MR JLRendierhof - notulen 14 januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MR JLRendierhof - notulen 14 januari 2013"

Transcriptie

1 1 MR JLRendierhof - notulen 14 januari 2013 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp Hanneke Tijssen Annemieke Quik Anna-Marie Borgstein Suzan Karabag Wendy van Lieshout Per Zelissen Aissa Boutiba (ziek) Dirk van der Sanden (later) 1 Opening vergadering Agendapunt info/advies/ Besluit 2 Actielijst en notulen vaststellen vorige vergadering 28 oktober 2013 De notulen worden tekstueel aangepast, waarna ze op de website geplaatst kunnen worden. 3 Ingekomen post: Kerstgroet MR Volgend jaar weer. Shumon Bakker; bijwonen MR-vergadering dinsdag 14 januari Shumon is niet aanwezig. We wachten op nader bericht. Mail Per: Informatie OPR-verkiezing De stemming is voorbesproken met Anna-Marie en verschillende collega s hebben adviezen gegeven. Per en Kristel hebben namens de MR hun stem uitgebracht op Tom van Mierlo (ouder) en Hilde van Rijsewijk (leerkracht). Mail AM: vakantierooster Zie punt 5. Mail AM: begroting ouderbijdrage Zie punt 6. Mail Sabine: Vervolgcursussen We wachten de reactie van meneer Boskeljon (LOOBO) af. Sabine stuurt nog een reactie om de afspraak warm te houden. Sabine Mail Guido: tussentijdse evaluatie externe RT Ter kennisgeving aangenomen. We zijn blij dat het goed loopt. Mail Per: nieuwsbrief plein 013: informatie rugzakjes Kristel en Per overleggen met Anna-Marie over het doorgeven van de informatie uit de nieuwsbrief aan de ouders. Kristel / Per Brief ouder: typecursus Zie punt 9. Mail AM: brief voor ouders klas Frans Is besproken. Werkgroep verkeer notulen en nieuwsbrief Deze zijn in goede orde ontvangen. We zijn blij dat de ouders met de ontvangst van Sinterklaas geholpen hebben en dat alles goed verlopen is. MR magazine Kristel heeft het MR magazine in haar bezit. Mocht je interesse hebben, dan kun je het bij

2 2 haar lenen. 4 Mededelingen van Anna-Marie: Zomerschool Mevrouw Karin van Meersbergen heeft in januari een mail gestuurd over de criteria waaraan de zomerschool moet voldoen. Of wij op alle punten aan voldoen, moet nog nader bekeken worden. We voldoen in ieder geval aan de hoofdlijnen. Karin is de contactpersoon vanuit de gemeente. Zij is vorig schooljaar ook voor andere zomerscholen contactpersoon geweest. Eind januari wil zij een bijeenkomst beleggen voor alle scholen die een zomerschool willen opzetten. Deze (zomer)scholen moeten wel aan bepaalde door de gemeente vastgestelde criteria voldoen. Vooral de BSO zal het voortouw nemen in zake de bezetting en uitwerking van de zomerschool. Deelname aan de zomerschool blijft een vrije keuze van de ouders. Ouders ontvangen via school, kinderstad en/of Nulvier een uitnodiging voor deelname van hun kind(eren) aan de zomerschool Er zijn nog wat onduidelijkheden over de vergoeding, die mogelijk gehalveerd gaat worden. We hopen gauw duidelijkheid te krijgen, om zo snel mogelijk alles op te kunnen zetten. Elektrische deuren De deuren worden komende voorjaarsvakantie omgebouwd. De installatie duurt twee dagen. Frans van Loon Frans is bezig met zijn re-integratieproces. Kees van Willigen Kees is hier op school aan het re-integreren. Hij keert niet terug naar de Eerste Jan Ligthartschool. Kees gaat ons o.a. ondersteunen in het IKC- en VVE-traject. Gebouw Het stucwerk in de kantoren van Johan en Anna-Marie is hersteld. De scheuren in de bovenste laag van de vloer zijn een gevolg van de werking van het gebouw. Er wordt uitgezocht hoe de vloer gerepareerd kan worden. Ook wordt nader bekeken of deze scheuren geen gevaren opleveren voor de veiligheid van de school. Punten voor Anna-Marie: Klachten N.v.t. 5 Vakantierooster Voorstel extra week vakantie in week 14 (30 maart t/m 2april + goede vrijdag). MT stemt in. 6 Begroting ouderbijdrage Deze is bekeken en goedgekeurd. De ouderwerkgroep heeft haar goedkeuring gegeven voor de activiteiten die zij organiseren. Het budget telt voor het kalenderjaar Jaarverslag MR Het jaarverslag is bekeken, aangepast en wordt op de website geplaatst. 8 Schoolinkaart.nl Wij willen als MR proactief betrokken zijn. Er is een werkgroep samengesteld die mee gaat denken. De werkgroep bestaat uit: Dirk, Sabine en Hanneke. Hanneke neemt contact op met René. Toevoegingen of opmerkingen van de MR worden doorgegeven aan René Berhitu of Guido van Muijen. Per Hanneke

3 3 Het is ook belangrijk om te kijken wat andere scholen op deze site plaatsen. Er zijn steeds meer ouders die hierover praten. 9 Typecursus De school gaat geen typcursus bieden. Wellicht is dit een optie voor de BSO. Per geeft een telefonische reactie terug, waarin hij deze beslissing onderbouwt. 10 Toiletten kleuters vies, vloerbedekking stinkt Er zijn klachten over de geur in de kleutertoiletten. Het zijn waarschijnlijk niet de wc s zelf. Het probleem met de buizen is opgelost. Het is lastig om de geur van de lekkage weg te krijgen. De natte vloerbedekking (die voor de meeste geuroverlast zorgt) is aan vervanging toe. We checken het MOP om te zien wanneer de vervanging van de mat begroot is. Het is een optie om een deel van de gang met vloerbedekking te bekleden en op het resterende deel een vloer op rubberbasis te leggen. 11 Foto s website en MR smoelenbord Website Iedereen bekijkt de website. Op- of aanmerkingen voor 21 januari mailen naar Per. Kristel geeft de vorige punten door aan Per. Per en Annemieke gaan samen met Toine de website bekijken. Smoelenbord De achternaam van Suzan is verkeerd geschreven. Sabine gaat dit doorgeven. Bij de foto s worden ook de groepen van de leerkrachten vermeld. Per Klachten ouders allen Per/Annemieke Sabine Op het smoelenbord van de leerkrachten staan geen groepen vermeld. Het bord wordt jaarlijks aangepast. Volgende vergadering maken we een foto van de MR. 11 Evaluatie GMR Hanneke Hanneke is enthousiast en gaat officieel deelnemen. Kristel geeft kort aan wat er in de GMR besproken is. Gymbevoegdheid: Tijdens de GMR vergadering van 24 februari wordt gestemd over het voorstel van de Stichting om de gymopleiding voor alle leerkrachten binnen de stichting verplicht te stellen. Arbozorg T primair: De doelstellingen zijn: bezuiniging en meer sturing kunnen geven vanuit de scholen. De Arbo-unie is de goedkoopste en blijft dus ook verbonden aan onze school. De leerkrachten hebben goede ervaringen met de Arbo-arts. We hopen dat hij aan wil blijven. In maart volgt meer informatie hierover voor het perseel. 12 Nieuwe MR-data Zie jaarplanning 13 Nieuwsbrief MR UpDate Er zijn op dit moment geen zaken die vermeld moeten worden. 14 Rondvraag Dirk: wij moeten als MR nog een reactie geven op het stuk Kwijtschelding of Reductie ouderbijdrage bij het verlaten van de school. Op de GMR is duidelijk geworden dat op andere scholen de ouderbijdrage verlaagd gaat worden. Hoe staan wij daar tegenover wat betreft onze school? De ouderbijdrage is besproken. De MR is het met de uitgaven eens. Er worden geen spaarpotjes aangelegd. We gaan toch nogmaals de ouderbijdrage kritisch bekijken, aangezien deze op onze school relatief hoog is. Suzan: Zij is wegens familieomstandigheden misschien de volgende vergadering afwezig. Sabine Komt volgende agenda terug.

4 4 Kristel: we sturen de afkortingenlijst door naar de MR leden. Wendy: het is soms nog onduidelijk wat ik met de binnengekomen post moet doen. Afspraak: alles wat als agendapunt vermeld staat, moet worden doorgelezen en bekeken worden. De andere post is ter kennisgeving en wordt in de agenda genoteerd als ter info. 15 Sluiting Kristel

5 5 MR JLRendierhof actiepuntenlijst WAT WIE WANNEER opmerkingen Rozanne Melfor bellen Dirk Reactie berekende lesuren Dirk MR cursus data plannen Jaarverslag Anna-Marie Aissa Hetty We wachten reactie AM af. Evalueren data MR/GMR Eind schooljaar 13/14 Willen we de MR vergadering voor of na de GMR vergadering. Voorzitter en secretaris bespreken agenda en punten AM minstens een week voor de vergadering met AM Per en Kristel (Hanneke) Iedere vergadering Bij de foto s van de leerkrachten de groep zetten? met AM bespreken Per en Kristel Voor de volgende vergadering Stichting ouderbijdrage Dirk Voor volgende vergadering Werkgroep Schoolinkaart.nl Dirk Website school Annemieke en Per MR JLRendierhof - besluitenlijst Onderwerp Bouwzaken monitoren Halfjaar analyse MR update Voorzitter en secretaris bespreken agenda minstens een week voor de vergadering met AM Financieel expert bespreekt financiële agendapunten met AM minstens een week voor de vergadering Taakverdeling (G)MR Besluit Dit doet Aissa Dirk geeft deze taak door aan Wendy Sabine blijft dit doen Per en Kristel (Hanneke) Wendy Voorzitter: Per Secretaris: Kristel Notulist: Marieke Notulen aanleveren voor website: Marieke Penningmeester: Kristel Financieel toezicht: Wendy MR Update: Sabine GMR: Kristel, Dirk, Suzan, Hanneke

6 6 MR JLRendierhof jaarplanning Vergadering 1 19 augustus Vergadering 2 GMR 16 sept 9 sept Vergadering 3 GMR 4 november 28 oktober Vergadering 4 GMR 13 januari MR 14 januari Vergadering 5 GMR 24 februari MR 11 maart Vergadering 6 GMR 31 maart MR 14 april Jaarplanning MR - komend schooljaar Samenstelling MR / taakverdeling MR FTO (financieel totaaloverzicht), 2 e kwartaal 2012 (AM) Ouderavond MR Fusie ontwikkelingen Cursus MR Ontwikkelingen vakantieperiode/start schooljaar IKC Passend onderwijs status Jaarverslag MR Ouderbijdrage en jurisprudentie Sponsoring Samenstelling MR / taakverdeling MR FTO (financieel totaaloverzicht), 2 e kwartaal 2012 (AM) Ouderavond MR Fusie ontwikkelingen Cursus MR Ontwikkelingen vakantieperiode/start schooljaar IKC Passend onderwijs status Ondersteuningsplan Begroting MR- GMR Tussentijdse Financiële Rapportage JLR (TFR) 3 de kwartaal 10 e maand Communicatieplan informatief Ondersteuningsprofiel Algemeen jaarplan, bijstellen/aanpassen Begroting, beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied Functiemix svz JLR klachtencommissie studiedagen vaststellen? Vakantieplanning svz externe RT svz tevredenheidspeilingen ouderbijdrage begroting Begroting, svz op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied: nieuws? vrijwillige ouderbeleid (svz) communicatieplan svz (leden werkgroep nieuwe versie ontvangen?) sex.voorl. voortgang Nog geen lesmateriaal bij dit verhaal: moet nog ontwikkeld worden. Energie Adviessvz lgemeen Functiemix svz JLR Personele verschuiving- voor meivakantie informeren MR Strategisch beleidsplan/strategisch beleidskader Thema avond mr? Wijzigingen bezetting MR? Zittingsduur Tussentijdse Financiële Rapportage JLR (TFR) Jaaroverzicht informatief. Datum etentje plannen Sponsoring

7 7 Vergadering 7 GMR 2 juni MR 26 mei Vergadering 8 GMR 30 juni MR 16 juni Vergadering 9 MR 23 juni?? Jaarverslag JR Rendierhof Vakantierooster Formatieplan aan de hand van de functiemix/functiehuis Berekening inkomsten schooljaar, voor 1 mei Tussentijdse Financiële Rapportage (TFR) 1 ste kwartaal 4 e maand Informeren over: Strategisch beleidsplan /Strategisch beleidskader Jaarverslag JR Rendierhof, voor 1 juli Nascholingsplan Jaarverslag MR (naar GMR, schoolleiding, personeel en ouders) Schoolgids Schoolplan Functiemix: functiebeschrijving/functiebouwwerk - P(G)MR Extra vergadering indien nodig

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Dinsdag 3 maart 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig: Maarten van Aalst, Mirjam Bos, Wim de Boer, Sonay Kapici, Esther Planje, Liesbeth Soons, Peter Verberg,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN NOTULEN Onderwerp Vergadering Datum : 6 oktober 2014 Aanwezig Jacqueline (vertegenwoordiger team) Notulist : Susan van de Wetering-Seferiadis Genodigde: Tine (penningmeester en vertegenwoordiger ouders)

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Datum: 10 maart 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Notenbalk, Harmelen Aanwezig: Patrick van Maurik (voorzitter), Patrick Poelwijk, Laura van der Kemp,

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d.

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d. Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809. www.jlrendierhof.nl

Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809. www.jlrendierhof.nl Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809 www.jlrendierhof.nl Jan Ligthartschool Rendierhof - School voor bijzonder neutraal onderwijs - www.jlrendierhof.nl Tilburg,

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Breda, juni 2014 Inleiding Dit jaarverslag is van de medezeggenschapsraad (MR) van de Liduinaschool in Breda, over het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp:

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp: Notulen: 15-04-2014. Aanwezig: Joop van Veldhoven: jvanveldhoven@skozok.nl Ruud: ruudvdpasch@yahoo.co.uk Nicole: Nicole.Hompes-Peeters@vgz.nl Erik: e.vos@vta.cc Liesbeth: lvandenboer@skozok.nl Henriëtte:

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie