Verzekeringsreglement beroepsvaart 5. Verzekeringsreglement inboedel 19. Tegemoetkoming exploitatieverlies 25. Clausuleblad terrorismebestrijding 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsreglement beroepsvaart 5. Verzekeringsreglement inboedel 19. Tegemoetkoming exploitatieverlies 25. Clausuleblad terrorismebestrijding 27"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Verzekeringsreglement beroepsvaart 5 Verzekeringsreglement inboedel 19 Tegemoetkoming exploitatieverlies 25 Clausuleblad terrorismebestrijding 27 Noord Nederland Rechtvaardig Rubriek I Algemene voorwaarden 30 Rubriek II Bijzondere voorwaarden rechtsbijstand 42 Rubriek III Bijzondere voorwaarden incassobijstand 44 Algemene sleepconditiën 1946 c.q baggerconditiën 48 Nederlandse sleepconditiën Sleepconditiën Algemene voorwaarden voor de huur en verhuur van sleep- en duwboten in het baggerbedrijf Algemene duwconditiën Conditiën voor het assisteren van duweenheden 61 Nederlandse beurspolis voor aansprakelijkheid (N.B.A. 2007) Algemene en Bijzondere Voorwaarden 64 Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 78 Vezekeringscertificaat RaetsMarine Insurance B.V. 88 Algemene voorwaarden particulieren Bijzondere voorwaarden rechtsbijstand particulieren Collectieve ongevallenverzekering 118 Collectieve ongevallenverzekering - Clausule terrorismedekking Algemene Verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Inhoudsopgave

2 Verzekeringsreglement beroepsvaart Artikel 1. Verzekering 2. Gevaren waartegen verzekerd 3. Eigen gebrek 4. Eigen schuld 5. Vaargebied 6. Aanvang, duur en einde van de verzekering 7. Keuring vaartuigen 8. Kennisgeving wijzigingen 9. Verzekerd bedrag 10. Vergoeding schade 11. Aanvaringsaansprakelijkheid 12. Maximum vergoeding per gebeurtenis 13. Totaal verlies 14. Vergoeding machineschade 15. Maximum vergoeding machineschade 16. Hydraulische en elektrische installaties 17. Nautische en/of elektronische en/of communicatie-apparatuur 18. Eigen risico 19. Zusterschipclausule 20. Slepen, duwen 21. Sleep- duwboten 22. Varen in ijs 23. IJsbreken, alleen door sleep- en duwboten 24. Zeewaardige afdichting 25. Beperkingen en uitsluitingen 26. Collectieve verzekeringen 27. Schade melden 28. Aanwijzingen bij schade 29. Vaststelling schade 30. Bewijs 31. Betalingen, vergoedingen 32. Verhaal op derden / voeren van verweer 33. Overdracht/verval van rechten 34. Zekerheid voor derden 35. Premie 36. Kortingen 37. Afwijking verzekeringsvoorwaarden 38. Lidmaatschap 39. Recht, klachten en geschillen 40. Privacy 41. Inwerkingtreding 2 Algemene Verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Inhoudsopgave

3 Verzekeringsreglement inboedel Artikel 1. Verzekering 2. Gevaren waartegen verzekerd 3. Eigen gebrek 4. Eigen schuld 5. Dekkingsgebied 6. Aanvang, duur en einde van de verzekering 7. Verzekerd bedrag 8. Vergoeding schade 9. Totaal verlies 10. Eigen risico bij schade 11. Beperkingen en uitsluitingen 12. Zusterschipclausule 13. Schade door diefstal 14. Schade melden 15. Aanwijzing bij schade 16. Vaststelling schade 17. Bewijs 18. Betaling vergoedingen 19. Verhaal op derden 20. Overdracht/verval van rechten 21. Premie 22. Afwijking verzekeringsvoorwaarden 23. Lidmaatschap 24. Recht, klachten en geschillen 25. Privacy 26. Inwerkingtreding Tegemoetkoming exploitatieverlies Artikel 1. Voorwaarden en dekking 2. Bepalingen 3. Vergoedingen 4. Inwerkingtreding Clausuleblad terrorismebestrijding Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1 Terrorisme 1.2 Kwaadwillige besmetting 1.3 Preventieve maatregelen 1.4 Nederlandse HerverzekeringsMaatschappij voor Terrrorismeschaden N.V. (NHT) 1.5 Verzekeringsovereenkomsten 1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars 2. Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 3. Uitkeringsprotocol NHT 3 Algemene Verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Inhoudsopgave

4 Noord Nederland Rechtvaardig Rubriek I Algemene voorwaarden Artikel 1. Grondslag van de verzekering 2. Definities 3. Omschrijving van de dekking 4. Terrorismedekking 5. Uitsluitingen 6. Behandeling van een geschil 7. Verzekerde kosten 8. Fraude 9. Verplichtingen van verzekerde 10. Belangenconflicten 11. Geschillenregeling 12. Risicowijziging en premievaststelling 13. Premiebetaling 14. Premierestitutie 15. Herziening van premie en/of voorwaarden 16. Duur en einde van de verzekering 17. Correspondentie 18. Recht, klachten en geschillen 19. Persoonsgegevens 20. Lidmaatschap 21. Adres Rubriek II Bijzondere voorwaarden rechtsbijstand Artikel 22. Omschrijving van de dekking 23. Dekkingsomvang 24. Nieuw- en afbouwovereenkomsten 25. Koopovereenkomst vervangend schip 26. Verzekeringsgebied 27. Verweer onrechtmatige daad 28. Zekerheidstelling Rubriek III Bijzondere voorwaarden incassobijstand Artikel 29. Begripsomschrijvingen 30. Aanspraak op incassobijstand 31. Verlening van incassobijstand 32. Kosten van incassobijstand 33. Kosten van buitengerechtelijke incasso 34. Kosten van gerechtelijke incasso 35. Verplichtingen van de verzekerde 36. Begrenzingen incassobijstand 37. Geschillenregeling 4 Algemene Verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Inhoudsopgave

5 Verzekeringsreglement beroepsvaart Maatschappij De Maatschappij is Noord Nederland schepenverzekering, gevestigd te Heerenveen (Uhlweg 46, 8441 AG), onderdeel van TVM verzekeringen N.V. Artikel 1. Verzekering 1.1 De verzekering geldt voor beroeps- of bedrijfsmatig gebruikte vaartuigen. 1.2 Onder vaartuigen wordt verstaan: schepen al dan niet met hun voortstuwingsinstallaties, het zich aan boord bevindende scheepstoebehoren en de bij het vaartuig behorende volgboot. Artikel 2. Gevaren waartegen verzekerd 2.1 Verzekerd is schade door alle gevaren van de vaart, als storm, onweder, schipbreuk, stranden, aanvaren, brand, ontploffing, diefstal, nalatigheid en verzuim van de schipper of de bemanning, en alle andere van buiten komende onheilen, ook wanneer deze droogstaand of tijdens laden en lossen is ontstaan. 2.2 Voor verzekering van de schade is het vereist, dat deze het gevolg is van een onzeker voorval. Onder onzeker voorval wordt verstaan een gebeurtenis, waarvan voor partijen bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst of daarna onzeker was dat deze zich zou voordoen of dat daaruit voor de verzekerde schade kon ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden zou kunnen ontstaan. 2.3 Schade door diefstal van onderdelen van het vaartuig en/of scheepstoebehoren is verzekerd mits deze door braak is voorafgegaan en door een bevoegde instantie proces verbaal is opgemaakt. Artikel 3. Eigen gebrek 3.1 De Maatschappij zal zich in geval van schade niet beroepen op eigen gebrek van het verzekerde vaartuig, mits zulks niet te wijten is aan schuld van de verzekeringsnemer. Artikel 4. Eigen schuld 4.1 Indien een verzekeringsnemer, schipper of bemanningslid van het verzekerde vaartuig is, leveren fouten of nalatigheden of verkeerde handelingen door de verzekeringsnemer in diens hoedanigheid begaan, slechts dan eigen schuld op, indien de verzekeringsnemer opzet of grove schuld te verwijten is. Artikel 5. Vaargebied 5.1 Het vaargebied omvat alle bevaarbare wateren in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije, met dien verstande, dat de Donau bevaren mag worden tot Mohacs. Uitbreiding van 5 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement beroepsvaart

6 het vaargebied voorbij Mohacs is eventueel mogelijk na overleg en met schriftelijke toestemming van de Maatschappij. Aan de zeezijde wordt de grens gevormd door de kustlijn, ook die van de Waddeneilanden en de denkbeeldige voortgezette kustlijn en in de zeegaten of havenmondingen niet verder dan de lijn die de uiterste landkoppen of havenhoofden met elkaar verbindt. Voor de Westerschelde wordt de grens gevormd door de denkbeeldige lijn tussen Vlissingen en Nieuwe Sluis. Voor de Elbe wordt de grens gevormd door de denkbeeldige lijn tussen Brunsbüttel en Cuxhaven. De grens volgt de kustlijn van de Waddeneilanden en loopt via de kustlijn van Wangeroog en Alte Mellum naar Dorum in Niedersachsen. 5.2 De Maatschappij is bevoegd, eventueel tegen betaling van extra premie, het vaargebied voor een verzekerd vaartuig uit te breiden en daaraan aanvullende voorwaarden te verbinden. Artikel 6. Aanvang, duur en einde van de verzekering 6.1 Eigenaren of in het scheepsregister ingeschreven gebruikers, natuurlijke of rechtspersonen, van vaartuigen kunnen een ondertekende aanvraag tot verzekering van hun vaartuig(en) bij de Maatschappij indienen. 6.2 Het formulier voor de aanvraag wordt door de Maatschappij vastgesteld. 6.3 Met het indienen van het ondertekende aanvraagformulier verklaart de aanvrager zich akkoord met het reglement zoals dit bij ingang van de verzekering van kracht is of tijdens de duur van de verzekering rechtsgeldig wordt gewijzigd. 6.4 De Maatschappij is bevoegd, zonder opgave van redenen, een kandidaat-verzekeringsnemer of bepaalde ter verzekering aangeboden voorwerpen te weigeren. 6.5 De Maatschappij is bevoegd om ten aanzien van een bepaald vaartuig of voor een bepaald soort vaartuigen bijzondere voorwaarden te stellen. 6.6 De acceptatie door de Maatschappij blijkt uit de door de Maatschappij ondertekende polis. 6.7 In spoedeisende gevallen kan de Maatschappij een voorlopige dekking geven. 6.8 De verzekering gaat in terstond nadat de aanvraag tot verzekering is geaccepteerd tenzij de verzekering op een latere datum dient in te gaan. De verzekering loopt tot en met 30 september uur, volgend op het tijdstip van ingang. 6.9 De verzekering wordt geacht telkens stilzwijgend te zijn verlengd voor de termijn van één jaar, indien niet ten minste twee maanden voor het einde van het lopende verzekeringsjaar per aangetekende brief opzegging aan de Maatschappij is gedaan De Maatschappij is te allen tijde bevoegd een verzekering te beëindigen. Zij dient de verzekeringsnemer hiervan, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden, per aangetekende brief, waarin het tijdstip van beëindiging is vermeld, in kennis te stellen Wanneer een verzekeringsnemer in strijd handelt met het verzekeringsreglement en/ of de besluiten van de Maatschappij, de Maatschappij op onredelijke wijze benadeelt, of zich zodanig gedraagt, dat van de Maatschappij redelijkerwijze niet gevergd kan worden, dat zij de verzekering van het vaartuig van die verzekeringsnemer voortzet, kan de Maatschappij besluiten de verzekering te op te zeggen. Zij dient de verzekeringsnemer hiervan, per aangetekende brief, waarin het tijdstip van beëindiging is vermeld, in kennis te stellen. De Maatschappij behoeft hierbij geen opzegtermijn in acht te nemen De verzekering eindigt door het overlijden van de verzekeringsnemer, tenzij de rechtverkrijgenden van de verzekeringsnemer binnen twee maanden na het overlijden schriftelijk aan de Maatschappij meedelen, dat zij in de rechten en plichten van de overledene willen treden. De overdracht als in vorige zin bedoeld kan slechts plaatsvinden na goedkeuring door de Maatschappij. De Maatschappij is bevoegd voorwaarden aan de goedkeuring te verbinden De verzekering eindigt zodra de verzekeringsnemer ophoudt eigenaar of in het scheepsregister ingeschreven gebruiker te zijn van het bij de Maatschappij ingeschreven 6 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement beroepsvaart

7 vaartuig. De verzekeringsnemer is verplicht van dat feit ten spoedigste schriftelijk kennis te geven aan de Maatschappij Wanneer de verzekeringsnemer een bij de Maatschappij verzekerd vaartuig reeds elders geheel of gedeeltelijk voor dezelfde risico s heeft verzekerd, vervalt elk recht op schadevergoeding en zal de verzekering met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Artikel 7. Keuring vaartuigen 7.1 Een vaartuig dat bij de Maatschappij verzekerd is, moet volgens de geldende voorschriften zijn uitgerust, zich in goede staat bevinden en beschikken over de wettelijk verplichte certificaten. De geldigheidsduur van de cerificaten mag niet zijn overschreden. 7.2 Alle machines en installaties dienen zich steeds in een zodanige staat van onderhoud te bevinden dat een bedrijfszekere werking is gewaarborgd. Hieraan wordt geacht te zijn voldaan wanneer de voorschriften van de fabrikant zijn opgevolgd. 7.3 Een vaartuig waarvoor een verzekering is aangevraagd, moet door of vanwege de Maatschappij worden gekeurd. De Maatschappij kan hierop een uitzondering maken, indien een geldig certificaat of rapport van een erkend (classificatie)bureau kan worden overlegd. 7.4 De verzekeringsnemer is verplicht om zijn vaartuig eens per vijf jaar ter keuring aan te bieden, onverminderd het recht van de Maatschappij een afwijkende termijn te stellen of een tussentijdse keuring te verlangen. Een keuring wordt door één of meer door de Maatschappij aan te wijzen expert(s) en/ of expertisebureau(s) uitgevoerd. Voor een bodemkeuring moet het vaartuig schoon en droog zijn. De te inspecteren delen moeten goed toegankelijk worden aangeboden. 7.5 Aan de keuring wordt geacht te zijn voldaan, indien voor het betreffende vaartuig een geldig certificaat, afgegeven door een door de Maatschappij erkend bureau, aanwezig is, onverminderd het recht van de Maatschappij een tussentijdse keuring te verlangen. 7.6 De minimum dikte van de beplating is als voorgeschreven door de daartoe bevoegde instantie. 7.7 Wanneer de verzekeringsnemer zijn verplichting tot keuring niet is nagekomen of weigert door de expert voorgeschreven herstellingen tijdig uit te voeren, is de Maatschappij bevoegd de verzekering te beëindigen zonder dat enige aanmaning is vereist. Schade voortvloeiende uit het verzuim van niet tijdige keuring of herstel wordt niet vergoed. 7.8 Alle expertisewerkzaamheden, zoals keuringen, taxaties en adviezen, worden uitgevoerd onder de gedeponeerde voorwaarden van de Vereniging van Experts voor Kust-, Rijn- en Binnenvaart. Artikel 8. Kennisgeving wijzigingen 8.1 De verzekeringsnemer is verplicht alle wijzigingen van de gegevens zoals naam, adres, woonplaats en de gegevens van het vaartuig, welke de premieberekening of de schaderegeling kunnen beïnvloeden, onmiddellijk aan de Maatschappij te melden. 8.2 Wanneer niet tijdig aan het in dit artikel gestelde is voldaan draagt de verzekeringsnemer het daaruit voor de Maatschappij voortvloeiende nadeel. Artikel 9. Verzekerd bedrag 9.1 Het verzekerd bedrag waarvoor de verzekering van het vaartuig geschiedt, wordt door de Maatschappij en de verzekeringsnemer met wederzijds goedvinden vastgesteld. 9.2 Wanneer de verzekeringsnemer of Maatschappij aanleiding ziet het verzekerd bedrag te wijzigen, vindt herwaardering plaats. 7 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement beroepsvaart

8 Artikel 10. Vergoeding schade 10.1 De Maatschappij vergoedt de uit een in artikel 2 vermelde oorzaak voortvloeiende: a. schade aan het verzekerde vaartuig; b. kosten ter voorkoming of vermindering van de schade, voor welke de verzekeringsnemer aansprakelijk zou zijn geweest; c. kosten en schade, die het verzekerde vaartuig moet dragen als aandeel in averij grosse volgens een door de Maatschappij geaccepteerde dispache; d. hulplonen voor het redden van het verzekerde vaartuig voor zover niet opgenomen in averij grosse; e. kosten van het boven water brengen van het gezonken vaartuig, voor zover niet opgenomen in averij grosse; f. wrakopruimingkosten voor zover op grond van de wet tot opruiming verplicht is. g. kosten van een ingeschakelde duiker voor 2/3 gedeelte; h. hellingkosten als gevolg van schade Van het vastgestelde schadebedrag door schade als omschreven in artikel 10 lid 1 wordt, na aftrek van het eigen risico van 250,--, voor vracht- en passagiersschepen vermeerderd met 0,25 per ton/m3, of een overeengekomen hoger eigen risico, 100% vergoed. Het eigen risico voor sleep- en duwboten bedraagt 250,-- vermeerderd met 0,50 per PK, of een overeengekomen hoger eigen risico. Artikel 11. Aanvaringsaansprakelijkheid 11.1 De Maatschappij vergoedt naast de in artikel 10 omschreven schade en kosten, de uit in artikel 2 vermelde oorzaak voortvloeiende schade, waarvoor de verzekeringsnemer tegenover derden aansprakelijk is wegens aanvaring, waaronder te verstaan: - botsing of aanraking van schepen met elkaar of met andere roerende of onroerende zaken; - schadetoebrenging zonder botsing of aanraking, als gevolg van de wijze van varen of door niet nakomen van enig wettelijk voorschrift, aan een ander schip of aan de zich daarop bevindende zaken of andere zaken dan schepen Bij aanvaringsaansprakelijkheid geldt voor alle vaartuigen, met uitzondering van sleepen duwboten, geen eigen risico. Voor sleep- en duwboten bedraagt het eigen risico 1/4 gedeelte der toegebrachte schade met een maximum van 700,--. Artikel 12. Maximum vergoeding per gebeurtenis 12.1 De Maatschappij vergoedt per gebeurtenis voor de schade als omschreven in artikel 10 lid 1 onder a nimmer meer dan het verzekerd bedrag van het vaartuig De Maatschappij vergoedt per gebeurtenis voor de schade en de kosten als omschreven in artikel 10 lid 1b t/m 1h en artikel 11, nimmer meer dan het verzekerd bedrag van het vaartuig Indien wettelijke bepalingen de aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer beperken, is slechts het wettelijke maximum verzekerd. Artikel 13. Totaal verlies 13.1 Wanneer een vaartuig verloren is gegaan, zal de verzekeringsnemer daarvan ten genoegen van de Maatschappij het bewijs moeten leveren Het vaartuig zal als totaal verloren worden beschouwd wanneer de herstellingskosten 8 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement beroepsvaart

9 meer bedragen dan het verzekerd bedrag Aan de verzekeringsnemer, wiens vaartuig verloren is gegaan, of geacht wordt verloren te zijn, zal het verzekerd bedrag van het vaartuig worden vergoed, verminderd met de waarde, c.q. de opbrengst, van de restanten, het eigen risico en eventuele (sloop) uitkeringen Abandonnement, het wettelijk afstaan van het verzekerde vaartuig aan de Maatschappij, is niet toegestaan. Artikel 14. Vergoeding machineschade 14.1 Voor de bepaling van het schadebedrag bij schade aan machines, waaronder wordt verstaan motoren, keerkoppelingen en/of andere machinerieën als hulpmotoren, startmotoren, dynamo s, elektromotoren, generatoren, pompen, blowers, compressoren, boegschroef-, hekschroefmotoren, en schottelinstallaties enz., zal, met inachtneming van artikel 15, het (door de expert) vastgestelde schadebedrag als basis dienen Van het schadebedrag wordt een gedeelte, afhankelijk van de ouderdom van het beschadigde, vergoed. Voor het bepalen van het te vergoeden gedeelte geldt de volgende indeling: A. motoren en keerkoppelingen van 0 tot 1800 omw./min.; B. motoren en keerkoppelingen vanaf 1800 omw./min., boegschroef- en hekschroefmotoren, elektromotoren, pompen en ladingverwarmingsystemen; C. hulpmotoren, startmotoren, dynamo s, generatoren, blowers, compressoren en schottelinstallaties. De vergoedingspercentages zijn per jaar, te beginnen met het bouwjaar van de machine voor elke groep als volgt vastgesteld: jaar groep A: groep B: groep C: Van de voor vergoeding in aanmerking komende arbeidslonen en de verplaatsingskosten wordt een gedeelte, in dezelfde verhouding als het te vergoeden deel in het bedrag van de beschadigde materialen, vergoed. Op de vergoeding wordt het standaard eigen risico van 250,-- of een overeengekomen hoger eigen risico in mindering gebracht Wanneer bij schade of revisie onderdelen werden vernieuwd, zal bij schade de ouderdom van die betreffende onderdelen worden aangehouden. Bij vervanging van beschadigde onderdelen door gegarandeerde recon-onderdelen zullen de recon-onderdelen op het tijdstip van montage geacht worden 5 jaar oud te zijn Bij de vaststelling van de kosten van vervanging van incourante niet leverbare onderdelen zal rekening worden gehouden met vergelijkbare prijzen van soortgelijke onderdelen van andere fabricaten. 9 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement beroepsvaart

10 14.5 De ouderdom van de machine, installatie of onderdeel daarvan wordt bepaald door het verschil te nemen tussen het jaar van het ongeval en het bouwjaar. Wanneer het bouwjaar niet bekend is, zal het laagste vergoedingspercentage gelden. Door de verzekeringsnemer kan een gewenst eigen risico worden overeengekomen met de Maatschappij Van schade aan de schroef en de kosten voor het wisselen van schroef wordt 85% vergoed. Schade aan de schroefas, tussenas en schroefaslagering en de kosten voor het vrijmaken van de schroef wordt voor 2/3 vergoed. In beide gevallen zonder aftrek van het eigen risico. De extra kosten in verband met het ontbreken van een reserveschroef worden niet vergoed Indien de beschadigde machine niet wordt hersteld, doch wordt vervangen, zal de schadevergoeding door de Maatschappij worden vastgesteld op basis van een door de expert op te stellen begroting van de herstellingskosten bij een gebruikelijke wijze van repareren Inwendige- en andere motorschade, ontstaan bijvoorbeeld door het loswerken van onderdelen, hetgeen door de verzekeringsnemer redelijkerwijze niet kon worden voorzien, zal eveneens als schade worden aangemerkt, ook indien een directe uitwendige oorzaak niet valt aan te wijzen Voortstuwingsinstallaties, boegschroefinstallaties, inclusief de schroeven, en andere installaties zijn alleen meeverzekerd, indien de aandrijvende motoren zijn verzekerd Hulpdieselmotoren zijn alleen verzekerd wanneer deze daartoe bij de Maatschappij zijn aangemeld Schade en/of verlies van smeermiddelen, met uitzondering van schade door bacteriologische besmetting, is meeverzekerd. Op de vergoeding wordt het standaard eigen risico van 250,--, of een overeengekomen hoger eigen risico, in mindering gebracht. Artikel 15. Maximum vergoeding machineschade 15.1 Indien de schadevergoeding op basis van het overeengekomen schadebedrag meer bedraagt dan de waarde van de machine voor het ontstaan van de schade, zal deze waarde, onder aftrek van eventuele restanten en het standaard eigen risico van 250,-- of het overeengekomen hoger eigen risico, worden vergoed De waarde van de machine voor het ontstaan van de schade zal volgens de richtlijnen van de VEKRB (Vereniging van Experts voor Kust- Rijn- en Binnenvaart) worden vastgesteld. Bij de berekening van deze waarde wordt ook rekening gehouden met de inbouwkosten van een nieuwe identieke of vergelijkbare installatie, waarop eenzelfde afschrijving wordt toegepast als bij de bepaling van de machine zelf Bij de waardebepaling van aangekochte gebruikte installaties of onderdelen zal rekening worden gehouden met de aankoopwaarde en het jaar van de aankoop. Artikel 16. Hydraulische en elektrische installaties 16.1 Schade aan hydraulische en elektrische installaties (met uitzondering van accu s) wordt alleen vergoed wanneer deze is ontstaan door een van buiten komend onheil of door eigen gebrek. Bij de schadevaststelling wordt rekening gehouden met de levensduur van het beschadigde. Van het schadebedrag wordt het standaard eigen risico van 250,-- of een overeengekomen hoger eigen risico in mindering gebracht. 10 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement beroepsvaart

11 16.2 Schade aan accu s en tractiebatterijen wordt vergoed wanneer deze is ontstaan door een van buiten komend onheil. Bij schadevergoeding geldt een standaard eigen risico van 250,-- of een overeengekomen hoger eigen risico. Na aftrek van het eigen risico worden de volgende percentages vergoed: Accu s Tractiebatterijen 1e jaar 100% 100% 2e jaar 75% 85% 3e jaar 50% 70% 4e jaar 25% 65% 5e jaar 0% 50% 6e jaar 35% 7e jaar 20% 8e jaar 0% 16.3 Indien de schadevergoeding op basis van het vastgestelde schadebedrag meer bedraagt dan de waarde van het onderdeel/de installatie, voor het ontstaan van de schade, zal deze waarde onder aftrek van eventuele restanten en het standaard eigen risico van 250,-- of een overeengekomen hoger eigen risico, worden vergoed. Artikel 17. Nautische en/of elektronische en/of communicatieapparatuur 17.1 Schade aan de zich aan boord bevindende nautische en/of elektronische en/of communicatieapparatuur ten behoeve van de bedrijfsvoering van het vaartuig, komt voor vergoeding in aanmerking als deze is ontstaan door brand of een van buiten komend onheil. Bij de schadevaststelling wordt rekening gehouden met de ouderdom van het beschadigde en de huidige aankoopprijs van vergelijkbare onderdelen en/of apparatuur. De aftrek bij computer apparatuur is 20% per jaar met een maximum van 80% bij het vierde jaar. Bij alle overige apparatuur is deze aftrek 5% per jaar met een maximum van 50%. Het eigen risico bedraagt 250,-- per gedekte gebeurtenis of een overeengekomen hoger eigen risico De kosten door vervanging van versleten onderdelen of programmatuur en bestanden zijn uitgesloten Indien de schadevergoeding op basis van het vastgestelde schadebedrag meer bedraagt dan de waarde van het onderdeel of de apparatuur, voor het ontstaan van de schade, zal de waarde hiervan voor het ontstaan van de schade, na aftrek van de waarde van de restanten en het eigen risico van 250,-- of een overeengekomen hoger eigen risico worden vergoed. Artikel 18. Eigen risico 18.1 Bij de berekening van de schadevergoeding wordt eerst de aftrek nieuw voor oud en daarna het bedrag van het eigen risico op het vastgestelde schadebedrag in mindering gebracht Per gebeurtenis wordt slechts eenmaal het hoogste eigen risico in rekening gebracht Bij een overeengekomen hoger eigen risico wordt een premiereductie toegekend. Artikel 19. Zusterschipclausule 19.1 Indien vaartuigen geheel of gedeeltelijk aan dezelfde verzekeringsnemer toebehorend, elkander schade toebrengen, zal de verzekeringsnemer tegenover de Maatschappij dezelfde rechten hebben als wanneer deze vaartuigen aan verschillende personen toebehoren. 11 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement beroepsvaart

12 Artikel 20. Slepen, duwen 20.1 Indien een verzekeringsnemer met zijn vaartuig één of meer vaartuigen sleept, duwt of meeneemt, dient het slepende, duwende of meenemende vaartuig te zijn ingericht en uitgerust om te kunnen slepen, duwen en/of meenemen van andere vaartuigen overeenkomstig de daarvoor geldende regelgeving. De toestemming om te mogen slepen, duwen en/of meenemen dient te blijken uit op het moment van slepen, duwen en/of meenemen geldig C.v.O.. Ingeval de vereiste toestemming niet kan worden aangetoond, is de schade aan en door het gesleepte, geduwde en/of meegenomen vaartuig en aan de zich daar aan boord bevindende zaken niet verzekerd Het langszij meenemen van schepen wordt als slepen beschouwd Wordt door een verzekerd vaartuig gesleept, geduwd of meegenomen, dan is alle hieruit voortvloeiende schade slechts verzekerd wanneer deze activiteiten hebben plaatsgevonden onder de bepalingen van de laatste in Nederland geldende en gebruikelijke sleep- of duwconditiën Bij schade aan het gesleepte, geduwde of meegenomen vaartuig geldt een eigen risico van 250,-- vermeerderd met 1,-- per ton/m3, berekend over de tonnage/m3 van het eigen vaartuig met een maximum van 2.500,-- per gebeurtenis Wanneer een vaartuig door schade niet in staat is de reis te vervolgen, zal de Maatschappij 100% van het sleeploon volgens de kortste weg naar de dichtstbijzijnde reparatiegelegenheid vergoeden. Bovendien zal de Maatschappij van de sleepkosten naar de bestemming 75% vergoeden, mits deze kosten dienen ter beperking van de door de Maatschappij te vergoeden schade. Sleepkosten welke haar oorzaak uitsluitend vinden in contractuele verplichtingen tegenover derden, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Artikel 21. Sleep- en duwboten 21.1 Bij sleep- en duwboten zijn aanspraken van derden met uitzondering van schade door dood of lichamelijk letsel gedekt, mits de diensten van de sleep- duwboten hebben plaatsgehad onder de in Nederland geldende en gebruikelijke sleep- en/of duwconditiën of voor buiten Nederland de aldaar geldende conditiën, die vooraf goedgekeurd dienen te worden door de Maatschappij. Het is de eigenaar van de duwboot dan wel sleepboot met duwinrichting slechts toegestaan om het volgens het C.v.O. vermelde aantal bakken te duwen met het in dit certificaat vermelde maximum toegestane laadvermogen der bakken. Bij het niet in acht nemen van deze bepaling kan de verzekeringsnemer geen aanspraak op enigerlei schadevergoeding maken. Voor alle transporten is de verzekeringsnemer gebonden aan de bepalingen, die omtrent slepen en/of duwen staan opgenomen in het Binnenvaartpolitiereglement. Overtreding hiervan heeft automatisch als gevolg, dat de verzekeringsnemer geen aanspraak op enigerlei schadevergoeding kan maken. Artikel 22. Varen in ijs 22.1 Bij schade ontstaan door deelname aan de vaart, terwijl in het te volgen vaargebied ijs aanwezig is, geldt bij cascoschade een extra eigen risico van 2,-- per ton/m3 en bij motorschade 2,-- per PK met een minimum van 450, Het is niet toegestaan, op straffe van verlies van alle aanspraken op vergoeding van schade ter zake, een verzekering tegen het in lid 1 beschreven gevaar elders aan te gaan Schade van welke aard dan ook, ontstaan door ijsbreekwerkzaamheden, wordt nimmer vergoed (geldt niet voor sleep- en duwboten zie artikel 23). 12 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement beroepsvaart

13 Artikel 23. IJsbreken, alleen door sleep- en duwboten 23.1 IJsbreekwerkzaamheden door sleep- en duwboten zijn toegestaan, indien het vaartuig hiervoor is uitgerust en naar beoordeling van de Maatschappij van de Maatschappij geschikt is bevonden. Voorgenomen ijsbreekwerkzaamheden dienen voor aanvang der werkzaamheden aan de Maatschappij voorgelegd te worden, die hiervoor haar toestemming kan verlenen. Jaarlijks stelt de Maatschappij een premietoeslag vast, die per dag, dat ijsbreekwerkzaamheden worden verricht, doorberekend wordt aan de verzekeringsnemer, die deze ijsbreekwerkzaamheden uit voert. Gedeelten van een dag worden als een volledige dag gerekend. Bij zowel eigen schade(n) als schade(n), toegebracht aan derden is, naast het standaard eigen risico, of een overeengekomen hoger eigen risico, een extra eigen risico van 1.000,-- per gebeurtenis van toepassing. Eigen schade(n) en/of schade( n), toegebracht aan derden, ongeacht door welke oorzaak ontstaan door en/of als het gevolg van ijsbreekwerkzaamheden komen voor generlei vergoeding in aanmerking, indien vooraf door de verzekeringsnemer geen toestemming voor ijsbreekwerkzaamheden is aangevraagd en hiervoor door de Maatschappij van de Maatschappij toestemming is verleend. Artikel 24. Zeewaardige afdichting 24.1 Onverminderd het in artikel 4 gestelde, draagt de verzekeringsnemer van alle schade en kosten door het varen met een niet zeewaardig afgedicht vaartuig, een extra eigen risico van maximaal 10% van het te vergoeden bedrag boven het overeengekomen eigen risico. Artikel 25. Beperkingen en uitsluitingen Onverminderd het bij wet of in andere artikelen van dit reglement bepaald is van de verzekering uitgesloten: 25.1 schade door diefstal, tenzij na braak, en hiervan door de bevoegde instantie procesverbaal is opgemaakt; 25.2 schade ontstaan ten tijde dat de verzekeringsnemer in gebreke is gebleven met de betaling van de door hem verschuldigde jaarpremies en/of termijnbetalingen van deze premies; 25.3 schade ontstaan ten tijde dat de verzekeringsnemer achterstallig is in zijn andere financiële verplichtingen, zoals schadeaandelen enz., jegens de Maatschappij; 25.4 schade aan en verlies van de zich aan boord van het verzekerde vaartuig bevindende lading (zie artikel 26); 25.5 s chade wegens dood of lichamelijk letsel en de gevolgen daarvan (zie artikel 26); 25.6 schade welke niet wordt hersteld. Bij beëindiging van de verzekering moeten de aangemelde schaden zijn hersteld, tenzij door de Maatschappij in overleg met de verzekeringsnemer een redelijke termijn wordt gesteld. Na het verstrijken van deze termijn is de Maatschappij van haar verplichtingen ontslagen; 25.7 schade welke niet binnen twee jaar na het ontstaan is hersteld, tenzij hierover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt door de verzekeringsnemer met de Maatschappij; 25.8 schade aan software; 25.9 schade aan of verlies van onderdelen van het vaartuig en inventarisatiedelen, welke elders zijn opgeslagen, tenzij aan de Maatschappij doorgegeven en geaccepteerd. Deze uitsluiting geldt niet voor opslag tijdens laden en lossen en/of reparatie; schade door cavitatie, langzaam werkende invloeden, zoals geleidelijke inwerking van gassen, vloeibare en vaste stoffen; schade waarover de verzekeringsnemer opzettelijk onjuiste opgave doet of waarvoor de verzekeringsnemer de in de voorwaarden gestelde verplichtingen niet is nagekomen; 13 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement beroepsvaart

14 25.12 schade als gevolg van aan de verzekeringsnemer te verwijten onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor het verzekerde vaartuig; schade opgelopen doordat het verzekerde vaartuig onvoldoende was uitgerust; schade als gevolg van het onder invloed zijn van verdovende of bedwelmende middelen van de schipper en/of bemanning, tenzij de verzekeringsnemer niets te verwijten valt; schade bestaande uit normale slijtage of voortvloeiende uit normale slijtage, indien het niet vervangen van het aan slijtage onderhevige deel de verzekeringsnemer te verwijten is; schade als gevolg van oorlog of oorlogsgeweld, als burgeroorlog, revolutie, opstand, oproer en andere op oorlog gelijkende handelingen, uitwerking van oorlogstuig en neming en aanhouding op last van hogerhand; Niet uitgesloten is schade als gevolg van gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van werknemers en arbeidsonlusten, gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden, één en ander voor zover niet vallend onder oorlog of oorlogsgeweld en voor zover de verzekeringsnemer of diens schipper niet op enigerlei wijze actief aan de bewerkstelliging van de schade heeft meegewerkt dan wel heeft doen meewerken; schade door atoomkernreacties en radioactieve straling, hoe ook ontstaan; schade, verlies of inbeslagneming van het vaartuig als gevolg van het zich aan boord bevinden van smokkelwaar of andere bij de wet verboden goederen; schade ontstaan door vorst, tenzij de verzekeringsnemer kan aantonen, dat door hem voldoende maatregelen ter voorkoming van vorstschade zijn genomen; schade ontstaan buiten het overeengekomen vaargebied; alle gevolgen, hetzij direct, hetzij indirect, van het beoefenen van de waterskisport; schade die de verzekeringsnemer met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt; schade door en kosten in verband met verwijderen van ongedierte; schade bestaande uit uitsluitend verf-, lak- en/of andere conserveringsschade; schade aan of verlies van mobiele communicatieapparatuur aan boord van het verzekerde vaartuig; door de verzekeringsnemer geleden bedrijfsschade (zie artikel 26). Artikel 26. Collectieve verzekeringen 26.1 De Maatschappij heeft ten behoeve van de verzekeringsnemers collectieve verzekeringen afgesloten ter dekking van het vervoersrisico van ladingen van derden alsmede van waterverontreiniging, aanvaringsaansprakelijkheid, alsmede wrakopruimings- en lichtingskosten e.d. (P. & I.), voor zover niet gedekt onder de cascopolis en ter dekking van de wettelijke bedrijfsaansprakelijkheid (AVB), waarin begrepen dood of lichamelijk letsel van personen, alsmede het particuliere aansprakelijkheidsrisico (AVP) en bedrijfsschade. Eén of meerdere van deze verzekeringen zijn van toepassing mits zij expliciet op de polis staan vermeld. Tevens kunnen andere aanvullende verzekeringen worden afgesloten, die eveneens van kracht zijn, indien deze op de polis worden vermeld. Op deze collectieve en/of aanvullende verzekeringen zijn de polisvoorwaarden van de betrokken Maatschappijen van toepassing. Artikel 27. Schade melden 27.1 De verzekeringsnemer of diens schipper, is verplicht de Maatschappij onmiddellijk in kennis te stellen van elke gebeurtenis, die tot enigerlei schadevergoeding aanleiding kan geven Bovendien is de verzekeringsnemer verplicht daarvan binnen veertien dagen aan de Maatschappij schriftelijk mededeling te doen door toezending van de scheepsverklaring 14 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement beroepsvaart

15 met zo nodig een situatieschets en met opgaaf van namen en adressen van eventuele getuigen, bij voorkeur middels het door de Maatschappij verstrekte formulier Bij niet of onvoldoende nakoming van de in dit artikel omschreven verplichtingen vervalt het recht op enigerlei schadevergoeding, voor het geval de Maatschappij daardoor in een redelijk belang is geschaad. Artikel 28. Aanwijzingen bij schade 28.1 Bij schade aan het verzekerde vaartuig is de verzekeringsnemer of diens schipper verplicht de aanwijzingen van of vanwege de Maatschappij op te volgen en alles in het werk te stellen om de schade te beperken Ingeval de verzekeringsnemer of diens schipper weigert te voldoen aan een dergelijke aanwijzing, dan blijft eventuele schade daardoor ontstaan voor rekening van de verzekeringsnemer. Artikel 29. Vaststelling schade 29.1 Een gemelde schade zal zo spoedig mogelijk door een door de Maatschappij te benoemen expert of expertisebureau worden opgenomen Schade mag niet worden hersteld, voordat deze vanwege de Maatschappij is opgenomen of voordat door of vanwege de Maatschappij toestemming tot herstel is gegeven Bij de vaststelling van de schade zal rekening worden gehouden met de toestand waarin het beschadigde zich voor de beschadiging bevond Kan de verzekeringsnemer zich met de schadevaststelling van de expert niet verenigen dan zal een tweede taxatie geschieden door twee wederzijds te benoemen experts. Elke partij draagt de kosten van haar eigen expert Worden de in lid 4 bedoelde experts het niet eens, dan zal de Maatschappij een bevoegde rechter te Rotterdam verzoeken een expert te benoemen om een bindende taxatie uit te brengen. De kosten worden door de Maatschappij en de verzekeringsnemer, ieder voor de helft, gedragen. Artikel 30. Bewijs 30.1 De verzekeringsnemer is verplicht het juiste bedrag van de kosten van het herstel van de schade aan de Maatschappij op te geven onder overlegging van de originele gespecificeerde rekening van degene die de schade heeft hersteld De kosten van het vlot- en binnenbrengen en de kosten, welke de verzekeringsnemer tot behoud van zijn vaartuig of ter voorkoming of vermindering van schade mocht hebben gemaakt, zullen moeten worden bewezen door schriftelijke bescheiden Zolang het bewijs, als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, niet ten genoegen van de Maatschappij is geleverd, wordt geen schade vergoed. Artikel 31. Betalingen, vergoedingen 31.1 Bij herstelling van een schade zullen alle vergoedingen geschieden binnen twee maanden nadat het in artikel 30 bedoelde bewijs is geleverd Bij totaal verlies zal betaling geschieden binnen drie maanden na de datum van de schadegebeurtenis, mits het in artikel 13.1 bedoelde bewijs is geleverd Vergoedingen zullen rechtstreeks aan de verzekeringsnemer plaatsvinden, tenzij hiertegen bezwaar wordt gemaakt door een eventuele hypotheekhoudster of andere rechthebbenden op de assurantiepenningen. 15 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement beroepsvaart

16 Artikel 32. Verhaal op derden / voeren van verweer 32.1 Een verzekeringsnemer heeft niet het recht zonder voorafgaande goedkeuring van de Maatschappij tegenover een schade-eisende partij enigerlei erkenning te doen van schuld of omvang van de schade, zulks op straffe van verlies van zijn recht op schadevergoeding tegenover de Maatschappij De Maatschappij beslist omtrent het instellen van vorderingen tot schadevergoeding tegen derden en tot het al dan niet voeren van verweer en is gerechtigd de procedure op naam van de verzekeringsnemer te voeren. De verzekeringsnemer moet met de meeste spoed aan de door de Maatschappij aangewezen rechtskundige raadsman alle gevraagde inlichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, verschaffen. Wanneer niet tijdig aan het in dit lid gestelde is voldaan draagt de verzekeringsnemer het daaruit voor de Maatschappij voortvloeiende nadeel De Maatschappij is gerechtigd en gemachtigd om met derden ter zake van schadevergoeding namens een verzekeringsnemer alle maatregelen te treffen die zij wenselijk mocht achten. Artikel 33. Overdracht / verval van rechten 33.1 Het is de verzekeringsnemer niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de Maatschappij de uit de polis voort vloeiende rechten over te dragen aan derden Indien de Maatschappij van mening is dat de Maatschappij uit hoofde van een schadegeval jegens de verzekeringsnemer geen verplichtingen heeft, zal zij hem daarvan schriftelijk bericht doen. Elk recht op uitkering van een verzekeringsnemer tegenover de Maatschappij vervalt, indien hij niet binnen zes maanden na verzending van deze mededeling per aangetekende brief tegen de afwijzing in verzet komt Ieder recht op schadevergoeding vervalt, indien blijkt dat de verzekeringsnemer, hetzij vóór, tijdens of na een vermeend schadegeval uitlatingen c.q. verklaringen heeft verstrekt, als gevolg waarvan regresmogelijkheden op derden van de Maatschappij zijn ontnomen respectievelijk zijn beperkt. Artikel 34. Zekerheid voor derden 34.1 De Maatschappij zal ten behoeve van derden voor een verzekeringsnemer zekerheid stellen wegens aanvaringsschade, hulploon en averij-grosse, wanneer dit nodig mocht zijn ter voorkoming of opheffing van beslag op een verzekerd vaartuig, evenwel beperkt tot het maximum bedrag dat volgens het reglement door de Maatschappij zou worden vergoed, alles met inachtneming van de belangen van hypotheekhouders en andere rechthebbenden op de assurantiepenningen. Artikel 35. Premie 35.1 Jaarlijks en bij aanvang van de verzekeringsovereenkomst wordt een premie geheven. De Maatschappij stelt de premie vast, onder meer rekening houdend met de aard van het vaartuig, het schadeverloop in voorgaande jaren, de index van de reparatieprijzen en de herverzekerings-voorwaarden. Bij tussentijdse aanvang van de verzekeringsovereenkomst wordt de premie berekend over het gedeelte van het verzekeringsjaar waarin de verzekering zal lopen. Bij tussentijdse uittreding wordt premierestitutie verleend over het nog niet verstreken deel van het verzekeringsjaar, waarvoor de premie reeds in rekening werd gebracht. De verzekerde is verplicht de premie, waaronder tevens wordt verstaan eventuele kosten en assurantiebelasting, te voldoen binnen 30 dagen na datering van de premienota. Indien de premie niet binnen deze termijn wordt voldaan, 16 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement beroepsvaart

17 wordt door de Maatschappij een schriftelijke aanmaning verzonden. Bij verder uitblijven van de premiebetaling, wordt door de Maatschappij geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de 15e dag na datering van de aanmaning. De verzekerde blijft verplicht de volledige premie te voldoen. De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag waarop de premie door de Maatschappij is ontvangen. Artikel 36. Kortingen 36.1 Bij nieuwe voortstuwingsmotoren wordt een korting op de premie per PK voor de desbetreffende motor toegekend van 50% in het eerste jaar, 25% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar. Voor de vaststelling van het kortingspercentage zal het bouwjaar van de motor bepalend zijn. Een opgebouwde no-claimkorting blijft bovendien van kracht Bij nieuwe schepen zal een korting op de premie worden toegepast van 20% voor het eerste jaar en 10% voor het tweede jaar. Een opgebouwde no-claimkorting blijft bovendien van kracht Wanneer kan worden aangetoond, dat een verzekerd vaartuig stil komt te liggen omdat door langdurige ziekte en/of ongeval een normale bedrijfsvoering niet kan plaatsvinden, kan door de Maatschappij, over de periode van het stilliggen, een vermindering van premie worden toegekend. In dat geval komt een eventuele no-claimkorting ten gunste van de verzekeringsnemer te vervallen Wanneer een verzekeringsnemer gedurende een verzekeringsjaar geen schade meldt die een vergoeding van de Maatschappij tot gevolg heeft, wordt het percentage van de korting op de premie voor het daarop volgende jaar met 5 verhoogd. De maximaal te verlenen korting is 30%. Deze korting geldt alleen voor schepen met een eigen voortstuwingsinstallatie. De korting bedraagt na: 1 schadevrij jaar 5% Trede 1 2 schadevrije jaren 10% Trede 2 3 schadevrije jaren 15% Trede 3 4 schadevrije jaren 20% Trede 4 5 schadevrije jaren 25% Trede 5 6 schadevrije jaren 30% Trede 6 7 schadevrije jaren 30% Trede 7 Wanneer in een verzekeringsjaar een schade wordt gemeld die een vergoeding van de Maatschappij tot gevolg heeft, wordt de korting voor het daarop volgende jaar per gemelde schade met 1 trede verlaagd. De korting wordt bij meer dan 2 schaden die een vergoeding van de Maatschappij tot gevolg hebben, in enig jaar met maximaal 2 treden verlaagd. Van deze regeling kan door de Maatschappij worden afgeweken.wanneer in een verzekeringsjaar 1 schroefschade per voortstuwingsmotor wordt geclaimd, heeft dit geen gevolgen voor de no-claimkorting Voor nieuwe verzekeringsnemers geldt bij ingang van de verzekering een kortingspercentage, dat zou zijn opgebouwd, wanneer zij met hun schip bij de Maatschappij verzekerd waren geweest. Het aantal schadevrije jaren dient te worden aangetoond Voor verzekeringsnemers die een ander schip aanschaffen, zal de korting, welke van toepassing was op het uitgeschreven schip, worden overgenomen. Artikel 37. Afwijking verzekeringsvoorwaarden 37.1 In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Maatschappij. 17 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement beroepsvaart

18 Artikel 38. Lidmaatschap Het sluiten van deze verzekering door een in Nederland gevestigd bedrijf heeft tot gevolg dat de verzekeringnemer het lidmaatschap van de Coöperatie TVM U.A. mag aanvragen, behalve wanneer deze verzekering via een gevolmachtigde agent loopt. De Coöperatie TVM U.A. heeft onder meer het recht het lidmaatschap op te zeggen per de datum dat deze verzekering gaat lopen via een gevolmachtigde agent. Artikel 39. Recht, klachten en geschillen 39.1 Toepasselijk recht Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing Klachten en geschillen In alle gevallen waarin deze polisvoorwaarden niet voorzien, beslist de Maatschappij. Klachten of geschillen over bemiddeling of de totstandkoming en uitvoering van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan het interne klachtenbureau van de Maatschappij, via Een klacht kan ook per brief worden verstuurd aan: Noord Nederland schepenverzekering, Postbus 110, 8440 AC Heerenveen. Indien de verzekeringsnemer zich in het oordeel van het interne klachtenbureau niet kan vinden, dan kan hij/zij zich wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel.: , Als de verzekeringsnemer het geschil niet aan de Maatschappij en/of het Kifid wil of kan voorleggen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Artikel 40. Privacy 40.1 Op de verwerking van de gegevens van de verzekeringsnemer is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Deze code is te raadplegen via de website of op te vragen bij het Verbond van verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag Artikel 41. Inwerkingtreding 41.1 Dit reglement is van kracht geworden op 1 januari Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement beroepsvaart

19 Verzekeringsreglement inboedel Maatschappij De Maatschappij is Noord Nederland schepenverzekering, gevestigd te Heerenveen (Uhlweg 46, 8441 AG), onderdeel van TVM verzekeringen N.V. Artikel 1. Verzekering 1.1 De verzekering geldt voor de zich aan boord bevindende, tot de particuliere huishouding behorende roerende zaken, welke toebehoren aan de verzekeringsnemer en/of aan personen met wie de verzekeringsnemer duurzaam samenwoont en/of personeel van de verzekeringsnemer. Artikel 2. Gevaren waartegen verzekerd 2.2 De inboedel is verzekerd tegen beschadiging of verlies ontstaan door: a. alle gevaren van de vaart, als storm, onweder, schipbreuk, stranding, aanvaring en andere het vaartuig overkomen onheilen; b. brand, brandblussing, ontploffing en blikseminslag; c. onvoorzien uitstromen van water of olie en plotseling uitstoten van rook en roet; d. diefstal of poging daartoe en vandalisme, na braak gepleegd door iemand die wederrechtelijk de woning is binnengedrongen. Artikel 3. Eigen gebrek 3.1 De Maatschappij zal zich in geval van schade niet beroepen op eigen gebrek van de verzekerde inboedel, mits dit niet te verwijten is aan schuld van de verzekeringsnemer. Artikel 4. Eigen schuld 4.1 Fouten, nalatigheden of verkeerde handelingen door verzekeringsnemer leveren slechts dan eigen schuld op, indien de verzekeringsnemer opzet of grove schuld te verwijten is. Artikel 5. Dekkingsgebied 5.1 Het vaargebied zoals voor de verzekering van het vaartuig met de Maatschappij werd overeengekomen. 5.2 Wanneer de inboedel in verband met verhuizing of anderszins wordt vervoerd of elders wordt opgeslagen, blijft de verzekering van kracht, mits hiervan vooraf aan de Maatschappij mededeling is gedaan. De Maatschappij is bevoegd hieraan voorwaarden te verbinden. Artikel 6. Aanvang, duur en einde van de verzekering 6.1 Eigenaren, natuurlijke of rechtspersonen, van bij de Maatschappij verzekerde vaar- 19 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement inboedel

20 tuigen, kunnen een ondertekende aanvraag tot verzekering van hun inboedel bij de Maatschappij indienen. 6.2 Het formulier voor de aanvraag wordt door de Maatschappij vastgesteld. 6.3 Met het ingediende aanvraagformulier verklaart de aanvrager zich akkoord met het reglement zo dit bij de ingang van de verzekering van kracht is of tijdens de duur van de verzekering rechtsgeldig is gewijzigd. 6.4 De Maatschappij is bevoegd zonder opgave van redenen bepaalde ter verzekering aangeboden voorwerpen te weigeren. 6.5 Een geaccepteerde aanvraag blijkt uit de polis van het bij de Maatschappij verzekerde vaartuig. 6.6 I n spoedeisende gevallen kan de Maatschappij een voorlopige dekking geven. 6.7 De verzekering gaat in terstond nadat de aanvraag tot verzekering is geaccepteerd, tenzij de verzekering op een latere datum dient in te gaan. 6.8 De verzekering wordt geacht telkens stilzwijgend te zijn verlengd voor de termijn van één jaar indien niet tenminste twee maanden voor het einde van het lopende verzekeringsjaar per aangetekend schrijven opzegging aan de Maatschappij is gedaan. 6.9 De inboedelverzekering eindigt zodra de verzekeringsnemer ophoudt eigenaar van het bij de Maatschappij verzekerde vaartuig te zijn Wanneer een bij de Maatschappij verzekerde inboedel elders geheel of gedeeltelijk reeds voor dezelfde risico s verzekerd is, vervalt het recht op schadevergoeding en zal de verzekering met onmiddellijke ingang worden opgezegd of beëindigd. Artikel 7. Verzekerd bedrag 7.1 Het verzekerd bedrag waarvoor de verzekering van de inboedel geschiedt, dient in overeenstemming te zijn met de waarde van de inboedel en wordt door de Maatschappij in overleg met de verzekeringsnemer vastgesteld. 7.2 Wanneer de verzekeringsnemer of Maatschappij aanleiding ziet het verzekerd bedrag te wijzigen vindt herwaardering plaats. 7.3 De verzekeringsnemer is verplicht de samenstelling en de waarde van de inboedel in overeenstemming met het verzekerd bedrag te houden. Wanneer het verzekerd bedrag minder is dan de waarde kan de Maatschappij een beroep op onderverzekering doen en wordt op grond daarvan bij gedeeltelijke schade een deel, in de verhouding zoals het verzekerd bedrag staat tot de werkelijke waarde, vergoed. Artikel 8. Vergoeding schade 8.1 De Maatschappij vergoedt, de uit een in artikel 2 vermelde oorzaak voortvloeiende: a. schade wegens verlies van of beschadiging aan de inboedel; b. hulplonen, reddings- en bergingskosten; c. opruimingskosten voor zover gemaakt op wettelijk bevel. 8.2 De schade aan de inboedel wordt vastgesteld op basis van nieuwwaarde. Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig zou zijn geweest om nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen. 8.3 Bij schade aan voorwerpen: a. waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde; b. welke onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren, wordt het schadebedrag vastgesteld op basis van de dagwaarde. Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. 8.4 Bij schade aan voorwerpen, die hersteld kunnen worden zullen de herstellingskosten worden vergoed, eventueel verhoogd met een bedrag voor waardevermindering mits deze totale kosten niet hoger zijn dan het verschil tussen de waarde voor en na het ongeval. 20 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement inboedel

De Maatschappij is Noord Nederland schepenverzekering, gevestigd te Heerenveen (Uhlweg 46, 8441 AG), onderdeel van TVM verzekeringen N.V.

De Maatschappij is Noord Nederland schepenverzekering, gevestigd te Heerenveen (Uhlweg 46, 8441 AG), onderdeel van TVM verzekeringen N.V. Verzekeringsreglement inboedel Maatschappij De Maatschappij is Noord Nederland schepenverzekering, gevestigd te Heerenveen (Uhlweg 46, 8441 AG), onderdeel van TVM verzekeringen N.V. Artikel 1. Verzekering

Nadere informatie

De Maatschappij is Noord Nederland schepenverzekering, gevestigd te Heerenveen (Uhlweg 46, 8441 AG), onderdeel van TVM verzekeringen N.V.

De Maatschappij is Noord Nederland schepenverzekering, gevestigd te Heerenveen (Uhlweg 46, 8441 AG), onderdeel van TVM verzekeringen N.V. Verzekeringsreglement beroepsvaart Maatschappij De Maatschappij is Noord Nederland schepenverzekering, gevestigd te Heerenveen (Uhlweg 46, 8441 AG), onderdeel van TVM verzekeringen N.V. Artikel 1. Verzekering

Nadere informatie

Verzekeringsreglement beroepsvaart 5. Verzekeringsreglement inboedel 19. Tegemoetkoming exploitatieverlies 25. Clausuleblad terrorismebestrijding 27

Verzekeringsreglement beroepsvaart 5. Verzekeringsreglement inboedel 19. Tegemoetkoming exploitatieverlies 25. Clausuleblad terrorismebestrijding 27 Inhoudsopgave Verzekeringsreglement beroepsvaart 5 Verzekeringsreglement inboedel 19 Tegemoetkoming exploitatieverlies 25 Clausuleblad terrorismebestrijding 27 Noord Nederland Rechtvaardig Rubriek I Algemene

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

DUWBAKKENVERHUURCONTRACT. Verhuurder verhuurt aan huurder, gelijk huurder huurt van verhuurder de duwbak A groot circa B ton.

DUWBAKKENVERHUURCONTRACT. Verhuurder verhuurt aan huurder, gelijk huurder huurt van verhuurder de duwbak A groot circa B ton. DUWBAKKENVERHUURCONTRACT Artikel 1 Object 1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder, gelijk huurder huurt van verhuurder de duwbak A groot circa B ton. Artikel 2 Periode 2.1 De huur wordt aangegaan voor de minimum

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1

M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1 M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1 Inhoud Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijving 2. Omschrijving van de dekking 3. Schade Deze Bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Goederentransportverzekering GTR 1.1

Goederentransportverzekering GTR 1.1 Goederentransportverzekering GTR 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Aanvullende begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Overige bepalingen Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Schadeverzekering inzittenden (SVI) Schadeverzekering inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden BP3358-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied... 3 1.2 Berekening van de premie... 3 1.2.1 Verrekening... 3 1.2.1.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart Artikel 1: Definities Overeenkomst van personenvervoer: de overeenkomst waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Onderlinge paardenverzekering Maatschappij Marum en Omstreken W.A.

Onderlinge paardenverzekering Maatschappij Marum en Omstreken W.A. Onderlinge paardenverzekering Maatschappij Marum en Omstreken W.A. REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING VAN DE ONDERLINGE PAARDENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ MARUM EN OMSTREKEN W.A. AANVANG EN

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN GAZELLE E-BIKE VERLENGDE GARANTIE

VERZEKERINGSVOORWAARDEN GAZELLE E-BIKE VERLENGDE GARANTIE VERZEKERINGSVOORWAARDEN GAZELLE E-BIKE VERLENGDE GARANTIE VVS-GZVG-2016.01 INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Definities 2 Artikel 2: Geldigheidsgebied 2 Artikel 3: Vergoedingen 2 Artikel 4: Schadevaststelling 2

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14 DSM Insurances BV Caravanverzekering Polisvoorwaarden CA 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polis 654-96 Home 1 Bijzondere polis 654-96 Titel (exact hetzelfde als Titelblad) Artikel D.1 Artikel D.2 Artikel D.3 Artikel D.4 Artikel D.5 Artikel D.6 Artikel D.7 Artikel D.8 Artikel D.9

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

Verzekeringsreglement pleziervaartuigen, woonschepen en andere vaartuigen welke niet beroeps- of bedrijfsmatig worden gebruikt.

Verzekeringsreglement pleziervaartuigen, woonschepen en andere vaartuigen welke niet beroeps- of bedrijfsmatig worden gebruikt. efm onderlinge schepenverzekering u.a. Blankenstein 150 7943 PE Meppel Postbus 333 7940 AH Meppel tel. 0522 24 36 00 fax 0522 24 36 99 Verzekeringsreglement pleziervaartuigen, woonschepen en andere vaartuigen

Nadere informatie

REGLEMENT CASCOVERZEKERING

REGLEMENT CASCOVERZEKERING REGLEMENT CASCOVERZEKERING 1. Maatschappij, aanvraag, ingang, duur en einde van de verzekering 1.1 Maatschappij 'De maatschappij' is SON scheepsverzekeringen, gevestigd te Groningen (Schweitzerlaan 4,

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

NHV (Nederlands Handbal Verbond)

NHV (Nederlands Handbal Verbond) NHV (Nederlands Handbal Verbond) Verzekeringnemer Nederlands Handbal Verbond. Verzekerden Verzekeringnemer, alsmede de verzekerden als opgenomen in clausule AV100-004 Verzekerden NHV. Hoedanigheid Sportbond

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

Garantie GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012

Garantie GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012 Garantie RietGarantPlan Reglement GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012 Artikel 1 Definities Tussenpersoon: Aon Nederland C.V., Postbus 518, 3000 AM Rotterdam. Verzekeraar: XL Insurance Company

Nadere informatie

Plus Pakketpolis Auto SVI

Plus Pakketpolis Auto SVI 1 Plus Pakketpolis Auto SVI PPSVI01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Plus Pakketpolis (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Mijnkunstverzekering.nl Algemene voorwaarden KUNSTVOORWERPEN - ANTIEK - COLLECTIES polisvoorwaarden AN01 De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2002

MKB Pakketvoorwaarden 2002 MKB Pakketvoorwaarden 2002 Per risico vormen de Pakketvoorwaarden samen met de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee Aanvraagformulier Online VVE Verzekering Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst. Op de polis zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden Oldtimer motorrijtuigverzekering. Deze voorwaarden vormen één geheel met de aanvullende

Nadere informatie

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening. Algemene voorwaarden van NIMO-security BV gevestigd te Valkenswaard, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost- Brabant, onder nummer 14072301. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 1 SCHADE-AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 Voor het melden van schade

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING Algemene Voorwaarden Sieraden 2002 Sieradenverzekering Indeling voorwaarden per artikel: 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Transport. Aanvraagformulier. uw schakel naar zekerheid!

Transport. Aanvraagformulier. uw schakel naar zekerheid! Transport Aanvraagformulier uw schakel naar zekerheid! Aanvraagformulier Betreft: offerte nieuwe aanvraag Ingangsdatum... wijziging Polisnummer... Gegevens verzekeringsnemer Aanvrager Bedrijfsnaam Adres

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN Kantoor Van Beek Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kantoor Van Beek, gevestigd te Grootebroek aan de Snoekstraat 29 1613JS, hierna te noemen: kantoor Van Beek De wederpartij

Nadere informatie

Informatie voor de klant

Informatie voor de klant Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Algemene Voorwaarden Versie 2016 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering in uw pakket hebben

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft Koppe Hypotheken en Verzekeringen, gevestigd te Apeldoorn aan IJzerweg 24, hierna te noemen: het Financieel Intermediair.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kostbaarhedenverzekering (216-04) Inhoudsopgave Kostbaarhedenverzekering (216-04)

Algemene voorwaarden. Kostbaarhedenverzekering (216-04) Inhoudsopgave Kostbaarhedenverzekering (216-04) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Waar zijn de kostbaarheden verzekerd? Wie

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie