Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus AD Meppel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel"

Transcriptie

1 jaarverslag

2 A L G E M E N E G E G E V E N S Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel Postadres: Internet: Postbus AD Meppel Telefoon: Telefax: Bezoekadres centraal kantoor: Blankenstein 560 in Meppel Datum van oprichting: 23 maart 1914 Datum en nummer van het Koninklijk Besluit waarbij de instelling is toegelaten: 05 augustus 1914, nummer 38 Laatste statutenwijziging: 07 oktober 2010 Inschrijving Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel: nummer Jan ter Wal woonde 78 jaar in een huurwoning van Woonconcept Inschrijving in Nationaal Register Volkhuisvestinginstellingen te Huizen: nummer Instellingsnummer: L 0363

3

4 1 Voorwoord 5 Thema s 2 Onze huurders en onze woningen 9 3 Kwaliteit en kwantiteit van onze woningen 33 4 Inspelen op politieke en economische ontwikkelingen 41 5 Onze inzet voor zorg, welzijn en onderwijs 47 6 Interne organisatie 51 7 Financiën 59 8 Verbindingen 69 Governance 9 Ondernemingsbestuur Intern toezicht 91 Jaarrekening 11 Geconsolideerde jaarrekening Vennootschappelijke jaarrekening Overige gegevens 135 3

5 4

6 Voorwoord en inleiding was voor Woonconcept een dynamisch jaar. Op veel fronten zijn er veranderingen in gang gezet. We zijn in 2011 voortvarend gestart met De Klant Centraal. Dit lang beoogde organisatie veranderingstraject geeft precies aan waar we voor staan: onze klanten. Onderdeel van de organisatieverandering is invoering van het Dynamisch Onderhoud. Ook hier stellen we onze klanten centraal. Voor de uitvoering van het binnenonderhoud is niet onze planning het uitgangspunt, maar de wens van de klant. Onze dienstverlening is weer zodanig op niveau dat het KWH-label opnieuw aan Woonconcept is toegekend. Wij zijn daar trots op want het betekent dat onze huurders Woonconcept weten te waarderen. Dat blijkt ook wel uit de hoge cijfers die de huurders ons gaven: tussen de 6,8 en de 8,1. Bovendien hebben de huurders aangegeven ons vooral sociaal, vriendelijk en betrouwbaar te vinden. Dit zijn cruciale kernwaarden voor ons! We kunnen er trots op zijn dat onze huurders Woonconcept als zodanig ervaren. In 2011 is een begin gemaakt met het formuleren van de strategische visie Met een groot aantal stakeholders hebben we gesprekken gevoerd om van hen te horen hoe zij naar de toekomst kijken in relatie tot de maatschappelijke opgave van Woonconcept. In de nieuwe strategische visie zal Woonconcept uiteraard rekening houden met maatschappelijke en economische ontwikkelingen en daardoor gewijzigde omstandigheden. Dit zowel bij onze samenwerkingspartners als in het algemeen. Meer dan in het verleden zullen we kritische keuzes moeten maken. Immers, ook de woningcorporaties beschikken niet meer over de financiële mogelijkheden die de afgelopen jaren aanwezig waren. Daarbij is van belang dat de bedrijfsvoering op orde is. Daaraan is in 2011 hard gewerkt. Financieel staat Woonconcept er niet slecht voor, maar de dalende trend van het eigen vermogen moet in de komende jaren wel gestopt worden. De afgelopen jaren is dit substantieel gedaald, maar we zitten zeker niet in de gevarenzone. In 2011 is een bezuinigingsopgave geformuleerd, die moet leiden tot verlaging van de bedrijfslasten en verhoging van de inkomsten. De wereld om ons heen verandert. Vanzelfsprekendheden uit het verleden zijn getransformeerd in onzekerheden voor de toekomst. Met de acties die in 2011 zijn ingezet, hoopt Woonconcept tijdig een antwoord voor de toekomst paraat te hebben. De verwachting is dat de vraag naar (goedkope) huurwoningen in de nabije toekomst zal toenemen. Drie redenen zijn daarvoor aan te wijzen. Ouderen zullen gezien hun persoonlijke omstandigheden de voorkeur geven aan huren boven een eigen woning. De flexibiliteit op de arbeidsmarkt maakt het voor velen niet haalbaar om een eigen woning te kopen. De flexibiliteit in het persoonlijk leven van velen maakt dat huren daarbij beter past dan kopen. Niet alleen op de koopmarkt is sprake van stagnatie. Op de huurmarkt is de doorstroming langzaam maar zeker aan het afnemen. De economische crisis verhuizen kost immers geld, ook voor huurders en de inkomenseisen die moeten worden gehanteerd, zijn hiervoor verklaringen. Een andere verklaring is dat bij nieuwe verhuringen de huur wordt verhoogd. Juist voor huurders die lang in dezelfde woning hebben gewoond, zal dat een stijging van de huur 5

7 V o o r w o o r d e n i n l e i d i n g betekenen, die vaak als onoverkomelijk wordt gezien. Samenvatting financiële ontwikkeling Woonconcept Met het model van Huur op Maat was Woonconcept in staat de huren in overeenstemming met de kwaliteit van de woning en het inkomen van de huurder te houden. Ondanks dat dit model in de evaluatie positief is beoordeeld, heeft de Minister van BZK besloten dat Huur op Maat voor de toekomst niet mag worden toegepast. Woonconcept betreurt dit. Het stopzetten van het experiment Huur op Maat is ernstig. Nog ernstiger is het voornemen van het Kabinet om het kooprecht voor huurders in te voeren. Dit betekent dat corporaties 75% van hun woningen beschikbaar moeten houden voor verkoop aan huurders en/of andere belangstellenden. Zowel voor de koop- als de huurmarkt heeft dit grote, en naar het oordeel van Woonconcept onaanvaardbare gevolgen. Woonconcept zal zich met alle beschikbare middelen verzetten tegen invoering van dit kooprecht. Vanzelfsprekend hebben wij in 2011 meerdere keren overlegd met de huurdersorganisaties. Ook is er een nieuwe commissaris op voordracht van de huurdersorganisaties benoemd. Woonconcept hecht belang aan een goede relatie met de huurdersorganisaties. Niet alleen de vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties willen wij bedanken voor hun goede inzet. Ook zijn wij de leden en plaatsvervangende leden van de sociale urgentiecommissie en de klachtencommissie erkentelijk voor de door hen in 2011 uitgevoerde werkzaamheden was voor Woonconcept een dynamisch jaar. Er is veel gebeurd en veel werk verzet. Dat kan alleen met betrokken en gemotiveerde medewerkers. Zij hebben in 2011 laten zien waar zij voor staan. Hart voor de huurders van Woonconcept en hart voor Woonconcept als organisatie. Mr Sandra Korthuis, Directeur-bestuurder Wij hebben in 2011 een positief operationeel resultaat (zonder waardeveranderingen) gerealiseerd van bijna 10 miljoen. Dit is ongeveer 1,6 miljoen lager dan de begroting van Het lagere resultaat wordt onder andere veroorzaakt door: - een eenmalige afwaardering van de woonwinkels voor 2,2 miljoen; - lagere rente van 1,1 miljoen; - niet begrote uitgaven voor projectsteun aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de Vogelaarheffing; - kosten voor de organisatieverandering; - hogere lokale belastingen. Wij zijn tevreden met het behaalde resultaat. We hebben de meeste van onze plannen voor 2011 ook financieel gezien kunnen realiseren. Het resultaat na waardeveranderingen is uiteindelijk 32 miljoen negatief, in 2010 was dit nog 64 miljoen negatief. We hebben in 2011 onze verwachtingen met betrekking tot toekomstige verkopen weer tegen het licht gehouden. We besloten de verwachte verkopen van bestaande woningen verder naar beneden bij te stellen met een afwaardering van het vastgoed als gevolg. In 2011 zijn de operationele kasstromen nog voldoende om aan onze verplichtingen te voldoen. Op langere termijn kunnen de kasstromen onder druk komen te staan. We zullen de investeringen in onderhoud en nieuwbouw nog meer afstemmen op de verkopen en vrij beschikbare kasstromen. De stijging van de leningportefeuille zorgt voor steeds hogere rentelasten. De operationele kasstroom moet groeien om de hogere rentelasten te kunnen blijven betalen. Woonconcept is een financieel gezonde organisatie en we zien het als een 6

8 V o o r w o o r d e n i n l e i d i n g noodzaak dit ook zo te houden. Onze huurders zijn daarbij gebaat; alleen dan kunnen we onze woningen ook op langere termijn betaalbaar houden. We blijven daartoe kritisch naar onze organisatie kijken en we moeten mogelijkheden benutten om onze inkomsten te verhogen en uitgaven te verlagen. Hierbij moeten we uiteraard rekening houden met interne en externe ontwikkelingen zoals de aangekondigde heffing voor de huurtoeslag. Die moeten corporaties vanaf 2014 mogelijk zelf betalen. Voor Woonconcept kan dit een extra jaarlijkse kostenpost van circa 3 miljoen bedragen. Vermogentechnisch staat Woonconcept er prima voor. We kunnen wel een stootje hebben. Voor de langere termijn voorzien wij nog een lichte daling van ons Eigen Vermogen, maar blijven we vooralsnog ruim boven de door het Centraal Fonds Volkshuisvesting gehanteerde ondergrens. Door de huidige crisis en de gevolgen daarvan en de aangekondigde nieuwe Woningwet is de toekomst van de corporatiesector onzekerder geworden dan we de laatste jaren gewend waren. Wij zijn alert om tijdig op ontwikkelingen te anticiperen. Daarmee waarborgen we de continuïteit van onze organisatie en blijven een betrouwbare partner voor onze huurders. 7

9 8

10 2 Onze huurders en onze woningen De missie van Woonconcept was, is en blijft het verschaffen van veilige en betaalbare huisvesting voor diegenen die daar zelf niet in kunnen voorzien en we nemen onze verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de leefbaarheid in ons werkgebied vanuit een oprechte en sociale betrokkenheid. In 2011 zijn we gestart met de implementatie van onze nieuwe klantvisie. De mogelijkheden om diensten te leveren aan onze klanten (huurders en woningzoekenden) zijn veranderd. Ook onze digitale dienstverlening gaat verbeteren. Het gemak voor onze klanten neemt toe; tegelijk boeken wij efficiencywinst en besparing van kosten. De relatief dure woonwinkels kunnen (eerst deels) sluiten. Waar nodig leveren we maatwerk en de lokale betrokkenheid bij leefbaarheid blijven we garanderen. Bovendien richten we een Klantcontactcentrum in. Sterker nog: we gaan zelfs meer inzetten op het verbeteren van leefbaarheid, samen met partnerorganisaties. Wij willen graag dat onze huurders prettig kunnen wonen. Daarbij is een veilige en schone woonomgeving belangrijk. Het begrip leefbaarheid is erg breed en wordt in de sector op verschillende manieren uitgelegd. Voor ons geldt: leefbaarheid is de waardering die bewoners toekennen aan de kwaliteit van het wonen in een wooncomplex, buurt of wijk op zowel fysiek als sociaal terrein. We dragen daaraan bij vanuit dagelijks beheer en door herstructurering in wijken, buurten en straten. Bewonersconsulenten, buurtbeheerders en huismeesters zijn dagelijks aan de slag om het sociale klimaat in de wijken te verbeteren. Vaak doen we dit samen met anderen, zoals gemeenten, politie, welzijnsinstellingen en zorgpartijen. Over ons werk op sociaal gebied en voor leefbaarheid, kunt u meer lezen in hoofdstuk 2.2. KWH Voor woningcorporaties bestaat een speciaal keurmerk. Dit wordt na een uitgebreide meting en bij een positief resultaat, verstrekt door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). In 2011 is ook bij ons zo n nieuwe meting verricht. Mede dankzij een gerichte interne campagne, maar vooral door de inzet van onze medewerkers, hebben we het label in 2011 opnieuw gehaald. Dit betekende goede cijfers en feitelijke complimenten (sociaal, vriendelijk en betrouwbaar) van onze klanten. Zowel leiding als medewerkers zijn trots op deze waardering! Ook in samenwerking met het KWH verrichten we al enige tijd after sales ; onderzoeken naar de tevredenheid van klanten over onze dienstverlening. We gebruiken de resultaten daarvan om waar mogelijk de kwaliteit van onze uitvoering te verbeteren. 9

11 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N 2.1. Het verhuren van woningen Doelen en prestaties In dit hoofdstuk komen de volgende doelen aan de orde. De normen zijn gesteld in de begroting van Doelstellingen Eenheid Score 2011 Norm 2011 Score 2010 Huurachterstand op maandbasis van zittende huurders % 6,4 6,5 6,4 Vorderingen vertrokken huurders waarde Leegstand door frictie, verhuurbaarheid % 0,26 0,45 0,44 Leegstand totaal inclusief verkoop, sloop, herstructurering en calamiteiten % 1,57 2,0 1,61 Klachtenonderhoud waarde Klachtenonderhoud aantal Mutatieonderhoud waarde Mutatieonderhoud aantal Mutatiegraad % 9, ,71 Acceptatiegraad eerste aanbieding % ,6 Conclusie Praktisch alle in 2011 gestelde doelen op het gebied van verhuren van woningen zijn gehaald! Klant Centraal Het aanpassen aan de organisatie naar de nieuwe klantvisie, is een enorme uitdaging. We plaatsen de klant centraal, nog meer dan in het verleden. Dat betekent dat we al onze werkprocessen analyseren en waar nodig aanpas- sen. We vernieuwen of veranderen interne ICT-systemen. De website krijgt een nieuwe vormgeving en nog meer mogelijkheden om diensten te verlenen. We verwachten dat onze klanten veel profijt hebben bij alle geplande organisatieveranderingen, waarvoor in 2011 de voorbereidingen zijn gestart. Dat monitoren we nauwkeurig. Voor het doorvoeren van alle veranderingen is een groot intern project opgestart. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk Betaalbaarheid Zeker de afgelopen jaren is de betaalbaarheid van wonen een belangrijke zorg geworden. Het blijft dan ook voor ons een beleidsspeerpunt. Dit houdt onder meer in dat Woonconcept haar huurwoningen betaalbaar wil houden voor de lagere inkomensgroepen. Woningcorporaties investeren onrendabel (sociale huurprijzen zijn nooit hoog genoeg om de investering terug te kunnen verdienen) in nieuwbouw voor de sociale sector. Daardoor blijven huren zo laag mogelijk. Woonconcept kiest er (zoals veel andere corporaties) voor dat de jaarlijkse huurverhoging inflatievolgend is: in 2011 leidde dat tot een huurverhoging van 1,3%. Specifieker voor Woonconcept geldt dat wij met veel succes hebben deelgenomen aan het experiment Huur op Maat (HoM). Met deze methode werd niet langer een algemene, aan de woningen gebonden (onzichtbare) huurkorting, toegekend. De korting wordt alleen gegeven aan huishoudens die daar, op basis van hun huishoudinkomen, recht op hebben. Hierdoor is het mogelijk de huren van alle woningen meer in overeenstemming te brengen met de kwaliteit en marktwaarde. Kortom: een lager inkomen betekent een lagere huurprijs. Voor corporaties zou HoM kostenneutraal moeten zijn. De totale huuropbrengst van woningen waar een HoM-overeenkomst werd afgesloten was in ,06 % lager dan volgens het oude streefhuurbeleid. 10

12 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV, trekker van het experiment) heeft HoM in 2011 geëvalueerd. De uitkomsten zijn overwegend positief en de huurders kunnen zich in grote meerderheid vinden in een dergelijke benadering. De doelstellingen worden gehaald. Er zijn meer woningen beschikbaar gekomen voor mensen met lagere inkomens, de keuzevrijheid is vergroot, het volkshuisvestelijke geld is transparanter en doelmatig besteed en de relatie tussen prijs en kwaliteit is verbeterd. HoM stopt ondanks succes In de laatste week van juni 2011 heeft de SEV de minister geadviseerd over HoM. Gevraagd is de mogelijkheden verder te verkennen en toepassing lokaal mogelijk te maken. De minister van BZK heeft in januari 2012 tot onze grote spijt zonder duidelijke argumentatie besloten dat het experiment per 1 april 2012 moet worden stopgezet. Als de Tweede Kamer niet anders beslist, dan betekent dit het einde van een mooi en goed werkend instrument. Woonconcept moet daarom begin 2012 een nieuw huurbeleid ontwikkelen. Jaarlijks voerde Woonconcept ten behoeve van de toepassing van HoM een inkomenstoets uit. Verandering van inkomen kon gevolgen hebben voor de zittende huurders met een HoM-overeenkomst voor wat betreft de te betalen huur. Uiteindelijk heeft deze toets in 2011 geleid tot een extra huuropbrengst van 3,2 % (inclusief de reguliere jaarlijkse huurverhoging) van de HoM-overeenkomsten. Onze mening over het stopzetten van HoM hebben we via een brief aan het ministerie verstrekt. Bovendien hebben we waar mogelijk ons standpunt toegelicht in de media Huurachterstanden Woonconcept hanteert een sociaal en strak incassobeleid. Daarbij werken we zowel preventief als curatief bij betalingsproblemen. Huurders We hebben in 2011 begroot dat de huurachterstand niet meer dan 6,5% mocht bedragen. Dit percentage hebben we maandelijks gemeten. Het gemiddelde percentage aan huurachterstand van al onze huurders bedroeg 6,4% (inclusief maatschappelijk vastgoed). Deze doelstelling is dus gehaald. We merken wel op dat de streefcijfers van onze Woonwinkels niet zijn gehaald. Doordat Maatschappelijk Vastgoed zijn doelstelling heeft gehaald, is de totale doelstelling wel gehaald. Assen heeft een achterstandspercentage van 11,8% en dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2010 (6,6%). Het streefcijfer was 6,0%. Hoogeveen heeft in 2011 een percentage van 8,6% gehaald, de doelstelling was 7,0%. Het achterstandspercentage in 2010 was 7,7%. Meppel heeft met een score van 7,3% ook de doelstelling (6,8%) niet gehaald. Ook in Meppel is het cijfer ten opzichte van 2010 (6,5%) gestegen. Steenwijk heeft met een score van 6,4% in 2011 een minder goed resultaat neergezet dan verwacht. Het begrote percentage bedraagt 6%. Het gehele jaar 2011 is het percentage onder de 6% geweest. De stijging wordt met name veroorzaakt door de maand december waarin meer achterstanden zijn ontstaan. Het percentage was 5% in Oorzaak De oorzaak voor de stijging van de achterstanden in de Woonwinkels wijten wij met name aan de economische crisis. Mensen met een kleine portemon- 11

13 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N nee merken direct kostenverhogingen en inkomstendalingen. Maar we merken ook dat huurders met een hoger inkomen (die normaal gesproken trouw de huur betalen) vaker betalingsproblemen krijgen. Het reduceren van huurachterstanden vraagt dus om een structureel actief en preventief incassobeleid. We willen huurachterstanden zo laag mogelijk houden door huurders met een achterstand al in een zeer vroeg stadium te attenderen op (dreigende) problemen. Dan kunnen we tijdig betalingsmogelijkheden aanbieden die afgestemd zijn op de financiële situatie van de huurder. Bovendien worden zo incassokosten en huisuitzettingen zo veel mogelijk voorkomen. Daarom stimuleren we automatische betaling, telefonische incasso, samenwerking met andere partijen en het afleggen van huisbezoeken aan huurders met betalingsproblemen. Aan overige vorderingen zoals mutatie- en servicekosten stond eind 2011 een bedrag open van ,-. Dit bedrag bestaat uit servicekosten, mutatiekosten, keukenopties, enzovoort en heeft betrekking op zowel actieve als vertrokken huurders. Dit is een daling ten opzichte van 2010 met ,-. Sinds 2007 is een daling in deze vorderingen zichtbaar. Dit is te danken aan een beter betalingsgedrag bij de vertrokken en zittende huurders en een actiever incassobeleid Deurwaarderszaken Op 31 december 2011 hadden wij bij 365 (actieve en vertrokken huurders) deurwaarderszaken uitstaan voor een bedrag van ,-. Dit is een daling ten opzichte van 2010 met ,-. In 2009 en 2010 was er sprake van een stijging. Het gemiddelde bedrag per deurwaarderszaak is licht gestegen ( 1.774,- naar 1.821,-). De daling ten opzichte van 2010 is deels te danken aan het preventieve incassobeleid. Schuldpreventie Gezien de behaalde cijfers over 2011, de huidige economische situatie, de bezuinigingsacties bij de gemeenten en de te verwachten wetswijzigingen, bijvoorbeeld op de Wet werk en bijstand en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, willen we nog meer investeren in schuldpreventie. In februari 2011 is een convenant gesloten met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Doel van het convenant is een vroegtijdige signalering van betalingsproblemen bij huurders. Ook willen we gezamenlijk een oplossing vinden voor die huurders die zich in een problematische schuldhulpverlening bevinden. In 2012 wordt besloten of het convenant wordt verlengd. Vorderingen op vertrokken huurders De huurvordering op vertrokken huurders bedroeg op 31 december ,-. Eind 2010 stond er in totaal ruim ,- open Ontruimingen Woonconcept wil het aantal ontruimingen tot een minimum beperken. Om dit te bereiken, hanteren we een adequaat incassobeleid. We wijzen huurders met een achterstand in een zeer vroeg stadium op achterstallige betaling. Daarbij bieden we diverse betalingsmogelijkheden aan. Ook worden andere instanties ingeschakeld zoals de GKB (Gemeentelijke Kredietbank) en GSD (Gemeentelijke Sociale Dienst). Het doel hiervan is in overleg met de huurder tot een oplossing te komen en incassokosten te besparen. Dat lukt niet altijd, zie de tabel op pagina 12. Cijfers zijn per gemeente en uitgesplitst naar reden van ontruiming. Tussen haakjes de gegevens uit

14 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N Gemeente Aantal Huurschuld Overlast Hennepplantage Assen 1 (1) 0 (1) 1(0) 0 (0) Hoogeveen 19 (14) 19 (13) 0 (0) 0 (1) Meppel 9 (12) 9 (11) 0 (0) 0 (1) Steenwijkerland 16 (11) 14 (9) 0 (2) 2 (0) Totaal 45 (38) 42 (34) 1 (2) 2 (2) Het aantal ontruimingen op grond van huurschuld is aanzienlijk gestegen, met name in Steenwijkerland en Hoogeveen. De oorzaak van de stijging kan liggen in de economische crisis Leegstand en huurderving In 2011 heeft ons bezit dagen leeggestaan, wat neerkomt op 1,57% ten opzichte van het totaal aantal verhuurbare dagen. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar met 0,04%. Over 2011 leden wij in totaal ,- aan huurderving, een daling van ,- in vergelijking tot Deze daling is onder meer een gevolg van het wekelijks aanbieden van de vrijkomende woningen, het adequaat sturen op de procedure en het samenwerken met verhuurpartners voor het dure bezit in Assen. Daarnaast wordt er voor de woning waar mutatieonderhoud plaatsvindt, nauw contact gehouden met HomeTeam over de voortgang van de werkzaamheden. De hoogste leegstandspercentages zijn voor 0,51% als gevolg van verkoop, voor 0,33% als gevolg van sloop en voor 0,11% als gevolg van renovatie. nomen (zie tabel). In 2011 zijn 536 woningen binnen zeven dagen verhuurd (55%). Aansluitende verhuur uitgesplitst per gemeente Gemeente 0-2 dagen 2011 (2010) 0-7 dagen 2011 (2010) 0-31 dagen 2011 (2010) Assen 15,9% (12,5%) 31,8% (17,5%) 54,5% (45,0%) Hoogeveen 23,5% (25,2%) 48,3% (44,0%) 78,9% (79,8%) Meppel 30,1% (30,3%) 65,8% (60,1%) 83,6% (87,8%) Steenwijkerland 20,9% (15,9%) 51,5% (42,8%) 78,4% (80,7%) Acceptatie De gemiddelde acceptatiegraad van woningen die zijn aangeboden, is 71% (in 2010 nog 72,6%). Wanneer een woning door de eerste kandidaat wordt geaccepteerd, is dit 100%. Acceptatie door de tweede kandidaat is 50%, enzovoort. In Meppel en Hoogeveen zijn de percentages gedaald, terwijl in Assen en Steenwijk de cijfers zijn verbeterd ten opzichte van Acceptatie per gemeente in percentages Gemeente Percentage 2011 (2010) Assen 75,00% (57,58%) Hoogeveen 49,01% (53,81%) Meppel 66,42% (78,76%) Steenwijkerland 81,91% (65,98%) Aansluitende verhuur (binnen twee dagen verhuurd) In 2011 zijn de leegkomende woningen sneller verhuurd dan in In 2011 bedroeg het percentage aansluitende verhuur 24,9%. Dat wil zeggen dat 242 woningen binnen twee dagen van huurder zijn verwisseld. Dit is een stijging ten opzichte van 2010 met 0,05%. Met name het aantal woningen dat binnen drie tot zeven dagen is verhuurd, is in vergelijking met 2010 aanzienlijk toege- 13

15 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N Er zijn 744 woningzoekenden gevraagd naar de reden van hun weigering. De meest genoemde redenen staan in de onderstaande tabel. Reden weigering woning Persoonlijke omstandigheden 26% Woning te klein 22% Financiële situatie 14% Woonomgeving 10% Inmiddels andere woning gevonden 10% Ligging woning 8% Onderhoudsstaat woning 8% Klachtenonderhoud Voor het klachtenonderhoud was in 2011 een bedrag van ,- begroot. In totaal is ,- besteed. Woonwinkel Begroot Werkelijk Percentage van begroot Meppel ,5% Steenwijk ,8% Hoogeveen ,6% Assen ,1% Woonwinkel Begroot Werkelijk Percentage van begroot Assen ,7% Hoogeveen ,3% Meppel ,6% Steenwijk ,9% Mutatiegraad In 2011 zijn in totaal woningen leeggekomen. In Meppel bedroeg het aantal leeggekomen woningen 390, in Steenwijkerland 311, in Hoogeveen 306 en in Assen 39. Het aantal leeggekomen ruimtes van maatschappelijk vastgoed bedraagt 13 stuks. Jaar Gemiddeld Assen Hoogeveen Meppel Steenwijkerland ,69% 16,83% 9,47% 9,42% 9,83% ,64% 11,55% 8,29% 10,28% 9,11% ,28% 11,93% 8,99% 9,16% 9,80% De dalende mutatiegraad past bij de landelijke trend dat huurders minder geneigd zijn om te verhuizen door de gevolgen van de economische crisis Overige cijfers Mutatieonderhoud Voor het mutatieonderhoud was in 2011 een bedrag begroot van ,-. In totaal is hieraan een bedrag van ,- uitgegeven. De reden dat minder is uitgegeven ligt voornamelijk aan het feit dat de mutatiegraad over ,28% is. Begroot was 10% Bezoekersaantallen Het aantal bezoekers aan onze Woonwinkels is in 2011 aanzienlijk gedaald ten opzichte van de vorige jaren. Woonwinkel % daling Hoogeveen % Meppel % Steenwijk % Totaal % 14

16 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N Vanaf 2012 hebben wij gekozen voor een ander dienstverleningsconcept. We zorgen ervoor dat huurders en woningzoekenden voor meer zaken terecht kunnen op onze website. Zij kunnen meer vanuit huis en op een geschikt moment zaken met ons doen. De Woonwinkels zijn in 2012 nog deels open: later in 2012 worden ze volledig gesloten. De dienstverlening richt zich dan op de website en op telefonie, en op maatwerk voor uitzonderlijke zaken Automatische incasso We wilden graag dat ten minste 75% van onze huurders gebruik zou maken van automatische incasso. Eind december 2011 raakten we die doelstelling (74,0%). Maar eind 2010 was het totale percentage automatische betalers iets hoger: 74,4%. In diverse seniorencomplexen zijn informatieavonden gehouden met als thema Veiligheid en preventie. In het wooncomplex Alteveerstraat in Hoogeveen is samen met Stichting Welzijnswerk een aantal keren een seniorenrestaurant georganiseerd. We willen graag dat de bewoners zelf dit soort activiteiten organiseren, maar dit komt moeizaam van de grond Vluchtelingen/statushouders/pardonners Gemeente Taakstelling Aantal gehuisveste Aantal statushouders statushouders woningen Assen Hoogeveen Meppel Steenwijkerland In 2012 start een project om huurders die via een acceptgirokaart betalen, aan te moedigen tot een andere wijze van betaling. Daarbij is het in 2012 niet meer mogelijk via de pin te betalen in de Woonwinkels. Huurders die dat nog deden, zijn ook individueel benaderd om hun huur via automatische incasso te voldoen Doelgroepen van ons beleid De kerntaak van Woonconcept is het verschaffen van huisvesting aan mensen die hier om verschillende redenen niet zelf in kunnen voorzien. Het betreft hier ouderen, mensen met een fysieke en/of geestelijke beperking, mensen met een laag inkomen en vluchtelingen Ouderen We houden rekening met de specifieke woonwensen van senioren. In ons werkgebied hebben sommige woningen en wooncomplexen een leeftijdsgrens. Daarnaast investeren wij in recreatieruimtes en passen wij woningen en wooncomplexen aan voor bijvoorbeeld scootmobiels. Jaarlijks krijgen gemeenten een taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Woonconcept zorgt dat de statushouders woonruimte krijgen en in gemeentes waar meerdere corporaties actief zijn, worden de aantallen verdeeld tussen de corporaties. In Meppel en Assen is de taakstelling behaald. In Hoogeveen en Steenwijkerland blijft de realisatie achter en wordt het restant uit 2011 gevoegd bij de taakstelling voor Woonconcept heeft aan al haar taakstellingen voldaan om de door de gemeenten aangeboden statushouders te huisvesten Mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking Woonconcept bouwt ook voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking levensduurbestendige woningen. Hierover staat meer vermeld in Hoofdstuk 5 Maatschappelijk Vastgoed. Woningen worden regelmatig aangepast in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In overleg met de gemeente worden deze woningen verhuurd aan woningzoekenden die specifiek op zoek zijn naar een aange- 15

17 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N paste woning. In 2011 hebben we ,- geïnvesteerd in het aanpassen van woningen in het kader van de Wmo. Deze investering is grotendeels vergoed door de gemeenten. Het abonnement kunnen huurders afsluiten om kleine onderhoudsgebreken kosteloos door ons uit te laten voeren. Het abonnement wordt in maart 2012 ingevoerd. Woonconcept werkt samen met verschillende zorgorganisaties met als doel bewoners met een verstandelijke en/of fysieke handicap in de samenleving te laten participeren. Woonconcept realiseert het vastgoed voor de zorgpartijen en zij leveren de nodige zorg. Door aankopen, nieuwbouw en aanpassing in de bestaande voorraad of directe huisvesting in de bestaande voorraad wil Woonconcept voldoen aan de behoefte Woondiensten Woonconcept biedt een aantal aanvullende producten en diensten aan. Deze zijn gerelateerd aan wonen. Zo leverde Woonconcept in 2011 onder andere: - een kortingspas voor huurders; - een verzekeringspakket voor huurders; - gratis klein onderhoud; - uitgifte tuingereedschap. In 2011 heeft Woonconcept de bijdrage verhoogd voor het afsluiten van nieuwe huurcontracten, de zogenaamde administratiekosten. Dit is jarenlang gehouden op 16 en wordt nu 25. Ook is Woonconcept gestopt met het uitdelen van gratis verhuisdozen voor nieuwe huurders. Deze maatregelen zijn genomen in het kader van de bezuinigingen en het verhogen van inkomsten. Op 31 december 2011 hadden 389 huurders een huurderspakketpolis afgesloten via Rivez. Deze verzekering wordt aangeboden om te voorkomen dat huurders onverzekerd wonen Woonruimteverdeling Woningzoekenden en/of huurders kunnen punten sparen om voor een woning in aanmerking te komen. Na inschrijving verdienen woningzoekenden een punt per maand. Als een woning aangeboden wordt, kunnen belangstellenden met punten zich daarvoor melden. De belangstellende met de meeste punten krijgt de woning als eerste aangeboden. In mei 2011 is gestart met de pilot uitgifte tuingereedschap. Huurders kunnen tegen betaling van 10,- borg per apparaat tuingereedschap lenen in de Woonwinkel. Het doel hiervan is het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken door verzorging van tuinen. Wij voeren hiervoor een actief tuinenbeleid. Het biedt een goed alternatief voor huurders die zelf niet (kunnen) beschikken over tuingereedschap. Overigens kunnen in Hoogeveen ook huurders van Domesta gebruikmaken van het tuingereedschap. Een enkele keer bieden we een woning direct te huur aan. Dit betreft vooral luxere woningen met hogere huurprijzen. We hebben onze woningen tien jaar aangeboden via het huis-aan-huisblad Wonerije. Vanaf 1 januari 2011 wordt het woningaanbod wekelijks op de website gepubliceerd. De Wonerije heeft nu de status van nieuws- en informatieblad (zonder woningaanbod) en verschijnt nu eens per drie maanden. Voorheen werden de reparaties waarvoor de huurder zelf verantwoordelijk was, voor rekening van Woonconcept uitgevoerd. In het kader van de bezuinigingen is in 2011 besloten het abonnement kleinonderhoud in te gaan voeren. Ingeschreven woningzoekenden Op 31 december 2011 staan bij ons woningzoekenden ingeschreven. Dit is een lichte stijging (van 34 personen) ten opzichte van vorig jaar. 16

18 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N Uitgesplitst per gemeente bedroeg het aantal woningzoekenden in Assen 530, in Hoogeveen 4.360, in Meppel 6.343, in Steenwijkerland en in overige gemeenten Het aantal actief woningzoekenden (dat in 2011 minimaal één keer op ons aanbod heeft gereageerd) bedraagt Dit is 10,5% van het totale aantal woningzoekenden. In de onderstaande tabellen wordt het aantal woningzoekenden toegelicht. Actief woningzoekenden per gemeente Gemeente Actief woning- Actief woningzoekenden 2011 zoekenden 2010 Assen Hoogeveen Meppel Steenwijkerland Overig Totaal Passief en actief ingeschreven woningzoekenden per leeftijdscategorie Leeftijd Passief Actief Totaal Tot 25 jaar 82,8% ,2% jaar 84,4% ,6% jaar 86,3% ,7% jaar 90,7% ,3% jaar 95,6% ,4% jaar 96,2% ,8% Vanaf 75 jaar 95,6% ,4% Passief en actief ingeschreven woningzoekenden per inschrijfduur Inschrijfduur Passief Actief Totaal Tot 1 jaar Van 1 tot 2 jaar Van 2 tot 3 jaar Van 3 tot 4 jaar Van 4 tot 5 jaar Meer dan 5 jaar Totaal Inschrijvingen Gemeente Aantal nieuwe ingeschreven Aantal nieuwe ingeschreven woningzoekenden 2011 woningzoekenden 2010 Assen Hoogeveen Meppel Steenwijkerland Overig Het totaal aantal nieuwe inschrijvingen (3466) is lager dan het in 2010 was (namelijk 4005). Toch is het aantal woningzoekenden gestegen. Dit komt omdat zich minder mensen hebben uitgeschreven (3432) dan er nieuwe inschrijvers zijn. Een belangrijke reden hiervan is de verminderde doorstroming. De woningmarkt zit vast. Mensen blijven zitten waar ze zitten. Urgentie We kennen drie soorten urgentie: - acute urgentie: door overmacht ontstane situaties, bijvoorbeeld door brand of gerechtelijke huuropzegging van een bedrijfswoning door faillissement. In die gevallen krijgt de gedupeerde meteen een urgente status. Dit geldt ook voor een verbroken relatie waarbij meeverhuizende kinderen betrokken zijn. 17

19 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N - medische urgentie: aanvragen voor een medische urgentie leggen wij voor aan medisch specialisten. Een consult bedraagt 25,-. Deze kosten berekenen wij door aan de aanvrager. - sociale urgentie: aanvragen voor een sociale urgentie worden beoordeeld door de urgentiecommissie. De behandeling van een aanvraag bedraagt 25,- en ook deze kosten komen voor rekening van de aanvrager. In 2011 zijn er in totaal 218 urgenties verleend. Dit is een behoorlijke daling ten opzichte van 2010 toen er aan 296 woningzoekenden urgentie werd verleend. Het verschil tussen 2010 en 2011 is toe te schrijven aan de daling van urgenties door relatiebreuken (36) en medische urgenties(30). Het aantal urgenties (145) door relatiebreuk blijft verreweg het grootst. Gemeente Relatie- Soc. Medisch Finan- Ver- Overig Cala- Totaal breuk cieel koop miteit Assen 0 Hoogeveen Meppel Steenwijkerland Overig Totaal Aantal ingediende verzoeken voor sociale urgentie per gemeente Gemeente Aanvragen Als urgent beoordeeld Hoogeveen Meppel Steenwijkerland Totaal Wachttijden Woonconcept hanteert al jaren het systeem van voorinschrijving en toewijzingsbeleid op basis van wachttijden. Dit aanbodmodel is in ons werkgebied algemeen bekend en wordt als transparant, duidelijk en eerlijk ervaren. Woningzoekenden schrijven zich daarom bij voorbaat tijdig in, ook al is er op dat moment nog geen duidelijke wens om te verhuizen. Gemeente Geaccepteerde Gemiddeld aantal woningen maanden ingeschreven Assen Hoogeveen Meppel Steenwijkerland Aanvragen Als urgent beoordeeld Aanvragen Als urgent beoordeeld Aanvragen Als urgent beoordeeld Een nadeel van dit systeem is het vertekende beeld van de wachttijd, doordat wordt gekeken naar inschrijving. Het lijkt alsof de wachttijd voor Steenwijkerland 39, Hoogeveen 35 en Meppel 70 maanden is. 18

20 O N Z E H U U R D E R S E N O N Z E W O N I N G E N Veel realistischer is het te kijken naar de actieve wachttijd. Dit is de tijd tussen de eerste reactie van een woningzoekende op een woning en het moment waarop we die persoon een woning kunnen aanbieden. Dan blijkt dat woningzoekenden in 2011 alleen in Meppel langer dan een jaar wachttijd hebben. In Hoogeveen en Steenwijkerland gaat het om 11 maanden. Urgent woningzoekenden krijgen bovendien binnen drie maanden gegarandeerd een woning. Actieve wachttijd per gemeente Gemeente Maanden Maanden Aantal inschrij- wacht- aanbie- jaar jaar jaar jaar jaar jaar ving tijd dingen Assen Hoogeveen Meppel Steenwijkerland De kolommen met één jaar, twee jaar, enzovoort, tonen het aantal aanbiedingen tot één jaar na de datum van de eerste reactie. Dus: de actieve wachttijd. De woningmarkt in Meppel is, net zoals vorig jaar, het krapst en die in Assen het ruimst. Ons bezit in Assen is wel eenzijdig en bestaat vooral uit dure appartementen. Dit beeld is al jaren constant. Woningaanbod In 2011 zijn vrijkomende woningen alleen op internet gepubliceerd. In de volgende tabellen wordt ons woningaanbod toegelicht. Aanbod per gemeente per huurcategorie Categorie Assen Hooge- Meppel Steenwijk- Totaal Totaal veen erland 2010 Goedkoop ( 0 tot 361,66) Met huurtoeslag betaalbaar ( 361,66 tot 554,76) Middelduur ( 554,76 tot 652,52) Duur (vanaf 652,52) Totaal Totaal Aanbod per gemeente per woningtype Type woning Assen Hooge- Meppel Steenwijk- Totaal Totaal veen erland 2010 Appartement met lift Appartement zonder lift Benedenwoning Bovenwoning Eengezinswoning Kamer Atelierwoning Seniorenwoning Totaal Totaal Het totale aantal reacties is gestegen ten opzichte van Het gemiddeld aantal reacties op de goedkope en met huurtoeslag betaalbare huurwoningen is gestegen. De vraag naar betaalbare huurwoningen is dus aan het stijgen. Op de middeldure woning is aanzienlijk minder gereageerd in 2011 dan in Het gemiddeld aantal reacties op de dure huur is wel iets gestegen. 19

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Aan: Van: Colleges van b en w Regio Alkmaar PORA Wonen 1 april Onderwerp: Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS. Postadres : Postbus 154 : 7940 AD Meppel. : info@woonconcept.nl : www.woonconcept.nl

ALGEMENE GEGEVENS. Postadres : Postbus 154 : 7940 AD Meppel. : info@woonconcept.nl : www.woonconcept.nl Koning opent Onderwijspark Ezinge in Meppel Minister Blok op bezoek in Steenwijk-West ALGEMENE GEGEVENS Naam toegelaten instelling Vestigingsgemeente : Stichting Woonconcept : Meppel Postadres : Postbus

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Ruimte maken om thuis te geven

Ruimte maken om thuis te geven Ruimte maken om thuis te geven samenvatting Ondernemingsplan woondiensten Aarwoude 2012-2015 Ruimte maken om thuis te geven De kubus is een ruimtelijke puzzel die opgelost kan worden door de juiste keuzes

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt

Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt Woningcorporatie Woonconcept verhuurt en beheert ongeveer 12.500 woningen in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. Wij hebben een gevarieerd

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 AlleeWonen, Jos Hendrickx Laurentius, Ties Teeuwen WonenBreburg, Bruno Gruijters Klik voor Wonen, Rian Rommens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschikbaarheid

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur Bemiddelingsysteem Woningen te huur Verantwoording Service- en dienstverlening Huidige situatie Optiemodel: woningzoekenden nemen opties en op basis van inschrijfduur komt men in de optierij. Toewijzing

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Plezierig wonen in Hofstede Elderom 20 huurappartementen aan de Hohenzollern, Boc van Mere en Cuijlenburg te Boxmeer

Plezierig wonen in Hofstede Elderom 20 huurappartementen aan de Hohenzollern, Boc van Mere en Cuijlenburg te Boxmeer Plezierig wonen in Hofstede Elderom 20 huurappartementen aan de Hohenzollern, Boc van Mere en Cuijlenburg te Boxmeer Huren in een wijk met karakter Hofstede Elderom is een wijk met karakter in het noordelijke

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Wonen in Hoogeveen als u ouder wordt

Wonen in Hoogeveen als u ouder wordt Wonen in Hoogeveen als u ouder wordt Woningcorporatie Woonconcept verhuurt en beheert ongeveer 12.500 woningen in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. Wij hebben een gevarieerd woningaanbod,

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

De klant centraal. jaarverslag

De klant centraal. jaarverslag De klant centraal jaarverslag 1 Voorwoord en inleiding 5 Thema s 2 Onze huurders en onze woningen 8 3 Kwaliteit en kwantiteit van onze woningen 29 4 Inspelen op politieke en economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Overzicht kengetallen Inleiding 2

Overzicht kengetallen Inleiding 2 INHOUD Overzicht kengetallen 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en woningzoekenden naar herkomst 3 2.3 Woningzoekenden 4 2.4 Zittende huurders 5 3.

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie