EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN:"

Transcriptie

1 EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: 1. J.F.A. DE VEER BEHEER B.V. en 2. ACI PRINTING COMPANY B.V. Gegevens onderneming en Faillissementsnummer : 1. ( Veer Beheer ), statutair gevestigd te Heemstede en kantoorhoudende aan de Laan van Dick Laan 42, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer , Faillissementsnummer: 12/128 F. 2. ( ACI ), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Langsom 18, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer , Faillissementsnummer: 12/101 F Datum uitspraak : : 21 februari 2012 : 14 februari 2012 Uitgesproken op : Beide faillissementen zijn uitgesproken op eigen aangifte. Curator : mr. D.M. van Geel (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: , fax: , Rechter-commissaris Activiteiten onderneming : mr. M.L.D. Akkaya : : De activiteiten van Veer Beheer bestaan uit holding- en managementwerkzaamheden. Veer Beheer is slechts actief als aandeelhouder en bestuurder van ACI. Er vinden geen zelfstandige commerciële activiteiten plaats in Veer Beheer. : De activiteiten van ACI bestaan uit het uitvoeren van digitale printopdrachten voor middelgrote en grote organisaties. Omzetgegevens : : 2006: EUR : EUR : EUR : EUR : Onbekend. 2011: EUR

2 : 2006: EUR : EUR : EUR : EUR : EUR : EUR (voorlopig) Personeel gemiddeld aantal : J.F.A.De Veer Beheer B.V.: 1 Datum verslag : 27 maart 2012 : 9 Verslagperiode : : 14 februari maart 2012 J.F.A.De Veer Beheer B.V.: 21 februari maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : : : 0,9 uren 90,8 uren Bestede uren totaal : : 0,9 uren : 90,8 uren Saldo faillissementsrekening : : EUR 0 : EUR ,77 ALGEMENE INLEIDING De verslaglegging in deze faillissementen is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. Om redenen van doelmatigheid zal de curator de verslaglegging steeds geconsolideerd doen waarbij de verslagleggingstermijnen in het faillissement van zullen worden aangehouden

3 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie ACI is opgericht bij notariële akte van 20 februari De aandelen in het kapitaal van ACI zijn voor 1/3 uitgegeven aan Flantua Beheer B.V., eveneens voor 1/3 aan Degenhardt Beheer B.V. en voor 1/3 aan Veer Beheer. Degenhardt Beheer B.V. heeft haar aandelen in ACI bij notariële leveringsakte van 6 september 2005 voor gelijke delen overgedragen aan Flantua Beheer B.V. en Veer Beheer zodat zij elk 50% van de aandelen hielden. Voorts heeft Flantua Beheer B.V. de door haar gehouden aandelen in het kapitaal van ACI bij notariële leveringsakte van 14 februari 2007 overgedragen aan Veer Beheer die op haar beurt vanaf die datum als enig aandeelhouder van ACI heeft te gelden. De aandelen in Veer Beheer worden gehouden door de heer J.F.A. de Veer. Veer Beheer is enig bestuurder van ACI en de heer De Veer is enig bestuurder van Veer Beheer. 1.2 Winst en verlies : 2006: EUR : EUR : EUR : EUR : EUR : Omvang verlies onbekend. J.F.A.De Veer Beheer B.V.: 2006: EUR : EUR : EUR : EUR : Onbekend 2011: Onbekend. 1.3 Balanstotaal : 2006: EUR : EUR : EUR

4 2009: EUR : EUR : Onbekend. J.F.A.De Veer Beheer B.V.: 2006: EUR : EUR : EUR : EUR : Onbekend 2011: Onbekend. 1.4 Verzekeringen ACI had een Werknemersschadeverzekering afgesloten via Nassau Verzekeringen. Bovendien waren er een inboedelverzekering, een Bedrijfsschadeverzekering, een Aansprakelijkheid Bedrijvenverzekering en een Glasverzekering, welke via Nationale Nederlanden liepen. De curator heeft voor zover de verzekeringen nog niet waren geëindigd op datum faillissement, de verzekeringen beëindigd en aanspraak gemaakte op eventuele restituties. Voor zover bekend had Veer Beheer geen verzekeringen afgesloten. 1.5 Huur ACI huurt een bedrijfsruimte aan de Langsom 18 te Amsterdam van Flantua Beheer B.V. De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van de rechtercommissaris ex artikel 39 Fw opgezegd op 15 februari 2012 met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De verhuurder heeft inmiddels een boedelvordering ingediend over de opzegtermijn. 1.6 Oorzaak faillissement De curator heeft het bestuur verzocht zich uit te laten over de oorzaken van het faillissement, naar haar mening. Volgens het bestuur is in de economische crisis in 2008 de basis gelegd voor het faillissement. In dat jaar zakte de omzet in het derde en vierde kwartaal gigantisch in, welke daling daarna niet meer is hersteld. Deze omzetdaling zou zijn veroorzaakt doordat de klanten minder printopdrachten gaven en vanwege de toenemende concurrentie vanuit Oost Europa waar het werk goedkoper kon plaatsvinden. De kostenstructuur van ACI, vooral bestaande uit de huur/lease van enkele printstraten via Ricoh en Canon, bleef echter onverminderd hoog. Deze kon lastig gereduceerd worden doordat leasecontracten voor langere duur waren afgesloten

5 Nadat er in 2010 grote betalingsachterstanden bij Ricoh en Canon zijn ontstaan heeft er begin 2011 een herstructurering plaatsgevonden. Deze bestond eruit dat ING Lease een deel van de positie van zowel Canon als Ricoh zou overnemen en dat met deze drie partijen een leningovereenkomst is gesloten waarbij de betalingsachterstanden zijn omgezet in een geldlening. Al vrij snel daarna bleek dat ACI niet aan die verplichtingen kon voldoen. De liquiditeitspositie van ACI liet niet toe dat deze aflossingen werden gedaan. Vanaf september 2011 is ACI onder Bijzonder Beheer bij ING Bank N.V. gekomen van waaruit uiteindelijk naar een faillissement is toegewerkt. Het faillissement van Veer Beheer is veroorzaakt doordat Veer Beheer aansprakelijk is voor de schulden van ACI aan ING (bank/lease) en Ricoh. 2. PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 7 J.F.A. de Veer Beheer B.V.: Aantal in jaar voor faillissement : 9 J.F.A. de Veer Beheer B.V.: Datum ontslagaanzegging Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator het personeel van ACI bij brief van 15 februari 2012 ex artikel 40 Fw ontslagen. De curator heeft het UWV verzocht op basis van de Loongarantieregeling, de achterstallige lonen en de lonen over de opzegtermijn op zich te nemen. Verder heeft de curator contact met het Garantiefonds voor de Grafische branche. Deze partij is doende te beoordelen in hoeverre de werknemers van ACI in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering. 3. ACTIVA Onroerende zaken De curator heeft in geen van de faillissementen onroerende zaken aangetroffen. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving ACI beschikt over een inventaris. De curator zal deze zaken door middel van een internetveiling liquideren. De door het veilingbureau geschatte opbrengst is EUR

6 3.6 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 3.7 Boedelbijdrage Niet aan de orde. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Ten aanzien van de inventaris is het bodemvoorrecht van toepassing. Hoewel ING Bank N.V. een pandrecht stelt te hebben, zal de curator op grond van artikel 57 lid 3 Fw gerechtigd zijn de inventaris te verkopen. Van Veer Beheer heeft de curator geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving De curator heeft geen onderhanden werk aangetroffen. Wel heeft de curator in het bedrijfspand van ACI enkele voorraden papier aangetroffen. De curator is doende te status van deze voorraden vast te stellen Verkoopopbrengst Nog niet aan de orde Boedelbijdrage Niet aan de orde. Andere activa 3.12 Beschrijving De curator heeft verder een domeinnaam, een website, een klantenbestand de handelsnaam (goodwill) aangetroffen Verkoopopbrengst Onder verwijzing naar hoofdstuk 6 heeft de curator de goodwill/het klantenbestand verkocht aan MultiCopy B.V. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren De curator heeft een debiteurenportefeuille van ruim EUR aangetroffen. 4.2 Opbrengst Tot op heden heeft de curator een bedrag geïncasseerd van EUR ,77 op de faillissementsrekening. Op de bankrekening bij ING Bank N.V. zijn ook diverse bedragen ontvangen de curator heeft gegevens bij ING Bank N.V. opgevraagd om hiervan de status te beoordelen

7 4.3 Boedelbijdrage Voor zover mocht blijken dat de debiteuren zijn verpand aan ING Bank N.V., heeft de curator met de bank afgesproken dat de boedel een bijdrage ontvangt conform de separatistenregeling. 5. BANK / ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en) ING Bank N.V. heeft per datum faillissement geen vordering (meer) op ACI en/of Veer Beheer. Evenwel heeft ING Bank N.V. met ING Lease B.V. een wederzijds zekerhedenarrangement gesloten dat -kort gezegd- inhoudt dat beide partijen zich over en weer borg stellenvoor de schuld van ACI. Langs die weg beoogt ING Lease te profiteren van de door ACI ten gunste van ING Bank gestelde zekerheden. De toelaatbaarheid van deze constructie wordt onderzocht. 5.2 Leasecontracten ACI had leasecontracten gesloten met Ricoh, Canon en ING Lease. 5.3 Beschrijving zekerheden ING Bank stelt (in wezen ten behoeve van ING Lease) pandrechten te hebben gevestigd op de voorraden, inventaris en debiteuren. De curator heeft de rechtsgeldigheid van de zekerheden en het overwaardearrangement in onderzoek. 5.4 Separatistenpositie Voor zover mocht blijken van rechtsgeldige verpanding van activa, is de curator met de bank overeen gekomen dat de curator de activa te gelde maakt en daarvoor een boedelbijdrage conform de separatistenregeling ontvangt. 5.5 Boedelbijdragen Zie Eigendomsvoorbehoud Ten aanzien van de aanwezige voorraden hebben twee partijen zich gemeld die stellen een eigendomsvoorbehoud te hebben gevestigd. De curator heeft de rechtsgeldigheid daarvan in onderzoek. 5.7 Reclamerechten Vooralsnog hebben zich geen partijen met een reclamerecht bij de curator gemeld. 5.8 Retentierechten Vooralsnog hebben zich geen retentoren gemeld

8 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Voortzetten De activiteiten zijn niet door de curator voortgezet. Doorstart Van een doorstart is in wezen geen sprake. Evenwel heeft de curator het klantenbestand verkocht aan MultiCopy. De koopprijs van het door MultyCopy gekochte klantenbestand is variabel gelet op de problemen die er spelen bij het vaststellen van de waarde van de portefeuille. Overeengekomen is dat MultyCopy de boedel een boedelbijdragen van EUR voldoet voor de inspanningen die de curator verricht ter afwikkeling en ondersteuning van de transactie, alsmede dat MultyCopy 15% van de gerealiseerde omzet via de klanten als genoemd in de portefeuille, aan de boedel voldoet. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Hieraan lijkt in de faillissementen van ACI en Veer Beheer te zijn voldaan. De curator onderzoekt dit punt nog nader. 7.2 Depot jaarrekeningen In de drie jaren voor faillissement zijn de jaarrekeningen als volgt gedeponeerd. : Jaar: Datum deponering: Tijdig? juni 2009 ja 2009: 8 juni 2010 ja 2010: 12 april 2011 ja J.F.A.De Veer Beheer B.V.: Jaar: Datum deponering: Tijdig? juni 2009 ja 2009: 8 juni 2010 ja 2010: 12 april 2011 ja 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant Gelet op de omvang van de onderneming is er geen accountants 7.4 Stortingsverplichting aandelen In onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek

9 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 8. CREDITEUREN Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op het voorblad van dit verslag vermeld. 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten : PM Verhuurder: EUR 8.366,18 Het UWV heeft nog geen boedelvordering ingediend. Nog niet ingediend 8.2 Preferente vordering van de fiscus EUR 7.847,00 Nog niet ingediend 8.3 Preferente vordering van het UWV Nog niet ingediend. Nog niet ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren EUR 9.144,21 Nog niet ingediend

10 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren EUR ,57 EUR , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. J.F.A. De Veer Beheer B.V Nog niet bekend. 9. PROCEDURES ACI en Veer Beheer zijn niet bij gerechtelijke procedures betrokken. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Vooralsnog onbekend Plan van aanpak In de komende verslagperiode zal de curator: - de resterende activa liquideren; - de incasso van de debiteuren voortzetten; - starten met de uit te voeren onderzoeken Indiening volgend verslag Over drie (3) maanden. Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de Rechtbank Amsterdam op 27 maart mr. D.M. van Geel curator

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Industriehuis Weesp

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V.

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V. ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DG Gallery B.V., statutair

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OKTOBER GROEP B.V.,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN, voorheen

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAYENZ B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN AKAR KUNSTSTOFFEN B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN AKAR KUNSTSTOFFEN B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN AKAR KUNSTSTOFFEN B.V. Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AKAR KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN 1. GEBRS. CATSMAN B.V. 2. CATSMAN LEASING B.V. 3. CATSMAN AUTOSCHADE B.V. 4. CATSMAN B.V. 5. AUTOBEDRIJF

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Accu Power Nederland B.V., handelend onder de naam Mutlu Accu, Mutlu Nederland, Mutlu Accu

Nadere informatie