opdracht aan Berenschot was het onderzoekplan van de Commissie van 29 juni Het onderzoek is verricht in de periode medio juli tot eind november Op enkele plaatsen in het rapport zijn ook nog relevante ontwikkelingen van na november 2000 in de tekst verwerkt. De volgende medewerkers van Berenschot hebben het onderzoek verricht: mevrouw drs. P.E.M. van Dijk; mevrouw drs. B.F.G.M. Duyvesteyn; de heer drs. F. Hengeveld; de heer drs. J.E.M. Huige; de heer drs. F.J. Kist; mevrouw drs. R.C. Krommenhoek; mevrouw drs. K.F.G. Middelman; mevrouw A.M.J. Scha-van der Willik; mevrouw M.E. Schoonhoven-van der Steen; de heer drs. B. van der Wal; de heer ir. D.A. van den Wall Bake (projectleider); mevrouw ir. I.J.J. de Zaaijer. De Commissie en haar kernteam hebben de medewerkers van Berenschot in de verschillende stadia intensief begeleid. Aan een aantal interviews en groepsgesprekken hebben ook leden van de Commissie en haar kernteam deelgenomen, en de concepten van de rapportage zijn grondig besproken en becommentarieerd in en door de Commissie en haar kernteam, voordat de afzonderlijke hoofdstukken door de Commissie werden vastgesteld. Bijzondere vermelding verdient in dit verband dat een van de leden van het kernteam, de heer P.P.F. Schets, een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit onderzoekrapport, niet alleen in de sfeer van de begeleiding maar ook bij het opstellen van de tekst van dit rapport. Het voorliggende onderzoekrapport C komt evenals de onderzoekrapporten A en B geheel voor de verantwoordelijkheid van de Commissie. De Commissie is genoemde medewerkers van Berenschot erkentelijk voor het vele werk dat zij, veelal onder hoge tijdsdruk, voor de Commissie hebben verricht, en voor de prettige wijze van samenwerking. Van alle deelprojecten in het onderzoek van de Commissie is het onderzoek naar de praktische hulpverlening het meest rechtstreeks gericht op de getroffenen. De Commissie vindt hun beoordeling van de toereikendheid van de praktische hulp van groot belang, ook voor haar eigen oordeelsvorming. Zij heeft er daarom nadrukkelijk voor gekozen de getroffenen te benaderen met de vraag hoe zij de geboden praktische hulp waarderen. De betrokkenheid van getroffenen, de verscheidenheid aan situaties en emoties van de getroffen personen, het ruime palet van vraag en aanbod aan hulpdiensten en -producten, en het nog altijd actuele, 14

14 Inleiding doorlopende karakter van de hulpverlening, geven dit deelproject een geheel eigen plaats binnen het onderzoek van de Commissie als geheel. 1.4 Rapportage In dit onderzoekrapport C wordt verslag gedaan van de resultaten van het onderzoek naar de praktische hulpverlening. Dit rapport bestaat uit de volgende vier delen: de introductie van dit deelonderzoek (deel I), vormen van praktische hulp (deel II), communicatie, (deel III), en de resultaten van de schriftelijke enquête onder getroffenen (deel IV). De delen van de rapportage verschillen onderling van karakter: Deel I geeft een beeld van de wijze waarop het onderzoek in dit deelproject is uitgevoerd. Deel II vormt de kern van de rapportage. Verdeeld over de diverse soorten geboden praktische hulp, komen zowel kaders en feiten aan de orde als de waardering door betrokkenen. Ten slotte zijn steeds per hulpsoort analyses, beoordelingen en in een aantal gevallen ook aanbevelingen geformuleerd. Deel III heeft een verbindend karakter. Vanuit de optiek van interne en externe communicatie wordt ingegaan op de wijze waarop over de praktische hulpverlening is gecommuniceerd. Deel IV bevat een samenvatting van de resultaten van het schriftelijk onderzoek onder getroffenen naar hun waardering van de geboden praktische hulp. De rapportage richt zich in de eerste plaats op de gemeente Enschede en de rijksoverheid; zij hebben immers als eerste de centrale verantwoordelijkheid voor de opvang van en hulpverlening aan getroffen burgers en andere getroffenen na een ramp. Een verantwoordelijkheid die voortduurt, ver nadat de ramp bij velen uit de dagelijkse aandacht is weggeëbd. Maar ook de getroffenen zelf zullen zich in deze rapportage moeten kunnen herkennen. 15

15 Ingrid Jurjens Deurningerstraat 170 A Bewoner

16 2 Onderzoekaanpak 2.1 Onderzoekvragen per hulpsoort De kernvraag van het onderzoek naar de praktische hulpverlening (zie paragraaf 1.2) is uitgewerkt in een aantal onderzoekvragen. Deze vragen zijn het vaste stramien van de beschrijving en beoordeling van elk van de verschillende soorten praktische hulp. In dit hoofdstuk benoemt de Commissie deze vragen, gerubriceerd naar de drie elementen van onderzoek: Opstellen feitenrelaas praktische hulpverlening. Inventariseren waardering door getroffenen en opvattingen van hulpverleners. Beoordelen en trekken van lessen voor de toekomst Opstellen feitenrelaas De Commissie streeft naar een zo goed mogelijk beeld van de relevante gebeurtenissen en handelingen van betrokken actoren, vóór, tijdens en na de ramp. Daartoe komen in dit deelrapport steeds per hulpsoort de volgende vragen aan de orde: Wat is de formele basis voor de desbetreffende vorm van praktische hulp? Waar bestond de praktische hulp uit? Hoe is de praktische hulp georganiseerd en gecoördineerd? Inventariseren waardering door getroffenen en opvattingen van hulpverleners Als complement op het feitenrelaas per hulpsoort, wordt de waardering van ontvangers van praktische hulp in kaart gebracht. Hierbij worden de volgende vragen als leidraad aangehouden: Voldeed (voldoet) de praktische hulp aan de behoefte van getroffenen? Hoe belangrijk vonden (vinden) de getroffenen de geboden praktische hulp? Waarover was (is) men tevreden als het gaat om praktische hulpverlening? Wat was (is) niet goed (genoeg) als het gaat om praktische hulpverlening? Daarnaast is bij de meest betrokken hulpverlenende instanties nagegaan welke opvattingen zij hebben over de mede door hen geboden hulp Trekken van lessen voor de toekomst De Commissie zal op een aantal fouten ook eigen oordelen geven. Verder benadrukt zij in haar doelstellingen dat er lessen uit haar onderzoek moeten worden getrokken. Deels kunnen die lessen worden geconcretiseerd in aanbevelingen voor de feitelijke situatie in Enschede in verband met de gevolgen van de ramp, deels kunnen meer algemene aanbevelingen worden gedaan. Leidend bij een en ander zijn de volgende vragen: 17

17 Introductie Welke inhoudelijke aspecten van de praktische hulpverlening waren of zijn voor verbetering vatbaar? Welke organisatorische aspecten van de praktische hulp behoeven aandacht of concrete maatregelen? 2.2 Onderzoekvragen over de communicatie In haar onderzoekplan benadrukt de Commissie het belang van de thema s communicatie en organisatie/coördinatie voor elk van de deelprojecten. Het organisatorische element komt in dit deelproject aan de orde bij de behandeling van de inhoud van de verschillende vormen van praktische hulp (deel II). Aan het thema communicatie wijdt de Commissie een afzonderlijk deel van deze rapportage (deel III). Vragen die daarbij centraal staan zijn: Hoe is de communicatie tussen de verschillende actoren (getroffenen en hulpverlenende instanties) in het hulpverleningsproces feitelijk verlopen? Welke invloed heeft deze communicatie gehad op de manier waarop de verschillende actoren de praktische hulpverlening hebben beleefd? Wat is te zeggen over het verband tussen de communicatie en de effectiviteit van de geboden praktische hulp? 2.3 Procesmatige aspecten van het onderzoek Ten behoeve van de concrete vormgeving van het onderzoek is uitvoerig gesproken over de manier waarop de doelstellingen van de Commissie het best vertaald konden worden in niet alleen een passende, maar ook een gegeven de omstandigheden gepaste onderzoekmethodiek. Tijdens het gehele onderzoek, en zeker ten tijde van het veldonderzoek naar praktische hulp, hebben de Commissie en haar onderzoekers direct contact gezocht met getroffenen. Daarbij is vanaf het begin, naast oriëntatie op de inhoudelijke kwaliteit van het eindresultaat, ook aandacht gegeven aan het proces, ofwel de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. De Commissie realiseert zich terdege dat haar onderzoekactiviteiten op zich, en zeker ook de wijze waarop de contacten tussen getroffenen en Commissie en haar onderzoekers (zijn) verlopen, van invloed zijn op de mate waarin getroffenen betrokkenheid ervaren en erkenning voelen voor wat hun is overkomen. De Commissie heeft deze gedachten bij dit deelonderzoek naar praktische hulpverlening op twee manieren geoperationaliseerd: Door een enquête te houden onder een zo groot mogelijk aantal getroffenen, om hen in de gelegenheid te stellen hun ervaringen door te geven in de vorm van waarderingsscores en commentaar op de verleende hulp. Door in een aantal bijeenkomsten kleine groepen getroffenen uit te nodigen om hun ervaringen om te zetten in suggesties voor verbeteringen, hetzij aan het adres van de gemeente en andere instanties in Enschede, hetzij ten behoeve van vergelijkbare situaties in de toekomst. 2.4 Onderzoekinstrumenten Na een periode van oriëntatie en voorbereiding zijn ter uitvoering van dit deelonderzoek in de periode medio juli eind november de volgende onderzoekinstrumenten ingezet om een antwoord te krijgen op de gestelde onderzoekvragen: 18

18 Onderzoekaanpak Documentenonderzoek Doel: Opstellen feitenrelaas en evaluatie en interviews door hulpaanbieders Schriftelijke enquête Doel: Inventariseren van waardering van hulp door getroffenen Groepsbijeenkomsten Doel: Inventariseren van suggesties voor getroffenen verbeterde hulpverlening Documentenanalyse Doel: In kaart brengen van drie communicatiemiddelen communicatiestromen en -middelen 2.5 Documentenonderzoek en interviews Geraadpleegde documenten In de aanloopfase van dit deelonderzoek zijn die schriftelijke informatiebronnen verzameld waarvan verwacht mocht worden dat ze belangrijke feiten op het gebied van de praktische hulpverlening bevatten. Belangrijke geraadpleegde bronnen in dit kader zijn vooral gemeentelijke documenten en de rapportages van onderzoeken gehouden in opdracht van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voorts is geput uit de voortgangsberichten over de vuurwerkramp van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer, uit nieuwsbrieven voor getroffen bewoners en ondernemers, en uit een grote verscheidenheid aan perspublicaties. Van de gemeentelijke documenten die intensief zijn geraadpleegd, noemt de Commissie met name: het rampenplan van de gemeente Enschede, met de uitwerkingen in de vorm van deelplannen en draaiboeken, en de vergaderverslagen, besluiten en onderliggende nota s van het college van B&W. Van de inspectierapporten, waarvan de Commissie gebruik heeft gemaakt, zijn in dit verband met name twee rapporten van belang die in opdracht van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding zijn opgesteld: het rapport van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding naar aanleiding van het onderzoek naar de bevolkingszorg en het rapport dat Rijnconsult heeft opgesteld naar aanleiding van het onderzoek naar de publiekvoorlichting. Daarnaast heeft de Commissie gebruik gemaakt van de veelheid aan informatie die haar heeft bereikt in de vorm van met name brieven en berichten van getroffenen en anderen Interviews Voorts is, zowel ten behoeve van de feitenreconstructie als voor een reflectie op de verleende hulp door de hulpaanbieders zelf, een groot aantal interviews gehouden met vertegenwoordigers van hulpverlenende instanties. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen oriënterende gesprekken, de eigenlijke interviews en telefonische gesprekken. Oriënterende gesprekken hebben vooral in de aanloopfase van het onderzoek een richtinggevende functie gehad voor het bepalen van de verdere onderzoekbreedte en -diepgang. Ook in latere fasen van het onderzoek zijn nog vergelijkbare gesprekken gehouden voor nadere verdieping of verificatie. Van deze gesprekken zijn aantekeningen gemaakt voor eigen gebruik door de onderzoekers, maar geen formele verslagen. 19

19 Introductie Interviews zijn met name gehouden met sleutelfunctionarissen van de zijde van de hulpverlenende instanties. In de periode september-november zijn in het kader van dit deelonderzoek 24 interviews gehouden, met in totaal 43 personen. Van deze interviews zijn protocollaire verslagen gemaakt; dat wil zeggen dat ze aan betrokken functionarissen zijn voorgelegd en door hen zijn ondertekend. Overigens heeft ook de telefoon niet stilgestaan. Bijna dagelijks zijn contacten gelegd met een veelheid van personen die in het kader van het onderzoek een waardevolle bijdrage hebben kunnen leveren. De op grond van die gesprekken verzamelde informatie is vastgelegd voor eigen gebruik door de onderzoekers. 2.6 Schriftelijke enquête Uitgangspunten Naast de beschrijving van de hulp die is aangeboden na de ramp in Enschede, heeft de Commissie ook in kaart willen brengen hoe de geboden praktische hulp door getroffenen wordt beoordeeld. Als immers de vraag wordt gesteld naar de effectiviteit van een verleende dienst zoals hulp aan getroffenen dan ligt het voor de hand de ontvangers van die hulp naar hun ervaringen en meningen over die hulp te vragen. De volgende vraag is dan te bepalen hóe dat het beste kan plaatsvinden, rekeninghoudend met tal van factoren, zoals de omvang en diversiteit van de doelgroep, de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de getroffenen en hun bereidheid om medewerking te verlenen. De Commissie heeft daarbij als uitgangspunt gehanteerd dat, waar het hier gaat om persoonlijk zeer verschillende situaties en ervaringen, betekenisvolle informatie alleen in kaart kan worden gebracht als de vraag direct aan getroffenen zelf kan worden voorgelegd. Vanwege de omvang van de doelgroep en de begrensde tijd voor haar onderzoek, is gekozen voor een aanpak waarbij zo veel mogelijk getroffenen de gelegenheid kregen hun eigen waardering van de hulp aan de Commissie mede te delen. De Commissie heeft daarbij gekozen voor een combinatie van een schriftelijke enquête met een aantal flankerende maatregelen. Daarbij is van doorslaggevend belang geweest dat op die wijze in een betrekkelijk korte tijd een brede doelgroep direct kon worden benaderd. Dat kon ook van belang zijn voor één van de doelen van de commissie: het bijdragen aan het verwerkingsproces Schriftelijke enquête Voor het schriftelijk onderzoek onder getroffenen is gekozen voor een methode die bekend staat als de Customer Review Process (CRP). De CRP-methode is oorspronkelijk ontwikkeld door het International Quality Institute in de VS als Customer Relations Instrument. Doorgaans wordt de systematiek toegepast door daartoe getrainde medewerkers van een organisatie met behulp van een gestructureerde gespreksleidraad. De resultaten worden volgens een vaste statistische bewerking omgezet in een standaardrapportage. Het kenmerkende van de systematiek is dat een relatief complex onderwerp in een aantal thema s wordt ontleed, waarover meestal vijf standaardvragen worden gesteld. Drie scorevragen dragen bij aan een kwantitatief beeld over het betreffende thema en de overige twee vragen leveren kwalitatieve resultaten op. 20

20 Onderzoekaanpak Het kwantitatieve beeld wordt geboden in de vorm van een Customer Confidence Index ofwel vertrouwensindex per thema. Hieraan liggen vragen ten grondslag over de mate waarin het thema voldoet aan de behoefte, de veranderingen die men in de loop van de tijd waarneemt en het belang dat men aan dit thema hecht. De meer kwalitatieve informatie wordt verzameld door twee open vragen per thema te stellen: Wat gaat hierbij vooral goed? en Wat gaat hierbij vooral slecht of behoeft verbetering? De systematiek levert daardoor specifieke aanknopingspunten voor zowel complimenten als voor het opsporen van knelpunten. De systematiek leent zich overigens niet alleen voor een momentopname. Een voordeel is de repeteerbaarheid, waarbij de eerste meting op dezelfde wijze kan worden herhaald, om aldus het effect van eventueel doorgevoerde verbeteringen te kunnen vaststellen Uitvoering In Enschede is met een aantal flankerende maatregelen (onder andere een telefonische en persoonlijke helpdesk, de inzet van daartoe getrainde tolken en aanvullende groepsgesprekken) ingespeeld op de inherente bezwaren van een schriftelijk onderzoek ten opzichte van persoonlijke interviews. In de laatste drie weken van augustus werden de opzet, inhoud en logistieke aspecten van het schriftelijke onderzoek voorbereid. Aan de hand van documentenstudie, gesprekken en ervaringsgegevens werd de inhoud van de vragenlijst bepaald. Na overleg met het informatie- en adviescentrum (IAC) en een pilot bij enkele getroffenen werd de schriftelijke enquête gehouden. In de eerste drie weken van september werd het veldwerk uitgevoerd en twee weken later kon de commissie kennisnemen van de geanalyseerde resultaten (zie deel IV). 2.7 Groepsbijeenkomsten met getroffenen Groepsbijeenkomsten: aanvullend op de enquête Aan elke schriftelijke enquête kleeft het bezwaar van beperkte interactie tussen onderzoeker en respondent. In een situatie als deze kan dat een beperking betekenen, zeker wanneer getroffenen hun ervaringen met praktische hulpverlening specifiek willen aangeven of willen toelichten. Daarom is gekozen voor enkele aanvullende interactieve bijeenkomsten van onderzoekers met groepen getroffenen. In de schriftelijke enquête wordt onder andere gevraagd wat goed ging en wat fout ging met de praktische hulpverlening. In de open antwoordblokken geven getroffenen in eigen bewoordingen soms al aan hoe de hulp beter had kunnen worden geboden. Om dit uit te diepen, zijn groepsbijeenkomsten gehouden waarop samen met een selectie van getroffenen suggesties verder zijn geïnventariseerd en besproken. 2 Voor nadere informatie over de CRP-methode wordt verwezen naar Berenschot Public Management, sector Veiligheid en Crisismanagement, Utrecht. 21

Eindrapport. Bijlagen

Eindrapport. Bijlagen Eindrapport Bijlagen 1 Instellingsbesluit 2 Onderzoekplan 3 Personele gegevens 4 Inhoudsopgave onderzoekrapporten 5 Gesprekken en interviews 6 Gebruikte afkortingen 1 Instellingsbesluit Instellingsbesluit

Nadere informatie

over napijn nazorg Eindverslag van de onafhankelijke adviescommissie nazorg schietincident Alphen aan den Rijn

over napijn nazorg Eindverslag van de onafhankelijke adviescommissie nazorg schietincident Alphen aan den Rijn over napijn en nazorg Eindverslag van de onafhankelijke adviescommissie nazorg schietincident Alphen aan den Rijn Voorwoord Colofon Tekst: de heer J.P. Laurier, de heer C.E. ten Brink, de heer J.M.M. de

Nadere informatie

Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan

Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan Drs. M. Zannoni, drs. S. Schaap, M. Matthijs, drs. J. Jochmann, prof. mr. dr. E.R. Muller Inhoudelijke begeleiding: dr. M.J. van

Nadere informatie

Deze leidraad nafase is ontwikkeld door:

Deze leidraad nafase is ontwikkeld door: Deze leidraad nafase is ontwikkeld door: De Stuurgroep Nafase: G. Wessel, Regionaal Geneeskundig Functionaris bij de GHOR Zeeland; (voorzitter); Mw. E. Allaert, FOD Volksgezondheid, psychosociaal manager

Nadere informatie

Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair

Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair Bijlage bij het adviesrapport van de ACIR Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding De Vrijblijvendheid Voorbij Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair Inventarisatie deskresearch inzake informatievoorziening

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Centraal rapport. Beschrijving uitvoering gezamenlijk onderzoek rijksinspecties. Conclusies en aanbevelingen

Centraal rapport. Beschrijving uitvoering gezamenlijk onderzoek rijksinspecties. Conclusies en aanbevelingen Centraal rapport Beschrijving uitvoering gezamenlijk onderzoek rijksinspecties Conclusies en aanbevelingen IBR - IMH - IVH - IRO - IP - IGZ - AI - RVI januari 2001 Inhoud 1 WOORD VOORAF 5 2 INLEIDING

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Ongeval met ingestorte steiger Amercentrale 28 september 2003

Ongeval met ingestorte steiger Amercentrale 28 september 2003 Ongeval met ingestorte steiger Amercentrale 28 september 2003 Evaluatie van de rampenbestrijding COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement B.V. Auteurs: Dr. I. Helsloot Drs. W. Jong Drs. M. Zannoni

Nadere informatie

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties voor Ministerie

Nadere informatie

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Maart 2010 Missie Inspectie

Nadere informatie

Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken. Protocollenpakket

Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken. Protocollenpakket Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken Protocollenpakket Inhoudsopgave Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken Inleiding 3 Leidraad 9 Introductie 11 Werkwijze 19 Bijlagen 23 I:

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT EVALUATIE VAN HET OPTREDEN VAN DE AUTORITEITEN NAAR AANLEIDING VAN DE ARRESTATIE VAN BENNO L. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement J.G.H. Bos Drs. A.M.D.

Nadere informatie

Projectplan Herstel en Nazorg Brand Chemie-Pack

Projectplan Herstel en Nazorg Brand Chemie-Pack Projectplan Herstel en Nazorg Brand Chemie-Pack Gemeente Moerdijk 3 maart 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Diagnose en inhoudelijke aandachtspunten nafase...4 3. Doelstellingen en uitgangspunten...6

Nadere informatie

Evaluatie asbestincident Roermond

Evaluatie asbestincident Roermond Evaluatie asbestincident Roermond Acute fase: 16-12-2014 tot 19-12-2014 Nazorgfase: 19-12-2014 tot 15-04-2015 Door: Evaluatiecommissie Asbestincident Roermond Steven de Vreeze (VZ) Hans Wink Kees Kappetijn

Nadere informatie

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid Draaiboek voor de aanpak Huiselijk geweld Huiselijk geweld Draaiboek voor de aanpak R. Keus M.S. Kruijff (Tekstbureau Alfa, Enkhuizen) november 2000 Ontwerp:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering Advies- en steunpunten huiselijk geweld Focusgesprekken met cliënten, medewerkers en ketenpartners

Kwaliteitsverbetering Advies- en steunpunten huiselijk geweld Focusgesprekken met cliënten, medewerkers en ketenpartners Kwaliteitsverbetering Advies- en steunpunten huiselijk geweld Focusgesprekken met cliënten, medewerkers en ketenpartners Maart 2010 Sietske Dijkstra, Edith Geurts en Jessica van Rossum Bilthoven / Utrecht:

Nadere informatie

Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie

Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie Eindrapport Commissie financiële afwikkeling nieuwjaarsbrand Volendam Juni 2002 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid Rapport van de Rekenkamercommissie Noordoostpolder, oktober 2008 Groot worden in Noordoostpolder Evaluatie van het jeugdbeleid Rekenkamercommissie

Nadere informatie

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV GERICHT OP HET AANNEMEN VAN OUDEREN Kees Zandvliet Arie Gelderblom José Gravesteijn Opdrachtgever: UWV, Directie Strategie, Beleid, Kenniscentrum (SBK) Onderzoek begeleid

Nadere informatie

Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland

Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland De Commissie Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland Mr. G.J. Jansen Mr. Dr. H.K. Fernandes Mendes M. Rook MBA Mr. Drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond Ing. P.J. van Zanten

Nadere informatie

Een goede buur. R.E. Pater. Een onderzoek naar de operationele grensoverschrijdende brandweersamenwerking in het Twents-Duitse grensgebied

Een goede buur. R.E. Pater. Een onderzoek naar de operationele grensoverschrijdende brandweersamenwerking in het Twents-Duitse grensgebied Een goede buur Een onderzoek naar de operationele grensoverschrijdende brandweersamenwerking in het Twents-Duitse grensgebied R.E. Pater In opdracht van de Hulpverleningsdienst regio Twente juni 2004 4

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 575 Café-brand Volendam Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Leidraad Veiligheid publieksevenementen Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Voorwoord Voor u ligt de Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Deze is door het Nibra ontwikkeld

Nadere informatie