Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus AD Meppel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel"

Transcriptie

1 jaarverslag

2 A L G E M E N E G E G E V E N S Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel Postadres: Internet: Postbus AD Meppel Telefoon: Telefax: Bezoekadres centraal kantoor: Blankenstein 560 in Meppel Datum van oprichting: 23 maart 1914 Datum en nummer van het Koninklijk Besluit waarbij de instelling is toegelaten: 05 augustus 1914, nummer 38 Laatste statutenwijziging: 07 oktober 2010 Inschrijving Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel: nummer Jan ter Wal woonde 78 jaar in een huurwoning van Woonconcept Inschrijving in Nationaal Register Volkhuisvestinginstellingen te Huizen: nummer Instellingsnummer: L 0363

3

4 1 Voorwoord 5 Thema s 2 Onze huurders en onze woningen 9 3 Kwaliteit en kwantiteit van onze woningen 33 4 Inspelen op politieke en economische ontwikkelingen 41 5 Onze inzet voor zorg, welzijn en onderwijs 47 6 Interne organisatie 51 7 Financiën 59 8 Verbindingen 69 Governance 9 Ondernemingsbestuur Intern toezicht 91 Jaarrekening 11 Geconsolideerde jaarrekening Vennootschappelijke jaarrekening Overige gegevens 135 3

5 4

6 Voorwoord en inleiding was voor Woonconcept een dynamisch jaar. Op veel fronten zijn er veranderingen in gang gezet. We zijn in 2011 voortvarend gestart met De Klant Centraal. Dit lang beoogde organisatie veranderingstraject geeft precies aan waar we voor staan: onze klanten. Onderdeel van de organisatieverandering is invoering van het Dynamisch Onderhoud. Ook hier stellen we onze klanten centraal. Voor de uitvoering van het binnenonderhoud is niet onze planning het uitgangspunt, maar de wens van de klant. Onze dienstverlening is weer zodanig op niveau dat het KWH-label opnieuw aan Woonconcept is toegekend. Wij zijn daar trots op want het betekent dat onze huurders Woonconcept weten te waarderen. Dat blijkt ook wel uit de hoge cijfers die de huurders ons gaven: tussen de 6,8 en de 8,1. Bovendien hebben de huurders aangegeven ons vooral sociaal, vriendelijk en betrouwbaar te vinden. Dit zijn cruciale kernwaarden voor ons! We kunnen er trots op zijn dat onze huurders Woonconcept als zodanig ervaren. In 2011 is een begin gemaakt met het formuleren van de strategische visie Met een groot aantal stakeholders hebben we gesprekken gevoerd om van hen te horen hoe zij naar de toekomst kijken in relatie tot de maatschappelijke opgave van Woonconcept. In de nieuwe strategische visie zal Woonconcept uiteraard rekening houden met maatschappelijke en economische ontwikkelingen en daardoor gewijzigde omstandigheden. Dit zowel bij onze samenwerkingspartners als in het algemeen. Meer dan in het verleden zullen we kritische keuzes moeten maken. Immers, ook de woningcorporaties beschikken niet meer over de financiële mogelijkheden die de afgelopen jaren aanwezig waren. Daarbij is van belang dat de bedrijfsvoering op orde is. Daaraan is in 2011 hard gewerkt. Financieel staat Woonconcept er niet slecht voor, maar de dalende trend van het eigen vermogen moet in de komende jaren wel gestopt worden. De afgelopen jaren is dit substantieel gedaald, maar we zitten zeker niet in de gevarenzone. In 2011 is een bezuinigingsopgave geformuleerd, die moet leiden tot verlaging van de bedrijfslasten en verhoging van de inkomsten. De wereld om ons heen verandert. Vanzelfsprekendheden uit het verleden zijn getransformeerd in onzekerheden voor de toekomst. Met de acties die in 2011 zijn ingezet, hoopt Woonconcept tijdig een antwoord voor de toekomst paraat te hebben. De verwachting is dat de vraag naar (goedkope) huurwoningen in de nabije toekomst zal toenemen. Drie redenen zijn daarvoor aan te wijzen. Ouderen zullen gezien hun persoonlijke omstandigheden de voorkeur geven aan huren boven een eigen woning. De flexibiliteit op de arbeidsmarkt maakt het voor velen niet haalbaar om een eigen woning te kopen. De flexibiliteit in het persoonlijk leven van velen maakt dat huren daarbij beter past dan kopen. Niet alleen op de koopmarkt is sprake van stagnatie. Op de huurmarkt is de doorstroming langzaam maar zeker aan het afnemen. De economische crisis verhuizen kost immers geld, ook voor huurders en de inkomenseisen die moeten worden gehanteerd, zijn hiervoor verklaringen. Een andere verklaring is dat bij nieuwe verhuringen de huur wordt verhoogd. Juist voor huurders die lang in dezelfde woning hebben gewoond, zal dat een stijging van de huur 5

7 V o o r w o o r d e n i n l e i d i n g betekenen, die vaak als onoverkomelijk wordt gezien. Samenvatting financiële ontwikkeling Woonconcept Met het model van Huur op Maat was Woonconcept in staat de huren in overeenstemming met de kwaliteit van de woning en het inkomen van de huurder te houden. Ondanks dat dit model in de evaluatie positief is beoordeeld, heeft de Minister van BZK besloten dat Huur op Maat voor de toekomst niet mag worden toegepast. Woonconcept betreurt dit. Het stopzetten van het experiment Huur op Maat is ernstig. Nog ernstiger is het voornemen van het Kabinet om het kooprecht voor huurders in te voeren. Dit betekent dat corporaties 75% van hun woningen beschikbaar moeten houden voor verkoop aan huurders en/of andere belangstellenden. Zowel voor de koop- als de huurmarkt heeft dit grote, en naar het oordeel van Woonconcept onaanvaardbare gevolgen. Woonconcept zal zich met alle beschikbare middelen verzetten tegen invoering van dit kooprecht. Vanzelfsprekend hebben wij in 2011 meerdere keren overlegd met de huurdersorganisaties. Ook is er een nieuwe commissaris op voordracht van de huurdersorganisaties benoemd. Woonconcept hecht belang aan een goede relatie met de huurdersorganisaties. Niet alleen de vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties willen wij bedanken voor hun goede inzet. Ook zijn wij de leden en plaatsvervangende leden van de sociale urgentiecommissie en de klachtencommissie erkentelijk voor de door hen in 2011 uitgevoerde werkzaamheden was voor Woonconcept een dynamisch jaar. Er is veel gebeurd en veel werk verzet. Dat kan alleen met betrokken en gemotiveerde medewerkers. Zij hebben in 2011 laten zien waar zij voor staan. Hart voor de huurders van Woonconcept en hart voor Woonconcept als organisatie. Mr Sandra Korthuis, Directeur-bestuurder Wij hebben in 2011 een positief operationeel resultaat (zonder waardeveranderingen) gerealiseerd van bijna 10 miljoen. Dit is ongeveer 1,6 miljoen lager dan de begroting van Het lagere resultaat wordt onder andere veroorzaakt door: - een eenmalige afwaardering van de woonwinkels voor 2,2 miljoen; - lagere rente van 1,1 miljoen; - niet begrote uitgaven voor projectsteun aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de Vogelaarheffing; - kosten voor de organisatieverandering; - hogere lokale belastingen. Wij zijn tevreden met het behaalde resultaat. We hebben de meeste van onze plannen voor 2011 ook financieel gezien kunnen realiseren. Het resultaat na waardeveranderingen is uiteindelijk 32 miljoen negatief, in 2010 was dit nog 64 miljoen negatief. We hebben in 2011 onze verwachtingen met betrekking tot toekomstige verkopen weer tegen het licht gehouden. We besloten de verwachte verkopen van bestaande woningen verder naar beneden bij te stellen met een afwaardering van het vastgoed als gevolg. In 2011 zijn de operationele kasstromen nog voldoende om aan onze verplichtingen te voldoen. Op langere termijn kunnen de kasstromen onder druk komen te staan. We zullen de investeringen in onderhoud en nieuwbouw nog meer afstemmen op de verkopen en vrij beschikbare kasstromen. De stijging van de leningportefeuille zorgt voor steeds hogere rentelasten. De operationele kasstroom moet groeien om de hogere rentelasten te kunnen blijven betalen. Woonconcept is een financieel gezonde organisatie en we zien het als een 6

8 V o o r w o o r d e n i n l e i d i n g noodzaak dit ook zo te houden. Onze huurders zijn daarbij gebaat; alleen dan kunnen we onze woningen ook op langere termijn betaalbaar houden. We blijven daartoe kritisch naar onze organisatie kijken en we moeten mogelijkheden benutten om onze inkomsten te verhogen en uitgaven te verlagen. Hierbij moeten we uiteraard rekening houden met interne en externe ontwikkelingen zoals de aangekondigde heffing voor de huurtoeslag. Die moeten corporaties vanaf 2014 mogelijk zelf betalen. Voor Woonconcept kan dit een extra jaarlijkse kostenpost van circa 3 miljoen bedragen. Vermogentechnisch staat Woonconcept er prima voor. We kunnen wel een stootje hebben. Voor de langere termijn voorzien wij nog een lichte daling van ons Eigen Vermogen, maar blijven we vooralsnog ruim boven de door het Centraal Fonds Volkshuisvesting gehanteerde ondergrens. Door de huidige crisis en de gevolgen daarvan en de aangekondigde nieuwe Woningwet is de toekomst van de corporatiesector onzekerder geworden dan we de laatste jaren gewend waren. Wij zijn alert om tijdig op ontwikkelingen te anticiperen. Daarmee waarborgen we de continuïteit van onze organisatie en blijven een betrouwbare partner voor onze huurders. 7

9 8

10 2 Onze huurders en onze woningen De missie van Woonconcept was, is en blijft het verschaffen van veilige en betaalbare huisvesting voor diegenen die daar zelf niet in kunnen voorzien en we nemen onze verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de leefbaarheid in ons werkgebied vanuit een oprechte en sociale betrokkenheid. In 2011 zijn we gestart met de implementatie van onze nieuwe klantvisie. De mogelijkheden om diensten te leveren aan onze klanten (huurders en woningzoekenden) zijn veranderd. Ook onze digitale dienstverlening gaat verbeteren. Het gemak voor onze klanten neemt toe; tegelijk boeken wij efficiencywinst en besparing van kosten. De relatief dure woonwinkels kunnen (eerst deels) sluiten. Waar nodig leveren we maatwerk en de lokale betrokkenheid bij leefbaarheid blijven we garanderen. Bovendien richten we een Klantcontactcentrum in. Sterker nog: we gaan zelfs meer inzetten op het verbeteren van leefbaarheid, samen met partnerorganisaties. Wij willen graag dat onze huurders prettig kunnen wonen. Daarbij is een veilige en schone woonomgeving belangrijk. Het begrip leefbaarheid is erg breed en wordt in de sector op verschillende manieren uitgelegd. Voor ons geldt: leefbaarheid is de waardering die bewoners toekennen aan de kwaliteit van het wonen in een wooncomplex, buurt of wijk op zowel fysiek als sociaal terrein. We dragen daaraan bij vanuit dagelijks beheer en door herstructurering in wijken, buurten en straten. Bewonersconsulenten, buurtbeheerders en huismeesters zijn dagelijks aan de slag om het sociale klimaat in de wijken te verbeteren. Vaak doen we dit samen met anderen, zoals gemeenten, politie, welzijnsinstellingen en zorgpartijen. Over ons werk op sociaal gebied en voor leefbaarheid, kunt u meer lezen in hoofdstuk 2.2. KWH Voor woningcorporaties bestaat een speciaal keurmerk. Dit wordt na een uitgebreide meting en bij een positief resultaat, verstrekt door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). In 2011 is ook bij ons zo n nieuwe meting verricht. Mede dankzij een gerichte interne campagne, maar vooral door de inzet van onze medewerkers, hebben we het label in 2011 opnieuw gehaald. Dit betekende goede cijfers en feitelijke complimenten (sociaal, vriendelijk en betrouwbaar) van onze klanten. Zowel leiding als medewerkers zijn trots op deze waardering! Ook in samenwerking met het KWH verrichten we al enige tijd after sales ; onderzoeken naar de tevredenheid van klanten over onze dienstverlening. We gebruiken de resultaten daarvan om waar mogelijk de kwaliteit van onze uitvoering te verbeteren. 9

11 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N 2.1. Het verhuren van woningen Doelen en prestaties In dit hoofdstuk komen de volgende doelen aan de orde. De normen zijn gesteld in de begroting van Doelstellingen Eenheid Score 2011 Norm 2011 Score 2010 Huurachterstand op maandbasis van zittende huurders % 6,4 6,5 6,4 Vorderingen vertrokken huurders waarde Leegstand door frictie, verhuurbaarheid % 0,26 0,45 0,44 Leegstand totaal inclusief verkoop, sloop, herstructurering en calamiteiten % 1,57 2,0 1,61 Klachtenonderhoud waarde Klachtenonderhoud aantal Mutatieonderhoud waarde Mutatieonderhoud aantal Mutatiegraad % 9, ,71 Acceptatiegraad eerste aanbieding % ,6 Conclusie Praktisch alle in 2011 gestelde doelen op het gebied van verhuren van woningen zijn gehaald! Klant Centraal Het aanpassen aan de organisatie naar de nieuwe klantvisie, is een enorme uitdaging. We plaatsen de klant centraal, nog meer dan in het verleden. Dat betekent dat we al onze werkprocessen analyseren en waar nodig aanpas- sen. We vernieuwen of veranderen interne ICT-systemen. De website krijgt een nieuwe vormgeving en nog meer mogelijkheden om diensten te verlenen. We verwachten dat onze klanten veel profijt hebben bij alle geplande organisatieveranderingen, waarvoor in 2011 de voorbereidingen zijn gestart. Dat monitoren we nauwkeurig. Voor het doorvoeren van alle veranderingen is een groot intern project opgestart. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk Betaalbaarheid Zeker de afgelopen jaren is de betaalbaarheid van wonen een belangrijke zorg geworden. Het blijft dan ook voor ons een beleidsspeerpunt. Dit houdt onder meer in dat Woonconcept haar huurwoningen betaalbaar wil houden voor de lagere inkomensgroepen. Woningcorporaties investeren onrendabel (sociale huurprijzen zijn nooit hoog genoeg om de investering terug te kunnen verdienen) in nieuwbouw voor de sociale sector. Daardoor blijven huren zo laag mogelijk. Woonconcept kiest er (zoals veel andere corporaties) voor dat de jaarlijkse huurverhoging inflatievolgend is: in 2011 leidde dat tot een huurverhoging van 1,3%. Specifieker voor Woonconcept geldt dat wij met veel succes hebben deelgenomen aan het experiment Huur op Maat (HoM). Met deze methode werd niet langer een algemene, aan de woningen gebonden (onzichtbare) huurkorting, toegekend. De korting wordt alleen gegeven aan huishoudens die daar, op basis van hun huishoudinkomen, recht op hebben. Hierdoor is het mogelijk de huren van alle woningen meer in overeenstemming te brengen met de kwaliteit en marktwaarde. Kortom: een lager inkomen betekent een lagere huurprijs. Voor corporaties zou HoM kostenneutraal moeten zijn. De totale huuropbrengst van woningen waar een HoM-overeenkomst werd afgesloten was in ,06 % lager dan volgens het oude streefhuurbeleid. 10

12 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV, trekker van het experiment) heeft HoM in 2011 geëvalueerd. De uitkomsten zijn overwegend positief en de huurders kunnen zich in grote meerderheid vinden in een dergelijke benadering. De doelstellingen worden gehaald. Er zijn meer woningen beschikbaar gekomen voor mensen met lagere inkomens, de keuzevrijheid is vergroot, het volkshuisvestelijke geld is transparanter en doelmatig besteed en de relatie tussen prijs en kwaliteit is verbeterd. HoM stopt ondanks succes In de laatste week van juni 2011 heeft de SEV de minister geadviseerd over HoM. Gevraagd is de mogelijkheden verder te verkennen en toepassing lokaal mogelijk te maken. De minister van BZK heeft in januari 2012 tot onze grote spijt zonder duidelijke argumentatie besloten dat het experiment per 1 april 2012 moet worden stopgezet. Als de Tweede Kamer niet anders beslist, dan betekent dit het einde van een mooi en goed werkend instrument. Woonconcept moet daarom begin 2012 een nieuw huurbeleid ontwikkelen. Jaarlijks voerde Woonconcept ten behoeve van de toepassing van HoM een inkomenstoets uit. Verandering van inkomen kon gevolgen hebben voor de zittende huurders met een HoM-overeenkomst voor wat betreft de te betalen huur. Uiteindelijk heeft deze toets in 2011 geleid tot een extra huuropbrengst van 3,2 % (inclusief de reguliere jaarlijkse huurverhoging) van de HoM-overeenkomsten. Onze mening over het stopzetten van HoM hebben we via een brief aan het ministerie verstrekt. Bovendien hebben we waar mogelijk ons standpunt toegelicht in de media Huurachterstanden Woonconcept hanteert een sociaal en strak incassobeleid. Daarbij werken we zowel preventief als curatief bij betalingsproblemen. Huurders We hebben in 2011 begroot dat de huurachterstand niet meer dan 6,5% mocht bedragen. Dit percentage hebben we maandelijks gemeten. Het gemiddelde percentage aan huurachterstand van al onze huurders bedroeg 6,4% (inclusief maatschappelijk vastgoed). Deze doelstelling is dus gehaald. We merken wel op dat de streefcijfers van onze Woonwinkels niet zijn gehaald. Doordat Maatschappelijk Vastgoed zijn doelstelling heeft gehaald, is de totale doelstelling wel gehaald. Assen heeft een achterstandspercentage van 11,8% en dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2010 (6,6%). Het streefcijfer was 6,0%. Hoogeveen heeft in 2011 een percentage van 8,6% gehaald, de doelstelling was 7,0%. Het achterstandspercentage in 2010 was 7,7%. Meppel heeft met een score van 7,3% ook de doelstelling (6,8%) niet gehaald. Ook in Meppel is het cijfer ten opzichte van 2010 (6,5%) gestegen. Steenwijk heeft met een score van 6,4% in 2011 een minder goed resultaat neergezet dan verwacht. Het begrote percentage bedraagt 6%. Het gehele jaar 2011 is het percentage onder de 6% geweest. De stijging wordt met name veroorzaakt door de maand december waarin meer achterstanden zijn ontstaan. Het percentage was 5% in Oorzaak De oorzaak voor de stijging van de achterstanden in de Woonwinkels wijten wij met name aan de economische crisis. Mensen met een kleine portemon- 11

13 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N nee merken direct kostenverhogingen en inkomstendalingen. Maar we merken ook dat huurders met een hoger inkomen (die normaal gesproken trouw de huur betalen) vaker betalingsproblemen krijgen. Het reduceren van huurachterstanden vraagt dus om een structureel actief en preventief incassobeleid. We willen huurachterstanden zo laag mogelijk houden door huurders met een achterstand al in een zeer vroeg stadium te attenderen op (dreigende) problemen. Dan kunnen we tijdig betalingsmogelijkheden aanbieden die afgestemd zijn op de financiële situatie van de huurder. Bovendien worden zo incassokosten en huisuitzettingen zo veel mogelijk voorkomen. Daarom stimuleren we automatische betaling, telefonische incasso, samenwerking met andere partijen en het afleggen van huisbezoeken aan huurders met betalingsproblemen. Aan overige vorderingen zoals mutatie- en servicekosten stond eind 2011 een bedrag open van ,-. Dit bedrag bestaat uit servicekosten, mutatiekosten, keukenopties, enzovoort en heeft betrekking op zowel actieve als vertrokken huurders. Dit is een daling ten opzichte van 2010 met ,-. Sinds 2007 is een daling in deze vorderingen zichtbaar. Dit is te danken aan een beter betalingsgedrag bij de vertrokken en zittende huurders en een actiever incassobeleid Deurwaarderszaken Op 31 december 2011 hadden wij bij 365 (actieve en vertrokken huurders) deurwaarderszaken uitstaan voor een bedrag van ,-. Dit is een daling ten opzichte van 2010 met ,-. In 2009 en 2010 was er sprake van een stijging. Het gemiddelde bedrag per deurwaarderszaak is licht gestegen ( 1.774,- naar 1.821,-). De daling ten opzichte van 2010 is deels te danken aan het preventieve incassobeleid. Schuldpreventie Gezien de behaalde cijfers over 2011, de huidige economische situatie, de bezuinigingsacties bij de gemeenten en de te verwachten wetswijzigingen, bijvoorbeeld op de Wet werk en bijstand en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, willen we nog meer investeren in schuldpreventie. In februari 2011 is een convenant gesloten met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Doel van het convenant is een vroegtijdige signalering van betalingsproblemen bij huurders. Ook willen we gezamenlijk een oplossing vinden voor die huurders die zich in een problematische schuldhulpverlening bevinden. In 2012 wordt besloten of het convenant wordt verlengd. Vorderingen op vertrokken huurders De huurvordering op vertrokken huurders bedroeg op 31 december ,-. Eind 2010 stond er in totaal ruim ,- open Ontruimingen Woonconcept wil het aantal ontruimingen tot een minimum beperken. Om dit te bereiken, hanteren we een adequaat incassobeleid. We wijzen huurders met een achterstand in een zeer vroeg stadium op achterstallige betaling. Daarbij bieden we diverse betalingsmogelijkheden aan. Ook worden andere instanties ingeschakeld zoals de GKB (Gemeentelijke Kredietbank) en GSD (Gemeentelijke Sociale Dienst). Het doel hiervan is in overleg met de huurder tot een oplossing te komen en incassokosten te besparen. Dat lukt niet altijd, zie de tabel op pagina 12. Cijfers zijn per gemeente en uitgesplitst naar reden van ontruiming. Tussen haakjes de gegevens uit

14 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N Gemeente Aantal Huurschuld Overlast Hennepplantage Assen 1 (1) 0 (1) 1(0) 0 (0) Hoogeveen 19 (14) 19 (13) 0 (0) 0 (1) Meppel 9 (12) 9 (11) 0 (0) 0 (1) Steenwijkerland 16 (11) 14 (9) 0 (2) 2 (0) Totaal 45 (38) 42 (34) 1 (2) 2 (2) Het aantal ontruimingen op grond van huurschuld is aanzienlijk gestegen, met name in Steenwijkerland en Hoogeveen. De oorzaak van de stijging kan liggen in de economische crisis Leegstand en huurderving In 2011 heeft ons bezit dagen leeggestaan, wat neerkomt op 1,57% ten opzichte van het totaal aantal verhuurbare dagen. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar met 0,04%. Over 2011 leden wij in totaal ,- aan huurderving, een daling van ,- in vergelijking tot Deze daling is onder meer een gevolg van het wekelijks aanbieden van de vrijkomende woningen, het adequaat sturen op de procedure en het samenwerken met verhuurpartners voor het dure bezit in Assen. Daarnaast wordt er voor de woning waar mutatieonderhoud plaatsvindt, nauw contact gehouden met HomeTeam over de voortgang van de werkzaamheden. De hoogste leegstandspercentages zijn voor 0,51% als gevolg van verkoop, voor 0,33% als gevolg van sloop en voor 0,11% als gevolg van renovatie. nomen (zie tabel). In 2011 zijn 536 woningen binnen zeven dagen verhuurd (55%). Aansluitende verhuur uitgesplitst per gemeente Gemeente 0-2 dagen 2011 (2010) 0-7 dagen 2011 (2010) 0-31 dagen 2011 (2010) Assen 15,9% (12,5%) 31,8% (17,5%) 54,5% (45,0%) Hoogeveen 23,5% (25,2%) 48,3% (44,0%) 78,9% (79,8%) Meppel 30,1% (30,3%) 65,8% (60,1%) 83,6% (87,8%) Steenwijkerland 20,9% (15,9%) 51,5% (42,8%) 78,4% (80,7%) Acceptatie De gemiddelde acceptatiegraad van woningen die zijn aangeboden, is 71% (in 2010 nog 72,6%). Wanneer een woning door de eerste kandidaat wordt geaccepteerd, is dit 100%. Acceptatie door de tweede kandidaat is 50%, enzovoort. In Meppel en Hoogeveen zijn de percentages gedaald, terwijl in Assen en Steenwijk de cijfers zijn verbeterd ten opzichte van Acceptatie per gemeente in percentages Gemeente Percentage 2011 (2010) Assen 75,00% (57,58%) Hoogeveen 49,01% (53,81%) Meppel 66,42% (78,76%) Steenwijkerland 81,91% (65,98%) Aansluitende verhuur (binnen twee dagen verhuurd) In 2011 zijn de leegkomende woningen sneller verhuurd dan in In 2011 bedroeg het percentage aansluitende verhuur 24,9%. Dat wil zeggen dat 242 woningen binnen twee dagen van huurder zijn verwisseld. Dit is een stijging ten opzichte van 2010 met 0,05%. Met name het aantal woningen dat binnen drie tot zeven dagen is verhuurd, is in vergelijking met 2010 aanzienlijk toege- 13

15 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N Er zijn 744 woningzoekenden gevraagd naar de reden van hun weigering. De meest genoemde redenen staan in de onderstaande tabel. Reden weigering woning Persoonlijke omstandigheden 26% Woning te klein 22% Financiële situatie 14% Woonomgeving 10% Inmiddels andere woning gevonden 10% Ligging woning 8% Onderhoudsstaat woning 8% Klachtenonderhoud Voor het klachtenonderhoud was in 2011 een bedrag van ,- begroot. In totaal is ,- besteed. Woonwinkel Begroot Werkelijk Percentage van begroot Meppel ,5% Steenwijk ,8% Hoogeveen ,6% Assen ,1% Woonwinkel Begroot Werkelijk Percentage van begroot Assen ,7% Hoogeveen ,3% Meppel ,6% Steenwijk ,9% Mutatiegraad In 2011 zijn in totaal woningen leeggekomen. In Meppel bedroeg het aantal leeggekomen woningen 390, in Steenwijkerland 311, in Hoogeveen 306 en in Assen 39. Het aantal leeggekomen ruimtes van maatschappelijk vastgoed bedraagt 13 stuks. Jaar Gemiddeld Assen Hoogeveen Meppel Steenwijkerland ,69% 16,83% 9,47% 9,42% 9,83% ,64% 11,55% 8,29% 10,28% 9,11% ,28% 11,93% 8,99% 9,16% 9,80% De dalende mutatiegraad past bij de landelijke trend dat huurders minder geneigd zijn om te verhuizen door de gevolgen van de economische crisis Overige cijfers Mutatieonderhoud Voor het mutatieonderhoud was in 2011 een bedrag begroot van ,-. In totaal is hieraan een bedrag van ,- uitgegeven. De reden dat minder is uitgegeven ligt voornamelijk aan het feit dat de mutatiegraad over ,28% is. Begroot was 10% Bezoekersaantallen Het aantal bezoekers aan onze Woonwinkels is in 2011 aanzienlijk gedaald ten opzichte van de vorige jaren. Woonwinkel % daling Hoogeveen % Meppel % Steenwijk % Totaal % 14

16 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N Vanaf 2012 hebben wij gekozen voor een ander dienstverleningsconcept. We zorgen ervoor dat huurders en woningzoekenden voor meer zaken terecht kunnen op onze website. Zij kunnen meer vanuit huis en op een geschikt moment zaken met ons doen. De Woonwinkels zijn in 2012 nog deels open: later in 2012 worden ze volledig gesloten. De dienstverlening richt zich dan op de website en op telefonie, en op maatwerk voor uitzonderlijke zaken Automatische incasso We wilden graag dat ten minste 75% van onze huurders gebruik zou maken van automatische incasso. Eind december 2011 raakten we die doelstelling (74,0%). Maar eind 2010 was het totale percentage automatische betalers iets hoger: 74,4%. In diverse seniorencomplexen zijn informatieavonden gehouden met als thema Veiligheid en preventie. In het wooncomplex Alteveerstraat in Hoogeveen is samen met Stichting Welzijnswerk een aantal keren een seniorenrestaurant georganiseerd. We willen graag dat de bewoners zelf dit soort activiteiten organiseren, maar dit komt moeizaam van de grond Vluchtelingen/statushouders/pardonners Gemeente Taakstelling Aantal gehuisveste Aantal statushouders statushouders woningen Assen Hoogeveen Meppel Steenwijkerland In 2012 start een project om huurders die via een acceptgirokaart betalen, aan te moedigen tot een andere wijze van betaling. Daarbij is het in 2012 niet meer mogelijk via de pin te betalen in de Woonwinkels. Huurders die dat nog deden, zijn ook individueel benaderd om hun huur via automatische incasso te voldoen Doelgroepen van ons beleid De kerntaak van Woonconcept is het verschaffen van huisvesting aan mensen die hier om verschillende redenen niet zelf in kunnen voorzien. Het betreft hier ouderen, mensen met een fysieke en/of geestelijke beperking, mensen met een laag inkomen en vluchtelingen Ouderen We houden rekening met de specifieke woonwensen van senioren. In ons werkgebied hebben sommige woningen en wooncomplexen een leeftijdsgrens. Daarnaast investeren wij in recreatieruimtes en passen wij woningen en wooncomplexen aan voor bijvoorbeeld scootmobiels. Jaarlijks krijgen gemeenten een taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Woonconcept zorgt dat de statushouders woonruimte krijgen en in gemeentes waar meerdere corporaties actief zijn, worden de aantallen verdeeld tussen de corporaties. In Meppel en Assen is de taakstelling behaald. In Hoogeveen en Steenwijkerland blijft de realisatie achter en wordt het restant uit 2011 gevoegd bij de taakstelling voor Woonconcept heeft aan al haar taakstellingen voldaan om de door de gemeenten aangeboden statushouders te huisvesten Mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking Woonconcept bouwt ook voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking levensduurbestendige woningen. Hierover staat meer vermeld in Hoofdstuk 5 Maatschappelijk Vastgoed. Woningen worden regelmatig aangepast in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In overleg met de gemeente worden deze woningen verhuurd aan woningzoekenden die specifiek op zoek zijn naar een aange- 15

17 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N paste woning. In 2011 hebben we ,- geïnvesteerd in het aanpassen van woningen in het kader van de Wmo. Deze investering is grotendeels vergoed door de gemeenten. Het abonnement kunnen huurders afsluiten om kleine onderhoudsgebreken kosteloos door ons uit te laten voeren. Het abonnement wordt in maart 2012 ingevoerd. Woonconcept werkt samen met verschillende zorgorganisaties met als doel bewoners met een verstandelijke en/of fysieke handicap in de samenleving te laten participeren. Woonconcept realiseert het vastgoed voor de zorgpartijen en zij leveren de nodige zorg. Door aankopen, nieuwbouw en aanpassing in de bestaande voorraad of directe huisvesting in de bestaande voorraad wil Woonconcept voldoen aan de behoefte Woondiensten Woonconcept biedt een aantal aanvullende producten en diensten aan. Deze zijn gerelateerd aan wonen. Zo leverde Woonconcept in 2011 onder andere: - een kortingspas voor huurders; - een verzekeringspakket voor huurders; - gratis klein onderhoud; - uitgifte tuingereedschap. In 2011 heeft Woonconcept de bijdrage verhoogd voor het afsluiten van nieuwe huurcontracten, de zogenaamde administratiekosten. Dit is jarenlang gehouden op 16 en wordt nu 25. Ook is Woonconcept gestopt met het uitdelen van gratis verhuisdozen voor nieuwe huurders. Deze maatregelen zijn genomen in het kader van de bezuinigingen en het verhogen van inkomsten. Op 31 december 2011 hadden 389 huurders een huurderspakketpolis afgesloten via Rivez. Deze verzekering wordt aangeboden om te voorkomen dat huurders onverzekerd wonen Woonruimteverdeling Woningzoekenden en/of huurders kunnen punten sparen om voor een woning in aanmerking te komen. Na inschrijving verdienen woningzoekenden een punt per maand. Als een woning aangeboden wordt, kunnen belangstellenden met punten zich daarvoor melden. De belangstellende met de meeste punten krijgt de woning als eerste aangeboden. In mei 2011 is gestart met de pilot uitgifte tuingereedschap. Huurders kunnen tegen betaling van 10,- borg per apparaat tuingereedschap lenen in de Woonwinkel. Het doel hiervan is het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken door verzorging van tuinen. Wij voeren hiervoor een actief tuinenbeleid. Het biedt een goed alternatief voor huurders die zelf niet (kunnen) beschikken over tuingereedschap. Overigens kunnen in Hoogeveen ook huurders van Domesta gebruikmaken van het tuingereedschap. Een enkele keer bieden we een woning direct te huur aan. Dit betreft vooral luxere woningen met hogere huurprijzen. We hebben onze woningen tien jaar aangeboden via het huis-aan-huisblad Wonerije. Vanaf 1 januari 2011 wordt het woningaanbod wekelijks op de website gepubliceerd. De Wonerije heeft nu de status van nieuws- en informatieblad (zonder woningaanbod) en verschijnt nu eens per drie maanden. Voorheen werden de reparaties waarvoor de huurder zelf verantwoordelijk was, voor rekening van Woonconcept uitgevoerd. In het kader van de bezuinigingen is in 2011 besloten het abonnement kleinonderhoud in te gaan voeren. Ingeschreven woningzoekenden Op 31 december 2011 staan bij ons woningzoekenden ingeschreven. Dit is een lichte stijging (van 34 personen) ten opzichte van vorig jaar. 16

18 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N Uitgesplitst per gemeente bedroeg het aantal woningzoekenden in Assen 530, in Hoogeveen 4.360, in Meppel 6.343, in Steenwijkerland en in overige gemeenten Het aantal actief woningzoekenden (dat in 2011 minimaal één keer op ons aanbod heeft gereageerd) bedraagt Dit is 10,5% van het totale aantal woningzoekenden. In de onderstaande tabellen wordt het aantal woningzoekenden toegelicht. Actief woningzoekenden per gemeente Gemeente Actief woning- Actief woningzoekenden 2011 zoekenden 2010 Assen Hoogeveen Meppel Steenwijkerland Overig Totaal Passief en actief ingeschreven woningzoekenden per leeftijdscategorie Leeftijd Passief Actief Totaal Tot 25 jaar 82,8% ,2% jaar 84,4% ,6% jaar 86,3% ,7% jaar 90,7% ,3% jaar 95,6% ,4% jaar 96,2% ,8% Vanaf 75 jaar 95,6% ,4% Passief en actief ingeschreven woningzoekenden per inschrijfduur Inschrijfduur Passief Actief Totaal Tot 1 jaar Van 1 tot 2 jaar Van 2 tot 3 jaar Van 3 tot 4 jaar Van 4 tot 5 jaar Meer dan 5 jaar Totaal Inschrijvingen Gemeente Aantal nieuwe ingeschreven Aantal nieuwe ingeschreven woningzoekenden 2011 woningzoekenden 2010 Assen Hoogeveen Meppel Steenwijkerland Overig Het totaal aantal nieuwe inschrijvingen (3466) is lager dan het in 2010 was (namelijk 4005). Toch is het aantal woningzoekenden gestegen. Dit komt omdat zich minder mensen hebben uitgeschreven (3432) dan er nieuwe inschrijvers zijn. Een belangrijke reden hiervan is de verminderde doorstroming. De woningmarkt zit vast. Mensen blijven zitten waar ze zitten. Urgentie We kennen drie soorten urgentie: - acute urgentie: door overmacht ontstane situaties, bijvoorbeeld door brand of gerechtelijke huuropzegging van een bedrijfswoning door faillissement. In die gevallen krijgt de gedupeerde meteen een urgente status. Dit geldt ook voor een verbroken relatie waarbij meeverhuizende kinderen betrokken zijn. 17

19 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N - medische urgentie: aanvragen voor een medische urgentie leggen wij voor aan medisch specialisten. Een consult bedraagt 25,-. Deze kosten berekenen wij door aan de aanvrager. - sociale urgentie: aanvragen voor een sociale urgentie worden beoordeeld door de urgentiecommissie. De behandeling van een aanvraag bedraagt 25,- en ook deze kosten komen voor rekening van de aanvrager. In 2011 zijn er in totaal 218 urgenties verleend. Dit is een behoorlijke daling ten opzichte van 2010 toen er aan 296 woningzoekenden urgentie werd verleend. Het verschil tussen 2010 en 2011 is toe te schrijven aan de daling van urgenties door relatiebreuken (36) en medische urgenties(30). Het aantal urgenties (145) door relatiebreuk blijft verreweg het grootst. Gemeente Relatie- Soc. Medisch Finan- Ver- Overig Cala- Totaal breuk cieel koop miteit Assen 0 Hoogeveen Meppel Steenwijkerland Overig Totaal Aantal ingediende verzoeken voor sociale urgentie per gemeente Gemeente Aanvragen Als urgent beoordeeld Hoogeveen Meppel Steenwijkerland Totaal Wachttijden Woonconcept hanteert al jaren het systeem van voorinschrijving en toewijzingsbeleid op basis van wachttijden. Dit aanbodmodel is in ons werkgebied algemeen bekend en wordt als transparant, duidelijk en eerlijk ervaren. Woningzoekenden schrijven zich daarom bij voorbaat tijdig in, ook al is er op dat moment nog geen duidelijke wens om te verhuizen. Gemeente Geaccepteerde Gemiddeld aantal woningen maanden ingeschreven Assen Hoogeveen Meppel Steenwijkerland Aanvragen Als urgent beoordeeld Aanvragen Als urgent beoordeeld Aanvragen Als urgent beoordeeld Een nadeel van dit systeem is het vertekende beeld van de wachttijd, doordat wordt gekeken naar inschrijving. Het lijkt alsof de wachttijd voor Steenwijkerland 39, Hoogeveen 35 en Meppel 70 maanden is. 18

20 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N Veel realistischer is het te kijken naar de actieve wachttijd. Dit is de tijd tussen de eerste reactie van een woningzoekende op een woning en het moment waarop we die persoon een woning kunnen aanbieden. Dan blijkt dat woningzoekenden in 2011 alleen in Meppel langer dan een jaar wachttijd hebben. In Hoogeveen en Steenwijkerland gaat het om 11 maanden. Urgent woningzoekenden krijgen bovendien binnen drie maanden gegarandeerd een woning. Actieve wachttijd per gemeente Gemeente Maanden Maanden Aantal inschrij- wacht- aanbie- jaar jaar jaar jaar jaar jaar ving tijd dingen Assen Hoogeveen Meppel Steenwijkerland De kolommen met één jaar, twee jaar, enzovoort, tonen het aantal aanbiedingen tot één jaar na de datum van de eerste reactie. Dus: de actieve wachttijd. De woningmarkt in Meppel is, net zoals vorig jaar, het krapst en die in Assen het ruimst. Ons bezit in Assen is wel eenzijdig en bestaat vooral uit dure appartementen. Dit beeld is al jaren constant. Woningaanbod In 2011 zijn vrijkomende woningen alleen op internet gepubliceerd. In de volgende tabellen wordt ons woningaanbod toegelicht. Aanbod per gemeente per huurcategorie Categorie Assen Hooge- Meppel Steenwijk- Totaal Totaal veen erland 2010 Goedkoop ( 0 tot 361,66) Met huurtoeslag betaalbaar ( 361,66 tot 554,76) Middelduur ( 554,76 tot 652,52) Duur (vanaf 652,52) Totaal Totaal Aanbod per gemeente per woningtype Type woning Assen Hooge- Meppel Steenwijk- Totaal Totaal veen erland 2010 Appartement met lift Appartement zonder lift Benedenwoning Bovenwoning Eengezinswoning Kamer Atelierwoning Seniorenwoning Totaal Totaal Het totale aantal reacties is gestegen ten opzichte van Het gemiddeld aantal reacties op de goedkope en met huurtoeslag betaalbare huurwoningen is gestegen. De vraag naar betaalbare huurwoningen is dus aan het stijgen. Op de middeldure woning is aanzienlijk minder gereageerd in 2011 dan in Het gemiddeld aantal reacties op de dure huur is wel iets gestegen. 19

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Laris Wonen en diensten. Jaarverslag 2011

Laris Wonen en diensten. Jaarverslag 2011 Laris Wonen en diensten Jaarverslag 2011 Colofon Naam van toegelaten instelling : Laris Wonen en diensten Gemeente : Montferland en Zevenaar Adres en postcode : Kerkstraat 47, 6941 AE Didam Postbus en

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Visie en missie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Visie en missie Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en missie 2. Onze inzet: een sociaal en economisch vitale Gooi en Vechtstreek a. Samenwerking met onze klanten i. HuurdersBelangenVereniging ii. Bewonerscommissies

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 INHOUD Voorwoord De missie en visie van Dudok Wonen 1 Wij bieden kansen voor beweging 1.1 Woningvoorraad (bestaand bezit) Analyse woningportefeuille Verkoop en aankoop 1.2

Nadere informatie

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012 24 april 2013 Jaarverslag Mitros 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waardevol Wonen in 2012... 6 1. Resultaten 2012... 7 1.1 Koers en resultaten... 7 1.2 Mens... 7 1.3 Wijk... 8 1.4 Stenen... 8 1.5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT 2 Jaarverslag 2012 A Bestuursverslag Voorwoord, effectief en verantwoord............................. 5 1. Jaarverslag 2012: open en transparant...................

Nadere informatie

Jaarverslag De Sleutels 2014

Jaarverslag De Sleutels 2014 Jaarverslag De Sleutels 2014 Datum 23 juni 2015 Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord Jaarverslag 2014 3 1. Resultaten 4 2. Mensen 9 2.1 Algemeen 9 2.2 Beleid 10 2.3 In gesprek met onze klanten 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013 1 Jaarverslag 2012 17 mei 2013 Volkshuisvestingsverslag 2 3 Inhoud Volkshuisvestingsverslag Kengetallen 4 Voorwoord van de bestuurder 6 Bestuursverslag 9 In 2015 12 1 Betaalbaar wonen in leefbare wijken

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW.

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raad Onderwerp: V200901334 Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raadsvoorstel Stichting Woonveste (hierna: Woonveste) verzoekt de gemeente om de limiet in de achtervangovereenkomst

Nadere informatie

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2013

Jaarverslag over het boekjaar 2013 Jaarverslag over het boekjaar 2013 Naam toegelaten instelling : Stichting R&B Wonen Gemeente waarin instelling is gevestigd : Gemeente Borsele Statutair werkgebied : De Bevelanden Primair werkgebied :

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

23 april 2014. Jaarverslag Mitros 2013

23 april 2014. Jaarverslag Mitros 2013 23 april 2014 Jaarverslag Mitros 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Deel I Voornemens en resultaten... 5 1. Voornemens en resultaten 2013... 6 Deel II Mens... 10 2. Klantbenadering en dienstverlening...

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 19 juni 2015

Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken deltawonen 2014 2 Inhoudsopgave jaarstukken 2014 1. Fundament voor de toekomst... 5 1.1 Fundament voor de toekomst... 7 1.2 De klant voorop... 9 1.3 Duurzaam bouwen

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Investeren in woningbouw en maatschappelijke opgaven

Jaarverslag 2007. Investeren in woningbouw en maatschappelijke opgaven Jaarverslag 2007 Investeren in woningbouw en maatschappelijke opgaven Jaarverslag 2007 2 JAARVERSLAG OUDEWATER 2007 Voorwoord De druk op de woningcorporaties vanuit de maatschappij wordt steeds zwaarder

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 16 juli 2013

Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar info@volksbelangwbd.nl 1 Inhoud 1. TERUGBLIK OP 2012... 4 1.1. Politieke ontwikkelingen...4 1.2. Maatschappelijke ontwikkelingen...6

Nadere informatie