rrtr KLIU flight academy Handleiding Scholingsaftrek en de aangifte inkomstenbelasting Z)01 mr. J.T. Dantuma / mw. K.S. Jongsma_Reeder oktober 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rrtr KLIU flight academy Handleiding Scholingsaftrek en de aangifte inkomstenbelasting Z)01 mr. J.T. Dantuma / mw. K.S. Jongsma_Reeder oktober 2002"

Transcriptie

1 rrtr I KLIU flight academy Handleiding Scholingsaftrek en de aangifte inkomstenbelasting Z)01 mr. J.T. Dantuma / mw. K.S. Jongsma_Reeder oktober 2002

2 rjrr KL[ flight academy Inhoud Blz. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Scholingsuitgaven 2.1 Algemeen 2.2 Tijdstip van aftrek 2.3 Afuekbaarheid scholingsuitgaven studenten KI.S Hoofdstuk 3: Scholingsaftrek en de Wet op de inkomstenbelasting BoxenstelseVverrekeningvanpersoonsgebonden aftrek 3.2 Voorbeeld 3.3 Partnerregeling 3.4 Het doen van aangifte l0 t0 Hoofdstr-rk4: Positie ouders: levensonderhoud l1

3 rdrr l(llu flight academy Inleiding Namens de KLM Luchtvaartschool (hierna KLS) ontvangt u, als student van de KLS, hierbij een handleiding inzake de verwerking van de door u gemaakte scholingskosten in hei aangiftebiljet i nkomstenbelasting. voor het samenstellen van deze handleiding hebben wij een drietal studenten van de KLS gesproken omtrent onder meer de jaarlijkse (studie)kosten. Hierbij is gebleken dat voor u met name van belang is welke studiekosten in aftrek kunnen In verbard met de gewijzigde wetgeving per I januari 2001 is tevens het aangiftebiljet gewijzigd. In dat kader behandelen wij in hoofdstuk 3 de verwerking van de scholingsuitgaven in de aangifte. Tevens is als bijlage een '"T-biljet"opgenomen. kopie van een In hoofdstuk 4 gaan wij tenslotte kort in op enkele aandachtspunten, indien uw ouders (deels) in uw levensonderhoud voorzien.

4 rib{.:ffi o&r KLtr I flight academy Scholingsuitgaven In dit hoofdstuk zullen wij behandelen wat onder scholingsuitgaven wordt verstaan, alsmede welke scholingsuitgaven wel/niet aftrekbaar zijn. 2.1 Algemeen Onder scholingsuitgaven wordt verstaan: uitgaven voor een door de belastingplichtige zelf gevolgde opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning (Box D. Hierbij geldt tevens dat de scholingstitgaven een direct verband moeten houden met een bepaald leertraject (denk aan: een concrete cursus, opleiding of studie wiurmee een bepaald resultaat (diploma, certificaat) te behalen is. Uitgaven voor een opleiding ofeen studie die gevolgd wordt als hobby of uit persoonlijke interesse zijn dus niet aftrekbaar. De uitgaven zijn slechts afuekbaar als de opleiding wordt gevolgd om 66n van de volgende redenen: l voor de verbetering van de financieel-economische positie van de belastingplichtige; 2. voor het op peil houden of verbeteren van de kennis en de vaardigheden die de belastingplichtige nodig heeft voor het verwerven of het behouden van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Tevens wordt als voorwaarde gesteld dat de scholingsuitgaven door u zelf "gedragen" worden, al dan niet middels een lening. Scholingsuitgaven die u krijgt vergoed door bijvoorbeeld de K[,S ofuw ouders kunnen niet in uw aangifte verwerkt worden. ln het algemeen zullen de studenten van de KIS de opleiding volgen voor verbetering van hun financieel-economische positie. De door u gemaakte scholingsuitgaven zijn derhalve in beginsel aftrekbaar. 2.2 Tijdstip van aftrek De scholingsuitgaven worden in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek gebracht in hetjaar dat de uitgaven daadwerkelijk zijn betaald. Heeft u bijvoorbeeld in januari 2002 scholingsuitgaven betaald terwijl de kosten in december 2001 verschuldigd waren, dan vindt de aftrek van deze kosten plaats in de aangifte inkomstenbelasting2o02.

5 r rrtr KLIUI flight acaderny 2.3 Aftrekbaarheid scholingsuitgaven studenten KLS AIs student van de KrS maakt u diverse kosten ten iuurzien van uw opreiding. hebben wij onderstaand aangegeven -'"' of deze kosten al dan niet aan te merken z;n ir, "rojtu*" scholingsuitgaven. Rente die betaald is op studielenineen: deze kosten behoren niet tot de schoringsuitgaven. bedrag van de studieschuld hoorr in Box Het III en vermindertil;tft;;;iilt#"#; inkomen uit sparen en beleggen. Uitzondering. Het voorgaande gerdt niet voor renten van.leringen die op 3l december 2000 zijn aangegaan bestaan om uitgaven en voor die een opleiding if "tuai"'r-i ""r, roo"p t" renten u"t.rarg"". zijn gedurende een o""" overgangsperiode vin vijfjaar (tot en met 2005) scholingsuitgaven. aftrekbaar Het als bedrag van dize lening behoort aan niet tot Box IIL overgangsrecht Het gerdt niet voor schulden volgens de wet Studiefinanci"G.---- Koste-n van leven'onderhoud: deze kosten zijn niet afoekbaar. onder de uitsluiting valren ook extra kosten van lunches en verteringen die ie studie met zich meebrengt, *-";;; ;.- overblijft in Eelde, inclusief de versc-huldigde (kam".lfr"*. volledigheidshalve merken wij op dat ookl" ;;;;l;;"nt aangegaan ten behoeve van uw levensonderhoud niet tot de aihetuare sctrotingiuitiaien behoort. *S*++tOtiae+err. t""h.t"f *""-t. Het deze uitsluiren kosten zijn van niet de atoekbaar. reiskoste" t;;h.li.g.rg;;ffikent opzichte een aanzienlijke van de oude beperking wetrelirte ten regeting toien i"iji waren 0"""-u.. de reis-en zooo. eij*ji)"i".i"u; verblijfkosten namelijk wel aftrekbaar. cernpulq de jaarrijkse afschrijving is afoekbaar. randapparatuur, Bij een nieuwe personal zoars computer (prus een Drinter, een modem e.d.) 3' riet l een 76 aanschaforijs kunt u van in ieder niet meer sevar dan l0%' ; iid;; "i."ij:"rrg'r. drie jaar Indien u en een een tweedehands resrwaarde van personar "o-prt". ut -lnstens 6dn jaar oud koopt, dan kunt _e!f afschrijvingstermijn van rwee jaar hanteren. rr. qlent wel een splitsing te worden pnve-doeleinden aangebracht voor het gebruik van de en computer voor studie. voor tryosoesteding.?illan"in u"gr"*t ;r;oi,inden op tasis Uitsluitend van daaaweitetrl de afschrijving te scnotrngsuitgaven d;il;;p"g;;ik ten behoeve van worden srudie aangemerkt. kan als Contributies : niet aftrekbaar.

6 r- rder - KLIUI flight academy Schriifmateriaal: aftrekbaar. Studieboeken. collegeeeld en andere leermiddelen: afuekbaar (deze kosten zijn verwerkt in de vergoeding die u aan de KLS hebt betaald van ongeveer ). Kneebord: afuekbaar. Jaarliikse medische keurine: afuekbaar. Soeciale zonnebril voor tiidens het vlieeen: afuekbaar. VFR-eids: aftrekbaar. Premies overliidensrisicoverzekerins: niet afoekbaar. Premies WA-verzekerine: niet aftrekbaar. Ziektekostenverzekerins: deze kosten vallen niet onder de scholingsuitgaven (ook niet wanneer u in verband met uw studie een duurdere verzekering moet afsluiten), maar onder de buitengewone uitgaven (waag I I van het T-biljet). Voor de buitengewone uitgaven geldt ook een drempel waarboven de ziektekosten aftrekbaar zijn. Bij een verzamelinkomen van nihil bedmagt de drempel voor U kunt de toelichting van uw aangiftebiljet raadplegen om te zien welke kosten hier nos meer onder vallen.

7 r&r KLIU flight academy Scholingsuitgaven en de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 In dit hoofdstuk zal in het kort de werking van het nieuwe belastingstelsel (2001) worden besproken ten aanzien van de werking van de scholingsuitgaven. 3.1 BoxenstelseVverrekening van persoonsgebonden aftrek De wet op de inkomstenbelasting 2001 kent drie inkomensboxen. De inkornensboxen zijn als volgt opgebouwd: Box I: inkomen uit werk en woning Box II: inkomen uit aanmerkelijk belang Box III: inkomen uit sparen en beleggen Het totale inkomen uit Box I, Box II en Box III wordt het verzamelinkomen genoemd. Op het verzamelinkomen komt in mindering de "persoonsgebonden aftrek". Onder de persoonsgebonden afirek vallen onder andere de voor u van belang zijnde sclo lingsdtgaven. Tevens zijn de scholingsuitgaven afuekbaar voor zover zij uitkomen boven een bepaalds drempel. De drempel is een vast bedrag en bedraagt in De venekening van de scholingsuitgaven met de inkomens in de drie Boxen vindt in een vaste volgorde plaats. Hierbij geldt dat de scholingsuitgaven het inkomen uit een Box niet verder kunnen verminderen dan tot nihil. De scholingsuitgaven komen als eerste in mindering op het inkomen uit werk en woning (Box I). Is de afuek hoger dan het inkomen uit Box I, dan vindt verrekening met het inkomen uit Box III plaats en vervolgens met het inkomen uit Box IL Warneer u in 2001 geen (of weinig) inkomen heeft, zult u de in 2001 gemaakte scholingsuitgave niet (ofniet geheel) met de Boxen kunnen verrekenen. In dat kader is mede van belang dat de geldlening het vermogen in Box III vermindert (maar niet verder dan tot nihil). De inspecteur van de belastingdienst stelt het in een bepaald kalenderjaar niet verrekenbare deel van de scholingsuitgaven vast bij voor bezrryaar vatbare beschikking. Het niet afgetrokken bedrag wordt dan afzonderlijk op het aanslagbiljet vermeld. Om deze beschiwing te l<rijgen is het noodzakelijk om aangifte inkomstenbelasting te doen.

8 ! lt+rr KLlUl flight acaderny Het door de inspectew vastgestelde niet-verrekenbare deel van de scholingskosten kan in de volgende jaren alsnog worden verrekend als persoonsgebonden afuek. Terugwenteling n&r een voorgaand jaar is niet mogelijk. Het aantal volgende jaren waarmee de scholingsuitgaven verrekend kunnen worden is onbeperh. Er bestaat echter geen wijheid om zelf te bepalen il welk jaar u de scholingsuitgaven in mindering brengt. Wanneer u in een bepaald jaar inkomen geniet, bent u ook in dat jaar verplicht de scholingsuitgaven te verrekenen met dat inkomen (voor zover mogelijk). De verrekening van de scholingsuitgaven in Box I gebeurt tegen het progressieve tarief. In 2001 luidt dit tarief als volst: (belastbaar) inkomen t- progressief tarief Tariefschij f l: Tariefschijf2: Tariefschij f 3: Tariefschijf4: meer dan maar niet meer dan ,35% 37,60vo % De verrekening van de scholingsuitgaven in Box II gebeurt tegen een vast tarief v art 25o/o en in Box III tegen een vast tarief van 30vo. volledigheidshalve merken wij op dat op de totaal verschuldigde belasting een heffingskorting in mindering wordt gebracht. Dit betekent dat er van de verschuldigde belasting een be&ag (aftrankelijk van uw persoonlijke situatie) in mindering komt. 3.2 Voorbeeld De hiervoor opgenomen wijze van verrekening van scholingsuitg aven zal worden toegelicht <loor middel van het onderstaande voorbeeld (zonder rekening te houden met de heffingskorting) r Jaar 2001 o De totale scholingsuitgaven in 2001 bedraagt o Atuekbaar deel is /- 500 (drempel): Studieschuld geen overig verrnogen

9 to+ll KLlUl flight acaderny Box I: Box II: Box III: inkomen uit werk en woning inkomen uit aanmerkelijk belang inkomen uit sparen en beleggen Omdat het inkomen in alle drie de boxen nihil bedraagt, kunnen geen scholingsuitgaven worden verrekend. Het niet venekenbare gedeelte voor 2001 wordt vastgesteld op o Jaar 2002 o De totale scholingsuitgaven n 2002 bedraagt Aftrekbaar deel is /- 500 (drempel) : Studieschuld , geen overig vermogen Box I: inkomen uit werk en woning 0 Box II: inkomen uit aanmerkelijk belang 0 Box III: inkomen uit sparen en beleggen 0 Omdat het inkomen in alle drie de boxen nihil bedraagt, kunnen geen scholingsuitgaven worden verrekend. Het niet verrekenbare gedeelte voor 2002 wordt vastgesteld op 19.s00. Het totaal openstaande niet-afuekbare deel van de scholingsuitgaven bedraagt = c laar Opleiding is afgerond, aanstelling als piloot r Vermogen nihil Box I: inkomen uit werk en woning Box II: inkomen uit aanmerkelijk belang 0 Box III: inkomen uit sparen en beleggen 0 Het belastbaar inkomen in Box I bedraagt Hierdoor bestaat ruimte om de scholingsuitgaven (gedeeltelijk) te verrekenen, beginnend bij het oudste jaar. Jaar 2001: = venekening Jaar 2002: verrekening ( / ) Restant 2002: = dit gedeelte wordt doorgeschoven naar het volgende jaar

10 ll+ll KLIU flight academy Door de verrekening van de scholingsuitgaven is het belastbaar inkomen in Box I teruggebracht van naar 0. Er is in het jaar 2003 dus geen inkomstenbelasting verschuldigd. Normaliter was aan inkomstenbelasting verschuldigd over een belastbaar inkomen van (zonder rekening te houden met heffingskortingen). 3.3 Partnerregeling Indien u een fiscaal partner heeft, dan worden de uitgaven gerekend tot de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. Dit impliceert dat er voor partners (al dan niet gehuwd of ongehuwd duurzaam samenwonend) jaarlijks een keuzerecht bestaat met betrekking tot de toerekening van de uitgaven aan de parhrers. De parbrer die uiteindelijk de desbetreffende affrekpost afuekt, hoeft derhalve niet degene te zijn waarop de scholingsuitgaven ook daadwerkelijk drukken. De scholingsuitgaven kunnen over beide partners worden verdeeld. 3.4 Het doen van aangifte Wij hebben reeds aangegeven dat aangifte dient te worden gedaan voor het verkrijgen van een beschikking ten aanzien van de niet verrekenbare scholingsuitgaven' Indien u niet automatisch van de belastingdienst een aangiftebiljet krijgt uitgereikt, kmt u bij de belastingdienst een T-biljet aan te vragen. Ook kunt u dit T-biljet downloaden van het intemet (ra&ulbel4stling(lignsrtd). Bij waag 12 (aangifteblad 3) van dit biljet kunt u de scholingsuitgaven invullen. Het T-biljet moet binnen drie jaar na afloop van het desbetreffende kalenderjaar zijn ingediend. De aangifte inkomstenbelasting 2001 dient dus uiterlijk op 3l december 2004 binnen te zijn bij de belastingdienst. Wanneer u wel automatisch een aangiftebiljet van de belastingdienst krijgt uitgereikt, dan bent u verplicht om aangifte te doen. Op het uitgereikte biljet staat vermeld voor wanneer u de aangifte moet indienen. Wanneer u de aangifte heeft ingediend ontvangt u van de inspecteur een beschikking waarop het niet verrekenbare bedrag van de scholingsuitgaven staat vermeld. Controleer dit bedrag soed! l0

11 rdrr KLIUI flight academy Positie ouders : levensonderhoud Indien uw ouders (ofd6n van uw ouders) in uw levensonderhoud voorzien, kunnen zij onder bepaalde voorwaarden deze kosten forfaitair afuekken. De voorwaarden voor mogelijke aftrek luiden als volgt: o U moet jonger dan 30 laar zijn en geen recht op kinderbijslag, danwel recht op studiefinanciering hebben. r u moet behoeftig zijn. Hiervan is geen sprake indien u voldoende inkomen en/of vermogen bezit.. Het recht tot afuek is van toepassing wanneer uw ouders u in belangrijke mate onderhouden. r De uitgaven in uw levensonderhoud moeten in de consumptieve sfeer zijn gedaan, bijvoorbeeld voor voeding, kleding, huisvesting, kleine gebruiksvoorwerpeir, ziektekostenverzekering etc. Niet aftrekbaar zijn in het algemeen de uitgaven waartegenover een betrekkelijk kostbaar en duurzaam bezit wordt verworven, zoals die voor meubilair, bromfiets, auto en dergelijke.. De kosten van levensonderhoud moeten door uw ouders zijn gedragen (betaald). Het begrip "levensonderhoud"omvat niet alleen de strikt noodzakelijke levensbehoeften, maar ook hetgeen u daadwerkelijk nodig heeft voor het voeren van een redeliik bestaan overeenkomstig uw plaats in de samenleving. Voor nadere informatie omtrent dit onderwerp verwijzen wij u naar de toelichting behorende bij uw aangifte, danwel naar uw belastingadviseur. It

Toelichting Aangiftebiljet IB A Kort 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen

Toelichting Aangiftebiljet IB A Kort 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen Toelichting Aangiftebiljet IB A Kort 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering Algemeen De Belastingdienst De Belastingdienst heeft als taak de belastingwetgeving efficiënt en integer uit te

Nadere informatie

TOELICHTING VERKORT AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie

TOELICHTING VERKORT AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie Caribisch Nederland Belastingdienst TOELICHTING VERKORT AANGIFTEBILJET A Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010 Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ Voor belastingplichtigen die in Caribisch Nederland

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel I Artikel I, onderdeel A (artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001) De wijziging van artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) betreft

Nadere informatie

Toelichting Aangiftebiljet IB A 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen

Toelichting Aangiftebiljet IB A 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen Toelichting Aangiftebiljet IB A 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering Algemeen De Belastingdienst De Belastingdienst heeft als taak de belastingwetgeving efficiënt en integer uit te voeren.

Nadere informatie

Toelichting Aangiftebiljet IB A 2014 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen

Toelichting Aangiftebiljet IB A 2014 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen Toelichting Aangiftebiljet IB A 2014 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering Algemeen De Belastingdienst De Belastingdienst heeft als taak de belastingwetgeving efficiënt en integer uit te voeren.

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2006 volgnr: 2006.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2007 volgnr: 2007.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.3 Definitielijst versie bd-6.0.6 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

Toelichting Verzoek om vermindering van loonbelasting

Toelichting Verzoek om vermindering van loonbelasting Toelichting Verzoek om vermindering van loonbelasting Algemene informatie Wat betekent vermindering van loonbelasting? Op uw loon, uitkering of pensioen wordt loonbelasting ingehouden. Uw werkgever of

Nadere informatie

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar...

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... 3 Gevolgen van het fiscale partnerschap... 4 Inkomenstoerekening...

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie TOELICHTING AANGIFTEBILJET A Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009 Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ Voor belastingplichtigen die op de Nederlandse Antillen wonen. Algemene informatie 1 De Inspectie

Nadere informatie

Toelichting Verzoek om vermindering van loonbelasting 2011. > Algemene informatie

Toelichting Verzoek om vermindering van loonbelasting 2011. > Algemene informatie Toelichting Verzoek om vermindering van loonbelasting 2011 > Algemene informatie Wat betekent vermindering van loonbelasting? Op uw loon, uitkering of pensioen wordt loonbelasting ingehouden. Uw werkgever

Nadere informatie

94-181 INLEIDING PAGINA

94-181 INLEIDING PAGINA INLEIDING 94-181 Over belastingen en premies is erg veel te vertellen. Deze brochure beperkt zich tot die zaken die van belang zijn voor mensen die als zelfstandige of in loondienst w/erken in de AV-sector.

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Boxensysteem Structuur fiscale stelsel 2 Tarieven in de boxen 4. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 5

Boxensysteem Structuur fiscale stelsel 2 Tarieven in de boxen 4. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 5 Fiscale begrippenlijst Inhoudsopgave Boxensysteem Structuur fiscale stelsel 2 Tarieven in de boxen 4 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 5 Winst uit onderneming 1. Ondernemer en onderneming

Nadere informatie

" & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) "

 & ' !&! ( )#    ( &&  ) ! "!# " $% " & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) " ()) ""# ) *# +&, # # &" " ()&" " # - "" ( &" & ".! &"! * +" (!" "" / # ) &) "!"&" "!"" ) - "# &)&!". "")& &&! " "&" "& & ),&! " # )& & 0!,"!!10 "23! "!!

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Eigen woning financieren via uw BV of een familielid. Turbulente wijzigingen voor de woningmarkt

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Eigen woning financieren via uw BV of een familielid. Turbulente wijzigingen voor de woningmarkt Eigen woning financieren via uw BV of een familielid Turbulente wijzigingen voor de woningmarkt Het afgelopen jaar was een spannend jaar voor de (potentiële) woning eigenaar. Hoe zou het aflopen met de

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie