aansprakelijkheid Koldijk Lijnberg Dekker B.V., gevestigd te (1362 AA) Almere aan de Argonweg 2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aansprakelijkheid Koldijk Lijnberg Dekker B.V., gevestigd te (1362 AA) Almere aan de Argonweg 2."

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 26 september 2014 Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.V. Gegevens onderneming: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.V., gevestigd te (8042 PD), Zwolle aan de Branderweg 3. KvK Oost-Nederland: Faillissementsnummer: F.16/1 3/707 Datum van uitspraak faillissement: 25juni 2013 Rechter-Commissaris: mr G.A.M. Peper Curator: mr M.J. Cools Activiteiten onderneming: Installatie van verlichting, telecom en alarm in gebouwen, groothandel in meet- en regelapparaten; loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair voornamelijk in de utiliteitsmarkt, met vestigingen in Zwolle, Lelystad, Kampen, Emmeloord en Almere. Omzetgegevens: 2011: 19.9 mio 2012: 16.1 mio Personeel gemiddeld aantal: 2011: 139 werknemers 2012: 152 werknemers Koldijk Lijnberg Dekker BV. Gegevens onderneming: KvK Gooi-, Eem-, en Flevoland: Faillissementsnummer: F.1 6/13/694 Datum van uitspraak faillissement: 25 juni 2013 Rechter-Commissaris: Curator: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens: Personeel gemiddeld aantal: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koldijk Lijnberg Dekker B.V., gevestigd te (1362 AA) Almere aan de Argonweg 2. mr G.A.M. Peper mr M.J. Cools Loodgieters- en fitterswerkzaamheden; installatie van sanitair; exploiteren van een technische installatie- en adviesbureau op het terrein van gas, water, sanitair en verrichten van werkzaamheden op het gebied van elektrotechnisch installatietechniek. 2011: 3.2 mio 2012: 3.8 mio 2011: 26 werknemers 2012: 39 werknemers Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker B.V. Gegevens onderneming: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker B.V., gevestigd te (1362 AA) Almere aan de Argonweg 2.

2 inzake 5 faiflissementsverslag: Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk 8V./FaHlissement/21 143/F.1 6/ Koldijk Lijnherg Dekker BV./FaIUssement/2i 146/F. 16/13/694 Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker B.V/Faillissement/ F. 16/1 3/693 2/38 KvK Gooi-, Eem- en Flevoland: Faillissementsnummer: Datum van uitspraak faillissement: Rechter-Commissaris: Curator: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens: Personeel gemiddeld aantal: Verslagperiode: lnst.bedrijf en lng.bur.koldijk B.V.: Koldijk Lijnberg Dekker B.V.: Loodg. en lnst.bedr. Dekker B.V.: F.16/13/ juni 2013 mr G.A.M. Peper mr M.J. Cools Het onderhouden en installeren van gas-, waterfitters en sanitair-installaties en het drijven van een loodgietersbedrijf, alsmede beheer, management en pensioenactiviteiten. 2011: 1.3 mio 2012: ,00 De bedrijfsactiviteiten zijn per geëindigd en geïncorporeerd in die van Koldijk Lijberg Dekker. 2011: 8 werknemers 2012: 4 werknemers 23juni 2014 tlm 21 september ,05 uren 4,27 uren 0,25 uren DEEL 1 ALGEMEEN De wijzigingen c.q. aanvullingen in dit 5e verslag ten opzichte van het 4e verslag zijn in het navolgende cursief weergegeven. Inleiding Dit verslag heeft betrekking op de hiervoor genoemde vennootschappen. gekozen voor een verslaglegging die uiteenvalt in twee onderdelen: De curator heeft Deel 1 betreft de geconsolideerde verslaglegging die voortvloeit uit het feit dat de verschillende faillissementen niet op zichzelf staan maar een sterke samenhang vertonen. Zo is tenminste sprake van fiscale en bancaire verbanden; Deel 2 betreft de verslaglegging per vennootschap, zoveel mogelijk naar gebruikelijk model. Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. vanvan Riet

3 inzake 5 faibissernentsvarsag: Instatatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.ViFaillissementl2i 1 43/F. 16/13/707 3/38 Koldijk Lijnberg Dekker BV./Faihssementl2l 146/F.16/ Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker BVIFaillissementl2l 1 471F. 16/13/693 Achtergrond De eerste inschrijving van Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk BV., hierna ook te noemen: Koldijk, dateert van 9 oktober Sedert 24 juli 2009 worden de aandelen in Koldijk gehouden door Batenburg Installatietechniek B.V., wiens enig aandeelhouder Batenburg Techniek N.V. is. Koldijk Lijnberg Dekker B.V., hierna ook te noemen: KLD, werd op 4 juni 2003 als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in het handelsregister. KLD opereert vanuit de vestiging Almere. Enig aandeelhouder is Koldijk. De onderneming bestaat sinds 9 oktober Haar aandelen zijn in 2012 door Koldijk gekocht. Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker B.V., hierna ook te noemen: Dekker, werd op 31 maart 1999 voor het eerst als besloten vennootschap ingeschreven in het handelsregister. De onderneming bestaat sinds 1984 en houdt zich bezig met loodgieters- en fitterswerk, alsmede met de installatie van sanitair en dergelijke. Haar aandelen zijn in 2012 door Koldijk gekocht. Batenburg Techniek, waaronder begrepen een groot aantal dochtervennootschappen, is een technische dienstverlener met ruim 1000 medewerkers. Zij ontwerpen, leveren en onderhouden technische installaties, producten en diensten voor opdrachtgevers in de industrie, utiliteitsbouw en infrastructuurmarkt. De aandelen van Batenburg Techniek N.V. zijn genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam N.V. Batenburg Techniek heeft sedert enige tijd te kampen met lagere winstcijfers dan verwacht. In een persbericht van 5 februari 2013 meldde zij een dalende netto winst van 3 mio in 2011 naar 1 mio in De marktomstandigheden in de installatietechniek, aldus Batenburg, zijn moeizaam en uitdagend, waarbij het sentiment in de afzetmarkt industrie aanmerkelijk positiever is dan in de utiliteitsbouw. Hoewel de omzet in 2012 is toegenomen, hoofdzakelijk als gevolg van acquisities, heeft de efficiency onder druk gestaan door pieken en dalen in de bezetting. Dit heeft er mede toe geleid dat de waardering van het onderhanden werk op enkele grotere en complexe projecten in de utiliteitsbouw en infrastructuur negatief moesten worden bijgesteld. Het installatiesegment, waartoe de vennootschappen behoren, zou, aldus Batenburg, in 2012 met een verlies afsluiten. Nog op 14 april 2013 presenteerde de directeur van Koldijk een plan van aanpak voor de reorganisatie, zulks in aansluiting op de in 2012 nieuw ingezette koers, inhoudende dat Koldijk een totaalinstallateur zou worden in de utiliteitsmarkt. In dit plan van aanpak constateert de directeur kort na diens aantreden in 2012 dat een belangrijk deel van het management van Koldijk voldoende kwaliteiten ontbeert om de nieuwe doelstelling en koers te realiseren. Ook de kwaliteiten van het middenmanagement (projectleiding en werkvoorbereiding) sluiten niet aan bij de gestelde doelstellingen. Door coaching, opleiding en aanvulling zou dit probleem deels opgelost kunnen worden. Volgens het plan lieten de voorlopige resultaten over de eerste twee maanden van 2013 zien dat de begroting voor 2013 niet haalbaar was. Hierdoor ontbrak het, aldus de directie, aan tijd om langdurige ontwikkeltrajecten aan te gaan. In het reorganisatieplan zijn twee scenario s uitgewerkt uitgaande van kostenreductie, waarbij in scenario twee nog een extra besparing zou plaatsvinden door het afbouwen van de montagecapaciteit met 15 medewerkers.

4 inzake 5e fawissernentsversag: Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.V./Failhssementl2l 143/F. 16/13/707 4/38 Koldijk Lîjnberg Dekker B,ViFaillissementl F. 16/13/694 Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker B,V,/Faillissementl2l 1 471F. 16/13/693 Mogelijk daartoe aangespoord door de tegenvallende cijfers over het eerste kwartaal, gaf de aandeelhouder van Koldijk aan Ernst & Young een opdracht tot het vervaardigen van een analyse, die op 17juni 2013 gereed kwam. In die rapportage werden drie scenario s geanalyseerd: (1) doorzetten huidige Organisatie; (2) liquidatie; (3) faillissement/doorstart. Waarschijnlijk heeft deze analyse voor de aandeelhouder de doorslag gegeven om tot verrassing van de directeur van Koldijk te besluiten de concernfinanciering, waarvan Koldijk afhankelijk was, per 20 juni 2013 te eindigen en het faillissement van de drie vennootschappen aan te vragen. Hierdoor hield de kasstroom met onmiddellijke ingang op. Financiering Batenburg Techniek N.V. was de facto financier van de vennootschappen. Op 7 februari 2012 is tussen Batenburg Techniek N.V. enerzijds als leninggever en Koldijk en KLD als leningnemers anderzijds een raamovereenkomst gesloten en geregistreerd die onder andere vastlegt onder welke voorwaarden geldleningen en obligo s al dan niet in rekening courant zijn en zullen worden verstrekt. De leningnemers staan hoofdelijk in voor elkaars positie jegens Batenburg Techniek N.V.. In deze overeenkomst is eveneens opgenomen op welke goederen het pandrecht ten gunste van Batenburg Techniek N.V. gevestigd zal worden. Het betreft: - alle - alle - alle - alle - alle (geld)vorderingen die leningnemer uit welken hoofde dan ook op leninggever heeft of verkrijgt; zaken, waardepapieren, effecten of andere financiële producten die leninggever of een derde voor haar uit welken hoofde dan ook van of voor leningnemer onder zich heeft of verkrijgt; (geld)vorderingen die leningnemer op derden heeft of verkrijgt; goederen die behoren of zullen behoren tot de bedrijfsinventaris of voorraden van leningnemer; (overige) roerende zaken die leningnemer bezit of zal verkrijgen. Op 18 juni 2013 heeft Batenburg Techniek N.V. de banksaldi op diverse rekeningen van Koldijk en KLD aan zich verpand. De curator heeft het pandrecht op voorraden, inventaris, gereedschappen in voertuigen en debiteuren erkend, waarover hierna meer. Niet op alle vorderingen op derden rust een pandrecht. Het pandrecht op de banksaldi is betwist, waarna het door Batenburg Techniek NV. is prijsgegeven. De vordering van Batenburg Techniek NV. op Koldijk bedraagt naar haar zeggen per faillissementsdatum ,17 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente. De vordering van Batenburg Techniek N.V. op KLD bedraagt ,00 + PM. Daarnaast zijn er garanties ten behoeve van deze beide vennootschappen verstrekt. De omvang van deze (voorwaardelijke) vordering staat nog niet vast. De omvang van de vorderingen zal in de komende verslagperiode worden geverifieerd.

5 hizake 5 faihissernentsversag: Instaflatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.V./Faitissement/ F. 16/13/707 5/38 Koldijk Lijnherg Dekker B.V./Faiflissementl2l 1461F.16/13/694 Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker BV./Faillissementl2l 147/F. 16/13/693 Nadat Batenburg Techniek N.V. op 20 juni 2013 aangetekend aan Koldijk en Koldijk Lijnberg Dekker B.V. berichtte dat zij tekort schoot in de nakoming van haar verplichtingen, heeft zij haar vorderingen opgeëist en aangekondigd haar pandrecht op vorderingen openbaar te maken. Dat laatste had zij reeds gedaan op 18juni Koldijk en KLD deden ook zaken met diverse overheidsinstanties en grote (overheid-gerelateerde) partijen. Een aantal partijen heeft in de voorwaarden een verpandingsverbod opgenomen. Een aantal projecten kent derhalve een verpandingsverbod, hetgeen impliceert dat de opbrengst van de vorderingen die uit deze projecten voortvloeien, aan de boedel toekomt. Zulks is door Batenburg Techniek N.V. erkend. Het betreft in ieder geval de projecten Amos, Gemeente Noordoostpolder, MEAG/De Entree, Kropman, Kropman Installatietechniek B.V., MNONervat en Mobilis. Met betrekking tot de projecten waar geen sprake is van een verpandingsverbod, maar wel van een non-overdraagbaarheidsbeding is tussen boedel en Batenburg Techniek N.V. afgesproken dat de opbrengst op de vorderingen uit deze projecten bij helfte wordt gedeeld. Het gaat hier in ieder geval om de projecten waar de gemeente Zwolle, Waterschap Vallei en Eem en Waterschap Regge en Dinkel opdrachtgever zijn. Op 23juli 2013 zijn de debiteuren van Koldijk en Koldijk Lijnberg Dekker B.V. namens de curator en Batenburg Techniek N.V. aangeschreven en nader geïnformeerd over de partij aan wie bevrijdend kan worden betaald. Doorstarts De curator heeft ten aanzien van de volgende onderdelen van Koldijk en KLD doorstarts gerealiseerd: 1. De activiteiten van de business unit Beveiligingstechniek (Koldijk te Zwolle) werden overgedragen aan Koldijk Voskamp Beveiligingstechniek B.V.; 2. Activiteiten van de vestiging Almere (Koldijk alsmede Koldijk Lijnberg Dekker B.V.) werden overgedragen aan Van Dorp Installaties Almere BV.; 3. Activiteiten van de vestiging Lelystad (Koldijk) werden overgedragen aan De Groot Installatiegroep Divisie Noord B.V.; 4. Activiteiten van de afdeling Inspectietechniek (Koldijk te Zwolle) werden overgedragen aan Technikon Inspecties B.V. 5. Activiteiten van de afdeling Telicty (Koldijk te Zwolle) werden overgedragen aan Cloud 10 BV. Voor de details van deze doorstarts (waaronder de verkoop van activa en dergelijke) zij verwezen naar onderdelen 3 en 6 van dit faillissementsverslag. In het onderstaande deel 2 van het verslag wordt de door RECOFA voorgeschreven indeling gevolgd. Daar waar nummers zijn overgeslagen zijn de daarop betrekking hebbende onderwerpen niet van toepassing in de faillissementen.

6 Inzake 6e fahlissementsverslag: Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.V.IFaitissement/ F. 16/13/707 6/38 Koldijk Lijnherg Dekker B.V./Fa/Iissementl2l 146/F. 16/13/694 Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker B.V,/Faillissement] /F. 16/13/693 DEEL 2 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en Organisatie: Alle aandelen van Koldijk worden gehouden door Batenburg Installatietechniek B.V., van welke vennootschap Batenburg Techniek N.V. de enig aandeelhouder is. Alle aandelen in KLD en Dekker worden gehouden door Koldijk. Koldijk opereerde vanuit de locaties te Zwolle, Lelystad en Almere. Op deze drie locaties voerde zij elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden uit in de vorm van projecten alsmede service- en onderhoudswerkzaamheden. De verhouding tussen projecten en service- en onderhoudswerkzaamheden verschilde (in aantal en omvang) per locatie. Voorts was Koldijk vanuit de locatie Zwolle ook actief op het gebied van beveiligingstechniek, inspectietechniek en datacommunicatie. KLD voerde elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden en werkzaamheden op het gebied van sanitair uit vanuit de locatie Almere. Naast enkele projecten lag haar focus voornamelijk op service- en onderhoudswerkzaamheden. Dekker heeft haar activiteiten per 31 december 2012 gestaakt. Zij werkte vanuit de vestiging te Almere. De onderneming is vanaf 2januari 2013 voortgezet onder de vlag van KLD. Het is (nog) niet bekend hoe de samenvoeging financieel en administratief is verwerkt. Dit is onderwerp van onderzoek. De bestuurder wordt in onderstaande tabel per vennootschap vermeld. Vennootschap Bestuurder Voormalig bestuurder Koldijk N.M.P. Schothuis Tot 21 maart2012: T.J. Ockhuijsen Tot 1 januari 2013: A.M. van Gogh KLD Koldijk Tot 27 januari 2012: Lijnberg Holding B.V. Dekker Koldijk N.v.t. 1.2 Winst en verlies: Blijkens de respectievelijke jaarrekeningen waren de winst en verliescijfers als volgt: Vennootschap Koldijk ,00 Verlies ,00 Verlies KLD ,00 Verlies ,00 Verlies Dekker ,00 Winst ,00 Verlies

7 inzake 5 fawissernentsverslag: Instaflatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.V.IFaillissementl F. 16/13/707 7/38 Koldijk Lijnberg Dekker B.VIFaillissementl2i 1461F Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker BV./Faillissementl2l 1 471Fl 6/13/693 Blijkens de respectievelijke jaarrekeningen waren de netto-omzetcijfers als volgt: Vennootschap Koldijk , ,00-20% KLD , , % Dekker , ,00-92% De activiteiten van Dekker zijn per 31 december 2012 gestaakt. 1.3 Balanstotaal: Vennootschap Koldijk , ,00 KLD , ,00 Dekker , , Lopende procedures: geen geen geen 1.5 Verzekeringen: Koldijk en KLD hadden de gebruikelijke verzekeringen, waaronder: collectieve ongevallen verzekering aansprakelijkheidsverzekering CAR-verzekering inboedelverzekering WIA-bodemverzekering WGA-hiaatverzekering WIA-accidentenverzekering ziekteverzuimverzekering autoverzekeringen gebouwenverzekering reconstructieverzekering De eerste vier genoemde verzekeringen lopen via het Batenburgconcern. In verband met de staking van de activiteiten van Dekker zijn voor die vennootschap geen verzekeringen meer aanwezig. Met uitzondering van de via het Batenburgconcern lopende verzekeringen, zal de curator de lopende verzekeringen afwikkelen zodra het risico niet meer bij de boedel ligt. Waar mogelijk zijn de verzekeringen reeds opgezegd.

8 nzake 5 fawissementsversag: Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk 8.V./Failhssement/ F. 16/13/707 8/38 Koldijk Lijnberg Dekker B.V./Faillissement/21 146/F. 16/13/694 Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker B.V,/Faillissementl2l 1 471F.1 6/13/ Huur: Alle lopende verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Koldijk huurde alle hieronder genoemde locaties, met uitzondering van de locatie aan de Argonweg 2 te Almere, die door KLD werd gehuurd. Zwolle, Branderwec 3: Het gehuurde bestaat uit kantoor- en bedrijfsruimte met een oppervlakte van circa m2 dat werd gehuurd van Van Triest B.V. De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 15 jaren, ingaande op 1 november 2010 en lopende tot en met 31 oktober De aanvangshuurprijs bedroeg op jaarbasis ,00 excl. BTW. Voor deze huur is een bankgarantie gesteld van ,00. Ingevolge de huurovereenkomst dient in de bankgarantie de volgende bepaling te zijn opgenomen: De garant verplicht zich (voorts) om als eigen schuld aan verhuurder of zijn rechtsverkrjgenden te zullen vergoeden alle schade, door hem te lijden, doordat de huurovereenkomst in geval van faillissement, of aan huurder verleende surseance van betaling, in gevolge opzegging door de curator of door huurder en de bewindvoerder, tussentijds zal worden beëindigd. Deze verplichting van garant zal worden beperkt tot een bedrag van ,00. Hiervoor is een bankgarantie gesteld, die inmiddels door de verhuurder is getrokken. Artikel 8.6 van de huurovereenkomst bepaalt: In geval van faillissement of aan huurder verleende surseance van betaling worden de in de bijlage uitgangspunten en opleveringsniveau Brandei weg, Zwolle onder (II huurdersvoorzieningen) genoemde zaken geacht door huurder om niet in eigendom aan verhuurder te zijn overgedragen. Met betrekking tot dit beding zal nader onderzoek en overleg plaatsvinden. In totaal investeerde Koldijk voor ,00 aan verbeteringen van gehuurde panden. De huurovereenkomst is met toestemming van de Rechter-Commissaris opgezegd. In de afgelopen verslagperiode heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de verhuurder van het pand te Zwolle over de financiële afwikkeling van de huurovereenkomst, de door de verhuurder getrokken bankgarantie en de verkoop van de inventaris, die zich in het pand te Zwolle bevond. Uiteindelijk heeft dit overleg geleid tot een minnelijke regeling met de verhuurder, waarbij de verhuurder een bedrag van ,00 aan de boedel heeft voldaan tegen finale kwijting over en weer en als finale afrekening voor: 1. De overname van de in het pand aanwezige inventaris en de huurdersvoorzieningen; 2. Beslechting van de discussie aangaande het overnamebeding in de huurover eenkomst; 3. Het naar de mening van de curator teveel onder de bankgarantie getrokken bedrag ten opzichte van de boedelvordering van de verhuurder; 4. Eventuele door de boedel aan de verhuurder verschuldigde opleverschade.

9 inzake 5 faiwssementsverslag: Instaflatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.V.IFaillissementl2l 1431F. 16/13/707 9/38 Koldijk Lijnberg Dekker B.V.IFa/Iissernentl F. 16/13/694 Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker BV/Failhssernentl2l 1 471F.1 6/13/693 Voornoemd bedrag ad ,00 is inmiddels bijgeschreven op de faillissements rekening van gefailleerde. Het bedrijfspand is op 1 oktober 2013 opgeleverd aan de verhuurder. Lelystad, Schroefstraat 30: Dit pand werd gehuurd van Batenburg Facilitair B.V., derhalve een gelieerde vennootschap. Het gehuurde betrof een bedrijfsruimte van 8 are en 88 ca, die gebruikt werd als kantoor en als opslagruimte (magazijn). De huurovereenkomst werd aangegaan op 1 januari 2011 voor de duur van drie jaren, derhalve lopende tot en met 31 december De aanvangshuurprijs bedroeg ,00 excl. BTW. Voor deze huur is geen bankgarantie gesteld. De huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. Inmiddels heeft formele oplevering plaatsgevonden, op 18 oktober Tot op heden heeft Batenburg Facilitair B.V. een vordering ad 2.654,74 ingediend terzake (achterstallige) huurpenningen. Er is door gefailleerden geen bankgarantie gesteld. Almere, Arcionwep 2: In dit pand verbleef Koldijk tezamen met KLD. De eigenaar van de onroerende zaak is Bramber Vastgoed B.V., de voormalig aandeelhouder van KLD. Nadat Koldijk de aandelen van deze vennootschap overnam, liepen de bestaande huurverplichtingen door. Voor de huurovereenkomst is geen bankgarantie gesteld. In het kader van de doorstart van deze vestiging (waarover hierna meer onder 6.) is de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden geëindigd met ingang van 22 juli 2013 en hebben de boedel en de verhuurder elkaar over en weer finale kwijting verleend terzake alle verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst. De huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. Tussen KLD en Van Dorp Installaties Almere is in het kader van de doorstart overeengekomen dat de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden is geëindigd per 19 juli Formele oplevering is per die datum as is geschied. Er resteren geen vorderingen meer op de boedel. Almere, Huchtstraat 11: Deze vestiging werd door Koldijk gehuurd van C. Dekker Holding B.V., de voormalig aandeelhouder van Dekker. De huur bedraagt circa ,00 per jaar. De huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. Formele oplevering heeft inmiddels plaatsgevonden. De verhuurder, C. Dekker Holding B.V., heeft tot op heden een vordering ad ,28 ingediend terzake (achterstallige) huurpenningen.

10 Inzake 5 faillissementsverslag: Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.V,/Failhssernentl2l 143/F.1 6/13/707 10/38 Koldijk Lijnberg Dekker BV./FaHlissementl2l 1 461F. 16/13/694 Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker BV/Faillissement/ fF, 16/13/693 Emmeloord, Ecu 41: De huurovereenkomst is aangegaan op 15 juli De huurprijs bij aanvang bedroeg 8.156,00 excl. BTVV. De huurovereenkomst is op 31juli 2013 geëindigd. Voor de huur was een bankgarantie gesteld van 9.913,00. De huurovereenkomst is voor zover vereist met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. Situatie per ultimo november2013: Het pand stond reeds geruime tijd leeg en was ontruimd. Derhalve was nadere oplevering niet noodzakelijk. De verhuurder, Maatschap Invast, heeft evenwel een beroep gedaan op de bankgarantie ad 9.913,64. Naar de rechtmatigheid daarvan vindt nader onderzoek plaats. De verhuurder heeft een vordering ad 1.738,78 terzake (achterstallige) huurpenningen ingediend. Naar het oordeel van de curator heeft de verhuurder de bankgarantie ad 9.913,64 voor een deel van 6.194,08 ten onrechte getrokken. De verhuurder meent schade te hebben geleden; hij laat evenwel ondanks diverse sommaties na de door hem gepretendeerde schade (gemotiveerd) te onderbouwen en het bovengenoemde bedrag op de faillissementsrekening te betalen. De verhuurder zal nog een keer in der minne in de gelegenheid worden gesteld tot betaling over te gaan, bij gebreke waarvan uiteraard in overleg en met toestemming van de Rechter-Commissaris rechtsmaatregelen zullen worden getroffen. Situatie per 24 juni 2014: In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met de verhuurder en diens raadsman waarin partijen een regeling in der minne hebben getroffen waaraan de rechter commissaris goedkeuring heeft verleend. De regeling, inhoudende een betaling door de verhuurder aan de boedel en intrekking van de vorderingen die de verhuurder bij de boedel heeft ingediend, waartegenover de verhuurder het getrokken bedrag van de bankgarantie kan behouden, is uitgevoerd. Het door de boedel ontvangen bedrag is in de financiële verslaglegging verantwoord. Hiermee zijn alle huurdersrelaties van curanda afgewikkeld. KamDen, Eckerstraat 21A: De huurovereenkomst voor dit pand is aangegaan op 1 oktober Het gehuurde bestaat uit kantoor en opslagruimte. De huurprijs bedroeg bij aanvang ,00 per jaar. Voor de huur van dit pand is een bankgarantie gesteld van 7.000,00. De huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris op 18 juli 2013 opgezegd. Formele oplevering heeft inmiddels plaatsgevonden, op 18 oktober De verhuurder, Westerink Verhuur, heeft een beroep gedaan op de bankgarantie ad 7.000,00. De vordering van de verhuurder terzake (achterstallige) huurpenningen bedroeg 7.653,24. Derhalve resteert er een vordering ad 653,24 op de boedel (concurrente vordering).

11 Inzake 5 faulissementsverslag: Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk 8.ViFailhssernentl2l 143/F. 16/13/707 11/38 Koldijk Lijnberg Dekker B.V.IFaillissernent/21 146/F.16/ Loodgieters en 1 nstaflatiebedrijf Dekker BV./Faillissernentl2l 147/F. 16/13/693 Voor alle hiervoor genoemde locaties geldt dat in de komende verslagperiode diverse werkzaamheden ten behoeve van de oplevering van Koldijk en KLD zullen plaatsvinden. Voorts zal waar nodig overleg worden gevoerd met de verhuurders en betrokken derden. 1.7 Oorzaak faillissementen: Verwezen zij naar hetgeen in de inleiding onder deel 1 vennootschappen. Een (financieel) oorzakenonderzoek volgt nader. is gesteld met betrekking tot de drie De curator reconstrueert de periode in de aanloop naar 25 juni 2013, de dag waarop de faillissementen werden uitgesproken. Ook de gang van zaken rond de aanvragen en de aanleiding daartoe, hebben aandacht. De curator heeft in de verslagperiode een extern onderzoeksrapport ontvangen. Over de uitkomsten daarvan kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. Situatie per 24juni 2014: Naar aanleiding van het ontvangen quick scan rapport zijn inmiddels vragen aan de bestuurder en aandeelhouder gesteld. Een deel van die vragen werd reeds beantwoord. Situatie per 25 september 2014: De curator streeft ernaar dit onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden. 2 PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring: circa 140 werknemers circa 75 werknemers Aantal in jaar voor faillissement: Blijkens de respectievelijke jaarrekeningen waren bij aantallen werknemers in dienst: de vennootschappen de volgende 2011: 190 fte 2012: 147,4 fte vanvan Riet

12 Inzake 5 faillissernentsverslag: Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.V/Faillissernentl2l 1431F. 16/13/707 12/38 Koldijk Lijnberg Dekker BV.IFaillissementl2l 1461F16/ Loodgieters en InstallatiebedrijF Dekker BV.IFaillissementl2l 1 47/F. 16/13/ : 25,8 fte 2012: 37,6 fte 2011: 7fte 2012: 4 fte tot 31 december Datum ontslagaanzegging: Het personeel van de drie vennootschappen is bij schrijven d.d. 28 juni 2013 na vooraf daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris ontslag aangezegd. Eén personeelslid heeft tegen de door de Rechter-Commissaris verleende machtiging tot de aanzegging van het ontslag bezwaar aangetekend. Voor het personeel van alle locaties is in overleg met UWV een centrale intake opgezet vanuit de vestiging te Zwolle. Deze intake heeft op 4 juli 2013 plaatsgevonden. Werkzaamheden: In de verslagperiode heeft regelmatig overleg met UWV plaatsgevonden, soms ook over individuele gevallen. Ook is regelmatig contact onderhouden met werknemers. De vakbonden CNV en FNV zijn van de faillissementen op de hoogte gebracht en nader geïnformeerd, evenals de OR. Ook werd een melding collectief ontslag aan de bonden ingezonden. De voorafgaand aan de faillissementen aan UW\! gerichte verzoeken tot het verlenen van ontslagvergunningen, werden ingetrokken. 3 ACTIVA Onroerende zaken De vennootschappen beschikken niet over onroerende zaken. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Koldijk en KLD beschikken over de gebruikelijke bedrijfsmiddelen, waaronder inventaris, voorraden, ambulant materieel waaronder gereedschappen en (beperkt) rollend materieel. Alle personenauto s werden geleased. Dekker, die haar bedrijfsactiviteiten per 31 december 2012 heeft gestaakt, beschikte niet meer over materiele vaste activa, doch slechts over handelsdebiteuren (verpand) en vorderingen op groepsmaatschappijen waarvan de mutaties in 2013 moeten worden onderzocht. 3.6 Verkoopopbrengst: Bij de doorstarts van de business unit Beveiliging, afdeling Inspectietechniek en de vestiging Lelystad werden de volgende opbrengsten voor inventaris en bedrijfsmiddelen gerealiseerd:

13 nzake 5 fahhssernentsversag1 Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.V,/Failhssernent/ F. 16/13/707 13/38 Koldijk Lijnberg Dekker B.V.IFa/lissernentl2l 146/F. 16/13/694 Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker B,V./Faillissementl2l 147/F. 16/13/693 Inventaris ,00 Bedrijfsmiddelen ambulant materieel: ,35 Derhalve totaal: ,35 De opbrengst voor de bedrijfsmiddelen, behoudens bodemzaken, komt de pandhouder Batenburg Techniek NV. toe, nu deze zaken aan haar waren verpand. Bij de doorstart van KLD te Almere werden de volgende opbrengsten voor inventaris en bedrijfsmiddelen gerealiseerd: Inventaris ,00 Bedrijfsmiddelen ambulant materieel: ,00 Bedriifsmiddelen rollend materieel (auto s): ,00 Derhalve totaal: ,00 De opbrengst voor de bedrijfsmiddelen, behoudens bodemzaken, komt de pandhouder Batenburg Techniek NV. toe, nu deze zaken aan haar waren verpand. Niet van toepassing. 3.7 Boedelbijdrage: Koldijk en Ten aanzien van de aan Batenburg Techniek N.V. verpande en aan derden verkochte bedrijfsmiddelen is een boedelbijdrage van 10% conform de separatistenregeling bedongen. Niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Van toepassing en gerespecteerd. Van toepassing en gerespecteerd. Niet van toepassing wegens staking van de bedrijfsactiviteiten per 31 december Werkzaamheden: Ten aanzien van de doorstarts hebben inventarisaties plaatsgevonden, is een bidbook samengesteld en zijn na diverse onderhandelingsrondes de betreffende doorstarts geëffectueerd.

14 inzake 5 faibissementsver&ag: Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk BV./Faillissement/ F. 16/13/707 14/38 Koldijk Lijnherg Dekker BV./Faillissement/ F. 16/13/694 Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker B.V/Faillissement] F. 16/13/693 Voorraden 3.9 A. De voorraden (verpand): Materiaalvoorraden (grijpvoorraad en handeisvoorraad) en overige voorraden in de vestigingen Zwolle, Lelystad en Almere. Materiaalvoorraden (grijpvoorraad en handelsvoorraad) en overige voorraden in de vestiging te Almere. Niet van toepassing A. Verkoopopbrengst: Opbrengsten verkoop voorraden Zwolle: ,00. De resterende voorraden in Lelystad en Almere zijn verkocht aan een van de Batenburg vennootschappen tegen twee keer de liquidatiewaarde. Afrekening daarvan zal in de komende verslagperiode plaatsvinden. De afrekening met Batenburg Techniek N.V. heeft inmiddels plaatsgevonden. Na taxatie heeft Batenburg als executerend pandhouder de betreffende voorraden overgenomen, waarbij haar vordering in het faillissement van Koldijk wordt verminderd met een bedrag van EUR ,00 excl. BTW. Aan de boedel voldeed zij een bijdrage conform de separatistenregeling ad EUR 4.000,00. Opbrengsten verkoop voorraden Almere: ,00. Niet van toepassing. Situatie per 24juni 2014: Afgewikkeld A. Boedelbijdrage: Ten aanzien van de aan Batenburg Techniek N.V. verpande en aan derden verkochte voorraden is een boedelbijdrage van 10% conform de separatistenregeling bedongen.

15 nzake 5 faissementsversag: Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.ViFaillissement/ F. 16/13/707 15/38 Koldijk Lijnherg Dekker B.V.IFa,lHssementl2l 146/F, 16/13/694 Loodgieters en Instatatiebedrijf Dekker B.ViFaillissementl2l 147/F. 16/13/693 Onderhanden werk 3.9 B. Omschrijving/projecten Ten tijde van het faillissement waren bij Koldijk tenminste 200 projecten (waaronder elektrotechniek (e) en installatiewerk (w) onderhanden. Een groot deel daarvan verkeerde in de afrondende fase. Bij een groot aantal andere projecten waren de werkzaamheden gestaakt omdat er geen materiaal meer was ingekocht om de werkzaamheden af te ronden. Op diverse projecten zijn na het faillissement nog werkzaamheden afgerond. Ten aanzien van de meeste projecten geldt dat met de afronding ervan geen boedelbelang meer gemoeid was en de vorderingen van Koldijk tot de datum van het faillissement begrepen dienen te worden onder het pandrecht van Batenburg Techniek N.V. Ten aanzien van diverse projecten zijn afspraken met de opdrachtgevers gemaakt. Het betreft: Project Gemeente Noordoostpolder Op 28 maart 2013 is de gemeente Noordoostpolder met Koldijk een aannemingsovereenkomst aangegaan voor het verrichten van e- en w- werkzaamheden aan het nieuwe stadhuis. In deze overeenkomst is een verpandingsverbod opgenomen, hetgeen door de pandhouder wordt erkend. De opbrengsten uit dit project komen derhalve de boedel toe. Met de curator is afgesproken dat de aannemingsovereenkomst niet verder wordt nagekomen dan het afronden van de eerste fase van de e werkzaamheden. De gemeente koopt zelf de materialen in, terwijl de curator de engineeringsgegevens waar aanwezig ter beschikking heeft gesteld. Voor de vanaf 25 juni 2013 verrichte werkzaamheden betaalt de gemeente de uren van de medewerkers aan de boedel. Vervolgens zal een eindafrekening worden opgesteld: het overleg hierover is geagendeerd ultimo september In de verslagperiode heeft de financiële afwikkeling van dit project plaatsgevonden. Fase 1 van het project is voor wat betreft het e-deel door werknemers van Koldijk en derhalve onder regie van de curator afgerond. De daarmee gemoeide tijd is aan de boedel betaald. Dit heeft een bedrag van ,20 (inclusief BTW) opgebracht. De discussie tussen de opdrachtgever en de curator heeft na verkregen goedkeuring van de Rechter-Commissaris erin geresulteerd dat er door de een betaling van ,41 ten titel van schikking terzake de financiële afwikkeling van het project heeft plaatsgevonden. Beide bedragen zijn op de faillissementsrekening ontvangen. Met Batenburg Techniek is overeengekomen dat zij de boedel een bedrag van 9.500,00 zal betalen vanwege het ongeschonden retour komen van de door Nationale Borg gestelde bankgarantie waarvoor Batenburg Techniek zich mede verbonden heeft. Hevo/College Waalwijk In het najaar van 2012 is aan Hevo B.V. opdracht verstrekt om tot de bouw van een school in Waalwijk over te gaan. Hevo B.V. heeft vervolgens met Koldijk een

16 nzake 5 faiwssernentsversag: Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk BViFaillissement/2î 143/F. 16/13/707 16/38 Koldijk Lijnherg Dekker BV.IFaillissementl2l 146/F.16/ Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker B.V./Faillissement/ F. 16/13/693 overeenkomst van aanneming van werk gesloten ter zake elektrotechnische werkzaamheden. Ten tijde van het faillissement waren de werkzaamheden juist aangevangen en dus in de opstartfase. Met toestemming van de Rechter-Commissaris heeft de curator met Schekman Elektrotechniek B.V. en Hevo B.V. een overeenkomst tot overdracht van onderhanden werk gesloten. Dit houdt onder andere in dat de nog te verrichten werkzaamheden en dossiers met betrekking tot het werk aan Schekman zijn overgedragen. Schekman heeft zich jegens partijen verplicht dit werk af te maken en de ten gunste van Hevo verstrekte garantie volledig en onvoorwaardelijk over te nemen. Daarnaast heeft zij een koopsom van ,00 aan de boedel betaald. Dit bedrag komt de boedel toe en is op de faillissementsrekening ontvangen. Project Meander Dit project betreft de nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. De hoofdaannemer van dit project is Bouwbedrijf Heijmans, die op haar beurt voor de installatiewerkzaamheden een overeenkomst van onderaanneming heeft gesloten met Bouwmeester. Bouwmeester was evenwel niet in staat de werkzaamheden af te ronden. Om die reden is op 9 november 2012 een overeenkomst gesloten met Koldijk, waarbij Koldijk de installatiewerkzaamheden op dit project voor Bouwmeester zou afronden. Er is evenwel geen (nieuwe) overeenkomst gesloten tussen de hoofdaannemer en Koldijk. Feitelijk verrichtte Koldijk de werkzaamheden, die zij factureerde aan Bouwmeester, die deze op haar beurt weer aan de hoofdaannemer factureerde. In verband met het faillissement van Koldijk zijn de installatiewerkzaamheden voor dit project afgemaakt door een groepsvennootschap van Bouwmeester. Er dient nog een eindafrekening te worden opgemaakt tussen Koldijk en Bouwmeester. Daarnaast bestaat er nog discussie tussen partijen over de vraag of de vordering van Koldijk op Bouwmeester aan Batenburg Techniek N.V. is verpand. Na onderzoek is gebleken dat de vordering van Koldijk op Bouwmeester aan Batenburg Techniek N.V. is verpand. De discussie over de eindafrekening terzake dit project wordt thans rechtstreeks gevoerd tussen Batenburg Techniek N.V. als pandhouder en Bouwmeester zonder bemoeienis van de boedel. Project De Entree/MEAG Op 18 februari 2013 is door Internationales Immobilien-Instituut GmbH aan Koldijk opdracht verstrekt voor het verrichten van renovatiewerkzaamheden aan het Entreegebouw te Amsterdam. Door het faillissement staakten twee onbetaalde onderaannemers hun werkzaamheden, die nog bestonden uit het realiseren van een gebouwautomatiseringssysteem en brandpreventiewerkzaamheden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een overeenkomst tussen partijen, waarmee de schade voor de opdrachtgever en deze onderaannemers zoveel mogelijk wordt beperkt, terwijl een deel van de aanneemsom direct aan de boedel wordt betaald. Een ander deel wordt in escrow gezet zodat vervolgens (naar verwachting ultimo januari 2014) kan worden vastgesteld of de revisiedocumentatie volledig is en er nog kosten gemaakt dienen te worden ten behoeve van de verkrijging van brandwerende deuren. Overeengekomen is dat een deel van de schade ten behoeve van Meag reeds is vastgesteld. Nationale Borg heeft namens Koldijk een garantie gesteld ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij de opdrachtgever de garantie inroept in verband met compensatie van schade ten gevolge

17 Inzake 5 faillissementsverslag: Instaflatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.V./FaHiissementl2l 1431F. 16/13/707 17/38 Koldijk Lijnberg Dekker B.V.IFaillissementl2l 1 461F /694 Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker B,V./Faillissementl2l 1 471F. 16/13/693 van een latere oplevering aan huurder DAS, zal de originele garantie binnen een maand nadat DAS het gebouw heeft betrokken worden vrijgegeven c.q. geretourneerd. Het bedrag ad ,00 werd in de verslagperiode op de faillissementsrekening ontvangen. Tussen de boedel en de opdrachtgever is in de verslagperiode onderhandeld over de voorwaarden van de overeen te komen escrowovereenkomst die ten grondslag ligt aan het depot waarin door de opdrachtgever een totaalbedrag van ,00 dient te worden gestort. Dit bedrag zal in depot gehouden worden ten behoeve van de definitieve vaststelling van door partijen specifiek aangewezen kosten en geleden schade. Een (eventueel) restant uit het depot zal aan de boedel toekomen. Aan de opdrachtgever is door Nationale Borg Maatschappij NV. eveneens een garantie verstrekt. Overeengekomen is dat deze garantie slechts kon worden ingeroepen ter compensatie van schade als gevolg van een latere oplevering van het gebouw aan haar huurder. Naar verwachting zal dit project in de komende verslagperiode worden afgerond en in het volgende verslag een totaal overzicht van de financiële posities worden verstrekt. Inmiddels is het pand opgeleverd aan huurder DAS. Thans vinden gesprekken plaats met de advocaat van MEAG over de verdere financiële afwikkeling van het depot. MEAG stelt aanzienlijke kosten te moeten maken c.q. te hebben gemaakt voor de reconstructie van de revisie-documenten alsmede in verband met het vervangen van de brandwerende deuren en het certificeren hiervan. In dat kader heeft zij een overzicht aan de curator verstrekt van de door haar gemaakte kosten. De curator verwacht in de komende verslagperiode deze discussie te beslechten. Onderdeel van deze discussie maakt eveneens uit het retourneren van de originele bankgarantie door de opdrachtgever. Situatie per 24 juni 2014: In de afgelopen verslagperiode hebben onderhandelingen plaatsgevonden met de advocaat van MEAG over de financiële afwikkeling van het depot. Daartoe zijn over en weer voorstellen gedaan, maar partijen hebben nog geen overeenstemming kunnen bereiken over de verdeling van het depot. De gesprekken terzake worden Voortgezet. Wel heeft de curator inmiddels de originele bankgarantie van MEAG retour ontvangen. Deze bankgarantie is door de curator geretourneerd aan Nationale Borg. Batenburg Techniek N.V. zal terzake een boedelbijdrage aan de boedel voldoen van 10% van het bedrag van de garantie, zijnde ,13. Situatie per 25 september 2014: In de afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de advocaat van MEAG over de financiële afwikkeling van het depot. Het wachten is op de definitieve facturen terzake de kosten voor het reconstrueren van de revisiedocumenten alsmede de definitieve facturen terzake het vervangen van de brandwerende deuren, etc. Zodra deze kosten inzichtelijk zijn kan een definitieve eindafrekening worden opgesteld en het depot worden afgewikkeld.

18 Inzake 5 faillissernentsverslag: Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk 8.V./Faillissement/ F /707 18/38 Kokiijk Lijnherg Dekker B.V.iFaillissementl2l 146/F. 16/13/694 Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker B,V.IFaitissementl2l 1 47/F.1 6/13/693 Project Waaibrug A50: Dit project was reeds ten tijde van het uitspreken van het faillissement van Koldijk afgerond. Terzake dient enkel nog een financiële afrekening plaats te vinden. In dat kader heeft overleg plaatsgevonden met opdrachtgever Waalbeton V.O.F. Waalbeton V.O.F. heeft aangegeven kosten te hebben gemaakt die zij wenst te verrekenen met de openstaande facturen. Na verrekening resteert een bedrag van ,69. Dit bedrag is Waalbeton V.O.F. bereid aan de boedel te voldoen zodra zij een vrijwaringsverklaring van de Belastingdienst heeft ontvangen in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Naar aanleiding hiervan heeft eveneens overleg plaatsgevonden met de Belastingdienst over het verstrekken van een dergelijke verklaring. De Belastingdienst is enkel bereid een dergelijke verklaring te verstrekken indien het bedrag dat normaliter door Waalbeton V.O.F. op de G-rekening zou zijn betaald in het kader van de WKA, thans rechtstreeks aan de fiscus wordt voldaan. Pro rata parte betreft dat een bedrag van ,88. De curator is in afwachting van de definitieve bevestiging van de fiscus dat zij bereid is in ruil voor een betaling van ,88 de betreffende WKA-verklaring af te geven. Situatie per 24juni 2014: Middels een vrijwaringsovereenkomst kwamen de fiscus, Waalbeton V.O.F. en de curator overeen dat na voldoening van een bedrag ad EUR ,88 de fiscus Waalbeton V.O.F. niet zal aanspreken in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Het resterende bedrag ad EUR ,81 kwam in dat kader aan de boedel toe. Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening, waarmee dit onderdeel is afgewikkeld. Project Lelypharma Dit project betrof de aanneming van een werk ten behoeve van het project Lelypharma te Lelystad. In opdracht van WTS Benelux B.V. In verband met het faillissement kon Koldijk het werk, met een oorspronkelijke opdrachtsom van EUR ,00, niet meer afmaken. WTS Benelux BV., de boedel en pandhouder Batenburg Techniek N.V. hebben derhalve met goedkeuring van de Rechter-Commissaris een schikking getroffen waarbij het Koldijk nog toekomende bedrag ad EUR ,00 bij helfte tussen de boedel en de pandhouder wordt gedeeld. Situatie per 24juni 2014: De boedel heeft het conform de schikking aan Batenburg Techniek N.V. toekomende deel ad EUR ,00 overgemaakt, waarmee dit onderdeel is afgewikkeld. Project Amos Dit project betreft de nieuwbouw van een school te Amsterdam waar de door KLD te verrichten werkzaamheden nagenoeg gereed waren. Na het faillissement van KLD is het project door de opdrachtgever aan een andere installateur gegund zonder de boedel te verzoeken of zij in staat en bereid was het werk af te ronden. Amos dient nog voor ongeveer aan openstaande facturen te voldoen, terwijl er nog werkzaamheden dienen te worden gefactureerd. Amos vordert schade te hebben geleden die door de boedel niet wordt erkend, omdat de bereidheid bestond het werk adequaat af te ronden.

19 inzake 5 faillissementsverslag: Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk BV./Faillissernent/ F. 16/13/707 19/38 Koldijk Lijnberg Dekker BV/Faillissementl2l 146/F.16/ Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker BViFaillissementl2l 1 47/F. 16/13/693 Uit dit project zullen vooralsnog geen revenuen voor de boedel voortvloeien, omdat de uit de overeenkomst vloeiende baten zijn verpand aan Batenburg Techniek B.V. Niet van toepassing B. Verkoopopbrengst: Gemeente Noordoostpolder: afwikkeling en afrekening volgt in de komende verslagperiode. Verwezen wordt naar alinea 3.9B. Hevo: ten titel van boedelbijdrage is een bedrag van ,00 ontvangen. De EntreelMeag: binnen 7 werkdagen nadat De Entree daartoe van de boedel een factuur ontvangen heeft, zal zij een bedrag ad ,00 exclusief BTW aan de boedel voldoen. De verdere afwikkeling wordt in de komende zes maanden verwacht. Het bedrag ad ,00 is ontvangen. De financiële afwikkeling wordt in de komende verslagperiode verwacht, aangezien dan ook de oplevering van het project zal plaatsvinden. Lelypharma: uit hoofde van de schikking met WTS Benelux BV. is een bedrag ad EUR ,00 ontvangen, waarvan de helft (EUR ,00) aan de boedel toekomt. Situatie per 24 juni 2014: Het aan Batenburg Techniek N.V. toekomende bedrag ad EUR ,00 is aan haar overgemaakt. Voorts is een bedrag ad EUR ,81 ontvangen, bestemd voor de boedel uit hoofde van de afwikkeling van het project Waalbeton. Amos: nog niet aan te geven. De vordering van KLD op Amos blijkt te zijn verpand. De pandhouder zal deze kwestie zelf afwikkelen. Niet van toepassing.

20 nzake 5 faillissementsversag: Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk BV/Failhssernentf2i 1 43/F.1 6/13/707 20/38 Koldijk Lijnberg Dekker BVJFat{Iissementl2l 1 461F. 16/13/694 Loodgieters en Installatiebedrijf Dekker B.V/Faillissernent] F. 16/13/ B. Boedelbijdrage: Verwezen wordt naar onderdeel 3.IOB. Werkzaamheden: Zowel in het kader van de verkopen uit hoofde van de doorstarts, als bij de diverse projecten is gecommuniceerd met de betrokken partijen en zijn afspraken gemaakt en/of overeenkomsten opgesteld en ten uitvoer gebracht. Andere activa 3.12 Beschrijving: Koldijk (Beveiliging, vestiging Lelystad, Inspectietechniek): Goodwill: ,00 Bijdragen biedingsprocedure 9.000,00 Saldo bankrekening ,58 (perdatum faillissement) Restituties nog geen In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van 4.500,00 ontvangen als goodwill vergoeding voor Business Unit Telicty van Koldijk. Op het banksaldo per datum faillissement dient mogelijk een bedrag ad ,00 in mindering te worden gebracht uit hoofde van een geclaimde bankgarantie. Voorts is sprake van een saldocompensatieovereenkomst met in ieder geval Batenburg Techniek N.V., zie ook onderdeel 5.1 van dit verslag. Koldijk nam deel in twee samenwerkingsverbanden, te weten als firmant in vennootschappen onder firma. Deze samenwerkingsverbanden zullen in de opvolgende verslagperioden worden afgewikkeld. De vennootschappen onder firma worden voorgedragen voor ontbinding bij de Kamer van Koophandel. De verdere afwikkeling van deze samenwerkingsverbanden zal in de komende verslagperioden ter hand worden genomen. De vennootschappen onder firma werden inmiddels als ontbonden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Ter zake het met de koper van de Beveiligingsactiviteiten overeengekomen naverreke ningsbeding heeft de boedel in februari 2014 een nadere betaling ontvangen van ,00, waarmee de doorstart van de business unit Beveiliging financieel volledig is afgewikkeld.

deadvocaten vanvanriet 28juli2015 Bouwbedrijf Midreth B.V.

deadvocaten vanvanriet 28juli2015 Bouwbedrijf Midreth B.V. 15e FAILLISSEMENTSVERSLAG Bouwbedrijf Midreth B.V. 28juli2015 Gegevens onderneming: Bouwbedrijf Midreth B.V. gevestigd te (3641 RV) Mijdrecht aan Groot Mijdrechtstraat 11 Faillissementsnummer: F16711171

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V.

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap ERESSEN B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, feitelijk gevestigd te (1332 EC) Almere aan de Damsluisweg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

Geconsolideerd faillissementsverslag Aremzo B.V. Simed Health Care Group B.V. Aremzo B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AR)

Geconsolideerd faillissementsverslag Aremzo B.V. Simed Health Care Group B.V. Aremzo B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AR) Geconsolideerd faillissementsverslag Aremzo B.V. Simed Health Care Group B.V. en Simed International B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29juni 2015 Aremzo B.V. Gegevens onderneming : De besloten

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009 Gegevens onderneming : Serin B.V. ( Serin ), statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan de Tennesseedreef 26. Borghols

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in (een deel van) de Autodrome-faillissementen. De curatoren baseren zich

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J.

Datum uitspraak faillissement : 23 april 2009 Curatoren : mr. P.J. van Steen en mr. J.C.M. Silvius Rechter-Commissaris : mr. J. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 november 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in (een deel van) de Autodrome-faillissementen. De curatoren baseren

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 juli 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 juli 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 juli 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in (een deel van) de Autodrome-faillissementen. De curatoren baseren zich

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C 13/14/335 F faillissementsnummer:

Nadere informatie

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 Faillissementsnummer: C/08/14/151 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 december 2011 tot en met 15 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 9 december 2011 tot en met 15 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 maart 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014 V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N I ERS EL LUCHTMAN, FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 Faillissement Uitgesproken Insolventienummer Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 1 van de curatoren van DSB Bank N.V. 17 november 2009 De openbare faillissementsverslagen van DSB Bank N.V. ( DSB Bank ) worden online beschikbaar gesteld

Nadere informatie

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 6 januari 2014 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 Gegevens onderneming : Bouwmaatschappij Niron B.V. ( Niron ) Faillissementsnummer : 05.133 F Datum uitspraak : 9 maart 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie